Hållbart stadsbyggande i Freiburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart stadsbyggande i Freiburg"

Transkript

1 Hållbart stadsbyggande i Freiburg Under 2011 har SABO på uppdrag av medlemsföretagen Förbo AB och AB Skövdebostäder arrangerat ett par studieresor till Freiburg. Temat har varit hållbart byggande och boende och resorna har genomförts i samarbete med det lokala företaget Innovation Academy. Ulrika Sax, projektledare för SABO Professional Tours vid SABO, har sammanställt den rapport som följer.

2 Några basfakta om tysk bostadspolitik och bostadsmarknad Tyskland politiska och administrativa system är uppdelat på tre nivåer; Förbundsstaten, de 16 delstaterna Bundesländer och dess regeringar samt lokala myndigheter Kreise, totalt administrativa distrikt. Förbundsregeringen ansvarar för hyreslagstiftning, beskattning och bidrag medan delstaterna och de lokala myndigheterna har ansvar för den regionala och lokala bostadspolitiken. Det innebär att Tyskland består av flera olika bostadsmarknader och de regionala skillnaderna är stora. Generellt kan man säga att bostadsbrist råder i landets östra och södra delar medan det är överskott på bostäder i de östra delarna (forna DDR). Bostadspolitiken formades av bostadsbristen efter andra världskriget. Fokus låg på nyproduktion och förbundsregeringen införde skattelättnader för dem som investerade i hyresfastigheter. Generellt kännetecknas Tyskland av att andelen som äger sin bostad är lägre och andelen som bor i hyresrätter, och då främst i privatägda, är högre än i övriga Europa. Andelen varierar givetvis mellan regionerna och mellan land och stad. I städerna är självklart hyresrätter vanligare än på landsbygden. I exempelvis huvudstaden Berlin består 90 procent av bostadsstocken av hyresrätter. De tyska hushållen köper sin bostad relativt sent i livet. Traditionellt har en relativt hög kontantinsats krävts, vilket innebär att de som köper har en stabil ekonomi. Majoriteten av ägarna är medel- och höginkomsttagare över 60 år. Mellan fanns ett program, i form av ett bidrag från förbundsregeringen, som syftade till att öka andelen bostadsägare. Fortfarande uppmuntras ägande genom olika bonussystem för sparande till framtida husköp.

3 Över tre miljoner tyskar bor i bostadskooperativ. Den första bostadskooperationen grundades redan på 1860-talet men den stora utvecklingen skedde efter andra världskriget. Det politiska målet är att denna bostadsform ska stärkas och byggas ut. Kooperativen har en lagstadgad icke-vinstprincip. Majoriteten, 55 procent, av de tyska hushållen bor alltså i hyresrätt. Det finns ett bra utbud av hyresbostäderna som håller hög kvalitet till en rimlig hyra. Såväl enskilda fastighetsägare som kommunala bostadsföretag har fått skatteavdrag för att bygga bostäder och hyra ut dessa relativt billigt till såväl medel- som låginkomsttagare. Att hyra sin bostad har därmed ingen låg status utan betraktas som en flexibel boendeform. Hyresgästerna har besittningsrätt. Hyrorna sätts genom en s.k. Mietspiegel, där faktorer som byggår, standard, läge, närhet till kommunikationer och service vägs in. Mietspiegel är anpassad efter lokala förutsättningar men från att tidigare ha utarbetats av lokala administratörer i kommunen är det nu oberoende experter som arbetar fram dem. Hyrorna höjs inte varje år utan det kan ske i samband med kontraktsbyten. I samband med ombyggnader kan värden höja hyran för standardhöjande åtgärder. Hyresvärden kan också höja hyran i samband med att hyresgäster flyttar. Hyressubventionerade, eller sociala bostäder Den nationella sociala bostadspolitiken har varit inriktad dels på individuella bostadsbidrag dels på statliga bidrag till byggande av hyressubventionerade bostäder. Majoriteten av dessa ägs och förvaltas av privata fastighetsägare som fått statliga bidrag att bygga bostäderna och som motprestation hyr ut dem till en subventionerad hyra. Politiken syftade fram till år 2001 att tillhandahålla bostäder för en bred allmänhet (såväl för medel som för låginkomsttagare) och mer än 60 procent avbefolkningen hade rätt att ansöka om en subventionerad lägenhet. Stora områden med kommunalt ägda bostäder är sällsynta i Tyskland med undantag för i forna DDR. Flertalet av de kommunala bostäderna har nu privatiserats. I östra Tyskland har merparten av bostäderna sålts till hyresgästerna men i flera större städer har utländska pensionsstiftelser övertagit de kommunala bostadsbolagen. Hyresregleringen är tidsbegränsad och efter ett antal år (10-20 år) kan hyresvärden höja hyran till marknadsnivå och den subventionerade lägenheten blir en vanlig privat hyresrätt. År 2001 infördes en ny nationell bostadslag som innebar att i stället för att bygga subventionerade hyresbostäder för en bred inkomstgrupp ställdes låginkomsttagare och behövande i centrum. Ett inkomsttak bestämmer vilka som får flytta in i de subventionerade lägenheterna. Där är hyrorna så låga att hushållen sällan behöver bostadsbidrag. Den största förändringen i lagstiftningen var att kriterierna för subventionerna nu i högre grad ändrades från nybyggnation till modernisering av existerande bostäder. År 2006 decentraliserades ansvaret för subventionerade bostäder. Delstaterna ansvarar numera för de allmänna riktlinjerna och lagstiftningen kring dessa bostäder och får statlig kompensation för detta. Sedan år 1995 har nyproduktionen av subventionerade bostäder stadigt minskat och det pågår en debatt om att avskaffa alla bidrag. Kritikerna av systemet förordar i stället individuella bostadsbidrag.

4 Bostadsbidrag betalas främst ut till lågavlönade och korttidsarbetslösa. Hälften betalas ut av förbundsregeringen och hälften av delstaterna. De lokala myndigheterna står för en stor andel av finansieringen av bostadsbidrag som numera också inkluderar arbetslöshetsstöd och socialbidrag. Den sociala staden År 1999 lanserades programmet Soziale Stad och som drivits under perioden i syfte att förbättra utsatta bostadsområden i stadsmiljöer. Ca 250 områden i över 180 städer har varit involverade i programmet. Programmen har syftat till en generell förbättring av bostäder och livsmiljön i staden och har syftat till att göra innerstäderna attraktiva och locka tillbaka utflyttare. Det har rört sig om fysiska förbättringar av bostäder, byggnader, parker och närmiljöer. Programmet har finansierats av förbundsregeringen, men även av delstaterna och lokala myndigheter. De största privata finansiärerna har varit bostadsföretag. Freiburg Freiburg ligger i delstaten Baden-Württemberg i södra Tyskland, i närheten av det stora skogsområdet Schwartzwald mot gränsen till Schweiz och Frankrike. Det gröna partiet har haft unika framgångar i Tyskland under de senaste åren och är numera det näst största partiet i landet. Baden- Württemberg är Tysklands high-tech-center med företag som bl.a. Siemens, Mercedes och SAP. I valrörelsen inför de senaste delstatsvalen våren 2011 kopplades jobbfrågan till grön modern teknik och många företagare gick offentligt och uppmanade sina anställda att rösta. I Baden-Württemberg, som styrts av kristdemokratiska CDU i 60 år gick de Gröna om socialdemokraternas SPD och blev med 24 procent av rösterna delstatens andra största parti. Tillsammans med SPD bildade man delstatens första rödgröna regering. Freiburg har en befolkning på ca invånare. Staden har vuxit snabbt sedan 1980-talet, vilket lett till ett stort behov av nya bostäder. Freiburg är administrativt centrum i regionen och en universitetsstad med studenter. Trots ett omfattande bostadsbyggande råder det brist på bostäder. Freiburg har dessutom bland de högsta hyresnivåerna. Detta drabbar främst de unga studenterna. Äldre freiburgbor som har gott om utrymme uppmanas därför bland annat genom annonser i spårvagnar och bussar att hyra ut billiga rum till studenter. I en del fall har äldre avtalat med sina unga hyresgäster om att de kan hjälpa till i hushållet mot att de får en lägre hyra. Staden är sedan talet ledande inom forskning och utveckling om alternativa energikällor, främst solenergi. Redan under talet blev regionen symbol för kärnkraftsmotståndet då bönder, studenter och andra stadsbor stoppade planerna på bygget av ett kärnkraftverk. Idag är ungefär personer sysselsatta inom miljö- och solenergisektorn. Detta återspeglas i satsningen på solceller på tak och fasader på hus. I Tyskland utgår bidrag till privatpersoner och fastighetsägare för installation av solceller. Nätägaren måste köpa tillbaka överskottselen under 20 år till ett fast pris, som är högre pris än marknadspriset.

5 Ända sedan början av 1990-talet, då Freiburg fick en borgmästare från det gröna partiet har kommunen målmedvetet arbetat utifrån en hållbarhetstanke i stadsplaneringen. Staden äger merparten av marken och kommunen införde redan år 1992 ett krav på att all nybyggnation på kommunal mark skulle uppfylla kriterierna för lågenergihus (65kWh/m2/år). Redan i början av talet hade Freiburg den lägsta energiförbrukningsnivån i Tyskland. Alla hus, såväl offentliga som privata som byggs måste ha passivhusstandard. Målet är att integrera olika upplåtelseformer för att få en social mix av boende med olika inkomster och har också invånarna i planeringen av bostadsområden. Staden har satsat stort på att minska bilismen och bygga ut kollektivtrafiken. År 1972 fattade staden beslut att bevara sina spårvägar och en modernisering och utbyggnad har nu skett såväl i innerstaden som ut till ytterområdena, där det inte får vara mer än 400 meter till närmaste spårvagnshållplats. Centralstationen har byggts om till ett resecentrum, där pendlare smidigt kan byta från tåg till spårvagn och buss. En stor del av finansieringen av spårvägsutbyggnaden har skett med hjälp av statliga och delstatliga bidrag (85 procent) medan kommunen endast behövt stå för 15 procent av investeringarna. Detta stöd till infrastruktursatsningar gäller hela Tyskland och kommer att gälla fram till 2019.

6 Dessutom har en stor satsning skett på cykelbanor och på att utveckla lokala bilpooler. Stadskärnan och närområdena är indelade i parkeringszoner med olika avgiftsnivåer och vissa områden är avstängda för biltrafik. Breda stadsgator har byggts om för att göra dem mera säkra. Körbanorna har blivit smalare, man har planterat träd, breddat trottoarer och byggt cykelbanor. Övergångar mellan gata och trottoar är fri från höjdskillnader, för att underlätta framkomligheten för funktionshindrade. Separata cykelbanor förbinder centrum med ytterområdena. Genom att cykelbanorna har färre ljussignaler än bilvägarna går det fortare att ta sig fram med cykel än med bil. Cyklisterna har också rätt att köra mot enkelriktad trafik inne i stadskärnan. Trots att befolkningen ökat har bilåkandet minskat och andelen som åker kollektivt och cyklar ökat kraftigt de senaste två decennierna.

7 Stadsvandring i centrala Freiburg Staden grundades på 1100-talet och omgavs av en ringmur, varav två stadsportar återstår idag. Mitt i stadens hjärta ligger den stora katedralen som genom ett mirakel klarade de kraftiga bombningar som skedde av staden i november Stora delar av innerstaden totalförstördes och har återuppbyggts på traditionellt sätt. Vissa gator har breddats något och en del hus har försetts med arkader. Invånarna erbjöds att köpa tomter i staden mot kravet att de nya byggnaderna skulle se ut som de gamla. Det stora torget, där det pågår marknad alla vardagar och de närmast intilliggande kvarteren är bilfria och planer finns på att utöka den bilfria zonen. Det finns gott om små butiker, restauranger och kaféer men också bostäder. Staden har ställt som villkor att affärsidkarna ska bo i lägenheterna ovanför affärslokalerna längs vissa centralt belägna gator. Målet är att staden skall vara levande även på kvällar och helger då affärerna är stängda.

8

9 Vi fick se exempel på ett intressant förtätningsprojekt i innerstaden. Längs med en genomfartsgata har stadens kommunala bolag, Freiburger Stadbau, byggt ett parkeringshus. Huset är placerat så det utgör en effektiv ljudbarriär mot gatan. Ovanpå p-huset ligger privatägda radhus, med små trädgårdar. Planer finns på att förtäta staden ytterligare, bland annat i området kring den gamla synagogan samt i ett äldre centralt beläget koloniområde. Ombyggnad/komplettering av ett centralt bostadskvarter från 1960-talet Modernisering av Wanneerstrasse. Ett nytt hus har förbundits med ett äldre och båda försörjs med hiss. Det kommunägda bostadsbolaget Freiburger Stadbau förvaltar bostäder men äger Bolaget har i likhet med svenska bostadsbolag en styrelse som består av politiker. Stadens borgmästare är styrelseordförande. Vi fick träffa en representant från bolaget, Helmut Ertmer, som är projektledare och ansvarig för moderniseringen av kvarteret Wanneerstrasse.

10 Wanneerstrasse är ett centralt beläget bostadskvarter, med ca 250 lägenheter, byggt på 1960-talet på bara 7 minuters gångavstånd från centralstationen. Här fanns både ledig mark och väl utbyggd infrastruktur och kvarteret var därför lämpligt att bygga ut. Den första ombyggnaden av lägenheterna började på 1990-talet då sjuttio lägenheter rustades upp. År 2005 inleddes nästa etapp av moderiniseringen.. Trevåningshusen blev tilläggsisolerade och fönstren byttes ut. Dessutom har ett nytt centralt värmesystem installerats (varje bostad hade tidigare individuell uppvärmning med kol, olja eller gaspanna) och som eldas med pellets. Solceller har installerats på taken och de nya husen har försetts med platta grönbevuxna tak. Ett fyrtiotal nya bostäder har tillkommit och husen är fint inpassade i kvarteret. Ett av de nya husen har byggts ihop med ett äldre och i den sammanbyggda delen finns en hiss som de boende kan nå från båda sidorna via en kortare loftgång. Många av lägenheterna är små och det bor många äldre i kvarteret. I det sammanbyggda huset har tio seniorlägenheter byggts som erbjudits till äldre och handikappade som tidigare bott i hus utan hiss i närområdet. Enligt vår ciceron från bostadsbolaget fanns ett lokalt områdeskontor i kvarteret dit människor som var intresserade av lägenheter kunde vända sig. Kostnaden för hela moderniseringen av 180 lägenheter inkl. skatter, konsultkostnader, konstruktion är 9 miljoner Euro. Finansieringen har skett med hjälp av förmånliga krediter till två tredjedelar från staten och delstaten. Den sista tredjedelen står bostadsbolaget för. Krav har ställts från kreditgivarna på att energiförbrukningen skulle sänkas till 60 kwh/kvm, vilket man uppnått. En viss hyreshöjning har kunnat göras efter ombyggnaden för de åtgärder som definierats som standardhöjande. In i de nybyggda husen, där bostäderna är större har yngre familjer flyttat in. Ny hållbar stadsdel - Rieselfeld Stadsdelen Rieselfeld har planerats och projekterats som en hållbar stadsdel. Det är den fjärde största stadsdelen i Freiburg med en yta på 78 hektar. Stadsdelen har byggts på delar av den mark som fram till 1985 användes för vattenrening. En fjärdedel av ytan har används till byggnation, resten är ett naturskyddsområde med våtmarker och ett fåtal bondgårdar. Rieselfeld började planeras och byggas i mitten av talet och idag bor människor i området, varav en tredjedel är barn och unga. Tanken var att locka tillbaka unga familjer som börjat flytta ut från staden och förhindra den urban sprawl som så många städer drabbats av. Därför hade man ambitionen att skapa ett stabilt område med blandade upplåtelseformer av ägda och hyrda lägenheter, samt olika typer av flerbostadshus, mindre parhus, radhus etc. för olika inkomstgrupper. En stor andel av husen är uppförda av Baugemeinschaften, d.v.s. Byggkooperativ. Läs mera om dessa kooperativ i avsnittet om stadsdelen Vauban nedan.

11 Spårvagnslinjen färdigställdes redan när det fanns 1000 invånare, för att tidigt stimulera folk att åka kollektivt. I utkanten av området ligger en s.k. park and ride parkering, där pendlare från andra håll kan ställa sina bilar gratis och fortsätta in till centrum med spårvagn. Det tar bara 12 minuter med spårvagn in till centrala Freiburg och avståndet till närmaste spårvagnshållplats är högst 400 meter var man än bor i stadsdelen. Längs med ett 800 meter centralt stråk ligger affärer, restauranger och det finns gott om skolor och förskolor. De som bor där ska kunna gå och handla och följa sina barn till skolan utan att behöva använda bilen. I centrala Rieselfeld ligger ett Mediothek,, som fungerar som en mötesplats för invånarna och som innehåller kulturcenter, kafé m.m. Intill ligger en modern kyrkobyggnad som fungerar som en ekumenisk kyrka för katoliker och protestanter.

12 Två mötesplatser i centrala Rieselfeldt: den ekumeniska kyrkan och Mediotheket. Stadsdelen domineras av privatägda bostäder men det finns också flera hus som innehåller hyressubventionerade lägenheter. Liksom i övriga staden är en stor majoritet av husen lågenergihus, med gröna tak, solceller både på fasader och tak och också lokala vindsnurror. I området finns ett stort inslag av grönområden och flera naturlekplatser, med roliga lekredskap av naturmaterial och en populär plaskdamm. Priserna för en bostad ligger i nivå med genomsnittspriset för ägarlägenheter Freiburg, nämligen 3000 Euro) Stadsförnyelse i ett eftersatt 60-talsområde Stadsdelen Weingarten byggdes under talet och har omkring invånare. Ett sjuttiotal länder är representerade bland invånarna. Merparten av bebyggelsen består av höghus och tätheten är fyra gånger högre än t ex Rieselfeldt. Från början ansågs området modernt och attraktivt, men området fick successivt ett allt sämre rykte. Husen och områdets centrum började bli allt mer eftersatt och stadsdelen har successivt tagit emot en allt större andel av socioekonomiskt svaga grupper. En stor andel av stadsdelens invånare är dock äldre människor som bott i området sedan det var nybyggt. När kommunen aviserade att man hade planer på att sälja det kommunala bostadsbolaget som äger och förvaltas 3000 av bostäderna i området gick boende i området samman och såg till att en folkomröstning hölls i staden, där majoriteteten röstade nej. Sedan början av 2000-talet pågår ett förnyelsearbete i staden, som är en del av det sociala stadsprogrammet som ovan nämnts. Det kommunala bostadsbolaget står för 60 procent av finanseringen och resten kommer från staten, delstaten och kommunen. Man har ett integrerat koncept och förnyelsen handlar såväl om gemensamma ytor, gator, parkeringsplatser, ombyggnad och energieffektivisering av bostadshusen, kompletteringsbebyggelse. Först tjugo år efter att Weingarten har området fått en spårvägsförbindelse med centrala staden och infartsgatan till stadsdelen har byggts om och blivit säkrare för cyklister och fotgängare. Stadsdelens centrum har fått en rejäl ansiktslyftning. Förnyelsen görs i samråd med stadsdelens invånare. I centrum finns ett

13 lokalkontor Forum Weingarten där fyra socialarbetare arbetar på uppdrag och i nära samverkan med medborgarna, men deras lön betalas av kommunen. Ombyggda punkthus och nybyggda radhus i Weingarten I ett par höga punkthus nära centrum har byggts om och tilläggsisolerats, exempelvis har balkongerna, byggts in så att de blir en del av lägenheten. Solceller har byggts längs med sydfasaden och man har satt solvärmepaneler på taket för att få varmvatten. Husen hade tidigare två hissar som gick till olika våningsplan vilket gjorde det mycket sårbart om en hiss krånglade. Det stora parkeringsdäcket som tidigare var en farlig plats som drog till sig missbrukare har byggts om och indelats i mindre zoner. Sjuttio radhus med äganderätt har också byggts i stadsdelen för att få till en större mix. Ombyggnad av höghus till passivhus Fyra höghus ägda av det kommunala bolaget håller nu på att byggas om. Husen ska hålla passivhusstandard och energibehovet ska minskas med nästan 80 procent. Lägenhetsytan minskas för att finansiera ombyggnaden och anpassas så att de äldre har möjlighet att bo kvar.

14 Ett av husen är färdigställt på Bugginger strasse nr 50. Huset har 16 våningar. I bottenvåningen finns en ljus reception med ett kontor och en gemensamhetslokal, samt en rymlig gästlägenhet. Ombyggnaden har varit så omfattande att de boende var evakuerade. En del har flyttat till närliggande flerbostadshus och andra har flyttat till de nybyggda radhusen. Eftersom medelåldern var hög i huset är det bara ett fåtal som flyttat tillbaka. Oron var mycket stor bland invånarna inför ombyggnaden. Många hade svårt att läsa ritningar. Tack vare en lyhörd arkitekt som lyssnade på invånarna och på att socialarbetarna använde en pedagogisk modell med små flyttbara pappersmöbler kunde hyresgästerna se hur de skulle kunna möblera sina bostäder. Socialarbetarna inbjöd dessutom invånarna till våningsvisa möten där de blivande grannarna gemensamt fick diskutera och komma fram till var de ville bo. På så sätt lärde grannarna känna varandra redan innan de flyttade in. Samrådsprocessen har varit så framgångsrik att den fått en utmärkelse från förbundssregeringen. Eftersom huset försetts på ny ventilation och nya tekniska installationer utbildades ett antal språkkunniga kvinnor till Sparfuchsen (= sparrävar) för att undervisa grannarna i hur man ska spara energi och använda den tekniska utrustningen. Dessa sparrävar har arbetat så framgångsrikt att de får betalt av bostadsbolaget för att också utbilda invånare i andra bostadsområden.

15 Vi får besöka två lägenheter och träffar två av husets invånare. Båda har tidigare bott i andra hus i kvarteret. Vi blir också förevisade det nya projektet Gesund und fit 50 + som resulterat i ett nybyggt utomhusgym för seniorer. På visning av lägenheter och av kvarterets utomhusgym för seniorer.

16 Ny stadsdel i en gammal militärbas Vauban Stadsdelen Vauban ligger i en före detta militärbas som uppfördes år Efter kriget annekterade franska armén området, men efter järnridåns fall och Tysklands återförening köptes området av kommunen, som passade på att utnyttja sin förköpsrätt. År 1992 började området som är 84 hektar stort att bebyggas och här bor nu invånare. Stadsdelen uppfördes utifrån en grön vision, på initiativ av miljöintresserade Freiburgbor i början av 1990-talet. Riktlinjerna inför stadsförnyelsen drogs upp i workshops om energi, trafik, byggande, lokal ekonomi, jämlikhet och kulturliv. Centralt i visionen var deltagande demokrati där majoriteten av stadens framtida beslut skulle fattas av de boende. Invånarna fick möjlighet att designa sina hus, bestämma hur parker och lekplatser skulle utformas och om den lokala biltrafiken. Förslaget från projektgruppen vann första pris i en internationell arkitekttävling om hållbara städer. Freiburgs politiker beslöt därefter att projektgruppens stadsplan och medborgarinflytandemodell också skulle tillämpas i andra stadsdelar. Efter att militären lämnat området började miljöintresserade studenter och konstnärer inkvartera sig i de övergivna barackerna. Det slutade med att staden sålde barackerna för 1 Euro mot att invånarna

17 själva skulle rusta upp dem. Vauban blev en hemvist för människor med alternativa politiska och ekologiska idéer och alternativa boendeformer. En del hus byggdes också om till studentbostäder. Liksom i Rieselfeldt är Vauban en ung stadsdel med en mycket stor andel barn under 18 år, 30 procent. En skillnad mot Rieselfeldt är att här bor en större andel kvinnor ensamstående mödrar samt studenter. Här finns gott om skolor, daghem, affärer och service och det råder en stark communitykänsla. En ny modell av gemensamt byggande, så kallade Baugemeinschaft eller Byggkooperativ har utvecklats i Vauban. Det innebär att ett antal familjer gemensamt köper en bit mark av kommunen och tillsammans planerar sitt bostadshus. De blivande invånarna bestämmer över utformningen av lägenheterna, men också om exteriör, färgsättning, värme och energisystem. Arkitekter bistår de blivande brukarna som därefter anlitar en byggfirma eller uppför huset tillsammans. Resultatet har blivit att husen blivit mera miljöanpassade och förbrukar mindre energi. Många hus är byggda med miljövänliga, lokala byggmaterial såsom trä och kalksten. I Vauban byggdes det första flervåningshuset i trä och med passivhusstandard i Tyskland. Hälften av alla tak i Vauban har utrustats med solceller eller solfångare. Byggkooperativen utformar också de gemensamma ytorna runt husen och i många fall har man uppfört gemensamma lokaler, trädgårdar och lekplatser. Det största mervärdet med byggkooperativen är de sociala vinsterna. Redan under planeringstiden har en stark social gemenskap grundlagts och som sedan kunnat vidmakthållas och resulterat i att familjerna fortsatt att gemensamt förvalta sina bostadsmiljöer. Byggkooperativmodellen har spridit sig till övriga Freiburg och andra tyska städer och har också börjat tillämpas av kommersiella byggföretag.

18 Vauban är en socialt mixad stadsdel och vi fick se exempel på hus byggda av byggkooperativ som både innehöll ägarlägenheter, vanliga hyreslägenheter och hyressubventionerade bostäder inom samma fastighet. Jämfört med traditionellt byggande har byggkostnaderna blivit procent lägre. I Vauban finns bilfria zoner. Det är tillåtet att köra in med bil på vissa gator men däremot förbjudet att ha sin bil parkerad utanför huset. De som har bil måste betala en andel i det allmänna parkeringsgaraget medan de som inte har bil skriver på ett åtagande som förnyas varje år och som gör att de slipper betala parkeringsavgift. Mark finns reserverad i utkanten av stadsdelen om det skulle visa sig att det uppstår behov av fler bilplatser i framtiden. På så sätt klarar man av den allmänna parkeringsnorm som gäller i Tyskland om att varje hushåll skall ha tillgång till en parkeringsplats i sitt bostadsområde. Plusenergihus Avslutningsvis besökte vi ett par kvarter med så kallad Plusenergihus, dvs. hus som producerar ett överskott av el som husägaren sedan har rätt att sälja till ett fast pris till nätleverantören. Det första Plusenergihuset Heliotrope finns i Freiburg ritades av arkitekten Rolf Disch. Huset har en glasklädd fasad och roterar efter solen. Alla fönster är treglasfönster och fasaden har en 30 cm tjock isolering. System finns för värmeåtervinning och på taket finns en rörlig solfångare för uppvärmning av varmvatten.

19 Det världsberömda roterande solhuset Heliotrope, ritat av Rolf Disch, ligger i ett idylliskt villakvarter. Här ser man den stora solfångaren sticka upp på taket.

20 Litteraturtips och länkar till artiklar och informationssidor

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING - DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Artikelserie 1/3 VAUBAN. En av Europas mest hållbara städer. Miljonprogrammet Medborgardialog Besök: Jönköping Växjösamtalet Hållbara städer

Artikelserie 1/3 VAUBAN. En av Europas mest hållbara städer. Miljonprogrammet Medborgardialog Besök: Jönköping Växjösamtalet Hållbara städer 1 2010 Svenska Kommunal- Tekniska Föreningen 6SIDOR VINDKRAFT Artikelserie 1/3 VAUBAN En av Europas mest hållbara städer Miljonprogrammet Medborgardialog Besök: Jönköping Växjösamtalet Hållbara städer

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella Trondheim den 18 augusti 2009 25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella samarbete Program Energisystem:

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

2 2010 Svenska Kommunal- Tekniska Föreningen Du besöker väl vår nya hemsida stadsbyggnad.org? Artikelserie 2/3

2 2010 Svenska Kommunal- Tekniska Föreningen Du besöker väl vår nya hemsida stadsbyggnad.org? Artikelserie 2/3 2 2010 Svenska Kommunal- Tekniska Föreningen Du besöker väl vår nya hemsida stadsbyggnad.org? Artikelserie 2/3 VAUBAN Gatorna blev lekplatser s. 14 Karlstad satsar på parkerna Demograichock hotar välfärden

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 112 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52 Centrum Ledig yta: 112 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 6 8 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter Miljöcertifierad byggnad Buss

Läs mer

Hyllie Vattenparksgata 37, lgh Malmö, Väster, Hyllievång.

Hyllie Vattenparksgata 37, lgh Malmö, Väster, Hyllievång. Hyllie Vattenparksgata 37, lgh 2-1006 Malmö, Väster, Hyllievång info@nordfeldts.se 1 Beskrivning Kv Embla 2 Malmö Västra/Hyllievång Nordfelts AB bygger nu andra halvan av Kvarteret Embla 2 med 60 hyresrätter

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken.

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken. Allmänt möte Arrangör: Kommitté med uppdrag att ta fram förslag till generella målsättningar för och ett översiktligt innehåll och detaljeringsgrad för en delgeneralplan av Mariehamns centrum MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

Nyproduktion i centrum

Nyproduktion i centrum Nyproduktion i centrum AB Hammaröbostäder tillsammans med entreprenören SKANSKA bygger SABOs koncepthus Kombohus plus. Vad innebär det? SABOs Kombohus är ett färdigt koncept, det är nyckelfärdiga flerbostadshus

Läs mer

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Affordable housing Bostadsbidragen stått stilla sedan 1990-talet Större klyftor Vi vill erbjuda de ekonomiskt svaga samma chans Sänker byggkostnaderna

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Lillhamra Trädgårdsstad

Lillhamra Trädgårdsstad Lillhamra Trädgårdsstad Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer