Linköpings Stadshus AB Grafisk form och produktion: Jerhammar & Co Reklambyrå AB. Text: Jenny Arklund och Stångåstaden. Foto: Kim Hellström s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings Stadshus AB Grafisk form och produktion: Jerhammar & Co Reklambyrå AB. Text: Jenny Arklund och Stångåstaden. Foto: Kim Hellström s."

Transkript

1 Årsredovisning

2 Linköpings Stadshus AB Grafisk form och produktion: Jerhammar & Co Reklambyrå AB. Text: Jenny Arklund och Stångåstaden. Foto: Kim Hellström s. 8, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 56. Göran Billeson s. 25. istockphoto s. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 31, 33, 34, 35, 38. Stångåstaden s. 19, 23. Rikard Isacsson, Okidoki s. 23. Bozo Rasic, Arenabolaget s Fredric Sommer s. 27. White arkitekter och Linköpings kommun s. 29. Tryck: Norrköpings Tryckeri. Papper: omslag: 350 g Rives design, inlaga: 150 g Multiart matt.

3 Innehållsförteckning Detta är Linköpings Stadshus AB 4 Vd har ordet 6 Ordförande och vice ordförande har ordet 8 Året som har gått 10 Uppfyllelse av uppdrag 12 Våra bolag 15 Tekniska Verken i Linköping AB 16 AB Stångåstaden 18 Lejonfastigheter AB 20 Sankt Kors Fastighets AB 22 Näringslivsutveckling i Linköping AB 24 Arenabolaget i Linköping AB 26 Finansiell översikt 30 Årsredovisning och koncernredovisning 35 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning koncernen 39 Balansräkning koncernen 40 Kassaflödesanalys koncernen 42 Resultaträkning moderbolaget 43 Balansräkning moderbolaget 44 Kassaflödesanalys moderbolaget 46 Noter 48 Styrelse och vd 56 Revisionsberättelse 57 Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB 28 Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB 29

4 Detta är Linköpings Stadshus Linköpings Stadshus AB ägs av Linköpings kommun och är moderbolag för kommunens helägda aktiebolag. Linköpings Stadshus äger och förvaltar samtliga aktier och andelar i dotterbolagen. Moderbolagets uppgift är att på ett övergripande sätt samordna de olika verksamheterna. Samordningen ska bidra till att verksamheterna fungerar effektivt och att resurserna utnyttjas optimalt, samt att bolagens verksamheter gynnar kommunens tillväxt. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra arbetet, så att koncernens sammantagna verksamhet bidrar till att förverkliga kommunens gemensamma vision, Där idéer blir verklighet. Dotterbolagen är aktiva inom områden som ger Linköpings invånare tillgång till olika former av service, såsom bostäder, lokaler för skolor och omsorg, dricksvatten, fastighetsvärme, el och avfallshantering, parkeringar samt möjligheter till fritidsaktiviteter inom idrott och kultur. Bolagen arbetar för att Linköping ska fortsätta vara en stad där människor vill bo, leva och verka. De ska bidra till tillväxt med miljöhänsyn. Historik Linköpings Stadshus AB bildades 1996 med främsta syfte att samordna den kommunala bolagskoncernens resultat för att minimera koncernens skattebelastning. Linköpings kommun sålde dotterbolagens aktier till Linköpings Stadshus, vilket gjorde att bolaget fick en stor skuldvolym att hantera. Från år 1996 till 2010 bestod skuldvolymen av krediter hos Linköpings kommun. Från 2010 har låneportföljen skiftat från att vara interna skuldebrev till att bolaget finansierar sig på den externa kreditmarknaden. Bolagets uppgift har senare utvidgats med ett visst samordningsansvar i koncernen. 4

5 Organisation och styrning Linköpings Stadshus ägs av Linköpings kommun. Företaget har inte någon egen anställd personal, utan bolagets administration, ekonomi och finansfrågor hanteras av ett dotterbolag. Sedan 2010 är det AB Stångåstaden som hanterar dessa frågor. Ledamöter i moderbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Styrelsen väljs normalt för samma tidsperiod som mandatperiod i kommunfullmäktige. Ägaren har utfärdat generella och särskilda ägardirektiv för dotterbolagen. Utgångspunkten är att bolagen ska vara affärsdrivande och till nytta för kommunen och för dess invånare. Ägaren fastställer årligen mål för avkastning och soliditet i dotterbolagen. Linköpings Stadshus genomför ägardialoger med dotterbolagen. I uppdraget ingår att följa upp bolagens resultat och hur bolagen uppfyller ägarens direktiv. Frågor som enligt dotterbolagens ägardirektiv ska hanteras av ägaren förbereds av Linköpings Stadshus. Moderbolaget svarar för beredning och samordning av bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Staden där idéer blir verklighet Linköping är den femte största kommunen i Sverige och har en stark befolkningstillväxt sedan flera år. Den 31 december 2011 var antalet invånare mer än Staden har ett gynnsamt geografiskt läge med goda kommunikationer. Ett mångsidigt samarbete med grannstaden Norrköping och med andra kommuner i regionen gynnar stadens utveckling. Näringslivet är varierat och är till stor del inriktat på framtidsbranscher inom bland annat teknik och innovation. I kommunen finns ett av Sveriges största universitet med en framgångsrik teknisk högskola och ett stort universitetssjukhus. Invånarnas utbildningsnivå ligger över genomsnittet i landet. Genomsnittsåldern är något lägre än rikssnittet. Kommunens ekonomi är god. Utvecklingen i Linköping förväntas vara fortsatt positiv under många år framöver. Tekniska Verken i Linköping AB Utsikt Nät AB Utsikt Katrineholm Elnät AB Stadspartner AB Svensk Biogas i Linköping AB Usitall AB Ljusfors Kraft AB Bixia AB Mjölby Svartådalen Energi AB Västerviks Biogas AB Lejonfastigheter AB Linköpings Sportfastigheter AB Konserthuset i Linköping AB Organisation per Linköpings Stadshus AB Sankt Kors Fastighets AB Sanktera AB AB Stångåstaden Studentbostäder i Linköping AB TGS Fastigheter Nr 3 AB Bryggaregården AB Eddan i Linköping AB Moderbolag Dotterbolag Dotterdotterbolag Delägda bolag (med ett ägande mindre än 50%) Arenabolaget i Linköping AB Näringslivsutveckling i Lkpg AB (NuLink) Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB (ResMex) Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB (FlygMex) 5

6 Vd har ordet Välskötta verksamheter är en styrka för Linköping Dotterbolagen driver självständigt sin utveckling utifrån den gedigna specialistkompetens som finns i varje bolag. 6

7 Linköping har en styrka i sina välskötta, utvecklingsinriktade kommunala bolag. Den modell som har gällt i Linköping i många år har visat sig framgångsrik. Bolagen har en gemensam, grundläggande uppgift i att vara till för staden och att bidra till kommunens vision: Staden där idéer blir verklighet. Vart och ett av bolagen har sitt eget uppdrag för att medverka till stadens välgång. Staden där idéer blir verklighet Vi på moderbolaget Linköpings Stadshus har en liten roll i dotterbolagens dagliga arbete. Det är en grund för deras framgång; de driver självständigt sin utveckling utifrån den gedigna specialistkompetens som finns i varje bolag. En av de huvudsakliga uppgifterna för Linköpings Stadshus är att bedriva en långsiktigt sund finansverksamhet, då moderbolaget innehar lån på cirka 6,3 Mdr kronor till följd av att vi köpt dotterbolagens aktier av vår ägare, Linköpings kommun. Vi agerar också finansfunktion åt de mindre dotterbolagen som inte själva har samma finansieringsmöjligheter. Vi kan utnyttja styrkan i bolagskoncernen till att få så låga räntekostnader som möjligt. Det är till nytta för verksamheterna i dotterbolagen och för alla som bor i Linköping. Trots osäkerhet på marknaderna har vi tillräckligt förtroende hos våra finansiärer för att kunna uppehålla en mycket fördelaktig finansiering. Av ratinginstitutet Standard & Poor s får Linköpings Stadshus en fortsatt hög rating, AA+. Under året har vi vidareutvecklat rollen för Linköpings Stadshus i konstruktiva diskussioner med vår ägare och vår styrelse. Vår uppgift är att se till att bolagsgruppen fungerar effektivt och för att utföra den uppgiften måste vi själva ha väl fungerande strukturer. Utvecklingsarbetet har varit lyckosamt. Vi har samtidigt satt igång fruktbara samarbeten inom bolagsgruppen vad gäller frågor kring finanser och HR-arbete. I en livaktig stad som Linköping står tiden aldrig stilla, och vi som arbetar med några av kommunens viktigaste verksamheter måste vara alerta och följa med i utvecklingen. Ansvaret för den civila flygverksamheten på Linköping City Airport kommer under 2012 att övertas av ett nybildat dotterbolag till Flygplatsområdet Mark och Exploatering i Linköping AB. Det ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av affärsflyget, som är så viktigt för att Linköping ska vara en attraktiv och framgångsrik stad. Arbetet med flygplatsverksamheten blir en intressant och utvecklande ny uppgift för vår koncern. Vi lever i en föränderlig tid och det finns både oro och hoppfulla utsikter i vår omvärld. I våra bolag finns en stark utvecklingskraft och en gedigen grund att stå på inför fortsatta utmaningar. Jag ser framtiden an med tillförsikt. I Linköping blir idéer verklighet, i morgon likaväl som idag. Hälsningar Hans Lander Vd 7

8 Ordförande och vice ordförande har ordet En motor i Linköpings utveckling Linköpings välskötta kommunala bolag är en oerhörd tillgång. Man kan se dem som en motor i Linköpings utveckling. De spelar en stor roll för att bidra till stadens och regionens attraktivitet. De bidrar till hög tillväxt och en tydlig grön profil, där Linköping ska fortsätta att vara ett föredöme för andra. De kommunala bolagen är bra och stabila verksamheter som ger samhällsnyttiga tjänster till invånarna. Genom Linköpings Stadshus AB kan vi hålla samman verksamheterna i en gemensam koncern och dra effektiv nytta av tjänsterna. Linköpings Stadshus AB underlättar för bolagen att arbeta självständigt, samtidigt som de arbetar för de gemensamma mål som kommunfullmäktige har lagt fast. Linköping växer och vi har mycket goda förutsättningar för en fortsatt god tillväxt med tydlig miljöprofil. Bolagens samlade investeringar och den verksamhet som de bedriver är en viktig del i Linköpings tillväxtstrategi. De höga tillväxtambitionerna måste även fortsättningsvis ta sin utgångspunkt i ett ansvarstagande för en stark ekonomi. En nyckelfråga är att klara av de investeringar som måste göras, när staden växer och det samtidigt finns behov av underhåll i befintliga anläggningar. Vi behöver investera i bostäder, i kraftverk, i nya tjänster och mycket annat. Det krävs långsiktighet för att klara detta. Linköpings Stadshus har en viktig uppgift i att se till att bolagen samverkar för Linköpings utveckling. Paul Lindvall Ordförande Lena Micko Vice ordförande 8

9 Linköping eftersträvar tillväxt med miljöprofil. Ett gott exempel är Vreta kluster för företag med fokus på gröna näringar. 9

10 10 Bild

11 Linköpings Stadshus AB Året som har gått Verksamheterna i Linköpings Stadshus bolagsgrupp utvecklas kontinuerligt. Moderbolagets arbetssätt och uppgifter anpassas fortlöpande till nya behov. Under året har ett ingående arbete gjorts för att utveckla och förankra rollen för bolaget. Den viktigaste uppgiften för Linköpings Stadshus är att hantera bolagets finansiering och lånestruktur. Året som gått har i stor utsträckning präglats av turbulens på finansmarknaderna. I en sådan tid accentueras betydelsen av att finansieringsverksamheten sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Linköpings Stadshus arbetar efter en effektiv och långsiktig finansieringsstrategi som säkrar företagets stabilitet. Bolagets rating från Standard & Poor s är AA+, vilket är ratinginstitutets näst högsta betyg. Det innebär att Linköpings Stadshus har mycket god kapacitet att möta sina finansiella åtaganden. Linköpings Stadshus bereder och framställer ärenden från dotterbolagen till kommunfullmäktige. En genomgång och strukturering av detta beredningsarbete har utförts. En fördjupad samverkan i bolagsgruppen rörande finansfrågor och HR-arbete påbörjades under året. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska överta den civila driften av Linköpings flygplats från Saab AB. Linköpings Stadshus har i dialog med kommunledningskontoret utrett alternativ och utarbetat förslag till hur flygplatsverksamheten ska inpassas i bolagsstrukturen. I december beslutade kommunfullmäktige att driften av den civila flygplatsen ska hanteras av Flygplatsområdet Mark och Exploatering i Linköping AB (FlygMex).Verksamheten övertas under 2012 och kommer att drivas i ett nytt dotterbolag till FlygMex. Omvärldsförutsättningarna är fortsatt osäkra vad gäller konjunktur och finansmarknad. Grundförutsättningarna för Linköpings Stadshus med dotterbolag är dock gynnsamma med sunda finanser, god soliditet och en hög kompetens i de olika verksamheterna. resultatet Koncernens resultat är på en acceptabel nivå och rörelseresultatet landade på 694 Mkr. Dock försämrades koncernens resultat efter finansiella poster jämfört med Detta förklaras främst av lägre reavinster vid fastighetsförsäljningar samt högre finansieringskostnader. Moderbolagets resultat efter skatt fördubblades under 2011, från 31 Mkr till 63 Mkr. Resultatförbättringen beror framförallt på ökade utdelningar från dotterbolagen vilket möjliggjorde en utdelning på 94 Mkr. 11

12 Uppfyllelse av uppdrag 2011 Linköpings Stadshus redogör härmed för hur bolaget bedrivit verksamheten under 2011 för att uppnå det kommunala ändamålet och uppdraget. Linköpings Stadshus ska: genomföra skattemässiga dispositioner mellan bolagen för att göra det möjligt med resultatutjämning inom koncernen Linköpings Stadshus AB. Målet är att hela koncernens skattebelastning ska ske hos moderbolaget Linköpings Stadshus AB när så är lagligen möjligt. Styrelsens förslag till resultatutjämning ska anmälas till kommunstyrelsen; säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen; verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den kommungemensamma visionen. Visionen beskrivs i det av fullmäktige fastställda Strategisk plan med övergripande mål samt i gemensamt ägardirektiv; utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen. Syftet är bland annat att uppnå samordning och optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen; genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmäktiges strategiska plan samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande; efter dotterbolagens begäran medverka till kostnadseffektiva finansieringslösningar; medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur. 12

13 Väsentliga händelser under året Utsikter för 2012 Ägardialogerna är en viktig del i bolagets arbete med att utveckla samordning, där moderbolaget verkar för helhetssyn och ett optimalt resursutnyttjande inom koncernen. Bolaget har utvecklat arbetssättet när det gäller ägardialogerna och har anpassat varje möte med dotterbolag utifrån dotterbolagets förutsättningar. Bolaget har arbetat med att utveckla strukturen inom koncernen med fokus på styrningsaspekter för att bättre kunna möta befintliga behov och framtidens krav. En genomförd förändring är att FlygMex och ResMex har klassats som projektbolag i Linköpings Stadshus koncernstruktur. Det innebär att styrelsebeslut av strategisk och långsiktig karaktär skall hänskjutas till Linköpings Stadshus styrelse för yttrande innan beslutet verkställs. Under slutet av 2011 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna ett nytt samverkansavtal mellan Linköpings kommun och Saab AB (publ). Kortfattat innebär avtalet att kommunen skall ta ansvaret för den civila flygplatsverksamheten på Linköping City Airport. Enligt beslutsunderlaget ska organisering av verksamheten ske inom Stadshuskoncernen och förslagsvis dess dotterbolag FlygMex AB. I samverkansavtalet framgår att kommunen får rätt att överta namnet Linköping City Airport AB. ResMex och Sankt Kors har under året erhållit finansiering via moderbolaget. Det löpande arbetet med bolagets skuldportfölj på den externa finansmarknaden fortlöpte under året. Ett omfattande arbete har utförts där ett stort antal räntescenarios har testats mot olika räntestrategier. Därefter har styrelsen fattat beslut om bolagets ränteriskexponering. Förändring av ränterisk hanteras främst med derivatinstrument som ränteswappar och räntetak. Bolagets genomsnittliga ränta har stigit från 2,42 procent vid årets början till 3,15 procent den 31 december Ratinginstitutet Standard & Poor uppgraderade under våren Linköpings Stadshus rating till AA+. Höjningen grundas på en positiv revidering av ratingestimatet på Linköpings kommun. Den stabila ratingutsikten avspeglar Standard & Poors förväntan att Linköpings Stadshus AB kommer att bibehålla sin nuvarande ekonomiska resultatnivå, uppbackad av en låg affärsrisk och måttlig finansiell risk. Under 2012 kommer arbetet med att utveckla ägardialogerna att fortsätta. Ägardirektiven kommer att få en genomlysning under februari FlygMex nya dotterbolag, Linköping City Airport AB, kommer under våren att ta över ansvaret för den civila flygverksamheten. Linköpings Stadshus kommer vid behov att ge administrativt och ekonomiskt stöd till det nya bolaget. Under november 2011 togs beslut i Kommunfullmäktige att lansera en boexpo, LinköpingsBo2016. Linköpings Stadshus kommer att avsätta personella resurser till detta projekt under året om så behövs. Styrelsens uppfattning är att uppdraget väl har uppfyllts. Linköping den 6 februari 2012 Hans Lander Vd Linköpings Stadshus AB (publ) 13

14 14

15 Våra bolag Energi och kommunalteknisk verksamhet Tekniska Verken i Linköping AB 16 Fastigheter AB Stångåstaden 18 Lejonfastigheter AB 20 Sankt Kors Fastighets AB 22 Näringsutveckling och besöksnäring Näringslivsutveckling i Linköping AB 24 Arenabolaget i Linköping AB 26 Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB 28 Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB 29 15

16 Tekniska Verken i Linköping AB Långsiktiga lösningar för ett hållbart samhälle Tekniska Verken är kommunens största bolag med uppdrag att bland annat tillgodose invånarnas behov av el, vatten och avlopp, renhållning, fjärrvärme och fjärrkyla samt flera andra tekniska nyttigheter. Bolaget erbjuder också bredbandsnät och producerar biogas. 16

17 Tekniska Verken svarar för flera av samhällets basresurser. Företaget tillhandahåller service och tjänster till konkurrenskraftiga priser och med hög leveranssäkerhet. Tekniska Verken arbetar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle. Verksamhetens hörnpelare är energi och miljö. Tekniska Verken är ett utpräglat kunskapsföretag som utvecklar innovativa koncept med tillämpning av den främsta tekniska utvecklingen. Företaget är en världsledande aktör inom avfallsförbränning för energiåtervinning och en av Europas största producenter av biogas för fordonsbränsle. Tekniska Verken har mer än kunder, både hushåll och företag. Året som har gått Tekniska Verken utsågs till Årets gröna kapitalist av tidningen Veckans affärer för sin förmåga att omvandla problem till affärsmässiga lösningar. Under året har många steg tagits för att vidareutveckla erbjudandet om hållbara lösningar till kunderna. Satsningen på vindkraft har ökats genom att företaget blev delägare i ytterligare vindkraftsprojekt. Tekniska Verken är nu delägare i 17 vindkraftverk i landet. Ett helägt dotterbolag för vindkraftsverksamheten bildades. Från och med 2011 erbjuds kunder att köpa egenproducerad el genom att den egna elproduktionen avräknas från totalkonsumtionen på lokal nivå. Efterfrågan på biogas ökar kraftigt då biogasdrivna fordon, såväl personbilar som bussar, blir fler i regionen. Stora investeringar har därför gjorts i produktionen av biogas. Tekniska Verken får internationell uppmärksamhet för sitt kunnande kring avfallsbehandling. Detta kännetecknas av hög effektivitet, flera kompletterande metoder, biologisk behandling och energiutvinning. Dotterbolaget Usitall fortsätter sina insatser för att exportera denna kunskap. Tekniska Verken och Mjölby Svartådalen Energi bildade ett gemensamt bolag för stadsnät, Utsikt Bredband. Sandviken Energi blev ny delägare i elhandelsföretaget Bixia. Framtiden Företaget arbetar långsiktigt med att tillgodose regionens energibehov och bidra till ett uthålligt samhälle. Tre större projekt kan komma att prägla verksamheten och investeringsbudgeten under kommande år: byggnation av en första etapp i ett nytt kraftvärmeverk för att påbörja utfasningen av fossila bränslen, kapacitetsökning och kvalitetshöjning av de två vattenverken för att trygga framtidens vattenförsörjning i Linköping, samt insamling av Linköpingsbornas sorterade matavfall. Stora kommunikationsinsatser kommer att göras för att invånarna ska börja sortera sina matrester. Linköping fortsätter växa och efterfrågan på Tekniska Verkens tjänster förväntas vara hög även i framtiden. Hos både samhälle, medborgare och företag finns ett stort intresse för att vara resurseffektiva och minska miljöpåverkan. Det ger både möjligheter och incitament för Tekniska Verkens fortsatta utveckling. Koncernens personal och verksamheter står för en hög kompetens och ett stort engagemang som ger goda förutsättningar inför framtiden. Nyckeltal Tekniska verken Belopp i Mkr Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Balansomslutning Justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster i % av justerat eget kapital (snitt) Soliditet i % Investeringar (netto) Antal anställda (medelantal) Dotterbolag Tekniska Verken i Linköping Vind AB Bolaget avser att samla koncernens vindkraftsägande nationellt samt understödja regional vindkraftsutbyggnad. Utsikt Nät AB Bolaget ansvarar för elnätet i Linköpings kommun och i delar av Mjölby kommun. Utsikt Bredband AB Bolaget verkar regionalt med lokalt fokus på utbyggnaden av kvalificerad IT-infrastruktur på de orter där verksamheten bedrivs. Utsikt Katrineholms Elnät AB Bolaget ansvarar för elnätet i Katrineholms kommun. Tekniska Verken Driftum AB Bolaget utför konsulttjänster inom infrateknik, energitjänster och mätteknik. Svensk Biogas i Linköping AB Företaget bedriver verksamhet inom produktion, utveckling, marknadsföring och distribution av biogas. Usitall AB Företaget exporterar Tekniska Verkens kvalificerade kunnande kring avfallsbehandling för energiåtervinning. Bixia Bixia är ett elhandelsföretag som ägs av nio regionala bolag. Tekniska Verken är majoritetsägare. Ljusfors Kraft AB Bolaget äger vattenkraftverk och producerar elenergi. 17

18 AB Stångåstaden Bostäder med valmöjligheter Många grannar får de boende i kvartert Tinnerbäcken samtliga lägenheter är uthyrda. Var femte Linköpingsbo bor i en av Stångåstadens lägenheter. Företaget äger och förvaltar mer än bostäder, varav studentbostäder. Stångåstaden är den största aktören på bostadsmarknaden i Linköping. Stångåstaden är Linköpings allmännyttiga bostadsföretag. Verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav. Företagets uppgift är att erbjuda goda, sunda och prisvärda hyresbostäder, som bidrar till att Linköping fortsätter vara en kommun där människor vill bo och verka. Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till miljö och kretslopp. Stångåstaden medverkar till att personer med en svag ställning på bostadsmarknaden kan få en bra bostad. Stångåstaden är en aktiv aktör på marknaden och eftersträvar en balanserad fastighetsportfölj. Företaget bidrar till att det finns blandade upplåtelseformer i stadens olika bostadsområden. Utbudet utvecklas genom ny-, till och ombyggnader, samt genom försäljning och förvärv. Hyresgästernas inflytande på boendet är prioriterat och möjliggörs genom flera kanaler. Stångåstaden arbetar för att bostadsområdena ska vara väl fungerande, trivsamma och trygga. Bland annat driver man olika projekt för gemenskap och utveckling av områdena i samarbete med organisationer och föreningar. Stångåstaden är miljöcertifierat enligt standarden ISO Året som har gått Efterfrågan på hyresbostäder har ökat under året och Stångåstaden har haft mycket få vakanser. Samtidigt finns alltid en omsättning på bostäder och runt 200 hyresgäster flyttar in i en ny lägenhet varje månad. Inflyttning skedde i nybyggda Daggkåpan med 32 lägenheter intill Stångån. Nyproduktion pågår i det centrala Kvarteret Tinnerbäcken, med inflyttning i en första etapp i februari I den första etappen byggs 59 lägenheter som kommer att vara seniorbostäder. Samtliga är uthyrda. Den andra etappen, Tinnerbäcken Södra, kommer att innehålla 60 bostäder och tillhöra det vanliga lägenhetsbeståndet. Ett samarbetsavtal med NCC tecknades för uppförande av 115 lägenheter i Södra Ekkällan. I januari 2012 sattes spaden i marken inför uppförande av 27 radhus i Lambohov Östra. 18

19 Dotterbolag Bryggaregården AB Bryggaregården AB äger och förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden i bland annat Gamla Linköping. Studentbostäder i Linköping AB Bolaget erbjuder bostäder till studenter vid Linköpings universitet. Hejdegården ligger både avskilt och lugnt, trots det centrala läget. Ett ambitiöst mål för energieffektivisering har fastlagts. Stångåstaden ska minska åtgången av köpt energi med 25 procent mellan 2011 och Företaget har arbetat med energieffektivisering och andra besparingsåtgärder under många år. Nu vidareutvecklas arbetet med ett systematiskt införande av ett stort antal åtgärder för att nå målet. Ett forskningsprojekt har inletts tillsammans med Linköpings universitet. Projektet ska utforska och utforma metoder för att tillsammans med de boende uppnå ett effektivt energibeteende. Stångåstaden bidrar till ett lektorat under fem år. Framtiden Folkmängden i Linköping ökar. Under de senaste fem åren var inflyttningen till staden i genomsnitt personer per år. Efterfrågan på bostäder kan förväntas vara fortsatt hög. Stångåstaden arbetar för att höja takten i nyproduktionen av bostäder i lägen där människor vill bo. Flera nyproduktionsprojekt är under planering. Företagets ambition är att uppföra omkring 200 bostäder per år. Investeringarna i nyproduktion beräknas till miljoner kronor för åren Efterfrågan är stor också vad gäller boende för studenter. Stångåstadens dotterbolag Studentbostäder kommer att uppföra 200 nya bostäder med byggstart under Stångåstaden har en hög ambitionsnivå för underhåll av fastigheterna. Underhållsarbetet präglas bland annat av energieffektivisering och inre underhåll. Det finns ett stort behov av förnyelse i fastighetsbeståndet under de närmaste åren, varför kostnaderna för underhållsåtgärder kommer att vara fortsatt höga. Linköpings kommun planerar att genomföra ett framtidsinriktat samhällsbyggnadsprojekt, LinköpingsBo2016. Stångåstaden kommer att delta aktivt i projektet. I januari 2012 kom Stångåstaden och Hyresgästföreningen Linköping överens om hyresjusteringar, vilket innebär att hyrorna höjs med 2,1 procent från och med 1 mars Grunden för årets justering av hyresnivåerna är att bolaget får kostnadsökningar på exempelvis el och värme samtidigt som fastighetsskatten ökar. Trots ett strukturerat arbete för att minska förbrukningen av media ökar kostnaderna. Hyreshöjningen ligger under riksgenomsnittet på 2,4 procent. Stångåstaden värnar om en stabil finansiell situation för bolaget. Den långsiktiga ambitionen är att vidmakthålla nuvarande resultatnivå, exklusive reavinster. Nyckeltal Stångåstaden Belopp i Mkr Omsättning Balansomslutning Justerat eget kapital Direktavkastning % 3,3 3,3 3,7 Årets resultat efter finansiella poster Årets resultat i % av justerat eget kapital 7,1 9 5,1 Soliditet % 41,6 41,1 39,1 Investeringar Antal anställda

20 Lejonfastigheter AB Till stöd för viktiga verksamheter Lejonfastigheter äger och förvaltar fastigheter som behövs för Linköpings kommuns verksamheter. Verksamheterna är av stort värde för stadens invånare. Räddningsstationen i Kallerstad var klar för inflyttning i december

21 Nyckeltal Lejonfastigheter Dotterbolag Linköpings Sportfastigheter AB Bolaget äger och förvaltar sport- och fritidsanläggningar. De största är Simhallen, Sporthallen och Stångebroområdet med Cloetta Center. Konserthuset i Linköping AB Bolaget äger och förvaltar Konserthuset. Belopp i Mkr Omsättning Förändring % Balansomslutning Justerat eget kapital Årets resultat efter finansiella poster Årets resultat i % av justerat eget kapital 12,4 18,0 13,8 Soliditet % Soliditet mht marknadsvärdering, % Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässigt ggr 3,5 3,8 3,5 Antal anställda I beståndet finns omsorgsboenden, sportanläggningar och skolor för alla stadier. Flera av stadens mest välbesökta byggnader för kultur och nöjen tillhör Lejonfastigheter, liksom fastigheter för räddningstjänst och kollektivtrafik. Den totala bruksarean är kvadratmeter fördelade på 246 fastigheter. Lejonfastigheter ska säkerställa ett långsiktigt ägande av fastigheterna. Företaget eftersträvar ett balanserat och rationellt fastighetsbestånd. Verksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor och lokalerna ska erbjudas till konkurrenskraftiga hyror. Förvaltning av lokalerna görs i nära samarbete med varje hyresgäst. Kundernas verksamheter utvecklas ständigt, vilket ställer krav på Lejonfastigheter som en flexibel och kundorienterad hyresvärd. Hänsyn mot miljön ingår i alla företagets aktiviteter. Lejonfastigheter driver ett ambitiöst arbete för att effektivisera användandet av energi. Samtidigt erbjuder företaget ett gott inomhusklimat för dem som vistas i lokalerna. Verksamheterna i Lejonfastigheters hus är en del i Linköpings liv. Nästan alla invånare i staden besöker då och då företagets lokaler och för många ingår husen i den dagliga tillvaron. Med sitt kunnande om fastigheter och om lokalernas betydelse i verksamheterna bidrar Lejonfastigheter till Linköpings välgång och utveckling. Året som har gått Den nya Räddningsstationen på Kallerstad blev färdig och hyresgästerna flyttade in i december Lejonfastigheter har en omfattande erfarenhet av omsorgsboenden och strävar efter att utöka denna verksamhetsgren. Tjugo nya vårdplatser byggdes i anslutning till ett äldre vårdboende i Ljungsbro. En gruppbostad uppfördes i Linghem efter att ha upphandlats i konkurrens. Den omfattande ombyggnaden av Kunskapsgallerian Linné är i stort sett avslutad och hela lokalbeståndet är uthyrt. Konceptet Kunskapsgalleria, med plats för olika utbildningar i gemensamma lokaler, kan komma att föras vidare till andra skolfastigheter. Skolornas lokalbehov blir mycket varierande under de närmaste åren. Därför utvecklar Lejonfastigheter flexibla lokallösningar i nära samverkan med hyresgästerna. Flera grundskolor byggs om och anpassas till nya behov i verksamheterna. Under året avslutades stora ombyggnadsprojekt i Rydsskolan och i Ljungsbro skola. Större utvecklingsprojekt har genomförts i Stora Teatern och i Konsert och Kongress. I alla projekt ingår förbättringar av tillgängligheten för funktionshindrade. Arbetet med energieffektiviseringar var fortsatt framgångsrikt. Energiförbrukningen minskade under året med fem procent jämfört med ett normalår, vilket överträffade målet på fyra procent. Alternativa energitekniker provas och införs efter hand där de är väl motiverade. Ett exempel är att solcellsanläggningar bidrar till elförsörjningen på fem större fastigheter. Framtiden Linköping förväntas få en fortsatt befolkningstillväxt. Nya bostadsområden byggs och Lejonfastigheter kommer att bidra till utvecklingen med goda lokaler för olika verksamheter. I många fastigheter pågår framtidsinriktad förnyelse tillsammans med hyresgästerna. Flera nybyggnadsprojekt och ombyggnader planeras inom framför allt omsorgsboenden och skolor. Investeringsnivån för 2012 beräknas ligga på drygt 267 miljoner kronor. Lejonfastigheters arbete bygger på långsiktighet och kostnadseffektivitet. Efterfrågan på företagets lokaler påverkas relativt litet av kortsiktiga konjunkturförändringar. Koncernens resultat, exklusive realisationsvinster, förväntas därför ligga på en oförändrad nivå under kommande år. 21

22 Sankt Kors Fastighets AB Lokaler för växande företag Sankt Kors är en del i kommunens satsningar på utveckling av näringslivet. Bolaget äger fastigheter med ändamåls enliga lokaler som ger förutsättningar för tillväxt. Sankt Kors bidrar också till genomförandet av Linköpings trafik- och parkeringsstrategi för en levande innerstad. Fastigheten Gjuteriet övertogs av ResMex. 22

23 Nyckeltal Sankt kors Belopp i Mkr Omsättning Balansomslutning Justerat eget kapital Årets resultat efter finansiella poster 18 12,6 15,9 Årets resultat i % av justerat eget kapital Soliditet % Investeringar Mkr Antal anställda Vreta Kluster samlar gröna näringar. Sankt Kors lokaler kompletterar det utbud som finns hos privata fastighetsägare. Verksamheten drivs enligt affärsmässiga principer. Sankt Kors vänder sig främst till nya företag och till företag som expanderar. Bolaget är därför en aktiv fastighetsägare som agerar efter kundernas behov. Sankt Kors gynnar företag under utveckling genom att ha ett obyråkratiskt arbetssätt och erbjuda flexibla hyreskontrakt. Bolagets fastigheter finns i områden där forskning, företagande och entreprenörskap kan samverka och ge växtkraft. Goda tillväxtmiljöer har skapats genom klusterbildningar och andra former av samarbete mellan företag. Det största lokalbestånd finns i Mjärdevi Center, Wahlbecks Företagspark i stadsdelen Valla, Hangaren vid Linköpings flygplats, Cleantech Park intill Resecentrum samt den nya etableringen Vreta Kluster. Sankt Kors bidrar till kommunens strategi för en god trafikmiljö och en levande stadskärna genom att tillhandahålla lättåtkomliga parkeringsplatser i nära anslutning till centrum. Året som har gått 40 nya företag har flyttat in i Sankt Kors lokaler. I nybyggda Vreta Kluster samlas verksamheter inom de gröna näringarna lantbruk och miljö. Den första kontorsbyggnaden är färdigställd och de första hyresgästerna har flyttat in. I samarbete med NuLink bedrivs ett aktivt arbete för att nå ut till intresserade företag i branschen. Ytterligare ett kontorshus samt en konferenslokal är i planeringsfasen. Sankt Kors tog vid årsskiftet över fastigheten Gjuteriet från ResMex. Under året fick Sankt Kors en ny verkställande direktör, Johan Kristiansson, med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen inom såväl offentlig som privat verksamhet. Framtiden Sankt Kors ska fortsätta att utveckla tillväxtkluster i nära samarbete med NuLink och andra marknadsaktörer. Ett projekt pågår för att utveckla Wahlbecks företagspark. Målet är att förtäta området samt att bättre anpassa byggnader och lokaler till dagens och framtidens krav. I samarbete med Flygmex har Sankt Kors tagit ett första steg för att bygga ut Linköping Aviation Park. Utbyggnaden kan påbörjas under Dotterbolag Sanktera AB Bolaget hyr ut lokaler till telekomaktiebolaget LM Ericsson i Mjärdevi 23

24 Näringslivsutveckling i Linköping AB Ett tätare samarbete mellan Linköpings universitets innovationskontor och näringslivet har initierats av NuLink. Tillväxt, bredd och nätverk Näringslivsutveckling i Linköping AB, NuLink, verkar för sysselsättning och arbetstillfällen i Linköping. Bolaget ska befrämja tillväxt och bredd i stadens näringsliv. 24

25 Nyckeltal NuLink Belopp i Mkr Omsättning Balansomslutning Justerat eget kapital Årets resultat efter finansiella poster 0,7 0,1-0,4 Årets resultat i % av justerat eget kapital 4 0,7-2,8 Soliditet % Investeringar 0,02 0,05 0,13 Antal anställda NuLink är kommunens näringslivskontor som bedrivs i bolagsform. Företaget är en länk mellan företag och kommunens förvaltningar och tjänster. Bolaget erbjuder service gällande etableringar, branschutveckling och företagslotsning. NuLink arbetar för ett konstruktivt nätverk mellan kommunen, Linköpings universitet och näringslivet. Företaget marknadsför Linköping vad gäller näringsliv och arbetsmarknad. Nya företagare erbjuds stöd och rådgivning av NuLink i samarbete med kompetenta samarbetspartners. Bolaget arbetar också med information och handledning kring företagande för elever i grundskola och gymnasium. Året som har gått Ett stort antal aktiviteter för att befrämja nätverkande och kunskapsutveckling för företagare har genomförts. 100-dagen, då kommunens tjänstemän och politiker besöker 100 företag, genomfördes framgångsrikt för tredje året i följd. Diskussionsforumet Näringslivsdagen arrangerades i samarbete med Svenskt näringsliv och Företagarna och lockade ett stort antal representanter för både näringsliv och förvaltningar. Ett tätare samarbete mellan Linköpings universitets innovationskontor och näringslivet har initierats av NuLink. Syftet är att bidra till studenters kännedom om Linköpings näringsliv och att öka företagens insikter om hur universitetet kan var till gagn för näringslivets utveckling. Under året tillsattes ny verkställande direktör för NuLink, Yvonne Rosling. Hon har med sig bred erfarenhet från ledande positioner inom bland annat Saab AB. Framtiden NuLink deltar i arbetet för att utveckla Linköping som Sveriges flyghuvudstad. Under 2012 anordnas Aerospace Forum Sweden med seminarier, utställningar och en offentlig flygdag. Arrangemanget är ett samarbete med Saab, Linköpings kommun och Försvarsmakten. Dotterbolag Mjärdevi Science Park AB Mjärdevi Science Park AB blev under året dotterbolag till NuLink. Bolagets uppdrag är att bidra till utvecklingen i teknikparken i Mjärdevi. Det är en av de största teknikparkerna i Sverige med cirka 260 företag och anställda. De flesta av företagen arbetar inom innovativa och utvecklingsintensiva teknikområden. Antalet anställda i teknikparkens företag ökade under året med 50 personer. Mjärdevi Science Park AB bidrar till förutsättningar för nyföretagande, genom tjänster och service för företagsutveckling och tillväxt. Verksamheten präglas av ett nära samarbete med Linköpings universitet. En stor del av arbetet inom Mjärdevi Science Park AB är nätverksbyggande både inom och utanför parken. Under året har nya affärsdrivande nätverk startats inom områdena IPTV och medicinsk bildbehandling. Samarbetet med studenterna vid Linköpings universitet har intensifierats med olika aktiviteter. En skuggstyrelse för bolaget, bestående av studenter, har tillsatts. Skuggstyrelsen arbetar med samma frågor som huvudstyrelsen och bidrar med ett studentperspektiv. Genom ett pågående EU-projekt, Twin Parks, stärks samarbetet med Norrköping Science Park och nya tjänster utvecklas. Företagen i Mjärdevi Science Park fortsätter ge mycket positiva prognoser för sina verksamheter och för sysselsättningen under

26 Arenabolaget i Linköping AB Upplevelser utöver det vanliga Arenabolaget är en av Östergötlands ledande evenemangsaktörer. Företaget ska bidra till att besöksnäringen i Linköping växer och att staden fortsätter vara attraktiv för både boende och besökare. Idolsändning från Cloetta Center. 26

27 Nyckeltal Arenabolaget Deltävling för melodifestivalen i Cloetta Center. VTI-mässa, Transportforum, i Konsert och Kongress. Belopp i Mkr Omsättning 77,6 72,4 68,6 Balansomslutning 46,3 47,4 44,1 Justerat eget kapital 22,1 23,5 23,7 Årets resultat efter finansiella poster -1,8-0,4-2,4 Årets resultat i % av justerat eget kapital neg neg neg Soliditet i % 50,6 51,6 53,7 Investeringar 2,6 0,4 0,7 Antal anställda Arenabolagets verksamhet syftar till att stärka Linköpings attraktionskraft. Med ett brett utbud av publika evenemang, flexibla och mångsidiga mötesmöjligheter samt ett intressant utbud av besöksmål, ska bolaget bidra till att stadens invånare trivs och att besökare kommer till Linköping. Med arenor som Konsert & Kongress, Cloetta Center, Sporthallen och Stångebrofältet har bolaget etablerat goda förutsättningar för att evenemang av både publik och icke-publik karaktär ska kunna ta plats i Linköping. Sedan 2009 ansvarar Arenabolaget även för Linköpings turismorganisation, Visit Linköping. Visit Linköping arbetar för att utveckla Linköping som destination och skapa tillväxt genom att locka turister till kommunen. Visit Linköping ansvarar också för Turistbyrån med uppdraget att ge service till såväl turister som lokalinvånare. Året som har gått År 2011 attraherade Arenabolaget totalt fler besökare än någonsin tidigare. Bolaget genomförde över 200 publika föreställningar som gästades av över besökare. I januari var Cloetta Center en av arenorna för Handbolls-VM:s deltävlingar, vilket lockade många besökare till Linköping. Två av Sveriges största TV-produktioner Melodifestivalen 2011 och Idol var även de en del av Arenabolagets utbud under året. Ett unikt evenemang som drog medias blickar till sig var Tony Hawk s Grand Jam i maj. Skatelegenden Tony Hawk gjorde ett uppskattat framträdande i Linköping och attraherade publik både till Cloetta Center och till staden. Sett till antalet konferenser och konferensdeltagare var 2011 det bästa året någonsin. Arenabolaget värvade och genomförde över 600 konferenser, vilket motsvarade en ökning med 16 procent jämfört med året dessförinnan. Dessutom var antalet deltagare över , jämfört med år Bolaget genomförde flera internationella kongresser, vilket påverkade besöksströmmarna till staden i mycket positiv riktning. Enligt beräkningar från Handelns Utredningsinstitut (HUI) genererade Arenabolagets publika evenemang, konferenser och möten 109 miljoner kronor i turistekonomiska intäkter till Linköpings näringsliv. Den turistekonomiska omsättningen är den högsta i bolagets historia med en ökning motsvarande 15 procent jämfört med föregående år. De turistekonomiska intäkterna kom framförallt lokala aktörer inom hotell, restaurang, transport och handel till godo. Under 2011 etablerades grunden för East Sweden Convention Bureau, som är ett samarbete mellan Visit Linköping och Upplev Norrköping samt huvudintressenterna Visit Östergötland och East Sweden Business Region. Convention Bureau kommer att starta i april 2012 med målet att attrahera fler stora nationella och internationella kongresser till regionen. Framtiden Arenabolagets framtidssatsningar kommer att ha stort fokus på samverkan lokalt och regionalt. Ett exempel på detta är East Sweden Convention Bureau, vars första verksamhetsår blir Satsningen kommer att profilera Linköping och regionen som en stark mötesdestination i större utsträckning än någonsin tidigare. För att stärka och utveckla Linköping som destination kommer Arenabolaget under affärsområde Visit Linköping att intensifiera samarbetet med det lokala näringslivet. Intentionen är att under året bilda en paraplyorganisation för att på ett nytt sätt generera nya möjligheter genom evenemang. Den nya organisationen ska sammanföra aktörer från handel, besöksnäring och kommun för att tillsammans skapa tillväxt. 27

28 Flygplatsområdet Mark och Exploatering i Linköping AB Kommunikationer för Linköpings utveckling Linköpings flygplats är en värdefull del i regionens kommunikationer med omvärlden. Goda kommunikationer är en förutsättning för Linköpings fortsatta utveckling. Flygplatsområdet Mark och Exploatering i Linköping AB (FlygMex) har kommunens uppdrag att utveckla området vid flygplatsen, Linköping Aviation Park. FlygMex ska också medverka till att möjliggöra goda flygförbindelser till och från Linköping. FlygMex ska säkerställa att bolaget, och därmed kommunen, har tillgång till planlagd mark i rätt tid för genomförande av de investeringar som behövs för utveckling av flygplatsområdet. FlygMex hanterar markförvärv, exploatering och kontakter med andra fastighetsägare och exploatörer. Inom Linköping Aviation Park ska ges förutsättningar för att utveckla verksamheter inom flyg och flygteknik, som är ett av Linköpings starka kompetensområden. På området utvecklas en företagspark för små och medelstora företag med inriktning mot flyg och flygtransport. Området innefattar också Linköpings flygplats. I Linköping Aviation Park finns General Aviation Center, GAC, som är allmänflygcenter för affärs-, privat- och klubbflyg. Året som har gått Samverkansavtal ingicks mellan kommunen och Saab AB för den fortsatta driften av civil flygverksamhet på Linköping City Airport. Kommunen övertar ansvaret för driften. Verksamheten kommer att bedrivas i ett nytt dotterbolag till FlygMex. Flygplatsen ägs även fortsättningsvis av Saab AB. Detaljplan har upprättats för Linköping Aviation Park, ett område mellan flygplatsen och blivande Ostlänken. Detaljplanen vann laga kraft i oktober FlygMex äger nu eller förfogar över den mark som behövs för den planerade utvecklingen av området. Framtidsutsikter FlygMex övertar driften av Linköping City Airport under Ett nytt dotterbolag till FlygMex bildas för detta ändamål. Exploatering av resterande del av GAC-området planeras att påbörjas under 2012, och fortsätter därefter i etapper efter efterfrågan. I takt med efterfrågan beräknas FlygMex påbörja investeringar i infrastruktur för Företagsparken. Nyckeltal FlygMex Belopp i Mkr Omsättning Balansomslutning 37,1 38,5 41,6 Justerat eget kapital 36,8 38,1 38,7 Årets resultat efter finansiella poster -0,9-1,8-0,9 Årets resultat i % av justerat eget kapital Neg Neg Neg Soliditet % 99, Investeringar Antal anställda

29 Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB En knutpunkt som förnyar en hel stadsdel Nyckeltal Resmex Belopp i Mkr Omsättning 13,3 6,9 6,2 Balansomslutning 161,3 153,9 106 Justerat eget kapital 104,1 101,5 101,5 Årets resultat efter finansiella poster 0-1,4-2,6 Årets resultat i % av justerat eget kapital Neg Neg Neg Soliditet % 64, ,8 Investeringar Antal anställda Linköpings kommun planerar för ett nytt resecentrum öster om Stångån vid Kallerstad. Samtidigt ska hela stadsdelen förnyas. Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB (ResMex) har till uppgift att bidra till stadsdelens utveckling, genom att se till att mark finns att tillgå för exploatering vid rätt tidpunkt och till konkurrenskraftiga villkor. Före 2013 ska ResMex äga eller på annat sätt förfoga över all mark som behövs för Linköpings del i genomförandet av Framtidens Resecentrum och järnvägssträckningen Ostlänken. ResMex köper, förvaltar, utvecklar och avyttrar fastigheter samt planerar och genomför exploateringsåtgärder. ResMex samverkar med andra fastighetsägare och exploatörer för att utveckla området. Framtidens Resecentrum ska bli mötespunkt för både lokala och långväga resor. Tågstationen ska ingå i den blivande Ostlänken, som är den första etappen i en planerad höghastighetsbana genom Götaland. Här ska också stadsbussarna och den regionala busstrafiken ha en viktig knutpunkt. Området ska innehålla bebyggelse för både näringsverksamhet och boende. Året som har gått Nästan all mark som behövs för Framtidens Resecentrum ägs nu av ResMex, Linköpings kommun eller Trafikverket. ResMex äger också ett antal fastigheter inom Kallerstadsområdet, samt har avtal med kommunen om nyttjande av kommunens mark för planläggning. Ett mindre antal kompletterande fastigheter förvärvades under året. Samarbetsprojekt pågår med andra intressenter för planering av nya bostäder och lokaler inom Kallerstad. Uppförande av kontorslokaler har påbörjats i kvarteret Gjuteriet invid nuvarande Resecentrum. Fastigheten såldes vid årsskiftet till Sankt Kors Fastighets AB. Framtiden Ytterligare förvärv planeras för förverkligandet av Framtidens Resecentrum och för omvandlingen av området. Bostäder och nya lokaler kan börja byggas på Kallerstad omkring år 2013, efter att detaljplan har lagts och nödvändig infrastruktur har byggts ut. Arkitektskiss Framtidens Resecentrum av White arkitekter. Linköpings kommun. 29

30 Finansiell översikt Sverige gick in i 2011 med god tillväxt och starka statsfinanser i ryggen. Utvecklingen i den svenska ekonomin var fortsatt god under det första halvåret, även om vissa indikatorer pekade nedåt. Riksbanken höjde reporäntan med 25 räntepunkter i februari respektive i april, vilket därmed gav en reporänta på 1,75 procent. I USA blev de politiska motsättningarna allt tydligare då demokrater och republikaner inte kunde enas om en maxnivå på den amerikanska statsskulden. Dessutom hade man olika syn på hur man på längre sikt skulle få ned statsskulden. Demokraterna förespråkade främst högre skatter medan republikanerna förordade minskade offentliga utgifter. I Europa handlade det mesta om Grekland, som fick hjälp av trojkan ECB/EU/IMF när landet inte längre kunde låna på kapitalmarknaden. Det som från början såg ut att handla om Portugal, Irland, Grekland fick oväntat stora negativa proportioner när marknaderna även började ifrågasätta Spanien och Italien. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 När Standard & Poor s nedgraderade USA:s kreditbetyg föll börsindex och långräntor världen över ännu mer. Hösten blev fortsatt orolig och Riksbanken sköt initialt på räntehöjningarna man tidigare hade aviserat. På kapitalmarknaden blev investerare mer försiktiga vilket syntes i ökade kreditmarginaler. I mitten på december bottnade 10-årsswappen på rekordlåga 2,20 procent samtidigt som 3-mån Stibor toppade på 2,76 procent. Dagarna efter sänkte Riksbanken styrräntan till 1,75 procent, ett besked som inte var alldeles oväntat även om tillväxten i det tredje kvartalet överraskat positivt. Koncernens finansstruktur Finansverksamheten i Linköpings Stadshus och dess dotterbolag regleras av den finanspolicy som beslutats av respektive styrelse och där Linköpings kommuns övergripande finansiella policy sätter de yttre ramarna. Bolagen arbetar självständigt med respektive skuldportfölj SWAP 10 ÅR SWAP 5 ÅR SWAP 2 ÅR STIBOR 3 MÅN och behandlar de risker som uppstår utifrån sin egen policy. Linköpings Stadshus, Tekniska Verken, Lejonfastigheter och Stångåstaden har alla en rating gjord av Standard & Poor s och respektive bolag har ett företagscertifikatprogram kopplat till sig. Rating 2011 Linköpings Stadshus AA + Tekniska Verken A Stångåstaden AA - Lejonfastigheter AA - Kapitalbindning Total skuldvolym för koncernens var vid årsskiftet Mkr som fördelades enligt nedan: Kapitalbindning respektive bolag (Mkr) Linköpings Stadshus Tekniska Verken Stångåstaden Lejonfastigheter Sankt Kors 800 Summa Kapitalbindningen för Stadshuskoncernens totala räntebärande skulder ser ut enligt nedan: 1,5 1,0 0,5 0, REPRORÄNTA Förfallostruktur kaptialbindning (Mkr) 0 1 år år år Mer än 5 år 755 Summa

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-04 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-219 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Tekniska Verken i Linköping AB uppfyllelse av det kommunala uppdrag 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2015 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, 71 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011

DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011 DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011 Tekniska Verken koncernen STABILITET I VERKSAMHET OCH OMSÄTTNING RESULTATFÖRBÄTTRING 2011 JMFRT MED ONORMALT TERTIAL 2010 POSITIVT MOTTAGANDE AV UTSIKT BREDBAND SOM NY

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM Nära. Ett besök i East Sweden är just det. Nära. Med Linköping och Norrköping har vi det utbud en storstad kräver, samtidigt är vi tillräckligt små för att känna att allt som behövs finns på greppbart

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS

ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS Produktion ARIOM REKLAMBYRÅ Foto DAVID EINAR, OSKAR LÜRÉN, JAN TORBJÖRNSSON OCH RESPEKTIVE BOLAGS BILDBANKER Tryck LARSSON OFFSETTRYCK INNEHÅLL 10 Wahlbecks Företagspark

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer