Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2012-01-01 2012-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

2 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) avger härmed redovisning för verksamhetsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Alternativa aktiemarknaden erbjuder aktiehandel och andra finansiella tjänster till små- och medelstora företag. Alternativa är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2003 då tillstånd erhölls att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. I november 2007 trädde den nya lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i kraft vilket innebar att Alternativas tillstånd förändrades. Under 2009 erhöll Alternativa dessutom utökade tillstånd från Finansinspektionen vilket innebär att Alternativa idag har följande tillstånd: Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag Placering av finansiella instrument utan fast åtagande VERKSAMHETEN 2012 blev ett år av konsolidering. De genomförda sparåtgärderna under andra halvan av 2011 bar frukt och Alternativa gick in i 2012 med en betydligt mindre kostnadskostym. Detta tillsammans med en fokusering på huvudverksamheterna gjorde att intäkterna kunde öka kraftigt trots en lägre bemanning. Året inleddes med en orolig aktiemarknad vilket även gällde marknaden för små- och medelstora företag. Under senhösten kunde dock en mer positiv syn på aktiemarknaden noteras även om konjunkturen inte visade på någon tydlig vändning. Överlag var däremot omsättningen på andrahandsmarknaderna fortfarande låg vilket också gällde för handeln på Alternativa. På primärmarknaden fanns dock en stor efterfrågan på kapital och Alternativa biträdde under året Rabbalshede Kraft AB (Q2) och Rindi Energi (Q4) med företrädesemissioner som sammanlagt tillförde företagen närmare 110 milj kr. Alternativa genomförde under året en ny listindelning med Alternativa Listan (A-listan) och Mäklarlistan (Mlistan, där poster endast mäklas efter manuella kontakter med investerare). Samtliga företag har tecknat anslutningsavtal och betalar en fast avgift för handeln. Den nya avgiften, inklusive en engångsavgift i samband med listning, har minskat Alternativas beroende av handelsintäkter. På listorna fanns vid årsskiftet totalt 25 företag varav 21 på A-listan. Alternativas handelsmodell är särskild anpassad för små- och medelstora företag och innebär i korthet regelbunden men ej daglig handel. Handeln koncentreras i tiden (t ex till en handelsperiod per månad) vilket gör att fler investerare handlar samtidigt. Det medför i sin tur en bättre likviditet i handeln och därmed mindre volatil kursutveckling. Under 2012 tillkom närmare 600 nya investerare i Alternativas nätverk och totalt fanns vid årsskiftet drygt investerare i kundregistret. Handelsomsättningen uppgick till MSEK 28 jämfört med ca MSEK 25 under [2]

3 EKONOMISK UTVECKLING Omsättningen steg kraftigt under året och nettointäkterna uppgick till TSEK jämfört med TSEK under Aktiehandel inklusive mäkleri genererade TSEK 586 (563) i nettointäkter (=courtageintäkter minus transaktionskostnader) medan Övriga intäkter som avser intäkter från företag främst i form av årsavgifter och tjänster inom företagsrådgivning, uppgick till TSEK jämfört med TSEK i fjol. Den kraftiga ökningen beror främst på högre aktivitet inom området företagsrådgivning men också på den nya liststrukturen. Rörelsens kostnader uppgick till TSEK (5.652). Den största kostnadsminskningen avser personalkostnader vilket i sin tur beror på besparingar som beslutades i slutet på Årets resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK -192 (-3.507). Likvida medel uppgick per den 31 december till TSEK jämfört med TSEK vid föregående årsskifte. Minskningen beror till stor del på att ett upptaget förlagslån på SEK återbetalats samt en investering i Alternativa France, se nedan. Dessutom löpte en större kundfordran över årsskiftet där betalning erhölls i slutet av januari PERSONAL Alternativa hade vid årets utgång fyra anställda. Dessutom köps tjänster in på konsultbasis, bland annat inom ekonomi, compliance, riskmanagement, internrevision och clearing av aktietjänster. SwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Alternativa är sedan 2009 anslutna till SwedSec och två anställda har så kallad SwedSec-licens. Under våren 2013 erhöll en tredje tjänsteman godkänd licens. STYRELSEARBETET Vid årsstämman i juni 2012 omvaldes sittande styrelse med Per Håkan Börjesson som ordförande. Under verksamhetsåret höll styrelsen totalt 7 protokollförda sammanträden. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Dessa grunddokument revideras årligen. Under året har revisor, compliance officer och risk manager deltagit på vissa styrelsemöten för att redovisa sina respektive ansvarsområden. ALTERNATIVA FRANCE Alternativa ägde vid årets utgång ca 6,1 % av Alternativa France, en MTF (Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Bolaget genomförde under augusti 2012 en nyemission där Alternativa deltog med TSEK 320. Trots investeringen minskade ägandet från 8,2% till nivån 6,1%. En därefter utnyttjad övertilldelning (s.k. green shoe) gjorde att ägandet minskade ytterligare och när de nya aktierna registrerades i januari 2013 blev Alternativas ägande 4,9%. Alternativa äger aktier och posten är i balansräkningen upptagen till ett värde på TSEK vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs (EUR 5,38). För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information. [3]

4 FINANSIELLA RISKER OCH KAPITALTÄCKNING Alternativa är exponerad för begränsad risk i sin verksamhet eftersom bolaget bara organiserar handel genom att sammanföra köpare och säljare av aktier samt erbjuder finansiell rådgivning till företag. Alternativa har en funktion för riskhantering och riskkontroll. Riskerna hanteras i enlighet med Alternativas riktlinjer och instruktioner för riskhantering. Se not 6 nedan för ytterligare information rörande riskhantering och kapitaltäckning. AKTIEN Under 2012 omsattes totalt 450 aktier vilket motsvarar ca 2,7% av de utestående aktierna. Aktiekursen har under året varierat mellan SEK 500 och 420. Senast betalt var SEK 420 motsvarande ett totalt marknadsvärde på företaget på ca MSEK 7. Alternativas aktie handlas sedan december 2006 månadsvis på den egna marknadsplatsen. Per den 31 december 2012 hade Alternativa 72 ägare, störst var Investment AB Spiltan med 44,4 %. Nedan visas en förteckning över de största ägarna i Alternativa den 31 december Aktieägare Antal (st.) Ägande (%) Investment AB Spiltan ,4 KL Capital AB 840 5,0 Företagspartner IBP Invest AB 831 4,9 Högbom-Söderström AB 800 4,8 Ulf Jonsson 568 3,4 Alegården Förvaltning AB 470 2,8 Kapitalkraft i Sverige AB 400 2,4 Övriga 65 aktieägare , ,0 Aktiekapitalet har sedan bolagsbildningen 2003 utvecklats enligt följande (SEK): År Händelse Kvotvärde Emis. kurs Nya aktier Tot antal Aktiekapital 2003 Bolagsbildning Nyemission 100 * Nyemission 100 * Fondemission Nyemission Nyemission * Emissionskurserna SEK respektive motsvaras av SEK respektive efter genomförd fondemission Om dessa i sin tur justeras för nyemissionskursen 2011 blir kurserna SEK 650 respektive 775 och kursen från 2009 motsvaras av SEK 950 Bolaget har således tillförts ca MSEK 11,2 i nyemissionslikvider minus emissionskostnader. Utöver detta har ca MSEK 1,9 tillförts i aktieägartillskott under åren 2003 och 2004 (not 8). [4]

5 FLERÅRSÖVERSIKT (TSEK) Rörelsens bruttointäkter Rörelsens bruttokostnader Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % * * Definieras som eget kapital i förhållande till balansomslutning. FÖRSLAG TILL RESULTATBEHANDLING Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Överkursfond Fonden för verkligt värde Årets resultat SEK Styrelsen föreslår att resultatet behandlas sålunda: Till nästa år överförs SEK För mer information angående bolagets ekonomi hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. [5]

6 RESULTATRÄKNING (SEK) Rörelsens nettointäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner - - Övriga intäkter Summa rörelsens nettointäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader (not 1 och 2) Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (not 3) Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (not 7) Summa rörelsens kostnader ÅRETS RESULTAT [6]

7 BALANSRÄKNING (SEK) TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden Aktier i intresseföretag (not 4) Immateriella anläggningstillgångar (not 7) Materiella anläggningstillgångar (not 3) Övriga tillgångar* Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Förskott från kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Eget kapital (not 5) Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Reservfond SUMMA Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Fonden för verkligt värde (not 4) Årets resultat SUMMA Summa Eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER (not 8) * beloppet avser kundfordringar [7]

8 KASSAFLÖDESANALYS (SEK) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Just för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/ Minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Avyttringar av finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Återbetalning av lån Nyemission Överkurs vid nyemission Emissionskostnader Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut [8]

9 REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNNA VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) samt föreskrifterna om ändringarna av dessa (FFFS 2007:6). Från och med 1 januari 2007 tillämpar Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB s.k. lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningarna med följer av (RR 32) Redovisning för juridiska personer eller (FFFS 2006:16) Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (se not 5). VÄRDERINGSPRINCIPER MM Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. FORDRINGAR Fordringar har efter individuella värderingar upptagits till belopp varmed de beräknats inflyta. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar har verkställts enligt plan med 20 % av kvarvarande inventariers anskaffningsvärden. Datorer däremot skrivs av under en period om tre år. Avskrivningar utöver plan har redovisats öppet. Beträffande avskrivning av balanserade utvecklingskostnader hänvisas till not 7. SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG Bolaget har skattemässiga underskottsavdrag att utnyttja om SEK efter taxeringen [9]

10 NOTFÖRTECKNING (SEK där inget annat anges) Not 1: ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER - PERSONAL Medeltal anställda har varit Män 4 5 Kvinnor 0 0 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader har uppgått till: Löner och ersättningar, styrelse och VD Löner och ersättning övriga anställda Pensionskostnader Sociala avgifter och särskild löneskatt Totalt för bolaget Villkor för styrelse och ledning Enligt årsstämmans beslut utgår styrelsearvode intill nästkommande årsstämma med SEK till externa ledamöter. För verkställande direktören gäller sex månaders uppsägningstid från företagets sida. Vid egen uppsägning gäller tre månader. Övriga anställda enligt lagen om anställningsskydd. Det finns inga avtal avseende avgångsvederlag till styrelse, VD eller annan ledande befattningshavare. Not 2: ALLMÄNNA ADMINISTRATIVA KOSTNADER REVISION Kostnadsförda arvoden från revisor under räkenskapsåret uppgick till SEK (20.000) avseende rena revisionsuppdrag samt SEK (9.909) andra uppdrag. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 3: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MASKINER OCH INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Årets inköp - - Försäljningar/utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar - - Årets avskrivning enligt plan Utgående ack planmässiga avskrivningar Bokfört nettovärde [10]

11 Not 4: AKTIER I INTRESSEBOLAG Antal aktier Företagets namn Anskaffningsvärde Marknadsvärde AM France SAS (Société par Actions Simplifiée) Aktierna i AM France motsvarar vid årsskiftet ett ägande på ca 6,1% och har med hänsyn till senaste emissionskurs (EUR 5,38 hösten 2012) ett marknadsvärde på SEK (Eurokurs 8,62 per enligt Riksbanken). I samband med registrering av en så kallad övertilldelning i januari 2013 minskade Alternativas ägande till 4,9%. I enlighet med regelverket i lagbegränsad IFRS har aktierna värderats till verkligt värde (m.h.a. redovisningsprinciper fastställda av EVCA European Venture Capital Association) och mellanskillnaden mot det bokförda anskaffningsvärdet förts mot Fonden för verkligt värde i fritt eget kapital. Not 5: BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Belopp vid årets ingång Nyemission Fondemission - - Belopp vid årets utgång Reservfond I belopp för reservfond har inkluderats belopp för överkursfond uppkomna före Not 6: FINANSIELLA RISKER OCH KAPITALTÄCKNING (TSEK) Syftet med denna not är att sammanställa all den information som skall offentliggöras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Alternativa bedriver sin verksamhet inom aktiehandel och företagstjänster. Inom aktiehandeln är Alternativa exponerad för begränsad risk i sin verksamhet eftersom bolaget organiserar handel genom att sammanföra köpare och säljare av aktier. Alternativa är således inte motpart i transaktionerna. Det innebär att Alternativa framför allt är exponerad för operativa risker. Omfattningen på dessa risker regleras så långt det är möjligt i avtal mellan Alternativa och handelsdeltagarna. Inom området företagstjänster erbjuder Alternativa finansiell rådgivning till företag. De risker som uppstår inom området företagstjänster hanteras genom väl utarbetade arbetsmetoder samt att respektive parts ansvar regleras i avtal mellan kunden och Alternativa. Riskhantering I likhet med övriga aktörer på värdepappersmarknaden är Alternativa, som en naturlig del av verksamheten, exponerat för olika typer av risker. En effektiv riskhantering är av betydelse för alla Alternativas intressenter, till exempel handelsdeltagare och ägare. Alternativas riskhantering, inklusive riskrapportering och riskmätning, leds av företagets Risk Manager enligt de riktlinjer och instruktioner som fastställts av styrelsen och VD. Alternativa har anlitat en extern leverantör för riskhanterings-funktionen. Funktionen är oberoende i förhållande till affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelse och VD. Alternativas styrelse är ytterst ansvarig för att begränsa och följa upp bolagets risker.

12 Beskrivning av verksamhetens risker Alternativas risker består huvudsakligen av kreditrisk och operativa risker. Utöver dessa finns också definierat ett antal övriga risker. Kreditrisk Operativ risk Marknadsrisk i övrig verksamhet Övr risker (pelare II risker) Kreditrisk Systemrisk Ränterisk (mycket begränsad) Intjäningsrisk Mänskliga fel Valutakursrisk (mycket begränsad) Ryktesrisk Legala risker Koncentrationsrisk Compliance risker Kreditrisk Alternativa är exponerad för kreditrisker genom framförallt placering av likviditet hos bankerna. Kreditrisker hanteras i enlighet med Alternativas riktlinjer och instruktioner. På balansdagen fanns inga förfallna kundfordringarna eller några nedskrivna fordringar. Genomsnittlig kreditexponering jan-dec 2012 Exponeringar mot stat 18 Institutsexponeringar Företagsexponeringar 765 Övriga exponeringar Information om exponeringarnas spridning och löptid Summan av alla kreditexponeringar per den 31 december 2012 var tkr. Alternativas kreditexponeringar består av exponeringar mot stat, institut, företag och övriga. Fördelning enligt nedanstående tabell: Exponeringar Exponeringar mot stat 33 Institutsexponeringar Företagsexponeringar Övriga poster Den återstående löptiden för större delen av exponeringarna är kortare än tre månader: Region Exponering tkr Löptid Sverige < 3 mån Europa > 3 mån Information om motpartsrisk Alternativa har inga finansiella instrument och därmed ingen motpartsrisk. [12]

13 Operativa risker, kvalitetsarbete och regelefterlevnad Operativa risker består av ett antal riskkategorier som kan resultera i finansiell skada orsakad av felaktiga interna rutiner, mänskliga fel, systemfel eller externa händelser. Följande operativa risker har identifierats inom Alternativa: Systemrisk: Risken att ett system slutar att fungera Mänskliga fel: Risk för fel orsakade av fysisk person. Legala och compliancerisker: Legala risker kan uppstå i samband med upprättande av avtal mellan banker, kunder och underleverantörer. Compliancerisker är risken för att Alternativa inte agerar i enlighet med externa och interna regelverk En god hantering av operativa risker kräver bra intern kontroll och kvalitetsmedvetande. Detta uppnås bäst genom att anställa kompetent personal samt att regelbundet se till så att personalen får adekvat utbildning. Alternativa hanterar operativa risker genom att kontinuerligt förbättra interna riktlinjer, instruktioner och rutiner. Alternativa begränsar effekten av framtida skador genom att ha en uppdaterad krisplan på plats. Funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer) tillförsäkrar att Alternativa följer specificerade lagar och regler. Alternativa har anlitat en extern leverantör för compliancefunktionen. Marknadsrisk (valutakursrisk och ränterisk) Marknadsrisken är risken för förluster pga. reducerat marknadsvärde, vilket är ett resultat av prisförändringar relaterade till aktier, valutor och räntor. Alternativa är inte exponerad för marknadsrisk, förutom minimala valutakursrisker och minimala ränterisker i övrig verksamhet. Det verkliga värdet av både de finansiella tillgångarna och skulderna överensstämmer med det bokförda värdet. Per balansdagen den 31 december 2012 uppgick de räntebärande fordringarna till TSEK med en genomsnittlig ränta om ca 1,5%. En plötslig ökning av räntan med 200 räntepunkter skulle endast marginellt påverka resultatet. Alternativas valutaexponering är minimala, en plötslig förändring av krona gentemot EUR på 10 procent skulle inte innebära någon påverkan på resultatet. Övriga risker Ryktesrisk Ryktesrisk refererar till risken att inkomster och kapital påverkas negativt pga. ett skadat varumärke. Ryktesrisk är en av Alternativas mest väsentliga risker. Detta beror på att Alternativa är ett litet bolag vilket innebär att ett dåligt rykte kan komma att skada hela bolaget. Alternativa är beroende av att leverera professionella och pålitliga tjänster till finansmarknaden. Detta betyder att Alternativas anseende är en högt värderad tillgång och ett försämrat anseende kommer att ha en stor negativ inverkan på Alternativa. Alternativa hanterar ryktesrisk genom att bl.a. ha en tydlig policy för krishantering på plats. Intjäningsrisk Intjäningsrisk refererar till risken att löpande intäkter kan utvecklas sämre än förväntat. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att högre finansieringskostnader ska uppstå som en följd av svårigheter med finansiering. Likviditetsrisk uppstår när de faktiska kostnaderna för att förlänga ett lån eller att återlåna överstiger de förväntade finansieringskostnaderna, och risken för att inte kunna sälja en investering i den planerade omfattningen vid det tilltänkta tillfället. Alternativa är exponerad för likviditetsrisk i det fall verksamheten skulle gå med förlust under en längre tid eller i det fall Alternativa skulle drabbas av t.ex. en incident. [13]

14 Organisering för likviditetsriskhantering VD ansvarar för likviditetsriskhanteringen. Alla nya limiter och ändringar av gamla limiter ska godkännas av styrelsen. Risk Manager är ansvarig för att utvärdera modeller för likviditetsriskhantering och för att kontrollera nivån på likviditetsrisken. Internrevisorn är ansvarig för granskningen av riskhanteringen. Likviditets- och finansieringsstrategi Alternativas finansieringsstrategi utgår ifrån att verksamheten framförallt skall finansieras via eget kapital eller via lån av Alternativas huvudägare. Den fundamentala placeringsstrategin för Alternativa är att överskottslikviditet ska placeras som inlåningsmedel i bank och värdepapper som kan säljas och användas som säkerheter i lånesyfte hos Riksbanken. Alternativas likviditetsreserv består av inlåningsmedel i kreditinstitut (förutsatt att de är tillgängliga senast nästkommande dag). För att tillfredsställa de finansiella behoven ska Alternativa alltid hålla en likviditetsreserv motsvarande åtminstone en månads operativa kostnader för en genomsnittsmånad. Alternativas likviditetssituation framgår av tabellerna nedan. Likviditetsreserv SEK (tkr) Kassa och tillgodohavanden i bank Statspapper - Säkerställda bostadsobligationer - Summa likviditetsreserv Kapitaltäckningsanalys Alternativa följer lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. Enligt dessa regler jämförs kapitalbasen med ett beräknat kapitalkrav. Kapitalbasen består av eget kapital reducerat med immateriella tillgångar samt supplementärt kapital. Per den 31 december 2012 uppgick Alternativas kapitalbas till tkr och kapitalkravet till 812 tkr, vilket ger en kapitaltäckningskvot om 5,06. Alternativa uppfyller därmed kapitaltäckningsreglerna. Kapitalbasen ska motsvara minst summan av kapitalkravet för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Alternativas strategi för kapitalhantering är att hålla ett kapital som med god marginal överstiger miniminivån. Alternativas verksamhet medför dagligen risker som mäts, kontrolleras och vid behov åtgärdas för att skydda företagets kapital och anseende. De sätt på vilka Alternativa identifierar, följer upp och hanterar dessa risker utgör en central del av verksamheten. I samband med den årliga affärsplaneringsprocessen fastställer ledning och styrelse en årlig intäktsprognos. Den prognosen utgör basen för att beräkna behovet av framtida kapital samt kapitalkrav och kapitalbas. Om nuvarande eller framtida prognostiserade risker skulle medföra att kapitalbaskravet skulle överstiga en av styrelsen fastställd nivå, ska styrelse och ledning, enligt interna rutiner, informeras. I det fall kapitalbaskravet närmar sig den säkerhetsnivå som styrelsen har beslutat om, ska ledningen genomföra ett visst antal i förväg fastställda åtgärder i tur och ordning, för att säkerställa att kapitalkravet upprätthålls fortsättningsvis. [14]

15 [15]

16 [16]

17 [17]

Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 556634-8222 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009

Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009 Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009 1 Innehåll Inledning... 3 Syfte med dokument... 3 Bolag i Finansiell Företagsgrupp... 3 Neonet - inledning...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB Årsredovisning för Larsson & Partners Asset Management AB 556453-4401 Räkenskapsåret 2013 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Larsson & Partners Asset Management AB org.nr. 556453-4401, med

Läs mer

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag

Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag Årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag 516406-0807 Räkenskapsåret 2012 2/43 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Marginalen Bank Bankaktiebolag, med säte i Stockholm,

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning...

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...7 Tilläggsupplysningar...8

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 Financial Services ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB Årsredovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Rapport över förändringar

Läs mer

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) Årsredovisning 2008 Carnegie 2008 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 femårsöversikt för koncernen 5 FINANSKRISEN 2008 och utvecklingen i carnegie risk- och kapitalhantering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRORD

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRORD ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 FÖRORD ÅRSREDOVISNING 21 Förord Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt/Resultaträkning Balansräkning/Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31

Årsredovisning. Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31 Årsredovisning Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31 Entropics Asset Management AB 1 Värdepappersbolaget erbjuder portföljkunder diskretionär portföljförvaltning

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Org.nr. 556128-4349

ÅRSREDOVISNING 2009. Org.nr. 556128-4349 ÅRSREDOVISNING 2009 Org.nr. 556128-4349 Innehåll NYCKELTAL OCH Fakta 3 VD har ordet 4 Förvaltninsgberättelse 6 Noter 16 Revisionsberättelse 35 2 Marginalen årsredovisning 2009, Org.nr. 556128-4349 Produktion:

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

I juni har bolaget emitterat ett konvertibellån med åtföljande rätt för viss personal att konvertera till nya aktier, se not 29.

I juni har bolaget emitterat ett konvertibellån med åtföljande rätt för viss personal att konvertera till nya aktier, se not 29. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012

SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012 SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NYC KELN TILL MOBI LITET

NYC KELN TILL MOBI LITET NYC KELN TILL MOBI LITET ÅRSREDOVISNING Förord var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Under året ökade vi vår andel av fordonsfinansieringen. Vi initierade 53 978 finansierings - avtal för både

Läs mer