1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TN/2015:34. Särredovisning Vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow 08-731 32 61 2015-03-10 TN/2015:34. Särredovisning 2014. Vatten och avlopp"

Transkript

1 1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TN/2015:34 Särredovisning 2014 Vatten och avlopp

2 2 (15) Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. I verksamheten ingår att förnya och underhålla den allmänna va-anläggningen. Dricksvatten köps in från Stockholm Vatten och avloppsvatten transporteras till Käppalaverket för rening. Verksamheten är avgiftsfinansierad genom en av kommunfullmäktige antagen taxa. Dagvattenhantering är en prioriterad verksamhet där vi har en långsiktig planering för att utveckla denna hantering. Styrdokument är dagvattenpolicy och dagvattenplan. Verksamhetsidé Med moderna och kostnadseffektiva metoder se till att Lidingöborna alltid har tillgång till rent vatten och en väl fungerande avloppshantering. Året som gått Åtgärder i samband med ombyggnation av Lidingöbanan Utefter större delen av Lidingöbanan har SL förnyat va-ledningar, det största arbetet har gjorts vid stationerna Bodal, AGA, Högberga samt Käppala där ledningssystemet mer eller mindre har förnyats helt och hållet. I samband med dessa arbeten har staden kompletterat med förnyelse av ledningar som ansluter till och från spårområdet, dels genom relining men också genom att lägga helt nya ledningar. Det största projektet blev klart under hösten 2014 då spillvattenledningen ner mot Käppalas sänke flyttades till att ligga utefter Gåshagaleden istället. Tillskottsvatten till avloppledningarna Käppalaverket tar ut en kostnad för att rena rent vatten (tillskottsvattenavgift) från medlemskommunerna. Beräkningar från Käppalaverket säger att hälften av spillvattnet som kommer från Lidingö består av rent vatten. Förutom att det är en onödigt stor kostnad (3,7 mnkr 2013) så belastar det också verket, som uttryckt farhågor om att de närmar sig ett kapacitetstak. Ett sätt att försöka reducera mängden tillskottsvatten är att fortsätta med kontinuerlig förnyelse av spillvattenledningarna och att arbeta mer koncentrerat med denna komplexa fråga. Dagvatten Under året har en underhållsplan tagits fram med förslag på förbättringar på befintliga dagvattendammar. Möjligheterna att bygga om dammen i Zetterbergsparken till en dagvattendamm har utretts. På Breviks ängar finns ett samarbetsprojekt med park och natur för att öppna upp diken, förhoppningen är att avvattna ytorna till en planerad pumpstation för dagvatten för vidare befordran till Lilla Värtan. Alla dagvattenutlopp runt ön inspekteras och renspolas under 2014 och 2015, hittills konstateras att detta är mycket eftersatt

3 och vissa ledningar har visat sig vara helt eller delvis igensatta med grus och sediment. Värst har det visat sig vara under golfbanan i Sticklinge där ledningarna tömts på cirka 30 ton grus. 3 (15) Successivt underhåll av befintligt VA-ledningssystem En inventering av alla pumpstationer är gjord och den har mynnat ut i en åtgärdsplan. Pumpstationerna har behov av olika grader av renovering till följd av stark anfrätning av svavelväte. Kyrkviken, dagvattenrening Under året har miljöprovtagningar utförts på mark och grundvatten på de ytor som är aktuella för anläggande av reningsdammar för dagvatten. Undersökningarna har visat att ytorna direkt söder om Lidingövallen, till stora delar innehåller föroreningar som inte är önskvärda i reningsdammar och parkmiljöer. Noggrannare undersökningar av området kommer att utföras under 2015 för att vidare kunna ta fram möjligt utförande samt kostnader för detta. Förekomsten av dessa förorenade massor kommer dock att försvåra och fördyra projektet utifrån tidigare förslag och budget. Va-taxa För att kunna sörja för vatten och avlopp på ett säkert sätt även i framtiden har förnyelsetakten för va-ledningarna ökats. För att möta dessa ökade kostnader för investeringar och ökade avgifter till Käppalaförbundet, höjdes brukningsavgifterna i va-taxan med sex procent från och med Den senaste höjningen av va-avgifterna gjordes Råttsanering I början av 2014 placerades 13 slagfällor för råttor ut i några brunnar med mycket gott resultat. Nytt för denna metod är att resultatet går att följa upp.

4 4 (15) Måluppföljning 3. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Analys Inom va-verksamheten forsätter arbetet med att se över anläggningarna för att minska energiförbrukningen och minska föroreningar till mark och vatten. Nämndens verksamhetsmål 3.2 Tekniska nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut bidra till att följande miljömål uppnås och följs upp: - Effektiv energianvändning - Grön energi - Hållbar bebyggelse - Hållbar kommunal verksamhet - Rik natur och rent vatten - Hög miljömedvetenhet - Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp - Hållbart resande Uppfyllelse Kommentar Delvis Energiförbrukningen minskar genom uppfyllt utbyte av va-pumpar och ventilationssystem. Inga nya reningsanläggningar för dagvatten har anlagts. Inre Kyrkviken planeras att genomföras Arbete pågår med en underhållsplan för att förbättra befintliga reningsanordningar för dagvatten. 4. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna Analys Inom va-verksamheten forsätter arbetet med att planera och utföra åtgärder som ska minska tillskottsvattnet till spillvattnet för att undvika onödig rening av rent vatten som vi skickar till Käppalaverket. Arbete pågår också med olika åtgärder för att ta hand om dagvattnet. Nämndens verksamhetsmål 4.5 Utöka antalet reningsanläggningar för dagvatten för att minska föroreningar till vattnen runt Lidingö i enlighet med vattendirektivet. Uppfyllelse Kommentar Ej uppfyllt Planering pågår för en ny reningsanläggning i inre Kyrkviken. Planarbetet är försenat.

5 5 (15) 5. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Analys Under året har en ökning skett av förnyelsetakten för va-ledningar för att säkerställa att funktionen upprätthålls. Nämndens verksamhetsmål 5.3 Förnya och underhålla vaanläggningarna genom kostnadseffektiva och moderna metoder för att förhindra leveransavbrott. Uppfyllelse Kommentar Delvis Förvaltningen förnyar och renoverar uppfyllt ledningar främst med schaktfritt ledningsbyggande. Förnyelsetakten för spillvattenledningar har uppnått måltalet. Däremot har inte måltalet för antalet läckor per km huvudvattenledning uppnåtts. Årets resultat Va-verksamheten redovisar ett negativt resultat för 2014 på 3,4 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på -0,5 mnkr. Principerna för redovisning av över- och underskott i va-verksamheten har från och med 2008 förändrats. Enligt den nya principen elimineras årets resultat i verksamheten mot tidigare års fonderade över- eller underskott och redovisas som fordran eller skuld på abonnenterna i balansräkningen. Årets resultat i resultaträkningen blir därmed 0 kr. Efter 2013 års bokslut uppgick skulden på abonnenterna till 2,3 mnkr. I och med årets underskott på 3,4 mnkr övergår skulden till en fordran på 1,1 mnkr. Intäkter Anläggningsavgifterna periodiseras för att möta framtida kostnader i form av avskrivningar på anläggningstillgångar. Detta medför att endast 0,4 mnkr (1/35 av de anläggningsavgifter som kommit in sedan 2008) har bokats som intäkt på 2014 jämfört med 4,0 mnkr som kommit in under året. Intäkterna från brukningsavgifterna visar ett underskott på 0,1 mnkr jämfört med budget. Taxan är oförändrad. Förbrukningen kan variera en del mellan åren, mycket beroende på hur varm sommaren är och hur mycket bevattning som därmed behövs i trädgårdar och parker. Kostnader Kostnaderna för arbetskraft är i stort sett enligt budget. Däremot har konsultkostnaderna för tillfälligt inhyrd personal ökat, vilket redovisas under tjänster och avgifter. Kostnaden för inköp av dricksvatten från Stockholm Vatten visar ett överskott på 0,2 mnkr medan inköp av annat material, främst utbyte av lås på vattentornen, visar motsvarande underskott. Avgiften till Käppalaförbundet har ökat med 1,1 mnkr jämfört med budget. Dessutom blev kostnaderna för driftentreprenaden cirka 1,7 mnkr högre vilket främst beror på

6 eftersatt underhåll av pumpstationer. Årets skyfall visade också på vikten av att hålla dagvattenutloppen renspolade och öppna, vilket har dragit med sig extra kostnader då flera tunnlar visat sig vara igensatta av grus och sediment. 6 (15) De finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat beroende på att snitträntan på stadens lån har minskat mellan åren. Organisation Inom va-verksamheten ansvarar en förvaltare för vatten och avlopp för drift- och underhållsentreprenaden och två va-ingenjörer ansvarar för nya projekt samt dagvattenoch taxefrågor. Dessutom sköts flera uppgifter av enhet ekonomi och kundstöd, till exempel ekonomi, kommunikation, kundtjänst, debitering av va-avgifter, diarie och arkiv. Alla större arbeten utförs idag av entreprenör. Drift- och underhållsarbeten av valedningar, vattentorn, tryckstegring och pumpstationer är även utlagda på entreprenör. Av en total entreprenadkostnad på 28,7 mnkr uppgår avgiften till Käppalaförbundet till 18,1 mnkr. Resterande entreprenadkostnader avser drift- och underhållsarbeten av vaanläggningar. Va-taxan Taxa för den allmänna vatten och avloppsanläggningen, F , är antagen av kommunfullmäktige den november 2009 och gällande från den 1 januari För fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare betala avgifter till staden enligt denna taxa. Avgifterna ska täcka kostnaderna för vaanläggningarna. Avgifterna utgörs av dels anläggningsavgifter (engångsavgifter), dels brukningsavgifter (periodiska avgifter). Avgifterna beskrivs översiktligt nedan och anges exklusive moms. Anläggningsavgifter (exklusive moms) Grundavgift kr per fastighet. Tomtyteavgift 51 kr per kvm tomtyta fördelad på avgiftsändamålen: vatten 30 %, spillvatten 50 % och dagvatten från fastighet 20 %. Byggnadsyteavgift kr per BYE (byggnadsyteenhet) fördelad på avgiftsändamålen: vatten 30 %, spillvatten 50 % och dagvatten från gata 20 %. Avgift för allmän platsmark: 30 kr per kvm.

7 Brukningsavgifter (exklusive moms) 7 (15) Mätaravgift 663 kr per mätpunkt och år. Vattenavgift 10,93 kr per kbm dricksvatten fördelad på ändamålen: vatten 50 % och spillvatten 50 %. Fastighetsavgift 922 kr per bostadsfastighet avseende småhus (vid högst två BYE) eller 488 kr kr per BYE avseende flerbostadshus (vid minst tre BYE). Avgift för allmän platsmark 1,49 kr per kvm. Årets investeringar Bokslut Budget Avvikelse Nr Benämning Lokala ledningar och serviser 2,5 0,8-1,7 2 Reningsanläggningar sjöar, dagvatten 0,0 3,0 3,0 3 Reningsanläggning för dagvatten i inre Kyrkviken 0,1 10,9 10,8 4 Avloppspumpstationer, förnyelse 3,1 2,7-0,4 5 Va-ledningar, förnyelse 14,2 25,7 11,5 6 Utökning larmanläggning för driftövervakning 0,0 0,5 0,5 19,9 43,6 23,7 1. Lokala ledningar och serviser Under året har 19 nya serviser lagts ut vid avstyckningar och nybyggnationer. 2. Reningsanläggningar sjöar, dagvatten Under året har det endast skett utrednings- och planeringsarbeten, inga fysiska åtgärder är utförda. 3. Reningsanläggning för dagvatten i inre Kyrkviken Under året har miljöprovtagningar utförts i mark och grundvatten på de ytor som är aktuella för anläggande av reningsdammar för dagvatten. Undersökningarna har visat att ytorna direkt söder om Lidingövallen till stora delar innehåller föroreningar som inte är önskvärda i reningsdammar och parkmiljöer. Noggrannare undersökningar av området kommer att utföras under 2015 för att vidare kunna ta fram möjligt utförande samt kostnader för helheten. Förekomsten av dessa förorenade massor kommer dock att försvåra och fördyra projektet utifrån tidigare förslag och budget. 4. Avloppspumpstationer, förnyelse Driftentreprenören har gått igenom alla pumpstationer och föreslagit ett åtgärdsprogram, som inbegriper service och utbyte av pumpar för att få mer kostnads- och energieffektiva stationer.

8 8 (15) 5. Va-ledningar, förnyelse Främst har ledningarna renoverats genom att förnya befintliga ledningar med ett nytt rör i det gamla röret, så kallad relining. Det är ett kostnadseffektivt sätt och mindre störande för kringboende och trafik med en marginell förminskning av tidigare dimension. Under året utfördes mycket ledningsrenovering som står sig väl i paritet med de nya målen som gäller från och med 2015: Procent renoverad Mål 2015 Differens Dag- och spill 1,16% 0,80% 0,36% Dricksvatten 0,58% 0,74% - 0,16% 6. Utökning av larmanläggning för driftövervakning Mindre förbättringsarbeten har utförts under året med nya kommunikationsmöjligheter till en del pumpstationer. En server har också säkrats upp.

9 9 (15) Nyckeltal Vattendistribution Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Inköpt mängd i miljoner m³* 3,42 3,31 3,34 Försåld mängd i miljoner m³** 2,99 3,00 2,97 Kostnad i kr/m³ levererat och renat vatten 17:19 15:89 16:18 Intäkt i kr/m³ levererat och renat vatten 15:73 16:24 16:46 Antal vattenmätare Kostnad/mätare (inkl. avläsning o debitering) Drift och underhåll av va-anläggningar : : :- Vattenledningar i meter Kostnad per meter vattenledning 21:36 11:46 8:62 Avlopps- och dagvattenledningar i meter Kostnad per meter avlopps- och dagvattenledn. 5:12 5:31 6:99 Antal brandposter Kostnad per brandpost 185:- 272:- 337:- Antal avloppspumpstationer (inkl. dagvatten) Kostnad per avloppspumpstation : : :- Antal vattentorn Kostnad per vattentorn : : :- Antal dagvattendammar Kostnad per damm : : :- Antal tryckstegringsstationer Kostnad per tryckstegringsstation : : :- *) Preliminär mängd inköpt vatten. **) Den försålda vattenmängden baseras på abonnenternas beräknade normala årsförbrukning. En tillfälligt ökad vattenförbrukning hos en abonnent påverkar således inte direkt den försålda kvantitet vatten som här redovisas.

10 10 (15) Resultaträkning (mnkr) Utfall Utfall Budget Not Verksamhetens intäkter 1 48,0 47,8 48,3 Verksamhetens kostnader 2-47,0-43,1-43,3 Avskrivningar 3-3,0-2,8-3,0 Verksamhetens nettokostnader -2,0 1,9 2,0 Finansiella intäkter 4 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 5-1,4-1,7-2,5 Årets resultat före justering av skulden till va-abonnenterna -3,4 0,2-0,5 Ökning av fordran på va-abonnenterna *) 6 3,4-0,2 0,5 Årets resultat efter justering av skulden till va-abonnenterna 0,0 0,0 0,0 *) Från och med år 2008 redovisas uttag från abonnenterna som inte nyttjats som en skuld till abonnenterna i stället för som eget kapital i stadens balansräkning.

11 11 (15) Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och anläggningar 7 116,3 99,2 Maskiner och inventarier 8 0,2 0,4 Summa 116,5 99,6 Omsättningstillgångar Kundfordringar 4,8 4,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 5,1 5,1 Fordran på va-abonnenterna 10 1,1 - Summa 11,0 9,6 SUMMA TILLGÅNGAR 127,5 109,2 SKULDER Skulder Långfristiga skulder Lån från staden ,0 89,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2,5 2,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 20,0 15,4 Skuld till va-abonnenterna 10-2,3 Summa 22,5 20,2 SUMMA SKULDER 127,5 109,2

12 12 (15) Noter till resultat- och balansräkning (mnkr) Redovisningsprinciper Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Principerna överensstämmer med Lidingö stads redovisningsprinciper. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Till och med år 2007 redovisades uttag från abonnenterna som ej nyttjats (överskott) som eget kapital i stadens balansräkning. Från år 2008 redovisas i stället motsvarande belopp som skuld till va-abonnenterna. I det fall uttaget från abonnenterna ej täcker kostnaderna redovisas en fordran på abonnenterna. För att erhålla en bättre matchning av intäkter och kostnader periodiseras anslutningsavgifter från och med år 2008 över 35 år. Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 46,6 46,1 Anslutningsavgifter 1) 0,4 0,5 Övriga intäkter 1,0 1,2 Summa 48,0 47,8 1) Inkomster från nya anslutningsavgifter uppgick under året till 4,0 mnkr (1,4 mnkr). Av årets och de senaste fem årens anslutningsavgifter intäktsfördes 0,4 mnkr. Resterande belopp redovisas som förutbetalda intäkter, se not 12. Principen att periodisera anslutningsavgifter infördes Not 2 Verksamhetens kostnader Arbetskraft 1,4 1,8 Varor och material 7,7 7,7 Entreprenad och köp av verksamhet 28,7 25,8 Tjänster och avgifter 1) 9,2 7,8 Summa 47,0 43,1 1) I tjänster och avgifter ingår 4,5 mnkr (4,1 mnkr) i kostnader som är gemensamma för tekniska förvaltningen, såsom förvaltningsledning, lokalhyror, stadens centrala administration, förvaltningsövergripande utredningar, it-stöd, upphandlingsstöd, ekonomiadministration, kundtjänst, registrator, arkiv, kontorsmaterial m m. Kostnaderna har fördelats utifrån nyttjandegrad.

13 13 (15) Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: År År Vatten- och avloppsledningar Va-anläggningar, t ex vattentorn och pumpstationer Maskiner och inventarier Årets avskrivningar fördelas på: Byggnader och tekniska anläggningar 2,8 2,6 Maskiner och inventarier 0,2 0,2 Summa 3,0 2,8 Not 4 Finansiella intäkter Dröjsmålsränteintäkter 0,0 0,0 Not 5 Finansiella kostnader Ränta på långfristigt lån från staden 1,4 1,7 Ränta på lån från staden har beräknats utifrån genomsnittlig ränta på stadens låneskuld (1,47 procent). Not 6 Ökning av fordran på va-abonnenterna Årets resultat ökar fordran på va-abonnenterna 3,4-0,2 Per redovisas en fordran på abonnenterna på 1,1 mnkr. Not 7 Byggnader, mark och anläggningar Anskaffningsvärden Ingående balans 189,2 180,0 Årets investeringar 19,9 9,2 Utgående balans 209,1 189,2 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans -90,0-87,4 Årets avskrivningar -2,8-2,6 Utgående balans -92,8-90,0 Bokfört värde 116,3 99,2

14 14 (15) Not 8 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden Ingående balans 2,8 2,8 Årets investeringar - - Utgående balans 2,8 2,8 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans -2,4-2,2 Årets avskrivningar -0,2-0,2 Utgående balans -2,6-2,4 Bokfört värde 0,2 0,4 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna brukningsavgifter 5,1 5,1 Not 10 Fordran på/skuld till va-abonnenterna Fordran på/skuld till va-abonnenterna 1,1-2,3 Skulden till va-abonnenterna den 31 december 2013 har i och med årets negativa resultat på 3,4 mnkr blivit en fordran på va-abonnenterna på 1,1 mnkr. Not 11 Lån från staden Lån från staden 105,0 89,0 Ränta på lån från staden har beräknats utifrån genomsnittlig ränta på stadens låneskuld (1,47 procent). Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter 1) 18,4 14,2 Upplupna kostnader för inköp av distributionsvatten 1,6 1,2 Summa 20,0 15,4 1) Anslutningsavgifterna ska täcka avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät och direkta kostnader i samband med anslutning. Den del av anslutningsavgiften som motsvarar de direkta kostnaderna intäktsförs år 1 och resterande belopp periodiseras på 35 år.

15 15 (15) VA-ledningsrenovering 2014 Spill (m) Dagvatten (m) Vatten (m) Spättvägen Uddvägen Herkulesvägen Sturevägen Åkerbärsvägen Kottla, vid Skärsätra skola Bodal Tykövägen Seglarvägen Omdragning vid Käppalaverket AGA-depån 115,8 0 Omläggning S:a Kungsvägen Furunäsvägen 95 Zetterbergsvägen 41 Lojov. tryckspillsledning P Makrillvägen 124 Stockholmsvägen 96 Tallbacksvägen Nytt VA-system till Förrådet Högberga station 35 Norra Kungsvägen, Rudboda Norra Kungsvägen Rådjursvägen 109 Stenkilsvägen 326 Vattenvägen 170 Höguddsvägen 173 Lidingövallen 39,5 0 0 Kostervägen 246,2 0 0 Varvsvägen Totalt 3 743, , I redovisningen ovan är inte alla arbeten som SL har utfört på de ledningar som går under eller i Lidingöbanans spårområde medräknat. På vissa ställen har man gjort avsevärda förbättringar, till exempel vid Bodal, Larsberg, Högberga och Käppala station.

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission.

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission. Årsredovisning 2014 AFFÄRSIDÉ Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 1 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Inledning VA-avdelningens huvuduppgift är att:

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

NAV på 30 sekunder. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion),

NAV på 30 sekunder. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion), Årsredovisning 2014 NAV på 30 sekunder Nässjö Affärsverk AB, NAV, är ett bolag helägt av Nässjö kommun. Våra verksamheter är fjärrvärme, vattenkraft, vatten & avlopp, renhållning och entreprenad (gata,

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Tekniska nämnden Bokslut 2011

Tekniska nämnden Bokslut 2011 Tekniska kontoret Verksamhetsberättelse 2011 1(19) Tekniska nämnden Bokslut 2011 Nora Strand översvämningsskydd, Foto Maria Djurskog Innehållsförteckning Nämnd och stab... 2 Gata och trafik... 4 Park och

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012

Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012 Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26 Budget för 2012 och plan för 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning s 1 God ekonomisk hushållning s 3 Året som kommer s 4 Kommunstyrelsens budgetdirektiv

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2014 augusti 20 000 invånare Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. -10-06 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 3 2 Håbo kommun... 4 3 Personalredovisning... 13

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag

Läs mer

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA ÅRSRAPPORT 211 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön

Läs mer

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN BOKSLUT 2008 Postadress: Uppsala kommun, VA och avfallsnämnden, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: va-avfallsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Innehållsförteckning:

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer