1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TN/2015:34. Särredovisning Vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow 08-731 32 61 2015-03-10 TN/2015:34. Särredovisning 2014. Vatten och avlopp"

Transkript

1 1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TN/2015:34 Särredovisning 2014 Vatten och avlopp

2 2 (15) Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. I verksamheten ingår att förnya och underhålla den allmänna va-anläggningen. Dricksvatten köps in från Stockholm Vatten och avloppsvatten transporteras till Käppalaverket för rening. Verksamheten är avgiftsfinansierad genom en av kommunfullmäktige antagen taxa. Dagvattenhantering är en prioriterad verksamhet där vi har en långsiktig planering för att utveckla denna hantering. Styrdokument är dagvattenpolicy och dagvattenplan. Verksamhetsidé Med moderna och kostnadseffektiva metoder se till att Lidingöborna alltid har tillgång till rent vatten och en väl fungerande avloppshantering. Året som gått Åtgärder i samband med ombyggnation av Lidingöbanan Utefter större delen av Lidingöbanan har SL förnyat va-ledningar, det största arbetet har gjorts vid stationerna Bodal, AGA, Högberga samt Käppala där ledningssystemet mer eller mindre har förnyats helt och hållet. I samband med dessa arbeten har staden kompletterat med förnyelse av ledningar som ansluter till och från spårområdet, dels genom relining men också genom att lägga helt nya ledningar. Det största projektet blev klart under hösten 2014 då spillvattenledningen ner mot Käppalas sänke flyttades till att ligga utefter Gåshagaleden istället. Tillskottsvatten till avloppledningarna Käppalaverket tar ut en kostnad för att rena rent vatten (tillskottsvattenavgift) från medlemskommunerna. Beräkningar från Käppalaverket säger att hälften av spillvattnet som kommer från Lidingö består av rent vatten. Förutom att det är en onödigt stor kostnad (3,7 mnkr 2013) så belastar det också verket, som uttryckt farhågor om att de närmar sig ett kapacitetstak. Ett sätt att försöka reducera mängden tillskottsvatten är att fortsätta med kontinuerlig förnyelse av spillvattenledningarna och att arbeta mer koncentrerat med denna komplexa fråga. Dagvatten Under året har en underhållsplan tagits fram med förslag på förbättringar på befintliga dagvattendammar. Möjligheterna att bygga om dammen i Zetterbergsparken till en dagvattendamm har utretts. På Breviks ängar finns ett samarbetsprojekt med park och natur för att öppna upp diken, förhoppningen är att avvattna ytorna till en planerad pumpstation för dagvatten för vidare befordran till Lilla Värtan. Alla dagvattenutlopp runt ön inspekteras och renspolas under 2014 och 2015, hittills konstateras att detta är mycket eftersatt

3 och vissa ledningar har visat sig vara helt eller delvis igensatta med grus och sediment. Värst har det visat sig vara under golfbanan i Sticklinge där ledningarna tömts på cirka 30 ton grus. 3 (15) Successivt underhåll av befintligt VA-ledningssystem En inventering av alla pumpstationer är gjord och den har mynnat ut i en åtgärdsplan. Pumpstationerna har behov av olika grader av renovering till följd av stark anfrätning av svavelväte. Kyrkviken, dagvattenrening Under året har miljöprovtagningar utförts på mark och grundvatten på de ytor som är aktuella för anläggande av reningsdammar för dagvatten. Undersökningarna har visat att ytorna direkt söder om Lidingövallen, till stora delar innehåller föroreningar som inte är önskvärda i reningsdammar och parkmiljöer. Noggrannare undersökningar av området kommer att utföras under 2015 för att vidare kunna ta fram möjligt utförande samt kostnader för detta. Förekomsten av dessa förorenade massor kommer dock att försvåra och fördyra projektet utifrån tidigare förslag och budget. Va-taxa För att kunna sörja för vatten och avlopp på ett säkert sätt även i framtiden har förnyelsetakten för va-ledningarna ökats. För att möta dessa ökade kostnader för investeringar och ökade avgifter till Käppalaförbundet, höjdes brukningsavgifterna i va-taxan med sex procent från och med Den senaste höjningen av va-avgifterna gjordes Råttsanering I början av 2014 placerades 13 slagfällor för råttor ut i några brunnar med mycket gott resultat. Nytt för denna metod är att resultatet går att följa upp.

4 4 (15) Måluppföljning 3. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Analys Inom va-verksamheten forsätter arbetet med att se över anläggningarna för att minska energiförbrukningen och minska föroreningar till mark och vatten. Nämndens verksamhetsmål 3.2 Tekniska nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut bidra till att följande miljömål uppnås och följs upp: - Effektiv energianvändning - Grön energi - Hållbar bebyggelse - Hållbar kommunal verksamhet - Rik natur och rent vatten - Hög miljömedvetenhet - Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp - Hållbart resande Uppfyllelse Kommentar Delvis Energiförbrukningen minskar genom uppfyllt utbyte av va-pumpar och ventilationssystem. Inga nya reningsanläggningar för dagvatten har anlagts. Inre Kyrkviken planeras att genomföras Arbete pågår med en underhållsplan för att förbättra befintliga reningsanordningar för dagvatten. 4. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna Analys Inom va-verksamheten forsätter arbetet med att planera och utföra åtgärder som ska minska tillskottsvattnet till spillvattnet för att undvika onödig rening av rent vatten som vi skickar till Käppalaverket. Arbete pågår också med olika åtgärder för att ta hand om dagvattnet. Nämndens verksamhetsmål 4.5 Utöka antalet reningsanläggningar för dagvatten för att minska föroreningar till vattnen runt Lidingö i enlighet med vattendirektivet. Uppfyllelse Kommentar Ej uppfyllt Planering pågår för en ny reningsanläggning i inre Kyrkviken. Planarbetet är försenat.

5 5 (15) 5. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Analys Under året har en ökning skett av förnyelsetakten för va-ledningar för att säkerställa att funktionen upprätthålls. Nämndens verksamhetsmål 5.3 Förnya och underhålla vaanläggningarna genom kostnadseffektiva och moderna metoder för att förhindra leveransavbrott. Uppfyllelse Kommentar Delvis Förvaltningen förnyar och renoverar uppfyllt ledningar främst med schaktfritt ledningsbyggande. Förnyelsetakten för spillvattenledningar har uppnått måltalet. Däremot har inte måltalet för antalet läckor per km huvudvattenledning uppnåtts. Årets resultat Va-verksamheten redovisar ett negativt resultat för 2014 på 3,4 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på -0,5 mnkr. Principerna för redovisning av över- och underskott i va-verksamheten har från och med 2008 förändrats. Enligt den nya principen elimineras årets resultat i verksamheten mot tidigare års fonderade över- eller underskott och redovisas som fordran eller skuld på abonnenterna i balansräkningen. Årets resultat i resultaträkningen blir därmed 0 kr. Efter 2013 års bokslut uppgick skulden på abonnenterna till 2,3 mnkr. I och med årets underskott på 3,4 mnkr övergår skulden till en fordran på 1,1 mnkr. Intäkter Anläggningsavgifterna periodiseras för att möta framtida kostnader i form av avskrivningar på anläggningstillgångar. Detta medför att endast 0,4 mnkr (1/35 av de anläggningsavgifter som kommit in sedan 2008) har bokats som intäkt på 2014 jämfört med 4,0 mnkr som kommit in under året. Intäkterna från brukningsavgifterna visar ett underskott på 0,1 mnkr jämfört med budget. Taxan är oförändrad. Förbrukningen kan variera en del mellan åren, mycket beroende på hur varm sommaren är och hur mycket bevattning som därmed behövs i trädgårdar och parker. Kostnader Kostnaderna för arbetskraft är i stort sett enligt budget. Däremot har konsultkostnaderna för tillfälligt inhyrd personal ökat, vilket redovisas under tjänster och avgifter. Kostnaden för inköp av dricksvatten från Stockholm Vatten visar ett överskott på 0,2 mnkr medan inköp av annat material, främst utbyte av lås på vattentornen, visar motsvarande underskott. Avgiften till Käppalaförbundet har ökat med 1,1 mnkr jämfört med budget. Dessutom blev kostnaderna för driftentreprenaden cirka 1,7 mnkr högre vilket främst beror på

6 eftersatt underhåll av pumpstationer. Årets skyfall visade också på vikten av att hålla dagvattenutloppen renspolade och öppna, vilket har dragit med sig extra kostnader då flera tunnlar visat sig vara igensatta av grus och sediment. 6 (15) De finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat beroende på att snitträntan på stadens lån har minskat mellan åren. Organisation Inom va-verksamheten ansvarar en förvaltare för vatten och avlopp för drift- och underhållsentreprenaden och två va-ingenjörer ansvarar för nya projekt samt dagvattenoch taxefrågor. Dessutom sköts flera uppgifter av enhet ekonomi och kundstöd, till exempel ekonomi, kommunikation, kundtjänst, debitering av va-avgifter, diarie och arkiv. Alla större arbeten utförs idag av entreprenör. Drift- och underhållsarbeten av valedningar, vattentorn, tryckstegring och pumpstationer är även utlagda på entreprenör. Av en total entreprenadkostnad på 28,7 mnkr uppgår avgiften till Käppalaförbundet till 18,1 mnkr. Resterande entreprenadkostnader avser drift- och underhållsarbeten av vaanläggningar. Va-taxan Taxa för den allmänna vatten och avloppsanläggningen, F , är antagen av kommunfullmäktige den november 2009 och gällande från den 1 januari För fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare betala avgifter till staden enligt denna taxa. Avgifterna ska täcka kostnaderna för vaanläggningarna. Avgifterna utgörs av dels anläggningsavgifter (engångsavgifter), dels brukningsavgifter (periodiska avgifter). Avgifterna beskrivs översiktligt nedan och anges exklusive moms. Anläggningsavgifter (exklusive moms) Grundavgift kr per fastighet. Tomtyteavgift 51 kr per kvm tomtyta fördelad på avgiftsändamålen: vatten 30 %, spillvatten 50 % och dagvatten från fastighet 20 %. Byggnadsyteavgift kr per BYE (byggnadsyteenhet) fördelad på avgiftsändamålen: vatten 30 %, spillvatten 50 % och dagvatten från gata 20 %. Avgift för allmän platsmark: 30 kr per kvm.

7 Brukningsavgifter (exklusive moms) 7 (15) Mätaravgift 663 kr per mätpunkt och år. Vattenavgift 10,93 kr per kbm dricksvatten fördelad på ändamålen: vatten 50 % och spillvatten 50 %. Fastighetsavgift 922 kr per bostadsfastighet avseende småhus (vid högst två BYE) eller 488 kr kr per BYE avseende flerbostadshus (vid minst tre BYE). Avgift för allmän platsmark 1,49 kr per kvm. Årets investeringar Bokslut Budget Avvikelse Nr Benämning Lokala ledningar och serviser 2,5 0,8-1,7 2 Reningsanläggningar sjöar, dagvatten 0,0 3,0 3,0 3 Reningsanläggning för dagvatten i inre Kyrkviken 0,1 10,9 10,8 4 Avloppspumpstationer, förnyelse 3,1 2,7-0,4 5 Va-ledningar, förnyelse 14,2 25,7 11,5 6 Utökning larmanläggning för driftövervakning 0,0 0,5 0,5 19,9 43,6 23,7 1. Lokala ledningar och serviser Under året har 19 nya serviser lagts ut vid avstyckningar och nybyggnationer. 2. Reningsanläggningar sjöar, dagvatten Under året har det endast skett utrednings- och planeringsarbeten, inga fysiska åtgärder är utförda. 3. Reningsanläggning för dagvatten i inre Kyrkviken Under året har miljöprovtagningar utförts i mark och grundvatten på de ytor som är aktuella för anläggande av reningsdammar för dagvatten. Undersökningarna har visat att ytorna direkt söder om Lidingövallen till stora delar innehåller föroreningar som inte är önskvärda i reningsdammar och parkmiljöer. Noggrannare undersökningar av området kommer att utföras under 2015 för att vidare kunna ta fram möjligt utförande samt kostnader för helheten. Förekomsten av dessa förorenade massor kommer dock att försvåra och fördyra projektet utifrån tidigare förslag och budget. 4. Avloppspumpstationer, förnyelse Driftentreprenören har gått igenom alla pumpstationer och föreslagit ett åtgärdsprogram, som inbegriper service och utbyte av pumpar för att få mer kostnads- och energieffektiva stationer.

8 8 (15) 5. Va-ledningar, förnyelse Främst har ledningarna renoverats genom att förnya befintliga ledningar med ett nytt rör i det gamla röret, så kallad relining. Det är ett kostnadseffektivt sätt och mindre störande för kringboende och trafik med en marginell förminskning av tidigare dimension. Under året utfördes mycket ledningsrenovering som står sig väl i paritet med de nya målen som gäller från och med 2015: Procent renoverad Mål 2015 Differens Dag- och spill 1,16% 0,80% 0,36% Dricksvatten 0,58% 0,74% - 0,16% 6. Utökning av larmanläggning för driftövervakning Mindre förbättringsarbeten har utförts under året med nya kommunikationsmöjligheter till en del pumpstationer. En server har också säkrats upp.

9 9 (15) Nyckeltal Vattendistribution Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Inköpt mängd i miljoner m³* 3,42 3,31 3,34 Försåld mängd i miljoner m³** 2,99 3,00 2,97 Kostnad i kr/m³ levererat och renat vatten 17:19 15:89 16:18 Intäkt i kr/m³ levererat och renat vatten 15:73 16:24 16:46 Antal vattenmätare Kostnad/mätare (inkl. avläsning o debitering) Drift och underhåll av va-anläggningar : : :- Vattenledningar i meter Kostnad per meter vattenledning 21:36 11:46 8:62 Avlopps- och dagvattenledningar i meter Kostnad per meter avlopps- och dagvattenledn. 5:12 5:31 6:99 Antal brandposter Kostnad per brandpost 185:- 272:- 337:- Antal avloppspumpstationer (inkl. dagvatten) Kostnad per avloppspumpstation : : :- Antal vattentorn Kostnad per vattentorn : : :- Antal dagvattendammar Kostnad per damm : : :- Antal tryckstegringsstationer Kostnad per tryckstegringsstation : : :- *) Preliminär mängd inköpt vatten. **) Den försålda vattenmängden baseras på abonnenternas beräknade normala årsförbrukning. En tillfälligt ökad vattenförbrukning hos en abonnent påverkar således inte direkt den försålda kvantitet vatten som här redovisas.

10 10 (15) Resultaträkning (mnkr) Utfall Utfall Budget Not Verksamhetens intäkter 1 48,0 47,8 48,3 Verksamhetens kostnader 2-47,0-43,1-43,3 Avskrivningar 3-3,0-2,8-3,0 Verksamhetens nettokostnader -2,0 1,9 2,0 Finansiella intäkter 4 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 5-1,4-1,7-2,5 Årets resultat före justering av skulden till va-abonnenterna -3,4 0,2-0,5 Ökning av fordran på va-abonnenterna *) 6 3,4-0,2 0,5 Årets resultat efter justering av skulden till va-abonnenterna 0,0 0,0 0,0 *) Från och med år 2008 redovisas uttag från abonnenterna som inte nyttjats som en skuld till abonnenterna i stället för som eget kapital i stadens balansräkning.

11 11 (15) Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och anläggningar 7 116,3 99,2 Maskiner och inventarier 8 0,2 0,4 Summa 116,5 99,6 Omsättningstillgångar Kundfordringar 4,8 4,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 5,1 5,1 Fordran på va-abonnenterna 10 1,1 - Summa 11,0 9,6 SUMMA TILLGÅNGAR 127,5 109,2 SKULDER Skulder Långfristiga skulder Lån från staden ,0 89,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2,5 2,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 20,0 15,4 Skuld till va-abonnenterna 10-2,3 Summa 22,5 20,2 SUMMA SKULDER 127,5 109,2

12 12 (15) Noter till resultat- och balansräkning (mnkr) Redovisningsprinciper Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Principerna överensstämmer med Lidingö stads redovisningsprinciper. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Till och med år 2007 redovisades uttag från abonnenterna som ej nyttjats (överskott) som eget kapital i stadens balansräkning. Från år 2008 redovisas i stället motsvarande belopp som skuld till va-abonnenterna. I det fall uttaget från abonnenterna ej täcker kostnaderna redovisas en fordran på abonnenterna. För att erhålla en bättre matchning av intäkter och kostnader periodiseras anslutningsavgifter från och med år 2008 över 35 år. Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 46,6 46,1 Anslutningsavgifter 1) 0,4 0,5 Övriga intäkter 1,0 1,2 Summa 48,0 47,8 1) Inkomster från nya anslutningsavgifter uppgick under året till 4,0 mnkr (1,4 mnkr). Av årets och de senaste fem årens anslutningsavgifter intäktsfördes 0,4 mnkr. Resterande belopp redovisas som förutbetalda intäkter, se not 12. Principen att periodisera anslutningsavgifter infördes Not 2 Verksamhetens kostnader Arbetskraft 1,4 1,8 Varor och material 7,7 7,7 Entreprenad och köp av verksamhet 28,7 25,8 Tjänster och avgifter 1) 9,2 7,8 Summa 47,0 43,1 1) I tjänster och avgifter ingår 4,5 mnkr (4,1 mnkr) i kostnader som är gemensamma för tekniska förvaltningen, såsom förvaltningsledning, lokalhyror, stadens centrala administration, förvaltningsövergripande utredningar, it-stöd, upphandlingsstöd, ekonomiadministration, kundtjänst, registrator, arkiv, kontorsmaterial m m. Kostnaderna har fördelats utifrån nyttjandegrad.

13 13 (15) Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: År År Vatten- och avloppsledningar Va-anläggningar, t ex vattentorn och pumpstationer Maskiner och inventarier Årets avskrivningar fördelas på: Byggnader och tekniska anläggningar 2,8 2,6 Maskiner och inventarier 0,2 0,2 Summa 3,0 2,8 Not 4 Finansiella intäkter Dröjsmålsränteintäkter 0,0 0,0 Not 5 Finansiella kostnader Ränta på långfristigt lån från staden 1,4 1,7 Ränta på lån från staden har beräknats utifrån genomsnittlig ränta på stadens låneskuld (1,47 procent). Not 6 Ökning av fordran på va-abonnenterna Årets resultat ökar fordran på va-abonnenterna 3,4-0,2 Per redovisas en fordran på abonnenterna på 1,1 mnkr. Not 7 Byggnader, mark och anläggningar Anskaffningsvärden Ingående balans 189,2 180,0 Årets investeringar 19,9 9,2 Utgående balans 209,1 189,2 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans -90,0-87,4 Årets avskrivningar -2,8-2,6 Utgående balans -92,8-90,0 Bokfört värde 116,3 99,2

14 14 (15) Not 8 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden Ingående balans 2,8 2,8 Årets investeringar - - Utgående balans 2,8 2,8 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans -2,4-2,2 Årets avskrivningar -0,2-0,2 Utgående balans -2,6-2,4 Bokfört värde 0,2 0,4 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna brukningsavgifter 5,1 5,1 Not 10 Fordran på/skuld till va-abonnenterna Fordran på/skuld till va-abonnenterna 1,1-2,3 Skulden till va-abonnenterna den 31 december 2013 har i och med årets negativa resultat på 3,4 mnkr blivit en fordran på va-abonnenterna på 1,1 mnkr. Not 11 Lån från staden Lån från staden 105,0 89,0 Ränta på lån från staden har beräknats utifrån genomsnittlig ränta på stadens låneskuld (1,47 procent). Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter 1) 18,4 14,2 Upplupna kostnader för inköp av distributionsvatten 1,6 1,2 Summa 20,0 15,4 1) Anslutningsavgifterna ska täcka avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät och direkta kostnader i samband med anslutning. Den del av anslutningsavgiften som motsvarar de direkta kostnaderna intäktsförs år 1 och resterande belopp periodiseras på 35 år.

15 15 (15) VA-ledningsrenovering 2014 Spill (m) Dagvatten (m) Vatten (m) Spättvägen Uddvägen Herkulesvägen Sturevägen Åkerbärsvägen Kottla, vid Skärsätra skola Bodal Tykövägen Seglarvägen Omdragning vid Käppalaverket AGA-depån 115,8 0 Omläggning S:a Kungsvägen Furunäsvägen 95 Zetterbergsvägen 41 Lojov. tryckspillsledning P Makrillvägen 124 Stockholmsvägen 96 Tallbacksvägen Nytt VA-system till Förrådet Högberga station 35 Norra Kungsvägen, Rudboda Norra Kungsvägen Rådjursvägen 109 Stenkilsvägen 326 Vattenvägen 170 Höguddsvägen 173 Lidingövallen 39,5 0 0 Kostervägen 246,2 0 0 Varvsvägen Totalt 3 743, , I redovisningen ovan är inte alla arbeten som SL har utfört på de ledningar som går under eller i Lidingöbanans spårområde medräknat. På vissa ställen har man gjort avsevärda förbättringar, till exempel vid Bodal, Larsberg, Högberga och Käppala station.

2014-03-10. Särredovisning. Vatten och avlopp

2014-03-10. Särredovisning. Vatten och avlopp 2014-03-10 Särredovisning Vatten och avlopp 2013 1 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. I verksamheten

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun.

Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun. VALLENTUNAVATTEN AB ORG NR 556655-9836 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Vallentunavatten AB startade sin verksamhet 2004. Bolagets uppgift är att tillhandahålla vatten-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 1 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Inledning VA-avdelningens huvuduppgift är att:

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. 1(11) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2 Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vid

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning Bostadsföreningen Kättingen upa Styrelsen Bostadsföreningen Kättingen upa Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsföreningen Kättingen upa får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer