1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TN/2015:34. Särredovisning Vatten och avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow 08-731 32 61 2015-03-10 TN/2015:34. Särredovisning 2014. Vatten och avlopp"

Transkript

1 1 (15) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TN/2015:34 Särredovisning 2014 Vatten och avlopp

2 2 (15) Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. I verksamheten ingår att förnya och underhålla den allmänna va-anläggningen. Dricksvatten köps in från Stockholm Vatten och avloppsvatten transporteras till Käppalaverket för rening. Verksamheten är avgiftsfinansierad genom en av kommunfullmäktige antagen taxa. Dagvattenhantering är en prioriterad verksamhet där vi har en långsiktig planering för att utveckla denna hantering. Styrdokument är dagvattenpolicy och dagvattenplan. Verksamhetsidé Med moderna och kostnadseffektiva metoder se till att Lidingöborna alltid har tillgång till rent vatten och en väl fungerande avloppshantering. Året som gått Åtgärder i samband med ombyggnation av Lidingöbanan Utefter större delen av Lidingöbanan har SL förnyat va-ledningar, det största arbetet har gjorts vid stationerna Bodal, AGA, Högberga samt Käppala där ledningssystemet mer eller mindre har förnyats helt och hållet. I samband med dessa arbeten har staden kompletterat med förnyelse av ledningar som ansluter till och från spårområdet, dels genom relining men också genom att lägga helt nya ledningar. Det största projektet blev klart under hösten 2014 då spillvattenledningen ner mot Käppalas sänke flyttades till att ligga utefter Gåshagaleden istället. Tillskottsvatten till avloppledningarna Käppalaverket tar ut en kostnad för att rena rent vatten (tillskottsvattenavgift) från medlemskommunerna. Beräkningar från Käppalaverket säger att hälften av spillvattnet som kommer från Lidingö består av rent vatten. Förutom att det är en onödigt stor kostnad (3,7 mnkr 2013) så belastar det också verket, som uttryckt farhågor om att de närmar sig ett kapacitetstak. Ett sätt att försöka reducera mängden tillskottsvatten är att fortsätta med kontinuerlig förnyelse av spillvattenledningarna och att arbeta mer koncentrerat med denna komplexa fråga. Dagvatten Under året har en underhållsplan tagits fram med förslag på förbättringar på befintliga dagvattendammar. Möjligheterna att bygga om dammen i Zetterbergsparken till en dagvattendamm har utretts. På Breviks ängar finns ett samarbetsprojekt med park och natur för att öppna upp diken, förhoppningen är att avvattna ytorna till en planerad pumpstation för dagvatten för vidare befordran till Lilla Värtan. Alla dagvattenutlopp runt ön inspekteras och renspolas under 2014 och 2015, hittills konstateras att detta är mycket eftersatt

3 och vissa ledningar har visat sig vara helt eller delvis igensatta med grus och sediment. Värst har det visat sig vara under golfbanan i Sticklinge där ledningarna tömts på cirka 30 ton grus. 3 (15) Successivt underhåll av befintligt VA-ledningssystem En inventering av alla pumpstationer är gjord och den har mynnat ut i en åtgärdsplan. Pumpstationerna har behov av olika grader av renovering till följd av stark anfrätning av svavelväte. Kyrkviken, dagvattenrening Under året har miljöprovtagningar utförts på mark och grundvatten på de ytor som är aktuella för anläggande av reningsdammar för dagvatten. Undersökningarna har visat att ytorna direkt söder om Lidingövallen, till stora delar innehåller föroreningar som inte är önskvärda i reningsdammar och parkmiljöer. Noggrannare undersökningar av området kommer att utföras under 2015 för att vidare kunna ta fram möjligt utförande samt kostnader för detta. Förekomsten av dessa förorenade massor kommer dock att försvåra och fördyra projektet utifrån tidigare förslag och budget. Va-taxa För att kunna sörja för vatten och avlopp på ett säkert sätt även i framtiden har förnyelsetakten för va-ledningarna ökats. För att möta dessa ökade kostnader för investeringar och ökade avgifter till Käppalaförbundet, höjdes brukningsavgifterna i va-taxan med sex procent från och med Den senaste höjningen av va-avgifterna gjordes Råttsanering I början av 2014 placerades 13 slagfällor för råttor ut i några brunnar med mycket gott resultat. Nytt för denna metod är att resultatet går att följa upp.

4 4 (15) Måluppföljning 3. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Analys Inom va-verksamheten forsätter arbetet med att se över anläggningarna för att minska energiförbrukningen och minska föroreningar till mark och vatten. Nämndens verksamhetsmål 3.2 Tekniska nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut bidra till att följande miljömål uppnås och följs upp: - Effektiv energianvändning - Grön energi - Hållbar bebyggelse - Hållbar kommunal verksamhet - Rik natur och rent vatten - Hög miljömedvetenhet - Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp - Hållbart resande Uppfyllelse Kommentar Delvis Energiförbrukningen minskar genom uppfyllt utbyte av va-pumpar och ventilationssystem. Inga nya reningsanläggningar för dagvatten har anlagts. Inre Kyrkviken planeras att genomföras Arbete pågår med en underhållsplan för att förbättra befintliga reningsanordningar för dagvatten. 4. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna Analys Inom va-verksamheten forsätter arbetet med att planera och utföra åtgärder som ska minska tillskottsvattnet till spillvattnet för att undvika onödig rening av rent vatten som vi skickar till Käppalaverket. Arbete pågår också med olika åtgärder för att ta hand om dagvattnet. Nämndens verksamhetsmål 4.5 Utöka antalet reningsanläggningar för dagvatten för att minska föroreningar till vattnen runt Lidingö i enlighet med vattendirektivet. Uppfyllelse Kommentar Ej uppfyllt Planering pågår för en ny reningsanläggning i inre Kyrkviken. Planarbetet är försenat.

5 5 (15) 5. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Analys Under året har en ökning skett av förnyelsetakten för va-ledningar för att säkerställa att funktionen upprätthålls. Nämndens verksamhetsmål 5.3 Förnya och underhålla vaanläggningarna genom kostnadseffektiva och moderna metoder för att förhindra leveransavbrott. Uppfyllelse Kommentar Delvis Förvaltningen förnyar och renoverar uppfyllt ledningar främst med schaktfritt ledningsbyggande. Förnyelsetakten för spillvattenledningar har uppnått måltalet. Däremot har inte måltalet för antalet läckor per km huvudvattenledning uppnåtts. Årets resultat Va-verksamheten redovisar ett negativt resultat för 2014 på 3,4 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på -0,5 mnkr. Principerna för redovisning av över- och underskott i va-verksamheten har från och med 2008 förändrats. Enligt den nya principen elimineras årets resultat i verksamheten mot tidigare års fonderade över- eller underskott och redovisas som fordran eller skuld på abonnenterna i balansräkningen. Årets resultat i resultaträkningen blir därmed 0 kr. Efter 2013 års bokslut uppgick skulden på abonnenterna till 2,3 mnkr. I och med årets underskott på 3,4 mnkr övergår skulden till en fordran på 1,1 mnkr. Intäkter Anläggningsavgifterna periodiseras för att möta framtida kostnader i form av avskrivningar på anläggningstillgångar. Detta medför att endast 0,4 mnkr (1/35 av de anläggningsavgifter som kommit in sedan 2008) har bokats som intäkt på 2014 jämfört med 4,0 mnkr som kommit in under året. Intäkterna från brukningsavgifterna visar ett underskott på 0,1 mnkr jämfört med budget. Taxan är oförändrad. Förbrukningen kan variera en del mellan åren, mycket beroende på hur varm sommaren är och hur mycket bevattning som därmed behövs i trädgårdar och parker. Kostnader Kostnaderna för arbetskraft är i stort sett enligt budget. Däremot har konsultkostnaderna för tillfälligt inhyrd personal ökat, vilket redovisas under tjänster och avgifter. Kostnaden för inköp av dricksvatten från Stockholm Vatten visar ett överskott på 0,2 mnkr medan inköp av annat material, främst utbyte av lås på vattentornen, visar motsvarande underskott. Avgiften till Käppalaförbundet har ökat med 1,1 mnkr jämfört med budget. Dessutom blev kostnaderna för driftentreprenaden cirka 1,7 mnkr högre vilket främst beror på

6 eftersatt underhåll av pumpstationer. Årets skyfall visade också på vikten av att hålla dagvattenutloppen renspolade och öppna, vilket har dragit med sig extra kostnader då flera tunnlar visat sig vara igensatta av grus och sediment. 6 (15) De finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat beroende på att snitträntan på stadens lån har minskat mellan åren. Organisation Inom va-verksamheten ansvarar en förvaltare för vatten och avlopp för drift- och underhållsentreprenaden och två va-ingenjörer ansvarar för nya projekt samt dagvattenoch taxefrågor. Dessutom sköts flera uppgifter av enhet ekonomi och kundstöd, till exempel ekonomi, kommunikation, kundtjänst, debitering av va-avgifter, diarie och arkiv. Alla större arbeten utförs idag av entreprenör. Drift- och underhållsarbeten av valedningar, vattentorn, tryckstegring och pumpstationer är även utlagda på entreprenör. Av en total entreprenadkostnad på 28,7 mnkr uppgår avgiften till Käppalaförbundet till 18,1 mnkr. Resterande entreprenadkostnader avser drift- och underhållsarbeten av vaanläggningar. Va-taxan Taxa för den allmänna vatten och avloppsanläggningen, F , är antagen av kommunfullmäktige den november 2009 och gällande från den 1 januari För fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare betala avgifter till staden enligt denna taxa. Avgifterna ska täcka kostnaderna för vaanläggningarna. Avgifterna utgörs av dels anläggningsavgifter (engångsavgifter), dels brukningsavgifter (periodiska avgifter). Avgifterna beskrivs översiktligt nedan och anges exklusive moms. Anläggningsavgifter (exklusive moms) Grundavgift kr per fastighet. Tomtyteavgift 51 kr per kvm tomtyta fördelad på avgiftsändamålen: vatten 30 %, spillvatten 50 % och dagvatten från fastighet 20 %. Byggnadsyteavgift kr per BYE (byggnadsyteenhet) fördelad på avgiftsändamålen: vatten 30 %, spillvatten 50 % och dagvatten från gata 20 %. Avgift för allmän platsmark: 30 kr per kvm.

7 Brukningsavgifter (exklusive moms) 7 (15) Mätaravgift 663 kr per mätpunkt och år. Vattenavgift 10,93 kr per kbm dricksvatten fördelad på ändamålen: vatten 50 % och spillvatten 50 %. Fastighetsavgift 922 kr per bostadsfastighet avseende småhus (vid högst två BYE) eller 488 kr kr per BYE avseende flerbostadshus (vid minst tre BYE). Avgift för allmän platsmark 1,49 kr per kvm. Årets investeringar Bokslut Budget Avvikelse Nr Benämning Lokala ledningar och serviser 2,5 0,8-1,7 2 Reningsanläggningar sjöar, dagvatten 0,0 3,0 3,0 3 Reningsanläggning för dagvatten i inre Kyrkviken 0,1 10,9 10,8 4 Avloppspumpstationer, förnyelse 3,1 2,7-0,4 5 Va-ledningar, förnyelse 14,2 25,7 11,5 6 Utökning larmanläggning för driftövervakning 0,0 0,5 0,5 19,9 43,6 23,7 1. Lokala ledningar och serviser Under året har 19 nya serviser lagts ut vid avstyckningar och nybyggnationer. 2. Reningsanläggningar sjöar, dagvatten Under året har det endast skett utrednings- och planeringsarbeten, inga fysiska åtgärder är utförda. 3. Reningsanläggning för dagvatten i inre Kyrkviken Under året har miljöprovtagningar utförts i mark och grundvatten på de ytor som är aktuella för anläggande av reningsdammar för dagvatten. Undersökningarna har visat att ytorna direkt söder om Lidingövallen till stora delar innehåller föroreningar som inte är önskvärda i reningsdammar och parkmiljöer. Noggrannare undersökningar av området kommer att utföras under 2015 för att vidare kunna ta fram möjligt utförande samt kostnader för helheten. Förekomsten av dessa förorenade massor kommer dock att försvåra och fördyra projektet utifrån tidigare förslag och budget. 4. Avloppspumpstationer, förnyelse Driftentreprenören har gått igenom alla pumpstationer och föreslagit ett åtgärdsprogram, som inbegriper service och utbyte av pumpar för att få mer kostnads- och energieffektiva stationer.

8 8 (15) 5. Va-ledningar, förnyelse Främst har ledningarna renoverats genom att förnya befintliga ledningar med ett nytt rör i det gamla röret, så kallad relining. Det är ett kostnadseffektivt sätt och mindre störande för kringboende och trafik med en marginell förminskning av tidigare dimension. Under året utfördes mycket ledningsrenovering som står sig väl i paritet med de nya målen som gäller från och med 2015: Procent renoverad Mål 2015 Differens Dag- och spill 1,16% 0,80% 0,36% Dricksvatten 0,58% 0,74% - 0,16% 6. Utökning av larmanläggning för driftövervakning Mindre förbättringsarbeten har utförts under året med nya kommunikationsmöjligheter till en del pumpstationer. En server har också säkrats upp.

9 9 (15) Nyckeltal Vattendistribution Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Inköpt mängd i miljoner m³* 3,42 3,31 3,34 Försåld mängd i miljoner m³** 2,99 3,00 2,97 Kostnad i kr/m³ levererat och renat vatten 17:19 15:89 16:18 Intäkt i kr/m³ levererat och renat vatten 15:73 16:24 16:46 Antal vattenmätare Kostnad/mätare (inkl. avläsning o debitering) Drift och underhåll av va-anläggningar : : :- Vattenledningar i meter Kostnad per meter vattenledning 21:36 11:46 8:62 Avlopps- och dagvattenledningar i meter Kostnad per meter avlopps- och dagvattenledn. 5:12 5:31 6:99 Antal brandposter Kostnad per brandpost 185:- 272:- 337:- Antal avloppspumpstationer (inkl. dagvatten) Kostnad per avloppspumpstation : : :- Antal vattentorn Kostnad per vattentorn : : :- Antal dagvattendammar Kostnad per damm : : :- Antal tryckstegringsstationer Kostnad per tryckstegringsstation : : :- *) Preliminär mängd inköpt vatten. **) Den försålda vattenmängden baseras på abonnenternas beräknade normala årsförbrukning. En tillfälligt ökad vattenförbrukning hos en abonnent påverkar således inte direkt den försålda kvantitet vatten som här redovisas.

10 10 (15) Resultaträkning (mnkr) Utfall Utfall Budget Not Verksamhetens intäkter 1 48,0 47,8 48,3 Verksamhetens kostnader 2-47,0-43,1-43,3 Avskrivningar 3-3,0-2,8-3,0 Verksamhetens nettokostnader -2,0 1,9 2,0 Finansiella intäkter 4 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 5-1,4-1,7-2,5 Årets resultat före justering av skulden till va-abonnenterna -3,4 0,2-0,5 Ökning av fordran på va-abonnenterna *) 6 3,4-0,2 0,5 Årets resultat efter justering av skulden till va-abonnenterna 0,0 0,0 0,0 *) Från och med år 2008 redovisas uttag från abonnenterna som inte nyttjats som en skuld till abonnenterna i stället för som eget kapital i stadens balansräkning.

11 11 (15) Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och anläggningar 7 116,3 99,2 Maskiner och inventarier 8 0,2 0,4 Summa 116,5 99,6 Omsättningstillgångar Kundfordringar 4,8 4,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 5,1 5,1 Fordran på va-abonnenterna 10 1,1 - Summa 11,0 9,6 SUMMA TILLGÅNGAR 127,5 109,2 SKULDER Skulder Långfristiga skulder Lån från staden ,0 89,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2,5 2,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 20,0 15,4 Skuld till va-abonnenterna 10-2,3 Summa 22,5 20,2 SUMMA SKULDER 127,5 109,2

12 12 (15) Noter till resultat- och balansräkning (mnkr) Redovisningsprinciper Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Principerna överensstämmer med Lidingö stads redovisningsprinciper. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Till och med år 2007 redovisades uttag från abonnenterna som ej nyttjats (överskott) som eget kapital i stadens balansräkning. Från år 2008 redovisas i stället motsvarande belopp som skuld till va-abonnenterna. I det fall uttaget från abonnenterna ej täcker kostnaderna redovisas en fordran på abonnenterna. För att erhålla en bättre matchning av intäkter och kostnader periodiseras anslutningsavgifter från och med år 2008 över 35 år. Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 46,6 46,1 Anslutningsavgifter 1) 0,4 0,5 Övriga intäkter 1,0 1,2 Summa 48,0 47,8 1) Inkomster från nya anslutningsavgifter uppgick under året till 4,0 mnkr (1,4 mnkr). Av årets och de senaste fem årens anslutningsavgifter intäktsfördes 0,4 mnkr. Resterande belopp redovisas som förutbetalda intäkter, se not 12. Principen att periodisera anslutningsavgifter infördes Not 2 Verksamhetens kostnader Arbetskraft 1,4 1,8 Varor och material 7,7 7,7 Entreprenad och köp av verksamhet 28,7 25,8 Tjänster och avgifter 1) 9,2 7,8 Summa 47,0 43,1 1) I tjänster och avgifter ingår 4,5 mnkr (4,1 mnkr) i kostnader som är gemensamma för tekniska förvaltningen, såsom förvaltningsledning, lokalhyror, stadens centrala administration, förvaltningsövergripande utredningar, it-stöd, upphandlingsstöd, ekonomiadministration, kundtjänst, registrator, arkiv, kontorsmaterial m m. Kostnaderna har fördelats utifrån nyttjandegrad.

13 13 (15) Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: År År Vatten- och avloppsledningar Va-anläggningar, t ex vattentorn och pumpstationer Maskiner och inventarier Årets avskrivningar fördelas på: Byggnader och tekniska anläggningar 2,8 2,6 Maskiner och inventarier 0,2 0,2 Summa 3,0 2,8 Not 4 Finansiella intäkter Dröjsmålsränteintäkter 0,0 0,0 Not 5 Finansiella kostnader Ränta på långfristigt lån från staden 1,4 1,7 Ränta på lån från staden har beräknats utifrån genomsnittlig ränta på stadens låneskuld (1,47 procent). Not 6 Ökning av fordran på va-abonnenterna Årets resultat ökar fordran på va-abonnenterna 3,4-0,2 Per redovisas en fordran på abonnenterna på 1,1 mnkr. Not 7 Byggnader, mark och anläggningar Anskaffningsvärden Ingående balans 189,2 180,0 Årets investeringar 19,9 9,2 Utgående balans 209,1 189,2 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans -90,0-87,4 Årets avskrivningar -2,8-2,6 Utgående balans -92,8-90,0 Bokfört värde 116,3 99,2

14 14 (15) Not 8 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden Ingående balans 2,8 2,8 Årets investeringar - - Utgående balans 2,8 2,8 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans -2,4-2,2 Årets avskrivningar -0,2-0,2 Utgående balans -2,6-2,4 Bokfört värde 0,2 0,4 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna brukningsavgifter 5,1 5,1 Not 10 Fordran på/skuld till va-abonnenterna Fordran på/skuld till va-abonnenterna 1,1-2,3 Skulden till va-abonnenterna den 31 december 2013 har i och med årets negativa resultat på 3,4 mnkr blivit en fordran på va-abonnenterna på 1,1 mnkr. Not 11 Lån från staden Lån från staden 105,0 89,0 Ränta på lån från staden har beräknats utifrån genomsnittlig ränta på stadens låneskuld (1,47 procent). Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter 1) 18,4 14,2 Upplupna kostnader för inköp av distributionsvatten 1,6 1,2 Summa 20,0 15,4 1) Anslutningsavgifterna ska täcka avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät och direkta kostnader i samband med anslutning. Den del av anslutningsavgiften som motsvarar de direkta kostnaderna intäktsförs år 1 och resterande belopp periodiseras på 35 år.

15 15 (15) VA-ledningsrenovering 2014 Spill (m) Dagvatten (m) Vatten (m) Spättvägen Uddvägen Herkulesvägen Sturevägen Åkerbärsvägen Kottla, vid Skärsätra skola Bodal Tykövägen Seglarvägen Omdragning vid Käppalaverket AGA-depån 115,8 0 Omläggning S:a Kungsvägen Furunäsvägen 95 Zetterbergsvägen 41 Lojov. tryckspillsledning P Makrillvägen 124 Stockholmsvägen 96 Tallbacksvägen Nytt VA-system till Förrådet Högberga station 35 Norra Kungsvägen, Rudboda Norra Kungsvägen Rådjursvägen 109 Stenkilsvägen 326 Vattenvägen 170 Höguddsvägen 173 Lidingövallen 39,5 0 0 Kostervägen 246,2 0 0 Varvsvägen Totalt 3 743, , I redovisningen ovan är inte alla arbeten som SL har utfört på de ledningar som går under eller i Lidingöbanans spårområde medräknat. På vissa ställen har man gjort avsevärda förbättringar, till exempel vid Bodal, Larsberg, Högberga och Käppala station.

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

2014-03-10. Särredovisning. Vatten och avlopp

2014-03-10. Särredovisning. Vatten och avlopp 2014-03-10 Särredovisning Vatten och avlopp 2013 1 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. I verksamheten

Läs mer

Särredovisning. Vatten och avlopp

Särredovisning. Vatten och avlopp Särredovisning Vatten och avlopp 2009 Förvaltningsberättelse Inledning Va-enheten ska förse Lidingöborna med vatten av god kvalitet samt ansvara för transport av avloppsvatten till reningsverk. Verksamheten

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum],

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Dorotea kommun VA-särredovisning 2013 Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Särredovisning från GVA-enheten Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 23-24 november 2009 och gällande från den 1 januari 2010 TAXA FÖR DEN

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev KROKOMS KOMMUN PM angående ÖVERSYN AV VA-TAXA Rev. 2008-12-05 1 Innehåll 1. Bakgrund och beslut 2. Allmänt om ny va-taxa 3. Anläggningstaxan ny konstruktion 4. Brukningstaxan ny konstruktion 5. Förslag

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Kila fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31.

Styrelsen för Kila fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31. Årsredovisning Styrelsen för Kila fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31. Förvaltningsberättelse Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Delårsrapport

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Delårsrapport TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 2004-01-01--2004-09-30 #20530 Stall Röd AB Förvaltningsberättelse avseende perioden 1 januari 2004 30 september 2004 Travkompaniet Stall

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen ÅRSREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31 för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen 1 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer