Noter till Moderbolagets bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noter till Moderbolagets bokslut"

Transkript

1 Noter till Moderbolagets bokslut Innehåll M1. Väsentliga redovisningsprinciper M2. Segmentsinformation M3. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader M4. Finansiella intäkter och kostnader M5. Skatter M6. Immateriella anläggningstillgångar M7. Materiella anläggningstillgångar M8. Finansiella anläggningstillgångar M9. Aktier och andelar M10. Varulager M11. Kundfordringar och kundfinansiering M12. Fordringar och skulder koncernföretag M13. Övriga kortfristiga fordringar M14. Eget kapital M15. Obeskattade reserver M16. Pensioner M17. Övriga avsättningar M18. Räntebärande skulder M19. Finansiell riskhantering och finansiella instrument M20. Övriga kortfristiga skulder M21. Leverantörsskulder M22. Ställda säkerheter M23. Ansvarsförbindelser M24. Kassaflödesanalys M25. Leasing M26. Taxeringsvärden i Sverige M27. Information angående anställda M28. Transaktioner med närstående M29. Ersättning till bolagets revisorer noter till moderbolagets bokslut

2 not M1 M2 M1 Väsentliga redovisningsprinciper Moderbolaget, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer från och med 1 januari Övergången till RR 32 har inte haft någon påverkan på det rapporterade resultatet för Den justerade RR 32:06 (från 2007) ställer krav på att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RR 32:06 tillåter. De viktigaste skillnaderna mellan redovisningsprinciperna för koncernen och moderbolaget är: Koncernföretag, intresseföretag och joint ventures Investeringar redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Investeringarna redovisas till anskaffningsvärde och endast utdelningar resultatförs. Nedskrivningstest genomförs årligen och nedskrivningar redovisas om det kan antas att värdenedgången är bestående. Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med URA7 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Koncernbidrag till/från svenska koncernföretag redovisas netto efter skatt direkt i eget kapital eftersom deras syfte är att reducera den svenska skatten. Aktieägartillskott ökar Moderbolagets investering. Klassificering och värdering av finansiella instrument IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering har tillämpats från och med 1 januari 2006, förutom avseende finansiella garantier där det tillåtna undantaget enligt RR 32:06 har valts. Jämförelseåret 2005 har redovisats enligt Årsredovisningslagen. De viktigaste skillnaderna är: Kortfristiga placeringar, räntor och valutarelaterade derivat värderas till det lägsta av anskaffningskostnad plus upplupen ränta och verkligt värde. Valutaterminskontrakt redovisas i balansräkningen till verkligt värde i syfte att motverka värdeförändringar hos säkrade balanser. Resultateffekten av valutaterminskontrakt hänförliga till säkring av framtida transaktioner skjuts upp för att möta den säkrade transaktionen. Ränterelaterade derivat hänförliga till specifika lån och placeringar värderas på samma sätt som underliggande positioner. Moderbolagets obligationslån värderas till upplupet anskaffningsvärde. Ändring av redovisningsprincip har inte medfört någon väsentlig påverkan på ingående balanser eftersom derivaten hade ett negativt verkligt värde i utgående balans per 31 december Ingående balanser för 2006 är justerade och omfattar övriga kortfristiga fordringar och skulder, kortfristig del av långfristiga skulder och certifikat och obligationslån, investeringar i andra aktier och andelar samt eget kapital. Samtliga justerade balanser, förutom investeringar i andra aktier och andelar, avser derivat. Leasing Moderbolaget har ett hyresavtal som i koncernen redovisas som en finansiell lease och i moderbolaget som en operationell lease. Uppskjuten skatt Redovisning av obeskattade reserver i balansräkningen medför att redovisningen av uppskjuten skatt skiljer sig från koncernens redovisningsprinciper. God redovisningssed och skattelagstiftning i Sverge kräver att bolag redovisar vissa skillnader mellan beskattningsunderlaget och bokfört värde av skatt som en obeskattad reserv i balansräkningen i räkenskaperna för enskilda bolag. Ändringar i dessa reserver redovisas i resultaträkningen som en avsättning till eller en upplösning av obeskattade reserver. Pensioner Pensioner redovisas i enlighet med FAR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Enligt RR 32:06 skall upplysningar lämnas avseende tillämpliga delar av reglerna i IAS 19. Kassaflödesanalys Likvida medel inkluderar finansiella instrument med en löptid upp till 12 månader från balansdagen. Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar Se Noter till koncernens bokslut, Not K2 Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar. Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för Moderbolaget omfattar kundfordringar och kundfinansiering och Immateriella produkträttigheter och övriga immateriella tillgångar, exklusive goodwill. M2 Segmentsinformation fakturering 2005 Västeuropa 2) Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika Asien och Oceanien Nordamerika Latinamerika Totalt Varav Sverige ) Varav EU Moderbolagets nettoomsättning i Sverige är huvudsakligen relaterad till affärssegmentet Multimedia och återstående nettoomsättning hänför sig huvudsakligen till affärssegmentet Networks. noter till moderbolagets bokslut 117

3 not M3 M5 M3 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Royalty, licensintäkter och övriga rörelseintäkter 2005 Koncernföretag Övriga Förlust ( ) netto vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Totalt M4 Finansiella intäkter och kostnader 2005 Finansiella intäkter Resultat från andelar i koncernföretag Utdelningar Vinst vid försäljning Resultat från andelar i JV och intresseföretag Utdelningar Vinst vid försäljning 20 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernföretag Övriga Totalt Finansiella kostnader Förlust vid försäljning av andelar i koncernföretag Nedskrivning av investeringar i koncernföretag Förlust vid försäljning av andelar i övriga bolag 7 Nedskrivning av investeringar i övriga bolag 3 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernföretag Övriga Övriga finansiella kostnader Totalt Finansnetto M5 Skatter Inkomstskatter redovisade i resultaträkningen Följande komponenter ingår i Skatter: 2005 Årets skatt på koncernbidrag, netto Årets övriga aktuella skattekostnad Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatteintäkt/kostnad ( ) Skatter Avstämning av verklig inkomstskattesats jämfört med svensk inkomstskattesats: 2005 Inkomstskattesats i Sverige 28,0% 28,0% 28,0% Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0,3% 0,9% 2,3% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0,8% 0,9% 0,3% Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 22,0% 20,4% 22,0% Skatteeffekt hänförlig till nedskrivning av investering i koncernföretag 2,0% 1,2% 0,2% Verklig inkomstskattesats 9,1% 8,8% 4,2% Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Skatteeffekt av temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skattefordringar enligt nedan: Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar avser huvudsakligen pensioner, kundfinansiering och immateriella rättigheter. Räntor på pensionsskulder ingår i ovanstående redovisade räntekostnader. 118 noter till moderbolagets bokslut

4 not M6 M7 M6 Immateriella anläggningstillgångar Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående balans Investeringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Utgående balans Netto bokfört värde Årets investeringar avser huvudsakligen varumärket Redback (varumärket Marconi 2006). Nyttjandeperioden och avskrivningstiden är 10 år. M7 Materiella anläggningstillgångar 2007 Ackumulerat anskaffningsvärde Pågående nyanläggningar Byggnader Inventarier och och betalda och mark installationer förskott Totalt Ingående balans Investeringar Försäljning/utrangering Omklassificeringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Utgående balans Netto bokfört värde Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående balans Investeringar Försäljning/utrangering Omklassificeringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Omklassificeringar Utgående balans Netto bokfört värde noter till moderbolagets bokslut 119

5 not M8 M8 Finansiella anläggningstillgångar aktier och andelar i koncernföretag, joint ventures och intresseföretag Koncernföretag Joint ventures intresseföretag Ingående balans Köp och nyemissioner Aktieägartillskott Nedskrivning Omklassificeringar 3 3 Försäljning Utgående balans Övriga finansiella tillgångar Långfristig Övriga lång- Aktier och andelar kundfinansiering fristiga fordringar Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående balans Resultat av ändrad redovisningsprincip, IAS Inköp/kreditgivning/ökning Försäljning/amortering/minskning Omklassificeringar 35 Årets omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar Försäljning/amortering/minskning Omklassificeringar 31 Årets omräkningsdifferens 2 24 Utgående balans Netto bokfört värde Under vissa perioder kan det inträffa att vår kundfinansiering inkluderar aktier eller konvertibler i bolag som vi givit kredit. Detta kan ske som en följd av rekonstruktion av osäkra fordringar, eftersom vi i vissa fall erhåller sådana instrument som säkerhet för vår fordran. Vår princip är att avyttra dessa så snart det kan ske på rimliga villkor. 120 noter till moderbolagets bokslut

6 not M9 M9 Aktier och andelar Nedanstående förteckning omfattar vissa av moderbolaget direkt och indirekt ägda aktier och andelar, per den 31 december En fullständig specifikation över innehav av aktier och andelar, som upprättas enligt den svenska årsredovisningslagen och ingår i den årsredovisning som lämnas till Bolagsverket, kan rekvireras från Telefonaktiebolaget L M Ericsson, External & Management Information, SE Stockholm. Aktier ägda av moderbolaget N nominellt innehav Bokfört I innehav i lokal valuta, värde, Typ Bolag org. Nr. säte i procent miljoner MSEK Koncernföretag I Ericsson AB sverige I Ericsson Shared Services AB sverige I Ericsson Enterprise AB sverige I Ericsson Sverige AB sverige I Netwise AB sverige II AB Aulis sverige III Ericsson Credit AB sverige Övriga (Sverige) 983 I Ericsson Danmark A/s danmark I Oy LM Ericsson Ab Finland II Ericsson Participations France SAS Frankrike II LM Ericsson Holdings Ltd. irland I Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. italien II Ericsson Holding International B.V. nederländerna I Ericsson A/s norge II TANDBERG Television ASA norge I Ericsson Corporatia Ao ryssland I Ericsson Ag schweiz 100 II Ericsson Holding Ltd. storbritannien I Ericsson GmbH Tyskland I Ericsson Hungary Ltd. Ungern I Ericsson Austria GmbH Österrike Övriga (Europa, förutom Sverige) 217 II Ericsson Holding II Inc. USA I Cía Ericsson S.A.C.I. Argentina 12 2) I Ericsson Telecom S.A. de C.V. Mexiko 100 n/a Övriga (USA, Latinamerika) 61 II Teleric Pty Ltd. Australien I Ericsson India Private Ltd. indien I Ericsson Ltd. Kina I Ericsson (China) Company Ltd. Kina I Ericsson (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia I Ericsson Telecommunications Pte. Ltd. singapore I Ericsson Taiwan Ltd. Taiwan I Ericsson (Thailand) Ltd. Thailand 49 3) Övriga länder (resten av världen) 229 Totalt Joint ventures och intresseföretag I Sony Ericsson Mobile Communications AB sverige I Ericsson Nikola Tesla d.d. Kroatien Totalt noter till moderbolagets bokslut 121

7 not M9 10 Aktier ägda av koncernföretag I innehav Typ Bolag org. Nr. säte i procent Koncernföretag I Ericsson Network Technologies AB sverige 100 II Ericsson Cables Holding AB sverige 100 I Ericsson France SAS Frankrike 100 I LM Ericsson Ltd. irland 100 I Marconi S.p.A. italien 100 II Ericsson Nederland B.V. nederländerna 100 I Ericsson Telecommunicatie B.V. nederländerna 100 I Ericsson España S.A. spanien 100 I Soluciones De Video Y Comunicaciones Hache S.L. spanien 100 I Ericsson Ltd. storbritannien 100 I Ericsson Telekomunikasyon A.S. Turkiet 100 I LHS Telekommunikation GmbH & Co. KG Tyskland 87,5 I Ericsson Canada Inc. Kanada 100 I Ericsson Inc. USA 100 I Ericsson IP Infrastructure Inc. USA 100 I Ericsson Amplified Technologies Inc. USA 100 II Drutt Corporation Inc. USA 100 I Entrisphere Inc. USA 100 I Redback Networks Inc. USA 100 I Ericsson Servicos de Telecomunicações Ltda. Brasilien 100 I Ericsson Telecommunicações S.A. Brasilien 100 I Ericsson Australia Pty. Ltd. Australien 100 I Ericsson (China) Communications Co. Ltd. Kina 100 I Nanjing Ericsson Panda Communication Co. Ltd. Kina 51 I Nippon Ericsson K.K. Japan 100 I Ericsson Communication Solutions Pte Ltd. singapore 100 Teckenförklaring till bolagstyp I Produktion, distribution och utveckling II Förvaltningsbolag III Finansbolag Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Telecomunicazioni S.p.A. 2) Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Cia Ericsson S.A.C.I. 3) Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Ericsson (Thailand) Ltd. M10 Varulager Färdiga varor och handelsvaror Varulager noter till moderbolagets bokslut

8 not M11 M11 Kundfordringar och kundfinansiering Ericssons kreditrisker övervakas på koncernnivå. För mer information, se not K14 och K20. Kundfordringar, exklusive intresseföretag och joint ventures Reserv för osäkra kundfordringar Kundfordringar, netto Kundfordringar hos intresseförtag och joint ventures 28 Kundfordringar, totalt Kundfinansiering Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter Kundfinansiering, netto RÖRELSER AVSEENDE RESERVer FÖR OSÄKRA FORDRINGAR Kundfordringar Kundfinansiering Ingående balans Ökning Ianspråktagande under perioden Periodens återföringar av outnyttjande belopp Omräkningsdifferens 2 32 Utgående balans åldersanalys per 31 decmber 2007 Kundfordringar exklusive intresseföretag varav varav varav både förfallna ej Varav förfallna i följande och nedskrivna i nedskrivna nedskrivna tidsintervaller följande tidsintervall eller ej Mindre än 90 dagar Mindre än 90 dagar Totalt förfallna förfallna 90 dagar eller mer 90 dagar eller mer och joint ventures Reserv för osäkra kundfordringar Kundfinansiering Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter Åldersanalys per 31 december 2006 Kundfordringar exklusive intresseföretag varav varav varav både förfallna ej Varav förfallna i följande och nedskrivna i nedskrivna nedskrivna tidsintervaller följande tidsintervall eller ej Mindre än 90 dagar Mindre än 90 dagar Totalt förfallna förfallna 90 dagar eller mer 90 dagar eller mer och joint ventures Reserv för osäkra kundfordringar Kundfinansiering Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter UTESTÅENDE KUNDFINANSIERING Kundfinansiering i egen balansräkning Kundfinansiering utanför balansräkningen Total kundfinansiering Upplupen ränta 6 28 Avgår risktäckning från tredje part Moderbolagets riskexponering Netto bokfört värde i egen balansräkning Varav kortfristig Åtaganden för kundfinansiering noter till moderbolagets bokslut 123

9 not M12-M14 M12 Fordringar och skulder koncernföretag Långfristiga Förfallostruktur 2007 < >5 Totalt totalt år år år 2006 fordringar Finansiella fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Finansiella fordringar Totalt Långfristiga skulder Finansiella skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Finansiella skulder Totalt Icke räntebärande fordringar och skulder, netto, ingår med SEK miljoner (SEK miljoner 2006). Även i kortfristiga finansiella fordringar och skulder kan det periodvis förekomma räntefria mellanhavanden. M13 Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos intresseföretag och joint ventures Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Derivat med positivt värde Övrigt Totalt M14 Eget kapital Aktiekapital 2007 Den 31 december 2007 hade aktiekapitalet följande sammansättning: Antal utestående aktier Aktiekapital A-aktier B-aktier Totalt A-aktier (kvotvärde SEK 1,00 per aktie) och B-aktier (kvotvärde SEK 1,00 per aktie). 124 noter till moderbolagets bokslut

10 not M14 Förändringar i eget kapital Upp- Totalt Totalt skriv- bundet Disposi- Reserv Fria fritt Aktie- nings- Reserv- eget tions- verkligt vinst- eget kapital fond fond kapital fond värde medel kapital Totalt januari Omvärdering av övriga aktier och andelar Värdering till verkligt värde rapporterat i eget kapital Skatt rapporterat i eget kapital Försäljning av egna aktier Aktiespar och optionsplaner Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Betald utdelning Årets resultat december januari Justering för, IAS 39, netto Justerad ingående balans Försäljning av egna aktier Aktiespar och optionsplaner Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Betald utdelning Omvärdering av övriga aktier och andelar Värdering till verkligt värde rapporterat i eget kapital Säkringsreserv Överfört till balansräkningen för perioden Årets resultat december Nettot SEK 17 miljoner inkluderar säkringsreserv relaterad till anskaffning av Marconi-varumärken på SEK 15 miljoner, verkligt värde på obligationslån på SEK 7 miljoner samt omvärdering av övriga aktier och andelar på SEK 5 miljoner. noter till moderbolagets bokslut 125

11 not M15 M16 M15 Obeskattade reserver Avsättning/ januari upplösning ( ) 31 december Ackumulerade avskrivningar utöver plan Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa ackumulerade avskrivningar utöver plan Andra obeskattade reserver Reserv för osäkra fordringar Summa andra obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Förändringar i avskrivningar utöver plan, avseende immateriella anläggningstillgångar, är i huvudsak relaterade till varumärket Marconi och varumärket Redback. Förändringar i andra obeskattade reserver i moderbolaget avser upplösning av reserv för osäkra fordringar SEK 543 miljoner Uppskjuten, ej bokförd, skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver uppgår till SEK 375 miljoner för 2007 (SEK 301 miljoner för 2006) M16 Pensioner Moderbolaget har två typer av pensionsplaner: Avgiftsbestämda pensionsplaner, där moderbolaget betalar fasta premier till ett antal olika försäkringsbolag. Efter erlagd premie har moderbolaget fullgjort sitt åtagande avseende pensionsersättningar. Avgiftsbestämda planer kostnadsförs under den period den anställde utför sina tjänster. Förmånsbestämda pensionsplaner, där moderbolagets åtagande är att erlägga förutbestämda ersättningar till den anställde vid eller efter pensionering. FPG/PRI-planen för moderbolaget är delvis finansierad genom en pensionsstiftelse. Pensionsskulden beräknas årligen, på balansdagen, baserad på aktuariella antaganden. PENSIONsskuld förmånsbestämda planer Ingående balans Pensionskostnad Räntekostnad Utbetalda pensioner Utgående balans pensionsskuld Varav finansierat genom särskilt avskilda tillgångar Totalt Varav FPG/PRI SEK 515 miljoner (SEK 479 miljoner 2006), som är säkrade enligt Tryggandelagen. FPG/PRI-skulden är beräknad baserat på en diskonteringsränta med 3,64 procent och den återstående skulden med 4,0 procent. Beräknad livslängd efter 65 år är 24 år för kvinnor och 21 år för män. förändringar i särskilt avskilda tillgångar Ingående balans Avkastning från pensionsstiftelse Utgående pensionsstiftelse Omklassificering Ej bokfört överskott från stiftelse 11 Utgående balans överfördes SEK 524 miljoner till den svenska pensionsstiftelsen. Av dessa är SEK 103 (104) miljoner redovisade som förutbetalda kostnader. Endast en immateriell del av tillgångarna är placerade i aktierelaterade eller räntebärande instrument utgivna av moderbolaget. Inga av pensionsstiftelsens tillgångar nyttjas av moderbolaget. Avkastning på avsatta medel för 2007 är 3,5 (7, procent. 69 (74) procent av stiftelsetillgångarna är investerade i räntebärande värdepapper och 31 (26) procent är investerade i aktier. belopp som redovisas i balansräkningen Utgående balans pensionsskuld Avgår utgående balans verkligt värde pensionsstiftelse Ej bokfört överskott från stiftelse 11 Omklassificering Utgående balans netto skuld totala pensionskostnader som redovisas i resultaträkningen Förmånsbestämda planer Kostnader exklusive ränta Räntekostnad Avkastning särskilt avskilda tillgångar Totala kostnader förmånsbestämda planer Avgiftsbestämda planer Pensionspremier Totalt avgiftsbestämda planer Avkastningsskatt Särskild löneskatt Kreditförsäkringspremier 24 1 Totala pensionskostnader noter till moderbolagets bokslut

12 not M17 M17 Övriga avsättningar Totalt Kommersiella Omstruk- Kund- övriga avgarantier turering finansiering Övriga sättningar 2007 Ingående balans Avsättningar I anspråktagande Återföring av outnyttjade belopp Omklassificering Utgående balans Ingående balans Avsättningar I anspråktagande Återföring av outnyttjade belopp Utgående balans Varav SEK 208 miljoner (2006 SEK 161 miljoner) förväntas bli utnyttjade inom ett år. noter till moderbolagets bokslut 127

13 not M18 M18 Räntebärande skulder Moderbolagets utestående räntebärande skulder, exklusive skulder till koncernföretag, uppgick till SEK 22,3 miljarder per den 31 december Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Totala kortfristiga ränte- bärande skulder Långfristiga skulder Certifikat och obligationslån Totala långfristiga ränte- bärande skulder Totala räntebärande skulder Inklusive effekter av ändrade redovisningsprinciper, IAS 39. Per justerades kortfristig del av långfristiga skulder med SEK 79 miljoner och certifikat och obligationslån med SEK 468 miljoner. CERTIFIKAT OCH OBLIGATIONSLÅN Emission-förfall Nominellt belopp Kupong Valuta Redovisat värde (SEK miljoner.) Förfallodag (åå-mm-dd) Orealiserad vinst/förlust av säkring (inkluderad i redovisat värde) ,500% USD ) ,375% GBP ) ) 6,750% EUR ) ,935% SEK ) ,100% SEK ) ,710% SEK ) ,380% EUR ) ,459% EUR ) Total Obligationen om GBP 226 miljoner har en ränta som är knuten till koncernens kreditbetyg. Räntan stiger/sjunker med 0,25 procent per år för varje ändring i betygsnivå per kreditvärderingsinstitut (Moody s och Standard & Poor s). Räntan på denna obligation kan inte var lägre än den ursprungliga räntan i låneavtalet. 2) Obligationslånet om EUR 471 miljoner kan återköpas av Ericsson efter år Det verkliga värdet för det inbäddade derivatet ingår i obligationens redovisade värde. 3) Ränteswappar klassificeras som säkringar av verkligt värde. 4) Ränteförfallodag ) Ränteförfallodag ) Ränteförfallodag Alla utestående certifikat och obligationslån är emitterade av moderbolaget under dess obligationsprogram (Euro Medium Term Note program). Obligationer emitteras i huvudsak till fast ränta. För att betala rörlig ränta använder sig Ericsson av ränteswappar, vilket ger en vägd genomsnittlig ränta på ca 5.48 procent per den 31 december Dessa obligationer omvärderas beroende på förändringar i den s k benchmarkräntan enligt den metod för säkring av verkligt värde som beskrivs i IAS 39. Den effektiva räntan är densamma som kupongrabatten då certifikat och obligationslån är emitterade till nominellt värde. I juni 2007 emitterade Ericsson obligationer under dess EMTN program. Transaktionen bestod av en sjuårig obligation på EUR 375 miljoner med rörlig ränta, en tioårig obligation på EUR 500 miljoner med fast ränta samt en femårig obligation på SEK 3 miljarder. Emissionen kommer att väsentligt förlänga genomsnittlig löptid på Ericssons skuldportfölj. Senast Ericsson emitterade en obligation var noter till moderbolagets bokslut

14 not M19 M19 Finansiell riskhantering och finansiella instrument Finansiell riskhantering Ericssons finansiella risker övervakas på koncernnivå. För mer information, se Noter till koncernens bokslut, Not K20. utestående derivat Valutaderivat valuta Nominellt Tillgång Skuld Nominellt Tillgång Skuld Löptid upp till ett år USD eur Övriga Totalt utestående valutaderivat med löptid upp till ett år Löptid ett till tre år USD eur Övriga ) 58 9 Totalt utestående valutaderivat med löptid ett till tre år Löptid tre till fem år eur Totalt utestående valutaderivat med löptid tre till fem år 17 Totalt utestående valutaderivat Räntederivat Löptid upp till ett år eur nok sek USD 1 1 gbp Övriga 4 Totalt utestående räntederivat med löptid upp till ett år Löptid ett till tre år sek gbp nok ) eur USD Övriga Totalt utestående räntederivat med löptid ett till tre år Löptid tre till fem år eur USD 50 6 sek ) Totalt utestående räntederivat med löptid tre till fem år Löptid mer än fem år sek eur Total löptid mer än fem år Totalt räntederivat (av vilka ingår i säkring av verkligt värde) Totalt utestående derivat (av vilka mot interna motparter) SEK 96 miljoner är klassificerade som långfristiga tillgångar (2006 SEK 116 miljoner). 2) Negativa siffror beror på att derivatets ena exponering är en tillgång/skuld medan derivatets som helhet är det omvända. noter till moderbolagets bokslut 129

15 not M19 likvida medel och kortfristiga placeringar Å återstående löptid < 3 < > 5 SEK miljarder månader år år år Kassa och bank ,6 Typ av emmitent/ motpart Stater ,2 Banker ,7 Företag ,2 Bostadsinstitut ,2 Likviditetsfonder 1,1 Totalt ,0 Instrumenten är klassificerade som att de innehas för handel och är därför kortfristiga placeringar. Under 2007 minskade likvida medel med SEK 8.4 miljarder till 45.6 miljarder, huvudsakligen beroende på investeringar i bolag. Förfallostruktur för långfristiga skulder certifikat Kortfristig del och obliga- Nominellt belopp av långfristiga tionslån (SEK miljarder) skulder (långfristiga) Totalt och senare Totalt Finansieringsprogram Belopp Utnyttjat Outnyttjat Obligationsprogram (USD m.) Europeiskt företagscertifikat- program (USD m.) Svenskt företagscertifikats- program (SEK m.) Långfristigt kreditlöfte (USD m.) Kortfristiga kreditlöften (SEK m.) Den 16:e juli 2007 ersatte Ericsson den tidigare kredit faciliteten på SEK miljoner med en ny på SEK miljoner. Den nya faciliteten har ingen prissättning kopplad till kreditrating eller prestationer. Både Moody s och Standard & Poor s (S&P) höjde Ericssons kreditbetyg under Vid årsskiftet var Ericssons kreditvärdighet Baa1 (Baa2) hos Moody s och BBB+ (BBB ) hos S&P. Båda kreditbetygen är Investment Grade. Finansiella instrument redovisade till annat än verkligt värde I tabellerna nedan visas redovisat respektive verkligt värde för finansiella instrument, som i bokslutet tagits upp till annat än verkligt värde. Tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen har en nettovinst på SEK 164 miljoner. För mer information om värderings principer, se Not K1 Väsentliga redovisningsprinciper. Lånefinansiering sker i huvudsak genom upplåning på de svenska och internationella kapitalmarknaderna. bokfört värde på finansiella instrument Fordringar Certifi- Finansiella Övriga Övriga Kort och skuld- kat och Leveran- anlägg- kort- kort- Kund- fristiga Kassa er konc- obliga- törs- nings- fristiga fristiga fordringar placer- och ernföretag tionslån skulder tillgångar fordringar skulder SEK miljarder M11 ingar bank M12 M18 M21 M8 M13 M20 Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 29,0 9,8 0,1 0,1 0,8 1,1 38,5 44,2 Lånefordringar och kundfordringar 1,1 42,7 0,8 44,6 29,1 Finansiella tillgångar som kan säljas 0,5 0,5 Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde 71,4 22,3 0,6 94,3 44,5 Totalt 1,1 29,0 9,8 28,8 22,3 0,6 0,6 1,6 1,1 10,7 28,8 130 noter till moderbolagets bokslut

16 not M19 M24 Finansiella instrument redovisade till annat värde än verkligt värde redovisat värde Verkligt värde SEK miljarder Kortfristig del av långfristiga skulder Certifikat och obligationslån , , , ,7 Finansiella instrument exkluderade från tabellen, såsom kommersiella kundfordringar och leverantörsskulder, är bokförda till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar verkligt värde. I de fall ett marknadsvärde inte är direkt tillgängligt och värdepåverkan till följd av underliggande ränteexponering inte är materiell har det bokförda värdet ansetts representera en rimlig uppskattning av marknadsvärdet. M20 Övriga kortfristiga skulder Skulder till intresseföretag och joint ventures 7 7 Upplupen ränta Upplupna kostnader varav personalrelaterade varav leverantörsfakturor Förutbetalda intäkter Derivat med negativt värde Övriga kortfristiga skulder Totalt M21 Leverantörsskulder Leverantörsskulder, exklusive intresseföretag och joint ventures Totalt Alla leverantörsskulder förfaller inom 90 dagar. M22 Ställda säkerheter Banktillgodohavanden Totalt De största posterna som ingår i Banktillgodohavanden är säkerheter uppgående till SEK 229 miljoner (SEK 162 miljoner 2006) för internbankens åtaganden mot clearinginstitut. M23 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser, totalt Av ansvarsförbindelser är garantier för pensionsåtaganden SEK miljoner (SEK miljoner 2006), samt för koncernföretagens lån från banker och andra finansiella institutioner SEK 18 miljoner (SEK 51 miljoner 2006). I enlighet med branschpraxis har Ericsson kommersiella kontraktsgarantiåtaganden i samband med kontrakt för leverans av telekommunikationsutrustning och relaterade tjänster. Utestående garantiåtaganden uppgick 2007 till SEK miljoner (SEK miljoner 2006). Betalning av dessa garantier utfaller endast i den mån Ericsson inte har fullgjort sina åtaganden under det kommersiella kontraktet. M24 Kassaflödesanalys Under 2007 uppgick betalda räntor till SEK miljoner (SEK miljoner 2006 och SEK miljoner 2005) och erhållna räntor till SEK miljoner (SEK miljoner 2006 och SEK miljoner 2005). Betald inkomstskatt uppgick till SEK 559 miljoner (SEK 364 miljoner 2006 och SEK 65 miljoner 2005). Större icke kassapåverkande poster under Investeringar är: Investeringar i aktier och andelar på SEK miljoner i justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2005 Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar Totalt Immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar Totalt Totala avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Skatter Nedskrivningar och realisationsvinster ( )/ förluster på sålda anläggningstillgångar, exklusive kundfinansiering, netto Bokslutsdispositioner Oreglerade utdelningar 5 Totala icke likviditets- påverkande poster noter till moderbolagets bokslut 131

17 not M25 M27 M25 Leasing Leasingåtaganden Framtida minimileasingavgifter i moderbolaget per 31 december 2007 fördelar sig enligt följande: O operationell leasing och senare Leasingintäkter Framtida minimileasingersättningar per den 31 december fördelar sig enligt följande: O operationell leasing och senare Moderbolagets operationella leasingintäkter avser främst andrahands-uthyrning av lokaler. M26 Taxeringsvärden i Sverige 59 Mark och markanläggningar 8 11 Totalt 8 11 M27 Information angående anställda Sjukfrånvaro (Procent av arbetstiden) Sjukfrånvaro för män 0% 0% Sjukfrånvaro för kvinnor 2% 2% Anställda, år 1% 1% Anställda, 50 år eller äldre 1% 1% Långtidssjukfrånvaro 0,5% 0,4% Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Ersättningar Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Löner och andra ersättningar per marknadsområde Västeuropa 2) Östeuropa, Mellanöstern och Afrika 2) Totalt Varav Sverige ) Varav EU Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till SEK enligt genomsnittlig växelkurs för året. Kompensationspolicies samt ersättningar till styrelsemedlemmar och verkställande direktör Se Noter till koncernens bokslut, Not K29, Information angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare. Aktieincitamentsprogram Aktiesparplanen Redovisad kompensationskostnad för moderbolagets samtliga anställda uppgår till SEK 14,5 miljoner för 2007 (SEK 17,1 miljoner 2006). Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Västeuropa 2) Central- och Öst- europa, Mellanöstern och Afrika Totalt Varav Sverige ) Varav EU noter till moderbolagets bokslut

18 not M28 M29 M28 Transaktioner med närstående Transaktioner under 2007 var baserade på normala kommersiella villkor i branschen. Sony Ericsson Mobile Communications AB (SEMC) SEMC etablerades den 1 oktober 2001 som ett joint venture mellan Sony Corporation och Ericsson. Merparten av Ericssons mobiltelefonverksamhet överläts till SEMC. Som en följd av detta joint venture har moderbolaget och SEMC slutit ett antal avtal. För moderbolaget utgörs transaktionerna av royalty och licensintäkter för SEMCs nyttjande av varumärken och patent samt mottagen utdelning. Transaktioner med närstående Försäljning Royalty/licenser Utdelningar Balanser avseende närstående Fordringar Skulder 1 Ericsson Nikola Tesla d.d. Ericsson Nikola Tesla d.d. är ett bolag som tillverkar telekommunikationssystem och utrustning och är ett intresseföretag inom Ericsson. Moderbolaget äger 49,07 procent av aktierna i bolaget. För moderbolaget utgörs transaktionerna av royalty från Ericsson Nikola Tesla d.d. för användning av varumärken samt mottagen utdelning. M29 Ersättning till bolagets revisorer Pricewaterhouse- C coopers Övriga Totalt 2007 Arvoden för revision Arvoden, revisionsrelaterade 3 3 Arvoden för skattefrågor Totalt Arvoden för revision Arvoden, revisionsrelaterade 8 8 Arvoden för skattefrågor 1 1 Övriga arvoden 1 1 Totalt Arvoden för revision Arvoden, revisionsrelaterade Arvoden för skattefrågor 1 1 Totalt Under perioden utförde PricewaterhouseCoopers utöver sina revisionsuppdrag vissa revisionsrelaterade uppdrag och skattekonsulttjänster för moderbolaget. De revisionsrelaterade uppdrag som utfördes under perioden avsåg konsultation i samband med redovisningsfrågor samt tjänster i samband med förvärv. Skattekonsulttjänsterna inkluderade allmänna skattekonsultationer. KPMG är inte längre revisorer för moderbolaget (effektivt från och med bolagsstämman 2007). Arvoden till KPMG för perioden ingår i Övriga. Transaktioner med närstående Royalty 9 7 Utdelning Övriga närstående transaktioner För information om ersättning till ledande befattningshavare, se koncernens not K29, Information angående anställda, styrelsemedlemmmar och ledande befattningshavare. noter till moderbolagets bokslut 133

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014. Delårsrapporten

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2005. Osram AB

Årsredovisning 2005. Osram AB Årsredovisning 2005 Osram AB Styrelsen och verkställande direktören för OSRAM Aktiebolag Org nr 556050-7773 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2004 30 september 2005 Innehåll:

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer