Noter till Moderbolagets bokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noter till Moderbolagets bokslut"

Transkript

1 Noter till Moderbolagets bokslut Innehåll M1. Väsentliga redovisningsprinciper M2. Segmentsinformation M3. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader M4. Finansiella intäkter och kostnader M5. Skatter M6. Immateriella anläggningstillgångar M7. Materiella anläggningstillgångar M8. Finansiella anläggningstillgångar M9. Aktier och andelar M10. Varulager M11. Kundfordringar och kundfinansiering M12. Fordringar och skulder koncernföretag M13. Övriga kortfristiga fordringar M14. Eget kapital M15. Obeskattade reserver M16. Pensioner M17. Övriga avsättningar M18. Räntebärande skulder M19. Finansiell riskhantering och finansiella instrument M20. Övriga kortfristiga skulder M21. Leverantörsskulder M22. Ställda säkerheter M23. Ansvarsförbindelser M24. Kassaflödesanalys M25. Leasing M26. Taxeringsvärden i Sverige M27. Information angående anställda M28. Transaktioner med närstående M29. Ersättning till bolagets revisorer noter till moderbolagets bokslut

2 not M1 M2 M1 Väsentliga redovisningsprinciper Moderbolaget, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer från och med 1 januari Övergången till RR 32 har inte haft någon påverkan på det rapporterade resultatet för Den justerade RR 32:06 (från 2007) ställer krav på att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RR 32:06 tillåter. De viktigaste skillnaderna mellan redovisningsprinciperna för koncernen och moderbolaget är: Koncernföretag, intresseföretag och joint ventures Investeringar redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Investeringarna redovisas till anskaffningsvärde och endast utdelningar resultatförs. Nedskrivningstest genomförs årligen och nedskrivningar redovisas om det kan antas att värdenedgången är bestående. Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med URA7 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Koncernbidrag till/från svenska koncernföretag redovisas netto efter skatt direkt i eget kapital eftersom deras syfte är att reducera den svenska skatten. Aktieägartillskott ökar Moderbolagets investering. Klassificering och värdering av finansiella instrument IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering har tillämpats från och med 1 januari 2006, förutom avseende finansiella garantier där det tillåtna undantaget enligt RR 32:06 har valts. Jämförelseåret 2005 har redovisats enligt Årsredovisningslagen. De viktigaste skillnaderna är: Kortfristiga placeringar, räntor och valutarelaterade derivat värderas till det lägsta av anskaffningskostnad plus upplupen ränta och verkligt värde. Valutaterminskontrakt redovisas i balansräkningen till verkligt värde i syfte att motverka värdeförändringar hos säkrade balanser. Resultateffekten av valutaterminskontrakt hänförliga till säkring av framtida transaktioner skjuts upp för att möta den säkrade transaktionen. Ränterelaterade derivat hänförliga till specifika lån och placeringar värderas på samma sätt som underliggande positioner. Moderbolagets obligationslån värderas till upplupet anskaffningsvärde. Ändring av redovisningsprincip har inte medfört någon väsentlig påverkan på ingående balanser eftersom derivaten hade ett negativt verkligt värde i utgående balans per 31 december Ingående balanser för 2006 är justerade och omfattar övriga kortfristiga fordringar och skulder, kortfristig del av långfristiga skulder och certifikat och obligationslån, investeringar i andra aktier och andelar samt eget kapital. Samtliga justerade balanser, förutom investeringar i andra aktier och andelar, avser derivat. Leasing Moderbolaget har ett hyresavtal som i koncernen redovisas som en finansiell lease och i moderbolaget som en operationell lease. Uppskjuten skatt Redovisning av obeskattade reserver i balansräkningen medför att redovisningen av uppskjuten skatt skiljer sig från koncernens redovisningsprinciper. God redovisningssed och skattelagstiftning i Sverge kräver att bolag redovisar vissa skillnader mellan beskattningsunderlaget och bokfört värde av skatt som en obeskattad reserv i balansräkningen i räkenskaperna för enskilda bolag. Ändringar i dessa reserver redovisas i resultaträkningen som en avsättning till eller en upplösning av obeskattade reserver. Pensioner Pensioner redovisas i enlighet med FAR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Enligt RR 32:06 skall upplysningar lämnas avseende tillämpliga delar av reglerna i IAS 19. Kassaflödesanalys Likvida medel inkluderar finansiella instrument med en löptid upp till 12 månader från balansdagen. Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar Se Noter till koncernens bokslut, Not K2 Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar. Väsentliga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för Moderbolaget omfattar kundfordringar och kundfinansiering och Immateriella produkträttigheter och övriga immateriella tillgångar, exklusive goodwill. M2 Segmentsinformation fakturering 2005 Västeuropa 2) Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika Asien och Oceanien Nordamerika Latinamerika Totalt Varav Sverige ) Varav EU Moderbolagets nettoomsättning i Sverige är huvudsakligen relaterad till affärssegmentet Multimedia och återstående nettoomsättning hänför sig huvudsakligen till affärssegmentet Networks. noter till moderbolagets bokslut 117

3 not M3 M5 M3 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Royalty, licensintäkter och övriga rörelseintäkter 2005 Koncernföretag Övriga Förlust ( ) netto vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Totalt M4 Finansiella intäkter och kostnader 2005 Finansiella intäkter Resultat från andelar i koncernföretag Utdelningar Vinst vid försäljning Resultat från andelar i JV och intresseföretag Utdelningar Vinst vid försäljning 20 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernföretag Övriga Totalt Finansiella kostnader Förlust vid försäljning av andelar i koncernföretag Nedskrivning av investeringar i koncernföretag Förlust vid försäljning av andelar i övriga bolag 7 Nedskrivning av investeringar i övriga bolag 3 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernföretag Övriga Övriga finansiella kostnader Totalt Finansnetto M5 Skatter Inkomstskatter redovisade i resultaträkningen Följande komponenter ingår i Skatter: 2005 Årets skatt på koncernbidrag, netto Årets övriga aktuella skattekostnad Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatteintäkt/kostnad ( ) Skatter Avstämning av verklig inkomstskattesats jämfört med svensk inkomstskattesats: 2005 Inkomstskattesats i Sverige 28,0% 28,0% 28,0% Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0,3% 0,9% 2,3% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0,8% 0,9% 0,3% Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 22,0% 20,4% 22,0% Skatteeffekt hänförlig till nedskrivning av investering i koncernföretag 2,0% 1,2% 0,2% Verklig inkomstskattesats 9,1% 8,8% 4,2% Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Skatteeffekt av temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skattefordringar enligt nedan: Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar avser huvudsakligen pensioner, kundfinansiering och immateriella rättigheter. Räntor på pensionsskulder ingår i ovanstående redovisade räntekostnader. 118 noter till moderbolagets bokslut

4 not M6 M7 M6 Immateriella anläggningstillgångar Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående balans Investeringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Utgående balans Netto bokfört värde Årets investeringar avser huvudsakligen varumärket Redback (varumärket Marconi 2006). Nyttjandeperioden och avskrivningstiden är 10 år. M7 Materiella anläggningstillgångar 2007 Ackumulerat anskaffningsvärde Pågående nyanläggningar Byggnader Inventarier och och betalda och mark installationer förskott Totalt Ingående balans Investeringar Försäljning/utrangering Omklassificeringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Utgående balans Netto bokfört värde Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående balans Investeringar Försäljning/utrangering Omklassificeringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Omklassificeringar Utgående balans Netto bokfört värde noter till moderbolagets bokslut 119

5 not M8 M8 Finansiella anläggningstillgångar aktier och andelar i koncernföretag, joint ventures och intresseföretag Koncernföretag Joint ventures intresseföretag Ingående balans Köp och nyemissioner Aktieägartillskott Nedskrivning Omklassificeringar 3 3 Försäljning Utgående balans Övriga finansiella tillgångar Långfristig Övriga lång- Aktier och andelar kundfinansiering fristiga fordringar Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående balans Resultat av ändrad redovisningsprincip, IAS Inköp/kreditgivning/ökning Försäljning/amortering/minskning Omklassificeringar 35 Årets omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade nedskrivningar Ingående balans Årets nedskrivningar Försäljning/amortering/minskning Omklassificeringar 31 Årets omräkningsdifferens 2 24 Utgående balans Netto bokfört värde Under vissa perioder kan det inträffa att vår kundfinansiering inkluderar aktier eller konvertibler i bolag som vi givit kredit. Detta kan ske som en följd av rekonstruktion av osäkra fordringar, eftersom vi i vissa fall erhåller sådana instrument som säkerhet för vår fordran. Vår princip är att avyttra dessa så snart det kan ske på rimliga villkor. 120 noter till moderbolagets bokslut

6 not M9 M9 Aktier och andelar Nedanstående förteckning omfattar vissa av moderbolaget direkt och indirekt ägda aktier och andelar, per den 31 december En fullständig specifikation över innehav av aktier och andelar, som upprättas enligt den svenska årsredovisningslagen och ingår i den årsredovisning som lämnas till Bolagsverket, kan rekvireras från Telefonaktiebolaget L M Ericsson, External & Management Information, SE Stockholm. Aktier ägda av moderbolaget N nominellt innehav Bokfört I innehav i lokal valuta, värde, Typ Bolag org. Nr. säte i procent miljoner MSEK Koncernföretag I Ericsson AB sverige I Ericsson Shared Services AB sverige I Ericsson Enterprise AB sverige I Ericsson Sverige AB sverige I Netwise AB sverige II AB Aulis sverige III Ericsson Credit AB sverige Övriga (Sverige) 983 I Ericsson Danmark A/s danmark I Oy LM Ericsson Ab Finland II Ericsson Participations France SAS Frankrike II LM Ericsson Holdings Ltd. irland I Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. italien II Ericsson Holding International B.V. nederländerna I Ericsson A/s norge II TANDBERG Television ASA norge I Ericsson Corporatia Ao ryssland I Ericsson Ag schweiz 100 II Ericsson Holding Ltd. storbritannien I Ericsson GmbH Tyskland I Ericsson Hungary Ltd. Ungern I Ericsson Austria GmbH Österrike Övriga (Europa, förutom Sverige) 217 II Ericsson Holding II Inc. USA I Cía Ericsson S.A.C.I. Argentina 12 2) I Ericsson Telecom S.A. de C.V. Mexiko 100 n/a Övriga (USA, Latinamerika) 61 II Teleric Pty Ltd. Australien I Ericsson India Private Ltd. indien I Ericsson Ltd. Kina I Ericsson (China) Company Ltd. Kina I Ericsson (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia I Ericsson Telecommunications Pte. Ltd. singapore I Ericsson Taiwan Ltd. Taiwan I Ericsson (Thailand) Ltd. Thailand 49 3) Övriga länder (resten av världen) 229 Totalt Joint ventures och intresseföretag I Sony Ericsson Mobile Communications AB sverige I Ericsson Nikola Tesla d.d. Kroatien Totalt noter till moderbolagets bokslut 121

7 not M9 10 Aktier ägda av koncernföretag I innehav Typ Bolag org. Nr. säte i procent Koncernföretag I Ericsson Network Technologies AB sverige 100 II Ericsson Cables Holding AB sverige 100 I Ericsson France SAS Frankrike 100 I LM Ericsson Ltd. irland 100 I Marconi S.p.A. italien 100 II Ericsson Nederland B.V. nederländerna 100 I Ericsson Telecommunicatie B.V. nederländerna 100 I Ericsson España S.A. spanien 100 I Soluciones De Video Y Comunicaciones Hache S.L. spanien 100 I Ericsson Ltd. storbritannien 100 I Ericsson Telekomunikasyon A.S. Turkiet 100 I LHS Telekommunikation GmbH & Co. KG Tyskland 87,5 I Ericsson Canada Inc. Kanada 100 I Ericsson Inc. USA 100 I Ericsson IP Infrastructure Inc. USA 100 I Ericsson Amplified Technologies Inc. USA 100 II Drutt Corporation Inc. USA 100 I Entrisphere Inc. USA 100 I Redback Networks Inc. USA 100 I Ericsson Servicos de Telecomunicações Ltda. Brasilien 100 I Ericsson Telecommunicações S.A. Brasilien 100 I Ericsson Australia Pty. Ltd. Australien 100 I Ericsson (China) Communications Co. Ltd. Kina 100 I Nanjing Ericsson Panda Communication Co. Ltd. Kina 51 I Nippon Ericsson K.K. Japan 100 I Ericsson Communication Solutions Pte Ltd. singapore 100 Teckenförklaring till bolagstyp I Produktion, distribution och utveckling II Förvaltningsbolag III Finansbolag Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Telecomunicazioni S.p.A. 2) Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Cia Ericsson S.A.C.I. 3) Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Ericsson (Thailand) Ltd. M10 Varulager Färdiga varor och handelsvaror Varulager noter till moderbolagets bokslut

8 not M11 M11 Kundfordringar och kundfinansiering Ericssons kreditrisker övervakas på koncernnivå. För mer information, se not K14 och K20. Kundfordringar, exklusive intresseföretag och joint ventures Reserv för osäkra kundfordringar Kundfordringar, netto Kundfordringar hos intresseförtag och joint ventures 28 Kundfordringar, totalt Kundfinansiering Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter Kundfinansiering, netto RÖRELSER AVSEENDE RESERVer FÖR OSÄKRA FORDRINGAR Kundfordringar Kundfinansiering Ingående balans Ökning Ianspråktagande under perioden Periodens återföringar av outnyttjande belopp Omräkningsdifferens 2 32 Utgående balans åldersanalys per 31 decmber 2007 Kundfordringar exklusive intresseföretag varav varav varav både förfallna ej Varav förfallna i följande och nedskrivna i nedskrivna nedskrivna tidsintervaller följande tidsintervall eller ej Mindre än 90 dagar Mindre än 90 dagar Totalt förfallna förfallna 90 dagar eller mer 90 dagar eller mer och joint ventures Reserv för osäkra kundfordringar Kundfinansiering Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter Åldersanalys per 31 december 2006 Kundfordringar exklusive intresseföretag varav varav varav både förfallna ej Varav förfallna i följande och nedskrivna i nedskrivna nedskrivna tidsintervaller följande tidsintervall eller ej Mindre än 90 dagar Mindre än 90 dagar Totalt förfallna förfallna 90 dagar eller mer 90 dagar eller mer och joint ventures Reserv för osäkra kundfordringar Kundfinansiering Reserv för osäkra kundfinansieringskrediter UTESTÅENDE KUNDFINANSIERING Kundfinansiering i egen balansräkning Kundfinansiering utanför balansräkningen Total kundfinansiering Upplupen ränta 6 28 Avgår risktäckning från tredje part Moderbolagets riskexponering Netto bokfört värde i egen balansräkning Varav kortfristig Åtaganden för kundfinansiering noter till moderbolagets bokslut 123

9 not M12-M14 M12 Fordringar och skulder koncernföretag Långfristiga Förfallostruktur 2007 < >5 Totalt totalt år år år 2006 fordringar Finansiella fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Finansiella fordringar Totalt Långfristiga skulder Finansiella skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Finansiella skulder Totalt Icke räntebärande fordringar och skulder, netto, ingår med SEK miljoner (SEK miljoner 2006). Även i kortfristiga finansiella fordringar och skulder kan det periodvis förekomma räntefria mellanhavanden. M13 Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos intresseföretag och joint ventures Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Derivat med positivt värde Övrigt Totalt M14 Eget kapital Aktiekapital 2007 Den 31 december 2007 hade aktiekapitalet följande sammansättning: Antal utestående aktier Aktiekapital A-aktier B-aktier Totalt A-aktier (kvotvärde SEK 1,00 per aktie) och B-aktier (kvotvärde SEK 1,00 per aktie). 124 noter till moderbolagets bokslut

10 not M14 Förändringar i eget kapital Upp- Totalt Totalt skriv- bundet Disposi- Reserv Fria fritt Aktie- nings- Reserv- eget tions- verkligt vinst- eget kapital fond fond kapital fond värde medel kapital Totalt januari Omvärdering av övriga aktier och andelar Värdering till verkligt värde rapporterat i eget kapital Skatt rapporterat i eget kapital Försäljning av egna aktier Aktiespar och optionsplaner Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Betald utdelning Årets resultat december januari Justering för, IAS 39, netto Justerad ingående balans Försäljning av egna aktier Aktiespar och optionsplaner Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Betald utdelning Omvärdering av övriga aktier och andelar Värdering till verkligt värde rapporterat i eget kapital Säkringsreserv Överfört till balansräkningen för perioden Årets resultat december Nettot SEK 17 miljoner inkluderar säkringsreserv relaterad till anskaffning av Marconi-varumärken på SEK 15 miljoner, verkligt värde på obligationslån på SEK 7 miljoner samt omvärdering av övriga aktier och andelar på SEK 5 miljoner. noter till moderbolagets bokslut 125

11 not M15 M16 M15 Obeskattade reserver Avsättning/ januari upplösning ( ) 31 december Ackumulerade avskrivningar utöver plan Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa ackumulerade avskrivningar utöver plan Andra obeskattade reserver Reserv för osäkra fordringar Summa andra obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Förändringar i avskrivningar utöver plan, avseende immateriella anläggningstillgångar, är i huvudsak relaterade till varumärket Marconi och varumärket Redback. Förändringar i andra obeskattade reserver i moderbolaget avser upplösning av reserv för osäkra fordringar SEK 543 miljoner Uppskjuten, ej bokförd, skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver uppgår till SEK 375 miljoner för 2007 (SEK 301 miljoner för 2006) M16 Pensioner Moderbolaget har två typer av pensionsplaner: Avgiftsbestämda pensionsplaner, där moderbolaget betalar fasta premier till ett antal olika försäkringsbolag. Efter erlagd premie har moderbolaget fullgjort sitt åtagande avseende pensionsersättningar. Avgiftsbestämda planer kostnadsförs under den period den anställde utför sina tjänster. Förmånsbestämda pensionsplaner, där moderbolagets åtagande är att erlägga förutbestämda ersättningar till den anställde vid eller efter pensionering. FPG/PRI-planen för moderbolaget är delvis finansierad genom en pensionsstiftelse. Pensionsskulden beräknas årligen, på balansdagen, baserad på aktuariella antaganden. PENSIONsskuld förmånsbestämda planer Ingående balans Pensionskostnad Räntekostnad Utbetalda pensioner Utgående balans pensionsskuld Varav finansierat genom särskilt avskilda tillgångar Totalt Varav FPG/PRI SEK 515 miljoner (SEK 479 miljoner 2006), som är säkrade enligt Tryggandelagen. FPG/PRI-skulden är beräknad baserat på en diskonteringsränta med 3,64 procent och den återstående skulden med 4,0 procent. Beräknad livslängd efter 65 år är 24 år för kvinnor och 21 år för män. förändringar i särskilt avskilda tillgångar Ingående balans Avkastning från pensionsstiftelse Utgående pensionsstiftelse Omklassificering Ej bokfört överskott från stiftelse 11 Utgående balans överfördes SEK 524 miljoner till den svenska pensionsstiftelsen. Av dessa är SEK 103 (104) miljoner redovisade som förutbetalda kostnader. Endast en immateriell del av tillgångarna är placerade i aktierelaterade eller räntebärande instrument utgivna av moderbolaget. Inga av pensionsstiftelsens tillgångar nyttjas av moderbolaget. Avkastning på avsatta medel för 2007 är 3,5 (7, procent. 69 (74) procent av stiftelsetillgångarna är investerade i räntebärande värdepapper och 31 (26) procent är investerade i aktier. belopp som redovisas i balansräkningen Utgående balans pensionsskuld Avgår utgående balans verkligt värde pensionsstiftelse Ej bokfört överskott från stiftelse 11 Omklassificering Utgående balans netto skuld totala pensionskostnader som redovisas i resultaträkningen Förmånsbestämda planer Kostnader exklusive ränta Räntekostnad Avkastning särskilt avskilda tillgångar Totala kostnader förmånsbestämda planer Avgiftsbestämda planer Pensionspremier Totalt avgiftsbestämda planer Avkastningsskatt Särskild löneskatt Kreditförsäkringspremier 24 1 Totala pensionskostnader noter till moderbolagets bokslut

12 not M17 M17 Övriga avsättningar Totalt Kommersiella Omstruk- Kund- övriga avgarantier turering finansiering Övriga sättningar 2007 Ingående balans Avsättningar I anspråktagande Återföring av outnyttjade belopp Omklassificering Utgående balans Ingående balans Avsättningar I anspråktagande Återföring av outnyttjade belopp Utgående balans Varav SEK 208 miljoner (2006 SEK 161 miljoner) förväntas bli utnyttjade inom ett år. noter till moderbolagets bokslut 127

13 not M18 M18 Räntebärande skulder Moderbolagets utestående räntebärande skulder, exklusive skulder till koncernföretag, uppgick till SEK 22,3 miljarder per den 31 december Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Totala kortfristiga ränte- bärande skulder Långfristiga skulder Certifikat och obligationslån Totala långfristiga ränte- bärande skulder Totala räntebärande skulder Inklusive effekter av ändrade redovisningsprinciper, IAS 39. Per justerades kortfristig del av långfristiga skulder med SEK 79 miljoner och certifikat och obligationslån med SEK 468 miljoner. CERTIFIKAT OCH OBLIGATIONSLÅN Emission-förfall Nominellt belopp Kupong Valuta Redovisat värde (SEK miljoner.) Förfallodag (åå-mm-dd) Orealiserad vinst/förlust av säkring (inkluderad i redovisat värde) ,500% USD ) ,375% GBP ) ) 6,750% EUR ) ,935% SEK ) ,100% SEK ) ,710% SEK ) ,380% EUR ) ,459% EUR ) Total Obligationen om GBP 226 miljoner har en ränta som är knuten till koncernens kreditbetyg. Räntan stiger/sjunker med 0,25 procent per år för varje ändring i betygsnivå per kreditvärderingsinstitut (Moody s och Standard & Poor s). Räntan på denna obligation kan inte var lägre än den ursprungliga räntan i låneavtalet. 2) Obligationslånet om EUR 471 miljoner kan återköpas av Ericsson efter år Det verkliga värdet för det inbäddade derivatet ingår i obligationens redovisade värde. 3) Ränteswappar klassificeras som säkringar av verkligt värde. 4) Ränteförfallodag ) Ränteförfallodag ) Ränteförfallodag Alla utestående certifikat och obligationslån är emitterade av moderbolaget under dess obligationsprogram (Euro Medium Term Note program). Obligationer emitteras i huvudsak till fast ränta. För att betala rörlig ränta använder sig Ericsson av ränteswappar, vilket ger en vägd genomsnittlig ränta på ca 5.48 procent per den 31 december Dessa obligationer omvärderas beroende på förändringar i den s k benchmarkräntan enligt den metod för säkring av verkligt värde som beskrivs i IAS 39. Den effektiva räntan är densamma som kupongrabatten då certifikat och obligationslån är emitterade till nominellt värde. I juni 2007 emitterade Ericsson obligationer under dess EMTN program. Transaktionen bestod av en sjuårig obligation på EUR 375 miljoner med rörlig ränta, en tioårig obligation på EUR 500 miljoner med fast ränta samt en femårig obligation på SEK 3 miljarder. Emissionen kommer att väsentligt förlänga genomsnittlig löptid på Ericssons skuldportfölj. Senast Ericsson emitterade en obligation var noter till moderbolagets bokslut

14 not M19 M19 Finansiell riskhantering och finansiella instrument Finansiell riskhantering Ericssons finansiella risker övervakas på koncernnivå. För mer information, se Noter till koncernens bokslut, Not K20. utestående derivat Valutaderivat valuta Nominellt Tillgång Skuld Nominellt Tillgång Skuld Löptid upp till ett år USD eur Övriga Totalt utestående valutaderivat med löptid upp till ett år Löptid ett till tre år USD eur Övriga ) 58 9 Totalt utestående valutaderivat med löptid ett till tre år Löptid tre till fem år eur Totalt utestående valutaderivat med löptid tre till fem år 17 Totalt utestående valutaderivat Räntederivat Löptid upp till ett år eur nok sek USD 1 1 gbp Övriga 4 Totalt utestående räntederivat med löptid upp till ett år Löptid ett till tre år sek gbp nok ) eur USD Övriga Totalt utestående räntederivat med löptid ett till tre år Löptid tre till fem år eur USD 50 6 sek ) Totalt utestående räntederivat med löptid tre till fem år Löptid mer än fem år sek eur Total löptid mer än fem år Totalt räntederivat (av vilka ingår i säkring av verkligt värde) Totalt utestående derivat (av vilka mot interna motparter) SEK 96 miljoner är klassificerade som långfristiga tillgångar (2006 SEK 116 miljoner). 2) Negativa siffror beror på att derivatets ena exponering är en tillgång/skuld medan derivatets som helhet är det omvända. noter till moderbolagets bokslut 129

15 not M19 likvida medel och kortfristiga placeringar Å återstående löptid < 3 < > 5 SEK miljarder månader år år år Kassa och bank ,6 Typ av emmitent/ motpart Stater ,2 Banker ,7 Företag ,2 Bostadsinstitut ,2 Likviditetsfonder 1,1 Totalt ,0 Instrumenten är klassificerade som att de innehas för handel och är därför kortfristiga placeringar. Under 2007 minskade likvida medel med SEK 8.4 miljarder till 45.6 miljarder, huvudsakligen beroende på investeringar i bolag. Förfallostruktur för långfristiga skulder certifikat Kortfristig del och obliga- Nominellt belopp av långfristiga tionslån (SEK miljarder) skulder (långfristiga) Totalt och senare Totalt Finansieringsprogram Belopp Utnyttjat Outnyttjat Obligationsprogram (USD m.) Europeiskt företagscertifikat- program (USD m.) Svenskt företagscertifikats- program (SEK m.) Långfristigt kreditlöfte (USD m.) Kortfristiga kreditlöften (SEK m.) Den 16:e juli 2007 ersatte Ericsson den tidigare kredit faciliteten på SEK miljoner med en ny på SEK miljoner. Den nya faciliteten har ingen prissättning kopplad till kreditrating eller prestationer. Både Moody s och Standard & Poor s (S&P) höjde Ericssons kreditbetyg under Vid årsskiftet var Ericssons kreditvärdighet Baa1 (Baa2) hos Moody s och BBB+ (BBB ) hos S&P. Båda kreditbetygen är Investment Grade. Finansiella instrument redovisade till annat än verkligt värde I tabellerna nedan visas redovisat respektive verkligt värde för finansiella instrument, som i bokslutet tagits upp till annat än verkligt värde. Tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen har en nettovinst på SEK 164 miljoner. För mer information om värderings principer, se Not K1 Väsentliga redovisningsprinciper. Lånefinansiering sker i huvudsak genom upplåning på de svenska och internationella kapitalmarknaderna. bokfört värde på finansiella instrument Fordringar Certifi- Finansiella Övriga Övriga Kort och skuld- kat och Leveran- anlägg- kort- kort- Kund- fristiga Kassa er konc- obliga- törs- nings- fristiga fristiga fordringar placer- och ernföretag tionslån skulder tillgångar fordringar skulder SEK miljarder M11 ingar bank M12 M18 M21 M8 M13 M20 Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 29,0 9,8 0,1 0,1 0,8 1,1 38,5 44,2 Lånefordringar och kundfordringar 1,1 42,7 0,8 44,6 29,1 Finansiella tillgångar som kan säljas 0,5 0,5 Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde 71,4 22,3 0,6 94,3 44,5 Totalt 1,1 29,0 9,8 28,8 22,3 0,6 0,6 1,6 1,1 10,7 28,8 130 noter till moderbolagets bokslut

16 not M19 M24 Finansiella instrument redovisade till annat värde än verkligt värde redovisat värde Verkligt värde SEK miljarder Kortfristig del av långfristiga skulder Certifikat och obligationslån , , , ,7 Finansiella instrument exkluderade från tabellen, såsom kommersiella kundfordringar och leverantörsskulder, är bokförda till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar verkligt värde. I de fall ett marknadsvärde inte är direkt tillgängligt och värdepåverkan till följd av underliggande ränteexponering inte är materiell har det bokförda värdet ansetts representera en rimlig uppskattning av marknadsvärdet. M20 Övriga kortfristiga skulder Skulder till intresseföretag och joint ventures 7 7 Upplupen ränta Upplupna kostnader varav personalrelaterade varav leverantörsfakturor Förutbetalda intäkter Derivat med negativt värde Övriga kortfristiga skulder Totalt M21 Leverantörsskulder Leverantörsskulder, exklusive intresseföretag och joint ventures Totalt Alla leverantörsskulder förfaller inom 90 dagar. M22 Ställda säkerheter Banktillgodohavanden Totalt De största posterna som ingår i Banktillgodohavanden är säkerheter uppgående till SEK 229 miljoner (SEK 162 miljoner 2006) för internbankens åtaganden mot clearinginstitut. M23 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser, totalt Av ansvarsförbindelser är garantier för pensionsåtaganden SEK miljoner (SEK miljoner 2006), samt för koncernföretagens lån från banker och andra finansiella institutioner SEK 18 miljoner (SEK 51 miljoner 2006). I enlighet med branschpraxis har Ericsson kommersiella kontraktsgarantiåtaganden i samband med kontrakt för leverans av telekommunikationsutrustning och relaterade tjänster. Utestående garantiåtaganden uppgick 2007 till SEK miljoner (SEK miljoner 2006). Betalning av dessa garantier utfaller endast i den mån Ericsson inte har fullgjort sina åtaganden under det kommersiella kontraktet. M24 Kassaflödesanalys Under 2007 uppgick betalda räntor till SEK miljoner (SEK miljoner 2006 och SEK miljoner 2005) och erhållna räntor till SEK miljoner (SEK miljoner 2006 och SEK miljoner 2005). Betald inkomstskatt uppgick till SEK 559 miljoner (SEK 364 miljoner 2006 och SEK 65 miljoner 2005). Större icke kassapåverkande poster under Investeringar är: Investeringar i aktier och andelar på SEK miljoner i justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2005 Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar Totalt Immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar Totalt Totala avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Skatter Nedskrivningar och realisationsvinster ( )/ förluster på sålda anläggningstillgångar, exklusive kundfinansiering, netto Bokslutsdispositioner Oreglerade utdelningar 5 Totala icke likviditets- påverkande poster noter till moderbolagets bokslut 131

17 not M25 M27 M25 Leasing Leasingåtaganden Framtida minimileasingavgifter i moderbolaget per 31 december 2007 fördelar sig enligt följande: O operationell leasing och senare Leasingintäkter Framtida minimileasingersättningar per den 31 december fördelar sig enligt följande: O operationell leasing och senare Moderbolagets operationella leasingintäkter avser främst andrahands-uthyrning av lokaler. M26 Taxeringsvärden i Sverige 59 Mark och markanläggningar 8 11 Totalt 8 11 M27 Information angående anställda Sjukfrånvaro (Procent av arbetstiden) Sjukfrånvaro för män 0% 0% Sjukfrånvaro för kvinnor 2% 2% Anställda, år 1% 1% Anställda, 50 år eller äldre 1% 1% Långtidssjukfrånvaro 0,5% 0,4% Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Ersättningar Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Löner och andra ersättningar per marknadsområde Västeuropa 2) Östeuropa, Mellanöstern och Afrika 2) Totalt Varav Sverige ) Varav EU Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till SEK enligt genomsnittlig växelkurs för året. Kompensationspolicies samt ersättningar till styrelsemedlemmar och verkställande direktör Se Noter till koncernens bokslut, Not K29, Information angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare. Aktieincitamentsprogram Aktiesparplanen Redovisad kompensationskostnad för moderbolagets samtliga anställda uppgår till SEK 14,5 miljoner för 2007 (SEK 17,1 miljoner 2006). Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Västeuropa 2) Central- och Öst- europa, Mellanöstern och Afrika Totalt Varav Sverige ) Varav EU noter till moderbolagets bokslut

18 not M28 M29 M28 Transaktioner med närstående Transaktioner under 2007 var baserade på normala kommersiella villkor i branschen. Sony Ericsson Mobile Communications AB (SEMC) SEMC etablerades den 1 oktober 2001 som ett joint venture mellan Sony Corporation och Ericsson. Merparten av Ericssons mobiltelefonverksamhet överläts till SEMC. Som en följd av detta joint venture har moderbolaget och SEMC slutit ett antal avtal. För moderbolaget utgörs transaktionerna av royalty och licensintäkter för SEMCs nyttjande av varumärken och patent samt mottagen utdelning. Transaktioner med närstående Försäljning Royalty/licenser Utdelningar Balanser avseende närstående Fordringar Skulder 1 Ericsson Nikola Tesla d.d. Ericsson Nikola Tesla d.d. är ett bolag som tillverkar telekommunikationssystem och utrustning och är ett intresseföretag inom Ericsson. Moderbolaget äger 49,07 procent av aktierna i bolaget. För moderbolaget utgörs transaktionerna av royalty från Ericsson Nikola Tesla d.d. för användning av varumärken samt mottagen utdelning. M29 Ersättning till bolagets revisorer Pricewaterhouse- C coopers Övriga Totalt 2007 Arvoden för revision Arvoden, revisionsrelaterade 3 3 Arvoden för skattefrågor Totalt Arvoden för revision Arvoden, revisionsrelaterade 8 8 Arvoden för skattefrågor 1 1 Övriga arvoden 1 1 Totalt Arvoden för revision Arvoden, revisionsrelaterade Arvoden för skattefrågor 1 1 Totalt Under perioden utförde PricewaterhouseCoopers utöver sina revisionsuppdrag vissa revisionsrelaterade uppdrag och skattekonsulttjänster för moderbolaget. De revisionsrelaterade uppdrag som utfördes under perioden avsåg konsultation i samband med redovisningsfrågor samt tjänster i samband med förvärv. Skattekonsulttjänsterna inkluderade allmänna skattekonsultationer. KPMG är inte längre revisorer för moderbolaget (effektivt från och med bolagsstämman 2007). Arvoden till KPMG för perioden ingår i Övriga. Transaktioner med närstående Royalty 9 7 Utdelning Övriga närstående transaktioner För information om ersättning till ledande befattningshavare, se koncernens not K29, Information angående anställda, styrelsemedlemmmar och ledande befattningshavare. noter till moderbolagets bokslut 133

Noter till Moderbolagets bokslut

Noter till Moderbolagets bokslut Noter till Moderbolagets bokslut Innehåll M1 M2 M3 M4 Väsentliga redovisningsprinciper...99 Segmentsinformation...99 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader...99 Finansiella intäkter och kostnader...100

Läs mer

NOTER TILL MODERBOL AGETS BOKSLUT

NOTER TILL MODERBOL AGETS BOKSLUT 94 E R I C S S O N Å R S R E D OV I S N I N G 20 0 5 NOTER TILL MODERBOLAGETS BOKSLUT INNEHÅLL K1 Väsentliga redovisningsprinciper...96 M1. Väsentliga redovisningsprinciper...96 M2. Segmentsinformation...96

Läs mer

Noter till Moderbolagets bokslut

Noter till Moderbolagets bokslut Noter till Moderbolagets bokslut Innehåll M1 Väsentliga redovisningsprinciper... 98 M2 Segmentsinformation... 98 M3 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader...98 M4 Finansiella intäkter och kostnader...

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014.

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014. Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar Not 4 Revisionskostnader Not 5 Avskrivningar Not 6 Operationella leasingavtal

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer