Arbetsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottets sammanträde"

Transkript

1 -3, AU :30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde kl 08:30 i Frösörummet

2 -2, AU :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, s Karin Thomasson, mp Pär Jönsson, m, vice ordförande Bosse Svensson, c Mona Modin Tjulin, s, ersättare Per-Olof Persson, s, ersättare Christina Hedin, v, ersättare Pär Löfstrand, fp, ersättare Carina Asplund, c, ersättare

3 1, AU :30 KS: 20/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för augusti har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansrapport för augusti 2015 Kundrapport SEB Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef, ÖSTERSUND telefonnummer

4 1, AU :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för augusti har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansrapport för augusti 2015 Kundrapport SEB Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 ÖSTERSUNDS KOMMUN Finansrapport augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott

6 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Finansrapport augusti Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på -0,35 procent. Riksbanken beslöt vid sitt penningpolitiska beslut den 2 september att bibehålla reporäntan på - 0,35 procent. Riksbanken motiverar i pressmeddelande beslutet på följande sätt: Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Även om osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor är konjunkturoch inflationsutsikterna i stort sett oförändrade sedan det penningpolitiska beslutet i juli. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,35 procent. Den expansiva penningpolitiken, med negativ ränta och tidigare beslut att köpa statsobligationer till årets slut, stödjer den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi så att KPIFinflationen väntas vara nära 2 procent under Om inflationsutsikterna skulle försämras har Riksbanken fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Nedan redovisas Riksbankens prognos, den s.k. reporäntebanan, för tiden fram till kvartal Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2015 inom parentes kv2 Reporänta -0,34 (- -0,25 0,37) *Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Prognos för reporäntan* 2015 kv kv kv kv kv3-0,39 (- 0,41) -0,33 (- 0,33) 0,26 (0,26) 0,81 (0,81) Fortsatta negativa räntor vid certifikatemissioner Vid upplåning via certifikatprogrammet erhålls från april 2015 negativa räntor, d v s kommunen erhåller en negativ, ränta alltså en intäkt. Vid sex tillfällen under våren och försommaren har intäkter erhållits vid certifikatemissionerna. Totalt har de sex upplåningarna inbringat en intäkt på sammanlagt kronor. Pensionsmedelsförvaltning Den starka utvecklingen på aktiemarknaden under årets första fem månader gjorde att portföljens marknadsvärde uppgick till 732 mnkr per maj månad. Under juni rasade aktiemarknaden som innebar att portföljens värde minskade med 15 mnkr. Under juli återhämtade sig portföljen med 9 mnkr. Under augusti rasade börsen ytterligare och marknadsvärdet på portföljen minskade med 14 mnkr. Sammantaget har marknadsvärdet på portföljen ökat med 10 mnkr (1,5 %) och uppgår till sista augusti till 712 mnkr. Avkastningen för det senaste året (rullande 12 månader) är 3,6 %.

7 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Sammanfattning portfölj Andel marknadsvärde Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Sverige 17,6% Aktier Utland 9,5% Alternativa placeringar 8,9% Räntor Sverige 63,6% Upplupna räntor 0,2% Likvida medel, notariat 0,2% Total portfölj 100,0% Detalj, Räntor Sverige Instrument Förfall Villkor Bokfört värde Marknadsvärde Volvo Treasury, FRN Stibor 3M + 0,97 % SBAB, FRN Stibor 3M + 0,83 % Nordea FRN Stibor 3M + 1,15 % Nordea Bank Stibor 3M + 1,17 % TeliaSonera FRN Stibor 3M + 1,00 % SEB, FRN Stibor 3M + 1,22 % Electrolux, FRN Stibor 3M + 1,13 % Volvo, FRN Stibor 3M + 1,32 % Fortum, FRN Stibor 3M % SBAB, 2,29 % ,29 %, fast ränta Vattenfall FRN Stibor 3M + 2,35 % Investor FRN Stibor 3M + 1,10 % SBAB, 4,13 % ,13 %, fast ränta Stadshypotek 1580, 3 % ,00 %, fast ränta Nordea Hypotek 2,25% ,25 % fast ränta Stadshypotek ,5% ,50 %, fast ränta Länsförsäkringar, konto ,90 %, fast ränta Länsförsäkringar, konto ,90 %, fast ränta Summa Räntor Sverige Portföljens utveckling, marknadsvärde Marknadsvärde SEK Tid Avkastning %, rullande 12 månader

8 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Kommentarer bilaga till finansrapport 4 Koncernkontot Kommunen har per sista augusti en likviditet på koncernkontot uppgående till 110 mnkr. Förutom koncernkonto har kommunen 100 mnkr på fasträntekonto i Länsförsäkringar bank. Det totala saldot på koncernvalutakontot uppgår till 327 mnkr (fg månad 317). Per sista augusti nyttjas koncernkontokredit av Östersunds Rådhus med 6,8 mnkr. Kommunens lån Kommunens långfristiga skulder, exklusive MTN- och certifikatlån som upplånats för vidareutlåning till bolagen, uppgår den sista augusti till 300 mnkr. Under april löste kommunen det övertagna lånet från Östersunds- Sport och Eventarena på 18 mnkr och har därefter utökat upplåningen på certifikat med 60 mnkr. Internbank Av certifikatprogrammet på 1 mndr nyttjas per augusti 950 mnkr. Av denna upplåning har 650 mnkr vidareutlånats till Jämtkraft AB och 300 mnkr avser kommunens egen upplåning. Räntenivåerna har under året successivt sjunkit och per sista augusti har alla fem certifikatlån negativ ränta. Den genomsnittliga räntan för inlåning via certifikat är -0,17 % (juni = - 0,14 %). Av totala obligationsprogrammet (MTN) på mnkr sker upplåning med mnkr. Under juni skedde nyupplåning med 400 mnkr. Upplåningen är s.k. FRN (Floating Rate Note) lån som upplånas med ett fast påslag på räntebasen Stibor 3 månader. Samtliga lån som upplånats via MTNprogrammet har vidareutlånats till Jämtkraft AB, Östersundshem AB och Östersunds Rådhus AB. Genomsnittliga räntan för obligationsprogrammet var per sista augusti 0,118 % (juli = 0,118 %). Vid vidareupplåning av medel upplånade via certifikatprogrammet tillkommer ett påslag med 0,40 % samt påslag med 0,21 % avseende kommunens kostnader för kreditlöften, rating mm. Vid vidareutlåning av medel upplånade via MTN-programmet tillkommer ett påslag på 0,47 %, inklusive bankens påslag på 0,02 %. Efter påslag bedöms utlåningen ske till en räntenivå som är marknadsmässig för bolagen. Upplåning räntebindning/kapitalbindning Kommunkoncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgår till 35 månader (föregående månad 37) och kapitalbindningstiden till 22 (23) månader, vilket ligger inom ramen för de krav som finanspolicyn ställer. Upplåning vägd genomsnittlig ränta Koncernens vägda genomsnittliga ränta uppgår till 2,42 % (juli = 2,42 %). Derivatinstrument Totalt tecknade swapkontrakt inom kommunkoncernen uppgår till mnkr.

9 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 FINANSRAPPORT AUGUSTI ÖSTERSUNDS KOMMUN; Bilaga (mnkr) Likviditet, koncernkonto Koncernkontoenhet Saldo Saldo Internlimit (Kredit 300) 127,3 110, (+) 0,00 % Östersunds Rådhus AB 6,0-6,8 50 (-) 0,00 % Östersundshem AB 0,2 21,9 70 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB 0,1 0,0 5 Jämtkraft AB 37,5 164,9 100 Jämtlands Gymnasieförbund 31,2 26,5 10 Jämtlands Räddningtjänstförbund -4,4 6,7 9 ÖSD Sport & Eventarena -1,0 0,0 1 Brf Torvalla Centrum 3,3 3,5-200,3 327, Placering fasträntekonto Länsförsäkringar bank, 100 mnkr (0,90 %) Upplåning Koncernenhet Låneskuld Genomsnittlig räntebindning, inkl ränteswap (månader) Genomsnittlig kapitalbindningstid (månader) Förfall inom 1 år (belopp) Förfall senare än 1 år (belopp) 5 Vägd genomsnittlig ränta ,22% Östersundshem AB ,25% Jämtkraft AB ,81% Östersunds Rådhus AB ,21% ,42% Finanspolicy, begränsning genomsnittlig räntebindning 3-60 månader Internbank. Upplåning via internbank ingår också i resp bolags låneskuld, se ovan Inlåning certifikat Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut Certifikat ,193% SEB Certifikat ,161% SEB Certifikat ,168% SEB Certifikat ,170% Swedbank Certifikat ,161% Swedbank ,170% Inlåning MTN-program Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut MTN-101: Löptid Stibor 3M + 0,44 0,189% SHB MTN-102: Löptid Stibor 3M + 0,28 0,025% Nordea, SHB MTN-103: Löptid Stibor 3M + 0,00 0,000% Swedbank MTN-104: Löptid Stibor 3M + 0,475 0,269% Swedbank MTN-105: Löptid Stibor 3M + 0,335 0,077% SEB, Nordea, SHB MTN-106: Löptid Stibor 3M + 0,05 0,000% Swedbank MTN-107: Löptid Stibor 3M + 0,02 0,000% SHB MTN-108: Löptid Stibor 3M + 0,43 0,219% Nordea, Swedbank ,118% Vidareutlåning till bolag Typ av lån Aktuell ränta Jämtkraft Certifikat 135 0,449% Jämtkraft Certifikat 132 0,449% Jämtkraft Certifikat 133/134 0,441% Jämtkraft MTN 101 0,609% Jämtkraft MTN 102 0,445% Jämtkraft MTN 104 0,739% Jämtkraft MTN 105 0,547% Jämtkraft MTN 107 0,470% Jämtkraft 300 MTN 108 0,660% Östersundshem MTN 103 0,413% Östersundshem 100 MTN 108 0,660% Östersunds Rådhus MTN 106 0,470% ,536% Villkor koncernkonto, ränta act/360

10 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti Derivatinstrument Koncernenhet - Typ av derivat Ränteswap 140,0 140,0 Period: Villkor: 2,1562 % - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,42 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 250,0 250,0 Period: Villkor: 2,02 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 3,23 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,27 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,39 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,585% Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,845 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,935 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: Villkor: 2,105 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: Villkor: 2,13 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,25 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,10 % Borgensåtagande, Koncernenhet Utnyttjat belopp Utnyttjat belopp Jämtkraft AB - - Östersundshem AB 710,0 780,0 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB - - Östersunds Rådhus AB 518,0 518,0 Övriga borgensåtaganden 267,7 264, , ,6 Ränteutveckling 3,00 2,50 2,00 Reporänta STIBOR 3M Swap 5 år Koncernkonto (in) 1,50 1,00 0,50 0,00-0, januari 2013 februari 2013 mars 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 augusti 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2014 januari EKONOMI/FINANS Sven-Ove Nilsson 2014 februari 2014 mars 2014 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 augusti 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 december 2015 januari 2015 februari 2015 mars 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 augusti Ante Strängby

11 Kundrapport för Förvaltad av SEB Wealth Management

12 Kundrapport SEB Wealth Management, ST-S3, S STOCKHOLM Växel: , Besöksadress: Sveavägen 8, STOCKHOLM Innehåll Portföljavkastning Sammanfattning portfölj Aktieportföljen Ränteportföljen Periodens förändringar Direktavkastning Portföljansvarig Christer Jönsson Ansvarig rapport Liliane Rothoff / 12

13 Kundrapport Portföljavkastning Avkastning (%) Augusti 2015 ( ) Helåret 2015 Sedan Standard avvikelse (24 Mån) Totalportfölj -2,29 1,69 22,81 3,54 Jämförelseindex * 0,17 1,09 5,42 1,44 Avkastning mot jämförelseindex -2,45 0,60 17,39 Aktier Sverige -6,68 6,50 57,43 12,04 Six Return Index -5,93 8,63 67,13 11,92 Avkastning mot jämförelseindex -0,75-2,13-9,70 Aktier Utland -7,88 4,45 10,94 MSCI World Index -7,79 4,32 10,87 Avkastning mot jämförelseindex -0,10 0,13 Räntor Sverige 0,06 0,10 13,60 0,63 65% OMRX T-Bill, 35% OMRX T-bond 0,14 0,57 9,90 1,33 Avkastning mot jämförelseindex -0,09-0,47 3,70 Alternativa Investeringar 0,44 1,21 1,36 OMRX T-Bill -0,04-0,09 0,13 Avkastning mot jämförelseindex 0,47 1,30 * Jämförelseindex 100% KPI + 2% Indexavkastning 3 / 12

14 Kundrapport Sammanfattning portfölj Värde Andel (%) Aktier Sverige ,0 Aktier Utland ,5 Räntor Sverige ,6 Upplupen kupongränta ,3 Likvida medel ,2 Alternativa Investeringar ,4 Total portfölj / 12

15 Kundrapport Aktieportföljen Aktier Sverige Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Swedish Ethical Beta 857, , , , ,0 Summa Aktier Sverige ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Sverige / 12

16 Kundrapport Aktieportföljen Aktier Utland Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Etisk Global Indexfond C ,8272 7,51 9, ,9 SEB Swedish Ethical Beta 20, , , , ,0 Summa Aktier Utland ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Utland / 12

17 Kundrapport Ränteportföljen Innehav Räntor Sverige Nominellt belopp Kurs Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Upplupen kupongränta Totalt marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (%) (%) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Ej stat Electrolux FRN ,36 100, ,8 Volvo FRN ,59 101, ,9 Fortum FRN ,43 101, ,9 SBAB FRN ,95 102, ,8 Vattenfall FRN Call ,00 94, ,0 Investor FRN ,70 101, ,9 Volvo Treasury FRN ,02 100, ,8 SBAB FRN ,84 99, ,6 Nordea FRN ,50 101, ,9 Nordea Bank FRN ,08 100, ,2 TeliaSonera FRN ,55 100, ,6 SEB FRN ,04 100, ,1 SBAB 4.13% ,58 106, ,0 Stadshypotek % ,87 107, ,2 Nordea Hypotek % ,08 106, ,5 Stadshypotek % ,21 107, , ,7 Summa Räntor Sverige ,7 Kassa Likvida medel ,3 Upplupen kontoränta 0 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0 0, ,3 Summa portfölj Räntor Sverige ,0 7 / 12

18 Kundrapport Ränteportföljen Innehav Placeringskonto Marknadsvärde (SEK) Kassa Likvida medel 0 Upplupen kontoränta 0 Interimsfordran/skuld 0 0 Summa portfölj Placeringskonto 0 8 / 12

19 Kundrapport Ränteportföljen Alternativa Investeringar Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder Brummer & Partners Nektar fund 8 506, , , ,1 Excalibur Fund SEK 1 658, , , ,3 SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK , ,23 103, , ,0 Summa Alternativa Investeringar ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Alternativa Investeringar ,0 9 / 12

20 Kundrapport Periodens förändringar Inga transaktioner har skett under perioden 10 / 12

21 Kundrapport Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN KF NDASS Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall SBAB 4.13% KF SBAB Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Stadshypotek % KF C Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN KF NDASS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Utdelning SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK UTD CREMUS SEK st Utdelning SEB Swedish Ethical Beta UTD SWEET 20 st Utdelning SEB Swedish Ethical Beta UTD SWEET 831 st Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall Nordea Hypotek % KF NDASS Kupongförfall Vattenfall FRN Call KF VATFAL Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN , Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS / 12

22 Kundrapport Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN 1605 Summa / 12

23 2, AU :30 KS: 19/2015 KALLELSE Arbetsutskottet Dnr Överläggnings- informationsärenden - arbetsutskottet, ÖSTERSUND telefonnummer

Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde -3, AU 2015-08-26 08:30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-08-26 kl 08:30 i Frösörummet -2, AU 2015-08-26 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Anmälningsärenden (KS/2014:3)

Anmälningsärenden (KS/2014:3) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-05-05 Dnr KS/2014:3 Anmälningsärenden (KS/2014:3) Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ärendet Följande anmäls till kommunstyrelsen: Finansrapporter

Läs mer

Finansrapport 2012 Januari-augusti

Finansrapport 2012 Januari-augusti Finansrapport 2012 Januari-augusti Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2012 4 Revidering av prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 5 Låneskuld 6 Ränteutveckling

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24 Au 113 KS/2011-0408 KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Finansrapport 2013. Januari-December

Finansrapport 2013. Januari-December Finansrapport 2013 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2013 4 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2013 Nr 27-42 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2013-02-15 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Finanspolicy för Region Halland

Finanspolicy för Region Halland Finanspolicy för Region Halland 23 augusti 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 1.1 Syfte med finanspolicy 5 1.2 Bakgrund 5 1.3 Strategi 5 1.4 Målformulering 6 1.5 Giltighet och uppdatering 7 2. Organisation

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-Augusti

Finansrapport 2014. Januari-Augusti Finansrapport 2014 Januari-Augusti Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 5 Låneskuld 6 Ränteutveckling 6 Riskhantering 7 Placeringar 7 Låneskuld 8

Läs mer