Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Berndt Jendrny Datum Kommunstyrelsen Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Sammanfattning Kommuners krisberedskap styrs till stor del av lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommuners krisberedskap. Styrande dokument: - Lag(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) - Förordning (2006:637)om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap - Överenskommelse om kommuners krisberedskap Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter(msbfs 2015:5) om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser - MSBs anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas - MSBs processbeskrivning för uppföljning av kommunernas krisberedskap Styrdokumentets innehåll styrs av kraven i överenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokumentet skall antas av kommunstyrelsen och kommer att revideras för varje ny mandatperiod. Styrdokumentet följs upp i samband med den uppföljning som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) c:\users\kalen\appdata\local\temp\solarplexusit\styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap {925d81f f-a916-ea57e44cb4a8}.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 samt till Länsstyrelsen Värmland. Uppföljningarna kommer att årligen i februari månad redovisas för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap , Övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap för Kristinehamns kommun Skickas till Säkerhetssamordnare Kanlichef Peter Eskebrink Kanslichef Bernd Jendrny Säkerhetssamordnare

3 Sida 1(12) Kansliavdelningen Berndt Jendrny Datum Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Inledning Kommuners krisberedskap styrs till stor del av lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommuners krisberedskap. Styrande dokument: - Lag(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) - Förordning (2006:637)om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap - Överenskommelse om kommuners krisberedskap Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter(msbfs 2015:5) om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser - MSBs anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas - MSBs processbeskrivning för uppföljning av kommunernas krisberedskap Styrdokumentets innehåll styrs av kraven i överenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokumentet skall antas av kommunstyrelsen och kommer att revideras för varje ny mandatperiod. Styrdokumentet följs upp i samband med den uppföljning som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till Länsstyrelsen Värmland. Uppföljningarna kommer att årligen i februari månad redovisas för kommunstyrelsen. c:\users\kalen\appdata\local\temp\solarplexusit\styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap {acebd8d6-2a8e-460e-bf a76416f0}.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 1.1 Kommunens ansvar Det är kommunfullmäktige som fastställer respektive kommuns mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Här ingår även att fastställa mål och riktlinjer för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet för kommunens krisberedskap ska antas under mandatperiodens första år. Revidering av styrdokumentet sker vid varje ny mandatperiod samt när behov av revidering uppstår. Kommunen ansvarar för att genomföra uppgifter enligt LEH och för att den statliga ersättningen som utgår för dessa uppgifter används i enlighet med de villkor som gäller för användningen av ersättningen. Kommunen ska följa upp den egna verksamheten samt rapportera till länsstyrelsen de åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen. Efter en extraordinär händelse ska Kristinehamns kommun se till att händelsen undersöks och att hanteringen utvärderas för att dra lärdom och ta tillvara på erfarenheter. Ansvaret för krisberedskap inom kommunen ligger på kommunchefen och kansliavdelningen. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Kommunens Säkerhetssamordnare samordnar kommunens arbete med krisberedskap. Säkerhetssamordnaren är anställd av Kristinehamns kommun 2. Åtgärder för stärkt krisberedskap I kommunens risk- och sårbarhetsanalys för perioden identifierades flera behov av åtgärder. Åtgärderna i risk- och sårbarhetsanalysen är utvalda åtgärder baserade på åtgärder identifierade inom verksamheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, som är av en sådan övergripande karaktär eller av sådan vikt att de bör gälla för alla kommunens verksamheter. I risk och sårbarhetsanalysen finns även åtgärder som är mer nämndspecifika listade. Genom att hantera identifierade behov/risker så erhålls en ökad förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet. Arbetet att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet kommer att fortgå under hela mandatperioden. Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser är en kontinuerlig process. Den ger en nulägesbild av kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete med avsikt att åskådliggöra hur långt arbetet med risk- och sårbarhetsanalys kommit det är alltså inget slutgiltigt resultat. För att skapa ett strukturerat och kontinuerligt arbete med dessa frågor permanentas kommunens riskhanteringsgrupp FÖRSÄK och får till uppdrag att arbeta fram ett förslag till gemensam arbetsmetod för Kristinehamns

5 3 kommun, samt utarbeta förslag till hur verksamheterna skulle kunna arbeta med målformuleringar i sitt riskhanteringsarbete Förslaget kring mål ska utgå från MBSs förlaga om arbete inom kommunal riskhantering. Målarbetet ska utvecklas under programperioden, genom att mål inom de mest prioriterade områdena, enligt gjord risk- o sårbarhetsanalys, konkretiseras och beskrivs och följs upp kontinuerligt. Kommunens behov av ytterligare åtgärder redovisas samlat under rubrikerna. 2.1 Behov av utbildning - All personal inom kommunens verksamheter ska med 4-5 års intervall genomgå grundläggande brandutbildning enligt gällande riktlinjer och personal i arbetsledande funktioner ska dessutom genomgå en kurs i systematiskt brandskyddsarbete inom samma tidsintervall. - Utbildning i WIS av berörd personal - Hantering av reservförfaranden (tekniska) - Utbildning skyddsutrustning (tekniska) - Genomgång av RSA:n med respektive förvaltnings ledningsgrupp 2.2 Behov av övning - Övning av Krisledningsgrupp, stab och krisledningsnämnd - Sambandsövningar RAKEL - Deltagande i samverkansövning Rö Värmland 2017 (RIS 2017) - Övning/genomgångar med resp. förvaltnings ledning och funktionsgrupper - Se mer 4. Övning och utbildning samt bifogad utbildningsplan 2.3 Behov av tekniska åtgärder - Katastrofsäkring av IT miljön Att utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet är ett viktigt fokusområde. Ett viktigt redskap för detta är IT-policyn och handlingsplanen för IT utveckling under En utvecklingsplan tas fram under 2016 för säkerställa att verksamheterna ges tillgång till kommunens verksamhetssystem och datakommunikation för att minimera störningar vid incidenter av olika slag - Genomföra föreslagna åtgärder kring Social oro. - Utveckla nödvattenhanteringen - Utveckla reservkraftkapaciteten - Anskaffa yttäckande informationssystem för SMS-utskick - Reservvägar för kommunikation, t.ex. RAKEL och/eller kommunikationsradiosystem. - Handlingsplan för översvämningsstrategi i Kristinehamn 2.4 Behov av planering - Ny Krislednings- och informationsplan för Kristinehamns kommun - Handlingsplan i skolan för beredskap och hindrandet av extremvåld 2.5 Behov av åtgärder utanför kommunens egen verksamhet - Delta i pilotprojekt rörandes Nationella riktlinjer för hantering av skyfall i Structors regi

6 4 - Utveckla samverkan med externa privata aktörer inom kommunens geografiska områdesansvar - Genomföra information/utbildning av samhällsviktiga entreprenörer 2.5 Pågående åtgärder - Upprättandet av en Informationssäkerhetsplan - Framtagande och genomförande av intern åtgärdsplan för tekniska förvaltningen 2.6 Tidplan för arbetet med identifierade åtgärder Arbetet med åtgärderna kommer att läggas ut över hela mandatperioden och är till stor del beroende av respektive verksamheters budgetplanering. Åtgärderna kommer att följas upp vid den årliga revisionen av Risk och sårbarhetsanalysen Aktiviteter - Larmning av krisledningen och övning av krisledningsfunktionen - Dokumentation av hantering av samhällsstörning. Varje förvaltning gör analyser och åtgärdsplaner - Upprätta utbildningsplan-/utbildningsplan för övning under mandatperioden Behov av kunskap - Inventering av kunskapsbehov - krisledningen - Utbildningsplan Krisledningsorganisation- Krisledningsnämnd - Inventering av övningsbehov Göra klart förvaltningarnas egna risk- och sårbarhetsanalyser och fortsätta arbetet med kommunens kritiska beroenden och samhällsviktig verksamhet samt att få med kommunalförbunden i processen. Aktiviteter - Upprätta rutiner för samverkan över kommun- och länsgränsen - Deltagande i Regional samverkansövning RIS Upprätta rutiner för samverkan med övriga aktörer inom kommunen och andra kommuner - Inventering av reservkraft - Upprätta en utbildnings och övningsplan Behov av kunskap - Inventering av kunskapsbehov inom kommunens organisation - Inventering av övningsbehov - Kunskap om FRG utveckla samverkan - Resursinventering inom kommunens geografiska område - Inventering av respektive verksamhets kontinutetsplanering

7 Fortsätta arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser i samhällsviktiga verksamheter. Aktiviteter - Uppföljning av rutiner inom krisberedskap - Bredda utbildningar/övningar till att omfatta vissa externa samverkansområden Behov av kunskap - Utbildningar - Övningar 2018 Påbörja risk- och sårbarhetsprocessen inför den nya mandatperioden. Aktiviteter - Uppföljning av rutiner inom krisberedskap Behov av kunskap - Utbildningar - Övningar 3. Kommunens åtagande och ekonomisk redovisning Kommunens uppgifter framgår av LEH kapitel 2 och 3 och delas in i följande verksamheter: - Risk- och sårbarhetsanalyser - Planering - Geografiskt områdesansvar - Utbildning och övning - Rapportering - Höjd beredskap Nedan ges en översiktlig beskrivning av kommunernas åtgärder inom respektive verksamhetsområde. 3.1 Risk- och sårbarhetsanalyser Kommunen ska identifiera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas sammanställas och beslutas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser är en kontinuerlig process. RSA:n utgör en nulägesbild av kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete med avsikt att åskådliggöra hur långt arbetet med risk- och sårbarhetsanalys kommit det är alltså inget slutgiltigt resultat. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att lyfta fram de identifierade samhällsviktiga funktioner som vi tillhandahåller, visa på de kritiska beroenden som finns och utifrån detta underlag öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det

8 6 egna verksamhetsområdet samt skapa ett underlag för egen planering. Det utgör också en ingång till åtgärdsplanering syftandes till att minska konsekvenserna av de identifierade hoten. Underlaget utgör dessutom en viktig källa för information till medborgare och anställda. Risk- och sårbarhetsanalysen ger en överskådlig bild av de allvarligaste risker och händelser som kan drabba kommunen. Analysen utgör ett viktigt underlag för kommunens krisledningsplan, verksamhetsplaner och handlingsprogram för skydd mot olyckor samt riskhantering i samhällsutvecklingen. Kristinehamns kommun vill med detta dokument som grund arbeta aktivt med att förebygga risker genom att utbilda, öva och ta fram handlingsplaner för att minska konsekvenser och skadeverkningar Krisberedskaps- och riskminskande arbete bör främjas inom kommunens geografiska område genom regelbunden samverkan på intern, lokal, regional, nationell och internationell nivå. Mandatperiodens risk- och sårbarhetsanalyser har utgått från kommunens samhällsviktiga verksamheter, vilka kritiska beroenden som finns för att kunna bedriva verksamheten, en översiktlig analys av vilka händelser som kan slå ut verksamheternas beroenden samt vilka sårbarheter och brister som finns i den samhällsviktiga verksamheten. Analysen har avslutats med att kommunen har identifierat behov av åtgärder under mandatperioden för att stärka kommunens krisberedskap. RSA-processen kommer att fortsätta under hela mandatperioden med syfte att stärka kommunens förmåga att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom bl. a följande aktiviteter. Kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet Under 2016 kommer kommunen påbörja arbete med att ta fram kontinuitetsplaner för samtliga samhällsviktiga verksamheter som kommunen driver. Detta arbete kommer att pågå under hela mandatperioden. Utredning av reservkraft för samhällsviktig verksamhet Under 2016 kommer kommunen återuppta diskussionen med MSB kring reservkraftsanläggningen i Uroxen samt påbörja arbetet med inventering av behov av reservkraft för samhällsviktig verksamhet i Kristinehamns kommun. 3.2 Planering Kommunen har som mål att reducera sårbarheter som kan orsaka allvarliga samhällsstörningar och skapa förmåga att kontinuerligt bedriva verksamhet. Det bedrivs redan idag planering och aktiviteter inom många kommunala verksamheter. Nedan beskrivs några av de åtgärder som planeras under mandatperioden: - Utarbeta beredskapsplaner inom prioriterade områden som t ex skyfall, värmebölja, elbortfall och IT-avbrott - Anordna utbildning och övning som kompetensutveckling för förtroendevalda och medarbetare - Utarbeta rutiner och utbilda personal för att kunna använda tekniska system för kommunikation vid olika händelser (t ex Rakel, WIS)

9 7 3.3 Geografiskt områdesansvar Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för att - De olika aktörerna i kommunen samverkar och uppnår samordning i sitt planeringsarbete - Att åtgärder som vidtas vid en händelse samordnas - Att information till allmänheten samordnas Samverkan sker redan idag inom ett flertal områden - Gemensam Stabsfunktion vid arbetet med anledning av flyktingsituationen i kommunen - Länets nätverk för Säkerhetssamordnare - Bergslagens räddningstjänsts nätverk för säkerhetsfrågor - Kommunens riskhanteringsgrupp FÖRSÄK - Samverkan med frivilliga och ideella organisationer som t ex frivilliga resursgruppen (FRG), Svenska kyrkan och POSOM (stödgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser) - Utöver befintliga forum skapas kontinuerligt nya plattformar för samverkan, bl.a. för att planera och genomföra särskilda uppgifter som t ex planering av den regionala samverkansövningen våren För att samverkan inom kommunens områdesansvar ska bli mer komplett ska samverkansformer med näringslivet i kommunen utvecklas. 3.4 Övning och utbildning Kommunens förtroendevalda och medarbetare ska vara utbildade och övade för att kunna hantera extraordinära händelser. Detta styrdokument innehåller en utbildningsplan som ska antas av kommunstyrelsen under hösten De föreslagna aktiviteterna kan komma att flyttas tidsmässigt eller bytas ut mot annan aktivitet som anses lämplig. 3.5 Rapportering Kommunen är skyldig att ge lägesrapporter och information om händelseutvecklingen vid en extraordinär händelse till länsstyrelsen. Kommunen ska också kunna ta emot och dela information med berörda aktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för ledning och samverkan i kris. Kommunen har tillgång till ett Rakel-abonnemang som används vid samverkansmöten. 3.6 Höjd beredskap Kommunen ska säkerställa att VMA kan sändas via de anläggningar för de utomhusvarningarna som finns placerade i Kristinehamns tätort och Björneborg. Årligen genomför Bergslagens räddningstjänst förbund tester och kontroll av utomhus-varningen för att säkerställa drift av anläggningarna. Arbete pågår också att tillsammans med övriga kommuner i Bergslagens räddningstjänst att utveckla en SMS tjänst för VMA varning.

10 8 I avvaktan på nationell inriktning av kommunernas förberedelser för verksamhet under höjd beredskap, görs bedömningen att kommunen har en grundläggande förmåga till civilt försvar genom arbetet för att hantera extraordinära händelser. 3.7 Ekonomisk redovisning Kommunernas arbete med förberedelser för och hantering av extraordinära händelser är en integrerad del av det verksamhetsansvar som åligger respektive ansvarig chef och berörd politisk instans. Med det som grund avsätts både personella och ekonomiska resurser i verksamheten för planering, utbildning, övning och anskaffning av utrustning och materiel utifrån de behov som respektive förvaltning/verksamhet har. Redovisning av statsmedel har gjorts genom MBSs redovisningsverktyg Årlig uppföljning i verktyget för redovisning av RSA Utbildning och övning 4.1 Utbildning och övning Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 8 ska kommuner ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagens syfte är att kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Ett viktigt sätt att få en god förmåga i krishantering är att utbilda och att öva krishantering. Information och utbildning om krishantering måste ske i alla led inom kommunens förvaltningar. Det är viktigt att krishantering inte är något som stannar hos kommunledningen. Kommunchefen är ansvarig för att utbildningsoch övningsplanen efterföljs. Krisövningar finns det i olika former. En mindre variant är startövning där man får ett scenario och agerar utifrån det under några minuter och avslutar med en utvärdering på plats. En större övning kan vara en spelövning som kan pågå under en hel dag där flera funktioner får öva tillsammans under ett scenario som eskalerar. I det fallet kan det behövas flera personer som utvärderar olika funktioner och moment. Mål Kommunen ska vara väl förberedd att hantera en extraordinär händelse genom att tid har lagts på utbildning, övning och utvärdering Aktiviteter kopplat till mål Övnings- och utbildningsplan; stabsmetodik, övning och utvärdering med kunskapsåterföring Övningar ska genomföras varje år till exempel larm-, start- och spelövning Kristinehamns kommun ska delta i andras samverkansövningar ex. regionala samverkansövningar (RIS 2017)

11 9 Övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap för Kristinehamns kommun bifogas till styrdokumentet. 5 Plan för hantering av extraordinär händelser Den nuvarande krisledningsorganisationen beslutades av Kommunfullmäktige Efter den allvarliga händelse som drabbade Kristinehamn augusti 2014 fick Säkerhetssamordnaren i uppdrag att revidera gällande krisledningsorganisation. 5.1 Förslag till ny krisledningsorganisation: Kommunövergripande samordningsfunktion vid krisledning: Som stöd för uppstart av det samordnade krisledningsarbetet har det utarbetats startkort som benämns (S) Central krisledning Den centrala krisledningen består av en ledningsgrupp (tjänstemän) och en krisledningsnämnd (politiker). Krisledningen bedrivs om möjligt från en i förväg utsedd och utrustad krisledningsplats. Under den centrala krisledningen finns också en funktion för psykosocialt omhändertagande (POSOM). Den centrala kommunledningen (tjänstemän) organiserar sig primärt i en central krisledningsgrupp enligt nedanstående modell som är baserad på de nationella principer för stabsarbete som myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB rekommenderar. Krisledningsnämnd Ordföranden eller dennes ersättare beslutar om att nämnden träder i funktion Tolkar kommunens roll och ange inriktning för krishanteringen Beslutar om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffad händelse Beslutar om mer omfattande prioriteringar Anmäler fastställda beslut vid närmaste följande fullmäktigesammanträde Ledningsgrupp Ledningsgruppen består av kommunchef och ledningsgruppens ordinarie tjänstemän. Krisledningen är även fri att vid behov adjungera in personer till från den egna verksamheten till vilken som helst roll den centrala krisledningen. Ledningsgruppen larmas in utifrån Telefonlista vid händelse av kris. Ledningsgruppen utser en Stabs och analysgrupp (S1) uppstart av ledningsgrupp Ledningsgruppen - Bereder och verkställer krisledningsnämndens beslut - Skapar informationsunderlag för intern och extern kommunikation - Planera för åtgärder på längre sikt - Följer händelseutvecklingen och samordnar samverkar med berörda organisationer - Aktiverar stabsgrupp Stabs och analysgrupp Stabsgruppens uppdrag ges av Ledningsgruppen Stabs och analysgruppen är en stab med uppgift att stötta och avlasta ledningsfunktionen genom att göra analyser, ta fram beslutsunderlag, följa händelseutvecklingen omsätta beslut i arbetsuppgifter, sköta praktiska göromål

12 10 med mera. Stabsfunktionen fattar inga egna beslut men kan ha en verkställande funktion. Staben är organiserad i en analysfunktion, administrativ funktion en kommunikationsgrupp och eventuella samverkanspersoner. Staben startas upp (S2)(S3) (S7) (S8) och leds av en Stabschef eller stf stabschef. Staben rapporterar till ledningsgruppen Stabschefen - Aktiverar och leder staben efter beslut från ledningsgruppen - Leder, samordnar och planerar arbetet i stabsgruppen - Ansvarar för samband, dokumentation, kartstöd och lägesuppföljning - Gör analyser av händelsen och kommer med förslag till beslut - Håller aktuell lägesbild uppdaterad Analysfunktionen, ingår i stabsgruppen Leds av utredare från kommunledningsförvaltningen och har till uppgift att samla in information om händelsen och skapa en lägesbild, samt analysera den bilden och försöka se olika scenarier samt tänkbara lösningsalternativ. I analysfunktionen ingår alltid olika specialister beroende på händelse. Specialisterna kan vara förvaltningschefer eller andra med stor inblick i de verksamheter som primärt drabbas (S4) Administrativ funktion, ingår i stabsgruppen Leds av kommunsekreteraren och de nämndsekterarena vars förvaltning inte är direkt berörd av krisen. I gruppens uppgift ingår att säkerställa data och telekommunikationer, lokaltillgång, mat, samt uthållighet framförallt i form av planering av skiftgång för hela staben. Denna funktions primära uppgift är att understödja resten av staben så att den kan fungera optimalt. Beroende på vilken nivå och typ av verksamhet inom kommunen som krisledningen tillhör, kan det också ingå i gruppens uppgifter att se över personalplanering, matförsörjning och liknande stöd, även till andra delar av den egna verksamheten. I gruppen finns även funktioner för intern kommunikationsåterföring och dokumentation. Gruppen arbetar utifrån tre grundmål: Dokumentation att införsel av information samt beslut och andra viktiga delar i krisledningsarbetet dokumenteras. Kravet på dokumentation av krisledningsarbetet är lagstadgat och denna funktion ska alltid vara aktiverad. Uppdatering av intern lägesbild att alla i gruppen har tillgång till all inkommen information. Eftersom alla mottagare för data- och telefontrafik kan vara potentiella bärare av information som är relevant för gruppen, är det viktigt att gruppens gemensamma information ständigt hålls aktuell och uppdaterad. Informationen kan finnas tillgänglig på whiteboardtavlor, smartboards, i telefonlistor, loggar och liknande. Informationen måste uppdateras hela tiden, tidsbestämmas och vara lätt tillgänglig för alla i gruppen. Denna funktion ska alltid vara aktiverad. Basservice till ledningsgruppen och staben att det finns tekniska förutsättningar för arbetet, lokaler, mat och personalplanering (uthållighet). Denna funktions utformning och uppgifter kan variera stort beroende på händelsens art. (S5) Kommunikationsfunktionen, ingår i stabsgruppen I kommunikationsfunktionens uppgifter ingår att hantera kommunikation internt inom kommunen, till övriga organisationer samt till media och tredje

13 11 man. I gruppens uppgifter ingår också mediebevakning. Mediebevakningens inriktning och prioritering tas fram i samråd med analysgruppen.(s6) Kommunikationsfunktionen - Ingår i stabsgruppen - Genomför informationsinsatser utifrån uppdaterad kommunikationsplan för händelsen - Genomför presskonferenser och utarbetar pressmeddelanden - Leder upplysningsfunktionen till allmänheten - Tar emot information från omvärlden och kanaliserar detta till rätt instans 5.2 Samverkan För att kunna hantera en extraordinär händelse på ett samordnat sätt mellan berörda aktörer kommer samverkan och samordning att ske på flera nivåer, t ex inom och mellan kommuner samt med privata aktörer. 5.3 Frivillig resursgrupp (FRG) Medlemskommunerna i Bergslagens räddningstjänstförbund har tecknat en avsiktsförklaring med Civilförsvarsförbunden om bildandet av en gemensam Frivillig resursgrupp (FRG) inom förbundet. FRG kallas in av kommunen och leds av en FRG-ledare. 5.4 POSOM I Kristinehamns kommun finns en POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade personer som kan kallas in vid extraordinära händelser. POSOM-gruppen larmas in via räddningsledaren, vakthavande polisbefäl eller ansvarig i krisledningsorganisationen. 5.5 Kommunikation och samband - Som kommunikationsmedel används informationskanaler som t ex telefoni, IT samt det webbaserade informationssystemet (WIS) - Lägesrapportering ska ske i WIS-systemet 5.6 Larmning av ledningsgrupp I första hand kontaktas kommunchefen eller kanslichefen som fattar beslut om larmning och inkallelse av ledningsgruppen, efter hörande av ordföranden i krisledningsnämnden. Larmning sker genom Bergslagens räddningstjänst larmcentral och intern larmlista 5.7 Larmning av krisledningsnämnd Larmning och inkallelse av krisledningsnämnden sker efter beslut av ordföranden i krisledningsnämnden eller ersättare till den. Larmning sker genom Bergslagens räddningstjänst larmcentral. eller genom kommunchef 5.8 Dokumentation Vid en extraordinär händelse ska lägesrapporter, information om händelseutvecklingen och den förväntade utvecklingen samt vidtagna och planerade åtgärder rapporteras till länsstyrelsen. Alla funktioner i krisledningsorganisationen ansvarar för att dokumentera sin verksamhet under hela händelsen. 5.9 Uppföljning Efter en inträffad extraordinär händelse ska kommunen rapportera till länsstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits samt hur åtgärderna har påverkat krisberedskapsläget.

14 5.10 Lokaler Krisledningsorganisationens lokaler finns på kommunhuset Uroxen i Kristinehamn. Fastigheten är utrustad med reservkraft. Särskilda lokaler finns förberedda för krisledningsorganisationens olika funktioner. Lokal för presskonferens är Älgen Uroxen. 12

15 UTBILDNINGSPLAN Sida 1(6) Kommunledningsförvaltningen Berndt Jendrny Datum Övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap för Kristinehamns kommun Inledning Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 8 ska kommuner ansvara för att förtroendevalda och anställda får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen syfte är att kommunerna ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Ett viktigt sätt att få en god förmåga i krishantering är att utbilda och att öva krishantering. Information och utbildning/övning måste ske i alla led inom kommunens förvaltningar och bolag. Varför öva och utbilda inom krisberedskap? Kommunen har ett stort ansvar när det gäller att hantera extraordinära händelser inom kommunens geografiska område. Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser. Det ställer krav på att det finns tillräcklig kompetens att dels kunna hantera plötsliga händelser som till exempel olyckor, elavbrott och avbrott i IT system dels händelser som kan uppstå med viss förvarning som till exempel snöstormar, skyfall, värmeböljor men även planerade avbrott i känslig infrastruktur. Kommunen övar och utbildar för att - Utveckla en god krisberedskapsförmåga - Öka tryggheten i kommunen - Öka förmågan att fatta snabba beslut och delge lägesinformation - Testa och utveckla krisplaner - Förbättra förmågan att samverka med andra aktörer lokalt och regionalt Testa uthålligheten i organisationen både i personella och materiella resurser - Testa och underhålla tekniska system som till exempel Rakel, reservkraft och system för dokumentation c:\users\kalen\appdata\local\temp\solarplexusit\övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap för kristinehamns kommun {10a8aa38-f1ea-4e60-9dff-4e8453ffaa81}.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

16 2 - Identifiera både styrkor och svagheter i krisledningsorganisationen, planer, beslutsfattande och samverkan - Utveckla personalens skicklighet och tillit till sin egen kompetens - Öka förmågan att se olika händelseutvecklingar och planera för dessa Mål och syfte med övnings- och utbildningsplanen Målet med planen är: - att det ska finnas en god generell förmåga inom kommunen att kunna samordna, leda och informera före, under och efter en extraordinär händelse Syftet med planen är: - att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling - att verksamheter ska arbeta på likartat sätt med krisledning - att det ska finnas en god förståelse för hur kommunens krisledningsorganisation ser ut och fungerar Perspektiv: Planen bidrar till att kommunen arbetar: - Före krisen med till exempel utbildning och övning, risk- och sårbarhetsanalyser, krisplaner - Under krisen med till exempel struktur för ledning och samordning, samverkan, rapportering till länsstyrelsen - Efter krisen med till exempel rutiner för hur utvärdering ska ske för att dra lärdomar och förbättra arbetet Målgrupp och avgränsning; De utbildningar och övningar som genomförs inom ramen för denna plan finansieras av det krisberedskapsanslag som kommunen får tilldelat varje år av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Respektive verksamhet och bolag står för kostnader för personal och eventuella resor. Detaljplanering Denna plan är övergripande för mandatperioden och anger struktur och vilka som ska övas och utbildas under åren. Varje år detaljplaneras de utbildningar och övningar som ska genomföras och de kan bygga på aktuella händelser, kommunens risk- och sårbarhetsanalys eller samverkansområden inom länet.

17 3 Utbildningskatalog Utbildning Vad är en kris? Tid (h) 2 Innehåll Grundläggande kunskap om samhällets krisberedskap med vilka risker som finns inom kommunen och hur vi hanterar detta Målgrupp Ledningsgrupper, politiker, Krisledningsstaben Förvaltningar Kommunens krisorganisation 1 Genomgång hur kommunens krisledningsorganisation ser ut med krisledningsnämnd, krisledningsstab, krisledningskommunikation, startkort Ledningsgrupper. Politiker, krisledningsstab Förvaltningar Stabsmetodik 8 Vad innebär det att arbeta i en stab? Analys av händelse, mål med insats, sammanställa lägesbild, m.m. Krisledningsstaben ledningsgruppen Förvaltningar Kriskommunikation Kriskommunikation i stabsarbetet 2 8 Genomgång hur kommunen arbetar med kriskommunikation med planer, kanaler för spridning Informationsinhämtning, sprida information internt, externt informationsplan Ledningsgrupper i förvaltningar, politiker, informationsavdelningen Informationsansvariga stabschef För alla övningar tar man fram ett tydligt mål och syfte som bestämmer vad som ska övas. Efteråt utvärderas övningen med hjälp av givna indikatorer för att se om målet nåddes. Kommunens alla verksamheter ska vid skarpa händelser ta tillfället i akt och testa sin ledningsförmåga och utvärdera händelsen. Ingen utbildning/övning är slutförd innan erfarenheter är tillvaratagna och eventuella förändringar i planer och metoder är inarbetade. Exempel på olika typer av övningar: Table top kallas även skrivbordsövning och innebär att man diskuterar kring ett givet scenario, oftast förutbestämd tid. Övningen utvärderas direkt efteråt total tid ca 1-2 timmar

18 4 Larmövning Startövning Spelövning Samverkansövning Testar vilka funktioner som man får tag på och om dessa kan samlas på en angiven plats och tidpunkt. Kan kombineras med Startövning Testar förmågan att starta upp krisledningsarbetet och testa kommunens Startkort Innebär att krisledningen testas fullt ut under ett scenario med motspel och upptrappning av händelse. Testar ledningsförmåga, mötesdisciplin, struktur, prioriteringar, kommunikation. Genomförs för att öva samverkan med andra aktörer lokalt och regionalt. Verksamhet Övningsplan för Kristinehamns kommun Utbildning Övning Utbildning Övning Utbildning Övning Krisledningsnämnd Kommunens krisorganisation RIS 2017 Stabsmetod Krisledningsnämnd Table top Krisledningsstab Stabsmetodik WIS Spelövning. Kriskommunikation RIS 2017 Stabsmetod Table top Info.avdelningen Kommunens krisorganisation WIS Table top Kriskom- Munikation RIS 2017 Kriskom- Munikation Table top Förvaltningarna Kommunens krisorganisation Stabsmetodik Kriskommunikation RIS 2017 Stabsmetodik Table top Här nedan beskrivs ett exempel på övning med mål, syfte, indikatorer och förbättringsområden Exempel på övning Larm- och startövning Övande enhet: Krisledningsstaben Typ av övning: Larm och startövning Mål med övning: Testa förmåga att snabbt organisera sig och ta fram en lägesbild för händelsen Syfte med övning: Säkerställa vilka funktioner som finns tillgängliga vid en given tidpunkt, hur snabbt samling sker, kontrollera att framtagna dokument används,

19 5 testa om tidsaspekter är rimliga vid uppstart samt att kunna utvärdera en övning effektivt. Indikatorer för att utvärdera övning Fanns alla tillgängliga? Vem kallade in resurserna? Hur lång tid tog det att få tag på alla? Hur lång tid tog det att samlas? Hur såg ledningsförmågan ut? Vem ledde arbetet? Hur var mötesstrukturen? o Följdes en given struktur? Förstod alla inblandade syftet med mötet? Fastställdes det ett tydligt mål med mötet? Hur lång tid tog det att få igång krisledningsrummet? o Vem ordnade det? Fanns krisledningsplanen tillgänglig? o Användes den? Fanns kommunikationsplanen tillgänglig? o Användes den? Fanns tillräcklig kompetens för att analysera händelsen? o Vilken kompetens saknades? Hur kom man fram till detta? Hur lång tid tog det att få fram en lägesbild? o Hur såg den ut? (Karta, textbeskrivning m.m.) Förbättringsområden Vad behöver förbättras? o Hur ska förbättringarna prioriteras? Vem ska göra det? Hur rapporteras förbättringen? Vad ska vi fortsätta med? Vad behöver ändras? Behöver utbildnings/övningsplanen revideras?

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap Bilaga 1 Kommunstyrelsen 2016-02-22 42. STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2018 Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

STYRDOKUMENT 1/19. Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete

STYRDOKUMENT 1/19. Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 1/19 Plan för hantering av extraordinära händelser 2016-2018 Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2/19 Beslutad när: 2016-03-21 50 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:24-003

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

2014-12-08 1 (6) CIRKULÄR 15:37 Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Örebro läns gemensamma stöd Handlingsplanen är framtagen i samarbete med kommunerna i Örebro län. Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun 2015 2018 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 1 Innehåll 1 KRISBEREDSKAP KOMMUNENS ANSVAR 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och mål 4 1.3 Krisledningsorganisation

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 1 Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 - Antagande. KS 2016-10 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2015-2018 Motala kommun Del: Plan för hantering av extraordinära händelser Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: 2016-01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2016-09-20 KS 2016/0874 Kommunfullmäktige Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 292 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS 2017-465 KS

Läs mer

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar 2013 2014 Rapport godkänd av kommunstyrelsen 2013-11-06 Härjedalens kommun Medborgarhuset 842 80 SVEG 0680-161 00 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer