Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte 19 januari 2014"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport Organisation Ny rapportering träder i kraft vid årsskiftet och under våren. Bla. utreds hur låneinsatserna i det nya regelverket räknas till det egna kapitalet och om tillvägagångssättet vid låneutbetalning kan tolkas som att vi lånar ut till det egna kapitalet (vilket är en för banken avgörande fråga och där det inte är helt klart i skrivande stund hur regelverket bör tolkas). Det föranleder en fråga av strategisk art för JAKs del nämligen hur och vilka vi samarbetar med på Europeisk nivå för att uppdatera oss om och påverka beslut kring föreningar, kooperativa banker etc. Som vanligt inför årsslutet är administrationen också involverad i att stänga räkenskapsåret, förbereda årsredovisningen och rapporteringen till FI. Arbetet med rapporteringen, årsbokslutet och stämman är prioriterat fram till stämman av stab och övriga inblandade. Flexiblare varianter av lån som ryms inom sparpoängsbalansen är tidsuppskattade och inplanerade kalendermässigt i idé-och projektlistan. Förstudien gällande nytt ekonomisystem kommer att avslutas under januari. Trots att staben fått hjälp med det dagliga ekonomiarbetet har projektgruppen på grund av växande arbetsbörda (kraven på rapportering till FI) och graden av komplexitet i det nya systemet, inte hunnit med att arbeta fullt ut i projektet parallellt med de växande ordinarie arbetsuppgifterna. Personal Arbetssituationen under våren gör att vi är tvungna att tidigarelägga ersättningsrekryteringen av vår personalhandläggares tänkta ersättare, så att dessa kan arbeta gemensamt med varandra och avlasta ekonomifunktionen under så lång tid som möjligt innan arbetsbördan minskar. Ersättningsrekryteringen är tänkt att överta lön- och personalfrågor men också att arbeta med ekonomi så att vi kan frigöra vår controller och redovisningsansvariga att fullt ut koncentrera sig på rapportering, nyckeltal, simulering och JAK s framtida ekonomi. Nuvarande personalhandläggare går i pension vid årsskiftet 14/15. Karin Backström är från 1/ anställd redaktör för Grus & Guld. Nummer ett 2014 görs under förutvarande premisser, eventuellt även nummer två pga tidspress i och med stämmonummer.

2 Till tjänsten som webbansvarig har ett 10-tal kvalificerade ansökningar kommit in och anställning är beräknas vara klar innan utgången av kvartal Under tiden har vi säkrat upp lokal leverantör av eventuell extra webbutveckling lokalt. Kortet De beräknade kostnaderna för kortet redovisades för styrelsen den 5/12. Marknadsplanen för kortlanseringen visar att möjligheterna för en relativt snabb lansering av ett kommande förbetalt kreditkort verkar goda. Styrelsen måste innan lansering ta hänsyn till och fatta beslut om vilken låneinsats kortkrediten ska ha. Förslag är att styrelsen beslutar om 0% i låneinsats för kortet. Beslutet tas formellt i mappen under veckan. Fråga ställdes hur lång tid det skulle ta att möjliggöra pdf-avier till internetbanken istället. IT kommer inte att kunna påbörja det arbetet förrän tidigast om 6 månader pga mycket jobb med rapporteringen till Finansinspektionen. Synpunkt framfördes att det kanske är mer strategiskt att kollektivet ska ta den kostnaden det innebär att inte ha någon aviavgift från början och prioritera att ta fram pdf-en så att vi så snart som möjligt kommer i balans. Synpunkt framfördes att principen att en tjänst ska bära sina egna kostnader inte gäller våra kurser eller internetbanken. Vi kanske måste acceptera att en del av kostnaden bärs av kollektivet. Synpunkt framfördes att kortet inte bara ska bära sina egna kostnader utan också vara med och finansiera kommande systemutveckling. Synpunkt framfördes att vi kanske kan ta ut avgift på internetbanken som komplement. Vi kanske måste ha en lägre avgift i början då volymerna är små. Fråga ställdes om det finns någon annan leverantör än Cerdo. Svaret blev att Cerdo är den leverantör som kan erbjuda ett fullt integrerat betalkort. Fråga ställdes om avtalets längd. Svaret blev att vi ser det här som ett långsiktigt engagemang men hypotetiskt kan vi säga upp avtalet när som helst. Fråga ställdes hur vi nu går vidare vad gäller fakturaavgiften, pdf och ett eventuellt paket för internetbanken och kortet. Synpunkt framfördes att vi behöver se över helheten, hur vi tar ut våra kostnader totalt. Vi kanske måste höja både låneavgifterna och medlemsavgifter samt börja ta betalt för internetbanken. Synpunkt framfördes att vi måste fylla kortet med en berättelse som gör att medlemmarna känner sig stolta att både använda det och betala för det. Synpunkt framfördes att vi bör ta bort aviavgiften eftersom kortet annars blir ca dubbelt så dyrt som andra jämförbara kort och därför riskerar att bli svårt att sälja i tillräcklig volym. Synpunkt framfördes att vi kan gå ut tydligare med att det går att ta ut i butik och att uttagskostnaden i bankomat därför inte upplevs lika betungande. Synpunkt framfördes att bör se över våra övriga kostnader. Styrelsen vill ta beslut vad gäller aviavgiften. Alt 1 är att nu gå ut med en aviavgift på 30 kr fram till att vi har utvecklat möjligheten till pdf. Alt 2 är att nu ta bort aviavgiften och låta kollektivet ta den kostnaden fram till att pdf-lösningen är klar. Alt 3 är att ta 50 kr för internetbanken där avierna ingår som tjänst. Tillägg kan vara att lägga en proposition till stämman om höjd medlemsavgift med motivationen ökade kostnader för utveckling. I underlaget till beslut ska uppgift om hur snart pdfavin kan vara klar. Budgetuppföljningen visar att vi får ett bättre resultat än väntat för Det beror till störst del på större ränteintäkter men också något lägre kostnader än budgeterat. Intäkterna ligger tkr högre än budget och kostnaderna är totalt sett 173 tkr lägre än den budgeterade nivån.

3 JAK har förekommit en del i radio under december. Medarbetare Miguel Ganzo deltog i programmet Människor och tro på P1 där det diskuterades räntefrihet och Ann-Marie Svensson intervjuades i God morgon världen i samma ämne. Bankverksamheten Per den 31 december låg vi på 73 % av utlåningsbudgeten. Den totala utlåningen blev 155 miljoner kr (173) mot budgeterade 210 miljoner kr. 135 miljoner kr (150) lånades ut till privatpersoner och 20 miljoner kr (23) till företag/föreningar Trenden är oroande och vi måste koncentrera våra åtgärder på att höja utlåningen. Kreditrisk Statistiken för prisförändringar på fastigheter och bostadsrätter visar en uppgång på priserna det senast året. Snittet för villor är en uppgång på 2 % och för bostadsrätter en uppgång på 11 %. Stora variationer kan ses regionalt i Sverige. När det gäller villor ligger Blekinge län och Gotland län sämst till med en nedgång på 2 respektive 1 %. För bostadsrätter är det Gotlands län som ligger sämst till med en nedgång på 4 %. När det gäller vår kreditrisk så har vi fortfarande goda marginaler när det gäller säkerheterna. Ett lån som tas på 30 år med fullt sparande har en belåningsgrad på 78 % efter ett år. Det innebär att fastighetspriser behöver gå ned 22 % på ett årsgammalt lån för att vi ska göra en förlust vid en eventuell obeståndsförsäljning. Klagomål Bankchefen är klagomålsansvarig och det finns en rutin för hur klagomål ska hanteras. Under året har vi haft 16 klagomål ställda till klagomålsansvarig eller ärenden som vi har tolkat som riktade till klagomålsansvarig. Förra året hade vi 17 stycken. Samtliga ärenden har fått ett svar med förklaring eller rättelse. Vi ser även över de ärenden vi får för att se vad som eventuellt behöver ändras i våra rutiner och regler. En gång per år ska vi rapportera till styrelsen över de ärenden vi mottagit. Rapport om arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering Under 2009 skärptes kraven kring bankernas kontroll av penningtvätt och terrorist-finansiering. Vi lägger mer och mer tid på att uppfylla de krav som ställs på oss. Varje månad har vi ett penningtvättsmöte där vi sammanfattar arbetet. I instruktionen finns även ett krav att årligen eller vid behov rapportera till styrelsen. De krav som finns på oss är: Vi måste veta var våra medlemmars pengar kommer ifrån. Vi måste veta vem vi har som medlem och att det är rätt person vi gör transaktioner med Vi måste veta om någon av våra medlemmar finns med på EU:s sanktionslista eller på PEP-listan (politiskt exponerade personer) Vi måste veta vem som är verklig huvudman i juridiska personer. Det innebär om någon har mer än 25 % av ägandet eller på annat sätt har ett stort inflytande. Vi måste kunna avgöra om en medlem uppvisar ett handlingsmönster som är avvikande med ett normalbeteende. Idé- och medlemsstöd Efter uteslutning av de medlemmar som inte betalat medlemsavgiften stannade medlemsantalet på En minskning med 347 under året.

4 Årets första riksevenemang blir UNG-skolan i Umeå första helgen i februari. Det är redan 30 sökande till 25 platser. Den februari kommer vi att ordna det första regionmötet i Hälsingland. Kringliggande lokalavdelningar kommer att bjudas in, för att bl a planera deltagandes i årets Landsbygdsriksdag, som kommer att vara i Sandviken i maj. Årets första JAK-skola blir den 7 9 mars. Ungverksamheten har i år valt politiska veckan i Almedalen som huvudaktivitet. Som ny ungdomskonsulent har Hampus Nilsson anställts från den 1 januari. Sofia Hamrin, som förut var ungdomskonsulent, kommer framöver huvudsakligen att arbeta med stöd till grundkursledarna samt distanskursen. Per-Erik Persson, som under 2013 arbetat huvudsakligen med utveckling av hemsidan, kommer att gå tillbaka till sina ursprungliga arbetsuppgifter i januari 2014 och blir bl a ansvarig för utbildningsinsatsen med anledning av nytt beslutssystem. Per-Erik går ner i tjänst till 75%. Lotta Stålklint kommer att sluta i IMS för att jobba heltid på banksidan, varför en nyrekrytering ska ske. Arbetet med JAK-boken är försenat pga av tidsbrist. Planen är att intensifiera arbetet under 2014 i en process med alla grundkursledare som bollplank. Målet är att alla grundkursledare, som vill, ska kunna ha åsikter om innehållet och slutligen känna sig bekväma med att hålla grundkurs utifrån JAKboken. Ett upprop har gjorts i Grus & Guld för att få kontakt med illustratörer. Några har därefter kontaktat oss och kommer så småningom att lämna in arbetsprover. Internationellt Margit Kennedy avled den 28 december De böcker som Kennedy har skrivit har varit grundläggande litteratur för JAKs folkbildningsverksamhet i många år. Tre medlemmar åker till El Salvador i slutet av januari och presenterar JAK under flera dagar i Panchimalco kommun för både politiker och organisationer. I mån av tid ska de även besöka andra kommuner. Gruppen reser dit i slutet av januari. JAK bidrar med reskostnaden. Några ideella resurspersoner kommer att åka till Lettland i januari för att informera i olika sammanhang samt delta i ett radioprogram. Riskrapport Verksamheten i stort hanterar sina risker på ett ändamålsenligt sätt. De stora risker som har identifierats har hanterats. Dock bör de risker med högst sannolikhet och påverkan som den senaste riskanalysen tagit upp få mer uppmärksamhet. Lånestocken i banken minskar vilket påverkar intjäningen på ett negativt sätt då banken inte tjänar några pengar. Det finns även en risk att banken ej innehar fler intjäningskällor än låneavgifter, medlemsavgifter och ränteintäkter vilket medför att banken är känslig gentemot konjunkturen. En annan risk är att bankens låneinsats ej får räknas som eget kapital pga förändrade regelverk vilket skulle medföra att JAK inte längre kan bedriva bankverksamhet. En tredje risk är att banken inte efterlever externa lagar och regler. JAK Medlemsbank ses som en bank och ställs därmed inför samma krav som storbankerna. Den fjärde identifierade risken är risk för att IT-systemet ej fungerar såsom avsett för att stödja verksamheten, exempelvis att systemet kraschar eller en bristande datakvalitet. Det finns även en risk att IT-systemet skickar ut felaktig information till medlemmarna vilket kan påverka bankens rykte på ett negativt sätt. Ytterligare en risk är att styrelsen ej innehar rätt kompetens pga förändrade och skärpta regelverk. Efter riskanalysen januari 2013 och riskkontrollens inrådan har Bankledningen identifierat vilka processer som är de viktigaste för att hantera de operativa riskerna på kort och medellång sikt, och definierade ett projekt för att genomföra arbetet i, samt besluta om ansvarig för respektive process, projekt och tidsplan för arbetet. Detta arbete pågår som ett projekt och kommer leda till en kontinuerlig förbättring av verksamhetens arbete.

5 Regelefterlevnad Verksamheten har identifierat en stor risk gällande regelefterlevnad och det gäller om låneinsatsen får räknas in i kärnprimärkapitalet. Utredning har påbörjats och är pågående, men som det ser ut kan JAK räkna låneinsatsen som kärnprimärkapital. Dock visar detta vikten av att minska beroendet av låneinsatser för kärnprimärkapitalet. När detta är helt utrett kommer en detaljerad rapport att presenteras för styrelsen. Nedskrivningar När det blir osäkert om en kredit kommer att återbetalas och det finns risk för att banken gör en kreditförlust gör vi en nedskrivning. En nedskrivning innebär att vi redan innan vi gör en kreditförlust avsätter pengar som en kommande reserv om kreditförlusten blir ett faktum. Till årsbokslutet föreslås styrelsen besluta att avsätta kr i nya nedskrivningar. Det innebär att årets nya nedskrivning blir totalt kr. Vi har återfört kr som varit reserverade tidigare år men inte längre behöver vara det. Vi har också gjort konstaterade förluster på krediter som tidigare varit reserverade med kr. Det totala nedskrivna beloppet efter beslut är kronor. Styrelsen beslutade att avsätta kronor i nedskrivningar för bokslutet , samt att den totala nedskrivningen därmed blir kr. Kreditstrategin Bankstrategin har behandlats under året och fastställdes på styrelsens möte 18 oktober Bankstrategins bilagor behandlades inte på det mötet. Bilaga B Likviditets- och finansieringsstrategi sammanfogas nu med JAKs Riktlinjer (se punkt 19 på dagordningen). Bilaga A Kreditstrategi fastställs utan ändringar. Styrelsen beslutade att fastställa Kreditstrategin enligt förslag Water Circle Water Circle presenterade sin organisation och sina produkter på styrelsens möte 23 november. Nu har de återkommit med ett mer konkret erbjudande och förslag på upplägg. Plan för styrgrupp, prövningsnämnd, process för medlemsinformation (kring försäkringarna), JAK- och medlemsekonomi samt eventuell tidplan presenterades. Synpunkt framfördes att även om det inte är stora summor så räknas varje krona, det är bra att hitta fler sätt att få in intäkter. Synpunkt framfördes att det här verkar vara en bra produkt och det är positivt att JAK kan erbjuda detta. Samtidigt måste vi vara säkra på vad vi går in i så att ingen kommer i efterhand och vill riva upp beslutet. En del som är problematisk är att detta är ett aktiebolag och vi borde undersöka vilka möjligheter som finns att gå in i ett samarbete med Folksam istället. Synpunkt framfördes att bindningen till Water Circle inte är lika stark som den till Cerdo. Det ska mer ses som en rekommendation som sedan våra medlemmar kan välja att följa. Om vi byter samarbetspartner längre fram gör det inte så mycket. Fråga ställdes om vi ser att även livförsäkring kan bli aktuell framöver. Svaret blev att frågan har utretts och att utdelningen alltid kommer från börsen och är ren ränta, det har därför inte setts som aktuellt för JAK. Ärendet återkommer.

6 Demokratiuppdraget Styrelsen måste lägga fram en proposition till stämman om stadgeändringar för ett första beslut om tidsplanen ska hållas. Förslaget är att så mycket som möjligt av reglerna beskrivs i reglementet och det beslutet tas av stämman Ett utkast till skrivning för reglementet kommer att presenteras stämman redan i år för att kunna processas under året. Det läggs upp i styrelsemappen så snart som möjligt. Skrivningen kommer att utgå från det ursprungliga förslaget. Plan för utbildningsinsatser presenterades. En riskanalys för demokratisystemet är påbörjad av administrationen. Syftet är att identifiera och värdera risker för att kunna hantera dem. De största riskerna (stor påverkan, stor sannorlikhet) är att deltagandet och engagemanget blir lågt på grund av brist på kunskap eller vana att diskutera och fatta beslut digitalt. Nästa steg i riskanalysen är att ta fram handlingsplaner och andra åtgärder för att hantera riskerna. Det är svårt att göra en regelrätt upphandling av programmering av de funktioner som saknas i Voteit; dvs. en ombudsfunktion samt en metod för röstning i nivå med kvalitetsmetoden. Den enda leverantör som är tillräckligt insatt i Voteit är Betahaus. Att anlita en annan leverantör är mycket mer kostnadskrävande då det företaget inte är insatt i varken Voteit eller JAKs nya beslutssystem. Betahaus vill inte lämna offert till ett fast pris. Arbetet kommer att ske på löpande räkning. En första uppskattning är att kostnaden för ombudsfunktionen kommer att uppgå till 240 tkr. Vår erfarenhet av arbete på löpande räkning är att det kommer att åtgå mer timmar än planerat. Bethaus rekommenderar Schulze-metoden som är likvärdig och inte behöver programmeras. Den finns redan tillgänglig att använda utan kostnad. Det finns i nuläget inga pengar avsatta i budgeten för Synpunkt framfördes att det viktiga i beslutsprocesser är hur man tar fram det som ska beslutas om. Måste det till en röstning kan man se det som ett misslyckande. Risken finns att vi till alldeles för stor del fokuserar på själva röstningen och missar själva processen innan. Den risken bör läggas in på riskkartan. Synpunkt framfördes att vi måste sätta oss in i det ursprungliga förslaget och ta ställning till om det fortfarande är det vi vill införa. Vi måste vara beredda att ändra oss och det är viktigt att förstå att det här är en stor förändring i organisationen som också kommer att kosta. Fråga ställdes som det finns någon övre gräns för hur många medlemmar systemet kan hantera. Svaret blev att det framförallt är administrationen som begränsar. Synpunkt framfördes att vi är i en situation då vi försöker göra för många stora utvecklingsprojekt samtidigt. Vi inför kort och byter banksystem samt ekonomisystem samtidigt som vi har vikande låneavgifter. Oro finns för att vi inte kommer att ha råd med det här också just nu. Synpunkt framfördes att om vi vill ha både ombudsdelen och kvalitetsmetoden kommer det att bli för dyrt. Synpunkt framfördes att vi borde lägga hela det här projektet på is. Vi har för många andra stora projekt som vi bör prioritera före det här. Frågan är hur många medlemmar som upplever det här som viktigt, om det ställs mot helbank och andra delar av vår verksamhet. Även kraven från Finansinspektionen ställer till det för oss. Synpunkt framfördes att det också finns ett alternativ med mycket större del ideellt arbete, det kommer ta längre tid men vi har större chans att hålla nere kostnaderna. Ärendet kommer upp för beslut på styrelsens nästa möte. Kommunikationsstrategin Nuvarande strategi fastställdes Den nya kommunikationsstrategin har ett mer uttalat fokus på nya målgrupper. Strategin avser att nå nya medlemmar och ska komplettera medlemsstrategin. En text om Grafisk profilering har fått ett eget kapitel. Kriskommunikation är en viktig del som idag saknas i JAK. Arbetet med den har påbörjats. En handlingsplan för hemsidan och sociala medier finns.

7 Synpunkt framfördes att Kommunikationsstrategin är ett styrelsedokument och en del som behandlar G&G bör läggas till samt delar som mer liknar instruktioner lyftas ur. Synpunkt framfördes att kommunikationsstrategin ska komplettera medlemsstrategin. Det är viktigt att det inte bara är bankdelen som kommuniceras. Synpunkt framfördes att målet ska både vara fler medlemmar, fler låntagare men också fördjupade kunskaper vad gäller räntefri ekonomi. Föreningsstrategin ligger i grunden, på den ligger kommunikationsstrategin och sedan kommer medlemsstrategin och bankstrategin. All kommunikation måste harmoniera med kommunikationsstrategin, även om det såklart kommer att spreta bland de ideella resurspersonerna. Ärendet återkommer för beslut efter att en omarbetning gjorts utifrån styrelsens synpunkter. Styrelsens arbetsordning I januari varje år går styrelsen igenom alla styrande dokument. Styrelsens arbetsordning reviderades senast Arbetsordningen diskuterades på styrelsens möte i december. Några ändringar föreslogs. Sammanställning och prioritering av löpande ärenden och stämmobeslut inför det nya verksamhetsåret flyttas till juni-mötet. Budgetuppföljning ska läggas till de obligatoriska punkterna på dagordningen. Ordförandes arbetsbeskrivning kompletteras med att ordförande deltar på möten med revisorerna. Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning Kontanthantering Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 19 Kontanthantering att JAK uttalar sitt stöd för att bibehålla sedlar och mynt, samt att styrelsen får i uppdrag att i folkbildnings-arbetet kommunicera vägar för kontanthantering och alternativa betalningssystem. Styrelsen diskuterade frågan på sitt möte i september Vi är mer än en bank och vi har länge i olika sammanhang lyft fram kontanternas betydelse för ett demokratiskt samhälle. Det är oroväckande att fler och fler aktörer väljer att helt eller delvis sluta med kontanter. De digitala systemen är inte bara sårbara utan ger också storbankerna stor kontroll över såväl pengaflöden som enskilda medborgare. Det är inte helt enkelt att uttala oss om detta när vi själva inte är kontantförande bank och det bör göras med försiktighet. Vi bör hålla oss uppdaterade och vid lämpligt tillfälle göra utspel med anledning av någon nationell händelse av vikt. Till exempel kommer hela kontanthanteringskedjan att ses över enligt regeringsdirektiv 2013:71 och utredningen ska bland annat ta ställning till om det är lämpligt att även fortsättningsvis låta delar av kontanthanteringen skötas av den privata sektorn eller om staten åter bör ta på sig ansvaret för hela eller ytterligare delar av kontanthanteringskedjan. Utredningen ska presentera sitt resultat 1 september Sektor 3 har också gjort en undersökning om det kontantlösa samhället för privatpersoner och kommer att göra en ytterligare om företagens inställning till det kontantlösa samhället. Vi träffar dem i februari för att se hur vi kan ta del av deras resultat och om vi möjligtvis kan samarbeta på något sätt. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att lyfta in frågan om vägar för kontanthantering och alternativa betalningssystem i JAKs folkbildningsarbete samt att ge VD i uppdrag att under året i samhällsdebatten lyfta fram kontanternas betydelse för ett demokratiskt samhälle

8 Monetär omställning Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 16 JAKs strategi att JAK ska ha en inriktning att verka för en monetär omläggning/omställning. Styrelsen har i sina diskussioner betonat att det är viktigt att hela organisationen får en förståelse för frågan och att det inte räcker med ett ställningstagande eller en skrivning i ett styrande dokument. Det finns olika inriktningar inom rörelsen för monetär omställning. Så många som möjligt av våra medlemmar bör få tillgång till de olika inriktningar som finns och själva ges chans att bilda sig en uppfattning. Förslaget är att frågan om monetär omställning därför behandlas på årets två JAK-skolor. Frågan om monetär omställning kommer att behandlas i uppdateringen av JAK-boken. Under 2014 kommer de uppdaterade kapitlen att processas med alla grundkursledare med målet att så många som möjligt känner sig bekväma med innehållet när de håller sina grundkurser. Processen i sig är en viktig utbildningsinsats och kommer att leda till att fler kan ta frågan om monetär omställning till sig. I boken bör JAKs inställning till monetär omställning framgå tydligt. Boken ska vara klar i slutet av Det är viktigt att även styrelsen känner sig väl insatt i frågan och skapar sig en egen uppfattning. Ett styrelseseminarium under året föreslås därför ha tema monetär omställning. Eftersom beslutet anger att JAK ska ha som inriktning föranleder det att se över om ett tillägg ska göras i verksamhetsinriktningen i reglementet. Det bör göras i samband med andra ändringar i reglementet och efter processen i organisationen. Synpunkt framfördes att vi bör göra något mer konkret innan stämman. Rapporten till stämman bör innehålla något om hur vi ser på monetär omställning. Synpunkt framfördes att det är viktigt att koppla ihop idéerna om monetär omställning med vår ideologi och att det måste få ta tid. Synpunkt framfördes att det är viktigt att så många som möjligt bildar sig en uppfattning och känner sig bekväma med ställningstagandet. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att processa frågan i organisationen enligt underlag Styrelsens rapporter till stämman Inget av stämmobesluten från 2013 är bindande att rapportera. Det innebär att styrelsen är fri att välja vilka frågor som ska lyftas fram i rapporten till stämman. Förutom föreslagna motioner kommer arbetet med demokratiuppdraget att rapporteras. Styrelsen har möjlighet att rapportera både i text (i stämmobilagan) och muntligt på själva stämman. Rapporten i stämmobilagan når alla medlemmar men utrymmet är begränsat så rapporten bör hållas kort. Allt material till stämmobilagan ska i huvudsak vara klart kort efter styrelsens möte i februari. Förslaget är att rapportera Motion 1, Förändra månadskostnaden på lån med efterspar, Motion 12, JAK som motor inom alternativ ekonomi, Motion 14, Hur JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling, Motion 16, Monetär omställning, Motion 18, Normkritiskt förhållningssätt och Motion 19, Kontanthantering. Koefficienter för sparlånesystemet Sammy Almedal föredrog ärendet. Stämman 2013 beslutade att frågan om förlängd amorteringstid tas in i det pågående arbetet med bankstrategin. Frågan har diskuterats under hösten och senast på styrelsens möte 5 december. Förslag ställdes att behålla gränsen för säkerhet med bästa rätt på 20 år. Synpunkt framfördes att vi har sagt oss villiga att öka riskaptitet. Synpunkt framfördes att en höjning till 30 år inte påverkar vår riskaptit nämnvärt. Synpunkt framfördes att vi inte binder fast att vi måste bevilja maxtiden, det ger möjligheten till lånehandläggaren. Styrelsen beslutade att öka maximala amorteringstiden till 40 år samt att lån över 30 år kräver säkerhet i fastighet med bästa rätt samt att behålla övriga koefficienter oförändrade.

9 JAKs Riktlinjer Alla föreslagna förändringar presenterades och diskuterades på styrelsens möte 5 december. Den största förändringen är att den tidigare bilagan till bankstrategin Likviditets- och finansieringsstrategi är sammanförd med riktlinjerna för hantering av likviditetsrisker. Styrelsen beslutade att fastställa JAKs Riktlinjer enligt förslag. JAKs Instruktioner Alla föreslagna förändringar presenterades och diskuterades på styrelsens möte 5 december. Styrelsen beslutade att fastställa JAKs Instruktioner enligt förslag. Rapport från ordförande Ordförande Lotta Friberg rapporterade från sitt besök på kontoret. Alla styrelseledamöter uppmanas att göra en veckas praktik eller åtminstone en dags besök. Ett besök ger mycket bättre inblick i alla frågor administrationen har att hantera och ger större förståelse för hur stora krav vi har på oss från Finansinspektionen och revisorer.

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för.

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. STADGAR För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening KAPITEL 1 Föreningen 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. 2 Säte Styrelsen skall

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar Suderbyn är en ekonomisk förening med icke-vinstdrivande ägandeform Suderbyns idéer vilar på ett långsiktigt tänkande att bruka jorden för att berika den biologiska mångfalden och återställa balansen i

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385.

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer