ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761"

Transkript

1 ViewSonic ViewPad 7 Model No. : VS13761

2 Godkännandeinformation SAR-Information DENNA MOBILENHET UPPFYLLER RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR. Din mobilenhet är en radiosändare och -mottagare. Den är avsedd att inte överskrida gränsvärden för exponering för radiovågor som rekommenderats i internationella riktlinjer. Dessa riktlinjer utvecklades av den självständiga vetenskapsorganisationen ICNIRP och innefattar säkerhetsmarginaler avsedda att garantera skydd för alla personer oavsett ålder och hälsa. Exponeringsriktlinjerna för mobila enheter tillämpar en måttenhet kallad Specific Absorption Rate eller SAR (specifik absorptionsnivå). De SAR-gränser som ges i ICNIRP:s riktlinjer är 2,0 W/kg i genomsnitt över 10 gram vävnad. Test för SAR som bärs på kroppen utförs vid driftposition där enheten befinner sig minst 1,5 cm från kroppen när den sänder på högsta certifierade effektnivå på alla testade frekvenband. Faktisk SAR-nivå för en enhet i drift kan vara lägre än maxvärdet eftersom enheten är avsedd att endast använda den effekt som krävs för att nå nätverket. Denna mängd förändras beroende på ett antal faktorer, t.ex. hur nära man befinner sig en basstation på nätverket. Högsta tillåtna SAR-värde under ICNIRP-riktlinjerna för användning invid kroppen är 0,43 W/kg. Användande av tillbehör och förbättringar kan resultera i andra SAR-värden. SAR-värden kan variera beroende på nationella rapporteringsoch testkrav och nätverksband. CE-efterlevnad för europiska länder Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska Unionen (EU): Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan måste behandlas med de återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga i ditt land eller närområde, med hänsyn till lokala bestämmelser. Om batterierna som medföljer utrustningen har den kemiska symbolen Hg, Cd eller Pb, betyder det att batteriet har ett tungmetallinnehåll på mer än 0,0005% kvicksilver eller mer än 0,002% kadmium eller mer än 0,004% bly. Regelmeddelande för Europeiska unionen Utrustningen uppfyller RF Exposure Requirement 1999/519/EC, rådsrekommendation från 12 Juli 1999 rörande begränsningar av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 300 GHz). Denna utrustning uppfyller följande standarder: EN62311, EN , IEC , EN /2, EN , EN , EN , EN , EN , EN301511, EN /2, EN300328, EN /2, EN55022, EN För enheter som testas i enlighet med EN :2006 krävs ljudtester för EN Denna enhet har testats för uppfyllande av ljudtrycksnivåkravet i de tillämpliga EN och EN standarderna. Permanenta hörselskador kan uppstå om örsnäckor och hörlurar används på hög volym under längre tid A pleine puissance, l écoute prolongée du baladeur peut endommager l oreille de l utilisateur. ViewSonic ViewPad 7 i

3 Proceduren för uppskattning av överensstämmelse har följts med deltagande av anmälda organ: PHOENIX TESTLAB Identifieringsmärke: CE0700 (Anmält organ) CE 0700 Denna utrustning kan köras i: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Vi deklarerar härmed att denna cell, Wi-Fi och Bluetooth-radio uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. Produkter med 2,4-GHz trådlösa LAN-enheter Frankrike Vid 2,4-GHz trådlös LAN-drift med denna produkt gäller vissa restriktioner. Denna utrustning måste använda hela frekvensbandet från 2400 MHz till 2483,5 MHz (kanal 1-13) för inomhusapplikationer. Vid utomhusbruk får endast frekvensbandet MHz (kanal 1-9) användas. För de senaste kraven, se Garanti för tillhandahållande av användarinstruktioner Detta företag garanterar härmed att alla pekskärmsmobiler med stor skärm som det säljer (eller tillverkar, inklusive deras LP RF elektriska enheter eller moduler, märke: ViewSonic, modellnummer: VS13761) ska ha medföljande användarinstruktioner inuti förpackningen när de görs tillgängliga på marknaden. Produkternas instruktionerna eller externa förpackning ska innehålla: (1) en varning som lyder, Använd på rätt sätt för att minska effekten av den elektromagnetiska strålningen ; (2) ett uppmätt värde på SAR 0,43 W/kg; (3) instruktioner om säker användning av batterier/nätström; (4) en varning som lyder, Utan tillstånd får företag, affärer eller användare inte egenmäktigt ändra eller förstärka effekten eller modifiera egenskaperna och funktionerna på ursprungsdesignen för denna LP RF elektriska enhet, som tilldelats ett certifikat för LP-godkännande ; och (5) en varning som lyder, Användande av LP RF-enheter får inte påverka flygsäkerhet eller störa legitima telekommunikationer. Om störning uppstår skall användande av enheten genast upphöra för att inte återupptas förrän störningarna eliminerats. Legitima telekommunikationer avser trådlös telekommunikation i enlighet med Telecommunications Act. LP RF elektriska enheter måste tåla störningar orsakade av elektriska vågor eller strålning som avges av legitima telekommunikationer eller industriella, vetenskapliga eller läkemedelsenheter." Om detta företag överträder denna garanti skall det villkorslöst acceptera indragande av det certifikat för godkännande som utfärdats till företaget, ta juridiskt ansvar och ersätta alla förluster som åsamkats användarna. ViewSonic ViewPad 7 ii

4 Viktiga säkerhetsföreskrifter 1. Placera INTE andra föremål ovanpå ViewPad. De kan repa eller tränga in i skärmen. 2. Utsätt INTE ViewPad för smutsiga eller dammiga miljöer. 3. Placera INTE ViewPad på ojämna eller ostadiga ytor. 4. Tryck INTE in främmande föremål i ViewPad. 5. Utsätt INTE ViewPad för starka magnet- eller elektriska fält. 6. Utsätt INTE ViewPad för direkt solljus eftersom det kan skada LCD-skärmen. Håll på avstånd från värmekällor 7. SÄKRA TEMPERATURER: Denna ViewPad bör endast användas i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan -15 C och 55 C. 8. Använd INTE ViewPad i regn. 9. Kontrollera bestämmelser för kassering av elektroniska produkter hos de lokala myndigheterna eller en återförsäljare. 10. ViewPad och adaptern kan avge viss värme vid normal användning och laddning. Lämna INTE ViewPad i ditt knä för att undvika obehag eller skada p.g.a. att du utsätts för värme. 11. INGÅNGSSPÄNNING: Läs igenom märkningsetiketten på ViewPad för att se till att nätadaptern överensstämmer med märkningen. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren. 12. Använd INTE pennor eller andra skarpa föremål för att knacka på skärmen. 13. Rengör pekskärmen med en mjuk trasa. Om så behövs, fukta den lätt före rengöringen. Använd aldrig grova eller andra rengöringsmedel. 14. Stäng alltid av ViewPad vid installation eller avinstallation av externa enheter som inte stöder hotplugging. 15. Koppla ifrån ViewPad från eluttag och stäng av strömtillförseln före rengöring. 16. Ta INTE isär ViewPad. Endast behöriga tekniker bör utföra reparationer. 17. ViewPad har öppningar för att avge värme. Blockera INTE ViewPads ventilationsuttag eftersom den kan bli het och funktionsstörningar kan uppstå. ViewSonic ViewPad 7 iii

5 Deklaration om RoHS-efterlevnad Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan: Substans Föreslagen maximal koncentration Faktisk koncentration Bly (Pb) 0.1% < 0.1% Kvicksilver (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Hexavalent krom (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polybrominerade bifenyler (PBB) 0.1% < 0.1% Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0.1% < 0.1% Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt nedan: Exampel på undantagna komponenter är: 1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte nämns specifikt i RoHS-direktivens annex. 2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex piezoelektroniska enheter). 3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt). 4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt. ViewSonic ViewPad 7 iv

6 Ta copyrightt på information Copyright ViewSonic Corporation, Alla rättigheter förbehålles. Android är ett varumärke tillhörande Google Inc. Användande av detta varumärke styrs av Google Permissions. Denna produkt har en Android -plattform baserad på Linux och kan expanderas med hjälp av en mängd olika JME-baserade applikationsprogram. Alla produkter som används i den här enheten och alla varumärken som nämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare. Google, Google-loggan, Android, Android-loggan och Gmail är varumärken som tillhöra Google Inc. Användande av detta varumärke styrs av Google Permissions. Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED-loggan är registrerade varumärken som tillhör Wireless Fidelity Alliance. microsd är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Bluetooth och Bluetooth-loggan är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Java, JME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Förutsägelsemaskinen för inmatningsmetoden är TOUCHPAL som tillhandahålls av COOTEK. DataViz och RoadSync är registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls. DataViz och Documents To Go är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, PDF To Go och ikoner är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DataViz, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Friskrivning från ansvar: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska fel, korrekturfel eller uppgifter som saknas i denna handbok, ej heller för olyckor eller följdskador som orsakats av framtagandet av detta material eller av produktens funktion eller användning. För att ständigt kunna förbättra sina produkter förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Ingen del av det här dokumentet får kopieras, mångfaldigas eller överföras på något sätt för något syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation. Information om immaterialrättigheter Rättigheterna till all teknik och alla produkter som ingår i denna enhet tillhör deras respektive ägare: Denna produkt har en Android -plattform baserad på Linux och kan expanderas med hjälp av en mängd olika Java-Script-baserade applikationsprogram. Google, Google-loggan, Android, Android-loggan, Gmail, och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc. Bluetooth och Bluetooth-loggan är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Java, JME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. microsd är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Förutsägelsemaskinen för inmatningsmetoden är TOUCHPAL som tillhandahålls av COOTEK. ViewSonic ViewPad 7 v

7 Produktregistrering Tillgodose framtida behov och erhåll ytterligare produktinformation allteftersom den blir tillgänglig genom att registrera produkten på Internet på: Inköpsuppgifter Produktnamn: Modellnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Inköpsdatum: ViewPad 7 VS13761 ViewPad 7_UG_SWD Rev. 1A Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack för att du tar del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic webbisda för att ta reda på mer. USA och Kanada: Europa: Taiwan: ViewSonic ViewPad 7 vi

8 Innehållsförteckning Kapitel 1: Komma igång Din enhet... 1 Front... 1 Bakåt... 1 Ovansida... 1 Ner... 2 Sidan Tillbehör Sätta i SIM-kort och minneskort... 3 Ett SIM-kort och ett minneskort Ladda batteriet Använda hörlurar Sätta på eller stänga av enheten Låsa upp skärmen Sätta på och stänga av enheten... 5 Kapitel 2: Grunderna Hemskärmen... 6 Statusfältets ikoner... 6 Genvägsmeny... 9 Programlådan Utökad hemskärm Använda widgetar Välja skrivbordsunderlägg Justera volymen Kapitel 3: Ange information Skärmtangentbordet Använda skärmtangentbordet Ställa in inmatningsmetod Ändra inmatningsmetod Konfigurera inställningarna för tangentbordet Kapitel 4: Sända meddelanden Kontakter Importera kontakter Skicka ett textmeddelande Skicka ett multimediemeddelande Ett multimediemeddelande (MMS) kan innehålla grafik- och ljudfiler Skicka ett audio-mms Kapitel 5: Använda Internet Ansluta till Internet Wi-Fi Mobilt datanätverk Starta en dataanslutning Snabbsökning på din ViewPad och på nätet ViewSonic ViewPad 7 vii

9 Innehållsförteckning Kapitel 6: Använda BlueTooth Ansluta till Bluetooth-enheter Kapitel 7: Multimediaapplika-tioner Videor Spela in video Granska en video Konfigurera videokamerans inställningar Visa videor Spela upp videor i ett album Använda musikspelaren Musikskärmen Spela musik Byta uppspelningsalternativ Skapa en spellista Kapitel 8: Program Aldiko Läsa en e-bok Ladda ner en e-bok Camcorder Documents To Go Word To Go Sheet To Go Slideshow To Go PDF To Go File Browser Hantera filer och mappar Gallery Market Music Note Pad Rss Reader Inställningar SIM Toolkit (endast för vissa modeller) Talk Videoklipp Voice Dialer Voice Note YouTube Kapitel 9: Hantera din ViewPad ViewPad-inställningar Wireless & networks (Trådlöst och nätverk) Call settings (Samtalsinställningar) Sound (Ljud) Display (Bildskärm) Location & Security (Plats och säkerhet) ViewSonic ViewPad 7 viii

10 Innehållsförteckning Applications (Applikationer) Accounts & sync (Konton och synk) Privacy (Sekretess) SD card, USB Mass Storage & ViewPad storage (SD-kort, USB-masslagring och ViewPad-lagring) Search (Sök) Language & keyboard (Språk och tangentbord) Text-to-speech (Text-to-speech) Date & time (Datum och tid) About ViewPad (Om ViewPad) Ändra grundläggande inställningar Datum och tid Ställa i larm Bildskärmsinställningar Ringinställningar Använda trådlöst och nätverk Skydda din ViewPad Aktivera eller inaktivera sim-kortets PIN-kod Aktivera skärmlåsskydd Återställa din ViewPad Kapitel 10: Använda PC-verktygsapplikationen Använda PC-verktygsapplikationen Installera drivrutinen Använda din ViewPad som masslagringsenhet Använda din ViewPad som ett modem Synkronisera din ViewPad med en dator Specifikationer ViewSonic ViewPad 7 ix

11 Kapitel 1: Komma igång 1.1 Din enhet Front Frontkamera Kapitel 1: Komma igång Återgå Bakåt Pekskärm Sök Hem: Återgå till hemskärmen. Håll ner för att visa de senaste aktiviteterna. Meny: Tryck för att låsa upp enheten. Tryck för att visa menyalternativen. 3-megapixelkamera: Se Videor på sid 23. Ovansida Kortplats för Micro SD-kort Kortplats för SIM-kort Volym: Tryck på den vänstra volymknappen för att sänka volymen och den högra för att höja den. ViewSonic ViewPad 7 1

12 Kapitel 1: Komma igång Ner Återställ MIC Hörlursuttag: Använd hörlurar för handsfreesamtal eller för att lyssna på musik. Mini-USB-port: Anslut via USB-kabel till en dator för funktion som modem/usbmasslagring. Anslut USB-kabel och nätadapter för att ladda batteriet. Sidan Strömförsörjning: Håll ner i fem sekunder för att starta eller stänga av enheten. Spara batteri genom att släcka eller tända skärmen med ett snabbtryck. Högtalare 1.2 Tillbehör Förpackningen innehåller följande delar. Om någon del saknas, kontakta återförsäljaren. ViewPad 7 Nätadapter / laddare Mini-USB-kabel Hörlurar Läderväska Snabbstartguide ViewSonic ViewPad 7 2

13 Kapitel 1: Komma igång 1.3 Sätta i SIM-kort och minneskort Ett SIM-kort och ett minneskort SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer och detaljer om din nätverkstjänst. Du behöver ett microsd -kort för att lagra bilder, musik, video och andra data. Sätta i SIM-kortet/microSD-kortet 1. Öppna locket på kortplatsen. 2. Sätt i SIM-kortet/micro SD-kortet enligt bilden. Se till att de förgyllda kontakterna är riktade uppåt. 3. Stäng locket. Ta ut SIM-kortet 1. Öppna locket på kortplatsen. 2. Tryck för att mata ut SIM-kortet från kortplatsen. 3. Stäng locket. Ta ut minneskortet 1. För att ta ut kortet på ett säkert sätt, tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > SD card (SD-kort), USB Mass storage & phone storage (USB-masslagring och lagring i telefonen) > Unmount SD card (Montera bort SD-kortet). 2. Öppna locket på kortplatsen. 3. Tryck för att mata ut SD-kortet från kortplatsen. OBS: Ta inte ut minneskortet medan enheten är på. Om minnekortet plötsligt tas ut kan data gå förlorad eller systemet hänga sig på ett oförutsägbart sätt. 1.4 Ladda batteriet Batteriet är endast delvis laddat vid leverans. För fulladdning, ladda det i två timmar. Ladda batteriet 1. Anslut ena änden av nätadaptern till mini-usbkontakten på enheten i enlighet med bilden. 2. Anslut den andra änden av nätadaptern till ett vägguttag för att påbörja laddning. Medan batteriet laddas lyser den röda lysdioden. -konen visas också i statusfältet. När batteriet är fulladdat släcks den röda lysdioden och den gröna lysdioden tänds. Om enheten är på visas också -ikonen i statusfältet. ViewSonic ViewPad 7 3

14 Kapitel 1: Komma igång OBS: Batteriet kan också laddas genom att ansluta enheten till en dator via en USB-kabel. (Laddningstiden kan dock komma att öka märkbart) Batteriets livslängd kan variera beroende på användning. 1.5 Använda hörlurar För handsfreesamtal eller för att lyssna på musik, sätt i hörlurarnas kontakt i hörlursuttaget. OBS: När du använder hörlurar kan din förmåga att höra externa ljud begränsas. Använd inte hörlurar om det kan utsätta dig för risk. Lyssna inte på högsta volym i hörlurarna eftersom det kan skada din hörsel. 1.6 Sätta på eller stänga av enheten När SIM-kortet satts i och batteriet laddats är enheten redo att användas. Starta enheten Håll ner strömbrytaren tills enheten vibrerar. Stänga av enheten 1. Håll ner strömbrytaren i fem sekunder. 2. Ett fönster öppnas. Tryck lätt på Power off (Stäng av). 3. Välj OK för att bekräfta. Försätta enheten i viloläge Försätt enheten i viloläge genom ett kort tryck på strömbrytaren. Skärmen släcks. Tänd skärmen igen genom att helt kort trycka på strömbrytaren igen. ViewSonic ViewPad 7 4

15 Kapitel 1: Komma igång 1.7 Låsa upp skärmen Låsa upp skärmen 1. Tryck kort på strömbrytaren eller på knapparna på framsidan för att väcka enheten ur viloläge. 2. Tryck lätt och svep uppåt för att låsa upp skärmen. 1.8 Sätta på och stänga av enheten Aktivera/inaktivera ljudet 1. Tryck på strömbrytaren eller knapparna på framsidan för att väcka skärmen ur viloläge. 2. Tryck lätt och svep uppåt för att stänga av ljudet. 3. Sätt på ljudet igen genom att upprepa ovanstående steg. ViewSonic ViewPad 7 5

16 Kapitel 2: Grunderna 2.1 Hemskärmen Kapitel 2: Grunderna Ifrån hemskärmen kan du snabbt komma åt allmänna funktioner och visa meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden, samt kontrollera batteri- och anslutningsstatus. Google Search Ange den text du vill söka efter i rutan. Statusfält Visar status, meddelandeikoner och klocka. Meddelanden, möten, uppgifter och anslutningsmeddela nden visas också här. Programlådan Tryck lätt för att visa applikationer och enhetens inställningar. Genvägsmeny Tryck lätt på en ikon för att komma åt funktionen. Statusfältets ikoner Statusfältets ikoner visar olika typer av information. Tryck lätt på statusfältet och svep nedåt för att lätt och enkelt visa pågående telefonaktiviteter eller meddelanden. Stäng fönstret genom att trycka på. ViewSonic ViewPad 7 6

17 Kapitel 2: Grunderna Ikonerna i statusfältet ger följande information: Meddelandeikon Textmeddelandeikon Batteriikon USBanslutningsikon Signalstyrkeikon Nätverksikon Wi-Fi-ikon Bluetooth-ikon Volym-ikon Följande ikoner kan komma att visas i volymområdet. Batteriikon Följande ikoner kan komma att visas i batteriikonområdet: Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Ljudet är av. Batteriet är fullt. Vibreringsläge är aktiverat Batteriet är svagt. Högtalartelefon är på. Batteriet laddas. Telefonens högtalare är avstängd. För laddning av batteriet, se Ladda batteriet på sid 3. För justering av volymen, se Justera volymen på sid 12. Telefonnätverksikon Följande ikoner kan komma att visas i telefonnätverkets ikonområde. Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Ingen nätverkssignal Samtal pågår. Maximal signalstyrka. Färre staplar innebär svagare signal. GPRS-nätverk används. Samtal har parkerats. Inget SIM-kort har satts i. ViewSonic ViewPad 7 7

18 Kapitel 2: Grunderna Anslutningsikon Följande ikoner kan komma att visas i anslutningsikonområdet. Meddelandeikon Följande ikoner kan komma att visas i meddelandeikonens område. Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning WiFi-ansluten. Meddelande om nytt textmeddelande Bluetooth-anslutningen är aktiv. Nytt WAP Push-meddelande GPRS data-anslutningen är aktiv. Meddelande om nytt e- postmeddelande HSDPA-anslutningen är aktiv. Meddelande om nytt Google-epost Enheten är ansluten till en dator via en USB-kontakt. Larm Filen har laddats ner. Uppgiftsmeddelande Meddelande om missat samtal ViewSonic ViewPad 7 8

19 Kapitel 2: Grunderna Genvägsmeny För enkel menyåtkomst, tryck lätt på objektet på hemskärmen. Anpassa genvägsmenyn Lägga till en genväg: 1. Tryck lätt på Menu (Meny) > Add (Lägg till) > Shortcuts (Genvägar). 2. Tryck lätt på Applications (Applikationer) för att visa en lista över applikationerna. 3. Tryck lätt på de föremål du vill ska synas på hemskärmen. Ta bort en genväg: 1. Tryck lätt och håll kvar på den önskade genvägsikonen. Ikonen förstoras. 2. visas till höger på hemskärmen. 3. Dra ikonen till för att radera. Genvägsikonen tas bort. ViewSonic ViewPad 7 9

20 Kapitel 2: Grunderna Programlådan Programlådan innehåller alla applikationer och inställningar. På hemskärmen, tryck lätt på för att öppna menyn. Svep med fingret för att rulla uppåt eller nedåt och visa fler av enhetens applikationer. Tryck lätt på en ikon för att öppna applikationen. Utökad hemskärm Svep med fingret åt vänster eller höger för att rulla över hemskärmen. De två utökningarna till vänster och till höger om hemskärmen ger mer utrymme för ikoner, widgetar, genvägar och andra föremål. Använda widgetar Spara tid med levande uppdateringar direkt på hemskärmen och få alla dina anpassade uppdateringar på ett och samma ställe. Du kan lägga till och anpassa widgetar på hemskärmen efter eget behag. 1. På hemskärmen, tryck lätt på Menu (Meny) > Add (Lägg till) > Widgets (Widgetar). ViewSonic ViewPad 7 10

21 Kapitel 2: Grunderna En gallerilista med alla tillgängliga widgetar visas. 2. Tryck lätt på den widget du vill ska synas på hemskärmen. Ta bort widgetar: 1. På hemskärmen, tryck lätt och håll kvar på önskad widget. Widgeten förstoras. 2. visas längst ner på hemskärmen. 3. Dra widgeten till för att radera. Widgeten tas bort. Välja skrivbordsunderlägg Du kan anpassa skrivbordsunderlägget på hemskärmen med standardunderlägget eller med bilder tagna med enheten. Välja skrivbordsunderlägg i Bilder 1. På hemskärmen, tryck lätt på Menu (Meny) > Wallpaper (Bakgrund). 2. Select wallpaper from (Välj bakgrund från) visas på skärmen 3. Tryck lätt på Gallery (Galleri). 4. Tryck lätt för att välja en bild som tagits med telefonens kamera eller sparats på SD-kortet. 5. Miniatyrbilder för varje bild visas. Tryck lätt för att välja den bild du vill ha som skrivbordsunderlägg. 6. Dra med fingret för att välja beskärningsyta och tryck lätt inuti rutan för att beskära bilden. 7. Tryck lätt på Save (Spara). Den beskurna bilden används som skrivbordsunderlägg på hemskärmen. ViewSonic ViewPad 7 11

22 Kapitel 2: Grunderna Välj underlägg i underläggsgalleriet 1. På hemskärmen, tryck lätt på Menu (Meny) > Wallpaper (Bakgrund). 2. Select wallpaper from (Välj bakgrund från) visas på skärmen 3. Tryck lätt på Wallpaper (Bakgrund). 4. Alls systemets underlägg visas. Svep med fingret åt vänster eller åt höger för att visa alla underlägg. 5. Tryck lätt för att förhandsvisa underlägget. 6. Tryck lätt på Set wallpaper (Välj som skrivbordsunderlägg) för att tillämpa valet. 2.2 Justera volymen Den här enheten har tre sorters volym som kan justeras separat: Media volume (Medievolym): Ställ in volymen för musik och video. Ringer volume (Ringsignalsvolym): Ställ in volym för inkommande samtal och meddelanden. In-call volume (Volym under pågående samtal): Ställ in volymen under pågående samtal. Justering av ringsignalsvolymen 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Sound & display (Ljud och visning). 2. I delmenyn för ljudinställningar, tryck lätt på Ringer volume (Ringsignalsvolym) för att visa skjutreglaget för ringsignalsvolym. 3. Justera volymen på ett av följande sätt: a. Dra i volymskjutreglaget för att justera volymen. Volymskjutreglage b. Tryck på volymknappen. Dra volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen. OBS: När enheten är försatt i tyst läge stängs alla ljud av med undantag för media och larm. 3. Tryck lätt på för att stänga menyn. Justering av volymen under pågående samtal 1. Under pågående samtal, tryck på volymknappen till höger. 2. Dra volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen. Justering av medievolymen 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Sound & display (Ljud och visning). 2. I delmenyn för ljudinställningar, tryck lätt på Media volume (Medievolym) för att visa volymskjutreglaget för Media. 3. Dra i volymskjutreglaget för att justera volymen. Volymskjutreglage ViewSonic ViewPad 7 12

23 Kapitel 3: Ange information Kapitel 3: Ange information 3.1 Skärmtangentbordet Skärmtangentbordet visas i porträttläge när en applikation kräver textinmatning, t.ex vid textmeddelanden och e-post. Tangentbordets inmatningsmetod är aktiverad som standard. Pil för val av skiftlås Tryck lätt för att växla mellan versaler och gemener. Ordlista: Tryck lätt för att aktivera ordlistan. Val av inmatningsmetod: Tryck lätt för att välja önskad inmatningsmetod. Använda skärmtangentbordet Tryck lätt på skärmen för att öppna skärmtangentbordet. Tangentbord för gemener (standard) Tangentbord för versaler Siffror och symboler Använd skärmtangentbordet på samma sätt som du använder ett datortangentbord. Tryck lätt på tangenterna för att ange en bokstav. För att växla mellan visning av versaler och gemener, tryck lätt på. För att visa siffror och symboler, tryck lätt på. Tryck lätt på för att gå tillbaka. ViewSonic ViewPad 7 13

24 Kapitel 3: Ange information Ställa in inmatningsmetod Den här enheten stöder flera olika textinmatningsmetoder. Välj önskad metod. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Language & keyboard (Språk och tangentbord). 2. I delmenyn Textinställningar visas en lista med de olika inmatningsmetoderna. Välj och markera de alternativ du föredrar. Ändra inmatningsmetod 1. Håll ner valfritt textfält i programmet. I Messaging (Meddelanden) kan du till exempel hålla ner fältet "To: (Till:)". Fönstret för inmatningsmetod öppnas. 2. Välj en av de tillgängliga inmatningsmetoderna. 3.2 Konfigurera inställningarna för tangentbordet Du kan utnyttja hjälpmedel för tangentbordet när du anger text via enhetens tangentbord. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Language & keyboard (Språk och tangentbord). 2. Tryck lätt på TouchPal. 3. Välj de tillämpliga alternativen från delmenyerna Grundläggande inställningar, Förutsägande inmatning och gester, Kinesiska och Handskrift. Basic settings (Grundinställningar): tillgängliga alternativ är Word prediction (Ordtolkning), Key press sound (Knapptrycksljud), Key press vibration (Knapptrycksvibration), Layout in portrait mode (Layout i stående läge), Layout in landscape mode (Layout i liggande läge), Swipe to switch layout (Dra för att växla ViewSonic ViewPad 7 14

25 Kapitel 3: Ange information layout), Mixed language input (Blandad språkinmatning) och Select languages (Välj språk). Prediction & Gestures (Ordtolkning och gester): tillgängliga alternativ är Predict next word (Förutsäg nästa ord), Correct mistyping (Rätta skrivfel), Slide-down symbols (Skjut nedåt-symboler) och Relevant words (Relevanta ord). Chinese (Kinesiska): tryck lätt på Ambiguous PinYin (Tvetydig PinYin) för att se ytterligare alternativ. (endast för traditionell kinesiska) Handwriting (Handstil): tillgängliga alternativ är Stroke width (Penselbredd), Recognize interval (Identifieringsintervall), Stroke Color (Penselfärg) och Help (Hjälp). (endast för traditionell kinesiska) ViewSonic ViewPad 7 15

26 Kapitel 4: Sända meddelande Kapitel 4: Sända meddelanden 4.1 Kontakter Lägga till en kontakt 1. Tryck lätt på Contacts (Kontakter). 2. Tryck lätt på Menu (Meny) > New contact (Ny kontakt). 3. Ange kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, e-postadress etc. Tryck lätt på Done (Klart) för att spara eller på Revert (Återgå) för att avsluta utan att spara ändringarna. OBS: SIM-kontakt sparar endast namn och telefonnummer. För att spara mer information, t.ex. e-postadress, skapa en ny kontakt på enheten. Importera kontakter 1. Tryck lätt på Menu (Meny) > Import/export (Importera/exportera). 2. Välj att importera kontakter från SIM Card (SIM-kort) eller SD Card (SD-kort). 3. Välj de kontakter som ska importeras eller tryck lätt på Menu (Meny) för att välja Import all (Importera alla). 4.2 Skicka ett textmeddelande 1. Tryck lätt på Messaging (Meddelanden). 2. Tryck lätt på New message (Nytt meddelande). ViewSonic ViewPad 7 16

27 Kapitel 4: Sända meddelande 3. I fältet To (Till), ange mottagarens telefonnummer och tryck sedan lätt på Next (Nästa). 4. Skriv meddelandet i Type to compose (Komponera)-fältet och tryck sedan lätt på Done (Klart). 5. Tap Tryck lätt på Send (Skicka). 4.3 Skicka ett multimediemeddelande Ett multimediemeddelande (MMS) kan innehålla grafik- och ljudfiler. 1. Tryck lätt på Messaging (Meddelanden). 2. Tryck lätt på New message (Nytt meddelande) > Menu (Meny) > Add subject (Lägg till ämne). Meddelandet konverteras automatiskt till ett MMS-meddelande. 3. Ange mottagarens mobiltelefonnummer eller e-postadress i fältet To (Till) och ange sedan Subject (Ämne). 4. Lägg till komponenter genom att trycka på Menu (Meny) > Attach (Bifoga) för att bifoga bilder eller videoklipp. 5. Tryck lätt på Send (Skicka). 4.4 Skicka ett audio-mms 1. Tryck lätt på Messaging (Meddelanden). 2. Tryck lätt på New message (Nytt meddelande) > Menu (Meny) > Attach (Bifoga) > Record audio (Spela in audio). 3. Tryck lätt på för att påbörja inspelning. 4. Tryck lätt på för att avbryta inspelning. OBS: Tryck lätt på för att spela upp. Tryck lätt på Use this recording (Använd den här inspelningen) för att spara inspelningen. Tryck lätt på Discard (Släng) för att radera inspelningen. När ljudinspelningen lagrats kan du också trycka lätt på Play (Spela), Replace (Ersätt) och Remove (Ta bort) inspelningen. 5. Ange mobiltelefonnumret i fältet To (Till). Audiomeddelandet kan sändas till upp till 20 mottagare. 6. Tryck lätt för att ange meddelandet i rutan och tryck sedan lätt på Send (Skicka). ViewSonic ViewPad 7 17

28 Kapitel 5: Använda Internet Kapitel 5: Använda Internet 5.1 Ansluta till Internet Den här enheten ansluter till Internet via: Wi-Fi Mobila datanätverk Wi-Fi Sätta på eller stänga av Wi-Fi. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Wireless & networks (Trådlöst och nätverk). 2. Tryck lätt på Wi-Fi-funktionen och sätt på eller stäng av Wi-Fi. Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk 1. Starta Wi-Fi. 2. Tryck lätt på Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar). Enheten söker efter Wi-Fisignaler. 3. Upptäckta nätverk visas nedan. Tryck lätt på ett nätverk och tryck sedan lätt på Connect (Anslut). 4. Om du väljer ett osäkert nätverk etableras anslutningen automatiskt. 5. Fortsätt annars till nästa steg. ViewSonic ViewPad 7 18

29 Kapitel 5: Använda Internet 6. Vid anslutning till ett säkert nätverk uppmanas du att ange lösenordet. Ange lösenordet och tryck sedan lätt på Connect (Anslut). När du anslutits till ett Wi-Fi-nätverk visas anslutningsikonen i statusfältet. Lägga till ett Wi-Fi-nätverk 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Wireless & networks (Trådlöst och nätverk). 2. Tryck lätt på Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar). 3. I Wi-Fi-nätverks, tryck lätt på Add Wi-Fi network (Lägg till Wi-Fi-nätverk). Ett nytt fönster öppnas. 4. Följ instruktionerna på skärmen och ange nödvändig information. Tryck sedan lätt på Save (Spara) för att spara inställningarna. Konfigurera Wi-Fi-inställningar 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Wireless & networks (Trådlöst och nätverk). 2. Tryck lätt på Wi-Fi-inställningar > Menu (Meny) > Advanced (Avancerat). OBS: Om du använder en statisk IP, ange de nödvändiga IPinställningarna. 3. I IP-inställningar, ange information om IP-dress, nätbrygga, nätmask och DNS. Tryck lätt på OK för att spara inställningarna. ViewSonic ViewPad 7 19

30 Kapitel 5: Använda Internet Mobilt datanätverk Kontrollera tillgängligheten till dessa anslutningar med din nätverksoperatör och införskaffa följande information: Åtkomstpunktsnamn (APN) Proxy Port Användarnamn Lösenord Ställa in en trådlös dataanslutning 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Wireless & networks (Trådlöst och nätverk). 2. Tryck lätt på Mobile networks (Mobila nätverk) > Access Point Names (Åtkomstpunktsnamn). 3. Tryck lätt på Menu (Meny) > New APN (Nytt APN). 4. Tryck lätt på Name (Namn) för att ange anslutningens namn. Tryck sedan lätt på OK. 5. Ange APN och tryck sedan lätt på OK. 6. Ange Proxy, Port, Username (Användarnamn) och Password (Lösenord) (om tillgängligt) etc. och tryck sedan lätt på OK. 7. Tryck lätt på Save (Spara) för att spara dina inställningar eller tryck lätt på Discard (Släng) för att avsluta utan att spara inställningarna. Starta en dataanslutning Dataanslutning aktiveras automatiskt när enheten startas. Om du ställer in flera dataanslutningar, välj den anslutning du vill använda manuellt. Starta en dataanslutning manuellt 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar). ViewSonic ViewPad 7 20

31 Kapitel 5: Använda Internet 2. Tryck lätt på Wireless & networks (Trådlöst och nätverk) > Mobile networks (Mobila nätverk) > Access Point Names (Åtkomstpunktsnamn). 3. En lista med anslutningar visas. Tryck lätt på radioknappen för att välja den anslutning du vill använda. Snabbsökning på din ViewPad och på nätet På hemskärmen kan du söka efter information på nätet med Google Search. 1. Tryck lätt på Google Search-widgeten. 2. Ange den text du söker efter i Quick Search Box (snabbsökningsrutan). 3. Tryck lätt på Search (Sök). ViewSonic ViewPad 7 21

32 Kapitel 6: Använda BlueTooth Kapitel 6: Använda BlueTooth Bluetooth-lägen On (På): Bluetooth är på. Enheten upptäcker andra Bluetooth-enheter men denna enhet är inte synlig för andra. Discoverable (Kan upptäckas): Bluetooth är på och denna enhet är synlig för andra Bluetooth-enheter. Off (Av): Bluetooth är av. Sätta på eller stänga av Bluetooth. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Wireless & networks (Trådlöst och nätverk). 2. Tryck lätt för att kontrollera Bluetooth och aktivera. 3. Låt andra upptäcka din telefon genom att trycka lätt på Bluetooth settings (Bluetooth-inställningar) och markera a Discoverable (Kan upptäckas) för att göra din ViewPad synlig för andra enheter. 6.1 Ansluta till Bluetooth-enheter En anslutning till en Bluetooth-enhet kallas för ett partnerskap. Du måste para din telefon och skapa ett partnerskap med en Bluetooth-enhet för att kunna utbyta information. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Wireless & networks (Trådlöst och nätverk). 2. Tryck lätt på Bluetooth settings (Bluetooth-inställningar) för att visa menyalternativen. 3. Sök efter en ny enhet genom att trycka lätt på Scan for devices (Sök efter enheter). 4. Tryck lätt på enheten för att ansluta. 5. Ange PIN-kod för att påbörja parning och tryck sedan lätt på OK. OBS: Enhetens PIN måste vara densamma som PIN-koden för den andra Bluetooth-enheten som ska paras. 6. Om du ansluter till en audioenhet som endast stöder HSP/HFP visas "Connected to phone audio (Ansluten till telefonaudio)" på skärmen. 7. Om du ansluter till en audioenhet som stöder HSP/HFPA2DP visas "Connected to phone and media audio (Ansluten till telefonaudio)" på skärmen. OBS: Tryck lätt och håll kvar på den valda enheten för att öppna dess meny. OBS: När ett partnerskap etablerats behöver lösenordet inte längre anges nästa gång du ansluter till samma enhet. ViewSonic ViewPad 7 22

33 Kapitel 7: Multimediaapplikationer Kapitel 7: Multimediaapplikationer 7.1 Videor Du kan spela in video med enhetens 3-megapixelkamera. Spela in video Visar senast inspelade video. Skjut åt sidan för att växla mellan mellan video- och kameraläge. Anger inspelningstid. Tryck lätt för att spela in video. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Camcorder. 2. Rikta in enheten mot motivet. 3. Påbörja inspelning genom att trycka på slutarknappen eller trycka lätt på. 4. Avbryt inspelning genom att trycka på slutarknappen eller trycka lätt på. Granska en video När du spelat in en video visas en miniatyrbild för videon i skärmens övre högra hörn. Tryck lätt på miniatyrbilden för att spela upp videon i fullskärmsläge. Tryck lätt på DELETE (TA BORT) för att radera bilden och visa nästa bild. Tryck lätt på SHARE (DELA) för att dela bilden via e-post eller meddelande. Tryck lätt på PLAY (SPELA) för att spela upp ett videoklipp. Tryck lätt på DONE (KLAR) för att spara inställningarna. ViewSonic ViewPad 7 23

34 Kapitel 7: Multimediaapplikationer Konfigurera videokamerans inställningar På kameraskärmen, tryck lätt på Menu (Meny) > Settings (Inställningar). Menyn för kamerainställningar visas till vänster på skärmen. Svep uppåt eller nedåt med fingret för att rulla igenom sidan för ytterligare alternativ. Tryck lätt på ett alternativ för att konfigurera videokamerans inställningar. Tryck lätt för att visa och justera kamerans allmänna inställningar: Läge Inställningar Tillgängliga alternativ Video (Videoläge) Video quality (Videokvalitet) Video Encoder (Videoenkoder) Video duration (Videons varaktighet) White Balance (Vitbalans) VGA, QVGA, QCIF MPEG4, H263, H minutes (60 minuter (för MMS)), 10 minutes (10 minuter), 30 minutes (30 minuter) Auto, Incandescent (Självlysande), Daylight (Dagsljus), Fluorescent (Fluorescerande), Cloudy (Molnigt) Color effect (Färgeffekt) None (Inget), Mono, Sepia, Negative (Negativ) Prompt after capture (Fråga efter infångning) Ingen begränsning (Obegränsat), No preview (ingen förhandsvisning), 3 seconds (3 sekunder), 5 seconds (5 sekunder), 10 seconds (10 sekunder) ViewSonic ViewPad 7 24

35 Kapitel 7: Multimediaapplikationer 7.2 Visa videor Spela upp videor i ett album 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Videos (Videor). Alla sparade videoklipp kan visas. 2. Tryck lätt för att spela upp en video. 7.3 Använda musikspelaren Du kan föra över din musik till den här enheten från datorn. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Music (Musik). Musikskärmen Playback screen (Uppspelningsskärm): Visar uppspelningsområdet med uppspelningskontrollerna. Tryck lätt för att gå till skärmen Spelas nu. Tryck lätt för att blanda. Albumbild eller animation Tryck lätt för att gå till föregående spår. Skjut åt sidan för att gå framåt eller bakåt. Tryck lätt för att aktivera eller inaktivera upprepningsfunktionen. Område för visning av ljudinformation. Tryck lätt för att gå till nästa spår. Tryck lätt för att spela upp eller pausa spåret. ViewSonic ViewPad 7 25

36 Kapitel 7: Multimediaapplikationer Library screen (Biblioteksskärm): Visar mappkategorier som gör det snabbt och lätt att söka efter mediefiler. Det innehåller följande kategorier: Artists (Artister), Albums (Album), Songs (Sånger), Playlists (Spellistor) och Now playing (Spelas nu). Now Playing screen (Spelas nu-fönstret): Visar en lista över de sånger som spelas just nu och de som köats för uppspelning. Dra ikonen till vänster om varje mediefil för att arrangera uppspelningsordningen. Spela musik Spela musik 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Music (Musik). 2. Tryck lätt på Menu (Meny) > Library (Bibliotek). Biblioteksskärmen visas. 3. Tryck lätt på Songs (Sånger) för att visa alla sånger på enheten. 4. Tryck lätt för att välja ett spår. Uppspelningen startar automatiskt. ViewSonic ViewPad 7 26

37 Kapitel 7: Multimediaapplikationer Byta uppspelningsalternativ På uppspelningsskärmen, tryck lätt på Menu (Meny). Tryck lätt på Library (Bibliotek) för att gå till skärmen Musikbibliotek. Tryck lätt på Party shuffle (Party-blandning) för att spela alla sånger i slumpmässig ordning. Tryck lätt på Add to playlist (Lägg till i spellista) för att lägga till sången till önskad spellista. Tryck lätt på Use as ringtone (Använd som ringsignal) för att använda en sång som din ringsignal. Tryck lätt på Delete (Ta bort) för att radera denna sång. Skapa en spellista Lägg till sånger till en angiven spellista eller skapa en spellista. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Music (Musik). 2. Tryck lätt på Menu (Meny) > Library (Bibliotek). Biblioteksskärmen visas. 3. Tryck lätt och håll kvar på den sång du vill lägga till. 4. Tryck lätt på Add to playlist (Lägg till i spellista). 5. Välj ibland befintliga spellistor eller tryck lätt på New (Ny) för att skapa en ny spellista. Sång läggs till i spellistan. Ta bort en musikfil från spellistan 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Music (Musik). 2. Tryck lätt på Menu (Meny) > Library (Bibliotek). Biblioteksskärmen visas. 3. Tryck lätt och håll kvar på den sång du vill radera. 4. Tryck lätt på Remove from playlist (Ta bort från spellista). 5. Sång tas bort från spellistan. ViewSonic ViewPad 7 27

38 Kapitel 8: Program Kapitel 8: Program Den här enheten levereras med följande program installerade. Program Aldiko Camcorder Beskrivning Ladda ner e-böcker för läsning på din enhet från en online-katalog. Spelar in videoklipp. Camera Tar bilder eller öppnar webbkameran Documents To Go File Browser Använd Document To Go-applikationer som t.ex. Word To go, Sheet To Go, Slideshow To Go och PDF To Go Lite. Hantera audio-, video- och bildfiler. Gallery Visa och redigera bilder och videor. Se sid 25. Market Music Hitta applikationer och roliga spel som du kan ladda ner och installera på enheten. Spela och hantera musik- och ljudfiler på din ViewPad. Note Pad Gör anteckningar för utkast. sid 33. Rss Reader Färska uppdateringar av dina favoritnyheter och - webbplatser. Settings SIM Toolkit Talk Konfigurera enhetens inställningar samt enhetens trådlösa inställningar och samtalsinställningar. Anslut direkt till och använd tjänsterna som erbjuds av din nätoperatör. Google s program för snabbmeddelanden. Videos Spela upp videoklipp. Voice Dialer Voice Note Läs och spela in texter som ska kännas igen och användas av enheten för röstuppringning, kontaktsökning och annat. Gör röstanteckningar. ViewSonic ViewPad 7 28

39 Kapitel 8: Program Program YouTube Beskrivning Online videoströmningstjänst där du kan titta på, söka efter och ladda upp videoklipp. 8.1 Aldiko Med Aldiko kan du ladda ner e-böcker från en online-katalog för läsning på din enhet. Läsa en e-bok 1. På hemskärmen, tryck lätt på > Aldiko. 2. Välj en e-bok från bokhyllan och tryck lätt för att öppna boken. 3. Svep med fingret åt höger eller vänster för att bläddra bakåt eller framåt i texten. Ladda ner en e-bok. 4. På hemskärmen, tryck lätt på > Aldiko > Download books (Ladda ner böcker). 5. Välj i en lista över utgivare i Aldikos online-katalog. 6. Tryck lätt på den bok du vill ladda ner och tryck sedan lätt på Download (Hämta). 7. Den nerladdade boken visas i din bokhylla. Obs: Du måste kanske betala för att kunna lada ner böcker. 8.2 Camcorder Spela in videoklipp med din ViewPad. Se Videor på sid 23. ViewSonic ViewPad 7 29

40 8.3 Documents To Go Kapitel 8: Program Med Documents To Go kan du öppna Microsoft Office och Adobe-filformat. Word To Go Med Word To Go kan du granska och redigera Microsoft Word-dokument (.doc och.docx). Det stöder inbäddade bilder, fontfärg, fet-, kursiv och understruken text, punktlistor och numrerade listor, med mera. Öppna Word To Go 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Documents (Dokument) > Word To Go. 2. Tryck lätt på Open File (Öppna fil). 3. Tryck lätt på den fil du vill öppna. Dra med fingret på skärmen för att panorera eller byta sida. 4. Stäng filen genom att trycka lätt på Return (Återgå). Sheet To Go Med Sheet To Go kan du granska och redigera Microsoft Excel-dokument (.xls och.xlsx). Det stöder cell- och nummerformatering, rad- och spaltjustering, formler och snabb fingervänlig panorering. Öppna Sheet To Go 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Documents (Dokument) > Sheet To Go. 2. Tryck lätt på Open File (Öppna fil). 3. Tryck lätt på den fil du vill öppna. Dra med fingret på skärmen för att panorera igenom bladet. Visa andra kalkylblad genom att trycka lätt på Menu (Meny) > View (Visa) > Worksheets (Kalkylblad) och sedan trycka lätt på namnet på det kalkylblad du vill öppna. 4. Stäng filen genom att trycka lätt på Return (Återgå). ViewSonic ViewPad 7 30

41 Kapitel 8: Program Slideshow To Go Med Slideshow To Go kan du granska och redigera Microsoft PowerPointdokument (.ppt och.pptx). Det stöder bildvisning, dispositionsläge, stödanteckningar, bilder, diagram, fontformatering och smidig "snärt"-navigering mellan bilderna. Öppna Slideshow To Go 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Documents (Dokument) > Slideshow To Go. 2. Tryck lätt på Open File (Öppna fil). 3. Tryck lätt på den fil du vill öppna. 4. Stäng filen genom att trycka lätt på Return (Återgå). PDF To Go Med PDF To Go kan du visa Adobe PDF-filer (.pdf). Det stöder sidovisning, automatiskt radbyte, flera zoomnivåer, automatisk vridning, inbäddade bilder, med mera. Öppna PDF To Go 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Documents (Dokument) > PDF To Go. 2. Tryck lätt på Open File (Öppna fil). 3. Tryck lätt på den fil du vill öppna. Tryck lätt på skärmen för att öppna zoomkontrollerna. Dra med fingret uppåt eller nedåt för att visa nästa eller föregående sida. 4. Stäng filen genom att trycka lätt på Return (Återgå). 8.4 File Browser Med File Browser kan du bläddra igenom innehållet på din ViewPad. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > File Browser. 2. Tryck lätt för att skjuta mapplistan och tryck på en mapp för att visa. Hantera filer och mappar. Öppna ett objekt genom att dra fingret för att välja och trycka för att bekräfta. Flytta, kopiera, radera, byt namn eller använd en bild som kontaktikon eller skrivbordsunderlägg, genom att trycka en längre stund på skärmen och välja önskat alternativ. Klistra in ett objekt genom att trycka lätt på Menu (Meny) och välja Paste (Klistra in). Sortera objekt genom att trycka lätt på Menu (Meny) och välja Sort (Sortera). Välj sedan ett alternativ. Sök efter en fil genom att trycka lätt på Menu (Meny) och välja Search (Sök). ViewSonic ViewPad 7 31

42 8.5 Gallery Kapitel 8: Program Du kan visa de bilder du tagit, inspelade videoklipp och nedladdade bilder i Gallery. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Gallery. 2. Kameramappen och SD-kortets mapp visas. 3. Tryck lätt för att visa bilder eller videoklipp tagna med kameran. Bilderna och videoklippen visas som miniatyrbilder. 4. För information om hur man visar bilder eller videoklipp, se Visa videor på sid Market Med Android Market kan du söka efter och ladda ner applikationer och spel till din ViewPad. Börja använda Android Market 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Market. 2. Tryck lätt på Accept (Acceptera) när du läst igenom användningsvillkoren. 3. Tryck lätt på Next (Nästa) för att ställa in ditt Google-konto. 4. Tryck lätt på Create (Skapa) för att skapa ett nytt konto eller Sign in (Logga in) för att logga in på ett befintligt konto. 5. När du loggat in kan du börja söka efter och ladda ner program från marknaden. Tryck lätt på Apps (Appar) för att visa en lista med applikationer och tryck sedan lätt på Games (Spel) för att visa en lista över tillgängliga spel. ViewSonic ViewPad 7 32

43 Kapitel 8: Program Du kan också trycka på Downloads (Nedladdat) för att visa vilka program du redan laddat ner. OBS: Android Market kanske inte stöds i vissa länder. 8.7 Musik Använd Music Player för att spela upp musikfiler eller inspelade röstfiler. Se Använda musikspelaren på sid Skrivblocket Använd Note Pad för att göra anteckningar. Skapa en ny anteckningsbok. Tryck lätt för att visa en lista med sparade anteckningar. Skapa en anteckning 1. Tryck lätt på Application Menu (Applikationsmeny) > Note Pad (Skrivblocket). 2. Tryck lätt på Create new notebook (Skapa en ny anteckningsbok). ViewSonic ViewPad 7 33

44 Kapitel 8: Program 3. Ange sidotitel för den nya anteckningsboken som visat 4. Ange innehållet i dina anteckningar nedan. 5. Använd ritverktyget för att infoga teckningar i dina anteckningar. ViewSonic ViewPad 7 34

45 Kapitel 8: Program 6. Du kan också lägga till bilder från galleriet eller bilder tagna med kameran i din anteckningsbok. 7. Du kan också lägga till ljudinspelningar till dina anteckningar. 8. När du är klar, tryck på för att återgå till Note Pad-skärmen. Din anteckning sparas automatiskt. 8.9 Rss Reader Använd RSS Reader för att få färska uppdateringar av dina favoritwebbplatser. Lägga till ett RSS-flöde 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) >RSS Reader. 2. Tryck lätt på Menu (Meny) > New feed (Nytt flöde) för att lägga till flödets URL. 3. Välj OK för att bekräfta. Uppdatera RSS-flödet. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) >RSS Reader. 2. Tryck lätt på Menu (Meny) > Update all (Uppdatera alla) för att uppdatera RSSflöden. ViewSonic ViewPad 7 35

46 Kapitel 8: Program 3. Nya flöden visas i inkorgen för RSS-flöden Inställningar I inställningsmenyn kan du visa och justera trådlös kontroll, samtalsinställningar, allmänna telefoninställningar samt säkerhetsinställningar. Se ViewPad-inställningar på sid SIM Toolkit (endast för vissa modeller) Anslut direkt till de användartjänster som erbjuds av din nätoperatör Talk Google Talk är Google s program för snabbmeddelanden. Logga in på Google Talk 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Google Talk. 2. Tryck lätt på Create (Skapa) eller Sign in (Logga in) på ditt Google-konto. 3. Följinstruktionerna på skärmen för att logga in eller skapa ett användarnamn och lösenord för Gmail. 4. När du loggat in kan du börja använda Google Talk göra följande: Visa listan över vänner: Tryck lätt på Menu (Meny) > All friends (Alla vänner) Lägga till vänner till listan över vänner: Tryck lätt på Menu (Meny) > Add friends (Lägg till vänner). Växla mellan olika chattar: Tryck lätt på Menu (Meny) > Switch chats (Byta chatt). Blockera en person: Tryck lätt på Menu (Meny) > Blocked (Blockerad). Bjud in en person till din chatt: Tryck lätt på Menu (Meny) > Invites (Inbjudningar). ViewSonic ViewPad 7 36

47 Kapitel 8: Program Konfigurera inställningar för Google Talk: Tryck lätt på Menu (Meny) > More (Mer) > Settings (Inställningar). Logga ut: Tryck lätt på Menu (Meny) > More (Mer) > Sign out (Logga ut). Vissa villkor och sekretess: Tryck lätt på Menu (Meny) > More (Mer) > Terms & Privacy (Villkor och sekretess) Videoklipp Du kan spela upp de videoklipp som spelats in med din ViewPad. Se Videor på sid Voice Dialer Läs och spela in texter som ska kännas igen och användas av denna ViewPad för röstuppringning, kontaktsökning och annat. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Voice Dialer Voice Note Spela in en röstanteckning 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Voice Note. 2. Tryck lätt på Menu (Meny) > Record (Spela in). 3. Inspelningsskärmen visas. 4. Välj för att spela in röst. Välj för att avbryta inspelning. Sparade röstanteckning ar visas här. Välj för att lägga till en ny anteckning. Välj för att radera alla röstanteckningar. ViewSonic ViewPad 7 37

48 Kapitel 8: Program Spela upp en röstanteckning 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Voice Note. 2. An lista över röstanteckningar visas. Välj den röstanteckning som ska spelas upp. 3. Röstanteckningen spelas upp med musikspelaren YouTube YouTube är en online videoströmningstjänst där du kan titta på, söka efter och ladda upp videoklipp. Börja använda YouTube 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > YouTube. 2. Videoklippen är grupperade i kategorier, t.ex. Aktuellt, Populäraste, Mest visade, Högst rankade, m.m. Tryck lätt på en kategori för att visa de videoklipp som finns i kategorin. 3. Tryck lätt för på en video för att spela upp den. OBS: YouTube är kanske inte tillgängligt i vissa länder. ViewSonic ViewPad 7 38

49 Chapter 9: Hantera din ViewPad Chapter 9: Hantera din ViewPad 9.1 ViewPad-inställningar Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) för att visa och justera inställningarna på din ViewPad. Inställningsmenyn är indelad i följande kategorier: Wireless controls (Trådlösa kontroller), Call settings (Samtalsinställningar), Sound & Display (Ljud och display), Data synchronization (Datasynkronisering), Security & location (Säkerhet och plats), Applications (Applikationer), SD card (SD-kort), phone storage (telefonminne), Date & time (Datum och tid), Locale & text (Språkzon och text), Search (Sökning) och About phone (Om telefonen). Wireless & networks (Trådlöst och nätverk) Tillämpning Airplane mode (Flygplansläge) Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar) Bluetooth settings (Bluetooth-inställningar) VPN settings (VPN-inställningar) Mobile networks (Mobila nätverk) Beskrivning Inaktivera alla trådlösa nätverksanslutningar. Ställ in och hantera trådlösa åtkomstpunkter. Hantera anslutningar, ställ in enhetens namn samt dess upptäckbarhet. Ställ in och hantera virtuella privata nätverk (VPN). Ställ in alternativ för roaming, nätverk och åtkomstpunktsnamn. Call settings (Samtalsinställningar) Tillämpning Fixed Dialing Numbers (Fasta uppringningsnummer) Voic (Röstpost) Other call settings (Andra samtalsinställningar) Beskrivning Hantera fasta uppringningsnummer Ställ in röstpostnummer. Vidarebefordra samtal, blockera samtal, samtals-id och samtal väntar. Sound (Ljud) Tillämpning Silent mode (Tyst läge) Phone vibrate (Telefonvibration) Beskrivning Sätt på eller stäng av tyst läge. Alla ljud utom media och alarm stängs av. Enheten vibrerar vid inkommande samtal. ViewSonic ViewPad 7 39

50 Chapter 9: Hantera din ViewPad Tillämpning Volume (Volym) Phone ringtone (Telefonens ringsignal) Notification ringtone (Ringsignal vid notifiering) Audible touch tones (Hörbara trycktoner) Audible selection (Hörbart val) Screen lock sounds (Skärmlåsljud) Haptic feedback (Haptisk återkoppling) Beskrivning Ringsignal: Ställ in volymen för ringsignal vid inkommande samtal och meddelanden. Medievolym: Ställ in volymen för musik och video. Larm: Justera larmvolymen. Ställ in standardringsignal för inkommande samtal. Ställ in standardringsignal för notifieringar. Aktivera/inaktivera ljud när du använder sifferknappsatsen. Aktivera/inaktivera ljud när du väljer skärm. Spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen. Spela upp ett ljud när du trycker på programvarutangenterna och vid viss interaktion med användargränssnittet. Display (Bildskärm) Tillämpning Brightness (Ljusstyrka) Auto-rotate screen (Vrid automatiskt på skärmen) Animation (Animering) Screen Timeout (Skärmsläckning) Resolution Compatibility (Upplösningskomp atibilitet) G-Sensor Calibration (Kalibrering av G-sensorn) E-Compass Calibration (Kalibrering av E-kompassen) Beskrivning Justera bildskärmens ljusstyrka. Aktivera/inaktivera automatisk vridning av skärmen. Visa animering när fönster öppnas och stängs. Justera fördröjningen innan skärmen släcks automatiskt. Låt applikationen köras i HVGA-kompatibilitetsläge (320x480) eller WVGA-läge (480x800) Ställ in g-sensorkalibrering för din ViewPad. Ställ in e-kompasskalibrering för din ViewPad. ViewSonic ViewPad 7 40

51 Chapter 9: Hantera din ViewPad Location & Security (Plats och säkerhet) Tillämpning Use wireless networks (Använd trådlösa nätverk) Use GPS satellites (Använd GPDSsatelliter) Use assisted GPS (Använd assisterad GPS) AGPS Settings (AGPS-inställningar) GPS Ephemeris Auto Download (Automatisk nedladdning av GPS Ephemeris) Set unlock pattern (Ställ in upplåsningsmönster) Set security question and answer (Ställ in säkerhetsfråga och -svar) Screen unlock pattern (Ställ in upplåsningsmönster) SIM card lock (Lås för SIM-kort) Passwords (Lösenord) Credential storage (Lagring av behörighetsuppgifter) Beskrivning Ställ in plats i programmen (t.ex. kartor) som använder trådlösa nätverk. Markera för att aktivera GPS-satelliter. Använd server för assisterad GPS. Justera AGPS-inställningar. Detta alternativ är endast tillgängligt om Aktivera GPS-satelliter aktiverats. Aktivera/inaktivera för att ladda ner Ephemeris-uppdateringar från servern. Tryck lätt för att ställa in upplåsningsmönstret. Ställ in säkerhetsfråga och svar för att låsa upp skärmen. Tryck lätt för att ställa in upplåsningsmönstret. Tryck lätt för att ställa in SIM-kortslåset eller byta SIM-kod. Markera rutan för att visa lösenordet efterhand som du skriver. Använd säkra behörighetsuppgifter från SD-kortet, ställ in eller byt lösenord eller rensa lagrade behörighetsuppgifter. Applications (Applikationer) Tillämpning Unknown sources (Okända källor) Manage applications (Hantera applikationer) Running services (Körda tjänster) Development (Utveckling) Beskrivning Tillåt installation av applikationer som inte finns på marknaden. Hantera och ta bort installerade applikationer. Vissa och kontrollera körda tjänster. Ställ in alternativen för applikationsutveckling. ViewSonic ViewPad 7 41

52 Chapter 9: Hantera din ViewPad Accounts & sync (Konton och synk) Tillämpning Background data (Bakgrundsdata) Auto-Sync (Autosynk) Manage accounts (Hantera konton) Beskrivning Markera för aktivera synkning, sända och ta emot data för alla applikationer. Markera för automatiskt synkronisering av data med applikationer. Tryck lätt på ett konto för att konfigurerar synkroniseringsinställningar för kalender, kontakter och Gmail eller tryck lätt för att lägga till ett konto. Privacy (Sekretess) Tillämpning Location (Plats) Personal data reset (Återställ personliga data) Beskrivning Markera för att använda Min plats för Google-sökresultat och andra Google-tjänster. Radera alla data på enheten. SD card, USB Mass Storage & ViewPad storage (SD-kort, USB-masslagring och ViewPad-lagring) Tillämpning Unmount SD card (Montera bort SDkort) Internal ViewPad storage (Intern ViewPadlagring) Beskrivning Montera bort minneskortet för säker borttagning av minneskortet. Visar tillgängligt lagringsutrymme på din ViewPad. Search (Sök) Tillämpning Google search settings (Inställningar för Google-sökning) Searchable item (Sökbara föremål) Clear search shortcuts (Rensa sökgenvägar) Beskrivning Hantera sökinställningar och historia. Välj vad du vill söka efter på din ViewPad. Rensa genvägar till senast valda sökresultat. ViewSonic ViewPad 7 42

53 Chapter 9: Hantera din ViewPad Language & keyboard (Språk och tangentbord) Tillämpning Locale (Språkzon) TouchPal Beskrivning Välj språk och region för din ViewPad. Gör inställningar för skärmtangentbordet. Text-to-speech (Text-to-speech) Tillämpning Install voice data (Installera röstdata) Beskrivning Installera de röstdata som krävs för talsyntes. Date & time (Datum och tid) Tillämpning Automatic (Automatisk) Set date (Ställ in datum) Set time zone (Ställa in tidszon) Set time (Ställ in tid) Use 24-hour format (Använd 24- timmarsformat) Select date format (Välj datumformat) Beskrivning Markera för att använda värden som ges av nätverket. Tryck lätt för at ställa in datum för din ViewPad. Ställ in tidszon för nuvarande plats. Tryck lätt för at ställa in tid för din ViewPad. Ställ in klockan till 24-timmarsformat. Ställer in önskat datumformat. About ViewPad (Om ViewPad) Visar juridisk information, ViewPad-status och programvaruversion. ViewSonic ViewPad 7 43

54 Chapter 9: Hantera din ViewPad 9.2 Ändra grundläggande inställningar Datum och tid Ställa in datum och tid 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Date & time (Datum och tid). 2. Ställ in datum. 3. Välj tidszon i listan. 4. Justera inställd tid genom att trycka lätt på timme, minut och sekund eller FM/EMfältet. Tryck på + eller - för att minska värdet. 5. Justera inställt datum genom att trycka lätt på månad, dag eller år. Tryck på + eller - för att minska värdet. 6. Tryck lätt på Set (Ställ in) för att tillämpa värdena. Ställa i larm Du kan ställa in tre larmtider på den här enheten. Ställa in larmet 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Clock (Klocka). 2. Under fliken Väckarklocka, tryck lätt för att välja ibland befintliga larminställningar eller tryck lätt på Menu (Meny) > Add alarm (Lägg till larm) för att ställa in ett nytt larm. 3. Tryck lätt på Time (Tid) för att öppna en klocka och ställa in larmtiden. Ange tiden med siffror genom att trycka lätt på timme, minut och sekund eller FM/EM-fältet. Tryck på + eller - för att minska värdet. 4. Tryck lätt på Ringtone (Ringsignal) för att ställa in önskad ringsignal för larmet. 5. Tryck lätt på Vibrate (Vibrera) för att aktivera/inaktivera vibration när larmet ringer. 6. Tryck lätt på Repeat (Upprepa) för att välja en dag då larmet ska upprepas. Tryck lätt på OK för att bekräfta. 7. Tryck lätt på Label (Etikett) och ange larmbeskrivningen. 8. Sätt på larmet genom att markera Turn on alarm (Sätt på larm). ViewSonic ViewPad 7 44

55 Chapter 9: Hantera din ViewPad TIPS: Låt larmet ringa till och med när din ViewPad är försatt i tyst läge genom att trycka lätt på Menu (Meny) > Settings (Inställningar) och markera Alarm in silent mode (Larm i tyst läge). Bildskärmsinställningar Bildskärmsinställningar för din ViewPad påverkar batteriet och den externa strömnivån. Stäng av bakgrundsbelysning när enheten inte används 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Sound & display (Ljud och bildskärm) för att öppna delmenyn. 2. I delmenyn Display settings (Bildskärmsinställningar), tryck lätt på Screen Timeout (Skärmsläckning). 3. Välj i listan över skärmsläckningstider. Dina inställningar sparas automatiskt. Justera ljusstyrka 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Sound & display (Ljud och bildskärm) för att öppna delmenyn. 2. I delmenyn Display settings (Bildskärmsinställningar), tryck lätt på skjutreglaget för Brightness (Ljusstyrka). 3. Dra i skjutreglaget för Brightness (ljusstyrka) för att justera volymen. Ändra skärmriktning 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Sound & display (Ljud och bildskärm) för att öppna delmenyn. 2. I delmenyn Display settings (Bildskärmsinställningar), tryck lätt på Orientation (Riktning). 3. Markera rutan för att automatiskt växla riktning när du vrider på enheten. ViewSonic ViewPad 7 45

56 Chapter 9: Hantera din ViewPad Ringinställningar Du kan tilldela en ringsignal och en ringsignalstyp för olika händelser, t.ex. inkommande samtal och nytt meddelande mottaget. Ändra ringsignal och ringtyp för inkommande samtal 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Sound & display (Ljud och visning). 2. I delmenyn Sound settings (Ljudinställningar), tryck lätt på Phone ringtone (Telefon ringsignal). 3. Välj önskad ringsignal i listorna. 4. Tryck lätt på OK när du är klar. Byta ringsignal för andra händelser 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Sound & Display (Ljud och bildskärm). 2. I delmenyn Sound settings (Ljudinställningar), tryck lätt på Notification ringtone (Notifiering ringsignal). 3. Välj önskad ringsignal i listorna. 4. Tryck lätt på OK när du är klar. 9.3 Använda trådlöst och nätverk I trådlöst och nätverk kan du hantera Wi-Fi, Bluetooth, flygplansläge och mobila nätverk 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (IInställningar) > Wireless & networks (Trådlöst och nätverk). 2. Sätt på eller stäng av Wi-Fi, Bluetooth eller Airplane mode (Flygplansläge) genom att trycka lätt på motsvarande stapel. 3. Ändra anslutningsinställningar genom att trycka lätt på motsvarande funktionsinställningar och sedan välja den inställning som ska ändras. 9.4 Skydda din ViewPad Du kan skydda din ViewPad från obehöriga användare genom att använda en PINkod eller ett lösenord. Aktivera eller inaktivera sim-kortets PIN-kod. När PIN-koden aktiverats måste du ange koden innan du kan ringa ett samtal. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Location & Security (Plats och säkerhet). 2. I delmenyn SIM card lock (Lås för SIM-kort), tryck lätt på Set up SIM card lock (Ställ in lås för SIM-kort). ViewSonic ViewPad 7 46

57 Chapter 9: Hantera din ViewPad 3. Tryck lätt på Lock SIM card (Lås SIM-kort) för att kräva en PIN-kod för att kunna använda enheten. Markera för att aktivera, avmarkera för att inaktivera. 4. Ange aktuell PIN-kod. 5. Ange PIN-koden genom att trycka lätt på Change PIN (Byt PIN). 6. Ange den gamla PIN-koden. 7. Ange den nya PIN-koden och bekräfta. Aktivera skärmlåsskydd När skärmlåset aktiverats måste du rita mönstret för att kunna låsa upp skärmen. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Location & Security (Plats och säkerhet). 2. I delmenyn Screen unlock pattern (Skärmlåsmönster), tryck lätt på Set unlock pattern (Ställ in upplåsningsmönster). 3. Följ instruktionerna på skärmen för att rita ditt eget personliga upplåsningsmönster och tryck sedan på Continue (Fortsätt). 4. Rita upplåsningsmönstret igen och tryck sedan lätt på Bekräfta. 9.5 Återställa din ViewPad Du kan återställa fabriksinställningarna för din ViewPad. 1. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Privacy settings (Sekretessinställningar). 2. I delmenyn Personal data (Persondata), tryck lätt på Factory data reset (Återställning av fabriksdata). 3. Tryck lätt på Reset (Återställ) ViewPad för att radera alla data på din ViewPad. ViewSonic ViewPad 7 47

58 Kapitel 10: Använda PC-verktygsapplikationen Kapitel 10: Använda PCverktygsapplikationen PC-verktygsapplikationen är ett program som låter dig byta USB-läge när din ViewPad ansluts till en dator. Tillgängliga lägen: USB Mass Storage (USB-masslagring): datorn behandlar din ViewPad som en USB-ansluten masslagringsenhet. Phone as modem (Telefon som modem): Använd din ViewPad som ett modem. Synchronization Tool (Synkroniseringsverktyg): Synkronisera din viewpad med en dator Använda PC-verktygsapplikationen Installera drivrutinen 1. Starta din ViewPad och anslut den till en dator med USB-kabeln. 2. På Windows-skrivbordet, dubbelklicka på My Computer (Min dator) och leta reda på CD drive (cd-spelaren). 3. Bläddra igenom och klicka på Setup.exe. 4. Avsluta installationen av drivrutinen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. ViewSonic ViewPad 7 48

59 Kapitel 10: Använda PC-verktygsapplikationen Använda din ViewPad som masslagringsenhet Bläddra och överför video och stillbilder till en dator på följande sätt: 1. I PC-verktygsapplikationen, välj USB Mass Storage (USB-masslagring). 2. Fönstret Removable Disk (Flyttbar diskenhet) visas på skärmen. 3. Leta reda på DCIM-mappen och dubbelklicka på DCIM-mappen för att öppna den och hitta fler mappar. Dina bilder och videofilmer ligger i dessa mappar. 4. Kopiera och klistra in bilderna och videofilerna i en mapp på din dator. Använda din ViewPad som ett modem Med den här funktionen kan du använda din ViewPad som ett modem för att komma ut på Internet. 1. Se till att Wi-Fi-funktionen på din enhet är i läge inaktiverad. Tryck lätt på Application Drawer (Programlådan) > Settings (Inställningar) > Wireless controls (Trådlösa kontroller). Stäng av Wi-Filäget (avmarkera Wi-Fi). 2. I PC-verktygsapplikationen, välj Phone as modem (Telefon som modem). 3. Välj APN. Du kan redigera din leverantörs korrekta APN. Kontakta din nätverksleverantör för vidare information. 4. Vänta tills processen Connecting to 3G_Modem (Ansluter till 3G_Modem) avslutats. Meddelandet 3G_Modemet är nu anslutet visas på skärmen. ViewSonic ViewPad 7 49

60 Kapitel 10: Använda PC-verktygsapplikationen 5. På Windows skrivbord, dubbelklicka på Internet Explorer eller öppna en webbläsare. Synkronisera din ViewPad med en dator. Med denna funktion kan du synkronisera din ViewPad med en dator. I PC-verktygsapplikationen, välj Synchronization Tool (Synkroniseringsverktyg). Start Synchronization (Starta synkronisering): påbörja synkroniseringen. Synchronization Setting (Synkroniseringsinställning): ställ in synkroniseringsinställningarna Avsluta inställningarna genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Synchronization Summary (Synkroniseringsresultat): visar ett sammandrag av synkroniseringsprocessen. ViewSonic ViewPad 7 50

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL 1 2 1. EN ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN Knapparnas placering 1. Strömbrytare 2. VOL+ 3. VOL- 4. Hörlursuttag 5. USB kontaktdon 3 2. KOMMA IGÅNG 2.1 INSTALLATION AV KORT Stäng av enheten

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0 IdeaTab A3000 Snabbstartsguide v1.0 Välkommen Frontkamera Volymknapp Läs den här guiden noga innan du börjar använda din IdeaTab. Guiden ger dig tips för hur du ställer in och använder din IdeaTab. Informationen

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

1. Kom igång 2. Knappar 3. Introduktion 4. Meny Svensk

1. Kom igång 2. Knappar 3. Introduktion 4. Meny Svensk 17 1. Kom igång 1.1. Installera SIM-kortet 1.2. Ladda telefonen 2. Knappar 3. Introduktion 3.1. Standby och skärm 3.2. Direktuppringning 4. Meny 4.1. Musikspelare 4.2. Ljudinspelning 4.3. Bluetooth 4.4.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten.

Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten. SG550M-8M och SG880-MK SÄNDNINGSFUNKTION Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten. 1. Skaffa dig ett Telia-abonnemang som har en fungerande

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Lathund för appen GoTalk NOW Free

Lathund för appen GoTalk NOW Free Lathund för appen GoTalk NOW Free MENYSIDAN Så här ser menysidan ut. Page Editor trycker man på för att anpassa någon av de tre sidorna. Player startar användarläget. Settings används t ex för att välja

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905 Användarhandbok Xperia M 1904/C1905 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.3.3)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.3.3) Skräddarsy Teman Startsidans bakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google och andra varumärken

Läs mer

Invest Living Smart controller M

Invest Living Smart controller M Användarmanual Invest Living Smart controller M Ladda ner till din Smartphone (IOS 7.0 eller senare, Android 4.0 eller senare) Invest Living Smart Controller Innehållsförteckning 1. Specifikation / Info

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer