DELEGERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER"

Transkript

1 1 av Reviderad DELEGERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER Arbetsgivarrollen Kommunfullmäktige ansvarar för att nämnderna får nödvändiga resurser för att fullgöra sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen och kommunens Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. I Umeå kommun har kommunstyrelsen och dess personalutskott det yttersta ansvaret för arbetsmiljön enligt kommunfullmäktiges beslut. Umeå kommun har en samordnad organisation med tre tillväxt- och välfärdsområden Unga, Vuxna och Samhällsbyggnad samt fem stödfunktioner. Dessa bildar tillsammans en gemensam förvaltning. Arbetsgivarrollen och ansvaret för organisationen, personalpolitiken och arbetsmiljön ligger hos kommunstyrelsen och dess personalutskott. Stadsdirektören är kommunens ledande tjänsteman och den som anställer områdeschefer för de tre områdena och chefer för stödfunktionerna. Delegering av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagstiftningen sker en delegering av arbetsmiljöuppgifter och med dessa följer ett ansvar om delegeringen är tydlig och har gjorts på ett riktigt sätt. Delegering av arbetsmiljöuppgifter görs med utgångspunkt från hur kommunen är organiserad. Arbetsmiljöuppgifterna bör läggas på dem som har de bästa förutsättningarna att utföra uppgifterna eller kan se till att de blir utförda och det är i första hand chefer. Det är viktigt att uppdraget är väldefinierat och att delegeringen är tydlig, eftersom det är en förutsättning för ett effektivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Delegeringen innebär att en eller flera personer får ett ansvar för de arbetsmiljöuppgifter, som hänger samman med deras arbete. Att ha fått en arbetsmiljöuppgift innebär antingen att utföra uppgiften själv eller att se till att någon annan utför den och bedöma resultatet. När en arbetsmiljöuppgift, t.ex. underhåll av maskiner eller fordon, utförs av någon som inte har arbetsledande ställning är det fortfarande närmaste chef som har ansvaret för att den blir genomförd och att det sker på ett bra och tryggt sätt. Kommunfullmäktige ger arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och uppgifterna dokumenteras i reglementet för kommunstyrelsen (personalutskottet). Från kommunstyrelsen delegeras arbetsmiljöuppgifterna till stadsdirektören, som företräder arbetsgivaren och har ett övergripande tjänstemannaansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Umeå kommun. Stadsdirektören ansvarar, på uppdrag av kommunstyrelsen, för att kommunens verksamheter uppfyller intentionerna i arbetsmiljölagstiftningen, kommunens personalpolitiska mål och Umeå kommuns Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Det är stadsdirektören som delegerar arbetsmiljöuppgifter till områdeschefer och chefer för stödfunktionerna, dessa delegerar sedan vidare till underställda chefer i organisationen.

2 2 av 13 Förutsättningar för delegering av arbetsmiljöuppgifter För att en delegering av arbetsmiljöuppgifter ska innebära ett överförande av arbetsmiljöansvar förutsätts att den som ges arbetsmiljöuppgifter har kompetens, befogenheter och resurser för att utföra dessa. Om en olycka leder till åtal och domstolsbehandling, kan det ha stor betydelse för domstolens bedömning om den åtalade haft tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för uppgiften. Kompetens Med kompetens menas i första hand kunskap, utbildning, övrig kompetens och yrkeserfarenhet. Det är den som delegerar uppgifterna som bedömer mottagarens kompetens. Bristande information, som gör att man inte kan fullgöra sin arbetsmiljöuppgift medför att man inte har kompetens i arbetsrättslig mening. Kompetensen kan begränsa mottagarens ansvar, detta gäller t.ex. vikarier som inte har den erfarenhet och de kunskaper som ordinarie chef har. Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som gäller och hur dessa ska tillämpas i verksamheten t.ex. regler, interna styrdokument och förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Regler som har betydelse för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen Föreskrifter från Arbetsmiljöverket, som gäller för verksamheten. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön. Interna styrdokument Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Interna rutiner för arbetsmiljöarbetet Kommunens rehabiliteringsprocess Samverkansavtalet Förhållanden, som har betydelse för arbetsmiljön Fysiska och psykosociala förhållanden Åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö Organisatoriska faktorer som påverkar arbetsmiljön Befogenheter Med befogenhet menas såväl ekonomisk befogenhet som befogenhet i arbetsledningshänseende. Den som ska utföra arbetsmiljöuppgifterna ska ha befogenhet att åtgärda de problem som uppstår. Befogenheter gäller rätten att fatta beslut och vidta åtgärder för att fullgöra sina arbetsmiljöuppgifter. I befogenheter ligger Rätt att fatta beslut och vidta arbetsledningsåtgärder Att utföra arbetsmiljöarbete enligt särskild delegering för befattningen

3 3 av 13 Beslutanderätt enligt gällande delegationsordning för personal- och organisationsfrågor. Attesträtt enligt förteckning över gällande beslutsattester I begreppet befogenheter ligger även rätten att vidta annan arbetsledningsåtgärd. Det kan t.ex. handla om rätten att besluta om omplacering eller uppsägning av arbetstagare som inte använder föreskriven säkerhetsutrustning trots upprepade påpekanden. En chef kan ha befogenhet att uppmana medarbetaren att använda säkerhetsutrustningen men sakna befogenhet att omplacera eller säga upp medarbetaren. Frågan måste då returneras. Resurser Den som tar emot delegeringen ska ha tillgång till de resurser som behövs, t.ex. ekonomiska medel, kompetenta medarbetare, utrustning, lokaler, tid och tillgång till information om lagar, föreskrifter, regler och andra underlag för arbetsmiljöarbetet. Resurser kan även vara tillgång till stödfunktioner inom arbetsmiljöområdet. Vad gäller vid delegering av arbetsmiljöuppgifter? Delegeringen ska utgå från befintlig organisation Uppgiften läggs där den bäst kan utföras och ska ingå som en naturlig del i arbetet. Uppgiften läggs på en person eller befattning inte på flera Delegeringen ska göras vid ett personligt möte där man gemensamt går igenom innebörden av arbetsuppgifterna. Den som delegerar arbetsuppgifterna ska säkerställa att mottagaren har eller ges kompetens, befogenheter och resurser för uppgifterna. Medarbetare på respektive arbetsplats ska informeras om hur uppgifterna är delegerade. Vid längre frånvaro ska ersättare utses. Om ersättare inte utses ligger arbetsmiljöuppgifterna hos närmast högre chef. Delegeringen ska vara skriftlig, personlig och signeras av både den som delegerar en arbetsmiljöuppgift och den som tar emot uppgiften. För dokumentation finns särskild blankett som efter signering läggs i ProCompetence och följs upp i det årliga utvecklingssamtalet. Vid ny delegerande chef behöver inte någon ny delgeringshandling signeras om arbetsmiljöuppgifterna är oförändrade. Det räcker då med att de delegerade uppgifterna kvitteras av båda parter i ProCompetence. Om arbetsmiljöuppgifterna förändrats ska ny delegeringshandling signeras och kvitteras i ProCompetence. Vid ny mottagande chef ska alltid ny delegeringshandling signeras och kvitteras i ProCompetence. Skyldighet att returnera Den som inte har möjlighet att utföra en tilldelad arbetsmiljöuppgift på grund av brister i befogenheter och resurser ska samråda med den som delegerat uppgiften och begära stöd, utökade befogenheter och resurser för att kunna lösa problemet. Om utökade befogenheter och resurser inte tilldelas så att problemet kan åtgärdas ska arbetsmiljöuppgiften returneras till den som delegerat uppgiften. Returneringen ska vara skriftlig, innehålla en beskrivning av det aktuella arbetsmiljöproblemet och orsaken till returneringen. Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår. Efter returneringen kan arbetsuppgiften åter tilldelas den som returnerat frågan genom att denne får de resurser och befogenheter som behövs för att lösa frågan.

4 4 av 13 Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Personalutskott Stadsdirektör Områdeschef Mellanchef Enhetschef, rektor m.fl. Straffansvar Straffansvar innebär inte med automatik att den som fått en arbetsmiljöuppgift blir straffad om det händer en arbetsplatsolycka, som är kopplad till en viss arbetsmiljöuppgift. Arbetsgivaren kan inte på förhand bestämma vem som ska straffas om något inträffar. Vem eller vilka som har brustit vid en händelse och därmed riskerar ett straff avgörs i efterhand av domstol. Delegeringen har betydelse när domstolen ska bedöma det straffrättsliga ansvaret vid en händelse. En bristande och otydlig delegering kan leda till att den som brustit i delegeringen av den arbetsmiljöuppgift, som skulle ha förebyggt eller hindrat olyckan, ställs till straffrättsligt ansvar. Detta gäller även förtroendevalda i en nämnd eller styrelse. Dokumentation och uppföljning Delegerade arbetsmiljöuppgifter läggs in i ProCompetence i en särskild utvecklingsplan för arbetsmiljöuppgifter. Där bifogas både arbetsmiljöuppgifter och inskannad, signerad blankett. Den som har delegerat arbetsmiljösuppgifterna ska följa upp att den som fått dessa har den kompetens, de befogenheter och resurser som krävs för att utföra uppgifterna. Detta görs bl.a. vid det årliga utvecklingssamtalet och dokumenteras i ProCompetence. Behov av utbildning för att klara arbetsmiljöuppgifterna läggs in i utvecklingsplanen. Checklista för uppföljning: Hur väl lever arbetsplatsen upp till intentionerna i kommunens Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering och de personalpolitiska målen?

5 5 av 13 Hur fungerar de arbetsuppgifter som delegerats? Är befogenheterna att fatta beslut och vidta åtgärder tillräckliga? Finns tillräckliga resurser i form av ekonomiska medel, kompetenta medarbetare, utrustning, lokaler, tid och tillgång till adekvat information? Finns tillräcklig kompetens (kunskaper, yrkeserfarenhet) för arbetsuppgifterna? Hur fungerar samverkan enligt samverkansavtalet? Samordningsansvar När två eller flera arbetsgivare samtidigt driver verksamhet på ett arbetsställe, måste de samråda och gemensamt verka för att åstadkomma en tillfredställande arbetsmiljö. Detta gäller även när arbetskraft hyrs in och när någon tillfälligt kommer till en arbetsplats för att utföra vissa arbeten, exempelvis vid varudistribution, lokalvård, reparation och underhåll. I dessa fall måste det klargöras vem som ska se till att arbetsmiljöarbetet samordnas. Samordningsansvaret ligger på den som bedriver verksamhet på det fasta arbetsstället och därmed bäst känner till vilka risker som finns. Om det finns flera arbetsgivare på samma arbetsställe är det oftast den som har den huvudsakliga verksamheten, med flest antal anställda, som ansvarar för samordningen. De olika entreprenörernas arbeten måste också samordnas eftersom de inte alltid vet tillräckligt om varandras arbete. Vem som är samordningsansvarig för arbetsmiljön ska anslås på det gemensamma arbetsstället. Samordningsansvaret gäller bara gemensamma arbetsmiljöfrågor och är inte något totalansvar för de olika verksamheternas arbetsmiljöarbete. Alla arbetsgivare har kvar ansvaret för sina egna medarbetare, även om de ska följa den samordningsansvariges anvisningar. När arbetskraft hyrs in har uthyraren kvar arbetsgivaransvaret för sin personal under hela uthyrningstiden. Både inhyraren och uthyraren har ett arbetsmiljöansvar. Inhyraren har ansvar för sådant som är direkt knutet till det dagliga arbetet t.ex. skyddsåtgärder och uthyraren har ansvar för mer långsiktiga åtgärder för de egna medarbetarna t.ex. rehabilitering. Vid byggnads- eller anläggningsarbete är det, enligt arbetsmiljölagen, den som låter utföra arbetet (byggherren), som ansvarar för att skyddsåtgärderna samordnas på det gemensamma arbetsstället. Byggherren ska utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare. Medarbetarnas uppgifter Hälsofrämjande arbetsplatser skapas genom alla medarbetares delaktighet och ansvarstagande kring såväl arbetsuppgifter och arbetsmiljö som den egna hälsan. (Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering) Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare när det gäller arbetsmiljöfrågor regleras bl.a. i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. (Arbetsmiljölagen 6 kap 1 ) Arbetstagare skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. (Arbetsmiljölagen 3 kap. 4 ) Medarbetaren har skyldighet att:

6 6 av 13 hålla sig underrättad om och följa skyddsföreskrifter medverka i det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att delta i de åtgärder som behövs för en god arbetsmiljö, bidra med synpunkter i det löpande arbetsmiljöarbetet och besvara arbetsmiljöenkäter m.m. använda skyddsanordningar och att underrätta närmaste chef om iakttagna risker bidra till en trivsam arbetsmiljö, vilket till exempel innebär att den som märker att kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen, har ansvar för att meddela detta till sin chef eller närmast överordnad chef Skyddsombud Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. De ska bland annat. delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, förändrade arbetsprocesser, arbetsmetoder och ny arbetsorganisation. Skyddsombud har enligt lag och avtal stor betydelse för arbetsmiljöarbetet, men övertar inte på något sätt arbetsgivarens formella arbetsrättsliga ansvar.

7 7 av Reviderad UPPGIFTER I ARBETSMILJÖARBETET Som arbetsgivarens ställföreträdare i arbetsmiljöfrågor följer det med ett ansvar för att organisera, leda och följa upp arbetsmiljö- och samverkansarbete samt systematiskt arbetsmiljöarbete inom respektive ansvarsområde. I egenskap av närmaste chef har alla chefsnivåer samma arbetsmiljöuppgifter. Stadsdirektör, områdeschef och mellanchef är dessutom tilldelade särskilda arbetsmiljöuppgifter. Ytterligare uppgifter kan identifieras och läggas till. Arbetsmiljöuppgifter för chefer med direkt underställda medarbetare Bedriva verksamhet enligt arbetsmiljölagstiftning, kommunens personalpolitiska mål, Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering och föreskrifter/rutiner inom arbetsmiljöområdet. Organisera arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt dvs. leda, planera, förebygga, åtgärda brister och kontrollera/följa upp arbetsmiljöarbetet inom sitt ansvarsområde. Information och kunskap Se till att alla medarbetare informeras om verksamheten och dess risker samt vilka regler och rutiner som gäller för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet. Se till att alla medarbetare informeras om gällande lagar och föreskrifter samt kommunens mål, policy och rutiner inom arbetsmiljöområdet. Se till att nyanställda får introduktion i arbetet och att den anpassas utifrån individuella behov, till exempel ålder och arbetslivserfarenhet. Se till att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och att de vid behov får nödvändig kompetensutveckling, till exempel vid förändring av verksamhet och arbetsuppgifter. Se till att det finns varningsanordningar eller anslag med säkerhetsinstruktioner på arbetsplatser med särskild risk för ohälsa eller olycksfall. Systematiskt arbetsmiljöarbete Undersöka arbetsförhållanden och identifiera risker. Genomföra fysisk skyddsrond minst en gång per år samt därutöver undersöka arbetsmiljön vid behov.

8 8 av 13 Genomföra regelbundna arbetsplatsträffar med arbetsmiljöfrågor som en stående punkt på träffarna och se till att arbetsmiljöperspektivet finns med när utveckling av verksamheten tas upp på arbetsplatsträff Ta upp frågor om arbetsmiljö och hälsa vid utvecklingssamtal med medarbetare. Analysera och bearbeta medarbetarenkätens resultat på arbetsplatsträffar och vidta åtgärder. Åtgärda risker och brister. Det som inte kan åtgärdas genast, riskbedöms och insatser dokumenteras i en handlingsplan. Samverka med skyddsombud i frågor som rör arbetsmiljön. Planera arbetet så att ingen medarbetare utsätts för onödiga risker och så att hänsyn tas till varje medarbetares förutsättningar. Upprätta skriftliga arbetsinstruktioner när riskerna med arbetet är allvarliga Se till att personlig skyddsutrustning finns när det behövs. Se till att arbetsmiljöbrister, tillbud och arbetsskador rapporteras, utreds och åtgärdas. Göra en risk- och konsekvensbedömning av arbetsmiljön när förändringar i verksamheten planeras. Genomföra insatser för att förstärka och utveckla hälsa. Genomföra rehabiliteringsinsatser i ett tidigt skede för att skapa goda förutsättningar för en snabb återgång i arbete samt i övrigt följa gällande policy och fastställd rehabiliteringsprocess. Se till att det finns samordningsansvarig när fler än en arbetsgivare bedriver verksamhet på gemensamt arbetsställe, vid inhyrning av arbetskraft och när t.ex. entreprenörer tillfälligt utför vissa arbeten. Se till att åtgärder vidtas utifrån krav från myndigheter till exempel inspektionsmeddelanden förbud eller förelägganden från Arbetsmiljöverket. Omedelbart rapportera allvarligare olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket. I budgetarbetet beakta behov av arbetsmiljöinvesteringar. Uppföljning och kontroll Utöva tillsyn över den dagliga verksamheten, tillsammans med medarbetare och skyddsombud, för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. Kontrollera att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och förelägganden.

9 9 av 13 Kontrollera att medarbetarna följer aktuella föreskrifter och säkerhetsrutiner samt använder de arbetshjälpmedel och den skyddsutrustning som ska användas. Kontrollera att maskiner och utrustning används och underhålls så att risk för skada och ohälsa undviks. Följa upp att den psykosociala arbetsmiljön främjar medarbetarnas hälsa. Följa upp om genomförda arbetsmiljöförbättrande eller hälsofrämjande åtgärder gett avsedd effekt. Följa upp statistik över sjukfrånvaro samt anmälda arbetsmiljöbrister, tillbud och arbetsskador. Ytterligare arbetsmiljöuppgifter specifika för verksamheten Om behov finns att delegera ytterligare arbetsmiljöuppgifter i verksamheten redovisas dessa i särskild bilaga. Returnering av arbetsmiljöuppgift Om ett arbetsmiljöproblem inte kan åtgärdas efter samråd med närmaste chef ska arbetsmiljöuppgiften returneras skriftligt till närmaste chef. Arbetsmiljöuppgifter för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Fullmäktiges uppgifter Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen. Delegera arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och ta med uppgifterna i reglementet för kommunstyrelsens verksamheter och arbetsformer. Följa upp att kommunstyrelsen och nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn. Fördela de ekonomiska resurserna så att arbetsmiljöansvaret kan fullgöras. Kommunstyrelsens (personalutskottets) uppgifter Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram. Se till att stadsdirektören får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se till att stadsdirektören har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att driva arbetsmiljöarbetet.

10 10 av 13 Ge stadsdirektören rätt att delegera uppgifter så långt ut i organisationen att arbetsmiljöarbetet kan drivas ute på arbetsplatserna. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar. Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen följs upp. Särskilda arbetsmiljöuppgifter för stadsdirektör Organisera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet i kommunen. Se till att det, inom kommunen, finns en delegering av arbetsmiljöuppgifter som är känd och fungerar och att den som fått uppgifterna har kompetens, befogenheter och resurser att utföra dessa. Se till att underställda chefer och skyddsombud har nödvändig utbildning inom arbetsmiljöområdet. I kommunens centrala samverkansgrupp fortlöpande belysa, följa upp och driva övergripande och strategiska arbetsmiljöfrågor. Se till att det inom kommunen finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som är organiserad på lämpligt sätt. Fortlöpande informera kommunstyrelsens personalutskott om arbetsmiljön och utvecklingen inom kommunen. Om ett arbetsmiljöproblem inte kan åtgärdas efter samråd mellan områdena görs en skriftlig returnering till kommunstyrelsens personalutskott. Särskilda arbetsmiljöuppgifter för områdeschef och chef för stödfunktion Se till att det finns en delegering av arbetsmiljöuppgifter som är känd och fungerar och att den som fått uppgifterna har kompetens, befogenheter och resurser att utföra dessa. I samverkansgrupp fortlöpande belysa, följa upp och driva övergripande och strategiska arbetsmiljöfrågor Se till att underställda chefer och skyddsombud har nödvändig utbildning inom arbetsmiljöområdet. Se till att det finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som är organiserad på lämpligt sätt. Fortlöpande hålla stadsdirektören och nämnden informerad om arbetsmiljön och utvecklingen inom området.

11 11 av 13 Särskilda arbetsmiljöuppgifter för mellanchef Se till att det, inom ansvarsområdet 1, finns en delegering av arbetsmiljöuppgifter som är känd och fungerar samt att den som fått uppgifterna har kompetens, befogenheter och resurser att utföra dessa. Se till att det inom ansvarsområdet finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som är organiserad på lämpligt sätt. Se till att underställda chefer och skyddsombud har nödvändig utbildning inom arbetsmiljöområdet. Fortlöpande informera närmaste chef om situationen inom arbetsmiljöområdet. 1 Med ansvarsområde menas den verksamhet man har ett chefsansvar för

12 12 av 13 Blankett för delegering av arbetsmiljöuppgifter till chefer I egenskap av (ange befattning och ansvarsområde) delegerar jag till dig ett förtydligande av de arbetsmiljöuppgifter som följer med ditt uppdrag som chef. Namn: Befattning: Chef för (Tillväxt- och välfärdsområde eller stödfunktion, verksamhet/enhet): Arbetsmiljöuppgifter: Se beskrivning av Uppgifter i arbetsmiljöarbetet för respektive chefsnivå. Befogenheter i arbetsmiljöarbete: Rätt att fatta beslut och vidta arbetsledningsåtgärder. Utföra arbetsmiljöarbete enligt särskild delegering för befattningen. Beslutanderätt enligt gällande delegationsordning för personal- och organisationsfrågor. Attesträtt enligt förteckning över gällande beslutsattester (kodplan/ansvar). Resurser De resurser som behövs, till exempel ekonomiska medel, utrustning, tid, kompetenta medarbetare, tillgång till information om lagar föreskrifter, andra regler för arbetsmiljöarbetet och tillgång stödfunktioner. Kompetens Utbildning/kompetens för befattningen och inom arbetsmiljöområdet samt yrkeserfarenhet. Överenskommelse om delegering av uppgifter inom arbetsmiljöområdet Vi har gått igenom och är överens om vilka arbetsuppgifter som ingår i denna delegering samt fördelningen oss emellan. Jag delegerar ovanstående arbetsmiljöuppgifter Ort och datum Jag tar emot ovanstående delegering av arbetsmiljöuppgifter Ort och datum Namnteckning Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande Dokumentation och årlig genomgång av delegerade arbetsmiljöuppgifter Delegeringen dokumenteras i ProCompetence. Delegerade arbetsmiljöuppgifter och signerad blankett bifogas som fil i utvecklingsplanen för arbetsmiljöuppgifter. Uppföljning av delegerade arbetsmiljöuppgifter görs i det årliga utvecklingssamtalet. Se lathund för dokumentation i ProCompetence

13 13 av 13 Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgift Om möjlighet att utföra en tilldelad arbetsmiljöuppgift på grund av att befogenheter och resurser saknas, ska samråd ske med närmaste chef/den som delegerat uppgiften för att få stöd, utökade befogenheter och resurser för att kunna lösa arbetsmiljöproblemet. Om utökade resurser och befogenheter inte tilldelas så att problemet kan åtgärdas, ska arbetsmiljöuppgiften returneras till närmaste chef/den som delegerat uppgiften. Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår. Returnering ska vara skriftlig, innehålla en beskrivning av det aktuella arbetsmiljöproblemet och orsaken till returneringen. Beskrivning av orsak till returnering Ort och datum Ort och datum Namnteckning, den som returnerar arbetsuppgifterna Namnteckning, den som arbetsuppgifterna returneras till Namnförtydligande Namnförtydligande Dokumentation Returneringen dokumenteras i ProCompetence. Undertecknad blankett bifogas som fil i utvecklingsplanen för arbetsmiljöuppgifter. Se lathund för dokumentation i ProCompetence.

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN 2017.115 131 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 121 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-08-15 Vår referens Yvonne Gustafsson Avdelningschef Tjänsteskrivelse yvonne.gustafsson@malmo.se Fördelning av arbetsmiljöuppgifter FRI-2013-1933 Sammanfattning

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

7/16 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

7/16 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Landstingsstyrelsens personalberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-23 LS-LED16-0467-3 7/16 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Diarienummer: LS-LED16-0467 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 B Öste t AU 9:6 Dnr. KS 2015/0024 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Arbetsutskottets

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU 2:3 Dnr. KS 2015/0024-010 Fördelning av Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Ersätta SAM 1:2

Läs mer

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Personal Arbetsmiljö personal 17.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN REGLER Dnr F V 2013/651 REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Håkan Berg Personalenheten Beslutsdatum

Läs mer

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelsen

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Marie-Louise Lindh Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0885 Kommunstyrelsen Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna.

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna. HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/136/10 Rektor 2014-01-27 Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Ärendet Rektor har ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna och arbetsmiljöansvaret

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom socialnämnden

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom socialnämnden SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Jan Holmlund 2015-03-09 SCN-2015-0123 Rev 2015-03-18 Socialnämnden Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom socialnämnden Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. December 2016

Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. December 2016 Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar December 2016 Introduktion Den här webb-presentationen riktar sig till förtroendevalda politiker i kommuner landsting och regioner. Den är tänkt att

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor för förtroendevalda inom kyrkan

Arbetsmiljöfrågor för förtroendevalda inom kyrkan Arbetsmiljöfrågor för förtroendevalda inom kyrkan Arbetsmiljöarbetet i församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer