Ramavtal avseende BAS 5 och BAS 5A Offensiv enhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal avseende BAS 5 och BAS 5A Offensiv enhet"

Transkript

1 Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, Tekniska upplysningar Anders Wiik, Ert datum Er referens Jan Ohlsson Leverantör Autokaross Rescue Systems i Floby AB Sörbyvägen FLOBY Leveransadress Myndigheten för tecknar härmed ramavtal på nedan specificerad vara/tjänst. Avtalet är upprättat i två exemplar. Efter mottaget avtal, undertecknas erkännandet (bifogad kopia) och returneras omgående till Myndigheten för för att avtalet ska äga giltighet. Varje enskilt avrop skapar ett unikt (8 siffror) och ett CDIID som alltid ska anges på faktura som genererats av avropet. Detta referensnummer fordras för att kunna hantera Er faktura på ett effektivt sätt. Saknas detta referensnummer kan fakturan komma att skickas tillbaka till Er för komplettering, med försening av betalningen som följd. Fakturan ska skickas till fakturaadressen enligt nedan. Myndigheten för Ekonomienheten Lars Larsgården Anders Andersson Leveransvillkor se nedan Moms Exklusive Särskilda bestämmelser ALOS 05 Kundnummer Leveranstid Emballage Inklusive Betalningsvillkor 30 dagar netto Lev id avseende BAS 5 och BAS 5A Offensiv enhet Myndigheten Räddningsverket kommer att läggas ned vid utgången av Verksamheten kommer i allt väsentligt att överföras till Myndigheten för (MSB) med nytt organisationsnummer , som inleder sin verksamhet den 1 januari Räddningsverkets åtagande gäller med förbehåll för de anpassningar som den nya myndigheten kan behöva göra mot bakgrund av de verksamhetsförutsättningar som myndigheten ges.

2 1 Avtalsvillkor Avtal avseende Bas 5 och BAS 5A Offensiv Enhet. Mellan Räddningsverket, org. nr och Autokaross Rescue System i Floby AB, org. nr har detta avtal träffats. I de fall kommunerna använder detta avtal skall då med Räddningsverket i avtalstexten istället avses aktuell kommun. 1.1 Avtalets handlingar Villkor i upphandlingens handlingar kompletterar varandra och om handlingarna visar sig vara motsägelsefulla i något avseende skall de gälla i följande ordning: 1. Tillägg till och ändringar i avtalet 2. Detta avtal 3. Räddningsverkets förfrågningsunderlag 4. ALOS Leverantörens anbud 1.2 Avtalsbundenhet Avtalsbundenhet inträder när detta skriftliga avtal undertecknats av behöriga företrädare för båda parter. 1.3 Avrop Såväl Räddningsverket som Sveriges kommuner har möjlighet att avropa enligt detta avtal. Gäller de kommuner som lämnat sitt skriftliga bemyndigande till Räddningsverket. Samtliga som avropar skall då hänvisa till detta avtal. Avrop skall kunna ske av BAS 5 och BAS 5A Offensiv Enhet i standardutförande med möjlighet att komplettera med funktioner/produkter som är separat prissatta som så kallade särpriser.

3 Ingen bestämd mängd avrop kan garanteras under perioden. 1.4 Rangordning av avtal Leverantörerna är rangordnade i denna upphandling. Den som lämnat det förmånligaste anbudet är etta, näst förmånligaste är tvåa och så vidare. Förfrågan skall alltid gå till nummer ett i rangordningen. Köparen tillfrågar ettan och anger bil och eventuell särprisutrustning och får då en bekräftelse på priser (offererade), och leveranstid. Om leverantören inte kan hålla i anbudet utlovade leveranstid eller avböjer av annan anledning får nummer två i rangordningen tillfrågas osv. I detta avtal gäller denna rangordning; 1. Autokaross Rescue System i Floby AB 2. Autokaross i Floby AB. 1.5 Avtalstid Avtalet gäller mellan Option om förlängning i ytterligare månader. Förlängning skall ske skriftligt senast 2 månader före avtalstidens utgång. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. 1.6 Leveranstid Leverans senast 15 veckor efter chassieleverans och bekräftad beställning. Avser serieleverans. Inträffar leverans senare än avtalad tid och detta inte beror på Räddningsverket är Räddningsverket berättigat till vite. Se under punkten vite vid försening. 1.7 Kontaktpersoner Räddningsverket Frågor som avser kommersiella frågor och avtalsinnehåll: Namn och telefon: Anders Andersson E-post: Frågor som avser den löpande verksamheten inom ramen för avtalet: Namn och telefon: Anders Wiik

4 E-post: Leverantören Frågor som avser kommersiella frågor och avtalsinnehåll: Namn och telefon: Jan Ohlsson E-post: Frågor som avser den löpande verksamheten inom ramen för avtalet: Namn och telefon: Denny Walthersson E-post: 1.8 Pris Se priser sist i dokumentet. 1.9 Prisjustering Leverantör har rätt att en gång per kalenderår begära prisjustering. Som grund för prisjustering ska konsumentprisindex (KPI) användas. Basvärde gäller det index som fastställts två månader innan detta avtal ingåtts. Avräkning sker på senast presenterade index vid justeringstillfället. 80% av indexvärdet får uppräknas. Priser avrundas neråt till närmast hela SEK Leveransvillkor Färdigt fordon levereras fritt fabrik i Sverige Besiktning av färdigt fordon Räddningsverket förbehåller sig rätten att kunna kontrollera de första färdigställda bilarna på plats innan leverans till köpare. Detta för att försäkra sig om att BAS konceptet innehålls. Leverantören meddelar Räddningsverket i god tid när bilen beräknas bli färdig Förändringar under avtalstiden Om en leverantör under avtalstiden presenterar en ny fordonsmodell antingen som ersättning eller som komplement skall Räddningsverket äga rätt att införa detta fordon i avtalet. Detta under förutsättning att fordonet i övrigt uppfyller de krav som anges i förfrågningsunderlaget

5 Ersättning av ny/modifierad modell i avtalet skall alltid föregås av en förhandling och skall bekräftas skriftligt av Räddningsverkets behörig person Garanti Chassie, minst 12 månaders garanti, övriga villkor enligt chassietillverkarens leveransvillkor. Påbyggnad: 24 månaders garanti från leveransdag. Garantin gäller för normalt slitage och ej för åverkan eller felaktigt handhavande. Leverantören skall garantera att reservdelar finns tillgängliga i minst10 år. Förlängning av garantitiden till 36 mån genom att teckna service avtal med ett kostnads uttag på 1:- per / mil räknat från leveranstidpunkten. Påbyggnad enligt ALOS 05, 24 månaders garanti, typfels garanti enligt avtal, 6 års rostskyddsgaranti påbyggnad. Chassi enligt ALOS 05, 24 månaders garanti Royalty till Räddningsverket Royalty beräknas på påbyggnadspriset exkl. moms och utgår med 1,5% för levererade påbyggnader och utbetalas utan särskild anmodan till Räddningsverket kvartalsvis 1.15 Betalnings- och faktureringsvillkor Om anledning till anmärkning inte föreligger, skall betalning ske senast trettio (30) dagar efter fakturans ankomstdag. Räddningsverket skall utan dröjsmål registrera fakturan. Fakturerings-, expeditions- eller liknande avgifter accepteras ej. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt vid varje tillfälle gällande räntelag Kontraktshandlingar Arbete som innebär utökning av uppdraget får ej igångsättas med mindre än att skriftlig beställning erhållits från Räddningsverkets affärsenhet. Följs inte detta anses inte arbetet i vederbörlig ordning beordrat, varvid anbudsgivaren själv får stå för de kostnader eller andra konsekvenser arbetet medfört. Räddningsverket ikläder sig inte betalningsansvar utöver angiven

6 kontraktssumma. Om fakturerat belopp överskrider avtalad kontraktssumma är anbudsgivare/part återbetalningsskyldig 1.17 Överlåtelse Leverantören får inte vare sig helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan Räddningsverkets ombuds skriftliga godkännande Vite vid försening Inträffar leverans senare än avtalad tid och detta inte beror på Räddningsverket är Räddningsverket berättigat till vite. Vitet skall utgå med 2 % av påbyggnadspriset per påbörjad förseningsvecka, dock sammanlagt högst 10 % Räddningsverket äger rätt att tillgodogöra sig vite antingen genom särskild begäran om ersättning från leverantören eller genom att avräkna vitesbelopp avseende kommande fordringar gentemot leverantören Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtalet skall vara skriftliga i samma nummerserie som ursprungsavtalet. Ändringar och tillägg skall vara undertecknade av behörig person för båda parterna för att vara gällande Underleverantörer För underleverantörers arbete ansvaras som för eget 1.21 Intrång i upphovsrätt och patent Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara köparen om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av levererade produkter för avsett ändamål. Leverantören åtar sig vidare att ersätta köparen för de skadestånd och ersättningar som denne genom förlikning eller dom blir skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller under förutsättning att leverantören får bestämma över försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

7 1.22 Användande av uppdraget i marknadsföringssyfte Leverantören får inte utan Räddningsverkets skriftliga medgivande i pressmeddelande, marknadsföring eller något annat sammanhang hänvisa till, eller åberopa, detta avtal, eller material eller information som leverantören upprättat, tagit del av eller erhållit i verksamhet som omfattas av detta avtal Tillämpliga lagar Leverantören har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter, författningar, normer och krav som uppställts av myndigheter och på något sätt berör avtalat uppdrag följs. Leverantören är skyldig att kontinuerligt hålla sig underrättad om sådana lagar och förordningar samt förändringar i dessa. Leverantören förbinder sig genom undertecknandet av detta avtal att iakttaga dessa bestämmelser Force majeure/befrielsegrunder Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet förhindras på grund av omständighet som denne skäligen inte kunde räkna med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet skall anses arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning. För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall han skriftligen underrätta andra parten om att sådan omständighet inträffat. Underrättelsen skall ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört försening av avtalad prestation med mer än tre (3) månader 1.25 Hävning Räddningsverket äger rätt att häva avtal med omedelbar verkan om: - Anbudsgivaren i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och ej vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande härom.

8 - Anbudsgivaren försätts i konkurs, likvidation, inställer sina betalningar eller liknande förfarande och därmed inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. - Anbudsgivaren överlåter avtalet eller sin rörelse till annan och Räddningsverket inte lämnat skriftligt medgivande till att avtalet överlåtits. Såsom väsentligt åsidosättande skall bland annat anses att leverantör ej uppfyller sina åtaganden angående servicekvalitet och/eller teknisk kvalitet. Räddningsverket har inget ansvar för att av leverantör i anbudet redovisade arbetsmängder motsvarar önskad kvalitet. Räddningsverket har också rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, helt eller delvis, om leverantören före eller efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet. Efter hävning skall leverantören omgående till beställaren överlämna allt material som beställaren har äganderätt till Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal avgörs av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

9 Prisbilaga till BAS 5 / BAS 5A Offensiv enhet, KD Alt.1. Chassi med byggnation i rent standardutförande enligt tekn. specifikation. MB sprinter 315 CDI EH R2 chassi 150 hk med farthållare manuell växellåda hjulbas Enkelhytt med separat stol höger sida. BAS 5 A Påbyggnad AK plastkåpa med 2 st lucka per sida samt 1 st baktill, övrig utrustning enligt standard Bas 5 A teknisk beskrivning utg. 2 daterad med av oss angivna avvikelser och förtydligande. Ritn. Nr: PJ med tekn. specifikation AK flak med kåpa L 3450 alt.1 SEK :- exkl. moms. Alt.2. Chassi med byggnation i rent standardutförande enligt tekn. specifikation. MB sprinter 315 CDI EH R2 chassi 150 hk med farthållare hel automatisk växellåda hjulbas BAS 5A Enkelhytt med separat stol höger sida. Påbyggnad AK plastkåpa med 2 st lucka per sida samt 1 st baktill, övrig utrustning enligt standard Bas 5 A teknisk beskrivning utg. 2 daterad med av oss angivna avvikelser och förtydligande. Ritn. Nr: PJ med teknisk specifikation AK flak med kåpa L 3450 alt.1. SEK :- exkl. moms. Alt.3.

10 Chassi med byggnation i rent standardutförande enligt tekn. specifikation. MB sprinter 315 CDI DH R2 chassi 150 hk med farthållare manuell växellåda hjulbas Dragbalk för kula BAS 5. Med separat stol höger sida. Påbyggnad AK plastkåpa med 1 st lucka per sida samt 1 st baktill, övrig utrustning enligt standard Bas 5 teknisk beskrivning utg. 2 daterad med av oss angivna avvikelser och förtydligande. Ritn. Nr: PJ med tekn. specifikation AK flak med kåpa L 2750 alt.2 SEK :- exkl. moms. Alt.4. Chassi med byggnation i rent standardutförande enligt tekn. specifikation. MB sprinter 315 CDI DH R2 chassi 150 hk med farthållare hel automatisk växellåda hjulbas Dragbalk för kula BAS 5. Med separat stol höger sida. Påbyggnad AK plastkåpa med 1 st lucka per sida samt 1 st baktill, övrig utrustning enligt standard Bas 5 teknisk beskrivning utg. 2 daterad med av oss angivna avvikelser och förtydligande i ritningsunderlag och tekn. specifikation. Ritn. Nr: PJ med tekn. specifikation AK flak med kåpa L 2750 alt.2 SEK :- exkl. moms. Alt.5. Chassi med MB plåtskåps byggnation i rent standardutförande enligt tekn. specifikation. MB sprinter 315 CDI SKÅP R2 chassi 150 hk med farthållare manuell växellåda hjulbas BAS 5A. Med separat stol höger sida. Påbyggnad MB plåtskåp med 1 st skjutdörr högersida utan fönster samt 2 st slagdörrar utan fönster baktill, övrig utrustning enligt standard Bas 5 teknisk

11 beskrivning utg. 2 daterad med av oss angivna avvikelser och förtydligande i ritningsunderlag och tekn.specifikation. Ritn. Nr: PJ OBS! Volym skåp 8,8m3. SEK :- exkl. moms. Alt.6. Chassi med MB plåtskåps byggnation i rent standardutförande enligt tekn. specifikation. MB sprinter 315 CDI SKÅP R2 chassi 150 hk med farthållare hel automatisk växellåda hjulbas BAS 5A. Med separat stol höger sida. Påbyggnad MB plåtskåp med 1 st skjutdörr högersida utan fönster samt 2 st slagdörrar utan fönster baktill, övrig utrustning enligt standard Bas 5 teknisk beskrivning utg. 2 daterad med av oss angivna avvikelser och förtydligande i ritningsunderlag och tekn. specifikation. Ritn. Nr: PJ alt.4. SEK :- exkl. moms. Alt.7. Chassi med byggnation i rent standardutförande enligt tekn. specifikation. MB sprinter 315 CDI EH chassi 150 hk med farthållare manuell växellåda hjulbas Se tillägg i särprislista180 hk motor. Enkelhytt MB med separat stol höger sida. Påbyggnad GRP- plastbyggnation med 1 st jalusi per sida samt 1 st lucka baktill, övrig utrustning enligt standard Bas 5 teknisk beskrivning utg. 2 daterad med av oss angivna avvikelser och förtydligande. Ritn. Nr: OF med tekn. specifikation. SEK :- exkl. moms. Alt.8.

12 Chassi med byggnation i rent standardutförande enligt tekn. specifikation. MB sprinter 315 CDI EH chassi 150 hk med farthållare hel automat växellåda hjulbas Se tillägg i särprislista180 hk motor. Enkelhytt MB med separat stol höger sida. Påbyggnad GRP- plastbyggnation med 1 st jalusi per sida samt 1 st lucka baktill, övrig utrustning enligt standard Bas 5 teknisk beskrivning utg. 2 daterad med av oss angivna avvikelser och förtydligande. Ritn. Nr: OF med tekn. specifikation. SEK :- exkl. moms. Särpris tillvalsutrustning Mercedes Sprinter chassi. Euro 5 motor tillägg från och med juli månads produktion. Gäller samtliga påbyggnads alternativ. SEK :- exkl. moms. Motoralternativ 180 hk SEK :- exkl. moms AC luftkonditionering rekommenderas för avfuktning i kupen Samt en bättre fördelning av värmen därmed uppnås en säkrare förarmiljö.. SEK :- exkl. moms. CD/radio i hytt. SEK :- exkl. moms

13 Särprislista för BAS 5 och BAS 5A Offensiv enhet. KD Kolumn pos anger positionsnummer i kravspecifikationerna. Där fler än ett särpris förekommer per position anges särprisnummer inom parentes. Texterna nedkortade. För fullständig text se kravspecifikation. Position med efterföljande text BAS 5 gäller enbart för BAS 5. Position med efterföljande text BAS 5 A gäller enbart för BAS 5 A. Där ingen hänvisning finns gäller särpriset både för BAS 5 och BAS 5A Offensiv enhet. Samtliga i särprislistan gällande redovisade priser gäller exl moms För ytterligare upplysning per position kontakta leverantören. Pos Avser Benämning Pris SEK Lackerad rand. Vit eller gul : Konturmärkning med reflexfolie : (3) Battenburgmönster : k BAS 5 Se : Sambandsnummermärkning : BAS 5 Tryckmätare och varvtalsmätare : El oberoende motor och kupévärmare MB standard Varmhållning av utrustningsskåp : (3) BAS 5 A Elektrisk värmeutrustning 230V. Värme i kupé och skåp vid uppställning utomhus :-

14 Arbetsbelysning tänds automatiskt 1.900: BAS 5 Innerbelysning min 100Lux : Fyra (4) backstrålkastare typ kurvljus 3600 : Två extra blixtljus i fronten 5000 :- Extra blåljus, taket bakre delen : (3) Blinkande helljus alt 2 extra helljusstrålkastare : BAS 5 Två extra fjärrljus och/eller kurvljus : Mastbelysning med 10 Lux intill 25 m Halogen 230 V :- Xenon 12 V = : BAS 5 A Elaggregat 230V, lättviktsmodell typ Trawelpower eller likvärdigt : Batteriladdare / underhållsladdningssystem : Fordon ej kunna startaskontakt lossats : (3) Kontakt automatiskt frånskiljas typ Rettbox : NATO uttag : Gångtidsmätare på motor : Avgassystem utformning : Avgasrör anpassat Går ej att dra upp till ventilationssystem i tak Automatisk växellåda :-

15 Två drivaxlar, 4x : Differentialspärr. Varningslampa MB standard med automatisk inkoppling. Ej varningslampa BAS 5 Fäste för vinsch : BAS 5 Frontmonterad vinsch. Kapacitet anges. 3,6 ton : Kraftuttag för drift av hydraulpump e dyl. Kapacitet min 40 kw. OBS! Endast remdriven CCS utrustning på manuell växellåda. Kraftuttag N07 med oljekylare,spärra, vartalsmodul,28 kw vid 1000 till 1500 R/ min, 40 kw vid 2500 r/ min, max 200 Nm MB reservation för körtid. = :- OBS! Systemet medger drift på både manuell och automatisk växelåda med stora effektuttag. Splittväxellåda placerad på drivaxelutgången Effektuttag 70 kw för drift av samtliga upptagna pump alternativ, ingen begränsning på drivlina och körtid. = :-

16 Alternativt däckutförande 4 st vinter däck på fälg Nokia : Innertak och väggpaneler i lastutrymme BAS 5 Drag typ Triplex alt kula diam.50 mm : : BAS 5 Dubbelsoffa fram Soffa fram = 2140 :- Denna alt.utrustning måste beställas vid chassi inköp,går ej att efterjustera pågrund av airbag BAS 5 Dubbelhytt för 5 personer, framåtvända MB dubbelhytt chassi :- ej rökdykarrygga. Klara inte SS-EN 1846 & Eluppvärmda backspeglar Standard MB BAS 5 Förvaringsmöjligheter i hytt : Tvättbar överdragsklädsel :- / st BAS 5 Plats för rökdykarutrustning Ej i hytt. Begränsad med tanke på kartor och övrig utrustning BAS 5 Ryggstöd-Rökdykarutrustning Denna utrustning ej godkänd än. Återkommer efter testen är klar BAS 5 Hållare för andningsskydd i lastutrymme BAS 5 Lastutrymme tak. Yta och belastning anges 2.975:- / st Enkelhytt = 75 kg, hållare = :- Dubbelhytt 75 kg, hållare = :-

17 MB BAS 5 Återfyllning av släckmedel utan manuell kontroll : BAS 5 Släckmedelstank upp till 350 l : Utvändigt intag påfyllning vattentank Doseringsutrustning separat släckmedel BAS 5 Släckmedelspump. Kapacitet 200 ±50 l/min vid 6±1 bar :- OBS! Ej med automatik. CCS skumdoceringssystem, docering 1,8 % 10 lit. tank för skärsläckare = :- Doceringssystem för punkt , mellaninjektor 200 lit. min 0 % - 3 % - 6 % tank via dunk = : : BAS 5 Skärsläckare :- / : BAS 5 Sil mellan tank och pump : BAS 5 Utrustning för kontinuerlig tappning av varmvatten Ej med CCS skärsläckar utrustning. Alt. brandvattenpump = : BAS 5 Skarvstegar. Hållare. Längd specificeras Special Nor Bas mm x 2 = :- / stegar ingår ej. Alt. hållar placering på tak och i byggnation. Nor Bas standard stege mm x 2 = :- stegar ingår ej.

18 6.1.1 BAS 5 Varningslampa i hytt för olåst steghållare : BAS 5 Uppdatera samtlig dokumentation : Utbildning hos köparen Debt. Löpande med 600 :- / tim+ resor och traktamentskost enligt avtal Utbildning hos räddningstjänst ½ dag Konstruktin/funktion, vård mm Debt. Löpande med 600 :- / tim+ resor och traktamentskost enligt avtal. 9.1 Skjutdörr höger sida :-

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030.

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030. Ramavtalserkännande Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, 010-2405244 E-post anders.andersson@msb.se Tekniska upplysningar Anders Andersson, 010-2405244 Leveransadress Ert datum 2010-03-15 Leverantör

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer

VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 1 (12) Datum: Ange datum Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041 Inrikes Hotell Staten 2012 Upph. ref.nr: 96-9-2012 2012-09-03 Slutdatum: 2013-09-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:043 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Jönköpings län Ansvarig upphandlare ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2010-03-08 Diarienr (åberopas vid

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan 1 (10) RAMAVTAL KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Bilaga 3. Allmänna villkor. konsultuppdrag

Bilaga 3. Allmänna villkor. konsultuppdrag 1 (19) Bilaga 3 Allmänna villkor konsultuppdrag Innehåll 2 (19) Allmänna villkor konsultuppdrag... 3 1 Konsult Uppdragets genomförande... 3 2 Avtalad specifikation och tidplan... 5 3 Godkännande av resultat/leverans...

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer