BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK"

Transkript

1 BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK

2

3 Innehåll 1 Innehåll Allmänna anvisningar Bruksanvisning Tecken i bruksanvisningens text Apparatöversikt Viktiga anvisningar Stöldskydd Manövrering - allmänt Grundinställning Koppla till och från apparaten Ljudinställningar Radio-läge MEDIA-läge INSTÄLLNING Telefon-läge

4 2 Allmänna anvisningar Allmänna anvisningar Bruksanvisning I denna bruksanvisning finns alla möjliga utrustningsvarianter för fordonet medtagna, men beskrivs inte som extrautrustning, modellvarianter eller marknadsspecifik utrustning. Därför behöver inte alla utrustningskomponenter, som beskrivs i denna bruksanvisning finnas tillgängliga i ditt fordon. Ofmattningen av utrustningen för ditt fordon kan du se i köpedokumentationen, som du fått i samband med köpet. För att få närmare information, vänd dig till din Škoda-handlare. Tecken i bruksanvisningens text Symbolförklaring Slut på ett avsnitt. Avsnittet fortsätter på nästa sida. Apparatöversikt A1 A2 A3 A4 A5 A6 Sätta på/stänga av: Manöverknapp för till-/frånkoppling (tryck) av navigationssystemet och reglage för ljudstyrka (vrid) Inställningsknapp RADIO-funktion vrid för manuell stationsinställning; tryck kortvarigt för att starta eller stoppa uppspelningsautomatiken (Scan). MEDIA-funktion vrid för för byte av titel; tryck kortvarigt för att starta eller stoppa uppspelningsautomatiken (Scan). RADIO kopplar in radiofunktionen och skiftar frekvensområde under radiofunktionen MEDIA växlar till den senast spelade mediakällan eller väljer en annan mediakälla PHONE (Telefon) - Telefontelefonfunktion omkoppling av aktuell audiokälla till tyst läge TIM TIM-funktion (Traffic Information Memory) inspelade trafikmeddelanden kan spelas upp på nytt. Efter inmatning av upp till två olika TIM-inspelningstider i SETUP (Inställning) -menyn, är det möjligt att registrera trafikmeddelanden även när apparaten är frånslagen A7 TP Till- och frånkoppling av trafikradiofunktionen (Traffic Program) eller avbryta uppspelningen av aktuella inspelade trafikmeddelanden. A8 SETUP (Inställning) - används för att göra inställningar i aktuellt valt område A9 - öppnar menyn för inställning av ton och ljudstyrka A10 Touchscreen (pekskärm): områden på bildskärmen som omges av en färgrand är för tillfället aktiva och manövreras genom att bildskärmen berörs A11 CD-fack A12 Utmatningsknapp / tryck kortvarigt, för att en ilagd CD ska matas ut till utmatningsläget där den kan tas bort A13 Minneskortfack: Passar för SD-minneskort ( Secure Digital Memory Cards ) och MMC-minneskort ( Multimedia Cards ) med en storlek på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm och en kapacitet upp till 2 GB. Viktiga anvisningar Garanti För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen. Efter att garantitiden har gått ut byts en apparat som behöver repareras prisvärt mot en totalrenoverad, nyvärdig apparat med reservdelsgaranti. Förutsättningen är dock att inga skador föreligger på huset och att inga obefogade reparationsförsök har företagits. Observera En skada som täcks av garantin får inte ha uppkommit genom osakkunnig behandling eller genom reparationsförsök av icke fackkunnig person. Dessutom får det inte finnas några utvändiga skador. Manövrering Radion får endast manövreras när trafikläget verkligen tillåter detta.

5 Allmänna anvisningar 3 Inställningen av ljudstyrkan ska väljas så att man alltid lätt kan höra akustiska signaler utifrån, som t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår). VIKTIGT! Ägna uppmärksamheten i första hand på bilkörningen! Som förare bär du det fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Utnyttja radions funktioner endast så att du i alla trafiksituationer alltid har kontrollen över bilen! Se upp! Om en andra CD skjuts in samtidigt som ilagd CD matas ut, kan CD-spelaren i apparaten förstöras. Observera att utmatningen av en CD/DVD efter att Utmatningsknappen / tryckts in, tar några sekunder. Under denna tid är spärren framför CD-facket öppen. Vänta alltid tills CD-utmatningen är slutförd, innan du försöker skjuta in en ny CD. Tryck inte för hårt på apparatens vred och knappar för att undvika skador. Du behöver bara trycka lätt på knappen för att ge kommandot. Observera att manöverknapparna har brottanvisningar, för att minska skaderisken. Använd vid manövrering av pekskärmen inga spetsiga eller föremål med skarpa kanter. Vid manövrering räcker det med ett lätt fingertryck. En visning i bildskärmen som inte kan kallas fram genom att du trycker på den, är för tillfället inte tillgänglig. Bildskärmsrengöring Se upp! Använd inga lösningsmedel som bensin eller terpentin, eftersom dessa angriper bildskärmsytan. Behandla bildskärmen med varsamhet, eftersom jack och repor kan uppstå vid tryck med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål. Observera Bildskärmen kan rengöras från fingeravtryck med en mjuk trasa och vid behov med ren alkohol. Stöldskydd Stöldskyddskodning Radioapparaten är utrustad med en komfortkodning. Vid det första drifttagandet, sparas säkerhetskoden i radion och i fordonet. Efter frånkoppling och efterföljande inkoppling av batteriet ska tändningen slås på först och därefter radion. Om radion skulle monteras i en annan bil måste säkerhetskoden matas in. I detta fall ska en auktoriserad Škoda Servicepartner eller en Škoda-importör kontaktas. Eftersom apparaten endast fungerar efter att säkerhetskoden matats in, är användning efter en stöld i praktiken omöjlig - vilket bidrar till högre stöldskyddssäkerhet. Observera Koden är lagrad i kombiinstrumentet. Därigenom avkodas navigationssystemet automatiskt (komfortmanövrering). En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig. Inmatning av kod Om en knappsats visas efter att apparaten slagits på, med uppmaningen att koden ska matas in, måste apparaten låsas upp genom inmatning av det korrekta, fyrsiffriga kodnumret. Tryck direkt på bildskärmen på en siffra i sifferblocket 0 till 9. Siffran överförs till inmatningsraden. Efter inmatning av den fyrställiga sifferkombinationen, blir sifferblocket grått (inaktivt) och inga ytterligare siffror kan överföras till inmatningsraden. Tryck på i bildskärmen, för att radera siffror i inmatningsraden från höger till vänster och vid behov korrigera inmatningen. Om det korrekta kodnumret visas i inmatningsraden, trycker du på OK. Kodnummer Kodnumret kan endast efterfrågas online via Škoda System, för att garantera ett fortsatt verksamt stöldskydd. Vänd dig vid behov till din auktoriserade Škoda Servicepartner.

6 4 Allmänna anvisningar Felaktigt kodnummer Om en kod bekräftas som felaktig under inmatning, kan förfarandet upprepas en gång. Antalet försök visas på den andra raden på bildskärmen. Om kodnumret skulle matas in fel en andra gång, spärras apparaten under en timme. Först efter att en timme förflutit, under tiden apparaten är inkopplad, är det möjligt att upprepa inmatningen av säkerhetskoden. Skulle åter två ogiltiga försök göras, spärras navigationssystemet återigen för en timme. Cykeln - två försök, spärrad en timme - gäller fortfarande. Observera Koden är normalt lagrad i kombiinstrumentet. Därigenom avkodas navigationssystemet automatiskt (komfortkodning). En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig. Manövrering - allmänt Apparatens bildskärm är en så kallad pekskärm. Områden på bildskärmen som omges av en färgrand är för tillfället aktiva och manövreras genom att bildskärmen berörs. Aktiva områden, vilka kallar fram en funktion eller en meny, kallas funktionsknappar. Skrollbalk En lodrät balk på displayens högra kant med ett skjutreglage och mellan pilknapparna och kallas skrollbalk. Den anger att ytterligare menyinmatningar kan visas om skjutreglaget flyttas neråt så långt som möjligt. Inställning av värde I en inställningsmeny kan en inställning eller ett värde ändras steglöst. Skjut skjutreglaget eller tryck på + eller - för att ändra inställningen. Popup-fönster En funktionsknapp med en pil bakom en annan funktionsknapp visar den för tillfället valda inställningen, t.ex. Acoustic feedback (Bekräftelseton) Off. Tryck på funktionsknappen Aus (Av). På displayen kommer ett så kallat Popupfönster att öppnas, där alla inställningsalternativ visas. Tryck kortvarigt på det önskade inställningsalternativet. Popup-fönstret stängs och den valda inställningen visas. För att stänga popup-fönstret, utan att ändra inställningen, trycker du i popup-fönstret på funktionsknappen. Checkbox Framför en funktion, vilken bara kan kopplas till eller från, finns en så kallad Checkbox. En bock i checkboxen indikerar att trafikradiofunktionen är inkopplad. En tom checkbox visar, att funktionen är avstängd. Tryck en gång kortvarigt på tillhörande funktionsknapp för att koppla till eller från. Skjuta objekt eller reglage Placera fingret på bildskärmen på bilden av ett rörligt objekt, exempelvis skjutreglaget i en skrollbalk. Flytta fingret utan att lyfta det över bildskärmen. Objektet följer dina rörelser, men kan endast flyttas inom det fördefinierade området. Lyft fingret vid den önskade positionen på bildskärmen. För visning av det angivna menyutsnittet ska det högra skjutreglaget i skrollbalken skjutas ner helt. Alternativt kan du flytta skjutreglaget neråt och uppåt genom att trycka på funktionsknapparna och i bildskärmen. Ett skjutreglage i en inställningsbalk kan alternativt flyttas genom att trycka på - eller +. Gå tillbaka till föregående meny Gå med tillbaka till föregående meny.

7 Grundinställning 5 Grundinställning Koppla till och från apparaten Håll intryckt vrid-/tryckknappen A1 för att koppla till resp. från systemet. Den senast aktiva audiokällan före avstängningen börjar spelas upp. Om nyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas apparaten från automatiskt. Du kan då koppla på apparaten igen. Vid frånslagen tändning kopplas apparaten från efter ca. en timme (skydd mot urladdning av bilens batteri). Detta förlopp kan upprepas önskat antal gånger. Ljudinställningar Följande parametrar kan utföras med hjälp av tryckningar på knappen : Treble - Mid - Bass (diskant - mellan - bas) - inställning av diskant, mellan och bas; Balance-Fader - ljudstyrkeförhållande (vänster och höger = Balance), (fram och bak = Fader); Volume (ljudstyrka) - Maximum switch-on volume (maximal inkopplingsljudstyrka), Traffic announcements (trafikmeddelanden) och Parkpilot: Audio level (Parkeringspilot: ljudnivå) - inkopplingsljudstyrka, ljudstyrka vid trafikmeddelanden och ljudstyrka vid parkering; Speed dependent volume control (fartberoende ljudnivåreglering) - bilradion höjer ljudstyrkan med stigande hastighet (högre tal betyder en brantare ökning av ljudstyrkan); Accoustic feedback (Bekräftelseton) - till- eller frånkoppling av signalton vid lagring av radiostationer. EQ-Settings (EQ-inställningar) - inställning av equalizer (lägen: rak, prat, rock, klassisk, dans); Surround - akustisk rumsinställning. Reducering av ljudstyrka vid aktivering av parkeringshjälp (PDC) Om din bil är utrustad med körassistanssystemet parkeringshjälp (PDC), sänks ljudstyrkan automatiskt till en fördefinierad nivå, när parkeringshjälpen är aktiverad. Radio-läge Välja radiostation Kalla fram huvudmenyn RADIO och välja frekvensområde Tryck på RADIO för att öppna huvudmenyn RADIO. Den för närvarande spelande radiostationen visas upptill i bildskärmen. För att ändra frekvensområde, tryck på funktionsknappen RADIO eller funktionsknappen Band och i det öppnade popup-fönstret på FM eller AM. Det aktuella frekvensområdet visas upptill vänster i bildskärmen. Byta radiostation Tryck på pilknapparna på displayen i huvudmenyn RADIO för att växla till föregående eller nästa station. Välja radiostation ur stationslistan Tryck på funktionsknappen Station list (Stationslista), för att visa alla mottagbara radiostationer i en lista. Listan hoppar direkt till visning av den aktuella uppspelade radiostationen. Välj den önskade stationen genom att trycka på den. Efter ungefär 20 sekunder utan aktivitet stängs bilden av stationslistan av automatiskt. Funktionsknappar i huvudmenyn Radio 1... till stationsknappar för lagring av eller för att kalla fram en lagrad radiostation. Band - knapp för val av önskat frekvensområde. Station list (stationslista) öppnar en lista med för närvarande mottagbara radiosändare. Memory (Minne) - öppnar en lista över lagrade radiostationer. Extras (Extra) - knapp för att kalla fram uppspelningsautomatiken Scan eller för att visa radiotexter Radio Text. Man. öppnar frekvensbandet för det inställda frekvensområdet.

8 6 Grundinställning Sökning och lagring av radiostationer Manuell sökning I huvudmenyn RADIO vrid på inställningsknappen A8 eller tryck på funktionsknappen Man.. I nedre delen av bildskärmen tänds en skala för det valda frekvensområdet, frekvensbandet. Tryck kort på inställningsvredet för att avsluta det manuella valet av frekvensen och åter tända funktionsknapparna. Lagra radiostation på en av de visade stationsknapparna Håll en av de sex i huvudmenyn RADIO visade stationsknapparna 1... till 6... intryckt, tills det hörs en signal. Den för tillfället hörda radiostationen lagras då på denna stationsknapp. Radera radiostation ur minneslistan Tryck i huvudmenyn RADIO på funktionsknappen Memory (Minne), för att öppna minneslistan med de sparade radiosändarna. Tryck på funktionsknappen Delete (Radera) efter den station som du vill radera. Bekräfta den följande säkerhetsfrågan genom att trycka på funktionsknappen Delete (Radera), för att slutgiltigt radera stationen ur minneslistan. Om den för tillfället spelade radiostationen redan är lagrad i minneslistan, visas bakom beteckningen för frekvensområde (FM eller AM) minnesplatsnumret. Med menyn Setup Radio (Inställningar radio) kan du bestämma, vilka sex radiostationen som ska visas på skärmen i huvudmenyn RADIO. Funktionen SCAN Stationerna inom ett våglängdsområde kan spelas upp kortvarigt (i fem sekunder) efter varandra. Tryck på inställningsknappen A8, varvid radion automatiskt söker av alla tillgängliga stationer i det aktuella våglängdsområdet. Alternativt, tryck på funktionsknappen Extras (Extra) och tryck i det öppnade popup-fönstret på Scan. Under tiden uppspelningsautomatiken pågår växlar funktionsknappen Extras (Extra) till Scan. Tryck på nytt på inställningsvredet A8 eller funktionsknappen Scan, för att avsluta uppspelningsautomatiken med den radiostation som hörs för tillfället. RDS-funktioner Koppla till och från radiotext I huvudmenyn RADIO tryck på funktionsknappen Extras (Extra) och sedan på funktionsknappen Radiotext. I stället för sex stationsknappar öppnas nu i nedre hälften av displayen fönstret för visning av radiotexter. För att på nytt kunna visa stationsknapparna, måste fönstret för visning av radiotexter åter stängas. Tryck kortvarigt på visningsfönstret för radiotexter. Alternativt, tryck på funktionsknappen Extras (Extra) och tryck i det öppnade popup-fönstret på den markerade funktionsknappen Radio text. RDS ( Radio Data System ) används för överföring av programmeddelanden och extratjänster och gör det bland annat möjligt för en automatisk stationsföljning. RDS-radiostationer som har tillräckligt god mottagning visar sitt stationsnamn i stället för sändarfrekvensen. Om en radiostation skickar ut extrainformation via RDS-funktionen, under tiden en station lagras i minnet, kan det hända, att namnet på radiostationen inte anges korrekt i minneslistan. Funktion trafikradio Tryck på knappen TP, för att koppla till eller från funktionen Trafikradio. Indikeringen TP i förbindelse med ett stationsnamn (t.ex. i stations- eller minneslista) visar en trafikradiosändare. Oberoende av vilken radiostation som återges, sörjer en extra mottagardel i apparaten för att en trafikradiostation alltid tas emot, så länge som trafikradiofunktionen är inkopplad. Trafikradiofunktionens funktionsberedskap anges med TP upptill höger i bildskärmen. Om det vid något tillfälle inte skulle finnas någon mottagbar trafikradiosändare, till exempel på grund av att radiomottagningen är störd, visas istället för TP, No TP (Ingen TP). Observera, att parkeringshus, tunnlar, höga byggnader eller berg kan störa radiosignalen så att mottagningen försvinner helt.

9 Grundinställning 7 Inkommande trafikmeddelanden Under tiden ett trafikmeddelande spelas in, öppnas ett popup-fönster. Om du vill avbryta inspelningen av trafikmeddelandet, tryck i popup-fönstret Traffic announcements på funktionsknappen Cancel (Avbryt). Trafikradiofunktionen förblir trots detta i beredskap och ett följande trafikmeddelande spelas åter in under pågående audio-drift. Trycker man på funktionsknappen TP deakt. (inakt. TP), stängs trafikradiofunktionen av permanent. Trafikradiominne Registrera trafikmeddelanden automatiskt Om trafikradiofunktionen är inkopplad och en trafikradiosändare kan tas emot, registreras inkommande trafikmeddelanden, så länge som tändningen är tillslagen. Därmed kan du alltid informera dig om det aktuella trafikläget, även när radion har varit frånkopplad en längre tid under färd. Om bilen parkeras (tändningen från), och en trafikradiosändare kan tas emot och trafikradiofunktionen är inkopplad, registreras under två timmar inkommande trafikmeddelanden från denna sändare. När tändningen slås från visas under ungefär fem sekunder den aktuella trafikradiosändaren, från vilken trafikmeddelanden registreras under de följande två timmarna. Under denna fem sekunder långa visning kan du med hjälp av pilknapparna på apparaten välja en annan trafikradiosändare, från vilken meddelanden ska registreras. Om mottagningen av den inställda trafikradiosändaren i en avstängd bil blir alltför dålig på grund av yttre inverkan, söks automatiskt en annan trafikradiosändare upp. Maximalt nio trafikmeddelanden med en sammanlagd längd av upp till fyra minuter kan registreras. Om minnet blir fullt, skrivs alltid det äldsta trafikmeddelandet över. TIM-inspelningstider Du har dessutom möjligheten att ställa in två TIM-inspelningstider, under vilka apparaten, även när bilen är avstängd, ska spela in trafikmeddelanden. Radion börjar då, i enlighet med den inställda TIM-inspelningstiden, med att registrera alla från den inställda trafikradiostationen inkommande trafikmeddelanden. Om du till exempel varje dag kör till arbetet vid en bestämd tidpunkt, matar du in den ungefärliga starttiden. Radion påbörjar registreringen 90 minuter före den inställda starttiden och avslutar registreringen 30 minuter efter den. Därmed kan du innan färden börjar, lyssna på de senaste trafikmeddelandena och bestämma körsträckan efter den aktuella trafiksituationen. Observera Om ett trafikmeddelande varar längre än fyra minuter, kommer början på trafikmeddelandet att skrivas över. Om bilen inte utnyttjas under mer än tre dagar, kommer inga ytterligare trafikmeddelanden att registreras, för att spara på bilens batteri. Spela upp trafikmeddelanden Tryck på knappen TIM för att lyssna på lagrade trafikmeddelanden. Uppspelningen startar med det senast registrerade trafikmeddelandet och löper till det äldsta lagrade trafikmeddelandet. Tryck på knappen för att växla till början av det aktuella trafikmeddelandet. Tryck på knappen för att hoppa över ett trafikmeddelande. Avbryt uppspelningen genom att trycka på knappen. Knappen växlar till. Tryck på knappen för att fortsätta uppspelningen från det senaste stället. MEDIA-läge Huvudmeny MEDIA Kalla fram huvudmeny MEDIA och byta mediakälla Tryck på knappen MEDIA för att fortsätta uppspelningen av den senast spelade audiokällan. Om det för tillfället finns flera ljudkällor att välja mellan på apparaten, växla med områdesvalknappen MEDIA mellan de senaste spelade ljudkällorna. Om en tidigare spelad mediakälla väljs på nytt, fortsätter återgivningen på det senast spelade stället. Om en audiokälla för tillfället inte är valbar, eftersom till exempel ingen databärare är ilagd (t.ex. inget minneskort), visas funktionsknappen i grått. Funktionsknappar för styrning av aktuella audiokällor - kort tryckning: Hoppa till början av aktuell eller kapitel. En till tryckning: Byte till början av föregående titel eller kapitel. - kort tryckning: Byte till början av nästa titel eller kapitel.

10 8 Grundinställning - paus: Uppspelningen pausas på det aktuella stället - symbolen växlar till tryck på för att fortsätta uppspelningen från detta ställe. Valbara audiokällor i menyn MEDIA CD - växlar till senast spelade CD från den interna CD-växlaren. SD Card (SD-kort) - växlar till ett isatt minneskort. AUX - växlar till en ansluten extern audiokälla. Manövrering av en extern ansluten audiokälla endast möjlig i begränsad omfattning och den är till stor del beroende på typen av anslutning. BT-audio - byter till telefon - trådlös MP3-överföring från telefonanpassningen. Extra funktionsknappar i huvudmenyn MEDIA Scan - startar uppspelningsautomatiken Scan. Om funktionsknappen Scan redan visas, är uppspelningsautomatiken startad - avsluta genom att trycka på knappen igen. Mix - startar slumpvis uppspelning Mix. Om funktionsknappen Mix (blanda) redan visas, är slumpvis uppspelning startad avsluta genom att trycka på funktionsknappen igen. Repeat (Upprepa) - öppnar popup-fönstret för inkoppling av upprepningsfunktionen. Dessutom bestäms, om endast aktuell Track (Titel) eller hela aktuella CD:n resp., för MP3-läge, aktuell Folder (Mapp) ska repeteras. Selection (Urval) - öppnar titellistan för den aktuella ljudkällan, för att välja en annan titel eller en annan källa. Lägga i eller mata ut CD Sätta i CD Tryck på /. Välj position för placering av CD-skivan i den interna CD-växlaren. Vänta tills Please insert CD. (Sätt i CD) visas. Skjut in en CD, med textsidan uppåt, så långt in i CD-facket att den dras in automatiskt. Uppspelningsfunktionen startar automatiskt. Ta ut CD-skivan Tryck på knappen /, varvid CD-skivan går till utmatningsläge. Om en CD i utmatningsposition inte tas bort, kommer den av säkerhetsskäl att dras in på nytt efter cirka tio sekunder. WMA-filer (Windows Media Audio) Ljudfiler som är komprimerade enligt (Windows Media Audio) kan också spelas upp, om de inte dessutom är upphovsrättsligt skyddade genom DRM-metoden (Digital Rights Management). Dessa WMA-filer stöds inte av apparaten. Skjuta in och ta ur minneskort Skjuta in minneskort Skjut in minneskortet i minneskortfacket, med det avskurna hörnet vänt framåt höger, tills det låser fast på plats. Uppspelningsfunktionen startar automatiskt. Ta ur minneskortet Tryck mot fjädermotståndet på det inskjutna minneskortet. Minneskortet hoppar ut i utmatningsläge. Endast MP3-filer och oskyddade WMA-filer kan läsas från SD-kortet. Andra data ignoreras. Minneskort tomt eller data ej läsbar Om ett minneskort sätts i, på vilket inga ljudfiler är lagrade, växlar funktionsläget efter inmatningen inte om till minneskort. I Setup MEDIA förblir funktionsknappen SD Card (SD-kort) på displayens övre rad inaktiv och funktionen är inte valbar. Krav på minneskortet Minneskort med en storlek på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm kan skjutas in i minneskortfacket. Andra storleksmässigt passande minneskort, som t.ex.: SDHC-kort kan inte läsas av enheten. Välja CD från CD-växlaren Tryck på knappen MEDIA, för att öppna huvudmenyn MEDIA. Om apparaten inte är i CD-läge, trycker du på funktionsknappen CD i övre displayraden. Tryck på funktionsknappen Selection (Urval), för att visa titellistan för den för tillfället spelade CD-skivan. Tryck på funktionsknappen ett antal gånger tills CD-valmenyn visas. Tryck på CD 1: till CD 6: för att påbörja uppspelning av motsvarande CD.

11 Grundinställning 9 Om du i CD-valmenyn väljer aktuell spelad CD genom en tryckning, öppnas titellistan. Ett CD-fack, som inte innehåller någon CD-skiva, märks med Empty och funktionsknappen visas som inaktiv. Vilken CD som för tillfället spelas upp, visas i huvudmenyn MEDIA uppe till vänster i displayen. Mix - Slumpvis uppspelning; spåren spelas upp i slumpvis ordning. Scan - Genomsökning av CD-skivan. De första 10 sekunderna av varje spår spelas upp. Observera CD-skivor som CD-växlaren inte kan läsa, är inte heller valbara i radions CD-valmeny (indikering: Empty ). Välja titel Tryck på områdesvalknappen MEDIA, för att växla om till huvudmenyn MEDIA. Audio-CD: Välja titel Tryck på funktionsknappen Selection (Urval), för att visa titellistan för den för tillfället spelade ljud-cd:n. Den för närvarande spelande titeln är markerad. Välj ut en titel i titellistan genom att trycka på funktionsknappen Track... (Spår...). MP3-filer: Välja titel Tryck på funktionsknappen Selection (Urval), för att visa titellistan med den aktuella spelade titeln och vid behov den undermapp som finns i denna mapp. Den för närvarande spelande titeln är markerad. Välj en annan titel genom att trycka på denna. Om den sökta titeln finns i en annan mapp, måste du söka igenom mappstrukturen. Tryck på bilden av en datamapp, för att öppna denna (i bild: F1.1.1 ). Tryck på funktionsknappen, för att öppna den aktuella underordnade mappen. Upprepa spår Tryck på funktionsknappen Repeat (Upprepa). Tryck i det popup-fönster som öppnas på Track (Spår), för att den aktuella titeln ska upprepas automatiskt när den slutar. Tryck i det öppnade popup-fönstret på CD (Audio-CD-funktion) eller Folder (Mapp) (MP3-funktion), för att titeln på aktuell CD eller aktuell mapp ska upprepas automatiskt. Observera I Setup MEDIA kan du växla titel genom att vrida inställningsvredet A8. Om ett datamedium spelas upp i den interna CD-spelaren, visas CD int. upptill vänster i displayen. Vid uppspelning av MP3-filer kan namnet på artisten, albumet och titeln visas, om denna information finns som ID3-etikett. Om det inte finns någon ID3-etikett, visas mapp- eller filnamnet. Några audio-cd stöder CD-text. På dessa CD visas istället för Track titelnamnet. Allmänna anvisningar för MP3-läget Krav på MP3-filer och -datamedia CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB och 700 MB. CD-skivor måste uppfylla standarden ISO 9660-Level 2 liksom Joliet-filsystemet (single session och multisession). Filnamnen får inte vara längre än 64 tecken. Mappstrukturen är begränsad till 8 mappnivåer. Namn på artist, album och titel för den återgivna MP3-filen kan visas, om denna informationen finns som en ID3-etikett. Om det inte finns någon ID3-etikett, visas mapp- eller filnamnet. Det finns inte stöd för uppspelningslistor. WMA-filer (Windows Media Audio) kan också spelas upp, om de inte dessutom är upphovsrättsligt skyddade genom DRM-metoden (Digital Rights Management). Dessa WMA-filer stöds inte av apparaten. Bitrate (dataflöde per tidsenhet) Apparaten stöder MP3-filer med bitrate från 32 till 320 kbit/s liksom MP3-filer med variabel bitrate. På filer med variabel bitrate kan visningen av speltiden vara imprecis.

12 10 Grundinställning Anvisningar för hantering av CD-skivor Hopp i uppspelningen Ojämna vägar och starka vibrationer kan ge upphov till att CD-skivan "hoppar". Kondensbildning Vid kyla och efter regnskurar kan fukt sätta sig i CD-spelaren (kondensering). Detta kan orsaka hopp i uppspelningen eller förhindra uppspelning. I dessa fall måste man vänta till fukten har avdunstat. Anvisningar för skötsel av CD-skivor Om en CD-skiva skulle vara smutsig, ska den aldrig rengöras i spårriktningen, utan med en mjuk luddfri trasa inifrån och utåt. Vid kraftig nersmutsning rekommenderar vi att CD-skivan rengörs med ett i handeln förekommande rengöringsmedel för CDskivor. Men även i detta fall får CD-skivan inte rengöras i spårriktningen, utan istället inifrån och utåt, och den skall därefter torka. VIKTIGT! CD-spelaren är en laserprodukt av klass 1. Om du öppnar CD-spelaren, finns risk för skador från osynlig laserstrålning. CD-spelaren innehåller inga delar som kräver skötsel eller kan repareras. Vänd dig därför uteslutande till en fackverkstad, om det uppkommer ett mekaniskt fel eller om CD-spelaren måste repareras. Se upp! Använd aldrig vätskor som bensin, förtunning eller rengöringsmedel för grammofonskivor, eftersom ytan på CD-skivan kan skadas. Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solstrålning! Skriv aldrig och applicera inga etiketter på CD-skivorna! Observera Varje förorening eller skada på en CD-skiva kan leda till svårigheter att läsa informationen. Hur allvarligt felet är beror på nersmutsningen resp. hur svår den mekaniska skadan är. Kraftiga repor orsakar läsfel, där CD-skivan kan hoppa eller fastna. Alla CD-skivor ska behandlas omsorgsfullt och alltid förvaras i ett skyddande fodral. Externa ljudkällor Ingång AUX IN Ingången för externa audiokällor AUX IN är placerad under armstödet i framsätet. Aktivera AUX IN-ingången genom att trycka på knappen MEDIA och tryck sedan på funktionsknappen AUX. Externa audiokällor, vilka är anslutna till AUX IN-ingången, kan inte manövreras via radion. MDI-ingång - multimediauttag (MEDIA-IN) Ingångar för externa audiokällor MDI är placerade under armstödet mellan framstolarna, i förvaringsfacket på passagerarsidan eller i ett förvaringsfack i mittkonsolen (beroende på biltyp). Aktivera MDI-ingången genom att trycka på knappen MEDIA och sedan trycka på funktionsknappen PD. Ljudfiler i MP3-, WMA-, OGG Vorbis- och AAC-format från externa databärare anslutna till MDI-ingången kan spelas upp via radion. Externa audiokällor, vilka är anslutna till MDI-ingången, kan manövreras via radion. Det är möjligt att spela upp externa audiokällor i bilen via radions högtalare. Du kan alltid välja en annan audiokälla på radion. Så länge som den externa audiokällan inte kopplas från, förblir den alltid aktiv i bakgrunden. Hur du manövrerar den externa audiokällan finner du i bruksanvisningen från aktuell tillverkare. Om dessutom ett MEDIA-IN-uttag är monterat, kommer i Audio Menu (Audio-meny) i stället för funktionsknappen AUX, knappen MDI att visas. Observera att en ljudkälla som är ansluten till AUX-IN-uttaget endast kan spelas upp, om ingen databärare samtidigt är ansluten till MDI-ingången. För AUX-IN-uttaget används en stereokontakt på 3,5 mm. Om den externa audiokällan inte har denna stereokontakt, måste du använda en adapter. Anpassa uppspelningens ljudstyrka från extern audiokälla Ljudstyrkan för uppspelning av den externa audiokällan kan ställas in med volymreglaget på radion. Beroende på den anslutna audiokällan kan den utgående ljudstyrkan från den externa audiokällan ändras.

13 Grundinställning 11 Du kan dessutom ändra ingångskänsligheten för den externa audiokällan, så att ljudstyrkan på uppspelningen av den externa audiokällan anpassas till de övriga audiokällorna eller för att förhindra distorsion. Adapter Det krävs en speciell adapter för att ansluta audiokällor via MDI-ingången. Vi rekommenderar att du för anslutning av USB-apparater, apparater med Mini- USB-utgång eller ipods, köper en adapter hos din auktoriserade Škoda Servicepartner. Villkor för korrekt anslutning Endast USB-apparater enligt specifikation 2.0 kan anslutas. Versionen på filhanteringstabellen FAT (File Allocation Table) på den anslutna apparaten ska vara FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB). Vid uppspelning från en apparat med en hårddisk (HDD), på vilken det finns stora datamängder, kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsningen av översikten över musikfiler. Vid uppspelning från en apparat, på vilken det finns en komplicerad mappstruktur, kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsningen av översikten över musikfiler. Mappstrukturen på den anslutna apparaten får inte överskrida åtta nivåer. En mapp får inte innehålla fler än 1000 filer. Vid anslutning av apparaten får ingen USB-förlängningskabel eller USB-fördelare (HUB) användas. VIKTIGT! Placera aldrig en extern audiokälla på instrumentpanelen. Den kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador. Placera aldrig externa audiokällor i närheten av någon airbag. Den kan vid utlösning av en airbag kastas bakåt i passagerarutrymmet och skada de åkande. Under färd får du inte hålla den externa audiokällan i handen eller i knät. Den kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador. Dra alltid anslutningskabeln från den externa audiokällan på så vis att den inte inkräktar på körningen. Observera Den externa audiokällan, vilken är ansluten via AUX-IN, kan endast användas om det samtidigt inte finns någon apparat ansluten via MDI-ingången. Om en extern audiokälla, vilken är utrustad med en adapter för extern strömförsörjning, är ansluten via AUX-IN, kan det förekomma att audiosignalen störs. Detta är beroende av kvaliteten på den adapter som används. Högtalarna i bilen är avstämda för en utgångseffekt på 4x20 W från radion. Vid utrustningsalternativet Soundsystem är högtalarna avstämda för en utgångseffekt från förstärkaren på 4x40 W + 6x20 W. INSTÄLLNING Huvudmeny inställningar (Setup) Tryck på områdesvalknappen SETUP (Inställning), för att växla om till huvudmenyn Setup (Inställningar). Välj område genom att trycka på det du vill ändra inställningarna för eller ställa in. Tryck på funktionsknappen, för att växla tillbaka till den senast valda menyn. Översikt inställningsmenyer Radio göra inställningar av pilknapparnas funktion i radioläge, av visade minnesknappar, av minneslista och av trafikmeddelanden. Media bestämma inställningar av uppspelning och visning av MP3-filer och aktivera eller inaktivera externa audiokällor. System ändra systeminställningar som språk och tid och inom de enskilda områdena återställa resp. radera gjorda och lagrade inställningar. Traffic info. (Trafikinfo) välja TMC-sändare med företräde och bestämma område för TMC-meddelanden. Display - Inställning av ljusstyrkan på displayen, av dag-/nattvisning av kartan och av bekräftelsetonen vid knapptryck. Telephone (Telefon) - uppdatera telefonboken i apparaten, radera alla samtalslistor, redigera tilldelningen av snabbvalsknapparna. Se upp! AUX-IN-uttaget får endast användas för audiokällor!

14 12 Grundinställning Inställningar Radio Kalla fram menyn Setup Radio (Inställningar radio) genom att trycka på områdesvalknappen SETUP (Inställning) och funktionsknappen Radio. Activate AF (Aktivera alternativfrekvens AF) Funktionen alternativfrekvens (AF) sörjer för att den valda sändaren automatiskt ställs in på den bäst mottagna frekvensen. Radioåtergivningen kan under sökförloppet, efter den bäst mottagna frekvensen, bli tyst en mycket kort stund. Om ingen alternativfrekvens till den inställda stationen kan hittas, och stationen inte kan tas emot med tillfredsställande kvalitet, välj då en annan station. RDS Regional Några program från radiostationerna är ibland uppdelade i regionalprogram. Därför kan en stations regionalprogram i vissa regioner sända ut olika innehåll. Apparaten försöker därefter bara ställa in alternativa frekvenser för den valda stationen. Om kvaliteten dock är så dålig att en programförlust riskeras, accepterar apparaten associerade frekvenser. Seek mode (Sökläge) Inställning av källa, från vilken sändaren skall väljas ut i radioläge. Station list (Stationslista) - öppnar listan över radiostationer som kan tas emot. Preset list (Minneslista) - visar bara sändarna som finns i minneslistan. Preset list (Minneslista) Välja stationsknappar att visa. Delete preset list (Radera minneslistan) Radera minneslistan. Prioriterad TMC-sändare Om den prioriterade TMC-sändaren inte längre är mottagningsbar, söker systemet automatiskt efter den TMC-sändare, som för tillfället har den bästa mottagningen för det aktuella området. Vilken TMC-sändare som meddelanden för tillfället skall visas från anges i Setup Radio (Inställningar Radio). Inställningar av trafikmeddelanden Kalla fram menyn TIM settings (TIM-inställningar) genom att trycka på områdesvalknappen SETUP (Inställning) och funktionsknappen Traffic info. (Trafikinfo). Tryck till vänster om indikeringen av en TIM-inspelningstid, för att öppna menyn Setup of recording times (Inställning av inspelningstider). Tryck i menyn Setup of recording times (Inställning av inspelningstider) helt kort på pilknapparna eller på displayen, under indikeringen av timmar eller minuter, för att ändra den aktuella tidsenheten stegvis uppåt eller neråt. Håll respektive pilknapp intryckt, för att ändra tidsenheten fortlöpande. Släpp knappen, när det önskade värdet nåtts. Tryck på funktionsknappen, för att överföra den indikerade TIM-inspelningstiden och lämna menyn Setup of recording times (Inställning av inspelningstider). Du kan ställa in båda de önskade TIM-inspelningstiderna. Aktivera eller inaktivera den önskade TIM-inspelningstiden genom att trycka på funktionsknappen Active (Aktiv). När checkboxen är förkryssad är TIMinspelningstiden intill aktiverad. Apparaten påbörjar inspelningen 90 minuter före den inställda starttiden och avslutar inspelningen 30 minuter därefter. Inställningar Media Kalla fram menyn Setup Media genom att trycka på områdesvalknappen SETUP (Inställning) och funktionsknappen Media. Funktionsknappar i menyn - Setup Media Activate AUX input (Aktivera AUX-ingång) för återgivning av en extern audiokälla. BT-Audio Autoplay (Aktivera Bluetooth-audio) - möjliggör trådlös överföring av MP3- filer i telefonanpassningen. Deactivate artist/title name (Inaktivera artist/titelnamn) - i enlighet med de gjorda inställningarna visas för audio-cds med CD-text och i MP3-läge titel och artistens namn eller endast fil- och mappnamn. Scan/Mix/Repeat with subfolders (Skanna/Blanda/Upprepa med undermappar) - spelar upp alla MP3-filer som är lagrade i mappar och undermappar, enligt ordningsföljden på det uppspelade mediet, efter varandra. AUX input level (AUX-ingångens nivå) ingångens känslighet för AUX-IN-uttaget för uppspelningens ljudstyrka från en ansluten extern audiokälla kan anpassas i tre steg till andra audiokällor. Tryck på funktionsknappen AUX input level (AUXingångens nivå) och välj i det öppnade popup-fönstret den önskade ingångskänsligheten. Om det dessutom finns ett multimediauttag, MEDIA-IN, gäller denna inställning även för audiokällor som är anslutna till multimediauttaget.

15 Grundinställning 13 System - inställningar Kalla fram menyn Setup system (Inställningar system), genom att trycka på områdesvalknappen SETUP (Inställning) och tryck sedan på funktionsknappen System. Ändra systemspråk manuellt Tryck på funktionsknappen Language (Språk) och välj i det öppnade popupfönstret det önskade språket. Systemspråket väljs vanligtvis Automatic (automatiskt) genom genom det i kombiinstrumentet inställda språket. Om man så önskar, kan dock ett annat språk ställas in enligt så som beskrivits. Återställa apparaten till fabriksinställningarna Tryck på funktionsknappen Factory settings (Fabriksinställningar). Bekräfta den följande säkerhetsfrågan, för att återställa apparaten till tillståndet vid leveransen och radera alla lagrade värden. Bakgrundsbelysning av manöverknappar Tryck på funktionsknappen Illumination (belysning). Bakgrundsbelysningen av manöverknapparna A1 och A2 på apparaten kan kopplas till 2 resp. kopplas från 1 när tändningen slås på. Visning av inställning för Climatronic-enheten Tryck på funktionsknappen Climate displays (klimatindikeringar). Visningen av Climatronic-värden kan kopplas till resp. från. Inställningar Telefon Kalla fram menyn Setup Telephone (Inställningar Telefon) genom att trycka på områdesvalknappen SETUP (Inställning) och funktionsknappen Telephone (Telefon). Uppdatera telefonboken i apparaten Tryck på funktionsknappen Update telephone book (Uppdatera telefonbok), för att uppdatera alla ändrade inmatningar i apparaten sedan den senaste uppkopplingen mot mobiltelefonens telefonbok eller SIM-kortet. Förloppet kan ta några minuter. Bekräfta den följande säkerhetsfrågan. Under uppdateringen, är de gamla uppgifterna i telefonboken i utrustningen fortfarande tillgängliga. Observera i detta sammanhang den gällande fordonsbruksanvisningen. Radera samtalslistor Tryck på funktionsknappen Delete call lists (Radera samtalslistor). Om du bekräftar den följande säkerhetsfrågan med Delete (Radera), kommer listan med ringda telefonnummer och ej besvarade samtal i utrustningen att raderas. Redigera tilldelade snabbvalsknappar Tryck på funktionsknappen Speed dial (Snabbval), för att redigera de tilldelade snabbvalsknapparna. Välj i den efterföljande menyn den snabbvalsknapp vars tilldelning du vill ändra genom att trycka på den. Ändra inmatningen så som beskrivs. Telefon-läge Huvudmeny TELEFON Koppla in din mobiltelefon, enligt gällande instruktionsbok för bilen, för mobiltelefonanpassning. Tryck på områdesvalknappen TELEFON för att öppna huvudmenyn Telephone (Telefon). Efter inkopplingsprocessen dröjer det några minuter, tills data i telefonboken på den inkopplade mobiltelefonen finns tillgänglig på radion. Funktionsknappar i huvudmenyn TELEFON - besvara, ringa eller parkera samtal. I huvudmenyn TELEFON visas de uppringda telefonnumren när du trycker på samtalslistan. - avsluta samtal eller avvisa uppringning. SOS - upprättar en förbindelse till ett nödnummer efter en bekräftelse. Denna funktion är även möjlig utan inkopplad mobiltelefon. Förutsättningen är dock att mobilnätoperatören möjliggör en sådan anslutning. Mobile box (Mobilbox) och Preset 2 (Minne 2) till Preset 6 (Minne 6) - snabbvalsknappar som var och en kan tilldelas ett telefonnummer. [:::] - öppnar sifferblocket för telefonnummerinmatning.

16 14 Grundinställning Call list (Samtalslista) - öppnar ett popup-fönster för att kalla fram en samtalslista. Bara sådana samtal som missats, ringts upp eller tagits emot via mobiltelefonanpassningen kan visas på skärmen. Extras (Extra) och Conference details (Konferensuppgifter), Hands-free on eller Microphone off (Mikrofon av) - stänger av mirkofonen under ett samtal. Under tiden mikrofonen är bortkopplad, kan inte samtal som förs vid sidan om, i kupén, avlyssnas. - öppnar telefonboken i den inkopplade mobiltelefonen för val av ett telefonnummer. Mata in telefonnummer Mata in och välja ett nummer Tryck i huvudmenyn PHONE (Telefon) på funktionsknappen [:::], för att öppna sifferblocket för inmatning av ett telefonnummer. Tryck på en av de tända sifferknapparna, för att överföra motsvarande siffra till inmatningsraden. Tryck på funktionsknappen för att radera tecken på inmatningsraden, från vänster åt höger. Tryck på funktionsknappen, när det önskade telefonnumret visas i inmatningsraden. Förbindelsen till det inmatade telefonnumret upprättas. Vid inmatning av landsnummer kan du istället för de första två siffrorna (t.ex. 00 ), ange tecknet +. Håll härför funktionsknappen 0 med den lilla triangeln intryckt, tills ett popup-fönster med funktionsknapparna 0 och + tänds. Överför önskade tecken genom att trycka i inmatningsraden - popup-fönstret stängs. Om ingen inmatning görs, stängs popup-fönstret automatiskt efter några sekunder. Specialtecknen stjärna * och fyrkant # fyller samma funktion som på knappsatsen på en telefon. Tecknen används i första hand vid överföring av tonsignaler under ett samtal. Telefonbok Öppna telefonbok Tryck i huvudmenyn PHONE (Telefon) på funktionsknappen nere till höger, för att öppna telefonboken. Ringa telefonnummer ur telefonboken Flytta i menyn Telephone book (Telefonbok) skjutreglaget i skrollbalken neråt, för att visa flera poster. Tryck på funktionsknappen Search (Sök), för att välja en telefonbokspost. Tryck i den vänstra spalten på visningen av en inmatning i telefonboken. An anslutning upprättas till det första telefonnumret i telefonboken som finns bakom denna inmatning. Visa information om en telefonboksinmatning Tryck på funktionsknappen till höger intill telefonboksinmatningen som du vill visa. De telefonnummer som finns under denna inmatning visas. Tryck på ett telefonnummer, för att ringa upp detta telefonnummer. Söka uppgift i telefonboken Tryck i menyn Telephone book (Telefonbok) på funktionsknappen Search (Sök), för att välja en telefonbokspost. Tryck i sökmasken på ett i knappsatsen valbart tecken, för att överföra detta till inmatningsraden. Tryck på funktionsknappen, för att öppna inmatningsfönstret för inmatning av siffror och specialtecken. Tryck på A-Z för att åter växla till inmatningsfönstret för bokstäver. Tryck på funktionsknappen för att radera tecken på inmatningsraden vid teckenmarkörens position, från vänster åt höger. Tryck på knappen för att upprätta förbindelse med det första telefonnumret, vilket finns sparat i telefonboken för det namn som visas på inmatningsraden. Versaler eller gemener har inte någon betydelse vid sökningen efter en uppgift i telefonboken. Redigeringsfält: Visa specialtecken Några bokstäver är dessutom märkta med en liten triangel. Detta indikerar att specialtecken baserade på denna bokstav kan väljas. Håll fingret tryckt på tillhörande knapp, tills ett popup-fönster med dessa specialtecken tänds. Överför önskade tecken genom att trycka i inmatningsraden - popupfönstret stängs. Om ingen inmatning görs, stängs popup-fönstret automatiskt efter några sekunder.

17 Grundinställning 15 Ändra telefonnummer Öppna visningen av ett telefonnummer ur telefonboken eller en samtalslista, som beskrivs i motsvarande kapitel. Tryck på pilknapparna eller, för att flytta markören för teckeninförande i inmatningsraden. Tryck på en tänd siffra i sifferblocket, för att överföra denna bakom markören för teckeninförande i inmatningsraden. Tryck på funktionsknappen, för att upprätta förbindelse med visat telefonnummer. Samtalslistor Bara telefonnummer som missats, ringts eller tagits emot med mobiltelefonanpassningen i fordonet lagras. De i en mobiltelefon lagrade samtalslistorna överförs inte till bilen. Tryck i huvudmenyn PHONE (Telefon) på funktionsknappen Call list (Samtalslista). Välj genom att trycka i popup-fönstret som öppnas, den samtalslista från vilken du vill ringa ett telefonnummer. Motsvarande lista visas. Telefonnummer, för vilka det finns en imatning i telefonboken, visas med tillhörande namn. Med funktionsknappen kan du visa ytterligare information om det lagrade telefonnumret. Missed calls (Missade samtal) - visar en lista över obesvarade samtal via mobiltelefonanpassningen. Dialled numbers (Uppringda nummer) - visar en lista över telefonnummer, till vilka du försökt att upprätta en förbindelse via mobiltelefonanpassning. Incoming calls (Inkommande samtal) - visar en lista över samtal som besvarats via mobiltelefonanpassningen. Om telefonnumret är lagrat i en samtalslista i telefonboken, visas det i telefonboken lagrade namnet i stället för telefonnumret. Inkommande samtal vilka avvisats med funktionsknappen, lagras i samtalslistan över mottagna samtal. Samtalslistan är alltid tilldelad en användarprofil och visas endast, om det motsvarande SIM-kortet på nytt kopplas samman med mobiltelefonanpassning. Snabbvalsknappar Efter den första inkopplingen av din mobiltelefons SIM-kort är, vid första uppkallningen av huvudmenyn PHONE (Telefon), fortfarande alla snabbvalsknappar lediga. Tilldela lediga snabbvalsknappar Tryck helt kort på en ledig snabbvalsknapp, för att öppna menyn Shortcuts (Snabbval) för inmatning av namn och telefonnummer. Tryck på funktionsknappen Name (Namn). En inmatningsdisplay för inmatning av ett namn öppnas. Tryck på funktionsknappen Number (Nummer). En inmatningsdisplay för inmatning av ett telefonnummer öppnas. Tryck på funktionsknappen Call list (Samtalslista) eller Telephone book (Telefonbok), för att överföra ett telefonnummer ur motsvarande lista till denna snabbvalsknapp. Tryck på funktionsknappen, för att radera inmatningen i alla inmatningsrader på en gång efter bekräftelse med OK. Om du har avslutat imatningen i menyn Shortcuts (Snabbval), tryck då på funktionsknappen OK. Det inmatade namnet visas i huvudmenyn PHONE (Telefon) i snabbvalsknappen. Snabbvalsknappen är kopplad till det inmatade telefonnumret. Ringa upp med hjälp av snabbvalsknapp Tryck kortvarigt på en tilldelad snabbvalsknapp för att upprätta en anslutning med det bakomliggande telefonnumret. Redigera tilldelade snabbvalsknappar Om tilldelningen av en snabbvalsknapp ska ändras, håll motsvarande snabbvalsknapp intryckt, tills menyn Shortcuts (Snabbval) öppnas för bearbetning. Tilldelningen av snabbvalsknappen förblir lagrad i apparaten, men visas först på nytt när motsvarande SIM-kort på nytt kopplas ihop med mobiltelefonförberedelsen. Snabbvalsknapp Mobile box (Mobilbox) Även snabbvalsknappen Mobile box (Mobilbox) saknar telefonnummer från fabriken, eftersom detta är beroende av aktuell mobiltelefonoperatör och land. Namnet på denna snabbvalsknapp har dock angivits och kan inte ändras. Du ska här lagra numret till din röstbrevlåda för att snabbt avlyssa dina röstmeddelanden.

18 16 Grundinställning Redigeringsfält: ytterligare inmatningsmöjligheter - växlar från stor till liten text och omvänt. - öppnar redigeringsfältet för inmatning av siffror och specialtecken. Knapparna växlar till A-Z. Tryck på A-Z för att åter växla till inmatningsfönstret för bokstäver. - Tomknapp. eller - flyttar markören på inmatningsraden åt vänster eller höger. - raderar tecken på inmatningsraden, vid markörens position, från höger åt vänster. Telefonsamtal Om du har startat uppringning eller inlett ett samtal, växlar huvudmenyn PHONE (Telefon) till bilden Telephone call (Telefonsamtal). Inkommande telefonsamtal Ett inkommande telefonsamtal indikeras i bildskärmen genom Incoming call (Inkommande samtal) och telefonnumret för samtalet. Om numret för samtalet är lagrat i telefonboken, anges namnet på den uppringande istället för telefonnumret. Tryck på funktionsknappen, för att ta emot samtalet. Tryck på funktionsknappen, för att avvisa samtalet. Under ett telefonsamtal Tryck under ett telefonsamtal på funktionsknappen, för att koppla om det aktuella samtalet till tyst (indikering: Call being held (samtal i vänteläge) ). Det betyder att förbindelsen upprätthålls men något ljud överförs inte. Tryck på nytt på funktionsknappen, för att fortsätta samtalet. Tryck under ett telefonsamtal på funktionsknappen, för att bryta förbindelsen till det aktuella telefonnumret och växla apparaten till huvudmenyn PHONE (Telefon). Starta ytterligare ett telefonsamtal Tryck under ett telefonsamtal på funktionsknappen, för att sätta det aktuella samtalet i vänteläge enligt beskrivning ovan. Välj ett nytt telefonnummer eller välj ett lagrat telefonnummer. Om du har upprättat ett ytterligare samtal, kan du växla mellan de båda deltagarna, så som beskrivs i det följande. Samtal väntar och växla mellan två deltagare (mäkla) Om du, under pågående samtal, blir uppringd, visas numret eller namnet på den uppringande under det aktuella samtalet i bildskärmen (funktion: Samtal väntar ). Tryck i raden Incoming call (inkommande samtal) på funktionsknappen, för att avvisa det andra samtalet. Tryck i raden Incoming call (inkommande samtal) på funktionsknappen, för att ta emot det andra samtalet. Förbindelsen till den förste deltagaren bryts, men avslutas inte (indikering: Call being held (samtal i vänteläge) ). Tryck på funktionsknappen i raden Call being held (Samtal i vänteläge), för att fortsätta samtalet med denna deltagare, varvid den andre deltagaren sätts att vänta. På detta sätt kan du växla mellan de båda deltagarna. Tryck på funktionsknappen, för att avsluta förbindelsen med det telefonnumret som visas i denna raden. DTMF-knapptoner Varje knapp på en telefon är tilldelad en bestämd DTMF-knappton. DTMF-knapptoner används till exempel vid inmatning av ett lösenord via telefonen eller vid val av en medarbetare i ett Call-Center. Om det under ett samtal kommer en begäran om en inmatning av en DTMFknappton, öppnar du knappsatsen genom att trycka på funktionsknappen nertill vänster och följ anvisningarna (exempelvis: För ett personligt samtal med en av våra medarbetare, tryck på 3 ). Du kan även lagra en längre DTMF-knappsekvens i din mobiltelefon. Om det under ett samtal kommer begäran om denna DTMF-knappton, kallar du fram motsvarande inmatning ur telefonboken, så som beskrivs. Tryck i inmatningsfönstret på funktionsknappen DTMF, för att spela upp den i inmatningsraden visade teckenföljden som en DTMF-tonföljd. Observera, att i en DTMF-tonföljd får tecknet + inte bytas ut, eftersom detta tecken avbryter inspelningen av en DTMF-knappton.

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Columbus navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem)

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Swing Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Swing Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Swing Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Knappar och reglage 1. Knapparna och : I radioläge: Automatisk sökning av radiostationer.

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning Radio / CD Pasadena CD71 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Översikt 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp.

Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp. Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson AEG CD/MP3 Bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare, inklusive rattfjärrkontroll Monterings- och bruksanvisning Artikelnummer: 370481 -AEG CS MP

Läs mer

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA Bilbavigeringssystem OWNER S MANUAL OPTIMA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning Allmän

Läs mer

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Radio / CD Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Bruksanvisning 1 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 113 Viktigt

Läs mer

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM OWNER S MANUAL Sportage Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Användarhandbok NX503E FX503E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 6,2" PEKSKÄRM MULTIMEDIASTATION & 6,2 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX503E FX503E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 6,2 PEKSKÄRM MULTIMEDIASTATION & 6,2 PEKSKÄRM Användarhandbok NX503E FX503E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 6,2" PEKSKÄRM MULTIMEDIASTATION & 6,2 PEKSKÄRM CAUTIONS This appliance contains a laser system and is classified as a CLASS

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer