2. Genomförandebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Genomförandebeskrivning"

Transkript

1 2. Genomförandebeskrivning Färjelägen, linfärja, vägnät, gångstig samt servitut 2.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planprocessen bedrivs med normalt förfarande. Samråd hölls juli till september 2007, varefter planförslaget efter bearbetning ställdes ut för granskning i november/december Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige den 31 januari Byggstart är planerad till september månad 2008 med invigning av naturum i september Arbete i vatten bör utföras under vinterhalvåret varför byggstart måste ske på hösten. Arbetet får inte påbörjas förrän länsstyrelsen/miljödomstolen meddelat tillstånd enligt miljöbalken för arbeten i vatten samt inom natura 2000-område. De rättigheter som detaljplanen ger för berörda fastigheter är avhängigt nämnda tillstånd Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft. Reningsverk, spillvattenledning samt pumpstation Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Genomförandet av planförslaget utförs och bekostas huvudsakligen av Naturvårdsverket, inklusive vissa planrelaterade åtgärder för fastigheten Kile 2:52. Ansvarsfördelning mellan kommunen och Naturvårdsverket regleras i upprättat exploateringsavtal. Enligt gällande praxis på Koster är kommunen inte huvud- GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

2 man för allmän plats. Naturvårdsverket ansvarar istälet för anläggande av torgyta samt för framtida skötsel och underhåll av torg, parkmark samt linfärjebrygga Avtal Exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Naturvårdsverket. Avtalet reglerar ansvar och finansiering för detaljplanens genomförande samt uppföljning och det ska godkännas av fullmäktige innan detaljplanen antas. Ett sidoavtal har upprättats mellan Naturvårdsverket och ägarna till fastigheten Kile 2:52 som bl.a. reglerar framdragning av vatten och avlopp till byggnaden på fastigheten. 2.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Markägoförhållanden och fastighetsbildning Fastigheten Långegärde 1:23 ägs idag av kommunen. Den del av fastigheten som ingår i planområdet ska efter antagen detaljplan köpas av Naturvårdsverket. I samma förättning ska fastigheten Kile 2:52 utan ersättning tillföras del av vattenområde. Kile 2:52 är i privat ägo. Naturvårdsverket övertar som ny ägare befintligt arrendekontrakt för sjöboden i planområdets västra del Gemensamhetsanläggningar Filjestadvägen sköts av en vägsamfällighet. Detaljplanen medför att andelstalen omprövas. Fördelningen av andelstal fastställs vid lantmäteriförrättningen Servitut och ledningsrätt Långegärde 1:23 belastas av servitut för angöring till bryggor och sjöbodar i väster. Det kräver en körbar entréplats för t.ex. traktor med släp eller räddningsfordon. Båda fastigheterna belastas av servitut för avloppsledning Nyttjanderättsavtal Linfärjebryggan ingår i Naturvårdsverkets köp av fastigheten. Kommunen kommer dock fortsatt att äga linfärjan med tillhörande anläggning. För att säkerställa och reglera kommunens och eventuella framtida ägares rätt att använda bryggan för ändamål i anknytning till linfärjan har ett nyttjanderättsavtal tecknats. 2.3 EKONOMISKA FRÅGOR Detaljplanens genomförande medför bl.a. kostnader för arbeten med entréplats, linfärjebrygga, dricksvattenförsörjning samt tryckavloppsledning och pumpstation. Naturvårdsverkets hela åtagande för planens genomförande regleras i exploateringsavtalet. Avtalet tydliggör även ansvar och kostnader för förebyggande åtgärder samt för uppföljning och kontroll enligt direktiv i miljökonsekvensbeskrivning. Naturvårdsverket tar förättningskostnader samt står för planläggningskostnader enligt planavtal. Kommunens åtagande för plangenomförandet avser uppförandet av pumpstation inom planområdet samt 17

3 utbyggnad av spillvattenledning. Kommunen bekostar även ledningsrättsförättningen. 2.4 TEKNISKA FRÅGOR Planområdet ligger inte inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Standard på nya anläggningar samt driftsansvar regleras i exploateringsavtalet. Tryckavloppsledning behöver läggas utmed Filjestadvägen till befintligt ledningsnät från Nordkoster. Pumpstation krävs både inom planområdet och inom fastigheten Kile 2:15. Kommunen tillhandahåller anslutningspunkt vid pumpstationen inom planområdet, placerad i anslutning till förvaltningsbyggnaden. Utöver fastigheterna inom planområdet kan även spillvatten från fastigheterna Långegärde 1:14 och 1:28 anslutas. Dricksvattenförsörjningen får i avvaktan på permanent lösning från fastlandet lösas genom lokal anläggning för planområdet. Parallellt med avloppsledning utmed Filjestadvägen läggs samtidigt en ledning för en framtida vattenanslutning Vägvisning Vägvisning behövs för att leda besökande till naturum via Filjestadvägen. Naturvårdsverket svarar för att erfoderlig och tydlig skyltning monteras. 2.5 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL Naturvårdsverket ansvarar enligt exploateringsavtalet för uppföljning och kontroll samt för förebyggande åtgärder enligt redovisning i detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning. En kontrollplan för uppföljning av de åtgärder som ska genomföras på kort och på lång sikt skall upprättas och godkännas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen och bifogas de lovansökningar som krävs för genomförandet av detaljplanen Förebyggande åtgärder Följande förebyggande åtgärder skall enligt miljökonsekvensbeskrivningen vidtas för att säkerställa att negativ miljöpåverkan inte sker: - För att vattenomsättningen i Kostersundet och inom planområdet skall vara fortsatt god, skall konstruktionen för grundläggning utföras med släta pelare och utan utstickande delar som kan fånga upp tång och annat flytande. - Anläggningsarbetena skall utföras så varsamt som möjligt. Grundläggningen bör optimeras så att ingreppen i bottensedimenten blir låga och skall utföras koncentrerat i tiden för att så snabbt som möjligt få en återgång till normala förhållanden. Arbeten i vatten skall utföras i samråd med Länsstyrelsen och i enlighet med de villkor som läggs fast vid tillståndsprövningen. Arbete skall utföras under perioden oktober till mars (om inte tillståndsprövningen kommer till en annan slutsats), då produktiviteten i havet är som lägst och bör föregås av kontakter med de fiskare som håller sumpade skaldjur och fisk i sundet. Under byggskedet skall skydd anordnas så att havsvattnet och den mari- 18

4 na miljön inte förorenas eller smutsas ned. Det gäller t.ex. skydd mot spill från färg och byggmaterial. Omhändertagande av lakvatten under byggskedet skall säkerställas. Eventuell påverkan på grundvattnet måste utredas och erforderliga åtgärder vidtas så att det inte får negativa konsekvenser för planområdet och omgivningarna. Byggnationen av naturum bör planeras så att störningar på omgivningen i form av utsläpp från arbetsmaskiner och buller kan minimeras. De närboende bör informeras och anläggningsarbetena bör eventuellt koncentreras till vissa tidpunkter. - Transporter till och från byggplats skall planeras så att miljöpåverkan blir låg och med hänsyn till säkerhetsaspekter. - Området med låsbräken behöver avskärmas så att det inte finns risk för åverkan under byggskede eller av besökare som rör sig i området. - Byggnadstekniska åtgärder som minskar behovet av dricksvatten och energi skall utredas och vidtas under projekteringen. - Beläggningen av entréplatsen framför naturum skall utföras så att infiltration är möjlig. Materialet får inte innehålla ämnen som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön och Natura 2000-området. - Huvud- och hörsalsbyggnaden dimensioneras så att de kan klara en eventuell påsegling. Glaspartier utförs med elastiska infästningar och fogar. Räcken och andra säkerhetsanordningar anordnas vid naturum och på linfärjebryggan. - Tillgänglighet för räddningstjänst måste säkerställas. Brandskyddsbeskrivning för åtgärder under projekteringen skall upprättas. Byggmaterial som minskar risk för utsläpp av farliga ämnen vid brand bör väljas. - Grundläggningens höjd anpassas efter vattennivåer och konstruktionen utförs med fuktsäkra material som kan klara viss nedfuktning. - Möjligheten till fler gångstråk för att öka tillgängligheten till och från naturområden. - Under byggtiden måste den fysiska åverkan på vägar och omgivande kulturmiljö minimeras. Det är av största vikt att entreprenörer och underleverantörer noggrant informeras om kulturmiljöns värden och de särskilda varsamhetskrav som ställs. - Om ytterligare kommersiell verksamhet blir aktuell kring Kostersundet så skall dessa regleras så att de inte påverkar natur- och kulturmiljön negativt Uppföljning Efter att detaljplanen antas skall följande uppföljning göras enligt miljökonsekvensbeskrivningen: - För byggprojektet naturum bör ett miljöprogram upprättas av Naturvårdsverket som specificerar miljömål och åtgärder för att ta hand om de miljöaspekter som framkommit i denna miljökonsekvensbeskrivning. Det bör sedan följas upp under såväl projektering som byggskede. - Strömstad kommun behöver efter att naturum har tagits i drift följa upp att trafiksituationen och säker- 19

5 heten kring Kostersundet och för Kosteröarna som helhet är acceptabel. Detsamma gäller för teknisk försörjning. Denna uppföljning behöver göras oavsett om planförslaget går igenom eller inte, eftersom en ökning av antalet besökare antas även i nollförslaget. Ansvar och kostnader för uppföljningen regleras genom exploateringsavtal mellan Strömstads kommun och Naturvårdsverket. - Påverkan på den lokala marina miljön och vattenomsättningen bör följas upp av Länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på Natura 2000-området inte blir betydande. 2.6 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Genomförandebeskrivningen är framtagen av White arkitekter genom Gunnar Stomrud (ansvarig). Emma Nilsson och Björn Richardsson har deltagit från planoch byggavdelningen. Christine Gunnarsson har deltagit från tekniska förvaltningen. 2.7 REVIDERINGAR Med anledning av länsstyrelsens yttrande över utställningshandlingen har genomförandebeskrivning kompletterats med uppgifter från upprättat exploateringsavtal. Genomförandebeskrivningen har därmed blivit mer omfattande med nya rubriker och nya texter. Krav enligt exploateringsavtalet på förebyggande åtgärder samt på uppföljning enligt miljökonsekvensbeskrivningen redovisas numera även i genomföran- debeskrivning. Under förebyggande åtgärder har krav på stabilitets- och massbalansberäkningar tagits bort då omfattningen av fyllning och dess påverkan på stabiliteten är utredd. Det har förtydligats att det är tillståndsprövingen enligt miljöbalken som slutligen avgör under vilken period på året som arbete i vatten får utföras , rev Emma Nilsson Strömstads kommun Gunnar Stomrud White arkitekter AB Naturum sett från entréplatsen 20

6 Naturum sett från Kostersundet 21

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-28 Mark- och exploateringsenheten Sara Wernersson Camilla Petersson Dnr SBN 10/2009-20 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS

NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1 Detaljplan för NORRA INDUSTRIOMRÅDET, fastigheterna STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1:7, 1:73 m fl fastigheter inom nordöstra delen av Storumans samhälle i Västerbottens län. PLANBESKRIVNING 1 2 HANDLINGAR:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun ANTAGANDEHANDLING Mars 2013 Normalt planförfarande Contekton Arkitekter

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning 1 (17) Laga kraft 2012-10-31 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Upprättad av BOANN AB och Karlsborgs bygg- och miljöförvaltning juni 2012

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

LAGA KRAFT PLANHANDLING

LAGA KRAFT PLANHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 2014-12-15 DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA LAGA KRAFT PLANHANDLING Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning och administrativa frågor. Som

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

PLANBESKRIVNING Dnr. 2008-0008 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008

PLANBESKRIVNING Dnr. 2008-0008 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008 PLANBESKRIVNING Dnr. 2008-0008 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av ÅF-Infrastruktur AB

Läs mer