GAIA BioMaterials AB Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. Datum / omarbetad den: 2015/07/31 Page: 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GAIA BioMaterials AB Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. Datum / omarbetad den: 2015/07/31 Page: 1"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad GAIA BioMaterials AB Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. Datum / omarbetad den: 2015/07/31 1 Produkt: Biodolomer AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Biodolomer 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från Lämplig användning: endast för industriell bearbetning 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag: GAIA BioMaterials AB Makadamgatan 5 SE Helsingborg SWEDEN Telephone: address: 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Giftinformationscentralen: , 24-hour service 7 days a week International emergency number: telefon:

2 2 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Klassificeringen är inte nödvändigt enligt GHS kriterier för denna produkt. Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG Möjliga risker: Fara för förbränning vid kontakt med den varma produkten Märkningsuppgifter I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Produkten är inte märkningspliktig enligt GHS kriterierna. Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG Produkten är enligt EG-direktiv inte märkningspliktig Andra faror I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Inga särskilda faror kända, om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1. Ämnen 3.2. Blandningar Kemisk benämning Beredning baserad på: polyester, modifierat, Polylactid Page 2/14

3 3 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Tag av nedsmutsade kläder. Vid inandning: Efter inandning av nedbrytningsprodukter, flytta den skadade personen ut i frisk luft och håll denne lugn. Tillkalla läkarhjälp Vid besvär efter inandning av damm: frisk luft, kontakta läkare. Vid hudkontakt: Efter kontakt med smält produkt kyl genast med kallt vatten. Brännskador orsakade av smälta kräver sjukhusvård. Stänk i ögon: Vid kontakt med ögon skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Om irritation uppstår, sök läkarhjälp. Vid förtäring: Skölj munnen och drick därefter rikligt med vatten. Vid besvär: Läkarhjälp. Framkalla aldrig kräkning eller tillför aldrig något oralt om skadad person är medvetslös eller har kramper De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Symptom: Den berörda produkten ger ingen signifikant reaktion i den mänskliga kroppen. Faror: Ingen fara förväntas under avsedd användning och lämplig hantering Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Lämpliga släckningsmedel: Vattenspray, skum, släckpulver, koldioxid. Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel: vattenstråle 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra kolmonoxid, koldioxid, tetrahydrofuran, rök, sot, hälsoskadliga ångor bildas. Bildandet av ytterligare sönderfalls- och oxidationsprodukter beror på brandförhållandena. Vid speciella brandbetingelser kan spår av andra giftiga gaser inte uteslutas Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning: Använd friskluftsmask. Övrig information: Risken beror på de brinnande ämnena och de rådande brandförhållandena. I händelse av brand kan giftiga gaser/ångor bildas. Rester från brand och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter. Page 3/14

4 4 AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Utspilld produkt medför halkrisk Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Undvik inandning. Hålls åtskilt från antändningskällor, ej rökning, svetsning, gnistor eller eld Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda åtgärder krävs Metoder och material för inneslutning och sanering Använd maskinell utrustning. Undvik dammbildning. Sörj för lämplig ventilation. Absorberat material tas om hand enligt föreskrift Hänvisning till andra avsnitt Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Sörj för lämpligt utsug/ventilation vid bearbetningsmaskiner. Vid arbete med utsugningsanläggning bör man vidta särskilda skyddsåtgärder eftersom rester av farliga ämnen kan ackumuleras i utsugningssystemet. Undvik dammbildning/anhopning av damm. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Brand- och explosionsskydd: Undvik dammbildning. Damm kan tillsammans med luft bilda en explosionsbenägen blandning. Använd utsug. Vid förminskning (malning) skall föreskrifter angående dammexplosion beaktas Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Ytterligare information om lagringsförhållanden: Skydda mot fukt. Undvik extrem värme. Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld. Produkten är godkänd för kontakt med livsmedel. Produtken skall lagras i enlighet med kraven i Förordning (EG) Nr 2023/2006. Kontaminering med andra ämnen måste undvikas. Lagring tillsammans med andra ämnen, särskilt farliga ämnen, måste undvikas Specifik slutanvändning För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iakttas. Page 4/14

5 5 AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras Vid lämpliga ventilationstekniska åtgärder kan gränsvärdet med säkra marginaler understigas : styren NGV värde 90 mg/m3 ; 20 ppm (SE) KTV värde 200 mg/m3 ; 50 ppm (SE) Hudeffekt (SE) Ämnet kan absorberas via huden.(se) Medicinsk kontroll är nödvändig när ämnet hanteras. KTV värde 86 mg/m3 ; 20 ppm (SE) NGV värde 43 mg/m3 ; 10 ppm (SE) : tetrahydrofuran NGV värde 150 mg/m3 ; 50 ppm (SE) KTV värde 250 mg/m3 ; 80 ppm (SE) NGV värde 150 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU)) indikativ KTV värde 300 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU)) indikativ Hudeffekt (OEL (EU)) Ämnet kan absorberas via huden : butan-1,4-diol 8.2. Begränsning av exponeringen Personlig skyddsutrustning Andningsskydd: Andningsskydd vid dammbildning. Partikelfilter med liten tillbakahållningsförmåga för fasta partiklar. (t.ex. EN 143 eller 149, typ P1 eller FFP1) Handskydd: Vid hantering av heta smältor använd ytterligare värmeskyddshandskar (EN 407) (t.ex. av textil eller läder). Ögonskydd: Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166) Skyddskläder: Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN i tillfälle av stänk och EN ISO i tillfälle av damm ). Allmänna skydds- och hygienåtgärder Undvik hudkontakt med smält material. Undvik inandning av damm/imma/ånga. Ögon- och säkerhetsduschar måste vara lättåtkomliga. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik inandning av damm. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut. Konsultera företagets yrkeshygieniker för rekommendationer angående exponeringstestning och personlig skyddsutrustning. Page 5/14

6 6 AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form: granulerad Färg: naturlig Lukt: svag egenlukt, produktspecifik Luktgräns: ej bestämt ph-värde: ej tillämpbar smältområde: C (DIN 53736) C (DIN 53736) Kokpunktsintervall: Ämnet/produkten är sönderdelbar, därför ej bestämbar. Flampunkt: > 280 C (ASTM D1929) Förångningshastighet: ej tillämpbar, Produkten är icke-flyktig fast ämne. Antändbarhet: ej lättantändligt Aerosolers brandfarlighet: inte tillämpligt, produkten bildar inte brandfarliga aerosoler Nedre explosionsgränser: Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning,förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överenstämmelse med avsedda användningsområdena. Övre explosionsgränser: Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning,förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överenstämmelse med avsedda användningsområdena. Tänd temperatur: > 400 C (ASTM D1929) Ångtryck: ej tillämpbar Densitet: ca. 0,8-1,4 g/cm3 (20 C, hpa) Relativ densitet: ca. 0,8-1,4 (20 C, hpa) Relativt ångtryck (luft): ej tillämpbar, Produkten är icke-flyktig Löslighet i vatten: fast ämne. olöslig (20 C, hpa) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow): ej tillämpbar Page 6/14

7 7 Självantändlighet: ej självantändlig Termisk nedbrytning: > 280 C För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte. Explosionsrisk: ej explosivt Brandnärande egenskaper: ej brandnärande 9.2. Annan information Bulkdensitet: ca kg/m3 (20 C, hpa) (DIN 53466) Page 7/14

8 8 AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs Kemisk stabilitet Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs Risken för farliga reaktioner Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs Förhållanden som ska undvikas Undvik extrem värme. Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld Oförenliga material Ämnen att undvika: starka oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter Möjliga nedbrytningsprodukter: Vid långvarig och/eller stark termisk belastning över nedbrytningsspunkten, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. AVSNITT 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Bedömning av akut toxicitet: Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda gångs förtäring. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper. Experimentella/beräknade data:ld50 rat (oral): > 4,000 mg/kg (OECD Guideline 423) Information on: Polylactide Experimental/calculated data: LD50 råtta (oralt): > mg/kg (OECD-riktlinje 423) Information om: Polylactide Experimentella/beräknade data: LD50 råtta (oralt): > mg/kg Page 8/14

9 9 Irritation Bedömning av irriterande effekter: Irriterar inte ögonen. Irriterar inte huden. Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter. Experimentella/beräknade data: Frätande eller irriterande på huden kanin: ej irriterande (OECD Guideline 404) Experimentella/beräknade data: Allvarlig ögonskada/ögonirritation kanin: ej irriterande (OECD Guideline 405) Andningsvägar-/hudsensibilisering Bedömning av sensibilitet: Verkar inte hudsensibiliserande vid djurförsök. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper. Experimentella/beräknade data: modifierat Buehlertest marsvin: ej sensibiliserande (OECD Guideline 406) Information om: Polylactide Experimentella/beräknade data: marsvin: ej sensibiliserande Mutagenitet i könsceller Bedömning Mutagenicitet: Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter. cancerogenicitet Bedömning carcinogen: Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter. reproduktionstoxicitet Bedömning reproduktionstoxicitet: Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter. Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering) Bedömning av toxicitet vid upprepade doser: Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter. Page 9/14

10 10 Övrig information angående toxicitet Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter. AVSNITT 12: Ekologisk information Toxicitet Bedömning av akvatisk toxicitet: Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer. Produkten har ej testats. Uppgiften är härledd utifrån produktens struktur. Fisktoxicitet: LC50 > 100 mg/l, Leuciscus idus Litteraturdata. Akvatiska invertebrater: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna Litteraturdata. Vattenväxter: EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus Litteraturdata. Information om: Polylactide Vattenväxter: EC50 (72 h) > mg/l, alger jordlevande organismer: (14 d), Eisenia foetida (OECD Guideline 207, konstgjord jord) Inga effekter vid test med högst koncentration terrestra växter: Triticum aestivum (OECD Guideline 208) Inga effekter vid test med högst koncentration Page 10/14

11 Persistens och nedbrytbarhet Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O): Produkten är biologiskt nedbrytbar. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper. Information om: Polylactide Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O): Biologiskt nedbrytbar. Eliminerbarhet: % CO2-bildning av det teoretiska värdet (124 d) (ISO 14855) (aerob, aerob mikroorganismer) Bioackumuleringsförmåga Bioackumulationspotential: På grund av produktens konsistens och den låga lösligheten i vatten är biotillgänglighet ej trolig. Bioackumulationspotential: Biotillgänglighet är ej trolig pga produktens konsistens och olöslighet i vatten. Information om: Polylactide Bioackumulationspotential: Ackumulation i organismer förväntas inte Rörligheten i jord Bedömning av transport mellan miljöområden: Adsorption i jord: Studier är pga vetenskapliga anledningar inte nödvändiga Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska) och vpvb-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande) Andra skadliga effekter Produkten innehåller inga ämnen som är förtecknade i bilaga I till förordning (EG) 2037/2000 om ämnen som nedbryter ozonskiktet Tilläggsinformation Övriga upplysningar beträffande spridning och kvarblivning: Med dagens kunskap är ekologiska effekter ej att förvänta. Page 11/14

12 12 AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Kontrollera om återvinning är möjlig. Nationella och lokala föreskrifter skall beaktas. Förorenad förpackning: Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt och destrueras på samma sätt som innehållet. Fullständigt tömda förpackningar kan lämnas till recycling. AVSNITT 14: Transportinformation LANDTRANSPORT ADR UN-nummer:: Officiell transportbenämning: Faroklass för transport: Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder RID Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser Inga kända. Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser UN-nummer:: Officiell transportbenämning: Faroklass för transport: Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder Inga kända. INRIKES SJÖTRANSPORT ADN Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser UN-nummer:: Officiell transportbenämning: Faroklass för transport: Förpackningsgrupp: Page 12/14

13 13 Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder Transport i inrikes tankfartyg: SJÖTRANSPORT Inga kända. Ej utvärderat IMDG Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser UN-nummer:: Officiell transportbenämning: Faroklass för transport: Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder Inga kända. FLYGTRANSPORT IATA/ICAO Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser UN-nummer:: Officiell transportbenämning: Faroklass för transport: Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda Försiktighetsåtgärder: Inga kända UN-nummer: Se motsvarande poster för "UN-nummer" i respektive föreskrift i tabellen ovan Officiell transportbenämning Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan Faroklass för transport Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan Förpackningsgrupp Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan Miljöfaror Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan. Page 13/14

14 Särskilda försiktighetsåtgärder Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Föreskrift: Transport godkänd: Förorening namn: Förorening kategori: Fartygstyp: Ej utvärderat Ej utvärderat Ej utvärderat Ej utvärderat Ej utvärderat AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt Kemikaliesäkerhetsbedömning Ett säkerhetsdatablad för denna produkten är inte lagpliktig och levereras bara från oss som en tjänst till våra kunder. Produkten är inte klassificerad som farlig. Kemikaliesäkerhetsbedömning behövs inte AVSNITT 16: Annan information Förutom informationen i säkerhetsdatabladet hänvisar vi till den produktspecificerade tekniska informationen. Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkerhetsdatabladet alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande adress: Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning. Page 14/14

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/16 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning FLEXITY Produktregistreringsnummer: 468420-5 Växtskyddsmedel registreringsnrummer: 4847

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/17 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning FOCUS ULTRA Produktregistreringsnummer: 338613-3 Växtskyddsmedel registreringsnrummer: 3987

Läs mer

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från Säkerhetsdatablad sida: 1/12 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktbeteckning FLEXITY Produktregistreringsnummer: 468420-5

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/17 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning IsoPMDI 92033 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt

Läs mer

Flexity. Skaka väl före användning. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4847 Endast för yrkesmässigt bruk

Flexity. Skaka väl före användning. Bekämpningsmedel klass 2L Reg. Nr. 4847 Endast för yrkesmässigt bruk Flexity Svampmedel Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre råg, rågvete och vete. Behandling får ske senast vid begynnande blomning (stadie 61). All annan använding är otillåten. Bekämpningsmedel klass

Läs mer

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Produktnr: : AK28-0006 RM05 Sida 1 av 13 1 01 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning HB 006 TROPIC 5L AK28-0006 RM05 50339685 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner SÄKERHETSDATABLAD Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution - Utfärdat: 20150408 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Latex Samt 10 Basis 1

Latex Samt 10 Basis 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer