Tillfällig utbildningsbok för / Temporary log book for:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillfällig utbildningsbok för / Temporary log book for:"

Transkript

1 Tillfällig utbildningsbk för / Temprary lg bk fr: Namn / Name: <Förnamn Efternamn> Adress / Address: <Dagermansgatan 6> Pstadress / City: <754 > <Uppsala> Telefnnummer / Phne: < > Persnnummer / Swedish civic registratin number: < > Yrke / Prfessin: <Maskinförare> Utbildningsfrm / Type f educatin: <Gymnasieskla> Företag / Cmpany: <Företagsnamn> <Adress> <Pstnummer> <Pstadress> <Telefnnummer> Handledare / Supervisr: <Förnamn> <Efternamn> Ansvarig för yrkesutbildningsfrågr/ Respnsible fr educatinal matters: <Förnamn> <Efternamn> Denna bk skapad / This lg bk was created: < > <BYN Skåne> För adresser se / Fr cntact inf see: Utfärdat / Issued: < > Denna bk är giltig t m / This lg bk is valid until: < > 1

2 Så här fyller du i ch använder utbildningsbken ch arbetskrten Utbildningsbk Utbildningsbken är utfärdad av BYN <Skåne>. Utbildningsbken kan med fördel förvaras ch ifyllas av arbetsgivaren. Lärlingen ska i valt yrke redvisa tid för utförda arbetsmment på avsett arbetskrt. Redvisad tid på arbetskrtet ska bestyrkas av arbetsgivaren ch skrivas in i utbildningsbken. Vid fullgjrd utbildning eller vid anställningens upphörande ska arbetsgivaren sända in utbildningsbken till BYN <Skåne>. (För adress ch telefnnummer se Time wrked in cmpany Tidsperider/veckr Time perids per weeks 01/0 03/04 Arbetskrtet inlämnas till arbetsgivaren för underskrift ch nytt krt lämnas till lärlingen. This is hw yu fill ut and use the lg bk and the wrk reprt cards Lg bk The lg bk is issued by BYN <Skåne>. The lg bk is preferably kept and filled ut by the emplyer. The apprentice shall, n relevant wrk reprt cards, recrd the time used fr cmpletin f the wrk tasks. Time recrded n wrk reprt cards is cnfirmed by the emplyer and transferred t the lg bk. After cmpletin f the educatin r emplyment, the emplyer sends the lg bk t BYN <Skåne>. (Fr address and phne number see: Wrk reprt cards T btain a wrk reprt card, cpy the pages Wrk reprt card, 14 days perid at the end f the lg bk. 07/0 09/10 Ttal Arbetsuppgifter / Wrk tasks Jrdförflyttande maskiner / Earthmving machines OBS! Skriv inte direkt på uppslaget Arbetskrt 14-dagarsperid då dessa sidr endast ska användas för kpiering av nya arbetskrt. 05/06 Maskinslag ch typ / Kind and type f machinery: Arbetskrt För att erhålla arbetskrt kpieras uppslaget Arbetskrt 14-dagarsperid sm du hittar i slutet av utbildningsbken. På krtet ska utbildningsmment ch tid för respektive yrke redvisas ch fylls i av lärlingen. Uppgifterna från arbetskrtet överförs till utbildningsbken. Service / Underhåll / Kntrll Grundarbeten / Fundatin wrk 16 6 Ledningsarbeten / Cable wrk 10 1 Vägbyggnad / Rad cnstructin Annan körning / Other peratin Ex em Ex am pel ple Trnkranar / Mbilkranar / Betngpump Twer crane / Mbile crane / Cncrete pump Service / Underhåll / Kntrll Preparatin / Finishing Mbilkran körning Mbile crane, peratin Trnkran körning Twer crane, peratin Betngpump / Cncrete pump Miljö / Envirnment Hjälparbeten / Assistance wrk Skyddsarbeten / Safety wrk The educatinal elements fr the prfessin, and the crrespnding time are recrded n the card by the apprentice. sida / Time frm previus page The card is handed in t the emplyer fr signature, and a new card is given t the apprentice. Företag/stämpel / Cmpany/stamp The recrded data frm the card is transferred t the lg bk. NOTE! D nt write directly n the pages Wrk reprt card, 14 days perid. The pages shuld nly be used fr creating new wrk reprt cards. Sammanställning av arbetskrt / Cmpilatin f wrk reprt card 3400 Underskrift arbetsgivare / Signature, emplyer 3

3 Sammanställning av förkunskaper / Cmpilatin f prir knwledge Följande persner blir lärlingens handledare (alternativt utbildningsansvarig) ch eventuell stödpersn utan handledaransvar / The fllwing persns will act as supervisrs fr the apprentice (alternatively, respnsible fr educatin), r as supprt persns withut supervisr s respnsibilities: Av BYN-reginen fastställda förkunskaper enligt uppvisade intyg / Requirements established by BYN regarding prir knwledge, cnfirmed by certificate: Handledare (alt. utbildningsansvarig): Yrke/Prfessin: Telefn/Phne: Stödpersn/Supprt persn: Tidigare yrkesutbildning / Prir vcatinal educatin: <Utbildning> Yrke/Prfessin: <00 timmar> Telefn/Phne: Intrduktin/ Intrductin Intrduktinen är genmförd av: Datum: Intrductin perfrmed by: Date: Tidigare erfarenheter / Prir experience: <Arbetsplats> Följande intrduktinspunkter kan tjäna sm en lathund ch ett exempel på vad sm är bra att ta upp under intrduktinen. Varje utbildningsställe/företag kan skriva egna företagsspecifika punkter. Punkterna kan bckas av alltefter att infrmatin har givits. <300 timmar> The fllwing intrductin items may serve as a check-list, r an example f things that may be discussed during the intrductin. Each educatinal rganisatin / cmpany may add their wn, cmpany-specific items. Items are checked when the crrespnding infrmatin has been given. Presentatin av / Presentatin f: tillgdräknad tid / Ttal time cunted in: <500 timmar> Handledare / Supervisrs Stödpersn / Supprt persns Arbetskamrater ch arbetslaget / Clleagues and wrk team Kntrspersnal / Office persnnel Närmaste ledningspersnal / Clsest managing persnnel Visning av / Demnstratin f: Rast- ch mbyteslkaler / Break rms and changing rms Lkal där arbets- ch skyddsutrustning kvitteras ut / Place fr checking ut wrk and safety equipment Infrmatin m (ges både muntligt ch skriftligt) / Infrmatin abut (bth rally and in writing): Sjukanmälan / Ntificatin f illness Försäkringar / Insurances Semester- ch ledighetsanmälan / Applicatin fr vacatin r leave f absence Hälsvård ch eventuella friskvårdsförmåner / Health care and wellness activities Skydds- ch säkerhetsregler / Safety and prtectin regulatins Företagets arbets- ch persnalplicy / The cmpany s wrk and persnnel plicy Arbetstider, raster / Wrking hurs, breaks Viktiga telefnnummer / Imprtant phne numbers Namn på skyddsmbud / The names f safety representatives (= persnal lärlingen kmmer att ha kntakt med i lika ärenden sm t.ex. kntrister, arbetsledare, handledare / numbers (=persnnel that the apprentice will be in cntact with regarding different matters, such as ffice persnnel, fremen, supervisrs) 4 5

4 Sammanställning av arbetskrt / Cmpilatin f wrk reprt card Time wrked in cmpany Tidsperider/veckr Time perids per weeks 6 Sammanställning av arbetskrt / Cmpilatin f wrk reprt card Time wrked in cmpany Ttal Tidsperider/veckr Time perids per weeks Ttal Maskinslag ch typ / Kind and type f machinery: Maskinslag ch typ / Kind and type f machinery: Arbetsuppgifter / Wrk tasks Arbetsuppgifter / Wrk tasks Jrdförflyttande maskiner / Earthmving machines Jrdförflyttande maskiner / Earthmving machines Service / Underhåll / Kntrll Service / Underhåll / Kntrll Grundarbeten / Fundatin wrk Grundarbeten / Fundatin wrk Ledningsarbeten / Cable wrk Ledningsarbeten / Cable wrk Vägbyggnad / Rad cnstructin Vägbyggnad / Rad cnstructin Annan körning / Other peratin Annan körning / Other peratin Trnkranar / Mbilkranar / Betngpump Twer crane / Mbile crane / Cncrete pump Trnkranar / Mbilkranar / Betngpump Twer crane / Mbile crane / Cncrete pump Service / Underhåll / Kntrll Service / Underhåll / Kntrll Preparatin / Finishing Preparatin / Finishing Mbilkran körning Mbile crane, peratin Mbilkran körning Mbile crane, peratin Trnkran körning Twer crane, peratin Trnkran körning Twer crane, peratin Betngpump / Cncrete pump Betngpump / Cncrete pump Miljö / Envirnment Miljö / Envirnment Hjälparbeten / Assistance wrk Hjälparbeten / Assistance wrk Skyddsarbeten / Safety wrk Skyddsarbeten / Safety wrk sida / Time frm previus page sida / Time frm previus page Företag/stämpel / Cmpany/stamp Företag/stämpel / Cmpany/stamp Underskrift arbetsgivare / Signature, emplyer Underskrift arbetsgivare / Signature, emplyer 7

5 Sammanställning av arbetskrt / Cmpilatin f wrk reprt card Time wrked in cmpany Tidsperider/veckr Time perids per weeks Sammanställning av arbetskrt / Cmpilatin f wrk reprt card Time wrked in cmpany Ttal Tidsperider/veckr Time perids per weeks Ttal Maskinslag ch typ / Kind and type f machinery: Maskinslag ch typ / Kind and type f machinery: Arbetsuppgifter / Wrk tasks Arbetsuppgifter / Wrk tasks Jrdförflyttande maskiner / Earthmving machines Jrdförflyttande maskiner / Earthmving machines Service / Underhåll / Kntrll Service / Underhåll / Kntrll Grundarbeten / Fundatin wrk Grundarbeten / Fundatin wrk Ledningsarbeten / Cable wrk Ledningsarbeten / Cable wrk Vägbyggnad / Rad cnstructin Vägbyggnad / Rad cnstructin Annan körning / Other peratin Annan körning / Other peratin Trnkranar / Mbilkranar / Betngpump Twer crane / Mbile crane / Cncrete pump Trnkranar / Mbilkranar / Betngpump Twer crane / Mbile crane / Cncrete pump Service / Underhåll / Kntrll Service / Underhåll / Kntrll Preparatin / Finishing Preparatin / Finishing Mbilkran körning Mbile crane, peratin Mbilkran körning Mbile crane, peratin Trnkran körning Twer crane, peratin Trnkran körning Twer crane, peratin Betngpump / Cncrete pump Betngpump / Cncrete pump Miljö / Envirnment Miljö / Envirnment Hjälparbeten / Assistance wrk Hjälparbeten / Assistance wrk Skyddsarbeten / Safety wrk Skyddsarbeten / Safety wrk sida / Time frm previus page sida / Time frm previus page Företag/stämpel / Cmpany/stamp Företag/stämpel / Cmpany/stamp Underskrift arbetsgivare / Signature, emplyer Underskrift arbetsgivare / Signature, emplyer 9

6 ARBETSKORT 14-DAGARSPERIOD / Wrk reprt card, 14 days perid ARBETSKORT 14-DAGARSPERIOD / Wrk reprt card, 14 days perid OBS! Detta uppslag ska kpieras ch lämnas till lärlingen. OBS! Detta uppslag ska kpieras ch lämnas till lärlingen. NOTE! These pages are cpied and given t the apprentice. NOTE! These pages are cpied and given t the apprentice. Arbetad tid i företaget Time wrked in cmpany Arbetad tid i företaget Time wrked in cmpany Tidsperider/veckr Time perids per weeks Måndag Mnday Tisdag Tuesday Onsdag Wednesday Fredag Friday Ttal Tidsperider/veckr Time perids per weeks Måndag Mnday Tisdag Tuesday Maskinslag ch typ / Kind and type f machinery: Maskinslag ch typ / Kind and type f machinery: Arbetsuppgifter / Wrk tasks Arbetsuppgifter / Wrk tasks Jrdförflyttande maskiner / Earthmving machines Jrdförflyttande maskiner / Earthmving machines Service / Underhåll / Kntrll Service / Underhåll / Kntrll Grundarbeten / Fundatin wrk Grundarbeten / Fundatin wrk Ledningsarbeten / Cable wrk Ledningsarbeten / Cable wrk Vägbyggnad / Rad cnstructin Vägbyggnad / Rad cnstructin Annan körning / Other peratin Annan körning / Other peratin Trnkranar / Mbilkranar / Betngpump Twer crane / Mbile crane / Cncrete pump Trnkranar / Mbilkranar / Betngpump Twer crane / Mbile crane / Cncrete pump Service / Underhåll / Kntrll Service / Underhåll / Kntrll Preparatin / Finishing Preparatin / Finishing Mbilkran körning Mbile crane, peratin Mbilkran körning Mbile crane, peratin Trnkran körning Twer crane, peratin Trnkran körning Twer crane, peratin Betngpump / Cncrete pump Betngpump / Cncrete pump Miljö / Envirnment Miljö / Envirnment Hjälparbeten / Assistance wrk Hjälparbeten / Assistance wrk Skyddsarbeten / Safety wrk Skyddsarbeten / Safety wrk Fullgjrd utbildningstid överförs till månadssammanställning Cmpleted educatin time is transferred t mnthly cmpilatin 10 Trsdag Thursday SUMMA TOTAL Onsdag Wednesday Fullgjrd utbildningstid överförs till månadssammanställning Cmpleted educatin time is transferred t mnthly cmpilatin Trsdag Thursday Fredag Friday Ttal SUMMA TOTAL OBS! Arbetad tid ska gdkännas av utsedd handledare. NOTE! Time wrked must be certified by the assigned supervisr. OBS! Arbetad tid ska gdkännas av utsedd handledare. NOTE! Time wrked must be certified by the assigned supervisr. Underskrift arbetsgivare / Signature, emplyer Underskrift arbetsgivare / Signature, emplyer 11

7 Anteckningar / Ntes 1

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Curriculum vitae Louis Eberstål

Curriculum vitae Louis Eberstål Curriculum vitae Luis Eberstål Namn: Adress: Födelsedata: Tel. E-pst: Luis Eberstål 35252 Växjö 1990 Utbildning I nuläget studerar jag sista terminen medie- ch kmmunikatinsvetenskap vid Infrmatörsprgrammet

Läs mer

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Table of content Page 2 5 Swedish version Page 6 10 English version SignGuard Europe AB (556633-0220) Stockholm, Sweden Drottninggatan

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

RAPPORT 10116689 INDUSTRIELL BEHOVSANALYS AKUSTISK FORSKNING FÖR FLERBOSTADSHUS MED LÄTTA STOMMAR

RAPPORT 10116689 INDUSTRIELL BEHOVSANALYS AKUSTISK FORSKNING FÖR FLERBOSTADSHUS MED LÄTTA STOMMAR Industriell behvsanalys 2009-03-31 akustisk frskning för flerbstadshus med lätta stmmar RAPPORT 10116689 INDUSTRIELL BEHOVSANALYS AKUSTISK FORSKNING FÖR FLERBOSTADSHUS MED LÄTTA STOMMAR Kund Vinnva Knsult

Läs mer

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta?

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SWEDISH & ENGLISH UEFA WOMEN S EURO 2013 Q1: Var kommer UEFA Dam-EM 2013 att spelas? A1: UEFA Dam-EM 2013 kommer att spelas på följande sju (7) arenor; Gamla Ullevi Göteborg

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 26 JUNI - 2 JULI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Oskar Kihlborg Etapp 1 Stockholm Sandhamn Startlinjen i närheten av Svängen

Läs mer

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No 556706-3713)

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No 556706-3713) Translation the English translation is for convenience only and in case of and discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg.

Läs mer

Class 9A Newsletter. Engelska Skolan Norr Weeks Teacher s name : Mr. Midgley, Mrs Wohlner, Mr McGinley

Class 9A Newsletter. Engelska Skolan Norr Weeks Teacher s name : Mr. Midgley, Mrs Wohlner, Mr McGinley Class 9A Newsletter Engelska Skolan Norr Weeks Teacher s name : Mr. Midgley, Mrs Wohlner, Mr McGinley To Parents and students in 9a Please read the weekly news from Mr. Jesinkey and Mr. Tull on the school

Läs mer

Medieplan för nygrundat aktiebolag

Medieplan för nygrundat aktiebolag Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

News from the Management

News from the Management Class 8A Newsletter Engelska Skolan Norr Weeks Teacher s name: Mr. Olsson, Mrs. Meerits To Parents and students in 8a A new direct telephone number is now available for the reporting of late and absent

Läs mer

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE Manual 80/2004 Sverige (sv) 1 ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE 1. Nationell rätt...2 1.1. Genomförande (artikel 18)...2 2. Ansvariga myndigheter [artikel 3]...2 2.1. BITRÄDANDE MYNDIGHETER...2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning. IT-enheten 2014

Årsredovisning. IT-enheten 2014 Årsredvisning IT-enheten 2014 Årsredvisning, IT-enheten 2014 2 INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 7 Frskning... 7 Administratin...

Läs mer

UTBETALNING AV PRISPENGAR

UTBETALNING AV PRISPENGAR UTBETALNING AV PRISPENGAR Tävlande som är bosatt i Sverige Prispengar betalas ut i efterhand direkt till pristagaren och är skattepliktiga. Arrangören kommer att dra preliminär A-skatt före utbetalning

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring

Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring For English, please go to page 14 Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom Swiss Air Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: AGAE-travel.support@allianz-assistance.co.uk

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Anställningserbjudande/Offer of Employment

Anställningserbjudande/Offer of Employment 232011 Inkom utlandsmyndighet/received by Swedish mission abroad Inkom Migrationsverket/Received by Swedish Migration Board Swedish Migration Board Anställningserbjudande/Offer of Employment Bilaga till

Läs mer

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Beställningssedel Saudiarabien

Beställningssedel Saudiarabien Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer