Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg. Svenska 71

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg. Svenska 71"

Transkript

1 OBJ_BUCH book Page 71 Tuesday, November 9, :58 AM Svenska 71 sv Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS Vid användning av elverktyg ska följande säkerhetsåtgärder vidtas för undvikande av elstöt, kroppsskada och brand. Läs noga alla dessa anvisningar innan elverktyget tas i bruk och ta väl vara på säkerhetsanvisningarna. I säkerhetsanvisningarna använda begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa). 1) Arbetsplatssäkerhet a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor. b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna. c) Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 2) Elektrisk säkerhet a) Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad. c) Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt. d) Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt. e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt. 3) Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Användning av personlig skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada. c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå. d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.

2 OBJ_BUCH book Page 72 Tuesday, November 9, :58 AM 72 Svenska f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar. g) När elverktyg används med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt. Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar. 4) Korrekt användning och hantering av elverktyg a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras. c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget. d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer. e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra. g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå. 5) Service a) Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls. Säkerhetsanvisningar för diamantborrmaskiner Håll fast elverktyget endast vid isolerade greppytorna när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan skada dolda elledningar eller egen nätsladd. Kontakt med en spänningsförande ledning kan sätta elverktygets metalldelar under spänning och leda till elstöt. Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell skada eller elstöt. Elverktyget får aldrig användas utan jordfelsbrytare (FI). Kontrollera FI-jordfelsbrytarens funktion innan arbetet påbörjas. Låt skadade FI-jordfelsbrytare repareras eller bytas ut hos en Bosch-servicestation. Se till att varken personer inom arbetsområdet eller elverktyget kommer i kontakt med utrinnande vatten. Kontrollera att vattenförande slangar, kopplingar och vattenfångringen (tillbehör) är i felfritt tillstånd. Byt ut skadade eller förslitna delar innan elverktyget nästa gång används. Vatten som rinner ut ur elverktyget ökar risken för en elstöt W83 ( ) Bosch Power Tools

3 OBJ_BUCH book Page 73 Tuesday, November 9, :58 AM Svenska 73 När elverktyget inte används förvara det på en säker plats. Lagringsplatsen måste vara torr och kunna låsas. Detta förhindrar att elverktyget skadas under lagring eller att okunnig person använder elverktyget. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Med fett eller olja nedsmorda handtag är hala och kan leda till att kontrollen förloras. Elverktyget får inte användas med defekt sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra sladden ur vägguttaget om den skadats under arbetet. Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt. Kontrollera regelbundet sladden och låt en skadad sladd repareras hos ett auktoriserat serviceställe för Bosch elverktyg. Byt ut skadade skarvsladdar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls. Använd halkfria skor. Med halkfria skor kan du undvika kroppsskada som kan uppstå om du halkar på hala ställen. Använd endast original Bosch tillbehör. Säkerhets- och arbetsanvisningarna för använt borrstativ och använt tillbehör ska ovillkorligen följas! Lämna aldrig elverktyget innan det stannat fullständigt. Insatsverktyg som efter frånkoppling fortsätter att rotera kan orsaka personskada. Anslut elverktyget till ett på föreskrivet sätt jordat strömnät. Nätuttaget och förlängningskabeln måste vara försedda med en funktionsduglig skyddsledare. Funktionsbeskrivning Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen. Ändamålsenlig användning Elverktyget är i kombination med diamantvåtborrkronor och vattentillförsel avsedd för våtborrning i bergartsmaterial som t.ex. betong, armerad betong eller murverk. Den är inte lämplig för underuppborrning. Elverktyget får endast användas i kombination med diamantborrstativet S 500 A. Elverktyget kan kombineras med en utsugningsanordning (vattenfångring och allsugare). Illustrerade komponenter Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverktyget på grafiksida. 1 Diamantborrstativ S 500 A* 2 FI-jordfelsbrytare 3 Krankoppling 4 Växellägesomkopplare 5 Nedmatarvev (S 500 A) 6 Vattenfångring* 7 Borrkrona* 8 Glidring* 9 Borrspindel 10 Vattenflödesindikator 11 Vattenavstängningskran 12 Kontrollampa 13 Strömställare Till/Från 14 Isolerade greppytor *I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

4 OBJ_BUCH book Page 74 Tuesday, November 9, :58 AM 74 Svenska Tekniska data Diamantborrmaskin GDB 2500 WE Professional Produktnummer P 7.. Upptagen märkeffekt W 2500 Avgiven effekt W 1450 Märkvarvtal n 0 1. växelläget 2. växelläget Borrdiameter optimalt område möjligt område Verktygsfäste Buller-/vibrationsdata min -1 min mm mm /4" UNC, G1/2" max. tryck för vattentillförsel bar 6 Vikt enligt EPTA- Procedure 01/2003 kg 11,8 Skyddsklass /I Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera. Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverktyg kan variera. Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 89 db(a); ljudeffektnivå 100 db(a). Onoggrannhet K= 3 db. Använd hörselskydd! Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 61029: Vibrationsemissionsvärde a h =3m/s 2, onoggrannhet K = 1,5 m/s 2. Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i EN och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt. För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elvektyget är frånkopplat eller är igång men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden. Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t.ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen. Försäkran om överensstämmelse Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i Tekniska data överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN enligt bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG. Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D Leinfelden-Echterdingen Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, Montage Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget. Inspänning i diamantborrstativ S 500 A Säkerhets- och arbetsanvisningarna för borrstativet ska ovillkorligen följas! För insättning av elverktyget i borrstativet läs och följ beskrivningarna i bruksanvisningen W83 ( ) Bosch Power Tools

5 OBJ_BUCH book Page 75 Tuesday, November 9, :58 AM Svenska 75 Insättning/byte av borrkrona Säkra elverktyget mot oavsiktlig förskjutning genom att låsa matningsspärren innan arbeten utförs på elverktyget, under arbetspauser och när elverktyget inte används. Läs och följ beskrivningarna i borrstativets bruksanvisning. Insättning av borrkrona Kontrollera borrkronan innan den sätts in. Använd endast felfria borrkronor. Skadade eller deformerade borrkronor kan leda till farliga situationer. Rengör borrkronan innan den sätts in. Smörj borrkronans gänga lätt med fett eller spreja med korrosionsskyddmedel. Skruva in antingen en G 1/2"-borrkrona i borrspindeln 9 eller en 1 1/4"-UNC-borrkrona på borrspindeln 9. Kontrollera att borrkronan sitter stadigt. Felaktigt eller dåligt fastsatta borrkronor kan lossa under drift och leda till personskada. Sätt in glidringen 8 (tillbehör) mellan borrspindeln och 1 1/4"-UNC-borrkronan för att underlätta borrkronans losstagning. Så här tas borrkronan bort Använd skyddshandskar vid byte av borrkrona. Borrkronan kan bli het när elverktyget används under en längre tid. Lossa borrkronan 7 med en fast skruvnyckel (1 1/4"-UNC-borrkrona: nyckelvidd 41 mm; G 1/2"-borrkrona: nyckelvidd 22 mm). Håll emot med en andra fast skruvnyckel (nyckelvidd 36 mm) på borrspindelns 9 tvåkant. Anslutning av vattenkylning Om våtborrkronorna vid borrning inte kyls i tillräcklig grad kan diamantsegmenten skadas eller borrkronan blockera i borrhålet. Kontrollera därför att tillräckligt vatten matas vid våtborrning. Vid förstoring av ett förekommande borrhål måste det tillslutas omsorgsfullt för att borrkronan ska kylas tillräckligt bra. Anslutna slangar, avstängningsventiler eller tillbehör får inte hindra borrning. Stäng vattenspärrventilen 11. Anslut en vattenledning till krankopplingen 3. Vattnet kan tillföras från en mobil vattentryckbehållare (tillbehör) eller från en stationär vattenanslutning. Använd vid våtborrning för uppfångning av vatten som rinner ur borrhålet en vattenfångring (tillbehör) och en universaldammsugare. För montering av vattenfångringen läs och följ instruktionerna i bruksanvisningen. Drift Driftstart Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V. Planera borrning i samråd med ansvarig fackman för statik, arkitekt eller entreprenör innan arbetet påbörjas. Armeringar får kapas endast med byggstatikerns tillåtelse. Kontrollera vid hålupptagning genom väggar eller golv om eventuella hinder förekommer. Avspärra arbetsplatsen och säkra borrkärnan med brädning så att den inte faller ned. Funktionstestning av FI-jordfelsbrytaren Kontrollera FI-jordfelsbrytarens funktion 2 innan arbetet påbörjas. Tryck RESET -knappen på FI-jordfelsbrytaren. En röd kontrollampa signalerar att jordfelsbrytaren fungerar korrekt. Tryck TEST -knappen Indikatorn ovanför RESET -knappen blir svart. Inkoppling Tryck RESET -knappen på FI-jordfelsbrytaren 2. Öppna vattenspärrventilen 11. Kontrollera vattenflödet på flödesindikatorn 10. Vrid för anborrning med halvt varvtal strömställaren 13 till läget 1/2. Strömställaren kan inte låsas i detta läge. Vrid för borrning strömställaren 13 till läget I.

6 OBJ_BUCH book Page 76 Tuesday, November 9, :58 AM 76 Svenska Urkoppling Släpp strömställaren 13 eller vrid den till läget 0. Stäng vattenspärrventilen 11. Ta efter avslutat arbete bort krankopplingen 3 från vattenledningen. Öppna vattenspärrventilen 11 och tappa av återstående vatten. Inställning av varvtal Med växellägesomkopplaren 4 kan 2 varvtalsområden förväljas. De båda växellägena rekommenderas för följande borrhålsdiametrar: 1. växelläget mm 2. växelläget mm Arbetsanvisningar Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget. För borrning lossa spärren för nedmatarveven 5 (se borrstativets bruksanvisning). Anborra med halvt varvtal (strömställaren i läge 1/2) tills borrkronan roterar utan vibrationer i materialet. Fortsätt sedan att borra med fullt varvtal (strömställaren i läget I). Vid borrning ska anliggningstrycket anpassas till aktuellt material. Borra med jämnt tryck. Dra då och då lätt ut borrkronan ur borrhålet så att borrslammet avlägsnas från diamantsegmenten. Överbelasta inte elverktyget. Vid överbelastning blinkar kontrollampan 12 (se Kontrollampa ). Överlastkoppling Om borrkronan kommer i kläm eller hakar fast, kopplas borrspindelns drivning från. Koppla från elverktyget och lossa borrkronan. Kontrollampa Kontrollampan 12 blinkar: Elverktyget drivs med överbelastning. Minska anliggningstrycket. Koppla vid behov från elverktyget och skärp borrkronan. Reduceras inte anliggningstrycket kommer elektroniken att nedreglera varvtalet; vid behov tills elverktyget står stilla. Efter avlastning startar elverktyget åter automatiskt. Kontrollampan 12 lyser permanent: Kolborstarna måste bytas. En auktoriserad Boschservicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten. Så här tas borrkärnan bort Låt vattnet rinna en kort stund efter avslutad borrning för utspolning av borrslammet mellan borrkronan och borrkärnan. Om borrkärnan sitter fast i borrkronan lossa den genom att med en mjuk träkloss eller ett plaststycke slå mot borrkronan. Om så behövs tryck ut borrkärnan med en pinne från borrkronans insticksända. Anvisning: Slå inte med hårda föremål på borrkronan (deformationsrisk)! W83 ( ) Bosch Power Tools

7 OBJ_BUCH book Page 77 Tuesday, November 9, :58 AM Svenska 77 Underhåll och service Underhåll och rengöring Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget. Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete. Rengör borrspindeln 9 efter arbetspasset. Spreja vid tillfälle korrosionsskyddsmedel på borrspindeln och borrkronan 7. Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg. Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt. Tillbehör/reservdelar Diamantborrstativ S 500 A Vattenfångring Tätningslock för vattenfångring Vattentryckbehållare Glidring Förlängning 300 mm: för borrkrona G 1/2" för borrkrona 1 1/4" UNC Kundservice och kundkonsulter Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och informationer om reservdelar lämnas även på adressen: Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning och inställning av produkter och tillbehör. Svenska Bosch Service Center Telegrafvej Ballerup Danmark Tel.: +46 (020) Fax: +46 (011) Avfallshantering Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning. Släng inte elverktyg i hushållsavfall! Endast för EU-länder: Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG för avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning. Ändringar förbehålles.

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

ROCAM 3 Multimedia ROCAM III

ROCAM 3 Multimedia ROCAM III ROCAM 3 Multimedia ROCAM III Bedienungsanleitung Instructions for use Instruction d utilisation Instrucciones de uso Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Instruções de serviço Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DC-EX 230/9" Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE POTATORE TELESCOPICO MODELLO PS250

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE POTATORE TELESCOPICO MODELLO PS250 ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL ELAGUEUR SUR PERCHE PS250 ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG HOCHENTASTER MODELL PS250 ORIGINAL BRUKSANVISNING ОРИГИНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

GX 120. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

GX 120. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning GX 0 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções Οδηγιες

Läs mer

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung 1 deu 1+ Elektrischer Hand-Rohrbieger Akku-Hand-Rohrbieger Hand-Rohrbieger Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen! eng 1+ Electric hand pipe bender Battery hand pipe bender Hand pipe bender Operating

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALANVISNINGAR INLEDNING Börja aldrig arbeta utan att ha läst denna handbok ytterst

Läs mer

ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP

ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP BACD-XP 18-GB/09.04/Be ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP Installation, Drift och underhåll Deklaration av konformitet i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats

Läs mer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar

Läs mer

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok BG 240 H4 Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok Glättare BG 240 H4 Innehåll Innehåll Inledning........................................................................... 5 Om säkerhetsinstruktionen

Läs mer

SIMOTICS DC. Motor. Typ 1GG7. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry. Utgåva 10/2013

SIMOTICS DC. Motor. Typ 1GG7. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry. Utgåva 10/2013 Motor Typ 1GG7 Bruksanvisning / Monteringsanvisning Utgåva 10/2013 Answers for industry. 28.10.2013 10:13 V2.01 Inledning 1 Säkerhetsanvisningar 2 Motor 1GG Bruksanvisning Monteringsanvisning Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation 9 2.1

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning. Värmare för blod och medicinska vätskor. N art. 9960.7200.21, rev. 4-02/2005. STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany

Bruksanvisning. Värmare för blod och medicinska vätskor. N art. 9960.7200.21, rev. 4-02/2005. STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany Bruksanvisning Värmare för blod och medicinska vätskor N art. 9960.7200.21, rev. 4-02/2005 STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Germany Ifylles av användaren: Serienummer Inventarienummer Uppställningsplats

Läs mer

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ...

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning till SYR STS 5

Bruksanvisning till SYR STS 5 Bruksanvisning Bruksanvisning till SYR STS 5 1 Innehållsförteckning: 1.0 Förord 1.1 Garanti (utdrag) 1.2 Allmän information 1.3 Produktbeskrivning 1.4 Flödesvakt 1.5 Underhåll 1.6 Eliminera störningar

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer