Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg. Svenska 71

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg. Svenska 71"

Transkript

1 OBJ_BUCH book Page 71 Tuesday, November 9, :58 AM Svenska 71 sv Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS Vid användning av elverktyg ska följande säkerhetsåtgärder vidtas för undvikande av elstöt, kroppsskada och brand. Läs noga alla dessa anvisningar innan elverktyget tas i bruk och ta väl vara på säkerhetsanvisningarna. I säkerhetsanvisningarna använda begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa). 1) Arbetsplatssäkerhet a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor. b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna. c) Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 2) Elektrisk säkerhet a) Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad. c) Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt. d) Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt. e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt. 3) Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Användning av personlig skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada. c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå. d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.

2 OBJ_BUCH book Page 72 Tuesday, November 9, :58 AM 72 Svenska f) Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar. g) När elverktyg används med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt. Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar. 4) Korrekt användning och hantering av elverktyg a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras. c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget. d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer. e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra. g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå. 5) Service a) Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls. Säkerhetsanvisningar för diamantborrmaskiner Håll fast elverktyget endast vid isolerade greppytorna när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan skada dolda elledningar eller egen nätsladd. Kontakt med en spänningsförande ledning kan sätta elverktygets metalldelar under spänning och leda till elstöt. Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell skada eller elstöt. Elverktyget får aldrig användas utan jordfelsbrytare (FI). Kontrollera FI-jordfelsbrytarens funktion innan arbetet påbörjas. Låt skadade FI-jordfelsbrytare repareras eller bytas ut hos en Bosch-servicestation. Se till att varken personer inom arbetsområdet eller elverktyget kommer i kontakt med utrinnande vatten. Kontrollera att vattenförande slangar, kopplingar och vattenfångringen (tillbehör) är i felfritt tillstånd. Byt ut skadade eller förslitna delar innan elverktyget nästa gång används. Vatten som rinner ut ur elverktyget ökar risken för en elstöt W83 ( ) Bosch Power Tools

3 OBJ_BUCH book Page 73 Tuesday, November 9, :58 AM Svenska 73 När elverktyget inte används förvara det på en säker plats. Lagringsplatsen måste vara torr och kunna låsas. Detta förhindrar att elverktyget skadas under lagring eller att okunnig person använder elverktyget. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Med fett eller olja nedsmorda handtag är hala och kan leda till att kontrollen förloras. Elverktyget får inte användas med defekt sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra sladden ur vägguttaget om den skadats under arbetet. Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt. Kontrollera regelbundet sladden och låt en skadad sladd repareras hos ett auktoriserat serviceställe för Bosch elverktyg. Byt ut skadade skarvsladdar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls. Använd halkfria skor. Med halkfria skor kan du undvika kroppsskada som kan uppstå om du halkar på hala ställen. Använd endast original Bosch tillbehör. Säkerhets- och arbetsanvisningarna för använt borrstativ och använt tillbehör ska ovillkorligen följas! Lämna aldrig elverktyget innan det stannat fullständigt. Insatsverktyg som efter frånkoppling fortsätter att rotera kan orsaka personskada. Anslut elverktyget till ett på föreskrivet sätt jordat strömnät. Nätuttaget och förlängningskabeln måste vara försedda med en funktionsduglig skyddsledare. Funktionsbeskrivning Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen. Ändamålsenlig användning Elverktyget är i kombination med diamantvåtborrkronor och vattentillförsel avsedd för våtborrning i bergartsmaterial som t.ex. betong, armerad betong eller murverk. Den är inte lämplig för underuppborrning. Elverktyget får endast användas i kombination med diamantborrstativet S 500 A. Elverktyget kan kombineras med en utsugningsanordning (vattenfångring och allsugare). Illustrerade komponenter Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverktyget på grafiksida. 1 Diamantborrstativ S 500 A* 2 FI-jordfelsbrytare 3 Krankoppling 4 Växellägesomkopplare 5 Nedmatarvev (S 500 A) 6 Vattenfångring* 7 Borrkrona* 8 Glidring* 9 Borrspindel 10 Vattenflödesindikator 11 Vattenavstängningskran 12 Kontrollampa 13 Strömställare Till/Från 14 Isolerade greppytor *I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

4 OBJ_BUCH book Page 74 Tuesday, November 9, :58 AM 74 Svenska Tekniska data Diamantborrmaskin GDB 2500 WE Professional Produktnummer P 7.. Upptagen märkeffekt W 2500 Avgiven effekt W 1450 Märkvarvtal n 0 1. växelläget 2. växelläget Borrdiameter optimalt område möjligt område Verktygsfäste Buller-/vibrationsdata min -1 min mm mm /4" UNC, G1/2" max. tryck för vattentillförsel bar 6 Vikt enligt EPTA- Procedure 01/2003 kg 11,8 Skyddsklass /I Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera. Beakta produktnumret på elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda elverktyg kan variera. Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 89 db(a); ljudeffektnivå 100 db(a). Onoggrannhet K= 3 db. Använd hörselskydd! Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 61029: Vibrationsemissionsvärde a h =3m/s 2, onoggrannhet K = 1,5 m/s 2. Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i EN och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt. För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elvektyget är frånkopplat eller är igång men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden. Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t.ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen. Försäkran om överensstämmelse Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i Tekniska data överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN enligt bestämmelserna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG. Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D Leinfelden-Echterdingen Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, Montage Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget. Inspänning i diamantborrstativ S 500 A Säkerhets- och arbetsanvisningarna för borrstativet ska ovillkorligen följas! För insättning av elverktyget i borrstativet läs och följ beskrivningarna i bruksanvisningen W83 ( ) Bosch Power Tools

5 OBJ_BUCH book Page 75 Tuesday, November 9, :58 AM Svenska 75 Insättning/byte av borrkrona Säkra elverktyget mot oavsiktlig förskjutning genom att låsa matningsspärren innan arbeten utförs på elverktyget, under arbetspauser och när elverktyget inte används. Läs och följ beskrivningarna i borrstativets bruksanvisning. Insättning av borrkrona Kontrollera borrkronan innan den sätts in. Använd endast felfria borrkronor. Skadade eller deformerade borrkronor kan leda till farliga situationer. Rengör borrkronan innan den sätts in. Smörj borrkronans gänga lätt med fett eller spreja med korrosionsskyddmedel. Skruva in antingen en G 1/2"-borrkrona i borrspindeln 9 eller en 1 1/4"-UNC-borrkrona på borrspindeln 9. Kontrollera att borrkronan sitter stadigt. Felaktigt eller dåligt fastsatta borrkronor kan lossa under drift och leda till personskada. Sätt in glidringen 8 (tillbehör) mellan borrspindeln och 1 1/4"-UNC-borrkronan för att underlätta borrkronans losstagning. Så här tas borrkronan bort Använd skyddshandskar vid byte av borrkrona. Borrkronan kan bli het när elverktyget används under en längre tid. Lossa borrkronan 7 med en fast skruvnyckel (1 1/4"-UNC-borrkrona: nyckelvidd 41 mm; G 1/2"-borrkrona: nyckelvidd 22 mm). Håll emot med en andra fast skruvnyckel (nyckelvidd 36 mm) på borrspindelns 9 tvåkant. Anslutning av vattenkylning Om våtborrkronorna vid borrning inte kyls i tillräcklig grad kan diamantsegmenten skadas eller borrkronan blockera i borrhålet. Kontrollera därför att tillräckligt vatten matas vid våtborrning. Vid förstoring av ett förekommande borrhål måste det tillslutas omsorgsfullt för att borrkronan ska kylas tillräckligt bra. Anslutna slangar, avstängningsventiler eller tillbehör får inte hindra borrning. Stäng vattenspärrventilen 11. Anslut en vattenledning till krankopplingen 3. Vattnet kan tillföras från en mobil vattentryckbehållare (tillbehör) eller från en stationär vattenanslutning. Använd vid våtborrning för uppfångning av vatten som rinner ur borrhålet en vattenfångring (tillbehör) och en universaldammsugare. För montering av vattenfångringen läs och följ instruktionerna i bruksanvisningen. Drift Driftstart Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V. Planera borrning i samråd med ansvarig fackman för statik, arkitekt eller entreprenör innan arbetet påbörjas. Armeringar får kapas endast med byggstatikerns tillåtelse. Kontrollera vid hålupptagning genom väggar eller golv om eventuella hinder förekommer. Avspärra arbetsplatsen och säkra borrkärnan med brädning så att den inte faller ned. Funktionstestning av FI-jordfelsbrytaren Kontrollera FI-jordfelsbrytarens funktion 2 innan arbetet påbörjas. Tryck RESET -knappen på FI-jordfelsbrytaren. En röd kontrollampa signalerar att jordfelsbrytaren fungerar korrekt. Tryck TEST -knappen Indikatorn ovanför RESET -knappen blir svart. Inkoppling Tryck RESET -knappen på FI-jordfelsbrytaren 2. Öppna vattenspärrventilen 11. Kontrollera vattenflödet på flödesindikatorn 10. Vrid för anborrning med halvt varvtal strömställaren 13 till läget 1/2. Strömställaren kan inte låsas i detta läge. Vrid för borrning strömställaren 13 till läget I.

6 OBJ_BUCH book Page 76 Tuesday, November 9, :58 AM 76 Svenska Urkoppling Släpp strömställaren 13 eller vrid den till läget 0. Stäng vattenspärrventilen 11. Ta efter avslutat arbete bort krankopplingen 3 från vattenledningen. Öppna vattenspärrventilen 11 och tappa av återstående vatten. Inställning av varvtal Med växellägesomkopplaren 4 kan 2 varvtalsområden förväljas. De båda växellägena rekommenderas för följande borrhålsdiametrar: 1. växelläget mm 2. växelläget mm Arbetsanvisningar Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget. För borrning lossa spärren för nedmatarveven 5 (se borrstativets bruksanvisning). Anborra med halvt varvtal (strömställaren i läge 1/2) tills borrkronan roterar utan vibrationer i materialet. Fortsätt sedan att borra med fullt varvtal (strömställaren i läget I). Vid borrning ska anliggningstrycket anpassas till aktuellt material. Borra med jämnt tryck. Dra då och då lätt ut borrkronan ur borrhålet så att borrslammet avlägsnas från diamantsegmenten. Överbelasta inte elverktyget. Vid överbelastning blinkar kontrollampan 12 (se Kontrollampa ). Överlastkoppling Om borrkronan kommer i kläm eller hakar fast, kopplas borrspindelns drivning från. Koppla från elverktyget och lossa borrkronan. Kontrollampa Kontrollampan 12 blinkar: Elverktyget drivs med överbelastning. Minska anliggningstrycket. Koppla vid behov från elverktyget och skärp borrkronan. Reduceras inte anliggningstrycket kommer elektroniken att nedreglera varvtalet; vid behov tills elverktyget står stilla. Efter avlastning startar elverktyget åter automatiskt. Kontrollampan 12 lyser permanent: Kolborstarna måste bytas. En auktoriserad Boschservicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten. Så här tas borrkärnan bort Låt vattnet rinna en kort stund efter avslutad borrning för utspolning av borrslammet mellan borrkronan och borrkärnan. Om borrkärnan sitter fast i borrkronan lossa den genom att med en mjuk träkloss eller ett plaststycke slå mot borrkronan. Om så behövs tryck ut borrkärnan med en pinne från borrkronans insticksända. Anvisning: Slå inte med hårda föremål på borrkronan (deformationsrisk)! W83 ( ) Bosch Power Tools

7 OBJ_BUCH book Page 77 Tuesday, November 9, :58 AM Svenska 77 Underhåll och service Underhåll och rengöring Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget. Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete. Rengör borrspindeln 9 efter arbetspasset. Spreja vid tillfälle korrosionsskyddsmedel på borrspindeln och borrkronan 7. Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg. Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt. Tillbehör/reservdelar Diamantborrstativ S 500 A Vattenfångring Tätningslock för vattenfångring Vattentryckbehållare Glidring Förlängning 300 mm: för borrkrona G 1/2" för borrkrona 1 1/4" UNC Kundservice och kundkonsulter Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och informationer om reservdelar lämnas även på adressen: Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning och inställning av produkter och tillbehör. Svenska Bosch Service Center Telegrafvej Ballerup Danmark Tel.: +46 (020) Fax: +46 (011) Avfallshantering Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning. Släng inte elverktyg i hushållsavfall! Endast för EU-länder: Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG för avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning. Ändringar förbehålles.

Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING. Svenska 59

Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING. Svenska 59 OBJ_BUCH-715-002.book Page 59 Monday, September 13, 2010 11:55 AM Svenska 59 sv Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Läs mer

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING. 64 Svenska

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING. 64 Svenska OBJ_BUCH-244-006.book Page 64 Tuesday, July 5, 2011 7:44 AM 64 Svenska Svenska Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Läs mer

OBJ_BUCH book Page 58 Tuesday, December 11, :43 AM. Säkerhetsanvisningar för sladdlösa lampor

OBJ_BUCH book Page 58 Tuesday, December 11, :43 AM. Säkerhetsanvisningar för sladdlösa lampor OBJ_BUCH-1279-003.book Page 58 Tuesday, December 11, 2012 10:43 AM 58 Svenska Svenska Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar för sladdlösa lampor Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Läs mer

Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING. Svenska 93

Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING. Svenska 93 OBJ_BUCH-303-005.book Page 93 Tuesday, March 31, 2009 10:01 AM Svenska 93 sv Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING Läs noga igenom alla anvisningar. Fel som uppstår till

Läs mer

GOP 10,8 V-LI Professional

GOP 10,8 V-LI Professional OBJ_DOKU-10773-003.fm Page 1 Tuesday, July 22, 2008 7:43 PM Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge D-70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com GOP 10,8 V-LI Professional 2 609

Läs mer

GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional

GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional OBJ_DOKU-36311-002.fm Page 1 Friday, August 22, 2014 9:40 AM GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-professional.com 2

Läs mer

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Bortskaffelse. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg. Svenska 65

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Bortskaffelse. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg. Svenska 65 OBJ_BUCH-487-002.book Page 65 Wednesday, April 6, 2011 8:11 AM Svenska 65 overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes. Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget.

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer B R U K S A N V I S N I N G Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 1 Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

SR16. Bruksanvisning 42 45

SR16. Bruksanvisning 42 45 *255579* 255579 SR16 Bruksanvisning 42 45 Säkerhetsföreskrifter OBS! Vid användning av elektriska verktyg ska alltid följande grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas för att minska risken för elstötar,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119

B R U K S A N V I S N I N G. Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 B R U K S A N V I S N I N G Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 1 Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124

B R U K S A N V I S N I N G. Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 B R U K S A N V I S N I N G Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 1 Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen

Läs mer

PLL 2. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany. www.bosch-pt.com 1 618 C00 93G (2014.

PLL 2. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany. www.bosch-pt.com 1 618 C00 93G (2014. OBJ_DOKU-36397-003.fm Page 1 Thursday, January 23, 2014 10:24 AM WEU WEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany PLL 2 www.bosch-pt.com 1 618 C00 93G (2014.02) O /

Läs mer

TE 706 / TE 706-AVR *282211*

TE 706 / TE 706-AVR *282211* *282211* 282211 TE 706 / TE 706-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Multislipmaskin Artikelnummer 3195-1127

B R U K S A N V I S N I N G. Multislipmaskin Artikelnummer 3195-1127 B R U K S A N V I S N I N G Multislipmaskin Artikelnummer 3195-1127 1 Multislipmaskin Artikelnummer 3195-1127 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 B R U K S A N V I S N I N G Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 1 Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Sticksåg 570W Artikelnummer 3110-1122

B R U K S A N V I S N I N G. Sticksåg 570W Artikelnummer 3110-1122 B R U K S A N V I S N I N G Sticksåg 570W Artikelnummer 3110-1122 1 Sticksåg 570W Artikelnummer 3110-1122 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

Säkerhetsanvisningar för vinkelslipar

Säkerhetsanvisningar för vinkelslipar OBJ_BUCH-611-005.book Page 81 Wednesday, February 20, 2013 9:29 AM Svenska 81 Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Användning av personlig skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask,

Läs mer

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS. 138 Svenska

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS. 138 Svenska OBJ_BUCH-1360-001.book Page 138 Wednesday, April 6, 2011 11:11 AM 138 Svenska Gælder kun i EU-lande: Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk

Läs mer

Din manual PARKSIDE PEBS 900

Din manual PARKSIDE PEBS 900 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PARKSIDE PEBS 900. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 3,6V Artikelnummer 3110-1127

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 3,6V Artikelnummer 3110-1127 B R U K S A N V I S N I N G Skruvdragare 3,6V Artikelnummer 3110-1127 1 Skruvdragare 3,6V Artikelnummer 3110-1127 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg. Svenska 101

Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg. Svenska 101 OBJ_BUCH-1039-002.book Page 101 Thursday, January 14, 2010 6:17 PM Svenska 101 sv Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg VARNING Läs noga igenom och följ alla anvisningar.

Läs mer

DM 330. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

DM 330. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS. 110 Svenska

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS. 110 Svenska OBJ_BUCH-1325-002.book Page 110 Thursday, May 12, 2011 1:51 PM 110 Svenska Svenska Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS Vid användning av elverktyg ska följande säkerhetsåtgärder

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Säkerhetsanvisningar. 90 Svenska

Säkerhetsanvisningar. 90 Svenska OBJ_BUCH-835-002.book Page 90 Friday, October 10, 2008 8:40 AM 90 Svenska sv Säkerhetsanvisningar Obs! Läs noga anvisningarna nedan. Gör dig förtrogen med redskapets manöverorgan och dess korrekta användning.

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg. Tilbehør. Kundeservice og kunderådgivning. Bortskaffelse VARNING

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg. Tilbehør. Kundeservice og kunderådgivning. Bortskaffelse VARNING OBJ_BUCH-716-004.book Page 102 Tuesday, August 23, 2011 3:50 PM 102 Svenska Opbevar kædesaven et sikkert sted, som skal være tørt og uden for børns rækkevidde. Sørg for, at kædesaven altid stilles fra

Läs mer

GENERELLA SÄKERHETSREGLER

GENERELLA SÄKERHETSREGLER MANUAL BDN463 GENERELLA SÄKERHETSREGLER VARNING! Läs alla säkerhetsinstruktioner och anvisningar innan maskinen tas i bruk. Följer ni inte dessa finns risk att skador kan uppstå på maskin eller person.

Läs mer

XBT 4000-A. Инструкция по зксплуатации. Printed: 06.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5139798 / 000 / 01

XBT 4000-A. Инструкция по зксплуатации. Printed: 06.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5139798 / 000 / 01 XBT 4000-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Инструкция по зксплуатации de en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PELARBORRMASKIN

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138957 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138957 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Läs mer

EN 60745, EN 55014, EN , EN /65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG. Hammersdorf Quality Manager

EN 60745, EN 55014, EN , EN /65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG. Hammersdorf Quality Manager C. & E. FEIN GmbH. Printed in Germany. Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. 3 41 01 191 06 0 BY 2014.01 DE. EN 60745, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 2011/65/EU, 2006/42/EG,

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

För din säkerhet. Innehåll. Använda symboler

För din säkerhet. Innehåll. Använda symboler Innehåll Använda symboler................ 102 För din säkerhet.................. 102 Buller och vibration................ 105 Tekniska data.................... 105 Översikt........................ 106

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS. Svenska 121

Svenska. Säkerhetsanvisningar. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS. Svenska 121 OBJ_BUCH-1375-002.book Page 121 Monday, August 29, 2011 5:05 PM Svenska 121 Svenska Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBS Vid användning av elverktyg ska följande säkerhetsåtgärder

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg OBJ_BUCH-126-001.book Page 105 Tuesday, November 27, 2007 9:54 AM Svenska 105 sv Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING Läs noga igenom alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Slipmus 130W Artikelnummer

B R U K S A N V I S N I N G. Slipmus 130W Artikelnummer B R U K S A N V I S N I N G Slipmus 130W Artikelnummer 3110-1120 1 Slipmus 130W Artikelnummer 3110-1120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

DD 130 Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 EST Kasutusjuhend 67 79

DD 130 Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 EST Kasutusjuhend 67 79 *372455* 372455 DD130 GB DK SF N S EST LV LT Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 Kasutusjuhend 67 79 Lietoßanas pamåcîba 81 94 Instrukcija

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg EX

Bruksanvisning Väggsåg EX Bruksanvisning Väggsåg EX Index 004 10987071 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218 ANVÄNDARMANUAL Läs denna användarmanual noggrant innan kompostkvarnen tas i bruk, och spara den om du skulle behöva läsa några avsnitt igen. Läs följande instruktioner och

Läs mer

SF 22 A / SFH 22 A Batteridriven borrskruvdragare/batteridriven slagborrskruvdragare

SF 22 A / SFH 22 A Batteridriven borrskruvdragare/batteridriven slagborrskruvdragare BRUKSANVISNING I ORIGINAL SF 22 A / SFH 22 A Batteridriven borrskruvdragare/batteridriven slagborrskruvdragare Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder verktyget. Förvara alltid bruksanvisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Öppna emballaget utan att föra in vassa föremål Ta ut alla delar ut förpackningen. Kontrollera alla delar med avseende på skador Kontakta återförsäljaren om delar

Läs mer

Bruksanvisning LÄS ALLTID INSTRUKTIONERNA INNAN ELVERKTYGET ANVÄNDS ANVÄND ALLTID SKYDDSUTRUSTNING

Bruksanvisning LÄS ALLTID INSTRUKTIONERNA INNAN ELVERKTYGET ANVÄNDS ANVÄND ALLTID SKYDDSUTRUSTNING Bruksanvisning SLADDLÖS BANDSKRUVDRAGARE MODELL T75313158 VARNING LÄS ALLTID INSTRUKTIONERNA INNAN ELVERKTYGET ANVÄNDS ANVÄND ALLTID SKYDDSUTRUSTNING ANVÄND ALLTID HÖRSELSKYDD 103.0 db UNDVIK LÅNGVARIG

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

WSR 900-PE WSR 1250-PE WSR 1400-PE

WSR 900-PE WSR 1250-PE WSR 1400-PE *378282* 378282 WSR 900-PE WSR 1250-PE Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

22 TON LUFT DOMKRAFT TQ22001

22 TON LUFT DOMKRAFT TQ22001 TON LUFT DOMKRAFT TQ00 Bruksanvisning Säkerhetsvarningar och Föreskrifter VARNINGAR: Grundläggande säkerhetsföreskrifter bör alltid följas vid användande av verktyget, för att minska risken för skador

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer