Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende vattenverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende vattenverksamhet"

Transkript

1 Samrådsunderlag 1 (16) Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende vattenverksamhet Ändringar av kylvattenledningar vid Rosenlundsverket m.m. Med anledning av utbyggnad av Skeppsbrokajen Göteborg Energi AB

2 Samrådsunderlag 2 (16) Innehåll BILAGOR... 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER INLEDNING PRÖVNINGENS OMFATTNING BAKGRUND OCH SYFTE ROSENLUNDSVERKETS KYLVATTENLEDNINGAR KORT TEKNISK BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN ALTERNATIV FÖR NY UTFORMNING AV KYLVATTENLEDNINGAR Huvudalternativ Förlängning av utloppsledning Alternativ Flytt av intags- och utloppsledning BYGGNATIONSPROCESS Byggnationsprocess för alternativ Byggnationsprocess för alternativ EVENTUELL MILJÖPÅVERKAN Förutsättningar vid kylvattenspridning Simuleringsmetod för kylvattnets spridning och utspädning Spridning under anläggningsstadiet Spridning under driftstadiet Partikeltransport under anläggningsstadiet TILLÄGGSPLATS FÖR OLJEBÅT ALTERNATIV FÖR OLJEBÅTENS TILLÄGGSPLATS Alternativ för lokalisering Huvudalternativ OLJELOSSNING UNDER BYGGNATIONSTID FÖR NOCKEN FORTSATT ARBETE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Preliminär disposition för MKB TIDPLAN Bilagor 1. Ritningar

3 Samrådsunderlag 3 (16) Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare: Postadress: Göteborg Energi AB, Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 2 Kontaktperson: Linda Bergström, miljöingenjör Anders Strand, anläggningsägare Elin Börjesson, miljökonsult WSP Telefon: Linda Bergström: Anders Strand: Elin Börjesson: E-post: Organisationsnummer: Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 48:3 Kommun och län: Göteborg kommun, Västra Götalands län 1. Inledning Göteborg Energi AB avser söka tillstånd för ändringar av befintliga kylvattenledningar i Göta älv för företagets fjärrkylaproduktion vid Rosenlundsverket. Detta med anledning av att Trafikkontoret i Göteborg och Södra Älvstranden Utveckling AB (SÄU) ämnar exploatera ett större område runt Skeppsbrokajen i centrala Göteborg, det s.k. Skeppsbroprojektet. Utanför Rosenlundsverket planeras en pir byggas i Göta älv inom ramen för Skeppsbroprojektet, som lyder under arbetsnamnet Nocken, se vidare beskrivning nedan i avsnitt 1.2. Detta innebär att Göteborg Energis verksamhet med fjärrkyla samt oljeeldning påverkas vid Rosenlundsverket. Rosenlundsverket är beläget på ett kort avstånd från Göta älv i det aktuella området på fastigheten Inom Vallgraven 48:3, se bild 1 i bilaga 1. Verket använder kylvatten för fjärrkylaproduktion som både tas in från och släpps ut till Göta älv utanför Rosenlundskanalens utlopp. Vid en exploatering av Skeppsbrokajen med omnejd måste det säkerställas att Rosenlundsverkets möjlighet att ta in och släppa ut kylvatten till Göta älv kan upprätthållas. Exploateringen får heller inte inverka negativt på utloppets förmåga att späda ut det uppvärmda kylvattnet, för att inte riskera en ökad påverkan på vattenmiljön. I sin nuvarande sträckning kommer utsläppet från utloppsledningen att mynna i strömlä bakom Nocken. Utloppsledningen behöver därför förlängas då en sådan placering är ogynnsam för kylvattnets utspädning och spridning. Således föreslås att befintlig

4 Samrådsunderlag 4 (16) intagsledning får ligga kvar på nuvarande plats medan utloppsledningen förlängs ut i älven och designas på ett mer fördelaktigt sätt för att öka det uppvärmda kylvattnets spridningshastighet i recipienten. Som ett alternativ vid fall då någon eller båda befintliga ledningar skadas under byggnation av Nocken så att de ej kan användas, föreslås flytt- /nyanläggning av både intags- och utloppsledning. Detta alternativ medför dock större påverkan på miljön. Alternativet är dock ett katastroflägesalternativ då inget i dagsläget tyder på att ledningarna skulle ta skada. Även befintligt reservvattenintag kommer att sättas igen p.g.a. byggnation av Nocken, utredning pågår kring huruvida ett nytt reservintag kan komma att behövas. Utöver kylvattenledningarna påverkas även Göteborg Energis lossning av olja vid Rosenlundsverket. Vid Rosenlundsverket finns fyra oljepannor som används som del i fjärrvärmesystemet vid behov för att klara toppbelastningar samt som reserv för baslastproduktion. Oljan som eldas levereras till Rosenlundsverket med båt som lägger till vid kajen direkt utanför Rosenlundsverket. När utbyggnaden av Nocken utförs försvinner den nuvarande tilläggsplatsen och för att möjliggöra fortsatt oljelossning krävs därför ny tilläggsplats för och nya anordningar för oljelossning in till verket vid den planerade Nocken. Även en tillfällig lösning för oljelossning under byggskedet av Nocken krävs. Göteborg Energi genomför även en förstudie kring installation av återkylare för fjärrvärmenätet vid Rosenlundsverket. Det finns ett överskott av värmeproduktion till fjärrvärmenätet under sommarperioden. Idag kyler spillvärmeleverantörerna delvis själva bort denna spillvärme. De kan dock inte variera sin kyleffekt med kort varsel, vilket innebär att Göteborg Energi regelbundet måste kompensera för snabba laständringar i systemet. Göteborg Energi har också behov av att kyla bort värme vid driftprov. Göteborg Energi har begränsad kylkapacitet att klara motsvarande kylning av överskottsvärme. Den planerade återkylarens funktion är alltså att kyla bort överskott av spillvärme under sommartid. För ändringarna av intags- och utloppsledningarna, samt för det fall ett nytt reservvattenintag kan komma att behövas, krävs tillstånd enligt kap.11 miljöbalken. Som ett led i ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och samråd ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan är samrådskretsen utökad. Föreliggande handling utgör således ett samrådsunderlag inför aktuella samråd. Syftet med samrådet är att få in synpunkter som sedan kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att planera för ledningarna och oljelossning samt i framtagandet av MKB. Målsättningen är att samrådet ska präglas av stor öppenhet. Detaljerad information om den planerade verksamheten och dess miljökonsekvenser kommer att beskrivas i den MKB och den tekniska beskrivning som kommer att tas fram till ansökan. Inledande har möte tidigare hållits på initiativ av Göteborg Energi och SÄU med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Göteborgs Hamn, Securitas, Älvstranden Utveckling AB och Trafikkontoret Göteborg för att stämma av nautiska aspekter av förändringarna av kylvattenledningarna och oljelossningen som krävs till följd av Skeppsbroprojektet.

5 Samrådsunderlag 5 (16) WSP Environmental i Göteborg har fått i uppdrag av Göteborg Energi att bistå med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för de verksamheter där detta krävs vad gäller Göteborg Energis verksamhet. Alla antaganden om utbyggnadsprocessen och den framtida utformningen av utbyggnaderna baseras på det av SWECO, Trafikkontoret Göteborg och SÄU senast framtagna materialet för området Prövningens omfattning Enligt dom M , , har Göteborg Energi tillstånd till att bl.a. ta ut kylvatten och släppa ut termiskt förorenat vatten från Rosenlundsverket. Vid tillståndsprövningen prövades nuvarande placering och dimension av in- respektive utloppsledning, mängden kylvatten som får tas in och släppas ut och temperaturer på returvatten. Mot bakgrund av planerad byggnation av Nocken behöver de aktuella ledningarna förlängas alternativt flyttas. Viss grävning/muddring kan även komma att ske i samband med anläggandet. Dessa åtgärder utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Göteborg Energi har bedömt att dessa åtgärder är tillståndspliktiga. Göteborg Energi avser i första hand låta intagsledningen ligga kvar på nuvarande plats medan utloppsledningen förlängs och designas på ett ur miljösynpunkt bättre sätt. Som ett alternativ till förlängning av befintlig utloppsledning avser Göteborg Energi även söka tillstånd för nyanläggning av intagsledningen samt flytt eller nybyggnation av befintlig utloppsledning. Detta för att i ansökan ta höjd för eventuella skador på befintliga ledningar som kan uppstå under anläggandet av Nocken. Detta bedöms dock som osannolikt. Vid ett skadefall måste dock ett möjligt alternativ finnas att tas i bruk omgående för att inte orsaka alltför lång avstängningsperiod för fjärrkylaproduktionen. Utredning pågår också kring om ett reservvattenintag kommer att behövas. Detta blir i så fall aktuellt för båda alternativen. Utöver förlängning av befintlig utloppsledning/flyttning av kylvattenledningarna och därmed ny utsläppspunkt för återutsläppet av kylvatten till älven kommer inga ändringar av verksamheten att ske. Göteborg Energis vattenverksamhet vid Rosenlundsverket kommer således även i fortsättningen att ske enligt nu gällande tillstånd avseende mängder (vattenflöden), temperaturer på utsläppsvatten och verksamheten i övrigt. Göteborg Energi bedömer således att prövning av redan tillståndsgivna flöden, mängder, pumpar och övrig utrustning och utsläppstemperaturer inte är nödvändigt. Föreliggande prövning omfattar således endast följande verksamheter: - Förlängning och ändrad utformning av utloppsledning för kylvatten - Ny utsläppspunkt för återutsläppet av kylvatten i Göta älv - Alternativt flytt-/nybyggnation av både utlopps- och intagsledning för kylvatten - Eventuellt nytt reservintag för kylvatten

6 Samrådsunderlag 6 (16) De oljebåtar som planeras lägga till vid Nocken är av en sådan storlek att det inte föreligger krav på tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken för anläggande av hamn. Anläggandet av Nocken kräver att arbeten sker i vattenområde vilka således utgör vattenverksamhet. Dessa har prövats i dom för Skeppsbroområdet, se vidare nedan. Domen har överklagats vad gäller enstaka villkor, dessa berör dock inte utbyggnaden av Nocken. Prövningens omfattning planeras vidare att diskuteras under samrådsmötet med länsstyrelsen och kommunen Bakgrund och syfte Trafikkontoret i Göteborg och SÄU ämnar exploatera ett större område runt Skeppsbrokajen i centrala Göteborg. Bl.a. planeras utbyggnad av kajer och ett underjordiskt parkeringshus vid Göta älv. Vid en exploatering måste stora ingrepp utföras i den befintliga omgivningen. Uppströms om Rosenlundskanalens utlopp till Göta älv anläggs en bred pir, Nocken, ca 70 m ut mot farleden i älven. Nedströmssidan på Nocken (sydväst) kommer att förläggas i förlängningen av Rosenlundskanalens norra kajlinje. Den kommer på så vis att byggas över Rosenlundsverkets intagsledning för kylvatten till fjärrkylaproduktion. Utloppsledningen är förlagd på ett sådant vis att den med ca 3 m marginal ligger på nedströmssidan om Nocken, se bild 2 i bilaga 1. Det är inte möjligt att flytta Nockens läge så att den inte kommer i konflikt med intagsledningen eftersom läget är fastslaget i miljödom och detaljplan. Mer detaljerade ritningar över kylvattenledningarna kan ses i bild 3-5, bilaga 1. Även tilläggsplats för oljebåt som levererar olja till Rosenlundsverket samt ledning för oljelossning in till verket kommer att påverkas. Nockens uppbyggnad kommer troligtvis att lösas genom att området spontas in och fylls upp från älvbotten och upp till nivån ca +12,70 m. Det har även diskuterats att utföra Nocken som ett påldäck, men eventuella behov av massbalansering och krav på påseglingsskydd i Skeppsbroprojektet gör att det i dagsläget bedöms vara lämpligast med en spontad konstruktion. Utformningen är dock i dagsläget inte låst till detta. Krav på funktion som påseglingsskydd gör att lättfyllning i Nocken inte kan bli aktuellt. För vattenverksamheten för projektet har meddelats tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg Tillståndet innefattar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för Göteborgs kommun och SÄU att genomföra ombyggnationer av området mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen, inom fastigheterna Göteborg Inom Vallgraven 701:27, 701:28 och 75:1 samt Göteborg Masthugget 712:44, däribland innefattas anläggning av fyra nya pirar med härtill hörande anläggningar, varav Nocken är en. Av tillståndet för Skeppsbroprojektet följer också att de delar av tillståndet som berör området kring pir Nocken får tas i anspråk först när tillstånd enligt miljöbalken har meddelats för ny lokalisering av Göteborg Energis in- och utloppsledningar för kylvatten samt för utrivning av nuvarande ledningar och när Göteborg Energi AB medger att befintliga ledningar får utrivas.

7 Samrådsunderlag 7 (16) Enligt tillståndet för Skeppsbroprojektet ska även sökandena ombesörja att Göteborg Energi för Rosenlundsverkets oljeförsörjning garanteras möjlighet att lägga till med tankbåt och att lossa denna vid Rosenlundsverket, såväl tillfälligt under anläggningstiden av ansökta åtgärder som permanent härefter. Även en detaljplan har upprättats för Skeppsbroområdet vilken godkändes av byggnadsnämnden i Göteborg den 3 september Planen har nu lämnats till kommunfullmäktige för antagande. Enligt tidplan ska planen antas och vinna laga kraft fjärde kvartalet Under projekteringen av Skeppsbroområdet kan vissa detaljer rörande utformningen av utbyggnaden komma att ändras. Dock kommer den övergripande strukturen att överensstämma med de alternativ som redovisats i ansökan om tillstånd för utbyggnaden av Skeppsbron till mark- och miljödomstolen. Vem som i framtiden ska vara verksamhetsutövare för Nocken är ännu inte klarlagt. Diskussioner pågår med SÄU. 2. Rosenlundsverkets kylvattenledningar 2.1. Kort teknisk beskrivning av verksamheten Rosenlundsverket tillåts enligt gällande miljödom 2 att ta ut 34 milj.m 3 älvvatten per år för användning som kylvatten för fjärrkylaproduktion samt för återkylning av spillvärme som levereras till fjärrvärmesystemet. Maximalt uttag av kylvatten tillåts till m 3 /h, anläggningens maximala kapacitet idag uppgår dock till uttag av maximalt m 3 /h. Efter användning släpps det uppvärmda kylvattnet ut i Göta älv. Tillåten utsläppsmängd motsvarar mängden som tillåts tas in till verket. Temperaturhöjningen på det kylvatten som släpps ut i älven får som högst bli 10 C. Det finns ett överskott av värmeproduktion till fjärrvärmenätet under sommarperioden. Göteborg Energi avser installera en återkylare, som under varma dagar kan kyla bort spillvärme som levereras till fjärrvärmessystemet från raffinaderierna och avfallsförbränningen hos Renova. Idag kyler spillvärmeleverantörerna delvis själva bort denna spillvärme, de kan dock inte variera sin kyleffekt med kort varsel. Detta innebär att Göteborg Energi regelbundet måste kompensera för snabba laständringar i systemet. 1 Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stads hemsida, , 2Zc8L4qoxZASYDhhFDUo7ruP3VN33E37brjyDYWrxzPsACTpwrKoK2qdWVAX4N2BvDLBPyvl7ko6LIC4FWeQCmK9U3qCAFB_urbGSx _AC_MDFYOXE1vSe4oCqgBuvEv5-kUHt7qSgwm- C99OUr7bIX0FxPemZJO3impk_s4Howcsvg4HjLXKL9u2LZ_TdTJl-Js-158LhaoLqZxi8Y4KI65- AZjEUv2/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p= viewdetail=bn0462qcp07/-/#z7_p1jq8b1a08hof0ijq0qn4v3gq4 2 Miljödomstolens dom mål nr M , som överklagades till Miljööverdomstolen, som avslog överklagandet, mål nr M

8 Samrådsunderlag 8 (16) Göteborg Energi har begränsad kylkapacitet att klara motsvarande kylning av överskottsvärme. Den planerade återkylarens funktion avser att kyla bort detta överskott av spillvärme under sommartid. Kylkapaciteten i dagens system finns i huvudsak i Sävenäsverket och är begränsad. En återkylare vid Rosenlund medför att utsläpp av kylvatten kan ske till Göta älv, som ur recipientsynpunkt är bättre än Säveån där dagens kylvattenutsläpp sker, då Säveån utgör Natura 2000-område. Kylvattnet från en eventuell återkylare omfattas av det tillstånd enligt miljöbalken som gäller för verksamheten vid Rosenlund och tillståndet behöver således inte utvidgas vad gäller de mängder vatten som tas ut eller utsläpps-mängder av kylvatten och utsläppsvattnets temperatur. I dagsläget är utloppsledningen för kylvattnet belägen strax utanför Rosenlundskanalens utlopp och består av en cirkulär korrugerad PE-ledning med diameter mm. Vid änden på ledningen är en specialdesignad låda eller tratt monterad. Kylvattenintaget är beläget ca 15 m från farleden och omges av ett påseglingsskydd med dykdalber och avbärarkonstruktioner. Även intagsledningen är av typen korrugerad PE med diameter mm. Ombyggnad av kylvattensystemet utfördes under år Det finns även ett reservvattenintag för kylvattenändamål vid kajkanten i Göta älv där intagsledningen har sin början. Detta reservintag byggs för i och med att Nocken anläggs. En utredning av huruvida ett nytt reservintag behövs eller ej pågår. Ett förslag till hur reservintagen skulle kunna komma att utformas finns i bild 9 i bilaga 1. Intaget skulle vara ett rent akutintag som skulle kunna användas i händelse av ett akut haveri på kylvattenintaget, exempelvis att en båt kör sönder intaget. Detta är dock en osäker lösning som kräver mer utredning. Flöden och temperaturer vid in- och utloppsledningarna kommer inte att ändras i förhållande till nuvarande miljötillstånd. Endast utsläppspunkten ändras till att placeras längre ut i älven. Eventuellt kan utloppsledningens mynning ges en ny utformning Alternativ för ny utformning av kylvattenledningar För att säkerställa drift av Rosenlundsverket krävs vissa förändringar av intags- och utloppsledningarna för kylvatten. Nedan redovisas de alternativ som i dagsläget anses bäst lämpade Huvudalternativ Förlängning av utloppsledning Det alternativ som bedömts medföra minst påverkan på miljön, lägst kostnad för ledningsomläggning och minst produktionsstörningar för Rosenlundsverket är att låta de båda befintliga intags- och utloppsledningarna ligga kvar där de idag är placerade. En förlängning av utloppsledningen krävs dock för att minimera påverkan på vattenmiljön samt för att minimera risken för återcirkulation av varmare utsläppsvatten till kylvattenintaget. En riskbedömning rörande kylvattenledningarnas säkerhet under byggtiden har genomförts av Sweco, där även exempel på säkerhetshöjande åtgärder presenterats. Dessa visar att tekniska lösningar finns, som medför att Rosenlundsverkets in- och utloppsledning för kylvatten kan behålla samma kvalitativa standard som i dagsläget efter en byggnation av Nocken.

9 Samrådsunderlag 9 (16) Utloppsledningen har sin början i Rosenlundskanalen och leder härifrån ut i Göta älv, och ligger delvis ovan botten och delvis i en grundare ledningsgrav. Den öppna förläggningen och att ledningen är utförd av plast gör att den kan tåla eventuella smärre förskjutningar/ bottenlyftningar när sponten för Nocken slås nära ledningen. Åtgärder torde därför sannolikt inte behövas. Som tidigare nämnts kommer utsläppet från utloppsledningen i sin nuvarande sträckning att mynna i strömlä bakom Nocken. Utloppsledningen behöver därför förlängas då en sådan placering är ogynnsam för kylvattnets utspädning och spridning. Utloppsledningen föreslås förlängas ut till nedströmssidan om intagsdykdalben med ca 90 meter, se bild 7 i bilaga 1. Den planerade placeringen av utloppet kommer att vara placerad på ett större djup än i dagsläget, vilket kommer att ge en bättre omblandning av kylvattnet. Utloppsledningen vinklas också något för att undvika påverkan på det befintliga påseglingsskyddet som finns för intagsledningen, för att undvika ombyggnader av detta. Utspädningen av det uppvärmda kylvattnet kommer genom den nya lokaliseringen längre ut i älven att bli effektivare jämfört med dagens utspädningsläge, se vidare avsnitt 2.4 nedan. Intagsledningen ligger idag exponerad i en ledningsgrav på älvbotten med en betongmadrass över sig som ger erforderlig belastning av ledningen. Ledningsgraven kan tydligt ses på djupkartor upprättade efter nyligen utförd bottenkartering i området, se bild 6 i bilaga 1. Huvudalternativet är att ledningen får ligga kvar i sitt nuvarande läge under den nya konstruktionen av Nocken. Troligast är att Nocken byggs upp genom att området spontas och fylls upp från älvbotten. Nuvarande inloppsledning kommer då att skyddas av pålar och påldäck, se bild 7 i bilaga 1. Bild 7 i bilaga 1 visar förslag till förlängning av utloppsledning och att befintlig intagsledning behålls Alternativ Flytt av intags- och utloppsledning Det finns dock en viss risk att de befintliga ledningarna kan skadas vid byggnation av Nocken, varför ett alternativ har tagits fram. Alternativet är således lika aktuellt som alternativ 1 då det måste kunna tas i anspråk helt eller delvis om någon eller båda ledningarna skadas. Alternativet innebär att både intags- och utloppsledningen flyttas till nedströmssidan om Nocken, se bild 8 i bilaga 1. Intagsledningen läggs närmast Nocken och utloppsledningen strax bredvid. Detta eftersom det befintliga vattenintaget nära farleden även fortsättningsvis ska användas. Intagsledningen måste då ligga på uppströmssidan utloppsledningen. Även för detta alternativ förlängs utloppsledningen ut till nedströmssidan om intagsdykdalben, se vidare ovan. I övrigt föreslås utformningen ske på samma sätt som i alternativ 1.

10 Samrådsunderlag 10 (16) 2.3. Byggnationsprocess Idag är det oklart i vilken takt och turordning som de olika delarna av Skeppsbroprojektet kommer att genomföras. I vilket skede som omläggningen av kylvattenledningarna utförs är således oklart. Tidsplan sker i samråd med Skeppsbroprojektet. Arbetet med omläggning av kylvattenledningarna kommer behöva utredas närmare i samråd med dykerifirma för att säkerställa ett praktiskt genomförbart tillvägagångssätt. Vid ett eventuellt behov att nyttja alternativ 2 är det fram till dess att det blir aktuellt oklart huruvida rörledningarna kommer att kunna återanvändas helt eller delvis. Följande hållpunkter gäller för arbetet, men innan ovanstående utredningsarbete är klart får de anses vara preliminära: Byggnationsprocess för alternativ 1 Förlängning av utloppsledning samt rivning och byggnation av tillhörande dykdalber kan delvis ske parallellt med utbyggnad av Nocken. Förlängning av ledningsgrav för utloppsledningen muddras fram till utloppspunkten. Ledningen förläggs på samma nivå som den befintliga ledningen med hjässan ca 0,5-1 m ovan älvbotten. Förlängningen av utloppsledningen läggs och täcks med betongmattor Byggnationsprocess för alternativ 2 Detta alternativ blir endast aktuellt om bygget av Nocken på något sätt skadar befintliga ledningar. Befintliga utloppsledningen kapas strax utanför mynningen av Rosenlundskanalen. Resterande del av utloppsledningen lyfts om möjligt upp genom luftfyllning av ledningen. Utloppskonstruktionen tas bort. En gemensam ledningsgrav muddras fram till spetsen på Nocken med ett djup som medför att ledningarnas hjässor ligger på ca 5,5 meters vattendjup. En konstruktion för nödvattenintag utförs eventuellt innanför och i anslutning till Nockens blivande kajlinje. Den nya intagsledningen läggs på hela sträckan, förutom vid anslutningarna till befintlig ledning.

11 Samrådsunderlag 11 (16) 2.4. Eventuell miljöpåverkan Förutsättningar vid kylvattenspridning Vad som kan betraktas som god utspädning av kylvatten i en recipient (mottagaren, i detta fall Göta älv) beror på geografisk lokalisering, vilken typ av recipient som utsläppet sker till, lokal flora och fauna etc. Göta älv är ett vattendrag med stor vattenföring och kraftig omblandning, vilket innebär att utspädningen kan ske förhållandevis snabbt. I och med ledningens planerade utformning sker spridningen i fritt vatten och utan kontakt med botten och i närzonen till ledningens mynning drivs utspädningen av kylvattenstålens egen rörelseenergi. Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djureller växtarter omfattas av fiskvattendirektivet (78/659/EEG) och skaldjursdirektivet (79/923/EEG). Fiskvattenområden i Sverige framgår av bilagan till Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6) med förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Göta älv omfattas av direktivet för fiskvatten, id SEFI1026 3, och således av miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten. Enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten gäller som gränsvärde att temperatur som mäts upp nedströms från en plats där hett utsläpp sker (på uppblandningszonens gräns) inte får överstiga den normala, opåverkade vattentemperaturen med mer än 1,5 C. Temperaturgränser får överskridas inom geografiskt begränsade områden, om länsstyrelsen förvissar sig om att inga skadliga konsekvenser uppstår för en balanserad utveckling av fiskpopulationen. Heta utsläpp får inte heller leda till att temperaturen nedströms från platsen där hett utsläpp sker (vid blandningszonens gräns) överstiger 21,5 C. Under fortplantningstiden för arter som är i behov av kallt vatten vid fortplantningen gäller temperaturgränsen 10 C. Denna temperaturgräns gäller bara för vattendrag där sådana arter finns. Dessa temperaturgränser får överskridas 2 procent av tiden. De får också överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden. I detta fall kan god utspädning alltså anses uppnådd då temperaturdifferensen mellan kylvattnet och recipienten (Göta älv) uppgår till högst 1,5 C i blandningszonens gräns Simuleringsmetod för kylvattnets spridning och utspädning SMHI anlitades för att utföra beräkningar av kylvattnets utspädning genom den strålverkan som skapas av det utströmmande kylvattnet under tillståndsprocessen för Rosenlundsverket Beräkningarna genomfördes i mjukvaran CORMIX. Den framtida påverkan på kylvattnets utspädning från exploateringen vid Skeppsbron relativt dagsläget kan bedömas med hjälp av den tredimensionella hydrauliska strömningsmodell som SWECO har byggt över området inom ramen för Skeppsbroprojektet, för att undersöka hur strömmarna påverkas av utbyggnaden av 3 VISS Vatteninformationssystem Sverige,

12 Samrådsunderlag 12 (16) Nocken. Resultatet från denna modell, i kombination med spridningsberäkningar, kan användas som underlag för att bedöma konsekvenserna för nuvarande utsläppsledning Spridning under anläggningsstadiet Nya temperaturberäkningar har utförts för att kontrollera temperaturfördelningen under anläggningsskedet då utloppet under en del av byggtiden för de nya kylvattenledningarna kommer att mynna något utanför mynningen av Rosenlundskanalen. Två olika utbyggnadsstadier för Skeppsbroprojektet har modellerats; när spontning har skett längs Skeppsbrokajen fram till Nocken samt när spontning har skett på uppströmssidan och utsidan av Nocken. Det utsläppta kylvattnet har inte så stor rörelseenergi att det påverkar det storskaliga strömningsmönstret med stora bakedor/strömvirvlar bakom Stenpiren (befintliga förhållanden) eller Nocken. Utspädningen på större avstånd från kylvattenutsläppet bestäms därför av den naturliga omblandningen i älvens huvudvattenström och i bakedorna. Båda beräkningarna av övertemperaturer (utöver 10 C) baseras på ett utsläpp av m 3 /h, d.v.s. ett värsta scenario. Mängden uppvärmt returvatten kommer inte att öka i förhållande till rådande tillstånd. Det största kylvattenbehovet finns på högsommaren, då behovet av fjärrkyla är störst och då vattentemperaturen i Göta älv är som högst. Därtill varierar behovet kraftigt över dygnet. Även vid en full produktion av fjärrkyla medför utsläppet av kylvatten att temperaturpåverkan vid kylvattenintaget kommer att ligga inom ramen för gällande tillstånd. Eventuella konsekvenser Om någon utbyggnad av Nocken inte har påbörjats när ombyggnaden av kylvattensystemet sker blir recirkulationen av vatten till den utgående kylvattenstrålen relativt begränsad. Övertemperaturerna nära utsläppet och inom ett relativt begränsat område blir därför inte högre än ca 2 C vid full fjärrkylaproduktion, dvs. med ett kylvattenflöde på m 3 /h. Under drift av fjärrkylasystemet som motsvarar årsmedelproduktionen (ca m 3 /h) blir motsvarande övertemperaturer endast ca 0,2 C, dvs. i praktiken försumbart. Om utbyggnaden av Nocken har påbörjats när ombyggnaden av kylvattenledningarna sker, kommer utsläppet att ske i ett mer instängt vatten, vilket innebär att en stor del av utspädningen av strålen sker med vatten som recirkulerar. Temperaturhöjningen blir härigenom högre i närområdet till utsläppet, medan det blir en snabb utspädning när vattnet genom vattenutbytet mellan bakedan och älvströmmen skalas av och kommer ut i älvströmmen. Det bör noteras att även i den inre delen bakom Nocken kommer temperaturen att underskrida 1 C vid en fjärrkylaproduktion som motsvarar årsmedelproduktionen (d.v.s. ca m3/h), vilket medför en ringa påverkan även i det lokala området nära utsläppet. Om förlängningen av utsläppsledningen färdigställs innan byggnationen av Nocken påbörjas kommer någon negativ påverkan under byggnationen av Nocken till följd av kylvattnet inte att ske.

13 Samrådsunderlag 13 (16) Spridning under driftstadiet Som tidigare beskrivits krävs förlängning av utloppsledningen för att utspädnings-och spridningsförhållandena för kylvattnet inte ska försämras till följd av utbyggnad av Nocken. Vid val av utsläppsplats har utgångspunkten varit att utspädnings- och spridningsförhållandena ska förbättras jämfört med dagens förhållanden. Även utformningen av utloppets design bör ändras. Beräkningarna som genomförts av Sweco visar att utloppsledningen med fördel skulle förlängas så att utloppet hamnar i höjd med kylvattenintaget. På så sätt hamnar utloppet nära farleden och centerlinjen för utsläppet på ett djup under medelvattenståndet om knappt 4,5 m, se bild 7 och 8 i bilaga 1. Detta är fördelaktigt då det utsläppta kylvattnet undviker bakedan nedströms Nocken, samt att utloppsstrålen får god tillgång till spädvatten. Eventuella konsekvenser Ledningens föreslagna utformning och lokalisering, vilken beskrivs i avsnitt , kommer medföra att utsläppet totalt sett ger mindre konsekvenser jämfört med dagens situation. Beräkningar för ett fall där utloppsstrålen anläggs på ovanstående sätt och med ett värsta-falls scenario, dvs. ett utsläpp om m 3 /h med en temperatur på 10 C över älvvattnets temperatur, visar att utsläppsvattnets maxtemperatur i strålens centrum genom utspädningen sjunkit till ca 2 C ungefär 100 meter nedströms utsläppspunkten, se bild 10 i bilaga 1. Den totala övertemperaturen på kylvattnet som släpps ut i älven kommer heller inte att överskrida 10 C, vilket innebär att någon påverkan på MKN för fisk- och musselvatten heller inte kommer att ske över det gränsvärde som anges för arter som är i behov av kallt vatten vid fortplantningen. Mängden uppvärmt returvatten kommer inte att öka i förhållande till rådande tillstånd. Således bedöms det inte uppstå något ytterligare påverkan i detta avseende. Sammanfattningsvis bedöms utspädningen av kylvattnet enligt föreslaget alternativ förbättras avsevärt jämfört med dagens situation. Spridningsförhållandena är bättre längre ut i älven än nära strandkanten, utloppshastigheten blir högre för en öppen rörände och sammantaget kommer utsläppsvattnets temperatur att spädas snabbare till älvvattnets temperatur Partikeltransport under anläggningsstadiet Muddring för kylvattenledningarna kommer eventuellt att behövas, antingen för förlängningen av utloppsledningen alternativt för båda ledningarna om dessa måste flyttas. Rosenlundsverkets utrustning är känslig för ökade halter partiklar i intagsvattnet, då sådana partiklar idag ger stort slitage på utrustningen inne i verket. Strömsättningen vid intaget bedöms dock bidra till att det vatten som innehåller partiklar från muddringen inte kommer att beröra kylvattenintaget. Om muddringsarbetena kan genomföras under den

14 Samrådsunderlag 14 (16) del av året då fjärrkylaproduktionen är som lägst minskar även riskerna att få slitage på utrustningen i verket. Eventuella konsekvenser Innan muddringen sker kommer det genom bottenprovtagning att fastläggas var gränsen mellan förorenat ytsediment och ursprunglig, opåverkad blålera går. Undersökningen samordnas med motsvarande för Skeppsbroprojektet. Troligen kommer inga mätbara effekter från partikelspridningen under byggtiden att uppstå då den naturliga koncentrationen av partiklar i älven är relativt hög, och med anledning av att det i närområdet inte förekommer någon känslig flora eller fauna som kan tänkas ta skada. Detta kommer dock att utredas vidare i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Efter anläggningsskedet sker ingen ökning av partikeltransport jämfört med dagsläget. 3. Tilläggsplats för oljebåt Rosenlundsverket ingår i Göteborg Energis fjärrvärmesystem, vilket till stor del består av tillvaratagen spillvärme. Verket vid Rosenlund eldas främst med naturgas, men under kalla vinterdagar kan även eldningsolja eldas. Oljan levereras i dagsläget med bunkerbåt och leverans sker efter uppvärmningsbehov. Antalet anlöp per vintersäsong är litet, normalt 0 3 st och maximalt ca 10 st. Under milda vintrar sker inga eller ett fåtal leveranser vid enstaka tillfällen, kalla vintrar oftare. Rosenlundsverket behöver även framgent transport av olja till anläggningen. Idag finns anslutningspunkt vid kaj och olja går i ledning delvis i gata och delvis upphängd på kanalmuren i Rosenlundskanalen in till cistern inom Rosenlundsverket. Som tidigare nämnts har det ännu inte fastslagits vem som kommer att vara framtida verksamhetsutövare för kajen vid Nocken. Det är dock rimligt att Göteborg Energi blir verksamhetsutövare för oljeledning från kajen till verket Alternativ för oljebåtens tilläggsplats Ett flertal olika alternativ för placering av en ny tilläggsplats för oljebåt har studerats, och vilken placering som är gynnsammast har utretts och diskuterats med Göteborgs hamn, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen Alternativ för lokalisering Det pågår en planering av området väster om Rosenlundskanalens mynning. En placering av en tilläggsplats som inkräktar på ett område väster om Rosenlundskanalens förlängning ut till farleden är därför inte aktuellt. En tilläggsplats måste därför arrangeras utmed någon sida av Nocken, vilket innebär antingen utmed nedströmssidan, dvs. i Rosenlundskanalens förlängning, eller på utsidan av Nocken, dvs. den del som vetter mot farleden.

15 Samrådsunderlag 15 (16) Huvudalternativ Göteborg Energi och SÄU förordar placering längs långsida mot Nocken se bild 2 i bilaga 1. Detta alternativ har även ansetts som bäst lämpat av de intressenter som deltog vid mötet som hölls i maj Placeringen innebär minsta intrång i landskapsbilden för Skeppsbroområdet och är lättast att avskärma från tillträde för allmänheten enligt gällande bestämmelser när oljebåten ligger vid kaj Oljelossning under byggnationstid för Nocken Under byggperioden av Nocken behöver tillfällig lösning för oljeleverans säkras. Byggnationen räknas ta ca 2-3 år. Södra Älvstranden AB och Göteborgs Stad ansvarar för att i samråd med bl.a. Göteborg Energi ta fram en funktionell lösning till dess att en permanent kajlösning finns färdigställd. Hur lossningen löses under byggtiden är främst en miljöfråga men även en kostnadsfråga, vilken diskuteras med SÄU. Ett antal möjliga lösningar finns: Provisorisk lossning från lastbil. Här finns två möjliga alternativ. Det ena alternativet är att oljan lossas via den befintliga ledningen som finns vid kajen idag. Ledningen kan då renoveras så att oljehanteringen blir säkrare. Det andra alternativet är att anlägga en ny lossningsledning invid fasaden på Rosenlundsverket. Lastbilsalternativet innebär dock ett par problem då lossning från centrallagret med olja idag inte kan ske direkt till bil, vilket måste lösas om detta blir aktuellt. Provisorisk lossning från båt. En pipeline kan dras från dagens tilläggsplats för Stena-färjorna som finns på motsatt sida Rosenlundskanalen i förhållande till Rosenlundsverket. Oljan kan lossas med båt vid t.ex. Amerikaskjulet, för att där lossas till lastbil och levereras till verket 4. Fortsatt arbete 4.1. Miljökonsekvensbeskrivning En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett centralt dokument som utarbetas under tillståndsprocessen och bifogas tillståndsansökan. MKB:n är ett redskap för att, redan under planeringen, lägga en grund för verksamhetens miljöhänsyn samt utgöra en del av Mark- och miljödomstolens beslutsunderlag. Enligt miljöbalken är syftet med en MKB att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljö, samt möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. Nedan redovisas ett förslag till disposition för MKB, vilken kommer att anpassas för det aktuella fallet och beskriva de specifika sakfrågor som berörs av verksamheten och frågor som kommer upp under samrådsprocessen.

16 Samrådsunderlag 16 (16) Preliminär disposition för MKB 1. Icke-teknisk sammanfattning 2. Administrativa uppgifter 3. Bakgrund a. Syfte b. Gällande tillstånd c. Gällande lagstiftning och tillståndsprocess d. Samråd e. Metod för miljökonsekvensbedömning 4. Verksamhetens utformning och omfattning 5. Omgivningsbeskrivning a. Nuvarande markanvändning och gällande planförhållanden detaljplan och översiktsplan b. övriga planer/områdesbestämmelser som berör området 6. Lokalisering och alternativ a. Huvudalternativ b. Alternativa platser och utformning c. Nollalternativ 7. Miljökonsekvenser a. Påverkan under byggtiden b. Påverkan under drift Miljömål Miljökvalitetsnormer c. Eventuella kumulativa effekter tillsammans med övriga verksamheter som planeras inom området 8. Samlad bedömning 9. Referenser 4.2. Tidplan Målet är att Göteborg Energi ska lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende om-/utbyggnation av kylvattenledningar före årsskiftet 2013/2014. Samråd genomförs med berörda parter under hösten Eventuella synpunkter skickas till Elin Börjesson, WSP Environmental, per post eller e-post senast den 29 november 2013: Post: WSP Environmental Att: Elin Börjesson Box Göteborg E-post: Märk kuvertet eller e-postmeddelandet med Kylvattenledningar Rosenlundsverket.

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kompletterande samråd Eskilstuna Energi och Miljö

Kompletterande samråd Eskilstuna Energi och Miljö Stockholm 2013-06-27 http://ams.se.wspgroup.com/projects/10168692/document/b-mkb och Tillståndsprocesser/6 Samråd/Kompletterande samråd/följebrev kompletterande samråd övriga.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet KATAMARANKAJEN Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet Orientering Umeå kommun planerar att reparera den så kallade öster om Kyrkbron i centrala Umeå. Området för planerad åtgärd finns utmärkt i figur

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer

Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till djurhållning i Vara kommun

Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till djurhållning i Vara kommun 2017-05-04 551-543-2017 Dossienummer 1470-1195 1(5) Miljöprövningsdelegationen e-delgivning Lidfarm AB jorglev@hotmail.com Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till djurhållning i Vara kommun

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten; SFS 2006:1140 Utkom från trycket den 26 september 2006 Omtryck utfärdad den

Läs mer

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN FÖR NYBYGGNATION ANLEDNING TILL NYBYGGNATION 1. Avloppsvattenrening i Västra Orust sker idag i åldersstigna anläggningar i Hälleviksstrand, Barrevik

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:652 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN Halmstads kommun, Stadskontoret, Samhällsbyggnad 2004-06-08 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige AB Org

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv Förvaltning Lars Anshelm 0413-621 27 KS.2010.0088 2010-12-21 Kommunstyrelsen i Eslöv Yttrande angående ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett kraftvärmeverk på fastigheten Eslöv Örtofta 21:1

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ BESLUT 1 (5) Anl.nr: 1982-113 Delgivningskvitto AGA Gas AB 181 81 LIDINGÖ Slutliga villkor rörande utsläpp av kondensvatten vid tillverkning av vätgas på fastigheten Hantverkaren 15 i Fagersta kommun Koder

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-11 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-11 Uppdragsnummer 61470512975-2

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 18 mars 2011 SÖKANDE 1. Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening genom AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljödepartementet)

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort 2016-11-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2015/31-219 Kommunstyrelsen Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort Yttrande till Stockholms läns landsting under samråd Förslag till beslut

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån

Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån Halmstad 2014-10-03 Samråd enligt 6 kap. 4 Miljöbalken Halmstads kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen Ny gång- och cykelbro över Genevadsån 1 Inledning Teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer

Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun

Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun 2014-06-16 1(5) Monika Engman 010-452 22 27 Länsstyrelsen i Stockholms Län Box 22067 104 22 Stockholm Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun Underlag

Läs mer

Hydrogeologisk PM. Tilläggsyrkande för grundvattennivåsänkning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Stockholms stad

Hydrogeologisk PM. Tilläggsyrkande för grundvattennivåsänkning. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Beställare: Stockholms stad Beställare: Stockholms stad Hydrogeologisk PM Tilläggsyrkande för grundvattennivåsänkning Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Karl Persson C:\Users\karl.ADBERGAB\Desktop\Kalle\Slussen\_PM

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Dämmet i Tollarp Vramsån Ett av kommunens mest värdefulla vattendrag. Sen 80-talet har kommunen jobbat med att bevara och utveckla de biologiska värdena i ån. En mycket rik fiskfauna tex finns grönling,

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Hur man genomför samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken

Hur man genomför samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken Hur man genomför samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken Innehåll Inledning Särskilda bestämmelser Ärendegången fram till ansökan Här finns mer information

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten

Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten Albin Ring, Förvaltningsjurist Hur påverkas kommunerna av åtgärdsprogrammen? Åtgärdsprogrammet listar ett antal generella åtgärder för kommunerna.

Läs mer

Faktaunderlag Västlänken

Faktaunderlag Västlänken Faktaunderlag Västlänken Politisk förankring och juridisk status 160219 (berör ej projektet Olskroken planskildhet) Informationsmaterial Ingress 2010 beslöt*1 riksdagen att Västlänken ska byggas. En tågtunnel

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Inlagor November 2016

Stockholms framtida avloppsrening MB Inlagor November 2016 Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Inlagor November 2016 Ändring Utloppsledning Stockholm 2016-12-29 21 juni 2016 VD- stab Miljöchef Lars Lindblom Tel 0852212450 lars.lindblom@stockholmvatten.se

Läs mer

DOM. 2013-05-15 meddelad i Vänersborg

DOM. 2013-05-15 meddelad i Vänersborg l VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 2013-05-15 meddelad i Vänersborg Mål nr SÖKANDE l(arlstads Energi Aktiebolag, 556071-6085 651 84 Karlstad Ombud: Advokat Mats Björk Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 l 03 92 Stockholm

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Dispens för intrång i diken, bäck och åkerholmar vid utbyggnad av väg E45 i Lilla Edets kommun

Dispens för intrång i diken, bäck och åkerholmar vid utbyggnad av väg E45 i Lilla Edets kommun 2011-06-23 1(6) Naturvårdsenheten Peter Flodin 031-60 54 80 peter.flodin@lansstyrelsen.se Delg. kvitto Trafikverket BanaVäg i Väst Att. Erik Lööv 405 33 Göteborg erik.loov@trafikverket.se Dispens för intrång

Läs mer

Översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder å-rummet. Etapp Kolla

Översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder å-rummet. Etapp Kolla Översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder å-rummet Etapp Kolla Dagordning Del 1 Inledning Förutsättningar Planerad anläggning Bedömda miljökonsekvenser Tidplan Frågestund Del 2: ca kl 19 Mingel möjlighet

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Mark de Blois/Behroz Haidarian Bilaga 9. Sjöförlagda VA-ledningar från Sandviken, Orust kommun (Hydrogis AB)

Mark de Blois/Behroz Haidarian Bilaga 9. Sjöförlagda VA-ledningar från Sandviken, Orust kommun (Hydrogis AB) H2OLAND Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 9 Sjöförlagda VA-ledningar från Sandviken, Orust kommun (Hydrogis AB) Orust kommun 2013-07-02 MKB Tångens ARV HYDROGIS AB SJÖFÖRLAGDA

Läs mer

Miljöbedömningar av planer

Miljöbedömningar av planer www.m.lst.se Länsstyrelsen Skåne län 2:1 2007-10-12 Miljöbedömningar av planer Plan PM 2:1 2007-10-12 Miljöbedömningar Omslagsbild: Anne-Lie Mårtensson Förord Vad gäller vid planering? Vilka lagar ska

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011 GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer