Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende vattenverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende vattenverksamhet"

Transkript

1 Samrådsunderlag 1 (16) Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende vattenverksamhet Ändringar av kylvattenledningar vid Rosenlundsverket m.m. Med anledning av utbyggnad av Skeppsbrokajen Göteborg Energi AB

2 Samrådsunderlag 2 (16) Innehåll BILAGOR... 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER INLEDNING PRÖVNINGENS OMFATTNING BAKGRUND OCH SYFTE ROSENLUNDSVERKETS KYLVATTENLEDNINGAR KORT TEKNISK BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN ALTERNATIV FÖR NY UTFORMNING AV KYLVATTENLEDNINGAR Huvudalternativ Förlängning av utloppsledning Alternativ Flytt av intags- och utloppsledning BYGGNATIONSPROCESS Byggnationsprocess för alternativ Byggnationsprocess för alternativ EVENTUELL MILJÖPÅVERKAN Förutsättningar vid kylvattenspridning Simuleringsmetod för kylvattnets spridning och utspädning Spridning under anläggningsstadiet Spridning under driftstadiet Partikeltransport under anläggningsstadiet TILLÄGGSPLATS FÖR OLJEBÅT ALTERNATIV FÖR OLJEBÅTENS TILLÄGGSPLATS Alternativ för lokalisering Huvudalternativ OLJELOSSNING UNDER BYGGNATIONSTID FÖR NOCKEN FORTSATT ARBETE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Preliminär disposition för MKB TIDPLAN Bilagor 1. Ritningar

3 Samrådsunderlag 3 (16) Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare: Postadress: Göteborg Energi AB, Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 2 Kontaktperson: Linda Bergström, miljöingenjör Anders Strand, anläggningsägare Elin Börjesson, miljökonsult WSP Telefon: Linda Bergström: Anders Strand: Elin Börjesson: E-post: Organisationsnummer: Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 48:3 Kommun och län: Göteborg kommun, Västra Götalands län 1. Inledning Göteborg Energi AB avser söka tillstånd för ändringar av befintliga kylvattenledningar i Göta älv för företagets fjärrkylaproduktion vid Rosenlundsverket. Detta med anledning av att Trafikkontoret i Göteborg och Södra Älvstranden Utveckling AB (SÄU) ämnar exploatera ett större område runt Skeppsbrokajen i centrala Göteborg, det s.k. Skeppsbroprojektet. Utanför Rosenlundsverket planeras en pir byggas i Göta älv inom ramen för Skeppsbroprojektet, som lyder under arbetsnamnet Nocken, se vidare beskrivning nedan i avsnitt 1.2. Detta innebär att Göteborg Energis verksamhet med fjärrkyla samt oljeeldning påverkas vid Rosenlundsverket. Rosenlundsverket är beläget på ett kort avstånd från Göta älv i det aktuella området på fastigheten Inom Vallgraven 48:3, se bild 1 i bilaga 1. Verket använder kylvatten för fjärrkylaproduktion som både tas in från och släpps ut till Göta älv utanför Rosenlundskanalens utlopp. Vid en exploatering av Skeppsbrokajen med omnejd måste det säkerställas att Rosenlundsverkets möjlighet att ta in och släppa ut kylvatten till Göta älv kan upprätthållas. Exploateringen får heller inte inverka negativt på utloppets förmåga att späda ut det uppvärmda kylvattnet, för att inte riskera en ökad påverkan på vattenmiljön. I sin nuvarande sträckning kommer utsläppet från utloppsledningen att mynna i strömlä bakom Nocken. Utloppsledningen behöver därför förlängas då en sådan placering är ogynnsam för kylvattnets utspädning och spridning. Således föreslås att befintlig

4 Samrådsunderlag 4 (16) intagsledning får ligga kvar på nuvarande plats medan utloppsledningen förlängs ut i älven och designas på ett mer fördelaktigt sätt för att öka det uppvärmda kylvattnets spridningshastighet i recipienten. Som ett alternativ vid fall då någon eller båda befintliga ledningar skadas under byggnation av Nocken så att de ej kan användas, föreslås flytt- /nyanläggning av både intags- och utloppsledning. Detta alternativ medför dock större påverkan på miljön. Alternativet är dock ett katastroflägesalternativ då inget i dagsläget tyder på att ledningarna skulle ta skada. Även befintligt reservvattenintag kommer att sättas igen p.g.a. byggnation av Nocken, utredning pågår kring huruvida ett nytt reservintag kan komma att behövas. Utöver kylvattenledningarna påverkas även Göteborg Energis lossning av olja vid Rosenlundsverket. Vid Rosenlundsverket finns fyra oljepannor som används som del i fjärrvärmesystemet vid behov för att klara toppbelastningar samt som reserv för baslastproduktion. Oljan som eldas levereras till Rosenlundsverket med båt som lägger till vid kajen direkt utanför Rosenlundsverket. När utbyggnaden av Nocken utförs försvinner den nuvarande tilläggsplatsen och för att möjliggöra fortsatt oljelossning krävs därför ny tilläggsplats för och nya anordningar för oljelossning in till verket vid den planerade Nocken. Även en tillfällig lösning för oljelossning under byggskedet av Nocken krävs. Göteborg Energi genomför även en förstudie kring installation av återkylare för fjärrvärmenätet vid Rosenlundsverket. Det finns ett överskott av värmeproduktion till fjärrvärmenätet under sommarperioden. Idag kyler spillvärmeleverantörerna delvis själva bort denna spillvärme. De kan dock inte variera sin kyleffekt med kort varsel, vilket innebär att Göteborg Energi regelbundet måste kompensera för snabba laständringar i systemet. Göteborg Energi har också behov av att kyla bort värme vid driftprov. Göteborg Energi har begränsad kylkapacitet att klara motsvarande kylning av överskottsvärme. Den planerade återkylarens funktion är alltså att kyla bort överskott av spillvärme under sommartid. För ändringarna av intags- och utloppsledningarna, samt för det fall ett nytt reservvattenintag kan komma att behövas, krävs tillstånd enligt kap.11 miljöbalken. Som ett led i ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och samråd ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan är samrådskretsen utökad. Föreliggande handling utgör således ett samrådsunderlag inför aktuella samråd. Syftet med samrådet är att få in synpunkter som sedan kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att planera för ledningarna och oljelossning samt i framtagandet av MKB. Målsättningen är att samrådet ska präglas av stor öppenhet. Detaljerad information om den planerade verksamheten och dess miljökonsekvenser kommer att beskrivas i den MKB och den tekniska beskrivning som kommer att tas fram till ansökan. Inledande har möte tidigare hållits på initiativ av Göteborg Energi och SÄU med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Göteborgs Hamn, Securitas, Älvstranden Utveckling AB och Trafikkontoret Göteborg för att stämma av nautiska aspekter av förändringarna av kylvattenledningarna och oljelossningen som krävs till följd av Skeppsbroprojektet.

5 Samrådsunderlag 5 (16) WSP Environmental i Göteborg har fått i uppdrag av Göteborg Energi att bistå med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för de verksamheter där detta krävs vad gäller Göteborg Energis verksamhet. Alla antaganden om utbyggnadsprocessen och den framtida utformningen av utbyggnaderna baseras på det av SWECO, Trafikkontoret Göteborg och SÄU senast framtagna materialet för området Prövningens omfattning Enligt dom M , , har Göteborg Energi tillstånd till att bl.a. ta ut kylvatten och släppa ut termiskt förorenat vatten från Rosenlundsverket. Vid tillståndsprövningen prövades nuvarande placering och dimension av in- respektive utloppsledning, mängden kylvatten som får tas in och släppas ut och temperaturer på returvatten. Mot bakgrund av planerad byggnation av Nocken behöver de aktuella ledningarna förlängas alternativt flyttas. Viss grävning/muddring kan även komma att ske i samband med anläggandet. Dessa åtgärder utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Göteborg Energi har bedömt att dessa åtgärder är tillståndspliktiga. Göteborg Energi avser i första hand låta intagsledningen ligga kvar på nuvarande plats medan utloppsledningen förlängs och designas på ett ur miljösynpunkt bättre sätt. Som ett alternativ till förlängning av befintlig utloppsledning avser Göteborg Energi även söka tillstånd för nyanläggning av intagsledningen samt flytt eller nybyggnation av befintlig utloppsledning. Detta för att i ansökan ta höjd för eventuella skador på befintliga ledningar som kan uppstå under anläggandet av Nocken. Detta bedöms dock som osannolikt. Vid ett skadefall måste dock ett möjligt alternativ finnas att tas i bruk omgående för att inte orsaka alltför lång avstängningsperiod för fjärrkylaproduktionen. Utredning pågår också kring om ett reservvattenintag kommer att behövas. Detta blir i så fall aktuellt för båda alternativen. Utöver förlängning av befintlig utloppsledning/flyttning av kylvattenledningarna och därmed ny utsläppspunkt för återutsläppet av kylvatten till älven kommer inga ändringar av verksamheten att ske. Göteborg Energis vattenverksamhet vid Rosenlundsverket kommer således även i fortsättningen att ske enligt nu gällande tillstånd avseende mängder (vattenflöden), temperaturer på utsläppsvatten och verksamheten i övrigt. Göteborg Energi bedömer således att prövning av redan tillståndsgivna flöden, mängder, pumpar och övrig utrustning och utsläppstemperaturer inte är nödvändigt. Föreliggande prövning omfattar således endast följande verksamheter: - Förlängning och ändrad utformning av utloppsledning för kylvatten - Ny utsläppspunkt för återutsläppet av kylvatten i Göta älv - Alternativt flytt-/nybyggnation av både utlopps- och intagsledning för kylvatten - Eventuellt nytt reservintag för kylvatten

6 Samrådsunderlag 6 (16) De oljebåtar som planeras lägga till vid Nocken är av en sådan storlek att det inte föreligger krav på tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken för anläggande av hamn. Anläggandet av Nocken kräver att arbeten sker i vattenområde vilka således utgör vattenverksamhet. Dessa har prövats i dom för Skeppsbroområdet, se vidare nedan. Domen har överklagats vad gäller enstaka villkor, dessa berör dock inte utbyggnaden av Nocken. Prövningens omfattning planeras vidare att diskuteras under samrådsmötet med länsstyrelsen och kommunen Bakgrund och syfte Trafikkontoret i Göteborg och SÄU ämnar exploatera ett större område runt Skeppsbrokajen i centrala Göteborg. Bl.a. planeras utbyggnad av kajer och ett underjordiskt parkeringshus vid Göta älv. Vid en exploatering måste stora ingrepp utföras i den befintliga omgivningen. Uppströms om Rosenlundskanalens utlopp till Göta älv anläggs en bred pir, Nocken, ca 70 m ut mot farleden i älven. Nedströmssidan på Nocken (sydväst) kommer att förläggas i förlängningen av Rosenlundskanalens norra kajlinje. Den kommer på så vis att byggas över Rosenlundsverkets intagsledning för kylvatten till fjärrkylaproduktion. Utloppsledningen är förlagd på ett sådant vis att den med ca 3 m marginal ligger på nedströmssidan om Nocken, se bild 2 i bilaga 1. Det är inte möjligt att flytta Nockens läge så att den inte kommer i konflikt med intagsledningen eftersom läget är fastslaget i miljödom och detaljplan. Mer detaljerade ritningar över kylvattenledningarna kan ses i bild 3-5, bilaga 1. Även tilläggsplats för oljebåt som levererar olja till Rosenlundsverket samt ledning för oljelossning in till verket kommer att påverkas. Nockens uppbyggnad kommer troligtvis att lösas genom att området spontas in och fylls upp från älvbotten och upp till nivån ca +12,70 m. Det har även diskuterats att utföra Nocken som ett påldäck, men eventuella behov av massbalansering och krav på påseglingsskydd i Skeppsbroprojektet gör att det i dagsläget bedöms vara lämpligast med en spontad konstruktion. Utformningen är dock i dagsläget inte låst till detta. Krav på funktion som påseglingsskydd gör att lättfyllning i Nocken inte kan bli aktuellt. För vattenverksamheten för projektet har meddelats tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg Tillståndet innefattar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för Göteborgs kommun och SÄU att genomföra ombyggnationer av området mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen, inom fastigheterna Göteborg Inom Vallgraven 701:27, 701:28 och 75:1 samt Göteborg Masthugget 712:44, däribland innefattas anläggning av fyra nya pirar med härtill hörande anläggningar, varav Nocken är en. Av tillståndet för Skeppsbroprojektet följer också att de delar av tillståndet som berör området kring pir Nocken får tas i anspråk först när tillstånd enligt miljöbalken har meddelats för ny lokalisering av Göteborg Energis in- och utloppsledningar för kylvatten samt för utrivning av nuvarande ledningar och när Göteborg Energi AB medger att befintliga ledningar får utrivas.

7 Samrådsunderlag 7 (16) Enligt tillståndet för Skeppsbroprojektet ska även sökandena ombesörja att Göteborg Energi för Rosenlundsverkets oljeförsörjning garanteras möjlighet att lägga till med tankbåt och att lossa denna vid Rosenlundsverket, såväl tillfälligt under anläggningstiden av ansökta åtgärder som permanent härefter. Även en detaljplan har upprättats för Skeppsbroområdet vilken godkändes av byggnadsnämnden i Göteborg den 3 september Planen har nu lämnats till kommunfullmäktige för antagande. Enligt tidplan ska planen antas och vinna laga kraft fjärde kvartalet Under projekteringen av Skeppsbroområdet kan vissa detaljer rörande utformningen av utbyggnaden komma att ändras. Dock kommer den övergripande strukturen att överensstämma med de alternativ som redovisats i ansökan om tillstånd för utbyggnaden av Skeppsbron till mark- och miljödomstolen. Vem som i framtiden ska vara verksamhetsutövare för Nocken är ännu inte klarlagt. Diskussioner pågår med SÄU. 2. Rosenlundsverkets kylvattenledningar 2.1. Kort teknisk beskrivning av verksamheten Rosenlundsverket tillåts enligt gällande miljödom 2 att ta ut 34 milj.m 3 älvvatten per år för användning som kylvatten för fjärrkylaproduktion samt för återkylning av spillvärme som levereras till fjärrvärmesystemet. Maximalt uttag av kylvatten tillåts till m 3 /h, anläggningens maximala kapacitet idag uppgår dock till uttag av maximalt m 3 /h. Efter användning släpps det uppvärmda kylvattnet ut i Göta älv. Tillåten utsläppsmängd motsvarar mängden som tillåts tas in till verket. Temperaturhöjningen på det kylvatten som släpps ut i älven får som högst bli 10 C. Det finns ett överskott av värmeproduktion till fjärrvärmenätet under sommarperioden. Göteborg Energi avser installera en återkylare, som under varma dagar kan kyla bort spillvärme som levereras till fjärrvärmessystemet från raffinaderierna och avfallsförbränningen hos Renova. Idag kyler spillvärmeleverantörerna delvis själva bort denna spillvärme, de kan dock inte variera sin kyleffekt med kort varsel. Detta innebär att Göteborg Energi regelbundet måste kompensera för snabba laständringar i systemet. 1 Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stads hemsida, , 2Zc8L4qoxZASYDhhFDUo7ruP3VN33E37brjyDYWrxzPsACTpwrKoK2qdWVAX4N2BvDLBPyvl7ko6LIC4FWeQCmK9U3qCAFB_urbGSx _AC_MDFYOXE1vSe4oCqgBuvEv5-kUHt7qSgwm- C99OUr7bIX0FxPemZJO3impk_s4Howcsvg4HjLXKL9u2LZ_TdTJl-Js-158LhaoLqZxi8Y4KI65- AZjEUv2/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_P1JQ8B1A08HOF0IJQ0QN4V3GQ4/ren/p= viewdetail=bn0462qcp07/-/#z7_p1jq8b1a08hof0ijq0qn4v3gq4 2 Miljödomstolens dom mål nr M , som överklagades till Miljööverdomstolen, som avslog överklagandet, mål nr M

8 Samrådsunderlag 8 (16) Göteborg Energi har begränsad kylkapacitet att klara motsvarande kylning av överskottsvärme. Den planerade återkylarens funktion avser att kyla bort detta överskott av spillvärme under sommartid. Kylkapaciteten i dagens system finns i huvudsak i Sävenäsverket och är begränsad. En återkylare vid Rosenlund medför att utsläpp av kylvatten kan ske till Göta älv, som ur recipientsynpunkt är bättre än Säveån där dagens kylvattenutsläpp sker, då Säveån utgör Natura 2000-område. Kylvattnet från en eventuell återkylare omfattas av det tillstånd enligt miljöbalken som gäller för verksamheten vid Rosenlund och tillståndet behöver således inte utvidgas vad gäller de mängder vatten som tas ut eller utsläpps-mängder av kylvatten och utsläppsvattnets temperatur. I dagsläget är utloppsledningen för kylvattnet belägen strax utanför Rosenlundskanalens utlopp och består av en cirkulär korrugerad PE-ledning med diameter mm. Vid änden på ledningen är en specialdesignad låda eller tratt monterad. Kylvattenintaget är beläget ca 15 m från farleden och omges av ett påseglingsskydd med dykdalber och avbärarkonstruktioner. Även intagsledningen är av typen korrugerad PE med diameter mm. Ombyggnad av kylvattensystemet utfördes under år Det finns även ett reservvattenintag för kylvattenändamål vid kajkanten i Göta älv där intagsledningen har sin början. Detta reservintag byggs för i och med att Nocken anläggs. En utredning av huruvida ett nytt reservintag behövs eller ej pågår. Ett förslag till hur reservintagen skulle kunna komma att utformas finns i bild 9 i bilaga 1. Intaget skulle vara ett rent akutintag som skulle kunna användas i händelse av ett akut haveri på kylvattenintaget, exempelvis att en båt kör sönder intaget. Detta är dock en osäker lösning som kräver mer utredning. Flöden och temperaturer vid in- och utloppsledningarna kommer inte att ändras i förhållande till nuvarande miljötillstånd. Endast utsläppspunkten ändras till att placeras längre ut i älven. Eventuellt kan utloppsledningens mynning ges en ny utformning Alternativ för ny utformning av kylvattenledningar För att säkerställa drift av Rosenlundsverket krävs vissa förändringar av intags- och utloppsledningarna för kylvatten. Nedan redovisas de alternativ som i dagsläget anses bäst lämpade Huvudalternativ Förlängning av utloppsledning Det alternativ som bedömts medföra minst påverkan på miljön, lägst kostnad för ledningsomläggning och minst produktionsstörningar för Rosenlundsverket är att låta de båda befintliga intags- och utloppsledningarna ligga kvar där de idag är placerade. En förlängning av utloppsledningen krävs dock för att minimera påverkan på vattenmiljön samt för att minimera risken för återcirkulation av varmare utsläppsvatten till kylvattenintaget. En riskbedömning rörande kylvattenledningarnas säkerhet under byggtiden har genomförts av Sweco, där även exempel på säkerhetshöjande åtgärder presenterats. Dessa visar att tekniska lösningar finns, som medför att Rosenlundsverkets in- och utloppsledning för kylvatten kan behålla samma kvalitativa standard som i dagsläget efter en byggnation av Nocken.

9 Samrådsunderlag 9 (16) Utloppsledningen har sin början i Rosenlundskanalen och leder härifrån ut i Göta älv, och ligger delvis ovan botten och delvis i en grundare ledningsgrav. Den öppna förläggningen och att ledningen är utförd av plast gör att den kan tåla eventuella smärre förskjutningar/ bottenlyftningar när sponten för Nocken slås nära ledningen. Åtgärder torde därför sannolikt inte behövas. Som tidigare nämnts kommer utsläppet från utloppsledningen i sin nuvarande sträckning att mynna i strömlä bakom Nocken. Utloppsledningen behöver därför förlängas då en sådan placering är ogynnsam för kylvattnets utspädning och spridning. Utloppsledningen föreslås förlängas ut till nedströmssidan om intagsdykdalben med ca 90 meter, se bild 7 i bilaga 1. Den planerade placeringen av utloppet kommer att vara placerad på ett större djup än i dagsläget, vilket kommer att ge en bättre omblandning av kylvattnet. Utloppsledningen vinklas också något för att undvika påverkan på det befintliga påseglingsskyddet som finns för intagsledningen, för att undvika ombyggnader av detta. Utspädningen av det uppvärmda kylvattnet kommer genom den nya lokaliseringen längre ut i älven att bli effektivare jämfört med dagens utspädningsläge, se vidare avsnitt 2.4 nedan. Intagsledningen ligger idag exponerad i en ledningsgrav på älvbotten med en betongmadrass över sig som ger erforderlig belastning av ledningen. Ledningsgraven kan tydligt ses på djupkartor upprättade efter nyligen utförd bottenkartering i området, se bild 6 i bilaga 1. Huvudalternativet är att ledningen får ligga kvar i sitt nuvarande läge under den nya konstruktionen av Nocken. Troligast är att Nocken byggs upp genom att området spontas och fylls upp från älvbotten. Nuvarande inloppsledning kommer då att skyddas av pålar och påldäck, se bild 7 i bilaga 1. Bild 7 i bilaga 1 visar förslag till förlängning av utloppsledning och att befintlig intagsledning behålls Alternativ Flytt av intags- och utloppsledning Det finns dock en viss risk att de befintliga ledningarna kan skadas vid byggnation av Nocken, varför ett alternativ har tagits fram. Alternativet är således lika aktuellt som alternativ 1 då det måste kunna tas i anspråk helt eller delvis om någon eller båda ledningarna skadas. Alternativet innebär att både intags- och utloppsledningen flyttas till nedströmssidan om Nocken, se bild 8 i bilaga 1. Intagsledningen läggs närmast Nocken och utloppsledningen strax bredvid. Detta eftersom det befintliga vattenintaget nära farleden även fortsättningsvis ska användas. Intagsledningen måste då ligga på uppströmssidan utloppsledningen. Även för detta alternativ förlängs utloppsledningen ut till nedströmssidan om intagsdykdalben, se vidare ovan. I övrigt föreslås utformningen ske på samma sätt som i alternativ 1.

10 Samrådsunderlag 10 (16) 2.3. Byggnationsprocess Idag är det oklart i vilken takt och turordning som de olika delarna av Skeppsbroprojektet kommer att genomföras. I vilket skede som omläggningen av kylvattenledningarna utförs är således oklart. Tidsplan sker i samråd med Skeppsbroprojektet. Arbetet med omläggning av kylvattenledningarna kommer behöva utredas närmare i samråd med dykerifirma för att säkerställa ett praktiskt genomförbart tillvägagångssätt. Vid ett eventuellt behov att nyttja alternativ 2 är det fram till dess att det blir aktuellt oklart huruvida rörledningarna kommer att kunna återanvändas helt eller delvis. Följande hållpunkter gäller för arbetet, men innan ovanstående utredningsarbete är klart får de anses vara preliminära: Byggnationsprocess för alternativ 1 Förlängning av utloppsledning samt rivning och byggnation av tillhörande dykdalber kan delvis ske parallellt med utbyggnad av Nocken. Förlängning av ledningsgrav för utloppsledningen muddras fram till utloppspunkten. Ledningen förläggs på samma nivå som den befintliga ledningen med hjässan ca 0,5-1 m ovan älvbotten. Förlängningen av utloppsledningen läggs och täcks med betongmattor Byggnationsprocess för alternativ 2 Detta alternativ blir endast aktuellt om bygget av Nocken på något sätt skadar befintliga ledningar. Befintliga utloppsledningen kapas strax utanför mynningen av Rosenlundskanalen. Resterande del av utloppsledningen lyfts om möjligt upp genom luftfyllning av ledningen. Utloppskonstruktionen tas bort. En gemensam ledningsgrav muddras fram till spetsen på Nocken med ett djup som medför att ledningarnas hjässor ligger på ca 5,5 meters vattendjup. En konstruktion för nödvattenintag utförs eventuellt innanför och i anslutning till Nockens blivande kajlinje. Den nya intagsledningen läggs på hela sträckan, förutom vid anslutningarna till befintlig ledning.

11 Samrådsunderlag 11 (16) 2.4. Eventuell miljöpåverkan Förutsättningar vid kylvattenspridning Vad som kan betraktas som god utspädning av kylvatten i en recipient (mottagaren, i detta fall Göta älv) beror på geografisk lokalisering, vilken typ av recipient som utsläppet sker till, lokal flora och fauna etc. Göta älv är ett vattendrag med stor vattenföring och kraftig omblandning, vilket innebär att utspädningen kan ske förhållandevis snabbt. I och med ledningens planerade utformning sker spridningen i fritt vatten och utan kontakt med botten och i närzonen till ledningens mynning drivs utspädningen av kylvattenstålens egen rörelseenergi. Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djureller växtarter omfattas av fiskvattendirektivet (78/659/EEG) och skaldjursdirektivet (79/923/EEG). Fiskvattenområden i Sverige framgår av bilagan till Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6) med förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Göta älv omfattas av direktivet för fiskvatten, id SEFI1026 3, och således av miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten. Enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten gäller som gränsvärde att temperatur som mäts upp nedströms från en plats där hett utsläpp sker (på uppblandningszonens gräns) inte får överstiga den normala, opåverkade vattentemperaturen med mer än 1,5 C. Temperaturgränser får överskridas inom geografiskt begränsade områden, om länsstyrelsen förvissar sig om att inga skadliga konsekvenser uppstår för en balanserad utveckling av fiskpopulationen. Heta utsläpp får inte heller leda till att temperaturen nedströms från platsen där hett utsläpp sker (vid blandningszonens gräns) överstiger 21,5 C. Under fortplantningstiden för arter som är i behov av kallt vatten vid fortplantningen gäller temperaturgränsen 10 C. Denna temperaturgräns gäller bara för vattendrag där sådana arter finns. Dessa temperaturgränser får överskridas 2 procent av tiden. De får också överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden. I detta fall kan god utspädning alltså anses uppnådd då temperaturdifferensen mellan kylvattnet och recipienten (Göta älv) uppgår till högst 1,5 C i blandningszonens gräns Simuleringsmetod för kylvattnets spridning och utspädning SMHI anlitades för att utföra beräkningar av kylvattnets utspädning genom den strålverkan som skapas av det utströmmande kylvattnet under tillståndsprocessen för Rosenlundsverket Beräkningarna genomfördes i mjukvaran CORMIX. Den framtida påverkan på kylvattnets utspädning från exploateringen vid Skeppsbron relativt dagsläget kan bedömas med hjälp av den tredimensionella hydrauliska strömningsmodell som SWECO har byggt över området inom ramen för Skeppsbroprojektet, för att undersöka hur strömmarna påverkas av utbyggnaden av 3 VISS Vatteninformationssystem Sverige,

12 Samrådsunderlag 12 (16) Nocken. Resultatet från denna modell, i kombination med spridningsberäkningar, kan användas som underlag för att bedöma konsekvenserna för nuvarande utsläppsledning Spridning under anläggningsstadiet Nya temperaturberäkningar har utförts för att kontrollera temperaturfördelningen under anläggningsskedet då utloppet under en del av byggtiden för de nya kylvattenledningarna kommer att mynna något utanför mynningen av Rosenlundskanalen. Två olika utbyggnadsstadier för Skeppsbroprojektet har modellerats; när spontning har skett längs Skeppsbrokajen fram till Nocken samt när spontning har skett på uppströmssidan och utsidan av Nocken. Det utsläppta kylvattnet har inte så stor rörelseenergi att det påverkar det storskaliga strömningsmönstret med stora bakedor/strömvirvlar bakom Stenpiren (befintliga förhållanden) eller Nocken. Utspädningen på större avstånd från kylvattenutsläppet bestäms därför av den naturliga omblandningen i älvens huvudvattenström och i bakedorna. Båda beräkningarna av övertemperaturer (utöver 10 C) baseras på ett utsläpp av m 3 /h, d.v.s. ett värsta scenario. Mängden uppvärmt returvatten kommer inte att öka i förhållande till rådande tillstånd. Det största kylvattenbehovet finns på högsommaren, då behovet av fjärrkyla är störst och då vattentemperaturen i Göta älv är som högst. Därtill varierar behovet kraftigt över dygnet. Även vid en full produktion av fjärrkyla medför utsläppet av kylvatten att temperaturpåverkan vid kylvattenintaget kommer att ligga inom ramen för gällande tillstånd. Eventuella konsekvenser Om någon utbyggnad av Nocken inte har påbörjats när ombyggnaden av kylvattensystemet sker blir recirkulationen av vatten till den utgående kylvattenstrålen relativt begränsad. Övertemperaturerna nära utsläppet och inom ett relativt begränsat område blir därför inte högre än ca 2 C vid full fjärrkylaproduktion, dvs. med ett kylvattenflöde på m 3 /h. Under drift av fjärrkylasystemet som motsvarar årsmedelproduktionen (ca m 3 /h) blir motsvarande övertemperaturer endast ca 0,2 C, dvs. i praktiken försumbart. Om utbyggnaden av Nocken har påbörjats när ombyggnaden av kylvattenledningarna sker, kommer utsläppet att ske i ett mer instängt vatten, vilket innebär att en stor del av utspädningen av strålen sker med vatten som recirkulerar. Temperaturhöjningen blir härigenom högre i närområdet till utsläppet, medan det blir en snabb utspädning när vattnet genom vattenutbytet mellan bakedan och älvströmmen skalas av och kommer ut i älvströmmen. Det bör noteras att även i den inre delen bakom Nocken kommer temperaturen att underskrida 1 C vid en fjärrkylaproduktion som motsvarar årsmedelproduktionen (d.v.s. ca m3/h), vilket medför en ringa påverkan även i det lokala området nära utsläppet. Om förlängningen av utsläppsledningen färdigställs innan byggnationen av Nocken påbörjas kommer någon negativ påverkan under byggnationen av Nocken till följd av kylvattnet inte att ske.

13 Samrådsunderlag 13 (16) Spridning under driftstadiet Som tidigare beskrivits krävs förlängning av utloppsledningen för att utspädnings-och spridningsförhållandena för kylvattnet inte ska försämras till följd av utbyggnad av Nocken. Vid val av utsläppsplats har utgångspunkten varit att utspädnings- och spridningsförhållandena ska förbättras jämfört med dagens förhållanden. Även utformningen av utloppets design bör ändras. Beräkningarna som genomförts av Sweco visar att utloppsledningen med fördel skulle förlängas så att utloppet hamnar i höjd med kylvattenintaget. På så sätt hamnar utloppet nära farleden och centerlinjen för utsläppet på ett djup under medelvattenståndet om knappt 4,5 m, se bild 7 och 8 i bilaga 1. Detta är fördelaktigt då det utsläppta kylvattnet undviker bakedan nedströms Nocken, samt att utloppsstrålen får god tillgång till spädvatten. Eventuella konsekvenser Ledningens föreslagna utformning och lokalisering, vilken beskrivs i avsnitt , kommer medföra att utsläppet totalt sett ger mindre konsekvenser jämfört med dagens situation. Beräkningar för ett fall där utloppsstrålen anläggs på ovanstående sätt och med ett värsta-falls scenario, dvs. ett utsläpp om m 3 /h med en temperatur på 10 C över älvvattnets temperatur, visar att utsläppsvattnets maxtemperatur i strålens centrum genom utspädningen sjunkit till ca 2 C ungefär 100 meter nedströms utsläppspunkten, se bild 10 i bilaga 1. Den totala övertemperaturen på kylvattnet som släpps ut i älven kommer heller inte att överskrida 10 C, vilket innebär att någon påverkan på MKN för fisk- och musselvatten heller inte kommer att ske över det gränsvärde som anges för arter som är i behov av kallt vatten vid fortplantningen. Mängden uppvärmt returvatten kommer inte att öka i förhållande till rådande tillstånd. Således bedöms det inte uppstå något ytterligare påverkan i detta avseende. Sammanfattningsvis bedöms utspädningen av kylvattnet enligt föreslaget alternativ förbättras avsevärt jämfört med dagens situation. Spridningsförhållandena är bättre längre ut i älven än nära strandkanten, utloppshastigheten blir högre för en öppen rörände och sammantaget kommer utsläppsvattnets temperatur att spädas snabbare till älvvattnets temperatur Partikeltransport under anläggningsstadiet Muddring för kylvattenledningarna kommer eventuellt att behövas, antingen för förlängningen av utloppsledningen alternativt för båda ledningarna om dessa måste flyttas. Rosenlundsverkets utrustning är känslig för ökade halter partiklar i intagsvattnet, då sådana partiklar idag ger stort slitage på utrustningen inne i verket. Strömsättningen vid intaget bedöms dock bidra till att det vatten som innehåller partiklar från muddringen inte kommer att beröra kylvattenintaget. Om muddringsarbetena kan genomföras under den

14 Samrådsunderlag 14 (16) del av året då fjärrkylaproduktionen är som lägst minskar även riskerna att få slitage på utrustningen i verket. Eventuella konsekvenser Innan muddringen sker kommer det genom bottenprovtagning att fastläggas var gränsen mellan förorenat ytsediment och ursprunglig, opåverkad blålera går. Undersökningen samordnas med motsvarande för Skeppsbroprojektet. Troligen kommer inga mätbara effekter från partikelspridningen under byggtiden att uppstå då den naturliga koncentrationen av partiklar i älven är relativt hög, och med anledning av att det i närområdet inte förekommer någon känslig flora eller fauna som kan tänkas ta skada. Detta kommer dock att utredas vidare i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Efter anläggningsskedet sker ingen ökning av partikeltransport jämfört med dagsläget. 3. Tilläggsplats för oljebåt Rosenlundsverket ingår i Göteborg Energis fjärrvärmesystem, vilket till stor del består av tillvaratagen spillvärme. Verket vid Rosenlund eldas främst med naturgas, men under kalla vinterdagar kan även eldningsolja eldas. Oljan levereras i dagsläget med bunkerbåt och leverans sker efter uppvärmningsbehov. Antalet anlöp per vintersäsong är litet, normalt 0 3 st och maximalt ca 10 st. Under milda vintrar sker inga eller ett fåtal leveranser vid enstaka tillfällen, kalla vintrar oftare. Rosenlundsverket behöver även framgent transport av olja till anläggningen. Idag finns anslutningspunkt vid kaj och olja går i ledning delvis i gata och delvis upphängd på kanalmuren i Rosenlundskanalen in till cistern inom Rosenlundsverket. Som tidigare nämnts har det ännu inte fastslagits vem som kommer att vara framtida verksamhetsutövare för kajen vid Nocken. Det är dock rimligt att Göteborg Energi blir verksamhetsutövare för oljeledning från kajen till verket Alternativ för oljebåtens tilläggsplats Ett flertal olika alternativ för placering av en ny tilläggsplats för oljebåt har studerats, och vilken placering som är gynnsammast har utretts och diskuterats med Göteborgs hamn, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen Alternativ för lokalisering Det pågår en planering av området väster om Rosenlundskanalens mynning. En placering av en tilläggsplats som inkräktar på ett område väster om Rosenlundskanalens förlängning ut till farleden är därför inte aktuellt. En tilläggsplats måste därför arrangeras utmed någon sida av Nocken, vilket innebär antingen utmed nedströmssidan, dvs. i Rosenlundskanalens förlängning, eller på utsidan av Nocken, dvs. den del som vetter mot farleden.

15 Samrådsunderlag 15 (16) Huvudalternativ Göteborg Energi och SÄU förordar placering längs långsida mot Nocken se bild 2 i bilaga 1. Detta alternativ har även ansetts som bäst lämpat av de intressenter som deltog vid mötet som hölls i maj Placeringen innebär minsta intrång i landskapsbilden för Skeppsbroområdet och är lättast att avskärma från tillträde för allmänheten enligt gällande bestämmelser när oljebåten ligger vid kaj Oljelossning under byggnationstid för Nocken Under byggperioden av Nocken behöver tillfällig lösning för oljeleverans säkras. Byggnationen räknas ta ca 2-3 år. Södra Älvstranden AB och Göteborgs Stad ansvarar för att i samråd med bl.a. Göteborg Energi ta fram en funktionell lösning till dess att en permanent kajlösning finns färdigställd. Hur lossningen löses under byggtiden är främst en miljöfråga men även en kostnadsfråga, vilken diskuteras med SÄU. Ett antal möjliga lösningar finns: Provisorisk lossning från lastbil. Här finns två möjliga alternativ. Det ena alternativet är att oljan lossas via den befintliga ledningen som finns vid kajen idag. Ledningen kan då renoveras så att oljehanteringen blir säkrare. Det andra alternativet är att anlägga en ny lossningsledning invid fasaden på Rosenlundsverket. Lastbilsalternativet innebär dock ett par problem då lossning från centrallagret med olja idag inte kan ske direkt till bil, vilket måste lösas om detta blir aktuellt. Provisorisk lossning från båt. En pipeline kan dras från dagens tilläggsplats för Stena-färjorna som finns på motsatt sida Rosenlundskanalen i förhållande till Rosenlundsverket. Oljan kan lossas med båt vid t.ex. Amerikaskjulet, för att där lossas till lastbil och levereras till verket 4. Fortsatt arbete 4.1. Miljökonsekvensbeskrivning En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett centralt dokument som utarbetas under tillståndsprocessen och bifogas tillståndsansökan. MKB:n är ett redskap för att, redan under planeringen, lägga en grund för verksamhetens miljöhänsyn samt utgöra en del av Mark- och miljödomstolens beslutsunderlag. Enligt miljöbalken är syftet med en MKB att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljö, samt möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. Nedan redovisas ett förslag till disposition för MKB, vilken kommer att anpassas för det aktuella fallet och beskriva de specifika sakfrågor som berörs av verksamheten och frågor som kommer upp under samrådsprocessen.

16 Samrådsunderlag 16 (16) Preliminär disposition för MKB 1. Icke-teknisk sammanfattning 2. Administrativa uppgifter 3. Bakgrund a. Syfte b. Gällande tillstånd c. Gällande lagstiftning och tillståndsprocess d. Samråd e. Metod för miljökonsekvensbedömning 4. Verksamhetens utformning och omfattning 5. Omgivningsbeskrivning a. Nuvarande markanvändning och gällande planförhållanden detaljplan och översiktsplan b. övriga planer/områdesbestämmelser som berör området 6. Lokalisering och alternativ a. Huvudalternativ b. Alternativa platser och utformning c. Nollalternativ 7. Miljökonsekvenser a. Påverkan under byggtiden b. Påverkan under drift Miljömål Miljökvalitetsnormer c. Eventuella kumulativa effekter tillsammans med övriga verksamheter som planeras inom området 8. Samlad bedömning 9. Referenser 4.2. Tidplan Målet är att Göteborg Energi ska lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende om-/utbyggnation av kylvattenledningar före årsskiftet 2013/2014. Samråd genomförs med berörda parter under hösten Eventuella synpunkter skickas till Elin Börjesson, WSP Environmental, per post eller e-post senast den 29 november 2013: Post: WSP Environmental Att: Elin Börjesson Box Göteborg E-post: Märk kuvertet eller e-postmeddelandet med Kylvattenledningar Rosenlundsverket.

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken.

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. 7. Samlad bedömning För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. Den sammanfattande bedömningen avseende miljöaspekterna

Läs mer

Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015

Samrådsunderlag. Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015 Samrådsunderlag Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd- Ålkistan Stockholm 16 januari 2015 1 Projektorganisation Fortum Distribution AB 115 77 Stockholm Projektledare Delprojektledare, tillstånd

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö

DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö Samrådsunderlag Ystad Hamn Ystad Hamn, Ystad Version 3 Vår kontakt: Staffan Johnson Tel: 070-146 60 25 E-post: staffan.johnson@dge.se DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö a member of Norra Långgatan

Läs mer

DOM 2015-02-12 Stockholm

DOM 2015-02-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2015-02-12 Stockholm Mål nr M 11301-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. S G

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 anneberg SkanstuLL MAJ 2015 Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar anläggande och drift av tunnelanläggningen City Link etapp 2 och utgör underlag till ansökan

Läs mer

HH-Fjärrvärme ett möjligt samarbete över nationsgränserna

HH-Fjärrvärme ett möjligt samarbete över nationsgränserna HH-Fjärrvärme ett möjligt samarbete över nationsgränserna Sammanställning, analys och handlingsplan för fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Helsingør 2014-02-21 Version 2 Upprättad av: Anna Liljeblad,

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Vindparker Länsterhöjden och Storflötten Ånge kommun, Västernorrlands län Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 5 1. INLEDNING 10 1.1. Allmänt

Läs mer

Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 5 2 VERKSAMHETENS UTFORMNING OCH OMFATTNING... 6 2.1 DAGENS SITUATION... 6 2.2 NYBYGGNATION: TÅNGENS ARV... 7 2.3 ANSLUTNING... 9

Läs mer

DOM 2015-06-26 Stockholm

DOM 2015-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060305 2015-06-26 Stockholm Mål nr M 9073-14 Dok.Id 1211819 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål, se bilaga

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sammanvägd miljöpåverkan från produktion och användning av produkterna. Ett MKB-tillämpningsprojekt för raffinaderier

Sammanvägd miljöpåverkan från produktion och användning av produkterna. Ett MKB-tillämpningsprojekt för raffinaderier Sammanvägd miljöpåverkan från produktion och användning av produkterna Ett MKB-tillämpningsprojekt för raffinaderier Karin Kindbom, Gun Lövblad och Håkan Stripple, IVL Göteborg, december 2001 Organisation/Organization

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

BESLUT 2012-01-24 Stockholm

BESLUT 2012-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 BESLUT 2012-01-24 Stockholm Mål nr M 568-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Kammarkollegiet,

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

Samrådshandling. Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22

Samrådshandling. Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22 Samrådshandling Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22 Administrativa uppgifter Sökande: Örndalen Exploatering AB VD Bengt Eric Lundborg Centrumgatan

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer