Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun"

Transkript

1 Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 25 SE UPPSALA/Sweden Kontaktperson Tel Datum Kristian Lilliesköld Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun Länsstyrelsens diarienummer Genom Beslut daterat den 28 mars 2011 begärde miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västernorrland att Nordex Sverige AB skall inkomma med komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall innan den 31 maj Detta dokument utgör efterfrågade kompletteringar. Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 21 SE UPPSALA Sweden Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Registered Office: Uppsala Reg. No.: VAT-ID: SE Board of Directors: Michael Henriksson Carsten Pedersen Thomas Richterich Bank: Svenska Handelsbanken BG: SWIFT: HANDSESS Bank Account/IBAN: SEK: SE EUR: SE

2 Innehållsförteckning ANSÖKAN 1. Verksamhetens omfattning 2. Strandskydd 3. Igångsättningstid MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 4. Samråd med rennäringen 5. Byggnader 6. Skyddsåtgärder kringverksamheter 7. Naturmiljö 8. Visuella och estetiska värden 9. Materialval, uppläggningsplatser etc 10. Elledningar/anslutningar 11. Överensstämmelse med översiktsplan 12. Alternativ lokalisering 13. Alternativ utformning 14. Kumulativa effekter 15. Återställning och avveckling 16. Egenkontroll 17. Kunskapskravet 2

3 1. Verksamhetens omfattning Bolagets ansökan om tillstånd omfattar följande verksamheter: A. Anlägga fundament B. Anlägga väg, se Figur 1 nedan (se även sidan 14 i MKB) C. Anlägga el och telekabel både i mark och på stolpe (se sid 13 i MKB) D. Anlägga både permanenta och tillfälliga uppställningsytor för material. De tillfälliga uppställningsytorna återställs inom ett år efter driftsatt vindkraftpark E. Anlägga transformatorkiosk vid varje vindkraftverk (Figur 7) F. Anlägga transformatorstation mot externt elnät (Figur 8) G. Anlägga temporära samt eventuellt permanenta servicebyggnader med mobila vatten och avloppsanläggningar (slutet system) H. Transportera byggmaterial till byggarbetsplatsen I. Tillverka betong i mobil betongstation för fundamentskonstruktioner Figur 1 Byggnation Storrun, Jämtland 2. Strandskydd Inga vindkraftverk kommer att byggas inom ett avstånd av 100 meter från sjöar och bäckar eller i våtmarker. Vägdragningen kommer att ske så att vi ej kommer att gå in i våtmarker tillhörande naturmiljö klass 1. Vägdragningen i övrigt kommer i möjligaste mån att planeras med hänsyn till de naturvärden och våtmarker som finns i området och stor vikt läggs vid att inte störa hydrologin, detta genom att i så stor utsträckning som möjligt anlägga vägen på vattendelaren 3

4 och anlägga vägtrummor på erforderliga platser, se Figur 2 nedan. Vid områden med kraftig lutning kommer vägarna att dräneras med hjälp av diken enligt Figur 2 nedan. Figur 2 Exempel på utformning av intern väg inom anläggningen Utgångspunkten är att vägdragningen kommer att utföras utan behov av markavvattning, vilket innebär att det inte kommer att vara aktuellt med någon tillståndspliktig vattenverksamhet. Slutgiltig vägsträckning kommer att beslutas i samråd med tillståndsmyndigheten. Anläggningsytor och nya vägar nära områden med höga naturvärden kommer att markeras i terrängen under anläggningstiden i syfte att minimera risken för körning och andra verksamheter i dessa områden. I det fall väg över myrmark blir aktuellt kommer denna att anläggas med teknik som säkerställer att det inte blir nedströmseffekter i myren. Vägen kommer att anläggas, beroende på torvens djup, antingen på en permeabel bank eller på geotextil. Dessa metoder säkerställer att vatten kan passera i respektive under vägbanken. Nygyggnation och förstärkning av vägar kommer att ske med hänsyn till bäckar för att inte påverka miljön i dessa genom exempelvis grumling (se 4

5 nedan Grumling) och vandringshinder. Vid vägpassage av vattendrag kommer det att läggas ny trumma vilket kommer att anmälas till länsstyrelsen i enlighet med miljöbalken. Eventuella nya vägtrummor eller liknande kommer att anläggas så att vatten och vattenlevande djur fritt ska kunna passera. Markarbeten i anslutning till vattendrag kommer om möjligt utföras under torrsäsong för att undvika grumling i nedströms liggande vattendrag. Om detta ej är möjligt kommer i samråd med Länsstyrelsen användas bästa tänkbara teknik för att minimera eventuell grumling (se nedan under Grumling). Grumling I de fall där risken bedöms som stor att grumling kan uppstå finns olika tekniker för att förhindra slamtransporter och onödig grumling av angränsande vattendrag. Ett sätt är att genom utplacerande av halmbalar i bäckar, diken mm som med jämna tidsintervaller under byggnationen byts ut. Se Figur 3 nedan. Figur 3 Bild från Vindkraft i Bräcke kommun Tillägg till översiktsplan Vid markarbeten skall risk för grumling och slamtransporter samt erosion beaktas. Vägtrummor mm skall utföras så att de inte utgör vandringshinder för fisk och andra vattenorganismer 3. Igångsättningstid Med igångsättningstid avser Sökanden den tid då första åtgärden vidtas fysiskt på plats för att påbörja anläggandet av vindkraftverksamheten såsom att påbörja anläggandet av väg. 4. Samråd med rennäringen Samebyn Jijnjevaeries yttrande finns i Figur 4 nedan. 5

6 Figur 4 Samebyn Jijnjevaeries yttrande 5. Byggnader Jönzéns stuga markeras på karta i Figur 5. I Figur 11, under punkt 12 nedan, illustreras på karta hur vindkraftverken närmast Jönzéns stuga har flyttats i riktning bort från stugan efter samrådet. Figur 6 visar foto på jönzéns stuga. Figur 5 Karta som markerar Jönzéns stuga 6

7 Figur 6 Jönzéns stuga 6. Skyddsåtgärder kringverksamheter A. Anlägga fundament Fundamenten för respektive vindkraftverk kan skilja sig pga marken under vindkraftverket. Om vindkraftverket står på berg kommer sprängning att krävas för att få en plan yta. Är hållfastheten på berget hög kan bergsförankring användas och mindre betong krävs då. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. Geologisk undersökning kommer även att göras för att välja bästa teknik för varje enskilt fundament. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från fundamentsanläggandet som ringa. B. Anlägga väg (se sidan 14 i MKB) Utöver befintlig väg upp till Östavall behövs en väg fram till varje vindkraftverk för transport under byggtiden samt för drift och underhåll under drifttiden. Från de befintliga vägar som finns vid Östavall kommer ett internt vägnät anläggas inom vindkraftsparken. Inom det interna vägnätet bör ett antal mötesplatser anläggas med ett avstånd på ungefär 300m vid fri sikt, i annat fall ungefär 200m. Den dimensionerande hastigheten för vägen är 30km/h. Där 7

8 vägsträckningen blir lång måste i vissa fall en extra stor vändyta finnas för transportfordonen, denna yta kombineras då med den uppställningsyta som behövs vid vindkraftverken. o Risk: Risken är att byggnation av väg kan påverka naturmiljön, arkeologiska lämningar samt hydrologin i marken. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3, med avsteg för område 7, se punkt 7 nedan. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. Om hydrologin riskeras att bli påverkad kommer vedertagna byggmetoder såsom vägtrumma att användas för att förebygga påverkan. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas, undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning och åtgärder vidtas för att bevara hydrologin bedöms av Sökanden konsekvenserna från vägar som ringa. C. Anlägga el och telekabel både i mark och på stolpe (se sid 13 i MKB) Elledningar kommer främst att anläggas i kablar inom vindkraftområdet vid sidan av vägar. Anslutning till externt elnät sker med luftledning. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden intekommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från elledningar som ringa. Risken för att fåglar flyger in i luftledningar mellan vindkraftparken och det externa elnätet anses som liten och försumbar i förhållande till alla andra luftledningar som finns världen över. D. Anlägga både permanenta och tillfälliga uppställningsytor för material. De tillfälliga uppställningsytorna återställs inom ett år efter driftsatt vindkraftpark Uppställningsytor är grusplaner gjorda för upplag av olika saker. Ytan för produktionsskog minskas. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från uppställnigsytor som ringa. E. Anlägga transformatorkiosk vid varje vindkraftverk (Figur 7) Transformatorerna vid respektive vindkraftverk är inneslutna i ett litet hus enligt Figur 7 som står några få meter från tornets fot. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. 8

9 o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Då vindkraftverket ändå måste ha en öppen yta kring tornet för montage och service innebär detta tillskott av en liten byggnad inte att ytterligare skogsmark måste tas i anspråk. Vindkraftverken kommer som nämnt inte att byggas i skyddsklassad natur och arkeologisk undersökning kommer vara utförd innan byggnation varför Sökanden bedömer påverkan som ringa. Figur 7 Exempel på transformatorkiosk vid varje vindkraftverk F. Anlägga transformatorstation mot externt elnät (Figur 8) Transformatorstationen ansluter vindkraftparken till det externa elnätet och ligger inom området. Transformatorstationen inhägnas med stängsel och tar ett tiotal kvadratmeter i anspråk. o Risk: Risken är att byggnation av transformatorstation kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. 9

10 o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från transformatorstation som ringa. Figur 8 Transformator station mot externt elnät, Storrun. G. Anlägga temporära samt eventuellt permanenta servicebyggnader med mobila vatten och avloppsanläggningar (slutet system) Temporära och permanenta byggnader för byggarbetare och reservdelar kommer att uppföras bland annat för att uppfylla arbetsmiljölagens krav. o Risk: Risken är att byggnation av servicebyggnader kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: De temporära byggnaderna tas bort och marken kommer att återställas inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. Därmed anser Sökanden att påverkan blir liten. H. Transportera byggmaterial till byggarbetsplatsen Byggnation av vindkraftpark innebär många lastbilstransporter. o Risk: Dammning och buller kan uppstå. 10

11 o Skyddsåtgärd: Vattenbil kommer att finnas på plats för dammbindning. Transporter kommer att ske på sådant sätt att naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller uppfylls. o Bedömning: Med avseende på skyddsåtgärderna bedömer Sökanden påverkan som liten. I. Tillverka betong i mobil betongstation för fundamentskonstruktioner Betong krävs till vindkraftverkens fundament. o Risk: Dammning av transporter, buller och inandning av dammande cement. o Skyddsåtgärd: Om Sökanden väljer att använda en mobil betongstation inom området kommer nedanstående försiktighetsmått att följas. Buller kan uppstå från transporter samt från dieselmotorer i betongstationen. Bullernivåer kommer att följa Natuvårdsverkets riktlinjer. Vatten som används till betongtillverkningen kommer att vara kommunalt dricksvatten. Val av uttag för kommunalt vatten görs i samråd med kommunen. Stenmaterial för betongtillverkningen kan utgöras av både berg och naturgrus. Dessa massor kommer att tas från godkända täkter företrädesvis i närområdet. Dammning längs vägar kan uppstå av transporterna. Vattenbil kommer att finnas på plats för dammbindning. Dammning av cement vid överförsel från bil till behållare på plats förebyggs genom inbyggda cyklonfilter. De kemikalier som hanteras på plats är ej riskklassificerade och kommer att hanteras enligt av myndigheter givna riktlinjer. Utsläpp till mark och vatten kommer inte att förekomma såvida inte olycka inträffar. Alla former av olyckor förebyggs i största möjliga mån. Skulle någon form av läckage uppstå kommer sanering att utföras i samråd med tillsynsmyndigheten. o Bedömning: Med ovan nämnda skyddsåtgärder bedöms påverkan som liten av Sökanden. 7. Naturmiljö Bolaget kommer att använda sig av följande skyddsåtgärder för naturmiljöområdena Klass 1 3: Byggnation av vindkraftverk och vägar eller andra fysiska åtgärder kommer inte att utföras i områden med naturmiljö Klass 1, Klass 2 och Klass 3. Det kan påpekas att vindkraftverk nummer 29 står precis utanför gränsen till ett Klass 2 område. Ett undantag kommer att göras och det är en väg som kommer att byggas genom område 7 som är ett Klass 1 område. Område 7 beskrivs som Naturgranskog med lövinslag. Grov asp och sälg finns. Rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier samt stående död ved. Tydliga spår av brand. Stubbar förekommer. Blåsippa, smultron, midsommarblomster, lunglav, liljekonvalj. Delar av området är frivilligt avsatt av SCA. Anledningen till att denna väg kommer att byggas genom det miljöklassade området är för att alternativet anses av Sökanden ge större miljöpåverkan. Alternativet är att låta alla transporter gå nedför berget i nordvästlig riktning och köra runt och komma in från nordost eller väst genom Östavall. Vid byggnation genom 11

12 område 7 kommer försiktighetsmått att vidtas i form av undvikande av de mest känsliga områdena. För Floberget och våtmarker Klass 1 såsom Storflon kommer även en skyddszon på 100 meter att upprättas som buffert inom vilken ingen fysisk påverkan får utföras för att minimera kanteffekter. Vägar kommer vid eventuell passage av våtmarker eller bäckar att förses med nödvändig utrustning såsom vägtrummor för att förhindra förändring av hydrologiska förhållanden. 8. Visuella och estetiska värden I Tabell 1 beskriver bolaget sin bedömning av påverkan från respektive fotopunkt. Tabell 1 Bolagets bedömning av påverkan från respective fotopunkt Fotoposition 1 Folkets hus Östavall Fotoposition 2 Tempo Alby Fotoposition 3 Klorindustrin i Alby Fotoposition 4 Järnvägsstationen i Ånge Fotoposition 5 Holmsnäset Fotoposition 6 Hammaren Riksintresseområde för kulturmiljövård kring Holmsjön Några få vindkraftverk kommer att synas tydligt från de ställen runt Folkets hus där närstående träd inte skymmer sikten. Påverkan bedöms som liten. Ett antal vindkraftverk kommer att synas från området runt fotopositionen där närstående hus och träd inte skymmer sikten. Påverkan bedöms som liten. Fotopositionen omges av infrastruktur för industriändamål vilket ger vindkraftverken en miljövänlig utstrålning i sammanhanget. Påverkan bedöms som försumbar. Med järnväg, elledningar, betongindustri och byggnader för både industri och bostäder i förgrunden ger inslaget av vindkraftverk en känsla av miljövänlig frammåtanda. Påverkan bedöms som liten. Med stort avstånd och skymmande skogsridåer kommer mindre delar av vindkraftparken att bli synlig. Påverkan bedöms som liten. Avståndet är mycket stor vilket gör att vindkraftverken kan vara svåra att se. Påverkan bedöms som försumbar. Riksintresset verkar för att bevara kulturella lämningar från människor som bott runt sjön och lämnat efter sig spår av många generationer. Vindkraftverken byggs utanför riksintresseområdet och kommer inte att påverka några av de fasta lämningarna. Den påverkan som kan uppstå är på de människor som betraktar lämningarna av mänsklig aktivitet från tidigare generationer. Inslaget av vindkraft i landskapsbilden kan då ses som tecken på att bygden lever vidare med fortsatt mänsklig närvaro. 12

13 9. Materialval, uppläggningsplatser etc Massbalans kommer att eftersträvas inom etableringsområdet genom att befintligt schaktmaterial återanvänds. Avtäckningsmassor återanvänds i slänter längs vägarnas sträckning samt att krossmaterial används till vägarnas överbyggnad. Vägar terrängmobiliseras så att så lite massor som möjligt flyttas. Preliminär massberäkning beskrivs nedan tabell 3. Om det ändå blir massor över sedan anläggandet är klart, så ges massor till grusleverantören enligt avtal. Vid byggande av vägar, anläggningsytor och fundament kommer berg och grusmaterial att användas. Det ligger i verksamhetsutövarens eget intresse att minimera och därigenom hushålla med dessa naturresurser. Massor som alstras i samband med schaktning och sprängning för vägar och fundament kommer så långt det är möjligt att användas till vägar och andra byggnationer inom området. I Tabell 2 uppskattas masshanteringen för vindkraftpark Östavall. Tabell 2 Massberäkningar Massberäkning Schaktmassor Fundament m³ 36 x 600 m³ x 1,2 (volymfaktor) Uppställningsytor och vägar m³ 36 x 300 m³ x 1,2 Totalt schaktmassor m³ Fyllningsmassor Fundament 5400 m³ 36 x 150 m³ Vägar och kranplaner m³ Totalt fyllningsmassor m³ Överbyggnadsmassor från sidotag Planer m³ 36 x 1500m² x 0,25m Ny väg m³ 9860m x 5m x 0,25m Totalt överbyggnadsmassor m³ Eventuellt massöverskott kommer att fördelas över uppställningsytorna. Om istället ytterligare material skulle behövas kommer det att tas från befintliga, alternativt nya, berg och moräntäkter inom närområdet. Eventuellt naturgrus (till betong) och sand (till elkabelgravar) 13

14 kommer att tas från befintliga täkter i närområdet utanför vindparken. Kvalitetskraven på gjutgrus kan innebära att särskilt utvalt naturgrus med låg slamhalt måste nyttjas. Produktvalsprincipen innebär att miljöfarliga produkter som används ska ersättas med mindre miljöfarliga produkter och ersättas med produkter som är mindre farliga för hälsan om det är möjligt. Sökanden kommer att följa denna princip och har rutiner för att kontinuerligt uppdatera personal på området. Där farliga ämnen används är skyddsåtgärder vidtagna. 10. Elledningar/anslutningar Anslutning mellan det interna elnätet i vindkraftparken och det externa elnätet kommer att projekteras och utföras av elnätbolaget med områdeskoncession. Inga ledningar kommer att dras genom reservat eller andra områden med skyddsklassad natur. I Figur 9 visas den preliminära dragningen av elledning mellan vindkraftparken och anslutningspunkten i huvudalternativet, Järnvägsforsen. Figur 9 Anslutning till externt elnät, huvudalternativ I Figur 10 visas en preliminär dragning av det interna elnätet. Det interna elnätet läggs i kabel och transformatorerna vid varje vindkraftverk står i små byggnader. Transformatorerna vid varje vindkraftverk står inneslutna i ett litet hus som hindrar fåglar från kontakt med utrustningen. Transformatorstationen som samlar ihop el från alla vindkraftverk innan elen förs ut på elnätet är en öppen transformatorstation vilket innebär en risk för fåglar. Sökanden anser att denna risk får vara acceptabel. 14

15 Figur 10 Internt elnät 11. Överensstämmelse med tillägg till översiktsplan I Tabell 3 redovisas hur planerna på vindkraftparken överensstämmer med översiktsplanens tillägg för vindkraftetableringar. Tabell 3 Överensstämmelse mellan översiktsplan och planerat vindkraftprojekt Riktlinje Uppfyllt Delvis Uppfyllt Utbyggnaden av vindkraften i Ånge kommun ska ske med stor hänsyn till landskapets förutsättningar. Större vindkraftsanläggningar ska därför lokaliseras inom skogsbygden medan Ljungans dalgång och Holmsjöbygden endast kan komma ifråga för etableringar av enstaka Vindkraftsparken ligger inom av kommunen angivet område lämpligt för vindkraft. Vindkraftsparken ligger inte i Ljungans dalgång ej heller vid Holmsjöbygden. Fotomontage har framtagits från ett flertalplatser för att kunna illustrera Ej upp fyllt 15

16 vindkraftverk. I skogsbygden ska särskild hänsyn visas till områden som har betydelse för vida utblickar i landskapet och till de stora naturskyddade områdena. Stora vindkraftsanläggningar bör placeras på ett avstånd av 7 10 km från varandra såvida de inte ligger så nära varandra att de lätt kan uppfattas som en och samma grupp. Det bör vara en strävan att alla vindkraftverk i en vindkraftsanläggning är av samma typ och ges en enhetlig utformning. Vid en vindkraftsetablering ska projektören belysa vilken inverkan etableringen kan få på utsiktspunkter och andra besöksmål. Detta är speciellt viktigt vid etableringar i blickfånget från kommunens viktigaste utsiktspunkter Flataklocken, Getberget och Bergåsen De sammantagna effekterna för landskapet av befintliga och nya vindkraftsetableringar ska alltid beskrivas av projektören i samband vindkraftsparkens synlighet. Vindkraftsparken kommer att dock tydligt att synas från stora delar av kommunen. Närmaste vindkraftsområde enligt tilläg till översiktsplan ligger på ett avstånd som överstiger 10 km Vindkraftverken som kommer att uppföras kommer att vara av märket Nordex. Dessa vindkraftverk kommer att ha samma navhöjd och samma rotordiameter. Den förväntade påverkan samt skyddsåtgärder beskrivs under kap 5 i Miljökonsekvensbeskrivningen Fotomontag e har framtagits från ett flertal platser för att kunna illustrera vindkraftspa rkens synlighet. I övrigt beskrivs vindkraftspa rkens inverkan på landskapsbil den i Miljökonsek vensbeskriv ningen kap 4, punkt 4.5 sid

17 med ansökan om tillstånd. Avståndet mellan ett vindkraftverk och närmaste permanent eller fritidsbostad ska vara tillräckligt stort för att undvika olägenheter i form av buller och skuggor. Avståndet ska alltid vara minst meter vid större vindkraftsanläggningar och minst 500 meter vid mindre grupper och enstaka verk om inte buller eller skuggberäkningar visar att större avstånd erfordras. Etablering av vindkraftsanläggningar eller enskilda vindkraftverk ska inte ske så att områden av nationell eller regional betydelse för naturvården eller kulturmiljövården påverkas på ett betydande sätt. Projektören ska visa på vilket sätt nationella, regionala och lokala natur och kulturmiljövärden påverkas av en planerad vindkraftanläggning och hur anläggningen kan anpassas till dessa värden. För vindkraftsanläggningar eller enskilda vindkraftverk som planeras inom två km från ett känt revir av kungsörn, havsörn eller pilgrimsfalk ska en särskild utredning om fåglarnas boplatser, rörelsemönster och uppehållsområden föregå lokaliseringsprövningen. Vid vindkraftsetableringar i områden där allmänheten ofta vistas ska projektören sätta upp varningsskyltar inom riskområdet för iskast. I de fall kommunen ställer krav på Närmaste avstånd till permanentboende är 1,8 Km. Ljud och skuggor kommer inte överskrida gällande riktvärde på 40dB(A) vid något fritidshus eller närboende Naturvården eller kulturmiljövården påverkas inte ur nationell eller regional betydelse på ett betydande sätt. Beskrivning av dessa värden, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Beskrivning av dessa värden, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Utredning utförd av Enetjärn Natur AB. Beskrivning, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Beskrivning, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Kommunen ställer ej krav på 17

18 upprättande av detaljplan för en vindkraftanläggning ska erforderliga tillstånd för att möjliggöra fortsatt jakt inom detaljplanerat område införskaffas från Polismyndigheten eller andra berörda myndigheter. Befintliga vägar bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Avståndet mellan närmaste vindkraftverk och allmän väg ska vara minst lika stort som vindkraftverkets totalhöjd, dock minst 50 meter. El ledningar inom en vindkraftsanläggning bör förläggas i marken i anslutning till det interna vägnätet. Om flera projektörer bygger vindkraftsanläggningar inom samma område bör de så långt som möjligt samverka om transformatorstationer och kring hur anläggningarnas ledningsnät ansluts till stam eller regionnät. detaljplan för detta område. Så kommer att ske. Beskrivs även i Miljökonsekvensbeskrivningen Uppfylls Inom vindkraftsparken kommer elledningar att markförläggas. Byggnation av det externa elnätet utförs av det elbolag som har nätkoncetion i området. Det sker en egen ansökan för denna del. Inom det av kommunen angivna området vid Östavall är det endast Nordex som ansöker om tillstånd för uppförande av en vindkraftspark. Nätanslutningsfrågan utförs av det elbolag som har nätkoncetion i området. Det sker en egen ansökan för denna del. 18

19 Projektören bör ha en dialog med berörda intressenter så tidigt som möjligt i processen. Dialogen bör minst inkludera följande parter länsstyrelsen (Bilaga 1 kapitel 13.) Vägverket (Bilaga 1 kapitel 10.) Luftfartsverket och berörda flygplatser (Bilaga 1, kapitel 11.) Försvarsmakten (Bilaga 1, kapitel 12.) kommunen (Bilaga 1 kapitel 13.) berörda fastighetsägare (Bilaga 1 kapitel 13.) lokal ornitologisk expertis (Bilaga 1 kapitel 3.) berörda samebyar (Bilaga 1 kapitel 8.) Beskrivs utförligt under kap 3 i Miljökonsekvensbeskrivningen 12. Alternativ lokalisering Utifrån ungefär 20 olika intressanta vindrika områden i mellansverige exkluderades tio av dem till följd av alltför stora konlikter med motstående intressen. Exempel på motstående intressen var skidanläggning som skulle behöva dras om med följden att en naturupplevelse begränsas på höjd under vintertid då spåret används. Ytterligare exempel på motstående intresse var områden där ljudnivåer överskrider 40 d B(A) vid fritidshus vilket bidrog till att flertalet högproduktiva planerade vindkraftverk skulle behöva tas bort. Projekten blev då för små för att motivera nya vägdragningar och elkabeldragningar. Av de återstående tio projekten framkom, efter ytterligare studier, problem med nätanslutningar eller så visade mätningar att vindtillgången inte var tillräcklig. På detta sätt trattas projekten från att vara många till att endast några få kvarstår som lämpliga sett utifrån en mängd aspekter. Inför Vindkraftpark Östavall fanns en mängd projekt som avslutades efter att studier genomförts. Kvar blev en handfull projekt där Östavall prioriterades utifrån en kostnad kontra nytta bedömning. Få eller inga motstående intressen, goda vindförhållanden och andra positiva resultat gör detta till ett av Sökandens mest intressanta projekt. 19

20 13. Alternativ utformning Under samråden och från utförda studier har information framkommit som lett till att den ursprungliga placeringen av vindkraftverken har förändrats något. I listan nedan samt i Figur 11 redovisas vilka vindkraftverk som flyttats samt anledningen till att de har flyttats. Vkv 35, 32, 27, 25, 8, 11, 12 flyttats till högre höjd som ger bättre vindresurs och bättre miljöoptimering. Vkv 36 flyttats bort från vkv 35 för att minska påverkan mellan vindkraftverken, vakförluster. Vkv 31 och 34 har flyttats bort från den fd fäbodvallen Ovansjöåsen för att minska påverkan på området. Vkv 33 har flyttats bort från ett naturintresseområde. Vkv 28 har flyttats söderut för att minska vakförluster. Vkv 29 har flyttats ut från ett naturintresseområde. Vkv 30 har flyttats norrut för att minska vakförluster. Vkv 19 har flyttats längre bort från våtmarken. Vkv 18 har flyttats längre från en bäck. Vkv 16 har flyttats bort från vilvägen för att vara mer än 350 meter från vägen pga iskast. Nya positionen är ett sämre vindläge pga lägre höjd. Vkv 5 har flyttats norrut för att uppfylla trafikverkets krav på 350 meter till bilväg. Vkv 6 flyttat för att minska vakförluster pga flytt av vkv 5. Vkv 1, 2, 3, 4 flyttade österut för att minska ljudpåverkan på Jönzéns stuga. Vkv 13 flyttat bort från raststugan på Tovåsen samt bort från naturintresseområde. Vkv 14, 15 flyttade bort från vkv 13 för att minska vakförluster. 20

21 Figur 11 Ursprunglig layout (blå verk), ny layout efter samråd (röda verk) 21

22 14. Kumulativa effekter I Ånge kommun projekteras (såvitt Sökanden vet) vindkraftparker på plats 15. Fjället/Tovåsen (av Sökanden kallad vindkraftpark Östavall) 12. Långåsen 2. Holmsjöåsen 14. Klevberget. Se karta i Figur 12. På ställen som Hammaren och Holmsjönäset kommer både vindkraftparken på Fjället/Tovåsen och vindkraftparken på Holmsjöåsen att synas. Avståndet mellan Fjället/Tovåsen och Holmsjöåsen är drygt 11 km och Sökanden bedömer de kumulativa effekterna som små på grund av det stora avståndet mellan vindkraftparkerna. Det stora avståndet mellan vindkraftparken på Fjället/Tovåsen och Hammaren gör att vindkraftverken vid vissa väderlekar kan bli svåra att se från denna punkt och även detta är en anledning till att Sökanden anser att de kumulativa effekterna blir små vid Hammaren. Från Ånge tätort kommer både vindkraftparkenpå Fjället/Tovåsen och vindkraftparken på Långåsen att synas från vissa positioner. Avståndet mellan Ånge tätort och respektive vindkraftpark är drygt 10 km. Det inbördes avståndet mellan de två vindkraftparkerna är ca 10 km. De kumulativa effekterna på Ånge tätort av Fjället/Tovåsen och Långåsen bedöms av Sökanden som små på grund av de stora avstånden. Mellan Fjället/Tovåsen och Långåsen ligger en ort vid namn Råsjö. Bebyggelsen i Råsjö omgärdas av skog och den visuella påverkan bedöms av Sökanden vara liten då skogen kommer att skymma stor del av sikten mot vindkraftverken. Några kumulativa effekter bedöms inte kunna uppstå mellan Fjället/Tovåsen och Klevberget på grund av avståndet mellan de två vindkraftparkerna som är 32 km. 22

23 Figur 12 Intresseområden för vindkraftverk i Ånge kommun 15. Återställning och avveckling Etableringsutformning Under ett uppbyggnadsskede av en vindkraftspark behövs ett antal byggnader i närheten av byggplatsen. Olika uppställningsytor och massupplag är en nödvändig del för att kunna parkera fordon, lasta av komponenter och förvara schaktmassor. Det mesta av byggnationerna avseende elnät, fundament och vägar kan ske över hela året men resningen av själva vindkraftverken bör ske under sommar eller höst med tanke på framkomlighet för transportfordon och bärighet på vägar. Byggnader Under vindkraftsparkens byggnadsfas behövs ett platskontor med ett antal temporära byggnader nära vindkraftsparkens område. Dessa byggnader är personalbaracker med omklädningsrum, toaletter, platskontor samt verkstad. Utanför dessa byggnader behövs parkeringar för fordon. Detta kommer att vara placerat i nära anslutning till eller inom vindkraftanläggningen för att vara lättillgängliga för dem som arbetar i området. Denna yta behöver ett markområde på ungefär 100 x 100 m eller m 2 till förfogande. Markområden för tillfälliga byggnader kommer att återställas till skogsmark inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. En eller flera permanenta servicebyggnader kan komma att behöva uppföras inom området, storlek och placering på dessa byggnader är i dagsläget okänt. 23

24 Schaktning och markarbeten Främst vid fundamentsbyggnation, men även vid byggnation av vägar och elnät, kommer marken att behöva bearbetas på de flesta områden. Detta kommer att innebära att marken blir tvungen att schaktas i viss utsträckning. I vissa fall måste även sprängningsarbete utföras. Dettas kommer att ske med största möjliga hänsyn till naturvärden. Massupplag Vid byggnadsarbetet behövs flera massupplag i området både för byggnation av vägar och byggnation av fundament. Ett större massupplag måste finnas i området för omlastning och förvaring av fyllnadsmassor. Områden för massupplag kommer att återställas inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. Uppställningsytor och vägar Området måste innefatta flera uppställningsplatser för fordon och maskinkomponenter. En större uppställningsyta för fordon kan kombineras med massupplaget. Utöver denna uppställningsyta kommer vid varje vindkraftverk att anläggas en mindre hårdgjord uppställningsyta för uppställning av lyftkranar och uppläggning av delar till vindkraftverket. Dessa ytor på ca m2 kommer att vara permanenta. Alla uppställningsytor förutm de invid varje vindkraftverk kommer i möjligaste mån att återställas inom ett år efter driftsättning av hela vindkraftparken. Återställning av mark enligt ovan sker i samråd med Ånge kommun och i så stor utsträckning som möjligt enligt dåtidens gällande teknik och lagstiftning, dock senast ett år efter driftsättning. 16. Egenkontroll Sökanden avser, i enlighet med prövningsmyndighetens önskemål, att i sitt egenkontrollprogram också ha kontrollprogram för naturmiljö och fågelliv i området. Detta för att visa hur naturmiljö och fågelliv påverkas av verksamheten. Eftersom det enligt samrådet med samebyn framkommit att rennäring inte bedrivs i området kommer egenkontroll inte att utföras gällande rennäring. Sökanden har för avsikt att kontrollera naturmiljö och fågelliv genom att vidta följande åtgärder. En fågel och naturmiljöstudie genomförs genom undersökningar före anläggningsarbetena inleds, under anläggningsarbetena och ett år efter att vindkraftverken är monterade och har tagits i bruk. Naturmiljö och fågelstudien omfattar geologiska, hydrologiska, biologiska undersökningar där arter noteras och påverkan på dessa undersöks. 17. Kunskapskravet Sökanden kommer att tillse att byggnation utförs enligt vad som står skrivet i denna ansökan. Detta kommer att ske genom byggsamråd samt genom att ett dokument upprättas som på ett lättöverskådligt sätt beskriver alla åtgärder. Detta dokument kommer att delges entreprenörer vid upphandling och senast en vecka innan entreprenören påbörjar arbete. 24

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan

Läs mer

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Danvikshem, detaljplan PM genomförande, bygg 2015-03-09 1 (6) HSB Bostad AB Ref. Urban Jonsson, Projektchef Box 8160 104 20 Stockholm PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Bakgrund Uppförande av nya flerbostadshus

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda Bilaga C Miljötillståndsansökan Teknisk Beskrivning Vindpark Östra Frölunda Teknisk beskrivning 2012-06-27 Vindpark Östra Frölunda Innehåll Inledning... 2 Vindkraftverk... 2 Fundament... 3 Kringanläggningar...

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2. 1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.5 Vindkraft och miljö... 8 2.6 Nationella miljömål... 9 2.7 Regionala miljömål...

Läs mer

Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj 2014 2014-05-13

Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj 2014 2014-05-13 Pauträsk Vindkraftpark Komplettering maj 2014 2014-05-13 2 4 Innehåll Komplettering KOMPLETTERING PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK... 3 1 KOMPLETTERING PAUTRÄSK VINDKRAFTPARK... 7 1.1 Administrativa uppgifter 7

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar VindByar Urvalskriterier i reviderad vindbruksplan, daterad 2014-05-07, för kommunerna Norsjö och Malå För att ett område ska

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin Hållbar Materialförsörjning Sven Brodin Ca 415.000m3 = 600.000 ton Från presentation 2011 Dessa mängder ska Tyresö kommun transportera under 5-6 år. Från presentation 2011 Till varje km väg som ska byggas

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind

Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind Vindkraftprojekt Övrahammar Oskarshamns kommun Projektbeskrivning Kraftö Vind Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Erik Sundqvist Tfn 08 505 35 448 erik.sundqvist@krafto.se 1 Inledning

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län

Miljökonsekvensbeskrivning. Vindparker. Länsterhöjden och Storflötten. Ånge kommun, Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Vindparker Länsterhöjden och Storflötten Ånge kommun, Västernorrlands län Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 5 1. INLEDNING 10 1.1. Allmänt

Läs mer

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 21 753 23 Uppsala Tel: 018-18 59 00 E-post: awiding@nordex-online.com Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 FÖRETAGET...3 1.2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HEDBODBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl.14:00 16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande, deltog ej i handläggning och beslut av 62 pga jäv Bahrija Gafurovic(S), vice

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer