Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun"

Transkript

1 Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 25 SE UPPSALA/Sweden Kontaktperson Tel Datum Kristian Lilliesköld Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun Länsstyrelsens diarienummer Genom Beslut daterat den 28 mars 2011 begärde miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västernorrland att Nordex Sverige AB skall inkomma med komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall innan den 31 maj Detta dokument utgör efterfrågade kompletteringar. Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 21 SE UPPSALA Sweden Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Registered Office: Uppsala Reg. No.: VAT-ID: SE Board of Directors: Michael Henriksson Carsten Pedersen Thomas Richterich Bank: Svenska Handelsbanken BG: SWIFT: HANDSESS Bank Account/IBAN: SEK: SE EUR: SE

2 Innehållsförteckning ANSÖKAN 1. Verksamhetens omfattning 2. Strandskydd 3. Igångsättningstid MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 4. Samråd med rennäringen 5. Byggnader 6. Skyddsåtgärder kringverksamheter 7. Naturmiljö 8. Visuella och estetiska värden 9. Materialval, uppläggningsplatser etc 10. Elledningar/anslutningar 11. Överensstämmelse med översiktsplan 12. Alternativ lokalisering 13. Alternativ utformning 14. Kumulativa effekter 15. Återställning och avveckling 16. Egenkontroll 17. Kunskapskravet 2

3 1. Verksamhetens omfattning Bolagets ansökan om tillstånd omfattar följande verksamheter: A. Anlägga fundament B. Anlägga väg, se Figur 1 nedan (se även sidan 14 i MKB) C. Anlägga el och telekabel både i mark och på stolpe (se sid 13 i MKB) D. Anlägga både permanenta och tillfälliga uppställningsytor för material. De tillfälliga uppställningsytorna återställs inom ett år efter driftsatt vindkraftpark E. Anlägga transformatorkiosk vid varje vindkraftverk (Figur 7) F. Anlägga transformatorstation mot externt elnät (Figur 8) G. Anlägga temporära samt eventuellt permanenta servicebyggnader med mobila vatten och avloppsanläggningar (slutet system) H. Transportera byggmaterial till byggarbetsplatsen I. Tillverka betong i mobil betongstation för fundamentskonstruktioner Figur 1 Byggnation Storrun, Jämtland 2. Strandskydd Inga vindkraftverk kommer att byggas inom ett avstånd av 100 meter från sjöar och bäckar eller i våtmarker. Vägdragningen kommer att ske så att vi ej kommer att gå in i våtmarker tillhörande naturmiljö klass 1. Vägdragningen i övrigt kommer i möjligaste mån att planeras med hänsyn till de naturvärden och våtmarker som finns i området och stor vikt läggs vid att inte störa hydrologin, detta genom att i så stor utsträckning som möjligt anlägga vägen på vattendelaren 3

4 och anlägga vägtrummor på erforderliga platser, se Figur 2 nedan. Vid områden med kraftig lutning kommer vägarna att dräneras med hjälp av diken enligt Figur 2 nedan. Figur 2 Exempel på utformning av intern väg inom anläggningen Utgångspunkten är att vägdragningen kommer att utföras utan behov av markavvattning, vilket innebär att det inte kommer att vara aktuellt med någon tillståndspliktig vattenverksamhet. Slutgiltig vägsträckning kommer att beslutas i samråd med tillståndsmyndigheten. Anläggningsytor och nya vägar nära områden med höga naturvärden kommer att markeras i terrängen under anläggningstiden i syfte att minimera risken för körning och andra verksamheter i dessa områden. I det fall väg över myrmark blir aktuellt kommer denna att anläggas med teknik som säkerställer att det inte blir nedströmseffekter i myren. Vägen kommer att anläggas, beroende på torvens djup, antingen på en permeabel bank eller på geotextil. Dessa metoder säkerställer att vatten kan passera i respektive under vägbanken. Nygyggnation och förstärkning av vägar kommer att ske med hänsyn till bäckar för att inte påverka miljön i dessa genom exempelvis grumling (se 4

5 nedan Grumling) och vandringshinder. Vid vägpassage av vattendrag kommer det att läggas ny trumma vilket kommer att anmälas till länsstyrelsen i enlighet med miljöbalken. Eventuella nya vägtrummor eller liknande kommer att anläggas så att vatten och vattenlevande djur fritt ska kunna passera. Markarbeten i anslutning till vattendrag kommer om möjligt utföras under torrsäsong för att undvika grumling i nedströms liggande vattendrag. Om detta ej är möjligt kommer i samråd med Länsstyrelsen användas bästa tänkbara teknik för att minimera eventuell grumling (se nedan under Grumling). Grumling I de fall där risken bedöms som stor att grumling kan uppstå finns olika tekniker för att förhindra slamtransporter och onödig grumling av angränsande vattendrag. Ett sätt är att genom utplacerande av halmbalar i bäckar, diken mm som med jämna tidsintervaller under byggnationen byts ut. Se Figur 3 nedan. Figur 3 Bild från Vindkraft i Bräcke kommun Tillägg till översiktsplan Vid markarbeten skall risk för grumling och slamtransporter samt erosion beaktas. Vägtrummor mm skall utföras så att de inte utgör vandringshinder för fisk och andra vattenorganismer 3. Igångsättningstid Med igångsättningstid avser Sökanden den tid då första åtgärden vidtas fysiskt på plats för att påbörja anläggandet av vindkraftverksamheten såsom att påbörja anläggandet av väg. 4. Samråd med rennäringen Samebyn Jijnjevaeries yttrande finns i Figur 4 nedan. 5

6 Figur 4 Samebyn Jijnjevaeries yttrande 5. Byggnader Jönzéns stuga markeras på karta i Figur 5. I Figur 11, under punkt 12 nedan, illustreras på karta hur vindkraftverken närmast Jönzéns stuga har flyttats i riktning bort från stugan efter samrådet. Figur 6 visar foto på jönzéns stuga. Figur 5 Karta som markerar Jönzéns stuga 6

7 Figur 6 Jönzéns stuga 6. Skyddsåtgärder kringverksamheter A. Anlägga fundament Fundamenten för respektive vindkraftverk kan skilja sig pga marken under vindkraftverket. Om vindkraftverket står på berg kommer sprängning att krävas för att få en plan yta. Är hållfastheten på berget hög kan bergsförankring användas och mindre betong krävs då. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. Geologisk undersökning kommer även att göras för att välja bästa teknik för varje enskilt fundament. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från fundamentsanläggandet som ringa. B. Anlägga väg (se sidan 14 i MKB) Utöver befintlig väg upp till Östavall behövs en väg fram till varje vindkraftverk för transport under byggtiden samt för drift och underhåll under drifttiden. Från de befintliga vägar som finns vid Östavall kommer ett internt vägnät anläggas inom vindkraftsparken. Inom det interna vägnätet bör ett antal mötesplatser anläggas med ett avstånd på ungefär 300m vid fri sikt, i annat fall ungefär 200m. Den dimensionerande hastigheten för vägen är 30km/h. Där 7

8 vägsträckningen blir lång måste i vissa fall en extra stor vändyta finnas för transportfordonen, denna yta kombineras då med den uppställningsyta som behövs vid vindkraftverken. o Risk: Risken är att byggnation av väg kan påverka naturmiljön, arkeologiska lämningar samt hydrologin i marken. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3, med avsteg för område 7, se punkt 7 nedan. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. Om hydrologin riskeras att bli påverkad kommer vedertagna byggmetoder såsom vägtrumma att användas för att förebygga påverkan. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas, undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning och åtgärder vidtas för att bevara hydrologin bedöms av Sökanden konsekvenserna från vägar som ringa. C. Anlägga el och telekabel både i mark och på stolpe (se sid 13 i MKB) Elledningar kommer främst att anläggas i kablar inom vindkraftområdet vid sidan av vägar. Anslutning till externt elnät sker med luftledning. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden intekommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från elledningar som ringa. Risken för att fåglar flyger in i luftledningar mellan vindkraftparken och det externa elnätet anses som liten och försumbar i förhållande till alla andra luftledningar som finns världen över. D. Anlägga både permanenta och tillfälliga uppställningsytor för material. De tillfälliga uppställningsytorna återställs inom ett år efter driftsatt vindkraftpark Uppställningsytor är grusplaner gjorda för upplag av olika saker. Ytan för produktionsskog minskas. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från uppställnigsytor som ringa. E. Anlägga transformatorkiosk vid varje vindkraftverk (Figur 7) Transformatorerna vid respektive vindkraftverk är inneslutna i ett litet hus enligt Figur 7 som står några få meter från tornets fot. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. 8

9 o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Då vindkraftverket ändå måste ha en öppen yta kring tornet för montage och service innebär detta tillskott av en liten byggnad inte att ytterligare skogsmark måste tas i anspråk. Vindkraftverken kommer som nämnt inte att byggas i skyddsklassad natur och arkeologisk undersökning kommer vara utförd innan byggnation varför Sökanden bedömer påverkan som ringa. Figur 7 Exempel på transformatorkiosk vid varje vindkraftverk F. Anlägga transformatorstation mot externt elnät (Figur 8) Transformatorstationen ansluter vindkraftparken till det externa elnätet och ligger inom området. Transformatorstationen inhägnas med stängsel och tar ett tiotal kvadratmeter i anspråk. o Risk: Risken är att byggnation av transformatorstation kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. 9

10 o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från transformatorstation som ringa. Figur 8 Transformator station mot externt elnät, Storrun. G. Anlägga temporära samt eventuellt permanenta servicebyggnader med mobila vatten och avloppsanläggningar (slutet system) Temporära och permanenta byggnader för byggarbetare och reservdelar kommer att uppföras bland annat för att uppfylla arbetsmiljölagens krav. o Risk: Risken är att byggnation av servicebyggnader kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: De temporära byggnaderna tas bort och marken kommer att återställas inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. Därmed anser Sökanden att påverkan blir liten. H. Transportera byggmaterial till byggarbetsplatsen Byggnation av vindkraftpark innebär många lastbilstransporter. o Risk: Dammning och buller kan uppstå. 10

11 o Skyddsåtgärd: Vattenbil kommer att finnas på plats för dammbindning. Transporter kommer att ske på sådant sätt att naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller uppfylls. o Bedömning: Med avseende på skyddsåtgärderna bedömer Sökanden påverkan som liten. I. Tillverka betong i mobil betongstation för fundamentskonstruktioner Betong krävs till vindkraftverkens fundament. o Risk: Dammning av transporter, buller och inandning av dammande cement. o Skyddsåtgärd: Om Sökanden väljer att använda en mobil betongstation inom området kommer nedanstående försiktighetsmått att följas. Buller kan uppstå från transporter samt från dieselmotorer i betongstationen. Bullernivåer kommer att följa Natuvårdsverkets riktlinjer. Vatten som används till betongtillverkningen kommer att vara kommunalt dricksvatten. Val av uttag för kommunalt vatten görs i samråd med kommunen. Stenmaterial för betongtillverkningen kan utgöras av både berg och naturgrus. Dessa massor kommer att tas från godkända täkter företrädesvis i närområdet. Dammning längs vägar kan uppstå av transporterna. Vattenbil kommer att finnas på plats för dammbindning. Dammning av cement vid överförsel från bil till behållare på plats förebyggs genom inbyggda cyklonfilter. De kemikalier som hanteras på plats är ej riskklassificerade och kommer att hanteras enligt av myndigheter givna riktlinjer. Utsläpp till mark och vatten kommer inte att förekomma såvida inte olycka inträffar. Alla former av olyckor förebyggs i största möjliga mån. Skulle någon form av läckage uppstå kommer sanering att utföras i samråd med tillsynsmyndigheten. o Bedömning: Med ovan nämnda skyddsåtgärder bedöms påverkan som liten av Sökanden. 7. Naturmiljö Bolaget kommer att använda sig av följande skyddsåtgärder för naturmiljöområdena Klass 1 3: Byggnation av vindkraftverk och vägar eller andra fysiska åtgärder kommer inte att utföras i områden med naturmiljö Klass 1, Klass 2 och Klass 3. Det kan påpekas att vindkraftverk nummer 29 står precis utanför gränsen till ett Klass 2 område. Ett undantag kommer att göras och det är en väg som kommer att byggas genom område 7 som är ett Klass 1 område. Område 7 beskrivs som Naturgranskog med lövinslag. Grov asp och sälg finns. Rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier samt stående död ved. Tydliga spår av brand. Stubbar förekommer. Blåsippa, smultron, midsommarblomster, lunglav, liljekonvalj. Delar av området är frivilligt avsatt av SCA. Anledningen till att denna väg kommer att byggas genom det miljöklassade området är för att alternativet anses av Sökanden ge större miljöpåverkan. Alternativet är att låta alla transporter gå nedför berget i nordvästlig riktning och köra runt och komma in från nordost eller väst genom Östavall. Vid byggnation genom 11

12 område 7 kommer försiktighetsmått att vidtas i form av undvikande av de mest känsliga områdena. För Floberget och våtmarker Klass 1 såsom Storflon kommer även en skyddszon på 100 meter att upprättas som buffert inom vilken ingen fysisk påverkan får utföras för att minimera kanteffekter. Vägar kommer vid eventuell passage av våtmarker eller bäckar att förses med nödvändig utrustning såsom vägtrummor för att förhindra förändring av hydrologiska förhållanden. 8. Visuella och estetiska värden I Tabell 1 beskriver bolaget sin bedömning av påverkan från respektive fotopunkt. Tabell 1 Bolagets bedömning av påverkan från respective fotopunkt Fotoposition 1 Folkets hus Östavall Fotoposition 2 Tempo Alby Fotoposition 3 Klorindustrin i Alby Fotoposition 4 Järnvägsstationen i Ånge Fotoposition 5 Holmsnäset Fotoposition 6 Hammaren Riksintresseområde för kulturmiljövård kring Holmsjön Några få vindkraftverk kommer att synas tydligt från de ställen runt Folkets hus där närstående träd inte skymmer sikten. Påverkan bedöms som liten. Ett antal vindkraftverk kommer att synas från området runt fotopositionen där närstående hus och träd inte skymmer sikten. Påverkan bedöms som liten. Fotopositionen omges av infrastruktur för industriändamål vilket ger vindkraftverken en miljövänlig utstrålning i sammanhanget. Påverkan bedöms som försumbar. Med järnväg, elledningar, betongindustri och byggnader för både industri och bostäder i förgrunden ger inslaget av vindkraftverk en känsla av miljövänlig frammåtanda. Påverkan bedöms som liten. Med stort avstånd och skymmande skogsridåer kommer mindre delar av vindkraftparken att bli synlig. Påverkan bedöms som liten. Avståndet är mycket stor vilket gör att vindkraftverken kan vara svåra att se. Påverkan bedöms som försumbar. Riksintresset verkar för att bevara kulturella lämningar från människor som bott runt sjön och lämnat efter sig spår av många generationer. Vindkraftverken byggs utanför riksintresseområdet och kommer inte att påverka några av de fasta lämningarna. Den påverkan som kan uppstå är på de människor som betraktar lämningarna av mänsklig aktivitet från tidigare generationer. Inslaget av vindkraft i landskapsbilden kan då ses som tecken på att bygden lever vidare med fortsatt mänsklig närvaro. 12

13 9. Materialval, uppläggningsplatser etc Massbalans kommer att eftersträvas inom etableringsområdet genom att befintligt schaktmaterial återanvänds. Avtäckningsmassor återanvänds i slänter längs vägarnas sträckning samt att krossmaterial används till vägarnas överbyggnad. Vägar terrängmobiliseras så att så lite massor som möjligt flyttas. Preliminär massberäkning beskrivs nedan tabell 3. Om det ändå blir massor över sedan anläggandet är klart, så ges massor till grusleverantören enligt avtal. Vid byggande av vägar, anläggningsytor och fundament kommer berg och grusmaterial att användas. Det ligger i verksamhetsutövarens eget intresse att minimera och därigenom hushålla med dessa naturresurser. Massor som alstras i samband med schaktning och sprängning för vägar och fundament kommer så långt det är möjligt att användas till vägar och andra byggnationer inom området. I Tabell 2 uppskattas masshanteringen för vindkraftpark Östavall. Tabell 2 Massberäkningar Massberäkning Schaktmassor Fundament m³ 36 x 600 m³ x 1,2 (volymfaktor) Uppställningsytor och vägar m³ 36 x 300 m³ x 1,2 Totalt schaktmassor m³ Fyllningsmassor Fundament 5400 m³ 36 x 150 m³ Vägar och kranplaner m³ Totalt fyllningsmassor m³ Överbyggnadsmassor från sidotag Planer m³ 36 x 1500m² x 0,25m Ny väg m³ 9860m x 5m x 0,25m Totalt överbyggnadsmassor m³ Eventuellt massöverskott kommer att fördelas över uppställningsytorna. Om istället ytterligare material skulle behövas kommer det att tas från befintliga, alternativt nya, berg och moräntäkter inom närområdet. Eventuellt naturgrus (till betong) och sand (till elkabelgravar) 13

14 kommer att tas från befintliga täkter i närområdet utanför vindparken. Kvalitetskraven på gjutgrus kan innebära att särskilt utvalt naturgrus med låg slamhalt måste nyttjas. Produktvalsprincipen innebär att miljöfarliga produkter som används ska ersättas med mindre miljöfarliga produkter och ersättas med produkter som är mindre farliga för hälsan om det är möjligt. Sökanden kommer att följa denna princip och har rutiner för att kontinuerligt uppdatera personal på området. Där farliga ämnen används är skyddsåtgärder vidtagna. 10. Elledningar/anslutningar Anslutning mellan det interna elnätet i vindkraftparken och det externa elnätet kommer att projekteras och utföras av elnätbolaget med områdeskoncession. Inga ledningar kommer att dras genom reservat eller andra områden med skyddsklassad natur. I Figur 9 visas den preliminära dragningen av elledning mellan vindkraftparken och anslutningspunkten i huvudalternativet, Järnvägsforsen. Figur 9 Anslutning till externt elnät, huvudalternativ I Figur 10 visas en preliminär dragning av det interna elnätet. Det interna elnätet läggs i kabel och transformatorerna vid varje vindkraftverk står i små byggnader. Transformatorerna vid varje vindkraftverk står inneslutna i ett litet hus som hindrar fåglar från kontakt med utrustningen. Transformatorstationen som samlar ihop el från alla vindkraftverk innan elen förs ut på elnätet är en öppen transformatorstation vilket innebär en risk för fåglar. Sökanden anser att denna risk får vara acceptabel. 14

15 Figur 10 Internt elnät 11. Överensstämmelse med tillägg till översiktsplan I Tabell 3 redovisas hur planerna på vindkraftparken överensstämmer med översiktsplanens tillägg för vindkraftetableringar. Tabell 3 Överensstämmelse mellan översiktsplan och planerat vindkraftprojekt Riktlinje Uppfyllt Delvis Uppfyllt Utbyggnaden av vindkraften i Ånge kommun ska ske med stor hänsyn till landskapets förutsättningar. Större vindkraftsanläggningar ska därför lokaliseras inom skogsbygden medan Ljungans dalgång och Holmsjöbygden endast kan komma ifråga för etableringar av enstaka Vindkraftsparken ligger inom av kommunen angivet område lämpligt för vindkraft. Vindkraftsparken ligger inte i Ljungans dalgång ej heller vid Holmsjöbygden. Fotomontage har framtagits från ett flertalplatser för att kunna illustrera Ej upp fyllt 15

16 vindkraftverk. I skogsbygden ska särskild hänsyn visas till områden som har betydelse för vida utblickar i landskapet och till de stora naturskyddade områdena. Stora vindkraftsanläggningar bör placeras på ett avstånd av 7 10 km från varandra såvida de inte ligger så nära varandra att de lätt kan uppfattas som en och samma grupp. Det bör vara en strävan att alla vindkraftverk i en vindkraftsanläggning är av samma typ och ges en enhetlig utformning. Vid en vindkraftsetablering ska projektören belysa vilken inverkan etableringen kan få på utsiktspunkter och andra besöksmål. Detta är speciellt viktigt vid etableringar i blickfånget från kommunens viktigaste utsiktspunkter Flataklocken, Getberget och Bergåsen De sammantagna effekterna för landskapet av befintliga och nya vindkraftsetableringar ska alltid beskrivas av projektören i samband vindkraftsparkens synlighet. Vindkraftsparken kommer att dock tydligt att synas från stora delar av kommunen. Närmaste vindkraftsområde enligt tilläg till översiktsplan ligger på ett avstånd som överstiger 10 km Vindkraftverken som kommer att uppföras kommer att vara av märket Nordex. Dessa vindkraftverk kommer att ha samma navhöjd och samma rotordiameter. Den förväntade påverkan samt skyddsåtgärder beskrivs under kap 5 i Miljökonsekvensbeskrivningen Fotomontag e har framtagits från ett flertal platser för att kunna illustrera vindkraftspa rkens synlighet. I övrigt beskrivs vindkraftspa rkens inverkan på landskapsbil den i Miljökonsek vensbeskriv ningen kap 4, punkt 4.5 sid

17 med ansökan om tillstånd. Avståndet mellan ett vindkraftverk och närmaste permanent eller fritidsbostad ska vara tillräckligt stort för att undvika olägenheter i form av buller och skuggor. Avståndet ska alltid vara minst meter vid större vindkraftsanläggningar och minst 500 meter vid mindre grupper och enstaka verk om inte buller eller skuggberäkningar visar att större avstånd erfordras. Etablering av vindkraftsanläggningar eller enskilda vindkraftverk ska inte ske så att områden av nationell eller regional betydelse för naturvården eller kulturmiljövården påverkas på ett betydande sätt. Projektören ska visa på vilket sätt nationella, regionala och lokala natur och kulturmiljövärden påverkas av en planerad vindkraftanläggning och hur anläggningen kan anpassas till dessa värden. För vindkraftsanläggningar eller enskilda vindkraftverk som planeras inom två km från ett känt revir av kungsörn, havsörn eller pilgrimsfalk ska en särskild utredning om fåglarnas boplatser, rörelsemönster och uppehållsområden föregå lokaliseringsprövningen. Vid vindkraftsetableringar i områden där allmänheten ofta vistas ska projektören sätta upp varningsskyltar inom riskområdet för iskast. I de fall kommunen ställer krav på Närmaste avstånd till permanentboende är 1,8 Km. Ljud och skuggor kommer inte överskrida gällande riktvärde på 40dB(A) vid något fritidshus eller närboende Naturvården eller kulturmiljövården påverkas inte ur nationell eller regional betydelse på ett betydande sätt. Beskrivning av dessa värden, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Beskrivning av dessa värden, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Utredning utförd av Enetjärn Natur AB. Beskrivning, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Beskrivning, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Kommunen ställer ej krav på 17

18 upprättande av detaljplan för en vindkraftanläggning ska erforderliga tillstånd för att möjliggöra fortsatt jakt inom detaljplanerat område införskaffas från Polismyndigheten eller andra berörda myndigheter. Befintliga vägar bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Avståndet mellan närmaste vindkraftverk och allmän väg ska vara minst lika stort som vindkraftverkets totalhöjd, dock minst 50 meter. El ledningar inom en vindkraftsanläggning bör förläggas i marken i anslutning till det interna vägnätet. Om flera projektörer bygger vindkraftsanläggningar inom samma område bör de så långt som möjligt samverka om transformatorstationer och kring hur anläggningarnas ledningsnät ansluts till stam eller regionnät. detaljplan för detta område. Så kommer att ske. Beskrivs även i Miljökonsekvensbeskrivningen Uppfylls Inom vindkraftsparken kommer elledningar att markförläggas. Byggnation av det externa elnätet utförs av det elbolag som har nätkoncetion i området. Det sker en egen ansökan för denna del. Inom det av kommunen angivna området vid Östavall är det endast Nordex som ansöker om tillstånd för uppförande av en vindkraftspark. Nätanslutningsfrågan utförs av det elbolag som har nätkoncetion i området. Det sker en egen ansökan för denna del. 18

19 Projektören bör ha en dialog med berörda intressenter så tidigt som möjligt i processen. Dialogen bör minst inkludera följande parter länsstyrelsen (Bilaga 1 kapitel 13.) Vägverket (Bilaga 1 kapitel 10.) Luftfartsverket och berörda flygplatser (Bilaga 1, kapitel 11.) Försvarsmakten (Bilaga 1, kapitel 12.) kommunen (Bilaga 1 kapitel 13.) berörda fastighetsägare (Bilaga 1 kapitel 13.) lokal ornitologisk expertis (Bilaga 1 kapitel 3.) berörda samebyar (Bilaga 1 kapitel 8.) Beskrivs utförligt under kap 3 i Miljökonsekvensbeskrivningen 12. Alternativ lokalisering Utifrån ungefär 20 olika intressanta vindrika områden i mellansverige exkluderades tio av dem till följd av alltför stora konlikter med motstående intressen. Exempel på motstående intressen var skidanläggning som skulle behöva dras om med följden att en naturupplevelse begränsas på höjd under vintertid då spåret används. Ytterligare exempel på motstående intresse var områden där ljudnivåer överskrider 40 d B(A) vid fritidshus vilket bidrog till att flertalet högproduktiva planerade vindkraftverk skulle behöva tas bort. Projekten blev då för små för att motivera nya vägdragningar och elkabeldragningar. Av de återstående tio projekten framkom, efter ytterligare studier, problem med nätanslutningar eller så visade mätningar att vindtillgången inte var tillräcklig. På detta sätt trattas projekten från att vara många till att endast några få kvarstår som lämpliga sett utifrån en mängd aspekter. Inför Vindkraftpark Östavall fanns en mängd projekt som avslutades efter att studier genomförts. Kvar blev en handfull projekt där Östavall prioriterades utifrån en kostnad kontra nytta bedömning. Få eller inga motstående intressen, goda vindförhållanden och andra positiva resultat gör detta till ett av Sökandens mest intressanta projekt. 19

20 13. Alternativ utformning Under samråden och från utförda studier har information framkommit som lett till att den ursprungliga placeringen av vindkraftverken har förändrats något. I listan nedan samt i Figur 11 redovisas vilka vindkraftverk som flyttats samt anledningen till att de har flyttats. Vkv 35, 32, 27, 25, 8, 11, 12 flyttats till högre höjd som ger bättre vindresurs och bättre miljöoptimering. Vkv 36 flyttats bort från vkv 35 för att minska påverkan mellan vindkraftverken, vakförluster. Vkv 31 och 34 har flyttats bort från den fd fäbodvallen Ovansjöåsen för att minska påverkan på området. Vkv 33 har flyttats bort från ett naturintresseområde. Vkv 28 har flyttats söderut för att minska vakförluster. Vkv 29 har flyttats ut från ett naturintresseområde. Vkv 30 har flyttats norrut för att minska vakförluster. Vkv 19 har flyttats längre bort från våtmarken. Vkv 18 har flyttats längre från en bäck. Vkv 16 har flyttats bort från vilvägen för att vara mer än 350 meter från vägen pga iskast. Nya positionen är ett sämre vindläge pga lägre höjd. Vkv 5 har flyttats norrut för att uppfylla trafikverkets krav på 350 meter till bilväg. Vkv 6 flyttat för att minska vakförluster pga flytt av vkv 5. Vkv 1, 2, 3, 4 flyttade österut för att minska ljudpåverkan på Jönzéns stuga. Vkv 13 flyttat bort från raststugan på Tovåsen samt bort från naturintresseområde. Vkv 14, 15 flyttade bort från vkv 13 för att minska vakförluster. 20

21 Figur 11 Ursprunglig layout (blå verk), ny layout efter samråd (röda verk) 21

22 14. Kumulativa effekter I Ånge kommun projekteras (såvitt Sökanden vet) vindkraftparker på plats 15. Fjället/Tovåsen (av Sökanden kallad vindkraftpark Östavall) 12. Långåsen 2. Holmsjöåsen 14. Klevberget. Se karta i Figur 12. På ställen som Hammaren och Holmsjönäset kommer både vindkraftparken på Fjället/Tovåsen och vindkraftparken på Holmsjöåsen att synas. Avståndet mellan Fjället/Tovåsen och Holmsjöåsen är drygt 11 km och Sökanden bedömer de kumulativa effekterna som små på grund av det stora avståndet mellan vindkraftparkerna. Det stora avståndet mellan vindkraftparken på Fjället/Tovåsen och Hammaren gör att vindkraftverken vid vissa väderlekar kan bli svåra att se från denna punkt och även detta är en anledning till att Sökanden anser att de kumulativa effekterna blir små vid Hammaren. Från Ånge tätort kommer både vindkraftparkenpå Fjället/Tovåsen och vindkraftparken på Långåsen att synas från vissa positioner. Avståndet mellan Ånge tätort och respektive vindkraftpark är drygt 10 km. Det inbördes avståndet mellan de två vindkraftparkerna är ca 10 km. De kumulativa effekterna på Ånge tätort av Fjället/Tovåsen och Långåsen bedöms av Sökanden som små på grund av de stora avstånden. Mellan Fjället/Tovåsen och Långåsen ligger en ort vid namn Råsjö. Bebyggelsen i Råsjö omgärdas av skog och den visuella påverkan bedöms av Sökanden vara liten då skogen kommer att skymma stor del av sikten mot vindkraftverken. Några kumulativa effekter bedöms inte kunna uppstå mellan Fjället/Tovåsen och Klevberget på grund av avståndet mellan de två vindkraftparkerna som är 32 km. 22

23 Figur 12 Intresseområden för vindkraftverk i Ånge kommun 15. Återställning och avveckling Etableringsutformning Under ett uppbyggnadsskede av en vindkraftspark behövs ett antal byggnader i närheten av byggplatsen. Olika uppställningsytor och massupplag är en nödvändig del för att kunna parkera fordon, lasta av komponenter och förvara schaktmassor. Det mesta av byggnationerna avseende elnät, fundament och vägar kan ske över hela året men resningen av själva vindkraftverken bör ske under sommar eller höst med tanke på framkomlighet för transportfordon och bärighet på vägar. Byggnader Under vindkraftsparkens byggnadsfas behövs ett platskontor med ett antal temporära byggnader nära vindkraftsparkens område. Dessa byggnader är personalbaracker med omklädningsrum, toaletter, platskontor samt verkstad. Utanför dessa byggnader behövs parkeringar för fordon. Detta kommer att vara placerat i nära anslutning till eller inom vindkraftanläggningen för att vara lättillgängliga för dem som arbetar i området. Denna yta behöver ett markområde på ungefär 100 x 100 m eller m 2 till förfogande. Markområden för tillfälliga byggnader kommer att återställas till skogsmark inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. En eller flera permanenta servicebyggnader kan komma att behöva uppföras inom området, storlek och placering på dessa byggnader är i dagsläget okänt. 23

24 Schaktning och markarbeten Främst vid fundamentsbyggnation, men även vid byggnation av vägar och elnät, kommer marken att behöva bearbetas på de flesta områden. Detta kommer att innebära att marken blir tvungen att schaktas i viss utsträckning. I vissa fall måste även sprängningsarbete utföras. Dettas kommer att ske med största möjliga hänsyn till naturvärden. Massupplag Vid byggnadsarbetet behövs flera massupplag i området både för byggnation av vägar och byggnation av fundament. Ett större massupplag måste finnas i området för omlastning och förvaring av fyllnadsmassor. Områden för massupplag kommer att återställas inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. Uppställningsytor och vägar Området måste innefatta flera uppställningsplatser för fordon och maskinkomponenter. En större uppställningsyta för fordon kan kombineras med massupplaget. Utöver denna uppställningsyta kommer vid varje vindkraftverk att anläggas en mindre hårdgjord uppställningsyta för uppställning av lyftkranar och uppläggning av delar till vindkraftverket. Dessa ytor på ca m2 kommer att vara permanenta. Alla uppställningsytor förutm de invid varje vindkraftverk kommer i möjligaste mån att återställas inom ett år efter driftsättning av hela vindkraftparken. Återställning av mark enligt ovan sker i samråd med Ånge kommun och i så stor utsträckning som möjligt enligt dåtidens gällande teknik och lagstiftning, dock senast ett år efter driftsättning. 16. Egenkontroll Sökanden avser, i enlighet med prövningsmyndighetens önskemål, att i sitt egenkontrollprogram också ha kontrollprogram för naturmiljö och fågelliv i området. Detta för att visa hur naturmiljö och fågelliv påverkas av verksamheten. Eftersom det enligt samrådet med samebyn framkommit att rennäring inte bedrivs i området kommer egenkontroll inte att utföras gällande rennäring. Sökanden har för avsikt att kontrollera naturmiljö och fågelliv genom att vidta följande åtgärder. En fågel och naturmiljöstudie genomförs genom undersökningar före anläggningsarbetena inleds, under anläggningsarbetena och ett år efter att vindkraftverken är monterade och har tagits i bruk. Naturmiljö och fågelstudien omfattar geologiska, hydrologiska, biologiska undersökningar där arter noteras och påverkan på dessa undersöks. 17. Kunskapskravet Sökanden kommer att tillse att byggnation utförs enligt vad som står skrivet i denna ansökan. Detta kommer att ske genom byggsamråd samt genom att ett dokument upprättas som på ett lättöverskådligt sätt beskriver alla åtgärder. Detta dokument kommer att delges entreprenörer vid upphandling och senast en vecka innan entreprenören påbörjar arbete. 24

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell Bliekevare vindkraftspark i Dorotea kommun. Foto: Åsa Laurell Fallgropar i MKB vid tillståndsansökan för vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell FÖRST BERÖM! --- Rundringning g bland länen (Jämtland, Skåne,

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND FÖR VINDKRAFT PÅ LAND

MILJÖTILLSTÅND FÖR VINDKRAFT PÅ LAND INFORMATION 1(8) MILJÖTILLSTÅND FÖR VINDKRAFT PÅ LAND Vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsetablering minst bör innehålla Omfattning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GRANBERG 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning Svartåsens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SVARTÅSEN 2/7 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun. Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref:

Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun. Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref: Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref: 02322-001693 Revision History Issue Date Author Nature And Location Of Change

Läs mer

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande.

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande. Till Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljöprövningsdelegationen 791 84 Falun Vindkraftprojekt Hälsingeskogen: komplettering Dnr 551-7900-2013 Bergvik Skog AB (nedan Sökanden eller Bergvik) får inkomma med

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer