Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun"

Transkript

1 Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 25 SE UPPSALA/Sweden Kontaktperson Tel Datum Kristian Lilliesköld Komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall, Ånge kommun Länsstyrelsens diarienummer Genom Beslut daterat den 28 mars 2011 begärde miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västernorrland att Nordex Sverige AB skall inkomma med komplettering avseende vindkraftprojekt Östavall innan den 31 maj Detta dokument utgör efterfrågade kompletteringar. Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 21 SE UPPSALA Sweden Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Registered Office: Uppsala Reg. No.: VAT-ID: SE Board of Directors: Michael Henriksson Carsten Pedersen Thomas Richterich Bank: Svenska Handelsbanken BG: SWIFT: HANDSESS Bank Account/IBAN: SEK: SE EUR: SE

2 Innehållsförteckning ANSÖKAN 1. Verksamhetens omfattning 2. Strandskydd 3. Igångsättningstid MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 4. Samråd med rennäringen 5. Byggnader 6. Skyddsåtgärder kringverksamheter 7. Naturmiljö 8. Visuella och estetiska värden 9. Materialval, uppläggningsplatser etc 10. Elledningar/anslutningar 11. Överensstämmelse med översiktsplan 12. Alternativ lokalisering 13. Alternativ utformning 14. Kumulativa effekter 15. Återställning och avveckling 16. Egenkontroll 17. Kunskapskravet 2

3 1. Verksamhetens omfattning Bolagets ansökan om tillstånd omfattar följande verksamheter: A. Anlägga fundament B. Anlägga väg, se Figur 1 nedan (se även sidan 14 i MKB) C. Anlägga el och telekabel både i mark och på stolpe (se sid 13 i MKB) D. Anlägga både permanenta och tillfälliga uppställningsytor för material. De tillfälliga uppställningsytorna återställs inom ett år efter driftsatt vindkraftpark E. Anlägga transformatorkiosk vid varje vindkraftverk (Figur 7) F. Anlägga transformatorstation mot externt elnät (Figur 8) G. Anlägga temporära samt eventuellt permanenta servicebyggnader med mobila vatten och avloppsanläggningar (slutet system) H. Transportera byggmaterial till byggarbetsplatsen I. Tillverka betong i mobil betongstation för fundamentskonstruktioner Figur 1 Byggnation Storrun, Jämtland 2. Strandskydd Inga vindkraftverk kommer att byggas inom ett avstånd av 100 meter från sjöar och bäckar eller i våtmarker. Vägdragningen kommer att ske så att vi ej kommer att gå in i våtmarker tillhörande naturmiljö klass 1. Vägdragningen i övrigt kommer i möjligaste mån att planeras med hänsyn till de naturvärden och våtmarker som finns i området och stor vikt läggs vid att inte störa hydrologin, detta genom att i så stor utsträckning som möjligt anlägga vägen på vattendelaren 3

4 och anlägga vägtrummor på erforderliga platser, se Figur 2 nedan. Vid områden med kraftig lutning kommer vägarna att dräneras med hjälp av diken enligt Figur 2 nedan. Figur 2 Exempel på utformning av intern väg inom anläggningen Utgångspunkten är att vägdragningen kommer att utföras utan behov av markavvattning, vilket innebär att det inte kommer att vara aktuellt med någon tillståndspliktig vattenverksamhet. Slutgiltig vägsträckning kommer att beslutas i samråd med tillståndsmyndigheten. Anläggningsytor och nya vägar nära områden med höga naturvärden kommer att markeras i terrängen under anläggningstiden i syfte att minimera risken för körning och andra verksamheter i dessa områden. I det fall väg över myrmark blir aktuellt kommer denna att anläggas med teknik som säkerställer att det inte blir nedströmseffekter i myren. Vägen kommer att anläggas, beroende på torvens djup, antingen på en permeabel bank eller på geotextil. Dessa metoder säkerställer att vatten kan passera i respektive under vägbanken. Nygyggnation och förstärkning av vägar kommer att ske med hänsyn till bäckar för att inte påverka miljön i dessa genom exempelvis grumling (se 4

5 nedan Grumling) och vandringshinder. Vid vägpassage av vattendrag kommer det att läggas ny trumma vilket kommer att anmälas till länsstyrelsen i enlighet med miljöbalken. Eventuella nya vägtrummor eller liknande kommer att anläggas så att vatten och vattenlevande djur fritt ska kunna passera. Markarbeten i anslutning till vattendrag kommer om möjligt utföras under torrsäsong för att undvika grumling i nedströms liggande vattendrag. Om detta ej är möjligt kommer i samråd med Länsstyrelsen användas bästa tänkbara teknik för att minimera eventuell grumling (se nedan under Grumling). Grumling I de fall där risken bedöms som stor att grumling kan uppstå finns olika tekniker för att förhindra slamtransporter och onödig grumling av angränsande vattendrag. Ett sätt är att genom utplacerande av halmbalar i bäckar, diken mm som med jämna tidsintervaller under byggnationen byts ut. Se Figur 3 nedan. Figur 3 Bild från Vindkraft i Bräcke kommun Tillägg till översiktsplan Vid markarbeten skall risk för grumling och slamtransporter samt erosion beaktas. Vägtrummor mm skall utföras så att de inte utgör vandringshinder för fisk och andra vattenorganismer 3. Igångsättningstid Med igångsättningstid avser Sökanden den tid då första åtgärden vidtas fysiskt på plats för att påbörja anläggandet av vindkraftverksamheten såsom att påbörja anläggandet av väg. 4. Samråd med rennäringen Samebyn Jijnjevaeries yttrande finns i Figur 4 nedan. 5

6 Figur 4 Samebyn Jijnjevaeries yttrande 5. Byggnader Jönzéns stuga markeras på karta i Figur 5. I Figur 11, under punkt 12 nedan, illustreras på karta hur vindkraftverken närmast Jönzéns stuga har flyttats i riktning bort från stugan efter samrådet. Figur 6 visar foto på jönzéns stuga. Figur 5 Karta som markerar Jönzéns stuga 6

7 Figur 6 Jönzéns stuga 6. Skyddsåtgärder kringverksamheter A. Anlägga fundament Fundamenten för respektive vindkraftverk kan skilja sig pga marken under vindkraftverket. Om vindkraftverket står på berg kommer sprängning att krävas för att få en plan yta. Är hållfastheten på berget hög kan bergsförankring användas och mindre betong krävs då. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. Geologisk undersökning kommer även att göras för att välja bästa teknik för varje enskilt fundament. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från fundamentsanläggandet som ringa. B. Anlägga väg (se sidan 14 i MKB) Utöver befintlig väg upp till Östavall behövs en väg fram till varje vindkraftverk för transport under byggtiden samt för drift och underhåll under drifttiden. Från de befintliga vägar som finns vid Östavall kommer ett internt vägnät anläggas inom vindkraftsparken. Inom det interna vägnätet bör ett antal mötesplatser anläggas med ett avstånd på ungefär 300m vid fri sikt, i annat fall ungefär 200m. Den dimensionerande hastigheten för vägen är 30km/h. Där 7

8 vägsträckningen blir lång måste i vissa fall en extra stor vändyta finnas för transportfordonen, denna yta kombineras då med den uppställningsyta som behövs vid vindkraftverken. o Risk: Risken är att byggnation av väg kan påverka naturmiljön, arkeologiska lämningar samt hydrologin i marken. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3, med avsteg för område 7, se punkt 7 nedan. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. Om hydrologin riskeras att bli påverkad kommer vedertagna byggmetoder såsom vägtrumma att användas för att förebygga påverkan. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas, undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning och åtgärder vidtas för att bevara hydrologin bedöms av Sökanden konsekvenserna från vägar som ringa. C. Anlägga el och telekabel både i mark och på stolpe (se sid 13 i MKB) Elledningar kommer främst att anläggas i kablar inom vindkraftområdet vid sidan av vägar. Anslutning till externt elnät sker med luftledning. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden intekommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från elledningar som ringa. Risken för att fåglar flyger in i luftledningar mellan vindkraftparken och det externa elnätet anses som liten och försumbar i förhållande till alla andra luftledningar som finns världen över. D. Anlägga både permanenta och tillfälliga uppställningsytor för material. De tillfälliga uppställningsytorna återställs inom ett år efter driftsatt vindkraftpark Uppställningsytor är grusplaner gjorda för upplag av olika saker. Ytan för produktionsskog minskas. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från uppställnigsytor som ringa. E. Anlägga transformatorkiosk vid varje vindkraftverk (Figur 7) Transformatorerna vid respektive vindkraftverk är inneslutna i ett litet hus enligt Figur 7 som står några få meter från tornets fot. o Risk: Risken är att byggnation av fundament kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. 8

9 o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: Då vindkraftverket ändå måste ha en öppen yta kring tornet för montage och service innebär detta tillskott av en liten byggnad inte att ytterligare skogsmark måste tas i anspråk. Vindkraftverken kommer som nämnt inte att byggas i skyddsklassad natur och arkeologisk undersökning kommer vara utförd innan byggnation varför Sökanden bedömer påverkan som ringa. Figur 7 Exempel på transformatorkiosk vid varje vindkraftverk F. Anlägga transformatorstation mot externt elnät (Figur 8) Transformatorstationen ansluter vindkraftparken till det externa elnätet och ligger inom området. Transformatorstationen inhägnas med stängsel och tar ett tiotal kvadratmeter i anspråk. o Risk: Risken är att byggnation av transformatorstation kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. 9

10 o Bedömning: Eftersom skyddsvärda områden inte kommer att bebyggas och eftersom undersökningar kommer att genomföras för att minimera risk för störning bedöms av Sökanden konsekvenserna från transformatorstation som ringa. Figur 8 Transformator station mot externt elnät, Storrun. G. Anlägga temporära samt eventuellt permanenta servicebyggnader med mobila vatten och avloppsanläggningar (slutet system) Temporära och permanenta byggnader för byggarbetare och reservdelar kommer att uppföras bland annat för att uppfylla arbetsmiljölagens krav. o Risk: Risken är att byggnation av servicebyggnader kan påverka naturmiljön och arkeologiska lämningar. o Skyddsåtgärd: Ingen åverkan kommer att göras i områden som klassats som naturmiljö Klass 1 3. Platsspecifika undersökningar kommer att göras gällande naturvärden och arkeologi innan anläggandet. o Bedömning: De temporära byggnaderna tas bort och marken kommer att återställas inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. Därmed anser Sökanden att påverkan blir liten. H. Transportera byggmaterial till byggarbetsplatsen Byggnation av vindkraftpark innebär många lastbilstransporter. o Risk: Dammning och buller kan uppstå. 10

11 o Skyddsåtgärd: Vattenbil kommer att finnas på plats för dammbindning. Transporter kommer att ske på sådant sätt att naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller uppfylls. o Bedömning: Med avseende på skyddsåtgärderna bedömer Sökanden påverkan som liten. I. Tillverka betong i mobil betongstation för fundamentskonstruktioner Betong krävs till vindkraftverkens fundament. o Risk: Dammning av transporter, buller och inandning av dammande cement. o Skyddsåtgärd: Om Sökanden väljer att använda en mobil betongstation inom området kommer nedanstående försiktighetsmått att följas. Buller kan uppstå från transporter samt från dieselmotorer i betongstationen. Bullernivåer kommer att följa Natuvårdsverkets riktlinjer. Vatten som används till betongtillverkningen kommer att vara kommunalt dricksvatten. Val av uttag för kommunalt vatten görs i samråd med kommunen. Stenmaterial för betongtillverkningen kan utgöras av både berg och naturgrus. Dessa massor kommer att tas från godkända täkter företrädesvis i närområdet. Dammning längs vägar kan uppstå av transporterna. Vattenbil kommer att finnas på plats för dammbindning. Dammning av cement vid överförsel från bil till behållare på plats förebyggs genom inbyggda cyklonfilter. De kemikalier som hanteras på plats är ej riskklassificerade och kommer att hanteras enligt av myndigheter givna riktlinjer. Utsläpp till mark och vatten kommer inte att förekomma såvida inte olycka inträffar. Alla former av olyckor förebyggs i största möjliga mån. Skulle någon form av läckage uppstå kommer sanering att utföras i samråd med tillsynsmyndigheten. o Bedömning: Med ovan nämnda skyddsåtgärder bedöms påverkan som liten av Sökanden. 7. Naturmiljö Bolaget kommer att använda sig av följande skyddsåtgärder för naturmiljöområdena Klass 1 3: Byggnation av vindkraftverk och vägar eller andra fysiska åtgärder kommer inte att utföras i områden med naturmiljö Klass 1, Klass 2 och Klass 3. Det kan påpekas att vindkraftverk nummer 29 står precis utanför gränsen till ett Klass 2 område. Ett undantag kommer att göras och det är en väg som kommer att byggas genom område 7 som är ett Klass 1 område. Område 7 beskrivs som Naturgranskog med lövinslag. Grov asp och sälg finns. Rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier samt stående död ved. Tydliga spår av brand. Stubbar förekommer. Blåsippa, smultron, midsommarblomster, lunglav, liljekonvalj. Delar av området är frivilligt avsatt av SCA. Anledningen till att denna väg kommer att byggas genom det miljöklassade området är för att alternativet anses av Sökanden ge större miljöpåverkan. Alternativet är att låta alla transporter gå nedför berget i nordvästlig riktning och köra runt och komma in från nordost eller väst genom Östavall. Vid byggnation genom 11

12 område 7 kommer försiktighetsmått att vidtas i form av undvikande av de mest känsliga områdena. För Floberget och våtmarker Klass 1 såsom Storflon kommer även en skyddszon på 100 meter att upprättas som buffert inom vilken ingen fysisk påverkan får utföras för att minimera kanteffekter. Vägar kommer vid eventuell passage av våtmarker eller bäckar att förses med nödvändig utrustning såsom vägtrummor för att förhindra förändring av hydrologiska förhållanden. 8. Visuella och estetiska värden I Tabell 1 beskriver bolaget sin bedömning av påverkan från respektive fotopunkt. Tabell 1 Bolagets bedömning av påverkan från respective fotopunkt Fotoposition 1 Folkets hus Östavall Fotoposition 2 Tempo Alby Fotoposition 3 Klorindustrin i Alby Fotoposition 4 Järnvägsstationen i Ånge Fotoposition 5 Holmsnäset Fotoposition 6 Hammaren Riksintresseområde för kulturmiljövård kring Holmsjön Några få vindkraftverk kommer att synas tydligt från de ställen runt Folkets hus där närstående träd inte skymmer sikten. Påverkan bedöms som liten. Ett antal vindkraftverk kommer att synas från området runt fotopositionen där närstående hus och träd inte skymmer sikten. Påverkan bedöms som liten. Fotopositionen omges av infrastruktur för industriändamål vilket ger vindkraftverken en miljövänlig utstrålning i sammanhanget. Påverkan bedöms som försumbar. Med järnväg, elledningar, betongindustri och byggnader för både industri och bostäder i förgrunden ger inslaget av vindkraftverk en känsla av miljövänlig frammåtanda. Påverkan bedöms som liten. Med stort avstånd och skymmande skogsridåer kommer mindre delar av vindkraftparken att bli synlig. Påverkan bedöms som liten. Avståndet är mycket stor vilket gör att vindkraftverken kan vara svåra att se. Påverkan bedöms som försumbar. Riksintresset verkar för att bevara kulturella lämningar från människor som bott runt sjön och lämnat efter sig spår av många generationer. Vindkraftverken byggs utanför riksintresseområdet och kommer inte att påverka några av de fasta lämningarna. Den påverkan som kan uppstå är på de människor som betraktar lämningarna av mänsklig aktivitet från tidigare generationer. Inslaget av vindkraft i landskapsbilden kan då ses som tecken på att bygden lever vidare med fortsatt mänsklig närvaro. 12

13 9. Materialval, uppläggningsplatser etc Massbalans kommer att eftersträvas inom etableringsområdet genom att befintligt schaktmaterial återanvänds. Avtäckningsmassor återanvänds i slänter längs vägarnas sträckning samt att krossmaterial används till vägarnas överbyggnad. Vägar terrängmobiliseras så att så lite massor som möjligt flyttas. Preliminär massberäkning beskrivs nedan tabell 3. Om det ändå blir massor över sedan anläggandet är klart, så ges massor till grusleverantören enligt avtal. Vid byggande av vägar, anläggningsytor och fundament kommer berg och grusmaterial att användas. Det ligger i verksamhetsutövarens eget intresse att minimera och därigenom hushålla med dessa naturresurser. Massor som alstras i samband med schaktning och sprängning för vägar och fundament kommer så långt det är möjligt att användas till vägar och andra byggnationer inom området. I Tabell 2 uppskattas masshanteringen för vindkraftpark Östavall. Tabell 2 Massberäkningar Massberäkning Schaktmassor Fundament m³ 36 x 600 m³ x 1,2 (volymfaktor) Uppställningsytor och vägar m³ 36 x 300 m³ x 1,2 Totalt schaktmassor m³ Fyllningsmassor Fundament 5400 m³ 36 x 150 m³ Vägar och kranplaner m³ Totalt fyllningsmassor m³ Överbyggnadsmassor från sidotag Planer m³ 36 x 1500m² x 0,25m Ny väg m³ 9860m x 5m x 0,25m Totalt överbyggnadsmassor m³ Eventuellt massöverskott kommer att fördelas över uppställningsytorna. Om istället ytterligare material skulle behövas kommer det att tas från befintliga, alternativt nya, berg och moräntäkter inom närområdet. Eventuellt naturgrus (till betong) och sand (till elkabelgravar) 13

14 kommer att tas från befintliga täkter i närområdet utanför vindparken. Kvalitetskraven på gjutgrus kan innebära att särskilt utvalt naturgrus med låg slamhalt måste nyttjas. Produktvalsprincipen innebär att miljöfarliga produkter som används ska ersättas med mindre miljöfarliga produkter och ersättas med produkter som är mindre farliga för hälsan om det är möjligt. Sökanden kommer att följa denna princip och har rutiner för att kontinuerligt uppdatera personal på området. Där farliga ämnen används är skyddsåtgärder vidtagna. 10. Elledningar/anslutningar Anslutning mellan det interna elnätet i vindkraftparken och det externa elnätet kommer att projekteras och utföras av elnätbolaget med områdeskoncession. Inga ledningar kommer att dras genom reservat eller andra områden med skyddsklassad natur. I Figur 9 visas den preliminära dragningen av elledning mellan vindkraftparken och anslutningspunkten i huvudalternativet, Järnvägsforsen. Figur 9 Anslutning till externt elnät, huvudalternativ I Figur 10 visas en preliminär dragning av det interna elnätet. Det interna elnätet läggs i kabel och transformatorerna vid varje vindkraftverk står i små byggnader. Transformatorerna vid varje vindkraftverk står inneslutna i ett litet hus som hindrar fåglar från kontakt med utrustningen. Transformatorstationen som samlar ihop el från alla vindkraftverk innan elen förs ut på elnätet är en öppen transformatorstation vilket innebär en risk för fåglar. Sökanden anser att denna risk får vara acceptabel. 14

15 Figur 10 Internt elnät 11. Överensstämmelse med tillägg till översiktsplan I Tabell 3 redovisas hur planerna på vindkraftparken överensstämmer med översiktsplanens tillägg för vindkraftetableringar. Tabell 3 Överensstämmelse mellan översiktsplan och planerat vindkraftprojekt Riktlinje Uppfyllt Delvis Uppfyllt Utbyggnaden av vindkraften i Ånge kommun ska ske med stor hänsyn till landskapets förutsättningar. Större vindkraftsanläggningar ska därför lokaliseras inom skogsbygden medan Ljungans dalgång och Holmsjöbygden endast kan komma ifråga för etableringar av enstaka Vindkraftsparken ligger inom av kommunen angivet område lämpligt för vindkraft. Vindkraftsparken ligger inte i Ljungans dalgång ej heller vid Holmsjöbygden. Fotomontage har framtagits från ett flertalplatser för att kunna illustrera Ej upp fyllt 15

16 vindkraftverk. I skogsbygden ska särskild hänsyn visas till områden som har betydelse för vida utblickar i landskapet och till de stora naturskyddade områdena. Stora vindkraftsanläggningar bör placeras på ett avstånd av 7 10 km från varandra såvida de inte ligger så nära varandra att de lätt kan uppfattas som en och samma grupp. Det bör vara en strävan att alla vindkraftverk i en vindkraftsanläggning är av samma typ och ges en enhetlig utformning. Vid en vindkraftsetablering ska projektören belysa vilken inverkan etableringen kan få på utsiktspunkter och andra besöksmål. Detta är speciellt viktigt vid etableringar i blickfånget från kommunens viktigaste utsiktspunkter Flataklocken, Getberget och Bergåsen De sammantagna effekterna för landskapet av befintliga och nya vindkraftsetableringar ska alltid beskrivas av projektören i samband vindkraftsparkens synlighet. Vindkraftsparken kommer att dock tydligt att synas från stora delar av kommunen. Närmaste vindkraftsområde enligt tilläg till översiktsplan ligger på ett avstånd som överstiger 10 km Vindkraftverken som kommer att uppföras kommer att vara av märket Nordex. Dessa vindkraftverk kommer att ha samma navhöjd och samma rotordiameter. Den förväntade påverkan samt skyddsåtgärder beskrivs under kap 5 i Miljökonsekvensbeskrivningen Fotomontag e har framtagits från ett flertal platser för att kunna illustrera vindkraftspa rkens synlighet. I övrigt beskrivs vindkraftspa rkens inverkan på landskapsbil den i Miljökonsek vensbeskriv ningen kap 4, punkt 4.5 sid

17 med ansökan om tillstånd. Avståndet mellan ett vindkraftverk och närmaste permanent eller fritidsbostad ska vara tillräckligt stort för att undvika olägenheter i form av buller och skuggor. Avståndet ska alltid vara minst meter vid större vindkraftsanläggningar och minst 500 meter vid mindre grupper och enstaka verk om inte buller eller skuggberäkningar visar att större avstånd erfordras. Etablering av vindkraftsanläggningar eller enskilda vindkraftverk ska inte ske så att områden av nationell eller regional betydelse för naturvården eller kulturmiljövården påverkas på ett betydande sätt. Projektören ska visa på vilket sätt nationella, regionala och lokala natur och kulturmiljövärden påverkas av en planerad vindkraftanläggning och hur anläggningen kan anpassas till dessa värden. För vindkraftsanläggningar eller enskilda vindkraftverk som planeras inom två km från ett känt revir av kungsörn, havsörn eller pilgrimsfalk ska en särskild utredning om fåglarnas boplatser, rörelsemönster och uppehållsområden föregå lokaliseringsprövningen. Vid vindkraftsetableringar i områden där allmänheten ofta vistas ska projektören sätta upp varningsskyltar inom riskområdet för iskast. I de fall kommunen ställer krav på Närmaste avstånd till permanentboende är 1,8 Km. Ljud och skuggor kommer inte överskrida gällande riktvärde på 40dB(A) vid något fritidshus eller närboende Naturvården eller kulturmiljövården påverkas inte ur nationell eller regional betydelse på ett betydande sätt. Beskrivning av dessa värden, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Beskrivning av dessa värden, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Utredning utförd av Enetjärn Natur AB. Beskrivning, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Beskrivning, förväntad påverkan och eventuella skyddsåtgärder beskrivs främst i Kap 5 Miljökonsekvensbeskrivningen Kommunen ställer ej krav på 17

18 upprättande av detaljplan för en vindkraftanläggning ska erforderliga tillstånd för att möjliggöra fortsatt jakt inom detaljplanerat område införskaffas från Polismyndigheten eller andra berörda myndigheter. Befintliga vägar bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Avståndet mellan närmaste vindkraftverk och allmän väg ska vara minst lika stort som vindkraftverkets totalhöjd, dock minst 50 meter. El ledningar inom en vindkraftsanläggning bör förläggas i marken i anslutning till det interna vägnätet. Om flera projektörer bygger vindkraftsanläggningar inom samma område bör de så långt som möjligt samverka om transformatorstationer och kring hur anläggningarnas ledningsnät ansluts till stam eller regionnät. detaljplan för detta område. Så kommer att ske. Beskrivs även i Miljökonsekvensbeskrivningen Uppfylls Inom vindkraftsparken kommer elledningar att markförläggas. Byggnation av det externa elnätet utförs av det elbolag som har nätkoncetion i området. Det sker en egen ansökan för denna del. Inom det av kommunen angivna området vid Östavall är det endast Nordex som ansöker om tillstånd för uppförande av en vindkraftspark. Nätanslutningsfrågan utförs av det elbolag som har nätkoncetion i området. Det sker en egen ansökan för denna del. 18

19 Projektören bör ha en dialog med berörda intressenter så tidigt som möjligt i processen. Dialogen bör minst inkludera följande parter länsstyrelsen (Bilaga 1 kapitel 13.) Vägverket (Bilaga 1 kapitel 10.) Luftfartsverket och berörda flygplatser (Bilaga 1, kapitel 11.) Försvarsmakten (Bilaga 1, kapitel 12.) kommunen (Bilaga 1 kapitel 13.) berörda fastighetsägare (Bilaga 1 kapitel 13.) lokal ornitologisk expertis (Bilaga 1 kapitel 3.) berörda samebyar (Bilaga 1 kapitel 8.) Beskrivs utförligt under kap 3 i Miljökonsekvensbeskrivningen 12. Alternativ lokalisering Utifrån ungefär 20 olika intressanta vindrika områden i mellansverige exkluderades tio av dem till följd av alltför stora konlikter med motstående intressen. Exempel på motstående intressen var skidanläggning som skulle behöva dras om med följden att en naturupplevelse begränsas på höjd under vintertid då spåret används. Ytterligare exempel på motstående intresse var områden där ljudnivåer överskrider 40 d B(A) vid fritidshus vilket bidrog till att flertalet högproduktiva planerade vindkraftverk skulle behöva tas bort. Projekten blev då för små för att motivera nya vägdragningar och elkabeldragningar. Av de återstående tio projekten framkom, efter ytterligare studier, problem med nätanslutningar eller så visade mätningar att vindtillgången inte var tillräcklig. På detta sätt trattas projekten från att vara många till att endast några få kvarstår som lämpliga sett utifrån en mängd aspekter. Inför Vindkraftpark Östavall fanns en mängd projekt som avslutades efter att studier genomförts. Kvar blev en handfull projekt där Östavall prioriterades utifrån en kostnad kontra nytta bedömning. Få eller inga motstående intressen, goda vindförhållanden och andra positiva resultat gör detta till ett av Sökandens mest intressanta projekt. 19

20 13. Alternativ utformning Under samråden och från utförda studier har information framkommit som lett till att den ursprungliga placeringen av vindkraftverken har förändrats något. I listan nedan samt i Figur 11 redovisas vilka vindkraftverk som flyttats samt anledningen till att de har flyttats. Vkv 35, 32, 27, 25, 8, 11, 12 flyttats till högre höjd som ger bättre vindresurs och bättre miljöoptimering. Vkv 36 flyttats bort från vkv 35 för att minska påverkan mellan vindkraftverken, vakförluster. Vkv 31 och 34 har flyttats bort från den fd fäbodvallen Ovansjöåsen för att minska påverkan på området. Vkv 33 har flyttats bort från ett naturintresseområde. Vkv 28 har flyttats söderut för att minska vakförluster. Vkv 29 har flyttats ut från ett naturintresseområde. Vkv 30 har flyttats norrut för att minska vakförluster. Vkv 19 har flyttats längre bort från våtmarken. Vkv 18 har flyttats längre från en bäck. Vkv 16 har flyttats bort från vilvägen för att vara mer än 350 meter från vägen pga iskast. Nya positionen är ett sämre vindläge pga lägre höjd. Vkv 5 har flyttats norrut för att uppfylla trafikverkets krav på 350 meter till bilväg. Vkv 6 flyttat för att minska vakförluster pga flytt av vkv 5. Vkv 1, 2, 3, 4 flyttade österut för att minska ljudpåverkan på Jönzéns stuga. Vkv 13 flyttat bort från raststugan på Tovåsen samt bort från naturintresseområde. Vkv 14, 15 flyttade bort från vkv 13 för att minska vakförluster. 20

21 Figur 11 Ursprunglig layout (blå verk), ny layout efter samråd (röda verk) 21

22 14. Kumulativa effekter I Ånge kommun projekteras (såvitt Sökanden vet) vindkraftparker på plats 15. Fjället/Tovåsen (av Sökanden kallad vindkraftpark Östavall) 12. Långåsen 2. Holmsjöåsen 14. Klevberget. Se karta i Figur 12. På ställen som Hammaren och Holmsjönäset kommer både vindkraftparken på Fjället/Tovåsen och vindkraftparken på Holmsjöåsen att synas. Avståndet mellan Fjället/Tovåsen och Holmsjöåsen är drygt 11 km och Sökanden bedömer de kumulativa effekterna som små på grund av det stora avståndet mellan vindkraftparkerna. Det stora avståndet mellan vindkraftparken på Fjället/Tovåsen och Hammaren gör att vindkraftverken vid vissa väderlekar kan bli svåra att se från denna punkt och även detta är en anledning till att Sökanden anser att de kumulativa effekterna blir små vid Hammaren. Från Ånge tätort kommer både vindkraftparkenpå Fjället/Tovåsen och vindkraftparken på Långåsen att synas från vissa positioner. Avståndet mellan Ånge tätort och respektive vindkraftpark är drygt 10 km. Det inbördes avståndet mellan de två vindkraftparkerna är ca 10 km. De kumulativa effekterna på Ånge tätort av Fjället/Tovåsen och Långåsen bedöms av Sökanden som små på grund av de stora avstånden. Mellan Fjället/Tovåsen och Långåsen ligger en ort vid namn Råsjö. Bebyggelsen i Råsjö omgärdas av skog och den visuella påverkan bedöms av Sökanden vara liten då skogen kommer att skymma stor del av sikten mot vindkraftverken. Några kumulativa effekter bedöms inte kunna uppstå mellan Fjället/Tovåsen och Klevberget på grund av avståndet mellan de två vindkraftparkerna som är 32 km. 22

23 Figur 12 Intresseområden för vindkraftverk i Ånge kommun 15. Återställning och avveckling Etableringsutformning Under ett uppbyggnadsskede av en vindkraftspark behövs ett antal byggnader i närheten av byggplatsen. Olika uppställningsytor och massupplag är en nödvändig del för att kunna parkera fordon, lasta av komponenter och förvara schaktmassor. Det mesta av byggnationerna avseende elnät, fundament och vägar kan ske över hela året men resningen av själva vindkraftverken bör ske under sommar eller höst med tanke på framkomlighet för transportfordon och bärighet på vägar. Byggnader Under vindkraftsparkens byggnadsfas behövs ett platskontor med ett antal temporära byggnader nära vindkraftsparkens område. Dessa byggnader är personalbaracker med omklädningsrum, toaletter, platskontor samt verkstad. Utanför dessa byggnader behövs parkeringar för fordon. Detta kommer att vara placerat i nära anslutning till eller inom vindkraftanläggningen för att vara lättillgängliga för dem som arbetar i området. Denna yta behöver ett markområde på ungefär 100 x 100 m eller m 2 till förfogande. Markområden för tillfälliga byggnader kommer att återställas till skogsmark inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. En eller flera permanenta servicebyggnader kan komma att behöva uppföras inom området, storlek och placering på dessa byggnader är i dagsläget okänt. 23

24 Schaktning och markarbeten Främst vid fundamentsbyggnation, men även vid byggnation av vägar och elnät, kommer marken att behöva bearbetas på de flesta områden. Detta kommer att innebära att marken blir tvungen att schaktas i viss utsträckning. I vissa fall måste även sprängningsarbete utföras. Dettas kommer att ske med största möjliga hänsyn till naturvärden. Massupplag Vid byggnadsarbetet behövs flera massupplag i området både för byggnation av vägar och byggnation av fundament. Ett större massupplag måste finnas i området för omlastning och förvaring av fyllnadsmassor. Områden för massupplag kommer att återställas inom ett år efter driftsättning av vindkraftparken. Uppställningsytor och vägar Området måste innefatta flera uppställningsplatser för fordon och maskinkomponenter. En större uppställningsyta för fordon kan kombineras med massupplaget. Utöver denna uppställningsyta kommer vid varje vindkraftverk att anläggas en mindre hårdgjord uppställningsyta för uppställning av lyftkranar och uppläggning av delar till vindkraftverket. Dessa ytor på ca m2 kommer att vara permanenta. Alla uppställningsytor förutm de invid varje vindkraftverk kommer i möjligaste mån att återställas inom ett år efter driftsättning av hela vindkraftparken. Återställning av mark enligt ovan sker i samråd med Ånge kommun och i så stor utsträckning som möjligt enligt dåtidens gällande teknik och lagstiftning, dock senast ett år efter driftsättning. 16. Egenkontroll Sökanden avser, i enlighet med prövningsmyndighetens önskemål, att i sitt egenkontrollprogram också ha kontrollprogram för naturmiljö och fågelliv i området. Detta för att visa hur naturmiljö och fågelliv påverkas av verksamheten. Eftersom det enligt samrådet med samebyn framkommit att rennäring inte bedrivs i området kommer egenkontroll inte att utföras gällande rennäring. Sökanden har för avsikt att kontrollera naturmiljö och fågelliv genom att vidta följande åtgärder. En fågel och naturmiljöstudie genomförs genom undersökningar före anläggningsarbetena inleds, under anläggningsarbetena och ett år efter att vindkraftverken är monterade och har tagits i bruk. Naturmiljö och fågelstudien omfattar geologiska, hydrologiska, biologiska undersökningar där arter noteras och påverkan på dessa undersöks. 17. Kunskapskravet Sökanden kommer att tillse att byggnation utförs enligt vad som står skrivet i denna ansökan. Detta kommer att ske genom byggsamråd samt genom att ett dokument upprättas som på ett lättöverskådligt sätt beskriver alla åtgärder. Detta dokument kommer att delges entreprenörer vid upphandling och senast en vecka innan entreprenören påbörjar arbete. 24

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring 1(13) VINDKRAFTPROJEKT BURSJÖLIDEN till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring Nedan

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Äskås-Harshult Statkraft Södra Vindkraft AB Vindpark Äskås-Harshult Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för uppförandet av en gruppstation för vindkraft,

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN Bilaga D MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN MAJ 2013 1 VERKSAMHETSKOD 2 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 3 OLJOR OCH KEMISKA PRODUKTER 2 4 NATURGRUS 3 5 MARKAVVATTNING 3 6 NATURVÄRDESINVENTERING

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Danvikshem, detaljplan PM genomförande, bygg 2015-03-09 1 (6) HSB Bostad AB Ref. Urban Jonsson, Projektchef Box 8160 104 20 Stockholm PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Bakgrund Uppförande av nya flerbostadshus

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 JP VIND AB Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmöte (enligt miljöbalken 6 kap 4 ) har offentliggjorts genom annonsering

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda Bilaga C Miljötillståndsansökan Teknisk Beskrivning Vindpark Östra Frölunda Teknisk beskrivning 2012-06-27 Vindpark Östra Frölunda Innehåll Inledning... 2 Vindkraftverk... 2 Fundament... 3 Kringanläggningar...

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer