Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC"

Transkript

1 Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC Storlek Vikt Strömkälla Vattenmängd (i WASH-program) Elförbrukning (i WASH-program) Elförbrukning (i SPIN-program) Elförbrukning (i DRY-program Elföbrukning (i WARM-program Maks. ineffekt 596(L) x 690(S) x 998(K) mm 76 kg AC, lokal spänning 16 L 90 W 0 W 1100 W 1800 W 1890 W Nödvändig vattentryck 0,3 kgf/cm 2 ~ 8 kgf/cm 2 (0.3 MPa ~ 0.8 MPa) * Uppgifterna i bruksanvisningen är baserade på data vid tidpunkten av skrivandet av bruksanvisningen. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande på grund av pågående produktutveckling Läs noggrant igenom dessa bruksanvisningar före använding av produkten. Spara bruksanvisningarna för framtida behov.

2 Innehåll SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2 INSTALLATIONSGUIDE 3 PRESENTATION 5 TILLBEHÖR 5 ÖPPNANDE OCH LÅSNING AV LUCKAN 5 ANVÄNDING AV TVÄTTMEDELSBEHÅLLAREN 5 KONTROLLPANELENS NAMN OCH FUNKTIONER 6 NORMAL ANVÄNDING 7 ANPASSAD TVÄTTPROGRAM 7 TVÄTTNING AV STÖRRE KLÄDER 8 FINTVÄTT 8 OZONERING 9 TIDSINSTÄLLD TVÄTTPROGRAM 9 TORKNING 10 EXTRA FUNKTIONER 10 BARNLÅS 10 TILLÄGGNING AV KLÄDER UNDER PÅGÅENDE TVÄTT 10 BORTKOPPLING AV LJUDSIGNALEN 10 TVÄTTNINGSTIPS 10 GUIDE FÖR DIVERSE TVÄTTPROGRAM 11 SERVICE OCH UNDERHÅLL 11 PROBLEMFALL 12 FELKOD 12 SÄKERHETSINSTRUKTIONER För att skydda användarens och övriga personers hälsa och egendom, läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner. Varning för elstöt. 1. Koppla tvättmaskinen endast till lämpligt eluttag vars bruksspänning motsvarar tvättmaskinens. 2. Håll tag i stickproppen då du fäster eller kopplar bort elledningen från uttaget. Använd aldrig tvättmaskinen ifall elledningen är trasig. Rengör stickproppen med en duk trasa ifall den är smutsig. 3. Rör aldrig stickproppen med fuktiga händer. 4. Koppla bort elledningen från uttaget efter varje använding. Hög värme kan orsaka brännskador. 1. Glasdörren blir varm under bruk. Rör inte dörren då tvättmaskinen är i bruk. Se till att barn eller husdjur inte rör dörren. 2. Se till att barn och husdjur inte vistas i närheten av tvättmaskinen då den är i användning. 3. Ifall du måste öppna dörren under pågående tvättning, vänta tills temperaturen skjunker och att dörrens låsmekanism öppnas automatiskt. Se upp för att inte skada tvättmaksinen. 1. Ställ inte tunga föremål ovanpå tvättmaskinen. 2. Det krävs minst två personer för att flytta på tvättmaskinen. 3. Service- och reparationsåtgärder får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Risk för explosion. 1. Tvätta eller torka aldrig material som är utsatta för brandfarliga vätskor som t.ex. bensin, kerosin, diesel o.dyl. 2. Använd inte tvättmaskinen i utrymmen med gasläckage. Om torrkningsfunktionen. 1. Modeller med torkningsfunktion får inte anslutas till varmvattenskranen. 2. Tvätta eller torka aldrig vattentäta kläder, t.ex. regnkappor eller motsvarande. VARNINGAR Risk för eldsvåda eller elläckage. 1. Använd aldrig tvättmaskinen i närheten av eld. Sätt aldrig brandfarliga föremål innuti tvättmaskinen, t.ex. cigarett fimpar, ljus el. dyl. 2. Utsätt inte kontrollpanelen för fukt. 3. Isolera tvättmaskinen från duschutrymmet eller motsvarande ytterst fuktiga utrymmen. 4. Kontroller att dräneringsslangen är fäst ordentligt och att vattnet rinner bra ut. Risk för kroppskador 1. Förpackningsmaterialet kan vara livsfarligt för små barn. 2. Använding av tvättmaskinen är endast tillåten för vuxna personer. 3. Håll husdjur bort från tvättmaskinen. Risk för klädsskador 1. Tvätta inte vattentäta kläder som t.ex. regnkappor, fjäderkuddar, sovsäcker el.dyl. 2. Tvättmaskinen är ämnad endast för hushållsbruk och för tekstiler som tål tvätt. Obs: Ifall temperatur sjunker under 0 o C, utför följande åtgärd efter tvättning: 1. Räta till dräneringsslangen (lösgör de två fästen). 2. Töm vattnet ur maskinen (se installationsguiden) 3. Placera dräneringsladden tillbaka på sin plats

3 Transportering: Installationsguide Tvättmaskinen bör transporteras upprät. Det krävs minst två personer för att lyfta tvättmaskinen. Lösgör transporteringsbulterna från tvättmaskinen: På baksidan av tvättmaskinen finns två bulter som skyddar mekanismerna under transporteringen. Lösgör bulterna före du installerar tvättmaskinen. 1. Lösgör bulterna med en shiftnyckel. 2. Dra bort bulterna. 3. Placera de medföljande plastskydden ovanpå hålen. Förvara bulterna för framtida behov. OBS! Ta bort dörrstopparen före använding. Koppla vattenfyllningsslangen till kranen: 1. Kontrollera först att slangen och fästen är i god kondition. 2. Fäst slangens böjda del till tvättmaskinens vattenfyllningsanslutning. Spänn fästet för hand så hårt som möjligt. 3. Fäst slangens raka del till vattenkranen. Spänn fästet för hand. 4. Öppna vattenkranen och kontrollera att fästen inte läcker. Ifall du märker läckage, spänn fästet ytterligare. Vattenkran Säl Slangens fäste Slang Anslut vattenfyllningsslangen till tvättmaskinen: OBS! Vattenfyllningsslangen bör kopplas till kallvattenskranen. Vattnets temperatur får ej överskrida 50 o C. Ifall slangen inte lämpar sig till kranens anslutning, konsultera din lokala rörmokare. Anslut vattenfyllningsslangen till tvättmaskinen. Spänn fast ordentligt. Jämna tvättmaskinen: Placera tvättmaskinen på ett jämnt golv. Den främre foten på höger sidan av tvättmaskinen kan justeras vid behov. Använd t.ex. ett vattenpass för att kontroller att tvättmaskinen står stadigt. Den främre foten på vänster sidan är fjädrad för att minska skakningar av tvättmaskinen. Öppna den främre sidans höger fots låsbult (bild 2) och justera foten till en lämplig nivå genom att skruva. Spänn till slut fast låsbulten. Testa ännu att tvättmaskinen är stabil genom att ta ett ordentligt tag om maskinen och skaka på den. Skruva fästet motsol ifall du vill koppla loss slangen

4 Installering av dräneringsslangen: 1. Fäst dräneringsslangen enligt exemplet på bild 1 då tvättmaskinens elledning är frånkopplad. 2. Placera dräneringsslangens munstycke till golvbrunnen, tvättfatet eller badkaret enligt exemplet på bild 2. Kontrollera att den här bulten är fäst före anvädning! Dräneringsslang VARNING Tvättmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag Koppla alltid bort elledningen från uttaget efter använding. Använd aldrig tvättmaskinen ifall utrymmet är ytterst fuktigt (t.ex i badrummet efter att duschen använts). Rör aldrig eluttaget med fuktiga händer! Dräneringsslang Rengöring av vattenfiltret 1. Koppla först bort elledningen från uttaget. Ställ en behållare under pumpen. 2. Vrid pumpen motsol för att öppna filtret 3. Rengör filtret i vatten. filter 4. Spänn fast filtret enligt instruktionerna på bilden nedan

5 Tvättmedelsbehållare Lucka Tvätt-tumlare Justerbar fot Presentation Vattenfyllningsslang Kontrollpanelen Öppningsknapp för dörren Stickpropp Elledning Skrov Tillbehör Öppnande och låsning av luckan Låsning av luckan: Luckan låser sig automatiskt då tvättprogrammet startats. alltid då luckan är låst. -ljuset brinner Öppnande av luckan: Då -ljuset brinner, tryck på START/STOP -knappen för att stoppa tvättningen. Du hör ett klickande ljud då låset öppnas. Luckan kan inte öppnas om strömförsörjningen avbryts genom bortkoppling av elledningen. Ifall ett strömavbrott inträffar under tvättning, vänta tills strömmen återvänder, tryck sedan POWER ON / OFF -knappen för att starta om maskinen och för att låsa upp luckan. Ifall du tvingas öppna luckan under pågående tvätt, se upp för stänk. Torka eventuellt stänk omedelbart. Av säkerhetsskäl kan luckan inte öppnas under Ozonering eller då vattnets temperatur överskrider 40 grader. Användning av tvättmedelsbehållaren Flytande tvätt- och blekmedel. Använd lättlöddrande, syntetiskt tvättmedel. Om du använder koncentrerat tvättmedel, späd ut med vatten före använding. Syntetiskt tvättmedelspulver Om du använder tvättmedelskoncentrat, späd ut med vatten före användning. Bruksanvisningar Vattenfyllningsslang Skyddslock * * Fästs ovanpå hålen i stället för transporteringsbultarna. Se installationsguiden. Sköljmedel Fyll sköljmedlet i behållaren före tvättning. Sköljmedlet tillsätts automatiskt i slutet av tvättprogrammet. Då du använder sköljmedelskoncentrat, späd ut med motsvarande mängd vatten. Fyll inte över Max-begräsningen. Använd inte lättlöddrande tvättmedel. Portionera tvättmedlet enligt tillverkarens instruktioner. Använd inte onödigt mycket tvättmedel. Tvättmedlet kan löddra onödigt mycket och försämra skölninsresultaten. Användning av alltför stora mängder tvättmedel förbättrar inte nödvändigtvis tvättresultatet. Använd olika sorters tvättmedel för olika färger och justera vattnets temperatur enligt tvättanvisningarna

6 Kontrollpanelens funktioner PRESET Digitalisk skärm SPEED WARM Låter dig ställa in längden (i timmar) på tvättningen i förhand. I skärmen visas kvarstånde tid på tvättningen Ex. 18 minuter tills tvättningen är klar I problemfall visas felkoden i skärmen. Justera hastigheten på centrifugeringen. Ställ in centrifugeringshastigheten enligt behov. Vissa tvättprogram (t.ex. fintvätt) begränsar den maximala centrifugeringhastigheten. Ställ in vattentemperaturen enligt tvättinstruktionerna. I vissa tvättprogram anpassas temperaturen i olika skeden. I vissa tvättprogram kan vattentemperaturen inte justeras. STERILIZATION Startar Ozoneringen efter normalt tvättprogram. Ozonera inte kläder som färgar lätt. POWER ON/OFF Startar upp och stänger av tvättmaskinen. Tvättmaskinen stängs automatiskt av 12 sekunder efter att tvättprogramet slutförts. COURSE Välj ett lämpligt tvättprogram beroende på tvätten. Det valda programet lyser upp på kontrollpanelen. DRY Ställ in torkningstiden beroende på tvättens egenskaper och mängd Alternativ Här kan du justera tvättens, sköljningens och centrifugeringens längd enligt behov. Ljuset brinner vid varje skede av tvättprogrammet (ex. wash, dvs. under tvättning) och kvarstående tid syns i skärmen. START/PAUSE Efter att du valt tvättprogram eller ställt in programmet manuellt, kan du starta tvättningen genom att trycka på START. Tryck på PAUSE ifall du vill avbryta tvättningen tillfälligt. Avbrytande av tvättningen öppnar även luckans lås

7 1. Förberedning: Normal användning Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att dräneringsslangen är fäst ordentligt i såväl tvättmaskinen som i kloaken. Kontrollera att vattenfyllningsslangen är ordentligt fäst i såväl tvättmaskinen som i kranen. Koppla till slut fast elledningen i eluttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE och välj det begärda tvättprogrammet ur alternativen NORMAL, HEAVY DUTY (ytterst smutsig tvätt), SOFT WASH (fintvätt), ECO-SPEEDY (snabb ekotvätt) och SYNTHETIC FIBER (syntetiska fiber). 4. Tryck på START/PAUSE för att starta upp det valda tvättprogrammet. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättprogrammet är klart. Viktrestriktioner: SYNTETHIC FIBER (syntetiska fiber): 3.0 kg ECO-SPEEDY (snabb ekotvätt): 2.0 kg Övrigt enligt tvättmaskinen normala kapacitet: 6.2 kg Anpassad tvättprogram Du kan fritt ställa in tvättningstiden, vattnets temperatur, skölningens och centrifugeringens längd samt centrifugeringshastigheten enligt behov. 1. Förberedning: Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna vattenkranen och koppla till slut fast elledningen. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills CUSTOM -ljuset tänds. 4. Tryck på Alternativknapparna och ställ in längden på tvätten, sköljningen och centrifugeringen, samt centrifugens hastighet och vattentemperaturen. 5. Tryck på START/PAUSE för att starta upp det inställda tvättprogrammet. 6. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättprogrammet är klart

8 Tvättandet av större kläder Det här programmet är ämnat speciellt för större kläder, handdukar, sängkläder etc. 1. Vik kläderna enligt exemplet nedan. 2. Placera kläderna i tvättmaskinen genom att vika de enligt bilden nedan. Fintvätt Det här tvättprogrammet är i första hand ämnat för tvättning av ömtåligt material. Följ alltid klädernas tvättningsinstruktioner. 1. Förberedning: Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills DELICATE -ljuset tänds. 4. Tryck på START/STOP för att starta upp tvättprogrammet. 3. Förberedning: Stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 4. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 5. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills BLANKET -ljuset tänds. 6. Tryck på START/STOP för att starta upp tvättprogrammet. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Viktbegränsing för fintvätt är 2.0 kg. Ta ut kläderna ur tvättmaskinen så fort som möjligt efter att tvättningen är klar och häng upp dem för att torka. Vattentemperaturen för fintvätt bör vara under o C. Tvätta färg- och vittvätt separat. Vi rekommenderar användning av speciellt för fintvätt utvecklade tvättmedel då du använder detta program. 7. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Använd inte nät- eller andra skyddskassar. Dessa kan orsaka vibrationer som försämrar resultatet av centrifugeringen. Rulla inte kläderna i en hög, utan vik dem enligt instruktionerna. Detta program lämpar sig inte för tvättning av yllekläder. Vattentemperaturen bör ställas in under o C

9 Ozonering Ozonering steriliserar och tar bort lukter från t.ex. läderprodukter, skor, hatter, handväskor eller rent av leksaker. Ozonering kan även användas för att friska upp kläder som inte nödvändigtvis är i behov av tvättande. Under Ozoneringsprogrammet rör sig tumlaren inte över huvudtaget och tvättmaskinen använder inget vatten. 1. Vik kläderna och placera den försiktigt i bottnet av tumlaren. Stäng lukkan. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills AIR WASH -ljuset tänds. 4. Tryck på START/PAUSE för att starta upp ozoneringen. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då ozoneringen är klar. Man kan även ställa in ozoneringen att starta upp genast efter ett normalt tvättprogram. Ställ först in tvättprogrammet och tryck sedan på STERILIZA- TION-knappen. Tvättmaskinen tvättar först kläderna enligt det valda programmet och fräshar sedan upp dem med ozonering. Tvättmaskinen kan eventuellt lukta konstigt under ozoneringen. Detta beror på att generatoren släpper ut mindre mängder av ozon. Tvättmaskinen använder ytterst begränsade mängder av ozon och lukten orsakar inga hälsorisker. Använd inte ozonering för lätt avfärgande kläder. Tvätt-tumlaren rör inte alls på sig under ozoneringen och tvättmaskinen använder ej heller något vatten. Ifall du måste öppna luckan under ozoneringen, tryck på POWER ON/OFF eller START/PAUSE. Låset öppnas dock först efter minuter. Tidsinställd tvättprogram Du kan i förväg ställa in om hur många timmar tvättningen är klar. Man kan t.ex. ställa in tvättmaskinen att vara klar följande morgon då man går och lägger sig. 1. Förberedning: Fyll tvättmaskinen med kläder och stäng lukkan. Lägg till tvätt- och sköjlmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. Koppla elledningen till eluttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE för att ställa in det begärda tvättprogrammet. 4. Tryck på WASH, RINSE, SPIN, SPEED och WARM -knapparna för att ställa in tvättens längd (wash), antal sköljningar (rinse), längden på centrifugeringen (spin), centrifugeringshastigheten (speed) samt vattnets temperatur (warm). 5. Tryck på PRESET för att ställa in om hur många timmar tvättningen är klar. Tvättprogrammet kan ställas in att vara klar allt från en (1) timme, ända upp till 24 timmar. 6. Tryck på START/PAUSE för att starta tvättningen. 7. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättningen är klar. PRESET-funktionen kan inte användas i sambad med fintvätt (delicate) eller rengöring av tumlaren (tub clean). Om du vill ändra på tiden, tryck på POWER ON/OFF och repetera från steg 2 framåt. Om du vill kontrollera den programmerade tiden PRESET. Den programmerade tiden visas i skärmen under 5 sekunder. Den egentliga tiden på tvättprogrammet kan skilja sig från vad man programmerat in, bereonde på valda inställningar

10 Torkning Vattenkranen bör vara öppen vid användning av torkningsprogrammet. Tvättmaskinen kräver vatten för kylning och för att frigöra fukt från kläderna. 1. Förberedning: Fyll tvättmaskinen med kläder och stäng luckan. Fyll tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE och välj ett lämpligt tvättprogram. 4. Tryck på DRY för att ställa in längden på torkningsfunktionen. Maximal längd på torkningen är 4 timmar. Du kan justera längden genom att trycka på DRY flera gånger i följd. Längden ställs in i ordningen: 2H->3H->4H->10 min -> 20 min min -> 90 min 5. Tryck på START/PAUSE för att starta upp tvättprogrammet. 6. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Torkningsfunktionens viktbegränsning är 3,0 kg. Börja med att ställa in torkningstiden till en kort tid och öka efter behov. Kläderna kan krympa eller bli rynkiga ifall torkningen är onödigt lång. Centrifugera kläderna ordentligt före torkning. Torkningsprogrammet kan inte användas i samband med fintvätt (delicate) eller ozonering (air wash). Extra funktioner Barnlås: Med barnlåset ser du till att luckan inte öppnas i misstag under tvättning. Starta upp tvättmaskinen och håll COURSE-knappen nedtryck under 4 sekunder tills du hör en ljudton. Du kan koppla bort barnlåset på samma sätt. Tilläggning av kläder under pågående tvättning: Ifall du vill lägga till kläder under pågående tvättning, gör följande: Tryck på START/PAUSE-knappen för att stoppa tvättningen och för att låsa upp luckan. Öppna luckan, lägg till kläder, stäng luckan på nytt och tryck till slut på START/PAUSE en gång till för att fortstätta tvättningen. Bortkoppling av ljudsignalen: Du kan stänga av ljudsignalen som meddelar när tvättningen är klar: Starta upp tvättmaskinen och håll START/PAUSE-knappen nedtryckt i 4 sekunder tills du hör en ljudton. Ljudsignalen som meddelar när tvättningen är klar är nu frånkopplad. Du kan ställa in ljudsignalen på nytt genom att repetera den här åtgärden. Tvättningstips Töm alla fickor före du lägger kläderna i tvättmaskinen. Stäng alla dragkedjor, knappar och krokar. Dessa kan fastna i andra kläder och orsaka skador. Blanda inte färggranna tvätt med ljus tvätt. Tvätta dem separat. Följ alltid klädernas respektive tvättinstruktioner och ställ in tvättprogrammet enligt dem. Före tvättning, torka färgkläder på ett osynligt ställe med en trasa fuktad i lite tvättmedelen, för att se om färgen lossnar. Om färgen bleknar, tvätta försiktigt och gärna med möjligast låg temperatur. Tvättmaskinen kan vibrera starkt då den centrifugerar ifall tumlaren innehåller endast ett par lätta kläder eller ett tungt klädesplagg. Du kan fördela vikten jämnaren genom att lägga till 2-3 andra mindre klädesplagg i tvätten

11 Rymlighet (kg) NORMAL 6,2 HEAVY DUTY SOFT WASH 6,2 6,2 CUSTOM 6,2 BLANKET 3,0 ECO- SPEEDY SYNTETH- IC FIBER Tvättprogramsguide Tvättprogram Vattentemp. ( o C) 20~60) 20~60) 20~60) 20~60) - 20~) 2,0-3,5 DELICATE 2,0 20~40) - 20~) Tvätt-tid () (10~50) 50 (10~50) (10~50) (10~50) 20 (10~) 10 (10~) (10~) 20 (10~) Antal sköljningar Centrif. tid () 6 (1, 3, 6, 9) 9 (1, 3, 6, 9) 1 (1, 3, 6) 6 (1, 3, 6, 9) 6 (1, 3, 6) 3 (1, 3, 6, 9) 6 (1, 3, 6, 9) 3 (1, 3) Centrif. hastighet (rpm) (500~max) (500~max) (500~900) (500~max) (500~900) (500~900) AIR WASH TUB CLEAN (500~900) Total tid () ca. 69 ca. 105 ca. 64 ca. 69 ca. 72 ca. 33 ca. 69 ca. 69 ca. 46 ca. 60 OBS: 1. Tvättningstiden varierar beroende på vattentrycket, kloakens funktionalitet, klädernas tekstur och vikt samt vattnet temperatur osv. 2. Den anmälda tvättnings- och torkningstiden kan skilja sig från den verkliga längden. 3. Eftersom kläder och tvättmedel är olika kan centrifugeringens resultat förbli svagt. Öka i så fall antalet centrifugeringar. 4. Tvättningstiderna anmälda i tabellen är exempel och kan variera från verkliga längden. 5. Värden anmälda i parenteserna berättar om möjliga alternativ som tillåts i respektive tvättningsprogram. Service och underhåll Koppla alltid elledningen bort från uttaget efter varje använding. Vi rekommenderar att du utför följande åtgärder regelbundet. Tvättmaskinens skrov: Rengör med en lätt fuktad trasa. Häll aldrig vatten över skrovet. Använd inte slitande tvättmedel eller tvättmedel med alkohol för att rengöra skrovet. Dörrens säl: Håll dörrens säl ren. Rengör med en fuktad trasa efter varje använding. Lämna dörren på springa efter användning för att låta tumlaren torka. Vattenfyllningsslangen: Kontrellara slangens kondition minst en gång om året. Koppla bort slangen och töm vattnet från den. Kontrollera att sälet och spännarna är i god kondition. Vattenfyllningsanslutningen: Kontrollera anslutningens kondition minst en gång om året. 1. Koppla bort slangen från tvättmaskinen. 2. Tag bort den metalliska filtern från tvättmaskinen. 3. Rengör filtret och sätt den tillbaka på sin plats. Spänn fast vattenfyllningsslangen. Rengöring av tvättmedelsbehållaren: Rengör behållaren regelbundet. Tvättmedelsbehållaren kan kopplas bort från tvättmaskinen genom att dra den uppåt och utåt. Tvättmaskinen får under inga omständigheter utsättas för frost. Använd inte tvättmaskinen om temperaturen i utrymmet är under 10 o C. Flytta först tvättmaskinen till rumstemperatur (ca. 20 o C) och förvara den där i minst ett dygn. Kontrollera slangarnas, anslutningarnas och glasets kondition före använding

12 Problem Dörren öppnas inte. Det luktar konstigt i närheten (utanpå) av tvättmaskinen. Tumlaren innehåller relativt lite vatten under tvättning. Tvättmaskinen fyller inte vatten. Den angivna tvättningstiden varierar under pågående tvättning. Tvättmaskinen slår till eller vibrerar starkt under tvättning. Problemfall Orsak Tvättmaskinen är igång Barnlåset är kopplat på. Under otsonering kan luften omkring maskinen lukta lite otson. Lukten är ofarlig och tillfällig. Air Wash tvättmaskinen använder inte nära på lika mycket vatten som traditionella tvättmaskiner. Kontrollera: Att vattenkranen är öppen. Att slangen inte är täpt. Om kläderna är ojämnt fördelade lägger maskinen till vatten för att omfördela vikten bättre. Den angivna tiden beräknas beroende på mängden vatten. Ifall vattentrycket varierar, beräknas tiden på nytt enligt behov. Om kläderna är ojämnt fördelade under centrifugering, körs några extra centrifugeringsvarv för att omfördela vikten bättre. Elledningen kanske slår till mot maskinen. Kontrollera att transportbultarna är bortkopplade före använding (se installationsguiden). Kontrollera att tvätten inte innehåller små metalliska föremål som mynt eller dylikt. Felkod Felkod Fel Kontrollera följande Lösning Tvättmaskinen fungerar inte alls. Tumlaren fylls inte med vatten eller vattentrycket är mycket lågt. Om problemet inte löser sig, vänligen kontakta service bolaget eller återförsäljaren. Problem med vattentömmningen. Problem med torkningsfunktionen. Luckan kan inte öppnas. Problem med centrifugen. Luckan kan inte öppnas. Kontrollera att elledningen är ansluten till uttaget. Tryck på POWER ON/OFF -knappen. Tryck på START/PAUSE. Tryck på PRESET. Kontrollera att maskinen startar. Kontrollera utrymmets elsäkringar. Kontrollera att kranen är öppen. Kontrollera att fyllningsslangen inte är frusen. Kontrollera att slangerna inte är täpta. Kontrollera ifall övriga vattenkranar fungerar i fastigheten. Kontrollera att dräneringsslangen inte är högre än 1200 mm från golvytan. Kontrollera att dräneringsslangen inte är täpt. Kontrollera att dräneringsslangen inte är täpt. Vattentemperaturen är över 40 o C Tvättamskinen är placerat ostabilt. Tvätten är alltför tung. Tvättmaskinen innehåller alltför tung tvätt. Kläderna har fördelats ojämnt. Ozonering pågår. Tumlartvätt (tub clean) pågår. Om tvättmaskinen inte startar upp eller reagearar över huvudtaget, vänligen kontakta servicebolaget eller återförsäljaren. Fäst dräneringsslangen enligt installationsinstruktionerna. Öppna förstoppningen. Ifall problemet inte löser sig, kontakta återförsäljaren. Ta bort täppningen och försök åter. Låset öppnas automatiskt efter att temperaturen sjunkit under 40 o C. Kontrollera att tvättmaskinen är placerat stabilt. Vid behov, avlägsna ett antal kläder från tumlaren. Centrifugeringen starta eventuellt inte upp, ifall tvättmaskinen innehåller endast några lätta kläder. Av säkerhetsskäl kan luckan öppnas först minuter efter ozonering eller Tub Clean -funktionen

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

Instruktioner för installation och användning

Instruktioner för installation och användning Instruktioner för installation och användning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning Svenska,1 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Tekniska data Underhåll och skötsel,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

Bruks- och uppställningsanvisning

Bruks- och uppställningsanvisning Maxx 5 sv Bruks- och uppställningsanvisning Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvätt/tork-kombin och följ anvisningarna. Innehållsförteckning Användning

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PT 6150. Bruksanvisning. Instruction No. 539602.AA WA08

PT 6150. Bruksanvisning. Instruction No. 539602.AA WA08 PT 6150 Bruksanvisning Instruction No. 539602.AA WA08 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 6150 från Cylinda. Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten 09 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com

sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com sv Bruks- och installationsanvisning WM16Y890DN Tvättmaskin www.siemens-home.com Din nya tvättmaskin Du har valt att köpa en Premium tvättmaskin av märket Siemens. Tack vare innovativ teknologi utmärker

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Användarmanual Tvättmaskin TM 5055

Användarmanual Tvättmaskin TM 5055 Användarmanual Tvättmaskin TM 5055 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer