Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC"

Transkript

1 Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC Storlek Vikt Strömkälla Vattenmängd (i WASH-program) Elförbrukning (i WASH-program) Elförbrukning (i SPIN-program) Elförbrukning (i DRY-program Elföbrukning (i WARM-program Maks. ineffekt 596(L) x 690(S) x 998(K) mm 76 kg AC, lokal spänning 16 L 90 W 0 W 1100 W 1800 W 1890 W Nödvändig vattentryck 0,3 kgf/cm 2 ~ 8 kgf/cm 2 (0.3 MPa ~ 0.8 MPa) * Uppgifterna i bruksanvisningen är baserade på data vid tidpunkten av skrivandet av bruksanvisningen. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande på grund av pågående produktutveckling Läs noggrant igenom dessa bruksanvisningar före använding av produkten. Spara bruksanvisningarna för framtida behov.

2 Innehåll SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2 INSTALLATIONSGUIDE 3 PRESENTATION 5 TILLBEHÖR 5 ÖPPNANDE OCH LÅSNING AV LUCKAN 5 ANVÄNDING AV TVÄTTMEDELSBEHÅLLAREN 5 KONTROLLPANELENS NAMN OCH FUNKTIONER 6 NORMAL ANVÄNDING 7 ANPASSAD TVÄTTPROGRAM 7 TVÄTTNING AV STÖRRE KLÄDER 8 FINTVÄTT 8 OZONERING 9 TIDSINSTÄLLD TVÄTTPROGRAM 9 TORKNING 10 EXTRA FUNKTIONER 10 BARNLÅS 10 TILLÄGGNING AV KLÄDER UNDER PÅGÅENDE TVÄTT 10 BORTKOPPLING AV LJUDSIGNALEN 10 TVÄTTNINGSTIPS 10 GUIDE FÖR DIVERSE TVÄTTPROGRAM 11 SERVICE OCH UNDERHÅLL 11 PROBLEMFALL 12 FELKOD 12 SÄKERHETSINSTRUKTIONER För att skydda användarens och övriga personers hälsa och egendom, läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner. Varning för elstöt. 1. Koppla tvättmaskinen endast till lämpligt eluttag vars bruksspänning motsvarar tvättmaskinens. 2. Håll tag i stickproppen då du fäster eller kopplar bort elledningen från uttaget. Använd aldrig tvättmaskinen ifall elledningen är trasig. Rengör stickproppen med en duk trasa ifall den är smutsig. 3. Rör aldrig stickproppen med fuktiga händer. 4. Koppla bort elledningen från uttaget efter varje använding. Hög värme kan orsaka brännskador. 1. Glasdörren blir varm under bruk. Rör inte dörren då tvättmaskinen är i bruk. Se till att barn eller husdjur inte rör dörren. 2. Se till att barn och husdjur inte vistas i närheten av tvättmaskinen då den är i användning. 3. Ifall du måste öppna dörren under pågående tvättning, vänta tills temperaturen skjunker och att dörrens låsmekanism öppnas automatiskt. Se upp för att inte skada tvättmaksinen. 1. Ställ inte tunga föremål ovanpå tvättmaskinen. 2. Det krävs minst två personer för att flytta på tvättmaskinen. 3. Service- och reparationsåtgärder får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Risk för explosion. 1. Tvätta eller torka aldrig material som är utsatta för brandfarliga vätskor som t.ex. bensin, kerosin, diesel o.dyl. 2. Använd inte tvättmaskinen i utrymmen med gasläckage. Om torrkningsfunktionen. 1. Modeller med torkningsfunktion får inte anslutas till varmvattenskranen. 2. Tvätta eller torka aldrig vattentäta kläder, t.ex. regnkappor eller motsvarande. VARNINGAR Risk för eldsvåda eller elläckage. 1. Använd aldrig tvättmaskinen i närheten av eld. Sätt aldrig brandfarliga föremål innuti tvättmaskinen, t.ex. cigarett fimpar, ljus el. dyl. 2. Utsätt inte kontrollpanelen för fukt. 3. Isolera tvättmaskinen från duschutrymmet eller motsvarande ytterst fuktiga utrymmen. 4. Kontroller att dräneringsslangen är fäst ordentligt och att vattnet rinner bra ut. Risk för kroppskador 1. Förpackningsmaterialet kan vara livsfarligt för små barn. 2. Använding av tvättmaskinen är endast tillåten för vuxna personer. 3. Håll husdjur bort från tvättmaskinen. Risk för klädsskador 1. Tvätta inte vattentäta kläder som t.ex. regnkappor, fjäderkuddar, sovsäcker el.dyl. 2. Tvättmaskinen är ämnad endast för hushållsbruk och för tekstiler som tål tvätt. Obs: Ifall temperatur sjunker under 0 o C, utför följande åtgärd efter tvättning: 1. Räta till dräneringsslangen (lösgör de två fästen). 2. Töm vattnet ur maskinen (se installationsguiden) 3. Placera dräneringsladden tillbaka på sin plats

3 Transportering: Installationsguide Tvättmaskinen bör transporteras upprät. Det krävs minst två personer för att lyfta tvättmaskinen. Lösgör transporteringsbulterna från tvättmaskinen: På baksidan av tvättmaskinen finns två bulter som skyddar mekanismerna under transporteringen. Lösgör bulterna före du installerar tvättmaskinen. 1. Lösgör bulterna med en shiftnyckel. 2. Dra bort bulterna. 3. Placera de medföljande plastskydden ovanpå hålen. Förvara bulterna för framtida behov. OBS! Ta bort dörrstopparen före använding. Koppla vattenfyllningsslangen till kranen: 1. Kontrollera först att slangen och fästen är i god kondition. 2. Fäst slangens böjda del till tvättmaskinens vattenfyllningsanslutning. Spänn fästet för hand så hårt som möjligt. 3. Fäst slangens raka del till vattenkranen. Spänn fästet för hand. 4. Öppna vattenkranen och kontrollera att fästen inte läcker. Ifall du märker läckage, spänn fästet ytterligare. Vattenkran Säl Slangens fäste Slang Anslut vattenfyllningsslangen till tvättmaskinen: OBS! Vattenfyllningsslangen bör kopplas till kallvattenskranen. Vattnets temperatur får ej överskrida 50 o C. Ifall slangen inte lämpar sig till kranens anslutning, konsultera din lokala rörmokare. Anslut vattenfyllningsslangen till tvättmaskinen. Spänn fast ordentligt. Jämna tvättmaskinen: Placera tvättmaskinen på ett jämnt golv. Den främre foten på höger sidan av tvättmaskinen kan justeras vid behov. Använd t.ex. ett vattenpass för att kontroller att tvättmaskinen står stadigt. Den främre foten på vänster sidan är fjädrad för att minska skakningar av tvättmaskinen. Öppna den främre sidans höger fots låsbult (bild 2) och justera foten till en lämplig nivå genom att skruva. Spänn till slut fast låsbulten. Testa ännu att tvättmaskinen är stabil genom att ta ett ordentligt tag om maskinen och skaka på den. Skruva fästet motsol ifall du vill koppla loss slangen

4 Installering av dräneringsslangen: 1. Fäst dräneringsslangen enligt exemplet på bild 1 då tvättmaskinens elledning är frånkopplad. 2. Placera dräneringsslangens munstycke till golvbrunnen, tvättfatet eller badkaret enligt exemplet på bild 2. Kontrollera att den här bulten är fäst före anvädning! Dräneringsslang VARNING Tvättmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag Koppla alltid bort elledningen från uttaget efter använding. Använd aldrig tvättmaskinen ifall utrymmet är ytterst fuktigt (t.ex i badrummet efter att duschen använts). Rör aldrig eluttaget med fuktiga händer! Dräneringsslang Rengöring av vattenfiltret 1. Koppla först bort elledningen från uttaget. Ställ en behållare under pumpen. 2. Vrid pumpen motsol för att öppna filtret 3. Rengör filtret i vatten. filter 4. Spänn fast filtret enligt instruktionerna på bilden nedan

5 Tvättmedelsbehållare Lucka Tvätt-tumlare Justerbar fot Presentation Vattenfyllningsslang Kontrollpanelen Öppningsknapp för dörren Stickpropp Elledning Skrov Tillbehör Öppnande och låsning av luckan Låsning av luckan: Luckan låser sig automatiskt då tvättprogrammet startats. alltid då luckan är låst. -ljuset brinner Öppnande av luckan: Då -ljuset brinner, tryck på START/STOP -knappen för att stoppa tvättningen. Du hör ett klickande ljud då låset öppnas. Luckan kan inte öppnas om strömförsörjningen avbryts genom bortkoppling av elledningen. Ifall ett strömavbrott inträffar under tvättning, vänta tills strömmen återvänder, tryck sedan POWER ON / OFF -knappen för att starta om maskinen och för att låsa upp luckan. Ifall du tvingas öppna luckan under pågående tvätt, se upp för stänk. Torka eventuellt stänk omedelbart. Av säkerhetsskäl kan luckan inte öppnas under Ozonering eller då vattnets temperatur överskrider 40 grader. Användning av tvättmedelsbehållaren Flytande tvätt- och blekmedel. Använd lättlöddrande, syntetiskt tvättmedel. Om du använder koncentrerat tvättmedel, späd ut med vatten före använding. Syntetiskt tvättmedelspulver Om du använder tvättmedelskoncentrat, späd ut med vatten före användning. Bruksanvisningar Vattenfyllningsslang Skyddslock * * Fästs ovanpå hålen i stället för transporteringsbultarna. Se installationsguiden. Sköljmedel Fyll sköljmedlet i behållaren före tvättning. Sköljmedlet tillsätts automatiskt i slutet av tvättprogrammet. Då du använder sköljmedelskoncentrat, späd ut med motsvarande mängd vatten. Fyll inte över Max-begräsningen. Använd inte lättlöddrande tvättmedel. Portionera tvättmedlet enligt tillverkarens instruktioner. Använd inte onödigt mycket tvättmedel. Tvättmedlet kan löddra onödigt mycket och försämra skölninsresultaten. Användning av alltför stora mängder tvättmedel förbättrar inte nödvändigtvis tvättresultatet. Använd olika sorters tvättmedel för olika färger och justera vattnets temperatur enligt tvättanvisningarna

6 Kontrollpanelens funktioner PRESET Digitalisk skärm SPEED WARM Låter dig ställa in längden (i timmar) på tvättningen i förhand. I skärmen visas kvarstånde tid på tvättningen Ex. 18 minuter tills tvättningen är klar I problemfall visas felkoden i skärmen. Justera hastigheten på centrifugeringen. Ställ in centrifugeringshastigheten enligt behov. Vissa tvättprogram (t.ex. fintvätt) begränsar den maximala centrifugeringhastigheten. Ställ in vattentemperaturen enligt tvättinstruktionerna. I vissa tvättprogram anpassas temperaturen i olika skeden. I vissa tvättprogram kan vattentemperaturen inte justeras. STERILIZATION Startar Ozoneringen efter normalt tvättprogram. Ozonera inte kläder som färgar lätt. POWER ON/OFF Startar upp och stänger av tvättmaskinen. Tvättmaskinen stängs automatiskt av 12 sekunder efter att tvättprogramet slutförts. COURSE Välj ett lämpligt tvättprogram beroende på tvätten. Det valda programet lyser upp på kontrollpanelen. DRY Ställ in torkningstiden beroende på tvättens egenskaper och mängd Alternativ Här kan du justera tvättens, sköljningens och centrifugeringens längd enligt behov. Ljuset brinner vid varje skede av tvättprogrammet (ex. wash, dvs. under tvättning) och kvarstående tid syns i skärmen. START/PAUSE Efter att du valt tvättprogram eller ställt in programmet manuellt, kan du starta tvättningen genom att trycka på START. Tryck på PAUSE ifall du vill avbryta tvättningen tillfälligt. Avbrytande av tvättningen öppnar även luckans lås

7 1. Förberedning: Normal användning Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att dräneringsslangen är fäst ordentligt i såväl tvättmaskinen som i kloaken. Kontrollera att vattenfyllningsslangen är ordentligt fäst i såväl tvättmaskinen som i kranen. Koppla till slut fast elledningen i eluttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE och välj det begärda tvättprogrammet ur alternativen NORMAL, HEAVY DUTY (ytterst smutsig tvätt), SOFT WASH (fintvätt), ECO-SPEEDY (snabb ekotvätt) och SYNTHETIC FIBER (syntetiska fiber). 4. Tryck på START/PAUSE för att starta upp det valda tvättprogrammet. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättprogrammet är klart. Viktrestriktioner: SYNTETHIC FIBER (syntetiska fiber): 3.0 kg ECO-SPEEDY (snabb ekotvätt): 2.0 kg Övrigt enligt tvättmaskinen normala kapacitet: 6.2 kg Anpassad tvättprogram Du kan fritt ställa in tvättningstiden, vattnets temperatur, skölningens och centrifugeringens längd samt centrifugeringshastigheten enligt behov. 1. Förberedning: Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna vattenkranen och koppla till slut fast elledningen. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills CUSTOM -ljuset tänds. 4. Tryck på Alternativknapparna och ställ in längden på tvätten, sköljningen och centrifugeringen, samt centrifugens hastighet och vattentemperaturen. 5. Tryck på START/PAUSE för att starta upp det inställda tvättprogrammet. 6. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättprogrammet är klart

8 Tvättandet av större kläder Det här programmet är ämnat speciellt för större kläder, handdukar, sängkläder etc. 1. Vik kläderna enligt exemplet nedan. 2. Placera kläderna i tvättmaskinen genom att vika de enligt bilden nedan. Fintvätt Det här tvättprogrammet är i första hand ämnat för tvättning av ömtåligt material. Följ alltid klädernas tvättningsinstruktioner. 1. Förberedning: Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills DELICATE -ljuset tänds. 4. Tryck på START/STOP för att starta upp tvättprogrammet. 3. Förberedning: Stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 4. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 5. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills BLANKET -ljuset tänds. 6. Tryck på START/STOP för att starta upp tvättprogrammet. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Viktbegränsing för fintvätt är 2.0 kg. Ta ut kläderna ur tvättmaskinen så fort som möjligt efter att tvättningen är klar och häng upp dem för att torka. Vattentemperaturen för fintvätt bör vara under o C. Tvätta färg- och vittvätt separat. Vi rekommenderar användning av speciellt för fintvätt utvecklade tvättmedel då du använder detta program. 7. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Använd inte nät- eller andra skyddskassar. Dessa kan orsaka vibrationer som försämrar resultatet av centrifugeringen. Rulla inte kläderna i en hög, utan vik dem enligt instruktionerna. Detta program lämpar sig inte för tvättning av yllekläder. Vattentemperaturen bör ställas in under o C

9 Ozonering Ozonering steriliserar och tar bort lukter från t.ex. läderprodukter, skor, hatter, handväskor eller rent av leksaker. Ozonering kan även användas för att friska upp kläder som inte nödvändigtvis är i behov av tvättande. Under Ozoneringsprogrammet rör sig tumlaren inte över huvudtaget och tvättmaskinen använder inget vatten. 1. Vik kläderna och placera den försiktigt i bottnet av tumlaren. Stäng lukkan. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills AIR WASH -ljuset tänds. 4. Tryck på START/PAUSE för att starta upp ozoneringen. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då ozoneringen är klar. Man kan även ställa in ozoneringen att starta upp genast efter ett normalt tvättprogram. Ställ först in tvättprogrammet och tryck sedan på STERILIZA- TION-knappen. Tvättmaskinen tvättar först kläderna enligt det valda programmet och fräshar sedan upp dem med ozonering. Tvättmaskinen kan eventuellt lukta konstigt under ozoneringen. Detta beror på att generatoren släpper ut mindre mängder av ozon. Tvättmaskinen använder ytterst begränsade mängder av ozon och lukten orsakar inga hälsorisker. Använd inte ozonering för lätt avfärgande kläder. Tvätt-tumlaren rör inte alls på sig under ozoneringen och tvättmaskinen använder ej heller något vatten. Ifall du måste öppna luckan under ozoneringen, tryck på POWER ON/OFF eller START/PAUSE. Låset öppnas dock först efter minuter. Tidsinställd tvättprogram Du kan i förväg ställa in om hur många timmar tvättningen är klar. Man kan t.ex. ställa in tvättmaskinen att vara klar följande morgon då man går och lägger sig. 1. Förberedning: Fyll tvättmaskinen med kläder och stäng lukkan. Lägg till tvätt- och sköjlmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. Koppla elledningen till eluttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE för att ställa in det begärda tvättprogrammet. 4. Tryck på WASH, RINSE, SPIN, SPEED och WARM -knapparna för att ställa in tvättens längd (wash), antal sköljningar (rinse), längden på centrifugeringen (spin), centrifugeringshastigheten (speed) samt vattnets temperatur (warm). 5. Tryck på PRESET för att ställa in om hur många timmar tvättningen är klar. Tvättprogrammet kan ställas in att vara klar allt från en (1) timme, ända upp till 24 timmar. 6. Tryck på START/PAUSE för att starta tvättningen. 7. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättningen är klar. PRESET-funktionen kan inte användas i sambad med fintvätt (delicate) eller rengöring av tumlaren (tub clean). Om du vill ändra på tiden, tryck på POWER ON/OFF och repetera från steg 2 framåt. Om du vill kontrollera den programmerade tiden PRESET. Den programmerade tiden visas i skärmen under 5 sekunder. Den egentliga tiden på tvättprogrammet kan skilja sig från vad man programmerat in, bereonde på valda inställningar

10 Torkning Vattenkranen bör vara öppen vid användning av torkningsprogrammet. Tvättmaskinen kräver vatten för kylning och för att frigöra fukt från kläderna. 1. Förberedning: Fyll tvättmaskinen med kläder och stäng luckan. Fyll tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE och välj ett lämpligt tvättprogram. 4. Tryck på DRY för att ställa in längden på torkningsfunktionen. Maximal längd på torkningen är 4 timmar. Du kan justera längden genom att trycka på DRY flera gånger i följd. Längden ställs in i ordningen: 2H->3H->4H->10 min -> 20 min min -> 90 min 5. Tryck på START/PAUSE för att starta upp tvättprogrammet. 6. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Torkningsfunktionens viktbegränsning är 3,0 kg. Börja med att ställa in torkningstiden till en kort tid och öka efter behov. Kläderna kan krympa eller bli rynkiga ifall torkningen är onödigt lång. Centrifugera kläderna ordentligt före torkning. Torkningsprogrammet kan inte användas i samband med fintvätt (delicate) eller ozonering (air wash). Extra funktioner Barnlås: Med barnlåset ser du till att luckan inte öppnas i misstag under tvättning. Starta upp tvättmaskinen och håll COURSE-knappen nedtryck under 4 sekunder tills du hör en ljudton. Du kan koppla bort barnlåset på samma sätt. Tilläggning av kläder under pågående tvättning: Ifall du vill lägga till kläder under pågående tvättning, gör följande: Tryck på START/PAUSE-knappen för att stoppa tvättningen och för att låsa upp luckan. Öppna luckan, lägg till kläder, stäng luckan på nytt och tryck till slut på START/PAUSE en gång till för att fortstätta tvättningen. Bortkoppling av ljudsignalen: Du kan stänga av ljudsignalen som meddelar när tvättningen är klar: Starta upp tvättmaskinen och håll START/PAUSE-knappen nedtryckt i 4 sekunder tills du hör en ljudton. Ljudsignalen som meddelar när tvättningen är klar är nu frånkopplad. Du kan ställa in ljudsignalen på nytt genom att repetera den här åtgärden. Tvättningstips Töm alla fickor före du lägger kläderna i tvättmaskinen. Stäng alla dragkedjor, knappar och krokar. Dessa kan fastna i andra kläder och orsaka skador. Blanda inte färggranna tvätt med ljus tvätt. Tvätta dem separat. Följ alltid klädernas respektive tvättinstruktioner och ställ in tvättprogrammet enligt dem. Före tvättning, torka färgkläder på ett osynligt ställe med en trasa fuktad i lite tvättmedelen, för att se om färgen lossnar. Om färgen bleknar, tvätta försiktigt och gärna med möjligast låg temperatur. Tvättmaskinen kan vibrera starkt då den centrifugerar ifall tumlaren innehåller endast ett par lätta kläder eller ett tungt klädesplagg. Du kan fördela vikten jämnaren genom att lägga till 2-3 andra mindre klädesplagg i tvätten

11 Rymlighet (kg) NORMAL 6,2 HEAVY DUTY SOFT WASH 6,2 6,2 CUSTOM 6,2 BLANKET 3,0 ECO- SPEEDY SYNTETH- IC FIBER Tvättprogramsguide Tvättprogram Vattentemp. ( o C) 20~60) 20~60) 20~60) 20~60) - 20~) 2,0-3,5 DELICATE 2,0 20~40) - 20~) Tvätt-tid () (10~50) 50 (10~50) (10~50) (10~50) 20 (10~) 10 (10~) (10~) 20 (10~) Antal sköljningar Centrif. tid () 6 (1, 3, 6, 9) 9 (1, 3, 6, 9) 1 (1, 3, 6) 6 (1, 3, 6, 9) 6 (1, 3, 6) 3 (1, 3, 6, 9) 6 (1, 3, 6, 9) 3 (1, 3) Centrif. hastighet (rpm) (500~max) (500~max) (500~900) (500~max) (500~900) (500~900) AIR WASH TUB CLEAN (500~900) Total tid () ca. 69 ca. 105 ca. 64 ca. 69 ca. 72 ca. 33 ca. 69 ca. 69 ca. 46 ca. 60 OBS: 1. Tvättningstiden varierar beroende på vattentrycket, kloakens funktionalitet, klädernas tekstur och vikt samt vattnet temperatur osv. 2. Den anmälda tvättnings- och torkningstiden kan skilja sig från den verkliga längden. 3. Eftersom kläder och tvättmedel är olika kan centrifugeringens resultat förbli svagt. Öka i så fall antalet centrifugeringar. 4. Tvättningstiderna anmälda i tabellen är exempel och kan variera från verkliga längden. 5. Värden anmälda i parenteserna berättar om möjliga alternativ som tillåts i respektive tvättningsprogram. Service och underhåll Koppla alltid elledningen bort från uttaget efter varje använding. Vi rekommenderar att du utför följande åtgärder regelbundet. Tvättmaskinens skrov: Rengör med en lätt fuktad trasa. Häll aldrig vatten över skrovet. Använd inte slitande tvättmedel eller tvättmedel med alkohol för att rengöra skrovet. Dörrens säl: Håll dörrens säl ren. Rengör med en fuktad trasa efter varje använding. Lämna dörren på springa efter användning för att låta tumlaren torka. Vattenfyllningsslangen: Kontrellara slangens kondition minst en gång om året. Koppla bort slangen och töm vattnet från den. Kontrollera att sälet och spännarna är i god kondition. Vattenfyllningsanslutningen: Kontrollera anslutningens kondition minst en gång om året. 1. Koppla bort slangen från tvättmaskinen. 2. Tag bort den metalliska filtern från tvättmaskinen. 3. Rengör filtret och sätt den tillbaka på sin plats. Spänn fast vattenfyllningsslangen. Rengöring av tvättmedelsbehållaren: Rengör behållaren regelbundet. Tvättmedelsbehållaren kan kopplas bort från tvättmaskinen genom att dra den uppåt och utåt. Tvättmaskinen får under inga omständigheter utsättas för frost. Använd inte tvättmaskinen om temperaturen i utrymmet är under 10 o C. Flytta först tvättmaskinen till rumstemperatur (ca. 20 o C) och förvara den där i minst ett dygn. Kontrollera slangarnas, anslutningarnas och glasets kondition före använding

12 Problem Dörren öppnas inte. Det luktar konstigt i närheten (utanpå) av tvättmaskinen. Tumlaren innehåller relativt lite vatten under tvättning. Tvättmaskinen fyller inte vatten. Den angivna tvättningstiden varierar under pågående tvättning. Tvättmaskinen slår till eller vibrerar starkt under tvättning. Problemfall Orsak Tvättmaskinen är igång Barnlåset är kopplat på. Under otsonering kan luften omkring maskinen lukta lite otson. Lukten är ofarlig och tillfällig. Air Wash tvättmaskinen använder inte nära på lika mycket vatten som traditionella tvättmaskiner. Kontrollera: Att vattenkranen är öppen. Att slangen inte är täpt. Om kläderna är ojämnt fördelade lägger maskinen till vatten för att omfördela vikten bättre. Den angivna tiden beräknas beroende på mängden vatten. Ifall vattentrycket varierar, beräknas tiden på nytt enligt behov. Om kläderna är ojämnt fördelade under centrifugering, körs några extra centrifugeringsvarv för att omfördela vikten bättre. Elledningen kanske slår till mot maskinen. Kontrollera att transportbultarna är bortkopplade före använding (se installationsguiden). Kontrollera att tvätten inte innehåller små metalliska föremål som mynt eller dylikt. Felkod Felkod Fel Kontrollera följande Lösning Tvättmaskinen fungerar inte alls. Tumlaren fylls inte med vatten eller vattentrycket är mycket lågt. Om problemet inte löser sig, vänligen kontakta service bolaget eller återförsäljaren. Problem med vattentömmningen. Problem med torkningsfunktionen. Luckan kan inte öppnas. Problem med centrifugen. Luckan kan inte öppnas. Kontrollera att elledningen är ansluten till uttaget. Tryck på POWER ON/OFF -knappen. Tryck på START/PAUSE. Tryck på PRESET. Kontrollera att maskinen startar. Kontrollera utrymmets elsäkringar. Kontrollera att kranen är öppen. Kontrollera att fyllningsslangen inte är frusen. Kontrollera att slangerna inte är täpta. Kontrollera ifall övriga vattenkranar fungerar i fastigheten. Kontrollera att dräneringsslangen inte är högre än 1200 mm från golvytan. Kontrollera att dräneringsslangen inte är täpt. Kontrollera att dräneringsslangen inte är täpt. Vattentemperaturen är över 40 o C Tvättamskinen är placerat ostabilt. Tvätten är alltför tung. Tvättmaskinen innehåller alltför tung tvätt. Kläderna har fördelats ojämnt. Ozonering pågår. Tumlartvätt (tub clean) pågår. Om tvättmaskinen inte startar upp eller reagearar över huvudtaget, vänligen kontakta servicebolaget eller återförsäljaren. Fäst dräneringsslangen enligt installationsinstruktionerna. Öppna förstoppningen. Ifall problemet inte löser sig, kontakta återförsäljaren. Ta bort täppningen och försök åter. Låset öppnas automatiskt efter att temperaturen sjunkit under 40 o C. Kontrollera att tvättmaskinen är placerat stabilt. Vid behov, avlägsna ett antal kläder från tumlaren. Centrifugeringen starta eventuellt inte upp, ifall tvättmaskinen innehåller endast några lätta kläder. Av säkerhetsskäl kan luckan öppnas först minuter efter ozonering eller Tub Clean -funktionen

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WD0704EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0702EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0654EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0652EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0604EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0602EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z)

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG Q1435. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W555H. Typ W.55.H. 438 9215-90/SE Originalanvisningar 2013.10.18

Bruksanvisning. Tvättmaskin W555H. Typ W.55.H. 438 9215-90/SE Originalanvisningar 2013.10.18 Bruksanvisning Tvättmaskin W555H Typ W.55.H 438 925-90/SE Originalanvisningar 203.0.8 Innehåll Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 5. Symboler... 5 2 Programbeskrivning... 6 2. Allmänt... 6 2.2 Programbeskrivning...

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Manual för tvättmaskin TM167, TM148

Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Vitvaror med 5 års garanti INNEHÅLL Avsnitt 1: Före användning Säkerhetsföreskrifter... 3 Rekommendationer... 3 Avsnitt : Installation Borttagning av transportskruvar...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Bruksanvisning FT 252

Bruksanvisning FT 252 Bruksanvisning FT 252 1 Varningar llmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas. Detta

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN LUCKA FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Kontrollpanel Display Hur

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2 www.osbyvitvaror.se 01. KOMPONENTER Tack för att ni köpt en Osby tvättmaskin! Vänligen läs dessa instruktioner noggrant före användning av tvättmaskinen. Instruktionerna innehåller

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning, i installationsguiden

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. Se möjligheterna WW80H7600E* WW80H7400E* WW90H7600E* WW90H7400E*

Tvättmaskin. användarhandbok. Se möjligheterna WW80H7600E* WW80H7400E* WW90H7600E* WW90H7400E* WW80H7600E* WW80H7400E* WW90H7600E* WW90H7400E* Tvättmaskin användarhandbok Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. Se möjligheterna Tack för att du valde en produkt från Samsung.

Läs mer