Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC"

Transkript

1 Tekniska specifikationer* BRUKSANVISNING TD62-L703HC Storlek Vikt Strömkälla Vattenmängd (i WASH-program) Elförbrukning (i WASH-program) Elförbrukning (i SPIN-program) Elförbrukning (i DRY-program Elföbrukning (i WARM-program Maks. ineffekt 596(L) x 690(S) x 998(K) mm 76 kg AC, lokal spänning 16 L 90 W 0 W 1100 W 1800 W 1890 W Nödvändig vattentryck 0,3 kgf/cm 2 ~ 8 kgf/cm 2 (0.3 MPa ~ 0.8 MPa) * Uppgifterna i bruksanvisningen är baserade på data vid tidpunkten av skrivandet av bruksanvisningen. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande på grund av pågående produktutveckling Läs noggrant igenom dessa bruksanvisningar före använding av produkten. Spara bruksanvisningarna för framtida behov.

2 Innehåll SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2 INSTALLATIONSGUIDE 3 PRESENTATION 5 TILLBEHÖR 5 ÖPPNANDE OCH LÅSNING AV LUCKAN 5 ANVÄNDING AV TVÄTTMEDELSBEHÅLLAREN 5 KONTROLLPANELENS NAMN OCH FUNKTIONER 6 NORMAL ANVÄNDING 7 ANPASSAD TVÄTTPROGRAM 7 TVÄTTNING AV STÖRRE KLÄDER 8 FINTVÄTT 8 OZONERING 9 TIDSINSTÄLLD TVÄTTPROGRAM 9 TORKNING 10 EXTRA FUNKTIONER 10 BARNLÅS 10 TILLÄGGNING AV KLÄDER UNDER PÅGÅENDE TVÄTT 10 BORTKOPPLING AV LJUDSIGNALEN 10 TVÄTTNINGSTIPS 10 GUIDE FÖR DIVERSE TVÄTTPROGRAM 11 SERVICE OCH UNDERHÅLL 11 PROBLEMFALL 12 FELKOD 12 SÄKERHETSINSTRUKTIONER För att skydda användarens och övriga personers hälsa och egendom, läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner. Varning för elstöt. 1. Koppla tvättmaskinen endast till lämpligt eluttag vars bruksspänning motsvarar tvättmaskinens. 2. Håll tag i stickproppen då du fäster eller kopplar bort elledningen från uttaget. Använd aldrig tvättmaskinen ifall elledningen är trasig. Rengör stickproppen med en duk trasa ifall den är smutsig. 3. Rör aldrig stickproppen med fuktiga händer. 4. Koppla bort elledningen från uttaget efter varje använding. Hög värme kan orsaka brännskador. 1. Glasdörren blir varm under bruk. Rör inte dörren då tvättmaskinen är i bruk. Se till att barn eller husdjur inte rör dörren. 2. Se till att barn och husdjur inte vistas i närheten av tvättmaskinen då den är i användning. 3. Ifall du måste öppna dörren under pågående tvättning, vänta tills temperaturen skjunker och att dörrens låsmekanism öppnas automatiskt. Se upp för att inte skada tvättmaksinen. 1. Ställ inte tunga föremål ovanpå tvättmaskinen. 2. Det krävs minst två personer för att flytta på tvättmaskinen. 3. Service- och reparationsåtgärder får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Risk för explosion. 1. Tvätta eller torka aldrig material som är utsatta för brandfarliga vätskor som t.ex. bensin, kerosin, diesel o.dyl. 2. Använd inte tvättmaskinen i utrymmen med gasläckage. Om torrkningsfunktionen. 1. Modeller med torkningsfunktion får inte anslutas till varmvattenskranen. 2. Tvätta eller torka aldrig vattentäta kläder, t.ex. regnkappor eller motsvarande. VARNINGAR Risk för eldsvåda eller elläckage. 1. Använd aldrig tvättmaskinen i närheten av eld. Sätt aldrig brandfarliga föremål innuti tvättmaskinen, t.ex. cigarett fimpar, ljus el. dyl. 2. Utsätt inte kontrollpanelen för fukt. 3. Isolera tvättmaskinen från duschutrymmet eller motsvarande ytterst fuktiga utrymmen. 4. Kontroller att dräneringsslangen är fäst ordentligt och att vattnet rinner bra ut. Risk för kroppskador 1. Förpackningsmaterialet kan vara livsfarligt för små barn. 2. Använding av tvättmaskinen är endast tillåten för vuxna personer. 3. Håll husdjur bort från tvättmaskinen. Risk för klädsskador 1. Tvätta inte vattentäta kläder som t.ex. regnkappor, fjäderkuddar, sovsäcker el.dyl. 2. Tvättmaskinen är ämnad endast för hushållsbruk och för tekstiler som tål tvätt. Obs: Ifall temperatur sjunker under 0 o C, utför följande åtgärd efter tvättning: 1. Räta till dräneringsslangen (lösgör de två fästen). 2. Töm vattnet ur maskinen (se installationsguiden) 3. Placera dräneringsladden tillbaka på sin plats

3 Transportering: Installationsguide Tvättmaskinen bör transporteras upprät. Det krävs minst två personer för att lyfta tvättmaskinen. Lösgör transporteringsbulterna från tvättmaskinen: På baksidan av tvättmaskinen finns två bulter som skyddar mekanismerna under transporteringen. Lösgör bulterna före du installerar tvättmaskinen. 1. Lösgör bulterna med en shiftnyckel. 2. Dra bort bulterna. 3. Placera de medföljande plastskydden ovanpå hålen. Förvara bulterna för framtida behov. OBS! Ta bort dörrstopparen före använding. Koppla vattenfyllningsslangen till kranen: 1. Kontrollera först att slangen och fästen är i god kondition. 2. Fäst slangens böjda del till tvättmaskinens vattenfyllningsanslutning. Spänn fästet för hand så hårt som möjligt. 3. Fäst slangens raka del till vattenkranen. Spänn fästet för hand. 4. Öppna vattenkranen och kontrollera att fästen inte läcker. Ifall du märker läckage, spänn fästet ytterligare. Vattenkran Säl Slangens fäste Slang Anslut vattenfyllningsslangen till tvättmaskinen: OBS! Vattenfyllningsslangen bör kopplas till kallvattenskranen. Vattnets temperatur får ej överskrida 50 o C. Ifall slangen inte lämpar sig till kranens anslutning, konsultera din lokala rörmokare. Anslut vattenfyllningsslangen till tvättmaskinen. Spänn fast ordentligt. Jämna tvättmaskinen: Placera tvättmaskinen på ett jämnt golv. Den främre foten på höger sidan av tvättmaskinen kan justeras vid behov. Använd t.ex. ett vattenpass för att kontroller att tvättmaskinen står stadigt. Den främre foten på vänster sidan är fjädrad för att minska skakningar av tvättmaskinen. Öppna den främre sidans höger fots låsbult (bild 2) och justera foten till en lämplig nivå genom att skruva. Spänn till slut fast låsbulten. Testa ännu att tvättmaskinen är stabil genom att ta ett ordentligt tag om maskinen och skaka på den. Skruva fästet motsol ifall du vill koppla loss slangen

4 Installering av dräneringsslangen: 1. Fäst dräneringsslangen enligt exemplet på bild 1 då tvättmaskinens elledning är frånkopplad. 2. Placera dräneringsslangens munstycke till golvbrunnen, tvättfatet eller badkaret enligt exemplet på bild 2. Kontrollera att den här bulten är fäst före anvädning! Dräneringsslang VARNING Tvättmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag Koppla alltid bort elledningen från uttaget efter använding. Använd aldrig tvättmaskinen ifall utrymmet är ytterst fuktigt (t.ex i badrummet efter att duschen använts). Rör aldrig eluttaget med fuktiga händer! Dräneringsslang Rengöring av vattenfiltret 1. Koppla först bort elledningen från uttaget. Ställ en behållare under pumpen. 2. Vrid pumpen motsol för att öppna filtret 3. Rengör filtret i vatten. filter 4. Spänn fast filtret enligt instruktionerna på bilden nedan

5 Tvättmedelsbehållare Lucka Tvätt-tumlare Justerbar fot Presentation Vattenfyllningsslang Kontrollpanelen Öppningsknapp för dörren Stickpropp Elledning Skrov Tillbehör Öppnande och låsning av luckan Låsning av luckan: Luckan låser sig automatiskt då tvättprogrammet startats. alltid då luckan är låst. -ljuset brinner Öppnande av luckan: Då -ljuset brinner, tryck på START/STOP -knappen för att stoppa tvättningen. Du hör ett klickande ljud då låset öppnas. Luckan kan inte öppnas om strömförsörjningen avbryts genom bortkoppling av elledningen. Ifall ett strömavbrott inträffar under tvättning, vänta tills strömmen återvänder, tryck sedan POWER ON / OFF -knappen för att starta om maskinen och för att låsa upp luckan. Ifall du tvingas öppna luckan under pågående tvätt, se upp för stänk. Torka eventuellt stänk omedelbart. Av säkerhetsskäl kan luckan inte öppnas under Ozonering eller då vattnets temperatur överskrider 40 grader. Användning av tvättmedelsbehållaren Flytande tvätt- och blekmedel. Använd lättlöddrande, syntetiskt tvättmedel. Om du använder koncentrerat tvättmedel, späd ut med vatten före använding. Syntetiskt tvättmedelspulver Om du använder tvättmedelskoncentrat, späd ut med vatten före användning. Bruksanvisningar Vattenfyllningsslang Skyddslock * * Fästs ovanpå hålen i stället för transporteringsbultarna. Se installationsguiden. Sköljmedel Fyll sköljmedlet i behållaren före tvättning. Sköljmedlet tillsätts automatiskt i slutet av tvättprogrammet. Då du använder sköljmedelskoncentrat, späd ut med motsvarande mängd vatten. Fyll inte över Max-begräsningen. Använd inte lättlöddrande tvättmedel. Portionera tvättmedlet enligt tillverkarens instruktioner. Använd inte onödigt mycket tvättmedel. Tvättmedlet kan löddra onödigt mycket och försämra skölninsresultaten. Användning av alltför stora mängder tvättmedel förbättrar inte nödvändigtvis tvättresultatet. Använd olika sorters tvättmedel för olika färger och justera vattnets temperatur enligt tvättanvisningarna

6 Kontrollpanelens funktioner PRESET Digitalisk skärm SPEED WARM Låter dig ställa in längden (i timmar) på tvättningen i förhand. I skärmen visas kvarstånde tid på tvättningen Ex. 18 minuter tills tvättningen är klar I problemfall visas felkoden i skärmen. Justera hastigheten på centrifugeringen. Ställ in centrifugeringshastigheten enligt behov. Vissa tvättprogram (t.ex. fintvätt) begränsar den maximala centrifugeringhastigheten. Ställ in vattentemperaturen enligt tvättinstruktionerna. I vissa tvättprogram anpassas temperaturen i olika skeden. I vissa tvättprogram kan vattentemperaturen inte justeras. STERILIZATION Startar Ozoneringen efter normalt tvättprogram. Ozonera inte kläder som färgar lätt. POWER ON/OFF Startar upp och stänger av tvättmaskinen. Tvättmaskinen stängs automatiskt av 12 sekunder efter att tvättprogramet slutförts. COURSE Välj ett lämpligt tvättprogram beroende på tvätten. Det valda programet lyser upp på kontrollpanelen. DRY Ställ in torkningstiden beroende på tvättens egenskaper och mängd Alternativ Här kan du justera tvättens, sköljningens och centrifugeringens längd enligt behov. Ljuset brinner vid varje skede av tvättprogrammet (ex. wash, dvs. under tvättning) och kvarstående tid syns i skärmen. START/PAUSE Efter att du valt tvättprogram eller ställt in programmet manuellt, kan du starta tvättningen genom att trycka på START. Tryck på PAUSE ifall du vill avbryta tvättningen tillfälligt. Avbrytande av tvättningen öppnar även luckans lås

7 1. Förberedning: Normal användning Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att dräneringsslangen är fäst ordentligt i såväl tvättmaskinen som i kloaken. Kontrollera att vattenfyllningsslangen är ordentligt fäst i såväl tvättmaskinen som i kranen. Koppla till slut fast elledningen i eluttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE och välj det begärda tvättprogrammet ur alternativen NORMAL, HEAVY DUTY (ytterst smutsig tvätt), SOFT WASH (fintvätt), ECO-SPEEDY (snabb ekotvätt) och SYNTHETIC FIBER (syntetiska fiber). 4. Tryck på START/PAUSE för att starta upp det valda tvättprogrammet. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättprogrammet är klart. Viktrestriktioner: SYNTETHIC FIBER (syntetiska fiber): 3.0 kg ECO-SPEEDY (snabb ekotvätt): 2.0 kg Övrigt enligt tvättmaskinen normala kapacitet: 6.2 kg Anpassad tvättprogram Du kan fritt ställa in tvättningstiden, vattnets temperatur, skölningens och centrifugeringens längd samt centrifugeringshastigheten enligt behov. 1. Förberedning: Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna vattenkranen och koppla till slut fast elledningen. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills CUSTOM -ljuset tänds. 4. Tryck på Alternativknapparna och ställ in längden på tvätten, sköljningen och centrifugeringen, samt centrifugens hastighet och vattentemperaturen. 5. Tryck på START/PAUSE för att starta upp det inställda tvättprogrammet. 6. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättprogrammet är klart

8 Tvättandet av större kläder Det här programmet är ämnat speciellt för större kläder, handdukar, sängkläder etc. 1. Vik kläderna enligt exemplet nedan. 2. Placera kläderna i tvättmaskinen genom att vika de enligt bilden nedan. Fintvätt Det här tvättprogrammet är i första hand ämnat för tvättning av ömtåligt material. Följ alltid klädernas tvättningsinstruktioner. 1. Förberedning: Fyll maskinen med tvätt och stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills DELICATE -ljuset tänds. 4. Tryck på START/STOP för att starta upp tvättprogrammet. 3. Förberedning: Stäng luckan. Lägg till tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 4. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 5. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills BLANKET -ljuset tänds. 6. Tryck på START/STOP för att starta upp tvättprogrammet. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Viktbegränsing för fintvätt är 2.0 kg. Ta ut kläderna ur tvättmaskinen så fort som möjligt efter att tvättningen är klar och häng upp dem för att torka. Vattentemperaturen för fintvätt bör vara under o C. Tvätta färg- och vittvätt separat. Vi rekommenderar användning av speciellt för fintvätt utvecklade tvättmedel då du använder detta program. 7. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Använd inte nät- eller andra skyddskassar. Dessa kan orsaka vibrationer som försämrar resultatet av centrifugeringen. Rulla inte kläderna i en hög, utan vik dem enligt instruktionerna. Detta program lämpar sig inte för tvättning av yllekläder. Vattentemperaturen bör ställas in under o C

9 Ozonering Ozonering steriliserar och tar bort lukter från t.ex. läderprodukter, skor, hatter, handväskor eller rent av leksaker. Ozonering kan även användas för att friska upp kläder som inte nödvändigtvis är i behov av tvättande. Under Ozoneringsprogrammet rör sig tumlaren inte över huvudtaget och tvättmaskinen använder inget vatten. 1. Vik kläderna och placera den försiktigt i bottnet av tumlaren. Stäng lukkan. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE tillräkligt många gånger tills AIR WASH -ljuset tänds. 4. Tryck på START/PAUSE för att starta upp ozoneringen. 5. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då ozoneringen är klar. Man kan även ställa in ozoneringen att starta upp genast efter ett normalt tvättprogram. Ställ först in tvättprogrammet och tryck sedan på STERILIZA- TION-knappen. Tvättmaskinen tvättar först kläderna enligt det valda programmet och fräshar sedan upp dem med ozonering. Tvättmaskinen kan eventuellt lukta konstigt under ozoneringen. Detta beror på att generatoren släpper ut mindre mängder av ozon. Tvättmaskinen använder ytterst begränsade mängder av ozon och lukten orsakar inga hälsorisker. Använd inte ozonering för lätt avfärgande kläder. Tvätt-tumlaren rör inte alls på sig under ozoneringen och tvättmaskinen använder ej heller något vatten. Ifall du måste öppna luckan under ozoneringen, tryck på POWER ON/OFF eller START/PAUSE. Låset öppnas dock först efter minuter. Tidsinställd tvättprogram Du kan i förväg ställa in om hur många timmar tvättningen är klar. Man kan t.ex. ställa in tvättmaskinen att vara klar följande morgon då man går och lägger sig. 1. Förberedning: Fyll tvättmaskinen med kläder och stäng lukkan. Lägg till tvätt- och sköjlmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. Koppla elledningen till eluttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE för att ställa in det begärda tvättprogrammet. 4. Tryck på WASH, RINSE, SPIN, SPEED och WARM -knapparna för att ställa in tvättens längd (wash), antal sköljningar (rinse), längden på centrifugeringen (spin), centrifugeringshastigheten (speed) samt vattnets temperatur (warm). 5. Tryck på PRESET för att ställa in om hur många timmar tvättningen är klar. Tvättprogrammet kan ställas in att vara klar allt från en (1) timme, ända upp till 24 timmar. 6. Tryck på START/PAUSE för att starta tvättningen. 7. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvättningen är klar. PRESET-funktionen kan inte användas i sambad med fintvätt (delicate) eller rengöring av tumlaren (tub clean). Om du vill ändra på tiden, tryck på POWER ON/OFF och repetera från steg 2 framåt. Om du vill kontrollera den programmerade tiden PRESET. Den programmerade tiden visas i skärmen under 5 sekunder. Den egentliga tiden på tvättprogrammet kan skilja sig från vad man programmerat in, bereonde på valda inställningar

10 Torkning Vattenkranen bör vara öppen vid användning av torkningsprogrammet. Tvättmaskinen kräver vatten för kylning och för att frigöra fukt från kläderna. 1. Förberedning: Fyll tvättmaskinen med kläder och stäng luckan. Fyll tvätt- och sköljmedlen i tvättmedelsbehållaren. Kontrollera att slangarna är ordentligt fästa, öppna kranen och koppla till slut elledningen till uttaget. 2. Tryck på POWER ON/OFF för att starta upp tvättmaskinen. 3. Tryck på COURSE och välj ett lämpligt tvättprogram. 4. Tryck på DRY för att ställa in längden på torkningsfunktionen. Maximal längd på torkningen är 4 timmar. Du kan justera längden genom att trycka på DRY flera gånger i följd. Längden ställs in i ordningen: 2H->3H->4H->10 min -> 20 min min -> 90 min 5. Tryck på START/PAUSE för att starta upp tvättprogrammet. 6. Tvättmaskinen spelar upp en ljudton då tvätten är klar. Torkningsfunktionens viktbegränsning är 3,0 kg. Börja med att ställa in torkningstiden till en kort tid och öka efter behov. Kläderna kan krympa eller bli rynkiga ifall torkningen är onödigt lång. Centrifugera kläderna ordentligt före torkning. Torkningsprogrammet kan inte användas i samband med fintvätt (delicate) eller ozonering (air wash). Extra funktioner Barnlås: Med barnlåset ser du till att luckan inte öppnas i misstag under tvättning. Starta upp tvättmaskinen och håll COURSE-knappen nedtryck under 4 sekunder tills du hör en ljudton. Du kan koppla bort barnlåset på samma sätt. Tilläggning av kläder under pågående tvättning: Ifall du vill lägga till kläder under pågående tvättning, gör följande: Tryck på START/PAUSE-knappen för att stoppa tvättningen och för att låsa upp luckan. Öppna luckan, lägg till kläder, stäng luckan på nytt och tryck till slut på START/PAUSE en gång till för att fortstätta tvättningen. Bortkoppling av ljudsignalen: Du kan stänga av ljudsignalen som meddelar när tvättningen är klar: Starta upp tvättmaskinen och håll START/PAUSE-knappen nedtryckt i 4 sekunder tills du hör en ljudton. Ljudsignalen som meddelar när tvättningen är klar är nu frånkopplad. Du kan ställa in ljudsignalen på nytt genom att repetera den här åtgärden. Tvättningstips Töm alla fickor före du lägger kläderna i tvättmaskinen. Stäng alla dragkedjor, knappar och krokar. Dessa kan fastna i andra kläder och orsaka skador. Blanda inte färggranna tvätt med ljus tvätt. Tvätta dem separat. Följ alltid klädernas respektive tvättinstruktioner och ställ in tvättprogrammet enligt dem. Före tvättning, torka färgkläder på ett osynligt ställe med en trasa fuktad i lite tvättmedelen, för att se om färgen lossnar. Om färgen bleknar, tvätta försiktigt och gärna med möjligast låg temperatur. Tvättmaskinen kan vibrera starkt då den centrifugerar ifall tumlaren innehåller endast ett par lätta kläder eller ett tungt klädesplagg. Du kan fördela vikten jämnaren genom att lägga till 2-3 andra mindre klädesplagg i tvätten

11 Rymlighet (kg) NORMAL 6,2 HEAVY DUTY SOFT WASH 6,2 6,2 CUSTOM 6,2 BLANKET 3,0 ECO- SPEEDY SYNTETH- IC FIBER Tvättprogramsguide Tvättprogram Vattentemp. ( o C) 20~60) 20~60) 20~60) 20~60) - 20~) 2,0-3,5 DELICATE 2,0 20~40) - 20~) Tvätt-tid () (10~50) 50 (10~50) (10~50) (10~50) 20 (10~) 10 (10~) (10~) 20 (10~) Antal sköljningar Centrif. tid () 6 (1, 3, 6, 9) 9 (1, 3, 6, 9) 1 (1, 3, 6) 6 (1, 3, 6, 9) 6 (1, 3, 6) 3 (1, 3, 6, 9) 6 (1, 3, 6, 9) 3 (1, 3) Centrif. hastighet (rpm) (500~max) (500~max) (500~900) (500~max) (500~900) (500~900) AIR WASH TUB CLEAN (500~900) Total tid () ca. 69 ca. 105 ca. 64 ca. 69 ca. 72 ca. 33 ca. 69 ca. 69 ca. 46 ca. 60 OBS: 1. Tvättningstiden varierar beroende på vattentrycket, kloakens funktionalitet, klädernas tekstur och vikt samt vattnet temperatur osv. 2. Den anmälda tvättnings- och torkningstiden kan skilja sig från den verkliga längden. 3. Eftersom kläder och tvättmedel är olika kan centrifugeringens resultat förbli svagt. Öka i så fall antalet centrifugeringar. 4. Tvättningstiderna anmälda i tabellen är exempel och kan variera från verkliga längden. 5. Värden anmälda i parenteserna berättar om möjliga alternativ som tillåts i respektive tvättningsprogram. Service och underhåll Koppla alltid elledningen bort från uttaget efter varje använding. Vi rekommenderar att du utför följande åtgärder regelbundet. Tvättmaskinens skrov: Rengör med en lätt fuktad trasa. Häll aldrig vatten över skrovet. Använd inte slitande tvättmedel eller tvättmedel med alkohol för att rengöra skrovet. Dörrens säl: Håll dörrens säl ren. Rengör med en fuktad trasa efter varje använding. Lämna dörren på springa efter användning för att låta tumlaren torka. Vattenfyllningsslangen: Kontrellara slangens kondition minst en gång om året. Koppla bort slangen och töm vattnet från den. Kontrollera att sälet och spännarna är i god kondition. Vattenfyllningsanslutningen: Kontrollera anslutningens kondition minst en gång om året. 1. Koppla bort slangen från tvättmaskinen. 2. Tag bort den metalliska filtern från tvättmaskinen. 3. Rengör filtret och sätt den tillbaka på sin plats. Spänn fast vattenfyllningsslangen. Rengöring av tvättmedelsbehållaren: Rengör behållaren regelbundet. Tvättmedelsbehållaren kan kopplas bort från tvättmaskinen genom att dra den uppåt och utåt. Tvättmaskinen får under inga omständigheter utsättas för frost. Använd inte tvättmaskinen om temperaturen i utrymmet är under 10 o C. Flytta först tvättmaskinen till rumstemperatur (ca. 20 o C) och förvara den där i minst ett dygn. Kontrollera slangarnas, anslutningarnas och glasets kondition före använding

12 Problem Dörren öppnas inte. Det luktar konstigt i närheten (utanpå) av tvättmaskinen. Tumlaren innehåller relativt lite vatten under tvättning. Tvättmaskinen fyller inte vatten. Den angivna tvättningstiden varierar under pågående tvättning. Tvättmaskinen slår till eller vibrerar starkt under tvättning. Problemfall Orsak Tvättmaskinen är igång Barnlåset är kopplat på. Under otsonering kan luften omkring maskinen lukta lite otson. Lukten är ofarlig och tillfällig. Air Wash tvättmaskinen använder inte nära på lika mycket vatten som traditionella tvättmaskiner. Kontrollera: Att vattenkranen är öppen. Att slangen inte är täpt. Om kläderna är ojämnt fördelade lägger maskinen till vatten för att omfördela vikten bättre. Den angivna tiden beräknas beroende på mängden vatten. Ifall vattentrycket varierar, beräknas tiden på nytt enligt behov. Om kläderna är ojämnt fördelade under centrifugering, körs några extra centrifugeringsvarv för att omfördela vikten bättre. Elledningen kanske slår till mot maskinen. Kontrollera att transportbultarna är bortkopplade före använding (se installationsguiden). Kontrollera att tvätten inte innehåller små metalliska föremål som mynt eller dylikt. Felkod Felkod Fel Kontrollera följande Lösning Tvättmaskinen fungerar inte alls. Tumlaren fylls inte med vatten eller vattentrycket är mycket lågt. Om problemet inte löser sig, vänligen kontakta service bolaget eller återförsäljaren. Problem med vattentömmningen. Problem med torkningsfunktionen. Luckan kan inte öppnas. Problem med centrifugen. Luckan kan inte öppnas. Kontrollera att elledningen är ansluten till uttaget. Tryck på POWER ON/OFF -knappen. Tryck på START/PAUSE. Tryck på PRESET. Kontrollera att maskinen startar. Kontrollera utrymmets elsäkringar. Kontrollera att kranen är öppen. Kontrollera att fyllningsslangen inte är frusen. Kontrollera att slangerna inte är täpta. Kontrollera ifall övriga vattenkranar fungerar i fastigheten. Kontrollera att dräneringsslangen inte är högre än 1200 mm från golvytan. Kontrollera att dräneringsslangen inte är täpt. Kontrollera att dräneringsslangen inte är täpt. Vattentemperaturen är över 40 o C Tvättamskinen är placerat ostabilt. Tvätten är alltför tung. Tvättmaskinen innehåller alltför tung tvätt. Kläderna har fördelats ojämnt. Ozonering pågår. Tumlartvätt (tub clean) pågår. Om tvättmaskinen inte startar upp eller reagearar över huvudtaget, vänligen kontakta servicebolaget eller återförsäljaren. Fäst dräneringsslangen enligt installationsinstruktionerna. Öppna förstoppningen. Ifall problemet inte löser sig, kontakta återförsäljaren. Ta bort täppningen och försök åter. Låset öppnas automatiskt efter att temperaturen sjunkit under 40 o C. Kontrollera att tvättmaskinen är placerat stabilt. Vid behov, avlägsna ett antal kläder från tumlaren. Centrifugeringen starta eventuellt inte upp, ifall tvättmaskinen innehåller endast några lätta kläder. Av säkerhetsskäl kan luckan öppnas först minuter efter ozonering eller Tub Clean -funktionen

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Barnvåg VRB-20 MANUAL. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll.

Barnvåg VRB-20 MANUAL. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll. Barnvåg VRB-20 MANUAL Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av vågen. Viktig fakta om säkerhet och underhåll. Beskrivningarna och bilderna i denna manual är inte bindande då WUNDER har rätt

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 1100 Installations- och Bruksanvisning DENNA BRUKSANVISNING Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets funktion och handhavande samt innehåller anvisning för installation, underhåll.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG WF-B1256V. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG WF-B1256V instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Bruksanvisning Art Målarspruta 210 bar

Bruksanvisning Art Målarspruta 210 bar Bruksanvisning Art. 9047383 Målarspruta 210 bar Beskrivning: 220V målarspruta för målning med färg och träskydd. Levereras komplett med motor, kolvpump, sugslang, tryckslang och färg pistol. Målarsprutan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

CHILLER VATTENAUTOMAT

CHILLER VATTENAUTOMAT CHILLER VATTENAUTOMAT Typ I / Typ II Bruksanvisning Typ I Typ II Detta dokument är avsett för modellerna: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alla rättigheter förbehålles. Ingen

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer