Kursplanemål och betygskriterier 2. Kursplanemål i engelska 4-5. Kursplanemål i hem- och konsumentkunskap 6. Kursplanemål i idrott och hälsa 7-8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplanemål och betygskriterier 2. Kursplanemål i engelska 4-5. Kursplanemål i hem- och konsumentkunskap 6. Kursplanemål i idrott och hälsa 7-8"

Transkript

1 LOKALA KURSPLANEMÅL läsåret

2 Innehållsförteckning Kursplanemål och betygskriterier 2 Kursplanemål i bild 3 Kursplanemål i engelska 4-5 Kursplanemål i hem- och konsumentkunskap 6 Kursplanemål i idrott och hälsa 7-8 Kursplanemål i matematik 9-11 Kursplanemål i moderna språk 12 Kursplanemål i musik 13 Kursplanemål i NO Kursplanemål i slöjd Kursplanemål i SO Kursplanemål i svenska Kursplanemål i teknik 27 Mål för arbetet med social träning Reviderad

3 Kursplanemål och betygskriterier I det här häftet presenterar vi Tomtbergaskolans lokala kursplanemål. De anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå i alla ämnen i olika årskurser. En slags vägkarta fram till slutmålet i nian. Här finns också skolans mål för arbetet med social träning, ett ämne som är schemalagt i samtliga årskurser. Kursplanemålen för nian är vad som krävs av varje elev i svensk skola för betyget Godkänd(G). Elever och föräldrar i årskurs 8 och 9 får vid läsårsstarten information om de gemensamma nationella betygskriterierna. Betyg sätts från och med hösten i årskurs 8. Våra kursplanemål är en konkretisering av de nationella kursplanerna som finns för grundskolans alla skolämnen. Texterna finns på skolverkets hemsida: Regeringen har gett skolverket i uppgift att ta fram nya kursplaner. Avsikten är att de ska gälla från Ett nytt betygssystem ska också införas. Boel Ehrenberg rektor

4 Kursplanemål i bild Syftet med ämnet bild Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av år 3 : färglägga en enkel figur och hålla dig innanför linjen klippa enkla former med sax berätta om en bild du ritat rita en bild utifrån ett givet tema : grundfärgerna (röd, gul och blå) samt hur man blandar till grön, lila, orange och brun. olika material (vattenfärg, blyerts, oljepastell och kritor) Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av år 4 : rita runda former utan passare måla en bild med ett urval nyanser t.ex. kalla och varma färger självständigt vårda materiel och redskap kunna rita ett ansikte med någorlunda rätt proportioner förmedla en känsla av djup i en bild med hjälp av storleksperspektiv beskriva dina egna och andras bilder detaljrikt delta i en diskussion kring innehållet i t.ex. en läroboksbild välja ut ditt bästa bildresultat och motivera valet : begreppen för-, mellan- och bakgrund Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av år 5 : se på och resonera/samtala i grupp om bilder och former göra en personlig reflektion över en bild/form göra en bildberättelse som är begriplig för andra förmedla kunskap om ett ämne eller upplevelse i bildform teckna påklädda människor (ej streckgubbar) med någorlunda rätt proportioner arbeta med skissteknik och gråskala blanda röd, gul och blå till önskad nyans göra en heltäckande bild skapa djup i en bild med hjälp av centralperspektiv samt parallellperspektiv (kub) skapa ett arbete med hjälp av en 3D-teknik t.ex lera eller gips : minst två konstnärer och hur deras arbeten ser ut skillnaden mellan att beskriva och tolka en bild Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 9 : ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker, använda egna och andras bilder i bestämda syften analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet

5 Kursplanemål i engelska Syftet med ämnet engelska Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Utbildningen har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet syftar därför också till att eleven ska vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 Du lär dig engelska i lekens form genom rim, ramsor och sånger Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 4 delta i en enkel konversation läsa enkla texter med känt innehåll skriva enkla ord och meningar utöka ditt ordförråd klockan: hela och halva klockslag samt kvart i och kvart över Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 återge en enkel text muntligt förbereda och genomföra en intervju förstå och ge en vägbeskrivning läsa enkla texter skriva en egen enkel text Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 6 använda en engelsk ordbok uttrycka dig med hela meningar läsa enkla texter av varierande karaktär, t.ex. beskrivande, fakta- och skönlitterära texter skriva egna texter i olika former, t.ex. berättelser, faktatexter och brev presens- och imperfektformerna av verbet be något om engelsktalande länders realia. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 berätta om dig själv och ditt boende kommunicera i skrift genom brev och kortare berättelser läsa och förstå innehållet i kortare texter förstå vardagsengelska berätta om ett tilldelat ämne välja och använda lämpliga hjälpmedel för att få den information du behöver

6 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 läsa och förstå innehållet i längre texter kommunicera i skrift genom längre texter planera och genomföra arbeten både enskilt och i grupp förstå tydligt tal från de olika engelsktalande länderna Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 förstå mer avancerat engelskt tal delta aktivt i samtal och se till att kommunikationen fortsätter göra en muntlig framställning samt uttrycka och argumentera för dina åsikter läsa och förstå innehållet i engelska skönlitterära ungdomsböcker planera och genomföra arbeten både enskilt och i grupp samt därvid dra slutsatser av ditt/ert arbete reflektera över och dra slutsatser om ditt sätt att lära dig engelska ha kunskaper om engelsktalande länders realia samt kunna göra kulturella jämförelser.

7 Kursplanemål i hem- och konsumentkunskap Syftet med ämnet hem- och konsumentkunskap Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för människa, samhälle och natur. Utbildningen ger erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi samt ger möjligheter att uppleva sammanhang och arbetsglädje. Ämnet utvecklar förmågan att ur ett hushållsperspektiv värdera och hantera det ökade flödet av information och reklam. Ett demokratiskt och jämställt samhälle förutsätter att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ämnet utvecklar flickors och pojkars identiteter genom att ge erfarenheter och kunskaper om sambanden mellan jämställdhet och verksamheterna i hushållet. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala värde använda olika varor, metoder och redskap i hushållet och därvid ta hänsyn till hälsa, hushållsekonomi och miljö samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter jämföra priser och uppfatta skillnader mellan information och reklam Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning, rengöring och tvätt i hushållet samt kunna hantera dem på ett för situationen funktionellt och säkert sätt planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och etiska värden samarbeta med andra oavsett skillnader i fråga om till exempel kön och etnicitet samt ha insikter i frågor som rör kulturell variation och hushållsarbetets koppling till jämställdhet dina rättigheter som konsument och kunna utvärdera olika slags information vid utförandet av verksamheter i hushållet

8 Kursplanemål i idrott och hälsa Syftet med ämnet idrott och hälsa Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 /vara delta i rörelselekar till musik och enklare danser grundläggande bollvaneövningar: studsa, rulla, kasta, fånga, passa och dribbla. delta i enkla bollekar samarbeta i små lag behärska grundformerna: gå, springa, hoppa, krypa, åla, hänga, klättra och balansera förstå en kartbild av gympasalen och att det är en förminskad bild sedd uppifrån plocka fram material efter en kartbild av gympasalen simma 25 meter delta aktivt vid alla utomhusaktiviteter veta hur du ska klä dig vid friluftsliv under olika årstider och väderlek känna till isvett leda en kamrat i Följa John samarbeta i olika grupper ta ansvar vid fram- och borttagning och vårda idrottsmaterialet en bra kamrat ha med dig gymnastikkläder och handduk och duscha efter varje lektion medveten om skaderisken och tar det därför försiktigt vid fram- och borttagning av material. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 delta i mixers och pardanser följa ledaren i ett motionsgympaprogram följa ledaren i enkla stegkombinationer delta och samarbeta i bollspel skolanpassade regler och följa dem klara enklare redskapsövningar såsom kullerbytta framåt och bakåt. prova på svårare redskapsövningar passa kartan de vanligaste kartecknen och färgerna väderstrecken klara en enkel orientering i närmiljön tillsammans med en kamrat hoppa ifrån kanten och komma med huvudet under vattnet och efter att ha kommit upp igen simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim grunderna i skridskoåkning känna till allemansrätten, första hjälpen och livräddning

9 hur du ska klä dig vid friluftsliv under olika årstider och väderlek hantera vinst och förlust på ett sportsligt sätt klara av att leda en liten grupp i en uppvärmning känna till goda vanor, som är bra för hälsan hur man lyfter på ett riktigt sätt för att undvika skador Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 /vara grundstegen i vals, foxtrot och bugg delta aktivt i dans- och rytmikundervisningen tillsammans med en kamrat kunna komponera, motivera och genomföra en uppvärmning med gruppen följa andra kamrater när de är ledare genomföra och samarbeta i boll- och lagspel samt känna till de viktigaste reglerna för respektive spel. och leva upp till begreppet fair play klara de genomgångna momenten arbeta självständigt redovisa dina uppgifter orientera i okänd terräng klara orienteringsbanan för årskursen tillsammans med en kamrat känna till hur en kompass fungerar och hur den ska användas planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider och ha rätt kläder och utrustning för väderleken ha kunskap om alla moment i livräddande första hjälp i och vid vatten ta ansvar för dina ledarskapsuppgifter och utföra dem på ett föredömligt sätt samarbeta i olika grupper oavsett vilka som ingår i gruppen positiv och deltar aktivt på alla lektioner förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa känna till grundläggande träningslära tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang

10 Kursplanemål i matematik Syftet med ämnet matematik Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen i matematik ska ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. Den ska också ge eleven möjlighet att upptäcka etiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av förskoleklassen ramsräkna till 20 kombinera siffra/antal 0 10 begreppen större än/mindre än, lika många, fler/färre bygga mönster med olika material de geometriska begreppen cirkel, triangel, kvadrat och rektangel årstiderna, ramsräkna månaderna i grupp Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 1 ramsräkna till 100 talkamraterna för talen 0 10 talsortera ental och tiotal arbeta laborativt inom talområdet förstå betydelsen av +, - och = betydelsen av hälften och dubbelt inom talområdet 0 10 namnge cirkel, triangel, kvadrat och rektangel höger och vänster klockan: hel och halv timme analog tid veckodagarnas namn och antal Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 2 talkamraterna (addition och subtraktion) talsortera ental, tiotal och hundratal arbeta inom talområdet betydelsen av hälften och dubbelt inom talområdet 0 20 klockan: kvart i och kvart över analog tid månadernas namn fullfölja ett påbörjat mönster uppskatta, jämföra och mäta cm och m, dl och l avläsa enkla tabeller och stapeldiagram samt kunna rita enkla stapeldiagram avläsa en termometer pengars värde upp till 100 och kunna växla dela upp helheter i olika delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk beskriva mönster i enkla talföljder fortsätta att konstruera enkla geometriska mönster enheterna g, hg och kg.

11 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 talsortera ental, tiotal, hundratal och tusental i addition och subtraktion (positionssystemet) arbeta laborativt inom talområdet multiplikation upp till 5 x 5 och division i samma talområde division som omvänd multiplikation inom ovanstående talområde addera och subtrahera med hjälp av skriftliga räknemetoder inom talområdet förklara de olika räknesätten med konkret material samt bilder huvudräkning i alla räknesätten inom talområdet 0-20 hela klockan, analog tid samt hel och halv timme digital tid uppskatta, jämföra och mäta : mm, cm, dm och m; dl och l; g och kg; sek., min. och timme rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer omkrets beskriva olika föremål/objekt samt deras placering i rummen de geometriska kropparna rätblock, kub, kon och klot efter instruktion bygga enkla tredimensionella figurer månadernas namn, ordning och antal Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 4 division som omvänd multiplikation använda de fyra räknesätten på en miniräknare ½, ¼ och 0,5 hela klockan digitalt samt kunna beräkna enkla tidsperioder arbeta med huvudräkning inom talområdet multiplikation till 10 x 5 enheterna: mm, cm, dm, m, km och mil; g, hg,och kg; ml, cl, dl och l ha en taluppfattning, som omfattar talområdet Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 subtraktionsuppställning med lån multiplikation upp till 10 x 5 samt division inom samma område kort division jämföra, uppskatta och mäta: längder (mm - mil) areor (kvadratcentimeter, -decimeter och meter) volymer (ml - l) massor (g - ton) vinklar tider (analogt och digitalt) avläsa enkla tabeller (t.ex. busstidtabell) och cirkeldiagram 1/100 och 1/1000 förminska och förstora behärska addition och subtraktion inom talområdet

12 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 6 multiplikation upp till 10 x 10 de fyra räknesättens terminologi använda dig av överslagsräkning och avrundning rät, trubbig och spetsig vinkel samt att ett varv på cirkeln är 360 grader att det hela är 100% samt kunna beräkna 1%, 10%, 25% och 50% rita diagram beräkna tidsskillnader och förstå negativa tal i samband med t.ex. termometern behärska talområdet Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 storleksordna hela tal, tal i decimalform och bråkform multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 växla mellan blandad form, bråkform, decimalform och procent beräkna vad en viss procent av något är lösa enkla ekvationer behärska miniräknaren uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer mäta och beräkna omkrets i olika geometriska vinklar läsa av och tolka olika typer av diagram och tabeller beräkna medelvärde tolka och använda ritningar och kartor förstå hur vårt talsystem är uppbyggt. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 addera och subtrahera med negativa tal multiplicera och dividera med tal mindre än 1 förkorta och förlänga tal i bråkform skriva stora tal med hjälp av prefix skriva tal i potensform lösa problem med hjälp av ekvationer använda överslagsräkning räkna med naturliga tal, decimaltal, procent och proportionalitet i huvudet, med skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel rita och ange punkter i ett koordinatsystem använda de vanligaste areaenheterna beräkna area av rektanglar, kvadrater och cirklar använda skala och göra mätningar i ritningar hur sannolikhet kan bestämmas med hjälp av enkla försök. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 förenkla och lösa ekvationer multiplicera bråk skriva, använda och räkna med tal i tiopotensform och grundpotensform beräkna värdeökning och värdeminskning med hjälp av procent använda Pythagoras sats tolka och beskriva grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden använda de vanligaste volymenheterna uppskatta, jämföra och beräkna volymer för olika rymdgeometriska kroppar tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram förstå vad som menas med kvadrattal, kvadratrot och kunna använda dessa.

13 Kursplanemål i moderna språk Syftet med ämnet moderna språk Undervisningen i moderna språk syftar till att stegvis utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Denna kompetens är viktig i dagens samhälle där vi möter en internationaliserad arbetsmarknad. Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra länder och inom EU där sociala, kulturella och ekonomiska utbyten ökar i takt och omfattning. Vi vill därför uppmuntra våra elever och ge dem de redskap som de behöver för att utveckla sin förmåga att använda språket. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 berätta om dig själv, din familj och din omgivning delta i samtal rörande vardagliga situationer vara bekant med kultur, seder och traditioner i de länder där målspråket talas Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för dig välbekanta områden delta i enkla samtal om vardagliga ämnen muntligt berätta om dig själv och andra läsa och tillgodogöra dig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar göra dig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något reflektera över hur den egna inlärningen går till vad gäller t.ex. tal och läsning genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används.

14 Kursplanemål i musik Syftet med musikämnet Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, intellektuellt och emotionellt. Musik är en del av kulturarvet. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning och lägger en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv. Musik är också ett gränsöverskridande språk, som främjar förståelse och tolerans samt underlättar integration och samverkan i skola och samhälle. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 kunna följa en enkel melodi härma enkla rytmer både på rytminstrument och med hjälp av kroppen delta i skapande övningar förstå enklare ämnesbegrepp såsom vers, refräng och repris Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 4 följa en enkel melodi spela ett enkelt trumkomp skapa musik i elementära former använda enklare ämnesbegrepp såsom vers, refräng och repris delta i skapande övningar vara medveten om musikens varierande uttryck i olika kulturer Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 delta i unison sång enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet skapa musik i elementära former individuellt och tillsammans med andra förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika uttrycksoch gestaltningsformer vara medveten om och kunna reflektera kring musikens funktioner och varierande uttryck i dagens samhälle Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 6 använda din röst i unison och flerstämmig sång enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att gestalta tankar och idéer förstå och använda centrala ämnesbegrepp

15 Kursplanemål i NO Syftet med de naturorienterande ämnena De naturorienterande ämnena syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Ämnena ska ge kunskap om hur olika naturvetenskapliga upptäckter påverkat och förändrat vårt samhälle i ett historiskt perspektiv och hur de kan påverka och förbättra våra livsvillkor i framtiden. Genom att väcka elevernas intresse och hålla intresset vid liv, så kan deras kunskaper och erfarenheter främja omsorgen om och respekten för naturen och medmänniskorna. I den naturvetenskapliga metoden gör man observationer, ställer hypoteser, genomför experiment och dokumenterar detta. Biologi Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 namnge och känna igen några av våra vanligaste djur och växter ge exempel på en enkel näringskedja namnge några av människans kroppsdelar något om människans fortplantning, födelse, liv och död livscykeln hos några djur och växter något om hur olika material bryts ner i naturen som en del i kretsloppet Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 6 ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död visa på kretsloppet, olika växters uppbyggnad och förökning ge exempel på några näringskedjor fiskars inre organ och hur de lever viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion känna igen och kunna namnge några vanliga växter och djur i Europa samt i vilken naturtyp de lever. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 förstå solens betydelse för växter och djur förstå hur växtceller kan tillgodogöra sig solenergi cellens uppbyggnad och funktion samt förstå cellernas samverkan några djur- och växtarter Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 förstå vad det är som driver vattnets kretslopp och att det inte bildas något nytt vatten veta vad ett ekosystem är och hur det är uppbyggt förstå hur en näringspyramid är uppbyggd och kunna ge exempel på hur näringskedjor vävs ihop till näringsvävar förstå faran med anrikning i näringspyramiden förstå vikten av att äta rätt och träna regelbundet för att må bra ha förståelse för vikten av att bevara olika naturtyper med dess mångfald av arter

16 vattnets, närsalternas och kolets kretslopp samt förstå dess innebörd. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 ha god kännedom om hur alkohol, narkotika och tobak påverkar kroppen ha kännedom om kroppen och förstå matspjälkning, andning, utsöndring, blodet och blodomloppet, skelettet, musklerna och sinnesorganen. ha kunskap om några av de förändringar som sker i kroppen under puberteten, könsorganens uppbyggnad, preventivmedel, abort samt sexuellt överförbara sjukdomar. förstå innebörden av evolution, biologisk utveckling. ha kännedom om det genetiska arvet. bearbeta värderingar, jämställdhet, attityder och sexualitetens olika uttryck genom diskussioner. fördjupa dig i något/några miljöproblem genom att redogöra för orsak, verkan och åtgärder i det aktuella fallet samt förklara hur man själv kan påverka och förbättra miljön. Fysik Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra och kunna förknippa dessa rörelser med dygnet, månaderna och året. olika vädertyper. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 6 genomföra enkla experiment (elektricitet, magnetism, ljud och ljus), göra antaganden, systematiska iakttagelser och dra slutsatser begreppen tyngdkraft och friktion att jorden och månen rör sig runt solen och hur tid och klimat hör samman med detta olika sätt att mäta tid, historiskt och i nutid hur olika material påverkas av värme och kyla Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 veta vad elektrisk ström är samt förstå hur ström, spänning och resistans beror av varandra ha kunskap om vårt solsystem förstå begreppen massa, volym, densitet. utföra enkla mätningar och enkla beräkningar vad det gäller massa, volym och densitet

17 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 förstå begreppen kraft och tryck veta att ämnen kan förekomma i fast, flytande och gasform veta hur ljud skapas och utbreder sig veta hur synligt ljus utbreder sig, reflekteras och bryts. utföra enkla mätningar och enkla beräkningar vad det gäller kraft och tryck att ett ämnes aggregationstillstånd påverkas av tryck och temperatur begrepp såsom frekvens, våglängd, amplitud, tonhöjd och ljudstyrka Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 veta att energi kan förekomma i olika former samt känna till att energi inte kan skapas eller förstöras, endast omvandlas. genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas. principen för hur en generator/motor fungerar. universums uppkomst och utveckling enligt Big bang-teorin några egenskaper och användningsområden för elektromagnetisk strålning så som radiovågor, röntgenstrålning, mikrovågor och radioaktivstrålning materiens uppbyggnad och atomens delar för- och nackdelar med våra viktigaste energikällor såsom vattenkraft, kärnkraft och fossila bränslen Kemi Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 sortera olika material utifrån deras egenskaper begreppen fast, flytande och gasform vattnets kretslopp Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 6 sortera och ha kunskap om grundämnen begreppen fast, flytande och gasform vattnets kretslopp hur olika kemikalier påverkar vår miljö, hur de är märkta och hur de bör hanteras olika slags blandningar och lösningar Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 beskriva hur man skiljer ämnen åt med hjälp av filtrering, destillation, kromatografi och dekantering.

18 hur man på ett säkert sätt hanterar kemikalier i närmiljön. gemensamma egenskaper för syror, baser, salter och oxider Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 veta vilken betydelse syre har i enkla kemiska processer och i levande organismer. ha kunskap om några ekonomiska och tekniskt viktiga metaller. skillnaden mellan atom och molekyl. skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening samt ge exempel på vardera beskriva vattnets kretslopp i naturen samt några spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark redogöra för luftens huvudsakliga beståndsdelar redogöra för vad indikatorer används till och ge exempel på i naturen förekommande indikatorer redogöra för hur försurning i naturen uppkommer och beskriva dess effekter på skog och vattendrag ge exempel på vanliga syror, baser och salter samt känna till vardagliga och industriella användningsområden för dessa huvuddragen av periodiska systemets struktur de viktigaste egenskaperna hos kolväten, alkoholer, syror, estrar, kolhydrater, fetter och proteiner handelsnamn och användningsområden hos några av de ovannämnda organiska föreningarna Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 följa enkla instruktioner för en laboration, ha utvecklat ett undersökande arbetssätt och kunna dra slutsatser av resultatet beskriva hur vattenrening går till kunna använda resultat av mätningar och experiment i diskussioner om miljöfrågor kunna använda så väl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i frågor om resursanvändning, förorening och kretslopp kunna med hjälp av exempel belysa hur kemisk kunskap har använts för att förbättra våra levnadsvillkor samt hur denna kunskap har missbrukats kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället

19 Kursplanemål i slöjd ( trä/metall och textil) Syftet med ämnet slöjd: I slöjden arbetar vi med alla sinnena, hjärnan och handen i harmoni. Den egna kreativa processen sätts igång utifrån egna erfarenheter och intressen samt bygger upp en beredskap för det dagliga livets behov. Idéer kan eleven få från många håll. Till exempel: -Egen idé -Litteratur -Internet -Konst -Lärare -Kamrater Vi arbetar utefter slöjdprocessens 4 steg i alla årskurser. Idé Planera Utföra Reflektera Eleven ska planera sitt Eleven ska arbeta utefte arbete genom att och lämpliga: göra något av följande: -metoder -Skiss -material -Ritning -maskiner -Mall -redskap/verktyg. -Mönster Genomföra och -Måttberäkning slutföra ett slöjdarbete utefter slöjdprocessens 4 steg Eleven ska skriva en arbetsbeskrivning om sitt slöjdarbete. I den ska eleven beskriva arbetsprocessen och själv värdera hur den egna arbetsinsatsen påverkat det färdiga resultatet. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 : förstå och följa rådande säkerhetsföreskrift samt bidra till en god arbetsmiljö följa instruktioner och ta ansvar för ditt arbete föreslå idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna genomföra arbetet utefter givna arbetsområden välja färg, form och material med handledning hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textil- som träoch metallslöjd beskriva dina arbeten och kommentera slöjdprocessen Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 : förstå och följa rådande säkerhetsföreskrift samt bidra till en god arbetsmiljö ta ansvar i slöjdprocessen och arbeta efter givna arbetsuppgifter förklara vad du vill arbeta med och visa upp egen arbetsplanering arbeta efter olika instruktioner eller beskrivningar med hjälp av handledning vid ett slöjdarbete arbeta med lämpliga metoder, material, redskap och verktyg inom givna arbetsområden välja material med hänsyn till form, färg, funktion samt förstå hur olika det kan påverka resultatet skriftligt beskriva dina arbeten och kommentera din slöjdprocess Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 : förstå och följa rådande säkerhetsföreskrift samt bidra till en god arbetsmiljö ta ansvar för ditt arbete och genomföra givna arbetsuppgifter förklara vad du vill arbeta med och visa upp egen arbetsplanering arbeta efter instruktioner, både muntliga och skriftliga, med handledning vid ett slöjdarbete välja lämpliga metoder, material, redskap och verktyg samt hantera dem på ett funktionellt sätt ta hänsyn till funktion, form, färg och material i din planering vara sparsam och försiktig med material, verktyg och maskiner arbeta i olika tekniker med olika verktyg och maskiner på ett funktionellt sätt med hjälp av viss handledning skriftligt beskriva och värdera din egen arbetsprocess

20 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 : förstå och följa rådande säkerhetsföreskrift samt bidra till en god arbetsmiljö ta eget initiativ och ansvar i slöjdprocessen kunna förklara vad du vill arbeta med och visa upp egen arbetsplanering ta hänsyn till form, färg, funktion, material samt förstå hur olika sätt påverkar resultatet vara sparsam och försiktig med material, verktyg och maskiner välja material med hänsyn till form, färg, funktion, ekonomi och miljö samt förstå hur olika sätt påverkar resultatet arbeta i en eller flera tekniker med lämpliga metoder i dina slöjdarbeten samt hantera material, redskap och verktyg på ett funktionellt sätt arbeta efter olika instruktioner och beskrivningar skriftligt beskriva din egen arbetsprocess samt värdera hur den påverkat resultatet

21 Kursplanemål i SO Syftet med de samhällsorienterande ämnena De samhällsorienterande ämnena syftar till att beskriva och förklara samhället ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Samhällsvetenskap studerar mänskliga verksamheter samt sociala interaktioner. Eleverna ska få en grund för att ta ansvar och kunna agera som demokratiska samhällsmedborgare. Ämnena ska ge eleverna kunskap och tillfälle till reflektion om människans sätt att leva i samhället på skilda platser och under skilda tider. Geografi Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 hitta Sverige på världskartan och Huddinge på Sverigekartan. vad en karta är och hur man använder den något om Sveriges olika naturtyper Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 förstå vad en karta är och hur den kan användas kunna fördjupa dig i något land i Europa känna ansvar för den gemensamma miljön och resursanvändningen förstå innebörden av begreppen väder, klimat och årstider samspelet mellan människan och hennes omgivning i olika miljöer de olika världsdelarna och världshaven Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 fördjupa dig i några länder i varje världsdel klimat- och vegetationszoner de olika världsdelarna och världshaven Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 förstå vad som utgör resurser i naturen se sambanden mellan naturresurser och människors verksamheter områden och förhållanden genom att arbeta med geografisk information, t.ex. kartor och diagram. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 använda karta och jordglob för att dra slutsatser och diskutera människans levnadsvillkor i olika typer av landskap med exempel visa hur landskapet påverkas av såväl naturgivna som samhälleliga processer och kunna delta i diskussioner kring dessa frågor hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen faktorer som påverkar dessa förhållanden samt reflektera över förändringar

22 Historia Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 något om Huddinges lokala historia något om Sveriges historia och kunna jämföra barns levnadsvillkor under olika tidsepoker tidsaxeln som verktyg Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 viktiga händelser i den svenska, nordiska, samiska samt den europeiska kulturen från vikingatiden och framåt några av historiens betydelsefulla gestalter Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 människans tidiga historia de viktigaste sociala, ekonomiska, kulturella och tekniska framstegen Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 redogöra för viktiga händelser i Sveriges historia känna till gestalter, idéer och förändringar som haft betydelse för utvecklingen i Sverige, Norden och Europa och göra jämförelser med andra delar av världen samt reflektera kring hur detta har betydelse för vår nutid Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 ha kunskap om vår tids fredssträvanden, men också om Förintelsen, revolutioner och krig. tolka och förklara historiska skeendens bakgrund och samband genom att använda det kritiska tänkandet reflektera och diskutera kring hur historiska skeenden kan beskrivas på olika sätt och hur vi påverkas av information och propaganda Religion Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 och försöka tillämpa Den gyllene regeln våra vanligaste högtider några berättelser från kristendomen likheter mellan de olika världsreligionerna Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 samtala om och göra egna reflektioner kring vardagliga livsfrågor samtala om relationer mellan människor bakgrunden om den svenska kyrkans högtider och traditioner

23 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 några berättelser från bibeln och från andra religioner trosuppfattningarna i några av världsreligionerna Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 ha kunskap om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur hur kristendomen gestaltar sig i olika delar av världen Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar hur etiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang Samhällskunskap Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 lära dig förstå och respektera varandras olikheter. delta i samtal, lyssna, reflektera och argumentera se hur egna handlingar påverkar andra förstå din egen roll i den demokratiska processen t.ex. i klassråd och storsamling något om vad som behövs för att samhället ska fungera t.ex. förskola, skola, sjukhus och brandkår FN och Barnkonventionen Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 utveckla en förmåga att granska, värdera och ta ställning i samhällsfrågor ha kännedom om människors livsvillkor i olika kulturer grunden för det svenska demokratiska samhället olika levnadssätt i det lokala samhället, samt skyldigheter som berör dig som människa Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 att begreppen då nu sedan ger en vidgad förståelse för ämnet samhället utifrån olika källor, samt vara källkritisk Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt grundläggande kunskaper om de svenska styrelsesättets framväxt och samhällssystemets uppbyggnad samt förstå innebörden av de grundläggande norm- och rättssystemet i Sverige

24 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter. ha kunskaper om internationella förhållanden samt diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv ha kännedom om samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi och kunna diskutera möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och kulturell bakgrund

25 Kursplanemål i svenska Syftet med ämnet svenska Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, reflektera, läsa, skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av förskoleklassen lyssna på andra berätta för andra läsa (hitta) och skriva (avbilda) ditt namn visa att du upptäckt att det skrivna går att säga (LUS-punkt 3) rim och ramsor motsatsord lägesbegrepp färgernas namn läsriktningen stavelser i ord sammansatta ord träna pennfattning. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 1 lyssna aktivt alfabetets bokstäver, stora och små läsa en åldersadekvat text skriva en enkel mening, exempelvis till en bild, och använda stor bokstav och punkt veta vad ord och meningar är. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 2 läsa en text tyst så att du själv förstår återberätta innehållet i en egenläst text läsa en förberedd text högt, så att du själv och den som lyssnar förstår. skriva läsligt stava ljudenligt i vanliga ord skriva några meningar till en bild ljudstridiga ord och dubbelteckning. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 3 läsa bekanta och elevnära texter med flyt läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt skriva läsligt för hand skriva berättande texter med tydlig handling skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår stava ord som du själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter

26 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 4 läsa och förstå en åldersadekvat kapitelbok läsa och förstå en åldersadekvat faktatext (ev. med stöd av talband) läsa en saga högt för andra återberätta en händelse, text eller rolig historia för en grupp med tydlig röst förstå en längre, muntlig instruktion i grupp och utföra uppdraget förstå en enkel, skriftlig instruktion i grupp och utföra uppdraget skriva med en handstil så att andra kan läsa den stava vanliga ord rätt skriva en enkel text med hjälp av stödord eller tankekarta skriva korta berättelser med rubrik vara säker på alfabetet och kunna sätta ord i alfabetisk ordning aktiv vid klassråd Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom och samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna använda ordlista Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 6 läsa fyra kapitelböcker läsa dagstidningstexter och sammanfatta innehållet med egna ord söka information via internet nå fakta genom faktatexter, som inte är anpassade till din ålder redogöra skriftligt och muntligt för de fakta som kommit fram vid egen forskning börja använda ett varierat språk stava vanliga ljudstridiga ord skriva anteckningar vid t.ex. studiebesök och filmvisning datera och skriva brev skriva och spara i ett ordbehandlingsprogram kommunicera via e-post verb med böjningar, adjektiv samt personliga och possessiva pronomen några äldre och nutida sagoberättare och författare Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 inför en mindre grupp redogöra för ett ämne med hjälp av stödord eller tankekarta anpassa ditt språk efter olika situationer, som t ex intervjuer och telefonförfrågningar läsa högt ur skönlitteratur och dagstidningar använda uppslagsverk och ordlistor läsa till åldern avpassad skönlitteratur skapa egna texter med gällande skrivnormer, t ex recensioner, berättande uppsats, faktauppsats med minst en källa och med egna ord ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och pronomen samt känna igen dem i en text tolka ett budskap i film/teater/reklam/litteratur

27 Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 8 argumentera och stå för en åsikt samt respektera andras åsikter ge och ta konstruktiv kritik presentera en författare, en bok eller ett ämne vara aktiv i diskussioner läsa till åldern avpassad skönlitteratur läsa olika slags texter skriva en berättande uppsats där du visar att du behärskar skriftspråkets normer, såsom direkt/indirekt anföring, styckeindelning samt kunna hålla tempus satsdelarna subjekt, predikat, objekt och predikatsfyllnad ordklasserna adverb och prepositioner tolka och värdera budskapet i film/teater/reklam/litteratur Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 9 delta aktivt i samtal och diskussioner och sätta dig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk

28 Kursplanemål i teknik Syftet med ämnet teknik Ämnet ska ge en kunskap om att teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människan, samhället och naturen. Visa på den tekniska utvecklingens roll ur ett historiskt perspektiv och hur den påverkar vår framtid. Att för eleven göra vardagstekniken begriplig och synlig, allt ifrån de enklaste redskapen i hemmet till moderna apparater och komplicerade transportsystem. Genom ämnet få utveckla ett intresse för teknik för både pojkar och flickor vilket utvecklar en förmåga att reflektera över, bedöm och värdera konsekvenser av olika teknikval. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 5 redogöra för, inom några kända teknikområden, teknikens betydelse för natur, samhälle och individ beskriva och använda några vanligt förekommande tekniska redskap med hjälp planera och utföra enklare konstruktioner Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av skolår 7 kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner veta hur komponenterna i ett tekniskt system fungerar och deras relation till varandra veta vad begreppet NTA står för, samt provat på att arbeta inom området Mål som eleven ska ha uppnått i slutet skolår 9 redogöra för några steg i den tekniska utveckling både förr och nu göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar identifiera och med egna ord förklara hur några tekniska system fungerar för- och nackdelar av teknikens verkan på natur, samhälle och människa.

29 Mål för arbetet med social träning Syftet med arbetet. Syftet med arbetet med social träning är att ge eleverna social kompetens, som de behöver för att kunna fungera på ett bra sätt i gruppen och i samhället. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. De lär av varandra, stödjer varandra och utvecklar en levande social gemenskap. Det är också inom gruppen som sociala normer och regler prövas och utvecklas. Gruppen utgör därför ett forum där ett demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling. Tillsammans med andra lär sig barn hantera konflikter och intressemotsättningar och att lösa dem på ett positivt sätt. I gruppen finns möjlighet för barnen att känna igen sig i varandra samtidigt som de ser och uppskattar varandras olikheter. Det finns också möjlighet att utveckla en gemenskap och vi-känsla i gruppen som stöder barnens sociala utveckling. Gemensamma grundmål för förskoleklass till år 3 Vi jobbar kontinuerligt med att barnen ska känna trygghet genom att de visar glädje, vågar delta i nya moment och kan lämna sina föräldrar på morgonen. Vi förväntar oss att barnen ska lära sig att ta ansvar för egna kläder och saker samt skolans/fritids material. Mål som eleven ska ha uppnått efter förskoleklass Du visar att du vågar synas och delta genom att synas/ta plats i lekar, övningar och gruppsamtal. Du visar att du kan säga ifrån genom att markera för kompisar vad som är OK och inte är OK för dig. Du visar att du kan hantera konflikter genom att ta hjälp av en vuxen. Du visar att du kan stå för dina handlingar genom att rätta dig efter regler. Du visar att du känner ansvar för kamrater genom att vara omtänksam, hjälpsam och ser dina kamrater. visa empati och respekt. du kan vänta på din tur. Du visar att du kan avsluta ett arbete eller en lek när ett byte av aktivitet ska ske. Mål som eleven ska ha uppnått efter år 1 Alla tidigare mål samt: Du visar att du känner trygghet genom att visa känslor och öppenhet inför andra. Du visar att du kan hantera konflikter på egen hand under uppsikt av vuxen. Du visar att du kan stå för dina handlingar genom att rätta dig efter regler. se konsekvenserna av ditt eget handlande och ta ansvar för det. sätta ord på dina känslor och ditt handlande.

30 Du visar att du tar initiativ genom att ha en egen motor för att komma igång med en uppgift eller en lek. komma med egna förslag. göra egna val. Mål som eleven ska ha uppnått efter år 2 Alla tidigare mål samt: Du står för dina handlingar genom att rätta dig efter regler. Mål som eleven ska ha uppnått efter år 3 Alla tidigare mål samt: Du visar att du kan hantera konflikter genom att hitta strategier för att lösa konflikter utan att en vuxen alltid är med. Du står för dina handlingar genom att rätta dig efter regler. Mål för arbetet med social träning år 4-9 känna trygghet visar glädje att vara här vågar delta i nya moment visar känslor och öppenhet inför andra ha tillit till personalen närmast dig våga synas visar dig i övningar och gruppsamtal säga ifrån i relationer till andra barn kunna hantera konflikter med hjälp av vuxen eller på egen hand stå för sina handlingar rättar dig efter skolans regler ser konsekvenserna av ditt eget handlande och tar ansvar för det kan sätta ord på dina känslor och ditt handlande känna ansvar för kamrater är omtänksam, hjälpsam och ser dina kamrater visar empati känna ansvar för och vara rädd om ditt eget och det gemensamma materialet

31 ta initiativ har en egen motor för att komma igång med en uppgift har med dig böcker och material till lektionerna kommer med egna förslag kan göra val S.E.T (Social och emotionell träning) Inför läsåret utbildades tio SET-piloter, som ansvarade för ett utbildningsprogram för all personal i materialet Livsviktigt. Från och med höstterminen 2008 finns ämnet Livskunskap på schemat som skolans val i samtliga årskurser.

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Kungsgårdens ro Rebbelberga ro Skäldervikens ro Sockerbrukets ro Denna sammanställning ingår i ett projekt mellan skolorna i Nätverk Norr, Ängelholms

Läs mer

Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog

Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog Kursplan Obligatoriska särskolan rundsärskolan År 6 9 (10) Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik Naturorienterade ämnen Samhällsorienterande ämnen Slöjd Svenska Förord

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Mål och riktlinjer i LGR 11

Mål och riktlinjer i LGR 11 Mål och riktlinjer i LGR 11 Här hittar du förslag på hur läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League (FLL). Det kan variera från

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Svenska Engelska Matematik

Svenska Engelska Matematik Minimikunskapskrav Svenska Engelska Matematik för grundskolan i Borlänge En av lärarens viktigaste uppgifter är att bedöma om varje elev uppnått kursplanernas kunskapskrav. Detta ställer stora krav på

Läs mer

2010-06-24 U2010/4443/S

2010-06-24 U2010/4443/S Promemoria 2010-06-24 U2010/4443/S Utbildningsdepartementet Arbetsgrupp (U 2010:A) Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan Uppdraget Bakgrund Statens skolverk har haft

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Kursplan Obligatoriska särskolan. Grundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild

Kursplan Obligatoriska särskolan. Grundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild Kursplan Obligatoriska särskolan rundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild Förord Detta är en konkretisering av den läroplan, de mål,

Läs mer

Senast uppdaterad 20131014. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014

Senast uppdaterad 20131014. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014 Senast uppdaterad 20131014 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014 Föräldrar! Att välja skola till sitt barn kan vara ett av de viktigaste beslut som måste tas. Denna arbetsplan

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2013-14. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2013-14. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2013-14 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET

VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET JOMALA KOMMUN VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET 2011-2012 1 INNEHÅLL sida Målsättning och verksamhetsidé 3 Värdegrund 3 Plan för förverkligande av grundskolans målsättning angående Ålands

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Memmo och Mysen bråkar i vinden

Memmo och Mysen bråkar i vinden En arbetshandledning från Alvina förlag Memmo och Mysen bråkar i vinden Text: Kristina Hoas Bild: Emma Virke Form: Paula Gustafsson 2013 10 23 ISBN: 978-91-86391-16-4 I Memmo och Mysen bråkar i vinden

Läs mer

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer