Fastighets AB Balder (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighets AB Balder (publ)"

Transkript

1 Fastighets AB Balder (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2013/2017 om SEK 20 augusti 2013 Arrangör

2 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fastighets AB Balder (publ) ( Bolaget ), med anledning av att Bolaget avser att ansöka om inregistrering av obligationerna ( Obligationerna ) emitterade under Bolagets obligationslån om SEK 2013/2017 ( Obligationslånet ) på NASDAQ OMX Stockholm. Upprättandet av Obligationerna sker i enlighet med styrelsebeslutet den 7 maj 2013 då Bolagets styrelse beslutade om att emittera Obligationslånet. Referenser till Koncernen respektive Balder, avser i detta prospekt Fastighets AB Balder (publ) och dess dotterbolag, om inget annat anges. Nordea Bank AB (publ) ( Arrangören eller Nordea ) har i samband med inregistreringen av Obligationerna agerat finansiell rådgivare till Bolaget. Detta prospekt har upprättats i enighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (såsom ändrad) och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 (såsom ändrad) om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (såsom ändrat). Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och sådan registrering inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. Detta prospekt har upprättats för att möjliggöra inregistrering av Obligationerna till handel på NASDAQ OMX Stockholm och utgör inte till någon del ett erbjudande från Bolaget om teckning eller förvärv av Obligationerna. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller försäljning kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot reglerna i sådant land. Innehavare av Prospektet eller Obligationer emitterade inom Obligationslånet måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.balder.se) respektive webbplatser. Papperskopior kan erhållas från Bolaget. Siffrorna i detta Prospekt har i vissa fall avrundats varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Med SEK avses svenska kronor. Tvist rörande detta Prospekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Obligationernas lämplighet som investering Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Obligationerna. Varje investerare bör i synnerhet ha: (i) (ii) (iii) tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en ändamålsenlig värdering av Obligationerna, av fördelarna och nackdelarna med en investering i Obligationerna och av den information som lämnas i, eller hänvisas till, i detta dokument (inklusive eventuella tillägg). Tillgång till, och kunskap om, lämpliga värderingsmetoder för att utföra en värdering av Obligationerna och den påverkan en investering i Obligationerna kan medföra för investerarens övriga investeringsportfölj; tillräckliga finansiella tillgångar och likviditet för att hantera de risker som en investering i Obligationerna medför, inklusive Obligationer vars kapitalbelopp eller ränta återbetalas i en eller flera valutor, eller i de fall där kapitalbeloppets eller räntans valuta är annan än den valuta i vilken sådan investerares finansiella verksamhet huvudsakligen är denominerad; full förståelse av de villkoren för Obligationerna och väl känna till svängningar hos relevanta index, andra referenstillgångar eller den finansiella marknaden och möjlighet att förutse och värdera (ensam eller med hjälp av en finansiell rådgivare) tänkbara scenarier, exempelvis avseende ränteförändringar, som kan påverka investeringen i Obligationerna och investerarens möjlighet att hantera de risker som en investering i Obligationerna kan medföra. 2

3 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Obligationernas lämplighet som investering... 2 Obligationslånet i korthet... 4 Riskfaktorer... 9 Verksamhets- och branschrelaterade risker... 9 Risker relaterade till obligationslånet Ansvarig för prospektet Bolaget och verksamheten Bolaget Historik och utveckling Affärsidé och huvudsaklig verksamhet Marknadsöversikt Fastighets- och hyresmarknad Översikt över koncernen och organisationens struktur Moderbolag Dotterbolag Intressebolag Aktiekapital, aktier och aktieägare Styrelsen Ledningen Revisorer Väsentliga förändringar Avtal av större betydelse Rättsliga förfaranden Kostnader för upptagandet till handel Tendenser och trender Information som införlivats i Prospektet genom hänvisning Tillgängliga handlingar Adresser Finansiell översikt Rapport över Koncernens totalresultat Rapport över Koncernens finansiella ställning i sammandrag Rapport över Koncernens kassaflöden Obligationsvillkor

4 Obligationslånet i korthet Detta avsnitt skall enbart uppfattas som en introduktion till Prospektet avseende inregistrering av Obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. Ett beslut att investera i Obligationslånet skall därför baseras på en bedömning från investerarens sida av Prospektet i dess helhet, inklusive handlingar som är införlivade genom hänvisning. De fullständiga Villkoren för Obligationslånet framgår av avsnittet Lånevillkor. Emittent: Verksamhet: Fastighets AB Balder är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer Balder skall med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter belägna på orter som växer och utvecklas positivt. Balder skall vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden. Obligationerna: Obligationerna är skuldförbindelser såsom definierade i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och har givits ut av Bolaget i enlighet med de villkor som återfinns i avsnittet Lånevillkor ( Lånevillkoren ). ISIN-kod och kortkod: SE Obligationerna kommer att bli allokerade en kortkod i samband med upptagande till handel. Sådan kortkod har ännu inte allokerats vid dagen för detta Prospekt. Notering: Ansökan om inregistrering av Obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm kommer att göras i samband med Finansinspektionens godkännande av detta Prospekt. Lånebelopp: Obligationslånets sammanlagda nominella belopp uppgår till högst SEK. Utgivningsdag: 16 maj 2013 Valör, nominellt belopp och handelspost: Totalt antal värdepapper: Obligationslånet representeras av Obligationer, vardera med nominellt belopp om SEK som även är minsta handelsbelopp. Totalt upptas ett värdepapper till handel. Obligationernas ställning Obligationerna är ovillkorade och icke säkerställda förpliktelser för i förmånsrättshänseende: Bolaget som i förmånsrättshänseende är jämställda med (pari passu) Bolagets oprioriterade icke efterställda borgenärer. Räntekonstruktion Obligationslånet löper med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) med 4

5 och betalningar: tillägg om 225 punkter från Utgivningsdagen till och med Återbetalningsdagen. Ränta erläggs kvartalsvis i efterskott, på sista dagen i varje ränteperiod, första gången den 10 juli 2013 och sista gången den 16 maj 2017, dock att om någon sådan dag inte är bankdag skall som ränteförfallodag anses närmast påföljande bankdag, förutsatt att sådan bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall ränteförfallodagen skall anses vara föregående bankdag. Obligationslånet förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Ränta enligt ovan erläggs på aktuell ränteförfallodag. Betalning av kapitalbelopp och ränta sker i SEK och betalas till den som är fordringshavare på femte bankdagen före respektive förfallodag eller på den bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden. Amortering: Obligationerna förfaller i sin helhet vid Återbetalningsdagen utan tidigare amortering. Återbetalningsdag: 16 maj 2017 Förtida inlösen vid ägarskifte: Rätt till förtida inlösen av Obligationer föreligger om (a) någon (utöver Erik Selin Fastigheter AB), ensam eller tillsammans med sådan närstående som avses i lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, förvärvar aktier som representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget eller genom avtal eller på annat sätt har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i Bolagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan eller (b) samtliga Bolagets aktier upphör att vara noterade på Nasdaq OMX Stockholm eller Bolaget på något sätt upphör att upprätthålla sin status som noterat bolag på Nasdaq OMX Stockholm såsom den upprätthålls vid dagen för Lånevillkoren. Överlåtelse av skuldebrev: Obligationerna är fritt överlåtbara och handel med Obligationerna mellan investerare kan förekomma från det datum då Obligationerna gavs ut. Uppsägningsgrunder: Agenten kan, på skriftlig begäran från fordringshavare eller enligt beslut på fordringshavarmöte, förklara Obligationslånet jämte ränta förfallet till omedelbar eller senare betalning om någon följande händelser inträffar (a) utebliven betalning (annat än i anledning av administrativt fel och som inte varar längre än tre dagar); (b) att Bolaget inte fullgör andra förpliktelser enligt villkoren för obligationslånet än dem enligt (a) ovan (c) cross-default avseende lån och garantier (det vill säga förtida förfall avseende förpliktelser under andra lån än Obligationslånet eller 5

6 garantier avseende andra förpliktelser, uppgående till minst SEK ) (d) utmätning av någon av Bolagets anläggningstillgångar; (e) betalningsinställelse av Bolaget eller ett bolag inom Koncernen; (f) Bolaget eller ett Koncernbolag ansöker om eller medger ansökan om företagsrekonstruktion enligt lag (1996:764) om företagsrekonstruktion; (g) Bolaget eller ett Koncernbolag försätts i konkurs; (h) beslut fattas om att Bolaget skall träda i likvidation; (i) Bolaget upprättar fusionsplan enligt vilken Bolaget skall uppgå i nytt eller existerande bolag förutsatt att Fordringshavarnas godkännande vid Fordringshavarmöte ej inhämtats; eller (j) Bolaget inte inkommer till Agenten senast 60 dagar efter sista dagen i varje kvartal med ett villkorsuppfyllandeintyg som utvisar att följande villkor är uppfyllda: Koncernen upprätthåller en ränteteckningsgrad om minst 1,5:1,00, samt att Koncernen upprätthåller soliditet om minst 20 procent i jämförelse med den totala balansomslutningen. Kreditvärderingsbetyg: Vare sig Bolaget eller Obligationerna har tilldelats en kreditvärdering av ett kreditvärderingsföretag eller liknade. Euroclear-registering: Obligationerna är anslutna till Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear ) kontobaserade system och inga fysiska värdepapper representerade Obligationerna har givits ut. Detta innebär att innehavaren av Obligationerna registreras på respektive innehavares VP-konto eller depå. Utbetalning av ränta och nominellt belopp görs av Euroclear. Såväl Bolaget som Emissionsinstitutet äger rätt till utdrag ur det av Euroclear förda avstämningsregistret för Obligationslånet. Bolaget är skyldigt att på begäran av Agenten skyndsamt tillställa Agenten detta utdrag eller utfärda en fullmakt till Agenten att företräda Bolaget i syfte att inhämta sådant utdrag från Euroclear. Emissionsinstitut: Nordea Bank AB (publ) 6

7 Företrädare för Swedish Trustee AB (publ) (org nr ) eller annan som från fordringshavarna tid till annan är behörigen utsedd att företräda fordringshavare i enlighet (Agent): med Lånevillkoren. Bolaget har enligt vad som följer av Lånevillkoren åtagit sig att, bland annat, betala vissa avgifter till Agenten liksom att hålla Agenten skadelös i dess egenskap som agent under Lånevillkoren. Användning av lånelikvid: Likviden som Bolaget mottager vid utfärdande av Obligationer skall användas av Bolaget för att finansiera (a) kostnader som uppstår i samband med sådan emission samt (b) Koncernens verksamhet. Negative pledge: Bolaget åtar sig, så länge någon Obligation utestår, att (a) inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet vare sig i form av ansvarsförbindelse eller eljest för annat marknadslån som upptagits eller kan komma att upptagas av Bolaget; (b) inte självt ställa säkerhet för marknadslån i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken i sin tur inte får säkerställas som upptagits eller kan komma att upptagas av annan än Bolaget; och (c) tillse att bolag inom Koncernen vid egen upplåning efterlever bestämmelserna enligt (a) och (b) ovan varvid på vederbörande bolag skall tillämpas det som gäller för Bolaget dock med det undantaget att Bolaget får ställa ansvarsförbindelse för Koncernbolag, vilken i sin tur inte får säkerställas. Agenten har rätt att, för Fordringshavarnas räkning, medge att Bolagets åtagande enligt ovan skall efterges med avseende på säkerhet för ett marknadslån om, enligt Agentens bedömning, (i) samtliga Bolagets Marknadslån som säkerställs på sätt som avses ovan inte överstiger 10 % av samtliga Koncernens krediter och andra finansiella åtaganden (beräknat exklusive det aktuella marknadslånet) och (ii) Koncernens konsoliderade Belåningsgrad ovan inte överstiger 65 % (beräknat inklusive det aktuella marknadslånet), eller (iii) att sådan säkerhet godkänns vid fordringshavarmöte, varmed Belåningsgrad avses samtliga Koncernens räntebärande skulder uttryckt som en procentandel av marknadsvärdet av samtliga Koncernens tillgångar (beräknat i enlighet med IFRS). Fordringshavarmöte: Såväl Bolaget som Agenten äger rätt att kalla till fordringshavarmöte, vilket kan hållas som ett skriftligt eller fysisk förfarande. Fordringshavare som representerar minst en tiondel av justerat lånebelopp kan begära att en sådan kallelse lämnas. Kvorum erhålls genom att fordringshavare som representerar minst en femtedel deltar i förfarandet (genom närvaro eller avlagt svar). I vissa extraordinära fall föreligger kvorum endast vid en högre deltagandegrad. Lånevillkoren 7

8 stipulerar olika majoritettrösklar beroende på vilken fråga som ska avgöras Preskription: Rätten till betalning av kapitalbeloppet preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Bolaget. Tillämplig lag: Obligationslånet styrs av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister eller anspråk i anledning av Obligationslånet skall avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 8

9 Riskfaktorer Investering i obligationer är alltid förenat med ett visst mått risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka Balders resultat och finansiella ställning samt Obligationerna. I detta avsnitt redovisas riskfaktorer, både generella risker hänförliga till Balder samt huvudsakliga risker förenade med Obligationslånet i egenskap av finansiellt instrument. Riskbeskrivningen syftar till att beskriva de risker som är förknippade med Balders verksamhet och därmed Bolagets möjlighet att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Potentiella investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i Prospektet innan beslut fattas om förvärv av Obligationer. En investerare måste härutöver, ensam eller tillsammans med sina finansiella och andra rådgivare, betrakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i Prospektet samt generell information om fastighetsmarknaden och fastighetsbolag utifrån sina personliga omständigheter. En investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna bära dessa risker. Verksamhets- och branschrelaterade risker Hyror och kunder Balders intäkter påverkas av fastigheternas uthyrningsgrad, möjligheten att ta ut marknadsmässiga hyror samt kundernas betalningsförmåga. Uthyrningsgrad och hyresnivåer styrs till stor del av den allmänna och den regionala konjunkturutvecklingen. Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju fler enskilt stora kunder som finns i fastighetsbeståndet. Konsekvensen av fallande hyresnivåer är lägre intäkter vilket på lång sikt kan ge likviditetsproblem. Fastighetsförvärv Bolagets affärsidé är att skapa värden genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Alla investeringar är dock förenade med osäkerhet, såsom bortfall av hyresgäster, kostnader för miljösanering och tekniska problem, vilket skulle kunna ha en negativ effekt på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat. Fastigheternas värdeförändring Värdet på fastigheterna påverkas av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika, såsom uthyrningsgrad, hyresnivå och driftskostnader, dels marknadsspecifika såsom direktavkastningskrav och kalkylräntor. Balders förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde i balansräkningen och värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Såväl fastighetsspecifika förändringar som hyresnivåer och vakansgrader som marknadsspecifika förändringar som direktavkastningar, påverkar värdet på förvaltningsfastigheter, vilket i sin tur kan komma att påverka på koncernens finansiella ställning och resultat negativt. Förändring av drifts- och underhållskostnader Driftskostnader utgörs huvudsakligen av kostnader som är taxebundna såsom kostnader för el, renhållning, vatten och värme. Flera av dessa varor och tjänster kan endast köpas från en aktör, vilket kan påverka priset. I den mån eventuella kostnadshöjningar inte kompenseras genom reglering i hyreskontrakt eller hyresökning genom omförhandling av hyreskontrakt kan Bolagets resultat 9

10 påverkas negativt. Även oförutsedda och omfattande reparationsbehov kan påverka Koncerners resultat negativt. Operationella risker Inom ramen för den löpande verksamheten kan Balder åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter vilket kan påverka Koncernens resultat negativt. Balders framtida utveckling är även beroende av ledningsgruppen och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Koncernen skulle kunna påverkas negativt om någon eller flera av dessa skulle lämna koncernen. Miljörisker Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling medför miljöpåverkan. Enligt miljöbalken har den som bedrivit en verksamhet som har bidragit till föroreningen även ett ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta efterbehandlingen av en fastighet är den som förvärvat fastigheten och som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningen ansvarig. Detta innebär att krav, under vissa förutsättningar, kan riktas mot Balder för marksanering eller efterbehandling avseende förekomst eller misstanke om förorening i mark, vattenområden eller grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer miljöbalken. Sådana krav kan påverka Bolagets resultat negativt. Geografi Utbud och efterfrågan avseende fastigheter och därmed avkastningen på fastighetsinvesteringar skiljer sig mellan olika geografiska marknader och kan komma att utvecklas på olika sätt inom olika geografiska marknader. Bolaget har en väldiversifierad fastighetsportfölj med fastigheter på olika geografiska marknader. Det kan inte garanteras att efterfrågan inte sjunker på de flesta eller samtliga geografiska marknader, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på Balders verksamhet, finansiella ställning och resultat. Ändrad lagstiftning Förändringar i bolags- och fastighetsskatt, liksom övriga statliga pålagor, bostadsbidrag och räntebidrag, kan påverka förutsättningarna för Balders verksamhet. Det kan inte uteslutas att skattesatser förändras i framtiden eller att andra ändringar i det statliga systemet påverkar fastighetsägandet. Ändrade lagstiftningar kan därför påverka Balders resultat. Tvister Bolaget har inte sedan bildandet av Bolaget varit part i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande som har eller har haft betydande effekter på Balders verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma. Det kan däremot inte uteslutas att Balder kan komma att bli inblandat i sådana tvister i framtiden. Resultatet av en sådan tvist skulle kunna ha en negativ effekt på Balders verksamhet, finansiella ställning och resultat. Kontroll över intressebolag Bolaget kontrollerar inte ensamt Bolagets intressebolag och kan därmed inte ensamt råda över investeringar i eller avyttringar av fastigheter i intressebolagen, eller bestämma strategisk och operativ 10

11 inriktning. Om intressebolagen utvecklas på ett för Bolaget negativt sätt kan det inte garanteras att Bolaget kommer kunna vidta de åtgärder som Bolaget finner mest gynnsamma, vilket skulle kunna ha en negativ effekt på Bolagets resultat. Konkurrens Balder verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. Balders framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av Balders förmåga att förutse framtida förändringar och snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. Bolaget kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets resultat. Refinansieringsrisk En fungerande kreditmarknad är en förutsättning för allt fastighetsägande. Finansieringsrisk definieras som risken att upplåning uteblir eller endast kan genomföras till ofördelaktiga villkor. Balder är beroende av möjligheten att kunna refinansiera existerande finansiering när dess löptid upphör samt av möjligheten att kunna uppta ytterligare finansiering vid exempelvis fastighetsförvärv. En situation där Bolaget inte kan leva upp till sina finansiella åtaganden gentemot kreditgivare kan därtill innebära att Bolaget blir förtida återbetalningsskyldig av upptagen finansiering, vilket kan leda till att Bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser gentemot innehavarna av Obligationer kan komma att påverkas. Balders verksamhet finansieras framför allt genom eget kapital och lån hos externa kreditgivare. Som villkor för finansieringen finns bland annat krav på soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad. Balders räntebärande skulder uppgick per 31 mars 2013 till Mkr och den genomsnittliga kreditbindningstiden uppgick till 6,4 år. Ränterisk Ränterisk definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar Balders finansieringskostnad. Räntekostnaden är Balders enskilt största kostnadspost. Räntekostnader påverkas främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi Balder väljer för bindningstid av räntorna. Marknadsräntorna påverkas främst av den förväntade inflationstakten. I tider med stigande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas stiga, vilket omgående ökar räntekostnaderna för lån med kort löptid. Balder har en stor andel lån med kort räntebindningstid och som en del i hanteringen av ränterisken använder sig Balder av räntederivat, för att uppnå önskad räntebindning. Om marknadsräntorna sjunker kommer marknadsvärdet på Balders räntederivat att minska, vilket kommer att få negativ effekt på Balders resultat. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja företagets betalningsåtaganden. Enligt finanspolicyn skall det alltid finnas tillräckligt med kontanta medel och garanterade krediter för att täcka en månads betalningsåtaganden. Brist på likviditet för täckandet av större betalningsåtagande kan påverka Bolagets finansiella ställning. 11

12 Kreditrisk Kreditrisk definieras som risken att Balders motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot Balder. Kreditrisk inom finansverksamheten uppstår bland annat vid placering av likviditetsöverskott, vid tecknande av ränteswapavtal samt vid utställda kreditavtal. Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att betalning ej erhålls för kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. Uteblivna hyresintäkter, försäljningslikvider eller andra intäkter kan därmed påverka Bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt Villkoren för Obligationerna. Valutarisk Balder äger tre fastigheter i Danmark, vilket medför en exponering mot den danska kronan. Fastigheterna redovisas i balansräkningen till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. Orealiserade värdeförändringar är inte kassaflödespåverkande. Fastigheterna är finansierade med banklån i danska kronor samt eget kapital. Då fastigheternas marknadsvärde och banklån är i samma valuta så utgörs nettoexponeringen av eget kapital. Balders finansiella ställning och resultat kan sålunda påverkas negativt om den danska kronan sjunker i värde jämfört med den svenska kronan. Risker relaterade till obligationslånet Kreditrisk Investerare i Obligationerna har en kreditrisk på Balder. Investerarens möjlighet att erhålla betalning under Obligationslånets villkor är därför beroende av Bolagets möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur i stor utsträckning är beroende av utvecklingen av Bolagets verksamhet och dess finansiella ställning. Bolagets finansiella ställning påverkas av ett flertal riskfaktorer, av vilka ett antal har diskuteras ovan. En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter Obligationerna med en högre riskpremie, vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt. En annan aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning kan medföra att Bolagets kreditvärdighet minskar och att Bolagets möjligheter till skuldfinansiering vid slutet av Obligationslånets löptid försämras. Ränterisk Obligationernas värde är beroende av ett flertal faktorer, av vilka en av de mest betydelsefulla över tiden är nivån på marknadsräntan. Investeringar i obligationer innebär en risk för att marknadsvärdet hos Obligationerna kan påverkas negativt vid förändringar i marknadsräntan. Likviditetsrisk Bolaget kan inte garantera att likvid handel i Obligationerna uppstår och upprätthålls. Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm i samband med att Finansinspektionen godkänner detta Prospekt. Även om ett värdepapper är upptaget till handel på en reglerad marknad förekommer inte alltid efterfrågan och handel med Obligationerna. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Obligationerna. 12

13 Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk definieras som risken för utebliven återbetalning vid den Slutgiltiga Förfallodagen på grund av Bolaget inte kan leva upp till sina finansiella åtaganden. Förmånsrätt Balder finansierar normalt sett en stor del av sin verksamhet via banklån med pantsättning av fastigheter, vilka normalt utgör en prioriterad fordring på låntagaren. Obligationslånet utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget och som inte vid någon tid garanteras eller kommer att garanteras av något av Bolagets dotterbolag. Detta innebär att innehavaren av Obligationer, i händelse av Bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning först efter det att eventuella fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. Innehavare av Obligationer är strukturellt efterställda borgenärer i Bolagets dotterbolag och kommer därför inte ha rätt att göra sig betalda direkt ur dotterbolagets tillgångar i den senares likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs. Varje investerare bör vara medveten om att det finns en risk att den som investerar i Obligationer kan förlora hela, eller delar av, sin placering om Bolaget blir försatt i konkurs, genomför en företagsrekonstruktion eller likvideras. Ändrad lagstiftning Detta Prospekt samt Lånevillkoren är baserade på svensk rätt som gäller på datumet för detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. Fordringshavarrepresentant Swedish Trustee AB (publ) ( Agenten ) representerar samtliga fordringshavare i samtliga frågor som rör Obligationerna, i enlighet med Lånevillkoren. Detta utesluter dock inte möjligheten att fordringshavarna, i vissa situationer, skulle kunna föra talan mot Bolaget. För att ge Agenten rätt att föra fordringshavarnas talan i domstol kan det krävas att fordringshavarna utfärdar en skriftlig fullmakt för detta syfte. Den händelsen att inte samtliga fordringshavare utfärdar sådan fullmakt kan negativt påverka tillämpligheten av Lånevillkoren och möjligheten att utöva rättigheter avseende Obligationerna. I tillägg till ovan noteras att vissa majoriteter av fordringshavare kan binda samtliga fordringshavare vid vissa beslut, inklusive dem som har röstat emot majoriteten. Detta kan innebära att åtgärder vidtagna av majoriteten och Agenten i sådana fall kan påverka en fordringshavares rätt under Lånevillkoren på ett sätt som inte är önskvärt för vissa fordringshavare. 13

14 Vissa betydande intressen Arrangören tillhandahåller, och kan komma att i framtiden tillhandahålla, Koncernen olika typer av banktjänster och -produkter, inklusive investeringsråd och analyser, inom ramen för den löpande verksamheten. I synnerhet kan märkas att Arrangören kan vara långivare under vissa kreditarrangemang med Koncernen som låntagare. Av denna anledning kan intressekonflikter förekomma eller uppstå som ett resultat av att Arrangören för närvarande eller i framtiden är involverad i transaktioner med andra parter och i olika roller eller genom att bedriva annan verksamhet med tredje part som har motstridande intressen. Euroclear Obligationerna är anslutna och kommer fortsättningsvis att vara anslutna till en central värdepappersförvaltare, för närvarande Euroclears kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper har givits ut eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears system liksom utbetalning av ränta och inlösen av kreditbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclear vilket utgör en risk för investerarna. 14

15 Ansvarig för prospektet Den 16 maj 2013 emitterade Bolaget det Obligationslån som avses i detta Prospekt. Emissionen skedde med stöd av styrelsebeslut i Bolaget den 7 maj 2013.Prospektet är upprättat med anledning av att Bolaget kommer söka om inregistrering av Obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm och upprättas i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen om handel med finansiella instrument (såsom ändrad) och i Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 (såsom ändrad) om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (såsom ändrat). Bolaget ansvarar för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolaget vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Prospektet som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på grundval av annan information som har offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolagets styrelse har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 20 augusti 2013 Fastighets AB Balder (publ) Styrelsen 15

16 Bolaget och verksamheten Bolaget Bolagets firma är Fastighets AB Balder (publ) med organisationsnummer och dess handelsbeteckning är Balder. Bolaget bildades i Sverige den 15 juni 1995 och registrerades den 7 december Bolaget har bedrivit sin nuvarande verksamhet sedan augusti Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är publikt (publ) samt anslutet till Euroclear. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Bolaget skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Historik och utveckling Bolaget bildades i juni 2005 ur börsnoterade Enlight AB och förvärvade under året 21 fastigheter. Under 2006 åternoterades Bolaget på Stockholmsbörsens O-lista och vid årets slut ägde Balder 128 fastigheter renodlade Balder sitt fastighetsbestånd genom försäljning av 29 industri- och lagerfastigheter till Corem Property Group AB, där Balder blev en stor ägare. Under 2009 förvärvades Din Bostad Sverige AB ökade antalet aktieägare med 50 procent och uppgick vid årsskiftet till cirka emitterades det nya aktieslaget preferensaktier till ett värde av 1 MdSEK. Affärsidé och huvudsaklig verksamhet Bolagets affärsidé är att skapa värden genom att med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter samt skapa kundvärde genom att möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balder har en bra fördelning mellan kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter samt geografiska spridningen, där Stockholm och Göteborg/Väst står för den största andelen av fastighetsvärdet. Fastighetsbestånd per den 31 mars 2013 Balder ägde den 31 mars fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 1540 tkvm till ett värde om MSEK. Balders totala hyresvärde den 31 mars 2013 uppgick till MSEK. Balders 10 största kontrakt svarar för 8,6 procent av de totala hyresintäkterna och deras genomsnittliga kontraktstid uppgår till 10,3 år.tabellen nedan är hämtad från Bolagets delårsrapport för januari- mars

17 Bolaget har även fastighetsförvaltande intressebolag och projektutvecklingsbolaget Bovieran som ägs till 50 procent och finansbolaget Collector, där ägarandelen uppgår till 44 procent. Intressebolagen äger totalt 44 fastigheter. Balders andel av fastighetsbeståndets uthyrningsbara yta uppgår till cirka 136 tkvm med ett hyresvärde om 189 MSEK. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94 procent. Marknadsöversikt Nedan följer en kortfattad beskrivning av fastighets- hyresmarknaden där Balder är verksam. Följande avsnitt innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och marknadsundersökningar från offentligt tillgänglig information. Fastighets- och hyresmarknad Banksystemets preferenser har inneburit en fastighetsmarknad som domineras av kapitalstarka aktörer med en tydlig investeringsinriktning mot objekt med låg risk, såsom bostäder samt centralt belägna fastigheter i storstadsområden. På övriga orter görs oftast fastighetsaffärerna av mindre fastighetsbolag med mer lokal anknytning. Börsnoterade fastighetsbolag har även sökt nya finansieringsformer. Det handlar bland annat om utgivande av fastighetsobligationer, preferensaktier samt räntecertifikat. Vidare har en rad nya så kallade fastighetsklubbar bildats. I korthet innebär det ett ägarsamarbete och konstellationer mellan flera parter där finansiell styrka sammanförs med olika typer av kompetens. De flesta svenska börsnoterade fastighetsbolag har under 2012 redovisat högre förvaltningsresultat och ett förbättrat kassaflöde jämfört med tidigare år. En avgörande orsak är givetvis det ränteläge som råder på marknaden. Riksbanken har under 2012 sänkt reporäntan från 1,75 procent till 1,00 procent. Omläggning av befintliga lån och ny finansiering till lägre räntenivåer avspeglar sig i bolagens resultaträkningar eftersom räntan ofta är den enskilt största kostnadsposten i ett fastighetsbolag. På NASDAQ OMX Stockholm har fastighetsbolagens aktier uppvisat en uppgång under 2012 på cirka 15 procent enligt fastighetsindex Real Estate. Stockholmsbörsens OMXS-index uppvisade en total uppgång på 12 procent under samma period. 17

18 Transaktionsvolymen under 2012 uppgick enligt fastighetskonsultföretaget Savills till 107 MdkSEK, vilket var en ökning med cirka 10 procent jämfört med Enbart under det fjärde kvartalet var volymen nära 42 MdSEK. Intresset är fortfarande stort från utländska investerare som stod för cirka 19 procent av den totala volymen. En anledning till att transaktionsvolymen ökat under 2012 är institutionernas och fastighetsfondernas intresse av att direktinvestera i fastigheter. Framför allt har det handlat om så kallade prime-fastigheter, det vill säga med bra läge på attraktiva orter. Detta har inneburit att avkastningsnivån på dessa objekt är fortsatt låg, samtidigt som mindre attraktiva objekt har handlats till lite högre avkastningsnivåer än tidigare. De utländska investerarna har framför allt fokuserat på detaljhandels- och logistikfastigheter. En tydlig trend i försäljningsvolymen är dock att antalet transaktioner minskat och att färre fastighetsaffärer står för en större del av volymen. Stora affärer i slutet av 2012 var bland andra Tredje AP-fondens förvärv av resterande 50 procent i Hemsö samt försäljningen av köpcentrumet Kista Galleria, där både köpare och säljare var utländska aktörer. På säljarsidan har det under 2012 funnits ett antal kommuner som valt att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd. En vanlig orsak är behov av kapital till underhållskostnader i det resterande fastighetsbeståndet. Även den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsbolag, som innebär att det skall råda marknadsmässiga förhållanden mellan kommunerna och de kommunala bostadsbolagen, kan innebära att fler kommuner överväger utförsäljningar av fastigheter. Någon direkt förändring avseende hyresnivåer och vakanser har fastighetmarknaden inte upplevt under Regionala och geografiska skillnader finns givetvis men storstäderna uppvisar i stort sett samma nivåer som under Nyproduktionen av kontorslokaler är låg vilket indirekt påverkar både hyresnivåer och vakansgrader. Med tanke på att det inte syns någon direkt minskning av hyresnivåer eller stigande vakanser i kombination med en fortsatt låg ränta finns det goda förutsättningar för en bra fastighetsmarknad även Osäkerheten ligger på den finansiella sidan och tillgången på kapital, antingen via traditionell bankfinansiering, alternativa kapitalkällor som redan introducerats eller nya finansiella lösningar som kan tillföras fastighetsmarknaden. Översikt över koncernen och organisationens struktur Bolaget utgör moderbolaget i Koncernen med dotterbolagen Balder Storstad AB ( ), Balder Mellanstad AB ( ), Din Bostad Sverige AB ( ), Balder Danmark APS ( ) samt Egby Vindkraftverk AB ( ). Moderbolagets verksamhet består i huvudsak av att utföra koncerngemensamma tjänster men även en betydande del avser försäljning av tjänster till i huvudsak intressebolag. Moderbolag Fastighets AB Balder (publ), Dotterbolag Dotterbolag till Fastighets AB Balder (publ), Balder Mellanstad AB ( ), Balder Storstad AB ( ), Din Bostad Sverige AB ( ), Egby Vindkraftverk AB ( ), Balder Danmark ApS (CVR ) 18

19 Dotterbolag till Balder Mellanstad AB ( ) Breidan 9 Fastighets KB ( ), Breidan 12 Fastighets KB ( ), Breidan 13 Fastighets KB ( ), Breidan 14 Fastighets KB ( ), Balder Sydvästfastigheter KB ( ), Surtelokaler KB ( ), Kommanditbolaget Affärshuset Surte Centrum ( ), Kommanditbolaget Affärshuset Torslanda Torg ( ), Kommanditbolaget Askims Torg ( ), Malmogia Kungälv KB ( ), Kommanditbolaget Centrumfastigheten i Furulund ( ), KB Storga 45 ( ), Kommanditbolaget Buren 134:1 ( ), KB Säterigatan 20 ( ), Balder Markasit AB ( ), Balder Lackarebäcken KB ( ), Balder Olskroken 1 KB ( ), Balder Göteborg 1 KB ( ) Dotterbolag till Balder Markasit AB ( ) Breidan 1 Fastighets KB ( ), Breidan 2 Fastighets KB ( ), Breidan 3 Fastighets KB ( ), Breidan 4 Fastighets KB ( ), Breidan 7 Fastighets KB ( ), Breidan 8 Fastighets KB ( ), Breidan 10 Fastighets KB ( ), Breidan 11 Fastighets KB ( ), Breidan 15 Fastighets KB ( ), Breidan 16 Fastighets KB ( ) Dotterbolag till Balder Storstad AB ( ) Balder Kommersiella Fastigheter AB ( ), Trelina Nord AB ( ), Balder Dioriten AB ( ), Balder Ale Torg AB ( ), Oxholmen Holding AB ( ), Balder Halmstad AB ( ), Ängsklockan Fastighets AB ( ), Balder Bromma AB ( ), Balder Södra AB ( ), Balder GGS AB ( ), Balder Gårda AB ( ), Fastighetsaktiebolaget Vattenkraften 1 ( ), Fastighets AB Ektorp Centrum ( ), Fastighetsbolaget Jakobsberg 2:2583 ( ), Balder Magistravägen AB ( ), Balder Älta AB ( ), Balder Silket AB ( ), Balder Uddevalla AB ( ), Balder Notform AB ( ), Fastigheten Landshövdingen 1 AB ( ), Vågmästaregården AB ( ), Västraklockgatan AB ( ), Fastigheten Rohdin 19 AB ( ), Fabriksskomakaren AB ( ), Slottsträdgården 5 AB ( ), Troden 7 AB ( ), Lillstad AB ( ), Kommanditbolaget Affärshuset Brännaregården ( ), Fastighets AB Magnetenfast 25 ( ), Fastighets AB Mag-t 32 AB ( ), Fastigheten VRTN 17 AB ( ), Fastigheten VRTN 25 AB ( ), Fastighets AB Motståndet 7 & 9 AB ( ), Balder City AB ( ), Balder T-Stad AB ( ), Balder Fyrstad AB ( ), Balder i Kungsbacka AB ( ), Marions Gastro Diner AB ( ), Cosmorama Nova Aktiebolag ( ), Balder Prasolit AB ( ), Balder Amerika AB ( ), Balder L-bur AB ( ), Balder Vörten AB ( ), Balder Apatit AB ( ), Balder Greve ApS (CVR ), FastighetsAktiebolaget Kvasten 8 ( ), Balder Hisingen AB ( ), Balder Riks AB ( ), Fastighets AB K-berg 1 ( ),, Fastighets AB Årstaäng 1 ( ), Balder Höganäs AB ( ), Balder Elva AB ( ),, Balder Borgwihl AB ( ), Palacehuset i Göteborg AB ( ), Hotell Robinson AB ( ), Palace i Brunnsparken Restaurang AB ( ), Katthavet Holding AB ( ), Nadden AB ( ), Stamwallen Fastighetsaktiebolag ( ), Balder Absalon AB ( ), Rosen Malmö Ekonomisk Förening ( ), Kommanditbolaget Plutonia ( ), Balder Lejonet AB ( ), Balder Domaren 15 AB ( ), Balder Domaren 18 AB ( ), Balder Märsta AB ( ), Fastighetsförvaltning Spårvagnen 4 KB ( ), Balder Nessimshuset AB ( ), 19

20 Balder Nyköping AB ( ), Balder Arena 143 AB ( ), Din Bostad i Västsverige AB ( ), Din Bostad i Eskilstuna AB ( ). Dotterbolag till Balder Danmark ApS (CVR ) Österfelled Holding ApS (CVR ), Balder Staevnen ApS (CVR ) Dotterbolag till Österfelled Holding ApS (CVR ) Österfelledparken ApS (CVR ) Dotterbolag till Balder Kommersiella Fastigheter AB ( ) Balder Centrum Ett AB ( ), Balder Invest AB ( ), Balder Sverige AB ( ) Dotterbolag till Oxholmen Holding AB ( ) Oxholmen Fastigheter AB ( ), Järnplåten AB ( ), Kungsjärnet AB ( ), Kungsplåten Förvaltning AB ( ) Dotterbolag till Lillstad AB ( ) Kommanditbolaget Affärshuset Brämaregården ( ) Dotterbolag till Ängsklockan Fastighets AB ( ) Breidan 19 Fastighets Kommanditbolag ( ) Dotterbolag till Balder Backa AB ( ) Kommanditbolaget Backa 171:3 ( ) Dotterbolag till Balder Invest AB ( ) Balder Spinneriet AB ( ), Balder Puman AB ( ) Dotterbolag till Balder Puman AB ( ) Balder Sankt Göran AB ( ) Dotterbolag till Balder Sverige AB ( ) Balder Vallgraven 44 Fastighets AB ( ), Balder Högsbohuset AB ( ), Balder Vallgraven 549 Fastighets AB ( ), Balder Gullbergsvass 112 Fastighets AB ( ), Balder Kobbegårdens Fastighets AB ( ), Balder Högen 1110 Fastighets AB ( ), Balder Pushhuset AB ( ), Balder Sohohuset AB ( ), Balder Skåne AB ( ), Balder Excet AB ( ), Balder Backa AB ( ), Balder Grand AB ( ), Balder Eriksbergsvillan AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad Sverige AB ( ) Din Bostad Riks AB ( ), Din Bostad i Skaraborg AB ( ), Din Bostad Fastighets AB ( ), Din Bostad i Sydsverige AB ( ), Din Bostad i Årsta AB ( ), Din Bostad i Helsingborg AB ( ), Din Bostad 2007 AB ( ) 20

21 Dotterbolag till Din Bostad Riks AB ( ) Din Bostad i Stockholm AB ( ), Din Bostad i Karlstad AB ( ), Din Bostad i Norrköping AB ( ), Din Bostad i Köping AB ( ), Din Bostad i Sundsvall AB ( ), Din Bostad i Gävle AB ( ), Din Bostad i Botkyrka AB ( ), Din Bostad i Nynäshamn AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad i Årsta AB ( ) Bostadsrättsföreningen Landmärket Kungshöjd ( ) Dotterbolag till Din Bostad i Skaraborg AB ( ) Din Bostad i Äppelboda AB ( ), Din Bostad i Lerum AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad Fastighets AB ( ) Din Bostad D. Ett AB ( ), Din Bostad D. Två AB ( ), Din Bostad D. Tre AB ( ), Din Bostad D. Fyra AB ( ), Din Bostad D. Fem AB ( ), Din Bostad D. Sex AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad i Sydsverige AB ( ) Din Bostad i Lund AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad i Lund AB ( ) Samfällighetsföreningen i Rügen ( ) Dotterbolag till Oxholmen Fastigheter AB ( ) Aktiebolaget Kungsga & Co Kommanditbolag ( ), Aktiebolaget Kungsga ( ) Dotterbolaget till Din Bostad D. Ett AB ( ) Din Bostad i Falköping AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad D. Tre AB ( ) Din Bostad i Hegbars AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad D. Fyra AB ( ) Din Bostad i Tranås AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad D. Fem AB ( ) Din Bostad i Gotland AB ( ) Dotterbolag till Din Bostad D. Sex AB ( ) Din Bostad i Huskvarna Aktiebolag ( ) Dotterbolag till Din Bostad i Hegbars AB ( ) Stoerydsbostäder Handelsbolag ( ) Dotterbolag till Din Bostad i Gotland AB ( ) Din Bostad Hovslätt AB ( ), Din Bostad i Tenhult AB ( ), Din Bostad i Hasslanda AB ( ), Din Bostad i Vetlanda AB ( ) 21

22 Dotterbolag till Din Bostad 2007 AB ( ) Din Bostad Kullen AB ( ), Din Bostad FK AB ( ), Din Bostad i Göteborg AB ( ), Din Bostad Mariestad AB ( ), Fastighetsbolaget Svängrummet Kommanditbolag ( ),, Din Bostad i Skövde AB ( ), Dotterbolag till Din Bostad Kullen AB ( ) Din Bostad Compagniet i Tranås AB ( ) Dotterbolag till Katthavet Holding AB ( ) Fastighets AB Berns Salonger ( ) Intressebolag Balder hade per den 31 mars 2013 tre fastighetsförvaltande intressebolag: Akroterion Fastighets AB som äger två större kontorsfastigheter i attraktiva lägen i Stockholm, Tulia AB som äger ett antal kontorsfastigheter i huvudsak innanför tullar i Stockholm och Fastighets AB Centur som äger 27 handelsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Öresund. Balders fastighetsförvaltande intressebolag ägde per 31 mars 2013 tillsammans 44 fastigheter med redovisat fastighetsvärde för Balders andel om MSEK. Av det totala fastighetsvärdet avser 60 procent kontorsfastigheter och 40 procent handelsfastigheter. Uthyrningsgraden uppgick per 31 mars 2013 till 94 procent. Aktiekapital, aktier och aktieägare Bolaget har två olika aktieslag noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap, dels en preferensaktie som noterades den 20 juni 2011, dels en stamaktie av serie B. Bolagets börsvärde per den 31 mars 2013 uppgick till Mkr och Bolaget hade vid samma tidpunkt ca aktieägare. Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 38,9 procent av kapitalet och 52,0 procent av rösterna. Erik Selin Fastigheter AB kan därmed ha möjlighet att förhindra eller försena kontrollägarskifte i Bolaget, eller vidta andra åtgärder som kan strida mot Bolagets övriga aktieägares intressen. Per den 31 mars uppgick aktiekapitalet i Balder till kronor fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,00 krona, varav av serie A, av serie B samt av preferensaktier. Av B-aktien är återköpta per den 31 mars 2013, vilket betyder att totalt antal utestående aktier uppgår till Varje aktie av serie A berättigar till en röst, varje aktie av serie B och preferensaktien berättigar till en tiondels röst vardera. För att säkerställa att kontrollen över Bolaget inte missbrukas följer Bolaget aktiebolagslagens bestämmelser samt Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare tillämpas den arbetsordning och de instruktioner för styrelsen och verkställande direktör som Bolaget antagit. Aktieägaravtal Såvitt styrelsen för Bolaget känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Intressekonflikt 22

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om 250 000 000 SEK 10 oktober 2012 Arrangör Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fastighets

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000)

Fastighets AB Balder (publ) Grundprospekt avseende Program för Medium Term Notes om fem miljarder kronor (SEK 5 000 000 000) Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 april 2016. Grundprospektet är offentliggjort på Fastighets AB Balders (publ) webbplats och är giltigt i 12 månader från dagen

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm

Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm Pressmeddelande Att: Nyhetschefen Göteborg 2014-08-27 Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm Styrelsen för Wallenstam AB har fattat beslut om ett prospekt avseende

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden.

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden. Styrelsens redogörelse 31 mars 2010 för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för 2008 lämnades 13 kap 6 punkt 3 ABL Utöver vad framgår

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor Arrangör 2013-07-22 viktig information VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av AB Sagax (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 1. Definitioner I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse: Avstämningsdag

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om 350 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om 350 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om 350 000 000 kronor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Riskfaktorer 3 Ansvariga för prospektet 7 Obligationslånet i korthet 8 Analys och

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer

Inbjudan till förvärv av preferensaktier i Fastighets AB Balder (publ)

Inbjudan till förvärv av preferensaktier i Fastighets AB Balder (publ) Inbjudan till förvärv av preferensaktier i Fastighets AB Balder (publ) INFORMATION TILL INVESTERARNA De siffror som redovisas i Prospektet har i vissa fall avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Sammanfattning april 2007

Sammanfattning april 2007 Sammanfattning april 2007 Innehåll Definitioner Dagon eller Bolaget Wise Gamla Dagon Prospektet Dagon AB (publ), tidigare Wise Group AB (publ), efter utdelning av aktier i Wise Online AB och efter förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Wallenstam AB (publ)

Wallenstam AB (publ) Wallenstam AB (publ) Prospekt avseende obligationslån om 700 000 000 SEK med ISIN-kod: SE0005797065 och 300 000 000 SEK med ISIN-kod: SE0005994266 26 augusti 2014 SWEDBANK Viktig information Med anledning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2010/2015 om 250 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2010/2015 om 250 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2010/2015 om 250 000 000 kronor INNEHåLLSFöRTECKNING Sammanfattning 1 Riskfaktorer 3 Ansvariga för prospektet 7 Obligationslånet i korthet 8 Analys och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Corem Property Group AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån om högst SEK 300 000 000 kronor, 2013/2015, obligationslån nr 3

Corem Property Group AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån om högst SEK 300 000 000 kronor, 2013/2015, obligationslån nr 3 Corem Property Group AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån om högst SEK 300 000 000 kronor, 2013/2015, obligationslån nr 3 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer