Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering"

Transkript

1 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Karolinska Institutet Utvärderingsärende reg. nr KI:s dnr 5197/ Huvudområde: Arbetsterapi Examen: Kandidat Inledning Vid Karolinska Institutet (KI) ges yrkes- och kandidatutbildning inom huvudområdet arbetsterapi motsvarande 180 högskolepoäng (hp). Utbildningen bedrivs för att möta behov som finns i samhället, inom verksamheter som vård och rehabilitering samt hos enskilda medborgare. Den vetenskapliga grunden för huvudområdet arbetsterapi utgörs av aktivitetsvetenskap. Inom programmet definieras aktivitetsvetenskap som innefattande kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i hennes livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. Med aktivitet avses kulturellt definierade och individuellt värderade göromål, utförda dagligen eller under olika perioder i livet, inom exempelvis bostad, arbete/sysselsättning, skola och fritid. Genom studier inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap utvecklar studenterna kunskap om: samspelet mellan individuella och kontextuella förutsättningar i relation till dagliga aktiviteter hur delaktighet och engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveckling de konsekvenser skada/sjukdom/funktionshinder och hinder i miljön har för aktiviteter och delaktighet insatser/interventioner baserade på arbetsterapi och aktivitetsvetenskap som främjar aktivitet och delaktighet Uppnådda kunskaper inom huvudområdet tillämpas inom evidensbaserad arbetsterapi med syfte att möjliggöra individers delaktighet i vardagens aktiviteter genom att bedömning, målformulering, genomförande, utvärdering och dokumentation av arbetsterapeutiska insatser kan implementeras på individ-, grupp- och samhällsnivå. I utbildningen betonas, utifrån ett evidensbaserat arbetssätt, systematisk bedömning och förståelse av klientens och närståendes situation liksom kunskap om olika problemlösningsstrategier samt etiska ställningstaganden. Vetenskapsteori och 1

2 forskningsmetodik är integrerat i programmet. Denna integration skall bidra till studenternas kunskap och förståelse för vetenskapens betydelse för kunskap och kunskapsutveckling inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Detta ger också studenterna redskap till ett evidensbaserat arbetssätt. Utbildningens pedagogik och arbetsformer har utarbetats för att ge en sammanhållen utbildning inom huvudområdet arbetsterapi, som svarar mot de mål som finns i högskolelagen och högskoleförordningen. Huvudområdets vetenskapliga och professionella grund, nutida högskolepedagogik samt den ideologi och de värderingar som utgör grunden för KIs verksamhet är också grunden till valda kursmål för arbetsterapeutprogrammet. (Se även programmets pedagogiska grundidé under rubrik Andra förhållanden). Nedan sammanfattas kurser och progression inom programmet relaterat till studieår. Det första studieåret syftar till att studenterna ska förvärva grundläggande kunskap och förståelse om aktivitetens betydelse för människors hälsa/ohälsa samt värderingsförmåga och förhållningssätt i förhållande till empati och etik. Här introduceras också aktivitetsvetenskap, arbetsterapins filosofi och historia, grundläggande idéer, teorier och modeller, etiskt förhållningssätt, arbetsterapeutiska färdigheter samt vetenskaplig teori och metod. Här ingår även kunskap och förståelse om människokroppens anatomi och fysiologi, liksom psykologiska teorier. Första studieåret omfattar även kortare perioder (2 x 2 veckor) perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessa syftar till att studenterna ska förvärva grundläggande kunskap och förståelse i arbetsterapiåtgärder samt kännedom om yrket, dess organisation och villkor i samhället. Det andra studieåret innefattar tillämpning och reflektion av tidigare introducerade begrepp och teorier samt av metoder i arbetsterapi när det gäller bedömning, intervention och utvärdering. Här sker också en fördjupning mot mer komplexa processmodeller som OTIPM & OPPM, liksom mot kunskaper och förståelse om de vanligaste sjukdomstillstånden och dess epidemiologi, diagnostik och medicinska behandling. De medicinska studierna fokuserar på orsaker till funktions- och aktivitetsbegränsningar samt på betydelsen av tvärprofessionellt arbete, som för studenterna innebär att värdera och dra slutsatser utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Även sociala aspekter inom området som interaktion, kommunikation, samtalsmetodik och professionell utveckling ingår, liksom att utveckla tvärkulturell förståelse vad gäller materiella och kulturella aspekter på hälsa och aktivitet. Färdighet och förmåga i arbetsterapi tillämpas och fördjupas i VFU ( veckor), där de vetenskapliga kunskaperna integreras genom att studenterna tillämpar och reflekterar över datainsamlingsmetoder och analyser relaterade till klientarbete och processer i arbetsterapi. Under tredje studieåret är målet att fördjupa tillämpningen av teorier, modeller och begrepp inom arbetsterapi som knyter an till människors aktivitetsutförande och delaktighet i samhället. Professionsutvecklingen fördjupas genom ökad samverkan med empirin, ökad kunskap och förståelse om yrkesidentitet och verksamhetsutveckling samt i att arbeta tvärprofessionellt (VFU). I sista terminen integreras och fördjupas arbetsterapi, vetenskaplig teori och metod i ett examensarbete. Under denna termin väljer studenterna också valbar kurs som syftar till bredare och djupare kunskaper inom hälsa och medicinsk rehabilitering. Här utgör VFU veckors studier. I figur 1(nedan) framgår kursernas ordningsföljd, omfattning (hp), examinationsnivå (Grundnivå 1 = G1 respektive Grundnivå 2= G2) samt i vilka kurser som verksamhetsförlagd 2

3 utbildning ingår (VFU). Här framgår också koden till de benämningar av termin och kurs som används i den kommande redovisningen. Termin förkortas med T samt siffra, kurs benämns med stor bokstav relaterad till den ordning som de har i programmet (ex.v. T1A= Termin 1, kurs Aktivitet och hälsa). Termin 1 T1A: Aktivitet och hälsa del I, 7,5hp, G1, VFU T1B: Anatomi och fysiologi, 15hp T1A: Aktivitet och hälsa del II, 7,5hp, G1 Termin 2 Termin 3 T2A: Psykologi, 7,5hp T2B: Hälsa, kultur och livsstil, 7,5hp, G1 T3A: Medicinska ämnen, 15hp T2C: Aktivitet och kreativitet, 15hp, G1, VFU T3B: Aktivitet och delaktighet - arbetsterapiprocessen, 7,5hp, G1, VFU T3C: Pedagogik, 7,5hp Termin 4 T4A: Aktivitet och åtgärder - bedömning, målformulering och planering, 7,5hp, G1 Termin 5 T5A: Vetenskaplig design och metod, 7,5hp, Termin 6 T6A: Organisation och ledarskap, 4hp T4B: Aktivitet och åtgärder - dagliga livets aktiviteter, 14hp, G2, VFU T5B: Aktivitet och åtgärder - delaktighet i samhället, 15hp, G2, VFU T6B: Examensarbete, 15hp, G2 T6C: Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning, 3,5hp, G2 T4C: Aktivitet och åtgärder - uppföljning och utvärdering, 7,5hp, G2 T5C: Funktionshinder, miljö och samhälle, 7,5hp T6D: Valbar kurs, 7,5hp, Figur 1: Översiktsschema över AT-programmets samtliga kurser. = Kurser inom ämnet Samtliga undervisande lärare har granskat sina kursers kursmål och examinationsuppgifter för att analysera var i kurserna de av Högskoleverket utvalda målen examineras. I processen med att ta fram självvärderingen har studenter granskat innehållet utifrån sitt perspektiv. I figur 2 tydliggörs vilken nivå av måluppfyllelse kursernas lärandemål har i förhållande till de i självvärderingen valda examensmålen och den progression som finns avseende progressionsnivå i enlighet med SOLO taxonomin (Structure of Observed Learning Outcomes) (Biggs &Tang, 2007). 3

4 KURS YHSVs mål KHSV:mål T1A ,3 2,3 2,3 2 T1B 2 2,3 2 T2A T2B 3 3 3, ,4 3,4 3 3 T2C T3A 2 3 T3B 3,4 3 2, ,4 3,4 3 T3C 3 2,3 2,3 3, ,4 2,3 2,3 2,3 4 2,3 T4A 3, T4B T4C 4,5 4 4,5 4, ,5 5 4 T5A 4 4,5 4,5 4,5 4,5 T5B 3,4, T5C T6A ,5 4,5 5 T6B , T6C Figur 2: Lärandemål i kurserna relaterat till nivå av måluppfyllelse och progression i förhållande till de valda examensmålen Den gradering av måluppfyllelse och progression, 1-5, enl. SOLO har följande betydelse: 1= beskriva fakta utan förståelse för inbördes relation; 2= identifiera relevant fakta, utföra enklare åtgärder, 3= räkna upp, beskriva, ställa samman fakta; 4= jämföra, förklara, analysera, relatera fakta; 5= teoretisera, generalisera, ställa hypoteser, reflektera. Läsanvisning De självvärderingar Arbetsterapeutprogrammet vid KI sammanställt har en struktur innehållande en inledande redovisningstext med tillhörande tabell. Därefter följer analys och värdering av måluppfyllelse för respektive mål. Innehållet i redovisning och tabell åskådliggör exempel på lärandemål och dess formativa och/eller summativa examinationer för måluppfyllelse. Sådana examinationer exemplifieras av examinationskriterier, tentamensfrågor, studentformuleringar och examensuppgifter. Generellt när examenskriterier används i tabellen motsvarar de betygsgraden Godkänd (G). I den text som redovisar tabellexemplens innehåll och relation till varandra finns också hänvisningar till de utvalda lärandemålen (LM). De lärandemål som redovisas har valts ut från programmets samtliga kurser, på basis av dess relevans för de, av HSV utvalda examensmålen. Examinationsgrad presenteras i tabellerna för aktuellt kursmoment/kurs och anges procentuellt för total andel studenter som erhållit lägst betyget godkänd, samt andel som erhållit betyget godkänd resp. väl godkänd. Kurser med endast betygen godkänd och underkänd markeras i tabellen med #. Studenternas skattning av måluppfyllelse är hämtad från en webbaserad kursvärdering för varje genomförd hel kurs med svarsalternativ på en sex gradig skala från i mycket liten till i mycket stor utsträckning. Studenternas skattning baseras på frågan I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Svar presenteras med procentuellt gällande total andel studenter som svarat i ganska stor, stor och mycket stor utsträckning. För några kurser har alternativ utvärdering använts såsom klinisk interprofessionell utvärdering. Här anges ## i tabellen. 4

5 De dokument som självvärderingen grundar sig på, och hänvisar till finns att tillgå på följande länk: Förkortningsnyckel AKA/DAKA - Adjungerad Klinisk Adjunkt /Disputerad AKA AOTA - American Occupational Therapy Association AT Arbetsterapeut/Arbetsterapi CMOP - Canadian Model of Occupational Performance FSA - Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter FSA-10 Enkät om Kompetensutvecklingsbehov hos arbetsterapeuter med examen från KI 2007 ICF - International Classification of Functioning, Disability & Health KUA Klinisk undervisnings avdelning MoHO - Model of Human Occupation OPPM Occupational Performance Process Model OTIPM - Occupational Therapy Intervention Process Model SB-09 - Studentbarometern 2009 SCB-10 Statistiska Centralbyråns Alumniundersökning 2010 Sjg - Sjukgymnast T1 - Termin 1 VFU Verksamhetsförlagd utbildning 5

6 Del 1 Examensmål 1 Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Examensmål 1 redovisas utifrån de olika delmålen enligt bedömningskriterierna (tabell I-V), därefter följer analys och värdering av uppfylld måluppfyllelse för hela målet. Delmål 1:1 Kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen Redovisning I programmet examineras studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet med tyngdpunkt på arbetsterapins historia, utveckling och filosofi i T1 (LM1). I kursen definieras också grundläggande begrepp och termer relaterade till ämnet arbetsterapi samt åtgärder inom arbetsterapi. I T2 ingår bl a att öka förståelsen för aktivitetsbegreppet utifrån aktivitetsvetenskap och egna upplevelser av aktivitet. Examinationen fokuserar på aktivitetsanalys som en viktig del i kunskapen och förståelsen för människan i aktivitet (LM2). Klientcentrerad, teorianknuten datainsamling inriktad på aktivitet och delaktighet är en del av den kunskap och förståelse för huvudområdet som examineras och fördjupas genom hela utbildningen. Här exemplifierad med T3 och T4 (LM3 & 4). I T3 introduceras begreppet evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi. Denna kunskap fördjupas sedan under termin 4 och i termin 5 genom kritisk granskning och värdering av vetenskapliga artiklar med anknytning till huvudområdet (LM5). Ytterligare fördjupning görs i det individuella examensarbetet i sista terminen. Här ska studenterna bl a identifiera kunskapsluckor inom huvudområdet och kritiskt granska, och integrera relevant arbetsterapiteori och förhålla sig till kunskap och utveckling inom huvudområdet (LM6 & 7). Tabell I: Examensmål 1:1 Redovisning av måluppfyllelse Termin / kurs Kursens lärandemål Bedöm/ Exam * Exempel från formativ och summativ examination T1A LM1: - Självständigt kunna sammanställa information om, och skriftligt redogöra och argumentera för arbetsterapins historia, utveckling och filosofi 1 & 6 Exempel på examinationsunderlag: Diskutera aktivitetsbegreppet med utgångspunkt från den obligatoriska litteraturen Grundläggande kunskap om arbetsterapins historia, filosofi och paradigmutveckling ska beskrivas, presenteras och diskuteras. Arbetsterapins historia och dess inflytande på nutida trender inom arbetsterapi praxis och forskning diskuteras. Ex. grad ( ** 98% # Mål upp fyll (*** 6

7 T2C T3B T4C T5B T6B LM2: - Att förstå hur subjektiva och kontextuella faktorer samverkar i aktivitetsutförande LM3: - Genomföra och reflektera över klientcentrerad datainsamling med fokus på aktivitet och delaktighet samt analys av insamlad data LM4: - Självständigt kunna beskriva, teorianknyta och kritiskt reflektera kring arbetsterapiprocessen med fokus på uppföljning och utvärdering för klienter med problem i dagliga livets aktiviteter LM5: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi LM6 och LM7: -Självständigt söka, kritiskt granska, och integrera resonemang från teoretisk och metodologisk litteratur som är relevant för det valda problemområdet - Inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till kunskap och utveckling inom arbetsterapi 1 & 2 Exempel på examinationsuppgift: Genomför en aktivitet. Beskriv erfarenheter av aktiviteten utifrån olika områdena i den angivna litteraturen: nöje, produktivitet, återhämtning, rumsliga aspekter, tidsaspekter och sociokulturella aspekter. Visa att du fått en förståelse för begreppen genom att: Presentera krav och möjligheter (för aktiviteten), Åskådliggjort begreppen i analysen och hänvisat till litteraturen. 5 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Med stöd av processmodellen OTIPM tillämpa, beskriva och kritiskt reflektera över en arbetsterapeutisk arbetsprocess. Rapporten ska innehålla förslag på åtgärder utifrån OTIPMs modeller för intervention och annan arbetsterapeutisk teori. Förslag på utvärdering ska finnas med i arbetet. 1, 3 & 2 Exempel på examinationsuppgift: Studenten skall tillämpa evidens och teori i valfri modell för arbetsterapiprocess. Relevant litteratur inom aktivitetsvetenskap/arbetsterapi och minst två andra ämnen (t.ex. medicin/pedagogik/psykologi/vetenskaplig metodik) ska tillämpas under minst två steg i arbetsterapiprocessen. 1,2 Exempel på examinationsuppgift: Reflektera utifrån kurslitteratur och fritt sökt litteratur över hur arbetsterapeutiska insatser kan bidra till delaktighet i samhället inom arbete/skola, fritid och dagligt liv. Uppgiften innebär att söka kunskap i litteraturen och redogöra för och reflektera över kunskap som ligger till grund för arbetsterapeutiska åtgärder. 1, 2 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Valt ämne är relevant för huvudområdet arbetsterapi. - Bakgrund och litteraturgenomgång är baserad på och relaterad till samt värderad i förhållande till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. - Centrala begrepp är definierade, och teori/modell är beskrivna och motiverade med utgångspunkt i litteraturen. 94% # 84% (G:60%,VG:24 88% (G:55%,VG:33 93% (G:63%,VG:30 (G:43%,VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT % 93% 7

8 Delmål 1:2 Kunskap om den vetenskapliga grunden för området arbetsterapi Redovisning Den vetenskapliga grunden för huvudområdet är främst aktivitetsvetenskap samt de teorier och modeller som finns inom huvudområdet. I första terminen examineras begrepp och modeller inom arbetsterapi/aktivitetsvetenskap (LM1). I T2 examineras aktivitetsvetenskap som ämne och kunskapstradition (LM2) samt aktivitetsteorier och aktivitet i förhållande till kreativitet (LM3). Senare i programmet fokuseras examinationerna på fördjupade kunskaper om den vetenskapliga grunden inom arbetsterapi med flera arbetsterapimodeller och till klientarbete och evidens (LM4 & 5) för att i T6 kunna planera och sammanställa ett examensarbete relevant för arbetsterapi och med adekvata metoder och etiskt hänsynstagande (LM6). Tabell II: Examensmål 1:2 Redovisning av måluppfyllelse Lärandemål (LM) Bedöm / Exam* Termin /kurs T1A LM1 : - Självständigt kunna reflektera över och tillämpa begrepp och modeller som ligger till grund för att förstå människan i aktivitet Exempel från formativ och summativ examination 1 & 6 Exempel på examinationsfråga: Begreppet aktivitet är centralt i arbetsterapi. Det pågår en omfattande diskussion inom arbetsterapi om vad mänsklig aktivitet är och hur det kan definieras och förstås. Diskutera aktivitetsbegreppet med utgångspunkt från den obligatoriska litteraturen. Ex. grad ( ** 98% # Mål upp fyll (*** T2C T3B T4C LM2: - Redogöra för aktivitetsvetenskap som ämne & kunskapstradition, samt kunna reflektera över hur dessa teoribildningar relaterar till nutida diskurser inom samhälle och vårdverksamheter. LM3: - Tillämpa och reflektera över ämnet arbetsterapi/aktivitetsvetens kap samt andra relaterade ämnen i AT-processen LM4: - Självständigt kunna beskriva, teorianknyta och kritiskt reflektera kring arbetsterapiprocessen med fokus på uppföljning och utvärdering för klienter med problem i dagliga livets aktiviteter 1 & 3 Exempel på examinationsfråga: Presentera aktivitetsvetenskap och reflektera över dess relevans för arbetsterapi vid en vald verksamhet (exv geriatrisk) 1 & 5 Exempel på examinationsfråga: Motivera och reflektera kritiskt över aktivitetsvetenskap i relation till relaterade ämnen (exv antropologi, biomedicin) 1, 3, & 5 Exempel på examinationsuppgift: Med stöd av valfri processmodell beskriv och kritiskt motivera en arbetsterapeutisk arbetsprocess med en klient. Tillämpa evidens och teori i arbetsterapiprocessen kring de val och beslut som görs under arbetsterapiprocessen samt inhämta stöd för dessa beslut/val från litteratur. 89% (G:25%,VG:64 84% (G:60%,VG:24 88% (G:55%,VG:33 86% 93% 8

9 T5C T6B LM5: - Kunna analysera och reflektera över relationen mellan hälsa, miljö och samhälle LM6: - Värdera det egna genomförda examensarbetet utifrån relevans för arbetsterapi samt utifrån metodologiska och etiska frågor 1 Exempel på examinationsuppgift: Redogör kortfattat för Social Model of Disability. Välj en klient som du träffat under din praktik. Beskriv ditt förhållningssätt och vilka interventioner du föreslog utifrån den arbetsterapimodell du använde. Diskutera hur du som arbetsterapeut skulle förhållit dig till klienten och vilka interventioner du föreslagit om du istället använt Social Model of Disability. Lyft fram eventuella skillnader, fördelar och nackdelar med att arbeta utifrån de olika modellerna. 1, 3 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Valt ämne är relevant för huvudområdet arbetsterapi. - Bakgrund och litteraturgenomgång är baserad på och relaterad till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. - Centrala begrepp är definierade, och teori/modell är beskrivna med utgångspunkt i litteraturen. 9 92% (G:73%,VG:19 (G:43%,VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT :3 Kunskap om tillämpliga metoder inom arbetsterapi Redovisning Tabell III redovisar exempel på måluppfyllelse avseende tillämpliga vetenskapliga metoder. Kunskap om kvantitativ och kvalitativ metod introduceras i T1 (LM1) och utvecklas fortlöpande under utbildningen vilket utmynnar i att studenterna i sitt examensarbete utifrån identifierat problem ska kunna välja relevant design och metod (LM8). Grundläggande kunskaper i databassökning av litteratur samt granskning av vetenskapliga artiklar introduceras i T1 för att sedan fördjupas under utbildningen till att söka och värdera källor (LM2) och att söka evidens och lämplig litteratur utifrån identifierat problemområde (LM7). I utbildningen ingår också lärandemoment om att samla information för att utreda individers och gruppers problemställningar t ex att genomföra olika slags datainsamling utifrån bedömningsinstrument samt samla in data genom intervju- och observationsmetodik (LM3). I T4 examineras studenterna på kunskap om och förståelse för begreppen validitet och reliabilitet i relation till relevant datainsamlingsmetod (LM4). I T5 examineras tillämpning av relevanta vetenskapliga metoder genom att göra datainsamling och databearbetning med både kvalitativa och kvantitativa metoder (LM5). Studenterna ska också kunna välja adekvat vetenskaplig design och metod relaterad till en identifierad forskningsfråga som sedan redovisas och examineras i en skriftlig promemoria (PM) (LM6). Sista terminen examineras studenternas kunskap om tillämpliga metoder inom arbetsterapi i ett skriftligt examensarbete där de ska kunna välja relevanta vetenskapliga metoder för att sedan planera, genomföra och försvara ett examensarbete inom området arbetsterapi. De ska också kunna argumentera för sin valda metod i sitt arbete och lyfta fram viktiga metodologiska aspekter i ett annat examensarbete (LM8).

10 Tabell III: Examensmål 1:3 - Redovisning av måluppfyllelse Termin / kurs T1A T2C T3B T4C T5A T5A Kursens lärandemål (LM) LM1: - Kunna redogöra för kvalitativ och kvantitativ metod inom arbetsterapiforskning LM2: - Kunna tillämpa grundläggande former att söka och värdera källor samt att tillämpa kritisk analys av källor i relation till valt syfte vid rapportskrivning -Kunna tillämpa vetenskaplig rapportskrivning utifrån valt syfte och givna riktlinjer. LM3: - Genomföra och reflektera över klientcentrerad datainsamling med fokus på aktivitet och delaktighet samt analys av insamlad data. LM4: - Självständigt kunna diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till arbetsterapeutiska åtgärder och bedömningsinstrument LM5: - Samla in och bearbeta kvalitativ och kvantitativ data utifrån vetenskapliga teorier och metoder LM6: - Tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design, metod och forskningsprocessen genom att skriva en promemoria (PM) för ett examensarbete Bedöm / Exam * Exempel från formativa och summativa examination 1 & 5 Exempel på examinationsfrågor: - Beskriv ett antal tekniker att samla in data med i en kvalitativ respektive en kvantitativ studie. -Nedan följer fem forskningsfrågor Ange vilken typ av vetenskaplig design som passar bäst till respektive fråga. 6 & 3 Exempel på examinationskriterier (G=): -Rapporten ska innehålla: formulerat syfte, beskrivning av material, reflektion, slutsats samt referenslista. -Val av relevant litteratur. Skriven efter angiven formalia 1 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Gör en observationen. De handlingar av utförandet som klienten gjorde och inte gjorde effektivt ska definieras och beskrivas liksom kvaliteten i utförandet 4 & 5 Exempel på examinationsuppgift: Studenterna ska kritiskt använda och granska bedömningsinstrument 4 & 5 Exempel på examinationskriterier (G=): Kvalitativ data: Redovisa beskrivande temana med dess karaktäristika som framkommit samt redogöra för analysprocessen. Kvantitativ data: Ange lämpligt centralmått för respektive variabel samt illustrera med ett relevant diagram. Gör sambandsanalyser. 1, 3 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): - Forskningsfrågan är avgränsad och tydligt formulerad inom ämnet arbetsterapi. -Urval, datainsamlings- och databearbetningsmetod är beskrivna, motiverade och förankrade i relevant metodlitteratur. - Arbetet är välskrivet och har en logisk ordning och tydlig struktur, samt en genomtänkt tidsplan. - Referenser i text och litteraturlista är skrivna enligt valt referenssystem. Ex. grad ( ** 82% (G:53 %, VG: 29 94% (G:33 %,V G:61 84% (G:60 %,V G:24 88% (G:55 %,V G:33 96% # 96% (G:57 %,V G:39 Mål upp fyll (** * 86% 93% 10

11 T5 B T6B LM7: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi LM8: - Examensarbetet utgör en fördjupning av tidigare inhämtade kunskaper i programmets kurser främst inom AT och vetenskaplig metod och design 1 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Beskrivit sökning och urval av artiklar så att processen kan upprepas. -Redogjort för de valda artiklarna enligt granskningspunkterna -Har värderat kvaliteten av varje studies genomförande enligt granskningspunkterna samt bedömt evidensnivå. -Har jämfört studiernas, vägt ihop dessa och svarat på frågeställningen 1, 3 & 6 Exempel på exainationskriterier (G=): -Arbetets design är beskrivet, förankrat i litteratur och relevant i förhållande till syfte/frågeställningar. -Metodval, tillvägagångssätt och analys av data är beskrivna och grundade i relevant metodlitteratur. -Vald metod diskuteras i förhållande till resultat. -Validitet och tillförlitlighetsaspekter diskuteras. 93% (G:63 %,V G:30 (G:43 %,V G:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuell kursens samtliga mål, VT :4 Fördjupning inom någon del av arbetsterapi Redovisning I kandidatexamen examineras fördjupning inom någon del av arbetsterapi bl a genom att tillämpa evidens inom något av aktivitetsområdena (LM1 & 3) och i form av att tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design och metod genom att skriva ett PM till ett examensarbete (LM2). Slutligen examineras fördjupning i det självständiga examensarbetet i T6. Examensarbetena har olika design och tydliggör fördjupningen främst i bakgrundsbeskrivning, det valda problemområdet som studeras och i diskussionsavsnittet. Fördjupningen avspeglas också i ett vetenskapligt förhållningssätt med kritiskt tänkande och utvärderande attityd till ny kunskap (LM 4). I T6 har studenterna också möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt yrkesrelevant område. T ex i valbar kurs Klinisk fördjupning i arbetsterapi. Tabell IV: Examensmål 1:4 - Redovisning av måluppfyllelse Termi Lärandemål (LM) Bedöm Exempel från formativ och summativ n/ / examination kurs T4C LM1: - Självständigt kunna diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till arbetsterapeutiska åtgärder och bedömningsinstrument Exam * 1, 3 & 6 Exempel på examinationsunderlag: Studenterna skall tillämpa evidens och teori i arbetsterapiprocessen. Detta innebär att studenten kritiskt reflektera kring de val och beslut som görs under arbetsterapiprocessen samt inhämta stöd för dessa beslut/val från litteratur. Ex. grad ( ** 88% (G:55%, VG:33 Mål upp fyll (*** 93% 11

12 T5A T5B T6B LM3: - Tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design, metod och forskningsprocessen genom att skriva en promemoria (PM) för ett examensarbete LM2: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi LM4: - Att på vetenskaplig grund självständigt under handledning planera och genomföra examensarbete inom huvudområdet arbetsterapi. Arbetet utgör en fördjupning av tidigare inhämtade kunskaper i programmets kurser främst inom arbetsterapi och vetenskaplig metod och design 1, 3 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Beskrivning av problemområdet är motiverad och teoretiskt förankrad i ämnet arbetsterapi och annan relevant litteratur. -Forskningsfrågan är avgränsad och tydligt formulerad inom ämnet arbetsterapi 1 & 2 Exempel på examinationsuppgift: Beskriv den verksamhets inriktning som är utgångspunkt. Redogör för och diskutera AT- åtgärder inom området. Koppla dessa till relevanta teorier och modeller samt bedöm evidensnivå. 1, 3 & 6 Exempel examinationskriterier (G=): -Bakgrund och litteratur-genomgång är baserad på och relaterad till samt värderad i förhållande till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. -Slutsatser utifrån resultatet beskrivs och diskuteras med tydlig teoretisk förankring till arbetsterapi. 96% (G:57%, VG:39 93% (G:63%, VG:30 (G:43%, VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT :5 Orientering om aktuella forskningsfrågor inom arbetsterapi generellt och valt forskningsområde specifikt Redovisning Orientering om aktuella forskningsfrågor inom arbetsterapi/aktivitetsvetenskap inhämtas genomgående i de olika ämnesspecifika kurserna främst genom att relevanta vetenskapliga artiklar ingår som kurslitteratur eller presenteras i samband med seminarier och diskussioner om pågående projekt inom forskningsämnet. Examination sker främst inom de ämnesspecifika kurserna i programmet (LM1-4). Studenternas examensarbete kan betraktas vara ett slutgiltigt underlag för bedömning av kunskap och förståelse för ett specifikt valt forskningsområde (LM5). I studenternas val av problemområde speglas deras orientering för huvudområdet i stort, samtidigt som de identifierar och beskriver en specifik kunskapslucka/problem. Studenternas förståelse för såväl den vetenskapliga som den ämnesspecifika grunden, samt bredden och djupet i huvudområdet avspeglas också i bakgrundsavsnittet där andra genomförda studier inom det specifika området samt teorier och modeller relevanta för arbetets inriktning problematiseras. 12

13 Tabell V: Examensmål 1:5 - Redovisning av måluppfyllelse Termin / kurs Lärandemål (LM) Bedöm/ Exam * Exempel från formativ och summativ examination T2C T4C T5B T5A T6B LM1: - Redogöra för aktivitetsvetenskap som kunskapstradition, samt reflektera över hur dessa teoribildningar relaterar till nutida diskurser inom samhälle och vårdverksamheter. LM2: - Självständigt kunna diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till AT-åtgärder och bedömningsinstrument LM3: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi LM4: - Kunna tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design, metod och forskningsprocessen genom att skriva en promemoria (PM) för ett examensarbete LM5: - Att på vetenskaplig grund självständigt under handledning planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet AT. Examensarbetet utgör en fördjupning av tidigare kunskaper i programmets kurser främst inom arbetsterapi och vetenskaplig metod och design 1 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Presentera definition (vald från litteratur) med välgrundad argumentation relaterad till resonemang från litteratur i aktivitetsvetenskap. 1,3 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Tillämpa evidens och teori i arbetsterapiprocessen. Detta innebär att kritiskt reflektera kring de val och beslut som görs under AT-processen samt inhämta stöd för dessa beslut ur val från litteratur. 1 & 2 Exempel på examinationsuppgift: Redogör för och diskutera AT- åtgärder inom området. Koppla dessa till relevanta teorier och modeller samt bedöm evidensnivå. Ange vald litteratur som används till de olika delarna i uppgiften. 1, 3 & 6 1, 3 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Beskriv, motivera och förankra teoretiskt valt problemområdet i ämnet arbetsterapi och i annan för problemställningen relevant litteratur. Forskningsfrågan ska vara avgränsad och tydligt formulerad inom ämnet arbetsterapi. Exempel på examinationkriterier (G=): - Bakgrund och litteratur-genomgång är baserad på och relaterad till samt värderad i förhållande till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. -Slutsatser utifrån resultatet beskrivs och diskuteras med tydlig teoretisk förankring till arbetsterapi. Ex. grad ( ** 89% (G:25%, VG:64 88% (G:55%, VG:33 93% (G:63%, VG:30 96% (G:57%, VG:39 (G:43%, VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT 2011 Mål upp fyll (*** 93% 13

14 Analys och värdering av mål 1 I kandidatexamen avspeglas mål 1 främst i studenternas examensarbeten. Dessa omfattar en mångfald fördjupningsområden och utgör studier med olika metod och design. Examensmålet avspeglas också i de lärandemål som är formulerade för att nå ett vetenskapligt förhållningssätt, inklusive kritiskt tänkande och en utvärderande attityd till nya kunskaper. Förhållningssättet byggs upp genom utbildningen i en ständig progression och utvärderas bl.a. i kursexaminationer och i dialog mellan lärare och studenter. Den kritiskt värderande attityden till kunskap har utvecklats och fördjupats hos studenterna genom kursers upplägg med systematisk reflektion, studenternas kritiska granskning av varandras rapporter och i muntliga/praktiska examinationer. Djupet i kunskaperna om det arbetsterapeutisk/aktivitetsvetenskapliga kunskapsområdet framgår främst av de enskilda arbetena men även av de i kurserna ingående examinationerna inom huvudområdet. Olika examinationsmoment används i kurserna för att visa om studenterna har kunskap om, förståelse för och kan tillämpa metoder som är centrala inom området. En tydlig progression finns, från enklare datainsamling i T1 till att självständigt i termin 6 kunna välja och tillämpa relevant metod beroende av den forskningsfråga som ska besvaras. Examensarbetena speglar studenternas förståelse för den vetenskapliga grunden samt bredden och djupet i huvudområdet arbetsterapi. Peer-review under arbetet med examensarbetena och opponering av studier som genomförts med olika metoder visar på studenternas goda kunskaper om relevanta utvärderingsmetoder. Studenternas goda orientering om aktuella forskningsfrågor tydliggörs i bakgrundsavsnittet och i diskussionen av examensprojekten samt i referenslistan. I SCB- 10, bedömde 89% av studenterna utbildningen som bra/mkt bra avseende examensarbetena. En svaghet kan vara att ett examensarbete, som inte görs inom pågående forskningsprojekt, begränsas i sina möjligheter till datainsamling utifrån etiskt hänsynstagande. Värdering av resultat: Måluppfyllelsen värderas som mycket god utifrån Tabell I-V och ovanstående analys. 14

15 Examensmål 2 Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Redovisning Under programmet examineras studenternas förmåga att söka, samla och värdera information och deras förmåga att kritiskt diskutera olika aspekter och företeelser tränas på olika sätt under olika kursmoment. Under T1 examineras studenterna på grundläggande kunskaper om vad en vetenskaplig publikation innebär samt att söka och granska information utifrån en vald problemställning av relevans för ämnet (LM1). Kunskap och förmåga byggs sedan på stegvis genom programmet. Studenternas förmåga att förhålla sig kritiskt reflekterande och förmåga att diskutera företeelser, frågeställningar och situationer examineras exempelvis i termin 2 (LM 2). I T4 och T5 examineras bl a. studenternas förmåga att värdera och kritiskt diskutera åtgärder inom arbetsterapi utifrån ett evidensbaserad arbetssätt (LM3 & 4). I T6 examineras studenternas förmåga att samla, värdera och kritiskt tolka samt diskutera kunskap i ett skriftligt examensarbete där de ska kunna planera, genomföra och försvara ett examensarbete inom området arbetsterapi (LM5). Tabell VI: Examensmål 2 - Redovisning av måluppfyllelse Termin kurs Kursens lärandemål Bedöm/ Exam * Exempel från formativ och summativ examination T1A T2C T4C T5B LM1: - Kunna söka och granska information i vetenskapliga publikationer LM2: - Kunna tillämpa grundläggande former att söka och värdera källor samt att tillämpa kritisk analys av källor i relation till valt syfte vid rapportskrivning. LM3: - Självständigt kunna diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till arbetsterapeutiska åtgärder & bedömningsinstrument LM4: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi 4 & 5 Exempel på examinationsuppgift: Varje grupp formulerar en valfri problemställning inom ämnet arbetsterapi. Sök fram och värdera två vetenskapliga artiklar och två valfria texter som svarar på er frågeställning. Redovisa sökstrategin och referenserna till de artiklar ni funnit genom att fylla i sökningsmatrisen. Varje grupp redovisar muntligt sin granskning av artiklarna utifrån materialet Vad är en vetenskaplig artikel? Exempel på examinationsuppgift: 1 & 6 Formulera syfte/frågeställning med koppling till minst ett av begreppen aktivitet, kreativitet, förändring. Välj relevant litteratur i förhållande till syfte/frågeställning. Använd resonemang från litteraturen (samt eventuella egna erfarenheter) för att besvara syfte/frågeställning. Värdera kritiskt den använda litteraturen samt slutsats som svarar mot 1, 3 & 6 syfte/frågeställning Exempel på examinationsuppgift: Tillämpa evidens och teori i arbetsterapiprocessen. Detta innebär att kritiskt reflektera kring de val och beslut som görs under arbetsterapiprocessen samt inhämta stöd för dessa beslut/val från litteratur. 1 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Utgå från en problemställning i den verksamhetsförlagda utbildningen. Sök litteratur om detta genom datasökning och välj ut minst två artiklar. Granska artiklarna och värdera om de kan användas som faktabaserat underlag för arbetsterapeutisk verksamhet. 15 Ex. grad ( ** 82% (G:53% VG:29 97% (G:31% VG:66 88% (G:55% VG:33 93% (G:63% VG:30 Mål upp fyll (*** 93%

16 T6B LM5: - Självständigt söka, kritiskt granska, och integrera resonemang från teoretisk och metodologisk litteratur som är relevant för det valda problemområdet 1, 3 & 6 Exempel examinationskriterium (G=): -Valt ämne är relevant för huvudområdet arbetsterapi. -Bakgrund och litteraturgenomgång är baserad på och relaterad till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. -Centrala begrepp är definierade, och teori/modell är beskrivna med utgångspunkt i litteraturen. *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT 2011 (G:43% VG:57 Analys och värdering av mål 2 Att examensmål 2 uppnås säkerställs, förutom i examensarbetet, i merparten av kurserna där tillämpnings- och seminarieuppgifter utgör examination. I de tillämpnings- och seminarieuppgifter, som huvudsakligen är individuella, krävs att studenterna söker och samlar information i litteratur och forskningsartiklar. Informationen ska därefter värderas och kritiskt tolkas relaterat till given problemställning och därefter diskuteras i seminarium samt redovisas i skriftlig form. Såväl muntlig som skriftlig framställning och aktivt deltagande i seminarium innefattas i flertalet examinationer. Måluppfyllelsen examineras summativt genom uppsatsarbetet med ingående opponentskap och försvar. I enkät om kompetensbehov (FSA-10) ansåg 87% av studenterna att detta mål uppfylldes. I SB-09 beskriver ca 70% av studenterna att de har fått god träning i kritiskt och analytiskt tänkande och 65% att studierna gett goda möjligheter till eftertanke och reflektion. Värdering av resultat: Måluppfyllelsen värderas som mycket god utifrån Tabell VI och ovanstående analys. 16

17 Examensmål 3 Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Redovisning När det gäller förmågan att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper har flera examinations- och arbetsformer som bidrar till måluppfyllelse redan redovisats under mål 1 (se tabell III) och mål 2. Nedan behandlas dessa färdigheter och förmågor därför mer kortfattat, och nya exempel behandlas mer utförligt. I återkommande examinationer skall studenterna redogöra för information, problem och lösningar samt diskutera i dialog med olika grupper. Förmåga till muntlig redogörelse och framställning examineras exempelvis genom en konferens kring hälsobegreppet och hur det relaterar till aktivitet (LM1), minikongress i termin 3 (LM3) och redovisning av patientfall (LM4) och arbetsplatsundersökning (LM5) samt att respondera och opponera på examensarbeten (LM6). Att genomföra samt skriftligt och muntligt rapportera ett patientfall exemplifieras här med ett lärandemål (LM4) men detta moment återkommer i flera kurser. Förmåga till skriftlig framställning examineras bl a i T2 genom att studenterna får göra en introduktion till en tidsskrift (LM2) och tillämpa vetenskaplig rapportskrivning (LM4-6). I T6 genomförs examensarbete som ska vara skrivet helt i vetenskaplig rapportform där en hög reflekterande nivå t ex vad gäller metodologiskt genomförande, och självkritisk diskussion ingår. För godkänt krävs på uppsatsen att man i dialog med andra vid ett seminarium muntligt diskuterar egen uppsats och även opponerar på andras arbeten. Tabell VII: Examensmål 3 - Redovisning av måluppfyllelse Term Kurselärandemål Bedöm/ Exempel från formativa och summativa in Exam * examination /kurs T1A T2C LM1: - Kunna redogöra för grundläggande hälsobegrepp och reflektera över deras relation till aktivitet LM2: - Kunna redogöra för aktivitetsvetenskap som ämne och kunskapstradition, samt kunna reflektera över hur dessa teoribildningar relaterar till nutida diskurser inom samhälle och vårdverksamheter. 5 Exempel på examinationsuppgift: Rundabordskonferens. Basgrupper om 6-7 deltagare. Konferensens diskussioner och inlägg skall fokusera på olika definitioner och synsätt på hälsa och ohälsa. Varje student ska aktivt deltar under seminariet med minst ett muntligt diskussionsinlägg. 1 Exempel på examinationsuppgift: En tidning med inriktning på hälsa och livsstil önskar få en kort introduktion till aktivitetsvetenskap i ett temanummer om vård och hälsa. Gör en introduktion på en halv sida, förankra introduktionen i litteratur samt presentera ett exempel från en aktivitetssituation (tänkt eller något du varit med om) där aktivitetsvetenskap som du presenterat den kan fungera som redskap till hälsa och förändrad livsstil. Ex. grad ( ** 98% # 89% (G:25% VG:64 Mål upp fyll (*** 17

18 T3B T4A T5B T6B LM3: - Inhämta kunskap om förändringsprocesser efter skada eller sjukdom. LM4: - Kunna formulera, värdera samt teorianknyta bedömning av klientens aktivitetsförmåga. Kunna formulera mål och planera åtgärder för klienten utifrån ett klientcentrerat arbetssätt LM5: - Kunna redogöra för miljöfaktorers påverkan på individens hälsa samt kunna reflektera över rehabilitering till arbete och sysselsättning LM6: - Självständigt under handledning skriva ett examensarbete utifrån givna riktlinjer - självständigt kommunicera, diskutera och försvara sitt examensarbete - självständigt opponera på ett examensarbete 5 Exempel på examinationsuppgift: Minikongressen består av presentationer och diskussioner. Tre olika forskare inom arbetsterapi kommer att presentera varsin egen vetenskaplig studie som beskriver klienters olika erfarenheter av förändringsprocesser. Presentationerna efterföljs av en diskussion där studenter som läst aktuell forskares studie opponerar. Seminariet avslutas med en gemensam reflektion (studenter och forskare) kring likheter och skillnader i beskrivna erfarenheter av förändringsprocesser. 1 & 6 Exempel på examinationsuppgift: 3-stegsexaminationen. Studenterna ska vid ett seminarium individuellt och muntligt presentera, motivera och kritiskt reflektera över sitt åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska dokumenteras i en rapport. 5 Exempel på examinationsuppgift: Uppgiften genomförs i grupper om 6-7 studenter. Intervjun kommer att ske på en rehabiliteringsklinik utifrån valt bedömningsinstrumenten. Gruppen redovisar muntligt i kursen. 1, 3 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Arbetet har en logisk struktur och är i språkligt korrekt och utformad i enlighet med angivna instruktioner -Visat förmåga att försvara och diskutera det egna arbetet. Kritisk granskning, värdering och diskussion av arbetet vid examinationsseminarium. -Skriftlig sammanställning av de viktigaste vetenskapliga aspekterna på arbetet 84% (G:60% VG:24 (G:72% VG:28 96% # (G:43% VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuell kursens samtliga mål, VT 2011 Analys och värdering av mål 3 Analysen av måluppfyllelse av mål 3, att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, visar att studenterna i stor utsträckning examineras gentemot detta mål under olika läraktiviteter och examinationer inom programmet. I programmet samverkar studenterna med andra yrkesgrupper genom att diskuterar och reflekterar kring olika lösningar relaterat till klienter (se examensmål 6 i självvärdering yrkesexamen). I SCBs Alumienkät 2010 framgår att: nöjdhet vad gäller färdighetsträning i teamarbete och samarbete med andra grupper är 90%. En hög andel anser att de fått fullgod färdighetsträning i att göra muntliga (84 och skriftliga (88 presentationer. I enkät om kompetensutvecklingsbehov (FSA-07) beskriver 71% att de på sin VFU fått fullgod träning i teamkompetens, till nytta för teamarbete i arbetslivet. 86% 18

19 Värdering av resultat: Måluppfyllelsen värderas som mycket god utifrån Tabell VII och ovanstående analys. 19

20 Examensmål 4 Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Redovisning Att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens är något som utbildningen strävar efter att studenterna kontinuerligt ska utveckla. Utbildningen på grundnivå kan sägas vara början på det livslånga lärandet som kommer att fortsätta genom hela det yrkesverksamma livet. Hur det fjärde huvudmålet för självvärderingen har operationaliserats i olika lärandemål och examinerats under framför allt T4 T6 exemplifieras i tabell VIII. Till viss del har måluppfyllelsen för examensmål 4 redan beskrivits under tidigare mål. Det gäller t ex. de lärandemål som fokuserar på evidens inom arbetsterapi, där förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap innefattas. I T4 (LM1) uttrycks i lärandemålen genom att studenterna ska ta ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling. I T5 har kraven ökat och studenterna ska motivera och teoretiskt förankra behov av kunskap genom att formulera en problemställning inför att skriva ett PM (LM2). I sista terminen ska studenterna identifiera sitt behov av ny kunskap och kompetensutveckling relaterat till studerat problemområde i examensarbete (LM3). Studenterna examineras också på sin förmåga att identifiera nytt behov av kunskap genom att värdera sina egna insatser i det genomförda arbetet (LM4). Tabell VIII: Examensmål 4 - Redovisning av måluppfyllelse Kursens lärandemål Bedöm/ Termin Exam * /Kurs T4A LM 1: - Självständigt 1, 2, 6 reflektera över eget & 7 förhållningssättet samt etiska ställningstaganden i arbetet med klienten och medarbetare T5A T6B LM2: - Tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design, metod och forskningsprocessen genom att skriva en promemoria (PM) för ett examensarbete LM3: - Självständigt identifiera behov av kunskap och utveckling inom arbetsterapi och det valda problemområdet 1,2, 3 & 6 1, 2, 3 & 6 Exempel från formativ och summativ examination Exempel på examinationsuppgift: Studenterna ska kritiskt reflektera över genomförd datainsamlingen och sitt eget kunskapsinhämtande dvs. den egna insatsen Exempel på examinationskriterier (G=): -Beskrivningen av problemområdet är motiverad och teoretiskt förankrat i ämnet arbetsterapi och annan relevant litteratur. -Forskningsfrågan är avgränsad och tydligt formulerad inom ämnet arbetsterapi. Exempel från examensarbeten: 1).Våra personliga upplevelser får oss att ana att den sociala interaktionen mellan AT och andra yrkesprofessioner inom sjukvården inte alltid är optimal. Bakgrunden till detta är därför av intresse för oss att studera. Förhoppningarna med denna studie är därför att kunna erhålla en mer fördjupad kunskap om den sociala interaktionen mellan AT och annan sjukvårdspersonal samt orsakerna till eventuella problem i denna interaktion. 2) Men de patienter jag mött under min verksamhetsförlagda utbildning, har ofta fått sina liv omkullkastade totalt. De upplever inte att de är samma person som tidigare och i 20 Ex. grad ( ** (G:72% VG:28 96% (G:57% VG:39 (G:43% VG:57 Mål upp fyll (***

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 L I NK ÖPING S UNIV ER SITET Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Linköpings universitet Utvärderingsärende

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Christina Lundqvist, leg arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka Kvalitet inom arbetsterapi

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Medical Education Guide nr 3 Om bredd och djup 1 Några tankar om hur progression kan uttryckas Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov Innehåll

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

TRAINEEPROGRAM - en utvärdering av styrkor och svagheter i Sydkrafts traineeprogram utifrån ett individperspektiv

TRAINEEPROGRAM - en utvärdering av styrkor och svagheter i Sydkrafts traineeprogram utifrån ett individperspektiv Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Personal- och arbetslivsprogrammet PED 620 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2001-06-06 TRAINEEPROGRAM - en utvärdering av styrkor och svagheter i Sydkrafts

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer