Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering"

Transkript

1 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Karolinska Institutet Utvärderingsärende reg. nr KI:s dnr 5197/ Huvudområde: Arbetsterapi Examen: Kandidat Inledning Vid Karolinska Institutet (KI) ges yrkes- och kandidatutbildning inom huvudområdet arbetsterapi motsvarande 180 högskolepoäng (hp). Utbildningen bedrivs för att möta behov som finns i samhället, inom verksamheter som vård och rehabilitering samt hos enskilda medborgare. Den vetenskapliga grunden för huvudområdet arbetsterapi utgörs av aktivitetsvetenskap. Inom programmet definieras aktivitetsvetenskap som innefattande kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i hennes livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. Med aktivitet avses kulturellt definierade och individuellt värderade göromål, utförda dagligen eller under olika perioder i livet, inom exempelvis bostad, arbete/sysselsättning, skola och fritid. Genom studier inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap utvecklar studenterna kunskap om: samspelet mellan individuella och kontextuella förutsättningar i relation till dagliga aktiviteter hur delaktighet och engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveckling de konsekvenser skada/sjukdom/funktionshinder och hinder i miljön har för aktiviteter och delaktighet insatser/interventioner baserade på arbetsterapi och aktivitetsvetenskap som främjar aktivitet och delaktighet Uppnådda kunskaper inom huvudområdet tillämpas inom evidensbaserad arbetsterapi med syfte att möjliggöra individers delaktighet i vardagens aktiviteter genom att bedömning, målformulering, genomförande, utvärdering och dokumentation av arbetsterapeutiska insatser kan implementeras på individ-, grupp- och samhällsnivå. I utbildningen betonas, utifrån ett evidensbaserat arbetssätt, systematisk bedömning och förståelse av klientens och närståendes situation liksom kunskap om olika problemlösningsstrategier samt etiska ställningstaganden. Vetenskapsteori och 1

2 forskningsmetodik är integrerat i programmet. Denna integration skall bidra till studenternas kunskap och förståelse för vetenskapens betydelse för kunskap och kunskapsutveckling inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Detta ger också studenterna redskap till ett evidensbaserat arbetssätt. Utbildningens pedagogik och arbetsformer har utarbetats för att ge en sammanhållen utbildning inom huvudområdet arbetsterapi, som svarar mot de mål som finns i högskolelagen och högskoleförordningen. Huvudområdets vetenskapliga och professionella grund, nutida högskolepedagogik samt den ideologi och de värderingar som utgör grunden för KIs verksamhet är också grunden till valda kursmål för arbetsterapeutprogrammet. (Se även programmets pedagogiska grundidé under rubrik Andra förhållanden). Nedan sammanfattas kurser och progression inom programmet relaterat till studieår. Det första studieåret syftar till att studenterna ska förvärva grundläggande kunskap och förståelse om aktivitetens betydelse för människors hälsa/ohälsa samt värderingsförmåga och förhållningssätt i förhållande till empati och etik. Här introduceras också aktivitetsvetenskap, arbetsterapins filosofi och historia, grundläggande idéer, teorier och modeller, etiskt förhållningssätt, arbetsterapeutiska färdigheter samt vetenskaplig teori och metod. Här ingår även kunskap och förståelse om människokroppens anatomi och fysiologi, liksom psykologiska teorier. Första studieåret omfattar även kortare perioder (2 x 2 veckor) perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessa syftar till att studenterna ska förvärva grundläggande kunskap och förståelse i arbetsterapiåtgärder samt kännedom om yrket, dess organisation och villkor i samhället. Det andra studieåret innefattar tillämpning och reflektion av tidigare introducerade begrepp och teorier samt av metoder i arbetsterapi när det gäller bedömning, intervention och utvärdering. Här sker också en fördjupning mot mer komplexa processmodeller som OTIPM & OPPM, liksom mot kunskaper och förståelse om de vanligaste sjukdomstillstånden och dess epidemiologi, diagnostik och medicinska behandling. De medicinska studierna fokuserar på orsaker till funktions- och aktivitetsbegränsningar samt på betydelsen av tvärprofessionellt arbete, som för studenterna innebär att värdera och dra slutsatser utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Även sociala aspekter inom området som interaktion, kommunikation, samtalsmetodik och professionell utveckling ingår, liksom att utveckla tvärkulturell förståelse vad gäller materiella och kulturella aspekter på hälsa och aktivitet. Färdighet och förmåga i arbetsterapi tillämpas och fördjupas i VFU ( veckor), där de vetenskapliga kunskaperna integreras genom att studenterna tillämpar och reflekterar över datainsamlingsmetoder och analyser relaterade till klientarbete och processer i arbetsterapi. Under tredje studieåret är målet att fördjupa tillämpningen av teorier, modeller och begrepp inom arbetsterapi som knyter an till människors aktivitetsutförande och delaktighet i samhället. Professionsutvecklingen fördjupas genom ökad samverkan med empirin, ökad kunskap och förståelse om yrkesidentitet och verksamhetsutveckling samt i att arbeta tvärprofessionellt (VFU). I sista terminen integreras och fördjupas arbetsterapi, vetenskaplig teori och metod i ett examensarbete. Under denna termin väljer studenterna också valbar kurs som syftar till bredare och djupare kunskaper inom hälsa och medicinsk rehabilitering. Här utgör VFU veckors studier. I figur 1(nedan) framgår kursernas ordningsföljd, omfattning (hp), examinationsnivå (Grundnivå 1 = G1 respektive Grundnivå 2= G2) samt i vilka kurser som verksamhetsförlagd 2

3 utbildning ingår (VFU). Här framgår också koden till de benämningar av termin och kurs som används i den kommande redovisningen. Termin förkortas med T samt siffra, kurs benämns med stor bokstav relaterad till den ordning som de har i programmet (ex.v. T1A= Termin 1, kurs Aktivitet och hälsa). Termin 1 T1A: Aktivitet och hälsa del I, 7,5hp, G1, VFU T1B: Anatomi och fysiologi, 15hp T1A: Aktivitet och hälsa del II, 7,5hp, G1 Termin 2 Termin 3 T2A: Psykologi, 7,5hp T2B: Hälsa, kultur och livsstil, 7,5hp, G1 T3A: Medicinska ämnen, 15hp T2C: Aktivitet och kreativitet, 15hp, G1, VFU T3B: Aktivitet och delaktighet - arbetsterapiprocessen, 7,5hp, G1, VFU T3C: Pedagogik, 7,5hp Termin 4 T4A: Aktivitet och åtgärder - bedömning, målformulering och planering, 7,5hp, G1 Termin 5 T5A: Vetenskaplig design och metod, 7,5hp, Termin 6 T6A: Organisation och ledarskap, 4hp T4B: Aktivitet och åtgärder - dagliga livets aktiviteter, 14hp, G2, VFU T5B: Aktivitet och åtgärder - delaktighet i samhället, 15hp, G2, VFU T6B: Examensarbete, 15hp, G2 T6C: Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning, 3,5hp, G2 T4C: Aktivitet och åtgärder - uppföljning och utvärdering, 7,5hp, G2 T5C: Funktionshinder, miljö och samhälle, 7,5hp T6D: Valbar kurs, 7,5hp, Figur 1: Översiktsschema över AT-programmets samtliga kurser. = Kurser inom ämnet Samtliga undervisande lärare har granskat sina kursers kursmål och examinationsuppgifter för att analysera var i kurserna de av Högskoleverket utvalda målen examineras. I processen med att ta fram självvärderingen har studenter granskat innehållet utifrån sitt perspektiv. I figur 2 tydliggörs vilken nivå av måluppfyllelse kursernas lärandemål har i förhållande till de i självvärderingen valda examensmålen och den progression som finns avseende progressionsnivå i enlighet med SOLO taxonomin (Structure of Observed Learning Outcomes) (Biggs &Tang, 2007). 3

4 KURS YHSVs mål KHSV:mål T1A ,3 2,3 2,3 2 T1B 2 2,3 2 T2A T2B 3 3 3, ,4 3,4 3 3 T2C T3A 2 3 T3B 3,4 3 2, ,4 3,4 3 T3C 3 2,3 2,3 3, ,4 2,3 2,3 2,3 4 2,3 T4A 3, T4B T4C 4,5 4 4,5 4, ,5 5 4 T5A 4 4,5 4,5 4,5 4,5 T5B 3,4, T5C T6A ,5 4,5 5 T6B , T6C Figur 2: Lärandemål i kurserna relaterat till nivå av måluppfyllelse och progression i förhållande till de valda examensmålen Den gradering av måluppfyllelse och progression, 1-5, enl. SOLO har följande betydelse: 1= beskriva fakta utan förståelse för inbördes relation; 2= identifiera relevant fakta, utföra enklare åtgärder, 3= räkna upp, beskriva, ställa samman fakta; 4= jämföra, förklara, analysera, relatera fakta; 5= teoretisera, generalisera, ställa hypoteser, reflektera. Läsanvisning De självvärderingar Arbetsterapeutprogrammet vid KI sammanställt har en struktur innehållande en inledande redovisningstext med tillhörande tabell. Därefter följer analys och värdering av måluppfyllelse för respektive mål. Innehållet i redovisning och tabell åskådliggör exempel på lärandemål och dess formativa och/eller summativa examinationer för måluppfyllelse. Sådana examinationer exemplifieras av examinationskriterier, tentamensfrågor, studentformuleringar och examensuppgifter. Generellt när examenskriterier används i tabellen motsvarar de betygsgraden Godkänd (G). I den text som redovisar tabellexemplens innehåll och relation till varandra finns också hänvisningar till de utvalda lärandemålen (LM). De lärandemål som redovisas har valts ut från programmets samtliga kurser, på basis av dess relevans för de, av HSV utvalda examensmålen. Examinationsgrad presenteras i tabellerna för aktuellt kursmoment/kurs och anges procentuellt för total andel studenter som erhållit lägst betyget godkänd, samt andel som erhållit betyget godkänd resp. väl godkänd. Kurser med endast betygen godkänd och underkänd markeras i tabellen med #. Studenternas skattning av måluppfyllelse är hämtad från en webbaserad kursvärdering för varje genomförd hel kurs med svarsalternativ på en sex gradig skala från i mycket liten till i mycket stor utsträckning. Studenternas skattning baseras på frågan I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Svar presenteras med procentuellt gällande total andel studenter som svarat i ganska stor, stor och mycket stor utsträckning. För några kurser har alternativ utvärdering använts såsom klinisk interprofessionell utvärdering. Här anges ## i tabellen. 4

5 De dokument som självvärderingen grundar sig på, och hänvisar till finns att tillgå på följande länk: Förkortningsnyckel AKA/DAKA - Adjungerad Klinisk Adjunkt /Disputerad AKA AOTA - American Occupational Therapy Association AT Arbetsterapeut/Arbetsterapi CMOP - Canadian Model of Occupational Performance FSA - Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter FSA-10 Enkät om Kompetensutvecklingsbehov hos arbetsterapeuter med examen från KI 2007 ICF - International Classification of Functioning, Disability & Health KUA Klinisk undervisnings avdelning MoHO - Model of Human Occupation OPPM Occupational Performance Process Model OTIPM - Occupational Therapy Intervention Process Model SB-09 - Studentbarometern 2009 SCB-10 Statistiska Centralbyråns Alumniundersökning 2010 Sjg - Sjukgymnast T1 - Termin 1 VFU Verksamhetsförlagd utbildning 5

6 Del 1 Examensmål 1 Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Examensmål 1 redovisas utifrån de olika delmålen enligt bedömningskriterierna (tabell I-V), därefter följer analys och värdering av uppfylld måluppfyllelse för hela målet. Delmål 1:1 Kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen Redovisning I programmet examineras studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet med tyngdpunkt på arbetsterapins historia, utveckling och filosofi i T1 (LM1). I kursen definieras också grundläggande begrepp och termer relaterade till ämnet arbetsterapi samt åtgärder inom arbetsterapi. I T2 ingår bl a att öka förståelsen för aktivitetsbegreppet utifrån aktivitetsvetenskap och egna upplevelser av aktivitet. Examinationen fokuserar på aktivitetsanalys som en viktig del i kunskapen och förståelsen för människan i aktivitet (LM2). Klientcentrerad, teorianknuten datainsamling inriktad på aktivitet och delaktighet är en del av den kunskap och förståelse för huvudområdet som examineras och fördjupas genom hela utbildningen. Här exemplifierad med T3 och T4 (LM3 & 4). I T3 introduceras begreppet evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi. Denna kunskap fördjupas sedan under termin 4 och i termin 5 genom kritisk granskning och värdering av vetenskapliga artiklar med anknytning till huvudområdet (LM5). Ytterligare fördjupning görs i det individuella examensarbetet i sista terminen. Här ska studenterna bl a identifiera kunskapsluckor inom huvudområdet och kritiskt granska, och integrera relevant arbetsterapiteori och förhålla sig till kunskap och utveckling inom huvudområdet (LM6 & 7). Tabell I: Examensmål 1:1 Redovisning av måluppfyllelse Termin / kurs Kursens lärandemål Bedöm/ Exam * Exempel från formativ och summativ examination T1A LM1: - Självständigt kunna sammanställa information om, och skriftligt redogöra och argumentera för arbetsterapins historia, utveckling och filosofi 1 & 6 Exempel på examinationsunderlag: Diskutera aktivitetsbegreppet med utgångspunkt från den obligatoriska litteraturen Grundläggande kunskap om arbetsterapins historia, filosofi och paradigmutveckling ska beskrivas, presenteras och diskuteras. Arbetsterapins historia och dess inflytande på nutida trender inom arbetsterapi praxis och forskning diskuteras. Ex. grad ( ** 98% # Mål upp fyll (*** 6

7 T2C T3B T4C T5B T6B LM2: - Att förstå hur subjektiva och kontextuella faktorer samverkar i aktivitetsutförande LM3: - Genomföra och reflektera över klientcentrerad datainsamling med fokus på aktivitet och delaktighet samt analys av insamlad data LM4: - Självständigt kunna beskriva, teorianknyta och kritiskt reflektera kring arbetsterapiprocessen med fokus på uppföljning och utvärdering för klienter med problem i dagliga livets aktiviteter LM5: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi LM6 och LM7: -Självständigt söka, kritiskt granska, och integrera resonemang från teoretisk och metodologisk litteratur som är relevant för det valda problemområdet - Inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till kunskap och utveckling inom arbetsterapi 1 & 2 Exempel på examinationsuppgift: Genomför en aktivitet. Beskriv erfarenheter av aktiviteten utifrån olika områdena i den angivna litteraturen: nöje, produktivitet, återhämtning, rumsliga aspekter, tidsaspekter och sociokulturella aspekter. Visa att du fått en förståelse för begreppen genom att: Presentera krav och möjligheter (för aktiviteten), Åskådliggjort begreppen i analysen och hänvisat till litteraturen. 5 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Med stöd av processmodellen OTIPM tillämpa, beskriva och kritiskt reflektera över en arbetsterapeutisk arbetsprocess. Rapporten ska innehålla förslag på åtgärder utifrån OTIPMs modeller för intervention och annan arbetsterapeutisk teori. Förslag på utvärdering ska finnas med i arbetet. 1, 3 & 2 Exempel på examinationsuppgift: Studenten skall tillämpa evidens och teori i valfri modell för arbetsterapiprocess. Relevant litteratur inom aktivitetsvetenskap/arbetsterapi och minst två andra ämnen (t.ex. medicin/pedagogik/psykologi/vetenskaplig metodik) ska tillämpas under minst två steg i arbetsterapiprocessen. 1,2 Exempel på examinationsuppgift: Reflektera utifrån kurslitteratur och fritt sökt litteratur över hur arbetsterapeutiska insatser kan bidra till delaktighet i samhället inom arbete/skola, fritid och dagligt liv. Uppgiften innebär att söka kunskap i litteraturen och redogöra för och reflektera över kunskap som ligger till grund för arbetsterapeutiska åtgärder. 1, 2 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Valt ämne är relevant för huvudområdet arbetsterapi. - Bakgrund och litteraturgenomgång är baserad på och relaterad till samt värderad i förhållande till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. - Centrala begrepp är definierade, och teori/modell är beskrivna och motiverade med utgångspunkt i litteraturen. 94% # 84% (G:60%,VG:24 88% (G:55%,VG:33 93% (G:63%,VG:30 (G:43%,VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT % 93% 7

8 Delmål 1:2 Kunskap om den vetenskapliga grunden för området arbetsterapi Redovisning Den vetenskapliga grunden för huvudområdet är främst aktivitetsvetenskap samt de teorier och modeller som finns inom huvudområdet. I första terminen examineras begrepp och modeller inom arbetsterapi/aktivitetsvetenskap (LM1). I T2 examineras aktivitetsvetenskap som ämne och kunskapstradition (LM2) samt aktivitetsteorier och aktivitet i förhållande till kreativitet (LM3). Senare i programmet fokuseras examinationerna på fördjupade kunskaper om den vetenskapliga grunden inom arbetsterapi med flera arbetsterapimodeller och till klientarbete och evidens (LM4 & 5) för att i T6 kunna planera och sammanställa ett examensarbete relevant för arbetsterapi och med adekvata metoder och etiskt hänsynstagande (LM6). Tabell II: Examensmål 1:2 Redovisning av måluppfyllelse Lärandemål (LM) Bedöm / Exam* Termin /kurs T1A LM1 : - Självständigt kunna reflektera över och tillämpa begrepp och modeller som ligger till grund för att förstå människan i aktivitet Exempel från formativ och summativ examination 1 & 6 Exempel på examinationsfråga: Begreppet aktivitet är centralt i arbetsterapi. Det pågår en omfattande diskussion inom arbetsterapi om vad mänsklig aktivitet är och hur det kan definieras och förstås. Diskutera aktivitetsbegreppet med utgångspunkt från den obligatoriska litteraturen. Ex. grad ( ** 98% # Mål upp fyll (*** T2C T3B T4C LM2: - Redogöra för aktivitetsvetenskap som ämne & kunskapstradition, samt kunna reflektera över hur dessa teoribildningar relaterar till nutida diskurser inom samhälle och vårdverksamheter. LM3: - Tillämpa och reflektera över ämnet arbetsterapi/aktivitetsvetens kap samt andra relaterade ämnen i AT-processen LM4: - Självständigt kunna beskriva, teorianknyta och kritiskt reflektera kring arbetsterapiprocessen med fokus på uppföljning och utvärdering för klienter med problem i dagliga livets aktiviteter 1 & 3 Exempel på examinationsfråga: Presentera aktivitetsvetenskap och reflektera över dess relevans för arbetsterapi vid en vald verksamhet (exv geriatrisk) 1 & 5 Exempel på examinationsfråga: Motivera och reflektera kritiskt över aktivitetsvetenskap i relation till relaterade ämnen (exv antropologi, biomedicin) 1, 3, & 5 Exempel på examinationsuppgift: Med stöd av valfri processmodell beskriv och kritiskt motivera en arbetsterapeutisk arbetsprocess med en klient. Tillämpa evidens och teori i arbetsterapiprocessen kring de val och beslut som görs under arbetsterapiprocessen samt inhämta stöd för dessa beslut/val från litteratur. 89% (G:25%,VG:64 84% (G:60%,VG:24 88% (G:55%,VG:33 86% 93% 8

9 T5C T6B LM5: - Kunna analysera och reflektera över relationen mellan hälsa, miljö och samhälle LM6: - Värdera det egna genomförda examensarbetet utifrån relevans för arbetsterapi samt utifrån metodologiska och etiska frågor 1 Exempel på examinationsuppgift: Redogör kortfattat för Social Model of Disability. Välj en klient som du träffat under din praktik. Beskriv ditt förhållningssätt och vilka interventioner du föreslog utifrån den arbetsterapimodell du använde. Diskutera hur du som arbetsterapeut skulle förhållit dig till klienten och vilka interventioner du föreslagit om du istället använt Social Model of Disability. Lyft fram eventuella skillnader, fördelar och nackdelar med att arbeta utifrån de olika modellerna. 1, 3 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Valt ämne är relevant för huvudområdet arbetsterapi. - Bakgrund och litteraturgenomgång är baserad på och relaterad till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. - Centrala begrepp är definierade, och teori/modell är beskrivna med utgångspunkt i litteraturen. 9 92% (G:73%,VG:19 (G:43%,VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT :3 Kunskap om tillämpliga metoder inom arbetsterapi Redovisning Tabell III redovisar exempel på måluppfyllelse avseende tillämpliga vetenskapliga metoder. Kunskap om kvantitativ och kvalitativ metod introduceras i T1 (LM1) och utvecklas fortlöpande under utbildningen vilket utmynnar i att studenterna i sitt examensarbete utifrån identifierat problem ska kunna välja relevant design och metod (LM8). Grundläggande kunskaper i databassökning av litteratur samt granskning av vetenskapliga artiklar introduceras i T1 för att sedan fördjupas under utbildningen till att söka och värdera källor (LM2) och att söka evidens och lämplig litteratur utifrån identifierat problemområde (LM7). I utbildningen ingår också lärandemoment om att samla information för att utreda individers och gruppers problemställningar t ex att genomföra olika slags datainsamling utifrån bedömningsinstrument samt samla in data genom intervju- och observationsmetodik (LM3). I T4 examineras studenterna på kunskap om och förståelse för begreppen validitet och reliabilitet i relation till relevant datainsamlingsmetod (LM4). I T5 examineras tillämpning av relevanta vetenskapliga metoder genom att göra datainsamling och databearbetning med både kvalitativa och kvantitativa metoder (LM5). Studenterna ska också kunna välja adekvat vetenskaplig design och metod relaterad till en identifierad forskningsfråga som sedan redovisas och examineras i en skriftlig promemoria (PM) (LM6). Sista terminen examineras studenternas kunskap om tillämpliga metoder inom arbetsterapi i ett skriftligt examensarbete där de ska kunna välja relevanta vetenskapliga metoder för att sedan planera, genomföra och försvara ett examensarbete inom området arbetsterapi. De ska också kunna argumentera för sin valda metod i sitt arbete och lyfta fram viktiga metodologiska aspekter i ett annat examensarbete (LM8).

10 Tabell III: Examensmål 1:3 - Redovisning av måluppfyllelse Termin / kurs T1A T2C T3B T4C T5A T5A Kursens lärandemål (LM) LM1: - Kunna redogöra för kvalitativ och kvantitativ metod inom arbetsterapiforskning LM2: - Kunna tillämpa grundläggande former att söka och värdera källor samt att tillämpa kritisk analys av källor i relation till valt syfte vid rapportskrivning -Kunna tillämpa vetenskaplig rapportskrivning utifrån valt syfte och givna riktlinjer. LM3: - Genomföra och reflektera över klientcentrerad datainsamling med fokus på aktivitet och delaktighet samt analys av insamlad data. LM4: - Självständigt kunna diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till arbetsterapeutiska åtgärder och bedömningsinstrument LM5: - Samla in och bearbeta kvalitativ och kvantitativ data utifrån vetenskapliga teorier och metoder LM6: - Tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design, metod och forskningsprocessen genom att skriva en promemoria (PM) för ett examensarbete Bedöm / Exam * Exempel från formativa och summativa examination 1 & 5 Exempel på examinationsfrågor: - Beskriv ett antal tekniker att samla in data med i en kvalitativ respektive en kvantitativ studie. -Nedan följer fem forskningsfrågor Ange vilken typ av vetenskaplig design som passar bäst till respektive fråga. 6 & 3 Exempel på examinationskriterier (G=): -Rapporten ska innehålla: formulerat syfte, beskrivning av material, reflektion, slutsats samt referenslista. -Val av relevant litteratur. Skriven efter angiven formalia 1 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Gör en observationen. De handlingar av utförandet som klienten gjorde och inte gjorde effektivt ska definieras och beskrivas liksom kvaliteten i utförandet 4 & 5 Exempel på examinationsuppgift: Studenterna ska kritiskt använda och granska bedömningsinstrument 4 & 5 Exempel på examinationskriterier (G=): Kvalitativ data: Redovisa beskrivande temana med dess karaktäristika som framkommit samt redogöra för analysprocessen. Kvantitativ data: Ange lämpligt centralmått för respektive variabel samt illustrera med ett relevant diagram. Gör sambandsanalyser. 1, 3 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): - Forskningsfrågan är avgränsad och tydligt formulerad inom ämnet arbetsterapi. -Urval, datainsamlings- och databearbetningsmetod är beskrivna, motiverade och förankrade i relevant metodlitteratur. - Arbetet är välskrivet och har en logisk ordning och tydlig struktur, samt en genomtänkt tidsplan. - Referenser i text och litteraturlista är skrivna enligt valt referenssystem. Ex. grad ( ** 82% (G:53 %, VG: 29 94% (G:33 %,V G:61 84% (G:60 %,V G:24 88% (G:55 %,V G:33 96% # 96% (G:57 %,V G:39 Mål upp fyll (** * 86% 93% 10

11 T5 B T6B LM7: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi LM8: - Examensarbetet utgör en fördjupning av tidigare inhämtade kunskaper i programmets kurser främst inom AT och vetenskaplig metod och design 1 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Beskrivit sökning och urval av artiklar så att processen kan upprepas. -Redogjort för de valda artiklarna enligt granskningspunkterna -Har värderat kvaliteten av varje studies genomförande enligt granskningspunkterna samt bedömt evidensnivå. -Har jämfört studiernas, vägt ihop dessa och svarat på frågeställningen 1, 3 & 6 Exempel på exainationskriterier (G=): -Arbetets design är beskrivet, förankrat i litteratur och relevant i förhållande till syfte/frågeställningar. -Metodval, tillvägagångssätt och analys av data är beskrivna och grundade i relevant metodlitteratur. -Vald metod diskuteras i förhållande till resultat. -Validitet och tillförlitlighetsaspekter diskuteras. 93% (G:63 %,V G:30 (G:43 %,V G:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuell kursens samtliga mål, VT :4 Fördjupning inom någon del av arbetsterapi Redovisning I kandidatexamen examineras fördjupning inom någon del av arbetsterapi bl a genom att tillämpa evidens inom något av aktivitetsområdena (LM1 & 3) och i form av att tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design och metod genom att skriva ett PM till ett examensarbete (LM2). Slutligen examineras fördjupning i det självständiga examensarbetet i T6. Examensarbetena har olika design och tydliggör fördjupningen främst i bakgrundsbeskrivning, det valda problemområdet som studeras och i diskussionsavsnittet. Fördjupningen avspeglas också i ett vetenskapligt förhållningssätt med kritiskt tänkande och utvärderande attityd till ny kunskap (LM 4). I T6 har studenterna också möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt yrkesrelevant område. T ex i valbar kurs Klinisk fördjupning i arbetsterapi. Tabell IV: Examensmål 1:4 - Redovisning av måluppfyllelse Termi Lärandemål (LM) Bedöm Exempel från formativ och summativ n/ / examination kurs T4C LM1: - Självständigt kunna diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till arbetsterapeutiska åtgärder och bedömningsinstrument Exam * 1, 3 & 6 Exempel på examinationsunderlag: Studenterna skall tillämpa evidens och teori i arbetsterapiprocessen. Detta innebär att studenten kritiskt reflektera kring de val och beslut som görs under arbetsterapiprocessen samt inhämta stöd för dessa beslut/val från litteratur. Ex. grad ( ** 88% (G:55%, VG:33 Mål upp fyll (*** 93% 11

12 T5A T5B T6B LM3: - Tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design, metod och forskningsprocessen genom att skriva en promemoria (PM) för ett examensarbete LM2: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi LM4: - Att på vetenskaplig grund självständigt under handledning planera och genomföra examensarbete inom huvudområdet arbetsterapi. Arbetet utgör en fördjupning av tidigare inhämtade kunskaper i programmets kurser främst inom arbetsterapi och vetenskaplig metod och design 1, 3 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Beskrivning av problemområdet är motiverad och teoretiskt förankrad i ämnet arbetsterapi och annan relevant litteratur. -Forskningsfrågan är avgränsad och tydligt formulerad inom ämnet arbetsterapi 1 & 2 Exempel på examinationsuppgift: Beskriv den verksamhets inriktning som är utgångspunkt. Redogör för och diskutera AT- åtgärder inom området. Koppla dessa till relevanta teorier och modeller samt bedöm evidensnivå. 1, 3 & 6 Exempel examinationskriterier (G=): -Bakgrund och litteratur-genomgång är baserad på och relaterad till samt värderad i förhållande till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. -Slutsatser utifrån resultatet beskrivs och diskuteras med tydlig teoretisk förankring till arbetsterapi. 96% (G:57%, VG:39 93% (G:63%, VG:30 (G:43%, VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT :5 Orientering om aktuella forskningsfrågor inom arbetsterapi generellt och valt forskningsområde specifikt Redovisning Orientering om aktuella forskningsfrågor inom arbetsterapi/aktivitetsvetenskap inhämtas genomgående i de olika ämnesspecifika kurserna främst genom att relevanta vetenskapliga artiklar ingår som kurslitteratur eller presenteras i samband med seminarier och diskussioner om pågående projekt inom forskningsämnet. Examination sker främst inom de ämnesspecifika kurserna i programmet (LM1-4). Studenternas examensarbete kan betraktas vara ett slutgiltigt underlag för bedömning av kunskap och förståelse för ett specifikt valt forskningsområde (LM5). I studenternas val av problemområde speglas deras orientering för huvudområdet i stort, samtidigt som de identifierar och beskriver en specifik kunskapslucka/problem. Studenternas förståelse för såväl den vetenskapliga som den ämnesspecifika grunden, samt bredden och djupet i huvudområdet avspeglas också i bakgrundsavsnittet där andra genomförda studier inom det specifika området samt teorier och modeller relevanta för arbetets inriktning problematiseras. 12

13 Tabell V: Examensmål 1:5 - Redovisning av måluppfyllelse Termin / kurs Lärandemål (LM) Bedöm/ Exam * Exempel från formativ och summativ examination T2C T4C T5B T5A T6B LM1: - Redogöra för aktivitetsvetenskap som kunskapstradition, samt reflektera över hur dessa teoribildningar relaterar till nutida diskurser inom samhälle och vårdverksamheter. LM2: - Självständigt kunna diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till AT-åtgärder och bedömningsinstrument LM3: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi LM4: - Kunna tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design, metod och forskningsprocessen genom att skriva en promemoria (PM) för ett examensarbete LM5: - Att på vetenskaplig grund självständigt under handledning planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet AT. Examensarbetet utgör en fördjupning av tidigare kunskaper i programmets kurser främst inom arbetsterapi och vetenskaplig metod och design 1 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Presentera definition (vald från litteratur) med välgrundad argumentation relaterad till resonemang från litteratur i aktivitetsvetenskap. 1,3 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Tillämpa evidens och teori i arbetsterapiprocessen. Detta innebär att kritiskt reflektera kring de val och beslut som görs under AT-processen samt inhämta stöd för dessa beslut ur val från litteratur. 1 & 2 Exempel på examinationsuppgift: Redogör för och diskutera AT- åtgärder inom området. Koppla dessa till relevanta teorier och modeller samt bedöm evidensnivå. Ange vald litteratur som används till de olika delarna i uppgiften. 1, 3 & 6 1, 3 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Beskriv, motivera och förankra teoretiskt valt problemområdet i ämnet arbetsterapi och i annan för problemställningen relevant litteratur. Forskningsfrågan ska vara avgränsad och tydligt formulerad inom ämnet arbetsterapi. Exempel på examinationkriterier (G=): - Bakgrund och litteratur-genomgång är baserad på och relaterad till samt värderad i förhållande till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. -Slutsatser utifrån resultatet beskrivs och diskuteras med tydlig teoretisk förankring till arbetsterapi. Ex. grad ( ** 89% (G:25%, VG:64 88% (G:55%, VG:33 93% (G:63%, VG:30 96% (G:57%, VG:39 (G:43%, VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT 2011 Mål upp fyll (*** 93% 13

14 Analys och värdering av mål 1 I kandidatexamen avspeglas mål 1 främst i studenternas examensarbeten. Dessa omfattar en mångfald fördjupningsområden och utgör studier med olika metod och design. Examensmålet avspeglas också i de lärandemål som är formulerade för att nå ett vetenskapligt förhållningssätt, inklusive kritiskt tänkande och en utvärderande attityd till nya kunskaper. Förhållningssättet byggs upp genom utbildningen i en ständig progression och utvärderas bl.a. i kursexaminationer och i dialog mellan lärare och studenter. Den kritiskt värderande attityden till kunskap har utvecklats och fördjupats hos studenterna genom kursers upplägg med systematisk reflektion, studenternas kritiska granskning av varandras rapporter och i muntliga/praktiska examinationer. Djupet i kunskaperna om det arbetsterapeutisk/aktivitetsvetenskapliga kunskapsområdet framgår främst av de enskilda arbetena men även av de i kurserna ingående examinationerna inom huvudområdet. Olika examinationsmoment används i kurserna för att visa om studenterna har kunskap om, förståelse för och kan tillämpa metoder som är centrala inom området. En tydlig progression finns, från enklare datainsamling i T1 till att självständigt i termin 6 kunna välja och tillämpa relevant metod beroende av den forskningsfråga som ska besvaras. Examensarbetena speglar studenternas förståelse för den vetenskapliga grunden samt bredden och djupet i huvudområdet arbetsterapi. Peer-review under arbetet med examensarbetena och opponering av studier som genomförts med olika metoder visar på studenternas goda kunskaper om relevanta utvärderingsmetoder. Studenternas goda orientering om aktuella forskningsfrågor tydliggörs i bakgrundsavsnittet och i diskussionen av examensprojekten samt i referenslistan. I SCB- 10, bedömde 89% av studenterna utbildningen som bra/mkt bra avseende examensarbetena. En svaghet kan vara att ett examensarbete, som inte görs inom pågående forskningsprojekt, begränsas i sina möjligheter till datainsamling utifrån etiskt hänsynstagande. Värdering av resultat: Måluppfyllelsen värderas som mycket god utifrån Tabell I-V och ovanstående analys. 14

15 Examensmål 2 Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Redovisning Under programmet examineras studenternas förmåga att söka, samla och värdera information och deras förmåga att kritiskt diskutera olika aspekter och företeelser tränas på olika sätt under olika kursmoment. Under T1 examineras studenterna på grundläggande kunskaper om vad en vetenskaplig publikation innebär samt att söka och granska information utifrån en vald problemställning av relevans för ämnet (LM1). Kunskap och förmåga byggs sedan på stegvis genom programmet. Studenternas förmåga att förhålla sig kritiskt reflekterande och förmåga att diskutera företeelser, frågeställningar och situationer examineras exempelvis i termin 2 (LM 2). I T4 och T5 examineras bl a. studenternas förmåga att värdera och kritiskt diskutera åtgärder inom arbetsterapi utifrån ett evidensbaserad arbetssätt (LM3 & 4). I T6 examineras studenternas förmåga att samla, värdera och kritiskt tolka samt diskutera kunskap i ett skriftligt examensarbete där de ska kunna planera, genomföra och försvara ett examensarbete inom området arbetsterapi (LM5). Tabell VI: Examensmål 2 - Redovisning av måluppfyllelse Termin kurs Kursens lärandemål Bedöm/ Exam * Exempel från formativ och summativ examination T1A T2C T4C T5B LM1: - Kunna söka och granska information i vetenskapliga publikationer LM2: - Kunna tillämpa grundläggande former att söka och värdera källor samt att tillämpa kritisk analys av källor i relation till valt syfte vid rapportskrivning. LM3: - Självständigt kunna diskutera, tillämpa och kritiskt reflektera kring evidens i relation till arbetsterapeutiska åtgärder & bedömningsinstrument LM4: - Kunna söka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar som underlag för ett evidensbaserat arbetssätt i arbetsterapi 4 & 5 Exempel på examinationsuppgift: Varje grupp formulerar en valfri problemställning inom ämnet arbetsterapi. Sök fram och värdera två vetenskapliga artiklar och två valfria texter som svarar på er frågeställning. Redovisa sökstrategin och referenserna till de artiklar ni funnit genom att fylla i sökningsmatrisen. Varje grupp redovisar muntligt sin granskning av artiklarna utifrån materialet Vad är en vetenskaplig artikel? Exempel på examinationsuppgift: 1 & 6 Formulera syfte/frågeställning med koppling till minst ett av begreppen aktivitet, kreativitet, förändring. Välj relevant litteratur i förhållande till syfte/frågeställning. Använd resonemang från litteraturen (samt eventuella egna erfarenheter) för att besvara syfte/frågeställning. Värdera kritiskt den använda litteraturen samt slutsats som svarar mot 1, 3 & 6 syfte/frågeställning Exempel på examinationsuppgift: Tillämpa evidens och teori i arbetsterapiprocessen. Detta innebär att kritiskt reflektera kring de val och beslut som görs under arbetsterapiprocessen samt inhämta stöd för dessa beslut/val från litteratur. 1 & 6 Exempel på examinationsuppgift: Utgå från en problemställning i den verksamhetsförlagda utbildningen. Sök litteratur om detta genom datasökning och välj ut minst två artiklar. Granska artiklarna och värdera om de kan användas som faktabaserat underlag för arbetsterapeutisk verksamhet. 15 Ex. grad ( ** 82% (G:53% VG:29 97% (G:31% VG:66 88% (G:55% VG:33 93% (G:63% VG:30 Mål upp fyll (*** 93%

16 T6B LM5: - Självständigt söka, kritiskt granska, och integrera resonemang från teoretisk och metodologisk litteratur som är relevant för det valda problemområdet 1, 3 & 6 Exempel examinationskriterium (G=): -Valt ämne är relevant för huvudområdet arbetsterapi. -Bakgrund och litteraturgenomgång är baserad på och relaterad till tidigare forskning och litteratur och leder fram till problemformulering med tydlig förankring i huvudområdet arbetsterapi. -Centrala begrepp är definierade, och teori/modell är beskrivna med utgångspunkt i litteraturen. *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer-review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuella kursens samtliga mål, VT 2011 (G:43% VG:57 Analys och värdering av mål 2 Att examensmål 2 uppnås säkerställs, förutom i examensarbetet, i merparten av kurserna där tillämpnings- och seminarieuppgifter utgör examination. I de tillämpnings- och seminarieuppgifter, som huvudsakligen är individuella, krävs att studenterna söker och samlar information i litteratur och forskningsartiklar. Informationen ska därefter värderas och kritiskt tolkas relaterat till given problemställning och därefter diskuteras i seminarium samt redovisas i skriftlig form. Såväl muntlig som skriftlig framställning och aktivt deltagande i seminarium innefattas i flertalet examinationer. Måluppfyllelsen examineras summativt genom uppsatsarbetet med ingående opponentskap och försvar. I enkät om kompetensbehov (FSA-10) ansåg 87% av studenterna att detta mål uppfylldes. I SB-09 beskriver ca 70% av studenterna att de har fått god träning i kritiskt och analytiskt tänkande och 65% att studierna gett goda möjligheter till eftertanke och reflektion. Värdering av resultat: Måluppfyllelsen värderas som mycket god utifrån Tabell VI och ovanstående analys. 16

17 Examensmål 3 Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Redovisning När det gäller förmågan att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper har flera examinations- och arbetsformer som bidrar till måluppfyllelse redan redovisats under mål 1 (se tabell III) och mål 2. Nedan behandlas dessa färdigheter och förmågor därför mer kortfattat, och nya exempel behandlas mer utförligt. I återkommande examinationer skall studenterna redogöra för information, problem och lösningar samt diskutera i dialog med olika grupper. Förmåga till muntlig redogörelse och framställning examineras exempelvis genom en konferens kring hälsobegreppet och hur det relaterar till aktivitet (LM1), minikongress i termin 3 (LM3) och redovisning av patientfall (LM4) och arbetsplatsundersökning (LM5) samt att respondera och opponera på examensarbeten (LM6). Att genomföra samt skriftligt och muntligt rapportera ett patientfall exemplifieras här med ett lärandemål (LM4) men detta moment återkommer i flera kurser. Förmåga till skriftlig framställning examineras bl a i T2 genom att studenterna får göra en introduktion till en tidsskrift (LM2) och tillämpa vetenskaplig rapportskrivning (LM4-6). I T6 genomförs examensarbete som ska vara skrivet helt i vetenskaplig rapportform där en hög reflekterande nivå t ex vad gäller metodologiskt genomförande, och självkritisk diskussion ingår. För godkänt krävs på uppsatsen att man i dialog med andra vid ett seminarium muntligt diskuterar egen uppsats och även opponerar på andras arbeten. Tabell VII: Examensmål 3 - Redovisning av måluppfyllelse Term Kurselärandemål Bedöm/ Exempel från formativa och summativa in Exam * examination /kurs T1A T2C LM1: - Kunna redogöra för grundläggande hälsobegrepp och reflektera över deras relation till aktivitet LM2: - Kunna redogöra för aktivitetsvetenskap som ämne och kunskapstradition, samt kunna reflektera över hur dessa teoribildningar relaterar till nutida diskurser inom samhälle och vårdverksamheter. 5 Exempel på examinationsuppgift: Rundabordskonferens. Basgrupper om 6-7 deltagare. Konferensens diskussioner och inlägg skall fokusera på olika definitioner och synsätt på hälsa och ohälsa. Varje student ska aktivt deltar under seminariet med minst ett muntligt diskussionsinlägg. 1 Exempel på examinationsuppgift: En tidning med inriktning på hälsa och livsstil önskar få en kort introduktion till aktivitetsvetenskap i ett temanummer om vård och hälsa. Gör en introduktion på en halv sida, förankra introduktionen i litteratur samt presentera ett exempel från en aktivitetssituation (tänkt eller något du varit med om) där aktivitetsvetenskap som du presenterat den kan fungera som redskap till hälsa och förändrad livsstil. Ex. grad ( ** 98% # 89% (G:25% VG:64 Mål upp fyll (*** 17

18 T3B T4A T5B T6B LM3: - Inhämta kunskap om förändringsprocesser efter skada eller sjukdom. LM4: - Kunna formulera, värdera samt teorianknyta bedömning av klientens aktivitetsförmåga. Kunna formulera mål och planera åtgärder för klienten utifrån ett klientcentrerat arbetssätt LM5: - Kunna redogöra för miljöfaktorers påverkan på individens hälsa samt kunna reflektera över rehabilitering till arbete och sysselsättning LM6: - Självständigt under handledning skriva ett examensarbete utifrån givna riktlinjer - självständigt kommunicera, diskutera och försvara sitt examensarbete - självständigt opponera på ett examensarbete 5 Exempel på examinationsuppgift: Minikongressen består av presentationer och diskussioner. Tre olika forskare inom arbetsterapi kommer att presentera varsin egen vetenskaplig studie som beskriver klienters olika erfarenheter av förändringsprocesser. Presentationerna efterföljs av en diskussion där studenter som läst aktuell forskares studie opponerar. Seminariet avslutas med en gemensam reflektion (studenter och forskare) kring likheter och skillnader i beskrivna erfarenheter av förändringsprocesser. 1 & 6 Exempel på examinationsuppgift: 3-stegsexaminationen. Studenterna ska vid ett seminarium individuellt och muntligt presentera, motivera och kritiskt reflektera över sitt åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska dokumenteras i en rapport. 5 Exempel på examinationsuppgift: Uppgiften genomförs i grupper om 6-7 studenter. Intervjun kommer att ske på en rehabiliteringsklinik utifrån valt bedömningsinstrumenten. Gruppen redovisar muntligt i kursen. 1, 3 & 6 Exempel på examinationskriterier (G=): -Arbetet har en logisk struktur och är i språkligt korrekt och utformad i enlighet med angivna instruktioner -Visat förmåga att försvara och diskutera det egna arbetet. Kritisk granskning, värdering och diskussion av arbetet vid examinationsseminarium. -Skriftlig sammanställning av de viktigaste vetenskapliga aspekterna på arbetet 84% (G:60% VG:24 (G:72% VG:28 96% # (G:43% VG:57 *Bedömning/examination: 1= Individuell skriftlig tentamen, 2= Individuell muntlig tentamen, 3= Peer review, 4= Skriftlig grupptentamen, 5= Muntlig grupptentamen, 6= Skriftlig rapport, 7= Bedömning VFU ** Uppnådd examinationsgrad i kursen VT- 11 per 1 juli 2011 *** Av studenterna upplevd måluppfyllelse på den aktuell kursens samtliga mål, VT 2011 Analys och värdering av mål 3 Analysen av måluppfyllelse av mål 3, att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, visar att studenterna i stor utsträckning examineras gentemot detta mål under olika läraktiviteter och examinationer inom programmet. I programmet samverkar studenterna med andra yrkesgrupper genom att diskuterar och reflekterar kring olika lösningar relaterat till klienter (se examensmål 6 i självvärdering yrkesexamen). I SCBs Alumienkät 2010 framgår att: nöjdhet vad gäller färdighetsträning i teamarbete och samarbete med andra grupper är 90%. En hög andel anser att de fått fullgod färdighetsträning i att göra muntliga (84 och skriftliga (88 presentationer. I enkät om kompetensutvecklingsbehov (FSA-07) beskriver 71% att de på sin VFU fått fullgod träning i teamkompetens, till nytta för teamarbete i arbetslivet. 86% 18

19 Värdering av resultat: Måluppfyllelsen värderas som mycket god utifrån Tabell VII och ovanstående analys. 19

20 Examensmål 4 Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Redovisning Att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens är något som utbildningen strävar efter att studenterna kontinuerligt ska utveckla. Utbildningen på grundnivå kan sägas vara början på det livslånga lärandet som kommer att fortsätta genom hela det yrkesverksamma livet. Hur det fjärde huvudmålet för självvärderingen har operationaliserats i olika lärandemål och examinerats under framför allt T4 T6 exemplifieras i tabell VIII. Till viss del har måluppfyllelsen för examensmål 4 redan beskrivits under tidigare mål. Det gäller t ex. de lärandemål som fokuserar på evidens inom arbetsterapi, där förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap innefattas. I T4 (LM1) uttrycks i lärandemålen genom att studenterna ska ta ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling. I T5 har kraven ökat och studenterna ska motivera och teoretiskt förankra behov av kunskap genom att formulera en problemställning inför att skriva ett PM (LM2). I sista terminen ska studenterna identifiera sitt behov av ny kunskap och kompetensutveckling relaterat till studerat problemområde i examensarbete (LM3). Studenterna examineras också på sin förmåga att identifiera nytt behov av kunskap genom att värdera sina egna insatser i det genomförda arbetet (LM4). Tabell VIII: Examensmål 4 - Redovisning av måluppfyllelse Kursens lärandemål Bedöm/ Termin Exam * /Kurs T4A LM 1: - Självständigt 1, 2, 6 reflektera över eget & 7 förhållningssättet samt etiska ställningstaganden i arbetet med klienten och medarbetare T5A T6B LM2: - Tillämpa kunskaper om forskningsfrågor, design, metod och forskningsprocessen genom att skriva en promemoria (PM) för ett examensarbete LM3: - Självständigt identifiera behov av kunskap och utveckling inom arbetsterapi och det valda problemområdet 1,2, 3 & 6 1, 2, 3 & 6 Exempel från formativ och summativ examination Exempel på examinationsuppgift: Studenterna ska kritiskt reflektera över genomförd datainsamlingen och sitt eget kunskapsinhämtande dvs. den egna insatsen Exempel på examinationskriterier (G=): -Beskrivningen av problemområdet är motiverad och teoretiskt förankrat i ämnet arbetsterapi och annan relevant litteratur. -Forskningsfrågan är avgränsad och tydligt formulerad inom ämnet arbetsterapi. Exempel från examensarbeten: 1).Våra personliga upplevelser får oss att ana att den sociala interaktionen mellan AT och andra yrkesprofessioner inom sjukvården inte alltid är optimal. Bakgrunden till detta är därför av intresse för oss att studera. Förhoppningarna med denna studie är därför att kunna erhålla en mer fördjupad kunskap om den sociala interaktionen mellan AT och annan sjukvårdspersonal samt orsakerna till eventuella problem i denna interaktion. 2) Men de patienter jag mött under min verksamhetsförlagda utbildning, har ofta fått sina liv omkullkastade totalt. De upplever inte att de är samma person som tidigare och i 20 Ex. grad ( ** (G:72% VG:28 96% (G:57% VG:39 (G:43% VG:57 Mål upp fyll (***

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet

Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet 1AR10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2012-10-04 Sid

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 4KL09, 4K109 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-01-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1.

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Dnr G217 4711/06 Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Occupational Therapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad 2007-06-27, 2010-06-30

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 4KL08, 4K108 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet

Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet 1AR15 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-11-27 Sid 2 (9) 1. Basdata 1.1. Programkod 1AR15 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2000-01-14. Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 1OD11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-16 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker Pernilla Lång Institutionen för laboratoriemedicin, Reviderad 2012-03-29, 2012-04-11 Antagen av programnämnden

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Ä8 ITFS 2013-09-26/bil 1 Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng (Bachelor in Cognitive Science, 180 higher education credits) Grundnivå 1. Fastställande Utbildningsplan

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Utredning, åtgärd och utvärdering I, 22,5

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med Arbetsterapeutprogrammen i Sverige Nacka

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp)

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Betygskriterier för; Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Förväntade studieresultat (lärandemål) Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) 2 ATT SKRIVA MAGISTER- OCH MASTERUPPSATS PÅ CTR Att skriva magister- och masteruppsats på

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer