Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar"

Transkript

1 Egenkontroll för fastighetsägare Energianvändning Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar September 2006

2 i n f o r m at i o n t i l l fa s t i g h e t s äg a r e Spara pengar och skona miljön Fastigheter med bostäder och kontorslokaler kan påverka människors hälsa och/eller miljön om de inte sköts rätt. Du som fastighetsägare ska därför, enligt miljöbalken, utföra egenkontroll där även energianvändningen ingår. Det ställer stora krav på dig som fastighetsägare, men innebär också stora möjligheter. I den här skriften vill Miljöförvaltningen visa hur du kan komma igång med egenkontrollen och ge tips på var du kan få hjälp. Vi vill även informera om vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare och inspirera genom att visa på möjligheter som egenkontrollen kan ge i form av t.ex. energibesparing och effektiviseringar. Vad säger miljöbalken? Miljöbalken 1998:808, som trädde i kraft 1999, ställer krav på egenkontroll för alla verksamheter som påverkar människors hälsa eller miljön. Detta innebär att en mycket stor del av arbetet med att säkerställa att miljöbalkens bestämmelser följs ska utföras av verksamhetsutövaren, i detta fall fastighetsägaren själv. Miljöbalken säger att den som bedriver en verksamhet, verksamhetsutövaren, ska skaffa sig den kunskap som behövs (2 kap 2 ) och förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap 3 ). Verksamhetsutövaren ska även hushålla med råvaror och energi samt använda förnybara energikällor i första hand (2 kap 5 ). Vad gör Miljöförvaltningen? År 2005 började Miljöförvaltningen följa upp och informera fastighetsägare om egenkontroll avseende fastigheternas energianvändning och möjlighet till energieffektivisering. I egenskap av tillsynsmyndighet ska Miljöförvaltningen säkerställa att målen i miljöbalken uppfylls samt kontrollera att miljöbalkens direktiv följs. Det gör vi genom att bedöma den kontroll och kunskap du som fastighetsägare har över hur din fastighet påverkar människors hälsa och miljön, samt hur du utnyttjar de energieffektiviseringspotentialer som finns. Miljöförvaltningen gör även inspektioner av fastigheter på plats. Tillsynsavgift Tillsyn av egenkontroll för energianvändning och energieffektivisering kommer att ske löpande under kommande åren. Målsättningen är att alla bostadsoch kontorsfastigheter ska hinnas med under en femårsperiod. För de fastighetsägare som har 100 bostadslägenheter eller mer ingår tillsynen i den fasta avgiften som började tas ut vid halvårsskiftet För kontorsfastigheter och fastigheter med färre än 100 bostadslägenheter tas istället en timavgift ut enligt gällande taxa. Brf Brickbandet har på försök mätt vattenförbrukningen i 40 av sina lägenheter. Detta har lett till att vattenförbrukningen har sjunkit med en tredjedel. Försöket kommer att utvärderas med en enkätförfrågan, men redan nu ser medlemmarna mycket positivt på det. Svenska Bostäder har mätvärden för energianvändningen för att veta vad de arbetar mot. En revidering görs årligen. Svenska Bostäder har inrättat en energienhet som uteslutande arbetar med energisparfrågor, t.ex. besiktningar, statistik och budgetfrågor.

3 Vad är egenkontroll? Egenkontroll innebär att du som fastighetsägare skapar rutiner för systematisk kontroll och effektivisering av energianvändning. Det innebär t.ex. att du ska ha kunskap om den energi som används, vilka åtgärder som gjorts i fastigheten (t.ex. ombyggnader och utförda energieffektiviseringar) och vilka installationer som finns. Egenkontrollen visar potentialen för effektivare energianvändning i fastigheten samtidigt som besparingspotentialen i reda pengar belyses. Egenkontrollen ska vidare vara en del av den dagliga verksamheten. Dess syfte är att du ska kunna visa att din verksamhet har minsta möjliga miljöpåverkan. Därför är det viktigt att du utformar den så att du själv kan förvissa dig om att din verksamhet fungerar bra och så att du kan visa detta för tillsynsmyndigheten och andra intresserade, t.ex. dina hyresgäster. Egenkontrollens innehåll För att lätt hitta alla uppgifter som behövs i egenkontrollen är det bra att ha fastighetspärmar och/ eller datafiler där alla uppgifter och rutiner lätt kan sorteras. Det underlättar även din redovisning av egenkontrollen. Exempel på vad du som fastighetsägare bör ha systematisk kontroll över: Elanvändning Värmeanvändning Energianvändning för varmvatten Möjliga energieffektiviseringsåtgärder Kostnader för energieffektiviseringsåtgärder Lagen om energideklaration av fastigheter Syftet med den nya lagen om energideklaration av fastigheter är att främja effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Konsumenter, hyresgäster och andra som vistas i bostäder och lokaler ska genom den nya lagen få tydlig information om bland annat hur mycket energi som används i byggnader och vissa uppgifter om inomhusmiljön. Lagen beräknas vara implementerad till oktober år 2006 och alla flerbostadshus ska vara deklarerade till den 1 januari Mer information finns på regeringens hemsida: Energimyndighetens enyckeln En webbplats där du som fastighetsägare kan lämna statistik över energianvändningen i dina byggnader och därefter jämföra dem med andras byggnader. Energimyndigheten hoppas att du som fastighetsägare ska se enyckeln som ett bra verktyg för att få kontroll på, och följa upp din energianvändning. Från år 2007 ska det vara möjligt att lämna uppgifter till den officiella energistatistiken via enyckeln istället för via blanketten som för närvarande skickas ut av Statistiska centralbyrån. Under uppbyggnaden av enyckeln har en referensgrupp med bl.a. fastighetsägare funnits. Mer information finns på hemsidan: För ca sju år sedan bytte Brf Gransätra uppvärmningssystem från oljeeldning till fjärrvärme. I samband med detta installerades en ny styr- och regleringsutrustning. Detta har resulterat i bättre komfort, lägre uppvärmningskostnad och minskade underhållskostnader. Vid underhåll, som t.ex. byte av gamla tvättmaskiner, väljer Stockholmshem de produkter som bedöms som de bästa på marknaden med avseende på energianvändning och tvättresultat.

4 Svenska Bostäder har installerat fjärravläsning för el-, vatten- och värmeanvändningen. Mätvärdena går direkt in i energistatistiken. För att få ett bra och lönsamt arbete med energianvändningen och besparing behöver det finnas en utsedd ansvarig person så att frågorna inte hamnar mellan stolarna. I samband med att Brf Gransätra stamrenoverar installeras nu utrustning för individuell mätning av varmvattnet. Inom ett år beräknar man vara igång med individuell debitering. När Brf Toppsockret renoverade ventilationssystemet och installerade nya fläktar minskade elförbrukningen för fläktdriften med 28 %. Fastighetsskötarna i Svenska bostäder får information om hur just deras hus ligger till vad gäller energianvändning så att de kan se om den ökar eller minskar. Brf Brickbandet har valt att värma upp sina fastigheter med pelletseldning. Systemet har fungerat med tillfredsställande resultat ända sedan Pelletseldning valdes för att det minskar bidraget till den ökade växthuseffekten eftersom pellets är ett förnybart bränsle och därmed CO 2 -neutralt.

5 Exempel på energieffektiviseringar Nedan finns ett antal exempel på åtgärder som sparar energi. I verkligheten varierar den möjliga energibesparingen och kostnaden beroende på verksamheten och dess förutsättningar som drifttider, storlek på fastigheten m.m. Om man vill få en rättvisande ekonomisk bild av investeringen är det bästa att göra en livscykelkostnadsberäkning. Åtgärder med återbetalningstid på mindre än två år* Utbildning av driftpersonal. Sänkt inomhustemperatur. Sänkt temperatur i utrymmen som förråd, trapphus och källare till ca o C. Lufttätning av fönster, mellan båge och karm. Sänkt temperatur i garage till ca 10 o C. Byte till filter med lågt tryckfall i ventilationsanläggningen samt nedkortat intervall för byte av filter. Byta glödlampor mot lysrörslampor (s.k. lågenergilampor). Byte av tvågreppsblandare till termostat- eller engreppsblandare och vattentäta munstycken. Montering av flödesbegränsare i blandare vid tvättställ och diskho. Isolering av rör med högre yttemperatur än +50 o C. Åtgärder med återbetalningstid på mer än tre år* Installation av energieffektiva fönster. U-värde < 1,0 W/m 2. Tilläggsisolering av vindbjälkslag. Isolering och rengöring av fjärrvärmeväxlare. Injustering av värmesystemet. Belysningsarmaturer byts ut mot mer energieffektiva varianter. Tidsstyrning eller närvarostyrning av belysning på nätterna i garage. Stockholmshem använder sig av uppvärmningsgrafer för att ha kontroll över energianvändningen. Brf Toppsockret minskade sin vattenanvändning med 20 % genom att installera vattensparande duschslangar och luftinblandare, s.k. sparlatorer, på alla vattenblandare. Effektiviseringar får aldrig ske på bekostnad av inomhusmiljön! Från maj 2002 till mars 2003 bytte Brf Gransätra mellanglaset i de vanliga treglasfönstren till isolerglas med argonfyllning i alla 150 lägenheter. Detta har resulterat i lägre energibehov för uppvärmning samt bättre komfort i lägenheterna. * Energikontoret Skåne, Lönsamma sätt att spara energi en lathund, Stockholmshem håller på att installera fjärrövervakning på sina uppvärmningssystem. Detta ger möjligheten att ha kontroll över att förbränningen fungerar och ger också information om anläggningarna. Svenska Bostäder har minskat energianvändningen med 40% sedan de startade sitt energi- och statistikarbete För att veta vart investeringar inom energibesparing är mest lönsamt behövs statistik och energianvändningen.

6 Vill du ha mer information? Miljöförvaltningen Här hittar du allmän information om tillsyn och miljö samt verksamhetsinriktad information, t.ex. under Företag och verksamheter/branscher/fastighetsägare. Naturvårdsverket Den centrala förvaltningsmyndigheten på miljöområdet. Här finns information om miljö, lagstiftning samt allmänna råd och publikationer som: Naturvårdsverkets handbok 2001:3, Egenkontroll en fortlöpande process Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll, NFS 2001:2 Energimyndigheten Här hittar du statistik om energianvändning och energieffektivisering. Det finns också en hel del broschyrer och information om olika värmesystem, teknikupphandlingar samt länkar till lagstiftning som rör energiområdet. Boverket Här hittar du broschyrer och andra publikationer med information om byggande och förvaltning samt lagstiftningen runt detta. Energirådgivningen Du kan också ringa på tel: Här hittar du information om energi och energieffektivisering samt tips om olika energieffektiviseringsåtgärder. Ljuskulturs Ljusbank Här får du hjälp att räkna ut den så kallade livscykelkostnaden (LCC) för olika belysningsalternativ. Brf Brickbandet Föreningen Svenska Bostäders Brf Brickbandet bildades trädde AB Svenska Bostäder ut ur föreningen och Brf Brickbandet bildades. Fastigheterna i föreningen byggdes under 40-talet och ligger i Bromma. Brf Gransätra Föreningen bildades 1963 och ligger i Sätra. Föreningen omfattar 150 lägenheter. Brf Toppsockret Föreningen bildades 1962 och omfattar 143 lägenheter. Huset ligger i närheten av Hökarängens T-bana. Svenska Bostäder Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad lägenheter och lokaler hyrs ut och förvaltas, vissa kultuminnesmärkta hus genom dotterbolaget AB Stadsholmen. Stockholmshem Stockholmshem äger och hyr ut lägenheter och lokaler. Det är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. Kloka investeringar En sida för dig som fastighetsägare och förvaltare. Webbplatsen hjälper dig att värdera dina investeringar inom hela fastighetsområdet, både ekonomiskt och miljömässigt. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8136, Stockholm Tel:

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! För dig som är byggnadsägare 1 ET2009:03 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 20 000 foto: lipkin.

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Satsa en krona och få fyra tillbaka! Om du satsar pengar i åtgärder inom VVS och kyla så spar

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji!

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji! t/> C%H O *TV> Bilaga SID I (30) Till Stockholms stadsledningskontor Finansavdelningen, Klimp Diarienummer för ursprunglig ansökan: 433-509/2005 Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Lönsamma sätt att spara energi

Lönsamma sätt att spara energi Lönsamma sätt att spara energi - en lathund - Flerbostadshus och lokaler Utförd av: Energikontoret Skåne På uppdrag av: DESS 2000 Pay off tid < 1 år åtgärd 1-16 Pay off tid < 2 år åtgärd 17-24 Pay off

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-09-02 Sammanställning av energideklaration ÖNSKA 1:103 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun thomas.giege@hallsberg.se ----------------------------------------- AnnSofi Stolt 019 58 80 00 Kumla kommun annsofi.stolt@kumla.se ------------------------------------------

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-09-07 Sammanställning av energideklaration SUND 1:176 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Sund 1:176 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Agneta Persson, civilingenjör, sektionschef på

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer