En skola för alla sinnen/14 6/2006. Heroinister i Oslo har eget sprutrum/18. Stor satsning på tjänster och kvalitet/3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En skola för alla sinnen/14 6/2006. Heroinister i Oslo har eget sprutrum/18. Stor satsning på tjänster och kvalitet/3"

Transkript

1 6/2006 En skola för alla sinnen/14 Stor satsning på tjänster och kvalitet/3 Heroinister i Oslo har eget sprutrum/18 SiStone möter socialtjänstministern/12

2 Alla vinner på tydlighet Vi lever i en tid då allt ska kunna mätas. På längden, höjden, bredden och djupet ska man få veta exakt hur det står till. Numera gäller det då rakt inte bara ingenjörernas tekniska värld, utan även mjuka värden och verksamheter ska kunna mätas och redovisas. Att mäta och jämföra kan man så klart göra av många olika orsaker. En del gör det för att hitta argument för den linje de driver och andra gör det för att faktiskt få en klargörande bild av läget. Gemensamt är dock att resultatet av mätningen ofta tolkas som en Ewa Persson Göransson Generaldirektör redovisning av kvalitet och det får vi nog vänja oss vid. Diskussioner om verksamhetens kvalitet är inget nytt. Inom SiS är det något som självklart berör medarbetarna. De senaste åren har vi tagit flera kliv framåt för att definiera innehållet i vår verksamhet. Transparens har länge varit ett ledord och det ska så vara när vår uppgift är att vårda medmänniskor med tvång. Insyn och tydlighet är ju något vi alla vill ha. Nu går vi ytterligare ett steg längre. De tjänster vi erbjuder på våra institutioner definieras öppet, rakt och tydligt inom ramen för SiS kvalitetssystem. Den tydligheten har bara vinnare. Socialtjänsten kan lättare planera och ställa krav, klienten och anhöriga ser klarare vad SiS gör och våra institutioner blir tydligare en del i vårdkedjan. Att arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor ger möjlighet till ytterligare förbättringar av verksamheten. En verksamhet inom SiS som till vissa delar är av yppersta klass är skolan på våra ungdomshem. Både Kriminalvården och Myndigheten för skolutveckling sneglar med intresserade och ibland imponerade ögon på SiS och det är glädjande. Just skolan är ett område som många av våra elever inte har passat in i tidigare. Att tiden hos SiS innebär en faktisk chans till förändring är en kvalitetsindikator man inte kan vara annat en stolt över. Nu står jullovet för dörren. Många elever i SiS skolor kan känna sig stolta över sina skolresultat. Jag önskar eleverna på våra ungdomshem, klienterna på våra LVM-hem och all personal en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! SiStone är en tidskrift från Statens institutionsstyrelse Adress SiStone, Box Stockholm Telefon Telefax E-post Besöksadress Drottninggatan 29 Webbadress Chefredaktör Medarbetare i detta nummer Åsa Bolmstedt, Lena Garnold, Paul Jackson, Eva Lie, Cecilia Mellberg, Gunno Rask, Diana Reybekiel, Ann-Sofi Rosenkvist, Jessica Rydén, Torbjörn Tenfält. Ansvarig utgivare Ewa Persson Göransson Layout Ann-Christin Reybekiel Omslagsbild Eva Lie Tryck Intellecta Tryckindustri, Solna 2006 ISSN [ innehåll ] 3 Tjänster att lita på 9 Klienter överkörda i rätten 10 Sprutrum med allt för en fix 12 Möt nya ministern 14 En skola som står pall 22 Fritt fram för Suboxone 24 Doktorn kan komma 25 Behandlarnas dagar succé 27 Debatt: Dags för en u-sväng! 28 Läsvärt i jul SiStone nr

3 [ sis-kvalitet ] Tryggt och säkert med hög kvalitet Text: Illustration: Diana Reybekiel För socialtjänsten kostar det mycket pengar att placera hos SiS. Precis som inom annan personaltät vård. Det är inget att sticka under stol med. Inte heller att det är ett intrång i den personliga integriteten att bli omhändertagen mot sin vilja. Därför är det så viktigt att vården håller hög kvalitet. Den måste vara rättssäker, lätt att påverka och se likadan ut oavsett på vilken institution den bedrivs. Nyligen antog SiS ett nytt kvalitetssystem, just mot den bakgrunden. Ett system som tydligt visar vad de olika SiStjänsterna innehåller, vem som gör vad och med vilka metoder, och hur de intagna kan bli mer delaktiga i sin behandling. Vården blir enhetlig över hela landet och snart erbjuder till exempel alla LVM-hem psykologutredningar. Och det utan extra kostnad. SiStone nr

4 [sis-kvalitet ] Lätt följa vården med kartan Tjänstekartor som visar flödesschemat genom vården är viktiga inslag i SiS stora satsning på kvalitet. Institutionerna får gemensamma sätt att arbeta, och det blir lättare att utvärdera och göra den framtida behandlingen ännu bättre. SiS kärnverksamhet utgörs av fem tjänster: > Akutplacering LVU och SoL > Utredningsplacering LVU och SoL > Behandlingsplacering LVU och SoL >n Tydlig beskrivning av SiS fem tjänster. n Rejäl möjlighet för både brukare och beställare att påverka. Bland annat i fokusgrupper, brukarråd och öppna forum. n Årliga kvalitetsrapporter där resultaten, och exempelvis inkomna klagomål, hjälper till att sätta rätt mål för framtiden. Där är några viktiga hörnstenar i SiS arbete med tjänsteutveckling och kvalitet. Ord som lätt kan kännas flummiga och abstrakta, men som egentligen är rätt konkreta. Tjänsteutvecklingen innebär att det nu noga regleras vad varje SiS-tjänst egentligen innebär. Oavsett om man som missbrukare placeras i Skåne eller i Jämtland ska man mötas av samma rutiner. Precis som exempelvis utredningsavdelningarna på samtliga ungdomshem jobbar på samma sätt. När tjänsterna är tydligt beskrivna och gemensamma för SiS, då är vården lättare att följa upp och utvärdera. Det i sin tur leder till förbättringar och höjd kvalitet. Ibland gör exempel saker och ting mer begripliga. Vi tar berättelsen [ fakta sis tjänster ] > Mottagnings- utrednings- och behandlingsplacering LSU > Placering på LVM-hem. (Läs mer om hur psykologutredningar snart blir möjliga på alla LVM-hem på nästa uppslag). För varje tjänst finns en tjänstkarta som fungerar som flödesschema och visar vem som gör vad och när i processen det görs. Det som kartorna illustrerar är den standard som alla institutioner ska hålla. Enskilda institutionerna kan sedan, med hänsyn till sitt uppdrag och sin målgrupp, välja att ytterligare utveckla sitt utbud av insatser. Varje år följs de fem tjänsterna upp i särskilda kvalitetsrapporter, en för varje tjänst. Rapporterna sammanställs regionalt och centralt och utgör underlag för SiS verksamhetsplanering. om Sandra som fjorton år gammal skrivs in på en av SiS behandlingsavdelningar. Hennes bakgrund är inte ovanlig. Hon har ett begynnande missbruk, är våldsamt osams med sina föräldrar och rymmer ofta. I sin frustration slår hon sönder saker och gör sig själv illa. Sandra har hängt omkring med äldre killar och åkt fast för snatterier och annan småkriminalitet. Skolan har inte fungerat alls sedan mellanstadiet, och efter två månader på en utredningsinstitution vill nu socialtjänsten att hon ska få hjälp att komma ikapp. I hennes behandlingsplanering ingår även olika kognitiva program som ska öka hennes kunskaper om sig själv och minska utagerandet och aggressiviteten. Familjesamtal blir en viktig del av behandlingen, och målet är först att Sandra ska flytta hem till sina föräldrar. Efter några misslyckade permissioner och utslussningsförsök ändras planerna. Socialtjänsten och ungdomshemmet jobbar i stället mot att Sandra så småningom ska flytta till ett familjehem. När det efter nästan två år är dags att lämna institutionen får familjehemmet stödjande samtal och Sandra behåller kontakten med sin kontaktperson som både hälsar på och finns tillgänglig på telefon. Skolgången har börjat fungera riktigt bra, och när Sandra flyttar över till en kommunal skola ser ungdomshemmets lärare till att övergången blir smidig. De tar kontakt med Sandras nya lärare och berättar hur hon fungerar och hur hon behöver ha det för att klara sig i skolan. Det här är Sandras tid hos SiS. Ingenting konstigt med det. Det nya är att redan innan Sandras socialsekreterare bestämde sig för en behandlingsplacering kunde hon se vad den skulle innehålla. Med SiS nya tjänstekartor finns hela förloppet från studiebesök och inskrivningsbeslut till uppföljningsintervjuer noggrant och strukturerat beskrivet. Kartan är indelad i en tidsaxel och en axel med medverkande. På den nedre delen finns personalen noga listad, och det är lätt att se vad psykologer, pedagoger, avdelningsföreståndare, behandlingsassistenter och sjuksköterskor gör. Det går också att snabbt få en överblick över när olika delar av behandlingen inleds, vem som står för insatserna och vad de består av. Varje rubrik är en länk till en mer beskrivande text, och när tjänstekartorna finns i digital form på SiS webbplats är det bara att klicka sig fram för mer information. På den övre delen av tjänstekartan finns den unge själv, familjen och socialtjänsten. Sandras mamma kan via kartan följa vad som händer hennes dotter, och när och hur familjearbetet äger rum. Sandra kan själv få en ganska klar bild över framtiden. Något som är viktigt, eftersom osäkerhet om vad som ska hända ofta ökar på frustrationen. Blir det nödvändigt för Sandra att flytta till ett annat ungdomshem finns tjänstekartan kvar som en trygghet. Den ser likadan ut på alla behandlingsavdelningar. Beroende på institutionernas inriktning finns förstås möjlighet till utökade tjänster, men själva basen är alltid densamma. 4 SiStone nr

5 [sis-kvalitet ] som kompass En viktig del i SiS kvalitetsarbete är brukarinflytandet. Alltså ungdomarnas och klienternas möjlighet att säga sitt och påverka. Alla ungdomshem och LVM-hem ska hålla regelbundna forum med de intagna och verkligen ta tillvara de åsikter som kommer fram. På så sätt får till exempel Sandra möjlighet att tycka till om allt från maten och utbudet av spännande tevekanaler, till regler och möjliga utflykter. Socialsekreterarnas åsikter är också viktiga. I fokusgrupper på institutionerna får de möjlighet att diskutera vården, och via den årliga socialtjänstenkäten får SiS in viktiga synpunkter. Det är ju mycket det kvalitet handlar om. Att lyssna på dem som använder tjänsterna och sedan förbättra så mycket det går. Allt för att resultatet ska bli det bästa möjliga. Här har SiS klagomålssystem en viktig roll. Det har blivit tydligare hur klagomål ska framföras för både brukare och beställare, och det är nu mer klart på vilken nivå de ska handläggas. Något Sandra märkte när hon vårdades i enskildhet under en mycket utagerande period. Timmen före läggdags hade hon inte ständig tillgång till personal, vilket hon klagade över. Klagomålet kom snabbt till SiS tillsynsstab för handläggning och resultatet blev en förändring i rutinerna till Sandras fördel. Arbetet med att förbättra klagomålshanteringen fortsätter inom SiS. Både med hjälp av en arbetsgrupp och med hjälp av externa konsulter. Åsa Frodlund på SiS enhet för vård och behandling har varit med om att ta fram det nya kvalitetssystemet. Hon talar mycket om brukarmedverkan, och om fördelen med att jobba på samma sätt inom hela myndigheten. Centralt har vi tidigare fått kunskap om brukarnas behov genom registerstudier, forskning och intervjuer i Adad och Dok. Vi har inte systematiserat klagomålshanteringen och socialtjänstdialogen och som nu, hämtat in kunskap genom fokusgrupper och brukarråd. Nu lyfter vi frågan en nivå och tittar strukturellt. Vad säger man, vad vill man ha? Varje tjänst inom SiS har sin egen tjänstekarta. Den här visar hur en behandlingsavdelning inom ungdomsvården arbetar och ger svar på vem som gör vad och när. Tjänstekartorna kommer att finnas tillgängliga på SiS webbplats och innehålla länkar till mer fördjupad information. >> SiStone nr

6 [ sis-kvalitet ] >> Åsa Frodlund ritar upp en cirkel för att beskriva SiS nya metod att sätta mål för vården och se till att de verkligen uppfylls. Säg att myndigheten bestämmer sig för vissa mål i verksamhetsplaneringen för Tiden går och institutionerna jobbar på. Hur arbetet ska se ut syns i tjänstekartorna. Så händer det saker. Klagomål kommer in, synpunkter framförs i både brukarråd och fokusgrupper. Dessutom följer den vanliga verksamhetsuppföljningen med statistik, ordinarie rapportering och nyckeltal. Nya inslag är de årliga kvalitetsrapporter som ska göras centralt för alla SiS fem tjänster. De, tillsammans med all den övriga informationen, utgör en stor kunskap som sedan finns som underlag för nästa års planering. Vi lär av våra misstag och utvecklar det som är bra, säger Åsa Frodlund och får medhåll av enhetschef Tomas Ring. När man utvecklar någonting, sätter målen och är konsekvent så leder det till höjd kvalitet. På sikt kommer det här att leda till en utveckling av alla SiS tjänster. För fjortonåriga Sandra innebär SiS satsning på kvalitet att hon bland annat får större möjlighet att påverka. Det blir också lättare att följa vården via tjänstekartan. Foto: Eva Wernlid/Tiofoto SiS utredning LVM blir självklar överallt LVM-tiden är en unik chans att hitta både fysiska, psykiska och sociala problem. Från och med 2008 erbjuder SiS ett mer strukturerat kartläggnings- och utredningsarbete på samtliga institutioner. > SiS utredning LVM. Ett begrepp med tydligt innehåll som hjälper till att hitta det stöd och de insatser klienterna behöver. Som kartlägger missbruk, kriminalitet och både sociala och medicinska förhållanden, och som gör det på manualbaserade och strukturerade sätt. Behövs det psykologutredning eller funktionsbedömning, blir detta möjligt. Oavsett vilket LVM-hem klienten bor på. Och utan att den utredningen kostar någonting extra. I alla fall från och med 2008 när SiS utredning LVM ska vara en självklarhet på alla institutioner. Redan nu görs kartläggningar och utredningar inom SiS missbrukarvård, men omfattningen varierar. Vissa institutioner är bra på exempelvis screening, medan andra redan nu erbjuder utredningar av specialutbildad personal som psykologer och arbetsterapeuter. De dokument socialsekreterarna får i handen kan se olika ut och behandlingsrekommendationerna ges ibland muntligt i stället för skriftligt och strukturerat. I de allra flesta fall gör vi fördjupade utredningar för att socialtjänsten begär det. Det är deras bedömningar som sätter igång oss, och det innebär en risk för att vi missar något. Dessutom garanterar vi inte sådana utredningar på alla ställen, berättar Ewa Jonsson på SiS enhet för vård och behandling. Hon har kartlagt läget på SiS alla LVM-hem och har varit med i arbetet med nya råd och anvisningar för SiS utredning LVM. Ska man tala om utveckling så är det här snudd på paradigmskifte, säger hon. LVM-tiden är på många sätt en unik period när det gäller att utreda tunga missbrukare. För en gång skull är de drogfria under flera månader och på en och samma plats dygnet runt, vilket gör det möjligt att hitta själva människan bakom missbruket. För det behövs kunskap inom många områden. Medicinsk personal undersöker den fysiska hälsan och psykologer bistår när det gäller den psykiska. Behandlingspersonal kartlägger den sociala situa- 6 SiStone nr

7 [ sis-kvalitet ] tionen med missbruk och kriminalitet, och med hjälp av arbetsterapeuter görs funktionsbedömningar. När SiS utredning LVM fungerar fullt ut i sin nya form jobbar mångdisciplinära utredningsteam ihop på alla institutioner. En första screening och kartläggning visar behoven, och behövs en psykologutredning får socialtjänsten alltså veta det. Visar resultaten att det finns exempelvis neuropsykiatriska problem, kan institutionen hjälpa till att slussa vidare till annan vård. Huvudsaken är att behoven verkligen upptäcks. Både för att vården på LVM-hemmet ska bli så skräddarsydd som möjligt och för att socialtjänsten ska få bra och tydliga behandlingsrekommendationer med sig vid utskrivningen. I SiS utredning LVM skall de olika yrkesgruppernas bedömningar leda till rekommendationer som är samlade i ett dokument. Ett dokument med samma utformning på alla institutioner. Vi har inte skapat Sesam öppna dig, för det här är oerhört komplext. Det handlar om vuxna människor och ibland kan det kanske gå nästan hela LVM-tiden utan att vi får reda på en persons hela problematik. Men genom att vi förfinar våra sätt att upptäcka saker ökar möjligheterna för oss att se när det behövs fördjupade utredningar, säger Ewa Jonsson. Hon berättar att med rätt kompetens kan det dessutom visa sig att allt inte är vad det ser ut att vara. Säg att vi har en person som socialsekreteraren tycker beter sig underligt och som hon tror har en psykisk problematik. I den medicinska screeningen upptäcker läkaren att mannen har en icke-behandlad diabetes. När man i en lugn och avgränsad miljö lyckats ställa in medicineringen visar det sig att delar av de psykiska problemen försvinner. I öppenvården och med en patient som drogat hade den utredningen kanske aldrig varit möjlig. Utredning är vardag för teamet på Frösö Tätt samarbete med socialtjänsten och bra kontakt med andra vårdgivare ger resultat på Frösö LVMhem. Våldsamma och utagerande missbrukare får en chans att bli ordentligt utredda och socialsekreterare får hjälp att planera framtiden. > Här finns en unik möjlighet att få grepp om personer som är på glid mellan olika myndigheter. Dels har vi i teamet olika funktioner, dels har vi kontakt med socialtjänsten och kan dessutom begära in journaler från andra delar av vården. Här kan vi samla allt. Daniel Berggren är psykolog och ingår i utredningsteamet på Frösö LVM-hem i Östersund. Här gör man sedan flera år kvalificerade utredningar, och institutionens arbetssätt illustrerar på ett bra sätt fördelarna med att arbeta i utredningsteam. Till Frösö LVM-hem kommer missbrukande män som ofta är våldsbenägna och har svåra psykiska störningar. Många är helt omöjliga att utreda i öppenvård, men det är ändå inte säkert att något utredningsuppdrag ingår i den vårdplan som socialtjänsten lämnar över. Inte sällan finns dock tanken på en utredning någonstans i bakhuvudet på den placerande socialsekreteraren, berättar Ulla- Britta Ahlgren som är behandlingsansvarig och också ingår i utredningsteamet. Det är hon som >> Fotnot: Mycket av innehållet i SiS utredning LVM tilllämpas redan på många av SiS institutioner. Från och med 2008 ska det finnas utredningsteam på samtliga LVM-hem. Team med rätt att utreda. Från vänster utredningssekreterare Eva-Lisa Danielsson, psykolog Daniel Berggren, psykiater Niklas Scherrer och Ulla- Britta Ahlgren som är behandlingsansvarig. Foto: Gunno Rask SiStone nr

8 [ sis-kvalitet ] >> oftast sköter kontakterna med socialtjänsten och får då agera bollplank. Samma morgon som SiStones besök har hon haft ett långt telefonsamtal med en socialsekreterare som har många funderingar kring en destruktiv klient. Det är andra gången de talar om mannen och nu vill Ulla-Britta Ahlgren ha en formell framställning om vad som ska utredas. Vad ska jag skriva? undrar socialsekreteraren som får hjälp med formuleringarna. Det kommer ungefär att stå att de vill att killen utreds för att man ska kunna utesluta eller bekräfta att det finns någon bakomliggande psykiatrisk problematik, säger Ulla-Britta Ahlgren. Hon berättar att det inte alltid är självklart att det behöver göras någon ny utredning. Socialtjänsten har inte tillgång till klienternas journaler från psykiatrin, vilket Frösös egen psykiater Niklas Scherrer däremot kan få om klienten själv samtycker. Visar handlingarna att mannen redan är diagnostiserad kan det vara onödigt att utreda på nytt. Då räcker de egna bedömningarna. Planeringen blir bättre och håller på sikt Niklas Scherrer hinner inte vara med på någon intervju den här dagen. Innan han försvinner berättar han att LVM-hemmet är mer än fullt, och att klienterna är i så dåligt skick att institutionen mest liknar en akutavdelning inom psykiatrin. Alla klienter som skrivs in på Frösö LVM hem får träffa Niklas Scherrer för en första medicinsk bedömning. Vad som sedan händer beror dels på hans iakttagelser, dels på vad som visar sig i avdelningspersonalens kontaktskapande arbete och dels på vad samtalen mellan Ulla-Britta Ahlgren och socialtjänsten leder till. Allt hänger ihop i ett viktigt samspel, där kontaktpersonernas observationer på avdelningen har stor betydelse. När ett fördjupat utredningsuppdrag kommer igång jobbar alla tillsammans, och hela tiden fortsätter dialogen med klientens socialsekreterare som får kontinuerlig information under resans gång. Förberedelserna för vad som ska hända efter LVM-tiden måste börja så fort som möjligt. Det kan ta tid att hitta adekvata åtgärder och då går det inte att vänta med planeringen tills utredningen är klar. Utredningsteamet, där utredningssekreteraren Evalisa Danielsson har en viktig samordnarroll, har möte en gång i veckan. När utredningen är klar består den för närvarande på Frösö LVM-hem av tre olika delar, en psykiatrisk, en psykologisk och en social, men när förändringen är genomförd kommer de, precis som på alla LVM-institutioner, att sammanföras i ett gemensamt dokument. Alla i teamet är positiva till satsningen på enhetlighet inom myndigheten och till att alla LVMhem ska erbjuda utredningar. Förtroendet för LVM-vården som ju är skamfilat många gånger kommer absolut att höjas, säger Evalisa Danielsson. Hon får medhåll av Daniel Berggren. För socialtjänsten blir vi mer av kvalificerad konsultverksamhet än avstjälpningsplats. Det blir tydligare vad de får. Ulla-Britta Ahlgren förklarar att hon, utan att ha några vetenskapliga belägg, tycker att det märks ganska tydligt att det går bättre för dem som blir utredda än för dem som inte blir det. Planeringen blir bättre och håller på sikt. Numera finns Ett kontrakt för livet som förenklar uppföljningen, men även genom kontakt med socialsekreterare som kan berätta om gamla ärenden får institutionen veta hur det går. Utredningsteamet berättar om en tidigare våldsam klient som var ökänd i sitt landsting och som fick socialkontoret att engagera Securitasvakter. Ett kvalificerat neuropsykiatriskt team misslyckades med att utreda honom i öppenvård, men tack vare utredningsresurserna på Frösö LVM-hem kunde mannen problematik kartläggas under tiden där. Han påbörjade en medicinering som idag fullföljs via hemortens läkare och bor idag i ett familjehem och klarar sig bra. Han har vuxit i sina egna ögon och har fått en förklaring till sitt beteende. > LVM-hemmen ser olika ut och har olika resurser. Behandlingshemmet Älvgården i Hedemora har varken psykiater eller psykolog i personalgruppen, men däremot bra konsulter och väl fungerande samarbete med kommuner och landsting. Det gör att klienterna får de utredningar de behöver, berättar Doris Lederer som är sjuksköterska och utredningsansvarig. Just nu håller vi på att påbörja en stor utredning där en psykolog och en arbetsterapeut ska arbeta i team med en klient. Båda betalas av landstinget. Den här klienten bor här i Dalarna men vi har även haft klienter från andra län som blivit utredda och då går hemkommunernas öppenvård in och står för kostnaden. De inser att de här hos oss har en möjlighet att få utredningar utförda under en tid då klienterna är drogfria. Forskare undersöker utredningars effekt > Spelar psykologutredningar någon roll egentligen? Gör de någon skillnad för hur det går för LVM-klienterna längre fram? Det ska det pågående forskningsprojektet Effekter av utredning som kvalitetsintervention i LVM-vård vid Lunds universitet försöka ge svar på. I projektet, som är en matchad kontrollstudie ledd av docent Mats Fridell och Fil dr Arne Gerdner, jämförs 115 klienter som genomgått utredningar med lika många som inte gjort det. Klienterna har varit intagna på Hornö LVM-hem, LVM-hemmet Lunden och Frösö LVM-hem. Evalisa Danielsson, utredningssekreterare på just Frösö LVM-hem, är en av två assistenter i projektet. Hon skickar enkäter till socialtjänsten och gör personliga intervjuer med de före detta klienterna. Det är ett finurligt detektivarbete att hitta dem, men när jag väl gör det brukar det bli väldigt bra. De flesta tackar ja. Frågan om utredningen har varit ett inslag som gjort att klienterna fått det bättre eller inte, går inte att svara på än. Många faktorer kan spela in, säger hon. Forskningsprojektet avslutas i slutet av nästa år. På Älvgården betalar landstinget Älvgårdens klienter får de utredningar de behöver. Landstinget står för kostnaden. När klienter kommer till Älvgården träffar de en sjuksköterska för somatisk utredning, och en psykiater som arbetar på konsultbasis och som gör en första kartläggning av behoven. Med den bedömningen som bas blir det sedan möjligt att gå vidare med andra utredningar. Doris Lederer berättar att hon, under sina år på Älvgården, aldrig varit med om att det knölat till sig med betalningen för exempelvis psykologutredningarna. Att snart antingen anställa en psykolog eller stå för konsultkostnaden känns ganska orealistiskt, tycker hon. I den bästa av världar vore det bra om alla hade de resurserna, men jag upplever att det hittills har fungerat bra hos oss. Landstingen går in och tar ansvar. 8 SiStone nr

9 Klienter körs över i mål om tvångsvård När länsrätten ska besluta om tvångsvård brister ofta rättsäkerheten, enligt en ny avhandling. I stället för att granska om socialtjänsten har laglig rätt att omhänderta en person, är det den enskildes liv som vänds ut och in. > När länsrätten beslutar om tvångsvård har förhandlingen ofta karaktär av ett terapeutiskt samtal. I stället för att granska om de lagliga kraven för tvång är uppfyllda, verkar syftet snarare vara att övertyga klienten om att den föreslagna vården är den bästa. Det är betydligt vanligare att rätten vänder sig till klienten och säger Du förstår väl själv att tvångsvård är det bästa? än att den frågar socialtjänsten hur kravet på socialt nedbrytande beteende är uppfyllt i just det aktuella fallet. Det här hävdar forskaren Maritha Jacobsson i sin avhandling Terapeutens rätt: rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar. Hon anser att förhållandet är uppseendeväckande. Många klienter är besvikna och frustrerade över att de lagliga motiven inte blivit klargjorda. Jag kan tänka mig att även den efterföljande behandlingen påverkas. Det skulle vara mer respektfullt att motivera varför klienten tvångsomhändertas och att visa på den konflikt som finns mellan honom eller henne och socialtjänsten, säger hon. Maritha Jacobsson har studerat 14 LVUförhandlingar och 13 LVM-förhandlingar i en större och en mindre stad. Dessutom har hon intervjuat klienter och deras advokater, företrädare för socialtjänsten samt domstolens ordförande och nämndemän. Trots att socialnämndens ansökan om tvång inte granskas särskilt noga bifaller länsrätten vanligtvis ansökan. Enligt statistik från Domstolsverket godkändes till exempel 95 procent av alla ansökningar om LVM förra året. Maritha Jacobsson betonar att hon inte har undersökt om klienterna har varit i behov av tvångsvård, utan fokus ligger på rättssäkerheten. Ett frihetsberövande är allvarligt, särskilt när personen inte har begått något brott. Därför är det viktigt att den rättsliga prövningen fungerar, säger hon. Maritha Jacobsson har hittat fler brister. Klienternas biträden, advokaterna, får för lite tid för föreberedelser. I bästa fall hinner de läsa utredningen och träffa klienterna innan förhandlingen, men ofta hinner advokaten bara med ett kort samtal precis innan det är dags att gå in i salen. De hinner inte granska utredningen och kontrollera om klientens påståenden stämmer så att de kan argumentera mot tvångsvård. Advokaterna har till uppgift att se till klientens bästa, men vad innebär det egentligen, undrar Maritha Jacobsson. Är det att försvara och argumentera mot tvång, eller är det kanske bäst att ta hänsyn till att klienten mår dåligt och behöver vård? Ofta tar advokaterna rollen av språkrör, snarare än av försvarare. De förmedlar klientens röst och kan ta upp saker som är irrelevanta, i stället för att framställa klienten i så bra dager som möjligt. Alla som Maritha Jacobsson har intervjuat säger att det viktiga är att klienten får föra fram sina åsikter. Studien har också visat att klienterna får komma till tals, problemet är att man inte bemöter deras argument. Varför protesterar inte domstolen mot det här? De är också en del av det den terapeutiska kulturen och vill övertyga klienten, i stället för att fokusera på det rättsliga utredandet. Dessutom utgår de nog från att socialtjänsten har goda grunder för tvångsvård om de ansöker, säger Maritha Rättsäkerhet som brister. Länsrätterna borde kräva bättre utredningar av socialtjänsten och lyssna mer på klienterna när det gäller mål om tvångsvård, anser forskare i ny avhandling. Foto: Michael Engman/Greatshots Jacobsson som har flera förslag på hur rättssäkerheten kan öka. Socialtjänstens utredningar borde vara bättre och knyta an till lagen. I rätten ska företrädarna för socialtjänsten argumentera för varför de anser att kriterierna i lagen är uppnådda, inte fokusera på klienten. Värderande ord ska uteslutas och de ska tala om vilken vård man har tänkt sig och varför den skulle vara bättre än den frivilliga vård som klienten ofta föreslår. Maritha Jacobsson tycker att advokaterna behöver mer tid och ekonomiska resurser. Ofta är det några få advokater som har alla tvångsvårdsmål. Med fler advokater ökar chansen att man agerar mer som försvarare i brottsmål. Slutligen kan domaren och nämndemännen ställa fler frågor, se till att frågorna riktas till socialtjänsten och säga ifrån när det som tas upp inte är rättsligt relevant. Maritha Jacobsson tror att en bättre rättsäkerhet skulle få effekter även för behandlingen. Klienterna skulle säkert känna sig besvikna ändå, men jag tror att de skulle känna sig mer respekterade som individer. Något som kan underlätta den efterföljande vården. Åsa Bolmstedt Läs avhandlingen. SiStone nr

10 Rum för en fix Väggklockan visar fem i halv tio och i rondskålarna på den rostfria bänken ligger allt färdigt: stasen, koppen, sprutan och skeden. Bredvid står värmeljus och vattentillbringare. Om fem minuter öppnar Oslos första injektionsrum. Trygghet och hygien är två faktorer som får Oslos heroinister att välja att ta sina fixar i injektionsrummet. Här finns allt de behöver, förutom heroinet. > Tollbugatan befinner sig sex, sju stenkast från Stortinget, mitt emellan domkyrkan och Muséet för samtidskonst. Det enda som avslöjar att Seksjon skadereduksjon håller till på nummer tre är några diskreta logotyper på ett fönster och två små stängda luckor ut mot gatan. På kvällen öppnas luckorna och blir till ett av flera ställen i Oslo där missbrukare kan hämta ut rena sprutor, en verksamhet som idag inte väcker någon större debatt i Norge. Det är aktiviteten inne i huset som är kontroversiell. Där ryms Oslo kommuns försök med injektionsrum. Sindre Ringvik, sjukskötare och chef för Felttiltaket som bedriver försöket som ska pågå under tre år tar emot i ett av centrets kontor. Bakom honom på väggen sitter en tidningsartikel uppsatt på väggen och en rubrik låter berätta om en överdos i injektionsrummet. Tja, säger Sindre Ringvik och ler lite snett mot artikeln. Aftonposten skulle skriva om oss och då inträffade det naturligtvis en överdos så fort reportern och fotografen kom hit. Sedan var vinkeln given för det reportaget. Han skrattar lite uppgivet och slår ut med händerna. Men samtidigt låter han förstå att kritiken och ifrågasättandet av verksamheten inte är så konstig. En gång tillhörde han själv motståndarna. Jag var en av dem som från början var mot injektionsrum. Jag var mycket, mycket tveksam till det hela. Att sitta och se på hur människor lever ut självdestruktivitet och riskerar sina liv kolliderade med min yrkeskänsla som sjukskötare. Ja, jag var emot det hela. Men det var då det. Nu, när försöket pågått under ett och ett halvt år, har Sindre Ringvik bytt ståndpunkt helt och hållet. De positiva effekterna har för honom med råge uppvägt smärtan i att se missbrukarna injicera sitt heroin. Injektionsrummet har gett så många positiva bieffekter. Inte minst när det gäller att skapa kontakter med missbrukarna. Många av dem som kommer hit har aldrig tidigare haft någon kontakt med vare sig sjukvården eller socialtjänsten. Här får de kontakt med båda. De söker så att säga inte uttalat hjälp syftet med besöket är ju att injicera men under tiden de är här får de information om vilka olika former av hjälp som finns att tillgå, både medicinsk och social sådan. De cirka 350 missbrukare som nu använder sig av injektionsrummet möts av en personalstyrka på fem personer bestående av sjuksköterskor och socionomer. Genomsnittsbesökaren är 35 år gammal. Andelen män dominerar markant, vilket är en spegling av hur det ser ut i missbrukspopulationen totalt. Besökarna kan välja att vara helt anonyma. Bara om de blir föremål för allvarligare medicinska insatser förs journaler. Mycket energi läggs på det sociala arbetet, men fokus ligger trots allt på att förebygga medicinskt. Sindre Ringvik kallar detta förhållningssätt rätt och slätt för realism. Ja, här är vi inte intresserade av att bygga luftslott. Vi utgår från missbrukarens här och nu. Det gäller att ge praktiska verktyg för överlevnad och att steg för steg öka besökarnas kunskaper så att de far så lite illa som möjligt. En människa som förbättrar sin livssituation, även om det bara är än så lite, blir också lättare att motivera vidare. Plus att överlevnadschanserna ökar. Man får inte glömma det. De som kommer hit balanserar på en smal egg. En av de saker som fått Sindre Ringvik att vända i frågan om injektionsrum är den okunskap han mött bland narkomanerna. Missbruksvärldens myter om säker injicering, smittspridning och överdoser ger han inte mycket för. Jag blev förvånad över hur lite de visste. Många utsatte sig för onödigt stora risker. Här kan vi föra över livsviktig kunskap som vi nu också vet förs vidare av 10 SiStone nr

11 våra missbrukare till dem som inte besöker oss. Där är mycket vunnet. Inne i injektionsrummet kan man se en del av detta handfasta informationsarbete. Ovanför de rostfria bänkarna är enkla teckningar upptejpade: Var bör man injicera? Var bör man inte göra det? Ett av våra mål är att få missbrukarna att sluta injicera i halsen och ljumsken. Många gör det utan att känna till riskerna. Vi lär dem både var och hur man injicerar med minst risk. Stor vikt läggs också på information om hygien och smittrisker. Sett ur vårt perspektiv, som handlar om skadereduktion, är det ett förebyggande hälsoarbete. Hals- och ljumskinjicering har lett till diskussioner bland personalen. Vissa vill förbjuda missbrukarna att injicera på det viset inne i injektionsrummet. Men som det är nu får de lov att göra det. Sindre Ringvik använder återigen ordet realism i sin argumentering. Får de inte injicera i halsen här så gör de det där ute istället. Utan uppsikt av sjukvårdspersonal. Då är det bättre att tillåta och försöka påverka dem i en annan riktning. Och skulle något gå fel så finns vi där. Hur ofta går det då fel? Under första året registrerades 36 överdoser som ledde till ambulanslarm. 29 av dessa utryckningar resulterade i att missbrukaren fick motgift. Resterande sju kvicknade till själva. Ingen dog. Det är naturligtvis obehagligt när det händer, säger Sindre Ringvik och lutar sig tillbaka i stolen. Men det är den verklighet vi lever i här, och inte minst den verklighet som missbrukarna lever i hela tiden. Sindre Ringvik pratar mycket om det kontaktskapande som centret möjliggör Han menar att det händer något speciellt i relationen mellan missbrukare och personal i injektionsrummet. Det uppstår en ärlig relation. Ingen behöver ljuga eller försköna. Att låta sig ses, och att se någon, i en sådan intim situation är speciellt. Missbrukaren upplever en form av acceptans av sin person och den situation han befinner sig i. Dessa speciella möten har många gånger lett fram till att vi lyckats slussa missbrukare vidare i systemet. De brukarintervjuer vi gjort visar tydligt att det är tryggheten som får dem att söka sig hit. En av dem som ibland hoppar in och arbetar i injektionsrummet är Anlaug Lia, men den mesta av hennes arbetstid går åt att vara chef för hela Seksjon skadereduksjon där injektionsrummet ingår som en del. Andra delar utgörs av tre lågtröskelboenden med sammanlagt 190 sängplatser och en rehabavdelning för ytterligare 22 personer. Jag tycker om att vara ute i verkligheten ibland, skrattar hon. Man måste se till att ha kontakt med verksamheten. Denna pragmatism går igen i alla resonemang Anlaug Lia för. Inte minst gäller det synen på skadereduktion. Fram till år 2000 var det nolltolerans som gällde i Norge. Vi hade en av Europas mest restriktiva narkotikalagstiftningar. Ändå steg exempelvis antalet överdoser till katastrofala höjder. Det var många, många som dog, inte minst unga människor. Och om man konkret ser att något inte fungerar måste man tänka nytt. Det finns över tunga narkomaner i Oslo. Problemen är gigantiska. Man måste hitta nya lösningar. Norge valde alltså en ny väg, men Anlaug Lia är dock noga med att understryka att den ena vägen inte fick ersätta den andra. Injektionsrummet öppnade för brukare den förste februari Projektet ska fortgå under tre år och utvärderas av Statens instittut for rusmiddelforskning (Sirus). Drygt 350 brukare är registrerade användare. Sindre Ringvik är sjukskötare och chef för Felttiltaket som rymmer injektionsrummet. I början av 1990-talet var han mot injektionsrum, men efter ett och ett halvt års praktisk erfarenhet är han hundra procent positiv till verksamheten. Skadereduktionen är ett komplement till de behandlingsmöjligheter som fortfarande erbjuds. Vi har inte dragit ner på något inom det området. Det hade varit att ge upp. Vi kan konstatera att färre dör i överdoser nu än då vi körde nolltoleranslinjen. Det är ingen dramatisk minskning, men siffrorna går nedåt. Som Anlaug Lia ser det är skadereduktionssatsningar ett sätt att skapa fler vägar in i behandling och drogfrihet. Jag har arbetat många år bland Oslos missbrukare. Jag vet att vägen är lång för den som vill ändra sitt liv. Det är inget man gör i ett enda stort avgörande steg. Skadereduktionsvägen ger, som jag ser det, en möjlighet att ta små steg i rätt riktning. Text och foto: Paul Jackson [ fakta] Sprutrum > Spröjterumsloven som infördes i december 2004 ger de norska kommunerna rätt att inrätta sprutrum som försöksprojekt. Det enda som hittills finns är det i Oslo som öppnades i februari 2005 och som ska drivas i projektform i tre år. I Oslo finns över tunga narkomaner, varav över 70 procent har Hepatit C, och varje år delas det ut 2 miljoner sprutor. Försöksrummen ska, enligt lagen, tillhandahålla goda hygieniska förhållanden och vägledning kring injektionspraxis samt ge enkel hälsohjälp och kontakter med sociala myndigheter. För att få tillträde till sprutrummet ska man ha fyllt 18 år och ha ett tungt missbruk. Bara heroin får injiceras, och i snitt sker det 24 injektioner om dagen. Trygga förhållanden är huvudargumenten då brukarna tillfrågats om varför de använder rummet. SiStone nr

12 Hon vill ha kunskap inte fyrverkerier Maria Larsson (kd) är ny äldre- och folkhälsominister i Sverige. Det är hon som har socialtjänstens frågor på sitt bord, och hon är alltså SiS nya statsråd. SiStone har träffat henne för ett samtal om fyrverkeripolitik, långsiktiga lösningar och bristen på kommunala uppföljningar som visar vad som fungerar. >> Vad ser du som den viktigaste frågan inom socialtjänsten just nu? Att vi hittar bra metoder för förebyggande arbete, så att det inte behöver bli några institutionsplaceringar. De måste alltid vara sista åtgärden när allt annat prövats. På mödravårdscentralerna säger man ofta att Vi kan identifiera var det finns problem, men vi har inte arbetspartners för att komma tillrätta med dem. Ett tajt samarbete redan från början mellan socialtjänst och mödravård ser jag framför mig. Det finns redan etablerat på vissa ställen i landet. Används pengarna fel när de går till satsningar hos exempelvis SiS i stället för till förebyggande arbete? Borde resurserna styras om till tidigare led i kedjan? Vi politiker satsar gärna pengar när något har gått fel och försöker göra det bästa möjliga av situationen. Det är mycket svårare att i budgeten motivera de förebyggande insatserna för det är svårt att påvisa deras exakta vinster. De kanske syns flera år senare och man kan aldrig riktigt specificera dem. De blir inte hårdfakta på samma sätt, men med ett gott förebyggande arbete och fungerande vårdkedjor tjänar kommunen pengar och det är det man måste visa genom en fungerande tillsyn och utvärdering. Man måste ha forskningsbaserad kunskap i botten för att kunna visa att Så här måste man göra. Det här är konceptet för att det ska fungera väl. Vill ha koll på vad som fungerar. Folkhälsominister Maria Larsson efterlyser kvalitetsuppföljningar och utvärderingar inom socialtjänsten. SiS verksamhet tycker jag att det finns en ganska bra uppföljning på, vilket gagnar mig som politiker, men det glappar väldigt mycket både före och efter. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist. Hur ska man komma tillrätta med bristen på bra uppföljningar och utvärderingar inom socialtjänstens område? Jag jobbar på den frågan ska jag säga dig. I nästan varje framtidssamtal vi har här på departementet pratar vi kvalitetsuppföljning och utvärdering. I just den kommunala verksamheten finns väldigt lite av detta. SiS verksamhet, alltså institutionsplaceringarna, tycker jag att det finns en ganska bra uppföljning på, vilket gagnar mig som politiker, men det glappar väldigt mycket både före och efter. Det tycker jag är en uppenbar brist som inte har åtgärdats på många år. Utredaren Kjell Stridsman har ju lämnat ett delbetänkande som är en förfärande läsning om tillsynen inom missbrukarvården som raserats något alldeles oerhört. Det har vi fått svart på vitt på nu. Han är inte färdig med hela utredningen så den väntar vi med spänning på, men jag är helt säker på att tillsynsfunktionen måste rustas upp. Litar du på att kommunerna fullgör sitt uppdrag när det gäller de allra mest utsatta ungdomarna och missbrukarna? Gör man till exempel de placeringar som behövs? Det man kan se är att olika kommuner placerar olika mycket. Om det beror på att vissa har ett så bra förebyggande arbete att deras placeringsbehov är mindre går inte att se idag. Den kunskapen finns inte. Vi vet inte om kommunerna sköter sitt uppdrag eftersom vi inte har kunskap om hur hela kedjan ser ut, och om hur mycket förebyggande arbete som görs i relation till antalet institutionsplaceringar. Det vi kan se är att vi har en alarmerande hög psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, vilket tyder på att det finns många som inte mår bra. Tillbaka till utredaren Kjell Stridsman, han föreslår i sitt delbetänkande att satsningen Ett kontrakt för livet ska permanentas. Tycker du också det? Projektet pågår fortfarande och vi måste vänta på utvärderingen, men det är mycket som tyder på att det måste finnas någon form av morot för att få fungerande vårdkedjor. Det kan finnas andra sätt att tackla problemet på också, det är för tidigt att säga, men Kjell Stridsman tänker helt rätt. Väldigt mycket inom socialtjänsten är projektstyrt, på senare år även inom SiS. Ser du en fara i det? Jag är lite allergisk mot projekt om det är så att de inte får någon fortsättning oavsett hur framgångsrika de är. Jag brukar ibland kalla det för fyrverkeripolitik. Sådan är jättekul för politiker som säger att Nu när vi satsar de här miljonerna på tre år så kommer det att ske stordåd. Om man sätter igång projekt måste man också tänka att de ska blir permanent verksamhet om de är framgångsrika. Det tror jag är väldigt viktigt. Problemet är att inom de områden vi nu diskuterar går ofta pengar från staten till kommunerna. Är satsningen framgångsrik förväntar sig staten kanske ibland att kommunerna fortsätter på egen hand, vilket de inte alltid gör när handen med pengar dras undan. Kan SiS alltså förvänta sig färre satsningar i projektform i framtiden? SiS kan förvänta sig långsiktiga och uthålliga satsningar framöver. Ta projektpengarna till sammanhållna vårdkedjor till exempel. Är projekten framgångsrika kan vi inte riva upp den kunskap som byggts upp ute i kommunerna och hos SiS. Man har hittat sina samarbetspartners, så det arbetet måste kunna fortsätta. Ser du någon förändring när det gäller SiS roll i framtiden? Önskeläget är förstås att SiS inte skulle behövas alls, att vi skulle lyckas förebygga i ett tidigare skede både när det gäller missbrukarvården och barn- och ungdomsvården. Det vore ett drömläge som tyvärr är avlägset. Jag tror nog att SiS kommer att ha en fortsatt uppgift ett bra tag framöver. 12 SiStone nr

13 13 SiStone nr SiStone nr

14 [ EN SÄRSKILD SKOLA ] Kunskap som känns Tunagården i Malmö har en annorlunda skola. Stelbenta läroböcker och svåra räknetal har fått ge plats åt upplevelser och praktiska övningar som gör det kul att gå i skolan. Vem vill inte lära sig om acceleration genom en häftig cykeltur på tid? Vikter på för en riktigt tung cykeltur. Anders Fredlund ser till att Ahmeds bälte sitter rätt. Foto: Eva Lie. [ tema ] > Till SiS kommer ungdomar som avskyr skolan. Inte alltid, men ofta. Har man svårt att koncentrera sig och mycket att ta igen, och dessutom länge ansetts som stökig, ja då kan klassrummet vara det sista man längtar till. Men SiS skola är ingen vanlig skola. Här hamnar ingen utanför, grupperna består av några få elever och undervisningen är anpassad efter var och en. Hos SiS finns lärarna som vet precis hur man hanterar bråk och skoltrötthet och som aldrig ger upp. > Det luktar gott i Tunagårdens klassrum. Gott och kryddigt. På bänkarna ligger kokböcker med glänsande bilder av exotisk mat, och på en bricka står små vita bägare med färgglatt och väldoftande innehåll. Här hålls lektion i samhällskunskap. Och svenska. Och kemi. Samtidigt. De sex pojkarna och deras lärare Anders Fredlund är fullt upptagna med det smakprojekt som pågår under höstterminen. Projektet handlar om Indien och Italien, och i ett av momenten ingår att skapa egna kryddblandningar och sedan smaksätta popcorn. Här ryms mycket kunskap. Popcornen ska behandlas och förvaras på särskilt sätt, det gäller att läsa på om kryddor och länder och dessutom ska arbetet redovisas skriftligt när det är klart. Smaka på min, säger Ahmed. Tycker du att det behövs mer dill? Anders Fredlund doppar fingret i den framsträckta koppen. Det är du som ska tycka, svarar han. Tunagården i Malmö är ett ungdomshem för pojkar i åldern 14 till 21 år som begått sexuella övergrepp. Det är också ett ungdomshem med en annorlunda skola. Mycket beroende på Anders Fredlund som är lärare och som vikarierar som pedagogisk ledare. Sedan han kom till institutionen för sex år sedan har undervisningen alltmer hittat sin egen väg, och från och med höstterminen i år jobbar skolan helt efter modellen Göra kunskap. Lite kortfattat innebär det att pojkarna på Tunagården skaffar sig kunskap genom att utforska begrepp och fenomen i praktiken. Istället för att utgå från läroböcker och färdigformulerade övningar och räknetal låter Anders Fredlund och 14 SiStone nr

15 [ EN SÄRSKILD SKOLA ] hans lärarkollega pojkarna ta in kunskapen på handfasta sätt som skapar minnen i både kropp och hjärna. Handlar det om att förstå begreppet area, ja då går man till exempel ut i trädgården och gödslar. Det arbetet kräver kunskap om hur många kvadratmeter som ska behandlas och om rätt mängd gödsel för uppgiften. När planeringen är gjord och jobbet avklarat, då blir det naturligt att generalisera och visa hur uträkningarna fungerar mer teoretiskt. Har vi inte begreppen så gör vi dem. Vi smakar på dem, luktar på dem och får in dem i rätt sammanhang. Vi har haft vadslagning om hur många elever som får plats i en kubikmeter. Sex stycken får plats, sedan blir det slagsmål, säger Anders Fredlund och skrattar. Han fortsätter med ett exempel från SO-undervisningen och studierna om demokrati och diktatur. Jag var antingen demokrat eller diktator. I utvärderingen ansåg alla att demokrati var det bästa utom en pojke som tyckte att det där med diktatur nog var ganska skönt. Ute på landsvägen blåser det rejält när Ahmed lite senare äntrar en cykel för att visa hur han och klasskompisarna studerade acceleration i höstas. Snabbt som vinden trampar han en uppmätt sträcka medan Anders Fredlund tar tid. Så kommer bältet med åtskilliga kilo tyngder fram. Nu går det betydligt långsammare hur mycket Ahmed än tar i. Det här är ganska kul faktiskt, alla försöker få samma tid som första gången. Vi mäter bromssträckan också och då blir det alltid tävlingar. Man står på framhjulet till slut och hoppar fram, men kunskapen sitter där sedan. Och är det någon som har höga ambitioner är det bara att lägga till saker som Här är formeln för acceleration och så här räknar man ut den På så sätt kan man anpassa undervisningen, förklarar Anders Fredlund. Anpassning är naturligtvis nödvändig i en klass med elever i olika åldrar och på olika nivåer. På Tunagården kan äldre pojkar delta i gymnasieprogram utanför institutionen, men oftast handlar det om att läsa in högstadiet, göra nationella prov och skaffa tillräckliga betyg för att läsa vidare. I snitt stannar pojkarna ett par år på institutionen. När de skrivs in lägger Anders Anders Fredlund Fred- lund mycket kraft på att skapa en stark relation och anknytning, och på att sätta upp mål med skolarbetet som alla tycker känns bra. Särskilt pojkarna själva. Satsningen på Göra kunskap kräver också en noggrann koll av att allt i läroplanen verkligen finns med i Tunagårdens lite speciella undervisning. Anders Fredlund berättar att han börjar terminen med att skriva upp kunskapsmålen i alla ämnen och årskurser och sedan formulerar om dem till frågor. Sedan gäller det att se till att det han och eleverna gör tillsammans ger svar på de frågorna. Allteftersom tiden går bockar han av målen, och visar Starka kryddor doftar Indien och sätter fart på känslorna och fantasin. Sådant gör undervisningen roligare. Foto: Eva Lie. det sig att någonting fattas är det bara att komplettera. Ibland med traditionell undervisning, men grundtanken är att först väcka ett intresse, och sedan låta skolämnena på ett naturligt sätt bli delar i pojkarnas upptäckande och undersökande. När man påtagligt fått känna på och laborera med olika företeelser och fenomen är det lättare att läsa om dem i böcker och förstå dem på ett mer abstrakt plan. Dessutom går de flesta ämnen att väva in i varandra. En dagbok eller redovisning är utmärkt att använda för träning i grammatik och meningsbyggnad. Det allra roligaste är matten. Där är skillnaden enorm mellan vanlig undervisning och vårt sätt att arbeta. Det går inte att jämföra. Man kan nog väcka pojkarna mitt i natten och fråga hur många liter det går på en kubikmeter och få rätt svar. När vi jobbat i två år utan att använda en enda mattebok kom de nationella proven och alla klarade sig med godkänt eller väl godkänt. Då blir man glad. Och bara det att de kommer vidare till gymnasiet och klarar det! Vi hade en kille som började på fordonsprogrammet nu i höstas och han var lite orolig över hur det skulle gå. Anders, det här har ju inte varit någon riktig skola sa han och blev sedan förvånad över att allt gick utan problem. Satsningen på att göra kunskap i stället för att läsa in den är ingenting unikt för Tunagården, försök görs på fler SiS-institutioner, men Anders Fredlund är den som kommit längst. Därför har han fått lägga ner mycket jobb på att hitta lämpliga övningar, och han har kontakt med flera lärarhögskolor och deras teknikverkstäder och språklaboratorier. Det var bland annat genom de kontakterna han fick tips om att använda avancerade 3-D pussel, och för en pojke blev det ett verkligt lyft. Den här eleven var svartlistad på sin skola och allt var bara bedrövelse. Så fick han ett jättesvårt pussel och klarade det nästan på en gång. Han fick ett till. Samma sak. Han var helt enorm. Det visade sig att killen var jätteduktigt på spatialt seende och när jag frågade om han var intresserad av att börja snickra svarade han ja. Han är jättebra med hammare och spik och på att läsa ritningar och det hade jag aldrig fått veta med traditionell undervisning. Numera har Anders Fredlund vetenskaplig handledning, deltar dessutom då och då i undervisningen i vanliga skolor i närheten. Det är viktigt med nätverk och nya idéer, så man inte blir hemmablind, förklarar han och får frågan vad han tycker om de lektioner han är med på. Att det är så stökiga att jag aldrig skulle stå ut, blir svaret. Robin som är 17 år slipper stök och bråk. Han gillar Tunagårdens skola, och tycker att det är lättare att lära sig när man får jobba praktiskt. Nästa höst väntar gymnasiet, och Robin berättar stolt att han tidigare haft det svårt i skolan men att det nu går mycket bättre. När jag hamnade här förväntade jag mig att det skulle bli skit med allt. Sedan blev jag väldigt paff när jag upptäckte att det fanns en skola där man kan jobba upp sina betyg och komma in på den linje man vill. Jag blev glad. Ahmed och Robin har egentligen andra namn. SiStone nr

1/2006. Samarbete på gång/3. 27-hem en väg tillbaka till livet/8. Att läka en institution: Fallet Älvgården/17. En kompis att hålla i handen/20

1/2006. Samarbete på gång/3. 27-hem en väg tillbaka till livet/8. Att läka en institution: Fallet Älvgården/17. En kompis att hålla i handen/20 1/2006 Samarbete på gång/3 27-hem en väg tillbaka till livet/8 Att läka en institution: Fallet Älvgården/17 En kompis att hålla i handen/20 SiStone är en tidskrift från Statens institutionsstyrelse Adress

Läs mer

Eknäs har fått kvitto på vårdens resultat/3 5/2004. Tillbaka på Lunden som vikarie/14. SiStone möter socialchefer/16

Eknäs har fått kvitto på vårdens resultat/3 5/2004. Tillbaka på Lunden som vikarie/14. SiStone möter socialchefer/16 5/2004 Eknäs har fått kvitto på vårdens resultat/3 SiStone möter socialchefer/16 Tillbaka på Lunden som vikarie/14 Sune fick hjälp att hitta glädjen i jobbet/11 Den nödvändiga dialogen SiS är i sin verksamhet

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

Frösunda omsorg om varje individ

Frösunda omsorg om varje individ Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA ETT LIV en studie om stödbehov hos personer

ATT FÖRÄNDRA ETT LIV en studie om stödbehov hos personer ATT FÖRÄNDRA ETT LIV en studie om stödbehov hos personer med adhd som vill lämna en kriminell livsstil Riksförbundet Attention redogör i denna rapport för en förstudie (nov 2011 maj 2012) som syftar till

Läs mer

Ungdomar på särskilda ungdomshem har samma rättigheter som alla andra barn och ungdomar

Ungdomar på särskilda ungdomshem har samma rättigheter som alla andra barn och ungdomar röster från särskilda ungdomshem barnombudsmannen 2010 2 3 Mia, 14. Det skulle inte få finnas någon isolering, utan bara ett rum med en soffa, där man kan sätta sig och prata i stället för att låsas in

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Barnombudsmannen 2011 Josefine Vad är jag? En pjäs i ett parti schack som någon har lämnat och glömt bort? En tröja i en låda med bortglömda

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Engagerat En tidning om vård och behandling DEC 2009 Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Foto: Tony Dahl. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Uppföljning av resultat

Uppföljning av resultat Uppföljning av resultat MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Idéer för utveckling av system för uppföljning Det är många personer varje år som får psykosocialt stöd, psykosocial behandling och/eller läkemedelsassisterad

Läs mer

Vårdkedja för ungdomar eller professionella?

Vårdkedja för ungdomar eller professionella? Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet Motverka våld och gäng Goran Basic Joakim Thelander Malin Åkerström F o r s k n i n g s r a p p o r t n r 5 2009 FOU Vårdkedja

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Engagerat. Special om: Ensamkommande flyktingbarn

Engagerat. Special om: Ensamkommande flyktingbarn Engagerat En tidning om vård och behandling juni 2010 Special om: Ensamkommande flyktingbarn Dessutom bl.a: Bra skolgång viktig skyddsfaktor Utvärdering av Götateamet Bryggan en unik institution Foto:

Läs mer

BRIS Vuxentelefon om barn 2010

BRIS Vuxentelefon om barn 2010 BRIS RAPPORT BRIS Vuxentelefon om barn 2010 Myndighetskontakter Skilsmässa Familjehem Att möta vuxna 80 kr sek 2/2010 BRIS-tidningen #2/2010 1 innehåll #2/2010 chefredaktörens ord Bra. 11 5 11 BRIS Vuxentelefon

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:1

Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:1 F O U J ä m t Utvärderingsrapport från FoU-Jämt 2007:1 Intensiv, flexibel behandling på hemmaplan Utvärdering av projektet Familjekraft i Krokoms kommun Marianne Westring Nordh Förord FoU-enheten för

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar En tidning för och om familjevård Årgång 31 Nr 3 oktober 2013 Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 3 2013 De placerade

Läs mer

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 1. 2012 Teman: Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) Sex och samlevnad ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll AKKtiv kurs för föräldrar 3-4 AKKtiv öppnade

Läs mer

Omtanke. Låt barnen bestämma vad de vill ha hjälp med. Ny Tidning! Monica Hartzell: Träffa psykologen som har hjälpt traumatiserade barn i nära 30 år

Omtanke. Låt barnen bestämma vad de vill ha hjälp med. Ny Tidning! Monica Hartzell: Träffa psykologen som har hjälpt traumatiserade barn i nära 30 år Omtanke TIDNINGEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Ny Tidning! SiL byter namn till Omtanke MTFC-behandling Hade jag inte kommit in på den här behandlingen så hade det kunnat sluta med att jag suttit i fängelse Monica

Läs mer

Inledning. Samforskning

Inledning. Samforskning Inledning 1 Samforskning 2 Samforskning att lära av klienten Inledning 3 Samforskning att lära av klienten Marianne Borgengren Carina Buvik Eva Carlsson Kenneth Gustafsson Annika Lind Bengt Weine Anders

Läs mer

FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 05. 2013. Traumatiska hjärnskador

FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 05. 2013. Traumatiska hjärnskador FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 05. 2013 Traumatiska hjärnskador Sida 02. Innehåll Lena Haglund Ansvarig utgivare 0733 66 24 52 lena.haglund@ fsa.se Redaktion Katja Alexanderson Vikarierande chefredaktör

Läs mer