investeringsmemorandum xavitech ab (publ) investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Företrädesemission 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "investeringsmemorandum xavitech ab (publ) investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Företrädesemission 2013"

Transkript

1 investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Företrädesemission

2 innehåll Sammanfattning...3 VD har ordet... 4 Riskfaktorer...5 Verksamhetsbeskrivning... 6 Marknad... 8 Marknadsföring och försäljning Produkter och tjänster Finansiell information Framtidsutsikter Aktiekapital och ägarstruktur Handel i aktien...17 Teckningsvillkor och anvisningar...18 Styrelse och Revisorer...20 Legala aspekter...21 Bolagsordning i Xavitech AB...22 Xavitechs pump vattnar växter i rymden...24 Pressmeddelande amerikansk stororder...25 Pressmeddelande amerikanskt patent...26 Företrädesemission i sammandrag Tolv (12) befintliga A- eller B-aktier i Xavitech AB berättigar till teckning av en ny B-aktie. Teckningskursen är 22 kr per B-aktie. Avstämningsdag för teckningsrätter 14 mars. Handel med teckningsrätter pågår mars Teckning utan företräde Minsta teckningspost 250 aktier. Emissionsbelopp och ökning av aktiekapital Bolaget tillförs högst kr och aktiekapital ökas med högst kr till kr. Antal nyemitterade aktier Högst st aktier av aktieslag B. Teckningstid 19 mars till och med 4 april. 2 All information som lämnas i detta investeringsmemorandum bör övervägas noga, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i kapitlet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i Xavitechs aktie kan innebära. Uttalanden om framtiden är gjorda av VD och styrelsen i Xavitech och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden har noga övervägts, men läsaren bör uppmärksammas på att de, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med stor osäkerhet, speciellt med tanke på bolagets korta historia. Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med Aktiebolagslagen. Detta erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Erbjudandet att teckna aktier riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Investeringsmemorandumet får inte distribueras utanför Sverige. Erbjudandet att förvärva aktier i Xavitech omfattar inte personer med hemvist utanför Sverige. Styrelsen i Xavitech är ansvarig för investeringsmemorandumet. Förutom årsredovisningar för 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012, som kan skickas på begäran, har ingen information i detta investeringsmemorandum granskats eller reviderats av bolagets revisor. För investeringsmemorandumet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i investeringsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ), enligt sin senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i USA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte överlåtas eller utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Foto: Nasa, Ingimage och Xavitech Produktion: Alltid Marknadsbyrå AB Tryck: Hemströms Boktryckeri, Härnösand

3 sammanfattning Erbjudande Den som på avstämningsdagen den 14 mars är registrerad som aktieägare i Xavitech har rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av tolv (12) aktier av Serie A eller B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Aktier som inte tecknats med primär eller subsidär företrädesrätt kommer att fördelas av styrelsen. Erbjudandet omfattar högst aktier, vilket ger en utspädning på högst 7,7%. Teckningskursen är satt till 22 kr. Aktien handlades senast till kursen 26 kr på Alternativa aktiemarknaden. Kursrabatten uppgår således till 15%. Bolaget kommer att tillföras högst kronor vid fullteckning. Bakgrund Xavitech har sedan starten 2005 utvecklat och patenterat en unik pumpteknologi. Förutom försäljning av pumpar kan Xavitech erbjuda tjänster i form av anpassade lösningar och mjukvaror samt möjlighet att licensiera pumpteknologin inom områden där teknologin kan skapa unika konkurrensfördelar för kunden. Själva pumpen är liten, lagerfri och har få rörliga delar, vilket ger en extremt lång livslängd till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Därtill har Xavitech ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem med intelligent mjukvara. Såvitt känt är Xavitech fortfarande ensamt om att kunna erbjuda mikropumpar med inbyggd styrning. För kunderna innebär det stora fördelar då det blir möjligt att skapa fysiskt mindre och mer kostnadseffektiva produkter eftersom externa sensorer och styrsystem kan rationaliseras bort. Denna teknologi ligger till grund för den försäljningsökning som nu sker. Under 2012 tecknade Xavitech ett femårigt leveransavtal med ett amerikanskt medicintekniskt bolag som innebär en mycket kraftig expansion om tillhörande prognoser materialiseras. Vidare erhölls en första order värd 4,6 Mkr, som för närvarande håller på att levereras. Hittills har Xavitech klarat expansionen utan problem. Motiv Motivet till nyemissionen är att förstärka bolagets rörelsekapital och öka leveranskapaciteten för att bättre kunna möta kommande behov. Marknadens smartaste OCH MINSTA PUMP. KAN KÖRAS TIMMAR UTAN STOPP. Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Kontaktinfo till oss: Adress: Emittentservice SE STOCKHOLM Tel: Fax: Mail: 3

4 VD har ordet 2012 måste räknas som ett genombrottsår för Xavitech. Vi fick vår hittills största order och tecknade ett femårigt leveransavtal med ett amerikanskt medicintekniskt företag. Orderingången fördubblades jämfört med föregående år och under sista kvartalet slog det igenom i både försäljning och resultat. Dessutom fick vi under hösten patent i USA, som är vår viktigaste marknad Orderingång (tkr) Övrigt Pumpar Den ökade orderingången har ställt vår produktion och våra inköpsrutiner på ordentliga prov, men vi har hittills kunnat hålla både leveranstider och den kvalitet som våra kunder kräver. Effektiviteten i produktionen minskade något när vi anställde fler medarbetare. Det problemet har nu åtgärdats genom tydligare strukturer och rutiner. Vi räknar med att kontinuerligt följa upp produktions- och inköpsrutiner i takt med att bolaget fortsätter växa. Trots de ökade kraven tror jag att jag talar för alla i företaget när jag säger att den senaste tiden har varit den intressantaste och mest stimulerande perioden i bolagets historia. I slutet av 2011 beslutade styrelsen att vi skulle fokusera på gaspumpar under några år. Det har hittills visat sig vara ett helt riktigt beslut. Vi har kunnat koncentrera våra resurser på långsiktigt intressanta kunder och produkter. Visserligen tappade vi ungefär 50 procent av den snabba varuprovsförsäljningen för vätskepumpar och det känns inte alltid lätt att tacka nej till kortsiktig försäljning. Men det är samtidigt tack vare vår prioritering på försäljning och produktion av gaspumpar som vi har tagit hem storordern samt kunnat leverera pumpar till kunden enligt plan. Om allt går som planerat så räknar vi med att fördubbla omsättningen Utöver det indikerar våra kunder att vi kan förvänta oss att leverera cirka tio gånger större volymer på bara 3-5 års sikt. Även tidningen Veckans Affärer tror på Xavitech. I slutet av 2012 skrev tidningen Vi tror bolaget går en ljus framtid till mötes och rekommenderar köp. räkna med att omsättningen fördubblas 2013 Framtiden fortsätter alltså att vara spännande för Xavitech och för att klara den på bästa sätt behöver vi nu förstärka vårt rörelsekapital. Du är välkommen att vara med på vår resa. Har du några frågor om nyemissionen eller om bolaget är du varmt välkommen att ta kontakt med mig.... Johan Stenberg... VD, Xavitech AB

5 Riskfaktorer Nedan anges några riskfaktorer som kan få betydelse för Xavitechs utveckling. De är inte sammanställda i någon speciell ordning och omfattar inte samtliga risker utan är endast exempel. Beroende av nyckelpersoner Inom bolaget finns ett antal nyckelpersoner. Om nyckelpersoner lämnar bolaget kan det få en negativ inverkan på bolagets utveckling. Att ersätta högt kvalificerade personer kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Teknologiutveckling Xavitechs framgång är till viss del beroende av att bolaget ligger i framkant när det gäller tekniken. Tappas försprånget kan det få negativa konsekvenser. Immateriella rättigheter Xavitechs patent är av betydelse för möjligheten att licensiera teknologin samt hålla konkurrenter borta. Bolagets strategi är att skydda sin kärnteknologi genom flera patent. Marknadsutvecklingen En vikande marknad eller finansiell kris skulle kunna påverka bolagets framtidsutsikter negativt. Leverantörer Xavitechs produktkvalitet är starkt beroende av hur väl underleverantörernas komponenter fungerar. En felande komponent kan skapa betydande förseningar och utebliven försäljning. En stor återkallelse av felande pumpar kan allvarligt skada Xavitech. Konkurrens Nya teknologier och aktörer på marknaden kan omkullkasta Xavitechs konkurrensfördelar och försvåra försäljningen. Behov av ytterligare kapital Det är inte uteslutet att Xavitech kan behöva tillföras mer kapital i framtiden beroende på omständigheter som idag inte är kända. Om det sker i ett mindre gynnsamt läge kan kapitalanskaffningen försvåras och leda till likviditetsbrist. Kreditrisk Kunders förmåga att betala kan påverka bolaget negativt och ge kundförluster. 5

6 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Xavitech tillhandahåller patenterade mikropumpar med inbyggd mjukvara för användning i volymtillverkade produkter. Mjukvarans funktioner skapar mervärden i kundernas produkter i form av längre livslängd, lägre strömförbrukning, större flexibilitet, lägre utvecklingskostnad och färre systemkomponenter. behövs i samma utsträckning. Pumpen har genom sin tekniska lösning bra prestanda och mycket lång livslängd till en låg tillverkningskostnad. Tekniken är skalbar och beroende på hur kundernas behov ser ut kommer produktprogrammet successivt att utökas med fler pumpstorlekar och styrfunktioner. Avgörande för utvecklingen är hur teknikens fördelar kan komma till störst värde för kunderna. Målsättning Bolaget skall skapa värde för aktieägarna genom hög försäljningstillväxt av egen patentskyddad pumpteknologi. Affärsmål - Vara den ledande innovatören av intelligenta kostnadsbesparande mikropumpar med inbyggda styrfunktioner. - Bli en av de ledande leverantörerna på volymmarknaden för mikropumpar i medicintekniska produkter. Patent Xavitech strävar efter att skydda teknologin och förbättringar av teknologin genom flera patent. Pumpens mekaniska konstruktion är patenterad i Sverige (SE ), Kina (ZL ), USA (8,272,850) och patentsökt i Sydkorea och Europa. Det inbyggda optiska styrsystemet är patenterat i Sverige (SE ), Kina (ZL ), Europa (nr bringat i kraft i Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna) samt patentsökt i USA och Sydkorea. En metod för att mäta tryck utan trycksensor är patentsökt genom en internationell patentansökan (PCT/SE2008/051532). En metod för att ge larmtoner med pumpmembran är patentsökt genom en internationell patentansökan (PCT/SE2008/050277). En pump med engångspumphus är patentsökt genom en internationell patentansökan (PCT/SE2009/050514). V200 är en av marknadens minsta pumpar. Teknik Xavitechs teknik har stora fördelar då styrsystemet både kan styra och mäta flöde och tryck. Tekniken ger kunderna en möjlighet att förenkla och rationalisera sina konstruktioner då externa sensorer och styrsystem inte 6

7 Utmärkelser Xavitech vann 2006 tävlingen Venture Cup och fick utmärkelsen bästa affärsplan bland 267 tävlande företag och affärsidéer. Xavitechs pump av modell V200. Bolagets historik 2005 Bolaget bildas Patentansökan lämnas in Första prototypen ställs ut på mässan Medica 2006 Varuprover av V200 pump börjar säljas Internationell patentansökan, baserad på svensk patentansökan, lämnas in Xavitech vinner Venture cup 2007 Varuprover av V1500 pump börjar säljas Mindre serieleveranser till första kund kommer igång Svenskt patent erhålls ISO-9000 certifiering klar 2008 Patentansökan för tryckmätningsmetod lämnas in Patentansökan för ljudlarmsmetod lämnas in Omfattande kvalitetsförbättringar av produkter och produktion 2009 Engångspumphus utvecklas och patentsöks NASA installerar Xavitechs pumpar på rymdstationen ISS 2010 Antalet bekräftade kunder för kommande serieproduktion ökar från 7 till 14 Bolaget tecknar för första gången årskontrakt med ett flertal kunder för serieleverans 2012 Bolaget tecknar ett femårigt leveransavtal med ett amerikanskt medicintekniskt företag samt får en order på 4,6 Mkr Patent på pumpteknologin i USA, bolagets viktigaste marknad Veckans Affärer rekommenderar sina läsare att köpa aktier i Xavitech 7

8 Marknad Gasanalys Gasanalys är den applikation som Xavitech har valt att fokusera på de närmaste åren. Xavitechs första pump utvecklades specifikt för patientmonitorering och bolaget har redan flera kunder inom detta område. En sammanställning av inkomna förfrågningar från ledande patientmonitortillverkare samt information från Frost & Sullivan pekar på en marknad på pumpar per år, motsvarande cirka 100 miljoner kronor, bara för patientmonitorering. De kunder som redan valt Xavitech motsvarar vid full serieproduktion cirka sex procent av denna marknad. Xavitech bearbetar för närvarande ytterligare kunder, motsvarande cirka 40 procent av marknaden och en rimlig bedömning är att bolaget kommer att kunna ta mer än 20 procent av marknaden inom några år. Patientmonitorering motsvarar endast 15 procent av de förfrågningar som kommer in inom området gasanalys. Övriga förfrågningar gäller miljö, biomedicin, militär, industriella processer, arbetsmiljö, säkerhet, livsmedelsindustri, förbränning och avgasmätning. Det finns goda skäl att anta att den totala potential som finns inom gasanalys är mångdubbelt större än patientmonitorering och motsvarar många hundratals miljoner kronor. Sömnapné Xavitech pumpar används i flera olika produkter som är riktade mot marknaden för sömnapné, både för terapi och diagnostisering. Bara i USA lider 8 miljoner personer av sömnapné. Om våra kunder lyckas lösa patienternas problem på ett bättre sätt än idag innebär det en enormt spännande resa för Xavitech. Negative pressure wound theraphy (NPWT) Svårläkta sår, som bland annat drabbar diabetiker, kan fås att läka snabbare med NPWT. Läkningen stimuleras genom att ett svagt vakuum appliceras över såret. Såret dras då samman, samtidigt som sårvätska och bakterier sugs bort. Metoden förkortar behandlingstiden på sjukhus väsentligt och ger därmed vården besparingar. Xavitech har utvecklat en specialanpassad mjukvara för denna applikation, där hela den medicintekniska produkten endast utgörs av en pump och ett batteri. Pumpen kan skapa det negativa trycket, mäta och reglera trycket utan trycksensor samt ge ljudlarm utan högtalare. Det möjliggör en mycket miniatyriserad produkt med få delar. Cirka nio miljoner sår i världen skulle kunna behandlas med metoden. Xavitech har startat en dialog med möjliga partners inom NPWT som skulle kunna kommersialisera en produkt baserad på Xavitechs teknologi. Xavitechs mål är att sluta avtal med en partner som är beredd att licensiera teknologin för detta begränsade område. Prisstrategi Xavitech prissätter och positionerar sina produkter i nivå med de konkurrenter som har högst kvalitet och livslängd. Utöver det finns möjlighet att ta betalt för extra funktioner som skapar mervärden för kunderna genom de besparingar Xavitechs teknologi tillför. Xavitech konkurrerar alltså inte i lågprissegmentet, trots att tillverkningskostnaden är låg jämfört med konkurrenternas lösningar. Patientmonitorn från Nonin har Xavitechs pump. 8

9 Konkurrenter Såvitt känt är Xavitech idag ensamt om att kunna erbjuda mikropumpar med inbyggd styrning. Konkurrenterna. måste komplettera sina pumpar med tryckgivare, flödesmätare och elektronisk styrning för att kunna utföra liknande uppgifter. I applikationer som inte behöver dessa mervärden konkurrerar vi med livslängd, pris och kvalitet mot följande konkurrenter: Gardner Denver KnF Schwarzer precision Sensidyne GAST Parker 9

10 Marknadsföring och försäljning Marknadsföringen sker dels under fackmässor, men framför allt genom sökordsannonsering på Internet. Kundernas produktutvecklare söker oftast efter mikropumpar via vanliga sökmotorer. Xavitech har årligen cirka besökare på hemsidan och får cirka en ny förfrågan per dag. De mest intressanta förfrågningarna bearbetas genom kundbesök. Det tar vanligen flera år från den första kontakten till produktlansering. Då Xavitech säljer komponenter som byggs in i kundernas produkter krävs ett mycket nära samarbete med kunden under den tiden. Det krävs också hög teknisk kompetens då processen även innebär support och teknisk problemlösning. Medicintekniska produkter har ofta lång livslängd på marknaden, över tio år. När komponenten är integrerad och produkten lanserad är försäljningskostnaderna låga. Risken att bli ersatt av en konkurrent är relativt låg då det är ett omfattande arbete för kunden att bygga om produkten och få den godkänd med en annan pump. Under bearbetningsfasen finns ofta möjligheter att sälja tjänster. Xavitech jobbar med ett antal prioriterade kunder med stor potential som besöks flera gånger per år. Utöver det bearbetas och supportas mindre kunder på distans. Xavitech kommer att fortsätta expandera organisationen för direkt försäljning samt öka närvaron framför allt i USA, som står för en signifikant del av den medicintekniska marknaden. Xavitechs hemsida. Mässmaterial 10

11 Produkter och tjänster Pumpar Produktprogrammet planeras att utökas successivt, framför allt mot mindre pumpar eftersom de efterfrågas mest och passar Xavitechs teknologi bra. Xavitechs grundteknologi baserar sig på två patent. Det första är en mekanisk lösning för en lagerfri pump med få rörliga delar som ger en mycket lång livslängd. Det andra patentet är ett inbyggt optiskt styrsystem, som är uppbyggt av enkla, billiga komponenter och skapar stora styrmöjligheter med feedback. Utöver det har ett antal mjukvaror och patenterade metoder utvecklats, riktade mot olika applikationer. Det finns idag ett ganska omfattande programbibliotek som gör att man kan sätta samman olika lösningar för att möta kundens behov. Xavitechs strävan är att utveckla kundspecifika pumpar i samarbete med kunderna för att säkerställa både marknad och kund, samtidigt som kompetens och erfarenhet förvärvas. Läs mer om våra produkter på Licenser En fördel med att vara unik på marknaden är att Xavitechs teknologi kan ge nya, stora konkurrensfördelar för kunderna. Vid ett flertal tillfällen har det uppstått en diskussion med kunder om exklusivitet och licens. Xavitech är inte främmande för sådana diskussioner då licensavtal kan bidra till god lönsamhet på både kort och lång sikt. Det är dock viktigt att exklusiviteten är väl avgränsad till ett visst användningsområde. Även icke exklusiva licenser kan vara intressanta, framför allt för kunder som vill ha en kundspecifik lösning eller behöver så stora volymer att Xavitech inte passar för produktionen. Tjänster I nästan alla nya kundprojekt finns det potential för Xavitech att sälja tjänster. Eftersom det tidigare har saknats programmerbara mikropumpar på marknaden, ger det Xavitech en unik konkurrensfördel att kunna erbjuda helhetslösningar till kunderna. När samarbetet pågått en tid börjar kunden förstå att det finns potential för rationaliseringar och systemförenklingar i produkten genom att använda inbyggda funktioner i pumpen. Det kan handla om allt från en pump med kalibrerat tryck eller flöde till helt kundanpassade mjukvaror som till exempel reglerar trycket. Har kunden lite större volymer på försäljningsvolymer tjänas utvecklingskostnaderna snabbt in, även om styckpriset för en mer komplex mjukvara höjs. Xavitech utvecklar även helt kundanpassade pumpar enligt kundens specifikation. DISPOSABLE PUMP HEAD New unique technology Low power Micro size Easy to change Liquid or gas Rollup 11

12 finansiell information Försäljningen under 2012 gick inledningsvis något sämre än föregående år. Huvudorsaken är det strategiska beslut som togs i slutet av 2011 att pausa marknadsföring och försäljning av vätskepumpar för att fokusera ännu mer på gaspumpar. I slutet av juni fick bolaget, som tidigare nämnts, sin hittills största order värd 4,6 miljoner kronor under ett år. Denna order slog igenom i försäljningen under Q3 och framför allt under Q4. Försäljningen av pumpar står för den absolut största delen av den totala försäljningen. Under året har försäljningen av tjänster inte genererat några större intäkter då tjänsteförsäljningen, som en följd av den nya strategin, har varit inriktad på att understödja försäljning av pumpar. Resultatet förbättrades något jämfört med föregående år. Sett över året är trenden tydligt och kraftigt uppåtgående. Under årets sista månader var bolaget mycket nära ett nollresultat, med ett negativt resultat på cirka kronor i månaden. Bolagets målsättning är att snarast möjligt nå ett positivt kassaflöde, lönsamhet och därmed bli självfinansierande. Resultatmålet får dock inte hämma tillväxten eller utsätta bolaget för onödig risk. Kassan vid årsskiftet uppgick till kronor plus en checkkredit på 1 miljon kronor Försäljning (tkr) Försäljning 2012 (tkr) Övrigt Licensverksamheten Tillbehör Tjänster Pumpar Q1 Q2 Q3 Q Resultat (tkr) Resultat 12

13 resultatrapport (tkr) Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Resultat Resultat 2012 (tkr) Q1 Q2 Q3 Q

14 Balansrapport (Tkr) Tillgångar Immateriella patent & utveckling Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar.... Varulager Kortfristiga fodringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Pågånde nyemission Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder... Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Förskott från kund och övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

15 framtidsutsikter Storordern från det amerikanska medicinteknikföretaget innebar ett genombrott. Med en orderstock på tkr vid årets ingång talar det mesta för en fortsatt stark tillväxt under Det nyss nämnda företaget räknar med att lägga allt större ordrar de kommande åren, enligt prognoserna till ett värde av totalt 115 miljoner kronor under de fem år som avtalet gäller. Utöver det har ett annat projekt inom medicinsk teknik inletts med en stor global aktör. Projektet kan innebära en rejält ökad försäljningsvolym redan under slutet av Dessutom är ett projekt inom området teknisk gasanalys inne i sitt slutskede och beräknas ge en försäljningsökning när produkten är färdig att släppas på marknaden Orderingång (tkr) Övrigt Pumpar 15

16 Aktiekapital och ägarstruktur Aktiekapitalet i Xavitech AB uppgår till SEK, uppdelat på aktier med ett nominellt värde på 0,30 SEK. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna är registrerade på person och kontoförs av Euroclear Sweden AB. Bolaget har två stycken aktieslag, A-aktier och B-aktier. Dessa aktieslag har lika rättighet till bolagets tillgångar, såväl vid vinstutdelning som vid likvidation. Röstvärdet skiljer sig så att A-aktien har två (2) röster per styck och B-aktien en (1) röst per styck. Utbetalning av kontant utdelning sker via Euroclear Sweden AB. Någon utdelning har hittills inte lämnats under företagets historia. Nedan följer en sammanställning av bolagets tidigare emissioner och förändringar i aktiekapitalet. Bemyndigande Vid årsstämman 22 februari 2013 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Ägarstruktur I en tabell nedan återges bolagets ägarstruktur per den sista januari Xavitech AB hade vid tidpunkten cirka 150 ägare registrerade i aktieboken. År Transaktion Antal Antal Totalt antal Aktiekapital Aktiens nominella A-aktier B-aktier aktier belopp (kr) 2005 Bolagets bildande Nyemission Omstämpling Nyemission Nyemission Split 1: , Nyemission , Fondemission , Nyemission ,30 Ägarstruktur Antal A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Johan Stenberg ,9 59,7 Poularde AB ,8 7,4 Investa Företagskapital AB ,1 5,5 Saminvest Mitt AB ,2 4,2 Jonathan Grip med bolag ,9 3,9 Calectro AB & Calectro holding AB ,6 3,1 Arvid Egeland ,2 1,5 Övriga ,3 14,7 Summa % 100% 16

17 Handel i aktien Sedan den 14 mars 2012 har Xavitechs B-aktier kunnat handlas på Alternativa aktiemarknaden, som organiserar handel i små och medelstora bolag. Aktien har fått ett positivt mottagande och har haft en relativt stor omsättning, särskilt efter att nyheten om storordern släpptes efter sommaren. Bolagets ingångsvärde efter den senaste nyemissionen var 36 miljoner kronor, men har ökat till cirka 55 miljoner vid årets slut. I november 2012 rekommenderade tidningen Veckans Affärer köp av Xavitechs aktier med motiveringen Vi tror bolaget går en ljus framtid till mötes. Besök gärna Xavitechs börsrum på Aktiens utveckling på alternativa.se Senaste:.. 26,00 SEK Högst:... 26,50 SEK Lägst:... 17,50 SEK Omsättning 2012: SEK A-aktier: st B-aktier: st Antal aktier: st A-aktier har röstvärdet två (2) och handlas inte på Alternativa aktiemarknaden Aktiekurs Volym SEK 0 mars april maj juni juli augusti september oktober november december 0 17

18 teckningsvillkor och anvisningar sammandrag Högst antal emitterade aktier: Högsta emissionsbelopp: Teckningskurs: B-aktier kronor 22 kronor Avstämningsdag för teckningsrätter: 14 mars 2013 Handel med teckningsrätter: Teckningstid: 19 mars - 21 mars 19 mars - 4 april företrädesrätt Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Xavitech har rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av tolv (12) aktier av Serie A eller B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Anmälan kan även göras för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Se under rubrikerna teckning med subsidiär företrädesrätt och teckning utan företrädesrätt. Teckning av aktier med teckningsrätter Rätten att teckna aktier med företräde utövas med stöd av teckningsrätter. Varje aktie av serie A eller B berättigar till en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie av serie B. handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på Alternativa aktiemarknaden under perioden mars Handel sker i direkt kontakt med marknadsplatsen alternativt via en mäklare på bank eller fondkommission. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig direkt till Alternativa aktiemarknaden eller till respektive bank eller fondkommissionärs mäklare. Courtage utgår ej. Teckningsrätter som ej utnyttjas förfaller och blir värdelösa utan aktivt agerande. För detaljerad information om hur köp- och försäljning av tecknings rätter går till vänligen besök eller hör av dig till ansvarig mäklare Victor Helbrink på eller Teckning för dem som har vp-konto De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear får en emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrätter med vidhängande förtryckt inbetalningsavi. Någon separat avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares vp-konto kommer inte att skickas ut. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear (vpc), att bokas bort från aktieägarnas vp-konton. Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter ska ske enligt något av nedanstående två alternativ: 1. Du vill utnyttja samtliga dina teckningsrätter. Använd den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear. Om samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för teckning genom betalning senast den 4 april Den särskilda anmälningssedeln ska då inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. 2. Du vill utnyttja bara en del av dina teckningsrätter eller har förvärvat teckningsrätter. Använd blanketten»särskild anmälningssedel«. Om teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl utnyttjar ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske enligt de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska då inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aktieinvest fk via telefon eller e-post. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Om fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan är bindande. Teckning för dem som har depå Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske enligt anvisningar från förvaltaren. 18

19 Teckning med subsidär företrädesrätt De aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter erbjuds samtliga aktieägare att teckna (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) ska ske under samma tidsperiod som teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 19 mars 4 april Intresseanmälan att teckna aktier med subsidiär företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) ska göras på»anmälningssedel för teckning med subsidiär företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter)«. Ifylld och undertecknad anmälningssedel skickas till Aktieinvest fk ab. Anmälningssedel kan beställas från Aktieinvest fk via telefon eller e-post. Den kan också laddas ned från Aktieinvest fk:s hemsida Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Om fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan är bindande. Teckning utan företrädesrätt Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller med subsidiär företrädesrätt, men ryms inom emissionens högsta gräns är fri för teckning utan teckningsrätt. Intresseanmälan att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på»anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt«. Ifylld och undertecknad anmälningssedel skickas till Aktieinvest fk ab. Anmälningssedel kan beställas från Aktieinvest fk via telefon eller e-post. Den kan också laddas ned från Aktieinvest fk:s hemsida Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Om fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan är bindande. Tilldelning Om samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) sker tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) enligt följande: Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, fördelas aktierna mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller med subsidiär företrädesrätt tilldelas av styrelsen. Besked om tilldelning När fördelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt och utan teckningsrätt fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. betalning Full betalning för tilldelade aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt ska erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Aktieinvest fk tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Leverans av aktier Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta är möjligt, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en vp-avi med bekräftelse på att inbokning av Betalda Tecknade Aktier (bta) skett på tecknarens vp-konto. Efter registrering hos Bolagsverket kommer bta att omvandlas till aktier utan avisering från Euroclear. Handel med bta kommer ej att ske. utdelning De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Kontaktinfo till oss: Adress: Emittentservice SE STOCKHOLM Tel: Fax: Mail: 19

20 styrelse och revisorer Mats Wallin Född 1954, styrelseordförande, invald Har ledande befattning på medicinteknikbolaget Maquet och är civilingenjör och läkare. Antal aktier i Xavitech: samt genom bolag. Anders Wahlqvist Född 1962, ordinarie ledamot, invald Utbildad maskiningenjör och högskoleekonom. Anders är idag delägare och VD för Edmolift AB och styrelseordförande för Edmolift GmbH, Edmolift Sprl. Övriga styrelseuppdrag: ledamot Edmolift UK Co Ltd, Logosol AB, Technichus AB. Dessförinnan var Anders försäljnings- och marknadschef för ZEPRO och Z-lyften produktion. Antal aktier i Xavitech: samt genom bolag. Peter Tell Född 1947, ordinarie ledamot, invald Peter har 40 års erfarnhet av industriella produkter och lösningar. Han är grundare av Piab som tillverkar vakuumpumpar och 2006 såldes till riskkapitalbolaget Altor. Peter är fortfarande verksam i Piab som CTO och styrelseledamot. Johan Stenberg Född 1977, ordinarie ledamot. Johan är grundare av Xavitech och har tidigare varit aktiv som projektledare, säljare och VD i medicintekniskt publikt bolag. Johan var aktiv där under fem år och var med från start och byggde upp verksamheten från grunden samt genomförde ett flertal nyemissioner och etablerade återförsäljare runt om i världen. Bolaget såldes slutligen till ett amerikanskt bolag. Antal aktier: Jonathan Grip Född 1980, ordinarie ledamot, invald Jonathan är utbildad mekatronikingenjör och har varit delaktig i företaget sedan starten. Jonathan är en av de större ägarna och även en nyckelperson i företaget. Antal aktier i Xavitech: samt genom bolag. Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Johan Lindström, invald

21 legala aspekter Tvister I dagsläget finns inga kända tvister av betydelse. Inte heller har bolagets styrelse kännedom om några kommande tvistemål av betydelse. Rättsliga processer I dagsläget finns inga pågående rättsliga processer av betydelse. Inte heller finns några kända stämningar. Emission All information som lämnats i detta investeringsmemorandum bör övervägas noga, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i kapitlet Riskfaktorer, som beskriver vissa risker som en investering i Xavitechs aktie kan innebära. Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med Aktiebolagslagen. Detta erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Erbjudandet att teckna aktier riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Investeringsmemorandumet får inte distribueras utanför Sverige. Erbjudandet att förvärva aktier i Xavitech omfattar inte personer med hemvist utanför Sverige. Förutom årsredovisningar för 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012, som kan skickas på begäran, har ingen information i detta investeringsmemorandum granskats eller reviderats av bolagets revisor. För investeringsmemorandumet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i investeringsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. 21

22 bolagsordning 1 Firma Bolagets firma (namn) är Xavitech AB (publ) 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Härnösand Kommun 3 Verksamhet Bolagets huvudsakliga verksamhet skall vara Utveckling, produktion och försäljning av pumpar och styrsystem för pumpar samt därmed förenlig verksamhet. Handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst och högst kronor. 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst och högst aktier. 6 Aktieslag Aktierna i bolaget kan bestå av A-aktier och B-aktier. Aktier av serie A får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Aktier av serie B får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. A-aktie har två (2) röster per styck och B-aktie en (1) röst per styck. Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos bolaget. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret. 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter. 8 Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses. 22

23 9 Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som (a) senast fem vardagar före stämman är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och (b) anmäler sitt deltagande till bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till stämman. 8) Fastställande av styrelse- och revisors arvoden 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 11 Räkenskapsår Räkenskapsår är 1 Januari till 31 December 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 10 Ärenden på bolagsstämma Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 1) Val av ordförande vid stämman 2) Upprättande och godkännande av röstlängd 3) Val av en eller två justeringsmän 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5) Godkännande av dagordning 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7) Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer 23

24 Pressmeddelande Xavitechs pump vattnar växter i rymden 2009 lyfte en rymdfärja från Kennedy Space Center med svenska intressen ombord. Med på färjan, som hade rymdstationen ISS (International Space Station) som slutmål, fanns en av Xavitechs små, intelligenta pumpar. Pumpen ingår som en kritisk komponent i ett forskningsexperiment som för första gången ska prova att odla växter i rymden. Vi blev kontaktade av NASA (North American Search Authority) och fick skicka ett antal provpumpar. Att de sedan valde vår pump för projektet är jätteroligt och ett kvitto på att våra produkter håller hög kvalitet, säger Xavitechs VD Johan Stenberg. Pumpens uppgift är att pumpa runt kondenserat vatten i ett specialkonstruerat växthus så att vatten och näring återförs till växternas rötter. Växthuset flyttades i samband med dockningen över till ISS där det ska finnas så länge växterna är vid liv. Experimentet har förberetts under tio år och funktionen som Xavitechs pump svarar för är kritisk för att växterna ska överleva, säger Todd Mortensen, teknisk ingenjör på Bionetics Corporation som genomför projektet på NASAs uppdrag. Experimentet övervakas noggrant från både rymden och jorden. Påverkan av gravitation, ljus- och temperaturförhållanden i växthuset följs löpande och jämförs med en exakt kopia av växthuset placerad på Kennedy Space Center i Florida. Vi valde Xavitechs pump P200, framför allt för dess pålitlighet och för att den går så tyst. Dessutom var det en fördel att den enkelt kunde programmeras och optimeras för projektets behov, säger Todd Mortensen. Pumpen har hittills fungerat precis som den ska och det har lett till att NASA har visat intresse för att använda Xavitechs pumpar i även andra projekt. Visst är vi vana vid varierande användningsområden för våra pumpar, men att de skulle få göra samma resa som Christer Fuglesang hade vi inte trott, säger Johan Stenberg. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stenberg, vd Xavitech AB (publ), telefon:

25 Pressmeddelande Teknikföretaget Xavitech i Härnösand får amerikansk stororder Teknikföretaget Xavitech AB (publ) har fått en order på leverans av mikropumpar till ett värde av 4.6 miljoner kronor. Beställare är ett amerikanskt medicinteknikbolag som tecknat ett femårigt leveransavtal med Xavitech AB. Den långsiktiga potentialen i det här samarbetet är mycket stor. Enligt den prognos som vi fått kan intäkterna från pumpförsäljningen till det amerikanska företaget komma att uppgå till 115 miljoner kronor under de närmaste fem åren, säger Johan Stenberg, vd och huvudägare i Xavitech AB. Härnösandsföretaget räknar med att fördubbla omsättningen varje år de närmaste tre åren och kommer också att behöva anställa fler medarbetare. Xavitech AB grundades i Härnösand Företaget utvecklar och tillverkar intelligenta mikropumpar som främst ingår som komponenter i medicintekniska produkter. Företaget har sju anställa och 150 delägare, bland annat Saminvest, Investa Företagskapital och entreprenören Lars-Göran Bäckvall i Sundsvall. Företagets aktie är sedan ett halvår tillbaka noterad för handel på den Alternativa aktiemarknaden. På listan av företag som köpt Xavitechs pumpar finns till exempel Siemens, General Electrics, Philips och NASA. Avtalet med det amerikanska medicinteknikföretaget är omgärdat av sekretess och därför kan inte Johan Stenberg berätta namnet på det amerikanska företaget eller säga något om i vilka produkter som företagets mikropumpar ska användas. Jag kan i alla fall berätta så mycket att det handlar om en helt ny produkt som är avsedd för en väldigt vanlig folksjukdom som främst orsakas av övervikt. Marknaden för den här produkten är enormt stor. Den första delordern är på 4.6 miljoner kronor och den ska vara färdiglevererad innan nästa sommar. Vi kommer också de närmaste åren att behöva bygga upp ytterligare en produktionsenhet, för att bli mindre sårbara. Detta är ett krav från det amerikanska företaget och nödvändigt om vi ska klara leveransen både till våra nuvarande kunder och till det amerikanska medicinteknikföretaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stenberg, vd Xavitech AB (publ), telefon: Våra delägare har sedan starten investerat närmare 30 miljoner kronor i verksamheten. Nu när vi fått ett större genombrott i USA räknar vi med att försäljning och omsättning kommer öka i en betydligt snabbare takt än tidigare. Framtiden ser minst sagt spännande ut, säger Johan Stenberg. 25

26 Pressmeddelande Xavitech fick viktigt patent i USA Teknikföretaget Xavitech AB (publ) har nu fått patent på sin mikropump i USA, som är företagets viktigaste marknad. Det stärker skyddet för vår grundteknologi och är samtidigt ett kvitto på att våra intelligenta pumpar är unika på marknaden, säger Xavitechs vd Johan Stenberg. Den hittills viktigaste användningen för Xavitechs pump har varit i medicinteknisk utrustning. De flesta och största medicintekniska företagen finns i just USA. Därför är det jätteviktigt för oss med patentet. Nu har vi ett starkt skydd för våra produkter där, säger Johan Stenberg. Tidigare i år fick Xavitech en order på 4,6 miljoner kronor från ett stort medicintekniskt företag i USA. Ordern ingår i ett femårigt leveransavtal med ett prognostiserat värde på 115 miljoner kronor. Men Xavitechs pump kan även användas i många andra produkter, i princip överallt där det behövs en mindre pump. Bland annat har amerikanska rymdstyrelsen Nasa installerat pumpen i ett litet forskningsväxthus som skickats upp rymden. Xavitech har sedan tidigare patent på sin pump i Sverige och Kina och motsvarande patent för Europa är fortfarande under behandling. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stenberg, vd Xavitech AB (publ), telefon:

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande 2016-12-23 VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 januari kl. 10.00 i bolagets

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Nyemission 2011

investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Nyemission 2011 investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Nyemission 2011 XAVITECH AB. INDUSTRIGATAN 17. 871 53. HÄRNÖSAND. SWEDEN. 1 innehåll Sammanfattning... 4 Riskfaktorer... 6 Verksamhetsbeskrivning...7 Marknad...

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr , ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3)

Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr , ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3) Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr. 556520-0028, ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-04-12 8 {11) :1A\:"" 1 Lr;. 1 c :2 17 2C1Ci 58 Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB Dnr 2016/488 INLEDNING Sala Silvergruva

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Ny bolagsordning Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer