investeringsmemorandum xavitech ab (publ) investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Företrädesemission 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "investeringsmemorandum xavitech ab (publ) investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Företrädesemission 2013"

Transkript

1 investeringsmemorandum xavitech ab (publ) Företrädesemission

2 innehåll Sammanfattning...3 VD har ordet... 4 Riskfaktorer...5 Verksamhetsbeskrivning... 6 Marknad... 8 Marknadsföring och försäljning Produkter och tjänster Finansiell information Framtidsutsikter Aktiekapital och ägarstruktur Handel i aktien...17 Teckningsvillkor och anvisningar...18 Styrelse och Revisorer...20 Legala aspekter...21 Bolagsordning i Xavitech AB...22 Xavitechs pump vattnar växter i rymden...24 Pressmeddelande amerikansk stororder...25 Pressmeddelande amerikanskt patent...26 Företrädesemission i sammandrag Tolv (12) befintliga A- eller B-aktier i Xavitech AB berättigar till teckning av en ny B-aktie. Teckningskursen är 22 kr per B-aktie. Avstämningsdag för teckningsrätter 14 mars. Handel med teckningsrätter pågår mars Teckning utan företräde Minsta teckningspost 250 aktier. Emissionsbelopp och ökning av aktiekapital Bolaget tillförs högst kr och aktiekapital ökas med högst kr till kr. Antal nyemitterade aktier Högst st aktier av aktieslag B. Teckningstid 19 mars till och med 4 april. 2 All information som lämnas i detta investeringsmemorandum bör övervägas noga, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i kapitlet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i Xavitechs aktie kan innebära. Uttalanden om framtiden är gjorda av VD och styrelsen i Xavitech och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden har noga övervägts, men läsaren bör uppmärksammas på att de, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med stor osäkerhet, speciellt med tanke på bolagets korta historia. Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med Aktiebolagslagen. Detta erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Erbjudandet att teckna aktier riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Investeringsmemorandumet får inte distribueras utanför Sverige. Erbjudandet att förvärva aktier i Xavitech omfattar inte personer med hemvist utanför Sverige. Styrelsen i Xavitech är ansvarig för investeringsmemorandumet. Förutom årsredovisningar för 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012, som kan skickas på begäran, har ingen information i detta investeringsmemorandum granskats eller reviderats av bolagets revisor. För investeringsmemorandumet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i investeringsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ), enligt sin senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i USA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte överlåtas eller utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Foto: Nasa, Ingimage och Xavitech Produktion: Alltid Marknadsbyrå AB Tryck: Hemströms Boktryckeri, Härnösand

3 sammanfattning Erbjudande Den som på avstämningsdagen den 14 mars är registrerad som aktieägare i Xavitech har rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av tolv (12) aktier av Serie A eller B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Aktier som inte tecknats med primär eller subsidär företrädesrätt kommer att fördelas av styrelsen. Erbjudandet omfattar högst aktier, vilket ger en utspädning på högst 7,7%. Teckningskursen är satt till 22 kr. Aktien handlades senast till kursen 26 kr på Alternativa aktiemarknaden. Kursrabatten uppgår således till 15%. Bolaget kommer att tillföras högst kronor vid fullteckning. Bakgrund Xavitech har sedan starten 2005 utvecklat och patenterat en unik pumpteknologi. Förutom försäljning av pumpar kan Xavitech erbjuda tjänster i form av anpassade lösningar och mjukvaror samt möjlighet att licensiera pumpteknologin inom områden där teknologin kan skapa unika konkurrensfördelar för kunden. Själva pumpen är liten, lagerfri och har få rörliga delar, vilket ger en extremt lång livslängd till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Därtill har Xavitech ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem med intelligent mjukvara. Såvitt känt är Xavitech fortfarande ensamt om att kunna erbjuda mikropumpar med inbyggd styrning. För kunderna innebär det stora fördelar då det blir möjligt att skapa fysiskt mindre och mer kostnadseffektiva produkter eftersom externa sensorer och styrsystem kan rationaliseras bort. Denna teknologi ligger till grund för den försäljningsökning som nu sker. Under 2012 tecknade Xavitech ett femårigt leveransavtal med ett amerikanskt medicintekniskt bolag som innebär en mycket kraftig expansion om tillhörande prognoser materialiseras. Vidare erhölls en första order värd 4,6 Mkr, som för närvarande håller på att levereras. Hittills har Xavitech klarat expansionen utan problem. Motiv Motivet till nyemissionen är att förstärka bolagets rörelsekapital och öka leveranskapaciteten för att bättre kunna möta kommande behov. Marknadens smartaste OCH MINSTA PUMP. KAN KÖRAS TIMMAR UTAN STOPP. Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Kontaktinfo till oss: Adress: Emittentservice SE STOCKHOLM Tel: Fax: Mail: 3

4 VD har ordet 2012 måste räknas som ett genombrottsår för Xavitech. Vi fick vår hittills största order och tecknade ett femårigt leveransavtal med ett amerikanskt medicintekniskt företag. Orderingången fördubblades jämfört med föregående år och under sista kvartalet slog det igenom i både försäljning och resultat. Dessutom fick vi under hösten patent i USA, som är vår viktigaste marknad Orderingång (tkr) Övrigt Pumpar Den ökade orderingången har ställt vår produktion och våra inköpsrutiner på ordentliga prov, men vi har hittills kunnat hålla både leveranstider och den kvalitet som våra kunder kräver. Effektiviteten i produktionen minskade något när vi anställde fler medarbetare. Det problemet har nu åtgärdats genom tydligare strukturer och rutiner. Vi räknar med att kontinuerligt följa upp produktions- och inköpsrutiner i takt med att bolaget fortsätter växa. Trots de ökade kraven tror jag att jag talar för alla i företaget när jag säger att den senaste tiden har varit den intressantaste och mest stimulerande perioden i bolagets historia. I slutet av 2011 beslutade styrelsen att vi skulle fokusera på gaspumpar under några år. Det har hittills visat sig vara ett helt riktigt beslut. Vi har kunnat koncentrera våra resurser på långsiktigt intressanta kunder och produkter. Visserligen tappade vi ungefär 50 procent av den snabba varuprovsförsäljningen för vätskepumpar och det känns inte alltid lätt att tacka nej till kortsiktig försäljning. Men det är samtidigt tack vare vår prioritering på försäljning och produktion av gaspumpar som vi har tagit hem storordern samt kunnat leverera pumpar till kunden enligt plan. Om allt går som planerat så räknar vi med att fördubbla omsättningen Utöver det indikerar våra kunder att vi kan förvänta oss att leverera cirka tio gånger större volymer på bara 3-5 års sikt. Även tidningen Veckans Affärer tror på Xavitech. I slutet av 2012 skrev tidningen Vi tror bolaget går en ljus framtid till mötes och rekommenderar köp. räkna med att omsättningen fördubblas 2013 Framtiden fortsätter alltså att vara spännande för Xavitech och för att klara den på bästa sätt behöver vi nu förstärka vårt rörelsekapital. Du är välkommen att vara med på vår resa. Har du några frågor om nyemissionen eller om bolaget är du varmt välkommen att ta kontakt med mig.... Johan Stenberg... VD, Xavitech AB

5 Riskfaktorer Nedan anges några riskfaktorer som kan få betydelse för Xavitechs utveckling. De är inte sammanställda i någon speciell ordning och omfattar inte samtliga risker utan är endast exempel. Beroende av nyckelpersoner Inom bolaget finns ett antal nyckelpersoner. Om nyckelpersoner lämnar bolaget kan det få en negativ inverkan på bolagets utveckling. Att ersätta högt kvalificerade personer kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Teknologiutveckling Xavitechs framgång är till viss del beroende av att bolaget ligger i framkant när det gäller tekniken. Tappas försprånget kan det få negativa konsekvenser. Immateriella rättigheter Xavitechs patent är av betydelse för möjligheten att licensiera teknologin samt hålla konkurrenter borta. Bolagets strategi är att skydda sin kärnteknologi genom flera patent. Marknadsutvecklingen En vikande marknad eller finansiell kris skulle kunna påverka bolagets framtidsutsikter negativt. Leverantörer Xavitechs produktkvalitet är starkt beroende av hur väl underleverantörernas komponenter fungerar. En felande komponent kan skapa betydande förseningar och utebliven försäljning. En stor återkallelse av felande pumpar kan allvarligt skada Xavitech. Konkurrens Nya teknologier och aktörer på marknaden kan omkullkasta Xavitechs konkurrensfördelar och försvåra försäljningen. Behov av ytterligare kapital Det är inte uteslutet att Xavitech kan behöva tillföras mer kapital i framtiden beroende på omständigheter som idag inte är kända. Om det sker i ett mindre gynnsamt läge kan kapitalanskaffningen försvåras och leda till likviditetsbrist. Kreditrisk Kunders förmåga att betala kan påverka bolaget negativt och ge kundförluster. 5

6 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Xavitech tillhandahåller patenterade mikropumpar med inbyggd mjukvara för användning i volymtillverkade produkter. Mjukvarans funktioner skapar mervärden i kundernas produkter i form av längre livslängd, lägre strömförbrukning, större flexibilitet, lägre utvecklingskostnad och färre systemkomponenter. behövs i samma utsträckning. Pumpen har genom sin tekniska lösning bra prestanda och mycket lång livslängd till en låg tillverkningskostnad. Tekniken är skalbar och beroende på hur kundernas behov ser ut kommer produktprogrammet successivt att utökas med fler pumpstorlekar och styrfunktioner. Avgörande för utvecklingen är hur teknikens fördelar kan komma till störst värde för kunderna. Målsättning Bolaget skall skapa värde för aktieägarna genom hög försäljningstillväxt av egen patentskyddad pumpteknologi. Affärsmål - Vara den ledande innovatören av intelligenta kostnadsbesparande mikropumpar med inbyggda styrfunktioner. - Bli en av de ledande leverantörerna på volymmarknaden för mikropumpar i medicintekniska produkter. Patent Xavitech strävar efter att skydda teknologin och förbättringar av teknologin genom flera patent. Pumpens mekaniska konstruktion är patenterad i Sverige (SE ), Kina (ZL ), USA (8,272,850) och patentsökt i Sydkorea och Europa. Det inbyggda optiska styrsystemet är patenterat i Sverige (SE ), Kina (ZL ), Europa (nr bringat i kraft i Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna) samt patentsökt i USA och Sydkorea. En metod för att mäta tryck utan trycksensor är patentsökt genom en internationell patentansökan (PCT/SE2008/051532). En metod för att ge larmtoner med pumpmembran är patentsökt genom en internationell patentansökan (PCT/SE2008/050277). En pump med engångspumphus är patentsökt genom en internationell patentansökan (PCT/SE2009/050514). V200 är en av marknadens minsta pumpar. Teknik Xavitechs teknik har stora fördelar då styrsystemet både kan styra och mäta flöde och tryck. Tekniken ger kunderna en möjlighet att förenkla och rationalisera sina konstruktioner då externa sensorer och styrsystem inte 6

7 Utmärkelser Xavitech vann 2006 tävlingen Venture Cup och fick utmärkelsen bästa affärsplan bland 267 tävlande företag och affärsidéer. Xavitechs pump av modell V200. Bolagets historik 2005 Bolaget bildas Patentansökan lämnas in Första prototypen ställs ut på mässan Medica 2006 Varuprover av V200 pump börjar säljas Internationell patentansökan, baserad på svensk patentansökan, lämnas in Xavitech vinner Venture cup 2007 Varuprover av V1500 pump börjar säljas Mindre serieleveranser till första kund kommer igång Svenskt patent erhålls ISO-9000 certifiering klar 2008 Patentansökan för tryckmätningsmetod lämnas in Patentansökan för ljudlarmsmetod lämnas in Omfattande kvalitetsförbättringar av produkter och produktion 2009 Engångspumphus utvecklas och patentsöks NASA installerar Xavitechs pumpar på rymdstationen ISS 2010 Antalet bekräftade kunder för kommande serieproduktion ökar från 7 till 14 Bolaget tecknar för första gången årskontrakt med ett flertal kunder för serieleverans 2012 Bolaget tecknar ett femårigt leveransavtal med ett amerikanskt medicintekniskt företag samt får en order på 4,6 Mkr Patent på pumpteknologin i USA, bolagets viktigaste marknad Veckans Affärer rekommenderar sina läsare att köpa aktier i Xavitech 7

8 Marknad Gasanalys Gasanalys är den applikation som Xavitech har valt att fokusera på de närmaste åren. Xavitechs första pump utvecklades specifikt för patientmonitorering och bolaget har redan flera kunder inom detta område. En sammanställning av inkomna förfrågningar från ledande patientmonitortillverkare samt information från Frost & Sullivan pekar på en marknad på pumpar per år, motsvarande cirka 100 miljoner kronor, bara för patientmonitorering. De kunder som redan valt Xavitech motsvarar vid full serieproduktion cirka sex procent av denna marknad. Xavitech bearbetar för närvarande ytterligare kunder, motsvarande cirka 40 procent av marknaden och en rimlig bedömning är att bolaget kommer att kunna ta mer än 20 procent av marknaden inom några år. Patientmonitorering motsvarar endast 15 procent av de förfrågningar som kommer in inom området gasanalys. Övriga förfrågningar gäller miljö, biomedicin, militär, industriella processer, arbetsmiljö, säkerhet, livsmedelsindustri, förbränning och avgasmätning. Det finns goda skäl att anta att den totala potential som finns inom gasanalys är mångdubbelt större än patientmonitorering och motsvarar många hundratals miljoner kronor. Sömnapné Xavitech pumpar används i flera olika produkter som är riktade mot marknaden för sömnapné, både för terapi och diagnostisering. Bara i USA lider 8 miljoner personer av sömnapné. Om våra kunder lyckas lösa patienternas problem på ett bättre sätt än idag innebär det en enormt spännande resa för Xavitech. Negative pressure wound theraphy (NPWT) Svårläkta sår, som bland annat drabbar diabetiker, kan fås att läka snabbare med NPWT. Läkningen stimuleras genom att ett svagt vakuum appliceras över såret. Såret dras då samman, samtidigt som sårvätska och bakterier sugs bort. Metoden förkortar behandlingstiden på sjukhus väsentligt och ger därmed vården besparingar. Xavitech har utvecklat en specialanpassad mjukvara för denna applikation, där hela den medicintekniska produkten endast utgörs av en pump och ett batteri. Pumpen kan skapa det negativa trycket, mäta och reglera trycket utan trycksensor samt ge ljudlarm utan högtalare. Det möjliggör en mycket miniatyriserad produkt med få delar. Cirka nio miljoner sår i världen skulle kunna behandlas med metoden. Xavitech har startat en dialog med möjliga partners inom NPWT som skulle kunna kommersialisera en produkt baserad på Xavitechs teknologi. Xavitechs mål är att sluta avtal med en partner som är beredd att licensiera teknologin för detta begränsade område. Prisstrategi Xavitech prissätter och positionerar sina produkter i nivå med de konkurrenter som har högst kvalitet och livslängd. Utöver det finns möjlighet att ta betalt för extra funktioner som skapar mervärden för kunderna genom de besparingar Xavitechs teknologi tillför. Xavitech konkurrerar alltså inte i lågprissegmentet, trots att tillverkningskostnaden är låg jämfört med konkurrenternas lösningar. Patientmonitorn från Nonin har Xavitechs pump. 8

9 Konkurrenter Såvitt känt är Xavitech idag ensamt om att kunna erbjuda mikropumpar med inbyggd styrning. Konkurrenterna. måste komplettera sina pumpar med tryckgivare, flödesmätare och elektronisk styrning för att kunna utföra liknande uppgifter. I applikationer som inte behöver dessa mervärden konkurrerar vi med livslängd, pris och kvalitet mot följande konkurrenter: Gardner Denver KnF Schwarzer precision Sensidyne GAST Parker 9

10 Marknadsföring och försäljning Marknadsföringen sker dels under fackmässor, men framför allt genom sökordsannonsering på Internet. Kundernas produktutvecklare söker oftast efter mikropumpar via vanliga sökmotorer. Xavitech har årligen cirka besökare på hemsidan och får cirka en ny förfrågan per dag. De mest intressanta förfrågningarna bearbetas genom kundbesök. Det tar vanligen flera år från den första kontakten till produktlansering. Då Xavitech säljer komponenter som byggs in i kundernas produkter krävs ett mycket nära samarbete med kunden under den tiden. Det krävs också hög teknisk kompetens då processen även innebär support och teknisk problemlösning. Medicintekniska produkter har ofta lång livslängd på marknaden, över tio år. När komponenten är integrerad och produkten lanserad är försäljningskostnaderna låga. Risken att bli ersatt av en konkurrent är relativt låg då det är ett omfattande arbete för kunden att bygga om produkten och få den godkänd med en annan pump. Under bearbetningsfasen finns ofta möjligheter att sälja tjänster. Xavitech jobbar med ett antal prioriterade kunder med stor potential som besöks flera gånger per år. Utöver det bearbetas och supportas mindre kunder på distans. Xavitech kommer att fortsätta expandera organisationen för direkt försäljning samt öka närvaron framför allt i USA, som står för en signifikant del av den medicintekniska marknaden. Xavitechs hemsida. Mässmaterial 10

11 Produkter och tjänster Pumpar Produktprogrammet planeras att utökas successivt, framför allt mot mindre pumpar eftersom de efterfrågas mest och passar Xavitechs teknologi bra. Xavitechs grundteknologi baserar sig på två patent. Det första är en mekanisk lösning för en lagerfri pump med få rörliga delar som ger en mycket lång livslängd. Det andra patentet är ett inbyggt optiskt styrsystem, som är uppbyggt av enkla, billiga komponenter och skapar stora styrmöjligheter med feedback. Utöver det har ett antal mjukvaror och patenterade metoder utvecklats, riktade mot olika applikationer. Det finns idag ett ganska omfattande programbibliotek som gör att man kan sätta samman olika lösningar för att möta kundens behov. Xavitechs strävan är att utveckla kundspecifika pumpar i samarbete med kunderna för att säkerställa både marknad och kund, samtidigt som kompetens och erfarenhet förvärvas. Läs mer om våra produkter på Licenser En fördel med att vara unik på marknaden är att Xavitechs teknologi kan ge nya, stora konkurrensfördelar för kunderna. Vid ett flertal tillfällen har det uppstått en diskussion med kunder om exklusivitet och licens. Xavitech är inte främmande för sådana diskussioner då licensavtal kan bidra till god lönsamhet på både kort och lång sikt. Det är dock viktigt att exklusiviteten är väl avgränsad till ett visst användningsområde. Även icke exklusiva licenser kan vara intressanta, framför allt för kunder som vill ha en kundspecifik lösning eller behöver så stora volymer att Xavitech inte passar för produktionen. Tjänster I nästan alla nya kundprojekt finns det potential för Xavitech att sälja tjänster. Eftersom det tidigare har saknats programmerbara mikropumpar på marknaden, ger det Xavitech en unik konkurrensfördel att kunna erbjuda helhetslösningar till kunderna. När samarbetet pågått en tid börjar kunden förstå att det finns potential för rationaliseringar och systemförenklingar i produkten genom att använda inbyggda funktioner i pumpen. Det kan handla om allt från en pump med kalibrerat tryck eller flöde till helt kundanpassade mjukvaror som till exempel reglerar trycket. Har kunden lite större volymer på försäljningsvolymer tjänas utvecklingskostnaderna snabbt in, även om styckpriset för en mer komplex mjukvara höjs. Xavitech utvecklar även helt kundanpassade pumpar enligt kundens specifikation. DISPOSABLE PUMP HEAD New unique technology Low power Micro size Easy to change Liquid or gas Rollup 11

12 finansiell information Försäljningen under 2012 gick inledningsvis något sämre än föregående år. Huvudorsaken är det strategiska beslut som togs i slutet av 2011 att pausa marknadsföring och försäljning av vätskepumpar för att fokusera ännu mer på gaspumpar. I slutet av juni fick bolaget, som tidigare nämnts, sin hittills största order värd 4,6 miljoner kronor under ett år. Denna order slog igenom i försäljningen under Q3 och framför allt under Q4. Försäljningen av pumpar står för den absolut största delen av den totala försäljningen. Under året har försäljningen av tjänster inte genererat några större intäkter då tjänsteförsäljningen, som en följd av den nya strategin, har varit inriktad på att understödja försäljning av pumpar. Resultatet förbättrades något jämfört med föregående år. Sett över året är trenden tydligt och kraftigt uppåtgående. Under årets sista månader var bolaget mycket nära ett nollresultat, med ett negativt resultat på cirka kronor i månaden. Bolagets målsättning är att snarast möjligt nå ett positivt kassaflöde, lönsamhet och därmed bli självfinansierande. Resultatmålet får dock inte hämma tillväxten eller utsätta bolaget för onödig risk. Kassan vid årsskiftet uppgick till kronor plus en checkkredit på 1 miljon kronor Försäljning (tkr) Försäljning 2012 (tkr) Övrigt Licensverksamheten Tillbehör Tjänster Pumpar Q1 Q2 Q3 Q Resultat (tkr) Resultat 12

13 resultatrapport (tkr) Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Resultat Resultat 2012 (tkr) Q1 Q2 Q3 Q

14 Balansrapport (Tkr) Tillgångar Immateriella patent & utveckling Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar.... Varulager Kortfristiga fodringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Pågånde nyemission Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder... Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Förskott från kund och övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

15 framtidsutsikter Storordern från det amerikanska medicinteknikföretaget innebar ett genombrott. Med en orderstock på tkr vid årets ingång talar det mesta för en fortsatt stark tillväxt under Det nyss nämnda företaget räknar med att lägga allt större ordrar de kommande åren, enligt prognoserna till ett värde av totalt 115 miljoner kronor under de fem år som avtalet gäller. Utöver det har ett annat projekt inom medicinsk teknik inletts med en stor global aktör. Projektet kan innebära en rejält ökad försäljningsvolym redan under slutet av Dessutom är ett projekt inom området teknisk gasanalys inne i sitt slutskede och beräknas ge en försäljningsökning när produkten är färdig att släppas på marknaden Orderingång (tkr) Övrigt Pumpar 15

16 Aktiekapital och ägarstruktur Aktiekapitalet i Xavitech AB uppgår till SEK, uppdelat på aktier med ett nominellt värde på 0,30 SEK. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna är registrerade på person och kontoförs av Euroclear Sweden AB. Bolaget har två stycken aktieslag, A-aktier och B-aktier. Dessa aktieslag har lika rättighet till bolagets tillgångar, såväl vid vinstutdelning som vid likvidation. Röstvärdet skiljer sig så att A-aktien har två (2) röster per styck och B-aktien en (1) röst per styck. Utbetalning av kontant utdelning sker via Euroclear Sweden AB. Någon utdelning har hittills inte lämnats under företagets historia. Nedan följer en sammanställning av bolagets tidigare emissioner och förändringar i aktiekapitalet. Bemyndigande Vid årsstämman 22 februari 2013 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Ägarstruktur I en tabell nedan återges bolagets ägarstruktur per den sista januari Xavitech AB hade vid tidpunkten cirka 150 ägare registrerade i aktieboken. År Transaktion Antal Antal Totalt antal Aktiekapital Aktiens nominella A-aktier B-aktier aktier belopp (kr) 2005 Bolagets bildande Nyemission Omstämpling Nyemission Nyemission Split 1: , Nyemission , Fondemission , Nyemission ,30 Ägarstruktur Antal A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Johan Stenberg ,9 59,7 Poularde AB ,8 7,4 Investa Företagskapital AB ,1 5,5 Saminvest Mitt AB ,2 4,2 Jonathan Grip med bolag ,9 3,9 Calectro AB & Calectro holding AB ,6 3,1 Arvid Egeland ,2 1,5 Övriga ,3 14,7 Summa % 100% 16

17 Handel i aktien Sedan den 14 mars 2012 har Xavitechs B-aktier kunnat handlas på Alternativa aktiemarknaden, som organiserar handel i små och medelstora bolag. Aktien har fått ett positivt mottagande och har haft en relativt stor omsättning, särskilt efter att nyheten om storordern släpptes efter sommaren. Bolagets ingångsvärde efter den senaste nyemissionen var 36 miljoner kronor, men har ökat till cirka 55 miljoner vid årets slut. I november 2012 rekommenderade tidningen Veckans Affärer köp av Xavitechs aktier med motiveringen Vi tror bolaget går en ljus framtid till mötes. Besök gärna Xavitechs börsrum på Aktiens utveckling på alternativa.se Senaste:.. 26,00 SEK Högst:... 26,50 SEK Lägst:... 17,50 SEK Omsättning 2012: SEK A-aktier: st B-aktier: st Antal aktier: st A-aktier har röstvärdet två (2) och handlas inte på Alternativa aktiemarknaden Aktiekurs Volym SEK 0 mars april maj juni juli augusti september oktober november december 0 17

18 teckningsvillkor och anvisningar sammandrag Högst antal emitterade aktier: Högsta emissionsbelopp: Teckningskurs: B-aktier kronor 22 kronor Avstämningsdag för teckningsrätter: 14 mars 2013 Handel med teckningsrätter: Teckningstid: 19 mars - 21 mars 19 mars - 4 april företrädesrätt Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Xavitech har rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av tolv (12) aktier av Serie A eller B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Anmälan kan även göras för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Se under rubrikerna teckning med subsidiär företrädesrätt och teckning utan företrädesrätt. Teckning av aktier med teckningsrätter Rätten att teckna aktier med företräde utövas med stöd av teckningsrätter. Varje aktie av serie A eller B berättigar till en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie av serie B. handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på Alternativa aktiemarknaden under perioden mars Handel sker i direkt kontakt med marknadsplatsen alternativt via en mäklare på bank eller fondkommission. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig direkt till Alternativa aktiemarknaden eller till respektive bank eller fondkommissionärs mäklare. Courtage utgår ej. Teckningsrätter som ej utnyttjas förfaller och blir värdelösa utan aktivt agerande. För detaljerad information om hur köp- och försäljning av tecknings rätter går till vänligen besök eller hör av dig till ansvarig mäklare Victor Helbrink på eller Teckning för dem som har vp-konto De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear får en emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrätter med vidhängande förtryckt inbetalningsavi. Någon separat avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares vp-konto kommer inte att skickas ut. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear (vpc), att bokas bort från aktieägarnas vp-konton. Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter ska ske enligt något av nedanstående två alternativ: 1. Du vill utnyttja samtliga dina teckningsrätter. Använd den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear. Om samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för teckning genom betalning senast den 4 april Den särskilda anmälningssedeln ska då inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. 2. Du vill utnyttja bara en del av dina teckningsrätter eller har förvärvat teckningsrätter. Använd blanketten»särskild anmälningssedel«. Om teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl utnyttjar ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske enligt de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska då inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aktieinvest fk via telefon eller e-post. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Om fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan är bindande. Teckning för dem som har depå Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske enligt anvisningar från förvaltaren. 18

19 Teckning med subsidär företrädesrätt De aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter erbjuds samtliga aktieägare att teckna (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) ska ske under samma tidsperiod som teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 19 mars 4 april Intresseanmälan att teckna aktier med subsidiär företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) ska göras på»anmälningssedel för teckning med subsidiär företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter)«. Ifylld och undertecknad anmälningssedel skickas till Aktieinvest fk ab. Anmälningssedel kan beställas från Aktieinvest fk via telefon eller e-post. Den kan också laddas ned från Aktieinvest fk:s hemsida Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Om fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan är bindande. Teckning utan företrädesrätt Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller med subsidiär företrädesrätt, men ryms inom emissionens högsta gräns är fri för teckning utan teckningsrätt. Intresseanmälan att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på»anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt«. Ifylld och undertecknad anmälningssedel skickas till Aktieinvest fk ab. Anmälningssedel kan beställas från Aktieinvest fk via telefon eller e-post. Den kan också laddas ned från Aktieinvest fk:s hemsida Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Om fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan är bindande. Tilldelning Om samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) sker tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) enligt följande: Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, fördelas aktierna mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller med subsidiär företrädesrätt tilldelas av styrelsen. Besked om tilldelning När fördelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt och utan teckningsrätt fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. betalning Full betalning för tilldelade aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt ska erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Aktieinvest fk tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Leverans av aktier Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta är möjligt, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en vp-avi med bekräftelse på att inbokning av Betalda Tecknade Aktier (bta) skett på tecknarens vp-konto. Efter registrering hos Bolagsverket kommer bta att omvandlas till aktier utan avisering från Euroclear. Handel med bta kommer ej att ske. utdelning De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Kontaktinfo till oss: Adress: Emittentservice SE STOCKHOLM Tel: Fax: Mail: 19

20 styrelse och revisorer Mats Wallin Född 1954, styrelseordförande, invald Har ledande befattning på medicinteknikbolaget Maquet och är civilingenjör och läkare. Antal aktier i Xavitech: samt genom bolag. Anders Wahlqvist Född 1962, ordinarie ledamot, invald Utbildad maskiningenjör och högskoleekonom. Anders är idag delägare och VD för Edmolift AB och styrelseordförande för Edmolift GmbH, Edmolift Sprl. Övriga styrelseuppdrag: ledamot Edmolift UK Co Ltd, Logosol AB, Technichus AB. Dessförinnan var Anders försäljnings- och marknadschef för ZEPRO och Z-lyften produktion. Antal aktier i Xavitech: samt genom bolag. Peter Tell Född 1947, ordinarie ledamot, invald Peter har 40 års erfarnhet av industriella produkter och lösningar. Han är grundare av Piab som tillverkar vakuumpumpar och 2006 såldes till riskkapitalbolaget Altor. Peter är fortfarande verksam i Piab som CTO och styrelseledamot. Johan Stenberg Född 1977, ordinarie ledamot. Johan är grundare av Xavitech och har tidigare varit aktiv som projektledare, säljare och VD i medicintekniskt publikt bolag. Johan var aktiv där under fem år och var med från start och byggde upp verksamheten från grunden samt genomförde ett flertal nyemissioner och etablerade återförsäljare runt om i världen. Bolaget såldes slutligen till ett amerikanskt bolag. Antal aktier: Jonathan Grip Född 1980, ordinarie ledamot, invald Jonathan är utbildad mekatronikingenjör och har varit delaktig i företaget sedan starten. Jonathan är en av de större ägarna och även en nyckelperson i företaget. Antal aktier i Xavitech: samt genom bolag. Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Johan Lindström, invald

21 legala aspekter Tvister I dagsläget finns inga kända tvister av betydelse. Inte heller har bolagets styrelse kännedom om några kommande tvistemål av betydelse. Rättsliga processer I dagsläget finns inga pågående rättsliga processer av betydelse. Inte heller finns några kända stämningar. Emission All information som lämnats i detta investeringsmemorandum bör övervägas noga, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i kapitlet Riskfaktorer, som beskriver vissa risker som en investering i Xavitechs aktie kan innebära. Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med Aktiebolagslagen. Detta erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Erbjudandet att teckna aktier riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Investeringsmemorandumet får inte distribueras utanför Sverige. Erbjudandet att förvärva aktier i Xavitech omfattar inte personer med hemvist utanför Sverige. Förutom årsredovisningar för 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012, som kan skickas på begäran, har ingen information i detta investeringsmemorandum granskats eller reviderats av bolagets revisor. För investeringsmemorandumet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i investeringsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. 21

22 bolagsordning 1 Firma Bolagets firma (namn) är Xavitech AB (publ) 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Härnösand Kommun 3 Verksamhet Bolagets huvudsakliga verksamhet skall vara Utveckling, produktion och försäljning av pumpar och styrsystem för pumpar samt därmed förenlig verksamhet. Handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst och högst kronor. 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst och högst aktier. 6 Aktieslag Aktierna i bolaget kan bestå av A-aktier och B-aktier. Aktier av serie A får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Aktier av serie B får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. A-aktie har två (2) röster per styck och B-aktie en (1) röst per styck. Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos bolaget. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret. 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter. 8 Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses. 22

23 9 Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som (a) senast fem vardagar före stämman är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och (b) anmäler sitt deltagande till bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till stämman. 8) Fastställande av styrelse- och revisors arvoden 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 11 Räkenskapsår Räkenskapsår är 1 Januari till 31 December 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 10 Ärenden på bolagsstämma Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 1) Val av ordförande vid stämman 2) Upprättande och godkännande av röstlängd 3) Val av en eller två justeringsmän 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5) Godkännande av dagordning 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7) Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer 23

24 Pressmeddelande Xavitechs pump vattnar växter i rymden 2009 lyfte en rymdfärja från Kennedy Space Center med svenska intressen ombord. Med på färjan, som hade rymdstationen ISS (International Space Station) som slutmål, fanns en av Xavitechs små, intelligenta pumpar. Pumpen ingår som en kritisk komponent i ett forskningsexperiment som för första gången ska prova att odla växter i rymden. Vi blev kontaktade av NASA (North American Search Authority) och fick skicka ett antal provpumpar. Att de sedan valde vår pump för projektet är jätteroligt och ett kvitto på att våra produkter håller hög kvalitet, säger Xavitechs VD Johan Stenberg. Pumpens uppgift är att pumpa runt kondenserat vatten i ett specialkonstruerat växthus så att vatten och näring återförs till växternas rötter. Växthuset flyttades i samband med dockningen över till ISS där det ska finnas så länge växterna är vid liv. Experimentet har förberetts under tio år och funktionen som Xavitechs pump svarar för är kritisk för att växterna ska överleva, säger Todd Mortensen, teknisk ingenjör på Bionetics Corporation som genomför projektet på NASAs uppdrag. Experimentet övervakas noggrant från både rymden och jorden. Påverkan av gravitation, ljus- och temperaturförhållanden i växthuset följs löpande och jämförs med en exakt kopia av växthuset placerad på Kennedy Space Center i Florida. Vi valde Xavitechs pump P200, framför allt för dess pålitlighet och för att den går så tyst. Dessutom var det en fördel att den enkelt kunde programmeras och optimeras för projektets behov, säger Todd Mortensen. Pumpen har hittills fungerat precis som den ska och det har lett till att NASA har visat intresse för att använda Xavitechs pumpar i även andra projekt. Visst är vi vana vid varierande användningsområden för våra pumpar, men att de skulle få göra samma resa som Christer Fuglesang hade vi inte trott, säger Johan Stenberg. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stenberg, vd Xavitech AB (publ), telefon:

25 Pressmeddelande Teknikföretaget Xavitech i Härnösand får amerikansk stororder Teknikföretaget Xavitech AB (publ) har fått en order på leverans av mikropumpar till ett värde av 4.6 miljoner kronor. Beställare är ett amerikanskt medicinteknikbolag som tecknat ett femårigt leveransavtal med Xavitech AB. Den långsiktiga potentialen i det här samarbetet är mycket stor. Enligt den prognos som vi fått kan intäkterna från pumpförsäljningen till det amerikanska företaget komma att uppgå till 115 miljoner kronor under de närmaste fem åren, säger Johan Stenberg, vd och huvudägare i Xavitech AB. Härnösandsföretaget räknar med att fördubbla omsättningen varje år de närmaste tre åren och kommer också att behöva anställa fler medarbetare. Xavitech AB grundades i Härnösand Företaget utvecklar och tillverkar intelligenta mikropumpar som främst ingår som komponenter i medicintekniska produkter. Företaget har sju anställa och 150 delägare, bland annat Saminvest, Investa Företagskapital och entreprenören Lars-Göran Bäckvall i Sundsvall. Företagets aktie är sedan ett halvår tillbaka noterad för handel på den Alternativa aktiemarknaden. På listan av företag som köpt Xavitechs pumpar finns till exempel Siemens, General Electrics, Philips och NASA. Avtalet med det amerikanska medicinteknikföretaget är omgärdat av sekretess och därför kan inte Johan Stenberg berätta namnet på det amerikanska företaget eller säga något om i vilka produkter som företagets mikropumpar ska användas. Jag kan i alla fall berätta så mycket att det handlar om en helt ny produkt som är avsedd för en väldigt vanlig folksjukdom som främst orsakas av övervikt. Marknaden för den här produkten är enormt stor. Den första delordern är på 4.6 miljoner kronor och den ska vara färdiglevererad innan nästa sommar. Vi kommer också de närmaste åren att behöva bygga upp ytterligare en produktionsenhet, för att bli mindre sårbara. Detta är ett krav från det amerikanska företaget och nödvändigt om vi ska klara leveransen både till våra nuvarande kunder och till det amerikanska medicinteknikföretaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stenberg, vd Xavitech AB (publ), telefon: Våra delägare har sedan starten investerat närmare 30 miljoner kronor i verksamheten. Nu när vi fått ett större genombrott i USA räknar vi med att försäljning och omsättning kommer öka i en betydligt snabbare takt än tidigare. Framtiden ser minst sagt spännande ut, säger Johan Stenberg. 25

26 Pressmeddelande Xavitech fick viktigt patent i USA Teknikföretaget Xavitech AB (publ) har nu fått patent på sin mikropump i USA, som är företagets viktigaste marknad. Det stärker skyddet för vår grundteknologi och är samtidigt ett kvitto på att våra intelligenta pumpar är unika på marknaden, säger Xavitechs vd Johan Stenberg. Den hittills viktigaste användningen för Xavitechs pump har varit i medicinteknisk utrustning. De flesta och största medicintekniska företagen finns i just USA. Därför är det jätteviktigt för oss med patentet. Nu har vi ett starkt skydd för våra produkter där, säger Johan Stenberg. Tidigare i år fick Xavitech en order på 4,6 miljoner kronor från ett stort medicintekniskt företag i USA. Ordern ingår i ett femårigt leveransavtal med ett prognostiserat värde på 115 miljoner kronor. Men Xavitechs pump kan även användas i många andra produkter, i princip överallt där det behövs en mindre pump. Bland annat har amerikanska rymdstyrelsen Nasa installerat pumpen i ett litet forskningsväxthus som skickats upp rymden. Xavitech har sedan tidigare patent på sin pump i Sverige och Kina och motsvarande patent för Europa är fortfarande under behandling. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stenberg, vd Xavitech AB (publ), telefon:

2014 EMISSIONSMEMORANDUM

2014 EMISSIONSMEMORANDUM GIN 2014 EMISSIONSMEMORANDUM ANSVARSFÖRSÄKRAN Detta Memorandum är upprättat av styrelsen i Hernö Gin AB med anledning av föreliggande nyemission. Härmed försäkras att styrelsen i Hernö Gin AB vidtagit

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3 Emissionsprospekt 2007 Sammanfattning, del 1 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Sammanfattning 4 Kindwalls i sammandrag 4 Affärsidé och organisation 5 Utvald finansiell information 6 Motiv för erbjudandet 6

Läs mer

3p International AB (publ)

3p International AB (publ) 3p International AB (publ) Investeringsmemorandum Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Om memorandumet 3 Om bolaget 4 Om erbjudandet 6 Inbjudan till teckning av aktier 8 Ansvarsförsäkran 8 Grundaren om

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB EMISSIONSMEMORANDUM 2014 INFORMATION OM MEMORANDUMET I detta Memorandum gäller följande definitioner: Med Bolaget eller Nordic Whisky Capital

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LifeAssays AB (publ) augusti 2012

Inbjudan till teckning av aktier i LifeAssays AB (publ) augusti 2012 Inbjudan till teckning av aktier i LifeAssays AB (publ) augusti 2012 Registrering hos finansinspektionen Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009 Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Bakgrund och motiv LightLab är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar och avser kommersialisera

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ)

Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ) Inbjudan till teckning av units Dignitana AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 RISKFAKTORER... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS... 10 VD HAR ORDET... 11 BAKGRUND OCH MOTIV... 12 VILLKOR

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

teckning av aktier I AB (publ)

teckning av aktier I AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier I AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Innehålls förteckning Emissionsbelopp (högst): 10 730 651,80 SEK Kurs: 1,10 SEK Teckningstid: 8 april

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer