Administration och kodning av anknytningsintervjun (AAI).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administration och kodning av anknytningsintervjun (AAI)."

Transkript

1 Administration och kodning av anknytningsintervjun (AAI). Kursens bakgrund och syfte En av de mera debatterade frågeställningarna inom såväl klinisk som akademisk psykologi rör betydelsen av individens tidiga barndomserfarenheter för den fortsatta utvecklingen. Kunskapsuppbyggandet inom området har tyvärr hämmats av avsaknaden av vetenskapligt acceptabla undersökningsmetoder. På senare år har det dock kommit fram flera metoder som bygger på anknytningsteorin (Bowlby, 1969/1982; 1973; 1981) som har visat sig lovande. Anknytningsintervjun AAI (Adult Attachment Interview: George, Kaplan & Main, 1985/1996), som utvecklades i början på 1980-talet av Mary Main och hennes medarbetare vid Berkeley-universitetet i USA, bygger på anknytningsteorins antagande att individens mentala representationer av anknytningsrelevanta upplevelser får en allt fastare form ju äldre vi blir. Intervjun syftar till att den intervjuade ska få tillgång till anknytningsrelevanta barndomsminnen och möjlighet att presentera sina erfarenheter i två kontrasterande former: (a) som översiktliga (semantiska) minnen, och (b) som specifika biografiska (episodiska) minnen. AAI har rönt allt större uppmärksamhet i takt med att studier publicerats som dokumenterar intervjuns förmåga att belysa frågeställningar av central betydelse för den känslomässiga utvecklingen, och att intervjun, om den kodas på rätt sätt, uppfyller strikta vetenskapliga krav (Bakermans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 1993; van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 1996). Forskning där AAI använts har visat att det är den vuxna personens aktuella mentala representationer av sina barndomserfarenheter, snarare än erfarenheterna som sådana, som är av betydelse för individens mentala hälsa och förmåga att fungera som förälder (Benoit & Parker, 1994; Main, Kaplan & Cassidy, 1985; Patrick, Hobson, Castle, Howard & Maughn, 1994; Rosenstein & Horowitz, 1996). Intervjun har de senaste åren kommit att bli ett alltmera använt instrument inom såväl utvecklingspsykologisk som klinisk psykologisk forskning. Intervjun har också i ökande utsträckning kommit att användas kliniskt i olika sammanhang. Intervjun och dess teoretiska bakgrund presenterades på svenska av Broberg och medarbetare 1996 (Broberg, 1996; Broberg, Ivarsson & Hinde, 1996). Den första Nordiska kursen i administration och kodning av anknytningsintervjun (AAI) gavs i Göteborg 1999 under ledning av metodens upphovspersoner Mary Main (MM) och Erik Hesse (EH) från University of California at Berkeley blev undertecknade ackrediterade av MM och EH att själva ge kurser i AAI. Vi har sedan dess givit 10 egna AAI-institut och inbjuder nu till nästa som sker i Oslo den 18/11 29/ Syftet med kursen är att ge ett antal nordiska forskare och kliniker möjlighet: att lära sig AAI-metoden att presentera egna forskningsprojekt i vilka AAI är tänkt att ingå och få tillfälle att diskutera projektens uppläggning med såväl oss som med övriga nordiska deltagare fylla på det nordiska nätverk av forskare och kliniker som använder ankytningsteorin och på denna teori baserade undersökningsmetoder i sin forskning Uppläggning och omfattning Kursen ges i RBUPs lokaler i Oslo under perioden 18/11 till 29/ Kursledare är Anders Broberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs Universitet och Tord Ivarsson leg. läkare, leg. psykoterapeut,

2 specialist och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Kursspråket är engelska Under kursen kommer deltagarna att: få lära sig hur intervjun administreras inklusive de viktigaste aspekterna som man behöver tänka på som intervjuare för att den bandinspelade intervjun skall vara kodningsbar. få lära sig att koda och klassificera anknytningsintervjuer. Detta går till så att deltagarna varje dag får en intervju i hemläxa. deltagarnas kodning gås igenom följande dag och de olika vanligaste felen diskuteras Är du intresserad? Fyll i så fall i nedanstående intresseanmälan och skicka dirtekt till RBUP i Oslo. Vill du använda kursen som kurs inom forskarutbildningen? Se i så fall bifogade kursplan.

3 Oslo June 9th 2013 INVITATION TO THE ELEVENTH NORDIC AAI INSTITUTE The Adult Attachment Interview (AAI) (George, Kaplan & Main, 1985/1996) developed by Mary Main and co-workers at the University of California at Berkeley, investigates an individual s current mental representations of attachment related experiences from childhood. The interview aims at getting the interviewee to access his attachment related memories and to present these experiences in two contrasting forms: (a) as generalised (semantic) memories, and (b) as specific biographical (episodic) memories. The interview is transcribed verbatim and analysed as a whole. The AAI has been the focus of great attention during the last decade and studies have been published in clinical as well as developmental and social psychology. If coded according to the manual, the interview has been shown to be both reliable and valid. To be able to use the AAI in one s research, it is necessary to be thoroughly familiar with the coding system. During the institute you will learn to apply the AAI coding manual (Main, Goldwyn and Hesse 2002) to transcribed AAI interviews. Participants will also be given the opportunity to present and discuss their own research. The tenth Nordic AAI-institute will take place in 18 to 29 of November 2013 at RBUP Øst og Sør in Nydalen, Oslo, Norway i.e. during two full weeks. Throughout the institute, the English language will be used for teaching. Please observe that during the institute you will NOT have time for anything else! We know this from our own as well as previous participants' experience! The cost for institute is NOK , which include training, training materials luncheon at the institute, as well as the mandatory fee for the reliability test following the institute. The maximum number of participants is 20. The form on the reverse side is a declaration of interest to participate in the institute. Please send it to Monica Werner, Postboks 4623 Nydalen, NO0405 Oslo, Norway. If you have questions on scientific issues, contact Anders Broberg, Dep. of Psychology, or Tord Ivarsson Dep of Child and Adolescent Psychiatry at the University of Gothenburg. Based on your declaration of interest we will send out an application form to be responded to by September 1st. Feel free to copy and distribute this letter to your colleagues. Best regards Tord Ivarsson, MD. Ph.D. Anders G. Broberg, Ph D Assoc. professor Professor Child and adolescent psychiatry Clinical psychology University of Gothenburg University of Gothenburg Tel Tel

4 DECLARATION OF INTEREST TO PARTICIPATE IN THE ELEVENTH NORDIC AAI-INSTITUTE IN OSLO NOVEMBER 2013 We would like to get an idea of how you intend to use the AAI clinically and or in research. Our experience from other institutes tell us that it is of great value if more than one person from the same unit are trained AAI coders. Having AAI colleagues entail the possibility to cooperate on coding difficult cases, and, not the least, to provide support and encouragement. Indicate if somebody else at your unit/university is interested in participating in this AAIinstitute or is already a trained AAI coder. I am interested in participating in the AAI-institute in Oslo November Name:..... Profession:..... Work place: Address: Postal address and zip code:... Telephone: Other interested or trained person with whom I can collaborate: Short presentation of your clinical work/research project and how you plan to use the AAI: Send to Monica Werner, Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo, Norway. You may also send it as an attached pdf-file via . Telephone: PLEASE RETURN TO US AS SOON AS POSSIBLE

5 Kursplan Anknytningsintervjun (Adult Attachment Interview, AAI) 15 HP Avancerad nivå 1. Förkunskapskrav Behörig att antas till kursen är leg. psykolog, studerande som är antagna till forskarutbildning i psykologi, leg. läkare som är specialist eller under vidareutbildning till psykiater/barnpsykiater och personer som på annat sätt kan visa att de har nödvändiga förkunskaper. Före kursstart ska den studerande (1) ha låtit sig intervjuas med AAI, (2) genomfört minst två AAI- intervjuer och (3) skrivit ut en intervju. 2. Innehåll Kursen är uppdelad i två moment om vardera 7,5 HP. Moment 1 omfattar en intensivkurs i kodning av AAI- intervjuer. Momentet löper under två veckor från måndag i vecka 1 kl till fredag i vecka 2 kl Varje dag (må fre)ges lärarledd undervisning med två samtidigt närvarande lärare (AB & TI). Varje dag avslutas med att de studerande får med sig ett case som de ska koda under kvällen och redovisa skriftligt nästa morgon. Fredag i vecka 1 delas ett case ut som deltagarna ska arbeta med över helgen och redovisa skriftligt på måndag morgon. Dag 1. Introduktion, föreläsning I; AAI- intervjuns framväxt, struktur, reliabilitet och validitet. Presentation av AAI- kodningens struktur och genomgång av kodningsmanualen del I. Utdelande av material och hemuppgift 1. Dag 2. Inlämning av av skriftlig hemuppgift 1. Gruppdiskussion av hemuppgiften. Föreläsning II; AAI och dess anknytningsteoretiska bas rörande organiserad anknytning, samt relationen mellan AAI och andra anknytningsmått. Genomgång av kodnings- manualen del II. Utdelande av hemuppgift 2. Dag 3. Inlämning av skriftlig hemuppgift 2. Gruppdiskussion av hemuppgiften. Föreläsning III; AAI och dess anknytningsteoretiska bas rörande desorganiserad anknytning. Genomgång av kodningsmanualen del III. Utdelande av hemuppgift 3. Dag 4. Inlämning av skriftlig hemuppgift 3. Gruppdiskussion av hemuppgiften. Föreläsning IV; AAI och dess anknytningsteoretiska bas rörande förluster och trauman. Genomgång av kodningsmanualen del IV. Utdelande av hemuppgift 4. Dag 5. Inlämning av skriftlig hemuppgift 4. Gruppdiskussion av hemuppgiften. Föreläsning V; genomförande av AAI- intervjuer. Utdelande av hemuppgift 5 att arbeta med över helgen. Dag 6-9. Dagarna följer samma struktur som dag 5. Val av föreläsningstema varieras beroende på gruppens specifika behov. Under veckan ges deltagarna också möjlighet att presentera och diskutera hur de kan använda AAI- intervjun i sitt eget kliniska och/eller forskningsarbete. Dag 10. Innehållet i dag 10 varieras något beroende på vilka framsteg gruppen som helhet gjort och vad som vi som lärare bedömer att deltagarna behöver gnuggas extra i för att klara moment 2. Eftermiddagen dag 10 ägnas åt utdelning av diverse material, bland annat övningsmaterial inför moment 2. Moment 2 presenteras och formerna för genomförandet av momentet gås igenom noggrant. Dagen avslutas med utdelning av kursdiplom till de kursdeltagare som fullgjort sina uppgifter, samt kursvärdering (muntlig och skriftlig) avseende moment 1. Moment 1 omfattar 60 timmars lärarledd undervisning (* 2) och därutöver ungefär lika många timmars eget arbete med de dagliga hemuppgifterna.

6 Moment 2 utgörs av ett reliabilitetstest som krävs för att bli certifierad AAI- användare. Ansvariga för reliabilitetstestet är professorerna Mary Main (MM) och Erik Hesse (EH) vid University of California at Berkeley, USA. Efter att deltagaren blivit godkänd på moment 1 (se ovan) anmäler hon/han sitt intresse av att delta i moment 2 direkt till MM & EH. De skickar då i tre omgångar ut 10 utskrivna AAI- intervjuer som deltagarna ska koda och skicka in till MM & EH. Det blir alltså sammanlagt 30 intervjuer fördelade över 18 månader. Efter varje inskickad omgång görs en bedömning av deltagarens prestation och hon/han får ett skriftligt omdöme. För att bli godkänd på momentet krävs att 24 av de 30 intervjuerna uppfyller kravet för godkänt. Varje intervju tar 5 10 h att koda, så tillsammans innebär moment 2 en arbetsinsats på h (därav den 18 månader långa tidsperioden). 4. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten: Kunskap & Förståelse Ha tillägnat sig och vara väl förtrogen med olika anknytningsteoretiska nyckelbegrepp Vara väl förtrogen med AAI- manualens alla delar och ha god förståelse för intervjuns och kodningens teoretiska bas och tekniska struktur Kunna jämföra och kritiskt granska metoder för bedömning av anknytning Färdighet & förmåga Kunna genomföra AAI- intervjuer på ett sådant sätt att den inspelade intervjun (1) går att skriva ut och (2) är kodbar Kunna koda AAI- intervjuer avseende personer med organiserad anknytning tillräckligt väl för att efter genomgångna övningsintervjuer kunna klara reliabilitets- testet i moment 2 Kunna avgöra när en AAI- intervju avviker så mycket från AAI- intervjuer i allmänhet att det krävs specialkunskap för att koda intervjun Kunna återkoppla resultatet av AAI- intervju till klienter och andra på ett sådant sätt att de kan dra nytta av det. Värderingsförmåga & Förhållningssätt Kunna avgöra när och på vilka sätt det är kliniskt och forskningsmässigt motiverat, samt etiskt försvarbart att använda AAI- intervjun 5. Kurslitteratur Broberg, A., Granqvist, P. & Ivarsson, T.& Risholm Mothander, P.,(2006). Anknytningsteori Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur och Kultur. (Repetition) Broberg, A., Risholm Mothander, P., Granqvist, P. & Ivarsson, T. (2008). Anknytning i praktiken. Tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur och Kultur. Cassidy, J. & Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications (2a. utg). New York: Guilford Press. (delar av) George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1996). The Adult Attachment Interview. Dep. Of Psychology, University of California at Berkeley. Main, M, Goldwyn, R., & Hesse, E. (2003). Adult attachment scoring and classification system. Dep. Of Psychology, University of California at Berkeley.

7 Steele, H.& Steele, M. (Eds.) (2008). Clinical applications of the Adult Attachment Interview. New York: Guilford (delar av) 6. Former för bedömning Moment 1. För betyget Godkänt krävs att dels deltagaren varje morgon lämnar in skriftlig dokumentation angående hur man löst det case man fått att arbeta med, och dels att man deltar aktivt i diskussionerna runt kodningen av de olika casen. Moment 2. För betyget Godkänt krävs dels att deltagaren kodar de transkript som MM & EH skickar ut, i enlighet med de kodningsinstruktioner som ges i slutet på moment 1, och dels att 80 % av dessa är korrekt kodade avseende huvudklassifikation. 8. Kursvärdering I samband med att moment 1 avslutas genomförs en individuell skriftlig kursvärdering och en muntlig i grupp. 9. Kursledare Kursen leds av Anders Broberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet och Tord Ivarsson, leg. läkare, specialist och docent i barn- och ungdomspsykiatri, och forskare vid rbup (xxx) i Oslo. 10. Kursspråk Kursen ges på engelska och alla transkriberade intervjuer är också på engelska.

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp 5 2011-12-20 Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE

Läs mer

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Här listas kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Sammanställningen utfördes

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Examination och det lärande samhället

Examination och det lärande samhället Examination och det lärande samhället Bertil Roos Institutionen för pedagogik Umeå Universitet 901 87 Umeå Kontakt: Bertil.Roos@pedag.umu.se Tel: +46 90 786 95 29 Abstract Artikeln analyserar delar av

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar Kurser och utbildningar 2011/2012 2012/2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande.

Läs mer

Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT

Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT 2014-04-30 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT A study of the graduation rate in higher vocational education in the area of ICT AnnaKarin Swenning, Malin Jondell

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

"VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT"

VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius

Läs mer

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

Vidareutbildning för äldre bilförare

Vidareutbildning för äldre bilförare VTI notat 12-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Vidareutbildning för äldre bilförare En översikt Jonna Nyberg Björn Peters Lena Levin Förord Denna studie ingår i temaprojektet Äldre, transporter

Läs mer

Skolan har fatta, det nya är surfplatta!

Skolan har fatta, det nya är surfplatta! Skolan har fatta, det nya är surfplatta! Implementation av surfplattor i grundskolan. Ellica Järnkrok, Emilia Östberg, Ida Eriksson. Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet Examensarbete

Läs mer

Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012

Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012 Bilaga 45 PROMEMORIA 1 (1) 2012-01-13 Dnr: Utbildnings- och forskningssektionen Johan Hellstrand Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012 I förslaget till MDH:s budget för 2012 finns anslaget 250

Läs mer

FE-rapport 1999-373. En fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt. Anders Sandoff och Catarina Tholin

FE-rapport 1999-373. En fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt. Anders Sandoff och Catarina Tholin FE-rapport 1999-373 En fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt Anders Sandoff och Catarina Tholin Forskningsprojektet syftar till är att på olika sätt belysa och analysera förändringar

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Rapport. Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination

Rapport. Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination Rapport 5 5 Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination Abstract... 2 Inledning... 2 Uppdraget... 2 Teoretisk bakgrund... 3 Reformering av den högre utbildningen... 3 Lärande och examination...

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

Perspektiv på rekrytering 1

Perspektiv på rekrytering 1 Perspektiv på rekrytering 1 Pernilla Bolander SSE / EFI Working Paper Series in Business Administration No. 1999:11 November 1999 PMO, EFI / Handelshögskolan i Stockholm Box 6501, 113 83 Stockholm E-mail:

Läs mer

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA Det här är en manual för dig som planerar att åka över till USA för att kombinera collegestudier med din golfsatsning. Vi har samlat fakta om ansökningsprocessens

Läs mer

Mångkulturell vägledning finns den?

Mångkulturell vägledning finns den? Mångkulturell vägledning finns den? En undersökning om mångkulturell vägledning på Komvux Elena Pieniowska och Elisabeth Casell Berghagen Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, kultur och

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Hur används specialisterna i etableringsuppdraget?

Hur används specialisterna i etableringsuppdraget? IMM, Institutet för Miljömedicin Magisterprogrammet i arbete och hälsa, ERGONOMI Huvudämnet arbete och hälsa Examensarbete, 15 högskolepoäng Vårterminen 2015 Hur används specialisterna i etableringsuppdraget?

Läs mer

Vilka kunskaper, färdigheter och andra. förmågor anses vara relevanta för. revisorsassistenter?

Vilka kunskaper, färdigheter och andra. förmågor anses vara relevanta för. revisorsassistenter? Sektionen för hälsa och samhälle Kandidatuppsats Ekonomi Våren 2012 Vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor anses vara relevanta för revisorsassistenter? ~ Examinator: Timurs Umans Författare:

Läs mer