Medlemsregler REGLER FÖR MEDLEMMAR VID NORDIC GROWTH MARKET NGM AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsregler REGLER FÖR MEDLEMMAR VID NORDIC GROWTH MARKET NGM AB"

Transkript

1 Medlemsregler REGLER FÖR MEDLEMMAR VID NORDIC GROWTH MARKET NGM AB

2

3 Nordic Growth Market Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

4 Inledning 1 inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM ) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen. NGM är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Holding GmbH, även ägare av Börse Stuttgart, Tysklands näst största börs. NGM erbjuder på listorna NGM Equity och Nordic MTF bolag en notering respektive listning samt tjänster anpassade för tillväxtbolag. Via affärsområdet Nordic Derivatives Exchange, NDX, erbjuds notering och handel i värdepapper som till exempel warranter, certifikat, indexobligationer och obligationer emitterade av såväl inhemska som internationella aktörer. All handel sker i NGMs egenutvecklade handelssystem till vilket börsmedlemmarna ansluter sig direkt eller via godkänd leverantör av marknadsplatsaccess. NGM driver även NG News, en distributör av finansiella rapporter och pressmeddelanden med över 25 års erfarenhet på den nordiska marknaden. All handel med finansiella instrument på NGM sker i handelssystemet Elasticia. Detta regelverk innehåller de regler som medlemmar vid NGM har att följa. Medlemmarna ingår ett avtal med NGM, Avtal om deltagande i handeln vid Nordic Growth Market NGM AB, enligt vilket medlemmarna förbinder sig gentemot NGM att följa de vid var tid gällande medlemsreglerna. Aktuellt regelverk för medlemmar återfinns alltid på Detta regelverk träder i kraft den 15 november Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 inledning 2 definitioner OCH FÖRKORTNINGAR 1 3 generella BESTÄMMELSER ALLMÄNT OM BÖRSENS MEDLEMSREGLER BÖRSENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER MEDLEMSKAP BEHÖRIGHET ATT DELTA I HANDELN GENOM GODKÄND MÄKLARE AUTOMATISK ORDERFÖRMEDLING MEDLEMMENS INFORMATIONSSKYLDIGHET INFORMATION FRÅN HANDELSSYSTEMET LIKVIDITETSGARANT MARKET MAKER MARKET MAKERSPECIALIST 7 4 BESTÄMMELSER FÖR ANSLUTNING TILL HANDELSSYstemet ANSLUTNING TILL HANDELSSYSTEMET TESTER UPPDATERINGAR OCH UNDERHÅLL SUPPORT STÖRNING ORSAKAD AV MEDLEMMEN SÄKERHET KONTAKTPERSON 10 5 handelsregler HANDELSTIDER ORDERTYPER OCH LÄGGANDE AV ORDER ÖPPNINGSFÖRFARANDE I HANDELSSYSTEMET MANUELLT AVSLUT RAPPORTERING AV MANUELLT AVSLUT HANDEL MED SÄRSKILDA VILLKOR MAKULERING AV AVSLUT HANDELSSTOPP 16 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

6 Innehållsförteckning 5.9 AVBRUTEN/BEGRÄNSAD HANDEL TILL FÖLJD AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER TEKNISKT FEL KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ETT BOLAGS EGNA AKTIER CLEARING OCH AVVECKLING 18 6 övrigt AVGIFTER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR MEDLEMS ANSVAR ÄNDRINGAR I NGMS MEDLEMSREGLER RÄTT ATT ANVÄNDA HANDELSSYSTEMET IMMATERIELLA RÄTTIGHETER UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP MM SEKRETESS HOS MEDLEM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER SANKTIONER TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 23 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

7 Definitioner och förkortningar 1 2 definitioner OCH FÖRKORTNINGAR Anmälningsperiod Annullerad order Avslut Avslutstidpunkt Blockaffär Börsen EES Efterhandel Handelsdag Handelspost Handelssystemet Handelsstopp Inbördes avslut Kontinuerlig handel LVPM Likviditetsgarant Manuellt avslut Period från Orderbokens öppnade till inledande av Öppningsförfarandet. Under Anmälningsperioden kan inrapportering av Manuella avslut och orderhantering ske. Medlemmen kan under Anmälningsperioden enbart se egna Order. Order som permanent tagits bort från Orderboken. Avtal om överlåtelse och förvärv av finansiellt instrument via Orderboken eller genom Manuellt avslut. Den tidpunkt när Avslut sker. Manuellt avslut vars värde uppgår till minst fyra (4) prisbasbelopp. Nordic Growth Market NGM AB. Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Period efter Kontinuerlig handel fram till stängning av Orderboken. I Efterhandeln kan orderhantering ske. Avser en Anmälningsperiod, ett Öppningsförfarande, en Kontinuerlig handel och en Efterhandel tillsammans. Det lägsta antal av ett finansiellt instrument, eller det lägsta nominella beloppet för ett finansiellt instrument, som en Order kan avse. Börsens handelssystem Elasticia. Avbrytande av handel med ett eller flera finansiella instrument. Avslut mellan två kunder hos samma Medlem eller mellan Medlem och dess kund. Perioden mellan Öppningsförfarande och Efterhandel. Under Kontinuerlig handel sker handeln mot Orderboken. Manuella avslut kan inrapporteras genom Handelsystemet. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Medlem som gentemot emittent på NGM Equity eller Nordic MTF åtagit sig att löpande ställa köp- och säljkurser i ett visst finansiellt instrument. Avslut som genomförs utanför Orderboken och som Medlemmen och dess kund före avslutet överenskommer ska göras i enlighet med NGMs medlemsregler. Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 1

8 2 Definitioner och förkortningar Market maker Market makerspecialist Marknadsmeddelande Marknadssegment Medlem NDX NGM Equity Nordic MTF Order Orderbok Medlem som emitterat ett finansiellt instrument och åtagit sig att fortlöpande ställa köp- och säljkurser i det finansiella instrumentet. Medlem som utan att ha emitterat det aktuella finansiella instrumentet, åtagit sig gentemot Börsen eller emittent att fortlöpande ställa köp- och säljkurser i detta finansiella instrument. Meddelande från Börsen som publiceras genom NGM Börsmeddelande, NDX Notice, eller Nordic MTF Meddelandeserie. Gruppering av finansiella instrument som Börsen beslutat om. Juridisk person som beviljats medlemskap vid Börsen. Nordic Derivatives Exchange, en reglerad marknad för handel med finansiella instrument, andra än aktier. Reglerad marknad för aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Handelsplattform (Multilateral Trading Facility) för finansiella instrument som ej är upptagna till handel på reglerad marknad. Erbjudande om att köpa eller sälja en viss kvantitet av ett finansiellt instrument. Sammanställning av aktuella köp- och säljorder för ett visst finansiellt instrument i Handelssystemet. Quote Se punkt Spread Stabilisering Suspenderad order Tick size Öppningsförfarande Intervall från högsta köpkurs till lägsta säljkurs för visst finansiellt instrument i Orderboken. Alla köp av eller erbjudande om att köpa ett finansiellt instrument som görs av Medlem på uppdrag av emittent i samband med väsentlig spridning av finansiellt instrument i syfte att stödja marknadspriset för en förutbestämd tidsperiod. En Order som ej är aktiv i marknaden och som enbart är synlig för Medlemmen. Den minsta möjliga prisskillnaden mellan två Order i en Orderbok. Period mellan Anmälningsperioden och Kontinuerlig handel då öppningskurser sätts. 2 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

9 Generella bestämmelser 3 3 generella BESTÄMMELSER 3.1 allmänt OM BÖRSENS MEDLEMSREGLER Dessa medlemsregler reglerar villkor och förutsättningar för medlemskap. Reglerna omfattar även handelsregler och bestämmelser för anslutning till Handelssystemet Dessa medlemsregler är bindande för Medlemmen i och med undertecknandet av NGMs medlemsavtal, Avtal om deltagande i handeln vid Nordic Growth Market NGM AB Medlemmen ska alltid följa den senaste versionen av dessa medlemsregler, lagar och föreskrifter som är relevanta för verksamheten samt god sed på värdepappersmarknaden. En uppdaterad och aktuell version av dessa medlemsregler finns att tillgå på Dessa medlemsregler ska alltid äga företräde framför kompletterande dokument eller andra avtal med Börsen, såvida Börsen inte uttryckligen anger annorlunda Börsen har rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter angivna i dessa medlemsregler till annan part Överträdelse av dessa medlemsregler hanteras av Börsen samt av Börsens disciplinnämnd. 3.2 BÖRSENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER Börsen åtar sig att inneha relevanta tillstånd från Finansinspektionen Börsen åtar sig att vid var tid verka för att tillhandahålla ett väl fungerande, effektivt och driftsäkert Handelssystem, i enlighet med de från tid till annan meddelade tekniska specifikationerna Börsen ska så långt som möjligt genom Marknadsmeddelande meddela Medlemmar vid allvarligare driftstörningar i Handelssystemet Anställda och uppdragstagare vid Börsen är enligt lag (1 kap. 11 LVPM) förhindrade att obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även efter det att anställningen upphört eller tjänsten slutförts Börsen är i vissa fall enligt lag (1 kap 12 LVPM) skyldig att lämna ut konfidentiell information till tredje part Börsen har rätt att lämna upplysningar, inklusive konfidentiell information, om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter till Finansinspektionen och till annan tredje part i enlighet med lagar, föreskrifter och praxis på värdepappers- och börsområdet. Sådan annan tredje part måste, för att få tillgång till konfidentiell information, omfattas av tystnadsplikt eller ingå ett sekretessavtal med Börsen. Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 3

10 4 Generella bestämmelser 3.3 medlemskap Endast Medlemmar har rätt att delta i handel vid Börsen. Börsen beslutar om antagande av Medlem Medlem ska: vara värdepappersinstitut som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 punkt 1, 2 eller 3 LVPM eller utländskt företag, inom eller utanför EES, som har tillstånd att i sitt hemland bedriva motsvarande verksamhet som nyss nämnts och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i hemlandet, eller annan juridisk person som står under Finansinspektionens, eller motsvarande myndighet i hemlandet inom EES, tillsyn och som har för avsikt att enbart bedriva handel för egen räkning, ha ett kapital (beräknat i enlighet med 3 kap. 7 LVPM eller motsvarande lagstiftning) om minst och av Börsen bedömas ha ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt vara lämplig att delta i handel vid Börsen Medlemmen måste kontinuerligt uppfylla villkoren i punkt Om villkoren inte uppfylls ska Medlemmen omedelbart informera Börsen som i så fall äger rätt att säga upp medlemskapet (se vidare punkt 6.7 nedan) Medlemmen har rätt att delta i handeln efter det att följande krav är uppfyllda: Medlemmen har undertecknat NGMs medlemsavtal i vilket Medlemmen åtar sig att följa Börsens medlemsregler från tid till annan, som Börsen kräver, Medlemmens tekniska anslutning till Handelssystemet är godkänd av Börsen, Medlemmen är direkt eller indirekt ansluten till ett av Börsen erkänt system för clearing och avveckling av ingångna förpliktelser och Medlemmen har minst två av Börsen godkända och registrerade mäklare Medlem får endast delta i handel för annans räkning om Medlemmen är ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 punkt 2 LVPM eller är ett utländskt företag som i sitt hemland får driva verksamhet som nyss nämnts och som där står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ Medlemskap vid Börsen berättigar till handel i Börsens samtliga Marknadssegment såvida inte Börsen beslutar annorlunda Det åligger Medlemmen att ha lämpliga rutiner och system för clearing och avveckling av de av Medlemmen ingångna förpliktelserna Medlemmen tilldelas en medlemsidentitet av Börsen. Börsen kan under särskilda omständigheter tilldela en Medlem två eller flera medlemsidentiteter. 4 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

11 Generella bestämmelser Medlemmen ska dokumentera och spara all information som är hänförlig till Order eller Avslut i Handelssystemet i minst fem år. Informationen ska på begäran av Börsen tillställas Börsen Medlemmen har strikt ansvar för Order och Avslut som sker via Medlemmens anslutning Medlemmen har inte rätt att överföra sina rättigheter eller skyldigheter angivna i dessa medlemsregler till annan utan skriftligt godkännande av Börsen. 3.4 BEHÖRIGHET ATT DELTA I HANDELN GENOM GODKÄND MÄKLARE Medlemmen får delta i handeln vid Börsen endast genom mäklare som är registrerad av Börsen och som är anställd hos Medlemmen Börsen registrerar mäklare efter godkännande och efter anmälan från Medlemmen. Börsen tilldelar varje registrerad mäklare en identitet. Medlemmen ansvarar för att sådan identitet inte kan användas av annan Medlemmen ansvarar för att mäklaren är lämplig samt uppfyller nedan angivna krav. Mäklaren ska ha god kunskap om såväl dessa Medlemsregler som de bestämmelser i form av lagar och övriga författningar, regler (inklusive självreglering) och god sed som gäller på värdepappersmarknaden Medlemmen ska omedelbart till Börsen anmäla om en registrerad mäklares anställning upphör eller om det i övrigt inträffar omständighet som kan innebära att mäklaren ej ska vara registrerad som mäklare Om en av Börsen registrerad mäklare inte har varit aktiv i Handelssystemet under en period av tjugofyra (24) månader får Börsen återkalla mäklarens behörighet att agera i Handelssystemet. 3.5 automatisk ORDERFÖRMEDLING Med automatisk orderförmedling avses en funktion genom vilken Medlemmen via sin anslutning automatiskt kan överföra en elektroniskt lagd Order från Medlemmens kund till Handelssystemet Medlemmen är, i enlighet med punkt , ansvarig för alla Order och Avslut som sker genom Medlemmens automatiska orderförmedling. 3.6 medlemmens INFORMATIONSSKYLDIGHET Medlemmen ska så snart som möjligt, på begäran av Börsen, lämna Börsen de upplysningar, inklusive kontrahentinformation, som Börsen anser sig behöva för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag, annan författning och dessa medlemsregler, samt de upplysningar om Medlemmens verksamhet som erfordras för att Börsen ska kunna bedöma om Medlemmen uppfyller kraven för medlemskap och fullgör sina åtaganden i enlighet med dessa medlemsregler. Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 5

12 6 Generella bestämmelser Medlemmen ska omgående och utan anmodan tillställa Börsen information som Medlemmen offentliggör eller låter offentliggöras och som kan vara av betydelse för Börsens bedömning av Medlemmens förmåga att fullgöra sina åtaganden enligt dessa medlemsregler Medlemmen ska omedelbart underrätta Börsen om Medlemmens ekonomiska ställning försämras i sådan utsträckning eller om andra omständigheter för med sig att det finns en risk att Medlemmen inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter eller uppfylla de krav som ställs i enlighet med dessa medlemsregler Om Medlemmen ändrar firma, adress eller kontaktuppgifter ska Börsen omedelbart informeras I händelse av att en Medlem felaktigt från Börsen erhåller konfidentiell information som är hänförlig till annan Medlem, ska Börsen omedelbart informeras därom. Medlemmen ska hantera informationen i enlighet med Börsens anvisningar. Sådan information ska även fortsättningsvis vara konfidentiell och får inte utnyttjas av Medlemmen. 3.7 information FRÅN HANDELSSYSTEMET Börsen tillhandahåller marknadsdata genom Handelssystemet. Erhållen data får endast användas internt inom Medlemmen Med internt avses i detta sammanhang endast personal som i sin arbetsutövning behöver informationen för att kunna fullgöra arbetsuppgifter som är hänförliga till handeln på Börsen. Medlemmen ska löpande föra en förteckning över vilka personer som har tillträde till marknadsdata i realtid, samt på begäran av Börsen tillhandahålla Börsen sådan förteckning Medlemmen får inte, utan särskilt avtal med Börsen, vare sig helt eller delvis systematiskt vidarebefordra information från Handelssystemet eller information bearbetad på grundval av information från Handelssystemet till tredje man. Detta gäller oavsett i vilken form och omfattning systematisk vidaredistribution sker. 3.8 likviditetsgarant En Medlem har möjlighet att på NGM Equity och Nordic MTF agera Likviditetsgarant för en emittents finansiella instrument genom att träffa avtal med emittenten En Medlem som har träffat avtal med en emittent om att vara Likviditetsgarant ska omedelbart underrätta Börsen om avtalet samt ange från vilken dag åtagandet ska gälla. En kopia av avtalet mellan Medlemmen och emittenten ska sändas till Börsen Upphör Medlemmen att vara Likviditetsgarant avseende visst finansiellt instrument ska Medlemmen omedelbart underrätta Börsen om det. 6 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

13 Generella bestämmelser market MAKER En Medlem, som har emitterat ett finansiellt instrument på NDX, kan agera som Market maker i detta finansiella instrument market MAKERSPECIALIST En Medlem kan, efter godkännande av Börsen, agera som Market makerspecialist i ett finansiellt instrument Upphör Medlemmen att vara Market makerspecialist i ett finansiellt instrument ska Medlemmen omedelbart underrätta Börsen om det. Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 7

14 8 Bestämmelser för anslutning till handelssystemet 4 BESTÄMMELSER FÖR ANSLUTNING TILL HANDELSSYSTEMET 4.1 anslutning TILL HANDELSSYSTEMET Medlemmen ska för att erhålla åtkomst till Handelssystemet samt för att få bedriva handel i Handelssystemet vara uppkopplad mot Handelssystemet med ett tekniskt system som vid var tid är godkänt av Börsen Medlemmen ska för att kunna erhålla åtkomst till Handelssystemet vara uppkopplad till ett av Börsen vid var tid godkänt nätverk. Byte av leverantör för tillhandahållande av nätverk ska i förväg anmälas till Börsen. Börsen har rätt att utse särskilda leverantörer av nätverk för Medlemmen. Medlemmen ansvarar för alla kostnader i samband med implementering, uppkoppling och drift mot nätverket Medlemmen får göra förändringar i sin tekniska utrustning som är ansluten till Handelssystemet. Förändring av Medlemmens tekniska system som kan ha inverkan på Handelssystemet måste först meddelas till och godkännas av Börsen innan förändringen tas i bruk. Anmälan ska innehålla en teknisk beskrivning över vilka förändringar som genomförts samt Medlemmens bedömning av vilken inverkan som förändringen innebär för Medlemmen och Börsen Alla kostnader för teknisk utrustning och installation av denna hos Medlemmen, inklusive kostnader som är relaterade till Medlemmens anslutning till Handelssystemet, ska bäras av Medlemmen. 4.2 tester Börsen har när som helst rätt att begära att Medlemmen, på Medlemmens egen bekostnad, testar sina tekniska system för anslutning mot Handelssystemet i enlighet med de anvisningar och instruktioner som utfärdas av Börsen. Börsen förbehåller sig rätten att underkänna Medlemmens tekniska system om testerna enligt Börsens bedömning inte faller väl ut. Vid underkännande av Medlemmens tekniska system äger Börsen rätt att återkalla Medlemmens åtkomst till Handelssystemet Medlemmen är ansvarig för att löpande följa sådana anvisningar som från tid till annan meddelas av Börsen samt att uppgradera sina system och anslutningar och att genomföra tester av dessa i enlighet med Börsens anvisningar. 4.3 UPPDATERINGAR OCH UNDERHÅLL Börsen förbehåller sig rätten att göra ändringar och uppdateringar i Handelssystemet, exempelvis att uppdatera datorutrustning (hårdvara) eller placeringen av denna, att uppdatera Handelssystemets mjukvara eller att göra förändringar i kommunikationsprotokoll för anslutning till Handelssystemet. 8 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

15 Bestämmelser för anslutning till handelssystemet Börsen ska, om det är möjligt, underrätta Medlemmen om förändringar i Handelssystemet i skälig tid innan dessa verkställs. I händelse av omfattande förändringar, som även kräver modifieringar i Medlemmens tekniska utrustning, ska underrättelsen innehålla en beskrivning av förändringarna, information om tester samt datum då ändringarna träder i kraft. Uppdateringar, underhåll, tillägg och andra förändringar av Handelssystemet får genomföras endast av Börsen. Medlemmen är skyldig att efterleva de anvisningar som Börsen meddelar i samband med detta Börsen har rätt att temporärt stänga Handelssystemet, eller delar av detta, eller begränsa funktionerna i systemet under pågående uppdateringar eller underhåll. Börsen ska, om det är möjligt, sträva efter att genomföra uppdateringar eller underhåll utanför Handelsdagen samt att underrätta Medlemmen i skälig tid före genomförandet. 4.4 support Personal för support och övervakning av Handelssystemet finns under normala driftsförhållanden tillgänglig under Handelsdagen. Support tillhandahålls via och telefon. Den support som tillhandahålls innefattar enklare frågor och problem i rimlig omfattning. Vid mera komplicerade frågor förbehåller sig Börsen rätten att debitera Medlemmen för sitt biträde i enlighet med Börsens från tid till annan tillämpade priser för sådant stöd. Börsen strävar efter att i bästa mån lösa Medlemmens supportanmälningar men lämnar inga garantier att supportanmälningarna blir åtgärdade helt eller delvis. 4.5 störning ORSAKAD AV MEDLEMMEN Om Medlemmens tekniska utrustning eller anslutning till Handelssystemet (i) inte fungerar tillfredsställande, (ii) enligt Börsens uppfattning inte uppfyller de krav Börsen ställer, eller (iii) om Medlemmen utnyttjar Handelssystemet på ett sätt som stör den ordinarie driften, ska Medlemmen åtgärda felet eller bristen snarast möjligt. Börsen kan ålägga Medlemmen att inte använda den tekniska utrustningen eller delar därav förrän felet eller bristen är åtgärdad. I den mån det enligt Börsens bedömande är nödvändigt förbehåller sig Börsen rätten att helt eller delvis begränsa Medlemmens transaktionsvolym eller stänga av dennes anslutning tills Medlemmen har åtgärdat felet eller bristen. 4.6 säkerhet Medlemmen ska säkerställa att dennes tekniska utrustning är konstruerad och placerad på sådant sätt att höga säkerhetskrav när det gäller åtkomst, spårbarhet och fysisk säkerhet är uppfyllda. Det innebär bland annat att utrustningen ska vara skyddad mot obehörigt intrång samt att det retroaktivt ska vara möjligt att spåra förändringar i Handelssystemet. Den tekniska utrustningen ska vara placerad så att obehöriga inte har tillträde till utrustningen. Börsen får föreskriva ytterligare säkerhetsåtgärder Medlemmen ansvarar för att den egna personalen följer adekvata säkerhetsrutiner samt hemlighåller Medlemmens metoder och rutiner för åtkomst till Handelssystemet. Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 9

16 10 Bestämmelser för anslutning till handelssystemet Medlemmen ska omedelbart informera Börsen om säkerhetsregler har överträtts eller säkerhetsåtgärder ej har vidtagits, eller om det finns en risk för allvarliga överträdelser som kan påverka Medlemmens anslutning till Handelssystemet, någon annan Medlem eller Handelssystemet Medlemmen ska säkerställa att inga obehöriga direkt eller indirekt erhåller tillträde till Handelssystemet. Medlemmen ska tillse att dess personal upprätthåller säkerhetskraven för tillträde till Handelssystemet. I händelse av att Medlemmen misstänker att obehörig erhållit tillträde till Handelssystemet eller att metod för obehörig åtkomst till Handelssystemet blivit känd för tredje part, ska Börsen omedelbart underrättas om detta Medlemmen är ansvarig för all datatrafik via Medlemmens anslutning till Handelssystemet Medlemmen äger rätt att anlita underleverantörer för tekniska lösningar för anslutning till och kommunikation med Handelssystemet. Medlemmen svarar såsom för sig självt för sådan underleverantör, och ska säkerställa att vad som framgår av dessa medlemsregler äger tillämpning för underleverantören. 4.7 kontaktperson Medlemmen ska bland sina anställda utse minst två kontaktpersoner som är ansvariga för Medlemmens tekniska utrustning och anslutning till Handelssystemet. Medlemmen ska säkerställa att minst en kontaktperson är tillgänglig för Börsen under hela Handelsdagen för att hantera och administrera förfrågningar från Börsen. Medlemmen ska initialt och vid förändringar skriftligen meddela Börsen kontaktpersonernas namn, e-postadress och telefonnummer. 10 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

17 Handelsregler 11 5 handelsregler 5.1 handelstider Dagar då Börsen är öppen för handel och öppettider fastställs av Börsen och framgår av det vid var tid gällande dokumentet Börsens öppettider som finns tillgängligt på Börsens hemsida, Handelsdagen är indelad i: Anmälningsperiod, Öppningsförfarande, Kontinuerlig handel och Efterhandel. 5.2 ordertyper OCH LÄGGANDE AV ORDER Tick size är ett uttryck för den minsta möjliga prisskillnaden mellan två Order i en Orderbok. Tick size-tabeller distribueras via Handelssystemet och Börsens hemsida. En Order vars pris inte följer Tick size accepteras inte av Handelssystemet Vid orderläggning ska någon av nedanstående orderkategorier anges: handel för egen räkning eller handel för annans räkning Om Ordern är hänförlig till någon av nedanstående orderkategorier ska även detta anges vid orderläggningen: Market maker Stabilisering Köp eller försäljningen av ett bolags egna aktier Orderkategorin Market maker ska anges även i de fall Medlemmen agerar som Likviditetsgarant eller Market makerspecialist En Orders giltighetstid är maximalt åtta (8) kalenderdagar En Order ska omfatta minst en Handelspost, och endast hela Handelsposter En Order bör innehålla kundreferens Vid orderläggning ska en av nedanstående ordertyper väljas. Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 11

18 12 Handelsregler Limitorder: Erbjudande om att köpa eller sälja viss kvantitet av ett visst instrument till ett visst angivet pris. Om Ordern inte omedelbart leder till Avslut, helt eller delvis, placeras hela eller resterande del i Orderboken Fill And Kill-Order: Order som avslutas så långt det är möjligt upp eller ned till den angivna kursnivån och resterande del annulleras omedelbart därefter Fill Or Kill-Order: Order som avslutas i sin helhet upp eller ned till den angivna kursnivån, och om det inte är möjligt så annulleras den direkt Isbergsorder: Order där endast en del av den totala ordervolymen, s.k. öppen volym, visas i Orderboken. Beroende på orderspecifikation gäller följande: antingen uppdateras den öppna volymen när hela den öppna volymen har matchats, eller då del av den öppna volymen har matchats, och antingen är den öppna volymen förutbestämd eller så är den slumpmässig. När den öppna volymen uppdateras förlorar Ordern sin tidsprioritet i Orderboken. Om den totala ordervolymen ändras, men inte den öppna volymen, behåller Ordern sin tidsprioritet i Orderboken Quote: En Order som kan innehålla både köp- och säljkurs och där skillnaden mellan sälj och köp kan vara noll (0) eller högre. En Quote kan läggas med eller utan valideringsfunktion. En Quote med valideringsfunktion innebär att innan matchning mot annan Order kan ske så sker en förfrågan till den som lagt aktuell Quote att verifiera pris och volym. Den som lagt aktuell Quote har då en av Börsen definierad tid på sig att svara. Om inget svar givits inom den definierade tidsramen kommer aktuell Quote att tas bort och den förestående matchningen att avbrytas. Förutsättningar för att få lägga en Quote med valideringsfunktion är att samtliga nedanstående krav är uppfyllda: Orderboken är konfigurerad av Börsen för att tillåta valideringsfunktion, den som lägger en Quote med valideringsfunktion är av Börsen godkänd att göra det i den specifika Orderboken och det inte redan finns annan Quote med valideringsfunktion i Orderboken. En Quote, som lagts med valideringsfunktion aktiverad, hanteras alltid som passiv i matchningen. En Order kan läggas, modifieras, suspenderas, aktiveras eller annulleras under handelsdagen. Suspenderas en aktiv Order av Medlemmen tas den bort från Orderboken och kan inte gå till Avslut. En Suspenderad order är synlig endast för den Medlem som lagt Ordern. Aktiveras en Suspenderad order behandlas den som en ny Order med ny inläggningstid En Order kan modifieras med avseende på volym, pris och giltighetstid. En Order förlorar sin tidsprioritet om volymen ökas eller om priset förändras. Giltighetstiden kan förändras och 12 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

19 Handelsregler 13 volymen minskas utan att påverka tidsprioriteten. Handelssystemet prioriterar under Kontinuerlig handel Order efter pris och, vid lika pris, efter inläggningstid. Order från en och samma Medlem (en Order som alltså kan leda till ett Inbördes avslut) prioriteras före övriga medlemmars Order i Orderboken givet lika pris. Vid Inbördes avslut mot Order med dold volym sker Avslutet i första hand mot den dolda delen av Ordern Börsen kan makulera en lagd Order om den, enligt Börsens bedömning, saknar kommersiell mening, inte är att betrakta som marknadsmässig eller strider mot dessa medlemsregler I Handelssystemet finns en funktion för orderhantering för de tillfällen när Medlemmen ofrivilligt har förlorat tekniskt tillträde till Handelssystemet. Medlemmen kan konfigurera funktionen individuellt för varje Order så att Ordern suspenderas, annulleras eller kvarstår. Om ingen konfigurering görs kommer inneliggande Order att kvarstå. En Quote annulleras dock alltid. Funktionen är endast tillämplig vid Kontinuerlig handel Medlem får inte medverka till att otillbörligt påverka prisbildningen eller andra villkor för handeln i ett finansiellt instrument eller medverka vid Order som saknar kommersiell mening eller som inte är marknadsmässig. Med marknadsmässig menas att Order eller Avslut vid en noggrann utvärdering motsvarar aktuell prisbildning för det finansiella instrumentet. Vid sådan utvärdering ska bland annat hänsyn tas till prisförändringar under innevarande och föregående Handelsdagar, förändringar i priset på jämförbara finansiella instrument samt speciella villkor för lagd Order eller genomfört Avslut. 5.3 öppningsförfarande I HANDELSSYSTEMET Medlemmarna kan före Kontinuerlig handel enbart se sina egna Order Under Öppningsförfarandet beräknas, om möjligt, en öppningskurs för varje finansiellt instrument. Inlagda Order matchas till öppningskurs eller läggs i Orderboken Öppningskursen sätts till den kurs där flest antal finansiella instrument kan matchas till Avslut. Order prioriteras i enlighet med vad angivits i Under Öppningsförfarandet tilldelas Order tidsprioritet enligt följande: Order från tidigare dagar prioriteras först enligt sin existerande tidsprioritet och Order som lagts in samma dag före Öppningsförfarandet tilldelas en slumpmässig tidsprioritet som de behåller så länge som de ligger kvar i Handelssystemet, under förutsättning att ingen tidsprioriterande förändring av Ordern sker Öppningskursen beräknas på följande sätt: om högsta köpkurs är lägre än lägsta säljkurs eller om Order saknas beräknas ingen öppningskurs, om högsta köpkurs är lika med lägsta säljkurs, fastställs öppningskursen till den kursen och om högsta köpkurs är högre än lägsta säljkurs, fastställs öppningskursen till den kurs i Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 13

20 14 Handelsregler intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs där sammanförande av flest antal finansiella instrument till Avslut kan ske Om det finns flera kursnivåer där volymen kan maximeras och där minsta efterfråge- respektive utbudsöverskott är lika stora gäller följande: om efterfråge- och utbudsöverskott råder fastställs öppningskursen till den högsta kursnivån vid efterfrågeöverskott, och till den lägsta kursen vid utbudsöverskott, om efterfråge- och utbudsöverskotten är lika stora fastställs öppningskursen till genomsnittet av dessa kursnivåer, avrundat till närmast giltiga kursnivå för läggande av Order och om efterfråge- och utbudsöverskottet är lika med noll fastställs öppningskursen till genomsnittet av högsta och lägsta kursnivå i intervallet, avrundat till närmast giltiga kursnivå för läggande av Order. 5.4 manuellt AVSLUT Med undantag för vad som anges i punkterna och nedan, får Manuellt avslut endast ske inom aktuell Spread Under Kontinuerlig handel får ett Manuellt avslut utanför aktuell Spread genomföras endast om transaktionen uppgår till ett värde som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (Blockaffär), eller om transaktionen genomförs i intervallet mellan gällande Spread och det volymvägda genomsnittspris som hade blivit resultatet av de Avslut som skulle genomförts om aktuell Order hade exekverats i Orderboken (VWAS) Om köp- eller säljkurs saknas får ett Manuellt avslut göras endast om kursen vid Avslutstidpunkten är marknadsmässig i enlighet med vad som anges i punkt Medlemmen ska på anmodan av Börsen redovisa grunden för sin bedömning Manuella Avslut vid annan tid än under Kontinuerlig handel får ske utan beaktande av senaste Spread men till ett pris som är marknadsmässigt vid Avslutstidpunkten. Medlemmen ska på anmodan av Börsen redovisa grunden för sin bedömning. 5.5 RAPPORTERING AV MANUELLT AVSLUT Medlemmen får rapportera ett Manuellt avslut endast om Medlemmen tagit aktiv del i genomförandet, exempelvis att Medlemmen, för egen eller kunds räkning, har varit delaktig i framtagandet av villkoren för Avslutets genomförande Rapportering enligt ska ske genom Handelssystemet Vid rapportering av Manuellt avslut mellan två Medlemmar ska den ena Medlemmen rapportera det Manuella avslutet och den andra acceptera detsamma för att Avslutet ska registreras. 14 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

21 Handelsregler Vid Manuellt avslut mellan en Medlem och en utomstående part ska Medlemmen rapportera det Manuella avslutet som ett Inbördes avslut Manuellt avslut som genomförs under Kontinuerlig handel eller under Anmälningsperioden ska, med undantag av punkt 5.5.6, rapporteras inom tre (3) minuter efter Avslutstidpunkten Manuellt avslut som sker inom tre (3) minuter före den Kontinuerliga handelns avslutande och som Medlemmen inte hinner rapportera innan den Kontinuerliga handeln har avslutats ska rapporteras under Anmälningsperioden nästkommande Handelsdag Manuellt avslut som sker efter Kontinuerlig handel men före Anmälningsperioden nästkommande Handelsdag ska rapporteras under denna Anmälningsperiod Om rapportering av ett Manuellt avslut inte kan ske inom angiven tid på grund av tekniskt fel, ska rapportering av det Manuella avslutet ske snarast efter det att problemet upphört Medlemmen ska i fall av tekniskt fel som anges i punkt 5.5.8, omedelbart underrätta Börsen per telefon eller e-post Vid rapportering ska följande uppgifter anges: Finansiellt instrument Köp/Sälj Mäklare Avslutstyp Standard Enligt särskilt villkor i punkt Pris Antal Motpart Avslutstidpunkt Orderkategori enligt punkt Kundreferens (om tillgänglig) 5.6 handel MED SÄRSKILDA VILLKOR Manuellt avslut får, oavsett vad som sägs i punkt 5.4. ovan, utföras till pris utanför Spreaden efter särskilt tillstånd av Börsen, s.k. Exchange Granted Trade (EGT). Exempelvis godkänns derivatrelaterade transaktioner (DRT) och transaktioner som sker till ett volymvägt genomsnittspris (VWAP). 5.7 makulering AV AVSLUT Börsen kan makulera Avslut i Handelssystemet som är resultatet av ett uppenbart fel eller misstag från en Medlems sida eller som, enligt Börsens bedömning, utgör en uppenbar Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 15

22 16 Handelsregler överträdelse av tillämplig bestämmelse i lag, annan författning eller Börsens regler eller som tillkommit på grund av störningar i Medlemmens eller Börsens tekniska system En förfrågan från en Medlem om makulering på grund som anges i punkt ska göras till Börsens marknadsövervakning för dess avgörande senast inom tio (10) minuter från Avslutstidpunkten. Om en förfrågan inkommer senare än tio (10) minuter från Avslutstidpunkten kan Börsen besluta att makulera Avslutet endast om det, enligt Börsens bedömning, föreligger särskilda skäl Makulering av Avslut kommer att genomföras så snart som möjligt under den aktuella Handelsdagen Beslut huruvida ett Avslut är att betrakta som resultatet av ett uppenbart fel eller misstag i punkt fattas av Börsen Börsen kan även efter överenskommelse mellan berörda Medlemmar makulera ett Avslut. En sådan förfrågan om makulering ska inkomma till Börsen per telefon så snart som möjligt dock senast inom trettio (30) minuter från Avslutstidpunkten Inkommer förfrågan om makulering enligt punkt senare än trettio (30) minuter efter Avslutstidpunkten kan Avslutet makuleras endast om det föreligger särskilda skäl. 5.8 handelsstopp Börsen har i enlighet med 22 kap LPVM rätt att besluta om Handelsstopp på en reglerad marknad. Dessa regler om Handelsstopp ska dock tillämpas även på oreglerade marknader vid NGM. Handeln med ett finansiellt instrument ska omedelbart avbrytas om investerarna inte har tillgång till information om det finansiella instrumentet på lika villkor, eller inte har information om emittenten i tillräcklig omfattning, eller om emittentens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas intressen, eller om det finansiella instrumentet inte uppfyller de krav som följer av Börsens regler, eller om det annars finns särskilda skäl som är hänförliga till emittenten eller till det finansiella instrumentet Om ett beslut om Handelsstopp enligt har fattats får, under den tid då Handelsstoppet råder, Medlem inte handla eller medverka vid handel med det finansiella instrument som Handelsstoppet avser eller annat finansiellt instrument vars prissättning i icke oväsentlig utsträckning är beroende av det finansiella instrument som Handelsstoppet avser Börsen kan även, utöver vad som stadgas i punkt ovan, besluta om att avbryta handeln i Handelssystemet av andra skäl, s.k. tekniskt Handelsstopp. Ett tekniskt Handelsstopp kan exempelvis göras om det finansiella instrumentet åsatts felaktig information eller om tekniska fel påverkar prissättningen av det finansiella instrumentet. Ett tekniskt Handelsstopp kan avse ett enskilt finansiellt instrument eller ett Marknadssegment Manuellt avslut i finansiellt instrument som Handelsstoppats i enlighet med punkt 5.8.3, ska rapporteras i enlighet med punkt Medlemmen ska omgående informera Börsen om sådant Manuellt avslut. 16 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

23 Handelsregler Vid Handelsstopp enligt punkt och annullerar Börsen inneliggande Order Börsen kan besluta att handeln efter ett Handelsstopp ska återupptas genom ny Anmälningsperiod följt av ett nytt Öppningsförfarande och därpå följande Kontinuerlig handel Ett beslut om Handelsstopp, respektive ett beslut om återupptagande av handel efter Handelsstopp och formerna för detta, offentliggörs av Börsen. 5.9 avbruten/begränsad HANDEL TILL FÖLJD AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER TEKNISKT FEL Vid händelser eller omständigheter som, enligt Börsens mening, påverkar Börsens möjlighet att upprätthålla en väl fungerade handel, eller om ett tekniskt system fallerar och detta riskerar att på ett allvarligt sätt skada Handelssystemet, Börsen, någon Medlem eller emittent, kan Börsen vidta någon eller några av nedanstående åtgärder. Avbryta handeln Begränsa handelsmöjligheterna Fördröja öppning eller stängning av handeln Åtgärderna enligt punkt kan begränsas till ett särskilt Marknadssegment, visst finansiellt instrument, viss Medlem eller viss typ av anslutning Ett avbrytande av handeln ska inte gälla längre än vad som oundgängligen behövs. Som riktlinjer gäller följande: om mindre än 25 procent av marknaden (med marknaden avses summan av Medlemmars genomsnittliga marknadsandel vid Börsen under den senaste 12-månadersperioden) saknar kontakt med Handelssystemet ska handeln inte avbrytas, om mellan 25 procent och 75 procent av marknaden saknar kontakt med Handelssystemet ska Börsen göra en bedömning i det enskilda fallet om handeln ska fortgå eller avbrytas, och om mer än 75 procent av marknaden saknar kontakt med Handelssystemet ska handeln avbrytas om inte Börsen bedömer att en väl fungerande handel ändå kan upprätthållas Handeln ska återupptas senast när Medlemmar som representerar 75 procent av marknaden åter har kontakt med Handelsystemet och Börsen bedömer att en väl fungerande handel kan upprätthållas Om Börsen avbrutit handeln, eller om Öppningsförfarandet fördröjts med mer än en (1) timma, kan Börsen besluta om en förlängning av tiden för Kontinuerlig handel den aktuella Handelsdagen En förlängning av den Kontinuerliga handeln får inte överstiga tiden för avbrottet eller fördröjningen vid Öppningsförfarandet. En förlängd handelstid får dock inte understiga femton (15) Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 17

24 18 Handelsregler minuter Medlemmarna ska informeras om åtgärder enligt punkterna 5.9.1, och i rimlig tid före genomförandet av åtgärden under förutsättningen att en fördröjning av åtgärden inte medför en risk för förvärrat fel/skada. I händelse av risk för förvärrat fel/skada ska Medlemmen informeras så snart som möjligt. Vid avbruten handel kan ett återupptagande av handeln ske tidigast tio (10) minuter efter det att Börsen informerat om upphävandet, såvida inte Börsen redan tidigare kommunicerat tidpunkt för återupptagande av handeln En åtgärd enligt punkterna 5.9.1, eller kommuniceras till Medlemmarna genom Marknadsmeddelande. Medlemmen ska, om möjligt, informera sina kunder köp OCH FÖRSÄLJNING AV ETT BOLAGS EGNA AKTIER För köp och försäljning av ett bolags egna aktier, som inte sker med stöd av 7 kap. 6 LVPM, finns regler i Börsens regelverk för emittenter. Bland annat anges där följande: köp av ett bolags egna aktier får, med undantag för Blockaffärer, under en dag uppgå till högst en fjärdedel av den genomsnittliga dagsomsättningen på Börsen i aktien under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka under vilken köpet eller försäljningen äger rum, köp eller försäljning av ett bolags egna aktier får endast ske till ett pris som ligger inom den Spread som gäller vid Avslutstidpunkten - detta gäller även vid Blockaffärer - och köp eller försäljning av ett bolags egna aktier får inte ske under de sista trettio (30) minuterna av den Kontinuerliga handeln clearing OCH AVVECKLING Tre dagars likvidschema gäller för samtliga Avslut, dock gäller att parterna till ett Manuellt avslut får komma överens om ett annat likvidschema Clearing och avveckling av Avslut ska ske genom en av Börsen erkänd clearingorganisation Svenska Fondhandlareföreningens regler för handel och avveckling av värdepapper ska i tillämpliga delar tillämpas på samtliga Avslut. 18 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

25 Övrigt 19 6 övrigt 6.1 avgifter Medlemmen ska till Börsen erlägga avgifter för Börsens tjänster. Avgifterna utgår enligt vid var tid gällande prislista som fastställs av Börsen Börsen kan besluta om förändringar av avgifterna. Medlemmen ska snarast informeras därom. En höjning av avgifterna får träda ikraft tidigast trettio (30) dagar efter sådant meddelande Förändring av avgifter ska meddelas på sätt och inom tid som anges i punkt nedan Om Medlemmen inte erlägger avgift enligt gällande prislista kan Börsen besluta om upphörande av medlemskapet varpå rätten till handel vid Börsen förfaller för Medlemmen. 6.2 ansvarsbegränsningar Börsen eller Medlemmen ska under inga omständigheter göras ansvarig för fel som uppkommit genom händelser utanför deras kontroll (force majeure), exempelvis krig, blixtnedslag, arbetskonflikt, brand, elavbrott, ändrade myndighetsbestämmelser etc. samt inte heller för avbrott i datakommunikation eller förlust av information och data Föreligger hinder för Börsen att helt eller delvis verkställa åtgärd på grund av omständighet som anges i punkt får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört, om möjligt. Om Börsen till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, ska Börsen inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 6.3 medlems ANSVAR Medlem ansvarar för samtliga händelser som följer av åtgärder som vidtas via Medlemmens uppkoppling mot Handelssystemet, oavsett om detta sker av behörig företrädare för Medlemmen eller ej Börsen eller Medlemmen ska inte göras ansvarig för skador till följd av förseningar eller andra brister som uppkommit till följd av händelser enligt punkt Börsen kan inte hållas ansvarig för skador (direkta eller indirekta) till följd av beslut av Börsen i enlighet med dessa medlemsregler. Därutöver ska Börsen under inga omständigheter göras ansvarig för förlorad vinst eller intäkter, eller andra indirekta skador eller följdskador Börsen garanterar inte att Handelssystemet eller andra tillhörande tekniska system är fria från fel eller störningar. Börsens skyldighet gentemot Medlemmen vad avser fel och störningar i Handelsystemet, består i att efter skälig förmåga rätta uppkomna fel eller störningar Börsen kan inte hållas ansvarig för skada som uppkommit till följd av eller i samband med spridning av publik eller icke publik information. Börsen är inte skyldig att upplysa om eller korrigera Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 19

26 20 Övrigt felaktigheter i publik eller icke publik information såvida det inte är enligt Börsens mening är rimligt och kan anses vara av stor betydelse för Medlemmen Ansvarsbegränsningarna i detta kapitel gäller inte vid grov vårdslöshet, bedrägeri eller uppsåtlig misskötsel från endera partens sida. 6.4 ÄNDRINGAR I NGMS MEDLEMSREGLER Börsen förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg i dessa medlemsregler utan Medlems föregående godkännande. Medlemmen är bunden av vid varje tidpunkt gällande regler. Förslag till ändringar eller tillägg ska av Börsen anmälas till Svenska Fondhandlareföreningen, som inom tio (10) vardagar efter anmälan har rätt att påkalla samråd om ändringen och tillägget Ändringar och tillägg till i dessa medlemsregler ska, om inte annat anges, gälla mot Medlemmen trettio (30) dagar efter det att Börsen underrättat av Medlemmen angiven kontaktperson om ändringarna eller tilläggen Om tillägg eller ändringar föranleds av lagstiftning, föreskrifter, domstolsbeslut eller beslut av andra myndigheter, eller om föregående samråd uppenbarligen är onödigt, eller om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till marknadsförhållandena, får Börsen besluta att ändringar och tillägg ska träda i kraft vid en tidigare tidpunkt eller gälla omedelbart utan föregående samråd. Svenska Fondhandlareföreningen ska i sådana fall underrättas om ändringarna eller tilläggen. 6.5 RÄTT ATT ANVÄNDA HANDELSSYSTEMET Börsen upplåter till Medlemmen en icke-exklusiv och icke-överlåtbar nyttjanderätt att genom elektronisk koppling ansluta sig till Handelsystemet i syfte att bereda Medlemmen tillgång till Handelssystemets funktioner. Inga andra rättigheter upplåts eller överlåts Det faller på Medlemmen att på egen tid och bekostnad utveckla och upprätthålla nödvändiga tekniska lösningar och rutiner för elektronisk kommunikation med Handelssystemet. Sådana lösningar ska vara i överensstämmelse med av Börsens från var tid gällande instruktioner och kommunikationsprotokoll Medlemmen får inte bereda tredje part tillgång till Handelssystemets funktioner eller utan Börsens skriftliga godkännande företa några ändringar eller ingrepp i, eller kopiera, Handelssystemets mjukvara eller funktioner. 6.6 immateriella RÄTTIGHETER Handelssystemet består av mjukvara och kommunikationsprotokoll utvecklade av Börsen. Upphovsrätt samt alla andra immateriella rättigheter till Börsens mjukvara, kommunikationsprotokoll, medlemsregler, dokumentation, index, klassifikationer, publikationer, marknadsinformation, statistik och alla andra handlingar som produceras av Börsen, samt eventuella 20 Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB

27 Övrigt 21 ändringar eller modifieringar av dessa, tillkommer och förblir Börsens Börsen har rätt att använda all information som Medlemmen lägger in i Handelssystemet. Börsen har en exklusiv rätt till all information hänförlig till Handelssystemet, inklusive en exklusiv rätt till utgivning, publicering, spridning och kopiering av sådan information. Börsen har rätt att sprida denna information till allmänheten Medlem har inte, utan skriftligt medgivande från Börsen, rätt att använda Börsens varumärke, logotyp eller annan av Börsen ägd immateriell rättighet enligt ovan Börsen åtar sig att inneha nödvändiga immateriella rättigheter till Handelssystemet och de funktioner i systemet som Medlemmen äger rätt att använda under dessa medlemsregler. Vid anspråk från tredje man som hänför sig till att Medlem vid användning av Handelssystemet gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, eller om Medlemmen på annat sätt får kännedom om att rättigheter som tillhör Börsen bestrids, så ska Medlemmen utan dröjsmål underrätta Börsen därom. Intrångsanspråk från tredje man mot Medlemmen ska hanteras av Börsen på Börsens bekostnad och Medlemmen ska inte äga rätt att delta i förhandlingar eller rättegång om så inte begärs av Börsen. Vid sådan begäran är Medlemmen skyldig att biträda Börsen. Om intrång konstateras genom laga kraftvunnen dom kommer Börsen att försöka tillhandahålla motsvarande funktionalitet som inte gör intrång. Om så inte är möjligt har Börsen rätt att modifiera Handelssystemet så att det inte längre gör intrång. Om Medlemmen inte skäligen kan acceptera sådan modifiering så har Medlemmen rätt att avsluta sitt medlemskap i Börsen Börsen är inte ansvarig mot Medlemmen för intrångsanspråk som grundas på att Handelssystemet använts tillsammans med annat system eller produkt som inte ingår i Handelssystemet eller levererats av Börsen Börsens ansvar gentemot Medlemmen för intrångsanspråk är begränsad till vad som anges i denna punkt 6.6 såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Medlemmen kan inte rikta andra anspråk mot Börsen med anledning härav. 6.7 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP MM En uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Uppsägningstiden är trettio (30) dagar Börsen kan avsluta ett medlemskap omedelbart om Medlemmen inte längre uppfyller de krav som gäller enligt dessa regler, eller efter beslut av Börsens disciplinnämnd Börsen kan också avsluta medlemskapet omedelbart om Medlemmen ställer in betalningarna, ansöker om rekonstruktion, inleder ett konkursförfarande eller på annat sätt indikerar insolvens eller fara för insolvens Börsen kan besluta att tillfälligt avstänga Medlemmen från Handelssystemet om Börsen misstänker att Medlemmen inte längre är lämplig, exempelvis om Medlemmen avstängts från andra marknadsplatser eller på annat sätt kan anses olämplig Medlem kan åläggas en sanktion i enlighet med punkt även efter medlemskapets Regler för medlemmar vid Nordic Growth Market NGM AB 21

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget )

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) 1 AVTAL OM DELTAGANDE I HANDEL PÅ AKTIETORGET Gällande från och med den 8 februari 2010 1. Parter ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) X, AB, orgnr, ( Handelsdeltagaren

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Nordic Growth Market REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR Mellan [MENTORNS FIRMA], org.nr [NUMMER], ( Mentorn ), [POSTADRESS], och Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138, ( NGM ), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 STOCKHOLM, (tillsammans Parterna, och var

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa Listan (Alternativa)

Läs mer

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR Mellan [MENTORNS FIRMA], org.nr [NUMMER], ( Mentorn ), [POSTADRESS], och Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138, ( NGM ), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, (tillsammans Parterna, och var

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Pepins Market är en lista för handel i bolag som finansierats via Pepins Group AB s plattform för crowdfunding.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer