Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott"

Transkript

1 ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1. IC Ombud och offentlig försvarare: Advokaten KN 2. LM Ombud och offentlig försvarare: Advokaten GF Ombud: Advokaten BS Saken Grovt insiderbrott Dom Svea hovrätts, avd. 1, dom den 4 januari 2008 i mål B Yrkande Jag yrkar att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom dömer IC och LM för grovt insiderbrott till fängelse. Även om brotten inte rubriceras som grova yrkas att påföljden för var och en av dem bestäms till fängelse. Vidare yrkas att IC ska förpliktas att som förverkat värde av utbyte av brott utge sammanlagt kronor. Av detta belopp ska IC utge kronor privat och kronor som företrädare för sitt bolag S AB. Slutligen yrkas att Högsta domstolen förordnar om kvarstad på så mycket av ICs respektive S AB:s egendom att kronor respektive kronor kan antas bli täckt vid utmätning. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 ÖVERKLAGANDE Sida 2 (9) Framställningen från Ekobrottsmyndigheten Kammaråklagaren Robert Engstedt vid Ekobrottsmyndighetens 6:e kammare i Stockholm har hemställt att riksåklagaren ska överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen. Generaldirektören Gudrun Antemar har överlämnat framställningen hit och i ett eget yttrande tillstyrkt att domen överklagas. Framställningen och yttrandet bifogas. Bakgrund Kort om omständigheterna i målet Försommaren 2006 beslutade det USA-baserade bolaget GE H att lägga ett bud på det svenska bolaget B AB (B). B var noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Budet, 330 kronor per aktie, offentliggjordes den 20 juni Sista betalkurs för aktierna i B den 19 juni 2006 var 282 kronor. B anlitade investmentbanken C som rådgivare vid affären. LM var anställd i C med ansvar för affärer inom Health Care. Han ingick i projektet avseende uppköpet av B. Förhandlingar mellan parterna pågick under maj och juni LM och IC är goda vänner sedan lång tid tillbaka. IC sysslar med offshoreinriktad verksamhet, framförallt olja och gas. Han äger bolaget S AB. Veckorna före offentliggörandet av uppköpsbudet på B förekom ett eller flera telefonsamtal mellan LM och IC. Den 12 juni 2006 sålde IC egna och S AB:s aktier i bl.a. L P. Fråga var om egna aktier och aktier som ägdes av S AB. Samma dag och dagen därpå köpte han totalt aktier i B för sammanlagt drygt 3,2 miljoner kronor för sin egen och S AB:s räkning. Den 21 juni 2006 sålde IC S AB:s samtliga aktier i B. Tre dagar senare sålde han även samtliga egna aktier i B. Den sammanlagda vinsten för affärerna har beräknats till kronor. Den 10 juli 2006 köpte IC för egen räkning lika många aktier i L P som han tidigare sålt. För S AB köpte IC den 10 och 14 juli 2006 sammanlagt aktier i L P. Domarna Tingsrätten dömde såväl LM som IC för grovt insiderbrott. Enligt tingsrätten var det genom den utredning som förebringats ställt utom allt rimligt tvivel att LM vid något tillfälle uppsåtligen hade försett IC med information om att B skulle köpas upp av ett annat företag och att detta har föranlett IC att köpa aktier i B.

3 ÖVERKLAGANDE Sida 3 (9) Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ogillade åtalet. I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten att ett åtal för insiderbrott kan vara styrkt även om åklagaren inte kan visa exakt vilken information som lämnats ut, förutsatt att det ändå är tillförlitligen styrkt att insiderinformation verkligen lämnats ut. Hovrätten fann emellertid att omständigheterna i målet inte så entydigt talade för att ICs köp av aktier i B grundats på insiderinformation eller att sådan lämnats ut till honom av LM att andra tänkbara händelseförlopp i praktiken kunde uteslutas. De berättelser som de tilltalade lämnat var enligt hovrätten inte heller sådana att de kunde lämnas utan avseende. Mot denna bakgrund fann hovrätten att det inte var ställt utom rimligt tvivel att IC och LM gjort sig skyldiga till de åtalade gärningarna. Grunderna för överklagandet Bevisfrågan Den centrala frågan i målet är om det är bevisat att de tilltalade begått de åtalade gärningarna. För att kunna döma IC för insiderbrott krävs att det är bevisat att han fått insiderinformation när han förvärvade aktierna i B. För att kunna döma LM krävs att det är bevisat att han föranlett IC att förvärva aktierna. Bevisning i insidermål När det gäller de relevanta reglerna i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument får jag hänvisa till Ekobrottsmyndighetens yttrande. Enligt 35 kap. 1 rättegångsbalken ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. Bevisprövningen är således fri. En konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att ta hänsyn till varje omständighet som kan vara ägnad att påverka bedömningen av sakfrågorna. En annan konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att fritt värdera bevisningens styrka. I brottmål har åklagaren bevisbördan för de omständigheter som måste föreligga för att den tilltalade ska kunna dömas för brottet. Beviskravet i brottmål brukar uttryckas så att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Som Ekobrottsmyndigheten uttalar lämnas insiderinformation i de allra flesta fall muntligen. Det är ovanligt att åklagaren kan påvisa kontakter under den kritiska tidsperioden mellan insidern och den person som gjort de anmärkningsvärda affärerna. Vidare är det, i de fall åklagaren kan leda i bevis att sådana kontakter förekommit, ovanligt att det går att utreda exakt vad som sagts. Jag delar tingsrättens och hovrättens uppfattning att ett åtal om insiderbrott kan anses styrkt även om åklagaren inte kan visa exakt vad som sagts vid ett samtal

4 ÖVERKLAGANDE Sida 4 (9) mellan insidern och den person som gjort aktieaffären. Det måste vara tillräckligt att det är styrkt att insiderinformation verkligen lämnats ut. I likhet med Ekobrottsmyndigheten anser jag att det för fällande dom bör krävas att den åberopade bevisningen visar att affärerna rimligen måste ha sin förklaring i att insiderinformation överlämnats från insidern till den som utnyttjat informationen. Vid bevisvärderingen ska sannolikheten hos de alternativa händelseförlopp som de tilltalade angett eller som annars är tänkbara vägas in. Utredningen ska med styrka utesluta andra tänkbara händelseförlopp för att det skall anses ställt utom rimligt tvivel att aktieaffärerna skett med kännedom om insiderinformation och föranletts av insidern (jfr NJA 1990 s. 555). Bevisvärderingen i målet Omständigheter som talar för att IC haft insiderinformation vid aktieförvärven IC förvärvade aktierna en kort tid innan budet på B offentliggjordes. För egen del och genom sitt bolag S AB förvärvade IC totalt aktier för drygt 3,2 miljoner kronor. IC finansierade köpet genom försäljning av i stort sett samtliga sina och S AB:s aktier, bl.a. i L P och T. Vidare ökade han belåningen på S AB:s värdepappersdepå hos Erik Penser Fondkommission. Efter köpet av B- aktierna var skulden på depån över kronor. IC genomförde köpen på ett forcerat sätt. På kort tid köpte han ett stort antal aktier i B. IC stod för en stor del av handeln i B-aktien den 12 juni. Under dagen omsattes totalt aktier. Av dessa handlades aktier internt inom SEB. IC stod för ungefär 45 procent av den övriga handeln i aktien. Fr.o.m. kl t.o.m. kl den 12 juni köpte han för S AB:s räkning aktier genom Erik Penser Fondkommission. Betalkursen steg under denna tid från 261 till 269 kronor. Från kl. 16:03 t.o.m. kl. 16:22 köpte IC aktier via sin privata depå hos Nordea. Betalkursen steg under denna tid till 276 kronor. Från kl t.o.m. kl. 16:22 var det endast IC som köpte akter i B. Det var alltså IC själv som drev upp kursen. Senare på eftermiddagen förvärvade IC ytterligare aktier i B såväl genom Erik Penser Fondkommission som genom Nordea och betalade då som mest 278 kronor. Av de fyra köporder IC lämnat via Internet till Nordea framgår att han angett kurslimit, dvs. det högsta pris han var beredd att betala, till kronor. När han lägger in sina köporder hos Nordea hade han som mest betalat 269 kronor för de aktier han köpt genom Erik Penser Fondkommission. Även av de inspelade mäklarsamtalen från den 12 juni framgår att IC varit anmärkningsvärt angelägen att förvärva aktier i B. IC uppgav att det viktiga var att mäklaren fick in så många aktier som möjligt upp till Mäklaren upplyste IC om att omsättningen var liten och att den under dagen uppgått till endast aktier. Vidare upplyste han att man förstör kursbilden helt och hållet om man köper allt för aggressivt. Mäklaren fann ICs sätt att handla så

5 ÖVERKLAGANDE Sida 5 (9) anmärkningsvärt att han rapporterade det till andra inom Erik Penser Fondkommission som rapporterade vidare till Stockholmsbörsen. I sammanhanget bör också nämnas att index för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (OMXS30) den 12 juni 2006 föll med 1,67 procent. Dagen efter att uppköpserbjudandet i B offentliggjorts sålde IC samtliga aktier i B. Ett par veckor senare köpte IC på nytt aktier i bl.a. L P, såväl för egen del som för S AB. IC och LM är goda vänner sedan lång tid tillbaka. De har haft en relativt stark personlig koppling och bl.a. vid ett par tillfällen hjälpt varandra ekonomiskt. LM har varit engagerad i förhandlingarna om det i målet aktuella uppköpserbjudandet. Det har förekommit ett eller flera telefonsamtal mellan IC och LM under veckorna före uppköpserbjudandet varvid B diskuterats. IC visste enligt egen uppgift inget om B annat än att det var verksamt inom Health Care. Han visste att LM arbetade inom detta område. IC uppgav vid häktningsförhandlingen att LM sagt att B var en uppköpskandidat. De redovisade omständigheterna talar mycket starkt för att ICs köp av aktierna i B grundats på insiderinformation avseende det förestående uppköpsbudet. ICs förklaring till aktieförvärven IC hävdar att han beslutade sig för att sälja sina aktier i L P efter att priset på denna aktie gått ned under en längre period. Han sökte då andra aktier att investera i och hittade då B som han investerat i under 1990-talet. Som tingsrätten och hovrätten funnit måste emellertid ICs försäljning av aktierna i bl.a. L P ha gjorts för att finansiera köpet av B-aktier. För detta talar inte minst det faktum att han efter försäljningen av B-aktierna åter investerade i de aktier han tidigare under lång tid innehaft. IC säger sig ha blivit intresserad av B p.g.a. kursutvecklingen. Kursen hade först gått rätt upp och sedan rätt ner. När han köpte aktierna var kursen på uppgång igen efter en kraftig nedgång. IC hade också på bl.a. olika sidor på Internet inhämtat information om B. Mycket av informationen tydde på att det kunde bli ett uppköp, något han inte utifrån sina kunskaper själv kunde bedöma. Enligt ICs förklaring har det således berott på rena tillfälligheter att han just före det att uppköpserbjudandet offentliggjordes kom att intressera sig för och köpa aktier i B. IC har uppgett att han tidigare omsatt aktier för 5-6 miljoner kronor per år. Sedan han 2001 flyttade utomlands har handeln minskat väsentligt. IC saknade kunskaper om verksamheten i B. Det förefaller mycket riskfyllt att endast utifrån tidigare kursrörelser och allmänna uppgifter om att B kunde komma att bli föremål för ett uppköp köpa aktier för drygt 3,2 miljoner kronor. IC har dessutom finansierat köpet genom att sälja i princip alla aktier

6 ÖVERKLAGANDE Sida 6 (9) han innehade och dessutom öka sin belåning. Vissa av de sålda aktierna hade IC innehaft under lång tid. Vidare är ICs förklaring till varför han köpte aktier i B inte förenlig med det sätt på vilket aktieköpen genomfördes. IC var anmärkningsvärt angelägen om att på kort tid förvärva en större kvantitet aktier. Han var också beredd att betala mer för aktierna än andra aktörer på marknaden. Det avslut som skett närmast innan IC påbörjade sina köp hade skett till betalkursen 260 kronor. IC betalade som mest 278 kronor under den korta tid han handlade på eftermiddagen den 12 juni. Mäklaren talade om för IC att omsättningen på B-aktien var låg och att det fanns få aktier till salu. Trots detta lade IC samtidigt som inköpen via Erik Penser Fondkommission pågick in köporder till Nordea via Internet. Han kom därmed att konkurrera med sig själv om att köpa B-aktier. I de köporder IC lade hos Nordea angav han en limit som låg sex kronor över vad han dittills som mest betalat för de aktier han köpt genom Erik Penser Fondkommission. Om IC skulle ha agerat endast utifrån tidigare kursrörelser och allmänna uppgifter om att B kunde komma att bli föremål för uppköp hade det saknats anledning att forcera igenom köpen och betala de priser för aktien som det varit fråga om. Till detta kommer att IC redan dagen efter budet sålde samtliga aktier i B. Han investerade sedan i de aktier han tidigare ägt, bl.a. L P. Sistnämnda bolag var verksamt inom den bransch IC själv verkade i och han hade under lång tid ägt aktier i bolaget. Sammanfattande bedömning beträffande IC Enligt min uppfattning kan ICs förvärv av aktier i B endast ha sin förklaring i att han haft kännedom om det förestående uppköpsbudet avseende B. Utredningen i målet talar således med sådan styrka emot det händelseförlopp IC hänfört sig till att det får anses ställt utom rimligt tvivel att han genomfört aktieaffärerna med kännedom om den aktuella insiderinformationen. Genom sin erfarenhet när det gäller aktiehandel måste IC ha insett att det var fråga om icke offentliggjorda, inte allmänt kända omständigheter som var ägnade att väsentligt påverka priset på B-aktien. Har LM lämnat insiderinformation till IC? LM hävdar att han vid ett tillfälle blivit uppringd av IC som då ställde frågor om B. LM svarade endast i allmänna ordalag att det var ett bra bolag. Enligt LM var B-aktien känslig. Få aktier omsattes och den omsättning som skedde ledde lätt till kursändringar. Det är svårt att dölja stora transaktioner i en sådan aktie. LM anser därför att B-aktien var den sämsta tänkbara aktien för insidertransaktioner. Enligt LM var det sammanlagt omkring 230 personer hos B, i andra bolag och på olika advokatbyråer som hade insiderinformation avseende budet.

7 ÖVERKLAGANDE Sida 7 (9) När LM hördes under förundersökningen kunde han inte erinra sig att han över huvud taget talat med IC om B. I domstolarna hävdar han att B behandlats vid ett telefonsamtal med IC. Enligt IC är det fråga om flera samtal. IC har uppgett att LM sagt att B var en uppköpskandidat. Det finns inget i utredningen som tyder på att IC under den aktuella tiden haft kontakt med någon annan än LM angående B. IC bodde sedan flera år tillbaka utomlands och var verksam inom en helt annan bransch än B. Om någon annan hade lämnat insiderinformationen till IC skulle det ha saknats anledning för honom att under förundersökningen berätta om sina kontakter med vännen LM. Det får därför anses ställt utom rimligt tvivel att LM uppsåtligen lämnat informationen om det kommande uppköpet till IC och därigenom föranlett honom att förvärva aktierna i B. Påföljdsfrågan m.m. I likhet med tingsrätten anser jag att brotten på grund av den vinst som IC gjort på affärerna och då LM utnyttjat en exklusiv position i finansbranschen ska bedömas som grova. I samma riktning talar det förhållandet att uppköpserbjudanden erfarenhetsmässigt medför stora kursändringar. I Ekobrottsmyndighetens yttrande framförs uppfattningen att såväl grovt insiderbrott som brott av normalgraden ska anses som ett brott av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse. Enligt Ekobrottsmyndigheten ger varken karaktären hos de aktuella gärningarna eller de tilltalades personliga förhållanden anledning att frångå normalpåföljden varför IC och LM bör dömas till fängelse. Jag delar Ekobrottsmyndighetens uppfattning i denna fråga och får hänvisa till myndighetens yttrande. Då det inte kan anses oskäligt ska vinningen av brottet förklaras förverkad. Vid fällande dom bör kvarstadsyrkandet bifallas då det skäligen kan befaras att IC undandrager sig att betala värdet av den förverkade egendomen. Frågan om prövningstillstånd Enligt 2 första stycket 3 förordningen (1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten handlägger myndigheten mål som avser lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Inom åklagarväsendet är det således endast Ekobrottsmyndigheten som handlägger mål om bl.a. insiderbrott. Inom Ekobrottsmyndigheten handläggs dessa mål vid myndighetens 6:e kammare i Stockholm. I motsats till vad som är fallet inom domstolsväsendet har handläggningen av målen p.g.a. deras karaktär koncentrerats till några specialiserade åklagare. Vid den aktuella kammaren finns också specialiserade poliser och ett antal finansiella experter. Enligt 3 förordningen med instruktion för Ekobrottsmyndigheten ska myndigheten utveckla metoder för att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Myndigheten ska särskilt följa och analysera utveckling-

8 ÖVERKLAGANDE Sida 8 (9) en av den ekonomiska brottsligheten, följa rättstillämpningen och utarbeta förslag till åtgärder. I Ekobrottsmyndighetens yttrande uttalas att hovrätternas avgöranden angående oegentligheter på finansmarknaderna ofta får stor uppmärksamhet inte minst i massmedia. Avgörandena röner alltid stort intresse och får ofta en stor spridning. Domarnas prejudicerande betydelse kan i vissa fall vara stor. Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det därför alltid en risk för att även hovrättsdomar som är svåra att förena med förarbeten och tidigare rättspraxis får genomslag. Marknadsmissbrukslagen trädde i kraft den 1 juli De ändringar som skedde i förhållande till vad som gällde enligt 2000 års insiderstrafflag innebar bl.a. att straffansvaret för insiderbrott utvidgades. Enligt Ekobrottsmyndigheten ökade antalet anmälningar om insiderbrott betydligt under 2006 jämfört med 2005 och ökningen har fortsatt under Under 2006 anmäldes 102 brott mot marknadsmissbrukslagen. Motsvarande siffra för 2007 uppgår till cirka 160. Med hänsyn till att fråga är om ny lagstiftning och att antalet anmälningar ökar finns det enligt min uppfattning generellt sett ett behov av vägledande uttalanden från Högsta domstolen beträffande tillämpningen av marknadsmissbrukslagen. Målet gäller frågan om hur bevisningen i målet ska värderas. Bevisfrågor är i och för sig generellt sett inte lämpade för en prövning av Högsta domstolen. Detta hindrar emellertid inte att en prövning av en bevisvärderingsfråga i vissa fall kan förväntas komma att vara av sådan betydelse för rättstillämpningen att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. Huvudfrågan i insidermål är ofta om åklagaren förmått styrka att den person som köpt eller sålt aktier haft tillgång till insiderinformation. Som framgått i det föregående lämnas sådan information i de allra flesta fall muntligen. Om åklagaren kan påvisa kontakter under den kritiska tidsperioden mellan insidern och den person som gjort de anmärkningsvärda affärerna är det ovanligt att det går att utreda exakt vad som sagts. Den av åklagaren åberopade bevisningen syftar därför oftast till att visa att affärerna rimligen måste ha sin förklaring i att insiderinformation överlämnats från insidern till den som utnyttjat informationen. Därvid ska sannolikheten hos de alternativa händelseförlopp som de tilltalade angett vägas in. Bevisläget ser därför ofta ut på ett liknande sätt som i det nu aktuella målet. Att Högsta domstolen tar ställning till den bevisning som åberopats i målet och lägger fast normerna för bevisvärderingen i mål om insiderbrott skulle därför vara av praktisk betydelse för de åklagare och domare som handlägger mål av detta slag. Jag anser därför i likhet med Ekobrottsmyndigheten att ett avgörande i Högsta domstolen skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Högsta domstolen har tidigare meddelat prövningstillstånd i ett mål angående insiderbrott (mål B , rotel 16). Huvudförhandling i målet kommer att

9 ÖVERKLAGANDE Sida 9 (9) hållas den 13 februari Den centrala frågan i det målet är vad som är att anse som insiderinformation enligt 1 marknadsmissbrukslagen. Vidare kan gränsdragningen mellan insiderbrott av normalgraden och det grova brottet samt frågan om påföljdsval komma att aktualiseras. I riksåklagarens överklagande uttalas att omständigheterna i målet är väl utredda och bevisläget tydligt. Bevisfrågorna synes därför inte komma att ställas på sin spets i det målet. Bevisning m.m. Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Guntra Åhlund Lars Persson Kopia till: Ekobrottsmyndigheten, Rättsenheten (EBM B-2008/0007) Ekobrottsmyndigheten, 6:e kammaren i Stockholm (EB )

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 1 (11) Chefsåklagaren Lars Persson 2007-01-17 Ert ÅM 2007/0082 Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott Klagande

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Rättsavdelningen 2011-01-17 ÅM 2011/0129 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 maj 2015 Ö 2861-14 KLAGANDE BJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat LO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 januari 2013 B 380-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART S B Ombud och offentlig försvarare: Advokat R B SAKEN

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd)

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-07-07 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2004 B 2129-02 KLAGANDE 1. B.J. Offentlig försvarare och ombud: advokaten L.S. 2. M.G. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m.

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-01-23 ÅM 2007/7140 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-12-19 Ö 4645-07 Rotel 26 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum 2016-09-22 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt ÖVERKLAGANDE Sida 1 (7) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren Motpart A Ombud:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-01-16 ÅM 2012/0164 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (7) Byråchefen My Hedström 2012-09-25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

En modernare rättegång några utvecklingsområden

En modernare rättegång några utvecklingsområden PM 1 (5) En modernare rättegång några utvecklingsområden Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 (prop. 2004/05:131). Den syftade till att skapa förutsättningar för ett

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen

Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 4661-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART LV Offentlig försvarare och ombud: advokaten OB SAKEN Vårdslös skatteuppgift ÖVERKLAGADE

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2470-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till SM 1. BM 2. FP SAKEN Misshandel ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2895-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till US 1. A-BS 2. HS SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2015-05-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-04-24 B 1791-15 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2016 Ö 795-16 ANSÖKANDE STAT Republiken Turkiet MOTPART IC Offentlig försvarare: Advokat ES SAKEN Prövning enligt 18 lagen

Läs mer