Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott"

Transkript

1 ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1. IC Ombud och offentlig försvarare: Advokaten KN 2. LM Ombud och offentlig försvarare: Advokaten GF Ombud: Advokaten BS Saken Grovt insiderbrott Dom Svea hovrätts, avd. 1, dom den 4 januari 2008 i mål B Yrkande Jag yrkar att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom dömer IC och LM för grovt insiderbrott till fängelse. Även om brotten inte rubriceras som grova yrkas att påföljden för var och en av dem bestäms till fängelse. Vidare yrkas att IC ska förpliktas att som förverkat värde av utbyte av brott utge sammanlagt kronor. Av detta belopp ska IC utge kronor privat och kronor som företrädare för sitt bolag S AB. Slutligen yrkas att Högsta domstolen förordnar om kvarstad på så mycket av ICs respektive S AB:s egendom att kronor respektive kronor kan antas bli täckt vid utmätning. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 ÖVERKLAGANDE Sida 2 (9) Framställningen från Ekobrottsmyndigheten Kammaråklagaren Robert Engstedt vid Ekobrottsmyndighetens 6:e kammare i Stockholm har hemställt att riksåklagaren ska överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen. Generaldirektören Gudrun Antemar har överlämnat framställningen hit och i ett eget yttrande tillstyrkt att domen överklagas. Framställningen och yttrandet bifogas. Bakgrund Kort om omständigheterna i målet Försommaren 2006 beslutade det USA-baserade bolaget GE H att lägga ett bud på det svenska bolaget B AB (B). B var noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Budet, 330 kronor per aktie, offentliggjordes den 20 juni Sista betalkurs för aktierna i B den 19 juni 2006 var 282 kronor. B anlitade investmentbanken C som rådgivare vid affären. LM var anställd i C med ansvar för affärer inom Health Care. Han ingick i projektet avseende uppköpet av B. Förhandlingar mellan parterna pågick under maj och juni LM och IC är goda vänner sedan lång tid tillbaka. IC sysslar med offshoreinriktad verksamhet, framförallt olja och gas. Han äger bolaget S AB. Veckorna före offentliggörandet av uppköpsbudet på B förekom ett eller flera telefonsamtal mellan LM och IC. Den 12 juni 2006 sålde IC egna och S AB:s aktier i bl.a. L P. Fråga var om egna aktier och aktier som ägdes av S AB. Samma dag och dagen därpå köpte han totalt aktier i B för sammanlagt drygt 3,2 miljoner kronor för sin egen och S AB:s räkning. Den 21 juni 2006 sålde IC S AB:s samtliga aktier i B. Tre dagar senare sålde han även samtliga egna aktier i B. Den sammanlagda vinsten för affärerna har beräknats till kronor. Den 10 juli 2006 köpte IC för egen räkning lika många aktier i L P som han tidigare sålt. För S AB köpte IC den 10 och 14 juli 2006 sammanlagt aktier i L P. Domarna Tingsrätten dömde såväl LM som IC för grovt insiderbrott. Enligt tingsrätten var det genom den utredning som förebringats ställt utom allt rimligt tvivel att LM vid något tillfälle uppsåtligen hade försett IC med information om att B skulle köpas upp av ett annat företag och att detta har föranlett IC att köpa aktier i B.

3 ÖVERKLAGANDE Sida 3 (9) Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ogillade åtalet. I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten att ett åtal för insiderbrott kan vara styrkt även om åklagaren inte kan visa exakt vilken information som lämnats ut, förutsatt att det ändå är tillförlitligen styrkt att insiderinformation verkligen lämnats ut. Hovrätten fann emellertid att omständigheterna i målet inte så entydigt talade för att ICs köp av aktier i B grundats på insiderinformation eller att sådan lämnats ut till honom av LM att andra tänkbara händelseförlopp i praktiken kunde uteslutas. De berättelser som de tilltalade lämnat var enligt hovrätten inte heller sådana att de kunde lämnas utan avseende. Mot denna bakgrund fann hovrätten att det inte var ställt utom rimligt tvivel att IC och LM gjort sig skyldiga till de åtalade gärningarna. Grunderna för överklagandet Bevisfrågan Den centrala frågan i målet är om det är bevisat att de tilltalade begått de åtalade gärningarna. För att kunna döma IC för insiderbrott krävs att det är bevisat att han fått insiderinformation när han förvärvade aktierna i B. För att kunna döma LM krävs att det är bevisat att han föranlett IC att förvärva aktierna. Bevisning i insidermål När det gäller de relevanta reglerna i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument får jag hänvisa till Ekobrottsmyndighetens yttrande. Enligt 35 kap. 1 rättegångsbalken ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. Bevisprövningen är således fri. En konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att ta hänsyn till varje omständighet som kan vara ägnad att påverka bedömningen av sakfrågorna. En annan konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att fritt värdera bevisningens styrka. I brottmål har åklagaren bevisbördan för de omständigheter som måste föreligga för att den tilltalade ska kunna dömas för brottet. Beviskravet i brottmål brukar uttryckas så att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Som Ekobrottsmyndigheten uttalar lämnas insiderinformation i de allra flesta fall muntligen. Det är ovanligt att åklagaren kan påvisa kontakter under den kritiska tidsperioden mellan insidern och den person som gjort de anmärkningsvärda affärerna. Vidare är det, i de fall åklagaren kan leda i bevis att sådana kontakter förekommit, ovanligt att det går att utreda exakt vad som sagts. Jag delar tingsrättens och hovrättens uppfattning att ett åtal om insiderbrott kan anses styrkt även om åklagaren inte kan visa exakt vad som sagts vid ett samtal

4 ÖVERKLAGANDE Sida 4 (9) mellan insidern och den person som gjort aktieaffären. Det måste vara tillräckligt att det är styrkt att insiderinformation verkligen lämnats ut. I likhet med Ekobrottsmyndigheten anser jag att det för fällande dom bör krävas att den åberopade bevisningen visar att affärerna rimligen måste ha sin förklaring i att insiderinformation överlämnats från insidern till den som utnyttjat informationen. Vid bevisvärderingen ska sannolikheten hos de alternativa händelseförlopp som de tilltalade angett eller som annars är tänkbara vägas in. Utredningen ska med styrka utesluta andra tänkbara händelseförlopp för att det skall anses ställt utom rimligt tvivel att aktieaffärerna skett med kännedom om insiderinformation och föranletts av insidern (jfr NJA 1990 s. 555). Bevisvärderingen i målet Omständigheter som talar för att IC haft insiderinformation vid aktieförvärven IC förvärvade aktierna en kort tid innan budet på B offentliggjordes. För egen del och genom sitt bolag S AB förvärvade IC totalt aktier för drygt 3,2 miljoner kronor. IC finansierade köpet genom försäljning av i stort sett samtliga sina och S AB:s aktier, bl.a. i L P och T. Vidare ökade han belåningen på S AB:s värdepappersdepå hos Erik Penser Fondkommission. Efter köpet av B- aktierna var skulden på depån över kronor. IC genomförde köpen på ett forcerat sätt. På kort tid köpte han ett stort antal aktier i B. IC stod för en stor del av handeln i B-aktien den 12 juni. Under dagen omsattes totalt aktier. Av dessa handlades aktier internt inom SEB. IC stod för ungefär 45 procent av den övriga handeln i aktien. Fr.o.m. kl t.o.m. kl den 12 juni köpte han för S AB:s räkning aktier genom Erik Penser Fondkommission. Betalkursen steg under denna tid från 261 till 269 kronor. Från kl. 16:03 t.o.m. kl. 16:22 köpte IC aktier via sin privata depå hos Nordea. Betalkursen steg under denna tid till 276 kronor. Från kl t.o.m. kl. 16:22 var det endast IC som köpte akter i B. Det var alltså IC själv som drev upp kursen. Senare på eftermiddagen förvärvade IC ytterligare aktier i B såväl genom Erik Penser Fondkommission som genom Nordea och betalade då som mest 278 kronor. Av de fyra köporder IC lämnat via Internet till Nordea framgår att han angett kurslimit, dvs. det högsta pris han var beredd att betala, till kronor. När han lägger in sina köporder hos Nordea hade han som mest betalat 269 kronor för de aktier han köpt genom Erik Penser Fondkommission. Även av de inspelade mäklarsamtalen från den 12 juni framgår att IC varit anmärkningsvärt angelägen att förvärva aktier i B. IC uppgav att det viktiga var att mäklaren fick in så många aktier som möjligt upp till Mäklaren upplyste IC om att omsättningen var liten och att den under dagen uppgått till endast aktier. Vidare upplyste han att man förstör kursbilden helt och hållet om man köper allt för aggressivt. Mäklaren fann ICs sätt att handla så

5 ÖVERKLAGANDE Sida 5 (9) anmärkningsvärt att han rapporterade det till andra inom Erik Penser Fondkommission som rapporterade vidare till Stockholmsbörsen. I sammanhanget bör också nämnas att index för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (OMXS30) den 12 juni 2006 föll med 1,67 procent. Dagen efter att uppköpserbjudandet i B offentliggjorts sålde IC samtliga aktier i B. Ett par veckor senare köpte IC på nytt aktier i bl.a. L P, såväl för egen del som för S AB. IC och LM är goda vänner sedan lång tid tillbaka. De har haft en relativt stark personlig koppling och bl.a. vid ett par tillfällen hjälpt varandra ekonomiskt. LM har varit engagerad i förhandlingarna om det i målet aktuella uppköpserbjudandet. Det har förekommit ett eller flera telefonsamtal mellan IC och LM under veckorna före uppköpserbjudandet varvid B diskuterats. IC visste enligt egen uppgift inget om B annat än att det var verksamt inom Health Care. Han visste att LM arbetade inom detta område. IC uppgav vid häktningsförhandlingen att LM sagt att B var en uppköpskandidat. De redovisade omständigheterna talar mycket starkt för att ICs köp av aktierna i B grundats på insiderinformation avseende det förestående uppköpsbudet. ICs förklaring till aktieförvärven IC hävdar att han beslutade sig för att sälja sina aktier i L P efter att priset på denna aktie gått ned under en längre period. Han sökte då andra aktier att investera i och hittade då B som han investerat i under 1990-talet. Som tingsrätten och hovrätten funnit måste emellertid ICs försäljning av aktierna i bl.a. L P ha gjorts för att finansiera köpet av B-aktier. För detta talar inte minst det faktum att han efter försäljningen av B-aktierna åter investerade i de aktier han tidigare under lång tid innehaft. IC säger sig ha blivit intresserad av B p.g.a. kursutvecklingen. Kursen hade först gått rätt upp och sedan rätt ner. När han köpte aktierna var kursen på uppgång igen efter en kraftig nedgång. IC hade också på bl.a. olika sidor på Internet inhämtat information om B. Mycket av informationen tydde på att det kunde bli ett uppköp, något han inte utifrån sina kunskaper själv kunde bedöma. Enligt ICs förklaring har det således berott på rena tillfälligheter att han just före det att uppköpserbjudandet offentliggjordes kom att intressera sig för och köpa aktier i B. IC har uppgett att han tidigare omsatt aktier för 5-6 miljoner kronor per år. Sedan han 2001 flyttade utomlands har handeln minskat väsentligt. IC saknade kunskaper om verksamheten i B. Det förefaller mycket riskfyllt att endast utifrån tidigare kursrörelser och allmänna uppgifter om att B kunde komma att bli föremål för ett uppköp köpa aktier för drygt 3,2 miljoner kronor. IC har dessutom finansierat köpet genom att sälja i princip alla aktier

6 ÖVERKLAGANDE Sida 6 (9) han innehade och dessutom öka sin belåning. Vissa av de sålda aktierna hade IC innehaft under lång tid. Vidare är ICs förklaring till varför han köpte aktier i B inte förenlig med det sätt på vilket aktieköpen genomfördes. IC var anmärkningsvärt angelägen om att på kort tid förvärva en större kvantitet aktier. Han var också beredd att betala mer för aktierna än andra aktörer på marknaden. Det avslut som skett närmast innan IC påbörjade sina köp hade skett till betalkursen 260 kronor. IC betalade som mest 278 kronor under den korta tid han handlade på eftermiddagen den 12 juni. Mäklaren talade om för IC att omsättningen på B-aktien var låg och att det fanns få aktier till salu. Trots detta lade IC samtidigt som inköpen via Erik Penser Fondkommission pågick in köporder till Nordea via Internet. Han kom därmed att konkurrera med sig själv om att köpa B-aktier. I de köporder IC lade hos Nordea angav han en limit som låg sex kronor över vad han dittills som mest betalat för de aktier han köpt genom Erik Penser Fondkommission. Om IC skulle ha agerat endast utifrån tidigare kursrörelser och allmänna uppgifter om att B kunde komma att bli föremål för uppköp hade det saknats anledning att forcera igenom köpen och betala de priser för aktien som det varit fråga om. Till detta kommer att IC redan dagen efter budet sålde samtliga aktier i B. Han investerade sedan i de aktier han tidigare ägt, bl.a. L P. Sistnämnda bolag var verksamt inom den bransch IC själv verkade i och han hade under lång tid ägt aktier i bolaget. Sammanfattande bedömning beträffande IC Enligt min uppfattning kan ICs förvärv av aktier i B endast ha sin förklaring i att han haft kännedom om det förestående uppköpsbudet avseende B. Utredningen i målet talar således med sådan styrka emot det händelseförlopp IC hänfört sig till att det får anses ställt utom rimligt tvivel att han genomfört aktieaffärerna med kännedom om den aktuella insiderinformationen. Genom sin erfarenhet när det gäller aktiehandel måste IC ha insett att det var fråga om icke offentliggjorda, inte allmänt kända omständigheter som var ägnade att väsentligt påverka priset på B-aktien. Har LM lämnat insiderinformation till IC? LM hävdar att han vid ett tillfälle blivit uppringd av IC som då ställde frågor om B. LM svarade endast i allmänna ordalag att det var ett bra bolag. Enligt LM var B-aktien känslig. Få aktier omsattes och den omsättning som skedde ledde lätt till kursändringar. Det är svårt att dölja stora transaktioner i en sådan aktie. LM anser därför att B-aktien var den sämsta tänkbara aktien för insidertransaktioner. Enligt LM var det sammanlagt omkring 230 personer hos B, i andra bolag och på olika advokatbyråer som hade insiderinformation avseende budet.

7 ÖVERKLAGANDE Sida 7 (9) När LM hördes under förundersökningen kunde han inte erinra sig att han över huvud taget talat med IC om B. I domstolarna hävdar han att B behandlats vid ett telefonsamtal med IC. Enligt IC är det fråga om flera samtal. IC har uppgett att LM sagt att B var en uppköpskandidat. Det finns inget i utredningen som tyder på att IC under den aktuella tiden haft kontakt med någon annan än LM angående B. IC bodde sedan flera år tillbaka utomlands och var verksam inom en helt annan bransch än B. Om någon annan hade lämnat insiderinformationen till IC skulle det ha saknats anledning för honom att under förundersökningen berätta om sina kontakter med vännen LM. Det får därför anses ställt utom rimligt tvivel att LM uppsåtligen lämnat informationen om det kommande uppköpet till IC och därigenom föranlett honom att förvärva aktierna i B. Påföljdsfrågan m.m. I likhet med tingsrätten anser jag att brotten på grund av den vinst som IC gjort på affärerna och då LM utnyttjat en exklusiv position i finansbranschen ska bedömas som grova. I samma riktning talar det förhållandet att uppköpserbjudanden erfarenhetsmässigt medför stora kursändringar. I Ekobrottsmyndighetens yttrande framförs uppfattningen att såväl grovt insiderbrott som brott av normalgraden ska anses som ett brott av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse. Enligt Ekobrottsmyndigheten ger varken karaktären hos de aktuella gärningarna eller de tilltalades personliga förhållanden anledning att frångå normalpåföljden varför IC och LM bör dömas till fängelse. Jag delar Ekobrottsmyndighetens uppfattning i denna fråga och får hänvisa till myndighetens yttrande. Då det inte kan anses oskäligt ska vinningen av brottet förklaras förverkad. Vid fällande dom bör kvarstadsyrkandet bifallas då det skäligen kan befaras att IC undandrager sig att betala värdet av den förverkade egendomen. Frågan om prövningstillstånd Enligt 2 första stycket 3 förordningen (1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten handlägger myndigheten mål som avser lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Inom åklagarväsendet är det således endast Ekobrottsmyndigheten som handlägger mål om bl.a. insiderbrott. Inom Ekobrottsmyndigheten handläggs dessa mål vid myndighetens 6:e kammare i Stockholm. I motsats till vad som är fallet inom domstolsväsendet har handläggningen av målen p.g.a. deras karaktär koncentrerats till några specialiserade åklagare. Vid den aktuella kammaren finns också specialiserade poliser och ett antal finansiella experter. Enligt 3 förordningen med instruktion för Ekobrottsmyndigheten ska myndigheten utveckla metoder för att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Myndigheten ska särskilt följa och analysera utveckling-

8 ÖVERKLAGANDE Sida 8 (9) en av den ekonomiska brottsligheten, följa rättstillämpningen och utarbeta förslag till åtgärder. I Ekobrottsmyndighetens yttrande uttalas att hovrätternas avgöranden angående oegentligheter på finansmarknaderna ofta får stor uppmärksamhet inte minst i massmedia. Avgörandena röner alltid stort intresse och får ofta en stor spridning. Domarnas prejudicerande betydelse kan i vissa fall vara stor. Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det därför alltid en risk för att även hovrättsdomar som är svåra att förena med förarbeten och tidigare rättspraxis får genomslag. Marknadsmissbrukslagen trädde i kraft den 1 juli De ändringar som skedde i förhållande till vad som gällde enligt 2000 års insiderstrafflag innebar bl.a. att straffansvaret för insiderbrott utvidgades. Enligt Ekobrottsmyndigheten ökade antalet anmälningar om insiderbrott betydligt under 2006 jämfört med 2005 och ökningen har fortsatt under Under 2006 anmäldes 102 brott mot marknadsmissbrukslagen. Motsvarande siffra för 2007 uppgår till cirka 160. Med hänsyn till att fråga är om ny lagstiftning och att antalet anmälningar ökar finns det enligt min uppfattning generellt sett ett behov av vägledande uttalanden från Högsta domstolen beträffande tillämpningen av marknadsmissbrukslagen. Målet gäller frågan om hur bevisningen i målet ska värderas. Bevisfrågor är i och för sig generellt sett inte lämpade för en prövning av Högsta domstolen. Detta hindrar emellertid inte att en prövning av en bevisvärderingsfråga i vissa fall kan förväntas komma att vara av sådan betydelse för rättstillämpningen att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. Huvudfrågan i insidermål är ofta om åklagaren förmått styrka att den person som köpt eller sålt aktier haft tillgång till insiderinformation. Som framgått i det föregående lämnas sådan information i de allra flesta fall muntligen. Om åklagaren kan påvisa kontakter under den kritiska tidsperioden mellan insidern och den person som gjort de anmärkningsvärda affärerna är det ovanligt att det går att utreda exakt vad som sagts. Den av åklagaren åberopade bevisningen syftar därför oftast till att visa att affärerna rimligen måste ha sin förklaring i att insiderinformation överlämnats från insidern till den som utnyttjat informationen. Därvid ska sannolikheten hos de alternativa händelseförlopp som de tilltalade angett vägas in. Bevisläget ser därför ofta ut på ett liknande sätt som i det nu aktuella målet. Att Högsta domstolen tar ställning till den bevisning som åberopats i målet och lägger fast normerna för bevisvärderingen i mål om insiderbrott skulle därför vara av praktisk betydelse för de åklagare och domare som handlägger mål av detta slag. Jag anser därför i likhet med Ekobrottsmyndigheten att ett avgörande i Högsta domstolen skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Högsta domstolen har tidigare meddelat prövningstillstånd i ett mål angående insiderbrott (mål B , rotel 16). Huvudförhandling i målet kommer att

9 ÖVERKLAGANDE Sida 9 (9) hållas den 13 februari Den centrala frågan i det målet är vad som är att anse som insiderinformation enligt 1 marknadsmissbrukslagen. Vidare kan gränsdragningen mellan insiderbrott av normalgraden och det grova brottet samt frågan om påföljdsval komma att aktualiseras. I riksåklagarens överklagande uttalas att omständigheterna i målet är väl utredda och bevisläget tydligt. Bevisfrågorna synes därför inte komma att ställas på sin spets i det målet. Bevisning m.m. Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Guntra Åhlund Lars Persson Kopia till: Ekobrottsmyndigheten, Rättsenheten (EBM B-2008/0007) Ekobrottsmyndigheten, 6:e kammaren i Stockholm (EB )

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 1 (11) Chefsåklagaren Lars Persson 2007-01-17 Ert ÅM 2007/0082 Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott Klagande

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-11 B 5612-09 Rotel 14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-02-08 B 273-12 Rotel 3 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 26 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2009 Ö 5345-08 SÖKANDE AH Ombud: Advokat ED MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson

SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson SACG - 27 november 2014 Kammaråklagare Henrik Rasmusson Tingsrätten Påföljd: Fängelse 1 år - Uppsåt - Allvarligt slag - Stor ekonomisk skada - Risk för tredje man - Enkelt att genomföra - Goda intäkter

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2008 Ö 108-07 KLAGANDE 1. TO 2. CO Ombud för 1 och 2: Förbundsjurist AO MOTPART Länsförsäkringar Älvsborg, 562500-4337 Box 1107

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 643-06 KLAGANDE Malmstolen AB, 556194-7846 Strandvägen 19 444 31 Stenungsund Ombud: SS MOTPART MS Ombud: PN SAKEN Preskription

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri

Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri Sida 1 (7) Datum Byråchefen My Hedström 2014-11-05 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart NKD Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-12-21 B 4533-09 Rotel 19. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-12-21 B 4533-09 Rotel 19. Ert datum SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-12-21 B 4533-09 Rotel 19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AWA./. riksåklagaren ang. människosmuggling; nu fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

DOM 2010-11-17 Stockholm

DOM 2010-11-17 Stockholm 1 Rotel 030104 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 19 december 2008 i mål nr B 5627-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Karin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-02-02 B 2798-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. Högsta

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet

Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet Överklagande Sida 1 (7) Rättsavdelningen 2012-10-10 ÅM 2012/6707 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-05 B 1803-09 Rotel 17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 Ö 2441-11 KLAGANDE MS-R MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Vittnesersättning (partssakkunnig) ÖVERKLAGAT

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri

MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-09 B 5014-11 Rotel 29 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MH./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri (Hovrättens

Läs mer

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling Svarsskrivelse Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2813-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm M./. Riksåklagaren angående människosmuggling m.m. Högsta domstolen har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) Mål nr meddelat i Stockholm den 29 januari 2003 Ö 4380-01 KLAGANDE 1. TV4 Aktiebolag, 556242-7152, Tegeluddsvägen 3, 115 79 STOCKHOLM 2. TV Spartacus Kommanditbolag,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer