Inspektion av arkivvården vid Verket för högskoleservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av arkivvården vid Verket för högskoleservice"

Transkript

1 Tillsynsavdelningen Dnr RA / (8) Inspektion av arkivvården vid Verket för högskoleservice Verket för högskoleservice (VHS) inspekterades av Riksarkivet den 4 november Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten vid myndigheten. Den senaste inspektionen genomfördes brevledes år 2005 (dnr /1052) och avsåg enbart VHS:s arkivredovisning. VHS fick då föreläggande att uppdatera arkivbeskrivningen, upprätta en arkivförteckning samt tillse att boxar förses med unikt volymsignum. Redovisning av vidtagna åtgärder inkom till Riksarkivet i december Närvarande vid inspektionen: Från Verket för högskoleservice Administrativ chef Registrator Metodutvecklare (del av inspektionen) Från Riksarkivet Anna-Kristina Andersson, arkivarie Nora Liljeholm, arkivarie FÖRELÄGGANDEN Riksarkivet konstaterar att en översyn av arkivverksamhet vid Verket för högskoleservice är nödvändig då brister finns inom ett flertal områden. Verket för högskoleservice ska därför senast den 1 mars 2010 inkomma med en detaljerad plan över hur och när bristerna ska åtgärdas. VHS ska därefter lämna en avstämningsrapport senast den 31 augusti 2010 samt slutredovisning den 31 januari Åtgärdsplanen ska innehålla följande områden Utreda vilka handlingar som är allmänna handlingar och som ska tillföras myndighetens arkiv (RA-FS 1997:4, 3 kap. 1 ). Skapa rutiner för att handlingar efter avslutad handläggning flyttas till arkivlokal eller motsvarande som uppfyller Riksarkivets krav (RA-FS 2006:1, 6 kap.12, RA-FS 1997:3, 3 kap. 1 ). Planera för hur elektroniska handlingar som upprättas i ett system som är gemensamt ska kunna skiljas åt så de kan överföras till bevarande hos respektive myndighet (RA-FS 2009:1, 3 kap. 3 ).

2 2 (8) Se till att de elektroniska handlingar som utgörs av VHS:s webbsida överförs till bevarande (RA-FS 2009:1, 4 kap. 1, RA-FS 2009:2 3 kap. 9 ). Upprätta en strategi för bevarande samt dokumentation i den utsträckning som behövs till myndighetens samtliga elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1, 3 kap. 1 och 5 kap.). Se till att allmänna handlingar som utgörs av ljud- och bildupptagningar överförs till bevarande (RA-FS 1997:4, 4 kap. 1 ). Kontrollera och se till att aktomslag uppfyller kraven (RA-FS 2006:1, 7 kap. 1 och 2006:4, 4 kap. 6 ). Pröva förutsättningarna för gallring samt skapa rutiner för regelbunden gallring (RA-FS 1997:4, 7 kap. 1, 3 ). Dokumentera tillämpningen av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6 (ändr. 1997:6), RA-FS 2004:2 (ändr. 2005:1 och 2006:6), RA-FS 2004:3, RA-FS 2006:5 och 2007:1 (ändr. 2008:3). Skapa rutiner för uppdatering av arkivbeskrivningen (RA-FS 1997:4, 6 kap. 1 alternativt RA-FS 2008:4, 6 kap. 5-6 ). Skapa rutiner för uppdatering av arkivförteckningen (RA-FS 1997:4, 6 kap. 3 alternativt RA-FS 2008:4, 6 kap. 18 ). Kontrollera arkivlokalens skydd mot vatten och skadlig fukt (RA-FS 1997:3, 9 kap. 1 ) INSPEKTIONEN 1. Ansvar och organisation Funktionen för registratur och arkiv är placerad inom den administrativa enheten. Ansvarsförhållandena i fråga om arkivvården är oklara. Den administrativa chefen har det övergripande ansvaret för arkivet medan registratorn har ansvar för vissa delar av arkivvården. Enheterna har hittills ansvarat för avställning och gallring av de handlingar som bildas inom den egna enhetens verksamhet. För elektroniska handlingar har ansvaret varit uppdelat per system och systemansvarig. Uppdatering av arkivredovisningen har inte hanterats av myndigheten utan av konsult eller projektanställd arkivarie som har tagits in vid behov. Merparten av de anställda vid VHS känner inte till myndighetens arkivredovisning. I övrigt gjordes bedömningen att det inom VHS delvis finns kunskap om arkivregelverket och den lagstiftning som styr hanteringen av allmänna handlingar, men den borde vara bättre.

3 3 (8) Olika funktioner vid myndigheten ansvarar för upphandling skrivare, kopiatorer och annat skrivmateriel. Receptionen ansvarar för upphandling av papper och IT-stöd för upphandling av skrivare och kopiatorer. Enligt uppgift från VHS beaktas Riskarkivets krav. Det finns även en mall för leverantörsförsäkran som eventuellt används vid upphandling av papper och andra produkter. Eventuellt kommer VHS verksamhet rörande upphandling att övergå till en annan myndighet. När verksamhet överförs från en myndighet till en annan och arkivhandlingar samt pågående ärenden även måste flyttas över, beslutar Riksarkivet om överlämnande och införlivande av handlingar till den nya myndighetens arkiv. 2. Styrdokument VHS har en del styrdokument som berör arkivverksamheten. Delegationsordning eller dokument som beskriver ansvarsfördelningen avseende arkivvården saknas. VHS kommer att påbörja ett arbete med att se över och fastställa ansvar och roller. Vid VHS finns både en diarieplan och en dossierplan. Den senare började användas i januari 2008 och är framtagen efter myndighetens processer. En e- postpolicy finns vid myndigheten och för att hantera personadresserad post används fullmakt. VHS har en dokumenthanteringsplan som till stora delar är inaktuell då den hänvisar till upphävda föreskrifter som ersatts av andra. Vid inspektionen uppkom frågan om hur många olika styrdokument beträffande arkivet en myndighet måste ha. Beträffande arkivredovisningen enligt RA-FS 2008:4 ska myndigheten kunna presentera en arkivbeskrivning, en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar och en arkivförteckning. Detta innebär att olika uppgifter beträffande arkivet och dess handlingar kan registreras i ett system och presenteras på olika sätt. Därutöver har Riksarkivet krav dokumentation av tillämpningen för de generella gallringsföreskrifterna och krav på olika sorts dokumentationer, t.ex. dokumentation av elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1, 5 kap.), strategi för bevarande (RA-FS 2009:1, 3 kap. ). 3. Arkivbildning Diarieföring VHS använder tre diarier för att registrera handlingar: ett diarium för allmänna ärenden som bl.a. avser avtal, ett för bedömningsärenden (Diabed) och ett för upphandlingsärenden. För samtliga diarier används Diabas. Två av diarierna, det för allmänna ärenden och det för bedömningsärenden, togs i drift år 1999 medan diariet för upphandlingsärenden inrättades år I samtliga diarier finns skannade handlingar men rutinerna är olika. Alla handlingar i

4 4 (8) bedömningsärenden skannans till Diabed, till det allmänna diariet skannas avtal och i diariet för upphandlingsärenden finns skannade handlingar sporadiskt. Ett tidigare diarium har tagits ut på papper med stöd av RA-MS 1996:12. Handlingarna ordnas efter dossierplan i diarienummerordning och årsvis. Det saknas dock enhetliga rutiner för avställning av dossiererna till arkivet. Handlingar till det allmänna diariet förvaras vid registrator i ca ett år och placeras sedan i arkivet. För upphandlingsärenden finns inga rutiner för avställning. Bedömningsärenden är gallringsbara och förvaras enbart i ett så kallat närarkiv under bevarandetiden. Övriga handlingar Myndigheten har även handlingar som inte hanteras i diarierna. Framförallt används ett antal system och applikationer som på olika sätt rör antagningsprocessen till universitet och högskolor. VHS har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor biträda vid antagning. Detta innebär att VHS bl.a. ansvarar för drift och utveckling av antagningssystemet NyA och delar av webbplatsen som hanterar ansökningar till kurser och program på universitet och högskolor. VHS uppdrag regleras med avtal mellan lärosätena och VHS. VHS anlitar ett skanningsföretag i Strömsund för de ansökningshandlingar som kommer in på papper. Efter skanning förs filerna in i NyA och pappershandlingarna förvaras hos skanningsföretaget. Merparten av ansökningar sker dock vis webbplatsen Till NyA överförs också uppgifter om slutbetyg från gymnasieskolan. Uppgifterna hämtas från betygsdatabasen BEDA där gymnasieskolorna sedan 1999 har kunnat lägga in slutbetygen elektroniskt. I BEDA kan uppgifterna omfattas av sekretess men efter att de överförts till NyA blir de offentliga. Uppgifterna från BEDA levereras även till Statistiska centralbyrån som använder dem för statistikbearbetning åt Skolverket. VHS ansvarar även för applikationen för högskoleprovsanmälan (HP). Denna består dels av webbplatsen där de som vill göra provet kan anmäla sig och betala sin anmälningsavgift, dels en administrativ del för lärosätena som administrerar proven. Applikationen övertogs från Göteborgs universitet. Ytterligare två webbplatser/applikationer ligger under VHS ansvar: en webbplats där universitet och högskolor kan annonser lediga studieplatser ( och en webbplats med förslag på examensarbeten ( Enligt VHS kommer webbplatsen för lediga studieplatser eventuellt att läggas ned. För hanteringen av administrativa handlingar använder VHS sedan maj 2009 Palasso för personal- och löneadministrativa handlingar. Enligt arkivförteckningen användes tidigare myndighetens system för räkenskaper,

5 5 (8) Agersso, även för löneutbetalning. Systemet Reach me används för att hantera ansökningar vid rekrytering. 4. Framställning och hantering av handlingar Elektroniska handlingar VHS ansvarar för driften av samtliga verksamhetssystem förutom NyA som driftas externt. VHS är systemägare till flertalet av verksamhetssystemen, bl.a. BEDA, NyA, HP och Nationella exjobbpoolen. I flera fall är systemen en del av en myndighetsövergripande process där olika myndigheter hämtar eller lämnar uppgifter i ett gemensamt system. Vid inspektionen framkom att det var oklart vilken myndighet som har arkivansvar för de olika uppgifterna. VHS ansvar för antagningsregistret regleras i SFS 1993: kap. 1. För uppgifter i NyA har Riksarkivet i samband med framtagandet av RA-FS 2007:1 fört resonemanget att NyA ur arkivbildningssynpunkt är ett gemensamt register eftersom även högskolor använder det i handläggningen av ärenden. Vid inspektionen diskuterade när i antagningsprocessen ansvaret för handlingarna övergår från VHS till det enskilda lärosätet. Ansvaret borde övergå i samband med beslut om antagning. Vissa uppgifter överförs även till studieregistret Ladok. Enligt RA-FS 2009:1, 3 kap. 3 tredje punkten ska myndigheten planera för hur elektroniska handlingar som upprättas i ett system som är gemensamt ska kunna skiljas åt så de kan överföras till bevarande hos respektive myndighet. Om ansvaret för bevarande av uppgifter i något fall är oklart ska VHS utreda frågan om arkivansvar. Vid VHS tillämpas en systemförvaltningsmodell för verksamhetssystemen. Säkerhetsrutinerna bedöms av VHS vara goda. Några informationsförluster har t.ex. inte inträffat vid hårt söktryck då webbplatsen gått ner. Samtliga loggar finns bevarade. För de administrativa systemen och diarierna är det inte klarlagt om logg- eller historikfiler finns. Till verksamhetssystemen och studieregistret Ladok finns teknisk dokumentation upprättad. Dokumentationen är dock inte samlad och till vissa övertagna system som HP har dokumentationen upplevts som bristfällig. VHS arbetar för att göra HP-systemet självdokumenterande. En övergripande förståelsedokumentation enligt Riksarkivets föreskrifter om elektroniska handlingar tycks saknas. Det är också oklart om det finns dokumentation för de administrativa systemen och diarierna. En samlad strategi för bevarande, det vill säga beskrivning av myndighetens åtgärder för att säkerställa ett bevarande av handlingarna, saknas för samtliga system. Någon överföring av elektroniska handlingar till system för bevarande eller bevarandeexemplar har inte skett på VHS. Elektroniska handlingar från det tidigare antagningssystemet har överlämnats till Riksarkivet. Äldre versioner av VHS externa webbsida har inte bevarats.

6 6 (8) Handlingar på papper För VHS handlingar på papper saknas enhetliga rutiner. De tre funktionerna med egna diarier hanterar handlingarna olika. Akter som hör till det allmänna diariet ligger i aktomslag och förvaras i arkivboxar. Bedömningsärendena omsluts av ett vikt A5-ark och upphandlingsärendena saknar aktomslag. Som påpekats tidigare saknas även enhetliga rutiner för avställning av pappershandlingar. I arkivlokalen fanns ett flertal hyllmeter handlingar i upphandlingsärenden som inte rensats från skadligt material enligt RA-FS 2006:1såsom plastfickor och gem. I akterna fanns dessutom handlingar på andra databärare än papper, t.ex. på optiska skivor. Riksarkivet har flera mediespecifika föreskrifter med olika krav på förvaring och hantering för olika databärare. Handlingar på papper ska därför ska inte förvaras tillsammans med handlingar på andra databärare. Ljud och bild VHS har ett antal filmer som visats på Sveriges televisions program för samhällsinformation, Anslagstavlan. Filmerna förvaras hos en tjänsteman och finns från 1999 och framåt. Inspelningsformat och speltid var okänt. Foton, digitala bilder, kartor och ritningar finns inte vid VHS. 5. Gallring I förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor finns bestämmelser om gallring i antagningsregistret. Enligt 4 kap. 6 ska uppgifter om en student gallras senast fem år efter det att uppgifter senast påförts. Denna bestämmelse reglerar således gallring av uppgifter om student enligt 4 kap. 2 samma förordning i det nuvarande systemet NyA. Riksarkivet har även beslutat om myndighetsspecifika gallringsföreskrifter för VHS. Vid inspektionstillfället fanns två gällande föreskrifter: RA-MS 1996:12 om gallring av uppgifter i diarieföringssystemet Diabas II efter att sökvägar tagits ut på papper och RA-MS 2001:23 om gallring av pappersakter respektive elektroniska akter i förfrågningar och preliminära bedömningar av behörighet beträffande svensk och utländsk utbildning. Formuleringen i den senare föreskriften är ska det vill säga att akterna måste gallras enligt den frist som anges. Gallringsfristen räknas från ärendets avslutandedatum. Pappersakterna som enbart innehåller inkomna handlingar, har gallrats. De elektroniska akterna hanteras i diariet för bedömningsärenden, Diabed. Dessa akter är fullständiga eftersom samtliga handlingar skannas till diariet. Någon gallring av de elektroniska akterna har däremot inte verkställts. Vid stickprov i diariet återfanns elektroniska akter från år 2000 som troligtvis borde ha gallrats. Eventuellt är bestämmelsen om gallring av elektroniska akter inte känd hos myndigheten alternativt har myndigheten omvärderat behovet av att bevara akter.

7 7 (8) Beträffande VHS tillämpning av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter saknas dokumentation av tillämpningen för flera av dessa. VHS har en inaktuell dokumenthanteringsplan med hänvisningar till upphävda föreskrifter medan hänvisning till gällande föreskrifter saknas. Tillämpningen kan dokumenteras genom att en ny dokumenthanteringsplan upprättas där samtliga tillämpningsbeslut ingår. Utifrån de generella bestämmelserna ska planen redovisa gallringsfrister för de specifika handlingstyper som är aktuella för den egna verksamheten. Vid inspektionstillfället diskuterades även bevarandet av inresande (utländska) studenters antagningshandlingar. Enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor (RA-FS 2007:1 ä. RA-FS 2008:3), som även omfattar VHS, bör anmälan med bilagor för en antagen student som inte registrerats i studieregister bevaras. VHS hade uppmärksammat bestämmelsen i samband med inspektion och var eventuellt intresserade av att få gallra även dessa antagningshandlingar. Då brister i gallringsruiner och kännedom om gällande gallringsföreskrifter konstaterats är det nödvändigt att VHS utreder och prövar förutsättningarna för gallring. VHS bör bland annat se över behovet av tillämpning av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter och en eventuell ändring av RA-MS 2001:23 om gallring av akter i förfrågningar och preliminära bedömningar av behörighet beträffande svensk och utländsk utbildning. 6. Arkivredovisning Arkivbeskrivning Arkivbeskrivning finns upprättad men den har inte uppdaterats sedan år Uppdatering bör göras vid varje verksamhetsförändring som påverkar arkivbildningen. Vid uppdateringen ska den äldre versionen av arkivbeskrivningen bevaras. I nuvarande arkivbeskrivning bör redovisningen av sökingångar till arkivet eventuellt kompletteras med de sökbegrepp som används. Vid en uppdatering av arkivbeskrivningen kan VHS utgå från 5-6 RA-FS 2008:4. Arkivförteckning Vid VHS finns en arkivförteckning upprättad enligt allmänna arkivschemat, RA-FS 1997:4, 6 kap, 7. VHS har arbetat med en processkartläggning för huvudprocesserna och kommer att fortsätta med vissa delprocesser och stödprocesserna. Arbetet har bland annat resulterat i en dossierplan. Enligt VHS kan denna eventuellt utvecklas och anpassas till en klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4. Arkivförteckningen är uppdaterad t.o.m. år då en projektanställd arkivarie genomförde ett ordnings- och förteckningsarbete. VHS får uppdatera t.o.m. lämplig brytpunkt och förteckna arkivet enligt allmänna arkivschemat. Enligt RA-FS 2008:4 ska redovisning enligt allmänna arkivschemat vara

8 8 (8) avslutad senast den 1 januari Bestämmelserna i RA-FS 2008:4 får tillämpas på handlingar som tillkommit från och med den 1 januari 2009 och ska tillämpas på handlingar som tillkommer efter den 1 januari Arkivförteckningen redovisar inte samtliga typer av arkivhandlingar. Framförallt saknas redovisning av handlingar i IT-systemen, t.ex. HP, BEDA. Reach me. Diarierna och Agresso redovisas på systemnivå i arkivförteckningen. Handlingar som upprättats för publicering finns delvis förtecknade. Förekomsten av handlingar som upprättats för publicering är inte heller ordentligt kartlagd vilket innebär att det kan finnas handlingar som inte är förtecknade. VHS redovisar gallrade handlingar i separata gallringsprotokoll. Vid inspektionstillfället genomfördes tre stickprovskontroller för att via de tre diarierna återsöka handlingar. Vid samtliga återsökningar återfanns de eftersökta handlingarna. Pappersakten för bedömningsärendet var dock inte komplett eftersom upprättade handlingar inte sorteras in i akten (se avsnitt 5. Gallring). 7. Arkivlokaler Någon grundlig kontroll av arkivlokalerna genomfördes inte vid inspektionstillfället. Riksarkivet kan dock vid ett senare tillfälle komma att inspektera arkivlokal och närarkiv. År 2004 fick VHS ett medgivande från Riksarkivet om att ta lokalen i bruk. VHS har bytt kontorslokaler men arkivet förvaras i samma lokal som tidigare. Arkivlokalen är placerad i byggnadens källarplan på Karlavägen 108 (nummer Gr D 210). Andra hyresgäster har tillgång till och har egna lokaler på källarplanet. Behörigheten till arkivlokalen är reglerad och nyckel hämtas hos registrator. I taket på arkivlokalen upptäcktes fläckar liknande fuktrosor. I underlaget till medgivandet om att ta arkivlokalen i bruk finns inget antecknat om dessa fläckar. Enligt RA-FS 1997:3 9 kap. 1 ska arkivlokalen skydda handlingarna mot vatten och skadlig fukt. För att utreda om fläckarna är tecken på fuktskador eller annan skada ska utrymmet ovan kartläggas och förekomsten av eventuell tidigare vattenläcka undersökas. Riksarkivet kan vid behov genomföra ett rådgivande besök. Anna-Kristina Andersson arkivarie

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 Närvarande Från Statens geotekniska institut: administrativ chef, arkivansvarig registrator, arkivredogörare, HIT-ansvarig

Läs mer

Tillsynsavdelningen Dnr RA /3975 Maria Nordström

Tillsynsavdelningen Dnr RA /3975 Maria Nordström Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Svenska Kraftnät Riksarkivet (RA) inspekterade den 18 november 2009 arkivvården vid Svenska kraftnät (SvK). Närvarande: Från Svenska Kraftnät Arkivarie

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg 1 (1) Beslut Datum 2013-08-16 Dnr RA 231-2013/1524 Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Arbetsmiljöverket, distriktet

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på.

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på. Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Post- och telestyrelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 8 december 2008 arkivvården vid Post- och telestyrelsen

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Avdelningen för tillsyn Inspektionsrapport 1 (6) N. Liljeholm Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Riksarkivet har genomfört en inspektion av arkivvården hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Stockholms universitet, Universitetsförvaltningen den 23 september 2013 Riksarkivet (RA) inspekterade arkivverksamheten vid Stockholms universitet under tre dagar den

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Datum Dnr RA /5817

Datum Dnr RA /5817 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Skolinspektionen Närvarande Från Skolinspektionen: arkivarie arkivarie IT-chef (medverkande vid punkt 4 framställning och 6 arkivredovisning) undervisningsråd (medverkande

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014

Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014 1 (5) Bilaga 1 Inspektionsrapport 2014-06-02 Dnr RA 231-2014/1433 Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014 Närvarande Från Högskolan Väst arkivarie högskoledirektör (del av inspektion)

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle 1 (7) Tillsynsavdelningen T Ståhle Inspektion av arkivvården vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket inspekterades av Riksarkivet den 11 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Tillsynsavdelningen Dnr RA /2900 E Berndtsson

Tillsynsavdelningen Dnr RA /2900 E Berndtsson Inspektionsrapport 1(6) Inspektion av arkivvården vid Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen Uppsala universitet inspekterades av Riksarkivet den 14 16 april 2015. Utöver inspektionen av den centrala

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverkets avdelning Inspektion Nord, distriktet Falun (INF) den 4 juni 2013 Närvarande Från distriktet Falun (INF): administratör verksarkivarie Från Riksarkivet:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012.

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. Plats: Synskadades Riksförbunds lokaler på Sandsborgsvägen 52 i Enskede Närvarande: Från Synskadades Riksförbund: kanslichef,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Lunds universitet under tre dagar den 20 22 maj 2014 dels vid Universitetsförvaltningen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1(5) Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1. Sammanfattning Även databaser och andra elektroniska handlingar ingår i Statens historiska museers (SHMM) arkiv och ska redovisas med detta.

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-12-08 Dnr RA 231-2015/9964 U Hofverberg. Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet

Tillsynsavdelningen 2015-12-08 Dnr RA 231-2015/9964 U Hofverberg. Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet, UHR, inspekterades av Riksarkivet den 24 november 2015. Inspektionen aviserades i

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Göteborg 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/4181 Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Göteborg Inledning Riksarkivet inspekterade

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Umeå den 29 oktober 2014

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Umeå den 29 oktober 2014 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Umeå den 29 oktober 2014 Närvarande: Från Regionala etikprövningsnämnden i Umeå: administrativ sekreterare Från Riksarkivet: Angelica

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014 Närvarande: Från Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete: Från Riksarkivet: Angelica

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Hovrätten över Skåne och Blekinge

Inspektion av arkivvården vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 1(5) Inspektion av arkivvården vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 1. Sammanfattning Arkivvården vid hovrätten är väsentligen godtagbar; dock ska arkivredovisningen kompletteras med uppgifter om hovrättens

Läs mer

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län 1 (2) Beslut 2013-12-09 Dnr RA 232-2013/3424 Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivet inspekterade arkivvården

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt 1 (7) Tillsynsavdelningen Ulrica Hofverberg 2015-10-20 Dnr RA 232-2015/8287 Örebro tingsrätt Box 383 701 47 Örebro 1 Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt Riksarkivet inspekterade den 8 oktober

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

Inspektionsrapport 1(7) 2011-09-15 Dnr RA 231-2011/3154

Inspektionsrapport 1(7) 2011-09-15 Dnr RA 231-2011/3154 Inspektionsrapport 1(7) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Patent- och registreringsverket (PRV) Riksarkivet (RA) inspekterade den 24 augusti 2011 arkivvården vid PRV.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Forum för levande historia

Inspektion av arkivvården vid Forum för levande historia 1(5) Inspektion av arkivvården vid Forum för levande historia 1. Sammanfattning Arkivvården vid Forum för levande historia (FLH) är eftersatt till den grad att den får sägas vara mindre god. FLH måste

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB

Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB 1(5) Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB 1. Sammanfattning Enligt arkivförordningen (1991:446) 3 ska handlingarna i ett ärende arkiveras när ärendet slutbehandlats. I fråga om diarier

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB

Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB Handläggare: Harald Löfgren Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1757/15 Sida 1 (7) 2015-04-01 SSA 2015:4 Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB Närvarande från bolaget: Boris Amsköld

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Karlstads universitet den 19 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Karlstads universitet den 19 april 2013 1 (6) 2013-05-06 Dnr RA 231-2013/1574 Inspektion av arkivvården vid Karlstads universitet den 19 april 2013 Närvarande Från Karlstads universitet: arkivarie, ledningskansliet huvudregistrator, ledningskansliet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Polismyndigheten i Västra Götaland Polisområde Skaraborg Box Skövde

Polismyndigheten i Västra Götaland Polisområde Skaraborg Box Skövde 1 (2) Beslut Datum 2013-09-09 Dnr VALA 231-2013/4044 Polismyndigheten i Västra Götaland Polisområde Skaraborg Box 143 541 23 Skövde Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket, distriktet i Umeå den 30 maj 2013 Närvarande: Från Arbetsmiljöverket: tillsynsdirektör administratör administratör

Läs mer

1(7) Tillsynsavdelningen Dnr RA /1571

1(7) Tillsynsavdelningen Dnr RA /1571 1(7) Inspektion av arkivvården vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Närvarande Från SMHI: Enhetschef Enhet Arkiv och registratur Huvudregistrator Från Riksarkivet: Ingegerd Dahlberg

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-11-25 DNR 9.3-16647/11 SSA 2011:13 Skarpnäcks skola, Att: Patrik Forshage Kopia: Utbildningsförvaltningen, Astrid

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå 1 (1) Beslut Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Stiftelsen Norrlandsfonden Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014 Närvarande Från IF Metalls arbetslöshetskassa: kassaföreståndare omprövningshandläggare föräkringsansvarig

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Brottsoffermyndigheten. Riksarkivet inspekterade den 14 december 2015 arkivvården vid Brottsoffermyndigheten.

Inspektion av arkivvården vid Brottsoffermyndigheten. Riksarkivet inspekterade den 14 december 2015 arkivvården vid Brottsoffermyndigheten. INSPEKTIONSRAPPORT 1 (8) Tillsynsenheten Patrik Höij Inspektion av arkivvården vid Brottsoffermyndigheten Riksarkivet inspekterade den 14 december 2015 arkivvården vid Brottsoffermyndigheten. Närvarande:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-11318/09 SID 1 (7) 2009-11-26 SSA 2009:23 Länsrätten i Stockholm Att. Rose-Marie Sundström HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Polismyndigheten i Halland Box Halmstad

Polismyndigheten i Halland Box Halmstad 1 (1) Beslut Datum 2013-09-09 Dnr RA 232-2013/2703 Polismyndigheten i Halland Box 1031 30110 Halmstad Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Hallands län, Halmstad Riksarkivet

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Norrmalms stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar hos Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-2038/2014 Sida 1 (7) 2014-05-02 SSA 2014:05 Hantering av allmänna handlingar hos Norrmalms stadsdelsförvaltning Närvarande från Norrmalms stadsdelsförvaltning:

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2009-02-17 DNR 9.3-19392/08 SSA 2009:2 Österåker-Östra Ryds församling Att: Jan Bonander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-2045/14 Sida 1 (9) 2014-06-02 SSA 2014:07 Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB Närvarande från bolaget: Anne Tawastman

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖRBYSKOLAN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖRBYSKOLAN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2010-05-31 DNR 9.3-21578/09 SSA 2010:9 Örbyskolan, Att: Lennart Östlund Kopia: Utbildningsförvaltningen, Agnetha Styrwoldt-Alfheim

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) får konstatera att Riksutställningar (RU) arbetar seriöst och målinriktat med arkivvården, men att det nu, antagligen

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9640/14 Sida 1 (7) 2014-11-17 SSA 2014:16 Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Närvarande från bolaget:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014 Närvarande Från Handelsanställdas arbetslöshetskassa: kassaföreståndare digitaliseringsansvarig, Eskilstuna applikations-

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Uppsala tingsrätt den 28 november 2014

Inspektion av arkivvården vid Uppsala tingsrätt den 28 november 2014 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Uppsala tingsrätt den 28 november 2014 Närvarande: Från Uppsala tingsrätt: Arkivarie Chefsadministratör Från Riksarkivet: Patrik Höij, arkivarie Inledning Riksarkivet

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Exploateringskontoret

Hantering av allmänna handlingar hos Exploateringskontoret Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1695/2015 Sida 1 (8) 2015-06-17 SSA 2015:09 Hantering av allmänna handlingar hos Exploateringskontoret Närvarande från förvaltningen:

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9442/14 Sida 1 (7) 2014-10-30 SSA 2014:13 Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Närvarande från bolaget: Catarina

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2196/13 SSA 2013:4 Äldreförvaltningen Att: Barbara Ahlmark HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Förelägganden efter genomförd inspektion vid Umeå universitet

Förelägganden efter genomförd inspektion vid Umeå universitet 1 (5) Umeå universitet 901 87 Umeå Förelägganden efter genomförd inspektion vid Umeå universitet Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Umeå universitet den 16-18 september 2014 vid dels universitetsförvaltningen,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Skövde

Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Skövde 1 (10) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-05-29 Dnr RA 231-2015/499 Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Skövde Riksarkivet inspekterade den 15 april

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2193/13 SSA 2013:3 Stockholms Hamn AB Att: Gun Rudeberg HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Arkivhandbok för Karolinska Institutet

Arkivhandbok för Karolinska Institutet Arkivhandbok för Karolinska Institutet Diarienummer: 1-814/2014 Version: 1.0 Fastställd: 2014-12-15 Giltig fr.o.m.: 2014-12-15 Arkivhandboken innehåller övergripande riktlinjer gällande arkivering vid

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Nya föreskrifter Désirée Veschetti Holmgren

Nya föreskrifter Désirée Veschetti Holmgren Nya föreskrifter 2013 Désirée Veschetti Holmgren Nya gallringsföreskrifter för handlingar inom upphandlingsförfarandet Nya föreskrifter och allmänna råd om analoga ljudoch videoupptagningar på magnetband

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer