UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler"

Transkript

1 Bygg och Fastighetsekonomi Institutionen för Infrastruktur Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Examensarbete nr: 190 UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler Författare: Ola Wickman David Jangvad Handledare: Stellan Lundström Stockholm 2003

2 Förord Detta examensarbete är en avslutning på lantmäteriutbildningen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Examensarbetets frågeställning kommer från ett förslag av Position Stockholm som utvecklar och äger fastigheter i Södra Värtahamnen, Stockholm. Vi önskar rikta ett stort tack till Robert Thorstenson, VD för Position Stockholm för värdefull vägledning och stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare Stellan Lundström, Professor vid avdelningen Bygg och fastighetsekonomi inom institutionen för infrastruktur på KTH. Ett stort tack vill vi även rikta till alla de som tagit sig tid och låtit sig intervjuats och därigenom möjliggjort detta examensarbete. Slutligen vill vi tacka alla anställda på Position Stockholm för ett mycket trevligt och positivt bemötande under den tid vi tillbringat hos er. Stockholm, januari 2003 Ola Wickman David Jangvad 2

3 Master of Science Thesis Title: Authors: Department: The leasing process Actors in the leasing out of commercial office premises Ola Wickman and David Jangvad Department of infrastructure, Division of Building and Real Estate Economics, Royal Institute of Technology, Stockholm Report reference: Report no. 190 Supervisor: Keyword: Stellan Lundström Property, leasing, consultants Abstract The property sector in Sweden is becoming increasingly professional at the same time many tenants are becoming increasingly global and are focusing on their core business. The knowledge gap between the tenant and the property owner is also growing. The leasing process is a significant part of property business. The leasing process involves many different actors, including property owners, real estate agent, tenant representative and tenants. The amount of consultants that work within this process is growing. Certain consultants only work on commission from property owner whilst others work on commission from the tenant. Other consultants have less clear roles and provide services that have varying contents. It is often difficult for both the property owner and the tenant to discern how this market functions, who does what and who the consultant works for. This thesis s purpose is to study and clarify the interaction between the different actors in the leasing process and also their opinion of one and another. We have limited our thesis to the study the leasing of an office of over 1,000 sqm in Stockholm. Concerning property owners, we have chosen to study large commercial property companies. The tenants chosen are companies that have recently or are going to relocate within Stockholm. The basis for our study are interviews that were performed with all of the actors within the leasing process. Interviews were carried out with 14 property owners, 13 tenants, 8 real estate agents and 10 tenant representatives. In total 48 interviews. The information yielded by these interviews has been used to present how the different actors operate and how they view each other during the leasing process. Due to asymmetric information consultants satisfy a need for property owners as well as tenants. Property owners use real estate agents to lessen their workload and gain access to there contact network. Tenants normally use consultants for premises searches and legal advise. The consultant market regarding the leasing process lacks transparency and conflicts of interest occur. More definite roles are required in order for the market to function well in the future. 3

4 Examensarbete Titel: Författare: Institution: Uthyrningsprocessen Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler Ola Wickman och David Jangvad Institutionen för infrastruktur, Enheten för Bygg och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Nummer: 190 Handledare: Sökord: Stellan Lundström Fastigheter, uthyrning, konsulter, lokaler Sammanfattning En professionalisering av fastighetsbranschen sker i Sverige samtidigt som många hyresgäster blir alltmer globala och fokuserar på sin kärnverksamhet. Informationsklyftorna mellan fastighetsägare och hyresgäst ökar. Uthyrningsprocessen är en väsentlig del i ett fastighetsföretagande. I uthyrningsprocessen finns många aktörer, till dessa kan räknas fastighetsägare, mäklare, hyresgästrepresentanter och hyresgäster. Konsulterna som jobbar inom uthyrningsprocessen blir allt. Vissa konsulter arbetar endast med fastighetsägarna som uppdragsgivare medan andra jobbar med hyresgästerna som uppdragsgivare. Vissa konsulter har en mera otydlig positionering och erbjuder tjänster som har ett diffust innehåll. Det är ofta svårt för såväl fastighetsägare som hyresgäster att förstå hur denna marknad fungerar, vem som gör vad och vem konsulten arbetar för. Denna uppsats syfte är att studera och klargöra samspelet mellan de olika aktörerna i uthyrningsprocessen samt hur dessa uppfattar varandra. Vi har avgränsat vårt arbete till att studera uthyrning av kontorslokaler >1.000 kvm i Stockholm. Vad gäller fastighetsägare har vi valt att studera större kommersiella fastighetsbolag. Bland hyresgästerna är det företag som nyligen har gjort eller kommer att göra en omlokalisering som valts ut. Uppsatsen bygger på intervjuer som genomförts med samtliga kategorier av aktiva aktörer som är inblandade i uthyrningsprocessen. I vårt studiematerial ingår 14 fastighetsägare, 13 hyresgäster, 8 mäklare samt 10 hyresgästrepresentanter. Sammanlagt har 48 personer intervjuats. Intervjuerna har legat till grund för att göra en sammanställning av hur de olika aktörerna arbetar samt hur de uppfattar varandra i uthyrningsprocessen. Slutsats På grund av asymmetrisk information fyller konsulterna ett behov för såväl fastighetsägare som hyresgäster. Fastighetsägaren anlitar främst mäklare för att få avlastning och tillgång till ett kontaktnät. Hyresgästens vanligast använda konsulttjänster är lokalsökning och juridisk kompetens. Konsultmarknaden avseende uthyrningsprocessen är otydlig. Lojalitetsproblem förekommer. En tydligare positionering krävs för en framtida väl fungerande marknad. 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Kontraktsteori Uthyrningsprocessen och de olika aktörerna Bakgrund Fastigheternas ägare Hyresgästerna Konsulter och tjänster i uthyrningsprocessen Intervjudel Identifikation av olika förhållanden Fastighetsägarna Hyresgästerna Fastighetsägarrepresentanter/Mäklare Hyresgästrepresentanter Diskussion Val av intervjuobjekt Informationsklyftor mellan fastighetsägare och presumtiva hyresgäster Slutsats Litteraturförteckning

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Förr slöts hyresavtal vanligtvis direkt mellan fastighetsägare och hyresgäst utan hjälp av konsulter. I dagsläget har konsulterna blivit mer vanliga och det talas om att man skall fokusera på kärnverksamheten och göra det man är bra på. Detta har resulterat i att ägarstrukturen för fastigheter har förändrats och ett klart uttalat mål finns oftast med ägandet av fastigheterna. Fler och fler egenanvändare som inte har själva ägandet av fastigheter som kärnverksamhet har sålt sina fastigheter och istället blivit hyresgäster. Stora hyresgäster som har haft egna fastighetsavdelningar har gjort sig av med dessa i strävan efter att fokusera på sin kärnverksamhet. Följden har blivit att man i högre grad köper konsulttjänster. När en fastighetsägare får vakanser brukar det primära målet vanligtvis vara att så fort som möjligt få lokalen uthyrd. Detsamma gäller en fastighetsutvecklare som bygger nya eller renoverar gamla fastigheter. En hyresgäst som ändrar sin verksamhet eller av någon annan anledning får ändrade lokalbehov vill på enklaste och smidigaste sätt få de nya behoven uppfyllda. Globalisering av företag, olika IT-lösningar som kräver nätverk samt krav på flexibilitet och effektivitet har gjort en företagsflytt mer komplicerad idag än vad den var för några decennier sedan. Denna utveckling har medfört att en flytt idag innebär mer än att bara ta sin dator eller skrivmaskin under armen och vandra iväg till det nya kontoret. Uthyrningsprocessen är den process som börjar med att en fastighetsägare bestämmer sig för att hyra ut en lokal tills att ett kontrakt är tecknat och hyresgästen tillträtt. Förhyrningsprocessen för en hyresgäst börjar när man tar beslut om att antingen omförhandla det befintliga kontraktet eller söka efter en ny lokal. Processen slutar när man tillträtt den nya lokalen eller omförhandlat det gamla kontraktet. Både fastighetsägare och hyresgäster ställs inför problem under processens gång. Man har oftast asymmetrisk information av olika slag. Exempel på detta är att fastighetsägaren kan sina fastigheter men har mindre information om presumtiva hyresgäster. Hyresgästen känner sin verksamhet men har ofta dålig information om lediga objekt. Det finns dock ett flertal typer av konsulter som fungerar som experter och mellanhänder i denna process. Många nya fastighetskonsulter har kommit in på marknaden de senaste åren. Dels sådana som representerar fastighetsägaren, vanligtvis mäklare och dels sådana som representerar hyresgästen så kallade CRES-konsulter eller hyresgästrepresentanter. Intressanta frågor är hur denna marknad ser ut och hur man arbetar? Hur sker kommunikationen mellan parterna och hur påverkar konsulterna förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst? Hur agerar egentligen fastighetsägaren på denna marknad? Kan fastighetsägaren genom förståelse för hur konsultmarknaden fungerar agera klokare och effektivare i sitt arbete med att hyra ut sina lokaler? 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att dels beskriva de konsulttjänster som finns att tillgå under uthyrningsprocessen (lokalmäkleri och hyresgästrepresentation) och dels att beskriva kommunikationen och kontaktytan mellan fastighetsägare, konsult och hyresgäst. En beskrivning av denna marknad och hur de olika aktörerna arbetar skall öka förståelsen om vilken uppgift olika konsulter fyller och hur respektive aktörer ser på varandra. 6

7 Genom att beskriva marknaden och de olika aktörernas syn på varandra samt deras egen syn och tro om framtiden kan trender i marknaden tydliggöras. 1.3 Avgränsningar I denna rapport har vi valt att avgränsa arbetet till att studera uthyrningsprocessen avseende lokaler hos kommersiella fastighetsbolag. Vi har därför valt att studera ett antal större kommersiella fastighetsbolag samt ett antal konsultföretag som arbetar mot såväl de större fastighetsbolagen som hyresgästerna i uthyrningsprocessen. På hyresgästsidan har vi begränsat studien till företag som nyss har omlokaliserat eller är mitt inne i en sådan process. Vi har valt att begränsa denna del av studien till sådana hyresgäster som har, eller kommer att hyra en yta av minst kvm. De personer som intervjuats har i regel haft ett övergripande ansvar för processen. Den geografiska avgränsningen har varit Stockholmsregionen. Vi har uteslutande valt att studera uthyrning av lokaler. Den juridiska definitionen av lokal är - Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet (JB 12:1 3 st). Vi har vidare valt att koncentrera undersökningen till kontorslokaler. 1.4 Metod Olika typer av undersökningar Det finns i huvudsak tre olika metoder för att göra en undersökning av ett visst problemområde. Det som avgör vilken metod som används är hur mycket dokumenterad kunskap som finns inom området innan undersökningen startar. Metoden kan vara explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande. 1 Explorativa Denna metod syftar till att inhämta kunskap som kan ligga till grund för vidare forskning. Den explorativa metoden används för att belysa ett område ur ett allsidigt perspektiv. Arbetsgången är att insamla så mycket data som möjligt om det valda området. 1 Deskriptiva Den deskriptiva metoden används när det redan finns en viss mängd kunskap inom området tex. systematiserat genom olika typer av modeller. Detta är en beskrivande undersökning av förhållanden som ägt rum eller äger rum just nu. Vid deskriptiva undersökningar begränsas processen till att undersöka några aspekter av det fenomen som är av intresse. Beskrivningarna är detaljerade och grundligt utförda. 1 Hypotesprövande Denna typ av undersökning används inom områden där man har en omfattande kunskapsmängd i form av olika teorier. Här kan forskaren testa de teorier som finns och detta kallas hypotesprövande. 1 1 Andersson, H (1994) 7

8 1.4.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod Under de senaste årtiondena har det skrivits och diskuterats en hel del kring kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning. Beteckningarna kvantitativt och kvalitativt syftar till att beskriva hur man väljer att bearbeta och analysera den information man samlat in. Det som är avgörande för vilken metod som används är hur undersökningsproblemet är utformat. Kvantitativ Med kvantitativ metod menas en forskning som använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Här krävs ett mätbart resultat. 1 Kvalitativ Med kvalitativ metod menas den forskningsteknik som grundar sig på verbala analysmetoder. Frågorna har en mer öppen karaktär i denna metod. Metoden innebär att försöka tolka och förstå t ex människors upplevelser och försöka förstå underliggande mönster Tekniker för att samla information Observation I detta fall kan forskaren själv avgöra vilka fakta som skall registreras. Det är inte avgörande vilken samarbetsvilja deltagarna i observationen har. Nackdelar är att fakta från förfluten tid inte kan samlas in samt att detta är tidsödande och dyrt, dessutom finns det en påtaglig risk att fakta påverkas av observatören. 2 Intervju Fördelar med denna metod är att fakta kan tas från förfluten tid, från nutid och sådant som planeras för framtiden. Det går även att ställa frågor så att man kan få en heltäckande bild av individens åsikter. Nackdelen med denna metod är att den intervjuade personen kan påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor. 2 Enkät Samma frågor som i en intervju kan ställas men risk finns för en låg svarsfrekvens. Pålitligheten i svaren är svåra att avgöra Vår undersökning Metodval I den undersökning som vi gjort har vi valt att använda oss av en deskriptiv undersökning. Detta eftersom vår frågeställning om hur kontaktytan, kommunikationer och trender i uthyrningsprocessen ser ut inte testar någon direkt hypotes. Undersökningen beskriver inte heller något område så allsidigt som möjligt. En kvalitativ metod har valts eftersom det är svårt att i denna typ av undersökning hitta direkt mätbara resultat. 1 Andersson, H (1994) 2 Patel, R, Davidsson, B (1994) 8

9 Undersökningen vi genomfört är således baserad på intervjuer av representanter för fastighetsbolag, hyresgäster och konsulter. Val av intervjuobjekt För att få en så rättvisande bild som möjligt av hur de olika parterna uppfattar varandra har vi valt att intervjua ett antal aktörer som vi har ansett vara representativa för sitt område. Vi har delat upp aktörerna i tre kategorier: fastighetsägare, hyresgäster och konsulter. Fastighetsägare Vid val av fastighetsägare har vi tittat på företagets storlek, typ av fastigheter och andel lokaler samt företagets uttalade mål för ägandet av fastigheter. Följande fastighetsägare har intervjuats: Fastighetsförvaltande bolag Fastighetsutvecklande bolag Kommunala bolag Kapitalplacerare AP-fastigheter AB JM Kommersiellt Fastighets AB Förvaltaren SEB-Tryggliv Drott Kontor AB NCC Fastigheter AB, NCC Fastighetsutveckling, Region Stockholm SB Lokaler x Humlegården Management AB Position Stockholm AB x x Mälar Tornet AB Skanska Fastigheter Stockholm AB x x Realia Fastighets AB Wihlborgs Fastigheter AB, Stockholmsregionen x x Vasakronan AB, Region Stockholm/Uppsala x x x Med denna mix av intervjuobjekt har vi täckt in de företag som ser sig själva som operativa ägare, fastighetsutvecklare respektive kapitalplacerare. De intervjuade personerna i respektive företag har i regel haft ett övergripande ansvar för uthyrningsverksamheten. Hyresgäster Företag flyttar vanligtvis inte oftare än vart tredje år. Därför har vi valt att intervjua företag som är mitt i eller nyligen har varit i kontakt med uthyrningsprocessen. De hyresgäster som valts är sådana som är mitt inne i en omlokalisering, nyligen har omlokaliserat, skall omlokalisera eller är på väg att förändra sitt nuvarande hyreskontrakt. Vi har även beaktat i vilken utsträckning man använt/använder sig av fastighetskonsulter vilket har bidragit till valet av de olika företagen. Den hyrda ytan har varierat mellan ca ca kvm. Följande hyresgäster har intervjuats: Myndigheter Privata bolag Statligt ägda bolag Kooperationer Arbetslivsinstitutet Finansinspektionen Skattemyndigheten, Stockholm Rikspolisstyrelsen Tullverket Danzas ASG AB Liber AB Graninge AB Song Network AB SvD Telia Fastigheter 1 Green Cargo Finance x x x COOP Sverige AB x x x x 1 Dotterbolag till TeliaSonera. Största ägare: Svenska staten 46.0%, Finska staten 19.4% (per 29/ ) 9

10 Konsulter Konsulttjänsterna har delats upp i två huvudgrupper: Fastighetsägarrepresentanter (mäklare) och Hyresgästrepresentanter. Utöver detta har även ett oberoende research/analysföretag intervjuats (CityMark), detta eftersom företaget omnämnts vid ett flertal intervjuer med fastighetsägarna. Företaget har intervjuats för att öka vår egen förståelse om hur ett oberoende analysföretag arbetar. Dessa intervjusvar kommer dock inte att avhandlas speciellt i denna rapport. Vissa konsultföretag har både en uthyrningsavdelning (mäklare) och en hyresgästrepresentationsavdelning vilket medfört att vi i dessa företag har intervjuat en person från vardera avdelning. Det har inte förekommit att vi intervjuat en och samma person som är ansvarig för båda avdelningarna på något av dessa företag. Vid val av fastighetsägarrepresentanter/mäklare har vi försökt intervjua en blandning av både företag som har internationell bakgrund och företag med mer lokal verksamhet. En annan viktig aspekt har också varit olika inriktningar hos företagen. Följande fastighetsägarrepresentanter/mäklare har intervjuats: Internationella bolag CB Richard Ellis ISS Ecuro AB Jones Lang LaSalle AB x x Nationella bolag Exponent Hyres- och Fastighetskonsult HB Relocate RM Estate Consult AB Strateg Fastighetskonsult AB Thulefastigheter AB De utvalda hyresgästrepresentanterna som intervjuats har valts ut med hänsyn tagen till företagets bakgrund samt inriktning. Målet har varit att hitta en mix med både stora, små, internationella och lokala företag. Följande hyresgästrepresentanter har intervjuats: Internationella bolag Internationella samarbetspartners Nationella bolag CB Richard Ellis Colliers HBV Belkos Consult AB Cushman & Wakefield, Healey DTZ Sweden Struktur Svenska Kontor AB & Baker Jones Lang LaSalle AB NewSec AB Tenant & Partner WSP Management x x Frågeställning Innan intervjuerna påbörjades identifierades de olika aktörerna och en modell som visar de olika aktörernas förhållande till varandra upprättades. Modellen visar fastighetsägarens, fastighetsägarrepresentantens/mäklarna, hyresgästrepresentantens och hyresgästens plats i förhållandet. Fall 1 Fastighetsägaren och hyresgästen genomför uthyrningen helt på egen hand. Fastighetsägare Hyresgäst 10

11 Fall 2 Fastighetsägaren tar hjälp av en fastighetsägarrepresentant/mäklare vid uthyrningen. Fall 3 Fastighetsägare Mäklare Hyresgäst Hyresgästen tar hjälp av en hyresgästrepresentant vid förhyrningen. Fastighetsägare Hyresgästrepresentant Hyresgäst Fall 4 Fastighetsägaren tar hjälp av en fastighetsägarrepresentant/mäklare och hyresgästen tar hjälp av en hyresgästrepresentant. Fastighetsägare Mäklare Hyresgästrepresentant Hyresgäst Utifrån denna modell upprättades tre olika frågeformulär, ett till fastighetsägaren, ett till konsulten och ett till hyresgästen (Bilaga 1). Frågorna är av en övergripande karaktär och har ett antal underrubriker. Frågorna har varit som ett stöd och en riktlinje vid intervjutillfället för att täcka in de områden som vi velat studera. Intervjun har alltid börjat med att vi visat modellen och diskuterat igenom var intervjuobjektet anser att de befinner sig i förhållandet, exempelvis. som hyresgästrepresentant eller fastighetsägarrepresentant Frågor till fastighetsägare Den övergripande frågeställningen till fastighetsägarna har varit hur deras egen organisation ser ut med avseende på uthyrningsverksamheten, hur man tror att organisationen kommer att se ut i framtiden och vad man allmänt anser om fastighetskonsultmarknaden. Frågor har även ställts om hur man ser på att arbeta med/mot olika konsulter och hur kontakten med hyresgästen påverkas av att konsulter kommer in i bilden samt vilken dialog man för med dessa under uthyrningsprocessen och efter kontraktstecknande. 11

12 Frågor till hyresgäster Frågorna till hyresgästerna har övergripande berört hur deras organisation ser ut i dagsläget med avseende på fastighets/lokalfrågor samt vad de själva anser om sin kunskap inom detta område och hur de kommer att agera i framtiden. Frågor har även ställts om hur man jobbat med själva omlokaliseringen, vilken dialog man haft och hur man betraktar fastighetsägare och konsulter Frågor till konsulter Fastighetskonsulterna har fått frågor om bl.a. hur de arbetar, hur deras organisation är uppbyggd, hur man tar kontakt med kunderna och vilken dialog man för med fastighetsägare och hyresgäster. En fråga har genomgående varit densamma för alla berörda parter, nämligen hur de själva tror att fastighetskonsultmarknaden kommer att se ut i framtiden. 1.5 Kontraktsteori 23 I uthyrningsprocessen förekommer olika konsulter som arbetar på uppdrag av fastighetsägare eller hyresgäster. Mellan dessa parter sluts avtal. Kontraktsteorin behandlar generella problem som kan uppstå när två parter ingår ett avtal. Vi kommer nedan att gå igenom kontraktsteorins grunder samt ge några exempel på hur den kan appliceras på de avtal som sluts mellan parterna i uthyrningsprocessen. Fastighetsägaren har mycket goda kunskaper om sina fastigheter och lokaler. Han besitter information om hur fastigheten är byggd och vilka möjligheter som finns till förändring och anpassning. Han har dessutom vetskap om vilka hyresgäster som har tänkt flytta eller om de vill minska alternativt öka sin yta. Hyresgästen känner till sin verksamhet och vet vilken potential och vilka planer det egna företaget har med avseende på personal och verksamhet. Mäklaren har kännedom om lediga objekt via information från fastighetsägare samt information om kunder som är intresserade av att hyra. Hyresgästrepresentanten vet via sitt uppdrag från den potentielle hyresgästen om vad denne önskar. Hyresgästrepresentanten har dessutom via information från fastighetsägarna kännedom om lediga objekt och hur dessa eventuellt kan förändras eller skapas för att uppfylla hyresgästens behov. 2 Hart, Oliver (2001) 3 Milgrom, Paul 12

13 Information om egna fastigheter Fastighetsägare Information om fastigheter och hyresgäster Mäklare Information om egen verksamhet Presumtiv hyresgäst Hyresgästrepresentant Information om hyresgästen och fastigheter Fastighetsinformation Hyresgästinformation = Saknar information = Information Principal-Agent problemet I de fall där en fastighetsägare väljer att anlita en konsult kallas han inom kontraktsteorin för principal. Konsulten kallas för agent, den som förväntas utföra en tjänst åt fastighetsägaren. Detta prinipal-agent förhållande gäller även mellan en hyresgäst och en hyresgästrepresentant. Agent Principal Principal Agent Fastighetsägare AVTAL Mäklare Hyresgäs t representant AVTAL Hyresgäst Principal-Agent förhållande mellan fastighetsägare och mäklare Principal-Agent förhållande mellan hyresgäst och hyresgästrepresentant Fastighetsägare och hyresgäster har asymmetrisk information om varandra och de anlitar därför konsulter för att få mer information om varandra. Här uppstår ytterligare en asymmetrisk information. Denna asymmetri beror på att principalen inte vet att agenten verkligen kommer att utför vad som avtalats. Detta benämns i kontraktsteorin som moral hazard. En annan osäkerhetskomponent i kontraktsteorin är adverse selection. Detta begrepp innebär att t ex en fastighetsägare vid upphandlandet av en mäklare inte vet vilken mäklare han skall välja. Han har alltså återigen asymmetrisk information som i detta fall består i att ta reda på vilken mäklare som är bra på just den tjänst som efterfrågas. För att komma runt detta problem skulle man rent teoretiskt kunna skriva ett avtal som behandlar alla tänkbara situationer som skulle tänkas kunna uppkomma. Detta avtal kallas inom kontraktsteorin för the perfect contract. Ett sådant kontrakt är i praktiken omöjligt att skriva eftersom det är omöjligt att förutse allt som kan hända i framtiden. 13

14 Det man istället gör är att man från principalens sida försöker styra agenten till att göra det man avtalat om genom incitament. Ett vanligt förekommande incitament inom uhyrningsprocessen är att mäklaren får en viss procentsats av den första årshyran för den hyresgäst som via honom tecknat kontrakt med fastighetsägaren. Detta incitament hjälper alltså fastighetsägaren i egenskap av principal att veta att mäklaren i egenskap av agent verkligen anstränger sig för att få lokalen uthyrd. 14

15 2. Uthyrningsprocessen och de olika aktörerna 2.1 Bakgrund En fastighets avkastning bygger på ett kassaflöde som genereras av periodiska hyresintäkter. Fastighetens avkastning skapar ett värde för investeraren. Stora ekonomiska vakanser (hyresbortfall etc.), medför vanligtvis ett minskat avkastningsvärde. Därför är uthyrningsprocessen en viktig och betydelsefull del i ett framgångsrikt fastighetsföretagande. För kontorslokaler gäller marknadsbaserade hyror. Detta innebär att utbud och efterfrågan styr hyresmarknaden. Det finns ett antal olika fall där uthyrningsprocessen förekommer. Nedan kommer dessa att presenteras. Uthyrning av befintlig lokal Uthyrningsprocessen för en befintlig lokal påbörjas när fastighetsägaren får kännedom om att en befintlig hyresgäst kommer att flytta. I vissa fall startar uthyrningsprocessen senare om fastighetsägaren har för avsikt att göra ändringar i den befintliga lokalen eller hela fastigheten. Uthyrning av en lokal som är under uppförande eller renoveras Uthyrningsprocessen förekommer även för lokaler som skall uppföras i nyproduktion eller som renoveringsprojekt. Här kan det i vissa fall handla om att skapa nya kontor genom att konvertera ytor som inte tidigare varit kontor. Processen startar då fastighetsägaren tagit beslut om projektet och bygglov beviljats. Omförhandling samt utökning eller förändring av kontrakt Uthyrningsprocessen omfattar även då en befintlig hyresgäst eller fastighetsägare vill göra ändringar i hyreskontraktet. Hyresgästen kan en viss tid före hyreskontraktet löper ut säga upp detta för kontraktsändring. En omförhandling inleds då mellan fastighetsägare och hyresgäst. Anledningarna till uppsägningen kan vara många. Det kan t ex röra sig om att fastighetsägaren vill höja hyran eller hyresgästen vill sänka den. Här kan det alltså handla om att komma överens om en hyresnivå relativt rådande marknadshyra. En annan anledning kan vara att hyresgästen vill minska respektive öka den förhyrda ytan. Andrahands-uthyrningar Idag är det inte ovanligt att kontorslokaler hyrs ut i andra hand, det vill säga att förstahandshyresgästen som har ett avtal med fastighetsägaren i sin tur hyr ut lokalen till en annan hyresgäst. Denna företeelse har under den senaste tiden ökat i omfattning och är ett resultat av den rådande lågkonjunkturen. Den kan även bero på att förväntningar hos optimistiska hyresgäster inte har blivit infriade. Andrahandsuthyrningar har vi valt att inte studera närmare eftersom den vanligtvis styrs av företagsspecifika orsaker som kan vara svåra att undersöka på grund av begränsad informationstillgång och speciella avtalskonstruktioner. Detta särdrag kan också förväntas minska i omfattning om marknaden blir mer balanserad. 15

16 2.2 Fastigheternas ägare Nedan följer en översiktlig beskrivning av utvecklingen, renodlingen och hur fastighetsmarknadens aktörer blivit mer professionella/renodlade Fastighetsägare med olika bakgrund Byggare Vissa byggare började bygga i egen regi och hade ägandet av fastigheter som en typ av kapitalreserv vid sidan om byggverksamheten. Då specialisering av företagens verksamhet ökat på senare tid har detta medfört att vissa äldre byggbolag har övergått från att bygga fastigheter till att förvalta dem. Andra byggbolag har valt att fokusera på byggnadsverksamheten och därför försökt kliva ur rollen som fastighetsägare. Dessa är idag mer fokuserade på fastighetsutveckling vilket innebär att bygga och utveckla fastigheter för att sedan snabbt avveckla dessa. 4 Bankbolag Efter 80-talets fastighets-/bankkris var det ett flertal fastighetsägare som tvingades till konkurs. I och med det stora antalet konkurser blev banker som belånat fastigheterna ofta tvungna att ta hand om de fastighetstillgångar som ställts som säkerhet för givna krediter. Detta gjorde att flera banker fick egna fastighetsbestånd i sin verksamhet. Flertalet av fastigheterna finns idag i börsnoterade bolag. 5 Statliga institutioner Byggnadsstyrelsen var en dominerande statlig institution som upplöstes Ur Byggnadsstyrelsen uppstod ett par olika fastighetsbolag, dock med staten som fortsatt ägare. Bolagen som kom till var Vasakronan, Statens Fastighetsverk och Akademiska hus. Bolagen uppstod för att uppnå en effektivare lokalförsörjning samt en effektivare fastighets- och förmögenhetsförvaltning. 6 Industribolag Det finns också fastighetsbolag som uppstått ur företag som varit verksamma inom andra industriella områden och som valt att investera överskottet från kärnverksamheten i fastigheter. I dag har fastighetsägandet i dessa företag ofta en betydande roll. Egenanvändare Egenanvändare är en annan grupp som varit en stor fastighetsägare. Med egenanvändare menas företag som är verksamma inom andra branscher än fastighetsbranschen men som ändå äger de lokaler där de bedriver sin verksamhet. De senaste åren har det dock skett en kraftig minskning av egenanvändare. 4 Bejrum, H och Lundström, S (1996) 5 Jaffee, D M (1994) 6 Vasakronan, 16

17 Institutioner Gruppen institutionella fastighetsägare har ökat på senare år. Dessa äger fastigheter som en kapitalplacering. Här rör det sig ofta om att fastigheterna utgör en begränsad del av den totala tillgångsportföljen. Utländska investerare En annan grupp av fastighetsägare är utländska investerare. Motiven varierar men generellt handlar det om diversifiering och avkastning. De utländska placerarna i Sverige kommer huvudsakligen från USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Danmark och Norge. 2.4 Hyresgästerna Globaliseringen av företag har ökat. Förbättrade transportmöjligheter och kommunikationer främst i form av en utbyggd digital infrastruktur har inneburit att hyresgästens behov har förändrats. En ökad fokusering på kärnverksamheten har också blivit tydligare. Globalisering Många företag har gått ihop i stora världsomspännande koncerner. Ibland handlar det om ett ledande företag inom en viss bransch som köper upp andra företag för att på så sätt komma in på nya geografiska marknader. Man har då samma varumärke och logotyp och erbjuder samma tjänster världen över. Man vill många gånger att företagsimagen skall vara densamma i alla kontor oavsett var i världen det är placerat. Svenska företag har som andra företag också gått med i dessa världsomspännande koncerner. Detta kan innebära att ett företag etablerat på den svenska marknaden med utländskt ägande kan ha direktiv och krav från sina ägare på att lokalen skall ha ett visst utseende eller uppfylla vissa standarder. Fokus på kärnverksamhet Fokuseringen på kärnverksamhet innebär att företagen koncentrerar sig på att jobba inom just det segment som man anser sig vara bra på. Ett företag som till exempel är ledande på fiberoptik kanske vill fokusera på att bli ännu bättre på detta vilket då innebär att man vill satsa alla resurser här. Dessa företag har vad gäller fastighets- och lokalfrågor i många fall valt att inte ha denna kompetens inom företaget. Denna trend med mer fokusering på kärnverksamheten har varit tydlig under de senare åren. Kombinationen mellan globalisering och fokusering på kärnverksamhet har inneburit att företagen i vissa fall saknar marknadskännedom om fastigheter och lokaler vid etableringar på nya marknader. 2.5 Konsulter och tjänster i uthyrningsprocessen Nedan kommer vi att redogöra för olika typer av tjänster och begrepp som förekommer i själva uthyrningsprocessen. 17

18 2.5.1 Definition Vi har valt att dela upp de olika aktörerna beroende på vem som är uppdragsgivare till den tillhandahållna tjänsten, dvs. den som beställer och vanligtvis betalar för tjänsten. De två huvudgrupperna blir alltså: Konsulter som arbetar på uppdrag av hyresgästen Konsulter som arbetar på uppdrag av fastighetsägaren I följande text kommer vi att använda samlingsnamnen Hyresgästrepresentanter/CRESkonsulter för de konsulter som arbetar för hyresgästens räkning samt Fastighetsägarrepresentanter/Mäklare för de konsulter som arbetar för fastighetsägarens räkning. Nedan följer en beskrivning av vad hyresgäststrepresentanterna samt fastighetsägarrepresentanterna tillhandahåller för tjänster och hur dessa tjänster benämns Hyresgästrepresentanter / CRES-konsulter I detta avsnitt kommer betydelsen av hyresgästrepresentanter/corporate Real Estate Services - konsulter att tydliggöras och vilka tjänster som erbjuds inom detta affärssegment. Dessutom kommer vi att redovisa ett teoretiskt fall som beskriver det kompletta CRES-uppdraget samt en typisk beslutsmodell. Kunder Tjänsterna inom hyresgästrepresentation/corporate Real Estate Services riktar sig nästan uteslutande till juridiska eller fysiska personer som hyr eller äger de utrymmen där egen näringsverksamhet utövas. Vanligtvis är köparna av tjänsten hyresgäster med ett behov av förhållandevis stora lokalytor. Olika benämningar av tjänsten hyresgästrepresentation Olika konsultföretag använder olika benämningar på sina avdelningar som arbetar med CRES- eller hyresgästrepresentationstjänster. Några exempel på namn är corporate services, corporate solutions, corporate real estate services, tenant representation och hyresgästrepresentation. Vanligtvis är det bara benämningen som är olika hos de konsultföretag som erbjuder denna typ av tjänst. Innehållet i tjänsten är i regel detsamma eller väldigt likvärdigt. Ersättning Konsulternas ersättning betalas direkt av hyresgästen. Avsikten är att ha en tydlig lojalitet mot kunden. Ingen ersättning krävs eller tas emot från fastighetsägaren. Tjänsteutbud De tjänster som erbjuds av konsulter inom segmentet hyresgästrepresentation/cres innefattar ofta någon form av stöd till hyresgästen i samband med verksamhetsförändringar. Det kan t.ex. röra sig om om- eller samlokalisering av ett företag. Detta medför att även organisations- och managementkonsulter ibland blir involverade och då jobbar sida vid sida med hyresgästrepresentanterna. 18

19 Hyresgäster kan köpa en analys av sin aktuella lokalkostnad. Ofta är denna den näst största verksamhetskostnaden för hyresgästen näst efter personalkostnaden. Syftet med denna tjänst är i de flesta fall att analysera lokalbehov och verksamhetsflöden för att kunna ge förslag på åtgärder som medför en hyresreducering eller yteffektivisering för hyresgästen. Hyresgästrepresentanten kan även erbjuda stöd vid hyresförhandling då hyresgästen ofta kan befinna sig i ett underläge jämfört med fastighetsägaren eftersom hyresgästen har en väsentligt mindre erfarenhet av denna typ av förhandlingar. Strategi- och marknadsanalyser i samband med kontorsetablering är en tjänst konsulten också kan bistå hyresgästen med. Ett exempel är då en hyresgäst vill etablera sig i en ny geografisk marknad som han har dålig kännedom om. Beroende på t.ex. hyresgästens kundgrupp, företagsimage och konkurrenter kan ett krav vara att hitta ett strategiskt läge som passar denne. Då kan en konsult med stor lokal kännedom hjälpa hyresgästen att identifiera rätt läge för etableringen. När fastighetsägaren tecknat kontrakt med hyresgästen kan konsulten under hyrestiden sköta kontraktsadministrationen. Det kan innebära uppsägning av kontraktet i rätt tid, på rätt sätt och på så vis bevaka hyresgästens intresse. Man kan betrakta hyresgästrepresentanten/cres-konsulten som en fastighetsavdelning på entreprenad Det kompletta CRES-uppdraget Fas 1 - Behovsanalys och lokalprogram Fas 1 är ofta startpunkt för en omlokalisering. I inledningsskedet genomförs en nulägesanalys av hyresgästens lokalsituation samt en behovsanalys. Dessa analyser kan leda fram till att hyresgästen anser sig behöva en annan lokal som bättre uppfyller verksamhetens krav. Utifrån hyresgästens kravspecifikation utformas ett lokalprogram som ska ligga till grund för att finna den optimala lokallösningen. Fas 4 Fas 5 Fas 3 Fas 1 Fas 2 Fas 2 - Lokalsökning och utvärdering Efter att lokalprogrammet utformats utförs en lokalsökning. Lokalsökningen innebär att man tar kontakt med tänkbara lokalleverantörer; fastighetsägare, fastighetsutvecklare och mäklare. Efter att lokalleverantörerna har redovisat vad de kan erbjuda sammanställs alternativen, ofta i någon form av rangordning. De alternativ som bäst uppfyller hyresgästens lokalprogram studeras närmare, vilket innebär visningar, men eventuellt också arkitektritade förslag på ombyggnad och anpassning av lokalen. Vidare begärs också hyresofferter för respektive lokal. 19

20 Fas 3 - Hyresförhandling och avtalsteckning Efter att utvärdering skett av införskaffad information följer vanligtvis en hyresförhandling med ett fåtal av lokalleverantörerna. Efter avslutad förhandling tecknas kontrakt med någon av de inblandade fastighetsägarna. Fas 4 - Implementering och projektering När hyreskontraktet är tecknat påbörjas fas 4 som innebär planering och samordning av flytten. Det kan också ligga på konsultens ansvar att bevaka hyresgästens intresse vad gäller den överenskomna projekteringen av lokalen. Vissa hyresgäster önskar också hjälp med upphandling av kringservice som är nödvändig för verksamhetens utövande, t.ex. datanätverk, möbelhantering och telefoni. Fas 5 - Administration av hyreskontrakt När hyresgästen tillträtt och börjat nyttja den hyrda ytan kan konsultens uppdrag fortsätta under avtalsperioden. Det innebär ofta bevakning av hyresgästens intressen samt uppsägning av kontrakt och genomförande av omförhandling med fastighetsägaren om det blir aktuellt. Beslutsmodell I de flesta fall när ett CRES-uppdrag genomförs upprättas tre olika grupper som tillsammans ska se till att genomföra lokalbytet så effektivt som möjligt. Dessa tre grupper är: Styrgruppen Projektgruppen Referensgruppen Styrgruppens uppgift är att fatta de avgörande besluten. Underlaget till besluten tas fram av projektgruppen som har den mest arbetskrävande uppgiften i samband med omlokaliseringen. För att samla in synpunkter och önskemål inom organisationen skapas en referensgrupp som består av nyckelpersoner inom skilda delar av företaget. Dessa ska bidra med en företagsintern information till projektgruppens underlagsarbete. Styrgruppen består vanligtvis av representanter ur hyresgästens ledningsgrupp. Projektgruppens medlemmar är ofta den eller de som är lokalansvariga eller projektledare hos hyresgästen samt någon eller några representanter från konsultföretaget Fastighetsägarrepresentanter/Mäklare Fastighetsägarrepresentanten är en konsult som jobbar med uthyrning av lokaler. Mäklare är den vanligaste benämningen på denna typ av konsult. Mäklaren kan antingen jobba exklusivt för en fastighetsägare eller icke exklusivt. Exklusiva uppdrag Ett exklusivt uppdrag innebär att mäklaren har ensamrätt på att jobba med uthyrning av ett speciellt objekt. Om fastighetsägaren hyr ut lokalen via någon annan kontakt utfaller ändå en viss ersättning till mäklaren. Mäklaren sköter annonsering och reklamkampanjer. Vissa 20

21 mäklare kan till och med bistå med ritningar där kunden kan få en uppfattning om hur lokalen kan förändras. Uthyrning av lokaler i nyproducerade eller renoverade byggnader är ett vanligt exempel där exklusiva uthyrningsuppdrag förekommer. Här är det vanligt att mäklaren är med i ett tidigt skede i processen. Det kan alltså handla om att han är med ända från att ett hus börjar byggas eller renoveras. Mäklaren har oftast i dessa fall en mycket god kunskap om hur byggnaden kommer att se ut när den är färdig och hur den kan förändras. I vissa fall kan det vara så att en erfaren och kunnig konsult kommer med ett förslag till fastighetsägaren där det framgår hur han kan vidareutveckla en fastighet. Denna konsult arbetar sedan med projektet tills fastigheten är uthyrd. Arbetet sker vanligtvis under en avtalat begränsad tid. Icke exklusiva uppdrag Med icke exklusiva uppdrag menas de uppdrag där mäklaren inte har exklusivitet men ändå viss information som han direkt eller indirekt erhållit från fastighetsägaren. Fastighetsägaren vet vanligtvis om att mäklaren jobbar med att hyra ut lokaler och man har oftast en lös överenskommelse om ersättning vid eventuellt tecknande av kontrakt. I vissa fall kan mäklaren själv kontakta en fastighetsägare när han har en kund och vet att det finns lediga lokaler i en viss fastighet. En vanlig benämning av denna marknad är spotmarknad. Variationen och specialiteten hos olika typer av mäklare är stor. Vissa företag jobbar mest med icke exklusiva uppdrag där man främst arbetar med att skapa en kontakt mellan fastighetsägare och hyresgäst medan andra mäklare fokuserar på exklusiva uppdrag där man engagerar sig mer i det specifika uppdraget. Företagens storlek varierar från enmansföretag där man har ett personligt nätverk till stora företag med internationellt nätverk SLHF- en idell förening för konsulter på fastighets och lokalmarknaden 5 I Stockholm har en förening startats för att ta ett steg mot en mer professionaliserad fastighetskonsultbransch. SLHF står för Stockholms Lokal och Hyreskonsulters Förening. Det är en ideell förening för konsulter som är aktiva på fastighets- och lokalmarknaden. Syftet med föreningen är att tillvarata medlemmarnas intressen, att verka för sunda affärsförhållanden och god affärssed samt att verka för erfarenhetsutbyte och gott samarbete inom branschen. Föreningen har också ett etiskt råd som består av 3 personer. En föreningsrepresentant, en fastighetsägarrepresentant och en representant för hyresgästsidan. Det etiska rådets uppgift är att pröva SLHF:s medlemmars hanterande av uppdrag. Rådet ska även som skiljenämnd kunna döma i tvister mellan fastighetsägare och SLHF-medlem. Utdrag ur SLHF:s stadgar, 9: 9.2 Rådet har att, på anmälan från uppdragsgivare, bedöma om medlem, aspirant eller företagsmedlem förfarit felaktigt i sin yrkesutövning eller på annat sätt brustit i sina förpliktelser när detta inte skall prövas av annan instans. 5 Stockholms Lokalförmedlares och Hyreskonsults Förening, 21

22 3. Intervjudel I denna del av rapporten kommer vi att gå igenom de frågor och svar vi ställt till respektive målgrupp. Eftersom det ibland handlar om känslig information har vi valt att presentera en samlad bild från vardera målgrupp. Det kommer alltså inte framgå vilket företag som sagt vad vid intervjuerna. 3.1 Identifikation av olika förhållanden Utgångspunkten för att identifiera förhållandet mellan fastighetsägare, hyresgäst och konsult har varit de grundmodeller som skapades innan intervjuerna påbörjades. Generellt går det inte att hitta rena fall som exakt passar in i modellerna. Nedan följer en redogörelse över hur de olika förhållandena ser ut i verkligheten Fastighetsägaren och hyresgästen genomför förhyrningsprocessen själva (fall 1). Fastighetsägare Hyresgäst Det första fallet vi har identifierat är det fall där fastighetsägaren och hyresgästen genomför uthyrningsprocessen själva, utan inblandning av konsulter. Denna situation är mycket ovanlig. Fastighetsägarna Av de 14 intervjuade fastighetsägarna sköter 13 uthyrning i egen regi. Endast en fastighetsägare uppger att man inte jobbar med uthyrning över huvud taget eftersom man har lagt ut hela förvaltningsverksamheten på entreprenad. Hyresgästerna Det är mycket ovanligt att en hyresgäst genomför förhyrningsprocessen helt i egen regi. Bland de 14 intervjuade hyresgästerna är det endast en som skött sin förhyrning helt på egen hand utan köp av konsulttjänster. I ett fall har hyresgästen använt sig av kompetens som funnits inom koncernen Fastighetsägaren tar hjälp av en mäklare vid uthyrningen (fall2) Fastighetsägare Mäklare Hyresgäst Det andra identifierade fallet är då tre parter är inblandade. Mäklaren ingår här som en tredje part. Mäklaren kan arbeta exklusivt på uppdrag av fastighetsägaren eller bara som en kontaktförmedlare utan direkt uppdrag från fastighetsägaren. Anledningen till att mäklaren i figuren hamnat på fastighetsägaren sida är att ersättningen till mäklaren 22

23 betalas av fastighetsägaren. En inte ovanligt förekommande företeelse är dock att mäklaren fått uppdrag av hyresgästen att genomföra en lokalsökning. Fastighetsägare Det är relativt vanligt bland fastighetsägarna att man anlitar en mäklare för att exklusivt arbeta med ett eller flera objekt. Av de 14 tillfrågade fastighetsägarna hade 8 st. någon gång lagt ut ett objekt exklusivt på en mäklare. Hyresgästerna Av de 14 intervjuade hyresgästerna har 4 st. uppgett att man vänt sig till en mäklare för att få hjälp med lokalsökning. Mäklarna Av de 8 tillfrågade mäklarna är det 6 st. som har eller har haft exklusiva uthyrningsuppdrag från en fastighetsägare Hyresgästen använder sig av en representant vid förhyrningen (fall 3). Fastighets - ägare Hyresgäs representa Hyresgäst Ett tredje identifierat fall är det då hyresgästen anlitar en representant för att hjälpa till med förhyrningen. Hyresgästrepresentanten arbetar på uppdrag av hyresgästen. Anledningen till att hyresgästrepresentanten är placerad på hyresgästens sida är att ersättningen för tjänsten betalas av hyresgästen. Fastighetsägarna 13 av de 14 intervjuade fastighetsägarna sköter uthyrning i egen regi. Endast en fastighetsägare uppger att man inte jobbar med uthyrning över huvud taget eftersom man har lagt ut hela förvaltningsverksamheten på entreprenad. Skillnaden i detta fall jämfört med fall 1 är att fastighetsägaren i detta fall mestadels kommunicerar med hyresgästens representant. Hyresgästerna Av de 14 intervjuade hyresgästerna har 6 st anlitat en hyresgästrepresentant till hela eller till övervägande del av förhyrningsprocessen. En hyresgäst har använt sig av en jurist som endast har hjälpt till med kontraktstecknandet. Hyresgästrepresentanterna Samtliga hyresgästrepresentanter uppger att man arbetar för hyresgästen, och även ensidigt tar betalt från denne. 23

24 3.1.4 Fastighetsägaren tar hjälp av en mäklare och hyresgästen tar hjälp av en representant ( fall 4) Fastighetsägare Mäklare Hyresgästrepresentant Hyresgäst Det fjärde och sista identifierade fallet är då fastighetsägaren tar hjälp av en mäklare och en hyresgäst anlitar en hyresgästrepresentant. Det mest tydliga fallet som kan hittas är då en fastighetsägare har anlitat en mäklare exklusivt för att sköta uthyrningen för ett visst objekt alternativt har fastighetsägaren lagt ut hela förvaltningsverksamheten på entrepenad. Mäklaren förhandlar här mot hyresgästens representant. Detta fall är relativt sällsynt än så länge men tenderar att bli allt vanligare. Fastighetsägarna Det är relativt vanligt bland fastighetsägarna att man anlitar en mäklare för att exklusivt arbeta med ett eller flera objekt. Av de 14 tillfrågade fastighetsägarna hade 8 st någon gång lagt ut ett objekt exklusivt på en mäklare. Hyresgästerna Av de 14 intervjuade hyresgästerna har 6 st. anlitat en hyresgästrepresentant till hela eller till övervägande del av förhyrningsprocessen. En hyresgäst har använt sig av en jurist som endast har hjälpt till med kontraktstecknande. Mäklarna Av de 8 tillfrågade mäklarna är det 6 st som har eller har haft exklusiva uthyrningsuppdrag från en fastighetsägare. Skillnaden mot fall 2 är att den mäklare som arbetar på uppdrag av fastighetsägaren mestadels kommunicerar med hyresgästrepresentanten istället för hyresgästen. Hyresgästrepresentanterna Samtliga hyresgästrepresentanter uppger att man arbetar för hyresgästen, och även ensidigt tar betalt från denne. Skillnaden från fall 3 är att hyresgästrepresentanten i detta fall mestadels kommunicerar med mäklaren. 3.2 Fastighetsägarna Detta avsnitt behandlar fastighetsägarnas agerande i uthyrningsprocessen. Synpunkter på bl. a egen organisation, mäklare och hyresgästrepresentanter samt hur man ser på konsultmarknaden i framtiden kommer att behandlas. En av de intervjuade fastighetsägarna skiljer sig markant från de övriga då man uppger att man ser sina fastigheter som en ren kapitalplacering. Fastigheterna är en av flera olika tillgångar och utgör endast en mindre del i tillgångsportföljen. Detta företag har lagt ut hela 24

25 den operativa fastighetsverksamheten på entreprenad. Fokuseringen ligger här på avtalsutformningen med konsulten som sköter förvaltningen av fastigheterna. Nedanstående rubriker behandlar således de intervjuade fastighetsägarna bortsett från den fastighetsägare som har lagt ut hela sin fastighetsförvaltning på entreprenad Egen organisation Samtliga fastighetsägare har egen uthyrningsverksamhet. Skillnader finns dock i hur denna är organiserad. Av de 13 intervjuade fastighetsägarna har 9 st. speciella uthyrare som endast jobbar med uthyrning. Utmärkande för dessa företag är att de har stora bestånd eller att de jobbar med fastighetsutveckling. Fastighetsförvaltaren jobbar i dessa företag oftast med omförhandlig av kontrakt. Vid nyuthyrning kommer förvaltaren in först när hyresgästen i princip har bestämt sig för att hyra lokalen. En anledning till att ha speciella uthyrare är att man inte vill belasta förvaltaren med för mycket uthyrningsjobb. Av de intervjuade fastighetsägarna uppger 4 st. att man låter fastighetsförvaltaren sköta uthyrningen. Förvaltaren jobbar här med uthyrning i fastigheter inom sitt förvaltningsområde. Man har oftast en central funktion som fungerar som en sluss för alla inkommande kontakter från presumtiva hyresgäster. Den centrala funktionen skall ha till uppgift att se till att intern konkurrens mellan de olika förvaltarna undviks. Man vill också ha en tydlig kontaktyta mot de potentiella hyresgästerna genom den centrala funktionen. Tydligheten består i att kunden t.ex. endast skall ha ett telefonnummer att ringa och sedan därifrån slussas till rätt kontaktperson. Syftet med att låta förvaltaren sköta uthyrningen istället för egna uthyrare är att man därmed undviker den konkurrenssituation som kan uppstå mellan de egna uthyrarna och mäklarna. Man menar här att den negativa konkurrens som kan uppstå kan bero på att den egna uthyraren inte vill ta in kunder som kommer via en extern mäklare på grund av att han riskerar att hans egen provision härigenom uteblir alternativt minskar. Fastighetsägarna poängterar vissa fördelar med att själva sköta uthyrningen av sina lokaler. Framförallt framhäver flera fastighetsägare att deras egna förvaltare är överlägsna när det handlar om en fastighets specifika egenskaper samt kunskaper om befintliga hyresgäster. Förvaltaren har mycket god kännedom om hyresgästernas framtida behov avseende expansion eller minskning av lokalyta. Han har också bra vetskap om fastigheternas möjligheter och förutsättningar att förändras. Förvaltarna har alltså bättre förutsättningar än mäklaren att lägga pussel, dvs. att på ett effektivt sätt anpassa fastigheten i enlighet med befintliga och nya hyresgästers behov. En annan viktig orsak till att fastighetsägarna vill arbeta med uthyrningen själva är att man önskar etablera en långsiktig relation med hyresgästen. Man poängterar bl.a. att en lång och trogen relation med hyresgästen ökar lönsamheten Kontaktkanaler Fastighetsägarens generellt vanligaste kontaktkanaler i samband med en uthyrning har visat sig vara; Annonsering, mäklarkontakter, fasadvepor och telemarketing. Annonseringen är den mest använda kontaktkanalen och sker i flera olika medier, ensidigt eller kombinerat. Vanligast nämnda medier är branschtidningar, internet och dagspress. Efter annonseringen kommer mäklarkontakten och det visar sig att flera fastighetsägare flitigt använder mäklare som kontaktkanal vid uthyrning av lediga lokaler. De följande två 25

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 261 Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Författare: Marika Hilldoff

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Tenant Representation - Den nordiska marknaden

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Tenant Representation - Den nordiska marknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Tenant Representation - Den nordiska marknaden Författare: Madelene Hörlin Handledare: Hans Lind Stockholm

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

Dags för en lokalförändring?

Dags för en lokalförändring? Dags för en lokalförändring? Vill ditt företag ha lägre hyra, bättre läge, trevligare utsikt eller lokaler där ni kan växa och utvecklas? Kanske har ni redan bra lokaler, men ett dåligt hyreskontrakt?

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Vindkraft ur markägarens synpunkt

Vindkraft ur markägarens synpunkt Examensarbete 15 P Datum (2012-03-17) Vindkraft ur markägarens synpunkt Elev: Peter Söderlund Handledare: Anna Josefsson 1 Sammanfattning I denna rapport får du som är markägare, veta vilka fördelar vindkraften

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Fastighetsrapporten. November 2010

Fastighetsrapporten. November 2010 Fastighetsrapporten November 2010 Innnehållsförteckning Förord 2 Fastighetsbolagen och ekonomin 9 Fastighetsbolagen och deras kunder 14 Miljö och energi 20 Intervjuade fastighetsbolag Sedan 2005 har Grant

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 AU 10:10 Dnr. KS 2015/ Policy för fastigheter inom skola och förskola Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Infrastructure & Real Estate Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Sjukhus i världsklass 2012 Lars Tvede-Jensen OPS är ett sätt att överföra projektrisker från offentlig till privat aktör ett slags

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Tenant Representation

Tenant Representation Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 370 Tenant Representation Författare: Kristoffer Ultenius Stockholm 2007 Handledare:

Läs mer

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklare Elisabeth Andersson Alice Lindström Klas Göran Björk Förvaltare externa fastigheter Börje Fennhagen Micael Holm Sandra Björkholtz Region Skåne

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Hjelm & Co! Varför välja oss?!

Hjelm & Co! Varför välja oss?! Hjelm & Co är ett företag under ständig utveckling. Sedan övertagandet av bolaget år 2000 har de olika inriktningarna både ändrats och spetsats till vart vi befinner oss idag. Med en strävan att etablera

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

FASTIGHETSKONTORET AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS SID 1 (6) Vid frågor, kontakta Daniel Moius, enheten för upphandling & konkurrens, förnyelseavdelningen, stadsledningskontoret. daniel.moius@stockholm.se 08-508 293 20 OBS att aktivitetsplanen innehåller

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN

MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN 2016-09-13 Tenant & Partner 65 anställda Lokal- och fastighetsrelaterad rådgivning sedan 1992 Kontor i Stockholm och Göteborg Global närvaro Samma huvudägare och ledning sedan

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 2017-05-09 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Frågor beträffande blankett Hb Vad händer om jag inte skickar in blanketten? Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Policy gällande fördelning av lägenheter

Policy gällande fördelning av lägenheter Policy gällande fördelning av lägenheter Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Gäller från 2016-10-12 Antagen av förbundsstyrelsen 2016-10-12 1 Policy för fördelning och uthyrning av lägenheter

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

ANBUDSUNDERLAG BIRSTATRAPPAN AB

ANBUDSUNDERLAG BIRSTATRAPPAN AB ANBUDSUNDERLAG BIRSTATRAPPAN AB Sida 1 av 5 Bakgrund m m Birstatrappan AB, 556896-9561, Upplandsgatan 18, 802 83 Gävle, försattes i konkurs 2014-08-15 vid Gävle tingsrätt varvid jag, advokat Bertil Wingqvist,

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder

Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder Följeforskning av arbetet med Landskrona innerstad från 1 januari 2013 Gunnar Blomé, Malmö Högskola, Urbana Studier Kerstin Annadotter,

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

TJÄNSTEINNOVATIONER OCH MARKNADSOMVANDLING FALLET MOBILA BETALNINGAR

TJÄNSTEINNOVATIONER OCH MARKNADSOMVANDLING FALLET MOBILA BETALNINGAR TJÄNSTEINNOVATIONER OCH MARKNADSOMVANDLING FALLET MOBILA BETALNINGAR Per Andersson, Lars-Gunnar Mattsson Center for Information and Communications Research, Stockholm School of Economics Jan Markendahl

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer