UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler"

Transkript

1 Bygg och Fastighetsekonomi Institutionen för Infrastruktur Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Examensarbete nr: 190 UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler Författare: Ola Wickman David Jangvad Handledare: Stellan Lundström Stockholm 2003

2 Förord Detta examensarbete är en avslutning på lantmäteriutbildningen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Examensarbetets frågeställning kommer från ett förslag av Position Stockholm som utvecklar och äger fastigheter i Södra Värtahamnen, Stockholm. Vi önskar rikta ett stort tack till Robert Thorstenson, VD för Position Stockholm för värdefull vägledning och stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare Stellan Lundström, Professor vid avdelningen Bygg och fastighetsekonomi inom institutionen för infrastruktur på KTH. Ett stort tack vill vi även rikta till alla de som tagit sig tid och låtit sig intervjuats och därigenom möjliggjort detta examensarbete. Slutligen vill vi tacka alla anställda på Position Stockholm för ett mycket trevligt och positivt bemötande under den tid vi tillbringat hos er. Stockholm, januari 2003 Ola Wickman David Jangvad 2

3 Master of Science Thesis Title: Authors: Department: The leasing process Actors in the leasing out of commercial office premises Ola Wickman and David Jangvad Department of infrastructure, Division of Building and Real Estate Economics, Royal Institute of Technology, Stockholm Report reference: Report no. 190 Supervisor: Keyword: Stellan Lundström Property, leasing, consultants Abstract The property sector in Sweden is becoming increasingly professional at the same time many tenants are becoming increasingly global and are focusing on their core business. The knowledge gap between the tenant and the property owner is also growing. The leasing process is a significant part of property business. The leasing process involves many different actors, including property owners, real estate agent, tenant representative and tenants. The amount of consultants that work within this process is growing. Certain consultants only work on commission from property owner whilst others work on commission from the tenant. Other consultants have less clear roles and provide services that have varying contents. It is often difficult for both the property owner and the tenant to discern how this market functions, who does what and who the consultant works for. This thesis s purpose is to study and clarify the interaction between the different actors in the leasing process and also their opinion of one and another. We have limited our thesis to the study the leasing of an office of over 1,000 sqm in Stockholm. Concerning property owners, we have chosen to study large commercial property companies. The tenants chosen are companies that have recently or are going to relocate within Stockholm. The basis for our study are interviews that were performed with all of the actors within the leasing process. Interviews were carried out with 14 property owners, 13 tenants, 8 real estate agents and 10 tenant representatives. In total 48 interviews. The information yielded by these interviews has been used to present how the different actors operate and how they view each other during the leasing process. Due to asymmetric information consultants satisfy a need for property owners as well as tenants. Property owners use real estate agents to lessen their workload and gain access to there contact network. Tenants normally use consultants for premises searches and legal advise. The consultant market regarding the leasing process lacks transparency and conflicts of interest occur. More definite roles are required in order for the market to function well in the future. 3

4 Examensarbete Titel: Författare: Institution: Uthyrningsprocessen Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler Ola Wickman och David Jangvad Institutionen för infrastruktur, Enheten för Bygg och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Nummer: 190 Handledare: Sökord: Stellan Lundström Fastigheter, uthyrning, konsulter, lokaler Sammanfattning En professionalisering av fastighetsbranschen sker i Sverige samtidigt som många hyresgäster blir alltmer globala och fokuserar på sin kärnverksamhet. Informationsklyftorna mellan fastighetsägare och hyresgäst ökar. Uthyrningsprocessen är en väsentlig del i ett fastighetsföretagande. I uthyrningsprocessen finns många aktörer, till dessa kan räknas fastighetsägare, mäklare, hyresgästrepresentanter och hyresgäster. Konsulterna som jobbar inom uthyrningsprocessen blir allt. Vissa konsulter arbetar endast med fastighetsägarna som uppdragsgivare medan andra jobbar med hyresgästerna som uppdragsgivare. Vissa konsulter har en mera otydlig positionering och erbjuder tjänster som har ett diffust innehåll. Det är ofta svårt för såväl fastighetsägare som hyresgäster att förstå hur denna marknad fungerar, vem som gör vad och vem konsulten arbetar för. Denna uppsats syfte är att studera och klargöra samspelet mellan de olika aktörerna i uthyrningsprocessen samt hur dessa uppfattar varandra. Vi har avgränsat vårt arbete till att studera uthyrning av kontorslokaler >1.000 kvm i Stockholm. Vad gäller fastighetsägare har vi valt att studera större kommersiella fastighetsbolag. Bland hyresgästerna är det företag som nyligen har gjort eller kommer att göra en omlokalisering som valts ut. Uppsatsen bygger på intervjuer som genomförts med samtliga kategorier av aktiva aktörer som är inblandade i uthyrningsprocessen. I vårt studiematerial ingår 14 fastighetsägare, 13 hyresgäster, 8 mäklare samt 10 hyresgästrepresentanter. Sammanlagt har 48 personer intervjuats. Intervjuerna har legat till grund för att göra en sammanställning av hur de olika aktörerna arbetar samt hur de uppfattar varandra i uthyrningsprocessen. Slutsats På grund av asymmetrisk information fyller konsulterna ett behov för såväl fastighetsägare som hyresgäster. Fastighetsägaren anlitar främst mäklare för att få avlastning och tillgång till ett kontaktnät. Hyresgästens vanligast använda konsulttjänster är lokalsökning och juridisk kompetens. Konsultmarknaden avseende uthyrningsprocessen är otydlig. Lojalitetsproblem förekommer. En tydligare positionering krävs för en framtida väl fungerande marknad. 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Kontraktsteori Uthyrningsprocessen och de olika aktörerna Bakgrund Fastigheternas ägare Hyresgästerna Konsulter och tjänster i uthyrningsprocessen Intervjudel Identifikation av olika förhållanden Fastighetsägarna Hyresgästerna Fastighetsägarrepresentanter/Mäklare Hyresgästrepresentanter Diskussion Val av intervjuobjekt Informationsklyftor mellan fastighetsägare och presumtiva hyresgäster Slutsats Litteraturförteckning

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Förr slöts hyresavtal vanligtvis direkt mellan fastighetsägare och hyresgäst utan hjälp av konsulter. I dagsläget har konsulterna blivit mer vanliga och det talas om att man skall fokusera på kärnverksamheten och göra det man är bra på. Detta har resulterat i att ägarstrukturen för fastigheter har förändrats och ett klart uttalat mål finns oftast med ägandet av fastigheterna. Fler och fler egenanvändare som inte har själva ägandet av fastigheter som kärnverksamhet har sålt sina fastigheter och istället blivit hyresgäster. Stora hyresgäster som har haft egna fastighetsavdelningar har gjort sig av med dessa i strävan efter att fokusera på sin kärnverksamhet. Följden har blivit att man i högre grad köper konsulttjänster. När en fastighetsägare får vakanser brukar det primära målet vanligtvis vara att så fort som möjligt få lokalen uthyrd. Detsamma gäller en fastighetsutvecklare som bygger nya eller renoverar gamla fastigheter. En hyresgäst som ändrar sin verksamhet eller av någon annan anledning får ändrade lokalbehov vill på enklaste och smidigaste sätt få de nya behoven uppfyllda. Globalisering av företag, olika IT-lösningar som kräver nätverk samt krav på flexibilitet och effektivitet har gjort en företagsflytt mer komplicerad idag än vad den var för några decennier sedan. Denna utveckling har medfört att en flytt idag innebär mer än att bara ta sin dator eller skrivmaskin under armen och vandra iväg till det nya kontoret. Uthyrningsprocessen är den process som börjar med att en fastighetsägare bestämmer sig för att hyra ut en lokal tills att ett kontrakt är tecknat och hyresgästen tillträtt. Förhyrningsprocessen för en hyresgäst börjar när man tar beslut om att antingen omförhandla det befintliga kontraktet eller söka efter en ny lokal. Processen slutar när man tillträtt den nya lokalen eller omförhandlat det gamla kontraktet. Både fastighetsägare och hyresgäster ställs inför problem under processens gång. Man har oftast asymmetrisk information av olika slag. Exempel på detta är att fastighetsägaren kan sina fastigheter men har mindre information om presumtiva hyresgäster. Hyresgästen känner sin verksamhet men har ofta dålig information om lediga objekt. Det finns dock ett flertal typer av konsulter som fungerar som experter och mellanhänder i denna process. Många nya fastighetskonsulter har kommit in på marknaden de senaste åren. Dels sådana som representerar fastighetsägaren, vanligtvis mäklare och dels sådana som representerar hyresgästen så kallade CRES-konsulter eller hyresgästrepresentanter. Intressanta frågor är hur denna marknad ser ut och hur man arbetar? Hur sker kommunikationen mellan parterna och hur påverkar konsulterna förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst? Hur agerar egentligen fastighetsägaren på denna marknad? Kan fastighetsägaren genom förståelse för hur konsultmarknaden fungerar agera klokare och effektivare i sitt arbete med att hyra ut sina lokaler? 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att dels beskriva de konsulttjänster som finns att tillgå under uthyrningsprocessen (lokalmäkleri och hyresgästrepresentation) och dels att beskriva kommunikationen och kontaktytan mellan fastighetsägare, konsult och hyresgäst. En beskrivning av denna marknad och hur de olika aktörerna arbetar skall öka förståelsen om vilken uppgift olika konsulter fyller och hur respektive aktörer ser på varandra. 6

7 Genom att beskriva marknaden och de olika aktörernas syn på varandra samt deras egen syn och tro om framtiden kan trender i marknaden tydliggöras. 1.3 Avgränsningar I denna rapport har vi valt att avgränsa arbetet till att studera uthyrningsprocessen avseende lokaler hos kommersiella fastighetsbolag. Vi har därför valt att studera ett antal större kommersiella fastighetsbolag samt ett antal konsultföretag som arbetar mot såväl de större fastighetsbolagen som hyresgästerna i uthyrningsprocessen. På hyresgästsidan har vi begränsat studien till företag som nyss har omlokaliserat eller är mitt inne i en sådan process. Vi har valt att begränsa denna del av studien till sådana hyresgäster som har, eller kommer att hyra en yta av minst kvm. De personer som intervjuats har i regel haft ett övergripande ansvar för processen. Den geografiska avgränsningen har varit Stockholmsregionen. Vi har uteslutande valt att studera uthyrning av lokaler. Den juridiska definitionen av lokal är - Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet (JB 12:1 3 st). Vi har vidare valt att koncentrera undersökningen till kontorslokaler. 1.4 Metod Olika typer av undersökningar Det finns i huvudsak tre olika metoder för att göra en undersökning av ett visst problemområde. Det som avgör vilken metod som används är hur mycket dokumenterad kunskap som finns inom området innan undersökningen startar. Metoden kan vara explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande. 1 Explorativa Denna metod syftar till att inhämta kunskap som kan ligga till grund för vidare forskning. Den explorativa metoden används för att belysa ett område ur ett allsidigt perspektiv. Arbetsgången är att insamla så mycket data som möjligt om det valda området. 1 Deskriptiva Den deskriptiva metoden används när det redan finns en viss mängd kunskap inom området tex. systematiserat genom olika typer av modeller. Detta är en beskrivande undersökning av förhållanden som ägt rum eller äger rum just nu. Vid deskriptiva undersökningar begränsas processen till att undersöka några aspekter av det fenomen som är av intresse. Beskrivningarna är detaljerade och grundligt utförda. 1 Hypotesprövande Denna typ av undersökning används inom områden där man har en omfattande kunskapsmängd i form av olika teorier. Här kan forskaren testa de teorier som finns och detta kallas hypotesprövande. 1 1 Andersson, H (1994) 7

8 1.4.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod Under de senaste årtiondena har det skrivits och diskuterats en hel del kring kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning. Beteckningarna kvantitativt och kvalitativt syftar till att beskriva hur man väljer att bearbeta och analysera den information man samlat in. Det som är avgörande för vilken metod som används är hur undersökningsproblemet är utformat. Kvantitativ Med kvantitativ metod menas en forskning som använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Här krävs ett mätbart resultat. 1 Kvalitativ Med kvalitativ metod menas den forskningsteknik som grundar sig på verbala analysmetoder. Frågorna har en mer öppen karaktär i denna metod. Metoden innebär att försöka tolka och förstå t ex människors upplevelser och försöka förstå underliggande mönster Tekniker för att samla information Observation I detta fall kan forskaren själv avgöra vilka fakta som skall registreras. Det är inte avgörande vilken samarbetsvilja deltagarna i observationen har. Nackdelar är att fakta från förfluten tid inte kan samlas in samt att detta är tidsödande och dyrt, dessutom finns det en påtaglig risk att fakta påverkas av observatören. 2 Intervju Fördelar med denna metod är att fakta kan tas från förfluten tid, från nutid och sådant som planeras för framtiden. Det går även att ställa frågor så att man kan få en heltäckande bild av individens åsikter. Nackdelen med denna metod är att den intervjuade personen kan påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor. 2 Enkät Samma frågor som i en intervju kan ställas men risk finns för en låg svarsfrekvens. Pålitligheten i svaren är svåra att avgöra Vår undersökning Metodval I den undersökning som vi gjort har vi valt att använda oss av en deskriptiv undersökning. Detta eftersom vår frågeställning om hur kontaktytan, kommunikationer och trender i uthyrningsprocessen ser ut inte testar någon direkt hypotes. Undersökningen beskriver inte heller något område så allsidigt som möjligt. En kvalitativ metod har valts eftersom det är svårt att i denna typ av undersökning hitta direkt mätbara resultat. 1 Andersson, H (1994) 2 Patel, R, Davidsson, B (1994) 8

9 Undersökningen vi genomfört är således baserad på intervjuer av representanter för fastighetsbolag, hyresgäster och konsulter. Val av intervjuobjekt För att få en så rättvisande bild som möjligt av hur de olika parterna uppfattar varandra har vi valt att intervjua ett antal aktörer som vi har ansett vara representativa för sitt område. Vi har delat upp aktörerna i tre kategorier: fastighetsägare, hyresgäster och konsulter. Fastighetsägare Vid val av fastighetsägare har vi tittat på företagets storlek, typ av fastigheter och andel lokaler samt företagets uttalade mål för ägandet av fastigheter. Följande fastighetsägare har intervjuats: Fastighetsförvaltande bolag Fastighetsutvecklande bolag Kommunala bolag Kapitalplacerare AP-fastigheter AB JM Kommersiellt Fastighets AB Förvaltaren SEB-Tryggliv Drott Kontor AB NCC Fastigheter AB, NCC Fastighetsutveckling, Region Stockholm SB Lokaler x Humlegården Management AB Position Stockholm AB x x Mälar Tornet AB Skanska Fastigheter Stockholm AB x x Realia Fastighets AB Wihlborgs Fastigheter AB, Stockholmsregionen x x Vasakronan AB, Region Stockholm/Uppsala x x x Med denna mix av intervjuobjekt har vi täckt in de företag som ser sig själva som operativa ägare, fastighetsutvecklare respektive kapitalplacerare. De intervjuade personerna i respektive företag har i regel haft ett övergripande ansvar för uthyrningsverksamheten. Hyresgäster Företag flyttar vanligtvis inte oftare än vart tredje år. Därför har vi valt att intervjua företag som är mitt i eller nyligen har varit i kontakt med uthyrningsprocessen. De hyresgäster som valts är sådana som är mitt inne i en omlokalisering, nyligen har omlokaliserat, skall omlokalisera eller är på väg att förändra sitt nuvarande hyreskontrakt. Vi har även beaktat i vilken utsträckning man använt/använder sig av fastighetskonsulter vilket har bidragit till valet av de olika företagen. Den hyrda ytan har varierat mellan ca ca kvm. Följande hyresgäster har intervjuats: Myndigheter Privata bolag Statligt ägda bolag Kooperationer Arbetslivsinstitutet Finansinspektionen Skattemyndigheten, Stockholm Rikspolisstyrelsen Tullverket Danzas ASG AB Liber AB Graninge AB Song Network AB SvD Telia Fastigheter 1 Green Cargo Finance x x x COOP Sverige AB x x x x 1 Dotterbolag till TeliaSonera. Största ägare: Svenska staten 46.0%, Finska staten 19.4% (per 29/ ) 9

10 Konsulter Konsulttjänsterna har delats upp i två huvudgrupper: Fastighetsägarrepresentanter (mäklare) och Hyresgästrepresentanter. Utöver detta har även ett oberoende research/analysföretag intervjuats (CityMark), detta eftersom företaget omnämnts vid ett flertal intervjuer med fastighetsägarna. Företaget har intervjuats för att öka vår egen förståelse om hur ett oberoende analysföretag arbetar. Dessa intervjusvar kommer dock inte att avhandlas speciellt i denna rapport. Vissa konsultföretag har både en uthyrningsavdelning (mäklare) och en hyresgästrepresentationsavdelning vilket medfört att vi i dessa företag har intervjuat en person från vardera avdelning. Det har inte förekommit att vi intervjuat en och samma person som är ansvarig för båda avdelningarna på något av dessa företag. Vid val av fastighetsägarrepresentanter/mäklare har vi försökt intervjua en blandning av både företag som har internationell bakgrund och företag med mer lokal verksamhet. En annan viktig aspekt har också varit olika inriktningar hos företagen. Följande fastighetsägarrepresentanter/mäklare har intervjuats: Internationella bolag CB Richard Ellis ISS Ecuro AB Jones Lang LaSalle AB x x Nationella bolag Exponent Hyres- och Fastighetskonsult HB Relocate RM Estate Consult AB Strateg Fastighetskonsult AB Thulefastigheter AB De utvalda hyresgästrepresentanterna som intervjuats har valts ut med hänsyn tagen till företagets bakgrund samt inriktning. Målet har varit att hitta en mix med både stora, små, internationella och lokala företag. Följande hyresgästrepresentanter har intervjuats: Internationella bolag Internationella samarbetspartners Nationella bolag CB Richard Ellis Colliers HBV Belkos Consult AB Cushman & Wakefield, Healey DTZ Sweden Struktur Svenska Kontor AB & Baker Jones Lang LaSalle AB NewSec AB Tenant & Partner WSP Management x x Frågeställning Innan intervjuerna påbörjades identifierades de olika aktörerna och en modell som visar de olika aktörernas förhållande till varandra upprättades. Modellen visar fastighetsägarens, fastighetsägarrepresentantens/mäklarna, hyresgästrepresentantens och hyresgästens plats i förhållandet. Fall 1 Fastighetsägaren och hyresgästen genomför uthyrningen helt på egen hand. Fastighetsägare Hyresgäst 10

11 Fall 2 Fastighetsägaren tar hjälp av en fastighetsägarrepresentant/mäklare vid uthyrningen. Fall 3 Fastighetsägare Mäklare Hyresgäst Hyresgästen tar hjälp av en hyresgästrepresentant vid förhyrningen. Fastighetsägare Hyresgästrepresentant Hyresgäst Fall 4 Fastighetsägaren tar hjälp av en fastighetsägarrepresentant/mäklare och hyresgästen tar hjälp av en hyresgästrepresentant. Fastighetsägare Mäklare Hyresgästrepresentant Hyresgäst Utifrån denna modell upprättades tre olika frågeformulär, ett till fastighetsägaren, ett till konsulten och ett till hyresgästen (Bilaga 1). Frågorna är av en övergripande karaktär och har ett antal underrubriker. Frågorna har varit som ett stöd och en riktlinje vid intervjutillfället för att täcka in de områden som vi velat studera. Intervjun har alltid börjat med att vi visat modellen och diskuterat igenom var intervjuobjektet anser att de befinner sig i förhållandet, exempelvis. som hyresgästrepresentant eller fastighetsägarrepresentant Frågor till fastighetsägare Den övergripande frågeställningen till fastighetsägarna har varit hur deras egen organisation ser ut med avseende på uthyrningsverksamheten, hur man tror att organisationen kommer att se ut i framtiden och vad man allmänt anser om fastighetskonsultmarknaden. Frågor har även ställts om hur man ser på att arbeta med/mot olika konsulter och hur kontakten med hyresgästen påverkas av att konsulter kommer in i bilden samt vilken dialog man för med dessa under uthyrningsprocessen och efter kontraktstecknande. 11

12 Frågor till hyresgäster Frågorna till hyresgästerna har övergripande berört hur deras organisation ser ut i dagsläget med avseende på fastighets/lokalfrågor samt vad de själva anser om sin kunskap inom detta område och hur de kommer att agera i framtiden. Frågor har även ställts om hur man jobbat med själva omlokaliseringen, vilken dialog man haft och hur man betraktar fastighetsägare och konsulter Frågor till konsulter Fastighetskonsulterna har fått frågor om bl.a. hur de arbetar, hur deras organisation är uppbyggd, hur man tar kontakt med kunderna och vilken dialog man för med fastighetsägare och hyresgäster. En fråga har genomgående varit densamma för alla berörda parter, nämligen hur de själva tror att fastighetskonsultmarknaden kommer att se ut i framtiden. 1.5 Kontraktsteori 23 I uthyrningsprocessen förekommer olika konsulter som arbetar på uppdrag av fastighetsägare eller hyresgäster. Mellan dessa parter sluts avtal. Kontraktsteorin behandlar generella problem som kan uppstå när två parter ingår ett avtal. Vi kommer nedan att gå igenom kontraktsteorins grunder samt ge några exempel på hur den kan appliceras på de avtal som sluts mellan parterna i uthyrningsprocessen. Fastighetsägaren har mycket goda kunskaper om sina fastigheter och lokaler. Han besitter information om hur fastigheten är byggd och vilka möjligheter som finns till förändring och anpassning. Han har dessutom vetskap om vilka hyresgäster som har tänkt flytta eller om de vill minska alternativt öka sin yta. Hyresgästen känner till sin verksamhet och vet vilken potential och vilka planer det egna företaget har med avseende på personal och verksamhet. Mäklaren har kännedom om lediga objekt via information från fastighetsägare samt information om kunder som är intresserade av att hyra. Hyresgästrepresentanten vet via sitt uppdrag från den potentielle hyresgästen om vad denne önskar. Hyresgästrepresentanten har dessutom via information från fastighetsägarna kännedom om lediga objekt och hur dessa eventuellt kan förändras eller skapas för att uppfylla hyresgästens behov. 2 Hart, Oliver (2001) 3 Milgrom, Paul 12

13 Information om egna fastigheter Fastighetsägare Information om fastigheter och hyresgäster Mäklare Information om egen verksamhet Presumtiv hyresgäst Hyresgästrepresentant Information om hyresgästen och fastigheter Fastighetsinformation Hyresgästinformation = Saknar information = Information Principal-Agent problemet I de fall där en fastighetsägare väljer att anlita en konsult kallas han inom kontraktsteorin för principal. Konsulten kallas för agent, den som förväntas utföra en tjänst åt fastighetsägaren. Detta prinipal-agent förhållande gäller även mellan en hyresgäst och en hyresgästrepresentant. Agent Principal Principal Agent Fastighetsägare AVTAL Mäklare Hyresgäs t representant AVTAL Hyresgäst Principal-Agent förhållande mellan fastighetsägare och mäklare Principal-Agent förhållande mellan hyresgäst och hyresgästrepresentant Fastighetsägare och hyresgäster har asymmetrisk information om varandra och de anlitar därför konsulter för att få mer information om varandra. Här uppstår ytterligare en asymmetrisk information. Denna asymmetri beror på att principalen inte vet att agenten verkligen kommer att utför vad som avtalats. Detta benämns i kontraktsteorin som moral hazard. En annan osäkerhetskomponent i kontraktsteorin är adverse selection. Detta begrepp innebär att t ex en fastighetsägare vid upphandlandet av en mäklare inte vet vilken mäklare han skall välja. Han har alltså återigen asymmetrisk information som i detta fall består i att ta reda på vilken mäklare som är bra på just den tjänst som efterfrågas. För att komma runt detta problem skulle man rent teoretiskt kunna skriva ett avtal som behandlar alla tänkbara situationer som skulle tänkas kunna uppkomma. Detta avtal kallas inom kontraktsteorin för the perfect contract. Ett sådant kontrakt är i praktiken omöjligt att skriva eftersom det är omöjligt att förutse allt som kan hända i framtiden. 13

14 Det man istället gör är att man från principalens sida försöker styra agenten till att göra det man avtalat om genom incitament. Ett vanligt förekommande incitament inom uhyrningsprocessen är att mäklaren får en viss procentsats av den första årshyran för den hyresgäst som via honom tecknat kontrakt med fastighetsägaren. Detta incitament hjälper alltså fastighetsägaren i egenskap av principal att veta att mäklaren i egenskap av agent verkligen anstränger sig för att få lokalen uthyrd. 14

15 2. Uthyrningsprocessen och de olika aktörerna 2.1 Bakgrund En fastighets avkastning bygger på ett kassaflöde som genereras av periodiska hyresintäkter. Fastighetens avkastning skapar ett värde för investeraren. Stora ekonomiska vakanser (hyresbortfall etc.), medför vanligtvis ett minskat avkastningsvärde. Därför är uthyrningsprocessen en viktig och betydelsefull del i ett framgångsrikt fastighetsföretagande. För kontorslokaler gäller marknadsbaserade hyror. Detta innebär att utbud och efterfrågan styr hyresmarknaden. Det finns ett antal olika fall där uthyrningsprocessen förekommer. Nedan kommer dessa att presenteras. Uthyrning av befintlig lokal Uthyrningsprocessen för en befintlig lokal påbörjas när fastighetsägaren får kännedom om att en befintlig hyresgäst kommer att flytta. I vissa fall startar uthyrningsprocessen senare om fastighetsägaren har för avsikt att göra ändringar i den befintliga lokalen eller hela fastigheten. Uthyrning av en lokal som är under uppförande eller renoveras Uthyrningsprocessen förekommer även för lokaler som skall uppföras i nyproduktion eller som renoveringsprojekt. Här kan det i vissa fall handla om att skapa nya kontor genom att konvertera ytor som inte tidigare varit kontor. Processen startar då fastighetsägaren tagit beslut om projektet och bygglov beviljats. Omförhandling samt utökning eller förändring av kontrakt Uthyrningsprocessen omfattar även då en befintlig hyresgäst eller fastighetsägare vill göra ändringar i hyreskontraktet. Hyresgästen kan en viss tid före hyreskontraktet löper ut säga upp detta för kontraktsändring. En omförhandling inleds då mellan fastighetsägare och hyresgäst. Anledningarna till uppsägningen kan vara många. Det kan t ex röra sig om att fastighetsägaren vill höja hyran eller hyresgästen vill sänka den. Här kan det alltså handla om att komma överens om en hyresnivå relativt rådande marknadshyra. En annan anledning kan vara att hyresgästen vill minska respektive öka den förhyrda ytan. Andrahands-uthyrningar Idag är det inte ovanligt att kontorslokaler hyrs ut i andra hand, det vill säga att förstahandshyresgästen som har ett avtal med fastighetsägaren i sin tur hyr ut lokalen till en annan hyresgäst. Denna företeelse har under den senaste tiden ökat i omfattning och är ett resultat av den rådande lågkonjunkturen. Den kan även bero på att förväntningar hos optimistiska hyresgäster inte har blivit infriade. Andrahandsuthyrningar har vi valt att inte studera närmare eftersom den vanligtvis styrs av företagsspecifika orsaker som kan vara svåra att undersöka på grund av begränsad informationstillgång och speciella avtalskonstruktioner. Detta särdrag kan också förväntas minska i omfattning om marknaden blir mer balanserad. 15

16 2.2 Fastigheternas ägare Nedan följer en översiktlig beskrivning av utvecklingen, renodlingen och hur fastighetsmarknadens aktörer blivit mer professionella/renodlade Fastighetsägare med olika bakgrund Byggare Vissa byggare började bygga i egen regi och hade ägandet av fastigheter som en typ av kapitalreserv vid sidan om byggverksamheten. Då specialisering av företagens verksamhet ökat på senare tid har detta medfört att vissa äldre byggbolag har övergått från att bygga fastigheter till att förvalta dem. Andra byggbolag har valt att fokusera på byggnadsverksamheten och därför försökt kliva ur rollen som fastighetsägare. Dessa är idag mer fokuserade på fastighetsutveckling vilket innebär att bygga och utveckla fastigheter för att sedan snabbt avveckla dessa. 4 Bankbolag Efter 80-talets fastighets-/bankkris var det ett flertal fastighetsägare som tvingades till konkurs. I och med det stora antalet konkurser blev banker som belånat fastigheterna ofta tvungna att ta hand om de fastighetstillgångar som ställts som säkerhet för givna krediter. Detta gjorde att flera banker fick egna fastighetsbestånd i sin verksamhet. Flertalet av fastigheterna finns idag i börsnoterade bolag. 5 Statliga institutioner Byggnadsstyrelsen var en dominerande statlig institution som upplöstes Ur Byggnadsstyrelsen uppstod ett par olika fastighetsbolag, dock med staten som fortsatt ägare. Bolagen som kom till var Vasakronan, Statens Fastighetsverk och Akademiska hus. Bolagen uppstod för att uppnå en effektivare lokalförsörjning samt en effektivare fastighets- och förmögenhetsförvaltning. 6 Industribolag Det finns också fastighetsbolag som uppstått ur företag som varit verksamma inom andra industriella områden och som valt att investera överskottet från kärnverksamheten i fastigheter. I dag har fastighetsägandet i dessa företag ofta en betydande roll. Egenanvändare Egenanvändare är en annan grupp som varit en stor fastighetsägare. Med egenanvändare menas företag som är verksamma inom andra branscher än fastighetsbranschen men som ändå äger de lokaler där de bedriver sin verksamhet. De senaste åren har det dock skett en kraftig minskning av egenanvändare. 4 Bejrum, H och Lundström, S (1996) 5 Jaffee, D M (1994) 6 Vasakronan, 16

17 Institutioner Gruppen institutionella fastighetsägare har ökat på senare år. Dessa äger fastigheter som en kapitalplacering. Här rör det sig ofta om att fastigheterna utgör en begränsad del av den totala tillgångsportföljen. Utländska investerare En annan grupp av fastighetsägare är utländska investerare. Motiven varierar men generellt handlar det om diversifiering och avkastning. De utländska placerarna i Sverige kommer huvudsakligen från USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Danmark och Norge. 2.4 Hyresgästerna Globaliseringen av företag har ökat. Förbättrade transportmöjligheter och kommunikationer främst i form av en utbyggd digital infrastruktur har inneburit att hyresgästens behov har förändrats. En ökad fokusering på kärnverksamheten har också blivit tydligare. Globalisering Många företag har gått ihop i stora världsomspännande koncerner. Ibland handlar det om ett ledande företag inom en viss bransch som köper upp andra företag för att på så sätt komma in på nya geografiska marknader. Man har då samma varumärke och logotyp och erbjuder samma tjänster världen över. Man vill många gånger att företagsimagen skall vara densamma i alla kontor oavsett var i världen det är placerat. Svenska företag har som andra företag också gått med i dessa världsomspännande koncerner. Detta kan innebära att ett företag etablerat på den svenska marknaden med utländskt ägande kan ha direktiv och krav från sina ägare på att lokalen skall ha ett visst utseende eller uppfylla vissa standarder. Fokus på kärnverksamhet Fokuseringen på kärnverksamhet innebär att företagen koncentrerar sig på att jobba inom just det segment som man anser sig vara bra på. Ett företag som till exempel är ledande på fiberoptik kanske vill fokusera på att bli ännu bättre på detta vilket då innebär att man vill satsa alla resurser här. Dessa företag har vad gäller fastighets- och lokalfrågor i många fall valt att inte ha denna kompetens inom företaget. Denna trend med mer fokusering på kärnverksamheten har varit tydlig under de senare åren. Kombinationen mellan globalisering och fokusering på kärnverksamhet har inneburit att företagen i vissa fall saknar marknadskännedom om fastigheter och lokaler vid etableringar på nya marknader. 2.5 Konsulter och tjänster i uthyrningsprocessen Nedan kommer vi att redogöra för olika typer av tjänster och begrepp som förekommer i själva uthyrningsprocessen. 17

18 2.5.1 Definition Vi har valt att dela upp de olika aktörerna beroende på vem som är uppdragsgivare till den tillhandahållna tjänsten, dvs. den som beställer och vanligtvis betalar för tjänsten. De två huvudgrupperna blir alltså: Konsulter som arbetar på uppdrag av hyresgästen Konsulter som arbetar på uppdrag av fastighetsägaren I följande text kommer vi att använda samlingsnamnen Hyresgästrepresentanter/CRESkonsulter för de konsulter som arbetar för hyresgästens räkning samt Fastighetsägarrepresentanter/Mäklare för de konsulter som arbetar för fastighetsägarens räkning. Nedan följer en beskrivning av vad hyresgäststrepresentanterna samt fastighetsägarrepresentanterna tillhandahåller för tjänster och hur dessa tjänster benämns Hyresgästrepresentanter / CRES-konsulter I detta avsnitt kommer betydelsen av hyresgästrepresentanter/corporate Real Estate Services - konsulter att tydliggöras och vilka tjänster som erbjuds inom detta affärssegment. Dessutom kommer vi att redovisa ett teoretiskt fall som beskriver det kompletta CRES-uppdraget samt en typisk beslutsmodell. Kunder Tjänsterna inom hyresgästrepresentation/corporate Real Estate Services riktar sig nästan uteslutande till juridiska eller fysiska personer som hyr eller äger de utrymmen där egen näringsverksamhet utövas. Vanligtvis är köparna av tjänsten hyresgäster med ett behov av förhållandevis stora lokalytor. Olika benämningar av tjänsten hyresgästrepresentation Olika konsultföretag använder olika benämningar på sina avdelningar som arbetar med CRES- eller hyresgästrepresentationstjänster. Några exempel på namn är corporate services, corporate solutions, corporate real estate services, tenant representation och hyresgästrepresentation. Vanligtvis är det bara benämningen som är olika hos de konsultföretag som erbjuder denna typ av tjänst. Innehållet i tjänsten är i regel detsamma eller väldigt likvärdigt. Ersättning Konsulternas ersättning betalas direkt av hyresgästen. Avsikten är att ha en tydlig lojalitet mot kunden. Ingen ersättning krävs eller tas emot från fastighetsägaren. Tjänsteutbud De tjänster som erbjuds av konsulter inom segmentet hyresgästrepresentation/cres innefattar ofta någon form av stöd till hyresgästen i samband med verksamhetsförändringar. Det kan t.ex. röra sig om om- eller samlokalisering av ett företag. Detta medför att även organisations- och managementkonsulter ibland blir involverade och då jobbar sida vid sida med hyresgästrepresentanterna. 18

19 Hyresgäster kan köpa en analys av sin aktuella lokalkostnad. Ofta är denna den näst största verksamhetskostnaden för hyresgästen näst efter personalkostnaden. Syftet med denna tjänst är i de flesta fall att analysera lokalbehov och verksamhetsflöden för att kunna ge förslag på åtgärder som medför en hyresreducering eller yteffektivisering för hyresgästen. Hyresgästrepresentanten kan även erbjuda stöd vid hyresförhandling då hyresgästen ofta kan befinna sig i ett underläge jämfört med fastighetsägaren eftersom hyresgästen har en väsentligt mindre erfarenhet av denna typ av förhandlingar. Strategi- och marknadsanalyser i samband med kontorsetablering är en tjänst konsulten också kan bistå hyresgästen med. Ett exempel är då en hyresgäst vill etablera sig i en ny geografisk marknad som han har dålig kännedom om. Beroende på t.ex. hyresgästens kundgrupp, företagsimage och konkurrenter kan ett krav vara att hitta ett strategiskt läge som passar denne. Då kan en konsult med stor lokal kännedom hjälpa hyresgästen att identifiera rätt läge för etableringen. När fastighetsägaren tecknat kontrakt med hyresgästen kan konsulten under hyrestiden sköta kontraktsadministrationen. Det kan innebära uppsägning av kontraktet i rätt tid, på rätt sätt och på så vis bevaka hyresgästens intresse. Man kan betrakta hyresgästrepresentanten/cres-konsulten som en fastighetsavdelning på entreprenad Det kompletta CRES-uppdraget Fas 1 - Behovsanalys och lokalprogram Fas 1 är ofta startpunkt för en omlokalisering. I inledningsskedet genomförs en nulägesanalys av hyresgästens lokalsituation samt en behovsanalys. Dessa analyser kan leda fram till att hyresgästen anser sig behöva en annan lokal som bättre uppfyller verksamhetens krav. Utifrån hyresgästens kravspecifikation utformas ett lokalprogram som ska ligga till grund för att finna den optimala lokallösningen. Fas 4 Fas 5 Fas 3 Fas 1 Fas 2 Fas 2 - Lokalsökning och utvärdering Efter att lokalprogrammet utformats utförs en lokalsökning. Lokalsökningen innebär att man tar kontakt med tänkbara lokalleverantörer; fastighetsägare, fastighetsutvecklare och mäklare. Efter att lokalleverantörerna har redovisat vad de kan erbjuda sammanställs alternativen, ofta i någon form av rangordning. De alternativ som bäst uppfyller hyresgästens lokalprogram studeras närmare, vilket innebär visningar, men eventuellt också arkitektritade förslag på ombyggnad och anpassning av lokalen. Vidare begärs också hyresofferter för respektive lokal. 19

20 Fas 3 - Hyresförhandling och avtalsteckning Efter att utvärdering skett av införskaffad information följer vanligtvis en hyresförhandling med ett fåtal av lokalleverantörerna. Efter avslutad förhandling tecknas kontrakt med någon av de inblandade fastighetsägarna. Fas 4 - Implementering och projektering När hyreskontraktet är tecknat påbörjas fas 4 som innebär planering och samordning av flytten. Det kan också ligga på konsultens ansvar att bevaka hyresgästens intresse vad gäller den överenskomna projekteringen av lokalen. Vissa hyresgäster önskar också hjälp med upphandling av kringservice som är nödvändig för verksamhetens utövande, t.ex. datanätverk, möbelhantering och telefoni. Fas 5 - Administration av hyreskontrakt När hyresgästen tillträtt och börjat nyttja den hyrda ytan kan konsultens uppdrag fortsätta under avtalsperioden. Det innebär ofta bevakning av hyresgästens intressen samt uppsägning av kontrakt och genomförande av omförhandling med fastighetsägaren om det blir aktuellt. Beslutsmodell I de flesta fall när ett CRES-uppdrag genomförs upprättas tre olika grupper som tillsammans ska se till att genomföra lokalbytet så effektivt som möjligt. Dessa tre grupper är: Styrgruppen Projektgruppen Referensgruppen Styrgruppens uppgift är att fatta de avgörande besluten. Underlaget till besluten tas fram av projektgruppen som har den mest arbetskrävande uppgiften i samband med omlokaliseringen. För att samla in synpunkter och önskemål inom organisationen skapas en referensgrupp som består av nyckelpersoner inom skilda delar av företaget. Dessa ska bidra med en företagsintern information till projektgruppens underlagsarbete. Styrgruppen består vanligtvis av representanter ur hyresgästens ledningsgrupp. Projektgruppens medlemmar är ofta den eller de som är lokalansvariga eller projektledare hos hyresgästen samt någon eller några representanter från konsultföretaget Fastighetsägarrepresentanter/Mäklare Fastighetsägarrepresentanten är en konsult som jobbar med uthyrning av lokaler. Mäklare är den vanligaste benämningen på denna typ av konsult. Mäklaren kan antingen jobba exklusivt för en fastighetsägare eller icke exklusivt. Exklusiva uppdrag Ett exklusivt uppdrag innebär att mäklaren har ensamrätt på att jobba med uthyrning av ett speciellt objekt. Om fastighetsägaren hyr ut lokalen via någon annan kontakt utfaller ändå en viss ersättning till mäklaren. Mäklaren sköter annonsering och reklamkampanjer. Vissa 20

21 mäklare kan till och med bistå med ritningar där kunden kan få en uppfattning om hur lokalen kan förändras. Uthyrning av lokaler i nyproducerade eller renoverade byggnader är ett vanligt exempel där exklusiva uthyrningsuppdrag förekommer. Här är det vanligt att mäklaren är med i ett tidigt skede i processen. Det kan alltså handla om att han är med ända från att ett hus börjar byggas eller renoveras. Mäklaren har oftast i dessa fall en mycket god kunskap om hur byggnaden kommer att se ut när den är färdig och hur den kan förändras. I vissa fall kan det vara så att en erfaren och kunnig konsult kommer med ett förslag till fastighetsägaren där det framgår hur han kan vidareutveckla en fastighet. Denna konsult arbetar sedan med projektet tills fastigheten är uthyrd. Arbetet sker vanligtvis under en avtalat begränsad tid. Icke exklusiva uppdrag Med icke exklusiva uppdrag menas de uppdrag där mäklaren inte har exklusivitet men ändå viss information som han direkt eller indirekt erhållit från fastighetsägaren. Fastighetsägaren vet vanligtvis om att mäklaren jobbar med att hyra ut lokaler och man har oftast en lös överenskommelse om ersättning vid eventuellt tecknande av kontrakt. I vissa fall kan mäklaren själv kontakta en fastighetsägare när han har en kund och vet att det finns lediga lokaler i en viss fastighet. En vanlig benämning av denna marknad är spotmarknad. Variationen och specialiteten hos olika typer av mäklare är stor. Vissa företag jobbar mest med icke exklusiva uppdrag där man främst arbetar med att skapa en kontakt mellan fastighetsägare och hyresgäst medan andra mäklare fokuserar på exklusiva uppdrag där man engagerar sig mer i det specifika uppdraget. Företagens storlek varierar från enmansföretag där man har ett personligt nätverk till stora företag med internationellt nätverk SLHF- en idell förening för konsulter på fastighets och lokalmarknaden 5 I Stockholm har en förening startats för att ta ett steg mot en mer professionaliserad fastighetskonsultbransch. SLHF står för Stockholms Lokal och Hyreskonsulters Förening. Det är en ideell förening för konsulter som är aktiva på fastighets- och lokalmarknaden. Syftet med föreningen är att tillvarata medlemmarnas intressen, att verka för sunda affärsförhållanden och god affärssed samt att verka för erfarenhetsutbyte och gott samarbete inom branschen. Föreningen har också ett etiskt råd som består av 3 personer. En föreningsrepresentant, en fastighetsägarrepresentant och en representant för hyresgästsidan. Det etiska rådets uppgift är att pröva SLHF:s medlemmars hanterande av uppdrag. Rådet ska även som skiljenämnd kunna döma i tvister mellan fastighetsägare och SLHF-medlem. Utdrag ur SLHF:s stadgar, 9: 9.2 Rådet har att, på anmälan från uppdragsgivare, bedöma om medlem, aspirant eller företagsmedlem förfarit felaktigt i sin yrkesutövning eller på annat sätt brustit i sina förpliktelser när detta inte skall prövas av annan instans. 5 Stockholms Lokalförmedlares och Hyreskonsults Förening, 21

22 3. Intervjudel I denna del av rapporten kommer vi att gå igenom de frågor och svar vi ställt till respektive målgrupp. Eftersom det ibland handlar om känslig information har vi valt att presentera en samlad bild från vardera målgrupp. Det kommer alltså inte framgå vilket företag som sagt vad vid intervjuerna. 3.1 Identifikation av olika förhållanden Utgångspunkten för att identifiera förhållandet mellan fastighetsägare, hyresgäst och konsult har varit de grundmodeller som skapades innan intervjuerna påbörjades. Generellt går det inte att hitta rena fall som exakt passar in i modellerna. Nedan följer en redogörelse över hur de olika förhållandena ser ut i verkligheten Fastighetsägaren och hyresgästen genomför förhyrningsprocessen själva (fall 1). Fastighetsägare Hyresgäst Det första fallet vi har identifierat är det fall där fastighetsägaren och hyresgästen genomför uthyrningsprocessen själva, utan inblandning av konsulter. Denna situation är mycket ovanlig. Fastighetsägarna Av de 14 intervjuade fastighetsägarna sköter 13 uthyrning i egen regi. Endast en fastighetsägare uppger att man inte jobbar med uthyrning över huvud taget eftersom man har lagt ut hela förvaltningsverksamheten på entreprenad. Hyresgästerna Det är mycket ovanligt att en hyresgäst genomför förhyrningsprocessen helt i egen regi. Bland de 14 intervjuade hyresgästerna är det endast en som skött sin förhyrning helt på egen hand utan köp av konsulttjänster. I ett fall har hyresgästen använt sig av kompetens som funnits inom koncernen Fastighetsägaren tar hjälp av en mäklare vid uthyrningen (fall2) Fastighetsägare Mäklare Hyresgäst Det andra identifierade fallet är då tre parter är inblandade. Mäklaren ingår här som en tredje part. Mäklaren kan arbeta exklusivt på uppdrag av fastighetsägaren eller bara som en kontaktförmedlare utan direkt uppdrag från fastighetsägaren. Anledningen till att mäklaren i figuren hamnat på fastighetsägaren sida är att ersättningen till mäklaren 22

23 betalas av fastighetsägaren. En inte ovanligt förekommande företeelse är dock att mäklaren fått uppdrag av hyresgästen att genomföra en lokalsökning. Fastighetsägare Det är relativt vanligt bland fastighetsägarna att man anlitar en mäklare för att exklusivt arbeta med ett eller flera objekt. Av de 14 tillfrågade fastighetsägarna hade 8 st. någon gång lagt ut ett objekt exklusivt på en mäklare. Hyresgästerna Av de 14 intervjuade hyresgästerna har 4 st. uppgett att man vänt sig till en mäklare för att få hjälp med lokalsökning. Mäklarna Av de 8 tillfrågade mäklarna är det 6 st. som har eller har haft exklusiva uthyrningsuppdrag från en fastighetsägare Hyresgästen använder sig av en representant vid förhyrningen (fall 3). Fastighets - ägare Hyresgäs representa Hyresgäst Ett tredje identifierat fall är det då hyresgästen anlitar en representant för att hjälpa till med förhyrningen. Hyresgästrepresentanten arbetar på uppdrag av hyresgästen. Anledningen till att hyresgästrepresentanten är placerad på hyresgästens sida är att ersättningen för tjänsten betalas av hyresgästen. Fastighetsägarna 13 av de 14 intervjuade fastighetsägarna sköter uthyrning i egen regi. Endast en fastighetsägare uppger att man inte jobbar med uthyrning över huvud taget eftersom man har lagt ut hela förvaltningsverksamheten på entreprenad. Skillnaden i detta fall jämfört med fall 1 är att fastighetsägaren i detta fall mestadels kommunicerar med hyresgästens representant. Hyresgästerna Av de 14 intervjuade hyresgästerna har 6 st anlitat en hyresgästrepresentant till hela eller till övervägande del av förhyrningsprocessen. En hyresgäst har använt sig av en jurist som endast har hjälpt till med kontraktstecknandet. Hyresgästrepresentanterna Samtliga hyresgästrepresentanter uppger att man arbetar för hyresgästen, och även ensidigt tar betalt från denne. 23

24 3.1.4 Fastighetsägaren tar hjälp av en mäklare och hyresgästen tar hjälp av en representant ( fall 4) Fastighetsägare Mäklare Hyresgästrepresentant Hyresgäst Det fjärde och sista identifierade fallet är då fastighetsägaren tar hjälp av en mäklare och en hyresgäst anlitar en hyresgästrepresentant. Det mest tydliga fallet som kan hittas är då en fastighetsägare har anlitat en mäklare exklusivt för att sköta uthyrningen för ett visst objekt alternativt har fastighetsägaren lagt ut hela förvaltningsverksamheten på entrepenad. Mäklaren förhandlar här mot hyresgästens representant. Detta fall är relativt sällsynt än så länge men tenderar att bli allt vanligare. Fastighetsägarna Det är relativt vanligt bland fastighetsägarna att man anlitar en mäklare för att exklusivt arbeta med ett eller flera objekt. Av de 14 tillfrågade fastighetsägarna hade 8 st någon gång lagt ut ett objekt exklusivt på en mäklare. Hyresgästerna Av de 14 intervjuade hyresgästerna har 6 st. anlitat en hyresgästrepresentant till hela eller till övervägande del av förhyrningsprocessen. En hyresgäst har använt sig av en jurist som endast har hjälpt till med kontraktstecknande. Mäklarna Av de 8 tillfrågade mäklarna är det 6 st som har eller har haft exklusiva uthyrningsuppdrag från en fastighetsägare. Skillnaden mot fall 2 är att den mäklare som arbetar på uppdrag av fastighetsägaren mestadels kommunicerar med hyresgästrepresentanten istället för hyresgästen. Hyresgästrepresentanterna Samtliga hyresgästrepresentanter uppger att man arbetar för hyresgästen, och även ensidigt tar betalt från denne. Skillnaden från fall 3 är att hyresgästrepresentanten i detta fall mestadels kommunicerar med mäklaren. 3.2 Fastighetsägarna Detta avsnitt behandlar fastighetsägarnas agerande i uthyrningsprocessen. Synpunkter på bl. a egen organisation, mäklare och hyresgästrepresentanter samt hur man ser på konsultmarknaden i framtiden kommer att behandlas. En av de intervjuade fastighetsägarna skiljer sig markant från de övriga då man uppger att man ser sina fastigheter som en ren kapitalplacering. Fastigheterna är en av flera olika tillgångar och utgör endast en mindre del i tillgångsportföljen. Detta företag har lagt ut hela 24

25 den operativa fastighetsverksamheten på entreprenad. Fokuseringen ligger här på avtalsutformningen med konsulten som sköter förvaltningen av fastigheterna. Nedanstående rubriker behandlar således de intervjuade fastighetsägarna bortsett från den fastighetsägare som har lagt ut hela sin fastighetsförvaltning på entreprenad Egen organisation Samtliga fastighetsägare har egen uthyrningsverksamhet. Skillnader finns dock i hur denna är organiserad. Av de 13 intervjuade fastighetsägarna har 9 st. speciella uthyrare som endast jobbar med uthyrning. Utmärkande för dessa företag är att de har stora bestånd eller att de jobbar med fastighetsutveckling. Fastighetsförvaltaren jobbar i dessa företag oftast med omförhandlig av kontrakt. Vid nyuthyrning kommer förvaltaren in först när hyresgästen i princip har bestämt sig för att hyra lokalen. En anledning till att ha speciella uthyrare är att man inte vill belasta förvaltaren med för mycket uthyrningsjobb. Av de intervjuade fastighetsägarna uppger 4 st. att man låter fastighetsförvaltaren sköta uthyrningen. Förvaltaren jobbar här med uthyrning i fastigheter inom sitt förvaltningsområde. Man har oftast en central funktion som fungerar som en sluss för alla inkommande kontakter från presumtiva hyresgäster. Den centrala funktionen skall ha till uppgift att se till att intern konkurrens mellan de olika förvaltarna undviks. Man vill också ha en tydlig kontaktyta mot de potentiella hyresgästerna genom den centrala funktionen. Tydligheten består i att kunden t.ex. endast skall ha ett telefonnummer att ringa och sedan därifrån slussas till rätt kontaktperson. Syftet med att låta förvaltaren sköta uthyrningen istället för egna uthyrare är att man därmed undviker den konkurrenssituation som kan uppstå mellan de egna uthyrarna och mäklarna. Man menar här att den negativa konkurrens som kan uppstå kan bero på att den egna uthyraren inte vill ta in kunder som kommer via en extern mäklare på grund av att han riskerar att hans egen provision härigenom uteblir alternativt minskar. Fastighetsägarna poängterar vissa fördelar med att själva sköta uthyrningen av sina lokaler. Framförallt framhäver flera fastighetsägare att deras egna förvaltare är överlägsna när det handlar om en fastighets specifika egenskaper samt kunskaper om befintliga hyresgäster. Förvaltaren har mycket god kännedom om hyresgästernas framtida behov avseende expansion eller minskning av lokalyta. Han har också bra vetskap om fastigheternas möjligheter och förutsättningar att förändras. Förvaltarna har alltså bättre förutsättningar än mäklaren att lägga pussel, dvs. att på ett effektivt sätt anpassa fastigheten i enlighet med befintliga och nya hyresgästers behov. En annan viktig orsak till att fastighetsägarna vill arbeta med uthyrningen själva är att man önskar etablera en långsiktig relation med hyresgästen. Man poängterar bl.a. att en lång och trogen relation med hyresgästen ökar lönsamheten Kontaktkanaler Fastighetsägarens generellt vanligaste kontaktkanaler i samband med en uthyrning har visat sig vara; Annonsering, mäklarkontakter, fasadvepor och telemarketing. Annonseringen är den mest använda kontaktkanalen och sker i flera olika medier, ensidigt eller kombinerat. Vanligast nämnda medier är branschtidningar, internet och dagspress. Efter annonseringen kommer mäklarkontakten och det visar sig att flera fastighetsägare flitigt använder mäklare som kontaktkanal vid uthyrning av lediga lokaler. De följande två 25

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 261 Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Författare: Marika Hilldoff

Läs mer

Tenant Representation

Tenant Representation Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 370 Tenant Representation Författare: Kristoffer Ultenius Stockholm 2007 Handledare:

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Processen vid genomförandet av en organisationsförändring - Kartläggning av företagens kostnader vid

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

Fastighetsförvaltningens säljprocess

Fastighetsförvaltningens säljprocess - En rekommendation om hur säljprocessen inom lokaluthyrning kan bedrivas Henrik Isaksson Henrik Svensson Fastighetsvetenskap, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut

Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska högskolan Examensarbete nr 289 Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut En studie

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Fastighetsförmedling. kommersiella fastigheter

Fastighetsförmedling. kommersiella fastigheter Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 308 Fastighetsförmedling av kommersiella fastigheter En jämförande studie mellan fastighetsförmedlare

Läs mer

Ombyggnationer i lokalfastigheter

Ombyggnationer i lokalfastigheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska högskolan Examensarbete nr 339 Ombyggnationer i lokalfastigheter Beslutsprocess och värdepåverkan Författare:

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Läget allt och ingenting: En studie av hyressättningen av kontorslokaler i Stockholm. Examensarbete

Institutionen för ekonomi. Läget allt och ingenting: En studie av hyressättningen av kontorslokaler i Stockholm. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Läget allt och ingenting: En studie av hyressättningen av kontorslokaler i Stockholm Författare: My Pettersson Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå)

Läs mer

Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar

Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180hp Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar Kandidatuppsats i fastighetsekonomi 15, HP Slutseminarium

Läs mer

Nr 173. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden

Nr 173. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (30 hp) Nr 173 Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden Författare: Philip Löchen Ludvig Samuelsson Stockholm 2012 Handledare: Professor Hans

Läs mer

Vakanser i kontorsfastigheter

Vakanser i kontorsfastigheter Anna Björk Pauline Hensley Vakanser i kontorsfastigheter Fastighetsföretagets arbete med vakanser Vacancies in office premises How to fill vacancies Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare:

Läs mer

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler Examensarbete. C- uppsats inom Fastighetsvetenskap Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler - en studie av sex fastighetsföretag i Skåne Elin Andersson Pernilla Engdahl VT 2009 Kandidatuppsats

Läs mer

Partnerskap mellan fastighetsbolag och serviceleverantörer - Hur ser det ut på den svenska kontorsmarknaden?

Partnerskap mellan fastighetsbolag och serviceleverantörer - Hur ser det ut på den svenska kontorsmarknaden? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 62 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Partnerskap mellan fastighetsbolag och serviceleverantörer - Hur ser det ut på den svenska kontorsmarknaden?

Läs mer

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare:

Läs mer

Due diligence. ! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige?

Due diligence. ! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige? Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 249 Due diligence! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella

Läs mer

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE The Tenant Way Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter Institution för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska Högskolan Examensarbete nr: 296 Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter en undersökning av transaktionspåverkande

Läs mer

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 107 Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden jämförelse mellan

Läs mer

Hotellfastigheter- En beskrivning av relationen mellan fastighetsägare och operatörer

Hotellfastigheter- En beskrivning av relationen mellan fastighetsägare och operatörer Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 226 Hotellfastigheter- En beskrivning av relationen mellan fastighetsägare och operatörer Författare:

Läs mer

Nya ägare - effektivare resursutnyttjande?

Nya ägare - effektivare resursutnyttjande? Nya ägare - effektivare resursutnyttjande? En studie av ägarförändringar på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden 2000-2005 av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighets- o Bostadsakademin

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 25 Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Författare: Handledare Sofia Törnqvist

Läs mer

Fastigheter som gått ur tiden - Ett analysverktyg för kartläggning av en fastighets förutsättningar och möjligheter ur ett värdeskapande perspektiv

Fastigheter som gått ur tiden - Ett analysverktyg för kartläggning av en fastighets förutsättningar och möjligheter ur ett värdeskapande perspektiv Fastigheter som gått ur tiden - Ett analysverktyg för kartläggning av en fastighets förutsättningar och möjligheter ur ett värdeskapande perspektiv BOB GUSTAFSSON IDA JANSSON KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap

Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Examensarbete, C-uppsats inom fastighetsvetenskap Förvaltning i förändring en studie i hur ett fastighetsföretag arbetar kundfokuserat Anna Alvemo Kristina Holm VT 2007 Sammanfattning Titel: Ämne/Kurs:

Läs mer

Avtalsprocessen. Sofie Borg. Maria Majtorp

Avtalsprocessen. Sofie Borg. Maria Majtorp Avtalsprocessen - en rekommendation hur avtalsprocessen vid uthyrning av kommersiella lokaler kan förenklas och effektiviseras Sofie Borg Maria Majtorp Copyright Sofie Borg och Maria Majtorp Institutionen

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer