framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg"

Transkript

1 Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 3 Chefens förändringsverktyg & mallar Ingen förändringssituation är den andra lik, varje förändringstillfälle har sina speciella förutsättningar och särskilda krav på lösningar. Vad de dock har gemensamt är att de alla kräver planering, delaktighet och löpande uppföljning. Verktyg i detta häfte är framtagna för att fungera som ett konkret stöd i detta avseende för dig med ansvar för förändringsarbetet. Verktygen är utformade för att fungera fristående, de presenteras inte heller i någon tänkt kronologisk ordning.

2 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning Innehåll 1. Verktyg: Proscis 3-stegsmodell för framgångsrika förändringsprocesser 2. Verktyg: Inledande förändringsanalys 3. Workshop för att förtydliga motiven till en aktuell förändring/förändringsprojekt 4. Workshop: Involvera medarbetarna i ett tidigt skede 5. Checklista: Olika roller och ansvar i framgångsrik förändring 6. Workshop: Identifiera era största förändringshinder 7. Checklista: Frågor för att hålla förändringen på rätt spår 8. Verktyg: Självskattning hur agilt är ditt ledarskap? 9. Verktyg: Scenarioanalys i 6 steg 10. Checklista: Dina viktigaste uppgifter i förändringens olika faser 11. Verktyg: Giraffspråket för att hantera konflikter InsightLab

3 framgångsrik förändringsledning Verktyg 1. Verktyg: Proscis 3-stegsmodell för framgångsrika förändringsprocesser Prosci är en av de ledande auktoriteterna inom området förändringsledning. Denna 3-stegsmodell bygger på studier av 100-tals framgångsrika förändringsprojekt, och fungerar som ett stöd för att planera för de olika faser en förändring behöver gå igenom. Fas 1: Förberedelser för förändring Den första fasen syftar till att skapa beredskap för förändring. Den svarar på frågan: "Hur mycket förändringsledning behövs för detta specifika projekt?" Målet är att skapa den situationsmedvetenhet som krävs för effektiv förändringsledning. Åtgärder och fokusområden i fas 1: Genomgång av det aktuella förändringsprojektet, omfattning, egenskaper mm Bedömning av organisationens möjligheter att genomföra förändringen Utforma en förändringsstrategi och handlingsplan Utforma och besätt ett ledningsteam för förändringen Tydliggörande av sponsor, befogenheter och roller Fas 2: Hantera förändringen Den andra fasen fokuserar på att skapa och genomföra de planer som är stommen i det aktuella förändringsprojektet. Denna fas är vad vi normalt kallar förändringsledning. Prosci har utformat den så kallade ADKAR-modellen som visar de fem steg en framgångsrik implementering genomgår. Det krävs en separat plan med aktiviteter för vart och ett av stegen: A wareness skapa medvetenhet om behovet av förändring D esire mobilisera viljan att förändra K nowledge utbilda och skapa kunnande för att kunna prestera optimalt i det önskade läget A bility skapa möjligheter och utrymme (t ex tid, verktyg etc.) att prestera i det önskade läget R einforcement förankra och förstärk det önskade läget för att motverka en tillbakagång till tidigare arbetssätt Åtgärder och fokusområden Fas 2: Utforma en kommunikationsplan Tydliggör ledningens/förändringssponsorernas bidrag och insats Utforma en utbildningsplan Utforma en plan för coaching Utforma en plan för att hantera problem och motstånd InsightLab

4 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning Fas 3: Stärka och befästa förändringen Lika kritisk men oftast förbisedd är den tredje fasen, vilken handlar om att skapa specifika handlingsplaner för att säkerställa att förändringen är bestående. I denna fas går förändringsledningen ut på att utarbeta åtgärder och mekanismer för att säkerställa att förändringen har ägt rum, att de anställda faktiskt följer nya arbetssätt och rutiner och att fira framgångar. Åtgärder och fokusområden i fas 3: Skapa belönings- och förstärkningsmekanismer för nya beteenden, rutiner och arbetssätt Följ löpande upp och mät i vilken utsträckning nya beteenden, rutiner och arbetssätt efterlevs Skapa planer för att hantera avvikelser från önskvärda handlingar och beteenden Program för att uppmärksamma och erkänna både individer och grupper Fira framgångar Utvärdering av förändringsprojektet. Källa: InsightLab

5 framgångsrik förändringsledning Verktyg 2. Verktyg: Inledande förändringsanalys Förändringsanalysen är ett kraftfullt verktyg utvecklat av Forefront för att säkra en genomtänkt och hållbar förändringsprocess. Den fungerar som en quick-start, det vill säga ett sätt att snabbt bedöma och förstå den aktuella förändringssituationen. Förändringsanalysen bör innehålla följande frågor: Har alla nyckelpersoner samma målbild? Varför gör vi detta? Vad vill vi uppnå? Varför gör vi det just nu? Vilka är intressenterna? På vilket sätt är de intressenter? Innebär intressenterna hot/möjligheter för oss att lyckas med förändringen? Hur är engagemanget bland dem? Ser de samma möjligheter som vi? Hur ser egentligen förändringen ut för våra enheter/länder/avdelningar? Är det en relativt liten/stor förändring ur deras perspektiv? Sker denna förändring i samband med något annat hos dem? Hur ska vi hantera intressenterna? Var ska vi lägga mest energi? Vilka kommunikationskanaler lämpar sig bäst för respektive intressentgrupp? Hur ska vi hantera förändringsarbetet? Hur jobbar vi effektivt för att säkerställa den förändring vi identifierat i förändringsanalysen? Hur och när följer vi upp och mäter gjorda framsteg? Källa: Forefront Consulting Group InsightLab

6 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 3. Workshop för att förtydliga motiven till en aktuell förändring/förändringsprojekt Upplägg och mål med övningen Det här är en övning som du kan genomföra inom ledningsgruppen eller tillsammans med valda chefskollegor. Syftet med övningen är att förtydliga motiven till en aktuell förändringssituation för att i nästa steg kunna kommunicera ett tydligt budskap till övriga personalen. I vissa fall kan det vara bra om övningen leds av någon annan än chefen. En förståelse för varför en förändring genomförs är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet. För att ge en tydlig bild är det av största vikt att ledningsgruppen är samstämmiga i sitt budskap. Denna övning är utformad för att hjälpa er precisera motiven till förändringen för att kunna kommuniceras till hela organisationen. Genomförande: Gå gemensamt igenom nedanstående frågeställningar och lista alla funderingar som kommer upp under respektive punkt. 1. Vilka orsaker ligger bakom beslutet om/kravet på förändring? Svar på ökad konkurrens, konkurrents åtgärd Uppköp IT-relaterad/teknisk utveckling Krav på effektivisering/kostnadskontroll Lagstiftning Krav/behov hos kund Behov av kompetenshöjning Behov av att öka lönsamheten/omsättningen Politiskt beslut Behov av nya produkter/tjänster Annat 2. Vilka blir effekterna om vi inte agerar/förändrar? 3. Vilket blir budskapet till medarbetarna? 4. Hur ska budskapet förmedlas i första hand? Källa: Insightlab InsightLab

7 framgångsrik förändringsledning Verktyg 4. Workshop: Involvera medarbetarna i ett tidigt skede Ett vanligt skäl till motstånd mot förändring är att beslutet om förändring har tagits av ledningen. Medarbetarna har inte involverats eller fått chans att påverka sin arbetssituation. De kan därför känna sig överkörda. Förändringar är något positivt när man själv får ta initiativet Människor brukar däremot stötta förändringar om de själva har tagit initiativet till dem. Det bästa sättet att motivera medarbetarna vid förändringar är därför att involvera dem. Beslutet om förändring i sig kanske medarbetarna inte kan påverka, men däremot hur beslutet genomförs. Om medarbetarna känner att de deltar i förändringsarbetet och kan påverka sin situation kan deras motivation bibehållas. Lämpliga diskussionsfrågor En diskussion inom medarbetargruppen är ofta en bra åtgärd eftersom det ger möjligheten att öppet prata om förändringen och varför den genomförs. Tillsammans kan ni resonera om hur avdelningen påverkas och vilka för- och nackdelar ni ser. Nedanstående diskussionsfrågor kan du använda vid ett möte tillsammans med din grupp: Varför måste förändringen ske? Vilka orsaker ligger bakom ledningens/chefens beslut om förändring? Konkurrens, uppköp, lönsamhetsproblem, teknisk utveckling? Vilka fördelar finns med vår nuvarande situation? Vilka nackdelar ser vi? Vilka fördelar kan förändringen medföra? Vilka nackdelar? Vilka tjänar mest på fördelarna, vilka drabbas mest av nackdelarna? Vad känner var och en? Vilka processer, arbetsmodeller och rutiner bör behållas? Vad måste fungera efter förändringen? Vilka är de stora farhågorna för gruppen och individuellt? Saknar någon information? Om vad? Var saknas det tydlighet? Källa: Insightlab InsightLab

8 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 5. Checklista: Olika roller och ansvar i framgångsrik förändring Förändringar, särskilt om de är omfattande, innebär samverkan av många olika grupper och personer. Att ha tydliga roller och ansvarsfördelning är en av framgångsfaktorerna i förändringsarbetet. Nedanstående översikt över de viktigaste rollerna och dess uppgifter, framtagen av Cordial Business Advisers, kan fungera som ett stöd för att säkra att de olika rollerna i en aktuell förändring är tydliggjorda. Förändringsledare/resurs Formulerar strategi Utvecklar planer Stödjer andra doers Seniora ledare Godkänner och sponsrar Deltar aktivt och synligt Skapar koalition Kommunicerar direkt Projektledning Design av lösning Hanterar tid och resurser Samarbetar med förändringsledaren Mellanchefer Kommunicerar Förebild Coach Länk Hanterar motstånd Stödfunktioner (HR, IT, Kommunikation osv) Erfarenhet Kunskap Verktyg Expertis Källa: Linus Malmberg, Cordial Business Advisers InsightLab

9 framgångsrik förändringsledning Verktyg 6. Workshop: Identifiera era största förändringshinder Upplägg och mål med övningen Allt förändringsarbete möter hinder av olika slag på olika plan. En del hinder kan bero på föreställningar och beteenden som är djupt förankrade i organisationen. Andra hinder kan vara av teknisk och ekonomisk art eller bestå av begränsningar i regelverk och dylikt som försvårar förändringsarbete. Hos dig personligen kan det finnas hinder av olika slag som bromsar förändringar. Många av dessa hinder kan bearbetas och också elimineras. Denna bearbetning tar ofta lång tid. Därför bör man börja med hinderbearbetningen redan vid förändringens inledning. Denna övning är tänkt som stöd för att du enskilt och ni tillsammans i grupp ska kunna identifiera de faktorer som riskerar att utgöra hinder i det fortsatta förändringsarbetet. 1. Enskild uppgift Fundera över vilka hinder du upplever inför förändringen och notera dem under rubrikerna: Yttre hinder (exempelvis lagstiftning, förordningar, regelverk, krav på enhetlighet, kunderna eller marknadsförutsättningar) Hinder som kan finnas i den egna organisationen (exempelvis organisationskulturen, arbetsfördelning, relationer, facket eller ledningen) Hinder hos dig själv 2. Gruppuppgift Skriv upp era samlade individuella hinder på ett blädderblock. Diskutera vilka hinder som ni själva eller tillsammans kan hantera och vilka som kräver stöd eller åtgärder från utomstående. Markera de hinder som ni inte kan hantera själva. Kom överens om hur ni ska hantera och bearbeta hindren under projektets gång. Källa: Insightlab InsightLab

10 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 7. Checklista: Frågor för att hålla förändringen på rätt spår En förändringsprocess pågår vanligtvis under lång tid ofta spänner förändringar över flera år. Att löpande stämma av och se att ni befinner er på rätt spår är därför en viktigt uppgift för dig som förändringsledare. Nedanstående punkter kan fungera som vägledning för att ta upp frågor som rör alla dimensioner av förändringen. Genomgången kan göras enskilt eller i grupp. 1. Motstånd och hinder Vem motsätter sig förändringen och varför? Vilka eventuella hinder stöter vi på just nu? 2. Fokus Vilka andra initiativ eller prioriteringar konkurrerar med denna förändring? Ger vi förändringen tillräckliga resurser, tid och uppmärksamhet? 3. Energi och engagemang Hur kan vi förnya entusiasmen för förändringen? 4. Nackdelar och sidoeffekter Vilka är de oväntade sidoeffekterna, hur kan de motverkas och vem förlorar på förändringen? 5. Förändringstakt Håller vi rätt takt? Går vi för snabbt eller långsamt fram? Hur kan vi öka förändringstakten utan att öka riskerna? 6. Förändringsvinster Vilka finansiella respektive effektivitetsvinster kan hänföras till just den här förändringen? 7. Kommunikation Hur anpassar vi kommunikationen till olika intressentgrupper? Vilka fasta informationstillfällen har vi? Upplever berörda personer att de får tillräcklig och relevant information? Hur sprider vi goda exempel och lärdomar? Hur får vi återkoppling från olika grupper? 8. Förändringsmål Vilka mål har vi formulerat? Hur mäter vi dem? När kan vi säga att vi har uppnått målen? 9. Upprätthållande Vilka är de mest avgörande nya beteendena/rutinerna/arbetssätten? Hur gör vi för att befästa nya beteenden/förändringar? Källa: Erik Beaudan, Ivey Business Journal InsightLab

11 framgångsrik förändringsledning Verktyg 8. Verktyg: Självskattning hur agilt är ditt ledarskap? Bakgrund På engelska använder man begreppet Leadership Agility som benämning på ett forskningsområde som fokuserar på att hitta och utveckla de förmågor som behövs för att lyckas som ledare i en snabbt föränderlig och global omgivning. Men säger man agility i Sverige så associerar de flesta till en hundsport. Den direkta översättningen av det engelska ordet agile är vig eller smidig och det ger en hint om vad det handlar om. Nedan finner du ett antal meningar som karaktäriserar riktigt agila ledare. Fråga dig själv hur pass väl respektive påstående passar in på dig. Ge dig ett betyg mellan 1 och 10. Gå sedan igenom påståendena igen och ställ dig frågorna Hur kan jag bli bättre på detta?, Vem kan hjälpa mig? och Vilket stöd behöver jag?. Förmåga Poäng (1-10) hänger med i det som händer i branschen och i samhället ser den egna verksamhetens del i ett större sammanhang arbetar utifrån ett högre syfte och en långsiktig mening med verksamheten tänker kreativt utifrån meningen med verksamheten driver utvecklingen i branschen/samhället samverkar med många olika aktörer har ett brett spektra av ledarbeteenden och kan situationsanpassa ledarskapet har en tjänande inställning till ledarskapet och ser det som min uppgift att ge service till organisationen har medarbetarnas utveckling i fokus har balans mellan görande och lärande vågar pröva nya vägar, tänja mina gränser och är inte rädd att misslyckas har ett stort nätverk söker proaktivt feedback har metoder för att kontinuerligt tillvarata lärdomar både från misslyckanden och framgångar är intresserad av hur jag tänker och känner och varför funderar över min bakgrund och vad som har format mig Källa: Intervju med Johan Tandberg InsightLab

12 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 9. Verktyg: Scenarioanalys i 6 steg För att lyckas i den föränderliga miljö som har blivit vår vardag är det avgörande att så snabbt som möjligt skaffa en gemensam bild av omvärld och framtid, hot och möjligheter. Det kan man göra med hjälp av scenarioplanering. Nedanstående modell är framtagen av Kairos Future. 1. Nulägesanalys Kartlägg nuläget och de viktigaste förändringarna. Vad händer bland kunder, konkurrenter, leverantörer och andra nyckelspelare? Hur ser situationen ut internt? Vilka är trenderna och de strategiska osäkerheterna på kort och medellång sikt? 2. Scenariokarta Identifiera huvudscenarierna för hur er bransch kan gestalta sig på kort och medellång sikt. Vilka är alternativen, drivkrafterna och de utlösande faktorerna? 3. Konsekvensanalys Analysera konsekvenserna av era scenarier för branschen och organisationen. Hur påverkas er efterfrågan, era konkurrenter och era leverantörer? Hur kan olika aktörer tänkas agera? 4. Händelseportfölj Skapa en lista över tänkbara händelser som förändringar i efterfrågan, konkurrenters agerande osv. Listan kan bestå av såväl plötsliga händelser som mer långsamma förskjutningar över tiden. 5. Risk- och möjlighetskarta Gör en snabb riskvärdering av var och en av dessa händelser. Placera ut dem i en risk/möjlighetskarta med betydelse på ena axeln och sannolikhet att händelsen inträffar på den andra. 6. Handlingsplan Gå systematiskt igenom händelserna med start i de mest kritiska. Vilka är de tänkbara konsekvenserna i detalj? Behöver vi agera omedelbart eller kan vi sikta på att skapa en mer långsiktig beredskap? Hur kan vi vända tänkbara händelser till vår fördel? Kan vi styra om marknadssatsningar eller produktportföljen? Vilka indikatorer kan vi använda för uppföljning? Vid vilka nivåer behöver vi agera och hur? Källor: ScenarioplaneringKriser_0.pd InsightLab

13 framgångsrik förändringsledning Verktyg 10. Checklista Dina viktigaste uppgifter i förändringens olika faser På slutet av 1980-talet fastställde forskaren Elisabeth Kübler Ross att varje individ går igenom ett antal stadier i samband med stora kriser. Hennes teori har sedan utvecklats och används idag av organisationsforskare och experter som ett verktyg i att leda förändringar framgångsrikt. Förändringsledarens uppgift är att lotsa medarbetare igenom de fyra faserna på ett medvetet sätt. Varje medarbetare går igenom de olika stadierna i olika takt och på olika sätt, varför ett stort mått av anpassning krävs. Nedanstånde översikt, framtagen av Cordial Business Advisers, kan fungera som en vägledning för var du bör lägga ditt fokus som chef/förändringsledare i de olika faserna. Fas 1. Chock och förnekelse Kommunicera rakt och ärligt, ge hela bilden Fånga upp och hantera rykten Var tillgänglig och närvarande med dina medarbetare Var observant, lär dig känna igen och fånga upp signalerna på att människor befinner sig i denna fas Fas 2. Reaktioner och motstånd Var beredd på och hantera kritiska situationer som uppstår Acceptera en period av minskad produktivitet Tillåt känslor Visa empati, lyssna, var närvarande Fas 3. Bearbetning och utforskande Börja diskutera visionen Involvera och uppmuntra egna initiativ Inspirera och tillskjut energi Tillåt kreativitet Fas 4. Nyorientering och förnyat engagemang Ge feedback på framgång Skapa champions och belöna rätt beteenden Befäst en tydlig vision Källa: Linus Malmberg, Cordial Business Advisers InsightLab

14 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 11. Verktyg: Giraffspråket för att hantera konflikter På våra arbetsplatser samlas kvinnor och män ur olika generationer och med olika kulturell bakgrund för att samarbeta. Men mångfald och ständiga förändringar bäddar också för konflikter. Empatisk kommunikation, eller giraffspråket som det också kallas, kan vara en av vägarna för att olikheterna ska leda oss framåt. Känslor och behov centrala I den empatiska kommunikationen är våra känslor och behov centrala. Känslor är uttryck för våra behov. Känner vi oss hungriga är behovet lätt identifierat vi behöver mat. Men om vi känner oss irriterade, besvikna eller frustrerade kan behoven vara svårare att identifiera. Det är lätt hänt att vi lägger över skulden för våra känslor på andra, som vi kanske tycker missförstår eller manipulerar oss. Men en utgångspunkt i den empatiska kommunikationen är att var och en måste ta ansvar för sina egna känslor. Din känsla kommer utifrån ditt behov, men kanske behöver du andras hjälp för att tillgodose det behovet. Giraffspråkets fem steg: 1 Beskriv för din motpart vad du observerar utan att överdriva, vinkla eller lägga in någon värdering i din observation. En gemensam utgångspunkt som båda kan vara överens om ökar chanserna att komma vidare. 2 Beskriv vad du känner. Om du uttrycker att du känner dig missförstådd har du lagt över skulden på någon annan. Försök igen din känsla uttrycker ditt behov. Kanske känner du frustration då du har ett otillfredsställt behov av att bli förstådd. 3 Identifiera och beskriv det behov som din känsla är ett uttryck för. 4 Framför det som du vill att den andre ska göra som ett specifikt önskemål. Istället för Jag vill att du visar mig respekt, försök uttrycka vad den andra ska göra för att visa respekt. 5 Avsluta med frågan Vill du det?. På så sätt bjuder du in din motpart till dialog. Försök förstå andras behov Kommunikationen omkring oss är full av attacker, försvar, rätt- och feltänkande och andra värderingar som försvårar ömsesidig förståelse. När du utsätts för det dra efter andan och försök sätta dig in i den andres känslor och behov. Fråga om dina aningar stämmer. Har du fel, försök igen. Källor: Empatisk kommunikation hjälper dig hantera konflikten av Caroline Murray Carlsson, Lustra Utveckling; InsightLab

15

16 InsightGuide Förändringsledning Guide: strategisk förändringsledning Häfte 1 Trender & utmaningar Häfte 2 Strategisk förändringsledning del 1 Häfte 3 Strategisk förändringsledning del 2 Häfte 4 Inspirationsbank förändring och verksamhetsutveckling Häfte 5 Framgångsexempel: förändringsledarskap i praktiken toolkit: chefens verktyg Häfte 1 Förändringsledarens ABC Häfte 2 9 nycklar till ett effektivt förändringsledarskap Häfte 3 Chefens förändringsverktyg & mallar tipsbok Personlig guide för att möta och hantera förändring Kungsgatan 71 SE Stockholm SWEDEN Tel +46 (0) Fax +46 (0)

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1 Leda förändring Sida 1 Utveckling av en organisations verksamhet mot nya mål innebär alltid att arbetssituationen för de medarbetare som ingår i verksamheten behöver förändras. För att lyckas måste de

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser. - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra

Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser. - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra Agenda 1. Vad gör jag här? 2. Nuläge & orsaker 3. Krut och effekt? 4. Öka chefernas kommunikativa

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Xxxx Kommunicera förändring

Xxxx Kommunicera förändring Kommunicera förändring Sida 1 Kommunicera förändring, syfte Skapa förståelse för förändringen och det bakomliggande behovet Skapa vilja till förändring T Ä N K P Å Om programarbetsformen används, så arbetar

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Hur lyckas med förändring?

Hur lyckas med förändring? 1 Hur lyckas med förändring? Mattias Hermansson, förändringsledare 2 Agenda förändringsmättnad förändringsledning ledarskap och samarbete fokus 3 Vem är Mattias Hermansson? Förändringsledare Chef Föreläsare

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Implementering hur gör man (inte)?

Implementering hur gör man (inte)? Implementering hur gör man (inte)? Anna Melke Fil Dr Offentlig förvaltning Forskare FoU i Väst/GR 1 Dagens upplägg Vad krävs för att ett nytt förhållningssätt (som Hitta Rätt) verkligen ska införlivas?

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Kvinnor Leder

Kvinnor Leder Kvinnor Leder 2011 1 Framtiden är inte bara något som kommer. Den skapas av någon och det kan lika gärna vara av oss. Kaospiloterna 2 Kvinnor Leder 2011 Ledarna vill: Öka medvetenheten om de olika villkor

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Förändringskommunikation gör det svåra enkelt

Förändringskommunikation gör det svåra enkelt Förändringskommunikation gör det svåra enkelt Förändringskommunikation gör det svåra enkelt Catrin Johansson Docent Mittuniversitetet Omfattning kontinuerliga små förändringar omvälvande stora förändringar

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Kom igång med Vår arbetsmiljö

Kom igång med Vår arbetsmiljö Kom igång med Vår arbetsmiljö Vår arbetsmiljö är ett verktyg från Suntarbetsliv som involverar medarbetarna i undersökningen av arbetsmiljön. Undersökningsmetoden beaktar såväl risk- som friskfaktorer.

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer