framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg"

Transkript

1 Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 3 Chefens förändringsverktyg & mallar Ingen förändringssituation är den andra lik, varje förändringstillfälle har sina speciella förutsättningar och särskilda krav på lösningar. Vad de dock har gemensamt är att de alla kräver planering, delaktighet och löpande uppföljning. Verktyg i detta häfte är framtagna för att fungera som ett konkret stöd i detta avseende för dig med ansvar för förändringsarbetet. Verktygen är utformade för att fungera fristående, de presenteras inte heller i någon tänkt kronologisk ordning.

2 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning Innehåll 1. Verktyg: Proscis 3-stegsmodell för framgångsrika förändringsprocesser 2. Verktyg: Inledande förändringsanalys 3. Workshop för att förtydliga motiven till en aktuell förändring/förändringsprojekt 4. Workshop: Involvera medarbetarna i ett tidigt skede 5. Checklista: Olika roller och ansvar i framgångsrik förändring 6. Workshop: Identifiera era största förändringshinder 7. Checklista: Frågor för att hålla förändringen på rätt spår 8. Verktyg: Självskattning hur agilt är ditt ledarskap? 9. Verktyg: Scenarioanalys i 6 steg 10. Checklista: Dina viktigaste uppgifter i förändringens olika faser 11. Verktyg: Giraffspråket för att hantera konflikter InsightLab

3 framgångsrik förändringsledning Verktyg 1. Verktyg: Proscis 3-stegsmodell för framgångsrika förändringsprocesser Prosci är en av de ledande auktoriteterna inom området förändringsledning. Denna 3-stegsmodell bygger på studier av 100-tals framgångsrika förändringsprojekt, och fungerar som ett stöd för att planera för de olika faser en förändring behöver gå igenom. Fas 1: Förberedelser för förändring Den första fasen syftar till att skapa beredskap för förändring. Den svarar på frågan: "Hur mycket förändringsledning behövs för detta specifika projekt?" Målet är att skapa den situationsmedvetenhet som krävs för effektiv förändringsledning. Åtgärder och fokusområden i fas 1: Genomgång av det aktuella förändringsprojektet, omfattning, egenskaper mm Bedömning av organisationens möjligheter att genomföra förändringen Utforma en förändringsstrategi och handlingsplan Utforma och besätt ett ledningsteam för förändringen Tydliggörande av sponsor, befogenheter och roller Fas 2: Hantera förändringen Den andra fasen fokuserar på att skapa och genomföra de planer som är stommen i det aktuella förändringsprojektet. Denna fas är vad vi normalt kallar förändringsledning. Prosci har utformat den så kallade ADKAR-modellen som visar de fem steg en framgångsrik implementering genomgår. Det krävs en separat plan med aktiviteter för vart och ett av stegen: A wareness skapa medvetenhet om behovet av förändring D esire mobilisera viljan att förändra K nowledge utbilda och skapa kunnande för att kunna prestera optimalt i det önskade läget A bility skapa möjligheter och utrymme (t ex tid, verktyg etc.) att prestera i det önskade läget R einforcement förankra och förstärk det önskade läget för att motverka en tillbakagång till tidigare arbetssätt Åtgärder och fokusområden Fas 2: Utforma en kommunikationsplan Tydliggör ledningens/förändringssponsorernas bidrag och insats Utforma en utbildningsplan Utforma en plan för coaching Utforma en plan för att hantera problem och motstånd InsightLab

4 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning Fas 3: Stärka och befästa förändringen Lika kritisk men oftast förbisedd är den tredje fasen, vilken handlar om att skapa specifika handlingsplaner för att säkerställa att förändringen är bestående. I denna fas går förändringsledningen ut på att utarbeta åtgärder och mekanismer för att säkerställa att förändringen har ägt rum, att de anställda faktiskt följer nya arbetssätt och rutiner och att fira framgångar. Åtgärder och fokusområden i fas 3: Skapa belönings- och förstärkningsmekanismer för nya beteenden, rutiner och arbetssätt Följ löpande upp och mät i vilken utsträckning nya beteenden, rutiner och arbetssätt efterlevs Skapa planer för att hantera avvikelser från önskvärda handlingar och beteenden Program för att uppmärksamma och erkänna både individer och grupper Fira framgångar Utvärdering av förändringsprojektet. Källa: InsightLab

5 framgångsrik förändringsledning Verktyg 2. Verktyg: Inledande förändringsanalys Förändringsanalysen är ett kraftfullt verktyg utvecklat av Forefront för att säkra en genomtänkt och hållbar förändringsprocess. Den fungerar som en quick-start, det vill säga ett sätt att snabbt bedöma och förstå den aktuella förändringssituationen. Förändringsanalysen bör innehålla följande frågor: Har alla nyckelpersoner samma målbild? Varför gör vi detta? Vad vill vi uppnå? Varför gör vi det just nu? Vilka är intressenterna? På vilket sätt är de intressenter? Innebär intressenterna hot/möjligheter för oss att lyckas med förändringen? Hur är engagemanget bland dem? Ser de samma möjligheter som vi? Hur ser egentligen förändringen ut för våra enheter/länder/avdelningar? Är det en relativt liten/stor förändring ur deras perspektiv? Sker denna förändring i samband med något annat hos dem? Hur ska vi hantera intressenterna? Var ska vi lägga mest energi? Vilka kommunikationskanaler lämpar sig bäst för respektive intressentgrupp? Hur ska vi hantera förändringsarbetet? Hur jobbar vi effektivt för att säkerställa den förändring vi identifierat i förändringsanalysen? Hur och när följer vi upp och mäter gjorda framsteg? Källa: Forefront Consulting Group InsightLab

6 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 3. Workshop för att förtydliga motiven till en aktuell förändring/förändringsprojekt Upplägg och mål med övningen Det här är en övning som du kan genomföra inom ledningsgruppen eller tillsammans med valda chefskollegor. Syftet med övningen är att förtydliga motiven till en aktuell förändringssituation för att i nästa steg kunna kommunicera ett tydligt budskap till övriga personalen. I vissa fall kan det vara bra om övningen leds av någon annan än chefen. En förståelse för varför en förändring genomförs är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet. För att ge en tydlig bild är det av största vikt att ledningsgruppen är samstämmiga i sitt budskap. Denna övning är utformad för att hjälpa er precisera motiven till förändringen för att kunna kommuniceras till hela organisationen. Genomförande: Gå gemensamt igenom nedanstående frågeställningar och lista alla funderingar som kommer upp under respektive punkt. 1. Vilka orsaker ligger bakom beslutet om/kravet på förändring? Svar på ökad konkurrens, konkurrents åtgärd Uppköp IT-relaterad/teknisk utveckling Krav på effektivisering/kostnadskontroll Lagstiftning Krav/behov hos kund Behov av kompetenshöjning Behov av att öka lönsamheten/omsättningen Politiskt beslut Behov av nya produkter/tjänster Annat 2. Vilka blir effekterna om vi inte agerar/förändrar? 3. Vilket blir budskapet till medarbetarna? 4. Hur ska budskapet förmedlas i första hand? Källa: Insightlab InsightLab

7 framgångsrik förändringsledning Verktyg 4. Workshop: Involvera medarbetarna i ett tidigt skede Ett vanligt skäl till motstånd mot förändring är att beslutet om förändring har tagits av ledningen. Medarbetarna har inte involverats eller fått chans att påverka sin arbetssituation. De kan därför känna sig överkörda. Förändringar är något positivt när man själv får ta initiativet Människor brukar däremot stötta förändringar om de själva har tagit initiativet till dem. Det bästa sättet att motivera medarbetarna vid förändringar är därför att involvera dem. Beslutet om förändring i sig kanske medarbetarna inte kan påverka, men däremot hur beslutet genomförs. Om medarbetarna känner att de deltar i förändringsarbetet och kan påverka sin situation kan deras motivation bibehållas. Lämpliga diskussionsfrågor En diskussion inom medarbetargruppen är ofta en bra åtgärd eftersom det ger möjligheten att öppet prata om förändringen och varför den genomförs. Tillsammans kan ni resonera om hur avdelningen påverkas och vilka för- och nackdelar ni ser. Nedanstående diskussionsfrågor kan du använda vid ett möte tillsammans med din grupp: Varför måste förändringen ske? Vilka orsaker ligger bakom ledningens/chefens beslut om förändring? Konkurrens, uppköp, lönsamhetsproblem, teknisk utveckling? Vilka fördelar finns med vår nuvarande situation? Vilka nackdelar ser vi? Vilka fördelar kan förändringen medföra? Vilka nackdelar? Vilka tjänar mest på fördelarna, vilka drabbas mest av nackdelarna? Vad känner var och en? Vilka processer, arbetsmodeller och rutiner bör behållas? Vad måste fungera efter förändringen? Vilka är de stora farhågorna för gruppen och individuellt? Saknar någon information? Om vad? Var saknas det tydlighet? Källa: Insightlab InsightLab

8 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 5. Checklista: Olika roller och ansvar i framgångsrik förändring Förändringar, särskilt om de är omfattande, innebär samverkan av många olika grupper och personer. Att ha tydliga roller och ansvarsfördelning är en av framgångsfaktorerna i förändringsarbetet. Nedanstående översikt över de viktigaste rollerna och dess uppgifter, framtagen av Cordial Business Advisers, kan fungera som ett stöd för att säkra att de olika rollerna i en aktuell förändring är tydliggjorda. Förändringsledare/resurs Formulerar strategi Utvecklar planer Stödjer andra doers Seniora ledare Godkänner och sponsrar Deltar aktivt och synligt Skapar koalition Kommunicerar direkt Projektledning Design av lösning Hanterar tid och resurser Samarbetar med förändringsledaren Mellanchefer Kommunicerar Förebild Coach Länk Hanterar motstånd Stödfunktioner (HR, IT, Kommunikation osv) Erfarenhet Kunskap Verktyg Expertis Källa: Linus Malmberg, Cordial Business Advisers InsightLab

9 framgångsrik förändringsledning Verktyg 6. Workshop: Identifiera era största förändringshinder Upplägg och mål med övningen Allt förändringsarbete möter hinder av olika slag på olika plan. En del hinder kan bero på föreställningar och beteenden som är djupt förankrade i organisationen. Andra hinder kan vara av teknisk och ekonomisk art eller bestå av begränsningar i regelverk och dylikt som försvårar förändringsarbete. Hos dig personligen kan det finnas hinder av olika slag som bromsar förändringar. Många av dessa hinder kan bearbetas och också elimineras. Denna bearbetning tar ofta lång tid. Därför bör man börja med hinderbearbetningen redan vid förändringens inledning. Denna övning är tänkt som stöd för att du enskilt och ni tillsammans i grupp ska kunna identifiera de faktorer som riskerar att utgöra hinder i det fortsatta förändringsarbetet. 1. Enskild uppgift Fundera över vilka hinder du upplever inför förändringen och notera dem under rubrikerna: Yttre hinder (exempelvis lagstiftning, förordningar, regelverk, krav på enhetlighet, kunderna eller marknadsförutsättningar) Hinder som kan finnas i den egna organisationen (exempelvis organisationskulturen, arbetsfördelning, relationer, facket eller ledningen) Hinder hos dig själv 2. Gruppuppgift Skriv upp era samlade individuella hinder på ett blädderblock. Diskutera vilka hinder som ni själva eller tillsammans kan hantera och vilka som kräver stöd eller åtgärder från utomstående. Markera de hinder som ni inte kan hantera själva. Kom överens om hur ni ska hantera och bearbeta hindren under projektets gång. Källa: Insightlab InsightLab

10 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 7. Checklista: Frågor för att hålla förändringen på rätt spår En förändringsprocess pågår vanligtvis under lång tid ofta spänner förändringar över flera år. Att löpande stämma av och se att ni befinner er på rätt spår är därför en viktigt uppgift för dig som förändringsledare. Nedanstående punkter kan fungera som vägledning för att ta upp frågor som rör alla dimensioner av förändringen. Genomgången kan göras enskilt eller i grupp. 1. Motstånd och hinder Vem motsätter sig förändringen och varför? Vilka eventuella hinder stöter vi på just nu? 2. Fokus Vilka andra initiativ eller prioriteringar konkurrerar med denna förändring? Ger vi förändringen tillräckliga resurser, tid och uppmärksamhet? 3. Energi och engagemang Hur kan vi förnya entusiasmen för förändringen? 4. Nackdelar och sidoeffekter Vilka är de oväntade sidoeffekterna, hur kan de motverkas och vem förlorar på förändringen? 5. Förändringstakt Håller vi rätt takt? Går vi för snabbt eller långsamt fram? Hur kan vi öka förändringstakten utan att öka riskerna? 6. Förändringsvinster Vilka finansiella respektive effektivitetsvinster kan hänföras till just den här förändringen? 7. Kommunikation Hur anpassar vi kommunikationen till olika intressentgrupper? Vilka fasta informationstillfällen har vi? Upplever berörda personer att de får tillräcklig och relevant information? Hur sprider vi goda exempel och lärdomar? Hur får vi återkoppling från olika grupper? 8. Förändringsmål Vilka mål har vi formulerat? Hur mäter vi dem? När kan vi säga att vi har uppnått målen? 9. Upprätthållande Vilka är de mest avgörande nya beteendena/rutinerna/arbetssätten? Hur gör vi för att befästa nya beteenden/förändringar? Källa: Erik Beaudan, Ivey Business Journal InsightLab

11 framgångsrik förändringsledning Verktyg 8. Verktyg: Självskattning hur agilt är ditt ledarskap? Bakgrund På engelska använder man begreppet Leadership Agility som benämning på ett forskningsområde som fokuserar på att hitta och utveckla de förmågor som behövs för att lyckas som ledare i en snabbt föränderlig och global omgivning. Men säger man agility i Sverige så associerar de flesta till en hundsport. Den direkta översättningen av det engelska ordet agile är vig eller smidig och det ger en hint om vad det handlar om. Nedan finner du ett antal meningar som karaktäriserar riktigt agila ledare. Fråga dig själv hur pass väl respektive påstående passar in på dig. Ge dig ett betyg mellan 1 och 10. Gå sedan igenom påståendena igen och ställ dig frågorna Hur kan jag bli bättre på detta?, Vem kan hjälpa mig? och Vilket stöd behöver jag?. Förmåga Poäng (1-10) hänger med i det som händer i branschen och i samhället ser den egna verksamhetens del i ett större sammanhang arbetar utifrån ett högre syfte och en långsiktig mening med verksamheten tänker kreativt utifrån meningen med verksamheten driver utvecklingen i branschen/samhället samverkar med många olika aktörer har ett brett spektra av ledarbeteenden och kan situationsanpassa ledarskapet har en tjänande inställning till ledarskapet och ser det som min uppgift att ge service till organisationen har medarbetarnas utveckling i fokus har balans mellan görande och lärande vågar pröva nya vägar, tänja mina gränser och är inte rädd att misslyckas har ett stort nätverk söker proaktivt feedback har metoder för att kontinuerligt tillvarata lärdomar både från misslyckanden och framgångar är intresserad av hur jag tänker och känner och varför funderar över min bakgrund och vad som har format mig Källa: Intervju med Johan Tandberg InsightLab

12 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 9. Verktyg: Scenarioanalys i 6 steg För att lyckas i den föränderliga miljö som har blivit vår vardag är det avgörande att så snabbt som möjligt skaffa en gemensam bild av omvärld och framtid, hot och möjligheter. Det kan man göra med hjälp av scenarioplanering. Nedanstående modell är framtagen av Kairos Future. 1. Nulägesanalys Kartlägg nuläget och de viktigaste förändringarna. Vad händer bland kunder, konkurrenter, leverantörer och andra nyckelspelare? Hur ser situationen ut internt? Vilka är trenderna och de strategiska osäkerheterna på kort och medellång sikt? 2. Scenariokarta Identifiera huvudscenarierna för hur er bransch kan gestalta sig på kort och medellång sikt. Vilka är alternativen, drivkrafterna och de utlösande faktorerna? 3. Konsekvensanalys Analysera konsekvenserna av era scenarier för branschen och organisationen. Hur påverkas er efterfrågan, era konkurrenter och era leverantörer? Hur kan olika aktörer tänkas agera? 4. Händelseportfölj Skapa en lista över tänkbara händelser som förändringar i efterfrågan, konkurrenters agerande osv. Listan kan bestå av såväl plötsliga händelser som mer långsamma förskjutningar över tiden. 5. Risk- och möjlighetskarta Gör en snabb riskvärdering av var och en av dessa händelser. Placera ut dem i en risk/möjlighetskarta med betydelse på ena axeln och sannolikhet att händelsen inträffar på den andra. 6. Handlingsplan Gå systematiskt igenom händelserna med start i de mest kritiska. Vilka är de tänkbara konsekvenserna i detalj? Behöver vi agera omedelbart eller kan vi sikta på att skapa en mer långsiktig beredskap? Hur kan vi vända tänkbara händelser till vår fördel? Kan vi styra om marknadssatsningar eller produktportföljen? Vilka indikatorer kan vi använda för uppföljning? Vid vilka nivåer behöver vi agera och hur? Källor: ScenarioplaneringKriser_0.pd InsightLab

13 framgångsrik förändringsledning Verktyg 10. Checklista Dina viktigaste uppgifter i förändringens olika faser På slutet av 1980-talet fastställde forskaren Elisabeth Kübler Ross att varje individ går igenom ett antal stadier i samband med stora kriser. Hennes teori har sedan utvecklats och används idag av organisationsforskare och experter som ett verktyg i att leda förändringar framgångsrikt. Förändringsledarens uppgift är att lotsa medarbetare igenom de fyra faserna på ett medvetet sätt. Varje medarbetare går igenom de olika stadierna i olika takt och på olika sätt, varför ett stort mått av anpassning krävs. Nedanstånde översikt, framtagen av Cordial Business Advisers, kan fungera som en vägledning för var du bör lägga ditt fokus som chef/förändringsledare i de olika faserna. Fas 1. Chock och förnekelse Kommunicera rakt och ärligt, ge hela bilden Fånga upp och hantera rykten Var tillgänglig och närvarande med dina medarbetare Var observant, lär dig känna igen och fånga upp signalerna på att människor befinner sig i denna fas Fas 2. Reaktioner och motstånd Var beredd på och hantera kritiska situationer som uppstår Acceptera en period av minskad produktivitet Tillåt känslor Visa empati, lyssna, var närvarande Fas 3. Bearbetning och utforskande Börja diskutera visionen Involvera och uppmuntra egna initiativ Inspirera och tillskjut energi Tillåt kreativitet Fas 4. Nyorientering och förnyat engagemang Ge feedback på framgång Skapa champions och belöna rätt beteenden Befäst en tydlig vision Källa: Linus Malmberg, Cordial Business Advisers InsightLab

14 Toolkit:Häfte 3 framgångsrik förändringsledning 11. Verktyg: Giraffspråket för att hantera konflikter På våra arbetsplatser samlas kvinnor och män ur olika generationer och med olika kulturell bakgrund för att samarbeta. Men mångfald och ständiga förändringar bäddar också för konflikter. Empatisk kommunikation, eller giraffspråket som det också kallas, kan vara en av vägarna för att olikheterna ska leda oss framåt. Känslor och behov centrala I den empatiska kommunikationen är våra känslor och behov centrala. Känslor är uttryck för våra behov. Känner vi oss hungriga är behovet lätt identifierat vi behöver mat. Men om vi känner oss irriterade, besvikna eller frustrerade kan behoven vara svårare att identifiera. Det är lätt hänt att vi lägger över skulden för våra känslor på andra, som vi kanske tycker missförstår eller manipulerar oss. Men en utgångspunkt i den empatiska kommunikationen är att var och en måste ta ansvar för sina egna känslor. Din känsla kommer utifrån ditt behov, men kanske behöver du andras hjälp för att tillgodose det behovet. Giraffspråkets fem steg: 1 Beskriv för din motpart vad du observerar utan att överdriva, vinkla eller lägga in någon värdering i din observation. En gemensam utgångspunkt som båda kan vara överens om ökar chanserna att komma vidare. 2 Beskriv vad du känner. Om du uttrycker att du känner dig missförstådd har du lagt över skulden på någon annan. Försök igen din känsla uttrycker ditt behov. Kanske känner du frustration då du har ett otillfredsställt behov av att bli förstådd. 3 Identifiera och beskriv det behov som din känsla är ett uttryck för. 4 Framför det som du vill att den andre ska göra som ett specifikt önskemål. Istället för Jag vill att du visar mig respekt, försök uttrycka vad den andra ska göra för att visa respekt. 5 Avsluta med frågan Vill du det?. På så sätt bjuder du in din motpart till dialog. Försök förstå andras behov Kommunikationen omkring oss är full av attacker, försvar, rätt- och feltänkande och andra värderingar som försvårar ömsesidig förståelse. När du utsätts för det dra efter andan och försök sätta dig in i den andres känslor och behov. Fråga om dina aningar stämmer. Har du fel, försök igen. Källor: Empatisk kommunikation hjälper dig hantera konflikten av Caroline Murray Carlsson, Lustra Utveckling; InsightLab

15

16 InsightGuide Förändringsledning Guide: strategisk förändringsledning Häfte 1 Trender & utmaningar Häfte 2 Strategisk förändringsledning del 1 Häfte 3 Strategisk förändringsledning del 2 Häfte 4 Inspirationsbank förändring och verksamhetsutveckling Häfte 5 Framgångsexempel: förändringsledarskap i praktiken toolkit: chefens verktyg Häfte 1 Förändringsledarens ABC Häfte 2 9 nycklar till ett effektivt förändringsledarskap Häfte 3 Chefens förändringsverktyg & mallar tipsbok Personlig guide för att möta och hantera förändring Kungsgatan 71 SE Stockholm SWEDEN Tel +46 (0) Fax +46 (0)

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

Hur lyckas med förändring?

Hur lyckas med förändring? 1 Hur lyckas med förändring? Mattias Hermansson, förändringsledare 2 Agenda förändringsmättnad förändringsledning ledarskap och samarbete fokus 3 Vem är Mattias Hermansson? Förändringsledare Chef Föreläsare

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Rätt typ av motivation leder till framgångsrik förändring

Rätt typ av motivation leder till framgångsrik förändring Rätt typ av motivation leder till framgångsrik förändring Enligt motivationsforskningen minskar betydelsen av specifika förmågor ju längre man kommer i karriären. Istället är det motivation som seglar

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket

Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Elisabet Alhqvist Kungl. biblioteket Lotta Åstrand Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket 83 % 75 % 24 % Förväntar sig stora förändringar i framtiden Bedriver förändring informellt, ad hoc eller

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Fallgropar i förändringsprojekt. Peter Hagström

Fallgropar i förändringsprojekt. Peter Hagström Fallgropar i förändringsprojekt Peter Hagström Peter Hagström har 28 års erfarenhet från operativa ledarroller på högsta ledningsnivå i koncerner som MTG, Eniro, Bonnier och han har varit VD i fyra bolag

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Värdet av att leda med värderingar. Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting

Värdet av att leda med värderingar. Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting Värdet av att leda med värderingar Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting Värdet av att leda med värderingar Vad är värderingar? Varför värderingar? Hur kan man jobba med värderingar Definitioner

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer