Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012"

Transkript

1 Hastighetsplan för Alingsås kommun Remisshandling januari 2012

2

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Nulägesbeskrivning Nuvarande hastighets-begränsningar Bedömnings-kriterier 8 Gatans karaktär 8 Tra knät 11 Trygghet 12 Tra ksäkerhet 12 Luftkvalitet och buller Arbetsprocessen Inventering och nulägesbeskrivning Analys Nya hastighetsbegränsningar Avvikelser Åtgärder före genomförande Genomförande 17

4 1. Bakgrund Nya hastighetsbegränsningar Sedan 2008 kan beslutsmyndigheter för lokala tra kföreskrifter ta beslut om hastighetsbegränsningar i intervaller om 10 km/h mellan 30 till 120 km/h. Detta ger möjlighet till att besluta om hastighetsbegränsningar som är lämpliga för varje gata utifrån uppställda krav på tra ksäkerhet, framkomlighet, karaktär och miljö. Syftet med hastighetsplanen är att den ska vara ett underlag till beslut om hastighetsbegränsningar som är anpassade till stadens förutsättningar. Kommunens beslutsmandat Kommunen är beslutsmyndighet för samtliga hastighetsbegränsningar inom tättbebyggt område. I Alingsås kommun är följande orter tättbebyggda områden: Ingared Västra Bodarna Gräfsnäs Sollebrunn Bashastigheten innanför tättbebyggt område är 50 km/h. Hastighetsbegränsningar som avviker från detta får bara beslutas om det är motiverat med hänsyn till tra ksäkerhet, framkomlighet eller miljö. 50 km/h är dock inte alltid en lämplig hastighet att köra i. Rätt fart i staden Hastighetsplanen har arbetats fram enligt metodiken i handboken Rätt fart i staden Hastighetsnivåer för en attraktiv stad som har tagits fram av Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med handboken är att genom givna kriterier för stadens karaktär, tra kens framkomlighet, invånarnas trygghet, tra ksäkerhet och miljö- och hälsopåverkan föreslå lämpliga hastighetsbegränsningar. Rätt fart i staden grundar sig till stora delar på Tra k för en attraktiv stad, vanligen kallad TRAST. Den andra utgåvan av TRAST gavs ut 2007 av Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket och Boverket. Magra Stora Mellby Alingsås stad 4

5 2. Nulägesbeskrivning 2.1. Nuvarande hastighetsbegränsningar Bashastigheten inom tättbebyggt område är 50 km/h, vilket också är den rådande hastighetsbegränsningen på den största delen av gatunätet i de tättbebyggda områdena i Alingsås. På enstaka gator och utanför några skolor vissa tider på dygnet råder 30 km/h. Delar av E20 och Boråsvägen i Alingsås är hastighetsbegränsningen 70 km/h skyltades delar av Kungälvsvägen i Alingsås om till 60 km/h. Kartor på de nuvarande hastighetsbegränsningarna nns på nästa uppslag. 5

6 Be ntliga hastighetsbegränsningar Västra Bodarna Sollebrunn Gräfsnäs Magra Stora Mellby Ingared Gränser mellan olika hastighetsbegränsningar är ungefärligt placerade på kartan 6

7 Alingsås 7

8 2.2. Bedömningskriterier Gatans karaktär Den så kallade livsrumsmodellen som den beskrivs i TRAST delar in stadens offentliga rum i tre olika rum; transportrum, mjuktra krum och frirum, utifrån hur människors anspråk på gatan ser ut. För att minska skillnaderna mellan de olika rummen läggs två mellanrum till; integrerat frirum och integrerat transportrum. Syftet med en indelning är att utformningen och gestaltningen ska tydliggöra gaturummets roll. Gaturummet ska vara självförklarande för människor som vistas där. Frirum Frirummet är de oskyddade tra kanternas fristad. Här rör man sig gångtra kanter och cyklister fritt utan motorfordons närvaro i gatan. Gatan är inte i första hand till för att man lätt ska komma vidare till sitt mål med färden utan den ska vara själva målet. Väggarna i frirummet kan antingen bestå av tät bebyggelsen utmed gatan eller av park eller torg som ger anspråk på gatan. Det är tätt mellan bebyggelsens entréerna mot gatan och de är i direkt anslutning till gaturummet. Bebyggelsen ska ha en stor mängd fönster ut mot gatan som indikerar mänsklig närvaro. Det är också tätt mellan korsningarna utmed gatan, vilket ger den som använder gatan många vägvalsmöjligheter och underlättar orienterbarheten i området. I frirummet disponerar de oskyddade tra kanter hela gatuutrymmet utan motorfordons närvaro. Därför nns ingen körbana i gatan. Motorfordon hålls borta antingen genom fysiska hinder som gör det omöjligt att köra in på gatan eller att det tydligt framgår av gatans utformning att motorfordon inte lämpligen använder sig av den. För att gatan ska vara en naturlig mötesplats krävs att den har en estetiskt tilltalande utformning, både vad gäller beläggning och möblering. Det ska därför nnas anläggningar på gatan som har både en praktisk funktion som fysiska hinder för tra ken och en estetisk funktion som prydnader av gaturummet, till exempel, parkbänkar, uteserveringar, blomlådor eller urnor och liknande. Illustration: Frirum Integrerat frirum Gatubilden i det integrerade frirummet domineras av gående och cyklister. Motorfordon kan använda sig av gatan men på de oskyddade tra kanternas villkor. I det integrerade frirummet gäller samma krav på gaturummets väggar som för frirummet. 8

9 Oskyddade tra kanterna disponerar hela gatuutrymmet, vilket tydligt ska framgå av gatans utformning. Eventuella gångbanor ska därför smälta ihop med körbanan på ett naturligt sätt och cyklister ska färdas i gatan. En mindre mängd motorfordon kan förekomma, men ska anpassa sig till de oskyddade tra kanternas villkor och inte hålla högre hastighet än gångfart. Liksom för frirummet nns estetiska och praktiska krav på gatans beläggning och möblering. De fysiska hindren ska ha en hastighetsdämpande funktion, men gatan ska vara framkomlig för fordonstra k. Däremot nns inget krav att körbana ska vara så bred att fordon kan mötas varsomhelst på gatusträckan utan särskilda mötesplatser kan uppfylla denna funktion. Tra ken bör hålla gångfart. Hastigheter över 20 km/h är olämpligt. Mjuktra krum I mjuktra krummet samspelar de olika tra kslagen om utrymmet. Bebyggelsens täthet utmed gatan i mjuktra krummet kan variera men den gör anspråk på kontakt och närvaro. Den behöver inte vara i direkt anslutning till gaturummet. Det nns många entréer ut mot gatan och det är tätt mellan dem. Entréerna är i direkt eller indirekt anslutning till gaturummet. Fordonstra ken och oskyddade tra kanter samspelar om gatuutrymmet. Cykeltra ken kan vara antingen i blandtra k eller separerad. Oskyddade tra kanter ska dock kunna korsa vägbanan varsomhelst. Körbanan ska därför utformas så att fordonstra ken håller en låg färdhastighet. Tra kens hastighet bör inte vara högre än 30 km/h. Hastigheter över 40 km/h är olämpligt. Illustration: Integrerat frirum Illustration: Mjuktra krum 9

10 Integrerat transportrum I det integrerade transportrummet färdas oskyddade tra kanter i rummet men har inte stort anspråk på att korsa det. Gaturummet har som regel en transportfunktion. Bebyggelsen skapar väggar i gaturummet men indraget utan anspråk på kontakt. Det är glest mellan entréerna och de är inte i direktkontakt med gaturummet Gång- och cykeltra ken ska vara separerad. Oskyddade tra kanter ges möjlighet att korsa körbanan vid särskilt anlagda passager. Tra kens hastighet bör inte vara högre än 50 km/h. Hastigheter över 60 km/h är olämpligt. Illustration: Integrerat transportrum Transportrum Transportrummet är uteslutande till för motorfordonstra k. Oskyddade tra kanter har inget anspråk på vägen. Det nns ingen bebyggelse i anslutning till gaturummet. Gatan är uteslutande utformat för fordonstra kens framkomlighet. Gångoch cykeltra ken ska vara separerad och korsningar med oskyddade tra kanter bör vara planskilda. Illustration: Transportrum 10

11 Tra knät Biltra k Tra knätet för biltra ken delas in i övergripande nät, huvudnät och lokalnät utifrån vilken funktion gatan har för biltra ken. Det övergripande nätet utgörs av vägar med regionala eller nationella målpunkter. Nätet binder ihop tätorter med varandra. Huvudnätets funktion är att binda ihop olika delar av orten med varandra. Lokalnätet utgörs av övriga gator. Kollektivtra k Tra knätet för kollektivtra ken delas in i gator för regionala busslinjer, stombusslinjer och stadsbusslinjer. Regionala busslinjer går mellan olika tätorter och stombuss- och stadsbusslinjer går inom tätorten. I Alingsås tätort används det tra knät för biltra k som tagits fram i Tra kplan för Alingsås. I de andra tättbebyggda områdena tillhör genomfarterna den övergripande nätet och resterande gator tillhör lokalnätet. 11

12 Trygghet Människor krav på trygghet i gaturummet hänger ihop med vilket anspråk man har på gatan. Därför kan livsrumsmodellen även användas för att dela in gatorna i olika trygghetsnivåer. Tra ksäkerhet Fordons hastighet är avgörande för konsekvensen av en kollision. Krockvåldskurvan nedan visar riskan att dödas vid olika typer av kollisioner. Enligt detta överlever de esta som blir påkörda i 30 km/h medan det vid 50 km/h oftast får dödlig utgång. Därför bör inte fordon kunna hålla högre hastighet än 30 km/h där oskyddade tra kanter har stort anspråk på gatuutrymmet. Flera olyckor sker varje år där oskyddade tra kanter troligtvis hade överlevt om sträckan hade varit hastighetssäkrad. För sidokollisioner gäller samma samband vid 50 km/h och för frontalkrock vid 70 km/h. Högre hastighet ger också föraren mindre tid att reagera och hinna avvärja en olycka. Tabell 1 visar hur ett fordons stoppsträcka beror på hastigheten vid normalt väglag. Stoppsträckan är reaktionssträckan plus bromssträckan. Tabell 1: Stoppsträcka På korsningar som hastighetssäkrats eller sträckor där utformningen tvingar fordon att hålla låg hastighet sker väldigt få olyckor med allvarliga konsekvenser. Diagram 1: Krockvåldskurva 12

13 Tra kens hastighetsnivå påverkar tra ksäkerheten enligt följande samband: Antalet olyckor ändras linjärt med förändringen av medelhastigheten. Antalet personskador ändras kvadratiskt med förändringen av medelhastigheten. Antalet dödsolyckor ändras med en faktor 4 med förändringen av medelhastigheten. Hastigheten har således stor påverkan på olyckors allvarlighetsgrad. För att bestämma vilken hastighet som är lämplig ur tra ksäkerhetssynpunkt på en gata används den dimensionerande tra ksäkerhetssituationen (DTSS). DTSS delas in i kollision mellan fordon och oskyddad tra kant, sidokollision, kollision med fast hinder och frontalkollision. Den DTSS med lägst hastighet som förekommer kontinuerligt längs en sträcka anges dimensionerande. Som kontinuerligt räknas kon ikter mellan fordon och oskyddade tra kanter tätare än 50 meter eller kon ikter mellan korsande fordon tätar än 150 meter. Om enskilda punkter på en sträcka har lägre DTSS behandlas dessa med särskilda åtgärder. Diagram 2: Samband mellan olycksrisk och förändring av medelhastigheten 13

14 Luftkvalitet och buller I Alingsås tätort kan det uppstå problem med buller och luftföroreningar längs de mer tra kerade vägarna. De största bullerproblemen nns utmed E20, Boråsvägen, Kungälvsvägen, Vänersborgsvägen, Västra Ringgatan och Nyebrogatan. I övriga tätorter är genomfartsvägar, där Tra kverket är väghållare, den största buller- och luftföroreningskällan. Där bullerproblem har funnits har Tra kverket vidtagit åtgärder. Om buller eller luftföroreningar överskrider gällande riktvärden på en gatan får inte hastigheten höjas. Bild 2: Buller från vägtra ken i Alingsås tätort 14

15 3. Arbetsprocessen 3.1. Inventering och nulägesbeskrivning Som indata till analysen bedöms följande egenskaper för varje gatulänk: gatans funktion för biltra ken och kollektivtra ken gatans karaktär gatans funktion i tra knäten tra ksäkerhet (DTSS) buller- och luftföroreningar utmed gatan Bedömningen har gjorts utifrån platsbesök, tra kmätningar, olycksstatistik och bulleroch luftföroreningsutredningar Analys Gatans egenskaper bedöms mot de gränsvärden för hastigheter som redovisats i kapitel 2. Den egenskap med lägst kvalitet blir dimensionerande för varje gatulänk. Målet är att uppnå en god standard för varje länk. Mindre god kvalitet kan accepteras om man det innebär andra kvalitetsvinster. Låg kvalitet innebär att kvalitetskraven inte är uppfyllda och kan inte accepteras om inte förbättringsåtgärder är planerade. Analysen görs i tre steg: Länkoptimering Första steget i analysen är att ta fram den hastighetsnivå som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Nätanpssning För att minska plottrigheten i länkoptimeringen kopplas länkar ihop så att det blir längre sträckor med samma hastighet. Systemanpassning Hastighetsbegränsningar i intervaller om 10 km/h ger många olika hastighetsbegränsningar som kan göra det svårt för tra kanterna att hålla reda på. Det långsiktiga målet är därför att ha ett hastighetssystem med 30 och 40 km/h och sedan en ökning i intervaller om 20 km/h uppåt för att minska antalet olika hastighetsbegränsningar. Sista steget är alltså att anpassa hastigheterna till detta system. 15

16 4. Nya hastighetsbegränsningar Det framtagna förslaget innebär i korthet att gator i bostadsområden får hastighetsbegränsningen 30 km/h och inom industriområden samt på större vägar mellan stadsdelarna i Alingsås tätort föreslås 40 km/h. På infarter och genomfarter föreslås 60 km/h men på vissa sträckor där det nns särskilda skäl föreslås 40 km/h. På be ntliga gångfartsområden och sträckor med 30 km/h har hastighetsbegränsningen inte höjts. Karta över föreslagna hastighetsbegränsningar nns på nästa uppslag och karta på förändringen från nuvarande nns på uppslaget därefter Avvikelser Gångfartsområden i bostadsområden På ett antal mindre gator i bostadsområden blir det låg standard enligt arbetsmetodiken om hastigheten inte sätts till gångfart. Beslut om gångfartsområde kräver ofta ändrad utformning av gatan. Dessa gator har dock små tra kmängder och överlag låga hastigheter. Därför accepteras 30 km/h som hastighetsbegränsning på dessa gator. Gångfartsområden i Alingsås innerstad Även i Alingsås innerstad föreslås att er gator regleras som gångfartsområde. I dagsläget nns det dock inga gator som uppfyller utformningskraven för gångfartsområde som inte redan är reglerade som sådana. För att er gator ska kunna regleras som gångfartsområde krävs annan utformning av gatan. Gångfartsområde gör att framkomligheten för busstra ken blir dålig. De fartdämpande åtgärder som ska nnas i ett gångfartsområde påverkar busstra ken betydligt mer än biltra ken. Busstra k på gator med gångfart ger enligt arbetsmetodiken låg standard, vilket är fallet för delar av Norra Strömgatan, där gångfart föreslås. I dag är sträckan med gångfartsområde på Norra Strömgatan där bussen passerar en så kort sträcka att den inte bedöms utgöra något hinder för bussens framkomlighet. Fel i indata Ett fåtal kvalitetsavvikelser kan också sägas vara indatafel, där gatan under inventeringen getts annat värde på någon egenskap än andra likvärdiga gator Åtgärder före genomförande På vissa platser kan utformningen behöva ändras innan det kan vara aktuellt att ändra hastighetsbegränsningen. Kungälvsvägen i Alingsås På Kungälvsvägen i Alingsås föreslås att den sträcka som det idag råder 50 km/h på höjs till 60 km/h. Detta kan ske först när Hagaplan och korsningen med Noltorpsgatan/Kungegårdsgatan byggts om till cirkulationsplatser. 16

17 Genomfarter i Magra, Sollebrunn och Stora Mellby På väg 42 genom Magra och i västra Sollebrunn samt på delar av väg 190 genom Stora Mellby föreslås 60 km/h. För att detta ska kunna genomföras kan det krävas att situationen för oskyddade tra kanter förbättras. Norsesundsvägen i Ingared Korsningen mellan Norsesundsvägen, Ingareds Skolgata och Torparegatan i Ingared saknas ordentlig passage för oskyddade tra kanter. Många barn från norra delen av orten passerar genom korsningen på sin väg till skolan. Innan den föreslagna höjningen kan genomföras måste korsningen få en tra ksäkrare utformning. Dessutom måste en förändring av hastighetsbegränsningen samordnas med en eventuell ändring på fortsättningen av vägen utanför tättbebyggt område, där det idag är 50 km/h Genomförande Bevarande av 50 och 70 km/h Tra kförordningen ger möjlighet att besluta Beslut om lokala tra kföreskrifter Beslut om hastighetsbegränsningar tas av tekniska nämnden genom lokala tra kföreskrifter. Där kommunen inte är väghållare ska beslut tas i samråd med respektive väghållare. Hastighetsplanen i sig utgör inget beslut om ändrade hastighetsbegränsningar. Vägmärken Kommunen ansvarar för att beslut om nya hastighetsbegränsningar märks upp på alla vägar med kommunalt huvudmannaskap och på enskilda vägar inom tättbebyggt område. På statliga vägar ansvarar Tra kverket för uppmärkningen. om hastighetsbegränsningar i intervaller om 10 km/h mellan 30 och 120 km/h. Det nns alltså möjlighet att ha kvar 50 och 70 km/h där goda skäl för det nns. I kapitel 4.2 nämns ett antal platser där man bör avvakta med införandet av de nya hastighetsbegränsningarna tills nödvändiga åtgärder har vidtagits. 17

18 Föreslagna hastighetsbegränsningar Västra Bodarna Sollebrunn Gräfsnäs Magra Stora Mellby Ingared Gränser mellan olika hastighetsbegränsningar är ungefärligt placerade på kartan 18

19 Alingsås 19

20 Förändring av hastighetsbegränsningen Västra Bodarna Sollebrunn Gräfsnäs Magra Stora Mellby Ingared Gränser mellan olika hastighetsbegränsningar är ungefärligt placerade på kartan 20

21 Alingsås 21

Tra kplan för Alingsås Stad. Remisshandling januari 2012

Tra kplan för Alingsås Stad. Remisshandling januari 2012 Tra kplan för Alingsås Stad Remisshandling januari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Syfte 4 1.2. Mål 4 1.3. Metod 4 1.4. Omfattning och avgränsning 5 1.5. Kommunens ställningstaganden 5 2.

Läs mer

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010 september 2010 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan Rätt fart i staden en stadsbyggnadsfråga Roger Johansson SWECO, Sverige Hastighetsnivån påverkar Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan 2009-11-19 NVF Köpenhamn 2 1 Hastighet

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Rätt Fart i staden KVALITET 1 Stadens karaktär En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Författare Roger Johansson SWECO Leif Linderholm Trivector Projektledare johan.lindberg@skl.se mathias.warnhjelm@vv.se

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Hastighetsplan för Tanums kommun

Hastighetsplan för Tanums kommun TANUMS KOMMUN Hastighetsplan för Tanums kommun Göteborg 2011-12-14 Hastighetsplan för Tanums kommun Datum 2011-12-14 Uppdragsnummer 61441148173 Utgåva/Status Slutrapport SANDBERG STAFFAN Mikael Spjut Bo

Läs mer

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 Medverkande Beställare: Östra Göinge kommun Tekniska kontoret Storgatan 4, 280 60 Broby Projektansvarig: Kenneth Liedman kenneth.liedman@ostragoinge.se

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Rätt fart i Upplands Väsby

Rätt fart i Upplands Väsby En analys av hastigheterna inom tätorten Upplands Väsby våren 2011 Beställare: Upplands Väsby kommun Projektansvarig: Axel Nelstrand Konsult: Vectura Box 46 171 11 Solna Tel 0771 159 159 Ansvarig utredare:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Rätt fart i staden, Gnesta Kommun

Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan GNESTA KOMMUN Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Malmö 2011-12-22 Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan Datum 2011-12-22 Uppdragsnummer 61661147913000 Utgåva/Status Slutrapport

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012 HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun november 2012 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun, november 2012 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro Datum Sida 2015-11-23 1 (12) ) Hastighetsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 36 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun 2008-11-17 Dnr 2008.67 511 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR TRAFIKSÄKERHET

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Rätt fart i Sjöbo Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Titel: Rätt fart i Sjöbo - Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun, 2012-04-18

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Eskilstuna kommun Hastighetsplan 2 (38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Bakgrund 4

Läs mer

Hastighetsplan Arvika kommun

Hastighetsplan Arvika kommun Hastighetsplan Arvika kommun 2013-10-28 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Arbetsmetod 4 3. Nulägesbeskrivning 5 3.1 Hastighet 6 3.2 Livsrum 7-10 3.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation 11 3.4

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron.

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron. Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2013-320-02133 Sida 1 (12) Handläggare Daniel Firth 08-508 261 24 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-11-19 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden

Läs mer

Hastighetsplan Södertälje tätort

Hastighetsplan Södertälje tätort 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-03-13 Tekniska nämnden Samhällsbyggnadskontoret Hastighetsplan Södertälje tätort Diarienummer: TN-2017-00168 Sammanfattning av ärendet I Hastighetsplan Södertälje tätort

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Hastighetsplan för haninge

Hastighetsplan för haninge Hastighetsplan för haninge 2014 InNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Metodbeskrivning 3 2 Nulägesbeskrivning 4 2.1 Allmänt 4 2.2 Trafiknät 4 2.3 Buller 7 2.4 Nuvarande hastighetsbegränsningar

Läs mer

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun TITEL: Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun, Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun

Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Rätt fart i Knivsta och Alsike En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Oktober 2010 Beställare: Knivsta kommun 741 75 Knivsta Projektansvarig: Kjell Almgren kjell.almgren@knivsta.se

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun SAMRÅDSHANDLING 2012-08-30 2012-08-30 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds

Läs mer

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure.

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla Roger Johansson SWECO Infrastructure Shared space tredje generationen Möjlighet Attraktiva stadsrum för alla Harmoni mellan människors förmåga,

Läs mer

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Dnr Sida 1 (8) 2016-03-08 Handläggare Christina Akbar 08-508 260 41 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

Hastighetsplan för Lidingö

Hastighetsplan för Lidingö TITEL: Hastighetsplan för Lidingö DATUM: SLUTVERSION 2012-05-28 BESTÄLLARE: KONTAKTPERSON: Lidingö stad Tekniska förvaltningen Joakim Forsell KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Björn Hansson HANDLÄGGARE:

Läs mer

6 Nätindelning. 6.1 Nät för biltrafik

6 Nätindelning. 6.1 Nät för biltrafik 6 Nätindelning Nättillhörighet för såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik beskriver länkarnas trafikuppgifter i respektive nät. Nättillhörighet är underlag för utformningen av vägen eller gatan. 6.1

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

HASTIGHETSPLAN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

HASTIGHETSPLAN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Dokumenttyp Hastighetsplan för tätorterna i Örnsköldsviks kommun Dokumentägare Trafik- och parkavdelningen Dokumentnamn Hastighetsplan för tätorterna i Örnsköldsviks

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Upprättad Antagen Senast reviderad. Hastighetsplan Kiruna kommun. Samrådshandling

Upprättad Antagen Senast reviderad. Hastighetsplan Kiruna kommun. Samrådshandling Dokumenttyp Policy Dokumentansvarig Miljö och byggnadsnämnden Upprättad 2017-04-24 Antagen Senast reviderad Dokumentet gäller för Kiruna kommun Hastighetsplan Kiruna kommun Samrådshandling Innehållsförteckning

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S)

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Protokoll Nr 2014-5 Sammanträdesdatum 2014-06-12 Sammanträdestid 1230-1300 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Övriga förtroendevalda Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden«

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Rätt Fart Mölndal Hastighetsplan för del av Mölndals stad 2015-11-06 Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« 2 Förord I samband med ny lagstiftning, som tillåter hastighetsgränser i tio steg, har

Läs mer

Trafiknätsanalys Täby kommun. Reviderad 2001-06-12

Trafiknätsanalys Täby kommun. Reviderad 2001-06-12 Trafiknätsanalys Täby kommun Reviderad 2001-06-12 INNEHÅLL: 1 INLEDNING...1 1.1 Bakgrund till bedömningsmallarna 1 2 ANSPRÅK...2 2.1 Bilnät 2 2.2 Utryckningsnät 3 2.3 Bussnät 3 2.4 Cykelnät 3 2.5 Gång-

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

TRAFIKMILJÖN RUNT ABRAHAMSBERGSSKOLAN TRAFIKKONTORET

TRAFIKMILJÖN RUNT ABRAHAMSBERGSSKOLAN TRAFIKKONTORET TRAFIKMILJÖN RUNT ABRAHAMSBERGSSKOLAN TRAFIKKONTORET Arbetsgrupp Beställare Fariba Daryani, Tra kkontoret Stockholm stad Maria Andberger, Tra kkontoret Stockholm stad Utredningsförfattare Anna Molén Thorson,

Läs mer

Trafiknätsanalys i Munkedals tätort September 2001 Medverkande Munkedals kommun Lars Hultman Eva Grönberg J&W Samhällsbyggnad Catharina Rosenkvist Inger Jansson Inger Widstrand Trafiknätsanalys för Munkedals

Läs mer

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14.1 Allmänt Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar mm, och för att komplettera utmärkning med vägmärken och

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (7) 2014-01-13 Handläggare Josefine Weinberg 08-508 263 51 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden.

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Förslag till nya hastighetsgränser i Tyresö kommun framtagna enligt handboken Rätt fart i staden 2011-02-21 Titel: Rätt Fart i Tyresö Datum: 2011-02-21 Beställare: Tyresö

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun 2012-11-06 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Utgivningsdatum:

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT 7 BILTRAFIK 7.1 MÅL Följande mål har formulerats för biltrafiken i trafikplanearbetet: Att skapa ett bilnät med god tillgänglighet, hög säkerhet och störningsfrihet. Att förbättra samspelet med den omgivande

Läs mer

Så här gjorde Falun Borlänge

Så här gjorde Falun Borlänge Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun Borlänge Ett samarbetsprojekt med Rätt hastighet för en attraktiv kommun Idéskrift Rätt hastighet för en attraktiv kommun Flera kommuner genomför hastighetsöversyner.

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1. Rätt fart i Borlänge. - förslag till nya hastighetsgränser

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1. Rätt fart i Borlänge. - förslag till nya hastighetsgränser TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1 Rätt fart i Borlänge - förslag till nya hastighetsgränser Dokumentinformation Titel: Rätt fart i Borlänge förslag till nya hastighetsgränser Serie nr: 2009:41 Projektnr:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion 2012-02-03 2011.0286 Miljö och Samhällsbyggnad Malin Björns 0413-620 45 Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion Tjänstemän på Miljö- och Samhällsbyggnad har i samarbete med konsulten Tyréns tagit

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Regler för hastighetsnedsättning/ fartdämpande åtgärder

Regler för hastighetsnedsättning/ fartdämpande åtgärder STENUNGSUNDS KOMMUN Regler för hastighetsnedsättning/ fartdämpande åtgärder Typ av dokument Regler Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 5 MÖBLERING. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELPARKERING 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag 2012-05-24 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN????/2012- Tekniska nämnden Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan Dnr Sida 1 (9) 2015-04-22 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2015-05-21 Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Läs mer

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5.1 MÅL För gång- och cykeltrafiken har följande mål formulerats för trafikplanearbetet: Att upprätta ett sammanhängande, gent, attraktivt och säkert cykelnät som täcker in viktiga

Läs mer

TRAST 3. Ny tredje utgåva

TRAST 3. Ny tredje utgåva TRAST 3 Ny tredje utgåva TRAST Handbok Helhetsfigurer inarbetade. Material från och hänvisning till TRAST-guiden. Figurer över planläggningsprocessen utbytta Koppling till SUMP finns med. Delvis förnyad

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-02-07 Tid: Torsdag den 14 februari 2013, kl. 15.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Dnr Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen 2. Utvidgat

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Metoden Rätt fart i stadens lämplighet för bostadsområden i Göteborg

Metoden Rätt fart i stadens lämplighet för bostadsområden i Göteborg Metoden Rätt fart i stadens lämplighet för bostadsområden i Göteborg Ett underlag till Trafikkontorets arbete med översyn av hastighetsnivåer Examensarbete inom masterprogrammet Geo and Water Engineering

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

Rätt fart i Stenungsunds kommun. Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden

Rätt fart i Stenungsunds kommun. Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden Rätt fart i Stenungsunds kommun Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Samhällsbyggnad Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Rätt Fart i Huddinge. Hastighetsplan för Huddinge kommun. Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Rätt Fart i Huddinge. Hastighetsplan för Huddinge kommun. Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Rätt Fart i Huddinge Hastighetsplan för Huddinge kommun Gatu- och trafikavdelningen Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Förord I samband med ny lagstiftning,

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige Gång- och Cykelvägsplan.

Antagen av Kommunfullmäktige Gång- och Cykelvägsplan. 1 Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-14 118 Gång- och Cykelvägsplan november 2006 www.gislaved.se 2 Innehåll Förord 3 Uppföljning av GC-vägsplanen, april 1998 4 Befi ntliga GC-vägar i Gislaveds kommun

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014 Denna trafikutredning har utförts under januari 2014 - oktober 2014 med följande organisation: BESTÄLLARE Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Handbok för gång-, cykel- och mopedtrafik

Handbok för gång-, cykel- och mopedtrafik Handbok för gång-, cykel- och mopedtrafik Trafikant i staden. Kampen om gaturummet - Vem vinner? NVF 10-11 Juni 2009 Charlotte Berglund, SWECO Trafikanalys & Design charlotte.berglund@sweco.se 031-627609

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme 4 Belysning i tätort Gator i tätort bör normalt förses med belysning. I mindre tätorter och vid randbebyggelse med begränsat bil- och GC-trafikflöde kan det dock vara motiverat att avstå från vägbelysning.

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer