KORT OM DITT LAGSTADGADE ANSVAR SOM FÖRTROENDEVALD I UPPSALA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORT OM DITT LAGSTADGADE ANSVAR SOM FÖRTROENDEVALD I UPPSALA KOMMUN"

Transkript

1 KORT OM DITT LAGSTADGADE ANSVAR SOM FÖRTROENDEVALD I UPPSALA KOMMUN

2 Inledning När kommunfullmäktige i maj 2010 antog bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda uppdrogs till kommunstyrelsen att författa en information om bestämmelserna. Kommunledningskontoret har valt att göra en skrift som också tar upp andra frågor som en nyvald förtroendevald berhöver känna till. Här finns information om ersättningsregler, kommunens e-poststystem för förtroendevalda och om några av de viktigaste lagarna som gäller för kommunens verksamhet. Här finns också information om hur du agerar om du skulle bli utsatt för hot. Du är välkommen att kontakta kommunledningskontoret om du har frågor om det som informationen tar upp eller andra frågor som berör dig som förtroendevald i kommunen. Per Davidsson kanslichef

3 Innehåll Kommunallagen Förvaltningslagen Offentlighetsprincipen Lagen om offentlig upphandling Ersättning till förtroendevalda E-postsystem för förtroendevalda Så gör du om du blir hotad

4 Kommunallagen Kommunallagen reglerar vad en kommun får göra och inte göra samt villkoren för arbetet i fullmäktige och nämnderna. Vissa verksamheter är kommunen skyldig att erbjuda enligt lag. Exempel på det är förskoleverksamhet, svenska för invandrare, socialtjänst, stadsplanering och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, bibliotek och krisberedskap. Andra verksamheter är frivilliga för kommunen att bedriva som till exempel öppen förskola, byggande av bostäder, sysselsättning, näringslivsutveckling och kultur. Reglerar den kommunala demokratin Kommunallagen reglerar formerna för den kommunala demokratin, bland annat myndigheters befogenheter, villkoren för arbetet i fullmäktige och nämnderna och den ekonomiska förvaltningen. Kommunens olika verksamheter, som skola, äldreomsorg och socialtjänst, regleras genom olika speciallagar. Den kommunala kompetensen Kommuner får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om. Medlemskap Medlem i en kommun är den som är folkbokförd eller äger fast egendom i kommunen. Alla medlemmar ska behandlas lika En kommun ska behandla alla sina medlemmar lika. Näringsverksamhet utan vinstsyfte Kommunen får driva näringsverksamhet, men utan vinstsyfte samt genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet. Ekonomiskt bidrag till partier Kommunallagen medger att kommunen får ge ekonomiskt bidrag till de politiska partierna i fullmäktige. Det måste finnas ett fullmäktige och en kommunstyrelse Varje kommun ska ha ett kommunfullmäktige. Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse. I övrigt får kommunen organisera sig som den vill. Det är kommunfullmäktige som i ett reglemente bestämmer vilket verksamhetsområde som respektive nämnd har ansvar för. De förtroendevalda utses av fullmäktige Förtroendevald är ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, fullmäktigeberedningar sam revisorer och revisorsersättare. Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner, interpellationer och frågor. Ledamöterna i nämnderna får väcka ärenden i nämnden. 3

5 Fullmäktiges uppgifter Kommunfullmäktige beslutar om mål, budget och skatt, utser ledamöter i nämnder, väljer revisorer, beslutar om ersättning till förtroendevalda, årsredovisning, ansvarsfrihet och folkomröstning. Fullmäktiges möten är offentliga. Kommunstyrelsens uppgifter Kommunstyrelsen (KS) ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Den ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige och se till att dess beslut verkställs. KS ska ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet samt ansvara för den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga. Nämndernas uppgifter Nämndernas ansvar och befogenheter bestäms i ett reglemente som fullmäktige har fastställt. (Se Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Uppsala kommun.) Kommunfullmäktige i Uppsala har medgivit att nämnderna får besluta att ha offentliga möten. Jäv En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det till känna. Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i hans ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. En förtroendevald i kommunen är jävig, om saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående, eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående, han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till, han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. God ekonomisk hushållning krävs Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Kommunen får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som den tillhandahåller, men inte högre än det som motsvarar kostnaderna för kommunen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamhet och ekonomi dels för budgetåret, dels för en period av tre år. Ett negativt resultat ska återställas under de närmast följande tre åren. 4

6 Revisorer granskar verksamheten Kommunens revisorer ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande och om den interna kontrollen inom nämndernas verksamhetsområden är tillräcklig. Medlemmarna kan överklaga beslut Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten. Det gäller bland annat beslut som har fattats av fullmäktige eller en nämnd. Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning, beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning. Hela lagen finns att läsa på Förvaltningslagen Förvaltningslagen är grunden för rättssäkerhet och service. Den innehåller grundregler för hur myndigheter i stat och kommun ska handlägga sina ärenden och sköta kontakterna med allmänheten. Kommunen ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunens verksamhet. Om någon av misstag vänder sig till fel myndighet bör kommunen hjälpa denne till rätta. En myndighet ska ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag till fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar. Myndigheter ska samverka Kommunen ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Handläggning ska ske snabbt och enkelt Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid behov ska kommunen anlita tolk. Det går att lämna uppgifter muntligen En sökande, klagande eller annan part kan lämna uppgifter muntligt i ett ärende som avser myndighetsutövning. Kommunen ska särskilt beakta att muntlig handläggning kan underlätta för enskilda att ha med den att göra. Uppgifter ska antecknas Uppgifter som kommunen får på annat sätt än genom en handling och som har betydelse för utgången i ärendet ska antecknas. Rätten att ta del av uppgifter En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet om detta avser myndighetsutövning mot enskild. 5

7 Ett ärende får inte avgöras utan att den enskilde har underrättats om att en uppgift har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har rätt att yttra sig över den. Underrättelse om beslut Den enskilde ska underrättas om innehållet i beslutet om det avser myndighetsutövning. Det behöver dock inte ske om det är uppenbart obehövligt. Beslut kan överklagas Kommunens nämnder behöver inte tillämpa vissa av förvaltningslagens regler i sådana ärenden som kan överklagas genom kommunallagens bestämmelser om så kallad laglighetsprövning. Utanför lagen faller också kommunfullmäktiges beslut. Däremot gäller förvaltningslagen i princip fullt ut för ärenden som kan överklagas på vanligt sätt, till exempel ärenden om bistånd, bygglov etc. Om beslutet går emot parten och kan överklagas ska denne underrättas om hur man överklagar. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår om det har gått denne emot och beslutet kan överklagas. Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett oriktigt beslut kan ändras Om kommunen finner att beslutet innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende får kommunen rätta beslutet. Ett beslut får vidare ändras om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter och ändringen kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Lagen i sin helhet finns att läsa på Offentlighetsprincipen En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Denna rättighet är inskriven i en av våra grundlagar tryckfrihetsförordningen. Syftet är att ge allmänheten insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Gäller all offentlig verksamhet Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga i stat, kommun och landsting. 6 Vad är en allmän handling En handling är allmän när den förvaras hos kommunen samt är antingen inkommen till eller upprättad inom kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en enskild tjänsteman eller förtroendevald om den rör kommunens verksamhet.

8 Vad är inte en allmän handling Det finns vissa undantag när det gäller vad som är allmän handling, till exempel ett kommunalråd eller en facklig förtroendeman kan ta emot brev om frågor som kommunen sysslar med utan att breven blir allmänna handlingar, om han eller hon har fått breven uteslutande i sin egenskap av politiker eller facklig företrädare. Inte heller skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projektgrupp är en allmän handling. Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut eller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning är inte allmänna handlingar. En tjänstemans interna arbetsmaterial, såsom interna meddelanden, intern information och intern korrespondens är inte allmänna handlingar. Går inte att kringgå principen En medborgare kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda på deras hemadresser. Dessa är ändå skyldiga att se till att brevet diarieförs hos kommunen. Det ska gå lätt att hitta handlingar För att det ska vara enkelt att se om och när en allmän handling har kommit in till eller har upprättats i kommunen registreras den i ett diarium. Diarieföring är ett sätt att hålla handlingarna ordnade så att de är lätta att hitta. Det går också att se att ett ärende handläggs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Varje nämnd har ett eget diarium. Offentlig eller hemlig handling En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. I dagligt tal kallas sekretessbelagda handlingar ofta för hemliga. Offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om en person skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte kommunen med stöd av lagen så beslutar. Paragraf måste anges För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste den som beslutar om detta ange vilken paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som stödjer beslutet. Del av en handling kan vara sekretessbelagd fast den i övrigt är offentlig. Sekretess mellan nämnder Sekretessen kan gälla mellan nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och mellan enskilda tjänstemän och bolag. Det finns olika grader av sekretess. Till exempel får skolan lämna ut sekretessbelagda uppgifter till socialtjänsten, men inte tvärtom eftersom socialtjänsten omfattas av en högre grad av sekretess. Alla ska känna till reglerna Som förtroendevald i Uppsala kommun är man en del av myndigheten och omfattas därmed av offentlighets- och sekretesslagen. Det är viktigt att man sätter sig in i de sekretessregler som berör den egna verksamheten. 7

9 E-post kan också vara allmän E-post blir enligt huvudregeln i tryckfrihetsförordningen allmän handling i samma stund som den blir tillgänglig i läsbar form för innehavaren av den elektroniska brevlådan. Alla som sänder eller tar emot handlingar (e-post, fax, brev) är skyldiga att bedöma om en handling som kommer in till kommunen eller sänds därifrån är en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och om den ska diarieföras. Läs mer i kommunens handbok Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun. Finns även på Lagen om offentlig upphandling Uppsala kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 2,5 miljarder kronor per år. All offentlig upphandling måste ske enligt LOU. LOU har sitt ursprung i ett EG-direktiv. Allt som en offentlig verksamhet köper måste upphandlas, antingen genom direktupphandling eller anbud. Syftet med lagen Syftet med LOU är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. Direktupphandling eller anbud Varor upp till 3 basbelopp och tjänster upp till 5 basbelopp kan direktupphandlas, det vill säga upphandlingen behöver inte annonseras. Upphandling som överstiger dessa belopp måste annonseras och regelrätt anbudsförfarande måste genomföras. Observera att vid direktupphandlingar som överstiger kr måste dock minst tre tänkbara leverantörer tillfrågas. Principer för upphandlingen Det finns ett antal principer, så kallade, gemenskapsrättsliga, som gäller både direktupphandling och anbudsförfarande Ickediskriminering Det är förbjudet att diskriminera leverantörer för till exempel nationalitet. Man ska utforma förfrågningsunderlaget så det passar olika leverantörer. Man får inte heller ge någon förtur för att den till exempel ligger i närheten. Likabehandling Alla leverantörer ska få samma förutsättningar. Alla ska få informationen om upphandlingen samtidigt. Transparens All information som handlar om upphandlingen ska vara tillgänglig för alla. Proportionalitet Kraven som finns i upphandlingen ska vara möjliga för det ändamål man vill uppnå. Ömsesidigt erkännande Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstat i EU:s behöriga myndigheter ska även gälla i övriga EU/EES-länder. 8

10 Upphandlingen kan prövas Konkurrensverket, som utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen, kan ta upp klagomål till prövning, om det anses vara av allmänt eller principiellt intresse. De kan också begära utdömande av upphandlingsskadeavgift och ogiltigförklaring av ingångna avtal. En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som Konkurrensverket begär för sin tillsyn. Läs hela lagen på Fullmäktiges policy och riktlinjer Utifrån lagen har kommunfullmäktige i Uppsala fastställt en policy med riktlinjer för kommunens upphandling. Syftet är att minska kommunens samlade kostnader för inköp. Läs policyn, riktlinjerna och kommunens upphandlingsregler på kommunens webbplats Ekonomisk ersättning till förtroendevalda Som förtroendevald i Uppsala kommun har du rätt till ersättning. Kommunfullmäktige har fastställt regler för detta; Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Uppsala kommun ERS 11. ERS 11 gäller för dig som är förtroendevald i ett kommunalt organ, och/eller kommunalt helägt bolag samt om kommunen valt dig till sin företrädare i en förening eller annan organisation. Skattepliktig inkomst Arvoden och ersättningar räknas som inkomst av tjänst och ska skattas som sådan. De är sjukpenning- och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen betalar arbetsgivaravgifter enligt lag. Timarvode När du deltar i ett sammanträde eller förrättning*) får du ett timarvode på 400 kr för den första timmen, även om sammanträdet eller förrättningen är kortare än en timme. Därefter får du 40 kr per påbörjad kvart, alltså 160 kr per timme. Arvodet ska täcka dina kostnader för inläsning, telefon, dator och annat som är nödvändigt för ditt uppdrag. I ERS 11 kan du läsa mer om vilka sammanträden som berättigar till timarvode och vilka begränsningar som finns. Sammanträden med partigrupper berättigar också till arvode. Även för utbildningar och studiebesök kan arvode beviljas, dock för högst 16 timmar per år. Ersättningen ska godkännas Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar är rätt och att du söker arvode för rätt uppdrag. Ordföranden inom det eller de ansvarsområden du har uppdrag, ska godkänna dina arvoden och ersättningar. *) Exempel på förrättning är uppdrag som ordinarie kommunal styrelserepresentant i en enskild organisation, ombud vid bolagsstämma för ett kommunalt bolag och studiebesök i en verksamhet. 9

11 Månadsarvode Ordförande och vice ordförande i nämnder och bolag får i regel månadsarvode. I dokumentet ERS 11 finns en förteckning över vilka uppdrag som berättigar till månadsarvode och hur stort arvodet är. Arvodet ska begäras En förtroendevald måste begära arvode på de särskilda blanketter som kommunstyrelsen godkänt för ändamålet, exempelvis Sammanträdesuppgift eller Räkning förtroendevalda förrättning/resa Begäran om arvode måste lämnas inom 6 månader från sammanträdet eller förrättningen. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Enligt kommunallagen måste en kommun ge de förtroendevalda ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade semesterförmåner och förlorad pension, om de själva begär det. Ersättningen är maximerad till en viss inkomstnivå. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst påverkar inte de övriga arvoden som de förtroendevalda får enligt ERS 11. Reseersättning och traktamente Förtroendevalda har samma villkor för resekostnadsersättning och traktamente som kommunens medarbetare. Ersättning för tillsyn av barn och anhörig med funktionsnedsättning Om en förtroendevald på grund av ett sammanträde eller en förrättning har betalat någon för att ta hand om barn eller anhörig med funktionsnedsättning får den ersättning för detta. ERS 11 finns att läsa i sin helhet på Där kan du också hämta de blanketter du behöver för att söka de olika ersättningarna. E-postsystem för förtroendevalda Alla förtroendevalda i Uppsala kommun har efter beslut i kommunstyrelsen en särskild e-postadress. Adressprincipen är lika för alla förtroendevalda och ger en tydlig signal att den innehas av en politiker i Uppsala kommun. Enhetliga politikeradresser skapar också administrativa fördelar. Du har ett personligt ansvar att se till att post, e-post med mera registreras i kommunens diarium. 10 Du kan välja mellan tre alternativ Du har som förtroendevald i Uppsala kommun tre alternativ att välja mellan för din e-politikermejl: 1. Läsa och skicka brev från den kommunala e-postadressen. Adressen är: E-posten till den adressen kan du även komma åt via Internet genom att i adressfältet skriva in owa.uppsala.se.

12 2. Eftersända alla brev från den kommunala e-postadressen till en privat e-postadress. Det gör du genom att fylla i en blankett som du får från kommunledningskontoret eller själv hämtar på kommunens webbplats 3. Säga upp och avsluta politikeradressen. Det gör du genom att fylla i en blankett som du får från kommunledningskontoret eller själv hämtar på kommunens webbplats Då anges ingen e-postadress i kommunens förtroendemannaregister. Läs dina mejl! Om du har en e-postadress i kommunens särskilda system för politikermejl är det viktigt att du kontinuerligt går in och läser mejlen som du får den vägen. Det finns många e-postlådor, som innehas av förtroendevalda, som tyvärr inte används. Det innebär att det finns brev som inte besvaras och viktiga meddelanden eller kontakter går om intet. Det kan även innebära att post som ska tas om hand för registrering blir liggande. Support Du kan alltid få support från kommunens Servicedesk när det gäller e-post. Telefon: E-post: Ordinarie öppettider: måndag fredag Så gör du om du blir utsatt för hot Att vara politiskt förtroendevald innebär också att du är en offentlig person. Det är viktigt att vara så öppen som möjligt och tillgänglig för både medborgare och media. Men det innebär naturligtvis inte samma sak som att du ska behöv tåla hot eller våld. Ta alla hot på allvar! Om du blir hotad eller utsatt för våld ska du alltid polisanmäla detta. Polisen gör en bedömning av risk- och hotbilden och rekommenderar även lämpliga åtgärder för att höja din säkerhet om så behövs. Det är viktigt att du följer polisens anvisningar. Informera också närstående och arbetskamrater. Hotet ska även anmälas till kommunens säkerhetschef Åsa Morén, eller till stadsdirektör Kenneth Holmstedt, Var medveten om riskerna! Genom att vara uppmärksam och medveten om riskerna kan du förebygga att något sker. Tänk på att: Använda din mejladress i kommunens system som kontaktlänk med medborgarna Vara uppmärksam på avvikande förändringar i närmiljön. Variera gärna ditt beteendemönster som restider, resväg mellan hem och arbete. 11

13 Vara uppmärksam på oväntade postförsändelser. Diskutera aldrig frågor som rör det egna skyddet offentligt. Informera anhöriga och någon på arbetsplatsen vart du ska, resväg, tider och färdsätt. Ha mobiltelefonen laddad och lägg in kortnummer till polisen. Placera ej telefonen vid ett fönster så att nummerpresentationen kan ses. Använd checklista vid telefonhot! Kommunen har tagit fram rutiner för vad du ska göra om du blir utsatt för telefonhot. Det finns också en checklista till din hjälp för att få fram så mycket information som möjligt till polisen om den som hotar och vad hotet innebär. Checklistan kan du hämta på Undvik fingeravtryck vid brevhot! Om du utsätts för hot via brev ska du undvika onödiga fingeravtryck. Stoppa brevet i en plastmapp. Överlämna brevet till ditt kontor/förvaltning och invänta 12

Lagar och regler som styr en kommunal organisation

Lagar och regler som styr en kommunal organisation Lagar och regler som styr en kommunal organisation LAGAR OCH REGLER I EN KOMMUNAL ORGANISATION Lagar Förordningar Föreskrifter Råd Rättspraxis JO, JK KOMMUNALA REGLER Reglementen, arbetsordning Policy

Läs mer

Myndigheternas serviceskyldighet

Myndigheternas serviceskyldighet SFS 1986:223 Källa: Rixlex Utfärdad: 1986-05-07 Omtryck: SFS 2003:246 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:703 Förvaltningslag (1986:223) [Fakta & Historik] Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223); utfärdad den 22 maj 2002. SFS 2003:246 Utkom från trycket den 5 juni 2003 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 5 förvaltningslagen

Läs mer

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Allmän förvaltningsrätt Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Vad är förvaltningsrätt? Förhållandet mellan myndigheter Förhållandet mellan myndigheter och enskilda Regleringen

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 18 april 2013, kl 18:30

Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 18 april 2013, kl 18:30 Kallelse 2013-04-18 1 (5) Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 18 april 2013, kl 18:30 Plats: Sammanträdesrum Duvbo, Kommunhuset Förhinder anmäls till: Gunilla Andersson, tel 08-706 84 08,

Läs mer

Jävsregler Peter Engström föredragning inför Styrelsen för samefonden, 2012-09-05 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

SKOLLAGEN (www. riksdagen.se - tillgänglig )

SKOLLAGEN (www. riksdagen.se - tillgänglig ) Vem beslutar vilket betyg eleven skall ha? 3 kap. Rektorns ansvar 14 Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar. Information om grunderna för betygssättningen

Läs mer

3BSamverkan mellan myndigheter 6 Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.

3BSamverkan mellan myndigheter 6 Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. 0BLag (1986:223) - Förvaltningslagen 1BLagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Bestämmelserna

Läs mer

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet

Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet Innan disputationen Avhandlingen skickas normalt till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande

Läs mer

Reglemente. Bygg- och miljönämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 5/

Reglemente. Bygg- och miljönämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 5/ Reglemente Bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 5/2012-02-27 Reglemente för bygg- och miljönämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900) ger de grundläggande reglerna

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor 2013-01-01 1 (5) Chefsekonomavdelningen Joakim Wallenklint 08-700 16 03 joakim.wallenklint@kkv.se Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor 1. Allmänt om jävsreglernas funktion Jävsregler,

Läs mer

Landstingsövergripande lagar

Landstingsövergripande lagar Landstingsövergripande lagar Landstingsövergripande lagar Kommunallagen Förvaltningslagen Hälso- och sjukvårdslagen Patientlagen Patientdatalagen Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Reglemente. Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 3/ Reviderat av kommunfullmäktige KF 16/

Reglemente. Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 3/ Reviderat av kommunfullmäktige KF 16/ Reglemente Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 3/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 16/2016-03-29 Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten

Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten 2016-04-25 Innehåll kommunal juridik Kommunallagen Kommunens kompetens och organisation Beslutanderätt Förvaltningslagen Allmänna handlingar Offentlighet och

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda Motala kommun

Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda Motala kommun Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda 2015-01-30 Motala kommun KOMMUNAL KOMPETENS vad får kommunen syssla med enligt kommunallagen? Allmänt intresse Anknytning till kommunens område eller

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess TILLÄMPNING Hudiksvall kommun Offentlighet och sekretess Kommunen Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist

Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist Generella utgångspunkter Universitetet har tre roller: myndighet, arbetsgivare,

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Universitetsledningens kansli. Att vara anställd på en myndighet

Universitetsledningens kansli. Att vara anställd på en myndighet Universitetsledningens kansli Att vara anställd på en myndighet Umeå universitet - universitet och myndighet Universitetsanställd men även myndighetsanställd: Umeå universitet är ett av 35 lärosäten med

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Prövning av jäv. Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att jäv inte föreligger. 2. Beslutet justeras omedelbart

Prövning av jäv. Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att jäv inte föreligger. 2. Beslutet justeras omedelbart Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Dnr 1.4.1-8543/2014 Sida 1 (5) 2014-10-21 Handläggare Ingrid Olsson Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Prövning av jäv Förvaltningens

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Oberoendet i den kommunala revisionen

Oberoendet i den kommunala revisionen Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU16 Oberoendet i den kommunala revisionen Sammanfattning I detta betänkande behandlas proposition 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen. Propositionen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förvaltningslag; utfärdad den 28 september 2017. SFS 2017:900 Utkom från trycket den 10 oktober 2017 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD. fr o m 2001-01-01

REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD. fr o m 2001-01-01 REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD fr o m 2001-01-01 Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-02-15, 20 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

VÄLKOMNA. Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN. och jämförelse med nya lagförslaget. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö

VÄLKOMNA. Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN. och jämförelse med nya lagförslaget. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö VÄLKOMNA Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN och jämförelse med nya lagförslaget Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö 2011 05 11 1 FÖRVALTNINGSLAGEN SFS (1986:223) Gäller f o m 1987 01 01 (Ny på gång!)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? 4/20/2012. Per-Ola Ohlsson. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet

Kommunalrätt. Vad är kommunalrätt? Vad är en kommun? 4/20/2012. Per-Ola Ohlsson. Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Kommunalrätt Per-Ola Ohlsson Vad är kommunalrätt? Bestämmelser om både kommunernas och landstingens verksamhet Både organisatoriska och verksamhetsspecifika bestämmelser Vad är en kommun? Ej frivillig

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer