Kommunfullmäktige (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (26) Plats och tid Gesebols Bygdegård, torsdagen den 18 september 2008, kl (ajournering och ) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson (m) Gun-Britt Ottosson (m) Margaretha Malmsjö (m) Göran Holmén (m) Bengt Classon (m) Annika G Johansson (m) Stefan Edvardsson (m) Per-Olof Heintz (m) Bente Johansson (m) tjg för Ingridh Anderén (m) Ingridh Anderén (m) Roland Andersson (c) Leif Karlsson (c) Yvonne Andrén (c) tjg för Elving Johansson (c) Lars Afzelius (fp) tjg för Kenneth Schultz (fp) Hannu Sutinen (fp) Keijo Laine (kd) Eivor Carlsson (kd) Peter Rosholm (s) Paul Orrestrand (s) Rolf Söderlund (s) Gunnel Brandt (s) Barbro Orrestrand (s) Otto Andreasson (s) Gunilla Magnusson (s) Lars-Erik Olsson (s) Marianne Hermansson (s) Kjell Richardsson (s) Hillevi Johannesson (s) tjg för Maja Rosholm (s) Tomas Ridell (v) tjg för Barbro Ridell (v) Hans Enesten (v) Fredrik Lind (sd) Övriga närvarande Ersättare David Brorsson (m) Sune Larsson (m) Nina Högström (m) Rune Kennborn (m) Lars-Åke Larsson (kd) Ingvar Särnbratt (s) Herman Lampret (s) Fredrik Jensen (v)

2 Kommunfullmäktige (26) Tjänstemän Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Anna Winnberg, planarkitekt Torbjörn Sundsten, VA-Gata-Parkchef Personalföreträdare - Övriga - Tid och plats för justering Torsdag den 25 september 2008 kl. 8.00, kommunkansliet Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Gun-Britt Ottosson Justerande Otto Andreasson Göran Holmén

3 Kommunfullmäktige (26) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

4 Kommunfullmäktige (26) Ärenden 99 Anmälningsärenden 100 Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors antagande av plan 101 Erikstorp 4:38 och 4:39- Åtgärder med anledning av rasrisk 102 Fråga angående rivning av bostadshus på Ekentomten 103 Fråga angående svarstid på brev från Hultafors Bygdegårdsförening om verksamheten på före detta Hultafors Hälsocenter 104 Fråga angående 0-taxa för föreningar 105 Fråga angående vikariepool inom äldreomsorgen 106 Fråga angående vattentäkt i Olsfors 107 Fråga angående byggande av utescen 108 Fråga angående skatteintäkter med anledning av omflyttning av fastighetsskatten till en kommunal avgift 109 Information från kommunstyrelsen 110 Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 111 Medfinansiering delregionala tillväxtmedel Inkommen motion angående rivning av gamla Lönnen 113 Inkommen motion angående restaurering och bibehållande av gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg 114 Svar på motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan 115 Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre 116 Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2007

5 Kommunfullmäktige (26) 99 Anmälningsärenden Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 8 juli oktober 2010, Per-Olof Heintz (m) ny ledamot och Rune Kennborn (m) ny ersättare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

6 Kommunfullmäktige (26) 100 Dnr: KS 2007/221 Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors antagande av plan Ett förslag till utvecklingsplan för Olsfors och Hultafors har varit ute på samråd, enligt Plan- och Bygglagen kap 5 21, under tiden till Utvecklingsplanen ger förslag på hur de båda orterna ska kunna utvecklas i framtiden med avseende på den fysiska utvecklingen. Under samrådstiden har planhandlingar varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. Utvecklingsplanen har även varit utställd i kommunhusets entréhall, på biblioteket i Olsfors och annonserats i Göteborgsposten, Borås tidning och Annonsmarkna n. Den har även funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Vidare har samråd skett genom ett informationsmöte den 28 april i Omegastugan i Olsfors som besöktes av ca 30 personer. Totalt har 13 yttranden kommit in under och i anslutning till samrådstiden. Synpunkterna har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Kompletteringar och ändringar i utvecklingsplanen har därefter gjorts utifrån de ställningstaganden som framgår av samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samrådsredogörelsen. För ärendet aktuella handlingar Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors- samrådsredogörelse 2 samt antagande av plan, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Samrådsredogörelse 2, Bilaga till samrådsredogörelse 2, Utvecklingsplan för Olsfors Hultafors, reviderad vid kommunstyrelsens sammanträde Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar utvecklingsplan för Olsfors Hultafors reviderad vid kommunstyrelsens sammanträde Samhällsbyggnadsavdelningen- planeringsenheten Akten

7 Kommunfullmäktige (26) 101 Dnr: KS 2007/307 Erikstorp 4:38 och 4:39- Åtgärder med anledning av rasrisk Tidigare rubricerad som Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor Kostnaden för förebyggande åtgärder mot naturolyckor där kommun är huvudman kan ersättas av staten med upp till 80 % medan kommunen får stå för resterande. I kommunen investeringsbudget avsattes 500 tkr som sedan följt med från år till år. För 2008 kom dock inte summan med men det kan inte uppfattas som en avsikt från kommunens sida att frånträda ansvaret utan mer som en budgetteknisk åtgärd. Under åren har flera undersökningar och utredningar genomförts. Samråd har skett med Räddningsverket, Länsstyrelsen m fl. Räddningsverket har stött kommunens uppfattning att åtgärder borde vidtas relativt snart. Räddningsverket har lämnat ett preliminärt beslut om statsbidrag med kr motsvarande 80 % av den bedömda kostnaden att köpa husen och att riva dem. Förutsättningen för att bidraget skall betalas ut är att Bollebygds kommun genom ett beslut av kommunfullmäktige senast utfäster sig att tillskjuta medel motsvarande de kostnader som inte täcks av statsbidraget. Enligt den redovisning som lämnades in skulle kommunens kostnad bli 757 tkr. Kostnadsbedömningen bygger i huvudsak på den värdering som Mäklarfirman Stefan Waldeholt AB gjorde i september 2007 på kommunens uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade att anta Räddningsverkets erbjudande om finansiering, tillskjuta medel motsvarande de kostnader som inte täcks av statsbidraget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till kommunfullmäktige om åtgärder och finansiering. Vägverket har förklarat att man vidhåller sin avsikt att för närvarande inte vidta några åtgärder för att höja säkerheten för Töllsjövägen. Enligt samhällsbyggnadsavdelningens uppfattning återstår tre möjliga tillvägagångssätt. 1. Lösa in Erikstorp 4:38 och 4:39 med gjord värdering som grund, utrymma husen, riva dem och återställa marken. Lämpligen upplöses fastigheterna och övergår som del av kommunens övergripande fastighet för denna del, Erikstorp 1:4, där de får bli naturmark. Bedömd kostnad för kommunen 757 Tkr. Tidsåtgång 0,5 1,0 år beroende på hur fort nytt boende kan ordnas. 2. Kommunen utför och bekostar förstärkningsåtgärder för husen så att de kan vara kvar och bebos utan risk. Bedömd kostnad för kommunen 2,5 Mkr (juli 2007). Tidsåtgång 1,5 2,5 år innehållande tid för myndighetsansökan och prövning, upphandling och genomförande.

8 Kommunfullmäktige (26) 3. Kommunen utför och bekostar förstärkningsåtgärder för både husen och vägen. Aktuell kostnadsberäkning är inte gjord men torde handla om ytterligare 2-3 Mkr utöver punkt 2. Tidsåtgång 1,5 2,5 år innehållande tid för myndighetsansökan och prövning, upphandling och genomförande. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att den åtgärd som ligger till grund för statsbidraget fullföljs och att fastigheterna Erikstorp 4:38 och 4:39 löses in, utryms och rivs. Hur kommunens kostnad fördelar sig mellan 2008 och 2009 är svårt att säga. Det hänger mycket på hur fort det går att hitta nya bostäder för de boende i husen. Det är knappast troligt att hela kostnaden kommer under För ärendet aktuella handlingar Komplettering av ansökan om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor, Räddningsverkets preliminära beslut, Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunstyrelsens beslut Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunfullmäktiges beslut Väg 1758 Bollebygd- Storskogen, Stabilitetsproblem vid Erikstorp, Bollebygds kommun, Vägverkets skrivelse Räddningsverkets beslut, Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att lösa in fastigheterna Erikstorp 4:38 och Erikstorp 4:39 med gjord värdering som grund, utrymma husen, riva dem och återställa marken. Fastigheterna skall därefter upphöra som egna objekt och marken istället ingå som del av kommunens övergripande fastighet för denna del, Erikstorp 1:4, där de får bli naturmark. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens del av kostnaden tas från investeringsbudgeten.

9 Kommunfullmäktige (26) Fastighetsägarna till Erikstorp 4:38 och 4:39 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsavdelningen Akten

10 Kommunfullmäktige (26) 102 Dnr: KS 2008/432 Fråga angående rivning av bostadshus på Ekentomten Gunnel Brandt (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) om kommunen i avvaktan på byggstart kan tvinga ägaren till två bostadshus på Ekentomten att riva husen och städa tomterna. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

11 Kommunfullmäktige (26) 103 Dnr: KS 2008/433 Fråga angående svarstid på brev från Hultafors Bygdegårdsförening om verksamheten på före detta Hultafors Hälsocenter Barbro Orrestrand (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) när Hultafors Bygdegårdsförening kan förvänta sig ett svar på ett brev skickat till kommunen i mars angående verksamheten på före detta Hultafors Hälsocenter. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

12 Kommunfullmäktige (26) 104 Dnr: KS 2008/434 Fråga angående 0-taxa för föreningar Paul Orrestrand (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) hur han ställer sig till det fall om 0-taxan för föreningar tas bort. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

13 Kommunfullmäktige (26) 105 Dnr: KS 2008/435 Fråga angående vikariepool inom äldreomsorgen Barbro Orrestrand (s) frågar omsorgsnämndens ordförande Hannu Sutinen (fp) om när en vikariepool inom äldreomsorgen kommer att tillsättas. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Hannu Sutinen (fp) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

14 Kommunfullmäktige (26) 106 Dnr: KS 2008/436 Fråga angående vattentäkt i Olsfors Lars-Erik Olsson (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) om det gjorts några mätningar av vattenkvaliteten i Olsfors efter det att rören har spolats och om det kommer att komma några mer åtgärder för att förbättra kvaliteten på vattnet. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

15 Kommunfullmäktige (26) 107 Dnr: KS 2008/438 Fråga angående byggande av utescen Rolf Söderlund (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) om när byggandet av en utescen kommer att vara klar. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

16 Kommunfullmäktige (26) 108 Dnr: KS 2008/439 Fråga angående skatteintäkter med anledning av omflyttning av fastighetsskatten till en kommunal avgift Rolf Söderlund (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) om hur mycket kommunens skatteintäkter ökar efter omflyttningen av fastighetsskatten till en kommunal avgift. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

17 Kommunfullmäktige (26) 109 Information från kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) informerar kommunfullmäktige om att 16 politiker har anmält sig till fotbollsmatchen mot ungdomsrådet den 11 oktober kl. 14 på Björnskogsvallen. Samling sker kl Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) informerar kommunfullmäktige om befolkningsutvecklingen i kommunen. Den 30 juni 2008 hade befolkningen ökat med 35 personer, vilket innebär att det vid det tillfället bodde totalt 8228 personer i kommunen. Över tid är befolkningsutvecklingen positiv. Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Rosholm (s) informerar kommunfullmäktige om olika genomförda mätningar. Svenskt Näringsliv gör varje år mätningar om företagsklimatet. I maj 2008 var Bollebygd på 19:e plats av landets 290 kommuner och på tredje plats i Västra Götalandsregionen. Västsvenska industri- och handelskammaren mäter tillväxtkraft. Bollebygd ligger på fjärde plats i Västsverige och är bäst av Sjuhäradskommunerna. Tidningen Fokus mäter var det är bäst att bo. I juni 2008 var Bollebygd på 26:e plats i landet och på andra plats i länet. Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Rosholm (s) informerar kommunfullmäktige om att det den 29 augusti 2008 var ett uppstartsmöte för det som ska bli det nya stationsläget på Götalandsbanan. Medverkade gjorde kommunledningarna i Mark, Härryda och Borås, Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen. -

18 Kommunfullmäktige (26) 110 Dnr: KS 2008/88 Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Idag begär Bollebygds kommun inga ersättningar från föräldrar till barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föräldrar är ansvariga att i skälig utsträckning bidra till kostnader när ett barn är under 18 år för vård utom det egna hemmet. Detta framgår av socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitel 1 och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 20. Omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar. Arbetsutskottet beslutade att remittera ärendet till handikapprådet för inhämtande av synpunkter. Handikapprådet beslutade att i egenskap av remissinstans anse att förslaget att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar är positivt. För ärendet aktuella handlingar Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Beräkning av föräldrars ersättning till kommuner för placerade barn under 18 år, Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2006:54. Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Beredande organs förslag Omsorgsnämnden Handikapprådet Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen

19 Kommunfullmäktige (26) Kommunfullmäktige beslutar att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar. Omsorgsnämnden Akten- avslut

20 Kommunfullmäktige (26) 111 Dnr: KS 2008/333 Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade bland annat att föreslå att Bollebygds kommun avsätter en ekonomisk ram motsvarande 65 kronor/invånare till medlemsavgift Sjuhärad 2009 och att hemställa om kommunens snara besked i frågan om nivå på medlemsavgift till underlag för direktionens behandling av budget för Förändringen innebär en ökning med kronor till totalt kronor från och med Avgiftsökningen krävs för att kunna motfinansiera de regionala tillväxtmedlen. Leif Johansson, förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund informerar kommunstyrelsen om kommunalförbundets verksamhet. För ärendet aktuella handlingar Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009, protokollsutdrag direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009, handling från Sjuhärads kommunalförbund. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att avsätta en ekonomisk ram motsvarande 65 kronor/invånare till medlemsavgift Sjuhärad Kommunfullmäktige beslutar att hantera finansieringen i samband med budgetarbetet i november Sjuhärads kommunalförbund Ekonomiavdelningen Akten- avslut

21 Kommunfullmäktige (26) 112 Dnr: KS 2008/406 Inkommen motion angående rivning av gamla Lönnen Rolf Söderlund (s) har inkommit med en motion angående rivning av gamla Lönnen. Han föreslår att gamla Lönnen rivs så fort som möjligt. För ärendet aktuella handlingar Motion till kommunfullmäktige i Bollebygd: Riv gamla Lönnen, Rolf Söderlund (s) Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen Akten

22 Kommunfullmäktige (26) 113 Dnr: KS 2008/417 Inkommen motion angående restaurering och bibehållande av gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg Paul Orrestrand (s) har inkommit med en motion angående restaurering och bibehållande av gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg. Han förslår att kommunen undersöker vilka möjligheter som finns för att restaurera och bibehålla gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg. För ärendet aktuella handlingar Motion: Gamla landsvägen , Paul Orrestrand (s) Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen Akten

23 Kommunfullmäktige (26) 114 Dnr: KS 2007/175 Svar på motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan Rolf Söderlund (s) har inkommit med en motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan. Han föreslår att kommunen avsätter medel för mindre reparationer i vägbanan på vägar där Vägverket är väghållare. Kommunen har medel avsatta för reparationer av vägar som kommunen är väghållare för. Kommunen ska inte reparera Vägverkets vägar. Ett övertagande och årligt underhåll av Göteborgsvägen bedöms kosta kommunen drygt kr. Det är juridiskt komplext att endast reparera vissa delar av Göteborgsvägen. Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga motionen till nästa sammanträde då Rolf Söderlund (s) inte var närvarande. För ärendet aktuella handlingar Motion Potthålsakut, motion Rolf Söderlund (s) Inkommen motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan, kommunfullmäktiges beslut Svar på motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan, kommunstyrelsens yttrande, Svar på motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan, kommunfullmäktiges beslut Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Yrkande Christer Johansson (m) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta upp en diskussion med Vägverket om en långsiktig lösning på problemet med underhållet av Göteborgsvägen. Peter Rosholm (s), Otto Andreasson (s) och Rolf Söderlund (s) tillstyrker Christer Johanssons yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på Christer Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

24 Kommunfullmäktige (26) Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till ovanstående. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta upp en diskussion med Vägverket om en långsiktig lösning på problemet med underhållet av Göteborgsvägen. Kommunstyrelsen Akten

25 Kommunfullmäktige (26) 115 Dnr: KS 2008/61 Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre Nina Högström (m) och Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående gratis kollektivtrafik för äldre. De föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för gratis kollektivtrafik för äldre. Västtrafik har uppmanat kommunerna att det bör råda en likhet att åka kollektivt i regionen, då det har blivit ett stort problem att det finns så många olika rabattsystem tillika biljetter/kort för att åka med kollektivtrafiken. Bollebygds kommun har svarat i sina remissyttranden vid flertalet tillfällen både när det gäller trafikförsörjningsplanen och verksamhetsplanen i enlighet med detta tänkesätt. Kommunen bör inte göra egna rabattsystem utan avvakta Västtrafik AB helhetssyn om rabatterade resor. För ärendet aktuella handlingar Gratis buss, motion Nina Högström (m) och Margaretha Malmsjö (m) Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre, kommunstyrelsens yttrande, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till ovanstående. Akten- avslut

26 Kommunfullmäktige (26) 116 Dnr: KS 2008/252 Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2007 Kommunfullmäktiges presidium har bland de beslut kommunfullmäktige fattade under 2007 valt ut beslut som nämnderna ska återrapportera till kommunfullmäktige. Av nämndens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt. Om beslutet inte verkställts ska nämnden beskriva vad som hittills gjorts och vad som återstår samt när nämnden beräknar att beslutet kan verkställas. Om nämnden bedömer att beslutet inte kommer att kunna verkställas ska nämnden istället redogöra för orsakerna till det. För ärendet aktuella handlingar Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2007, kommunstyrelsens yttrande Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens återrapport till handlingarna. Kommunstyrelsen Akten- avslut

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26)

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 augusti 2008, kl. 14.00-16.55 (ajournering 15.35-16.10) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stefan Edvardsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28)

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 19 mars 2009, kl. 17.00-20.55 (ajournering 18.30-19.00) Ordförande Beslutande Paul Orrestrand (s) Christer Johansson (m) Bente

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20)

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.10 (ajournering 18.10-18.30) Ordförande Paul Orrestrand (s) 131-135 Ingridh Anderén (m) 136-141

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kommunfullmäktige (45)

Kommunfullmäktige (45) Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 (45) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 24 april 2008, kl. 17.00-21.55 (ajournering 19.10-19.30 och 21.00-21.05) Ordförande Gun-Britt Ottosson (m) 32-35, 37-59 Ingridh

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Kommunfullmäktige (30)

Kommunfullmäktige (30) Kommunfullmäktige 2008-11-20 1 (30) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 20 november 2008, kl. 17.10-22.25 (ajournering 18.30-18.50) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Handikapprådet (9)

Handikapprådet (9) Handikapprådet 2008-02-18 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 februari 2008, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland Andersson (c) ordförande Wolmar Tjärnlund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta (9)

Rådet för funktionsnedsatta (9) Rådet för funktionsnedsatta 2009-08-31 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 31 augusti 2009, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Dan Alfredsson (handikapp org.) tf

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Omsorgsnämnden (18) Ruth Qvarnström (m) Nina Högström (m) Eivor Carlsson (kd) Morgan Ohlsén (s) 1-8

Omsorgsnämnden (18) Ruth Qvarnström (m) Nina Högström (m) Eivor Carlsson (kd) Morgan Ohlsén (s) 1-8 Omsorgsnämnden 2008-01-31 1 (18) Plats och tid Hindåsgården, torsdagen den 31 januari 2008, kl. 16.30 18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Övriga Tid och plats för

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 28 januari 2008 klockan 16.00 17.15, Hjortviken konferens, Hindås Leif Karlsson

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

2014-11-20 1(58) Kommunfullmäktige. Gunnel Brandt (S)

2014-11-20 1(58) Kommunfullmäktige. Gunnel Brandt (S) 1(58) Plats och tid Bollebygdskolans matsal, torsdagen den 20 november, klockan 15.00-20.05 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Gunnel Brandt (S) Peter Rosholm (S) Barbro Orrestrand (S) Lars-Erik

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Maria Rangefil, tf kommunchef Therése Jernberg, nämndsekreterare Susanne Glans, kommuncontroller 131

Maria Rangefil, tf kommunchef Therése Jernberg, nämndsekreterare Susanne Glans, kommuncontroller 131 1(43) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 31 oktober 2013, klockan 17.00-21.05 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän David Brorsson (M) Christer Johansson (M) Stefan Edvardsson (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren (S)

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren (S) 1(9) Plats och tid Tingshuset måndagen den 18 augusti kl. 17.00-17.40 Ordförande Beslutande Roland Parneving (M) Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

2012-05-14. Roland Andersson (C), ordförande

2012-05-14. Roland Andersson (C), ordförande Minnesanteckningar 2012-05-14 1(9) Plats och tid Dynamiken Bollegården, måndagen 14 maj 2012 kl 17.30-19.50 Ordförande Beslutande Roland Andersson (C), ordförande Roland Andersson (C) Eivor Carlsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Omsorgsnämnden (17)

Omsorgsnämnden (17) Omsorgsnämnden 2009-02-26 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 februari 2009, kl. 16.00-20.10 Ajournering kl.17.35 18.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 26 juni 2014, kl. 16.00-19.30 Ajournering 17.30-17.55 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Valnämnden 2009-05-06 1 (11)

Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 6 maj 2009, kl. 17.00-18.30 (ajournering 17.35-17.50) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Björn Andersson (m) ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18 Beslutsärenden KS 1 Yttrande, buller- och vibrationsutredning för järnvägsnära bostäder 2 Tillsvidareanställning, utbildningschef 3 Arrendekontrakt skidbacke m m 4 Remissvar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer