Kommunfullmäktige (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (26) Plats och tid Gesebols Bygdegård, torsdagen den 18 september 2008, kl (ajournering och ) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson (m) Gun-Britt Ottosson (m) Margaretha Malmsjö (m) Göran Holmén (m) Bengt Classon (m) Annika G Johansson (m) Stefan Edvardsson (m) Per-Olof Heintz (m) Bente Johansson (m) tjg för Ingridh Anderén (m) Ingridh Anderén (m) Roland Andersson (c) Leif Karlsson (c) Yvonne Andrén (c) tjg för Elving Johansson (c) Lars Afzelius (fp) tjg för Kenneth Schultz (fp) Hannu Sutinen (fp) Keijo Laine (kd) Eivor Carlsson (kd) Peter Rosholm (s) Paul Orrestrand (s) Rolf Söderlund (s) Gunnel Brandt (s) Barbro Orrestrand (s) Otto Andreasson (s) Gunilla Magnusson (s) Lars-Erik Olsson (s) Marianne Hermansson (s) Kjell Richardsson (s) Hillevi Johannesson (s) tjg för Maja Rosholm (s) Tomas Ridell (v) tjg för Barbro Ridell (v) Hans Enesten (v) Fredrik Lind (sd) Övriga närvarande Ersättare David Brorsson (m) Sune Larsson (m) Nina Högström (m) Rune Kennborn (m) Lars-Åke Larsson (kd) Ingvar Särnbratt (s) Herman Lampret (s) Fredrik Jensen (v)

2 Kommunfullmäktige (26) Tjänstemän Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Anna Winnberg, planarkitekt Torbjörn Sundsten, VA-Gata-Parkchef Personalföreträdare - Övriga - Tid och plats för justering Torsdag den 25 september 2008 kl. 8.00, kommunkansliet Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Gun-Britt Ottosson Justerande Otto Andreasson Göran Holmén

3 Kommunfullmäktige (26) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

4 Kommunfullmäktige (26) Ärenden 99 Anmälningsärenden 100 Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors antagande av plan 101 Erikstorp 4:38 och 4:39- Åtgärder med anledning av rasrisk 102 Fråga angående rivning av bostadshus på Ekentomten 103 Fråga angående svarstid på brev från Hultafors Bygdegårdsförening om verksamheten på före detta Hultafors Hälsocenter 104 Fråga angående 0-taxa för föreningar 105 Fråga angående vikariepool inom äldreomsorgen 106 Fråga angående vattentäkt i Olsfors 107 Fråga angående byggande av utescen 108 Fråga angående skatteintäkter med anledning av omflyttning av fastighetsskatten till en kommunal avgift 109 Information från kommunstyrelsen 110 Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 111 Medfinansiering delregionala tillväxtmedel Inkommen motion angående rivning av gamla Lönnen 113 Inkommen motion angående restaurering och bibehållande av gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg 114 Svar på motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan 115 Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre 116 Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2007

5 Kommunfullmäktige (26) 99 Anmälningsärenden Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 8 juli oktober 2010, Per-Olof Heintz (m) ny ledamot och Rune Kennborn (m) ny ersättare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

6 Kommunfullmäktige (26) 100 Dnr: KS 2007/221 Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors antagande av plan Ett förslag till utvecklingsplan för Olsfors och Hultafors har varit ute på samråd, enligt Plan- och Bygglagen kap 5 21, under tiden till Utvecklingsplanen ger förslag på hur de båda orterna ska kunna utvecklas i framtiden med avseende på den fysiska utvecklingen. Under samrådstiden har planhandlingar varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder och sakägare. Utvecklingsplanen har även varit utställd i kommunhusets entréhall, på biblioteket i Olsfors och annonserats i Göteborgsposten, Borås tidning och Annonsmarkna n. Den har även funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Vidare har samråd skett genom ett informationsmöte den 28 april i Omegastugan i Olsfors som besöktes av ca 30 personer. Totalt har 13 yttranden kommit in under och i anslutning till samrådstiden. Synpunkterna har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Kompletteringar och ändringar i utvecklingsplanen har därefter gjorts utifrån de ställningstaganden som framgår av samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samrådsredogörelsen. För ärendet aktuella handlingar Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors- samrådsredogörelse 2 samt antagande av plan, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Samrådsredogörelse 2, Bilaga till samrådsredogörelse 2, Utvecklingsplan för Olsfors Hultafors, reviderad vid kommunstyrelsens sammanträde Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar utvecklingsplan för Olsfors Hultafors reviderad vid kommunstyrelsens sammanträde Samhällsbyggnadsavdelningen- planeringsenheten Akten

7 Kommunfullmäktige (26) 101 Dnr: KS 2007/307 Erikstorp 4:38 och 4:39- Åtgärder med anledning av rasrisk Tidigare rubricerad som Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor Kostnaden för förebyggande åtgärder mot naturolyckor där kommun är huvudman kan ersättas av staten med upp till 80 % medan kommunen får stå för resterande. I kommunen investeringsbudget avsattes 500 tkr som sedan följt med från år till år. För 2008 kom dock inte summan med men det kan inte uppfattas som en avsikt från kommunens sida att frånträda ansvaret utan mer som en budgetteknisk åtgärd. Under åren har flera undersökningar och utredningar genomförts. Samråd har skett med Räddningsverket, Länsstyrelsen m fl. Räddningsverket har stött kommunens uppfattning att åtgärder borde vidtas relativt snart. Räddningsverket har lämnat ett preliminärt beslut om statsbidrag med kr motsvarande 80 % av den bedömda kostnaden att köpa husen och att riva dem. Förutsättningen för att bidraget skall betalas ut är att Bollebygds kommun genom ett beslut av kommunfullmäktige senast utfäster sig att tillskjuta medel motsvarande de kostnader som inte täcks av statsbidraget. Enligt den redovisning som lämnades in skulle kommunens kostnad bli 757 tkr. Kostnadsbedömningen bygger i huvudsak på den värdering som Mäklarfirman Stefan Waldeholt AB gjorde i september 2007 på kommunens uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade att anta Räddningsverkets erbjudande om finansiering, tillskjuta medel motsvarande de kostnader som inte täcks av statsbidraget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till kommunfullmäktige om åtgärder och finansiering. Vägverket har förklarat att man vidhåller sin avsikt att för närvarande inte vidta några åtgärder för att höja säkerheten för Töllsjövägen. Enligt samhällsbyggnadsavdelningens uppfattning återstår tre möjliga tillvägagångssätt. 1. Lösa in Erikstorp 4:38 och 4:39 med gjord värdering som grund, utrymma husen, riva dem och återställa marken. Lämpligen upplöses fastigheterna och övergår som del av kommunens övergripande fastighet för denna del, Erikstorp 1:4, där de får bli naturmark. Bedömd kostnad för kommunen 757 Tkr. Tidsåtgång 0,5 1,0 år beroende på hur fort nytt boende kan ordnas. 2. Kommunen utför och bekostar förstärkningsåtgärder för husen så att de kan vara kvar och bebos utan risk. Bedömd kostnad för kommunen 2,5 Mkr (juli 2007). Tidsåtgång 1,5 2,5 år innehållande tid för myndighetsansökan och prövning, upphandling och genomförande.

8 Kommunfullmäktige (26) 3. Kommunen utför och bekostar förstärkningsåtgärder för både husen och vägen. Aktuell kostnadsberäkning är inte gjord men torde handla om ytterligare 2-3 Mkr utöver punkt 2. Tidsåtgång 1,5 2,5 år innehållande tid för myndighetsansökan och prövning, upphandling och genomförande. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att den åtgärd som ligger till grund för statsbidraget fullföljs och att fastigheterna Erikstorp 4:38 och 4:39 löses in, utryms och rivs. Hur kommunens kostnad fördelar sig mellan 2008 och 2009 är svårt att säga. Det hänger mycket på hur fort det går att hitta nya bostäder för de boende i husen. Det är knappast troligt att hela kostnaden kommer under För ärendet aktuella handlingar Komplettering av ansökan om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor, Räddningsverkets preliminära beslut, Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunstyrelsens beslut Erikstorp 4:38 och 4:39- Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunfullmäktiges beslut Väg 1758 Bollebygd- Storskogen, Stabilitetsproblem vid Erikstorp, Bollebygds kommun, Vägverkets skrivelse Räddningsverkets beslut, Förebyggande åtgärder mot naturolyckor, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att lösa in fastigheterna Erikstorp 4:38 och Erikstorp 4:39 med gjord värdering som grund, utrymma husen, riva dem och återställa marken. Fastigheterna skall därefter upphöra som egna objekt och marken istället ingå som del av kommunens övergripande fastighet för denna del, Erikstorp 1:4, där de får bli naturmark. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens del av kostnaden tas från investeringsbudgeten.

9 Kommunfullmäktige (26) Fastighetsägarna till Erikstorp 4:38 och 4:39 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsavdelningen Akten

10 Kommunfullmäktige (26) 102 Dnr: KS 2008/432 Fråga angående rivning av bostadshus på Ekentomten Gunnel Brandt (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) om kommunen i avvaktan på byggstart kan tvinga ägaren till två bostadshus på Ekentomten att riva husen och städa tomterna. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

11 Kommunfullmäktige (26) 103 Dnr: KS 2008/433 Fråga angående svarstid på brev från Hultafors Bygdegårdsförening om verksamheten på före detta Hultafors Hälsocenter Barbro Orrestrand (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) när Hultafors Bygdegårdsförening kan förvänta sig ett svar på ett brev skickat till kommunen i mars angående verksamheten på före detta Hultafors Hälsocenter. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

12 Kommunfullmäktige (26) 104 Dnr: KS 2008/434 Fråga angående 0-taxa för föreningar Paul Orrestrand (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) hur han ställer sig till det fall om 0-taxan för föreningar tas bort. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

13 Kommunfullmäktige (26) 105 Dnr: KS 2008/435 Fråga angående vikariepool inom äldreomsorgen Barbro Orrestrand (s) frågar omsorgsnämndens ordförande Hannu Sutinen (fp) om när en vikariepool inom äldreomsorgen kommer att tillsättas. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Hannu Sutinen (fp) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

14 Kommunfullmäktige (26) 106 Dnr: KS 2008/436 Fråga angående vattentäkt i Olsfors Lars-Erik Olsson (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) om det gjorts några mätningar av vattenkvaliteten i Olsfors efter det att rören har spolats och om det kommer att komma några mer åtgärder för att förbättra kvaliteten på vattnet. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

15 Kommunfullmäktige (26) 107 Dnr: KS 2008/438 Fråga angående byggande av utescen Rolf Söderlund (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) om när byggandet av en utescen kommer att vara klar. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

16 Kommunfullmäktige (26) 108 Dnr: KS 2008/439 Fråga angående skatteintäkter med anledning av omflyttning av fastighetsskatten till en kommunal avgift Rolf Söderlund (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) om hur mycket kommunens skatteintäkter ökar efter omflyttningen av fastighetsskatten till en kommunal avgift. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Christer Johansson (m) besvarar frågan. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. Akten- avslut

17 Kommunfullmäktige (26) 109 Information från kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) informerar kommunfullmäktige om att 16 politiker har anmält sig till fotbollsmatchen mot ungdomsrådet den 11 oktober kl. 14 på Björnskogsvallen. Samling sker kl Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (m) informerar kommunfullmäktige om befolkningsutvecklingen i kommunen. Den 30 juni 2008 hade befolkningen ökat med 35 personer, vilket innebär att det vid det tillfället bodde totalt 8228 personer i kommunen. Över tid är befolkningsutvecklingen positiv. Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Rosholm (s) informerar kommunfullmäktige om olika genomförda mätningar. Svenskt Näringsliv gör varje år mätningar om företagsklimatet. I maj 2008 var Bollebygd på 19:e plats av landets 290 kommuner och på tredje plats i Västra Götalandsregionen. Västsvenska industri- och handelskammaren mäter tillväxtkraft. Bollebygd ligger på fjärde plats i Västsverige och är bäst av Sjuhäradskommunerna. Tidningen Fokus mäter var det är bäst att bo. I juni 2008 var Bollebygd på 26:e plats i landet och på andra plats i länet. Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Rosholm (s) informerar kommunfullmäktige om att det den 29 augusti 2008 var ett uppstartsmöte för det som ska bli det nya stationsläget på Götalandsbanan. Medverkade gjorde kommunledningarna i Mark, Härryda och Borås, Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen. -

18 Kommunfullmäktige (26) 110 Dnr: KS 2008/88 Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Idag begär Bollebygds kommun inga ersättningar från föräldrar till barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föräldrar är ansvariga att i skälig utsträckning bidra till kostnader när ett barn är under 18 år för vård utom det egna hemmet. Detta framgår av socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitel 1 och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 20. Omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar. Arbetsutskottet beslutade att remittera ärendet till handikapprådet för inhämtande av synpunkter. Handikapprådet beslutade att i egenskap av remissinstans anse att förslaget att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar är positivt. För ärendet aktuella handlingar Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Beräkning av föräldrars ersättning till kommuner för placerade barn under 18 år, Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2006:54. Föräldrars ersättning till Bollebygds kommun för barn under 18 år som bor varaktigt och får insatser utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Beredande organs förslag Omsorgsnämnden Handikapprådet Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen

19 Kommunfullmäktige (26) Kommunfullmäktige beslutar att ta ut ersättning från föräldrar som har barn under 18 år som bor varaktigt och får vård utom det egna hemmet enligt LSS/SoL i enlighet med Sveriges kommuner och landstings beräkningar. Omsorgsnämnden Akten- avslut

20 Kommunfullmäktige (26) 111 Dnr: KS 2008/333 Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade bland annat att föreslå att Bollebygds kommun avsätter en ekonomisk ram motsvarande 65 kronor/invånare till medlemsavgift Sjuhärad 2009 och att hemställa om kommunens snara besked i frågan om nivå på medlemsavgift till underlag för direktionens behandling av budget för Förändringen innebär en ökning med kronor till totalt kronor från och med Avgiftsökningen krävs för att kunna motfinansiera de regionala tillväxtmedlen. Leif Johansson, förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund informerar kommunstyrelsen om kommunalförbundets verksamhet. För ärendet aktuella handlingar Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009, protokollsutdrag direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Medfinansiering delregionala tillväxtmedel 2009, handling från Sjuhärads kommunalförbund. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att avsätta en ekonomisk ram motsvarande 65 kronor/invånare till medlemsavgift Sjuhärad Kommunfullmäktige beslutar att hantera finansieringen i samband med budgetarbetet i november Sjuhärads kommunalförbund Ekonomiavdelningen Akten- avslut

21 Kommunfullmäktige (26) 112 Dnr: KS 2008/406 Inkommen motion angående rivning av gamla Lönnen Rolf Söderlund (s) har inkommit med en motion angående rivning av gamla Lönnen. Han föreslår att gamla Lönnen rivs så fort som möjligt. För ärendet aktuella handlingar Motion till kommunfullmäktige i Bollebygd: Riv gamla Lönnen, Rolf Söderlund (s) Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen Akten

22 Kommunfullmäktige (26) 113 Dnr: KS 2008/417 Inkommen motion angående restaurering och bibehållande av gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg Paul Orrestrand (s) har inkommit med en motion angående restaurering och bibehållande av gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg. Han förslår att kommunen undersöker vilka möjligheter som finns för att restaurera och bibehålla gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg. För ärendet aktuella handlingar Motion: Gamla landsvägen , Paul Orrestrand (s) Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen Akten

23 Kommunfullmäktige (26) 114 Dnr: KS 2007/175 Svar på motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan Rolf Söderlund (s) har inkommit med en motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan. Han föreslår att kommunen avsätter medel för mindre reparationer i vägbanan på vägar där Vägverket är väghållare. Kommunen har medel avsatta för reparationer av vägar som kommunen är väghållare för. Kommunen ska inte reparera Vägverkets vägar. Ett övertagande och årligt underhåll av Göteborgsvägen bedöms kosta kommunen drygt kr. Det är juridiskt komplext att endast reparera vissa delar av Göteborgsvägen. Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga motionen till nästa sammanträde då Rolf Söderlund (s) inte var närvarande. För ärendet aktuella handlingar Motion Potthålsakut, motion Rolf Söderlund (s) Inkommen motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan, kommunfullmäktiges beslut Svar på motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan, kommunstyrelsens yttrande, Svar på motion angående fond för mindre reparationer i vägbanan, kommunfullmäktiges beslut Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Yrkande Christer Johansson (m) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta upp en diskussion med Vägverket om en långsiktig lösning på problemet med underhållet av Göteborgsvägen. Peter Rosholm (s), Otto Andreasson (s) och Rolf Söderlund (s) tillstyrker Christer Johanssons yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordförande ställer proposition på Christer Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

24 Kommunfullmäktige (26) Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till ovanstående. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta upp en diskussion med Vägverket om en långsiktig lösning på problemet med underhållet av Göteborgsvägen. Kommunstyrelsen Akten

25 Kommunfullmäktige (26) 115 Dnr: KS 2008/61 Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre Nina Högström (m) och Margaretha Malmsjö (m) har inkommit med en motion angående gratis kollektivtrafik för äldre. De föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för gratis kollektivtrafik för äldre. Västtrafik har uppmanat kommunerna att det bör råda en likhet att åka kollektivt i regionen, då det har blivit ett stort problem att det finns så många olika rabattsystem tillika biljetter/kort för att åka med kollektivtrafiken. Bollebygds kommun har svarat i sina remissyttranden vid flertalet tillfällen både när det gäller trafikförsörjningsplanen och verksamhetsplanen i enlighet med detta tänkesätt. Kommunen bör inte göra egna rabattsystem utan avvakta Västtrafik AB helhetssyn om rabatterade resor. För ärendet aktuella handlingar Gratis buss, motion Nina Högström (m) och Margaretha Malmsjö (m) Svar på motion angående gratis kollektivtrafik för äldre, kommunstyrelsens yttrande, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till ovanstående. Akten- avslut

26 Kommunfullmäktige (26) 116 Dnr: KS 2008/252 Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2007 Kommunfullmäktiges presidium har bland de beslut kommunfullmäktige fattade under 2007 valt ut beslut som nämnderna ska återrapportera till kommunfullmäktige. Av nämndens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt. Om beslutet inte verkställts ska nämnden beskriva vad som hittills gjorts och vad som återstår samt när nämnden beräknar att beslutet kan verkställas. Om nämnden bedömer att beslutet inte kommer att kunna verkställas ska nämnden istället redogöra för orsakerna till det. För ärendet aktuella handlingar Uppföljning av fullmäktiges beslut under 2007, kommunstyrelsens yttrande Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens återrapport till handlingarna. Kommunstyrelsen Akten- avslut

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl. 18.00-20.15 (Ajournering 19.10-19.20) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

1(23) 2015-08-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(23) 2015-08-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(23) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 12 augusti, klockan 8.00-11.30 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13 PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer