PLEASE COMPLETE ALL SECTIONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLEASE COMPLETE ALL SECTIONS"

Transkript

1 APPLICATION BOOKLET

2 Financial Adviser Details Company name: Address: Agency number: Name of Financial Adviser: Additional information / special instructions: PLEASE COMPLETE ALL SECTIONS Failure to provide all relevant information and documentation may result in a delay in the Application being processed. Further information may be required during the validation process (i.e. questions arising from the information provided). Please note that non-disclosure of any relevant information may affect the validity of the insurance contract and of any claims. Please tick alongside all items when completed and ensure that all necessary documentation is included. Completed by: Application Form Section 1 2 Applicant(s) Section 3 Section 4 10 Life/Lives Assured Applicant(s) & Life/Lives Assured Payment Instruction Form Section 11 Applicant(s) Verification of Applicant Section 12 Financial Adviser and/or Life Assured Identity Appointment of a Portfolio Section 13 Applicant(s) & Portfolio Manager Manager (optional) Source of Funds Questionnaire Section 14 Financial Adviser/Applicant(s) Verification of Corporate or Section 15 Financial Adviser Trustee Applicant Identity (Required if the Applicant is a Company or a Trust) Supplementary Forms may need to be completed and are available from us on request. 1

3 ENDAST SOM REFERENS Rådgivaruppgifter Företagsnamn: Adress: Förmedlarkod: Namn på finansiell rådgivare: Ytterligare information/specialinstruktioner: FYLL I ALLA AVSNITT Om inte all relevant information och dokumentation lämnas kan det leda till en fördröjning i behandlingen av ansökan. Ytterligare information kan begäras in under valideringsprocessen (nya frågor kan uppkomma utifrån den information som lämnats). Observera att utelämnande av relevant information kan påverka giltigheten av försäkringsavtalet och eventuella anspråk. Kryssa i rutorna vid alla bifogade dokument och se till att de medföljer ansökan. Ifylld av: Ansökningsformulär Avsnitt 1 2 Ägare Avsnitt 3 Avsnitt 4 10 Försäkrad Ägare och försäkrad Betalningsinstruktion Avsnitt 11 Ägare Verifiering av ägare och/eller Avsnitt 12 Finansiell rådgivare försäkrads identitet Utnämning av en Avsnitt 13 Ägare och portföljförvaltare portföljförvaltare (frivilligt) Frågeformulär för Avsnitt 14 Finansiell rådgivare / Ägare finansieringskälla Verifiering av företags Avsnitt 15 Rådgivare eller förvaltaridentitet (Krävs om ägaren är ett företag eller en stiftelse) Kompletterande formulär kan behöva fyllas i av den finansiella rådgivaren och finns tillgängliga från oss på begäran: 2

4 Professional Portfolio Application Form This application shall form the basis for the contract with Generali PanEurope Limited (the Company ). Please complete all sections in BLOCK CAPITALS or tick the boxes where appropriate. Sections 1 and 2 must be completed by the Applicant(s). 1. Life Assured Please indicate, with a tick, the type of life assurance you require: Own Life Life of Another Joint Life, First Death Multiple Life, Last Survivor 2. Applicant Personal Details First Applicant Surname: Title: Forename(s): Gender: M F Residential address: (If at this address for less than 18 months, please see Section 12) Second Applicant (if any) Surname: Title: Forename(s): Gender: M F Residential address: (If at this address for less than 18 months, please see Section 12) Correspondence address (if different to above): Correspondence address (if different to above): address: Tel. no. (home): address: Tel. no. (home): (mobile): (mobile): Country of birth: Country of birth: Nationality: Nationality: Marital status: Marital status: Date of birth: D D M M Y Y Date of birth: D D M M Y Y Occupation and nature of employment: (if retired, please state former occupation) Occupation and nature of employment: (if retired, please state former occupation) 3

5 ENDAST SOM REFERENS Ansökningsformulär för Professional Portfolio Denna ansökan ska ligga till grund för avtalet med Generali PanEurope Limited ( bolaget ). Fyll i alla avsnitt med VERSALER eller kryssa i berörda rutor. Avsnitt 1 och 2 måste fyllas i av alla ägare. 1. Försäkrat liv Kryssa i rutan för den typ av livförsäkring som ansökan gäller: Eget liv Annans liv Gemensam, första dödsfall Flera liv, sista överlevande 2. Ägare Personuppgifter Första ägare Efternamn: Titel: Andra ägare (i tillämpliga fall) Efternamn: Titel: Förnamn: Förnamn: Kön: M K Hemadress: (Se Avsnitt 12 om adressen använts i mindre än 18 månader) Postadress (om annan än ovan): E-postadress: Tel nr. (hem): Kön: M K Hemadress: (Se Avsnitt 12 om adressen använts i mindre än 18 månader) Postadress (om annan än ovan): E-postadress: Tel nr. (hem): (mobil): (mobil): Födelseland: Födelseland: Nationalitet: Nationalitet: Civilstånd: Civilstånd: Födelsedatum: D D M M Å Å Födelsedatum: D D M M Å Å Yrke och typ av tjänst: (om pensionär, ange tidigare yrke) Yrke och typ av tjänst: (om pensionär, ange tidigare yrke) 4

6 First Applicant Civic registration number: If Applicant is a Corporate having it s place of business in Sweden: Tax ID number: Second Applicant (if any) Civic registration number: If Applicant is a Corporate having it s place of business in Sweden: Tax ID number: 3. Life/Lives Assured - Personal Details Please complete if the Lives Assured are not the Applicants as outlined in Section 2. First Life Assured Second Life Assured (if any) Surname: Title: Surname: Title: Forename(s): Forename(s): Gender: M F Gender: M F Residential address: Country of birth: Nationality: Marital status: Residential address: Country of birth: Nationality: Marital status: Date of birth: D D M M Y Y Date of birth: D D M M Y Y Relationship to Applicant: Relationship to Applicant: Civic registration number: Civic registration number: If there are further Lives Assured, please complete this section on an additional sheet and attach securely to this Application. Please tick this box if additional information is attached 4. Other Investment Policies Do you already hold any other Policies with us? Yes No If yes, please advise us of your policy number(s): 5. Currency of Policy Please indicate the currency in which you require your Policy to be denominated. Benefits will be calculated and charges deducted in the Policy currency. euro Swedish krona 5

7 ENDAST SOM REFERENS Första ägare Personnummer: Om ägaren är ett företag som har sin verksamhet i Sverige: Org.nr.: Andra ägare (i tillämpliga fall) Personnummer: Om ägaren är ett företag som har sin verksamhet i Sverige: Org.nr.: 3. Försäkrade Personuppgifter Fyll endast i om de försäkrade inte är ägarna enligt Avsnitt 2. Första liv försäkrat Efternamn: Titel: Förnamn: Kön: M K Hemadress: Födelseland: Nationalitet: Civilstånd Andra liv försäkrat (i tillämpliga fall) Efternamn: Titel: Förnamn: Kön: M K Hemadress: Födelseland: Nationalitet: Civilstånd Födelsedatum: D D M M Å Å Födelsedatum: D D M M Å Å Relation till ägaren: Relation till ägaren: Personnummer: Personnummer: Om det finns fler försäkrade, fyll i detta avsnitt på ett separat papper och fäst det ordentligt på denna ansökan. Kryssa i den här rutan om ytterligare information har bifogats 4. Andra investeringsförsäkringar Har Du redan andra försäkringar hos oss? Ja Nej Om ja, ange försäkringens/försäkringarnas nummer: 5. Valuta för försäkring Ange den valuta som Du vill att Din försäkring ska vara utställd i. Avkastning beräknas och avgifter dras av i försäkringens valuta. Euro Svenska kronor 6

8 6. Number of Policies Minimum Investment Amount per Policy is 16,000 / SEK160,000. Please enter the number of policies you require: If left blank we will issue up to a maximum of 20 policies. 7. Investment Details Minimum Total Investment Amount: 80,000 / SEK800,000 (a) Is cash to be invested? Yes No If yes, please state the amount of the cash investment and its currency: Box A If cash is to be transferred via Electronic Transfer, please use the Payment Instruction Form supplied in Section 11. (b) Do you wish to transfer existing investments for inclusion in your Policy? Yes No If yes, please give details below (transfer and acceptance is at Generali PanEurope s discretion): Security/Fund name in full Security/Fund Number of shares/ Current market value reference code units for transfer approximation in Policy (Sedol or ISIN) currency (minimum of e8,000 / SEK80,000 per holding or equivalent) Total Market Value Box B Total Investment Amount (cash and current market value approximation totals) Minimum Total Amount e80,000 / SEK800,000 Sum of Boxes A + B in the Policy currency Note: If equities or bonds are held electronically, please provide account details and the location of where they are held. For other securities, a relevant Stock Transfer Form, available from us, should be completed for each individual holding and returned to us with the relevant certificate(s) or an up to date statement of holding(s), if available. If you have a holding in a collective investment scheme please complete a Share Exchange Scheme Form. 7

9 ENDAST SOM REFERENS 6. Antal försäkringar Lägsta investeringsbelopp per försäkring är / SEK Ange antal försäkringar Du önskar: Om tomt utfärdar vi upp till max 20 försäkringar. 7. Investeringsuppgifter Lägsta totala investeringsbelopp: / SEK (a) Ska kontanta medel investeras? Ja Nej Om ja, ange beloppet för den kontanta investeringen och dess valuta: Ruta A Om kontanter ska överföras elektroniskt, ska betalningsinstruktionen i Avsnitt 11 användas. (b) Vill Du överföra befintliga investeringar och föra in dem i Din försäkring? Ja Nej Om ja, beskriv närmare nedan (överföring godkänns av Generali PanEurope): Fullständigt namn på säkerhet/fond Referenskod för Antal aktier/enheter Uppskattning av aktuellt säkerhet/fond som ska överföras marknadsvärde i (Sedol eller ISIN) försäkringens valuta (minst / SEK per innehav eller motsvarande) Totalt marknadsvärde Ruta B Totalt investeringsbelopp (kontanter och uppskattat totalt aktuellt marknadsvärde) Lägsta totala belopp e / SEK Summan av ruta A + B i försäkringens valuta Anm: Om aktier eller obligationer innehas i elektronisk form, ska kontouppgifter och information om platsen där de finns lämnas. För andra säkerheter ska ett relevant Stock Transfer Form (aktieöverföringsformulär, kan beställas från oss) fyllas i för varje individuellt innehav och skickas till oss med relevant(a) certifikat eller ett uppdaterat utdrag med innehav, om sådant finns. Om Du äger en andel i ett fondföretag ska Du fylla i ett Share Exchange Scheme Form. 8

10 8. Initial Dealing Instruction If you would like your cash investment, as specified in section 7(a), to be used to purchase new securities/funds, please detail the required investments below. This must not exceed the cash amount detailed in section 7(a). Applicant(s) name: Applicant(s) PF number: Currency and amount of your investment Security/Fund name in full Security/Fund reference code (Sedol or ISIN) MANDATORY Currency denomination of security Note: If you require more space please continue on a separate piece of paper which you should sign and attach to this Application. Please tick this box if additional information is attached 9. Dividends You MUST tick the appropriate box below with regard to how you wish dividends to be applied to the Portfolio, even if no such securities are in place at the outset: Dividends to be held as cash in your portfolio Dividends to be re-invested in same asset 9

11 ENDAST SOM REFERENS 8. Första investeringsinstruktion Om Du vill att Din kontantinvestering, enligt Avsnitt 7(a), ska användas för att köpa nya säkerheter/fonder, ange de önskade investeringarna nedan. Dessa får inte överstiga kontantbeloppet enligt Avsnitt 7(a). Namn på ägare: Ägarens/ägarnas PF-nummer: Valuta och belopp för Din investering Fullständigt namn på säkerhet/fond Referenskod för säkerhet / fond (Sedol eller ISIN) OBLIGATORISK Valuta för säkerhet Anm: Om Du behöver mer utrymme, fortsätt på ett separat papper som Du sedan undertecknar och bifogar denna ansökan. Kryssa i den här rutan om ytterligare information har bifogats 9. Utdelningar Du MÅSTE kryssa i den berörda rutan nedan gällande hur Du vill att utdelningar ska hanteras i portföljen, även om det inte finns några sådana säkerheter från starten: Utdelningar ska hållas som likvida medel i Din portfölj Utdelningar ska återinvesteras i samma tillgång 10

12 10. Declarations It is important that you read and understand the following declarations: i) I/We apply for a Policy of the type and with the features indicated in this document. I/We confirm that before I/we signed this declaration, I/we had seen, read and understood the Brochure including the Policy Details Guide given to me/us by my/our Financial Adviser explaining the key features of Professional Portfolio to which this Application Form relates. ii) I/We declare that this Application was completed in (country) and I/we confirm that I/we have my/our habitual residence in that country. I/We declare that the statements in this Application Form are true and complete. I/We agree that they, together with any other statements made to Generali PanEurope, on application or in the future, shall form the basis of the contract in accordance with the laws of the above country, unless otherwise agreed. iii) I/We declare that I am/we are neither resident nor ordinarily resident for tax purposes in Ireland. I/We undertake to immediately inform Generali PanEurope of any change of my/our country of residence during the life of the Policy. iv) I/We understand that this contract will not commence until this completed Application Form has been received and accepted by Generali PanEurope. I/We understand that this contract can only be negotiated with and accepted by an authorised official of Generali PanEurope at Generali PanEurope s Head Office in Ireland. v) I/We understand that a separate Investment Portfolio is maintained for my/our Policy and that the realisable value of the investments in this portfolio determines the value of my/our Policy. I/We acknowledge that the value of my/our Policy is not guaranteed and that asset values may fall as well as rise in line with fluctuations in investment markets. I/We understand also that investments that are denominated in a currency other than that of my/our Policy may involve a currency risk and that the value of my/our Policy may fall as well as rise purely as a result of exchange rate fluctuations. vi) I/We acknowledge that Generali PanEurope reserves the right to limit the nature of the investments allowed within the Policy. vii) I/We take full responsibility for the selection and choice of any investments made by me/us or my/our appointed Portfolio Manager. viii) I/We acknowledge that, where the investments in this portfolio are illiquid, Generali PanEurope reserves the right to defer the payment of benefits, or surrender amounts (where applicable), either in whole or in part, until such time as it is able to realise those investments allowing for, among other things, notice periods, dealing dates and settlement dates of the investments in question. ix) I/We request and accept that all Policy documentation and all future communications with Generali PanEurope will be in the English language. x) I/We recognise that my/our Financial Adviser will receive copies of all associated documentation relating to my/our Policy. xi) If an existing similar Policy has been or is to be replaced in full or in part by this Policy, I/we declare that my/our Financial Adviser has explained to me/us the financial consequences of such a replacement, including the possibility of financial loss. xii) I/We have been informed of my/our right to complain and of the complaint procedure to the relevant authority to which complaints should be addressed, in the section entitled Complaints in the Policy Details Guide in the Brochure. xiii) I/We have been informed and understand my/our right to cancel my/our Application for this Policy as detailed in the section entitled Cooling-Off Period in the Policy Details Guide in the Brochure. xiv) I/We hereby acknowledge that this Policy is regarded as a Capital Insurance Policy. It is important that you read and understand the following declarations: xv) I/We undertake to disclose all facts material to the assessment by Generali PanEurope of this application. Such facts are those which an insurer would regard as likely to influence the assessment and acceptance of a proposal. If in doubt as to the relevance of any particular information, I/we should disclose it as failure to do so could result in being quoted the wrong terms, a claim being rejected or reduced, or rendering the Policy invalid at a later date. 11

13 ENDAST SOM REFERENS 10. Intyganden Det är viktigt att Du läser och förstår följande intyganden: i) Jag/vi ansöker om en försäkring av den typ och med det innehåll som anges i detta dokument. Jag/vi intygar att jag/vi, innan jag/vi undertecknade denna försäkran, har sett, läst och förstått innehållet i broschyren inklusive Policy Details Guide som överlämnats av min/vår finansiella rådgivare och som förklarar huvudinnehållet i Professional Portfolio som denna ansökan gäller. ii) Jag/vi intygar härmed att denna ansökan har gjorts i (land) och att jag/vi är bosatt(a) i detta land. Jag/vi intygar härmed att uppgifterna i ansökningsformuläret är korrekta och fullständiga. Jag godkänner att de, tillsammans med eventuella andra uttalanden som gjorts till Generali PanEurope vid tidpunkten för ansökan eller i framtiden, ska ligga till grund för avtalet enligt lagstiftningen i ovan nämnda land, om inte annat avtalats. iii) Jag/vi intygar att jag/vi varken är bosatt(a) i eller stadigvarande har min/vår skatterättsliga hemvist i Irland. Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål underrätta Generali PanEurope Limited om eventuella ändringar av mitt/vårt bosättningsland under försäkringens giltighetstid. iv) Jag/vi är införstådd(a) med att detta avtal inte kommer att träda i kraft förrän detta ifyllda ansökningsformulär har mottagits och godkänts av bolaget. Jag/vi är införstådd(a) med att detta avtal endast kan förhandlas fram med och godkännas av en behörig representant för bolaget från bolagets huvudkontor i Irland. v) Jag/vi är införstådd(a) med att en separat investeringsportfölj förvaltas för min/vår försäkring och att det realiserbara värdet av investeringarna i portföljen bestämmer värdet på min/vår försäkring. Jag/vi är medveten/medvetna om att värdet på min/vår försäkring inte garanteras och att värdet på tillgångarna kan falla såväl som stiga i takt med fluktuationer på investeringsmarknaderna. Jag/vi är också införstådd(a) med att investeringar som noteras i en annan valuta än valutan för min/vår försäkring kan innebära en valutarisk och att värdet på min/vår försäkring kan falla såväl som stiga enbart som ett resultat av valutakursförändringar. vi) Jag/vi godtar att Generali PanEurope förbehåller sig rätten att begränsa den typ av investeringar som är tillåtna inom försäkringen. vii) Jag/vi påtar mig/oss det fulla ansvaret för urval och val av alla investeringar som görs av mig/oss eller min/vår utnämnda portföljförvaltare. viii) Jag/vi godtar att Generali PanEurope, där investeringarna i denna portfölj inte lätt kan omvandlas till likvida medel, förbehåller sig rätten att skjuta upp utbetalningar eller uttag (i tillämpliga fall), antingen helt eller delvis, tills dess att dessa investeringar kan realiseras med hänsyn till, bland annat, uppsägningstider, transaktionsdagar och likviddagar för de berörda investeringarna. ix) Jag/vi är införstådd(a) med att alla försäkringsdokument och all framtida kommunikation med bolaget kommer att ske på engelska. x) Jag/vi godtar att min/vår finansiella rådgivare kommer att få kopior på all tillhörande dokumentation avseende min/vår försäkring. xi) Om en befintlig liknande försäkring har eller kommer att ersättas helt eller delvis av denna försäkring, intygar jag/vi härmed att min/vår rådgivare har förklarat de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant byte för mig/oss, inklusive risken för ekonomiska förluster. xii) Jag/vi har informerats om min/vår rätt till reklamation och om förfarandet vid reklamation till berörd myndighet, som beskrivs i avsnittet Reklamation i Policy Details Guide i broschyren. xiii) Jag/vi har informerats om och förstår min/vår rätt att annullera min/vår ansökan för denna försäkring enligt beskrivningen i avsnittet Ångerrätt i Policy Details Guide i broschyren. xiv) Jag/vi godtar härmed att denna försäkring betraktas som en kapitalförsäkring. Det är viktigt att Du läser och förstår följande intyganden: xv) Jag/vi förbinder mig/oss att lämna alla fakta som är relevanta för bolagets utvärdering av denna ansökan. Till sådana fakta räknar försäkringsgivaren sådant som kan tänkas påverka utvärdering och godkännande av ett förslag. Vid tvivel om relevansen av vissa uppgifter, kommer jag/vi att lämna ut dem, eftersom underlåtenhet att göra detta kan leda till att fel villkor erbjuds, ett anspråk avslås eller minskas, eller att försäkringen ogiltigförklaras vid en senare tidpunkt. 12

14 ...declarations continued xvi) GPE Data Protection I/We agree that my/our data supplied for the purpose of being a Life Assured can be transferred to Generali PanEurope in Ireland and that my/our data is processed and stored there for the purposes of administering this Policy. I/We also consent that my telephone calls with Generali PanEurope may be recorded for the purposes of quality control or for the purposes of confirming data. I/We accept and consent that Generali PanEurope may pass data originating from this application or data relating to the execution of this Policy (e.g. Investment Amounts, events insured against, changes to risk or contract), to other insurance companies of the Generali Group, financial advisers, investment advisers, portfolio managers, investment Fund providers, fiscal representatives, reinsurers and other parties as required by the regulatory authorities wherever they are located in the world but only in so far as it is required to ensure the proper execution of my/our insurance matters. I/We accept that the above applies regardless of whether this Policy is concluded. I/We also accept that personal data, however obtained, will be held, recorded and processed by Generali PanEurope as data controllers (which is registered under and adheres to the Irish Data Protection Act 1988 and Data Protection [Amendment] Act 2003 as may be amended from time to time) on computer and/or manual systems in respect of my/our insurance dealings with Generali PanEurope both now and in the future for administrative, identification, customer care, service and marketing purposes only and that this data will remain confidential. I/We also accept that Generali PanEurope may pass contractual data onto the advisor used by Generali PanEurope, but only so far as it is required to ensure the proper execution of this contract concluded with this Application Form. I/We accept that some of the parties to whom Generali PanEurope may disclose my/our information may be in countries outside the European Economic Area (EEA) and may not have laws to protect my/our information. Details of such countries can be provided on request. I/We hereby confirm that prior to my/our provision of information to Generali PanEurope in respect of a third party the said party has been informed of the use of such information and in this regard I/we hereby indemnify Generali PanEurope against and in respect of any liability which Generali PanEurope may incur in the event of my/our failure to so notify the third party. I/We confirm that I will inform Generali PanEurope of any changes to my/our personal information so that the information held by Generali PanEurope is accurate and up to date. I/We understand that I/we have the right to obtain access to and request correction of any personal information concerning me/us held by Generali PanEurope. Requests for such access can be made to Data Protection Officer, Generali PanEurope, Generali House, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, Ireland. If you do not wish Generali PanEurope to contact you for marketing purposes please tick this box xvii)generali PanEurope Limited accepts no responsibility for any acts or omissions in the translated documents (Swedish version). The Swedish versions of the Application Form, terms and Conditions, Brochure and Policy Details Guide and miscellaneous Forms are provided for your reference only. The English version in all instances will prevail. Signature of the First Applicant: Signature of the Second Applicant (if any): Date: D D M M Y Y Date: D D M M Y Y Please complete if the Life/Lives Assured is/are not the Applicants My/Our signature is confirmation that I/we agree to be a Life Assured. To the best of my/our knowledge and belief, the information stated in Section 3 is true and complete. I/We agree with the declarations in this Application Form in Section 10 (xvi) regarding Data Protection. Signature of First Life Assured: Signature of Second Life Assured (if any): Date: D D M M Y Y Date: D D M M Y Y 13

15 ENDAST SOM REFERENS xvi) GPE dataskydd Jag/vi godkänner att de uppgifter jag/vi tillhandahållit för att bli ett försäkrat liv kan överföras till Generali PanEurope i Irland och att mina/våra uppgifter behandlas och lagras där i syfte att administrera denna försäkring. Jag/vi samtycker även till att mina telefonsamtal med Generali PanEurope kan spelas in för kvalitetskontroll eller i syfte att bekräfta uppgifter. Jag/vi accepterar och godkänner att Generali PanEurope kan förmedla uppgifter som härrör från denna ansökan eller uppgifter som rör verkställandet av denna försäkring (t.ex. investeringsbelopp, händelser försäkrade mot, förändringar av risk eller avtal) till andra försäkringsbolag inom Generali Group, finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, portföljförvaltare, investeringsfondbolag, skatteombud, återförsäkrare och andra parter som krävs av tillsynsmyndigheterna oavsett var de är belägna i världen, men endast i den utsträckning som krävs för att säkerställa att mina/våra försäkringsfrågor sköts korrekt. Jag/vi accepterar att ovanstående gäller oavsett om denna försäkring ingås eller inte. Jag/vi godkänner även att personuppgifter, oavsett hur de erhållits, kommer att innehas, registreras och behandlas av Generali PanEurope Limited som registeransvariga (de är registrerade under och följer den irländska dataskyddslagstiftningen (Data Protection Act 1988 och Data Protection [Amendment] Act 2003) som ibland uppdateras) i datorbaserade och/eller manuella system med avseende på mina/våra försäkringskontakter med Generali PanEurope Limited både nu och i framtiden, endast för administrativa, identifierings-, kundvårds-, service- och marknadsföringsändamål, och att dessa uppgifter förblir konfidentiella. Jag/vi godkänner även att Generali PanEurope kan förmedla avtalsenliga uppgifter till den rådgivare som används av Generali PanEurope, men endast i den utsträckning som krävs för att säkerställa korrekt verkställande av detta avtal som ingås via detta ansökningsformulär. Jag/vi godtar att vissa av de parter som Generali PanEurope kan lämna ut mina/våra uppgifter till kan finnas i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) och kanske inte har lagar som skyddar min/vår information. Uppgifter om sådana länder kan lämnas på begäran. Jag/vi intygar härmed att innan jag/vi tillhandahållit information till bolaget avseende en tredje part, har nämnda part underrättats om användningen av sådan information och i detta avseende fritar jag/vi härmed bolaget från allt ansvar för eventuella skadeståndskrav som bolaget kan ådra sig i händelse av min/vår underlåtenhet att underrätta tredje part. Jag/vi intygar härmed att jag/vi kommer att underrätta Generali PanEurope om eventuella ändringar av mina/våra personuppgifter så att den information som innehas av Generali PanEurope är korrekt och uppdaterad. Jag/vi förstår att jag/vi har rätt att få tillgång till och begära rättelse av all personlig information gällande mig/oss som innehas av Generali PanEurope Limited. Begäran om sådan tillgång kan göras till Data Protection Officer, Generali PanEurope, Generali House, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, Ireland. GPE är även skyldiga att identifiera och verifiera den verklige huvudmannen I företaget eller stiftelsen och Du kan därför bli ombedd att inkomma med ytterligare handlingar för identifiering och verifiering av denne. Vi förbehåller oss rätten att inte utfärda en försäkring förrän vi har mottagit och är nöjda med all information och dokumentation som krävs enligt gällande lagstiftning mot penningtvätt. Kryssa i den här rutan om Du inte vill att Generali PanEurope ska kontakta Dig i marknadsföringssyfte. Generali PanEurope Limited påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter i de översatta dokumenten (svensk version). De svenska versionerna av ansökningsformulär, villkor, broschyr och Policy Details Guide, samt diverse formulär är endast avsedda som referens. Den engelska versionen gäller i alla förekommande fall. Underskrift för första ägare: Fyll enbart i den Engelska Versionen Underskrift för andra ägare (i tillämpliga fall): Fyll enbart i den Engelska Versionen Datum: D D M M Å Å Datum: D D M M Å Å Fyll i om den/de försäkrade inte är ägarna Min/våra underskrift(er) bekräftar att jag/vi samtycker till att vara försäkrad. Jag/vi intygar på heder och samvete att den information som anges i Avsnitt 3 är korrekt och fullständig. Jag/vi instämmer med intygandena i Avsnitt 10 (xvi) i detta ansökningsformulär angående dataskydd. Underskrift för första ägare: Fyll enbart i den Engelska Versionen Underskrift för andra ägare (i tillämpliga fall): Fyll enbart i den Engelska Versionen Datum: D D M M Å Å Datum: D D M M Å Å 14

16 15

17 11. Payment Instruction Form Payments can be made by Electronic Transfer only. Please complete sub sections 11a and 11b in all cases. 11a. Electronic Transfer Please provide the following information, forward the original of this form to your Bank and arrange for your Financial Adviser to send us a photocopy of this form with the Application. Applicant name: Applicant address: Name and address of Bank: Account number: Account name: 11b. Payment Details Currency: Swedish krona euro GB pound US dollar HK dollar Japanese yen Please charge the following amount and any charges/expenses incurred in the transfer from my/our account. Amount: Amount in words: Authorisation First Account Signatory: Second Account Signatory (if any): Date: D D M M Y Y Date: D D M M Y Y Notes for your bank On all payments, please ensure that a Swift MT103 is sent to Citibank Dublin, Swift Code CITIIE2X for final credit to Generali PanEurope Limited (GPE). Please quote Applicant s name and address. Account details as follows: Swedish krona: Svenska Handelsbanken, Stockholm (SWIFT HANDSESS) favour of Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE A/C No: IBAN: IE87 CITI euro: Citibank N.A, London (SWIFT CITIGB2L) favour of Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE A/C No: IBAN: IE31 CITI sterling: Citibank N.A, London (SWIFT CITIGB2L) favour of Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE A/C No: IBAN: IE34 CITI US dollar: Citibank N.A, New York (SWIFT CITIUS33) favour of Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE A/C No: IBAN: IE12 CITI Hong Kong dollar: Citibank N.A, Hong Kong (SWIFT CITIHKHX) favour of Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE A/C No: IBAN: IE87 CITI Japanese yen: Citibank N.A, Tokyo (SWIFT CITIJPJT) favour of Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE A/C No: IBAN: IE65 CITI

18 ENDAST SOM REFERENS 11. Betalningsinstruktion Betalningar kan endast göras via elektronisk överföring. Underavsnitt 11 (a) och 11 (b) ska alltid fyllas i. 11a. Elektronisk överföring Ange följande information, skicka originalet av detta formulär till Din bank och se till att Din finansiella rådgivare skickar en kopia av detta formulär till oss tillsammans med ansökan. Ägarens namn: Ägarens adress: Bankens namn och adress: Kontonummer: Kontoinnehavare: 11b. Betalningsinformation Valuta: Svenska kronor Euro GB pund US dollar HK dollar Japanska yen Debitera följande belopp och eventuella avgifter/kostnader som uppstår vid överföringen från mitt/vårt konto. Belopp: Belopp i bokstäver: Godkännande Första kontoundertecknare: Fyll enbart i den Engelska Versionen Andra kontoundertecknare (i tillämpliga fall): Fyll enbart i den Engelska Versionen Datum: D D M M Å Å Datum: D D M M Å Å Anmärkningar för Din bank För alla betalningar, se till att en Swift MT103 skickas till Citibank Dublin, Swift-kod CITIIE2X för slutlig kreditering till Generali PanEurope Limited (GPE). Ange ägarens namn och adress. Kontouppgifter enligt nedan: Svenska kronor: Svenska Handelsbanken, Stockholm (SWIFT HANDSESS) till förmån för Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X)GPE kontonr.: IBAN: IE87 CITI Euro: Citibank N.A, London (SWIFT CITIGB2L) till förmån för Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE kontonr.: IBAN: IE31 CITI GB pund: Citibank N.A, London (SWIFT CITIGB2L) till förmån för Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE kontonr.: IBAN: IE34 CITI US dollar: Citibank N.A, New York (SWIFT CITIUS33) till förmån för Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE kontonr.: IBAN: IE12 CITI Hong Kong dollar: Citibank N.A, Hong Kong (SWIFT CITIHKHX) till förmån för Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE kontonr.: IBAN: IE87 CITI Japanska yen: Citibank N.A, Tokyo (SWIFT CITIJPJT) till förmån för Citibank N.A, Dublin (SWIFT CITIIE2X) GPE kontonr.: IBAN: IE65 CITI

19 12. Verification of Applicant and/or Life Assured Identity The Independent Financial Adviser should complete this section for all applications. Full name of First Applicant: Full name of Second Applicant: (if any) Full name of First Life Assured (if different to First Applicant) Full name of Second Life Assured (if different to Second Applicant) (if any) This section is required to verify the identity of the Applicants and/or Lives Assured, if different. All identification papers must be certified by the Independent Financial Adviser or a Notary Public and include a photograph of the Applicants and Life/Lives Assured. The certifier should sign the proof of identity as follows: I certify that this is a true copy of the original passport of (insert name) and that the photograph thereon is a true likeness of (insert name). All other documentation should have the wording I certify that the within is a true copy of the original or similar wording. Please tick alongside all items enclosed and ensure that all necessary documents are included. (a) For each Individual Applicant (and each Life Assured, if different) First Applicant: 1. Certified copy of an original photo passport, drivers license or national identity card 2. Certified copy of suitable proof of address dated within 6 months (showing name and current residential address) (e.g. Utility bill, bank statement, population register extract) 3. Source of Funds Questionnaire Prior residential address*: * Please complete if the Applicant has been less than 18 months at their current residential address. Second Applicant (if any): 1. Certified copy of an original photo passport, drivers license or national identity card 2. Certified copy of suitable proof of address dated within 6 months (showing name and current residential address) (e.g. Utility bill, bank statement, population register extract) 3. Source of Funds Questionnaire Prior residential address*: * Please complete if the Applicant has been less than 18 months at their current residential address. (b) Corporate and Trust Applicants If the Applicant(s) shown in this Application Booklet is/are a Company or a Trust, additional information is required. The Independent Financial Adviser should complete a Verification of Corporate or Trustee Applicant Identity form. Declaration I confirm that I have seen the original documents specified above and have checked the name and identity of the Applicant(s) and Life/Lives Assured and attach a certified copy of these documents for your records. Signature of Independent Financial Adviser: Date: D D M M Y Y Independent Financial Adviser Name (Printed in BLOCK CAPITALS): 18

20 ENDAST SOM REFERENS 12. Verifiering av identitet för ägare och/eller försäkrad Den oberoende finansiella rådgivaren ska fylla i detta avsnitt för alla ansökningar. Fullständigt namn på första ägare: Fullständigt namn på andra ägare (i tillämpliga fall): Fullständigt namn på första liv försäkrat (om annat än första ägare): Fullständigt namn på andra liv försäkrat (om annat än andra ägare) (i tillämpliga fall): Detta avsnitt krävs för att verifiera identiteten för ägarna och/eller de försäkrade, om de inte är samma. Alla identitetshandlingar ska styrkas av den oberoende finansiella rådgivaren eller en notarius publicus, och inkludera ett fotografi på ägarna och de försäkrade. Den som styrker identitetshandlingarna ska underteckna dem på följande sätt: Härmed intygas att denna kopia överensstämmer med originalpasset för (ange namn) och att fotografiet i detta är en sann avbild av (ange namn). Alla övriga dokument ska ha formuleringen Härmed intygas att kopian överensstämmer med originalet eller liknande. Kryssa i rutorna till höger vid alla bifogade dokument och se till att de medföljer ansökan. (a) För varje enskild ägare (och varje försäkrad, om de inte är samma) Första ägare: 1. Styrkt kopia av originalpass med fotografi, körkort eller nationellt identitetskort 2. Styrkt kopia av lämpligt adressbevis som inte är äldre än 6 månader (som visar namn och aktuell bostadsadress) (t.ex. elräkning, kontoutdrag, personbevis) 3. Frågeformulär för finansieringskälla Tidigare hemadress*: * Fylls i om ägaren har vistats kortare tid än 18 månader på den nuvarande bostadsadressen. Andra ägare (i tillämpliga fall): 1. Styrkt kopia av originalpass med fotografi, körkort eller nationellt identitetskort. 2. Styrkt kopia av lämpligt adressbevis som inte är äldre än 6 månader (som visar namn och aktuell bostadsadress) (t.ex. elräkning, kontoutdrag, personbevis). 3. Frågeformulär för finansieringskälla Tidigare hemadress*: * Fylls i om ägaren har vistats kortare tid än 18 månader på den nuvarande bostadsadressen. (b) Ansökan från företag och stiftelser Om ägaren/ägarna som fyllt i dessa ansökningshandlingar är ett företag eller en stiftelse, krävs kompletterande uppgifter. Den oberoende finansiella rådgivaren ska fylla i formuläret Verification of Corporate or Trustee Applicant Identity. Försäkran Jag intygar härmed att jag har sett originaldokumenten som anges ovan och har kontrollerat namn och identitet på ägaren/ägarna och den/de försäkrade, och bifogar en kopia på dessa dokument för framtida referens. Underskrift för oberoende finansiell rådgivare: Datum: D D M M Å Å Fyll enbart i den Engelska Versionen Namn på oberoende finansiell rådgivare (med VERSALER): 19

21 13. Appointment of a Portfolio Manager PART ONE - This section is for completion by the Applicant(s) if they wish to appoint a Portfolio Manager to the portfolio and is subject to the approval of Generali PanEurope ( the Company ). First Applicant name: Second Applicant name (if any): Section A Name of Portfolio Manager: Address: I/We hereby declare that the above named has been appointed as Portfolio Manager to the portfolio to which my/our policies are to be linked. I/We authorise and request the Company to enter into any formal agreements required by the Portfolio Manager to facilitate this appointment and I/we agree that the Company shall not be responsible for any loss or liability to the Portfolio arising from this appointment, or from reliance upon advice given or investment services rendered by the Portfolio Manager to the Company, or for any action or failure to take action on the part of the Portfolio Manager giving rise to any loss in the value of the Portfolio howsoever arising (including, but without limitation, failure on the part of the Portfolio Manager to produce a reasonable investment return, in relation to the Portfolio). Further I/we, for myself/ourselves and my/our estate(s), indemnify the Company against all claims, demands and actions against the Company in respect of such loss as aforesaid and all costs and expenses howsoever arising from or in respect of the activities and performance of the Portfolio Manager (including, but without limitation, the cost of defending in any court of law any such claim, demand or action against the Company). Section B I/We understand the Portfolio will be valued quarterly. I/We have agreed to pay a fee of EUR SEK per quarter or % of the Investment Value per annum, paid quarterly, to the Portfolio Manager. I/We request the Company to make deductions from the Portfolio equivalent to these fees and to pay such sums to the Portfolio Manager on my/our behalf. Section C I/We acknowledge that I/we have authorised the Portfolio Manager to give investment instructions and services to the Company relating to the Portfolio to purchase or sell assets subject to the following conditions: 1. All instructions given by the Portfolio Manager to the Company must be in writing before they will be acted upon although the Company, at its sole discretion, may agree to modify this condition. 2. I/We will be bound by all investment decisions made by my/our Portfolio Manager acting as my/our agent and not the agent of the Company. 3. This appointment is not transferable and investment advice will not be accepted by the Company from any party other than the Portfolio Manager, including any broker, analyst, adviser or agent used by the Portfolio Manager. 4. All assets recommended shall either be quoted on a Stock Exchange recognised by the Company or specifically agreed by the Company as eligible to be purchased by the Portfolio. 5. No tangible commodity (e.g. diamonds or gold coins) or futures shall be recommended and no option contracts shall be written. 6. The Portfolio Manager is authorised to utilise the portfolio debt facility as described in the Policy Terms and Conditions. 20

22 ENDAST SOM REFERENS 13. Utnämning av en portföljförvaltare DEL ETT - Det här avsnittet ska fyllas i av ägaren/ägarna om de vill utse en portföljförvaltare, och kräver godkännande av Generali PanEurope ( bolaget ). Namn på första ägare: Namn på andra ägare (i tillämpliga fall): Avsnitt A Namn på portföljförvaltare: Adress: Jag/vi förklarar härmed att ovan nämnda person har utsetts till portföljförvaltare för den portfölj som mina/våra försäkringar ska kopplas till. Jag/vi godkänner och uppdrar till bolaget att ingå de formella avtal som krävs av portföljförvaltaren för att underlätta denna utnämning och jag/vi fritar bolaget från allt ansvar för eventuella förluster eller skulder i portföljen som kan uppstå till följd av denna utnämning, eller från förlitan på råd eller tillhandahållna investeringstjänster från portföljförvaltaren till bolaget, eller för åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder från portföljförvaltarens sida som kan leda till att portföljens värde minskar, oavsett orsak (inklusive, men utan begränsning till, portföljförvaltarens misslyckande att generera en rimlig avkastning i förhållande till portföljen). Jag/vi friskriver dessutom, för mig själv/oss själva och mitt/vårt dödsbo, bolaget från eventuella anspråk, krav och rättsliga åtgärder mot bolaget avseende sådana förluster som nämnts tidigare och alla kostnader och utgifter som uppkommer på grund av eller i samband med portföljförvaltarens verksamhet och resultat (inklusive, men utan begränsning till, kostnaden för att i domstol försvara sådana anspråk, krav eller rättsliga åtgärder mot bolaget). Avsnitt B Jag/vi är införstådd(a) med att portföljen kommer att värderas kvartalsvis. Jag/vi har samtyckt till att erlägga en avgift på EUR SEK per kvartal eller % av investeringsvärdet per år, som betalas kvartalsvis, till portföljförvaltaren. Jag/vi uppdrar till bolaget att göra avdrag ur portföljen motsvarande dessa avgifter och att betala ut dessa summor till portföljförvaltaren för min/vår räkning. Avsnitt C Jag/vi bekräftar att jag/vi har godkänt att portföljförvaltaren tillhandahåller investeringsinstruktioner och -tjänster till bolaget avseende portföljen för att köpa eller sälja tillgångar, med följande förbehåll: 1. Alla instruktioner som lämnas av portföljförvaltaren till bolaget måste vara i skriftlig form för att de ska kunna verkställas, men bolaget kan om det så önskar gå med på att ändra detta villkor. 2. Jag/vi förbinder mig/oss att följa alla investeringsbeslut som fattas av min/vår portföljförvaltare i egenskap av mitt/vårt ombud och inte som ombud för bolaget. 3. Denna utnämning kan inte överlåtas och investeringsrådgivning kommer inte att accepteras av bolaget från någon annan part än portföljförvaltaren, inklusive mäklare, analytiker, rådgivare eller ombud som används av portföljförvaltaren. 4. Alla tillgångar som rekommenderas ska antingen vara noterade på en börs som erkänns av bolaget eller ha överenskommits med bolaget som tillgängliga för inköp av portföljen. 5. Inga materiella varor (t.ex. diamanter eller guldmynt) eller terminer ska rekommenderas och inga optionsavtal ska skrivas. 6. Portföljförvaltaren har rätt att utnyttja portföljens kredittjänst som beskrivs i försäkringsvillkoren. 21

23 ...Section C continued 7. Any assets purchased as a result of an instruction from the Portfolio Manager shall be purchased at the open market buying price as shown on the contract note issued by the vendor or stockbroker. 8. Currency deposits in major currencies are acceptable. 9. The Company, in its absolute discretion, retains the right to refuse or accept an investment choice instructed by the Portfolio Manager. 10. The Policyholder or the Portfolio Manager may terminate the appointment of the Portfolio Manager via written notice to the Company. The Company also reserves the right to terminate this agreement. 11. On termination, the Portfolio Manager will receive any portfolio management fee owing pro-rata to the date of termination and provision of portfolio management will become my/our responsibility until a further Portfolio Manager is appointed. 12. Any information received from or otherwise obtained about myself/ourselves shall be considered confidential by the Portfolio Manager (including any sub-contracted party) upon countersigning this Application and the Portfolio Manager agrees not to disclose confidential information without my/our specific written permission. 13. The Company s name and logo cannot be used by the Portfolio Manager except by way of material that has been produced by the Company. 14. I/We recognise that my/our Portfolio Manager will receive copies of all associated documentation relating to my/our Policy. I have read and understood the conditions outlined in Part One, sections A, B and C and agree to act in accordance with them. Signature of the First Applicant: Signature of the Second Applicant (if any): Date: D D M M Y Y Date: D D M M Y Y PART TWO - For completion by the Portfolio Manager. Telephone number: Facsimile number: address: I* have read and understood the conditions outlined in Part One, sections A, B and C and agree to act in accordance with them. Signature of Portfolio Manager or an Authorised Signatory: Full name: In the case of a company, please state the capacity of the Authorised Signatory within the company: For and on behalf of: Date: D D M M Y Y * I refers to the Person(s) or Firm named in Part One, section A. 22

24 ENDAST SOM REFERENS Avsnitt C (forts.) 7. Alla tillgångar som förvärvats efter en instruktion från portföljförvaltaren ska köpas till den marknadsmässiga köpkurs som anges på avräkningsnotan som utfärdats av säljaren eller börsmäklaren. 8. Valutainsättningar i stora valutor godtas. 9. Bolaget förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avslå eller godkänna ett investeringsval som anvisats av portföljförvaltaren. 10. Försäkringstagaren eller portföljförvaltaren kan säga upp portföljförvaltarens utnämning via skriftligt meddelande till bolaget. Bolaget förbehåller sig också rätten att säga upp avtalet. 11. Vid uppsägning betalas utestående arvoden till portföljförvaltaren tills dess att utnämningen upphör, och portföljförvaltningen blir mitt/vårt ansvar tills en ny portföljförvaltare utnämns. 12. All information som tagits emot från eller på annat sätt erhållits om mig/oss ska betraktas som konfidentiell då portföljförvaltaren (inklusive eventuella underleverantörer) har undertecknat denna ansökan, och portföljförvaltaren förbinder sig att inte avslöja konfidentiell information utan mitt/vårt skriftliga tillstånd. 13. Bolagets namn och logotyp får inte användas av portföljförvaltaren, förutom när det gäller material som tagits fram av bolaget. 14. Jag/vi godtar att min/vår portföljförvaltare kommer att få kopior på all tillhörande dokumentation avseende min/vår försäkring. Jag har läst och förstått de villkor som anges i Del ett, Avsnitt A, B och C, och förbinder mig att agera i enlighet med dessa. Underskrift för första ägare: Fyll enbart i den Engelska Versionen Underskrift för andra ägare (i tillämpliga fall): Fyll enbart i den Engelska Versionen Datum: D D M M Å Å Datum: D D M M Å Å DEL TVÅ - Ska fyllas i av portföljförvaltaren. Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Jag* har läst och förstått de villkor som anges i Del ett, Avsnitt A, B och C, och förbinder mig att agera i enlighet med dessa. Underskrift av portföljförvaltare eller firmatecknare: Fyll enbart i den Engelska Versionen Fullständigt namn: Om det gäller ett företag, ange vilken roll firmatecknaren har i företaget: För och på uppdrag av: Datum: D D M M Å Å * Jag avser den/de person(er) eller det företag som anges i Del ett, Avsnitt A. 23

APPLICATION BOOKLET PLAN FOR LIFE

APPLICATION BOOKLET PLAN FOR LIFE APPLICATION BOOKLET PLAN FOR LIFE Professional Adviser Details Company name: Address: Name of Professional Adviser: Introducer number: Additional information/special instructions: PLEASE COMPLETE ALL SECTIONS

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

American Express Ersättningsanspråk Medicinska omkostnader

American Express Ersättningsanspråk Medicinska omkostnader Vänligen besvara ALLA frågor och returnera blanketten postboxen. blanketten inte fyllts i fullo eller fyllts i inkorrekt kan detta leda l Man/Kvinna Förnamn Efternamn Personnummer Telefonnummer - Gatuadress

Läs mer

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Passenger details/information om passageraren: Orginal 1 st carrier on outward journey Family or Surname/Efternamn Given name/förnamn

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

Beställningssedel Saudiarabien

Beställningssedel Saudiarabien Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

ANSÖKAN University of New South Wales Study Abroad

ANSÖKAN University of New South Wales Study Abroad ANSÖKAN University of New South Wales Study Abroad KILROY education hjälper dig att ansöka till UNSW. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter och visum.

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Begäran om uttag eller återköp

Begäran om uttag eller återköp Begäran om uttag eller återköp Är du medveten om dina valmöjligheter? Behöver du återköpa ditt försäkringsbrev till fullo? Om du vill ha ytterligare information, ring oss på +44 (0) 1722 415580 eller skriv

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS Telephone +1 284 494 1134 Fax +1 284 494 9009 Internet www.kpmg.vg To all known Victory Flex policyholders

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-03-13 BESLUT TPG-Axon Capital Management LP FI Dnr 08-7972 Finansinspektionen 888 Seventh Avenue Delgivning nr 2 New York, NY 10019 USA P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form

Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form Det är viktigt att lämna fullständiga uppgifter / It is important that you complete this proposal fully A. Allmän Information

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Anställningserbjudande/Offer of Employment

Anställningserbjudande/Offer of Employment 232011 Inkom utlandsmyndighet/received by Swedish mission abroad Inkom Migrationsverket/Received by Swedish Migration Board Swedish Migration Board Anställningserbjudande/Offer of Employment Bilaga till

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta?

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SWEDISH & ENGLISH UEFA WOMEN S EURO 2013 Q1: Var kommer UEFA Dam-EM 2013 att spelas? A1: UEFA Dam-EM 2013 kommer att spelas på följande sju (7) arenor; Gamla Ullevi Göteborg

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll SFIR 5 mars 2015 The information contained in this presentation is of a general nature and neither

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 124 125 INNEHÅLL Nr Sidan 124 Lagomsättandeikraftavdebestämmelsersomhörtillområdetförlagstiftningeniavtaletmed

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer

VD- och Styrelseansvarsförsäkring

VD- och Styrelseansvarsförsäkring VD- och Styrelseansvarsförsäkring Application Form/Questionnaire Directors' and Officers' Liability Insurance FÖRSÄKRINGSBOLAGET ZÜRICH Var vänlig besvara alla frågor fullständigt. Om någon fråga inte

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

50 källor till 100 rapporter

50 källor till 100 rapporter Från 50 källor till 100 rapporter SAS Köpenhamn 3 oktober 2012 Britt-Marie Persson Folksam 1 Titel på presentationen 2012-10-05 Från 50 källor till 100 rapporter Solvens 2 och att processa siffror Utmaningar

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade)

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) 1 Utbetalning av utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning om 0,50 euro betalas från

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Table of content Page 2 5 Swedish version Page 6 10 English version SignGuard Europe AB (556633-0220) Stockholm, Sweden Drottninggatan

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer