Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik."

Transkript

1 Bildmontage: KG Bratt foto/ingvar Westling dataanimation Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik. Det är med stor förvåning och upprördhet som befolkningen i Dals Långed med omnejd kommit till insikt om de effekter som Vindbruk Dalsland kan innebära om det aktuella området godkänns. Som grund för denna skrivelse vilar en namninsamling som samlat 1188 underskrifter bakom texten: Vi säger nej till: Största vindkraftparken i Dalsland En starkt förändrad landskapsbild Stroboskopiskt blinkande ljus Ett område förlorat för alltid Risk för minskat fritidsboende och turism Namnlistorna är bifogade till detta dokument Arbetsgruppen för nätverket har följande kritik mot förslaget. Varje punkt presenteras mer genomgripande på angiven sida. Vindkraftverken hotar regionens allra främsta tillgång - den orörda naturen. 2 Vi är oroliga för vindkraftverkens påverkan på djurliv och miljö. 3 Vi befarar att vindkraftverkens visuella störning, ljus, ljud och siluetter kommer få stor påverkan på vår direkta boendemiljö och ge upphov till fallande bostadspriser 4 Projektets vinster hamnar utanför området och effekterna är svåröverskådliga 5 Vi hävdar att vindkraftverken påverkar turismen negativt. Vi riskerar att bygga bort en av våra allra starkaste potentialer för fortsatt utveckling. 5 Den information vi fått från kommun och företag i form av utställning på bibliotel{en och informationsmöten uppvisar kraftiga brister och ger en felaktig bild av projektets omfattning. 6 Vi ser inte att verken kan motiveras i relation till Sveriges energipolitiska mål. 7 Projektet brister i lokal förankring och har gått för fort 9 Tre personliga reflektion er Vi, representanter för boende i Dals Långed med omnejd, motsätter oss på dessa grunder vindkraftutbyggnaden i området Skuggetorp och Dingelvik och önskar att området stryks från vindbruksplanen. Arbetsgruppen för nätverket: KG Bratt Dals Långed, Barbro Erlandsson Bratt Dals Långed, Thomas Erlandsson Dals Långed, Göran Gustavsson Dals Långed, Clas-Göran Qvil Dals Långed, Frida Westling Dals Långed, Erik Westling Dals Långed, Eva Pettersson Dingelvik, Roland Pettersson Dingelvik, Ingvar Westling Dingelvik, Marcus Haraldsson Steneby, Sofia Svarfvar Steneby

2 Boende i Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Vindkraftverken hotar regionens allra främsta tillgång - den orörda naturen. Vi bor här och vill ha hit fler Befolkningsutvecklingen i det inre av Dalsland har under lång tid varit mycket negativ. Detta kunde ha lett till sömniga samhällen och uppgivna invånare. Runt Dals Långed råder en helt annan anda. Vi lever med värden som eftersöks av allt fler. Välskötta skogar ger rikliga möjligheter till ftiluftslivmed utflykter, svamp och bärplockning, djurupplevelser och jakt. Sjöarna och tjärnarna har varit och är livsnerven för rekreation och företagande. Dals Långed sträcker sig förmånligt längs Dalslands kanal med vackra skogsklädda ryggar på båda sidor. På den östra sidan finns majoriteten av bebyggelsen och den vackra skogsklädda ryggen eller ''fonden'' som det beskrivs i vindplanen är en betagande skönhetsupplevelse för de flesta i samhället. Stenebyskolanmed sina konsthantverks- och designutbildningar har under snart ett sekel gett näring till ett unikt konst- och kulturliv. Naturen ger inspiration och föder kreativitet och allt fler söker sig till denna värdegemenskap. Till vårt område har det under senare tid kommit många fritidsboende från andra länder och andra delar av landet. De kommer hit för de värden som marknadsförs för Dalsland: "Här befinner du dig mitt i naturen när den är som vackrast. Bland blåa vattendrag och gröna sköna omgivningar. Som skapade för att människorna skall må bra. I Dalsland är det alltid nära till vatten, skog och mark. Visst hör kropp och själ ihop. Hos oss märker du det extra tydligt. Som efter en vandring där belöningen är hänförande vyer över lancf och vatten. Eller synen av hur vatten möter den rundande horisonten. ". Plötsligt skall detta ändras. På ett område som i hög grad representerar Dalslands värden mitt emellan sjöarna Iväg, Råvarpen och Laxsjön skall en enorm vindkraftpark ödelägga hela området och fördärva livskvaliteten för tusentals människor som bor i Bengtsfors kommun. En förändring av landskapet, från att vara "vilt och vackert" till en visuell katastrof och för alltid ödelagt. Orörda områden I Vindbruk Dalslands utställningsmaterial flik 3 s.28 visas stora opåverkade områden. Dessa sammanfaller med Bengtsfors kommuns utpekade områden för vindkraft. S. 30 Enligt miljöbalken 3 kap 2 så skall "Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär." S.31 Man konstaterar att "Stora delar av Bengtsfors och Dals-Ed samt mindre delar av Mellerud och Färgelanda berörs av Stora opåverkade områden. Deras storlek medför att det inom begränsade delar, med goda vindförutsättningar, kan vara aktuella att placera vindkraft." Varför följer man inte Miljöbalkens uppmaning? Vi uppmanar kommunen att följa de riktlinjer som utarbetats gemensamt av samtliga av naturskyddsföreningens dalsländska lokalkretsar. Denna vindbruksplan presenterar platser som motsvarar Dalslands procentuella andel av ett nationellt utbyggnadsmål så att verken kan placeras i harmoni med natur och människor. 2

3 I Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och DIngeivik I I Viär oroliga för vindkraftverkens påverkan på djurliv och miljö. j I Fåglar och fladdermöss Stora vindkraftsparkers effekt på fåglar och fladdermöss är väl dokumenterade i ett flertal studier framförallt kring större vindparker i USA i Kalifornien och Texas. Det har där visat sig att vindkraftverken kan ha kraftig påverkan på hela populationer och det har förekommit att redan byggda men felaktigt placerade vindparker monterats ner och flyttats i sin helhet för att underlätta för fåglar och fladdermöss att migrera. Rekommendationerna, från bland annat studien "Impacts of Wind Energy Development on Birds and Bats" av Max T Edkins, är att genomföra en mycket noggrann och långsiktig (under minst ett löpande år) analys aven vindkraftparks långsiktiga påverkan på dessa djur. Forskning visar också att man helt bör undvika att placera stora vindkraftverk längs skogsåsar, som den vid Dals Långed, där termikflygande rovfåglar håller till. Vi saknar denna typ av analys i.utställningsmaterialet. I Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet , kompletterad kan man läsa på s. 5 (yttrande av Länsstyrelsen); "Etableringar av vindkraftslandskap/-parker måste ske med största omsorg eftersom de närmast uppfattas som tekniska anläggningar jämförbara med industriområden och mycket kraftigt ändrar landskapets karaktär. I princip kan Länsstyrelsen bejaka etableringar i redan påverkade områden, t.ex. i direkt anslutning till vägkorridorer~större kraftledningsstråk på sådana avsnitt där det inte påtagligt skadar landskapsupplevelsen mm." Vägar I "Vindkraftverk, Handledning för korniilunema..." på s.82 står följande; Hur kommer elledningar och vägar att dras fram? Deras påverkan på natur? Obligatorisk uppgift en!. förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH),.25. I utställningsmaterialet finns inte någon beskrivning av hur det kommer att se ut. I artikeln Smart att köpa stora vingar för pengarna, GP 20 juni 2010, säger Alan Walker, affårsutvecklingschefpå The National Renewable Energy Centre, Narec, att "när bladen blir över 40 meter är det praktiskt taget omöjligt att transportera dem på land." Rotordiametem vid Skuggetorp kan bli max 140 m i diameter enligt Skuggetorp Vindkraft AB sidan 9. Hur har man tänkt sig att transportera dem med en maxiängd på 70 meter? Ingenting av detta har redovisats. Vi är oroliga för att flera större vägar kommer att byggas in i området och förstöra möjligheter till friluftsliv och hota naturmiljön för flora och fauna. Vi är också oroliga för de säkerhetszoner som kommer att krävas kring vindkraftverken. Med tanke på deras storlek och höjd är det sannolikt att mycket stora områden i ett tätt frekventerat friluftsområde med orörd natur kommer att vara farliga för både människor och djur. 3

4 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och Dingelvik Vi befarar att vindkraftverkens visuella störning, ljus, ljud och siluetter kommer få stor påverkan på vår direkta boendemiljö och ge upphov till fallande bostadspriser Bildmontage: Skuggetorp "Vindkraft AB "Vindkraftsparker intressen skadas" bör lokaliseras till områden där inte bostäder störs eller viktiga allmänna Citat s. 52 "Vindkraftverk, Handledning för kommunerna". Vindbruk inom Skuggetorpsområdet kommer att påverka i stort sett alla bostäder i Dals Långed med omnejd, många fastighetsägare kan komma att drabbas av sänkta fastighetspriser vid en etablering på Skuggetorpsområdet och kommunens dragningskraft kommer allvarligt att skadas. Hänsyn i projektet har inte tagits till boendemiljön för Dals-Långed med omnejd. Placeringen av vindkraftsparken i syd och västlig riktning är vidare det sämsta tänkbara för boendemiljön. I Danmark har en skadeståndslag stiftats, som innebär en skyldighet för vindkraftsexploatörer att ersätta sänkta fastighetsvärden. Fastighetsägare i närheten av vindkraftverk rar härvid en gratis värdering av fastigheterna före och efter etableringen av vindkraftverk. 4

5 Boende I Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Projektets vinster hamnar utanför området och effekterna är svåröverskådliga En stor vindkraftetablering i det inre av Dalsland ger så som vi ser det inga som helst positiva effekter forområdet. De ekonomiska vinsterna ligger helt utanför området och det kommer inga nya arbetstillfållen. Förlusterna i form av förlorade naturvärden är dock oöverskådlig. Eftersom vindkraftverk av den här storleken (200 meter) inte finns på något annat ställe är det mycket svårt att bedöma konsekvenserna i form av oroliga ljusförhållanden och vindbros. Helt klart är emellertid att det inte går att åtgärda efteråt. Vihävdar att vindkraftverken påverkar turismen negativt. Vi riskerar att bygga bort en av våra allra starkaste potentialer för fortsatt utveckling. Naturnåra turism Naturnära turism är tveklöst ett av Dalslands ftämsta försäljningsargument. En uppsjö av lokala entreprenörer är verksamma i branschen och med en varsam utbyggnad av turistnäringen finns det plats för många fler. I ett ftamtidsperspektiv tror vi att de faktorer som länge gjort oss sårbara mycket väl kan bli vår ftämsta styrka. Det handlar om vildmark, glesbygd och höga naturvärden som vi tror kommer att efterftågas betydligt oftare än idag. Med landskapets fysiska närhet till hela norra Europa har vi något verkligt unikt att ta tillvara och en unik resurs att värna och vara rädda om. Miljövårdsverket spår en ökad eftemågan av "tyst turism". Man spår även en genomsnittlig ökad turism i hela Sverige. Med sin unika natur och sitt geografisk~ läge har Dalsland bra förutsättningar att etablera sig mer inom området. Genom att exploatera denna resurs förlorar vi vårt främsta paradnummer. Dalslands kanal Vindbruksplanen ger helt motstående beskrivningar av ett och samma område; Flik 3 Planeringsförutsättningar S. 21 under Sjölandskapet och analys; "Dalslands kanal och omkringliggande kulturmiljöer har ett stort upplevelsevärde både för besökare samt för de som bor där. Slussystemet har även ett starkt bruksvärde som kommunikationsled och ekonomisk nerv samt ett stort pedagogiskt värde som historiskt objekt. Denna miljö är mycket känslig för nya tillägg och vindkraft är inte lämplig här eller i dess närhet." Vi anser att med anledning av denna text att det är uteslutet med vindkraftsetableringen i Skuggetorp/Dingelviksområdet. Dessa syns ftån långt håll både ftån norr och söder i kanalsystemet. 5

6 Boende I Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och DIngeivik Den information vi fått från kommun och företag i form av utställning på biblioteken och informationsmöten uppvisar kraftiga brister och ger en felaktig bild av projektets omfattning. Den aktuella utställningens stora brist är den undermåliga visualiseringen hur vindkraftverken kommer att förändra och påverka området. Detta då endast ett fåtal bilder visats trots att Skuggetorp AB har fler bilder. Dessutom är det tydligt i riktlinjer att en tydlig visualisering i form av fotomontage skall finnas med som beslutsunderlag. I "Vindkraftverk, Handledning för kommunerna, Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009, något revideradjanuari 2010", Bilaga l, Checklista får bedömning av störningsrisker och konflikter sidan 82 anges "Obligatoriska uppgifter i en miljöanmälan till kommunen enligt 25a i förordningenom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) att en landskapsanalys och fotomontage från relevanta platser ska tas fram. Krav bör ställas på skarpa kontraster mellan vindkraftverk och bakgrund. Även Länsstyrelsen påpekar i Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet , kompletterad sidan 12 att; "Kommunen bör ställa höga krav på visualisering i form av fotomontage eller motsvarande. Fotopunkterna bör vara de mest känsliga och visa de mest ogynnsamma och på trängande situationerna." I Vindbruk Dalslands planförslag finns en bild från området Skuggetorp/Dingelvik tagen nedanför Ekhagsvallen på vindkraftverk, som är 150 meter höga trots att man planerar för 20 stycken med en totalhöjd av 200 meter (se bilden sid... ). Vindkraftsexploatören Skuggetorp Vindkraft AB har vägrat att lämna ut annat än två bilder, trots att man på ett informationsmöte visade en mängd bilder från olika punkter i samhället. Detta rimmar illa med ovanstående obligatoriska uppgift och vi anser att det är ett nonchalant beteende mot alla oss, som kommer att påverkas aven eventuell etablering. Vi frågar oss varför inte foton eller modeller finns tillgängliga hos kommunens representanter. Nätverkets deltagare ställer sig även frågande till hur politikerna kan fatta ett så viktigt beslut utan ett bättre underlag. Bildrnontage från relevanta platser, där både Skuggetorpsparken och Dingelviksparkens verk finns avbildade, anser vi vara nödvändiga för att projektens visuella påverkan ska kunna bedömas. Vi har i arbetsgruppen själva skapat en tredimensionell digital visualisering av området, för att få en bättre bild och kunna göra en bedömning av påverkansgraden. Vi delar gärna med oss av detta material till kommunens politiker. Vi anser att det är djupt olyckligt att Vindbruksplanen ställts ut med så stora brister. Utställningen uppfyller inte gällande lagstiftning och ur demokratisynpunkt är den undermålig. Kommunledningen skulle ha krävt visuellt material från de tilltänkta vindkraftbolagen och därefter köpt annonsplats i lokalpressen där materialet kunnat offentliggöras. 6

7 Boende I Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och DIngeivik Vi ser inte att verken kan motiveras i relation till Sveriges energipolitiska mål. Positiva till förnyelsebar el I dagens värld ser vi behovet aven progressiv energipolitik baserad på förnyelsebara energikällor.vi ser också att Dalsland och Dals Långed med omnejd måste vara en del av denna utveckling. Dock ser vi inte att en kraftigt oproportionerlig industriliknande utbyggnad av det aktuella området, som har mycket höga naturvärden, kan motiveras. Generellt finns i regionen en positiv inställning till vindkraft när verken placeras så att de kan uppfattas som ett naturligt inslag och i harmoni med landskapet. Dalsland utgör 0,9 % av Sveriges yta och det bör vara möjligt att finna platser som tillgodoser motsvarande produktionsrnål i samförstånd med landskapets befolkning. Mängden vindkraftverk I det första planförslaget angavs att ca 700 verk kunde inrymmas (s. 5 och 6), vilket skulle motsvara nästan 20 % av det förslag till mål på 20 TWh som finns avseende landbaserad vindkraft får hela riket. Länsstyrelsen påpekade att "Det är naturligtvis helt orealistiskt att en så hög ansdel av Sveriges vindkraft skulle hamna i Dalsland med tanke på den omfattande planeringsaktivitet som råder i hela landet. För att uppnå de nationella målen behövs inte särskilt många moderna större vindkraftparker fördelat över alla Sveriges kommuner. Hittillsvarande erfarenhet från den övergripande planeringen i länet är att ambitionsnivån för vindkraftsutbyggnad överstiger kraftigt det som skulle motiveras av de aktuella kommunernas yta." Vi anser att ovanstående resonemang också kan appliceras på de planerade 350 nu planerade vindkraftverken. Dalsland måste inte vara "bäst i klassen" på vindkraftverk däremot gärna bäst på att använda många olika förnyelsebara energikällor, aktivt hänga med i forskningen av dessa och på olika sätt uppmuntra till minskad energiförbrukning i samklang med Dalslands invånare. Dalsland i ett nationellt perspektiv Regeringens plan för vindkraft från 2002 är en utbyggnad av vindkraften till 10 TWh år Energimyndighetenhar dock haft ett regeringsuppdrag att revidera målet och därvid fåreslaget att målet ökas till 30 TWh till år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. En förutsättning för att det skall vara lönsamt för vindkraftindustrin att satsa på en utbyggnad är det svenska elcertifikatsystemet. Det föreligger dock osäkerhet beträffande hur länge detta stödsystem kommer att finnas kvar i nuvarande form. Elcertifikatsystemet ger för närvarande ekonomiska förutsättningar för 25 TWh ökad förnybar elproduktion till 2020, men det är inte säkert att kraftproducenterna satsar just på vindkraft, särskilt när biokraft och biokraftvårme är förenade med lägre kostnader. Detta framgår aven av de mest fullständiga och relativt oberoende studier som gjorts av kostnader för elproduktion, nämligen EU-projektet CASES. Den fulla kostnaden ( interna plus externa kostnader för hela livscykeln) för vindkraft är mer än dubbelt så hög som för biokraft och dubbelt så hög som för kärnkraft. Det är också värt att påpeka att vindkraftanläggningars livstid är förhållandevis kort ( 20 år), jämfört med nästan alla andra elproduktionsanläggningar. Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott workshop den 12/ behandlade vindkraftens möjligheter och begränsningar, särskilt med focus på förslaget att öka planeringsramen för vindkraft till 30 TWh. 7

8 Boende j Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och Dingelvik Intressanta synpunkter som framkom från workshopen och även fakta från en bok skriven av Tore Wizelius var att vindkraftverken är en oregelbunden energikälla som enbart ger energi när det blåser. De flesta vindkraftverk behöver en vind på 4 mlsek för att starta och de levererar maximal effekt vid 12 mlsek. De stoppas vid en vindstyrka av 25 mlsek av säkerhetsskäl. Ett rätt placerat vidkraftverk på land står stilla ca 28% av tiden och levererar maximal effekt ca. 28 % av tiden. Övrig tid då vinden är mellan 4-12 mlsek, ger de ej maximal effekt. Eftersom elen från vindkraftverk är ojämn, så måste denna ojämnhet regleras med annan energi och i nuläget i Sverige är det vattenkraft och kraftvärmeverk som är reglerbar. Vattenkraften är idag hårt utnyttjad som baskraft och om vindkraften utökas kraftigt, så kommer det att ställa stora krav på ökad reglerkraft, som inte enbart kommer att klaras med nuvarande vattenkraft. Alternativ är kraftvärmeverk eller import av kraft. Jämförelse av 2 lika vindkraftverk där ett är landbaserat och ett är havsbaserat, så producerar det havsbaserade 50 % mera energi är det landbaserade. Kostnaden och tekniken för att bygga till havs har bromsat utbyggnaden, men ny teknik gör att utbyggnaden kommer att öka till havs. Man har inte funnit någon negativ påverkan på fisket. Landbaserade vindkraftverk har bl. a nackdelen att det stör fågellivet om vindkraftsparkerna placeras olyckligt. Inte mycket är känt rörande vindkraftsparker i skogsmiljö, vare sig vad avser miljöpåverkan eller vad gäller hur mycket det faktiskt blåser, varför dessa frågor behöver utredas ytterligare. Professor Harry Frank i Kungliga Vetenskapsakademin sade i ett uttalande i Sept att Vindkraften kan spela en viktig roll som komplement i svensk elförsörjning i framtiden, men väger man samman kända vetenskapliga fakta är det lätt att se att den inte kommer att kunna leverera på de nivåer som ofta förekommer i den allmänna debatten.. Enligt en studie så kommer den totala energianvändningen i Sverige att minska med 16% fram till år 2050 genom ökade effektiviseringsåtgärder. Det forskas och utvecklas också inom vågkraft, bioenergi, solnergi och värmepumpar luft/luft och luft/vatten och produ~er som har el som energikälla effektiviseras fortlöpande. Frågan vi bör ställa oss är om denna kraftiga vindkraftplan för Dalsland är nödvändig eller om det är enfelsatsning av stora mått, där stora naturvärden och boendemiljöer är förstörda för många generationer framöver. Det är positivt att denna diskussion har kommit igång då energifrågorna nu diskuteras bland fler människor. Fokus på energipolitiken borde ligga på energisparande insatser. Subventioner skulle exempelvis kunna användas för att bekosta till exempel tilläggsisolering, ersättning av direkt-eluppvärmda-värmesystem, solpaneler och småskaliga vindkraftverk. Vi riskerar att satsa stort på ett enormt stort projekt som redan om ett antal år kan vara inaktuellt. 8

9 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik Projektet brister i lokal förankring och har gått för fort Vems ambition? På Dalslandskommunernas kommunalförbunds hemsida anges ambitionen för vindkraftsutbyggnaden i Dalsland. "Dalslandskommunerna vill se en kraftfull utbyggnad av vindkraften ochfärordar vindkraftsparker framfär spridda enstaka verk" Detta är en ambition som förefaller dåligt förankrad med allmänheten och som troligen lett till överambition och förhastade beslut. Ett nätverk av personer som insett de negativa effekterna av de tilltänkta planerna för Skuggetorpområdet bildades omedelbart efter ett informationsmöte med vindkraftbolagen och kommunens representanter som tillkom på initiativ av Dals Långeds Utvecklingsråd. För att bekräfta befolkningens negativa inställning till den tilltänkta etableringen och införskaffa mandat att driva frågan med kommunpolitikerna och Vindbruk Dalsland effektuerades namnlistor. Resultatet bekräftade ett kraftigt motstånd mot de tänkta vindkraftparkema. Bilden är skalenlig: Bloms vindkraftverk längst till vänster är 30 m i tornhöjd, nästa är tänkt for Edsleskog med totalhöjd 160 meter, sedan Animskog med totalhöjd 185 meter och längst till höger Skuggetorp med totalhöjd 210 meter. Bildmontage: Björn Carlen 9

10 ,- Boende i Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik Tre personliga reflektioner Ingela Westling Sotp student p.~.stenebyskolan upplevde jag Dalslands natur och kultur och framforallt det lugn och den estetiska kraft som fanns runt omkring. Att få leva här blev min ynnest. Sen 1976 är jag "dalslänning". Njuter fortfaran-de av ovan nämnda. Vissa nackdelar med avstånd till institutioner av allehanda slag kan fordystra tillvaron ibland men avstånden blir en vana och ett pris man betalar med jämnmod. Fördelarna med Dalsland överväger dock. {~ 'J Allra forst, när jag fick höra om planerna på vindel tyckte jag det lät okej och lite spännande. Alla använder vi ju el. Så plötsligt gick det upp for mig att det handlade om ett industriprojekt. Jag trodde forstdet rörde sig om några stycken snurror och att storleken var ungefär som de verk man sett förut. Men att leva och bo i eller vid ett industriområde med ljud och ljuspåverkan dygnet runt gav helt andra tankar. Hur klarar människans (läs min) livsrytm en ständigt monoton påverkan? För mig känns det t ex tillräckligt svårt med offentliga lokalers ljud från fläktsystem. Och så enorma maskiner och ingen obruten horisont någonstans! OfOrstördfågel-, bär-, svamp-, och rekreations- mark tycks skrämmande hotad. Jag fick hjärtklappning när jag vid en framställning från utredarna i Bengtsfors kommun fick höra att turisterna skulle skonas från att se verken när de reste på Dalslands kanal. Men vi som bor här då? Turist någon eller några gånger per livstid, vi vaije dag året om! Att diskussioner och eftertänksamhet kommit igång gläder mig. Ingen mår bra av hets och av att bli överrumplad. ' Alla tekniska detaljer lämnar jag därhän men har en stark önskan om att vi ska kunna enas om något bra och att ingen går "skadad" ur detta. Likaså att den goda samarbetsviljan och sämjan består här i vår lilla bygd.. Ingvar Westling Min syn på den planerade vindkraftsparken i Dalsland och speciellt planen for Skuggetorp och Dingelvik. Vid Skuggetorp AB-s informationsmöte i Steneby bygdegård tidig vår 2010 upplevde jag en stor nonchalans från bolagets representanter vid presentationen av vindkraftverkens storlek och påverkan i naturen sam hur närboende påverkas av ljud och synintryck. Endast några fä bildrnontage visades under mötet, de ekonomiska villkoren redovisades ej. Informationensom gavs var fullständigt enkelriktad till vindkraftsbolagets fordel. När Dals Långeds Utvecklingsråd bjöd in till informationsmöte i april 2010 kom Skuggetorp AB, men också Dingelviks Vindkraftsbolag var med och presenterade en mindre park om 9 vindkraftverk inom samma område. Upplevelsen var åter en nonchalant attityd från bolagens sida, vad det gäller hur innevånarna påverkas av vindkraftsparken. Vid samma möte fanns kommunens planerare med, tillika representant i Dalslands kommunforbundsplanering forhela Dalsland, som presenterade den totala planeringen i Dalsland men i huvudsak redovisade planen forbengtsfors kommun. Presentationen var halvhjärtad. 10

11 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Utställningen Vindbruk Dalsland som presenterades på biblioteken gav ett mycket anonymt intryck. Utställningen var svår att tyda, det saknas bildmaterial, en ordentlig landskapsanalys och miljöanalys. Dessutom forekommer det helt felaktiga uppgifter. Innevånarna i allmänhet uppfattade forst inte vidden av satsningen. Min reaktion på avsaknad av information resulterade i en egen 3D dator- animation med vindkraftverk utplacerade på bergen enligt bolagens och kommunens plan. Animationen visar tydligt hur stor påverkan blir i landskapet. Vindkraftverken bryter horisonten for boende i Tisselskog - Dals Långed - Steneby och Ödskölt. Speciellt framträdande är verken i Ödskölt - Steneby och Dals Långed. Att rorändra landskapet så radikalt kan man inte göra utan att det f'arsvåra konsekvenser for besöksnäringen och innevånarna. Djur - och fågellivet kommer också att stötas samt alla fladdermöss i området. I vilket landskap önskar vi leva i? Min önskan är att alla politiker får en relevant bild av landskapet med den planerade vindkraftsparken innan man går till beslut i frågan. En bra tips är att studera är "Natur På Dals" utredning i frågan om vindkraft i Dalsland. Erik och Frida Westling Det ligger stort värde i att kunnna vila sin blick på en orörd natur samt att kunna röra sig fritt i den. Vi hämtar kraft och lugn därifrån. Dalsland har inte mycket att erbjuda vad gäller arbetstillfållen, ej heller en bra infrastruktur for att ta sig till arbeten utanfor kommunenilandskapet, det Dalsland har däremot är denna unika natur som vi inte hittar någon annanstans i södra Sverige. Vi har valt att bo här bland annat for att vår livsstil och arbete består av mycket friluftsliv (Erik Westling jobbar som äventyrsturismlärare på Utsikten, Dals Ed). På grund av att vi finner detta landskap så unikt försöker vi ständigt få våra vänner från hela Sverige att flytta hit. Detta med argumenten: underbar natur, billiga bostäder och trevliga driftiga människor, helt enkelt ett vackert landskap med möjligheter!! Il

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Att vi för samtal och kontakter med andra föreningar ; såsom fiskeklubben Vattnan i Laxå.

Att vi för samtal och kontakter med andra föreningar ; såsom fiskeklubben Vattnan i Laxå. David Tverling Naturskyddsföreningens tänkesätt: - Att vi är för vindkraft på rätt plats. - Att vi vill främja byggandet av vindkraft. - Att vindkraft är viktigt för att bromsa klimatförändringarna och

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk Dalsland

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Björn Carlén Målare och grafiker

Björn Carlén Målare och grafiker Sid 1 av 7 Björn Carlén Målare och grafiker carlen.bjorn@telia.com Nolbygatan 5 662 33 Åmål, Sweden Tfn 46(0)532-141 91 / 0708-35 08 31 www.bjorn-carlen.se Åmål 23 juni 2010 Dalslandskommunernas kommunalförbund

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3D, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR MELLERUDS KOMMUN Vindbruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Mellankommunal och regional planering i samarbete. Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008

Mellankommunal och regional planering i samarbete. Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Mellankommunal och regional planering i samarbete Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Två exempel: Kalmarsund och Öland Hav och land Många förfrågningar Motstående

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Till: Dalskog den 30 juli 2009

Till: Dalskog den 30 juli 2009 Till: Dalskog den 30 juli 2009 Dalslandskommunernas kommunalförbund Dalsland center 464 72 Håverud Synpunkter på Vindbruk Dalsland rörande markområdet Kroppefjäll. Vi markägare som kommer med dessa synpunkter

Läs mer

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om att upphäva planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel per år.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om att upphäva planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel per år. Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN

Vindbruk Dalsland UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål FÖR ÅMÅLS KOMMUN Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-05-17 Reviderad 2011-08-16, enligt beslut i Ks tillväxtutskott

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se

Karin Hammarlund. karin.hammarlund@ltj.slu.se Karin Hammarlund karin.hammarlund@ltj.slu.se Vindkraft i människors Landskap Planeringsmålet Det nya planeringsmålet för vindkraft föreslår att öka produktionen av vindkraftsel betydligt från 10 TWh år

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Problemställningen. Siljansområdet är med hänsyn till de höga natur och kulturvärdena i området i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken)

Problemställningen. Siljansområdet är med hänsyn till de höga natur och kulturvärdena i området i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken) Syftet Syftet med att utföra en landskapsbedömning för Siljansringen är att undersöka hur en utbyggnad av vindkraft i undersökningsområdet kan ske utan att värdena i riksintresseområdet enligt miljöbalken

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu. ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.se NATIONELLA VINDKRAFTSKONFERENSEN 2009 7-8 maj i Kalmar

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Vilka är Lau Vind AB?

Vilka är Lau Vind AB? Vilka är Lau Vind AB? Lau Vind AB Är bildat av 20 markägare. Markområdet rymmer sex vindkraftverk. Området ligger på gränsen mellan Lye och Lau, ca 2 km söder om Garda. VD: Lars Petrén Lau Ordförande:

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Att planera för Vindkraft i våra Landskap. Karin Hammarlund

Att planera för Vindkraft i våra Landskap. Karin Hammarlund Att planera för Vindkraft i våra Landskap Karin Hammarlund Problemställning Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som motverkar klimatförändringar och andra miljöproblem. Samtidigt kan okänsliga lokaliseringar

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 17 JANUARY 2012 VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD OM VINDKRAFTSPROJEKT HÄLSINGESKOGEN Bergvik Skog är

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Bra att veta om.. 1/07

Bra att veta om.. 1/07 Vilt och vindkraft Sverige står inför en storskalig utbyggnad av vindkraften under de kommande tio åren, då mängden el från förnybara energikällor skall tjugodubblas. Miljöeffekterna av vindkraftverk är,

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

MORATORIUM VINDKRAFT

MORATORIUM VINDKRAFT Föreningen VIT Vindskydd I Tjust vit@tjust.com Tjust 2012-05-12 Sid 1 av 5 Detta dokument finns även på URL www.tjust.com/vit/2012/moratorium.pdf VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunstyrelsen 593 80 Västervik Kopia

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland L Bakgrund Dalsland har i ett flertal utredningar genom åren pekats ut som ett landskap med stor potential att utveckla naturturism. Samtliga

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR MELLERUDS KOMMUN 2010-11-12

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR MELLERUDS KOMMUN 2010-11-12 ANTAGANDEHANDLING FÖR MELLERUDS KOMMUN 2010-11-12 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål PLANFÖRSLAG Planhandlingen består av följande dokument:

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar.

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar. Till Länsstyrelsen i Jämtlands län Bräcke kommun Box 190 840 60 Bräcke KOMPLETTERING/UTVECKLING AV ÖVERKLAGANDE Klagande: Anita Edling, 460730-1225, Lenninge 9386, 821 91 Bollnäs Bräcke 1:261, mobil 073-3

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg Vindkraft på rätt plats Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Uppgiften onsdag 6 maj 2009

Uppgiften onsdag 6 maj 2009 Uppgiften onsdag 6 maj 2009 Forskningsprojekt i Vindval 20 forskningsprojekt har startat Fåglar och fladdermöss Marin miljö Människor onsdag 6 maj 2009 Nyutkomna rapporter Människors upplevelse av ljud

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Förslag till ANTAGANDEHANDLING 2011-08-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Förslag till ANTAGANDEHANDLING 2011-08-16 Förslag till ANTAGANDEHANDLING 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer