Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik."

Transkript

1 Bildmontage: KG Bratt foto/ingvar Westling dataanimation Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik. Det är med stor förvåning och upprördhet som befolkningen i Dals Långed med omnejd kommit till insikt om de effekter som Vindbruk Dalsland kan innebära om det aktuella området godkänns. Som grund för denna skrivelse vilar en namninsamling som samlat 1188 underskrifter bakom texten: Vi säger nej till: Största vindkraftparken i Dalsland En starkt förändrad landskapsbild Stroboskopiskt blinkande ljus Ett område förlorat för alltid Risk för minskat fritidsboende och turism Namnlistorna är bifogade till detta dokument Arbetsgruppen för nätverket har följande kritik mot förslaget. Varje punkt presenteras mer genomgripande på angiven sida. Vindkraftverken hotar regionens allra främsta tillgång - den orörda naturen. 2 Vi är oroliga för vindkraftverkens påverkan på djurliv och miljö. 3 Vi befarar att vindkraftverkens visuella störning, ljus, ljud och siluetter kommer få stor påverkan på vår direkta boendemiljö och ge upphov till fallande bostadspriser 4 Projektets vinster hamnar utanför området och effekterna är svåröverskådliga 5 Vi hävdar att vindkraftverken påverkar turismen negativt. Vi riskerar att bygga bort en av våra allra starkaste potentialer för fortsatt utveckling. 5 Den information vi fått från kommun och företag i form av utställning på bibliotel{en och informationsmöten uppvisar kraftiga brister och ger en felaktig bild av projektets omfattning. 6 Vi ser inte att verken kan motiveras i relation till Sveriges energipolitiska mål. 7 Projektet brister i lokal förankring och har gått för fort 9 Tre personliga reflektion er Vi, representanter för boende i Dals Långed med omnejd, motsätter oss på dessa grunder vindkraftutbyggnaden i området Skuggetorp och Dingelvik och önskar att området stryks från vindbruksplanen. Arbetsgruppen för nätverket: KG Bratt Dals Långed, Barbro Erlandsson Bratt Dals Långed, Thomas Erlandsson Dals Långed, Göran Gustavsson Dals Långed, Clas-Göran Qvil Dals Långed, Frida Westling Dals Långed, Erik Westling Dals Långed, Eva Pettersson Dingelvik, Roland Pettersson Dingelvik, Ingvar Westling Dingelvik, Marcus Haraldsson Steneby, Sofia Svarfvar Steneby

2 Boende i Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Vindkraftverken hotar regionens allra främsta tillgång - den orörda naturen. Vi bor här och vill ha hit fler Befolkningsutvecklingen i det inre av Dalsland har under lång tid varit mycket negativ. Detta kunde ha lett till sömniga samhällen och uppgivna invånare. Runt Dals Långed råder en helt annan anda. Vi lever med värden som eftersöks av allt fler. Välskötta skogar ger rikliga möjligheter till ftiluftslivmed utflykter, svamp och bärplockning, djurupplevelser och jakt. Sjöarna och tjärnarna har varit och är livsnerven för rekreation och företagande. Dals Långed sträcker sig förmånligt längs Dalslands kanal med vackra skogsklädda ryggar på båda sidor. På den östra sidan finns majoriteten av bebyggelsen och den vackra skogsklädda ryggen eller ''fonden'' som det beskrivs i vindplanen är en betagande skönhetsupplevelse för de flesta i samhället. Stenebyskolanmed sina konsthantverks- och designutbildningar har under snart ett sekel gett näring till ett unikt konst- och kulturliv. Naturen ger inspiration och föder kreativitet och allt fler söker sig till denna värdegemenskap. Till vårt område har det under senare tid kommit många fritidsboende från andra länder och andra delar av landet. De kommer hit för de värden som marknadsförs för Dalsland: "Här befinner du dig mitt i naturen när den är som vackrast. Bland blåa vattendrag och gröna sköna omgivningar. Som skapade för att människorna skall må bra. I Dalsland är det alltid nära till vatten, skog och mark. Visst hör kropp och själ ihop. Hos oss märker du det extra tydligt. Som efter en vandring där belöningen är hänförande vyer över lancf och vatten. Eller synen av hur vatten möter den rundande horisonten. ". Plötsligt skall detta ändras. På ett område som i hög grad representerar Dalslands värden mitt emellan sjöarna Iväg, Råvarpen och Laxsjön skall en enorm vindkraftpark ödelägga hela området och fördärva livskvaliteten för tusentals människor som bor i Bengtsfors kommun. En förändring av landskapet, från att vara "vilt och vackert" till en visuell katastrof och för alltid ödelagt. Orörda områden I Vindbruk Dalslands utställningsmaterial flik 3 s.28 visas stora opåverkade områden. Dessa sammanfaller med Bengtsfors kommuns utpekade områden för vindkraft. S. 30 Enligt miljöbalken 3 kap 2 så skall "Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär." S.31 Man konstaterar att "Stora delar av Bengtsfors och Dals-Ed samt mindre delar av Mellerud och Färgelanda berörs av Stora opåverkade områden. Deras storlek medför att det inom begränsade delar, med goda vindförutsättningar, kan vara aktuella att placera vindkraft." Varför följer man inte Miljöbalkens uppmaning? Vi uppmanar kommunen att följa de riktlinjer som utarbetats gemensamt av samtliga av naturskyddsföreningens dalsländska lokalkretsar. Denna vindbruksplan presenterar platser som motsvarar Dalslands procentuella andel av ett nationellt utbyggnadsmål så att verken kan placeras i harmoni med natur och människor. 2

3 I Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och DIngeivik I I Viär oroliga för vindkraftverkens påverkan på djurliv och miljö. j I Fåglar och fladdermöss Stora vindkraftsparkers effekt på fåglar och fladdermöss är väl dokumenterade i ett flertal studier framförallt kring större vindparker i USA i Kalifornien och Texas. Det har där visat sig att vindkraftverken kan ha kraftig påverkan på hela populationer och det har förekommit att redan byggda men felaktigt placerade vindparker monterats ner och flyttats i sin helhet för att underlätta för fåglar och fladdermöss att migrera. Rekommendationerna, från bland annat studien "Impacts of Wind Energy Development on Birds and Bats" av Max T Edkins, är att genomföra en mycket noggrann och långsiktig (under minst ett löpande år) analys aven vindkraftparks långsiktiga påverkan på dessa djur. Forskning visar också att man helt bör undvika att placera stora vindkraftverk längs skogsåsar, som den vid Dals Långed, där termikflygande rovfåglar håller till. Vi saknar denna typ av analys i.utställningsmaterialet. I Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet , kompletterad kan man läsa på s. 5 (yttrande av Länsstyrelsen); "Etableringar av vindkraftslandskap/-parker måste ske med största omsorg eftersom de närmast uppfattas som tekniska anläggningar jämförbara med industriområden och mycket kraftigt ändrar landskapets karaktär. I princip kan Länsstyrelsen bejaka etableringar i redan påverkade områden, t.ex. i direkt anslutning till vägkorridorer~större kraftledningsstråk på sådana avsnitt där det inte påtagligt skadar landskapsupplevelsen mm." Vägar I "Vindkraftverk, Handledning för korniilunema..." på s.82 står följande; Hur kommer elledningar och vägar att dras fram? Deras påverkan på natur? Obligatorisk uppgift en!. förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH),.25. I utställningsmaterialet finns inte någon beskrivning av hur det kommer att se ut. I artikeln Smart att köpa stora vingar för pengarna, GP 20 juni 2010, säger Alan Walker, affårsutvecklingschefpå The National Renewable Energy Centre, Narec, att "när bladen blir över 40 meter är det praktiskt taget omöjligt att transportera dem på land." Rotordiametem vid Skuggetorp kan bli max 140 m i diameter enligt Skuggetorp Vindkraft AB sidan 9. Hur har man tänkt sig att transportera dem med en maxiängd på 70 meter? Ingenting av detta har redovisats. Vi är oroliga för att flera större vägar kommer att byggas in i området och förstöra möjligheter till friluftsliv och hota naturmiljön för flora och fauna. Vi är också oroliga för de säkerhetszoner som kommer att krävas kring vindkraftverken. Med tanke på deras storlek och höjd är det sannolikt att mycket stora områden i ett tätt frekventerat friluftsområde med orörd natur kommer att vara farliga för både människor och djur. 3

4 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och Dingelvik Vi befarar att vindkraftverkens visuella störning, ljus, ljud och siluetter kommer få stor påverkan på vår direkta boendemiljö och ge upphov till fallande bostadspriser Bildmontage: Skuggetorp "Vindkraft AB "Vindkraftsparker intressen skadas" bör lokaliseras till områden där inte bostäder störs eller viktiga allmänna Citat s. 52 "Vindkraftverk, Handledning för kommunerna". Vindbruk inom Skuggetorpsområdet kommer att påverka i stort sett alla bostäder i Dals Långed med omnejd, många fastighetsägare kan komma att drabbas av sänkta fastighetspriser vid en etablering på Skuggetorpsområdet och kommunens dragningskraft kommer allvarligt att skadas. Hänsyn i projektet har inte tagits till boendemiljön för Dals-Långed med omnejd. Placeringen av vindkraftsparken i syd och västlig riktning är vidare det sämsta tänkbara för boendemiljön. I Danmark har en skadeståndslag stiftats, som innebär en skyldighet för vindkraftsexploatörer att ersätta sänkta fastighetsvärden. Fastighetsägare i närheten av vindkraftverk rar härvid en gratis värdering av fastigheterna före och efter etableringen av vindkraftverk. 4

5 Boende I Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Projektets vinster hamnar utanför området och effekterna är svåröverskådliga En stor vindkraftetablering i det inre av Dalsland ger så som vi ser det inga som helst positiva effekter forområdet. De ekonomiska vinsterna ligger helt utanför området och det kommer inga nya arbetstillfållen. Förlusterna i form av förlorade naturvärden är dock oöverskådlig. Eftersom vindkraftverk av den här storleken (200 meter) inte finns på något annat ställe är det mycket svårt att bedöma konsekvenserna i form av oroliga ljusförhållanden och vindbros. Helt klart är emellertid att det inte går att åtgärda efteråt. Vihävdar att vindkraftverken påverkar turismen negativt. Vi riskerar att bygga bort en av våra allra starkaste potentialer för fortsatt utveckling. Naturnåra turism Naturnära turism är tveklöst ett av Dalslands ftämsta försäljningsargument. En uppsjö av lokala entreprenörer är verksamma i branschen och med en varsam utbyggnad av turistnäringen finns det plats för många fler. I ett ftamtidsperspektiv tror vi att de faktorer som länge gjort oss sårbara mycket väl kan bli vår ftämsta styrka. Det handlar om vildmark, glesbygd och höga naturvärden som vi tror kommer att efterftågas betydligt oftare än idag. Med landskapets fysiska närhet till hela norra Europa har vi något verkligt unikt att ta tillvara och en unik resurs att värna och vara rädda om. Miljövårdsverket spår en ökad eftemågan av "tyst turism". Man spår även en genomsnittlig ökad turism i hela Sverige. Med sin unika natur och sitt geografisk~ läge har Dalsland bra förutsättningar att etablera sig mer inom området. Genom att exploatera denna resurs förlorar vi vårt främsta paradnummer. Dalslands kanal Vindbruksplanen ger helt motstående beskrivningar av ett och samma område; Flik 3 Planeringsförutsättningar S. 21 under Sjölandskapet och analys; "Dalslands kanal och omkringliggande kulturmiljöer har ett stort upplevelsevärde både för besökare samt för de som bor där. Slussystemet har även ett starkt bruksvärde som kommunikationsled och ekonomisk nerv samt ett stort pedagogiskt värde som historiskt objekt. Denna miljö är mycket känslig för nya tillägg och vindkraft är inte lämplig här eller i dess närhet." Vi anser att med anledning av denna text att det är uteslutet med vindkraftsetableringen i Skuggetorp/Dingelviksområdet. Dessa syns ftån långt håll både ftån norr och söder i kanalsystemet. 5

6 Boende I Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och DIngeivik Den information vi fått från kommun och företag i form av utställning på biblioteken och informationsmöten uppvisar kraftiga brister och ger en felaktig bild av projektets omfattning. Den aktuella utställningens stora brist är den undermåliga visualiseringen hur vindkraftverken kommer att förändra och påverka området. Detta då endast ett fåtal bilder visats trots att Skuggetorp AB har fler bilder. Dessutom är det tydligt i riktlinjer att en tydlig visualisering i form av fotomontage skall finnas med som beslutsunderlag. I "Vindkraftverk, Handledning för kommunerna, Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009, något revideradjanuari 2010", Bilaga l, Checklista får bedömning av störningsrisker och konflikter sidan 82 anges "Obligatoriska uppgifter i en miljöanmälan till kommunen enligt 25a i förordningenom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) att en landskapsanalys och fotomontage från relevanta platser ska tas fram. Krav bör ställas på skarpa kontraster mellan vindkraftverk och bakgrund. Även Länsstyrelsen påpekar i Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet , kompletterad sidan 12 att; "Kommunen bör ställa höga krav på visualisering i form av fotomontage eller motsvarande. Fotopunkterna bör vara de mest känsliga och visa de mest ogynnsamma och på trängande situationerna." I Vindbruk Dalslands planförslag finns en bild från området Skuggetorp/Dingelvik tagen nedanför Ekhagsvallen på vindkraftverk, som är 150 meter höga trots att man planerar för 20 stycken med en totalhöjd av 200 meter (se bilden sid... ). Vindkraftsexploatören Skuggetorp Vindkraft AB har vägrat att lämna ut annat än två bilder, trots att man på ett informationsmöte visade en mängd bilder från olika punkter i samhället. Detta rimmar illa med ovanstående obligatoriska uppgift och vi anser att det är ett nonchalant beteende mot alla oss, som kommer att påverkas aven eventuell etablering. Vi frågar oss varför inte foton eller modeller finns tillgängliga hos kommunens representanter. Nätverkets deltagare ställer sig även frågande till hur politikerna kan fatta ett så viktigt beslut utan ett bättre underlag. Bildrnontage från relevanta platser, där både Skuggetorpsparken och Dingelviksparkens verk finns avbildade, anser vi vara nödvändiga för att projektens visuella påverkan ska kunna bedömas. Vi har i arbetsgruppen själva skapat en tredimensionell digital visualisering av området, för att få en bättre bild och kunna göra en bedömning av påverkansgraden. Vi delar gärna med oss av detta material till kommunens politiker. Vi anser att det är djupt olyckligt att Vindbruksplanen ställts ut med så stora brister. Utställningen uppfyller inte gällande lagstiftning och ur demokratisynpunkt är den undermålig. Kommunledningen skulle ha krävt visuellt material från de tilltänkta vindkraftbolagen och därefter köpt annonsplats i lokalpressen där materialet kunnat offentliggöras. 6

7 Boende I Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och DIngeivik Vi ser inte att verken kan motiveras i relation till Sveriges energipolitiska mål. Positiva till förnyelsebar el I dagens värld ser vi behovet aven progressiv energipolitik baserad på förnyelsebara energikällor.vi ser också att Dalsland och Dals Långed med omnejd måste vara en del av denna utveckling. Dock ser vi inte att en kraftigt oproportionerlig industriliknande utbyggnad av det aktuella området, som har mycket höga naturvärden, kan motiveras. Generellt finns i regionen en positiv inställning till vindkraft när verken placeras så att de kan uppfattas som ett naturligt inslag och i harmoni med landskapet. Dalsland utgör 0,9 % av Sveriges yta och det bör vara möjligt att finna platser som tillgodoser motsvarande produktionsrnål i samförstånd med landskapets befolkning. Mängden vindkraftverk I det första planförslaget angavs att ca 700 verk kunde inrymmas (s. 5 och 6), vilket skulle motsvara nästan 20 % av det förslag till mål på 20 TWh som finns avseende landbaserad vindkraft får hela riket. Länsstyrelsen påpekade att "Det är naturligtvis helt orealistiskt att en så hög ansdel av Sveriges vindkraft skulle hamna i Dalsland med tanke på den omfattande planeringsaktivitet som råder i hela landet. För att uppnå de nationella målen behövs inte särskilt många moderna större vindkraftparker fördelat över alla Sveriges kommuner. Hittillsvarande erfarenhet från den övergripande planeringen i länet är att ambitionsnivån för vindkraftsutbyggnad överstiger kraftigt det som skulle motiveras av de aktuella kommunernas yta." Vi anser att ovanstående resonemang också kan appliceras på de planerade 350 nu planerade vindkraftverken. Dalsland måste inte vara "bäst i klassen" på vindkraftverk däremot gärna bäst på att använda många olika förnyelsebara energikällor, aktivt hänga med i forskningen av dessa och på olika sätt uppmuntra till minskad energiförbrukning i samklang med Dalslands invånare. Dalsland i ett nationellt perspektiv Regeringens plan för vindkraft från 2002 är en utbyggnad av vindkraften till 10 TWh år Energimyndighetenhar dock haft ett regeringsuppdrag att revidera målet och därvid fåreslaget att målet ökas till 30 TWh till år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. En förutsättning för att det skall vara lönsamt för vindkraftindustrin att satsa på en utbyggnad är det svenska elcertifikatsystemet. Det föreligger dock osäkerhet beträffande hur länge detta stödsystem kommer att finnas kvar i nuvarande form. Elcertifikatsystemet ger för närvarande ekonomiska förutsättningar för 25 TWh ökad förnybar elproduktion till 2020, men det är inte säkert att kraftproducenterna satsar just på vindkraft, särskilt när biokraft och biokraftvårme är förenade med lägre kostnader. Detta framgår aven av de mest fullständiga och relativt oberoende studier som gjorts av kostnader för elproduktion, nämligen EU-projektet CASES. Den fulla kostnaden ( interna plus externa kostnader för hela livscykeln) för vindkraft är mer än dubbelt så hög som för biokraft och dubbelt så hög som för kärnkraft. Det är också värt att påpeka att vindkraftanläggningars livstid är förhållandevis kort ( 20 år), jämfört med nästan alla andra elproduktionsanläggningar. Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott workshop den 12/ behandlade vindkraftens möjligheter och begränsningar, särskilt med focus på förslaget att öka planeringsramen för vindkraft till 30 TWh. 7

8 Boende j Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och Dingelvik Intressanta synpunkter som framkom från workshopen och även fakta från en bok skriven av Tore Wizelius var att vindkraftverken är en oregelbunden energikälla som enbart ger energi när det blåser. De flesta vindkraftverk behöver en vind på 4 mlsek för att starta och de levererar maximal effekt vid 12 mlsek. De stoppas vid en vindstyrka av 25 mlsek av säkerhetsskäl. Ett rätt placerat vidkraftverk på land står stilla ca 28% av tiden och levererar maximal effekt ca. 28 % av tiden. Övrig tid då vinden är mellan 4-12 mlsek, ger de ej maximal effekt. Eftersom elen från vindkraftverk är ojämn, så måste denna ojämnhet regleras med annan energi och i nuläget i Sverige är det vattenkraft och kraftvärmeverk som är reglerbar. Vattenkraften är idag hårt utnyttjad som baskraft och om vindkraften utökas kraftigt, så kommer det att ställa stora krav på ökad reglerkraft, som inte enbart kommer att klaras med nuvarande vattenkraft. Alternativ är kraftvärmeverk eller import av kraft. Jämförelse av 2 lika vindkraftverk där ett är landbaserat och ett är havsbaserat, så producerar det havsbaserade 50 % mera energi är det landbaserade. Kostnaden och tekniken för att bygga till havs har bromsat utbyggnaden, men ny teknik gör att utbyggnaden kommer att öka till havs. Man har inte funnit någon negativ påverkan på fisket. Landbaserade vindkraftverk har bl. a nackdelen att det stör fågellivet om vindkraftsparkerna placeras olyckligt. Inte mycket är känt rörande vindkraftsparker i skogsmiljö, vare sig vad avser miljöpåverkan eller vad gäller hur mycket det faktiskt blåser, varför dessa frågor behöver utredas ytterligare. Professor Harry Frank i Kungliga Vetenskapsakademin sade i ett uttalande i Sept att Vindkraften kan spela en viktig roll som komplement i svensk elförsörjning i framtiden, men väger man samman kända vetenskapliga fakta är det lätt att se att den inte kommer att kunna leverera på de nivåer som ofta förekommer i den allmänna debatten.. Enligt en studie så kommer den totala energianvändningen i Sverige att minska med 16% fram till år 2050 genom ökade effektiviseringsåtgärder. Det forskas och utvecklas också inom vågkraft, bioenergi, solnergi och värmepumpar luft/luft och luft/vatten och produ~er som har el som energikälla effektiviseras fortlöpande. Frågan vi bör ställa oss är om denna kraftiga vindkraftplan för Dalsland är nödvändig eller om det är enfelsatsning av stora mått, där stora naturvärden och boendemiljöer är förstörda för många generationer framöver. Det är positivt att denna diskussion har kommit igång då energifrågorna nu diskuteras bland fler människor. Fokus på energipolitiken borde ligga på energisparande insatser. Subventioner skulle exempelvis kunna användas för att bekosta till exempel tilläggsisolering, ersättning av direkt-eluppvärmda-värmesystem, solpaneler och småskaliga vindkraftverk. Vi riskerar att satsa stort på ett enormt stort projekt som redan om ett antal år kan vara inaktuellt. 8

9 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik Projektet brister i lokal förankring och har gått för fort Vems ambition? På Dalslandskommunernas kommunalförbunds hemsida anges ambitionen för vindkraftsutbyggnaden i Dalsland. "Dalslandskommunerna vill se en kraftfull utbyggnad av vindkraften ochfärordar vindkraftsparker framfär spridda enstaka verk" Detta är en ambition som förefaller dåligt förankrad med allmänheten och som troligen lett till överambition och förhastade beslut. Ett nätverk av personer som insett de negativa effekterna av de tilltänkta planerna för Skuggetorpområdet bildades omedelbart efter ett informationsmöte med vindkraftbolagen och kommunens representanter som tillkom på initiativ av Dals Långeds Utvecklingsråd. För att bekräfta befolkningens negativa inställning till den tilltänkta etableringen och införskaffa mandat att driva frågan med kommunpolitikerna och Vindbruk Dalsland effektuerades namnlistor. Resultatet bekräftade ett kraftigt motstånd mot de tänkta vindkraftparkema. Bilden är skalenlig: Bloms vindkraftverk längst till vänster är 30 m i tornhöjd, nästa är tänkt for Edsleskog med totalhöjd 160 meter, sedan Animskog med totalhöjd 185 meter och längst till höger Skuggetorp med totalhöjd 210 meter. Bildmontage: Björn Carlen 9

10 ,- Boende i Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik Tre personliga reflektioner Ingela Westling Sotp student p.~.stenebyskolan upplevde jag Dalslands natur och kultur och framforallt det lugn och den estetiska kraft som fanns runt omkring. Att få leva här blev min ynnest. Sen 1976 är jag "dalslänning". Njuter fortfaran-de av ovan nämnda. Vissa nackdelar med avstånd till institutioner av allehanda slag kan fordystra tillvaron ibland men avstånden blir en vana och ett pris man betalar med jämnmod. Fördelarna med Dalsland överväger dock. {~ 'J Allra forst, när jag fick höra om planerna på vindel tyckte jag det lät okej och lite spännande. Alla använder vi ju el. Så plötsligt gick det upp for mig att det handlade om ett industriprojekt. Jag trodde forstdet rörde sig om några stycken snurror och att storleken var ungefär som de verk man sett förut. Men att leva och bo i eller vid ett industriområde med ljud och ljuspåverkan dygnet runt gav helt andra tankar. Hur klarar människans (läs min) livsrytm en ständigt monoton påverkan? För mig känns det t ex tillräckligt svårt med offentliga lokalers ljud från fläktsystem. Och så enorma maskiner och ingen obruten horisont någonstans! OfOrstördfågel-, bär-, svamp-, och rekreations- mark tycks skrämmande hotad. Jag fick hjärtklappning när jag vid en framställning från utredarna i Bengtsfors kommun fick höra att turisterna skulle skonas från att se verken när de reste på Dalslands kanal. Men vi som bor här då? Turist någon eller några gånger per livstid, vi vaije dag året om! Att diskussioner och eftertänksamhet kommit igång gläder mig. Ingen mår bra av hets och av att bli överrumplad. ' Alla tekniska detaljer lämnar jag därhän men har en stark önskan om att vi ska kunna enas om något bra och att ingen går "skadad" ur detta. Likaså att den goda samarbetsviljan och sämjan består här i vår lilla bygd.. Ingvar Westling Min syn på den planerade vindkraftsparken i Dalsland och speciellt planen for Skuggetorp och Dingelvik. Vid Skuggetorp AB-s informationsmöte i Steneby bygdegård tidig vår 2010 upplevde jag en stor nonchalans från bolagets representanter vid presentationen av vindkraftverkens storlek och påverkan i naturen sam hur närboende påverkas av ljud och synintryck. Endast några fä bildrnontage visades under mötet, de ekonomiska villkoren redovisades ej. Informationensom gavs var fullständigt enkelriktad till vindkraftsbolagets fordel. När Dals Långeds Utvecklingsråd bjöd in till informationsmöte i april 2010 kom Skuggetorp AB, men också Dingelviks Vindkraftsbolag var med och presenterade en mindre park om 9 vindkraftverk inom samma område. Upplevelsen var åter en nonchalant attityd från bolagens sida, vad det gäller hur innevånarna påverkas av vindkraftsparken. Vid samma möte fanns kommunens planerare med, tillika representant i Dalslands kommunforbundsplanering forhela Dalsland, som presenterade den totala planeringen i Dalsland men i huvudsak redovisade planen forbengtsfors kommun. Presentationen var halvhjärtad. 10

11 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Utställningen Vindbruk Dalsland som presenterades på biblioteken gav ett mycket anonymt intryck. Utställningen var svår att tyda, det saknas bildmaterial, en ordentlig landskapsanalys och miljöanalys. Dessutom forekommer det helt felaktiga uppgifter. Innevånarna i allmänhet uppfattade forst inte vidden av satsningen. Min reaktion på avsaknad av information resulterade i en egen 3D dator- animation med vindkraftverk utplacerade på bergen enligt bolagens och kommunens plan. Animationen visar tydligt hur stor påverkan blir i landskapet. Vindkraftverken bryter horisonten for boende i Tisselskog - Dals Långed - Steneby och Ödskölt. Speciellt framträdande är verken i Ödskölt - Steneby och Dals Långed. Att rorändra landskapet så radikalt kan man inte göra utan att det f'arsvåra konsekvenser for besöksnäringen och innevånarna. Djur - och fågellivet kommer också att stötas samt alla fladdermöss i området. I vilket landskap önskar vi leva i? Min önskan är att alla politiker får en relevant bild av landskapet med den planerade vindkraftsparken innan man går till beslut i frågan. En bra tips är att studera är "Natur På Dals" utredning i frågan om vindkraft i Dalsland. Erik och Frida Westling Det ligger stort värde i att kunnna vila sin blick på en orörd natur samt att kunna röra sig fritt i den. Vi hämtar kraft och lugn därifrån. Dalsland har inte mycket att erbjuda vad gäller arbetstillfållen, ej heller en bra infrastruktur for att ta sig till arbeten utanfor kommunenilandskapet, det Dalsland har däremot är denna unika natur som vi inte hittar någon annanstans i södra Sverige. Vi har valt att bo här bland annat for att vår livsstil och arbete består av mycket friluftsliv (Erik Westling jobbar som äventyrsturismlärare på Utsikten, Dals Ed). På grund av att vi finner detta landskap så unikt försöker vi ständigt få våra vänner från hela Sverige att flytta hit. Detta med argumenten: underbar natur, billiga bostäder och trevliga driftiga människor, helt enkelt ett vackert landskap med möjligheter!! Il

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Höjd 200 meter. Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast. Nedan Verket vid Bloms i Mellerud

Höjd 200 meter. Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast. Nedan Verket vid Bloms i Mellerud Höjd 200 meter Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast Nedan Verket vid Bloms i Mellerud BEHÖVER VI FLER VINDKRAFTVERK I DALSLAND? Riksdagsbeslut: Mål: Vindkraft som producerar 20 TWh (teravattimmar) landbaserad

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR FÄRGELANDA KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 4, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Planhandlingen

Läs mer

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar VindByar Urvalskriterier i reviderad vindbruksplan, daterad 2014-05-07, för kommunerna Norsjö och Malå För att ett område ska

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Vindkraft og reindrifterfaringer. Bodö 2010-06-08 Anders Blom

Vindkraft og reindrifterfaringer. Bodö 2010-06-08 Anders Blom Vindkraft og reindrifterfaringer fra Sverige Bodö 2010-06-08 Anders Blom Hoten mot rennäringen Gruvnäring Skogsbruk Rovdjur Vattenkraft Vindkraftverk Turism Ifrågasatta rättigheter Klimatförändringarna

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Vindkraftens påverkan på människors intressen Vindkraftens påverkan på människors intressen Syntesprojekt Vindval Energimyndigheten, Naturvårdsverket Nätverket för vindbruk Avsnitt: Ekonomi och verksamheter Syntesprojektets fyra delar Hälsa och Ohälsa

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring?

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? NordVind - VINDKRAFT OG LOKAL FORANKRING Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? Projektledare Jens Sperens / Vindfyr Agenda Vindfyr Tack till finansiär Vad kommuner gör idag för ökad

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Björn Carlén Målare och grafiker

Björn Carlén Målare och grafiker Björn Carlén Målare och grafiker carlen.bjorn@telia.com Nolbygatan 5 662 33 Åmål, Sweden Tfn 46(0)532-141 91 / 0708-35 08 31 www.bjorn-carlen.se Dalslandskommunernas kommunalförbund Dalsland Center 464

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä Konsekvenser 41 Inledning Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI Möjlighet till köp av andelar i Hjortseryd Vindkraftpark! GENOM ETT AVTAL MELLAN STENA RENEWABLE ENERGY AB OCH SVERIGES VINDKRAFTSKOOPERATIV, SVEF, ERBJUDS BOENDE I VRÅ OCH TORPA

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Den svenska färdplanen Vindkraftens roll i färdplanen CWE2013

Den svenska färdplanen Vindkraftens roll i färdplanen CWE2013 Den svenska färdplanen Konferensen inleddes med en presentation av den svenska färdplanen vars syfte är att minska klimatutsläppen till 2050 med 80 %. Färdplanen har Naturvårdsverket utfört efter uppdrag

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck Maj 2013

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck Maj 2013 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck Maj 2013 Sammanfattning (1/2) Kännedom Var femte tillfrågade känner spontant till att Vattenfall har planer på att bygga vindkraftverk i närheten där de bor eller

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Vindkraftsfakta. Sammanfattning:

Vindkraftsfakta. Sammanfattning: Sammanfattning: Vindkraftsfakta Vindkraften ger som minst när den behövs som mest. Kalla högtrycksdagar, när effektbehovet är som störst, är tillgänglig effekt som lägst. Myndigheten Svenska Kraftnät räknar

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Erfarenheter av 30 år medvindkraft på Gotland

Erfarenheter av 30 år medvindkraft på Gotland Erfarenheter av 30 år medvindkraft på Gotland Björklunda 9 april 2014 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad

Läs mer

Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare

Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare Vindkraftens möjligheter och framtid, offentlighet som föregångare Degerfors 15 maj 2013 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Kopia till Lars Andersson och Matilda Schön, Vindenheten, Statens Energimyndighet, Eskilstuna Samt till Naturvårdsverket 106 48 Stockholm och Naturvårdsenheten,

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund

VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund VÅR SYN PÅ ENERGIMYNDIGHETENS RAPPORT HAVSBASERAD VINDKRAFT ( Rapporten ) Bakgrund Sammanlagt har över 70 mdr SEK investerats i landbaserad vindkraft sedan 2008 och ytterligare minst lika mycket måste

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Synpunkter på Vindplats Göteborg och etablering av en vindpark i Hakefjorden

Synpunkter på Vindplats Göteborg och etablering av en vindpark i Hakefjorden MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG MEDBORGARKRAFTEN.COM/ORG Göteborgs Energi AB 2010-12-01 Box 53 SE-401 20 Göteborg E-post: Anders.Hedenstedt@goteborgenergi.se ; Magnus.Witting@goteborgenergi.se ; Pia.Persson@goteborgenergi.se

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft Särskild satsning på havsbaserad vindkraft April 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning... 3 2. Goda skäl för en särskild satsning på havsbaserad vindkraft... 4 2.1 Försörjningstrygghet...

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Översiktsplan 2009 för Älvkarleby kommun, Uppsala län Bilaga 19 Särskild sammanställning enligt miljöbalken

Översiktsplan 2009 för Älvkarleby kommun, Uppsala län Bilaga 19 Särskild sammanställning enligt miljöbalken 1(5) ÖP-bilaga 19 2009-10-16 Dnr 2008-111 Översiktsplan 2009 för Älvkarleby kommun, Uppsala län Bilaga 19 Särskild sammanställning enligt miljöbalken En ny översiktsplan för kommunen antogs 2009-09-30.

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft SAMRÅDSFÖRSLAG Del 2: Planförslag Tematiskt tillägg tillöversiktsplanen gällande vindkraft- SAMRÅD 1 Innehåll

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Sophie Grape Avdelningen för Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet sophie.grape@fysast.uu.se Innehåll Krav på framtidens energiförsörjning Riskerna

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Hur kan vi få stopp på vindkraftseländet?

Hur kan vi få stopp på vindkraftseländet? 1 Hur kan vi få stopp på vindkraftseländet? nyckeln till en möjlig framgång för bybor och drabbade ligger framförallt i hårt, gemensamt och envist arbete lokalt. bilda en förening, som ger de negativa

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bengtsfors

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bengtsfors Bengtsfors invånare i Bengtsfors för respektive Fallskadorna i Bengtsfors kostar varje år: Regionens kostnad 3,9 milj. kr Kommunens kostnad 3,9 milj. kr Total kostnad 7,9 milj. kr bland de äldre, t.ex.

Läs mer