Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik."

Transkript

1 Bildmontage: KG Bratt foto/ingvar Westling dataanimation Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik. Det är med stor förvåning och upprördhet som befolkningen i Dals Långed med omnejd kommit till insikt om de effekter som Vindbruk Dalsland kan innebära om det aktuella området godkänns. Som grund för denna skrivelse vilar en namninsamling som samlat 1188 underskrifter bakom texten: Vi säger nej till: Största vindkraftparken i Dalsland En starkt förändrad landskapsbild Stroboskopiskt blinkande ljus Ett område förlorat för alltid Risk för minskat fritidsboende och turism Namnlistorna är bifogade till detta dokument Arbetsgruppen för nätverket har följande kritik mot förslaget. Varje punkt presenteras mer genomgripande på angiven sida. Vindkraftverken hotar regionens allra främsta tillgång - den orörda naturen. 2 Vi är oroliga för vindkraftverkens påverkan på djurliv och miljö. 3 Vi befarar att vindkraftverkens visuella störning, ljus, ljud och siluetter kommer få stor påverkan på vår direkta boendemiljö och ge upphov till fallande bostadspriser 4 Projektets vinster hamnar utanför området och effekterna är svåröverskådliga 5 Vi hävdar att vindkraftverken påverkar turismen negativt. Vi riskerar att bygga bort en av våra allra starkaste potentialer för fortsatt utveckling. 5 Den information vi fått från kommun och företag i form av utställning på bibliotel{en och informationsmöten uppvisar kraftiga brister och ger en felaktig bild av projektets omfattning. 6 Vi ser inte att verken kan motiveras i relation till Sveriges energipolitiska mål. 7 Projektet brister i lokal förankring och har gått för fort 9 Tre personliga reflektion er Vi, representanter för boende i Dals Långed med omnejd, motsätter oss på dessa grunder vindkraftutbyggnaden i området Skuggetorp och Dingelvik och önskar att området stryks från vindbruksplanen. Arbetsgruppen för nätverket: KG Bratt Dals Långed, Barbro Erlandsson Bratt Dals Långed, Thomas Erlandsson Dals Långed, Göran Gustavsson Dals Långed, Clas-Göran Qvil Dals Långed, Frida Westling Dals Långed, Erik Westling Dals Långed, Eva Pettersson Dingelvik, Roland Pettersson Dingelvik, Ingvar Westling Dingelvik, Marcus Haraldsson Steneby, Sofia Svarfvar Steneby

2 Boende i Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Vindkraftverken hotar regionens allra främsta tillgång - den orörda naturen. Vi bor här och vill ha hit fler Befolkningsutvecklingen i det inre av Dalsland har under lång tid varit mycket negativ. Detta kunde ha lett till sömniga samhällen och uppgivna invånare. Runt Dals Långed råder en helt annan anda. Vi lever med värden som eftersöks av allt fler. Välskötta skogar ger rikliga möjligheter till ftiluftslivmed utflykter, svamp och bärplockning, djurupplevelser och jakt. Sjöarna och tjärnarna har varit och är livsnerven för rekreation och företagande. Dals Långed sträcker sig förmånligt längs Dalslands kanal med vackra skogsklädda ryggar på båda sidor. På den östra sidan finns majoriteten av bebyggelsen och den vackra skogsklädda ryggen eller ''fonden'' som det beskrivs i vindplanen är en betagande skönhetsupplevelse för de flesta i samhället. Stenebyskolanmed sina konsthantverks- och designutbildningar har under snart ett sekel gett näring till ett unikt konst- och kulturliv. Naturen ger inspiration och föder kreativitet och allt fler söker sig till denna värdegemenskap. Till vårt område har det under senare tid kommit många fritidsboende från andra länder och andra delar av landet. De kommer hit för de värden som marknadsförs för Dalsland: "Här befinner du dig mitt i naturen när den är som vackrast. Bland blåa vattendrag och gröna sköna omgivningar. Som skapade för att människorna skall må bra. I Dalsland är det alltid nära till vatten, skog och mark. Visst hör kropp och själ ihop. Hos oss märker du det extra tydligt. Som efter en vandring där belöningen är hänförande vyer över lancf och vatten. Eller synen av hur vatten möter den rundande horisonten. ". Plötsligt skall detta ändras. På ett område som i hög grad representerar Dalslands värden mitt emellan sjöarna Iväg, Råvarpen och Laxsjön skall en enorm vindkraftpark ödelägga hela området och fördärva livskvaliteten för tusentals människor som bor i Bengtsfors kommun. En förändring av landskapet, från att vara "vilt och vackert" till en visuell katastrof och för alltid ödelagt. Orörda områden I Vindbruk Dalslands utställningsmaterial flik 3 s.28 visas stora opåverkade områden. Dessa sammanfaller med Bengtsfors kommuns utpekade områden för vindkraft. S. 30 Enligt miljöbalken 3 kap 2 så skall "Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär." S.31 Man konstaterar att "Stora delar av Bengtsfors och Dals-Ed samt mindre delar av Mellerud och Färgelanda berörs av Stora opåverkade områden. Deras storlek medför att det inom begränsade delar, med goda vindförutsättningar, kan vara aktuella att placera vindkraft." Varför följer man inte Miljöbalkens uppmaning? Vi uppmanar kommunen att följa de riktlinjer som utarbetats gemensamt av samtliga av naturskyddsföreningens dalsländska lokalkretsar. Denna vindbruksplan presenterar platser som motsvarar Dalslands procentuella andel av ett nationellt utbyggnadsmål så att verken kan placeras i harmoni med natur och människor. 2

3 I Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och DIngeivik I I Viär oroliga för vindkraftverkens påverkan på djurliv och miljö. j I Fåglar och fladdermöss Stora vindkraftsparkers effekt på fåglar och fladdermöss är väl dokumenterade i ett flertal studier framförallt kring större vindparker i USA i Kalifornien och Texas. Det har där visat sig att vindkraftverken kan ha kraftig påverkan på hela populationer och det har förekommit att redan byggda men felaktigt placerade vindparker monterats ner och flyttats i sin helhet för att underlätta för fåglar och fladdermöss att migrera. Rekommendationerna, från bland annat studien "Impacts of Wind Energy Development on Birds and Bats" av Max T Edkins, är att genomföra en mycket noggrann och långsiktig (under minst ett löpande år) analys aven vindkraftparks långsiktiga påverkan på dessa djur. Forskning visar också att man helt bör undvika att placera stora vindkraftverk längs skogsåsar, som den vid Dals Långed, där termikflygande rovfåglar håller till. Vi saknar denna typ av analys i.utställningsmaterialet. I Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet , kompletterad kan man läsa på s. 5 (yttrande av Länsstyrelsen); "Etableringar av vindkraftslandskap/-parker måste ske med största omsorg eftersom de närmast uppfattas som tekniska anläggningar jämförbara med industriområden och mycket kraftigt ändrar landskapets karaktär. I princip kan Länsstyrelsen bejaka etableringar i redan påverkade områden, t.ex. i direkt anslutning till vägkorridorer~större kraftledningsstråk på sådana avsnitt där det inte påtagligt skadar landskapsupplevelsen mm." Vägar I "Vindkraftverk, Handledning för korniilunema..." på s.82 står följande; Hur kommer elledningar och vägar att dras fram? Deras påverkan på natur? Obligatorisk uppgift en!. förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH),.25. I utställningsmaterialet finns inte någon beskrivning av hur det kommer att se ut. I artikeln Smart att köpa stora vingar för pengarna, GP 20 juni 2010, säger Alan Walker, affårsutvecklingschefpå The National Renewable Energy Centre, Narec, att "när bladen blir över 40 meter är det praktiskt taget omöjligt att transportera dem på land." Rotordiametem vid Skuggetorp kan bli max 140 m i diameter enligt Skuggetorp Vindkraft AB sidan 9. Hur har man tänkt sig att transportera dem med en maxiängd på 70 meter? Ingenting av detta har redovisats. Vi är oroliga för att flera större vägar kommer att byggas in i området och förstöra möjligheter till friluftsliv och hota naturmiljön för flora och fauna. Vi är också oroliga för de säkerhetszoner som kommer att krävas kring vindkraftverken. Med tanke på deras storlek och höjd är det sannolikt att mycket stora områden i ett tätt frekventerat friluftsområde med orörd natur kommer att vara farliga för både människor och djur. 3

4 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och Dingelvik Vi befarar att vindkraftverkens visuella störning, ljus, ljud och siluetter kommer få stor påverkan på vår direkta boendemiljö och ge upphov till fallande bostadspriser Bildmontage: Skuggetorp "Vindkraft AB "Vindkraftsparker intressen skadas" bör lokaliseras till områden där inte bostäder störs eller viktiga allmänna Citat s. 52 "Vindkraftverk, Handledning för kommunerna". Vindbruk inom Skuggetorpsområdet kommer att påverka i stort sett alla bostäder i Dals Långed med omnejd, många fastighetsägare kan komma att drabbas av sänkta fastighetspriser vid en etablering på Skuggetorpsområdet och kommunens dragningskraft kommer allvarligt att skadas. Hänsyn i projektet har inte tagits till boendemiljön för Dals-Långed med omnejd. Placeringen av vindkraftsparken i syd och västlig riktning är vidare det sämsta tänkbara för boendemiljön. I Danmark har en skadeståndslag stiftats, som innebär en skyldighet för vindkraftsexploatörer att ersätta sänkta fastighetsvärden. Fastighetsägare i närheten av vindkraftverk rar härvid en gratis värdering av fastigheterna före och efter etableringen av vindkraftverk. 4

5 Boende I Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Projektets vinster hamnar utanför området och effekterna är svåröverskådliga En stor vindkraftetablering i det inre av Dalsland ger så som vi ser det inga som helst positiva effekter forområdet. De ekonomiska vinsterna ligger helt utanför området och det kommer inga nya arbetstillfållen. Förlusterna i form av förlorade naturvärden är dock oöverskådlig. Eftersom vindkraftverk av den här storleken (200 meter) inte finns på något annat ställe är det mycket svårt att bedöma konsekvenserna i form av oroliga ljusförhållanden och vindbros. Helt klart är emellertid att det inte går att åtgärda efteråt. Vihävdar att vindkraftverken påverkar turismen negativt. Vi riskerar att bygga bort en av våra allra starkaste potentialer för fortsatt utveckling. Naturnåra turism Naturnära turism är tveklöst ett av Dalslands ftämsta försäljningsargument. En uppsjö av lokala entreprenörer är verksamma i branschen och med en varsam utbyggnad av turistnäringen finns det plats för många fler. I ett ftamtidsperspektiv tror vi att de faktorer som länge gjort oss sårbara mycket väl kan bli vår ftämsta styrka. Det handlar om vildmark, glesbygd och höga naturvärden som vi tror kommer att efterftågas betydligt oftare än idag. Med landskapets fysiska närhet till hela norra Europa har vi något verkligt unikt att ta tillvara och en unik resurs att värna och vara rädda om. Miljövårdsverket spår en ökad eftemågan av "tyst turism". Man spår även en genomsnittlig ökad turism i hela Sverige. Med sin unika natur och sitt geografisk~ läge har Dalsland bra förutsättningar att etablera sig mer inom området. Genom att exploatera denna resurs förlorar vi vårt främsta paradnummer. Dalslands kanal Vindbruksplanen ger helt motstående beskrivningar av ett och samma område; Flik 3 Planeringsförutsättningar S. 21 under Sjölandskapet och analys; "Dalslands kanal och omkringliggande kulturmiljöer har ett stort upplevelsevärde både för besökare samt för de som bor där. Slussystemet har även ett starkt bruksvärde som kommunikationsled och ekonomisk nerv samt ett stort pedagogiskt värde som historiskt objekt. Denna miljö är mycket känslig för nya tillägg och vindkraft är inte lämplig här eller i dess närhet." Vi anser att med anledning av denna text att det är uteslutet med vindkraftsetableringen i Skuggetorp/Dingelviksområdet. Dessa syns ftån långt håll både ftån norr och söder i kanalsystemet. 5

6 Boende I Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och DIngeivik Den information vi fått från kommun och företag i form av utställning på biblioteken och informationsmöten uppvisar kraftiga brister och ger en felaktig bild av projektets omfattning. Den aktuella utställningens stora brist är den undermåliga visualiseringen hur vindkraftverken kommer att förändra och påverka området. Detta då endast ett fåtal bilder visats trots att Skuggetorp AB har fler bilder. Dessutom är det tydligt i riktlinjer att en tydlig visualisering i form av fotomontage skall finnas med som beslutsunderlag. I "Vindkraftverk, Handledning för kommunerna, Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009, något revideradjanuari 2010", Bilaga l, Checklista får bedömning av störningsrisker och konflikter sidan 82 anges "Obligatoriska uppgifter i en miljöanmälan till kommunen enligt 25a i förordningenom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) att en landskapsanalys och fotomontage från relevanta platser ska tas fram. Krav bör ställas på skarpa kontraster mellan vindkraftverk och bakgrund. Även Länsstyrelsen påpekar i Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet , kompletterad sidan 12 att; "Kommunen bör ställa höga krav på visualisering i form av fotomontage eller motsvarande. Fotopunkterna bör vara de mest känsliga och visa de mest ogynnsamma och på trängande situationerna." I Vindbruk Dalslands planförslag finns en bild från området Skuggetorp/Dingelvik tagen nedanför Ekhagsvallen på vindkraftverk, som är 150 meter höga trots att man planerar för 20 stycken med en totalhöjd av 200 meter (se bilden sid... ). Vindkraftsexploatören Skuggetorp Vindkraft AB har vägrat att lämna ut annat än två bilder, trots att man på ett informationsmöte visade en mängd bilder från olika punkter i samhället. Detta rimmar illa med ovanstående obligatoriska uppgift och vi anser att det är ett nonchalant beteende mot alla oss, som kommer att påverkas aven eventuell etablering. Vi frågar oss varför inte foton eller modeller finns tillgängliga hos kommunens representanter. Nätverkets deltagare ställer sig även frågande till hur politikerna kan fatta ett så viktigt beslut utan ett bättre underlag. Bildrnontage från relevanta platser, där både Skuggetorpsparken och Dingelviksparkens verk finns avbildade, anser vi vara nödvändiga för att projektens visuella påverkan ska kunna bedömas. Vi har i arbetsgruppen själva skapat en tredimensionell digital visualisering av området, för att få en bättre bild och kunna göra en bedömning av påverkansgraden. Vi delar gärna med oss av detta material till kommunens politiker. Vi anser att det är djupt olyckligt att Vindbruksplanen ställts ut med så stora brister. Utställningen uppfyller inte gällande lagstiftning och ur demokratisynpunkt är den undermålig. Kommunledningen skulle ha krävt visuellt material från de tilltänkta vindkraftbolagen och därefter köpt annonsplats i lokalpressen där materialet kunnat offentliggöras. 6

7 Boende I Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och DIngeivik Vi ser inte att verken kan motiveras i relation till Sveriges energipolitiska mål. Positiva till förnyelsebar el I dagens värld ser vi behovet aven progressiv energipolitik baserad på förnyelsebara energikällor.vi ser också att Dalsland och Dals Långed med omnejd måste vara en del av denna utveckling. Dock ser vi inte att en kraftigt oproportionerlig industriliknande utbyggnad av det aktuella området, som har mycket höga naturvärden, kan motiveras. Generellt finns i regionen en positiv inställning till vindkraft när verken placeras så att de kan uppfattas som ett naturligt inslag och i harmoni med landskapet. Dalsland utgör 0,9 % av Sveriges yta och det bör vara möjligt att finna platser som tillgodoser motsvarande produktionsrnål i samförstånd med landskapets befolkning. Mängden vindkraftverk I det första planförslaget angavs att ca 700 verk kunde inrymmas (s. 5 och 6), vilket skulle motsvara nästan 20 % av det förslag till mål på 20 TWh som finns avseende landbaserad vindkraft får hela riket. Länsstyrelsen påpekade att "Det är naturligtvis helt orealistiskt att en så hög ansdel av Sveriges vindkraft skulle hamna i Dalsland med tanke på den omfattande planeringsaktivitet som råder i hela landet. För att uppnå de nationella målen behövs inte särskilt många moderna större vindkraftparker fördelat över alla Sveriges kommuner. Hittillsvarande erfarenhet från den övergripande planeringen i länet är att ambitionsnivån för vindkraftsutbyggnad överstiger kraftigt det som skulle motiveras av de aktuella kommunernas yta." Vi anser att ovanstående resonemang också kan appliceras på de planerade 350 nu planerade vindkraftverken. Dalsland måste inte vara "bäst i klassen" på vindkraftverk däremot gärna bäst på att använda många olika förnyelsebara energikällor, aktivt hänga med i forskningen av dessa och på olika sätt uppmuntra till minskad energiförbrukning i samklang med Dalslands invånare. Dalsland i ett nationellt perspektiv Regeringens plan för vindkraft från 2002 är en utbyggnad av vindkraften till 10 TWh år Energimyndighetenhar dock haft ett regeringsuppdrag att revidera målet och därvid fåreslaget att målet ökas till 30 TWh till år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. En förutsättning för att det skall vara lönsamt för vindkraftindustrin att satsa på en utbyggnad är det svenska elcertifikatsystemet. Det föreligger dock osäkerhet beträffande hur länge detta stödsystem kommer att finnas kvar i nuvarande form. Elcertifikatsystemet ger för närvarande ekonomiska förutsättningar för 25 TWh ökad förnybar elproduktion till 2020, men det är inte säkert att kraftproducenterna satsar just på vindkraft, särskilt när biokraft och biokraftvårme är förenade med lägre kostnader. Detta framgår aven av de mest fullständiga och relativt oberoende studier som gjorts av kostnader för elproduktion, nämligen EU-projektet CASES. Den fulla kostnaden ( interna plus externa kostnader för hela livscykeln) för vindkraft är mer än dubbelt så hög som för biokraft och dubbelt så hög som för kärnkraft. Det är också värt att påpeka att vindkraftanläggningars livstid är förhållandevis kort ( 20 år), jämfört med nästan alla andra elproduktionsanläggningar. Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott workshop den 12/ behandlade vindkraftens möjligheter och begränsningar, särskilt med focus på förslaget att öka planeringsramen för vindkraft till 30 TWh. 7

8 Boende j Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och Dingelvik Intressanta synpunkter som framkom från workshopen och även fakta från en bok skriven av Tore Wizelius var att vindkraftverken är en oregelbunden energikälla som enbart ger energi när det blåser. De flesta vindkraftverk behöver en vind på 4 mlsek för att starta och de levererar maximal effekt vid 12 mlsek. De stoppas vid en vindstyrka av 25 mlsek av säkerhetsskäl. Ett rätt placerat vidkraftverk på land står stilla ca 28% av tiden och levererar maximal effekt ca. 28 % av tiden. Övrig tid då vinden är mellan 4-12 mlsek, ger de ej maximal effekt. Eftersom elen från vindkraftverk är ojämn, så måste denna ojämnhet regleras med annan energi och i nuläget i Sverige är det vattenkraft och kraftvärmeverk som är reglerbar. Vattenkraften är idag hårt utnyttjad som baskraft och om vindkraften utökas kraftigt, så kommer det att ställa stora krav på ökad reglerkraft, som inte enbart kommer att klaras med nuvarande vattenkraft. Alternativ är kraftvärmeverk eller import av kraft. Jämförelse av 2 lika vindkraftverk där ett är landbaserat och ett är havsbaserat, så producerar det havsbaserade 50 % mera energi är det landbaserade. Kostnaden och tekniken för att bygga till havs har bromsat utbyggnaden, men ny teknik gör att utbyggnaden kommer att öka till havs. Man har inte funnit någon negativ påverkan på fisket. Landbaserade vindkraftverk har bl. a nackdelen att det stör fågellivet om vindkraftsparkerna placeras olyckligt. Inte mycket är känt rörande vindkraftsparker i skogsmiljö, vare sig vad avser miljöpåverkan eller vad gäller hur mycket det faktiskt blåser, varför dessa frågor behöver utredas ytterligare. Professor Harry Frank i Kungliga Vetenskapsakademin sade i ett uttalande i Sept att Vindkraften kan spela en viktig roll som komplement i svensk elförsörjning i framtiden, men väger man samman kända vetenskapliga fakta är det lätt att se att den inte kommer att kunna leverera på de nivåer som ofta förekommer i den allmänna debatten.. Enligt en studie så kommer den totala energianvändningen i Sverige att minska med 16% fram till år 2050 genom ökade effektiviseringsåtgärder. Det forskas och utvecklas också inom vågkraft, bioenergi, solnergi och värmepumpar luft/luft och luft/vatten och produ~er som har el som energikälla effektiviseras fortlöpande. Frågan vi bör ställa oss är om denna kraftiga vindkraftplan för Dalsland är nödvändig eller om det är enfelsatsning av stora mått, där stora naturvärden och boendemiljöer är förstörda för många generationer framöver. Det är positivt att denna diskussion har kommit igång då energifrågorna nu diskuteras bland fler människor. Fokus på energipolitiken borde ligga på energisparande insatser. Subventioner skulle exempelvis kunna användas för att bekosta till exempel tilläggsisolering, ersättning av direkt-eluppvärmda-värmesystem, solpaneler och småskaliga vindkraftverk. Vi riskerar att satsa stort på ett enormt stort projekt som redan om ett antal år kan vara inaktuellt. 8

9 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik Projektet brister i lokal förankring och har gått för fort Vems ambition? På Dalslandskommunernas kommunalförbunds hemsida anges ambitionen för vindkraftsutbyggnaden i Dalsland. "Dalslandskommunerna vill se en kraftfull utbyggnad av vindkraften ochfärordar vindkraftsparker framfär spridda enstaka verk" Detta är en ambition som förefaller dåligt förankrad med allmänheten och som troligen lett till överambition och förhastade beslut. Ett nätverk av personer som insett de negativa effekterna av de tilltänkta planerna för Skuggetorpområdet bildades omedelbart efter ett informationsmöte med vindkraftbolagen och kommunens representanter som tillkom på initiativ av Dals Långeds Utvecklingsråd. För att bekräfta befolkningens negativa inställning till den tilltänkta etableringen och införskaffa mandat att driva frågan med kommunpolitikerna och Vindbruk Dalsland effektuerades namnlistor. Resultatet bekräftade ett kraftigt motstånd mot de tänkta vindkraftparkema. Bilden är skalenlig: Bloms vindkraftverk längst till vänster är 30 m i tornhöjd, nästa är tänkt for Edsleskog med totalhöjd 160 meter, sedan Animskog med totalhöjd 185 meter och längst till höger Skuggetorp med totalhöjd 210 meter. Bildmontage: Björn Carlen 9

10 ,- Boende i Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik Tre personliga reflektioner Ingela Westling Sotp student p.~.stenebyskolan upplevde jag Dalslands natur och kultur och framforallt det lugn och den estetiska kraft som fanns runt omkring. Att få leva här blev min ynnest. Sen 1976 är jag "dalslänning". Njuter fortfaran-de av ovan nämnda. Vissa nackdelar med avstånd till institutioner av allehanda slag kan fordystra tillvaron ibland men avstånden blir en vana och ett pris man betalar med jämnmod. Fördelarna med Dalsland överväger dock. {~ 'J Allra forst, när jag fick höra om planerna på vindel tyckte jag det lät okej och lite spännande. Alla använder vi ju el. Så plötsligt gick det upp for mig att det handlade om ett industriprojekt. Jag trodde forstdet rörde sig om några stycken snurror och att storleken var ungefär som de verk man sett förut. Men att leva och bo i eller vid ett industriområde med ljud och ljuspåverkan dygnet runt gav helt andra tankar. Hur klarar människans (läs min) livsrytm en ständigt monoton påverkan? För mig känns det t ex tillräckligt svårt med offentliga lokalers ljud från fläktsystem. Och så enorma maskiner och ingen obruten horisont någonstans! OfOrstördfågel-, bär-, svamp-, och rekreations- mark tycks skrämmande hotad. Jag fick hjärtklappning när jag vid en framställning från utredarna i Bengtsfors kommun fick höra att turisterna skulle skonas från att se verken när de reste på Dalslands kanal. Men vi som bor här då? Turist någon eller några gånger per livstid, vi vaije dag året om! Att diskussioner och eftertänksamhet kommit igång gläder mig. Ingen mår bra av hets och av att bli överrumplad. ' Alla tekniska detaljer lämnar jag därhän men har en stark önskan om att vi ska kunna enas om något bra och att ingen går "skadad" ur detta. Likaså att den goda samarbetsviljan och sämjan består här i vår lilla bygd.. Ingvar Westling Min syn på den planerade vindkraftsparken i Dalsland och speciellt planen for Skuggetorp och Dingelvik. Vid Skuggetorp AB-s informationsmöte i Steneby bygdegård tidig vår 2010 upplevde jag en stor nonchalans från bolagets representanter vid presentationen av vindkraftverkens storlek och påverkan i naturen sam hur närboende påverkas av ljud och synintryck. Endast några fä bildrnontage visades under mötet, de ekonomiska villkoren redovisades ej. Informationensom gavs var fullständigt enkelriktad till vindkraftsbolagets fordel. När Dals Långeds Utvecklingsråd bjöd in till informationsmöte i april 2010 kom Skuggetorp AB, men också Dingelviks Vindkraftsbolag var med och presenterade en mindre park om 9 vindkraftverk inom samma område. Upplevelsen var åter en nonchalant attityd från bolagens sida, vad det gäller hur innevånarna påverkas av vindkraftsparken. Vid samma möte fanns kommunens planerare med, tillika representant i Dalslands kommunforbundsplanering forhela Dalsland, som presenterade den totala planeringen i Dalsland men i huvudsak redovisade planen forbengtsfors kommun. Presentationen var halvhjärtad. 10

11 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Utställningen Vindbruk Dalsland som presenterades på biblioteken gav ett mycket anonymt intryck. Utställningen var svår att tyda, det saknas bildmaterial, en ordentlig landskapsanalys och miljöanalys. Dessutom forekommer det helt felaktiga uppgifter. Innevånarna i allmänhet uppfattade forst inte vidden av satsningen. Min reaktion på avsaknad av information resulterade i en egen 3D dator- animation med vindkraftverk utplacerade på bergen enligt bolagens och kommunens plan. Animationen visar tydligt hur stor påverkan blir i landskapet. Vindkraftverken bryter horisonten for boende i Tisselskog - Dals Långed - Steneby och Ödskölt. Speciellt framträdande är verken i Ödskölt - Steneby och Dals Långed. Att rorändra landskapet så radikalt kan man inte göra utan att det f'arsvåra konsekvenser for besöksnäringen och innevånarna. Djur - och fågellivet kommer också att stötas samt alla fladdermöss i området. I vilket landskap önskar vi leva i? Min önskan är att alla politiker får en relevant bild av landskapet med den planerade vindkraftsparken innan man går till beslut i frågan. En bra tips är att studera är "Natur På Dals" utredning i frågan om vindkraft i Dalsland. Erik och Frida Westling Det ligger stort värde i att kunnna vila sin blick på en orörd natur samt att kunna röra sig fritt i den. Vi hämtar kraft och lugn därifrån. Dalsland har inte mycket att erbjuda vad gäller arbetstillfållen, ej heller en bra infrastruktur for att ta sig till arbeten utanfor kommunenilandskapet, det Dalsland har däremot är denna unika natur som vi inte hittar någon annanstans i södra Sverige. Vi har valt att bo här bland annat for att vår livsstil och arbete består av mycket friluftsliv (Erik Westling jobbar som äventyrsturismlärare på Utsikten, Dals Ed). På grund av att vi finner detta landskap så unikt försöker vi ständigt få våra vänner från hela Sverige att flytta hit. Detta med argumenten: underbar natur, billiga bostäder och trevliga driftiga människor, helt enkelt ett vackert landskap med möjligheter!! Il

Synpunkter och frågor kring vindkraft på Alfta södra Finnskog

Synpunkter och frågor kring vindkraft på Alfta södra Finnskog 1 2013-03-09 Till Kommunstyrelsens kontor och ledamöter i Ovanåkers kommun Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun Bygg och Miljönämnden, Ovanåkers kommun Länsstyrelsen Dalarna, Miljöenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Programredogörelse 2010-09-08 avseende

Programredogörelse 2010-09-08 avseende ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunfullmäktige 1(20) Programredogörelse 2010-09-08 avseende program inför förslag till Tillägg till Översiktplan, ÖP07, Tema vindkraft Örkelljunga kommun Bilagor Remisslista Program

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2010-09-06, red rev 2010-10-19 Dnr ÖPSE 06-0002 VINDBRUKSPLAN FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN GENOMFÖRTS Kommunfullmäktige har tidigare antagit en vindbruksplan som

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Samrådsredogörelse Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun Tematiskt tillägg till Sundsvalls kommuns översiktsplan

Samrådsredogörelse Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun Tematiskt tillägg till Sundsvalls kommuns översiktsplan Samrådsredogörelse Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun Tematiskt tillägg till Sundsvalls kommuns översiktsplan Upprättat av Jonas Lundkvist Samrådsredogörelse Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 258 INNEHÅLL sida Förord 1 Innehåll 2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 3 1.2 Fördjupning av Översiktsplanen 3 1.3 Syfte och omfattning

Läs mer

Vindkraft i norra Sverige

Vindkraft i norra Sverige ISRN: LUTMDN/TMHP--06/5112--SE ISSN: 0282-1990 Vindkraft i norra Sverige Inventering av lämpliga platser för vindkraftsetablering i de sex nordligaste länen Mattias Eriksson Februari 2007 Lunds Tekniska

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR FÄRGELANDA KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 4, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Planhandlingen

Läs mer

Vindkraft i Rättviks kommun

Vindkraft i Rättviks kommun 1(15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Tillägg till översiktsplanen Vindkraft i Rättviks kommun Utlåtande och länsstyrelsens granskningsyttrande Inledning Allmänt Plansamråd Utlåtandet sammanfattar inkomna

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

VINDBRUK I SOLLEFTEÅ KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 155

VINDBRUK I SOLLEFTEÅ KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 155 VINDBRUK I SOLLEFTEÅ KOMMUN Fördjupad översiktsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 155 Omslagsbild, fotomontage Hocksjön: NordanVind Vindkraft AB För mer information, kontakta Ulla Ullstein,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö.

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. Vindkraften VINDKRAFTEN VÄXER VÄXER...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. 1 En rapport från Nätverket för vindbruk www.natverketforvindbruk.se Förord Den

Läs mer

Blåsningen. Per Ericson. Timbro

Blåsningen. Per Ericson. Timbro Blåsningen Blåsningen Per Ericson Timbro Hittills utkomna Pejlingar: Nr 1 Den fula ankungen eller den oälskade liberalismen Nr 2 Inte bara valloner invandrare i svenskt näringsliv under 1 000 år Nr 3

Läs mer

Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun 2010-04-16

Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun 2010-04-16 Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun 2010-04-16 Ansvarig för för framtagandet av vindkraftsstrategin är Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskrona kommun. Medverkande konsulter har varit WSP i Karlskrona

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Studiehandledning Vindkraft på rätt plats. Roger Olsson

Studiehandledning Vindkraft på rätt plats. Roger Olsson Studiehandledning Vindkraft på rätt plats Roger Olsson Innehåll Förord Förord 1 1. Vindkraft på rätt plats 3 2. Vindkraften i energipolitiken 5 3. Teknik, lokalisering och markbehov 10 4. Lagar och regler

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Vindkraftens påverkan på den svenska landskapsbilden

Vindkraftens påverkan på den svenska landskapsbilden MH 2008:30 Vindkraftens påverkan på den svenska landskapsbilden - hur den kan presenteras och bedömas Erik Sundqvist Examensarbete, 30 högskolepoäng Miljö- och hälsoskyddsprogrammet Umeå universitet Vindkraftens

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 VINDKRAFT HOFORS KOMMUN PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-02 Bilden på framsidan visar de fyra vindkraftverk som uppförts vid Kaptensberget,

Läs mer

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se En seminarieserie om vindkraft Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se Om seminarieserien: I samband med att de reviderade riksintressena för vindkraft presenteras, bjöd Skånes vindkraftsakademi,

Läs mer

Vindbruksplanen som helhet består av två delar:

Vindbruksplanen som helhet består av två delar: SAMRÅDSHANDLING Vindbruksplanen som helhet består av två delar: Planhandling inklusive miljökonsekvensbeskrivning innehållande en beskrivning av de områden Orsa kommun valt för etablering av vindkraft.

Läs mer

Översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län

Översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län 1 Översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län Tema- Vindkraft INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Organisation Planförslag, vindkriterier och kartor Handläggning Mellankommunala frågor PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun

Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättat 2010-11-19 Rev. 2011-20-25, 2012-06-18, 2013-03-01 och 2013-06-27 Medverkan Vindkraftsplan för Ulricehamns

Läs mer

VINDKRAFTSPLAN FÖR HYLTE KOMMUN Tematiskt tillägg till översiktsplanen ÖP2001

VINDKRAFTSPLAN FÖR HYLTE KOMMUN Tematiskt tillägg till översiktsplanen ÖP2001 FÖR HYLTE KOMMUN Tematiskt tillägg till översiktsplanen ÖP2001 ANTAGANDEHANDLING OKTOBER 2009 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP2008/0022 Uppdrag Samhällsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer