Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik."

Transkript

1 Bildmontage: KG Bratt foto/ingvar Westling dataanimation Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik. Det är med stor förvåning och upprördhet som befolkningen i Dals Långed med omnejd kommit till insikt om de effekter som Vindbruk Dalsland kan innebära om det aktuella området godkänns. Som grund för denna skrivelse vilar en namninsamling som samlat 1188 underskrifter bakom texten: Vi säger nej till: Största vindkraftparken i Dalsland En starkt förändrad landskapsbild Stroboskopiskt blinkande ljus Ett område förlorat för alltid Risk för minskat fritidsboende och turism Namnlistorna är bifogade till detta dokument Arbetsgruppen för nätverket har följande kritik mot förslaget. Varje punkt presenteras mer genomgripande på angiven sida. Vindkraftverken hotar regionens allra främsta tillgång - den orörda naturen. 2 Vi är oroliga för vindkraftverkens påverkan på djurliv och miljö. 3 Vi befarar att vindkraftverkens visuella störning, ljus, ljud och siluetter kommer få stor påverkan på vår direkta boendemiljö och ge upphov till fallande bostadspriser 4 Projektets vinster hamnar utanför området och effekterna är svåröverskådliga 5 Vi hävdar att vindkraftverken påverkar turismen negativt. Vi riskerar att bygga bort en av våra allra starkaste potentialer för fortsatt utveckling. 5 Den information vi fått från kommun och företag i form av utställning på bibliotel{en och informationsmöten uppvisar kraftiga brister och ger en felaktig bild av projektets omfattning. 6 Vi ser inte att verken kan motiveras i relation till Sveriges energipolitiska mål. 7 Projektet brister i lokal förankring och har gått för fort 9 Tre personliga reflektion er Vi, representanter för boende i Dals Långed med omnejd, motsätter oss på dessa grunder vindkraftutbyggnaden i området Skuggetorp och Dingelvik och önskar att området stryks från vindbruksplanen. Arbetsgruppen för nätverket: KG Bratt Dals Långed, Barbro Erlandsson Bratt Dals Långed, Thomas Erlandsson Dals Långed, Göran Gustavsson Dals Långed, Clas-Göran Qvil Dals Långed, Frida Westling Dals Långed, Erik Westling Dals Långed, Eva Pettersson Dingelvik, Roland Pettersson Dingelvik, Ingvar Westling Dingelvik, Marcus Haraldsson Steneby, Sofia Svarfvar Steneby

2 Boende i Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Vindkraftverken hotar regionens allra främsta tillgång - den orörda naturen. Vi bor här och vill ha hit fler Befolkningsutvecklingen i det inre av Dalsland har under lång tid varit mycket negativ. Detta kunde ha lett till sömniga samhällen och uppgivna invånare. Runt Dals Långed råder en helt annan anda. Vi lever med värden som eftersöks av allt fler. Välskötta skogar ger rikliga möjligheter till ftiluftslivmed utflykter, svamp och bärplockning, djurupplevelser och jakt. Sjöarna och tjärnarna har varit och är livsnerven för rekreation och företagande. Dals Långed sträcker sig förmånligt längs Dalslands kanal med vackra skogsklädda ryggar på båda sidor. På den östra sidan finns majoriteten av bebyggelsen och den vackra skogsklädda ryggen eller ''fonden'' som det beskrivs i vindplanen är en betagande skönhetsupplevelse för de flesta i samhället. Stenebyskolanmed sina konsthantverks- och designutbildningar har under snart ett sekel gett näring till ett unikt konst- och kulturliv. Naturen ger inspiration och föder kreativitet och allt fler söker sig till denna värdegemenskap. Till vårt område har det under senare tid kommit många fritidsboende från andra länder och andra delar av landet. De kommer hit för de värden som marknadsförs för Dalsland: "Här befinner du dig mitt i naturen när den är som vackrast. Bland blåa vattendrag och gröna sköna omgivningar. Som skapade för att människorna skall må bra. I Dalsland är det alltid nära till vatten, skog och mark. Visst hör kropp och själ ihop. Hos oss märker du det extra tydligt. Som efter en vandring där belöningen är hänförande vyer över lancf och vatten. Eller synen av hur vatten möter den rundande horisonten. ". Plötsligt skall detta ändras. På ett område som i hög grad representerar Dalslands värden mitt emellan sjöarna Iväg, Råvarpen och Laxsjön skall en enorm vindkraftpark ödelägga hela området och fördärva livskvaliteten för tusentals människor som bor i Bengtsfors kommun. En förändring av landskapet, från att vara "vilt och vackert" till en visuell katastrof och för alltid ödelagt. Orörda områden I Vindbruk Dalslands utställningsmaterial flik 3 s.28 visas stora opåverkade områden. Dessa sammanfaller med Bengtsfors kommuns utpekade områden för vindkraft. S. 30 Enligt miljöbalken 3 kap 2 så skall "Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär." S.31 Man konstaterar att "Stora delar av Bengtsfors och Dals-Ed samt mindre delar av Mellerud och Färgelanda berörs av Stora opåverkade områden. Deras storlek medför att det inom begränsade delar, med goda vindförutsättningar, kan vara aktuella att placera vindkraft." Varför följer man inte Miljöbalkens uppmaning? Vi uppmanar kommunen att följa de riktlinjer som utarbetats gemensamt av samtliga av naturskyddsföreningens dalsländska lokalkretsar. Denna vindbruksplan presenterar platser som motsvarar Dalslands procentuella andel av ett nationellt utbyggnadsmål så att verken kan placeras i harmoni med natur och människor. 2

3 I Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och DIngeivik I I Viär oroliga för vindkraftverkens påverkan på djurliv och miljö. j I Fåglar och fladdermöss Stora vindkraftsparkers effekt på fåglar och fladdermöss är väl dokumenterade i ett flertal studier framförallt kring större vindparker i USA i Kalifornien och Texas. Det har där visat sig att vindkraftverken kan ha kraftig påverkan på hela populationer och det har förekommit att redan byggda men felaktigt placerade vindparker monterats ner och flyttats i sin helhet för att underlätta för fåglar och fladdermöss att migrera. Rekommendationerna, från bland annat studien "Impacts of Wind Energy Development on Birds and Bats" av Max T Edkins, är att genomföra en mycket noggrann och långsiktig (under minst ett löpande år) analys aven vindkraftparks långsiktiga påverkan på dessa djur. Forskning visar också att man helt bör undvika att placera stora vindkraftverk längs skogsåsar, som den vid Dals Långed, där termikflygande rovfåglar håller till. Vi saknar denna typ av analys i.utställningsmaterialet. I Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet , kompletterad kan man läsa på s. 5 (yttrande av Länsstyrelsen); "Etableringar av vindkraftslandskap/-parker måste ske med största omsorg eftersom de närmast uppfattas som tekniska anläggningar jämförbara med industriområden och mycket kraftigt ändrar landskapets karaktär. I princip kan Länsstyrelsen bejaka etableringar i redan påverkade områden, t.ex. i direkt anslutning till vägkorridorer~större kraftledningsstråk på sådana avsnitt där det inte påtagligt skadar landskapsupplevelsen mm." Vägar I "Vindkraftverk, Handledning för korniilunema..." på s.82 står följande; Hur kommer elledningar och vägar att dras fram? Deras påverkan på natur? Obligatorisk uppgift en!. förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH),.25. I utställningsmaterialet finns inte någon beskrivning av hur det kommer att se ut. I artikeln Smart att köpa stora vingar för pengarna, GP 20 juni 2010, säger Alan Walker, affårsutvecklingschefpå The National Renewable Energy Centre, Narec, att "när bladen blir över 40 meter är det praktiskt taget omöjligt att transportera dem på land." Rotordiametem vid Skuggetorp kan bli max 140 m i diameter enligt Skuggetorp Vindkraft AB sidan 9. Hur har man tänkt sig att transportera dem med en maxiängd på 70 meter? Ingenting av detta har redovisats. Vi är oroliga för att flera större vägar kommer att byggas in i området och förstöra möjligheter till friluftsliv och hota naturmiljön för flora och fauna. Vi är också oroliga för de säkerhetszoner som kommer att krävas kring vindkraftverken. Med tanke på deras storlek och höjd är det sannolikt att mycket stora områden i ett tätt frekventerat friluftsområde med orörd natur kommer att vara farliga för både människor och djur. 3

4 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och Dingelvik Vi befarar att vindkraftverkens visuella störning, ljus, ljud och siluetter kommer få stor påverkan på vår direkta boendemiljö och ge upphov till fallande bostadspriser Bildmontage: Skuggetorp "Vindkraft AB "Vindkraftsparker intressen skadas" bör lokaliseras till områden där inte bostäder störs eller viktiga allmänna Citat s. 52 "Vindkraftverk, Handledning för kommunerna". Vindbruk inom Skuggetorpsområdet kommer att påverka i stort sett alla bostäder i Dals Långed med omnejd, många fastighetsägare kan komma att drabbas av sänkta fastighetspriser vid en etablering på Skuggetorpsområdet och kommunens dragningskraft kommer allvarligt att skadas. Hänsyn i projektet har inte tagits till boendemiljön för Dals-Långed med omnejd. Placeringen av vindkraftsparken i syd och västlig riktning är vidare det sämsta tänkbara för boendemiljön. I Danmark har en skadeståndslag stiftats, som innebär en skyldighet för vindkraftsexploatörer att ersätta sänkta fastighetsvärden. Fastighetsägare i närheten av vindkraftverk rar härvid en gratis värdering av fastigheterna före och efter etableringen av vindkraftverk. 4

5 Boende I Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Projektets vinster hamnar utanför området och effekterna är svåröverskådliga En stor vindkraftetablering i det inre av Dalsland ger så som vi ser det inga som helst positiva effekter forområdet. De ekonomiska vinsterna ligger helt utanför området och det kommer inga nya arbetstillfållen. Förlusterna i form av förlorade naturvärden är dock oöverskådlig. Eftersom vindkraftverk av den här storleken (200 meter) inte finns på något annat ställe är det mycket svårt att bedöma konsekvenserna i form av oroliga ljusförhållanden och vindbros. Helt klart är emellertid att det inte går att åtgärda efteråt. Vihävdar att vindkraftverken påverkar turismen negativt. Vi riskerar att bygga bort en av våra allra starkaste potentialer för fortsatt utveckling. Naturnåra turism Naturnära turism är tveklöst ett av Dalslands ftämsta försäljningsargument. En uppsjö av lokala entreprenörer är verksamma i branschen och med en varsam utbyggnad av turistnäringen finns det plats för många fler. I ett ftamtidsperspektiv tror vi att de faktorer som länge gjort oss sårbara mycket väl kan bli vår ftämsta styrka. Det handlar om vildmark, glesbygd och höga naturvärden som vi tror kommer att efterftågas betydligt oftare än idag. Med landskapets fysiska närhet till hela norra Europa har vi något verkligt unikt att ta tillvara och en unik resurs att värna och vara rädda om. Miljövårdsverket spår en ökad eftemågan av "tyst turism". Man spår även en genomsnittlig ökad turism i hela Sverige. Med sin unika natur och sitt geografisk~ läge har Dalsland bra förutsättningar att etablera sig mer inom området. Genom att exploatera denna resurs förlorar vi vårt främsta paradnummer. Dalslands kanal Vindbruksplanen ger helt motstående beskrivningar av ett och samma område; Flik 3 Planeringsförutsättningar S. 21 under Sjölandskapet och analys; "Dalslands kanal och omkringliggande kulturmiljöer har ett stort upplevelsevärde både för besökare samt för de som bor där. Slussystemet har även ett starkt bruksvärde som kommunikationsled och ekonomisk nerv samt ett stort pedagogiskt värde som historiskt objekt. Denna miljö är mycket känslig för nya tillägg och vindkraft är inte lämplig här eller i dess närhet." Vi anser att med anledning av denna text att det är uteslutet med vindkraftsetableringen i Skuggetorp/Dingelviksområdet. Dessa syns ftån långt håll både ftån norr och söder i kanalsystemet. 5

6 Boende I Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och DIngeivik Den information vi fått från kommun och företag i form av utställning på biblioteken och informationsmöten uppvisar kraftiga brister och ger en felaktig bild av projektets omfattning. Den aktuella utställningens stora brist är den undermåliga visualiseringen hur vindkraftverken kommer att förändra och påverka området. Detta då endast ett fåtal bilder visats trots att Skuggetorp AB har fler bilder. Dessutom är det tydligt i riktlinjer att en tydlig visualisering i form av fotomontage skall finnas med som beslutsunderlag. I "Vindkraftverk, Handledning för kommunerna, Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009, något revideradjanuari 2010", Bilaga l, Checklista får bedömning av störningsrisker och konflikter sidan 82 anges "Obligatoriska uppgifter i en miljöanmälan till kommunen enligt 25a i förordningenom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) att en landskapsanalys och fotomontage från relevanta platser ska tas fram. Krav bör ställas på skarpa kontraster mellan vindkraftverk och bakgrund. Även Länsstyrelsen påpekar i Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet , kompletterad sidan 12 att; "Kommunen bör ställa höga krav på visualisering i form av fotomontage eller motsvarande. Fotopunkterna bör vara de mest känsliga och visa de mest ogynnsamma och på trängande situationerna." I Vindbruk Dalslands planförslag finns en bild från området Skuggetorp/Dingelvik tagen nedanför Ekhagsvallen på vindkraftverk, som är 150 meter höga trots att man planerar för 20 stycken med en totalhöjd av 200 meter (se bilden sid... ). Vindkraftsexploatören Skuggetorp Vindkraft AB har vägrat att lämna ut annat än två bilder, trots att man på ett informationsmöte visade en mängd bilder från olika punkter i samhället. Detta rimmar illa med ovanstående obligatoriska uppgift och vi anser att det är ett nonchalant beteende mot alla oss, som kommer att påverkas aven eventuell etablering. Vi frågar oss varför inte foton eller modeller finns tillgängliga hos kommunens representanter. Nätverkets deltagare ställer sig även frågande till hur politikerna kan fatta ett så viktigt beslut utan ett bättre underlag. Bildrnontage från relevanta platser, där både Skuggetorpsparken och Dingelviksparkens verk finns avbildade, anser vi vara nödvändiga för att projektens visuella påverkan ska kunna bedömas. Vi har i arbetsgruppen själva skapat en tredimensionell digital visualisering av området, för att få en bättre bild och kunna göra en bedömning av påverkansgraden. Vi delar gärna med oss av detta material till kommunens politiker. Vi anser att det är djupt olyckligt att Vindbruksplanen ställts ut med så stora brister. Utställningen uppfyller inte gällande lagstiftning och ur demokratisynpunkt är den undermålig. Kommunledningen skulle ha krävt visuellt material från de tilltänkta vindkraftbolagen och därefter köpt annonsplats i lokalpressen där materialet kunnat offentliggöras. 6

7 Boende I Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och DIngeivik Vi ser inte att verken kan motiveras i relation till Sveriges energipolitiska mål. Positiva till förnyelsebar el I dagens värld ser vi behovet aven progressiv energipolitik baserad på förnyelsebara energikällor.vi ser också att Dalsland och Dals Långed med omnejd måste vara en del av denna utveckling. Dock ser vi inte att en kraftigt oproportionerlig industriliknande utbyggnad av det aktuella området, som har mycket höga naturvärden, kan motiveras. Generellt finns i regionen en positiv inställning till vindkraft när verken placeras så att de kan uppfattas som ett naturligt inslag och i harmoni med landskapet. Dalsland utgör 0,9 % av Sveriges yta och det bör vara möjligt att finna platser som tillgodoser motsvarande produktionsrnål i samförstånd med landskapets befolkning. Mängden vindkraftverk I det första planförslaget angavs att ca 700 verk kunde inrymmas (s. 5 och 6), vilket skulle motsvara nästan 20 % av det förslag till mål på 20 TWh som finns avseende landbaserad vindkraft får hela riket. Länsstyrelsen påpekade att "Det är naturligtvis helt orealistiskt att en så hög ansdel av Sveriges vindkraft skulle hamna i Dalsland med tanke på den omfattande planeringsaktivitet som råder i hela landet. För att uppnå de nationella målen behövs inte särskilt många moderna större vindkraftparker fördelat över alla Sveriges kommuner. Hittillsvarande erfarenhet från den övergripande planeringen i länet är att ambitionsnivån för vindkraftsutbyggnad överstiger kraftigt det som skulle motiveras av de aktuella kommunernas yta." Vi anser att ovanstående resonemang också kan appliceras på de planerade 350 nu planerade vindkraftverken. Dalsland måste inte vara "bäst i klassen" på vindkraftverk däremot gärna bäst på att använda många olika förnyelsebara energikällor, aktivt hänga med i forskningen av dessa och på olika sätt uppmuntra till minskad energiförbrukning i samklang med Dalslands invånare. Dalsland i ett nationellt perspektiv Regeringens plan för vindkraft från 2002 är en utbyggnad av vindkraften till 10 TWh år Energimyndighetenhar dock haft ett regeringsuppdrag att revidera målet och därvid fåreslaget att målet ökas till 30 TWh till år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. En förutsättning för att det skall vara lönsamt för vindkraftindustrin att satsa på en utbyggnad är det svenska elcertifikatsystemet. Det föreligger dock osäkerhet beträffande hur länge detta stödsystem kommer att finnas kvar i nuvarande form. Elcertifikatsystemet ger för närvarande ekonomiska förutsättningar för 25 TWh ökad förnybar elproduktion till 2020, men det är inte säkert att kraftproducenterna satsar just på vindkraft, särskilt när biokraft och biokraftvårme är förenade med lägre kostnader. Detta framgår aven av de mest fullständiga och relativt oberoende studier som gjorts av kostnader för elproduktion, nämligen EU-projektet CASES. Den fulla kostnaden ( interna plus externa kostnader för hela livscykeln) för vindkraft är mer än dubbelt så hög som för biokraft och dubbelt så hög som för kärnkraft. Det är också värt att påpeka att vindkraftanläggningars livstid är förhållandevis kort ( 20 år), jämfört med nästan alla andra elproduktionsanläggningar. Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott workshop den 12/ behandlade vindkraftens möjligheter och begränsningar, särskilt med focus på förslaget att öka planeringsramen för vindkraft till 30 TWh. 7

8 Boende j Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkrafts parker på området Skuggetorp och Dingelvik Intressanta synpunkter som framkom från workshopen och även fakta från en bok skriven av Tore Wizelius var att vindkraftverken är en oregelbunden energikälla som enbart ger energi när det blåser. De flesta vindkraftverk behöver en vind på 4 mlsek för att starta och de levererar maximal effekt vid 12 mlsek. De stoppas vid en vindstyrka av 25 mlsek av säkerhetsskäl. Ett rätt placerat vidkraftverk på land står stilla ca 28% av tiden och levererar maximal effekt ca. 28 % av tiden. Övrig tid då vinden är mellan 4-12 mlsek, ger de ej maximal effekt. Eftersom elen från vindkraftverk är ojämn, så måste denna ojämnhet regleras med annan energi och i nuläget i Sverige är det vattenkraft och kraftvärmeverk som är reglerbar. Vattenkraften är idag hårt utnyttjad som baskraft och om vindkraften utökas kraftigt, så kommer det att ställa stora krav på ökad reglerkraft, som inte enbart kommer att klaras med nuvarande vattenkraft. Alternativ är kraftvärmeverk eller import av kraft. Jämförelse av 2 lika vindkraftverk där ett är landbaserat och ett är havsbaserat, så producerar det havsbaserade 50 % mera energi är det landbaserade. Kostnaden och tekniken för att bygga till havs har bromsat utbyggnaden, men ny teknik gör att utbyggnaden kommer att öka till havs. Man har inte funnit någon negativ påverkan på fisket. Landbaserade vindkraftverk har bl. a nackdelen att det stör fågellivet om vindkraftsparkerna placeras olyckligt. Inte mycket är känt rörande vindkraftsparker i skogsmiljö, vare sig vad avser miljöpåverkan eller vad gäller hur mycket det faktiskt blåser, varför dessa frågor behöver utredas ytterligare. Professor Harry Frank i Kungliga Vetenskapsakademin sade i ett uttalande i Sept att Vindkraften kan spela en viktig roll som komplement i svensk elförsörjning i framtiden, men väger man samman kända vetenskapliga fakta är det lätt att se att den inte kommer att kunna leverera på de nivåer som ofta förekommer i den allmänna debatten.. Enligt en studie så kommer den totala energianvändningen i Sverige att minska med 16% fram till år 2050 genom ökade effektiviseringsåtgärder. Det forskas och utvecklas också inom vågkraft, bioenergi, solnergi och värmepumpar luft/luft och luft/vatten och produ~er som har el som energikälla effektiviseras fortlöpande. Frågan vi bör ställa oss är om denna kraftiga vindkraftplan för Dalsland är nödvändig eller om det är enfelsatsning av stora mått, där stora naturvärden och boendemiljöer är förstörda för många generationer framöver. Det är positivt att denna diskussion har kommit igång då energifrågorna nu diskuteras bland fler människor. Fokus på energipolitiken borde ligga på energisparande insatser. Subventioner skulle exempelvis kunna användas för att bekosta till exempel tilläggsisolering, ersättning av direkt-eluppvärmda-värmesystem, solpaneler och småskaliga vindkraftverk. Vi riskerar att satsa stort på ett enormt stort projekt som redan om ett antal år kan vara inaktuellt. 8

9 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik Projektet brister i lokal förankring och har gått för fort Vems ambition? På Dalslandskommunernas kommunalförbunds hemsida anges ambitionen för vindkraftsutbyggnaden i Dalsland. "Dalslandskommunerna vill se en kraftfull utbyggnad av vindkraften ochfärordar vindkraftsparker framfär spridda enstaka verk" Detta är en ambition som förefaller dåligt förankrad med allmänheten och som troligen lett till överambition och förhastade beslut. Ett nätverk av personer som insett de negativa effekterna av de tilltänkta planerna för Skuggetorpområdet bildades omedelbart efter ett informationsmöte med vindkraftbolagen och kommunens representanter som tillkom på initiativ av Dals Långeds Utvecklingsråd. För att bekräfta befolkningens negativa inställning till den tilltänkta etableringen och införskaffa mandat att driva frågan med kommunpolitikerna och Vindbruk Dalsland effektuerades namnlistor. Resultatet bekräftade ett kraftigt motstånd mot de tänkta vindkraftparkema. Bilden är skalenlig: Bloms vindkraftverk längst till vänster är 30 m i tornhöjd, nästa är tänkt for Edsleskog med totalhöjd 160 meter, sedan Animskog med totalhöjd 185 meter och längst till höger Skuggetorp med totalhöjd 210 meter. Bildmontage: Björn Carlen 9

10 ,- Boende i Dals Långed med omnejd awisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingelvik Tre personliga reflektioner Ingela Westling Sotp student p.~.stenebyskolan upplevde jag Dalslands natur och kultur och framforallt det lugn och den estetiska kraft som fanns runt omkring. Att få leva här blev min ynnest. Sen 1976 är jag "dalslänning". Njuter fortfaran-de av ovan nämnda. Vissa nackdelar med avstånd till institutioner av allehanda slag kan fordystra tillvaron ibland men avstånden blir en vana och ett pris man betalar med jämnmod. Fördelarna med Dalsland överväger dock. {~ 'J Allra forst, när jag fick höra om planerna på vindel tyckte jag det lät okej och lite spännande. Alla använder vi ju el. Så plötsligt gick det upp for mig att det handlade om ett industriprojekt. Jag trodde forstdet rörde sig om några stycken snurror och att storleken var ungefär som de verk man sett förut. Men att leva och bo i eller vid ett industriområde med ljud och ljuspåverkan dygnet runt gav helt andra tankar. Hur klarar människans (läs min) livsrytm en ständigt monoton påverkan? För mig känns det t ex tillräckligt svårt med offentliga lokalers ljud från fläktsystem. Och så enorma maskiner och ingen obruten horisont någonstans! OfOrstördfågel-, bär-, svamp-, och rekreations- mark tycks skrämmande hotad. Jag fick hjärtklappning när jag vid en framställning från utredarna i Bengtsfors kommun fick höra att turisterna skulle skonas från att se verken när de reste på Dalslands kanal. Men vi som bor här då? Turist någon eller några gånger per livstid, vi vaije dag året om! Att diskussioner och eftertänksamhet kommit igång gläder mig. Ingen mår bra av hets och av att bli överrumplad. ' Alla tekniska detaljer lämnar jag därhän men har en stark önskan om att vi ska kunna enas om något bra och att ingen går "skadad" ur detta. Likaså att den goda samarbetsviljan och sämjan består här i vår lilla bygd.. Ingvar Westling Min syn på den planerade vindkraftsparken i Dalsland och speciellt planen for Skuggetorp och Dingelvik. Vid Skuggetorp AB-s informationsmöte i Steneby bygdegård tidig vår 2010 upplevde jag en stor nonchalans från bolagets representanter vid presentationen av vindkraftverkens storlek och påverkan i naturen sam hur närboende påverkas av ljud och synintryck. Endast några fä bildrnontage visades under mötet, de ekonomiska villkoren redovisades ej. Informationensom gavs var fullständigt enkelriktad till vindkraftsbolagets fordel. När Dals Långeds Utvecklingsråd bjöd in till informationsmöte i april 2010 kom Skuggetorp AB, men också Dingelviks Vindkraftsbolag var med och presenterade en mindre park om 9 vindkraftverk inom samma område. Upplevelsen var åter en nonchalant attityd från bolagens sida, vad det gäller hur innevånarna påverkas av vindkraftsparken. Vid samma möte fanns kommunens planerare med, tillika representant i Dalslands kommunforbundsplanering forhela Dalsland, som presenterade den totala planeringen i Dalsland men i huvudsak redovisade planen forbengtsfors kommun. Presentationen var halvhjärtad. 10

11 Boende i Dals Långed med omnejd avvisar planerna på vindkraftsparker på området Skuggetorp och Dingeivik Utställningen Vindbruk Dalsland som presenterades på biblioteken gav ett mycket anonymt intryck. Utställningen var svår att tyda, det saknas bildmaterial, en ordentlig landskapsanalys och miljöanalys. Dessutom forekommer det helt felaktiga uppgifter. Innevånarna i allmänhet uppfattade forst inte vidden av satsningen. Min reaktion på avsaknad av information resulterade i en egen 3D dator- animation med vindkraftverk utplacerade på bergen enligt bolagens och kommunens plan. Animationen visar tydligt hur stor påverkan blir i landskapet. Vindkraftverken bryter horisonten for boende i Tisselskog - Dals Långed - Steneby och Ödskölt. Speciellt framträdande är verken i Ödskölt - Steneby och Dals Långed. Att rorändra landskapet så radikalt kan man inte göra utan att det f'arsvåra konsekvenser for besöksnäringen och innevånarna. Djur - och fågellivet kommer också att stötas samt alla fladdermöss i området. I vilket landskap önskar vi leva i? Min önskan är att alla politiker får en relevant bild av landskapet med den planerade vindkraftsparken innan man går till beslut i frågan. En bra tips är att studera är "Natur På Dals" utredning i frågan om vindkraft i Dalsland. Erik och Frida Westling Det ligger stort värde i att kunnna vila sin blick på en orörd natur samt att kunna röra sig fritt i den. Vi hämtar kraft och lugn därifrån. Dalsland har inte mycket att erbjuda vad gäller arbetstillfållen, ej heller en bra infrastruktur for att ta sig till arbeten utanfor kommunenilandskapet, det Dalsland har däremot är denna unika natur som vi inte hittar någon annanstans i södra Sverige. Vi har valt att bo här bland annat for att vår livsstil och arbete består av mycket friluftsliv (Erik Westling jobbar som äventyrsturismlärare på Utsikten, Dals Ed). På grund av att vi finner detta landskap så unikt försöker vi ständigt få våra vänner från hela Sverige att flytta hit. Detta med argumenten: underbar natur, billiga bostäder och trevliga driftiga människor, helt enkelt ett vackert landskap med möjligheter!! Il

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland L Bakgrund Dalsland har i ett flertal utredningar genom åren pekats ut som ett landskap med stor potential att utveckla naturturism. Samtliga

Läs mer

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu. ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.se NATIONELLA VINDKRAFTSKONFERENSEN 2009 7-8 maj i Kalmar

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning.

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 2. Fotopunkter. Allmänt om Fotomontagen Det är en stor vindkraftspark vilket gör det svårt att i samma bild förmedla både naturlig storlek på

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR FÄRGELANDA KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 4, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Planhandlingen

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden

Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden Erfarenheter av vindkraftutbyggnad i Norden De nordiska länderna har mycket att vinna på att samarbeta kring vindkraft och dra nytta av varandras erfarenheter.

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraftcentrum.se 2011-05-30. Vindkraftcentrum.se Tobias.Pettersson@stromsund.se 070-7809034. www.stromsund.se

Vindkraftcentrum.se 2011-05-30. Vindkraftcentrum.se Tobias.Pettersson@stromsund.se 070-7809034. www.stromsund.se 2011-05-30 2011-05-30 Jämtlands län jämfört med Danmark Jämtlands län fakta: Total yta 49 443 km² Invånarantal 126 946 Vindkraftsverk i drift ca 100 Jämtlands län Danmark fakta: Total yta 43 094 km² Invånarantal

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Höjd 200 meter. Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast. Nedan Verket vid Bloms i Mellerud

Höjd 200 meter. Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast. Nedan Verket vid Bloms i Mellerud Höjd 200 meter Kaknästornet. Höjd 170 meter inkl. mast Nedan Verket vid Bloms i Mellerud BEHÖVER VI FLER VINDKRAFTVERK I DALSLAND? Riksdagsbeslut: Mål: Vindkraft som producerar 20 TWh (teravattimmar) landbaserad

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag ANTAGANDEHANDLING Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag 1. Bakgrund och utgångspunkter Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar VindByar Urvalskriterier i reviderad vindbruksplan, daterad 2014-05-07, för kommunerna Norsjö och Malå För att ett område ska

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu gällande licenserna att finnas, men från och med den 1 januari

Läs mer

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Enocksson, Egon Tel: +46 10-698 11 91 Egon.enocksson @naturvardsverket.se 2013-09-02 Ärendenr: NV-09571-11 Miljöministeriet PB 35, FI-00023 STATSRÅDET FINLAND

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer