Lönsamma vägvanor. En handbok från Trafikkontoret för dig som vill spara pengar, få friskare personal och stärka di företags miljöprofil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamma vägvanor. En handbok från Trafikkontoret för dig som vill spara pengar, få friskare personal och stärka di företags miljöprofil."

Transkript

1 Lönsamma vägvanor En handbok från Trafikkontoret för dig som vill spara pengar, få friskare personal och stärka di företags miljöprofil. 1

2 2 Denna handbok är framtagen av Trafikkontoret, Göteborgs Stad i samarbete med Envia AB och Hans Arby kommunikation. Illustrationer, sättning och layout: AB Centor S.A. Tryck: Palmeblads Tryckeri AB.

3 Se över företagets resor det lönar sig! Resor är nummer två eller tre på listan över påverkbara kostnader i e typiskt företag. A minska sjukskrivningarna med 0,2 procentenhet på e företag med femtonhundra anställda ger en besparing på en miljon kronor minst. A utny ja en bilpool för korta tjänsteresor kan spara procent av resekostnaderna på e normalt företag. Sparsamt körsä ger en varaktig sänkning av bränsleförbrukningen på 5-10 procent. E webb-, telefon- eller videomöte istället för en stockholmsresa sparar minst fem tusen kronor per deltagare. Gör det möjligt för din medarbetare a sälja andrabilen, så kan han spara kronor per år, eller kronor i bru olön per månad. En förmånsbeska ad P-plats i centrala stan kostar kronor per år i avgi er och ska er eller mer. Miljöfordon har procent lägre förmånsvärde än motsvarande standardbil. På e typiskt företag står medarbetarnas resor till och från jobbet för procent av hela verksamhetens CO 2 -utsläpp och tjänsteresorna för procent. Εnligt prognos kommer biltrafiken i Göteborg a öka med procent mellan år 2000 och 2010 om vi inte gör något. Minst 20 procent av alla arbetsolycksfall med dödlig utgång är trafikolyckor. Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den anställde kör med företagets fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil eller om cykel används. Arbetsmiljöverkets webbplats (under transporter) 3

4 Innehåll Förord... 5 Kapitel 1 Vinster... 6 Reda besparingar...7 Personalvård och rekrytering...7 Ökad tillgänglighet...8 Bättre miljöprofil...8 Kapitel 2 Detta kan ni göra Ta bort hinder, gör det möjligt att...10 Bilpool tillgång till bil, fast utan bil Gör det lättare att arbeta...13 Friskare resvanor...14 Parkering minerad och dyrbar mark...15 Miljöfordon...17 Fler ingredienser och ett recept...18 Att lyckas...19 Kapitel 3 Resplan som metod Öka resvalen spara tid, pengar, hälsa och miljö...20 Förbered, undersök och inventera Utgå från platsens karaktär, problem och möjligheter Klarlägg de anställdas resmönster Klargör organisation och policies...22 Analysera och tillämpa Identifiera och genomföra åtgärdspaket Arbeta med systematiska rutiner Kommunicera arbetet...26 Mät och utvärdera Samla in uppgifter Mät måluppfyllelsen för det hållbara företaget Studera åtgärderna, dess antal och genomförande Tänk på! Kapitel 4 Trender, lagar och regler Beskattning av förmånsbilar Fordonsskatt, reseavdrag och parkeringsförmån Gällande förmånsbeskattning av fri parkering Krav i Plan- och bygglagen samt i Miljöbalken Kapitel 5 Trafikkontoret ger råd Kapitel 6 Läs mer Bilagor Bilaga 1 Effektivare, friskare och renare resor Bilaga 2 Innehåll i en transportplan Bilaga 3 Policy Bilaga 4 Resvaneundersökningar Bilaga 5 Miljödiplomering Bilaga 6a Åtgärder kopplade till miljökvalitetsmål Bilaga 6b Viktiga mått

5 Förord Det lönar sig a se över medarbetarnas resor, både för dig som arbetsgivare och för dina anställda, men naturligtvis också för Göteborg och göteborgarna. Vi har alltså alla något a vinna på a minska trängsel och utsläpp. Trafikkontorets roll är a erbjuda hög tillgänglighet för människor och varor i e Göteborg där folk samtidigt ska vilja bo och jobba. Det gör vi genom a tillsammans med Vägverket och Väs rafik bygga och underhålla 150 mil vägar, hantera buss- och spårvagnsresor och nästan en miljon bilresor varje dag. Men vi försöker också få människor a tänka på hur de reser. Vi kan inte, och har inte råd, a bygga bort alla problem speciellt inte de som har med lu kvalitet och en bra stadsmiljö a göra. En del av dem måste väljas bort. Det mesta av resandet i Göteborg kretsar kring arbetsplatsen. Pendlingen till och från arbetet orsakar också de största trafikproblemen och stora hälsofarliga utsläpp. Varje dag tar sig en kvarts miljon personer till sina jobb i Göteborg. Två tredjedelar åker bil. Ändå har de flesta bra kollektivtrafikförbindelser och en tredjedel har arbetsplatsen inom gång- eller cykelavstånd. Till arbetspendlingens trafik- och miljöbelastning ska läggas tjänsteresor och transporter av gods. Åren ökade befolkningen i göteborgsregionen från till och tillväxten beräknas fortsätta. Antalet ensamresor med bil bedöms öka med mer än 20 % fram till år 2010 och stå för hälften av alla resor. Förutom ökad trängsel kommer Göteborg få svårt att klara målen för luftkvalitet och koldioxidutsläpp. Om de som brukar köra själva reser på annat sätt en dag i veckan skulle vi ha sportlovstrafik varje vecka. 3-4 % av ensambilresorna bör kunna flyttas till samåkning, 3-4 % av ensambilresorna bör kunna flyttas till kollektivtrafiken och 3-4 % av ensambilåkarna bör kunna gå eller cykla. Beräkningarna är hämtade ur rapporten Aktivt Trafikantstöd utgiven 2002 av Trafikkontoret i Göteborg. Därför arbetar vi tillsammans med företag och arbetsgivare för a påverka de anställdas vägvanor. Och vi gör det alltså utifrån vetskapen a det gynnar alla parter och a vi göteborgare är vana vid a lösa problem på e praktiskt sä. Jonas Johansson Trafikdirektör, Göteborgs Stad 5

6 Kapitel 1 Vinster Arbetsgivare som ser över de anställdas resor har mycket a vinna. Det handlar bland annat om a uppnå lägre resekostnader, friskare personal och bä re miljöprofil. Det finns lika mycket a räkna hem på resorna till och från arbetet som på tjänsteresorna. O a hänger de ihop: A byta milersä ningskörningen mot en tjänstebilspool minskar både företagets resekostnader och personalens behov av a ta bilen till jobbet. Även behovet av a äga bil kan kanske minskas, om bilarna kan hyras privat till rimlig kostnad. Fler mår och arbetar bä re e ersom de kan träna på väg till och från arbetet. Parkeringskostnaderna sänks. Κunderna kommer lä are fram. Verksamhetens miljöpåverkan minskas på e effektivt sä. Vissa problem gör sig påminda varje dag, andra är okända åtminstone i ledningsgruppen. Företag som ser och åtgärdar problemen brukar kunna räkna hem vinster inom några av nedanstående grenar. 6

7 Reda besparingar Färre och billigare tjänsteresor: Resor är nummer två eller tre på listan över påverkbara kostnader i en verksamhet. Tjänstebilspool och taxi istället för privatbilskörning, webb- eller videokonferens istället för resor kan minska både de administrativa och direkta kostnaderna betydligt. Färre P-platser: Parkeringsplatser i centrala lägen tar upp dyrbar mark och kostar tusentals kronor per år och ruta. Fri parkering är dessutom en ska epliktig förmån för dem som normalt inte behöver sin bil i tjänsten. A underlä a och stimulera personalen a ta sig till arbetet utan bil kan spara mycket pengar och frigöra yta till annat. Minskade sjukskrivningar: Ohälsa är en tung kostnad för både arbetsgivare och arbetstagare. A uppmuntra till rörelse på väg till jobbet betyder friskare och effektivare personal. Personalvård och rekrytering Välmående och vägvanor hör ihop. Hur och i vilket skick kommer personalen till jobbet? Omsorg om medarbetarnas hälsa, tid och pengar betyder vid sidan av minskade sjukskrivningar också nöjdare personal, effektivare arbete och större konkurrenskra vid nyrekrytering. Kapitel 1 Tio inbitna bilister vid stadsdelsförvaltningen i Lundby i Göteborg ställde bilen och cyklade istället till och från jobbet i sju månaders tid under Vad hände? Sju av deltagarna minskade i vikt, som mest 10 kg. Sex av deltagarna fick bättre blodfettsvärden. Deltagarna förbrände totalt kcal mer, vilket motsvarar 800 chokladkakor. Luften besparades 4 ton utsläpp. Deltagarna gjorde en ekonomisk vinst på sammanlagt kr. De tio hälsotramparna drog också med sig lika många nya cyklister, vilket kan fördubbla effekten. 7

8 Kapitel 1 Omkring hälften av alla bilresor inom Göteborg är kortare än 5 km. Genomsnittshastigheten för bilen är knappt 30 km/tim. Lägger man till tiden för att hitta parkeringsplats gör det att en stor del av resorna faktiskt skulle gå snabbare med cykel! Även i behaglig takt. Om alla bilresor under 2 km ersattes med cykel, gång eller kollektivtrafik skulle antalet bilresor i stan minska med 30 %. Då ökar också framkomligheten. A underlä a de anställdas livssituation gör a de kan koncentrera sig på arbetet. Det gör du bland annat genom a sänka deras utgi er för bil, ge dem möjlighet till hemarbete och en chans a motionera till jobbet. Den yngre generationen vill inte bara ha lön, den vill också ha arbetsgivare som tar ansvar för både dem och miljön. Ökad tillgänglighet Många av de personer som företagen i framtiden vill anställa kommer inte a ha bil eller ens körkort. Andra har kanske inte råd a skaffa en andrabil. Därför blir det framgent e måste a kunna erbjuda och underlä a alternativa färdsä, om det inte redan är det. Bä re tillgänglighet till företaget, vare sig det är e kontor eller en affär, gynnar också kunderna och besökarna. Ju färre som behöver ta bilen, desto lä are blir det för dem som måste. Alla behöver kanske inte alltid åka dit. Tillgänglighet handlar också om distansarbete, ärrkonferenser och internethandel. Bättre miljöprofil Resor står för en stor del av en verksamhets totala miljöpåverkan. A se över tjänsteresorna är därför naturligt, men faktum är a resorna till och från arbetet o ast står för en större andel av utsläppen. 8

9 Kapitel 1 A ta hjälp av de anställda för a minska miljöpåverkan är e av de mest kostnadseffektiva sä en a förbä ra företagets miljöprofil. Som en bonus ökar också miljömedvetenheten bland personalen. Vad säger personalen? % av medarbetarna tycker att arbetsgivaren bör bry sig om resorna till och från jobbet (alltså inte bara tjänsteresorna). Bara % hävdar motsatsen. Det framgår av Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökningar som många av de större göteborgsföretagen genomfört för att få grepp om arbetsplatsens alla resor och identifiera lönsamma och genomförbara åtgärder. Att svarsfrekvensen ligger på % vittnar om hur viktigt man tycker resorna är. Det är alltså inte bara transporter och tjänsteresor som kan omfa as av miljöledningssystemet. Medarbetarna vet a det är trångt på gatorna och a de vill leva och jobba i en a raktiv stad. A se över resvanorna är inget konstigt eller kontroversiellt. Många väntar snarare på det. Men visst, det är viktigt vad som görs och hur det görs. Det är just det den här handboken handlar om. 9

10 Kapitel 2 Detta kan ni göra I det här kapitlet har vi samlat några av de vanligaste och effektivaste åtgärderna. De handlar om a ta bort sådant som hindrar e ändrat resebeteende och a jobba med incitament och tydliga regler. Vi förklarar vad åtgärderna innebär och vilket resultat man kan förvänta sig a de ger. I bilaga 1 finns en lista med fler åtgärder, förväntad ny a och vad man ska tänka på när man genomför dem. Det räcker med att cykla 30 minuter per dag för att uppnå märkbart bättre hälsa. Regelbunden träning stärker hjärtat, håller blodtrycket på rätt nivå, minskar risken för diabetes och håller vikten under kontroll. Det finns en koppling mellan stress/utbrändhet och brist på motion. Ta bort hinder, gör det möjligt att Innan man av hälso-, miljö- eller kostnadsskäl börjar påverka hur medarbetarna reser till arbetet och i tjänsten, ska hindren bort. Det måste vara möjligt a cykla eller åka buss, det måste finnas alternativ för tjänsteresorna och personalen måste känna till alternativen. Finns det: Tillgång till dusch och plats för ombyte? Cykelparkeringar under tak med bra låsmöjligheter? Trycklu för a pumpa däcken? Säkra cykelvägar och trygga gångvägar? Hållplats i närheten med linjer och avgångar som passar? Tidtabeller, bilje er och realtidsinformation för kollektivtrafiken? Tillgång till tjänstebils- eller cykelpool på arbetsplatsen? Möjlighet a arbeta hemma eller flexiblare arbetstider? Möjlighet a hi a samåkningspartners utanför den närmaste gruppen? Av listan framgår det a inte alla hinder kan rivas av en enskild arbetsgivare. Vissa kan lösas tillsammans i fastigheten eller industriområdet, andra kan diskuteras med Göteborgs Stad eller Väs rafik (läs vidare i kapitel 5). 10

11 A ta bort hindren är dock en förutsä ning för andra åtgärder och innebär o a rä små kostnader. Hur tillgängligheten ser ut för olika transportsä ska naturligtvis också vägas in vid en företagsfly. Vilket av de alternativa lägena ligger bäst till för flexibelt resande och vad kan förberedas innan fly en för a skapa nya resvanor? Kapitel 2 Bilpool tillgång till bil, fast utan bil En normal bil tillbringar 95 procent av si liv på en parkeringsplats utanför hemmet eller arbetsplatsen. En bilpool är e modernt alternativ, där flera användare delar på e antal bilar som därmed ny jas större delen av dagen. Kapital- och underhållskostnaderna per mil eller timme blir därför mycket lägre än för en personlig bil. Det finns kooperativa bilpooler, det finns företagsägda tjänstebilspooler och det finns kommersiella bilpoolstjänster. I det sistnämnda fallet abonnerar företaget på en egen pool eller ansluter sig till en öppen befintlig pool i närheten av arbetsplatsen. Medarbetarna bokar bil via internet och när hyrestiden börjar låses bilen upp med hjälp av e smartcard eller genom a besvara e SMS som kommer till mobiltelefonen. Nyckeln finns i handsfacket. När bilen är tillbaka stoppas nyckeln åter i hållaren i handsfacket och bilen låses automatiskt kort däre er. Körningen hamnar Speak Marketing på Norra Älvstranden provade City Car Clubs bilpool och insåg att det fanns pengar att spara på bilresorna. De gjorde sig av sig av med två egna bilar och använder numera bilpoolsbilar vid bland annat företagsbesök. För oss har det inneburit stora ekonomiska vinster, både i tid och pengar, säger Robert Eliasson, inköpsansvarig på Speak. 11

12 Kapitel 2 sedan hos ekonomiavdelningen på den samlade månadsfakturan, sorterad under rä kostnadsställe. Bilpool är alltså inte synonymt med bostadsområdets bilkooperativ eller några överblivna tjänstebilar som sköts av vaktmästaren och bokas på listor i receptionen. Det som nu erbjuds kan snarare liknas vid lokalt placerade kor idshyrbilar. O a blir de billigare a använda än taxi, privat-, förmåns- eller hyrbilar, speciellt för resor som är några timmar och några mil långa. Bilarna är utrustade med modern telematik som ersä er manuell hantering. Vinster med bilpool O a går det alltså a räkna hem en övergång från förmånsbilar och privatbilskörningar till bilpool bara genom de minskade administrationskostnaderna. Det finns dock fler vinster än lägre milkostnader och färre reseräkningar. Företag med bilpool vi nar om a resenärerna planerar sina tjänsteärenden bä re. Personalen färdas i nya, säkra och miljövänligare bilar och de behöver heller inte ta sina privata bilar till arbetet för användning i tjänsten. Bilpoolen gör det lä are a av hälso-, miljö- eller kostnadsskäl påverka personalens resor till och från arbetet. Ännu e viktigt hinder för ändrade vanor är borta. Kanske kan de anställda även ny ja poolbilarna privat under kvällar och helger till e förmånligt pris (dock ej så lågt a det måste förmånsbeska as). Det minskar i så fall medarbetarnas behov av a själv äga bil (man kanske inte behöver skaffa en andrabil eller till och med kan avstå helt från bilägande). 12

13 Det finns en annan aspekt på utny jandet av privata bilar i tjänsten som o a glöms bort: A arbetsmiljön, liksom utsläppen från tjänsteresan är arbetsgivarens direkta ansvar. Antingen är milersä ningen hög (långt över den ska efria gränsen) och dyr för företaget, eller så täcker den inte den anställdes verkliga kostnader. I de fall en låg ersä ning ändå räcker, är bilen troligen gammal, mindre säker och släpper ut mer föroreningar. Fylls bilpoolen med miljöfordon, minskas resornas miljöbelastning y erligare och miljöprofilen blir ännu tydligare. Dessutom kan användaren dra ny a av e flertal fria tvåtimmarsparkeringar i Göteborg, se mer information under rubriken Miljöfordon. Kapitel 2 Jämför kostnaden för bilpool, taxi och hyrbil: I Göteborg finns i dagsläget två kommersiella bilpoolsföretag: Sunfleet Carsharing City Car Club (tidigare Statoil bilpool) Gör det lättare att arbeta A människor är stressade beror lika mycket på situationen hemma som på arbetet. Många människor för e tvåfrontskrig för a hinna med allt. Allt som gör livet lä are ökar koncentrationen på arbetet. Man ska exempelvis inte behöva äga eller köra bil till jobbet bara för a snabbt kunna komma hem om det händer något. Företaget kan: Erbjuda anställda a ta taxi eller ny ja företags-/poolbilen vid nödfall i hemmet. Underlä a hemarbete då det är möjligt eller tvunget t.ex. om man behöver vara hemma för vård av sjuka barn. Ersä a onödiga resor som slukar arbetstid, fritid och pengar med webb-, telefon- eller videokonferenser. Erbjuda service vid arbetsplatsen såsom jourbutik, bilje försäljning, träningsrum, dagis etc. Erbjuda tillgång till bilpoolen under kvällar och helger för a minska behovet av en andrabil. AstraZeneca i Mölndal jobbar aktivt med att stimulera alternativa ressätt till och från arbetet. För att underlätta för dem som vill cykla har man sett till att det finns cykelställ, duschar, tryckluftspump och till och med en cykelreparatör på området. För att minska på ensamresandet i bil abonnerar man på ett webbaserat samåkningssystem. Dessutom har företaget nära samarbete med Mölndals kommun och extra avgångar för expressbussarna. För att reducera tjänsteresorna har man inrättat tjugo fullt utrustade videokonferensanläggningar för distansmöten. 13

14 Kapitel 2 Vinster Lugna medarbetare jobbar bä re, är sällan sjuka och löper mindre risk a bränna ut sig. A på det här sä et kunna minska avståndet mellan arbetsplatsen och hemmet, gör det lä are a rekrytera och behålla kvalificerad personal även de med familj. Anställda uppska ar arbetsgivare som gör det lä are a kombinera arbetslivet och privatlivet en ekvation där resor och transportekonomi normalt är tunga poster. Omsorgen betalar sig genom större ansvarstagande från medarbetarna och en sundare företagskultur. Den som tar bilen till jobbet löper 50 % större risk att drabbas av hjärtinfarkt än den som går, cyklar eller åker kollektivt. Det visar preliminära resultat från en studie baserad på personer inom Västerbottens hälsoundersökning och WHO:s MONICA-studie i Västerbotten och Norrbotten. Låg fysisk aktivitet på fritiden eller i arbetet visar däremot ingen signifikant ökning av risken. Studien presenterades på Läkarstämman i Göteborg 2004 och visar tydligt hur våra resvanor till och från jobbet påverkar vår hälsa. Friskare resvanor Det är bä re a arbeta förebyggande med medarbetarnas hälsa och välbefinnande än med sjukvård och rehabilitering. 30 minuters lä motion per dag håller oss fysiskt och mentalt friskare. Mest effektivt är a klara av motionen på väg till och från arbetet. Vardagsmotion blir lä en vana. Främst handlar det om a få fler a cykla eller gå, men även a ta bussen bjuder o ast på mer motion än a köra bil från dörr till dörr. När hinder som dåliga cykelparkeringar eller brist på duschar och ombytesmöjligheter är åtgärdade, kan man börja ti a på andra former av incitament. Om åtgärderna är kopplade till resandet har de chans till större genomslag än t.ex. företagssubventionerade träningskort, som mest utny jas av dem som ändå är intresserade av träning. Välmående och vägvanor hör ihop Det finns många sä a uppmuntra till friskare resvanor: Hälsobonus i form av pengar eller annan uppmuntran för den som ställer bilen för a cykla 14

15 eller gå. Om personalen idag får träna på arbetstid, låt det då omfa a även motionen till och från arbetet. Leasingcyklar à la hem-pc med e löneavdrag på någon hundralapp i månaden och inbakad service gör det lä are och lyxigare a cykla. Arbetsgivaren kan subventionera en del av leasingavgi en (ska epliktig förmån för närvarande). Tjänstecyklar: Cykeln är normalt det snabbaste färdmedlet för korta resor, dessutom det billigaste. Ha det åtminstone som e resalternativ för tjänsteärenden. Uppmuntra personalen a delta i tävlingar och kampanjer som Cykelutmaningen och Promenera mera, eller arrangera egna aktiviteter. Utse hälsotrampare eller cykelambassadörer som tjänar som goda exempel på förändrade vanor respektive drar med sig nya vardagsmotionärer. Ta hjälp av Trafikkontoret eller andra organisationer för a informera om cykling, cykelvägar etc. Ordna bra priser på cyklar och tillbehör. Goda förebilder: När chefen byter vana börjar medarbetarna fundera. Och tvärtom, om inte chefen är med på hälsosatsningen så är det lä för medarbetarna a smita. Den interna marknadsföringen är viktig. Alla ska känna a företaget nu satsar på hälsa. Kombinera åtgärder kring resvanorna med övriga friskvårdsaktiviteter. Hälsovinster En god hälsoprofil ger företaget stora möjligheter a rekrytera och behålla kompetent personal. A minska sjukskrivningarna med bara några tiondels procentenheter betyder mycket pengar för företaget, liksom för den anställde och staten. Dessutom visar studier a vi mår bä re psykiskt och a vi jobbar effektivare om vi rör oss mer. Parkering minerad och dyrbar mark Tillgången och priset på parkeringar är e lika effektivt styrmedel som det är e känsligt ämne på många Kapitel 2 Frisk personal är lönsamt för alla inblandade, det råder det inget tvivel om. Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv och SCB kostar en sjukdag cirka kronor. Om hundra anställda blir sjuka varsin dag mindre per år betyder det en besparing på kronor förutom andra problem som uteblir. 15

16 Kapitel 2 arbetsplatser. Parkeringen påverkar mer än vad höjda bensinpriser eller billigare kollektivtrafik kan göra. Men en noggrannare parkeringsstyrning är mer än e medel för a påverka resorna. För det första är en parkeringsplats centralt i staden värd ungefär kronor i månaden (vad får de som inte kör bil?). För det andra är fri parkering en ska epliktig förmån för den som inte använder sin bil i tjänsten o a eller har förmånsbil och med det följer både arbetsgivaravgi er och inkomstska. I princip betalar de som har en hög lön tillsammans med arbetsgivaren två gånger för parkeringen en gång för själva p-platsen och en gång till staten. Parkeringsstyrning Det är viktigt a kombinera den piska som en mindre generös parkeringspolicy utgör med några morö er. Skärpningen kan förklaras med ekonomiska och ska etekniska skäl, men det hjälper inte anställda som vant sig vid förmånen. De som kan ska alltså få hjälp a byta resvanor och de som måste ta bilen ska kunna hyra parkeringsplats. Blanda piskor och morö er Sä prislapp på parkeringen. Utgå från marknadsvärdet för tillgång till parkering i närheten. Gå igenom vilka som har rä till fri parkering. Gör parkeringspolicy utifrån företagets läge och de anställdas behov såsom tillgänglighet till andra transportalternativ, barnpassning, behov av bilen i tjänsten eller tillgång till företags-/bilpoolsbilar etc. Parkeringspolicyn måste harmoniera med både rese-, bil-, miljö- och personalpolicy och med ska eregler. Kompensera de som ger upp sin parkering, åtminstone under en övergångsperiod, med bidrag för månadskort på kollektivtrafiken (o a billigare än P-plats), bidrag till cykel etc. Bjud in Väs rafik och andra aktörer för a ge företagsanpassad information om kollektivtrafik och cykel i samband med a olika regler ändras. Då är medarbetarna också mer mo agliga. Skapa incitament för samåkning och hjälp personal 16

17 från olika avdelningar som bor i samma område a hi a varandra. Det kan ske med IT-stöd, anslagstavla eller under en större samling. Erbjud taxiresa hem om samåkningen någon gång havererar. Parkering utgör e bra styrmedel även på platser där det är go om dem och marknadsvärdet lågt. Låt kunderna parkera närmast följt av poolbilar, miljöfordon, samåkare, tvungna bilister etc. Diskutera med fastighetsförvaltaren om hur parkeringsplatserna/utrymmet bäst kan utny jas. Kapitel 2 Vinster med parkeringsstyrning Parkeringsstyrning ger företaget en möjlighet a använda parkeringarna mer effektivt. Det betyder antingen minskade kostnader för hyra av P-plats eller intäkter vid uthyrning av egna. Till det tillkommer uteblivna arbetsgivaravgi er på förmånen. I många fall är marken för värdefull för a fylla med parkerade bilar och a bygga parkeringshus eller garage är dyrt. En plats för bilen kan kosta lika mycket som förarens kontorsrum. Parkeringarna utanför centrum är o ast billigare, men de kan fortfarande försvåra en expansion av verksamheten. De företag, som vid sidan av a göra reda besparingar, vill använda en stramare parkeringspolicy för a kunna vässa miljöprofilen eller sä a extra fart på hälsoarbetet ska veta a den här typen av finansiella styrmedel kan minska ensamåkandet i bil med runt 10 procent enligt utländska studier. Efter att ha suttit utspridda på sju olika adresser samlade TeliaSonera i Göteborg sina krafter till ett kontor i Gårda. Det centrala läget innebär högre tryck på p-platserna och att de är dyrare än tidigare. Därför var närheten till god kollektivtrafik viktig vid valet av lokaler. TeliaSoneras parkeringspolicy efter flytten följer Skattemyndighetens regler för förmånsbeskattning, vilket innebär att endast de med förmånsbil erbjuds parkering. Miljöfordon A stimulera anställda a välja miljöfordon som förmåns-/tjänstebilar och a successivt byta ut den egna bilflo an mot miljöfordon är e smart sä a miljöprofilera företaget och a sänka de anställdas kostnader. 17

18 Kapitel 2 Papperskedjan/Magnusson & Frej har kört med miljöfordon i snart ett decennium. Företaget köpte en eldriven Renault Express redan Sedan kompletterade man med fyra Renault Clio el, som personalen körde i tjänsten. Nästa steg var de stora lastbilarna som används för distribution. Den första biogasdrivna lastbilen köptes Numera är alla företagets tjänstebilar miljögodkända och alla lastbilar drivs med biogas. Därmed har företaget befäst en tydlig och bra miljöprofil. Påverkar mindre, syns mer Miljöbilar skiljer sig idag egentligen bara på två punkter från vanliga bilar: De går på bränslen som är bä re för miljön (gas eller etanol) eller är extra bränslesnåla genom exempelvis elhybridteknik. De är billigare a äga och köra tack vare procent lägre förmånsvärde än standardversionen, i princip gratis parkering på kommunens gatumark i Göteborg (två timmar eller boendeparkering) och i flera fall lägre bränslekostnader. Miljöfordon finns från Volvo, Ford, Opel, Toyota med flera. I Göteborg är det go om tankställen för gas och det finns också tankställen hela vägen till Stockholm och Malmö. Samma sak gäller för etanol E85. E ersom gasbilarna även har en bensintank och etanolbilarna kan köras med godtycklig blandning av etanol och bensin, blir man heller aldrig stående på vägen. Gas- och hybridbilarna kostar tiotusentals kronor mer än motsvarande bensin- eller diesel-version. Det gör a arbetsgivarens leasingkostnad för en förmånsbil blir något högre, även om det lägre förmånsvärdet sänker arbetsgivaravgi en. Det går dock a hi a kostnadsneutrala lösningar som fortfarande är a raktiva för de anställda. Vinster med miljöfordon Den direkta vinsten ligger i en tydlig och i princip gratis profilering (e medvetet företag) med nöjdare medarbetare som kan sänka sina bilkostnader och känna a de gör något för a minska klimatpåverkan. Fler ingredienser och ett recept Bland de ekonomiskt intressanta åtgärder vi inte har tagit med i topplistan finns utbildningar i sparsam körning, ärrkonferenser, styrning av längre tjänsteresor och en översyn av fordonshanteringen. De finns i korthet beskrivna på den samlade listan i bilaga 1. 18

19 Vilka åtgärder är effektivast på min arbetsplats? E sä a ta reda på det är a göra en resvaneundersökning, exempelvis med hjälp av Trafikkontorets enkla och flexibla webbenkät som täcker in både tjänsteresor och arbetspendling, se bilaga 4. Den ger svar på hur personalen reser (till, från och i arbetet), varför de gör det och vad som skulle kunna få dem a ändra sig. Förutom a ge en lista på åtgärder med störst potential, får den också personalen a reflektera och prata om sina resvanor och a öppna för förändringar. Kapitel 2 Hur arbetet med resor kan bedrivas i projektform ly s fram i nästa kapitel. I bilaga 6 visas på möjligheten a arbeta in åtgärderna i verksamheternas miljöledningssystem. Att lyckas E lyckat resultat beror inte på hur många åtgärder som implementeras och hur stor mängd pengar som spenderas, utan i vilken ordning de införts och hur väl de löser företagets och de anställdas problem. Mest effektiva åtgärder är de som innehåller ekonomiska incitament som exempelvis subventionerade kollektivtrafikkort och färre eller dyrare parkeringar för ensamresande i bil. 19

20 Kapitel 3 Arbetet med resplaner började redan under oljekrisen 1973 i USA. Då gällde det att kunna få de anställda till arbetet utan bil. Senare kom det att istället handla om miljöpåverkan och trängsel. Arbetsgivarna skulle vara med och ta ansvar och resplaner visade sig även då vara ett bra sätt att planera och genomföra åtgärder på arbetsplatsen. Under de senare årens lopp har arbetet spridits och vidgats. Runt om i Europa arbetar privata och offentliga arbetsgivare fram resplaner för sina anställda. Resplan som metod I e flertal Europeiska länder är arbetet redan igång med a förändra resande med hjälp av arbetsmetoden resplan. Här i Sverige har städerna och företagen inte kommit lika långt, men arbetet är på gång. E flertal företag har börjat ti a på idén och Borlänge Energi är e av de första a införa en plan för sina transporter och resor. E annat exempel är arbetet med a skapa en gemensam åtgärdspla form för företagen i affärscentrat Bäckebol på Hisingen. Öka resvalen och spara tid, pengar, hälsa och miljö En resplan ger företagen e strukturerat arbetssä och en arbetsmodell. Det ger företaget en tydlig bild över de transporter som sker, vilka problem som kan åtgärdas och var de största vinsterna kan göras. En resplan kan också omfa a flera företag i e geografiskt avgränsat område. Det större gemensamma res- och transportunderlaget ökar möjligheten a genomföra effektiva åtgärder. I de a kapitel ges exempel på hur en resplan kan arbetas fram. Företag kan välja a använda hela eller delar av konceptet för a systematisera införandet av åtgärderna. De kan också välja a, som i Bäckebol, samverka med grannar för a skapa ökat underlag för exempelvis förbä rad kollektivtrafik. Sagt om resplan: Travel planning helped to cut congestion, relieved parking pressure, makes sites more accessible and improve staff travel choice. It enhanced image, reduced commuter stress and aided staff retention... Travel plans also save money... Making travel plans work, Lessons from UK case studies. Department of Transport UK. Förbered, undersök och inventera Företagets ledning måste välja a arbeta med/stödja dessa frågor för a arbetet skall falla väl ut. När 20

21 ledningen valt a arbeta i denna riktning och när företaget vet vilka möjligheter det finns för personalen a ta sig till och från arbetsplatsen kan resbeteendet påverkas. Följande bör inventeras: platsens möjligheter de anställdas resmönster (t.ex. via webbenkät och fokusgrupper) organisation och policies Kapitel 3 Utgå från platsens karaktär, problem och möjligheter Klargör hur platsens karaktär påverkar resmönstret till och från arbetet och i tjänsten genom kvalitativa och kvantitativa studier av: tillgängligheten för kollektivtrafik; dess frekvens, kvalitet och gångavstånd till närmaste hållplats informationstjänster om transportalternativen; samåkning och kollektivtrafik etc. gång- och cykelvägnät till och från arbetsplatsen cykelparkering; dess lokalisering, kvalitet och volym för cyklister; låsmöjligheter, omklädningsrum, duschar och service trängseln i området på vägarna till och från arbetet under rusningstrafik parkeringsmöjlighet i området runt/utanför arbetsplatsen, antal platser, användning samt tillgänglighet för anställda, besökare, samåkare, bilpool etc. tillgång till servicefunktioner nära arbetsplatsen (t.ex. dagis, bank och affärer) som minskar behovet av a resa y erligare Klarlägg de anställdas resmönster Klargör kundernas/anställdas resmönster till och från arbetet och i tjänsten. Inventera transportsä, längd, kostnad, miljöbelastning, hälsa, tillgänglighet samt ekonomi och säkerhet genom resvaneundersökningar med hjälp av exempelvis Trafikkontorets webbenkät, som svarar på var medarbetarna bor/arbetar, hur de reser och varför samt vad som kan ändra beteenden. 21

22 Kapitel 3 Olika grupper kan användas för kvalitativa diskussioner och uppslag om vad som kan ändra beteenden. I dessa diskussioner kan upplevda problem ly as upp, t.ex.: klagar kunderna på tillgängligheten? är personalen fysiskt inaktiv? klagar de anställda på ersä ningen för privatbilskörningen? har det kommit krav på tydligare miljöprofil uppifrån eller från kunderna? upplevs kostnaden för tjänsteresor eller leasingbilar som för höga etc.? Klargör organisation och policies Klargör hur interna policies för resor, inköp, bilar, trafiksäkerhet m.m. påverkar resmönstret till och från arbetet och i tjänsten. Studera tillämpningen och: arbetstid, ski mönster och flextid användning av bil- och cykelparkering (tillgänglighet till bilpoolsparkeringar, besöksparkeringar, cykelparkeringar etc.) rekommenderade färdmedelsval Material som finns hos företagsledningen/företaget och som är intressant under inventeringsfasen är: mål för resor, hälsa, inköp, bilar, parkering och trafiksäkerhet m.m. policies för resor, hälsa, inköp, bilar, parkering, trafiksäkerhet m.m. verksamhets- och ledningssystem lagar och krav avseende miljö och arbetsmiljö tidigare genomförda åtgärder tjänsteresande: volymer och kostnader m.m. företagsbilar, andel miljöbilar och poolbilar sjukskrivningar friskvårdsincitament incitament i form av förmånskort, tävlingar etc. 22

23 Analysera och tillämpa Analysera var de största vinsterna kan göras utifrån nuläget för: företagets tjänste- och serviceresor anställdas pendlingsresor kundresor Stäm av mot: företagets lokalisering/lokala förutsä ningar mål, policys och ledningssystem externa lagar och krav tidigare genomförda åtgärder Stäm av mot företagets drivkra er så som: ekonomiska vinster hälsovinster goodwill-vinster Kapitel 3 Faktorer som påverkar val av åtgärder: Ledningens verksamhetsmål Företagets fysiska läge Aktuella problem Möjliga vinster Pågående och avslutade åtgärder/arbete Lätthet att genomföra åtgärden Lagar och krav Företagskultur och värderingar Prioritera åtgärderna i förhållande till de a samt till lä heten a genomföra dem. Identifiera åtgärdspaket och gör en plan för införandet. Genomför åtgärderna och arbeta däre er med systematiska rutiner och med a kommunicera arbetet. 23

24 Kapitel 3 Vägverket har hjälpt Marks och Orust kommuner att spara genom att se över resandet, framförallt inom hemtjänsten. Kostnaderna för persontransporterna kan minskas med 17 respektive 30 procent, eller 1,2 miljoner i båda fallen, med hjälp av bätttre fordonsekonomi (hur bilarna administreras) och transportlogistik (hur bilarna används). Läs mer på under transporter och resor. Identifiera och genomföra åtgärdspaket Klargör vilka åtgärder som bör väljas genom studier av hårda såväl som mjuka åtgärder. Välj utifrån: tid, kostnad och önskad vinst kortsiktiga och långsiktiga mål goda och snabba resultat för ökat förtroende åtgärder som komple erar och stödjer varandra möjligheten a komple era med omgivande stödåtgärder. Det gäller a undanröja alla hinder och underlä a för de åtgärder företaget satsar på för tjänsteresor, pendlingsresor och kundresor. Om företagscyklar eller cykelprogram införs är det viktigt a cykelparkering och andra stödjande åtgärder introduceras samtidigt, t.ex. duschar, cykelbidrag och cykelvägsinformation. För a öka samåkandet, bilpoolsanvändandet och kollektivtrafikresandet är det viktigt med stödjande åtgärder som exempelvis parkeringsstyrning, transportbidrag/raba erad kollektivtrafik och garanterad hemresa. De stödjande åtgärderna införs tillsammans med tillgång till de olika färdmedelsalternativen. Alternativen kan grupperas enligt följande: 1. Bil 2. Kollektivtrafik 3. Cykel och gång 24

25 Det gäller a öka de anställdas möjlighet a : effektivisera bilresandet och optimera användningen av fordonen utifrån tid och ekonomi välja bland olika typer av färdmedel minska onödigt och tidskrävande resande såväl privat som i tjänsten genom distansarbete och distansmöten Kapitel 3 Alla åtgärder har sina förtjänster, men varje situation kräver sina kombinationer. I kapitel 2 ges dock exempel på några av Trafikkontoret identifierade bra åtgärder. Dessa kan kombineras med y erligare förslag som finns i bilaga 1. För a kombinera åtgärderna på bästa sä måste man: ha en tydlig målformulering för företagets arbete ha tydligt identifierat av vilka typer av åtgärder som kan passa för a uppnå målen ha kunskap om tidigare erfarenheter; hur olika åtgärder bäst kombineras i paket Tänk på hur åtgärderna kombineras E företag kombinerade raba erade kollektivtrafikkort med parkeringsavgi er men fick ingen större förändring innan åtgärderna balanserats. Kostnaderna för parkering och raba en på kollektivtrafikkort behövde höjas y erligare. Erfarenheter visar a : ovan nämnda, plus samåkning, bilpooler och cykelåtgärder, kan reducera ensamåkandet med 3-5 procent, vilket spar både pengar och miljö en plan med ovan nämnda plus en ännu större raba (30 procent) på kollektivtrafiken och/eller arbetsbussar kan ge en reduktion på 10 procent en kombination av allt ovan plus lagar som reglerar bilanvändandet kan åstadkomma ännu större förändring; ensamåkandet kan reduceras med hela procent (endast i mycket få fall kan effekten bli större än så) 25

26 Kapitel 3 Samverka med andra aktörer För a underlä a genomförandet och för a få ännu större genomslag av åtgärderna är samarbete med andra företag i området med liknande problem av mycket stor vikt. Tillsammans är det lä are a påverka viktiga aktörer som kollektivtrafikbolag och ansvariga för gångoch cykelvägar, så a önskvärda beteendeförändringar kan uppnås. Det finns stora möjligheter a samverka med Trafikkontoret, Vägverket och Väs rafik. Klargör målgrupper Dela upp informationen till anställda beroende på vilja/ önskemål om a förändra beteendet samt på avstånd och tillgång till alternativa transporter. Gång är o ast a raktivt vid avstånd upp till 2 km, cykel upp till 7 km och samåkning över 2 mil. Arbeta med systematiska rutiner Integrera urvalet av åtgärder i befintliga system och pågående arbete som lösningar på problem där organisation, kompetens och drivkra redan finns. Planera och inför åtgärderna t.ex. vid införande eller revidering av miljölednings- och/ eller verksamhetssystem eller vid förändring av verksamheten och vid fly. Det är viktigt a en person i företaget får ansvaret för a koordinera införandet av planen. Som e stöd till den personen bör det finnas en styrgrupp eller en arbetsgrupp. I dagens företag finns o a redan dessa funktioner/resurser för personal, hälsa och/eller miljöfrågor. Kommunicera arbetet Gör en tydlig intern och extern kommunikationsplan. O a finns det redan rutiner för de a i företagets verksamhetssystem. När en åtgärd genomförs är det viktigt a åtgärdens resultat kommuniceras i förhållande till företagets mål, både till anställda och till företagsledningen för a öka trovärdigheten och intresset för arbetet. Internt kan t. ex. resultatet presenteras via avdelningsmöten, interna tidningar, intranätet, anslagstavlor och via verksamhetssystemet. Det kan också ske via speciella arrangemang. 26

27 Den externa kommunikationen ökar kunskapen och trovärdigheten om det arbete som bedrivs när det gäller företagets resande (bland aktieägare och andra viktiga intressenter). Externt kan t. ex. det årliga resultatet presenteras i verksamhetsberä else och/eller i miljörapporten eller via media och press för a på olika sä profilera företaget. Kapitel 3 Oavse i vilket forum e budskap skall kommuniceras krävs det såväl trovärdig statistik som slagkra iga budskap. Det är viktigt med enkla kommunicerbara mål för arbetet under korta, tydliga rubriker, t. ex. Bä re hälsa och mindre stress. Mät och utvärdera Det gäller a mäta det som presteras och redovisa det gentemot företagets målsä ning. Det är viktigt för a förstå vad som behöver förändras och för a göra de framtida åtgärderna ännu mer effektiva. De resor som bör studeras är, som tidigare nämnts, tjänsteresor, pendlingsresor och kundresor. Samla in uppgi er Kvantitativa och kvalitativa undersökningar bör göras på liknande sä som i inventeringsfasen, t. ex. via: enkätundersökningar (årliga eller stickprov) intervjuer fokusgrupper resdagböcker 27

28 Kapitel 3 samt via insamling av uppgi er i de ekonomiska redovisningssystemen. Mät måluppfyllelsen för det hållbara företaget A mäta utifrån hållbarhet ligger i linje med dagens trender. Här följer exempel på hur målen på olika sä kan mätas: Miljömässigt hållbart bä re miljöprofil Mindre utsläpp till lu, främst avseende koldioxid (klimatpåverkande), men även exempelvis kolväten (skadliga för hälsa och vegetation) och kväveoxider (försurande, övergödande och hälsoskadliga). Utsläppen kan redovisas totalt, men bör helst redovisas per transporterad enhet, fordonsenhet eller avsa krona, t. ex. som utsläpp av x kg koldioxid per fordonskm eller personkm. Kalkyler av miljöpåverkan vid olika reseoch transportalternativ kan ske med hjälp av (se under miljö). Ekonomiskt hållbart lägre reskostnader kortare reslängder lägre drivmedelskostnader Inom vården vet man hur viktigt det är med motion. Regelbunden träning stärker hjärtat, håller blodtrycket på rätt nivå, minskar risken för diabetes, håller vikten under kontroll och motverkar stress och utbrändhet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltar därför i Cykelutmaningen. Det är en lagtävling för företag, där varje lagmedlem som cyklar ger laget poäng som i slutänden ger fina priser. På fyra år har SU fördubblat antalet deltagare, från 800 till Man har aktivt uppmuntrat deltagande genom att bjuda på anmälningsavgiften. 28 lägre parkeringskostnader billigare resor Vinsterna i km eller kr kan redovisas totalt, men bör också redovisas per transporterad enhet, fordonsenhet och som procent av omsa krona. Kalkylerna kan ske med hjälp av information som finns eller kan läggas in i bokföring/ekonomiska redovisningssystem. Företagen kan också beställa information och statistik från sina resebyråer. Socialt hållbart bä re personalprofil friskare personal; minskat antal sjukskrivningar och kortare sjukskrivningar nöjdare personal; minskad personalomsä ning effektivare personal; ökade prestationer Vinsterna i form av minskat antal sjukskrivna, omsä ning av personal eller ökad såld mängd timmar/

29 produkter i förhållande till arbetad volym kan hämtas från företagets ekonomiska redovisningssystem. Kalkylerna kan ske utifrån denna information och med hjälp av det som framkommer i nöjda medarbetareundersökningar. Kapitel 3 Studera åtgärderna, dess antal och genomförande För a få en större förståelse för arbetets storlek kan det vara lämpligt a redovisa antalet genomförda åtgärder, andelen användare samt medarbetarnas åsikter om dessa för a göra företaget mer: miljömässigt hållbart ekonomiskt hållbart socialt hållbart En åtgärd som får genomslag på alla ovan nämnda områden är t. ex. bä re tillgänglighet a nå arbete eller tjänster. Det kan t. ex. mätas enligt följande: Tillhandahållande av alternativ och andra stödjande åtgärder, t.ex.: antalet alternativ som gör det möjligt a nå tjänster utan resa (distansarbete och ärrkonferenser) antalet transportalternativ som gör det möjligt a nå tjänster på annat sä än ensam i bil (ökat utbud av goda färdsä som gång, cykel, kollektivtrafik etc.) Effekten av den förbä rade tillgängligheten kan sedan mätas i andelen: distansarbetande ärrkonferensanvändare gång- och cykelresenärer kollektivtrafikresenärer De anställdas åsikter om de enskilda åtgärderna eller kombinationen av dessa kan mätas i intervjuer eller andra medarbetarundersökningarna. 29

30 Kapitel 3 Många åtgärders direkta effekt är svåra a mäta då de o a ökar effekten av andra åtgärder. I åtgärdsarbetet kan de därför indelas i direkta och mer indirekta/ stödjande åtgärder och aktiviteter. Så gäller även vid utvärdering och presentation. Tänk på! Arbetets utfall beror på företagets lokalisering, strategi, kännetecken/karakteristik såsom arbetarnas demografi och management/support samt den drivkra och det arbete som transport- och planansvarig utför varje dag. De mest lyckade resplanerna har genomförts av grupper med stor drivkra och där de har löst specifika problem för företaget eller personalen. Det är viktigt med: ledningens godkännande; tydliga policies om resor, inköp, bilar och trafiksäkerhet inventering av dagens transporter och faktiskt transportbehov systematiska rutiner; integrering av urvalet av åtgärder i befintliga system och pågående arbete som lösningar på problem där organisation, kompetens och drivkra er redan finns tydliga krav vid upphandling tydliga utvärderingsmodeller tydlig kommunikation 30

31 Trender, lagar och regler Problemen med trängsel och miljöpåverkan är långt ifrån en fråga bara för Göteborg och Sverige. I länder som Storbritannien, Italien och Nederländerna är kraven på företag och andra verksamheter i vissa avseenden mycket högre vad gäller resor och transporter till arbetsplatser. I de a kapitel går vi igenom gällande svenska lagar och regler och en trolig utveckling av dem inom några områden förmånsbilar, fordonsska, förmånsbeska ning av parkering och PBL. Beskattning av förmånsbilar Det finns en överenskommelse mellan biltillverkarna och EU-kommissionen om a de genomsni liga koldioxidutsläppen från nya bilar år 2008 skall vara 140 g/km (det motsvarar en förbrukning på ungefär 0,6 liter bensin per mil). Denna gräns skall sedan sänkas till 120 g/km till år Utvecklingen går dock inte tillräckligt fort, varför man nu diskuterar a gå lagsti ningsvägen. I Sverige har utvecklingen under de senaste två åren till och med gå åt fel håll. Vår bilpark är dessutom 20 procent mer bränsletörstig än EU-genomsni et. Även i jämförelse med Norge och Finland har vi tyngre och törstigare bilarna. En av orsakerna är det nuvarande förmånsbilssystemet. En tänkbar utveckling är därför a förmånsbilssystemet utformas som i England. Det skulle i så fall innebära a en del av förmånsvärdet beräknas utifrån bilens bränsleförbrukning. En sådan konstruktion skulle främst gynna bränslesnålare modeller inom givna storleksklasser. På kort sikt är de a alternativ troligare än en ny registreringska för törstiga bilar, som stadsjeepar. Svårigheterna för biltillverkarna a nå uppsa a mål för koldioxidutsläpp kan också komma a gynna introduktionen av fordon som drivs med biobränslen. Kapitel 4 Kommunens önskade lagändring Då Göteborgs stad under en längre tid arbetat med att underlätta utbudet och användningen av andra transportalternativ än bil har det klargjorts att ramverket och lagarna i dagsläget motverkar detta inom ett flertal områden. Göteborgs stads Trafikkontor har därför tillsammans med ett flertal andra aktörer, t.ex. Länsstyrelsen, kommit fram till att följande regler måste införas så att staden lättare kan arbeta med att uppnå sina miljömål: 1) Skattebefrielse för bidrag till anställdas miljöanpassande resande. 2) Arbetsgivares bidrag till cykel blir personalvårdsförmån. 3) Ändrade beloppsgränser för avdrag för arbetsresor med kollektivtrafik och cykel. 4) Skattefria bidrag för hemresor i nödfall. 5) Utvidgade möjligheter att använda bilpoolsbilar utan förmånsbeskattning. 6) Reservering av parkeringsplatser på gatumark för bilpoolsbilar. 7) Transportplaner för företag med mer än 100 anställda. 8) Ingen förmånsskatt på inredning och arbetsredskap för hemarbetsplats. 31

32 Kapitel 4 A få upp försäljningen av miljöfordon kan då vara e sä a möta krav på minskade utsläpp av fossil koldioxid. Tack vare en ska ebefrielse av biodrivmedel och EU:s direktiv, a 5,75 procent av bränsleanvändningen skall komma från biobränslen år 2010, har marknaden för alternativa drivmedel få styrfart. Y erligare drivkra er för introduktionen av miljöfordon kommer en statlig upphandling av miljöfordon samt undantag från trängselska en i Stockholm a vara. Troligen kommer därför den definition som ligger till grund för sänkning av förmånsvärdet för miljöfordon a ses över och ersä as av en ny statlig definition. Fordonsskatt, reseavdrag och parkeringsförmån Den årliga fordonsbeska ningen sä s idag utifrån bilens tjänstevikt och har inget med miljö eller säkerhet a göra. Det finns därför förslag om a fordonsbeska ningen skall sä as e er miljöparametrar som exempelvis bränsleförbrukning. Det är troligt a en sådan förändring genomförs. Som första steg blir det dock en mindre förändring. En annan tänkbar utveckling är a reglerna för reseavdrag förändras. De a innebär sannolikt a det blir mindre förmånligt a dra av för bilresor jämfört med exempelvis kollektivtrafik. Även de a gör den privata kostnaden för bilåkande synligare, vilket i sin tur gör bränslesnåla fordon mer a raktiva. Innehavare av förmånsbilar som har fri p-plats från sin arbetsgivare behöver idag, enligt tolkning från Ska everket, inte förmånsbeska as för de a. De a till skillnad från den som har sin privata bil på en av arbetsgivaren betald p-plats. Då kontrollrutinerna för parkeringsförmån införs under 2005 är det möjligt a frågan om förmånsbilar och p-platser kommer upp på den politiska dagordningen. 32

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

2009-05-11 Vägverket 1. Hej och välkommen!

2009-05-11 Vägverket 1. Hej och välkommen! Vägverket 1 Hej och välkommen! Vägverket 2 Fredric Norefjäll fredric@norefjall.se Vägverket 3 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Vägverket 4 Behovet att förändra och kontrollera resandet

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

Energikartläggning av transporter och resor

Energikartläggning av transporter och resor Datum 1 (15) 2017-08-11 Energikartläggning av transporter och resor EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (15) Innehåll 1 Inledning 3 2 Kartläggning av transporter och resor 4 2.1 Olika typer av kartläggningar...

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning Vad det är Arbetsgivare som ser över hur medarbetarna reser till, från och i arbetet har mycket att vinna i form av lägre resekostnader,

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

2009-09-09 Vägverket 1. Hej!

2009-09-09 Vägverket 1. Hej! Vägverket 1 Hej! Vägverket 2 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Vägverket 3 Behovet av att förändra resandet ökar Klimatpåverkan, trängsel etc. Resursutnyttjande, ekonomi etc. Socialt,

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Klimatsmarta resor och transporter

Klimatsmarta resor och transporter Klimatsmarta resor och transporter KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER 1 2 KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER Innehåll Råd och tips 5 Hållbara resor i tjänsten 6 Hållbar fordonsflotta 8 Hållbara resor till

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Travel planning? Varför då? ...därför att energiomställningen redan är här Besparingspotential i 53 CERO-analyser:

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Sida 1 av 8 Yttrande 2014-05-15 Ynnor AB Kärleksgatan 2, 211 45 Malmö Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Om Ynnor AB 3. Ställningstaganden

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu En strategisk klimatmodell för resor som utvecklats inom stora organisationer Processmodellen CERO CERO

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Policy ange riktning och ambitionsnivå Vad är en resepolicy? Styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet ligger i

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor SP4 BESLUTSFÖRSLAG Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor Kommunstyrelsen föreslås besluta: Tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 2016-2019. 2015-12-21 Tom

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer