Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering - en pilotstudie i Nacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering - en pilotstudie i Nacka"

Transkript

1 Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering - en pilotstudie i Nacka Handlingsplan Liselott Eriksson & Magnus Rothman POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 Innehållsförteckning 1 Mål och syfte Bakgrund Organisation Aktiviteter Tidplan aktiviteter samt resurser Budget

3 1 Mål och syfte För att hjälpa lokala beslutsfattare att synliggöra och inkludera ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen, har det internationella forskningsprojektet TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity, understött bl. a. av FN och Sida) tagit fram en generell arbetsgång. Utifrån denna och med stöd av Nackas sektorsprogram, grönstruktur-, kust- och kulturmiljöprogrammet är projektets mål att ta fram en modell för hur en kommunalt anpassad metodik kan se ut. Inom ett pilotområde i Nacka kommer vi att integrera de lokala ekosystemtjänsternas värden i den kommunala beslutsprocessen samt modellera och visualisera resultaten i GIS (geografiska informationssystem). På så sätt möjliggörs en strategiskt planerad grön- och blåstruktur. Metodiken har också den fördelen att den kan fånga upp även motstridiga samhällsintressen genom att man gör flera, alternativa viktningsscheman som input till multikriterieanalyser i GIS. Man kan alltså vikta ekosystemtjänsterna lite olika, samt på skilda geografiska nivåer beroende på vilket område som väljs. Genom det här sättet att inkludera ekosystemtjänsterna i lokal samhällsplanering stöds kommunens återhämtningsförmåga vid ökad klimatpåverkan samtidigt som en socioekonomiskt hållbar samhällsutveckling främjas! 2 Bakgrund Nacka kommun är en av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Det är därför en stor utmaning att kunna ta emot den ökande befolkningen och dess behov av fler bostäder och övrig infrastruktur. Detta samtidigt som att kunna behålla den omgivande grönstrukturens ekosystemtjänster och klimatriskreducering - här finns stora ekonomiska värden att spara. För att det ska lyckas behövs kvalificerade analysverktyg och planeringsunderlag. Under 2011 har kommunen tagit fram tre sektorsprogram över grönstruktur, kust- respektive kulturmiljö. Dessa program utgör strategiska underlag till Nackas kommande översiktsplan och ger vägledning för kommunens arbete med fysisk planering, klimatanpassning samt natur- och kulturvård. Under senare år har insikten ökat om att naturens ekosystem inte enbart har ett diffust värde i sig utan i högsta grad har stora rent miljötekniska värden eftersom systemen i det tysta producerar en mängd s.k. ekosystemtjänster åt människan och samhället. Ekosystemtjänster är ett begrepp som inrymmer de nyttigheter vi får alldeles gratis av naturen. Exempel på sådana kan dels vara av mer livskvalitetshöjande karaktär, som t ex parkers stimulans till rekreation och skapande av kulturella upplevelser - dels mer tekniska reglerande tjänster: T ex pollinering av grödor, luftoch vattenrening, dagvattenhantering, klimatstabilisering, erosionshinder och bullerdämpning. 2

4 3 Organisation Styrgrupp: Anders Ekengren direktör, Miljö- och stadsbyggnad. Dan Björklund direktör, Tekniska nämnden. Projektgrupp: Administrativ projektledare: Liselott Eriksson, Park- och naturenheten. Analysteknisk projektledare: Magnus Rothman, Miljöenheten. Resursgrupp: Elisabeth Rosell park och naturenheten, Birgitta Held Paulie (miljöenheten), Johan Håkansson (planenheten), Susanne Moberg (exploatering), Marilou Forsberg Hamilton (VA-enheten) och Emil Hagman (trafikenheten). Referensgrupp: Naturskyddsföreningen (regionalt och lokalt), fastighetsutvecklare/byggherrar, forskningsrepresentanter från Stockholm Resilience Centre, övriga deltagare bestäms efter valet av pilotområde. 3

5 4 Aktiviteter STEG 1: Specificera pilotområde samt ekosystemtjänster i pilotområdet tillsammans med samtliga berörda aktörer. a) Omvärldsanalys, litteratursökning, seminarier mm. Möten med andra aktörer som också planerar för Ekosystemtjänster (ESS), såsom Järfälla, Botkyrka, Stockholms stad m fl. kommuner. Akademiska hus (Albaeco-området), Riksbyggen, Sweco m.fl. b) Beslut av pilotområde samt avgränsningar. Ett antal förslag på pilotområden specificeras utifrån Nackas intressen. ½-dags workshop med resursgruppen samt styrgrupp. Utvärdering av områden med hjälp av Swecos koncept samt beslut av pilotområde. c) Intressentanalys Målgrupper: Tjänstemän, organisationer och lokalföreningar, kommunala verksamheter inom skola, äldrevård, idrottsförening osv. Metoder: Fokusgrupper, möten, arbetsgrupper eller intervjuer. Specificera betydelsefulla samhällsvärden och ekosystemtjänster tillsammans med berörda aktörer. STEG 2: Identifiera och komplettera de mest relevanta ekosystemtjänsterna i det aktuella sammanhanget. a) Identifiera de mest relevanta ekosystemtjänsterna tillsammans med Sweco, delar av referensgruppen, Stockholm Resilience Centre (SRC) i form av ½-dags workshop. b) Analysera vilka nya inventeringar som krävs. c) Komplettera befintliga inventeringar samt digitalisera dessa. Anpassa, strukturera befintligt digitalt data. Lista vad som behövs samt resurser för dessa för att få tillräckligt kvalitet för analys. Metoder: Lista från Millennium Ecosystem Assessment som ger uppslag till olika ekosystemtjänster som kan vara aktuell. 4

6 STEG 3: Definiera passande metoder samt dataanalys. a) Val av metod. Analysera vilka metoder enligt nedan som passar projektet. Tänkbara metoder för monetär miljövärdering av ekosystemtjänster Tänkbara metoder för icke-monetär miljövärdering av ekosystemtjänster: Tänkbara metoder för rumslig identifiering av ekosystemtjänster: b) Val av dataanalysverktyg, tekniska resurser/programverktyg (raster-gis, MCE mm) för att kunna utföra analysmetoderna. STEG 4: Uppskatta och värdera tillstånd i ekosystemtjänsterna. Detta utförs med hjälp av de metoder och verktyg som utvalts i steg 3. Här används dels valda ramverk för att beskriva värdet av ekosystemtjänsterna, dels metoder för att mäta förändringar i dem. Exempelvis poängsättningar, monetär värdering eller viktning. STEG 5: Jämför de olika handlingsalternativen baserat på inventeringen och värderingen av ekosystemtjänsterna. Uppskatta effekterna för olika handlingsalternativ för berörda aktörer. ½ -dags workshop: De olika handlingsalternativen utvärderas med hjälp av berörda aktörer, intressenter och politiker men även kommunala tjänstemän och forskningsföreträdare. I detta steg vägs även olika kommunalpolitiska åtgärder emot varandra. Vidare görs också riskoch känslighetsanalyser för varje alternativ, exempelvis en konventionell SWOT-analys, för att bland annat ta ställning till vad som sker om någon information som använts i analysen ändras. Tänkbara metoder: Samhällsekonomisk konsekvensanalys Kostnadseffektivitetsanalys eller multikriterieanalys (MCE). SWOT STEG 6: Projektutvärdering, uppföljning och vidareutveckling. a) Utvärdera projektarbetet. b) Analysera hur verktyget kan utvecklas vidare för att kunna användas i den löpande kommunala verksamheten. 5

7 5 Tidplan aktiviteter samt resurser 2013 När? Aktiviteter Resurser timmar STEG 1: Specificera pilotområde samt ekosystemtjänster tillsammans med samtliga berörda aktörer. jan Styrgruppsmöte jan Omvärldsanalys, litteratursökning, seminarier mm. Projektgrupp 37 feb Beslut om pilotområde samt avgränsningar. Workshop. Projektgrupp 28 Resursgrupp 30 Sweco 20 mars - Intressentanalys inbjudan till möten samt enkäter Projektgrupp 40 april marsapril Styrgruppsmöte och därefter nämndinformation STEG 2: Identifiera och komplettera de mest relevanta ekosystemtjänsterna i det aktuella sammanhanget. maj Identifiera de mest relevanta ekosystemtjänsterna ½-dags workshop. Projektgrupp 16 Resursgrupp 24 Sweco 4 Forskning (SRC) juni Analysera vilka nya inventeringar som krävs. Projektgrupp 16 juni juli - okt Styrgruppsmöte Komplettera befintliga inventeringar samt digitalisera dessa. Anpassa, strukturera befintligt digitalt data. Sweco 4 Projektgrupp 35 GIS 75 Sweco 60 STEG 3: Definiera passande metoder samt data-analysverktyg. nov - dec Analysera vilka metoder som passar projektet. Projektgrupp 50 Sweco 90 Forskning dec Styrgruppsmöte 2014 jan mars Val av tekniska resurser/programverktyg (raster-gis, MCE mm) för att kunna utföra analysmetoderna. Projektgrupp 55 Resursgrupp 24 GIS 40 Sweco 30 Forskning mars Styrgruppsmöte STEG 4: Inventera, uppskatta och värdera tillstånd i ekosystemtjänsterna. april - juni Med hjälp av verktyg som valts ut i steg 3. Exempelvis poängsättningar, monetär värdering och viktning. Projektgrupp 65 Sweco 80 tim 6

8 Test av olika handlingsalternativ och scenarier. Förslagen analyseras sedan vidare och följs upp. ½-dags workshop samt risk- och känslighetsanalyser för varje alternativ. Projektgrupp 60 Resursgrupp 24 Sweco 60 Forskning sept Styrgruppsmöte STEG 6: Projektutvärdering, uppföljning och vidareutveckling. okt Utvärdera projektarbetet Styrgrupp Projektgrupp 20 nov Analysera hur verktyget kan utvecklas vidare för att kunna användas i den löpande kommunala verksamheten. Styrgrupp Projektgrupp 10 Resursgrupp 12 nov Nämndinformation 6 Budget Budget t kr GISsupport STEG 5: Jämför de olika handlingsalternativen och uppskatta åtgärdernas effekter på berörda aktörer. augsept Projektgrupp Konsult Sweco Resursgrupper TOT Intäkter Miljödep MSN TN Sweco Tot intäkter Utgifter Steg Steg Steg Steg Steg Steg Projektledning 60 Tot utgifter Ack budget 7

9 Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 8

Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering. Ekotjänster i Nacka

Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering. Ekotjänster i Nacka Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering Ekotjänster i Nacka Innehåll 1 Bakgrund... 5 1.1 Syfte och mål... 6 1.2 Begränsningar och avgränsningar... 6 2 Ekosystemtjänster...

Läs mer

Projektplan 2010-2014 (preliminär)

Projektplan 2010-2014 (preliminär) 1 (22) Bilaga 1. Coco Dedering/Projektplan beslutad av styrgrupp 2010-06-09, kompletterad och reviderad 2011-11-28 Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Om ekosystemtjänster

Om ekosystemtjänster Om ekosystemtjänster Bild 1 Theresa Weber-Qvarfort 2014 Vi tar Gotland längre - i dialog och med helhetssyn Vad är Ekosystemtjänster? Försörjande - Icke materiella tjänster som rekreation, estetiska och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-31 KS-2014/955.809 1 (5) HANDLÄGGARE KatarinaPersson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster

Läs mer

Guide för värdering av ekosystemtjänster

Guide för värdering av ekosystemtjänster Guide för värdering av ekosystemtjänster RAPPORT 6690 AUGUSTI 2015 Guide för värdering av ekosystemtjänster Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Klimatanpassning FoU. Deltagare. Måluppfyllelse. Bakgrund. Samarbete med Climatools. Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd

Klimatanpassning FoU. Deltagare. Måluppfyllelse. Bakgrund. Samarbete med Climatools. Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd Klimatanpassning FoU Deltagare Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd Biträdande projektledare: Susanna Bruzell, Energi & Miljö Syd Robin Svensén, Stadsutveckling Cecilia Sandström, Brand & Risk

Läs mer

FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE

FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE Sustainability Science for Biosphere Stewardship FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE Dokumentation från konferensen 7 november 2014 1 En dag för

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Varia 635. Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land

Varia 635. Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Hållbar utveckling av kustområden Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land Varia 635 Bengt Rydell Ramona Bergman Peggy Lerman LINKÖPING

Läs mer

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Rapport Nr 2014 13 Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar Karin Carlsson Erik Kärrman Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Ekosystemtjänster på Swedavias flygplatsfastigheter - En ekosystemtjänstbedömning av Stockholm/Arlanda Airport

Ekosystemtjänster på Swedavias flygplatsfastigheter - En ekosystemtjänstbedömning av Stockholm/Arlanda Airport Ekosystemtjänster på Swedavias flygplatsfastigheter - En ekosystemtjänstbedömning av Stockholm/Arlanda Airport Sammy Albery Hellqvist Uppsats för avläggande av masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Metod och projekterfarenheter

Metod och projekterfarenheter Miljöprojektet Sverige år 2021 RAPPORT 5276 MAJ 2003 Anita Linell och Kerstin Eriksson Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

MatchningsArena Timrå

MatchningsArena Timrå Utvärdering av sociala investeringar MatchningsArena Timrå Ett samhällsekonomiskt perspektiv - med utgångspunkt från typfall 2012-05-10 payoff AB kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Gunilla Grudevall-Steen, ordf (FP) Eva Närvä-Eickenrodt (M) 217-231

Gunilla Grudevall-Steen, ordf (FP) Eva Närvä-Eickenrodt (M) 217-231 1 (32) Plats och tid Nacka stadshus Kl 16.00 17.45 BESLUTANDE Gunilla Grudevall-Steen, ordf (FP) Eva Närvä-Eickenrodt (M) 217-231 Per Chrisander (MP) Anders Bruhn (M) Bo Bergkvist (M) Karin Zelmerlööw

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg Hållbarhetsanalys en vägledning Titel Hållbarhetsanalys - en vägledning Title Sustainability analysis - a guide Rapportnr/Report no Rapporttyp

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg 2013-01-24 1 (7) PM Annika Londono Nacka kommun Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg Sammanfattning Under 2011 genomfördes översynen Utveckling utan gränser av Nacka kommuns övriga

Läs mer