ÅRSBOKSLUT per VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa"

Transkript

1 ÅRSBOKSLUT per VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa

2 (17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av det gångna året Mål och uppdrag Patientsäkerhetsarbetet Medarbetare Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Tydligt och resultatinriktat ledarskap Hälsofrämjande arbetsplats Personal och kompetensförsörjning Vårdproduktion Ekonomi Resultaträkning Hållbar utveckling Klimateffektivitet Resurseffektivt Hälsofrämjande... 10

3 (17) 1 Sammanfattning av det gångna året Habiliteringens avtal omfattade många risker. Avtal täckte inte förväntade kostnadsökningar varför besparingar om 4% lades ut på enheternas personalbudgetar. Kravet på antal besök för att nå upp till total ersättning ökade.. Det innebar att stort fokus måste läggas vid noggrann uppföljning, analys av arbetsprocesserna och nya arbetssätt. Under året har verksamheterna vid Norrtulls sjukhus tvingats flytta då fastigheten försåldes. Resultatet visar nu ett underskott på 1 mkr, vilket vi bedömer som ett bra resultat med hänsyn till att merkostnaderna för dessa flyttar inte fanns budgeterade. Den stora tillströmningen av personer med Aspergers syndrom har fortsatt. Under 2013 ökade antalet nya barn till Aspergercenter med 45%. Under hösten infördes ett intagningsstopp för nya remisser till Autismcenter för små barn. De nydiagnostiserade barnen fick i stället insatser på habiliteringscentren för barn/ungdom. En utveckling av nya arbetssätt har påbörjats för att bättre kunna tillgodose brukarnas behov/önskemål, t ex insatser via webben (internethabilitering) och mera öppna verksamheter. Under året har verksamheten StoCKK tillkommit genom sammanslagning av verksamheter inom Länscentret. Sedan 2011 har ett arbete med att ta fram habiliteringsprogram för sex funktionsnedsättningsgrupper pågått. Under året har prioriteringar enligt den nationella modellen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård genomförs. Arbetet har bedrivits i projektform med stor delaktighet bland medarbetarna. Programmen kommer ha stor påverkan av den framtida inriktningen av organisation och arbetsätt inom habiliteringen i framtiden. Arbetet fortsätter 2014 med plan för implementering, kompetensförsörjningsplanering och översyn av organisation. 2 Mål och uppdrag Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med ca 700 medarbetare. Verksamheten har habiliteringscenter och habiliteringsteam i länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boende, informations- och kunskapscenter samt förmedling av tolk till personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning. Habilitering & Hälsa arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och att göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. Råd, stöd och behandling erbjuds till barn, ungdomar och vuxna och stöd erbjuds även till närstående. Det är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov Habilitering Överenskommelsen om ersättning och uppdrag för habiliteringsverksamheten innebar en uppräkning om 2%. Därutöver gav avtalet 3,8 mnkr för att utföra kompletterande begåvningsnivåbedömningar av förskolebarn med autism/autismliknande tillstånd samt en

4 (17) allmän förstärkning för att erbjuda behandling till fler brukare med neuropsykiatrisk diagnos. Ersättningen fördelas med 54% rörlig ersättning inkl. 3,5% målrelaterad och 46% fast. Om alla ersättningar föll ut skulle ersättningen uppgå till 406,8 mnkr. Under 2013 erhöll Habilitering & Hälsa ett tilläggsavtal om 3 mnkr av statsbidrag för att erbjuda behandling inom 30 dagar till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos samt 1 mnkr för att förskriva tunga täcken för denna målgrupp. Avtalet innehöll en förväntad volym om minst besök samt 3000 besök med anledning av statsbidrag till minst brukare. Volymen innebar en stor ökning (2,9%) vilket har inneburit att stort fokus har lagts vid noggrann uppföljning samt analys och utveckling av arbetsprocesserna. Tolkförmedling. Avtalet om ersättning och uppdrag för tolkverksamheten avseende uppgick till 51 mnkr inkl. statsbidrag samt 1 mnkr om målrelaterad ersättning. VUB-teamet (vuxna personer med utvecklingsstörning och grava beteendestörningar) VUB-avtalet, som löper , innebar ett fortsatt partnerskap med Norra Stockholms psykiatri och omfattar 1,5 mkr. Safiren En särskild överenskommelse görs kring varje barn som bor på Safiren med respektive placerande kommun. Vårdguiden Avtal fanns med Vårdguiden kring arbetet med att besvara frågor om funktionshinder. 3 Patientsäkerhetsarbetet Organisation av patientsäkerhetsarbete Verksamhetscheferna ansvarar för att det finns rutiner för avvikelsehantering och att dessa är kända och följs i verksamheten. Habilitering och Hälsa har två patientsäkerhetssamordnare som stöd i patientsäkerhetsarbetet. De följer utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet, informerar fortlöpande ledning samt utvärderar patientsäkerhetsarbetet. Verksamheten har 23 lokala patientsäkerhetsombud som har utbildats inom Habilitering & Hälsa. Deras uppgift är att stödja de lokala enheterna i sitt patientsäkerhetsarbete, att initiera händelseanalyser vid allvarliga avvikelser och att stödja medarbetare att rapportera avvikelser och risker. Avvikelserapportering Avvikelser rapporteras i HändelseVis och rapporteras till närmaste chef för handläggning och

5 (17) åtgärder. Verksamhetscheferna avgör vilka avvikelser som ska vidarebefordras till chefläkare för bedömning och eventuell Lex Maria-anmälan. Två gånger per år sammanställer patientsäkerhetssamordnare statistik över rapporterade avvikelser i HändelseVis. Dessa presenteras för ledningsgruppen och publiceras på Habilitering och Hälsas Intranät. Under 2013 har Habilitering och Hälsa rapporterat in 312 vårdavvikelser varav 118 risker, 148 tillbud och 46 negativa händelser. Avvikelser beträffande brister i vårddokumentation och informationsöverföring dominerar, därefter kommer bristande tillgänglighet, patientolycksfall och bristande vård. Patientsäkerhetsarbete Under året har två patientsäkerhetsombudsträffar anordnats. Träffarna har fokuserat på riskrond, riskinventering och inrapporterade avvikelser. Praktisk genomgång av SLSO s materiel angående riskrond Ett effektivt sätt att genomföra riskrond har genomförts. Under våren 2013 erbjöds en kurs för chefer om HändelseVis vilken tyvärr ställdes in på grund av för få anmälda. Arbete med ett förslag till rutin för återrapportering och lärande kring avvikelser i organisationen har påbörjats. 4 Medarbetare 4.1 Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Resultatet i medarbetarenkäten vad gäller medarbetarindex är mycket bra ( 79). Vårt mål har varit att alla enheter ska nå upp till 70. Utfallet blev 92%. Utfallet vad gäller frågorna om företagskulturen är däremot sämre. Vårt mål var att 72% av medarbetarna skulle svara jag kan utan förbehåll rekommendera att arbeta inom H&H. Resultatet blev 65. Under hösten besökte habiliteringschef och resp. verksamhetschef 15 enheter för att diskutera vad som kan förbättras och en åtgärdsplan togs därefter fram. Den innehåller: Förbättrad kommunikation mellan ledning och medarbetare förbättra information på Habnet om ledningsgruppens arbete verksamhetsbesök en gång/år där ledningen besöker enheterna för uppföljning och diskussion med medarbetarna Ökad information om avtalsprocessen och kontakten med beställarna. Vårdadministrationen Arbeta långsiktigt för att minska vårdadministrationen Åtgärder som förenklar dokumentation och registreringar Nya rutiner införs fyra gånger/år.

6 (17) Utveckla funktionen med Take-Care-ombud. Arbete med kvalitetsmått 4.2 Tydligt och resultatinriktat ledarskap Resultatet i medarbetarenkäten vad gäller ledarskap är mycket bra ( 79). Vårt mål har varit att alla enheter ska nå upp till 65. Utfallet blev 94%. 4.3 Hälsofrämjande arbetsplats Sjukfrånvaron har sjunkit sedan 2012 (15,3 dagar jfr med 16,3). Andel medarbetare med låg sjukfrånvaro är 79% ( 0-14 dagar). 68% av medarbetare nyttjar friskvårdsbidraget. Stressen är däremot hög, framför allt bland arbetsterapeuter och logopeder. Åtgärdsplaner har vidtagits. Under hösten anordnades en Arbetsmiljödag för chefer och skyddsombud på temat stress. Under året har en arbetstidskartläggning genomförts. Syftet har varit att öka förståelsen över hur arbetstiden används. Resultatet visar att parametrarna indirekt och direkt brukararbete är 61 %, vilket är en minskning jämfört med 2010 då siffran låg på 63 %. - Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar/anställd och 12-månadersperiod SJUK- 1/ / /1-31/ FRÅNVARO Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män 1-14 dagar 5,3 5,3 5,0 5,3 5,4 4, dagar 2,5 2,6 0,8 2,3 2,5 0,3 mer än 90 dagar 7,5 7,6 6,9 8,5 8,7 5,7 TOTALT 15,3 15,5 12,7 16,2 16,6 10,4 Under året har 41 arbetsskador anmälts, varav 2 avsåg hot och våld.

7 (17) 4.4 Personal och kompetensförsörjning Antalet årsarbetare är 691. Under året har vi tagit emot 88 studenter: 9 psykologer 3 leg. psykoterapeuter 77 sjukgymnaster 32 logopeder (varav 4 från andra län) 17 arbetsterapeuter 1 socionom Dessutom har vi tagit emot PTP-kandidater för sammanlagt 36 månader Antalet medarbetare med handledarutbildning är xx. 5 Vårdproduktion Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Habilitering & Hälsa Antal % 2012 Antal brukare % Antal besök % Verksamhetstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Tolkverksamhet (teckentolk) Antal % 2012 Beställda - Antal uppdrag % Habilitering & Hälsas produktionsvolym för huvudavtalet inklusive tilläggsavtalet för 2013 blev 2 % högre än budget och 8 % jämfört med förra året. Tillströmningen av nya brukare bl.a. inom Autism för små barn har varit stor under året. Pga. av det stora trycket blev Habilitering & Hälsa tvungen att införa intagningsstopp under hösten som en tillfällig och nödvändig lösning för den ohållbara situationen för såväl berörda familjer som behandlare. Även Tolkcentralen har utfört ca 550 tolkuppdrag fler än vad som var budgeterat. Vi har gott och väl klarat vår produktion, vilket betyder att vi är väl rustade inför 2014, då kravet på ytterligare volymökning ökar. Alla enheter klarar dock inte sina prestationskrav, vilket innebär fortsatt fokus på noggrann uppföljning även kommande år. Förbättringsarbete behövs när det gäller utvärdering av habiliteringsplaner och när det gäller indikatorn i hög grad ha möjlighet att påverka habiliteringsplaner.

8 (17) Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är ett informationscenter öppet för alla intresserade med rådgivning, bibliotek, utbildningar och arrangemang. Under 2013 har följande aktiviteter genomförts: Rådgivningen, besvarade telefonsamtal och mejl: 4021 Besök i biblioteket: 1898 Antal kurser för endast närstående: 70 Antal kurser för både yrkesverksamma och närstående: 14 Antal kurser för endast yrkesverksamma: 5 Antal deltagare närståendeutbildning: 1356 Antal deltagare i utbildning för yrkesverksamma: 1273 Antal helt öppna arrangemang: 10 Antal deltagare i helt öppna arrangemang: 1690 Antalet besök på våra externa webbplatser: Ekonomi Under året har HC Södermalm bytt lokaler och ändrat namn till HC Söderstaden. HC Norrtull, Döv/dövblindteamet, Tolkcentralen och Tittut har tvingats flytta från fina lokaler på Norrtulls sjukhus pga. att Locum försålt fastigheten. Alla dessa omflyttningar har, trots viss kompensation från Locum, medfört stora kostnader och prestationsbortfall.

9 (17) 6.1 Resultaträkning Resultaträkning 2013 RESULTATRÄKNING (Tkr) Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse (per frangogrupp) utfall mot budget VERKSAMHETETNS INTÄKTER Patientavgifter Såld hälso- och sjukvård 1) Utskrivningsklara patienter 0 0 Utomlänsintäkter Övrig såld hälso- och sjukvård FOUU-bidrag Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förändring av semesterskuld Personalkostnader Köpta primärtjänster Verksamhetsanknutna tjänster Läkemedel Material och varor Hyreskostnader IT-tjänster Kostnader inhyrd personal Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultat i % av intäkterna -0,2% -0,3% 0,0% 8,3% -316,0% Resultatsenhetens rörelseintäkter uppgår till 482 mkr. Anledningen till att posten övriga intäkter avviker positivt från budget är tolkcentralens ackumulerade överskott från statsbidrag på 1,7 mkr som fördes tillbaka till resultatet under året. Avvikelsen omfattar även sålda tolktjänster till andra landsting och myndigheter, som å andra sidan har medfört en kostnad för Tolkcentralen. Habiltering & Hälsa klarade inte alla sina kvalitetsindikatorer och fick betala tillbaka 2 mkr av den målrelaterade ersättningen. Förseningen av resultatet för patientenkäten har också varit en osäkerhetsfaktor som påverkat intäktdelen negativt. Av den anledningen bokfördes bara halva ersättningen upplupet mot resultatet på slutet av året.

10 (17) Totalt uppgick personalkostnaderna till 328 mkr, vilket är en ökad kostnad med 2,1 mkr jämfört med budget. I avvikelsen ingår 1,4 mkr i form av avgångsvederlag samt friskvårdsersättningen som inte var budgeterad. Den främsta orsaken till att Habilitering & Hälsa gjorde ett minus resultat på 1 mkr är att osäkerheten kring den målrelaterade ersättningen har varit oerhört stor. Några av de parametrar som ingår i den målrelaterade ersättningen är kopplade direkt till patientenkäten och går inte att råda över korsiktigt. Förändringen mellan åren 2013 och 2012 beror huvudsakligen på ett ökat verksamhetsbidrag samt ökade verksamhetskostnader. 7 Hållbar utveckling Klimateffektivitet Målet har varit att öka mängden förnyelsebart bränsle i fordons-parken och att minska användandet av privata bilar i tjänsten. Antal leasingbilar: Bilgasbil 1 1 Etanolbil Miljökl dieselbil 14 7 Miljökl bensinbil 2 6 Totalt Förbrukning förnybart bränsle Mil En enhet har anslutet sig till bil pool i stället för att leasa en ny bil. För enheterna på Rosenlund finns sedan tidigare två bilpoolsbilar. 7.1 Resurseffektivt Målet är att minska antalet utskrifter genom att använda brevlådefunktion/säker utskrift på nätverksskrivare så mycket som möjligt samt att dataskärmar, högtalare och lokal skrivare ska stängas vid dagens slut. Antalet enheter som har brevlådefunktion är ca 50 %. Antalet stängda dataskärmar mm är ca 87 %. 7.2 Hälsofrämjande Målet är att alltid köpa in ekologiskt kaffe och ekologisk mjölk. Resultatet under 2013 är en viss ökning av dessa inköp.

11 (17) Resultatenhetschef: Carina Hjelm Bilagor Styrkort 2013 med måluppfyllelse 2013 Verksamhetsplan 2013 med resultat 2013

12 (17) Styrkort 2013 för Habilitering & Hälsa Perspektiv Strategiska Mål SLSO Strategiska Mål RE Vi mäter RE Årets mål RE Nuläge RE, Mätmetod RE Måluppfyllelse Patient/ Befolkning 1. Hög patientupplevd tillgänglighet God tillgänglighet och begriplig information Andel brukare som anser att de har fått komma på besök enligt vårdgarantin 90% 87% Patientenkäten 88% Andel brukare som anser att de fått tillräcklig information om sin funktionsnedsättning ökar 58% 57% Patientenkäten 68% Andel närstående som deltagit i kurser om specificerade funktionsnedsättningar och bedömt att kunskapen har ökat i hög grad 60% saknas Egen enkät 70% 2. Trygg och delaktig patient Hög brukarupplevd vårdkvalité och gott bemötande Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats 70% 70% Patientenkäten 76%

13 (17) Andel brukare som utan förbehåll kan rekommendera mottagningen till andra 80% 79% Patientenkäten 86% 3. Jämställd och jämlik vård Vårt utbud av insatser ska vara neutralt ur genusperspektiv Skillnaden mellan mäns och kvinnors uppfattning om de fått tillräcklig information om funktionsnedsättningen Max 2% skillnad Saknas Patientenkäten Utgår Medarbetare 1. Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Alla enheter ska uppnå minst 70 i medarbetarindex Andel medarbetare som svarar "jag kan utan förbehåll rekommendera att arbeta inom H&H" 100% 92% med spridning 91%- 71% Medarbetarenkäten Medarbetarenkäten 92% 65% 2. Tydligt och resultat-inriktat ledarskap Ledarskapsindexet Alla enheter ska nå upp till minst % 90% med en spridning på 95% - 67% Medarbetarenkäten 94% Index för kund o resultatorienterat ledarskap Alla enheter ska nå upp till minst % 95% med spridning Medarbetar enkäten Utgår 3. Hälsofrämjande arbetsplats Korttidssjukfrånvaron minskar med 1 dag 4,2 5,2 PA-system

14 (17) Sjukfrånvaron minska med 1 dag 15,3 16,3 dag PA-system 15,3 Alla enheter ska nå upp till minst 60 i stressindex 100% 25 enheter av 37 med spridning Medarbetarenkä ten 91% Hälso- och stressindex ska öka med 1,0 77,6 76,6 Medarbetarenkä ten 76 Process/ Utveckling 1. Vården skall vara säker Säkra och tillgängliga insatser med goda resultat Andel brukare som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan Andel utvärderade habiliteringsplaner Alla enheter över 87% Saknas Utdatarapport 91% 75% Saknas Utdatarapport 71% Andel brukare som bedömt att man i hög grad har haft möjlighet att påverka habiliteringsplanen 70% 69% Egen enkät 66% Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats 70% 70% Patientenkäten 76% Antal rapporterade risker, tillbud och negativa händelser Ska öka 2011:131 rapporterade händelser Ledningens genomgång 312 rapporter

15 (17) Vården skall uppvisa goda resultat 3. God tillgänglighet 4. Samordnade vårdprocesser Hållbar utveckling Samverkan och samarbete på brukarens villkor Öka antalet avvikelser i miljöarbetet 2. Ekonomi i balans Alla enheter ska uppfylla sin prestationskrav Andel brukare med angiven funktionsnedsättning Andel brukare som bedömt att målen i habiliteringsplanen uppfylls i hög grad Första besöket ska erbjudan inom 30 dagar Andel brukare med flerfunktionsnedsättning som har en samordnad plan med andra aktörer Alla enheter ska göra en avvikelserapport Uteblivna besök minskar 90% Saknas Utdatarapport 93% 70% 69% Egen enkät 52% 100% saknas Utdatarapport 44% 30% saknas Utdatarapport 44% 100% Sep 2012 klarade 16 enheter av 37 Ingen enhet över 10% 12% för hela H&H Spridning mellan lägsta och högsta Månadsuppfölj ning Månadsuppfölj ning 40% 11%

16 (17) Aktiviteter under 2013 Habilitering & Hälsa Perspektiv Fokus 2013 för H%H Så här gick det 2013 Patient/ Befolkning Fortsatt arbete med information till allmänheten om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser genom utveckling av verksamheterna som är öppna för alla i befolkningen mm Forum Funktionshinders samarbete med länets kommuner (projekt Crpe) och försäkringskassan + AF (projekt Consension) kring utbildning av yrkesverksamma fortsatt. StoCKK (Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd) bildas genom sammanslagning av länscenterverksamheter Följa inflödet och utveckla insatser till målgruppen. Internetbaserad habilitering Antalet nya personer med AST fortsätter att öka. Under året har antalet nya barn vid Aspergercenter ökat med 45 %. På grund av den stora tillströmningen har Autismcenter för små barn haft intagningsstopp under hösten och nya remisser har tagits emot på HC för barn. Utveckling av webbaserade insatser pågår. Webbaserade kursen Koll på Asperger klar och läggs i plattformen Ping Pong. Samverkan i SLSO kring nationell plattform Horisontell granskning av prioriteringar mellan målgrupper genomförs i samband med habiliteringsprogramsarbetet. Erbjuda 18-åringar möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och samtal om eventuella åtgärder för att förbättra hälsan Utveckla insatserna inom området kommunikation och kognitivt stöd genom att tillskapa bl. a ett center Genomförd Påbörjats men kvarstår som fokusområde Genomförd

17 (17) Medarbetare Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron Temadag kring hälsofrämjande åtgärder genomförd med chefer och skyddsombud Nytt hälso- och stressindex följs i medarbetarenkäten Gick inte att genomföra i medarbetarenkäten 2013 Process/ Utveckling Varje enhet redovisar hälsobokslut Arbetet med habiliteringsprogram slutförs och implementering påbörjas. Satsning på modell för evidensbaserat arbetssätt. Ingår i verksamhetsberättelserna Prioriteringar genomförda. Förvaltningsorganisation för fortsatt arbete med programmen sjösatt. Fortsatt arbete under 2014 Samtliga brukare ska erbjudas att svara på nationell enkät Samlad utvärdering av habiliteringsplaner. Rutiner för samordnande planer diskuteras med våra vårdgrannar Gemensamma riskronder för miljö-arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbetet. Rutin för klagomålshanteringen Rutiner för implementering av insatser till barn som anhöriga FOUU-enhetens uppdra och bemanning Fortfarande för låg svarsfrekvens Stort fokus har varit diskussion om SIP (Samordnad individuell plan) Arbete påbörjats Klar Klar Påbörjad men arbete fortsätter Alla enheter använder Lean som förbättringsverktyg Arbete med att analysera arbetsprocesser pågår på alla enheter. Vissa enheter arbetar med Lean. Ekonomi Skillnaderna i produktionstal mellan enheterna analyseras Pågår Fortsatt satsning på uteblivna besök Öka produktionen för att få ekonomi i balans Arbetstidskartläggning genomförs Satsningen givit resultat Klarat målet Genomförd

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO 13-380 2013-02-12 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014

Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 GEMENSAMMA STRATEGISKA MÅL FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE (SLSO) Patientens fokus Allas lika värde Arbetsglädje Verksamhetsplan

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till personer med

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE 1 Januari 2012 3. Verksamhetsplan Hedgårdens gruppboende Hedgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Landstinget i Kalmar län. Granskning av avvikelsehanteringen. Revisionsrapport. KPMG AB 16 mars 2012 Antal sidor: 16 Antal bilagor: 1

Landstinget i Kalmar län. Granskning av avvikelsehanteringen. Revisionsrapport. KPMG AB 16 mars 2012 Antal sidor: 16 Antal bilagor: 1 Revisionsrapport KPMG AB 16 mars 2012 Antal sidor: 16 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Bakgrund och syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Projektorganisation

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer