ÅRSBOKSLUT per VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa"

Transkript

1 ÅRSBOKSLUT per VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa

2 (17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av det gångna året Mål och uppdrag Patientsäkerhetsarbetet Medarbetare Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Tydligt och resultatinriktat ledarskap Hälsofrämjande arbetsplats Personal och kompetensförsörjning Vårdproduktion Ekonomi Resultaträkning Hållbar utveckling Klimateffektivitet Resurseffektivt Hälsofrämjande... 10

3 (17) 1 Sammanfattning av det gångna året Habiliteringens avtal omfattade många risker. Avtal täckte inte förväntade kostnadsökningar varför besparingar om 4% lades ut på enheternas personalbudgetar. Kravet på antal besök för att nå upp till total ersättning ökade.. Det innebar att stort fokus måste läggas vid noggrann uppföljning, analys av arbetsprocesserna och nya arbetssätt. Under året har verksamheterna vid Norrtulls sjukhus tvingats flytta då fastigheten försåldes. Resultatet visar nu ett underskott på 1 mkr, vilket vi bedömer som ett bra resultat med hänsyn till att merkostnaderna för dessa flyttar inte fanns budgeterade. Den stora tillströmningen av personer med Aspergers syndrom har fortsatt. Under 2013 ökade antalet nya barn till Aspergercenter med 45%. Under hösten infördes ett intagningsstopp för nya remisser till Autismcenter för små barn. De nydiagnostiserade barnen fick i stället insatser på habiliteringscentren för barn/ungdom. En utveckling av nya arbetssätt har påbörjats för att bättre kunna tillgodose brukarnas behov/önskemål, t ex insatser via webben (internethabilitering) och mera öppna verksamheter. Under året har verksamheten StoCKK tillkommit genom sammanslagning av verksamheter inom Länscentret. Sedan 2011 har ett arbete med att ta fram habiliteringsprogram för sex funktionsnedsättningsgrupper pågått. Under året har prioriteringar enligt den nationella modellen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård genomförs. Arbetet har bedrivits i projektform med stor delaktighet bland medarbetarna. Programmen kommer ha stor påverkan av den framtida inriktningen av organisation och arbetsätt inom habiliteringen i framtiden. Arbetet fortsätter 2014 med plan för implementering, kompetensförsörjningsplanering och översyn av organisation. 2 Mål och uppdrag Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med ca 700 medarbetare. Verksamheten har habiliteringscenter och habiliteringsteam i länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boende, informations- och kunskapscenter samt förmedling av tolk till personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning. Habilitering & Hälsa arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och att göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. Råd, stöd och behandling erbjuds till barn, ungdomar och vuxna och stöd erbjuds även till närstående. Det är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov Habilitering Överenskommelsen om ersättning och uppdrag för habiliteringsverksamheten innebar en uppräkning om 2%. Därutöver gav avtalet 3,8 mnkr för att utföra kompletterande begåvningsnivåbedömningar av förskolebarn med autism/autismliknande tillstånd samt en

4 (17) allmän förstärkning för att erbjuda behandling till fler brukare med neuropsykiatrisk diagnos. Ersättningen fördelas med 54% rörlig ersättning inkl. 3,5% målrelaterad och 46% fast. Om alla ersättningar föll ut skulle ersättningen uppgå till 406,8 mnkr. Under 2013 erhöll Habilitering & Hälsa ett tilläggsavtal om 3 mnkr av statsbidrag för att erbjuda behandling inom 30 dagar till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos samt 1 mnkr för att förskriva tunga täcken för denna målgrupp. Avtalet innehöll en förväntad volym om minst besök samt 3000 besök med anledning av statsbidrag till minst brukare. Volymen innebar en stor ökning (2,9%) vilket har inneburit att stort fokus har lagts vid noggrann uppföljning samt analys och utveckling av arbetsprocesserna. Tolkförmedling. Avtalet om ersättning och uppdrag för tolkverksamheten avseende uppgick till 51 mnkr inkl. statsbidrag samt 1 mnkr om målrelaterad ersättning. VUB-teamet (vuxna personer med utvecklingsstörning och grava beteendestörningar) VUB-avtalet, som löper , innebar ett fortsatt partnerskap med Norra Stockholms psykiatri och omfattar 1,5 mkr. Safiren En särskild överenskommelse görs kring varje barn som bor på Safiren med respektive placerande kommun. Vårdguiden Avtal fanns med Vårdguiden kring arbetet med att besvara frågor om funktionshinder. 3 Patientsäkerhetsarbetet Organisation av patientsäkerhetsarbete Verksamhetscheferna ansvarar för att det finns rutiner för avvikelsehantering och att dessa är kända och följs i verksamheten. Habilitering och Hälsa har två patientsäkerhetssamordnare som stöd i patientsäkerhetsarbetet. De följer utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet, informerar fortlöpande ledning samt utvärderar patientsäkerhetsarbetet. Verksamheten har 23 lokala patientsäkerhetsombud som har utbildats inom Habilitering & Hälsa. Deras uppgift är att stödja de lokala enheterna i sitt patientsäkerhetsarbete, att initiera händelseanalyser vid allvarliga avvikelser och att stödja medarbetare att rapportera avvikelser och risker. Avvikelserapportering Avvikelser rapporteras i HändelseVis och rapporteras till närmaste chef för handläggning och

5 (17) åtgärder. Verksamhetscheferna avgör vilka avvikelser som ska vidarebefordras till chefläkare för bedömning och eventuell Lex Maria-anmälan. Två gånger per år sammanställer patientsäkerhetssamordnare statistik över rapporterade avvikelser i HändelseVis. Dessa presenteras för ledningsgruppen och publiceras på Habilitering och Hälsas Intranät. Under 2013 har Habilitering och Hälsa rapporterat in 312 vårdavvikelser varav 118 risker, 148 tillbud och 46 negativa händelser. Avvikelser beträffande brister i vårddokumentation och informationsöverföring dominerar, därefter kommer bristande tillgänglighet, patientolycksfall och bristande vård. Patientsäkerhetsarbete Under året har två patientsäkerhetsombudsträffar anordnats. Träffarna har fokuserat på riskrond, riskinventering och inrapporterade avvikelser. Praktisk genomgång av SLSO s materiel angående riskrond Ett effektivt sätt att genomföra riskrond har genomförts. Under våren 2013 erbjöds en kurs för chefer om HändelseVis vilken tyvärr ställdes in på grund av för få anmälda. Arbete med ett förslag till rutin för återrapportering och lärande kring avvikelser i organisationen har påbörjats. 4 Medarbetare 4.1 Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Resultatet i medarbetarenkäten vad gäller medarbetarindex är mycket bra ( 79). Vårt mål har varit att alla enheter ska nå upp till 70. Utfallet blev 92%. Utfallet vad gäller frågorna om företagskulturen är däremot sämre. Vårt mål var att 72% av medarbetarna skulle svara jag kan utan förbehåll rekommendera att arbeta inom H&H. Resultatet blev 65. Under hösten besökte habiliteringschef och resp. verksamhetschef 15 enheter för att diskutera vad som kan förbättras och en åtgärdsplan togs därefter fram. Den innehåller: Förbättrad kommunikation mellan ledning och medarbetare förbättra information på Habnet om ledningsgruppens arbete verksamhetsbesök en gång/år där ledningen besöker enheterna för uppföljning och diskussion med medarbetarna Ökad information om avtalsprocessen och kontakten med beställarna. Vårdadministrationen Arbeta långsiktigt för att minska vårdadministrationen Åtgärder som förenklar dokumentation och registreringar Nya rutiner införs fyra gånger/år.

6 (17) Utveckla funktionen med Take-Care-ombud. Arbete med kvalitetsmått 4.2 Tydligt och resultatinriktat ledarskap Resultatet i medarbetarenkäten vad gäller ledarskap är mycket bra ( 79). Vårt mål har varit att alla enheter ska nå upp till 65. Utfallet blev 94%. 4.3 Hälsofrämjande arbetsplats Sjukfrånvaron har sjunkit sedan 2012 (15,3 dagar jfr med 16,3). Andel medarbetare med låg sjukfrånvaro är 79% ( 0-14 dagar). 68% av medarbetare nyttjar friskvårdsbidraget. Stressen är däremot hög, framför allt bland arbetsterapeuter och logopeder. Åtgärdsplaner har vidtagits. Under hösten anordnades en Arbetsmiljödag för chefer och skyddsombud på temat stress. Under året har en arbetstidskartläggning genomförts. Syftet har varit att öka förståelsen över hur arbetstiden används. Resultatet visar att parametrarna indirekt och direkt brukararbete är 61 %, vilket är en minskning jämfört med 2010 då siffran låg på 63 %. - Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar/anställd och 12-månadersperiod SJUK- 1/ / /1-31/ FRÅNVARO Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män 1-14 dagar 5,3 5,3 5,0 5,3 5,4 4, dagar 2,5 2,6 0,8 2,3 2,5 0,3 mer än 90 dagar 7,5 7,6 6,9 8,5 8,7 5,7 TOTALT 15,3 15,5 12,7 16,2 16,6 10,4 Under året har 41 arbetsskador anmälts, varav 2 avsåg hot och våld.

7 (17) 4.4 Personal och kompetensförsörjning Antalet årsarbetare är 691. Under året har vi tagit emot 88 studenter: 9 psykologer 3 leg. psykoterapeuter 77 sjukgymnaster 32 logopeder (varav 4 från andra län) 17 arbetsterapeuter 1 socionom Dessutom har vi tagit emot PTP-kandidater för sammanlagt 36 månader Antalet medarbetare med handledarutbildning är xx. 5 Vårdproduktion Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Habilitering & Hälsa Antal % 2012 Antal brukare % Antal besök % Verksamhetstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Tolkverksamhet (teckentolk) Antal % 2012 Beställda - Antal uppdrag % Habilitering & Hälsas produktionsvolym för huvudavtalet inklusive tilläggsavtalet för 2013 blev 2 % högre än budget och 8 % jämfört med förra året. Tillströmningen av nya brukare bl.a. inom Autism för små barn har varit stor under året. Pga. av det stora trycket blev Habilitering & Hälsa tvungen att införa intagningsstopp under hösten som en tillfällig och nödvändig lösning för den ohållbara situationen för såväl berörda familjer som behandlare. Även Tolkcentralen har utfört ca 550 tolkuppdrag fler än vad som var budgeterat. Vi har gott och väl klarat vår produktion, vilket betyder att vi är väl rustade inför 2014, då kravet på ytterligare volymökning ökar. Alla enheter klarar dock inte sina prestationskrav, vilket innebär fortsatt fokus på noggrann uppföljning även kommande år. Förbättringsarbete behövs när det gäller utvärdering av habiliteringsplaner och när det gäller indikatorn i hög grad ha möjlighet att påverka habiliteringsplaner.

8 (17) Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är ett informationscenter öppet för alla intresserade med rådgivning, bibliotek, utbildningar och arrangemang. Under 2013 har följande aktiviteter genomförts: Rådgivningen, besvarade telefonsamtal och mejl: 4021 Besök i biblioteket: 1898 Antal kurser för endast närstående: 70 Antal kurser för både yrkesverksamma och närstående: 14 Antal kurser för endast yrkesverksamma: 5 Antal deltagare närståendeutbildning: 1356 Antal deltagare i utbildning för yrkesverksamma: 1273 Antal helt öppna arrangemang: 10 Antal deltagare i helt öppna arrangemang: 1690 Antalet besök på våra externa webbplatser: Ekonomi Under året har HC Södermalm bytt lokaler och ändrat namn till HC Söderstaden. HC Norrtull, Döv/dövblindteamet, Tolkcentralen och Tittut har tvingats flytta från fina lokaler på Norrtulls sjukhus pga. att Locum försålt fastigheten. Alla dessa omflyttningar har, trots viss kompensation från Locum, medfört stora kostnader och prestationsbortfall.

9 (17) 6.1 Resultaträkning Resultaträkning 2013 RESULTATRÄKNING (Tkr) Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse (per frangogrupp) utfall mot budget VERKSAMHETETNS INTÄKTER Patientavgifter Såld hälso- och sjukvård 1) Utskrivningsklara patienter 0 0 Utomlänsintäkter Övrig såld hälso- och sjukvård FOUU-bidrag Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förändring av semesterskuld Personalkostnader Köpta primärtjänster Verksamhetsanknutna tjänster Läkemedel Material och varor Hyreskostnader IT-tjänster Kostnader inhyrd personal Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultat i % av intäkterna -0,2% -0,3% 0,0% 8,3% -316,0% Resultatsenhetens rörelseintäkter uppgår till 482 mkr. Anledningen till att posten övriga intäkter avviker positivt från budget är tolkcentralens ackumulerade överskott från statsbidrag på 1,7 mkr som fördes tillbaka till resultatet under året. Avvikelsen omfattar även sålda tolktjänster till andra landsting och myndigheter, som å andra sidan har medfört en kostnad för Tolkcentralen. Habiltering & Hälsa klarade inte alla sina kvalitetsindikatorer och fick betala tillbaka 2 mkr av den målrelaterade ersättningen. Förseningen av resultatet för patientenkäten har också varit en osäkerhetsfaktor som påverkat intäktdelen negativt. Av den anledningen bokfördes bara halva ersättningen upplupet mot resultatet på slutet av året.

10 (17) Totalt uppgick personalkostnaderna till 328 mkr, vilket är en ökad kostnad med 2,1 mkr jämfört med budget. I avvikelsen ingår 1,4 mkr i form av avgångsvederlag samt friskvårdsersättningen som inte var budgeterad. Den främsta orsaken till att Habilitering & Hälsa gjorde ett minus resultat på 1 mkr är att osäkerheten kring den målrelaterade ersättningen har varit oerhört stor. Några av de parametrar som ingår i den målrelaterade ersättningen är kopplade direkt till patientenkäten och går inte att råda över korsiktigt. Förändringen mellan åren 2013 och 2012 beror huvudsakligen på ett ökat verksamhetsbidrag samt ökade verksamhetskostnader. 7 Hållbar utveckling Klimateffektivitet Målet har varit att öka mängden förnyelsebart bränsle i fordons-parken och att minska användandet av privata bilar i tjänsten. Antal leasingbilar: Bilgasbil 1 1 Etanolbil Miljökl dieselbil 14 7 Miljökl bensinbil 2 6 Totalt Förbrukning förnybart bränsle Mil En enhet har anslutet sig till bil pool i stället för att leasa en ny bil. För enheterna på Rosenlund finns sedan tidigare två bilpoolsbilar. 7.1 Resurseffektivt Målet är att minska antalet utskrifter genom att använda brevlådefunktion/säker utskrift på nätverksskrivare så mycket som möjligt samt att dataskärmar, högtalare och lokal skrivare ska stängas vid dagens slut. Antalet enheter som har brevlådefunktion är ca 50 %. Antalet stängda dataskärmar mm är ca 87 %. 7.2 Hälsofrämjande Målet är att alltid köpa in ekologiskt kaffe och ekologisk mjölk. Resultatet under 2013 är en viss ökning av dessa inköp.

11 (17) Resultatenhetschef: Carina Hjelm Bilagor Styrkort 2013 med måluppfyllelse 2013 Verksamhetsplan 2013 med resultat 2013

12 (17) Styrkort 2013 för Habilitering & Hälsa Perspektiv Strategiska Mål SLSO Strategiska Mål RE Vi mäter RE Årets mål RE Nuläge RE, Mätmetod RE Måluppfyllelse Patient/ Befolkning 1. Hög patientupplevd tillgänglighet God tillgänglighet och begriplig information Andel brukare som anser att de har fått komma på besök enligt vårdgarantin 90% 87% Patientenkäten 88% Andel brukare som anser att de fått tillräcklig information om sin funktionsnedsättning ökar 58% 57% Patientenkäten 68% Andel närstående som deltagit i kurser om specificerade funktionsnedsättningar och bedömt att kunskapen har ökat i hög grad 60% saknas Egen enkät 70% 2. Trygg och delaktig patient Hög brukarupplevd vårdkvalité och gott bemötande Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats 70% 70% Patientenkäten 76%

13 (17) Andel brukare som utan förbehåll kan rekommendera mottagningen till andra 80% 79% Patientenkäten 86% 3. Jämställd och jämlik vård Vårt utbud av insatser ska vara neutralt ur genusperspektiv Skillnaden mellan mäns och kvinnors uppfattning om de fått tillräcklig information om funktionsnedsättningen Max 2% skillnad Saknas Patientenkäten Utgår Medarbetare 1. Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Alla enheter ska uppnå minst 70 i medarbetarindex Andel medarbetare som svarar "jag kan utan förbehåll rekommendera att arbeta inom H&H" 100% 92% med spridning 91%- 71% Medarbetarenkäten Medarbetarenkäten 92% 65% 2. Tydligt och resultat-inriktat ledarskap Ledarskapsindexet Alla enheter ska nå upp till minst % 90% med en spridning på 95% - 67% Medarbetarenkäten 94% Index för kund o resultatorienterat ledarskap Alla enheter ska nå upp till minst % 95% med spridning Medarbetar enkäten Utgår 3. Hälsofrämjande arbetsplats Korttidssjukfrånvaron minskar med 1 dag 4,2 5,2 PA-system

14 (17) Sjukfrånvaron minska med 1 dag 15,3 16,3 dag PA-system 15,3 Alla enheter ska nå upp till minst 60 i stressindex 100% 25 enheter av 37 med spridning Medarbetarenkä ten 91% Hälso- och stressindex ska öka med 1,0 77,6 76,6 Medarbetarenkä ten 76 Process/ Utveckling 1. Vården skall vara säker Säkra och tillgängliga insatser med goda resultat Andel brukare som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan Andel utvärderade habiliteringsplaner Alla enheter över 87% Saknas Utdatarapport 91% 75% Saknas Utdatarapport 71% Andel brukare som bedömt att man i hög grad har haft möjlighet att påverka habiliteringsplanen 70% 69% Egen enkät 66% Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats 70% 70% Patientenkäten 76% Antal rapporterade risker, tillbud och negativa händelser Ska öka 2011:131 rapporterade händelser Ledningens genomgång 312 rapporter

15 (17) Vården skall uppvisa goda resultat 3. God tillgänglighet 4. Samordnade vårdprocesser Hållbar utveckling Samverkan och samarbete på brukarens villkor Öka antalet avvikelser i miljöarbetet 2. Ekonomi i balans Alla enheter ska uppfylla sin prestationskrav Andel brukare med angiven funktionsnedsättning Andel brukare som bedömt att målen i habiliteringsplanen uppfylls i hög grad Första besöket ska erbjudan inom 30 dagar Andel brukare med flerfunktionsnedsättning som har en samordnad plan med andra aktörer Alla enheter ska göra en avvikelserapport Uteblivna besök minskar 90% Saknas Utdatarapport 93% 70% 69% Egen enkät 52% 100% saknas Utdatarapport 44% 30% saknas Utdatarapport 44% 100% Sep 2012 klarade 16 enheter av 37 Ingen enhet över 10% 12% för hela H&H Spridning mellan lägsta och högsta Månadsuppfölj ning Månadsuppfölj ning 40% 11%

16 (17) Aktiviteter under 2013 Habilitering & Hälsa Perspektiv Fokus 2013 för H%H Så här gick det 2013 Patient/ Befolkning Fortsatt arbete med information till allmänheten om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser genom utveckling av verksamheterna som är öppna för alla i befolkningen mm Forum Funktionshinders samarbete med länets kommuner (projekt Crpe) och försäkringskassan + AF (projekt Consension) kring utbildning av yrkesverksamma fortsatt. StoCKK (Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd) bildas genom sammanslagning av länscenterverksamheter Följa inflödet och utveckla insatser till målgruppen. Internetbaserad habilitering Antalet nya personer med AST fortsätter att öka. Under året har antalet nya barn vid Aspergercenter ökat med 45 %. På grund av den stora tillströmningen har Autismcenter för små barn haft intagningsstopp under hösten och nya remisser har tagits emot på HC för barn. Utveckling av webbaserade insatser pågår. Webbaserade kursen Koll på Asperger klar och läggs i plattformen Ping Pong. Samverkan i SLSO kring nationell plattform Horisontell granskning av prioriteringar mellan målgrupper genomförs i samband med habiliteringsprogramsarbetet. Erbjuda 18-åringar möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och samtal om eventuella åtgärder för att förbättra hälsan Utveckla insatserna inom området kommunikation och kognitivt stöd genom att tillskapa bl. a ett center Genomförd Påbörjats men kvarstår som fokusområde Genomförd

17 (17) Medarbetare Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron Temadag kring hälsofrämjande åtgärder genomförd med chefer och skyddsombud Nytt hälso- och stressindex följs i medarbetarenkäten Gick inte att genomföra i medarbetarenkäten 2013 Process/ Utveckling Varje enhet redovisar hälsobokslut Arbetet med habiliteringsprogram slutförs och implementering påbörjas. Satsning på modell för evidensbaserat arbetssätt. Ingår i verksamhetsberättelserna Prioriteringar genomförda. Förvaltningsorganisation för fortsatt arbete med programmen sjösatt. Fortsatt arbete under 2014 Samtliga brukare ska erbjudas att svara på nationell enkät Samlad utvärdering av habiliteringsplaner. Rutiner för samordnande planer diskuteras med våra vårdgrannar Gemensamma riskronder för miljö-arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbetet. Rutin för klagomålshanteringen Rutiner för implementering av insatser till barn som anhöriga FOUU-enhetens uppdra och bemanning Fortfarande för låg svarsfrekvens Stort fokus har varit diskussion om SIP (Samordnad individuell plan) Arbete påbörjats Klar Klar Påbörjad men arbete fortsätter Alla enheter använder Lean som förbättringsverktyg Arbete med att analysera arbetsprocesser pågår på alla enheter. Vissa enheter arbetar med Lean. Ekonomi Skillnaderna i produktionstal mellan enheterna analyseras Pågår Fortsatt satsning på uteblivna besök Öka produktionen för att få ekonomi i balans Arbetstidskartläggning genomförs Satsningen givit resultat Klarat målet Genomförd

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Habilitering & Hälsa Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2015-01-01 Diarienummer SLSO 2014-280 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering &

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Habilitering & Hälsa : Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2015-01-23 Diarienummer SLSO 2014-589 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO 13-380 2013-02-12 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Tolkcentralen E-post: Rigmor.hedenstrom@sll.se Telefon: 08-12335960 Enhetschef: Rigmor Hedenström Datum: 2014-04-22 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Habilitering & Hälsa - Verksamhetsberättelse 2011 Dokumentnamn: Regnr: Gäller fr.o.m. Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 2012-01-25 Handläggare: Carina Hjelm, Habiliteringschef Innehållsförteckning

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, P 23 1 (4) HSN 1310-1129 Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde,

Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-03-08 p 7 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde, 2011 Ärendebeskrivning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014

Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 GEMENSAMMA STRATEGISKA MÅL FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE (SLSO) Patientens fokus Allas lika värde Arbetsglädje Verksamhetsplan

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till personer med

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar

Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar

Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Habilitering för barn med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till personer med

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Särtryck Kvalitetsbokslut med fokus på Habilitering & Hälsa Heide Benser/Image Source/All Over Press Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Heide Benser/Image Source/All

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kursprogram Våren 2017

Kursprogram Våren 2017 Kursprogram Våren 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. ADHD-center ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Sjukhuset i Varberg Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) HabRehab Habilitering (Barn, ungdom och vuxna, hjälpmedel för barn) Rehabenhet (arbetsterapi och sjukgymnastik, hjälpmedel för vuxna) Syncentral Hörcentral

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Kursprogram Hösten 2017

Kursprogram Hösten 2017 Kursprogram Hösten 2017 Unga vuxna Välkommen till Adhd-center www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på Adhd-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp.

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. År 2014 2014-02-24 Marie Johnsson Verksamhetschef Inledning De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten är ett fortsatt arbete för att öka

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer