ÅRSBOKSLUT per VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa"

Transkript

1 ÅRSBOKSLUT per VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa

2 (17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av det gångna året Mål och uppdrag Patientsäkerhetsarbetet Medarbetare Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Tydligt och resultatinriktat ledarskap Hälsofrämjande arbetsplats Personal och kompetensförsörjning Vårdproduktion Ekonomi Resultaträkning Hållbar utveckling Klimateffektivitet Resurseffektivt Hälsofrämjande... 10

3 (17) 1 Sammanfattning av det gångna året Habiliteringens avtal omfattade många risker. Avtal täckte inte förväntade kostnadsökningar varför besparingar om 4% lades ut på enheternas personalbudgetar. Kravet på antal besök för att nå upp till total ersättning ökade.. Det innebar att stort fokus måste läggas vid noggrann uppföljning, analys av arbetsprocesserna och nya arbetssätt. Under året har verksamheterna vid Norrtulls sjukhus tvingats flytta då fastigheten försåldes. Resultatet visar nu ett underskott på 1 mkr, vilket vi bedömer som ett bra resultat med hänsyn till att merkostnaderna för dessa flyttar inte fanns budgeterade. Den stora tillströmningen av personer med Aspergers syndrom har fortsatt. Under 2013 ökade antalet nya barn till Aspergercenter med 45%. Under hösten infördes ett intagningsstopp för nya remisser till Autismcenter för små barn. De nydiagnostiserade barnen fick i stället insatser på habiliteringscentren för barn/ungdom. En utveckling av nya arbetssätt har påbörjats för att bättre kunna tillgodose brukarnas behov/önskemål, t ex insatser via webben (internethabilitering) och mera öppna verksamheter. Under året har verksamheten StoCKK tillkommit genom sammanslagning av verksamheter inom Länscentret. Sedan 2011 har ett arbete med att ta fram habiliteringsprogram för sex funktionsnedsättningsgrupper pågått. Under året har prioriteringar enligt den nationella modellen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård genomförs. Arbetet har bedrivits i projektform med stor delaktighet bland medarbetarna. Programmen kommer ha stor påverkan av den framtida inriktningen av organisation och arbetsätt inom habiliteringen i framtiden. Arbetet fortsätter 2014 med plan för implementering, kompetensförsörjningsplanering och översyn av organisation. 2 Mål och uppdrag Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med ca 700 medarbetare. Verksamheten har habiliteringscenter och habiliteringsteam i länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boende, informations- och kunskapscenter samt förmedling av tolk till personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning. Habilitering & Hälsa arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och att göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. Råd, stöd och behandling erbjuds till barn, ungdomar och vuxna och stöd erbjuds även till närstående. Det är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov Habilitering Överenskommelsen om ersättning och uppdrag för habiliteringsverksamheten innebar en uppräkning om 2%. Därutöver gav avtalet 3,8 mnkr för att utföra kompletterande begåvningsnivåbedömningar av förskolebarn med autism/autismliknande tillstånd samt en

4 (17) allmän förstärkning för att erbjuda behandling till fler brukare med neuropsykiatrisk diagnos. Ersättningen fördelas med 54% rörlig ersättning inkl. 3,5% målrelaterad och 46% fast. Om alla ersättningar föll ut skulle ersättningen uppgå till 406,8 mnkr. Under 2013 erhöll Habilitering & Hälsa ett tilläggsavtal om 3 mnkr av statsbidrag för att erbjuda behandling inom 30 dagar till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos samt 1 mnkr för att förskriva tunga täcken för denna målgrupp. Avtalet innehöll en förväntad volym om minst besök samt 3000 besök med anledning av statsbidrag till minst brukare. Volymen innebar en stor ökning (2,9%) vilket har inneburit att stort fokus har lagts vid noggrann uppföljning samt analys och utveckling av arbetsprocesserna. Tolkförmedling. Avtalet om ersättning och uppdrag för tolkverksamheten avseende uppgick till 51 mnkr inkl. statsbidrag samt 1 mnkr om målrelaterad ersättning. VUB-teamet (vuxna personer med utvecklingsstörning och grava beteendestörningar) VUB-avtalet, som löper , innebar ett fortsatt partnerskap med Norra Stockholms psykiatri och omfattar 1,5 mkr. Safiren En särskild överenskommelse görs kring varje barn som bor på Safiren med respektive placerande kommun. Vårdguiden Avtal fanns med Vårdguiden kring arbetet med att besvara frågor om funktionshinder. 3 Patientsäkerhetsarbetet Organisation av patientsäkerhetsarbete Verksamhetscheferna ansvarar för att det finns rutiner för avvikelsehantering och att dessa är kända och följs i verksamheten. Habilitering och Hälsa har två patientsäkerhetssamordnare som stöd i patientsäkerhetsarbetet. De följer utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet, informerar fortlöpande ledning samt utvärderar patientsäkerhetsarbetet. Verksamheten har 23 lokala patientsäkerhetsombud som har utbildats inom Habilitering & Hälsa. Deras uppgift är att stödja de lokala enheterna i sitt patientsäkerhetsarbete, att initiera händelseanalyser vid allvarliga avvikelser och att stödja medarbetare att rapportera avvikelser och risker. Avvikelserapportering Avvikelser rapporteras i HändelseVis och rapporteras till närmaste chef för handläggning och

5 (17) åtgärder. Verksamhetscheferna avgör vilka avvikelser som ska vidarebefordras till chefläkare för bedömning och eventuell Lex Maria-anmälan. Två gånger per år sammanställer patientsäkerhetssamordnare statistik över rapporterade avvikelser i HändelseVis. Dessa presenteras för ledningsgruppen och publiceras på Habilitering och Hälsas Intranät. Under 2013 har Habilitering och Hälsa rapporterat in 312 vårdavvikelser varav 118 risker, 148 tillbud och 46 negativa händelser. Avvikelser beträffande brister i vårddokumentation och informationsöverföring dominerar, därefter kommer bristande tillgänglighet, patientolycksfall och bristande vård. Patientsäkerhetsarbete Under året har två patientsäkerhetsombudsträffar anordnats. Träffarna har fokuserat på riskrond, riskinventering och inrapporterade avvikelser. Praktisk genomgång av SLSO s materiel angående riskrond Ett effektivt sätt att genomföra riskrond har genomförts. Under våren 2013 erbjöds en kurs för chefer om HändelseVis vilken tyvärr ställdes in på grund av för få anmälda. Arbete med ett förslag till rutin för återrapportering och lärande kring avvikelser i organisationen har påbörjats. 4 Medarbetare 4.1 Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Resultatet i medarbetarenkäten vad gäller medarbetarindex är mycket bra ( 79). Vårt mål har varit att alla enheter ska nå upp till 70. Utfallet blev 92%. Utfallet vad gäller frågorna om företagskulturen är däremot sämre. Vårt mål var att 72% av medarbetarna skulle svara jag kan utan förbehåll rekommendera att arbeta inom H&H. Resultatet blev 65. Under hösten besökte habiliteringschef och resp. verksamhetschef 15 enheter för att diskutera vad som kan förbättras och en åtgärdsplan togs därefter fram. Den innehåller: Förbättrad kommunikation mellan ledning och medarbetare förbättra information på Habnet om ledningsgruppens arbete verksamhetsbesök en gång/år där ledningen besöker enheterna för uppföljning och diskussion med medarbetarna Ökad information om avtalsprocessen och kontakten med beställarna. Vårdadministrationen Arbeta långsiktigt för att minska vårdadministrationen Åtgärder som förenklar dokumentation och registreringar Nya rutiner införs fyra gånger/år.

6 (17) Utveckla funktionen med Take-Care-ombud. Arbete med kvalitetsmått 4.2 Tydligt och resultatinriktat ledarskap Resultatet i medarbetarenkäten vad gäller ledarskap är mycket bra ( 79). Vårt mål har varit att alla enheter ska nå upp till 65. Utfallet blev 94%. 4.3 Hälsofrämjande arbetsplats Sjukfrånvaron har sjunkit sedan 2012 (15,3 dagar jfr med 16,3). Andel medarbetare med låg sjukfrånvaro är 79% ( 0-14 dagar). 68% av medarbetare nyttjar friskvårdsbidraget. Stressen är däremot hög, framför allt bland arbetsterapeuter och logopeder. Åtgärdsplaner har vidtagits. Under hösten anordnades en Arbetsmiljödag för chefer och skyddsombud på temat stress. Under året har en arbetstidskartläggning genomförts. Syftet har varit att öka förståelsen över hur arbetstiden används. Resultatet visar att parametrarna indirekt och direkt brukararbete är 61 %, vilket är en minskning jämfört med 2010 då siffran låg på 63 %. - Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar/anställd och 12-månadersperiod SJUK- 1/ / /1-31/ FRÅNVARO Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män 1-14 dagar 5,3 5,3 5,0 5,3 5,4 4, dagar 2,5 2,6 0,8 2,3 2,5 0,3 mer än 90 dagar 7,5 7,6 6,9 8,5 8,7 5,7 TOTALT 15,3 15,5 12,7 16,2 16,6 10,4 Under året har 41 arbetsskador anmälts, varav 2 avsåg hot och våld.

7 (17) 4.4 Personal och kompetensförsörjning Antalet årsarbetare är 691. Under året har vi tagit emot 88 studenter: 9 psykologer 3 leg. psykoterapeuter 77 sjukgymnaster 32 logopeder (varav 4 från andra län) 17 arbetsterapeuter 1 socionom Dessutom har vi tagit emot PTP-kandidater för sammanlagt 36 månader Antalet medarbetare med handledarutbildning är xx. 5 Vårdproduktion Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Habilitering & Hälsa Antal % 2012 Antal brukare % Antal besök % Verksamhetstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Tolkverksamhet (teckentolk) Antal % 2012 Beställda - Antal uppdrag % Habilitering & Hälsas produktionsvolym för huvudavtalet inklusive tilläggsavtalet för 2013 blev 2 % högre än budget och 8 % jämfört med förra året. Tillströmningen av nya brukare bl.a. inom Autism för små barn har varit stor under året. Pga. av det stora trycket blev Habilitering & Hälsa tvungen att införa intagningsstopp under hösten som en tillfällig och nödvändig lösning för den ohållbara situationen för såväl berörda familjer som behandlare. Även Tolkcentralen har utfört ca 550 tolkuppdrag fler än vad som var budgeterat. Vi har gott och väl klarat vår produktion, vilket betyder att vi är väl rustade inför 2014, då kravet på ytterligare volymökning ökar. Alla enheter klarar dock inte sina prestationskrav, vilket innebär fortsatt fokus på noggrann uppföljning även kommande år. Förbättringsarbete behövs när det gäller utvärdering av habiliteringsplaner och när det gäller indikatorn i hög grad ha möjlighet att påverka habiliteringsplaner.

8 (17) Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är ett informationscenter öppet för alla intresserade med rådgivning, bibliotek, utbildningar och arrangemang. Under 2013 har följande aktiviteter genomförts: Rådgivningen, besvarade telefonsamtal och mejl: 4021 Besök i biblioteket: 1898 Antal kurser för endast närstående: 70 Antal kurser för både yrkesverksamma och närstående: 14 Antal kurser för endast yrkesverksamma: 5 Antal deltagare närståendeutbildning: 1356 Antal deltagare i utbildning för yrkesverksamma: 1273 Antal helt öppna arrangemang: 10 Antal deltagare i helt öppna arrangemang: 1690 Antalet besök på våra externa webbplatser: Ekonomi Under året har HC Södermalm bytt lokaler och ändrat namn till HC Söderstaden. HC Norrtull, Döv/dövblindteamet, Tolkcentralen och Tittut har tvingats flytta från fina lokaler på Norrtulls sjukhus pga. att Locum försålt fastigheten. Alla dessa omflyttningar har, trots viss kompensation från Locum, medfört stora kostnader och prestationsbortfall.

9 (17) 6.1 Resultaträkning Resultaträkning 2013 RESULTATRÄKNING (Tkr) Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse (per frangogrupp) utfall mot budget VERKSAMHETETNS INTÄKTER Patientavgifter Såld hälso- och sjukvård 1) Utskrivningsklara patienter 0 0 Utomlänsintäkter Övrig såld hälso- och sjukvård FOUU-bidrag Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förändring av semesterskuld Personalkostnader Köpta primärtjänster Verksamhetsanknutna tjänster Läkemedel Material och varor Hyreskostnader IT-tjänster Kostnader inhyrd personal Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultat i % av intäkterna -0,2% -0,3% 0,0% 8,3% -316,0% Resultatsenhetens rörelseintäkter uppgår till 482 mkr. Anledningen till att posten övriga intäkter avviker positivt från budget är tolkcentralens ackumulerade överskott från statsbidrag på 1,7 mkr som fördes tillbaka till resultatet under året. Avvikelsen omfattar även sålda tolktjänster till andra landsting och myndigheter, som å andra sidan har medfört en kostnad för Tolkcentralen. Habiltering & Hälsa klarade inte alla sina kvalitetsindikatorer och fick betala tillbaka 2 mkr av den målrelaterade ersättningen. Förseningen av resultatet för patientenkäten har också varit en osäkerhetsfaktor som påverkat intäktdelen negativt. Av den anledningen bokfördes bara halva ersättningen upplupet mot resultatet på slutet av året.

10 (17) Totalt uppgick personalkostnaderna till 328 mkr, vilket är en ökad kostnad med 2,1 mkr jämfört med budget. I avvikelsen ingår 1,4 mkr i form av avgångsvederlag samt friskvårdsersättningen som inte var budgeterad. Den främsta orsaken till att Habilitering & Hälsa gjorde ett minus resultat på 1 mkr är att osäkerheten kring den målrelaterade ersättningen har varit oerhört stor. Några av de parametrar som ingår i den målrelaterade ersättningen är kopplade direkt till patientenkäten och går inte att råda över korsiktigt. Förändringen mellan åren 2013 och 2012 beror huvudsakligen på ett ökat verksamhetsbidrag samt ökade verksamhetskostnader. 7 Hållbar utveckling Klimateffektivitet Målet har varit att öka mängden förnyelsebart bränsle i fordons-parken och att minska användandet av privata bilar i tjänsten. Antal leasingbilar: Bilgasbil 1 1 Etanolbil Miljökl dieselbil 14 7 Miljökl bensinbil 2 6 Totalt Förbrukning förnybart bränsle Mil En enhet har anslutet sig till bil pool i stället för att leasa en ny bil. För enheterna på Rosenlund finns sedan tidigare två bilpoolsbilar. 7.1 Resurseffektivt Målet är att minska antalet utskrifter genom att använda brevlådefunktion/säker utskrift på nätverksskrivare så mycket som möjligt samt att dataskärmar, högtalare och lokal skrivare ska stängas vid dagens slut. Antalet enheter som har brevlådefunktion är ca 50 %. Antalet stängda dataskärmar mm är ca 87 %. 7.2 Hälsofrämjande Målet är att alltid köpa in ekologiskt kaffe och ekologisk mjölk. Resultatet under 2013 är en viss ökning av dessa inköp.

11 (17) Resultatenhetschef: Carina Hjelm Bilagor Styrkort 2013 med måluppfyllelse 2013 Verksamhetsplan 2013 med resultat 2013

12 (17) Styrkort 2013 för Habilitering & Hälsa Perspektiv Strategiska Mål SLSO Strategiska Mål RE Vi mäter RE Årets mål RE Nuläge RE, Mätmetod RE Måluppfyllelse Patient/ Befolkning 1. Hög patientupplevd tillgänglighet God tillgänglighet och begriplig information Andel brukare som anser att de har fått komma på besök enligt vårdgarantin 90% 87% Patientenkäten 88% Andel brukare som anser att de fått tillräcklig information om sin funktionsnedsättning ökar 58% 57% Patientenkäten 68% Andel närstående som deltagit i kurser om specificerade funktionsnedsättningar och bedömt att kunskapen har ökat i hög grad 60% saknas Egen enkät 70% 2. Trygg och delaktig patient Hög brukarupplevd vårdkvalité och gott bemötande Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats 70% 70% Patientenkäten 76%

13 (17) Andel brukare som utan förbehåll kan rekommendera mottagningen till andra 80% 79% Patientenkäten 86% 3. Jämställd och jämlik vård Vårt utbud av insatser ska vara neutralt ur genusperspektiv Skillnaden mellan mäns och kvinnors uppfattning om de fått tillräcklig information om funktionsnedsättningen Max 2% skillnad Saknas Patientenkäten Utgår Medarbetare 1. Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls Alla enheter ska uppnå minst 70 i medarbetarindex Andel medarbetare som svarar "jag kan utan förbehåll rekommendera att arbeta inom H&H" 100% 92% med spridning 91%- 71% Medarbetarenkäten Medarbetarenkäten 92% 65% 2. Tydligt och resultat-inriktat ledarskap Ledarskapsindexet Alla enheter ska nå upp till minst % 90% med en spridning på 95% - 67% Medarbetarenkäten 94% Index för kund o resultatorienterat ledarskap Alla enheter ska nå upp till minst % 95% med spridning Medarbetar enkäten Utgår 3. Hälsofrämjande arbetsplats Korttidssjukfrånvaron minskar med 1 dag 4,2 5,2 PA-system

14 (17) Sjukfrånvaron minska med 1 dag 15,3 16,3 dag PA-system 15,3 Alla enheter ska nå upp till minst 60 i stressindex 100% 25 enheter av 37 med spridning Medarbetarenkä ten 91% Hälso- och stressindex ska öka med 1,0 77,6 76,6 Medarbetarenkä ten 76 Process/ Utveckling 1. Vården skall vara säker Säkra och tillgängliga insatser med goda resultat Andel brukare som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan Andel utvärderade habiliteringsplaner Alla enheter över 87% Saknas Utdatarapport 91% 75% Saknas Utdatarapport 71% Andel brukare som bedömt att man i hög grad har haft möjlighet att påverka habiliteringsplanen 70% 69% Egen enkät 66% Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats 70% 70% Patientenkäten 76% Antal rapporterade risker, tillbud och negativa händelser Ska öka 2011:131 rapporterade händelser Ledningens genomgång 312 rapporter

15 (17) Vården skall uppvisa goda resultat 3. God tillgänglighet 4. Samordnade vårdprocesser Hållbar utveckling Samverkan och samarbete på brukarens villkor Öka antalet avvikelser i miljöarbetet 2. Ekonomi i balans Alla enheter ska uppfylla sin prestationskrav Andel brukare med angiven funktionsnedsättning Andel brukare som bedömt att målen i habiliteringsplanen uppfylls i hög grad Första besöket ska erbjudan inom 30 dagar Andel brukare med flerfunktionsnedsättning som har en samordnad plan med andra aktörer Alla enheter ska göra en avvikelserapport Uteblivna besök minskar 90% Saknas Utdatarapport 93% 70% 69% Egen enkät 52% 100% saknas Utdatarapport 44% 30% saknas Utdatarapport 44% 100% Sep 2012 klarade 16 enheter av 37 Ingen enhet över 10% 12% för hela H&H Spridning mellan lägsta och högsta Månadsuppfölj ning Månadsuppfölj ning 40% 11%

16 (17) Aktiviteter under 2013 Habilitering & Hälsa Perspektiv Fokus 2013 för H%H Så här gick det 2013 Patient/ Befolkning Fortsatt arbete med information till allmänheten om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser genom utveckling av verksamheterna som är öppna för alla i befolkningen mm Forum Funktionshinders samarbete med länets kommuner (projekt Crpe) och försäkringskassan + AF (projekt Consension) kring utbildning av yrkesverksamma fortsatt. StoCKK (Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd) bildas genom sammanslagning av länscenterverksamheter Följa inflödet och utveckla insatser till målgruppen. Internetbaserad habilitering Antalet nya personer med AST fortsätter att öka. Under året har antalet nya barn vid Aspergercenter ökat med 45 %. På grund av den stora tillströmningen har Autismcenter för små barn haft intagningsstopp under hösten och nya remisser har tagits emot på HC för barn. Utveckling av webbaserade insatser pågår. Webbaserade kursen Koll på Asperger klar och läggs i plattformen Ping Pong. Samverkan i SLSO kring nationell plattform Horisontell granskning av prioriteringar mellan målgrupper genomförs i samband med habiliteringsprogramsarbetet. Erbjuda 18-åringar möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och samtal om eventuella åtgärder för att förbättra hälsan Utveckla insatserna inom området kommunikation och kognitivt stöd genom att tillskapa bl. a ett center Genomförd Påbörjats men kvarstår som fokusområde Genomförd

17 (17) Medarbetare Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron Temadag kring hälsofrämjande åtgärder genomförd med chefer och skyddsombud Nytt hälso- och stressindex följs i medarbetarenkäten Gick inte att genomföra i medarbetarenkäten 2013 Process/ Utveckling Varje enhet redovisar hälsobokslut Arbetet med habiliteringsprogram slutförs och implementering påbörjas. Satsning på modell för evidensbaserat arbetssätt. Ingår i verksamhetsberättelserna Prioriteringar genomförda. Förvaltningsorganisation för fortsatt arbete med programmen sjösatt. Fortsatt arbete under 2014 Samtliga brukare ska erbjudas att svara på nationell enkät Samlad utvärdering av habiliteringsplaner. Rutiner för samordnande planer diskuteras med våra vårdgrannar Gemensamma riskronder för miljö-arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbetet. Rutin för klagomålshanteringen Rutiner för implementering av insatser till barn som anhöriga FOUU-enhetens uppdra och bemanning Fortfarande för låg svarsfrekvens Stort fokus har varit diskussion om SIP (Samordnad individuell plan) Arbete påbörjats Klar Klar Påbörjad men arbete fortsätter Alla enheter använder Lean som förbättringsverktyg Arbete med att analysera arbetsprocesser pågår på alla enheter. Vissa enheter arbetar med Lean. Ekonomi Skillnaderna i produktionstal mellan enheterna analyseras Pågår Fortsatt satsning på uteblivna besök Öka produktionen för att få ekonomi i balans Arbetstidskartläggning genomförs Satsningen givit resultat Klarat målet Genomförd

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO 13-380 2013-02-12 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Årsrapport 2009 för omsorgsförvaltningen

Årsrapport 2009 för omsorgsförvaltningen 1 Årsrapport 2009 för omsorgsförvaltningen 1 Sammanfattning Viktiga händelser Under våren 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att överföra vissa verksamheter från omsorgsnämnden till socialnämnden. Det

Läs mer

Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB

Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB TIOHUNDRA AB FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSBOKSLUT PER 2011-12-31... 4 1. SAMMANFATTNING 2011 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2012... 4 1.1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014

Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 Verksamhetsplan och styrkort för SLSO 2014 GEMENSAMMA STRATEGISKA MÅL FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE (SLSO) Patientens fokus Allas lika värde Arbetsglädje Verksamhetsplan

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Diarienummer: PVN-HSF13-013 Verksamhetsberättelse 2012 Primärvårdsnämnden Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 4 Väsentliga förhållanden

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Sida 1 (71) Dnr 22/2013. Årsredovisning 2012. NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5

Sida 1 (71) Dnr 22/2013. Årsredovisning 2012. NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5 Sida 1 (71) Dnr 22/2013 Årsredovisning 2012 NU-sjukvården Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5 Sida 2 (71) Innehåll 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS...5 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG...7 3.

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården Sida 1 (29) Dnr 19/2011 VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget NU-sjukvården Under förutsättning att styrelsen för NU-sjukvården beslutar 2011-12-16 109 Sida 2 (29) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer