Budget 2015 Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 Verksamhetsplan 2016-2017"

Transkript

1 Budget 2015 Vision Vindeln 2020 Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Fastställd av Kommunfullmäktige Dnr 14.K0145, 41 Reviderad i enlighet med berörda beslut i Kommunfullmäktige Datum Datum

2 Budget 2015 Sida 2(27) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 4 Organisation... 5 Politisk organisation... 5 Tjänstemannaorganisation... 5 Planeringsförutsättningar... 6 Fem år i siffror... 6 Visionen... 7 Samhällsutveckling... 7 Befolkningsstruktur... 7 Personal... 8 Ekonomi... 9 God ekonomisk hushållning... 9 Skattesats... 9 Skatteunderlagets utveckling... 9 Resultat Löne- och prisantagande... 9 Driftramar till nämnder och styrelser Resultatutjämningsreserv Målkonflikt Kommunfullmäktige den 17 november Kommunfullmäktiges mål Sammanfattning Nämndsövergripande mål Mål för Barn- och utbildningsnämnden Mål för Socialnämnden Mål för miljö- och byggnadsnämnden Ekonomiska rapporter Resultaträkning Reviderad i samband med Kommunfullmäktige 17 november Finansieringsanalys Balansräkning Kommunstyrelsens driftsbudget Kommunala bolag Vindelnbostäder AB AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning Barn- och utbildningnämndens driftsbudget

3 Budget 2015 Sida 3(27) Socialnämndens driftsbudget Miljö-och byggnadsnämndens driftsbudget Investeringsbudget

4 Budget 2015 Sida 4(27) Ordförande har ordet Allt finns i ett sammanhang. Vindelns kommun är en del av Umeå Regionen, en del av Region Västerbotten, men även en del av en nationell och inte minst internationell ekonomisk konjunktur. Vi påverkas både direkt och indirekt av sociala och politiska händelser i vår omvärld Oavsett detta, gäller att kommunens viktigaste uppgift är att ge bra service av tjänster, utbildning, vård och omsorg. Därför är det skönt att vi kan lägga fram en budget för 2015 som innebär att vi kan säkra viktiga verksamheter i vår kommun. Att vi även fortsatt är attraktiv som bostadsort, med ett positivt flyttnetto. Att näringslivet känner att de får det stöd de behöver. Att vi har en stabil ekonomi som gör det möjligt att klara våra åtagande och medborgarnas förväntningar. Med detta som grund hoppas jag och tror att vi kan stärka Vindelns kommun. Supervalåret 2014 är naturligtvis något som påverkar vår vardag, att sia om vad som kommer att hända efter valet i september är svårt att säga då partiernas vallöften skiljer sig åt. Men oavsett detta så förutsätter jag att alla vill Vindelns kommuns bästa. Kommunfullmäktige har sedan tidigare pekat ut fyra nämndsövergripande mål, medborgarnas nöjdhet, attraktivitet, näringslivsklimat samt ett ekonomiskt mål. Tillsammans med medborgarna tror jag att vi kan utveckla vår kommun och känna stolthet. Ewa-May Karlsson (c) Kommunstyrelsen ordförande 4

5 Budget 2015 Sida 5(27) Organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrele Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö-och byggnadsnäm nd Kommunala bolag Vindeln Bostäder AB AB Bubergsgården Valnämnd Tjänstemannaorganisation Kommunchef Kommunledningskontor Administration Ekonomi HR IT Kök Turism Näringsliv Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Miljö- och byggförvaltning Plan- och bygg Miljö- och hälsoskydd Kommunstyrelsen Fastigheter, VA, renhållning Gator/parker Kollektivtrafik Planering, marknadsföring Räddningsttjänst Bibliotek och kultur Fritid Socialförvalting Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Flyktingverksamhet Barn- och Utbildnings- och förvaltning Förskola, Grundskola & Komvux Antagningskansli för gymnasieskolan Musikskola Politikerna är uppdragsgivarna Det är politikerna i Vindelns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kommunens verksamheter, vad som ska proriteras och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget. De kommunanställda är verkställande Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna, det vill säga politikerna. 5

6 Budget 2015 Sida 6(27) Planeringsförutsättningar Fem år i siffror År Antal kommuninvånare Kommunen Skatteintäkter och utjämningsbidrag, tkr i kronor per invånare Resultat i % av skatter och utjämning 0,14 0,35 3,8 1,71 0,99 Verksamhetens nettokostnader (tkr) i kronor per invånare Finansnetto, tkr Årets resultat, tkr i kronor per invånare Eget kapital, tkr i kr per kommuninvånare Långfristiga lån (tkr) i kronor per invånare Soliditet, % 55,27 50,92 51,70 47,90 44,50 Soliditet inklusive pensionsskuld äldre än 1998 (%) 0,18 2,55 1,66 2,75-1,91 Investeringsvolym (tkr) i kronor per invånare Egenfinansieringsgrad av investeringar (%) Antal årsarbetare* varav tidsbegränsade anställda Personalkostnader, tkr i kronor per invånare Kommunkoncernen Årets resultat, tkr Eget kapital, tkr Soliditet, % 43,64 41,50 40,00 39,00 34,00 Finansnetto, tkr Antal årsarbetare* Skattesats** ÅR Vindelns kommun 23,10 22,90 22,90 22,90 22,90 Västerbottens läns landsting 10,30 10,50 10,50 10,50 10,50 Begravningsavgift 0,62 0,62 0,66 0,66 0,50 Totalt 34,02 34,02 34,06 34,06 33,90 *antalet tillsvidareanställda, exklusive personal anställd på andra avtal än Allmänna Bestämmelser, inklusive antalet tidsbegränsat anställda ** exklusive kyrkoskatt 6

7 Budget 2015 Sida 7(27) Visionen Visionen är budgetarbetets ledstjärna. Budgetarbetets inriktning har varit att säkerställa en god kvalitet och skapa en långsiktig ekonomisk stabilitet. Den enskilde medarbetarens vilja och förmåga att sätta servicemottagaren i centrum är av största vikt. Vision Vindeln 2020 Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Samhällsutveckling Befolkningsstruktur Under 2013 har befolkningen i kommunen minskat med 15 personer jämfört med årsskiftet Befolkningen 1/ , uppgick till personer. Antalet födda under 2013 uppgick till 47 stycken vilket är ungefär detsamma som 2012 då det föddes 48 stycken i kommunen. Samtidigt har antalet som avlidit minskat något från förra året till 80 avlidna. Sammantaget leder detta till ett födelsenetto för 2013 på totalt -33, gentemot 2012 då födelsenettot var Vindelns kommun, antal invånare Inv Befolkningsminskningen samt förändringar i åldersammansättning kan ge en indikation på hur strukturen kan komma att se ut de kommande åren. Sedan 2010 har antalet i ålder 0-4 år ökat med 1,71 %, antalet i ålder minskat med 15,76% och antalet i ålder ökat med 7,10 %. Andtalet som är 75 till 84 har minskat med 8,05 % samtidigt som de mellan har ökat med 4,98 %. Under 2013 så flyttade fler personer in till kommunen än som flyttade ut. Totalt flyttade 279 nya invånare in i kommunen medan 262 stycken valde att lämna kommunen. Detta leder till att till ett positivt flyttnetto med 17 invånare, 2012 var flyttnettot negativt med 41 personer. Befolkningsförändringen under första kvartalet 2014 är + 19 enligt SCB. 7

8 Budget 2015 Sida 8(27) Budgeten för 2015 bygger på följande antagande befolkningsutveckling gentemot föregående år; 1/ = en minskning med 25, 1/ = en minskning med 25. Plan = invånare, Plan = invånare. Vid den senaste prognosen som kommunen fick ta del av 21 oktober är det preliminära utfallet 1/ , det vill säga en ökning med 40. Personal Sjukskrivningstal Den genomsnittliga sjukfrånvaron var ,7 %. Sjukfrånvaron ökade således föregående år med 0,9 procentenheter, detta ledde till att kommunstyrelsen beslutade att avsätta extra medel under tre år för att utarbeta och genomföra åtgärder som ökar frisknärvaron i kommunen. Ett preliminärt mål är att sänka sjukfrånvaron med tre procentenheter under tre år. Enligt Previas nyckeltal och hälsoindex så är den totala sjukfrånvaron i % för de första tre månaderna 6,99 %, föregående år var de för samma period 7,01 %. Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % Totalt för alla arbetstagare 6,68 5,78 6,51 kvinnor 7,17 6,36 6,97 män 4,35 3,04 4,45 personer upp till 29 år 3,22 3,14 4,60 personer mellan år 6,58 5,64 5,24 personer 50 år och äldre 7,62 6,50 8,18 Varav långtidssjukfrånvaro 1 44,69 40,74 42,28 1 Sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron 8

9 Budget 2015 Sida 9(27) Nöjd medarbetarindex Nöjd medarbetarindex var i medarbetarundersökningen ,6 vilket var något lägre än föregående år. Svarsfrekvensen hade däremot förbättrats något till 81,6 %. Ekonomi God ekonomisk hushållning Kommunallagens mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I begreppet god ekonomisk hushållning ingår balanskravet, vilket innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det krävs dock i normala fall mer än ett nollresultat för att finansiera verksamheten. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är en utgångspunkt att resultatet bör ligga i närheten av 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Det ekonomiska utgångsläget och lokala förutsättningar gör att resultatnivån kan ligga både högre och lägre. Kostnaderna för arbetskraft utgör den absoluta merparten av våra utgifter. Kraven på omvandling och förnyelse är väl kända till följd av ett förändrat behov av stöd och service från kommunmedborgarna. Ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter för våra medarbetare, med möjligheter till utveckling av den egna kompetensen är en grund för den förnyelseprocess som pågår. Skattesats Budgeten grundar sig på en oförändrad skattesats som uppgår till 23,10 kr, vilken fastställdes av Kommunfullmäktige i november. Skatteunderlagets utveckling Sveriges kommuner och landsting presenterar löpande skatteunderlagsprognoser under året. Deras aprilprognos innebär en upprevidering gentemot deras prognos i februari, vilket främst beror på att de nu räknar med lägre grundavdrag, men även att löneökningstakten förväntas öka i något snabbare takt SKL, april ,5 3,4 4,7 5,3 4,9 23,9 SKL, februari ,5 3,1 4,3 5,2 4,8 22,8 Den preliminära kostnadsutjämningen för Vindelns kommun 2015 visar på en sänkning av utjämningsbidraget med 414 kronor per innevånare, till kronor per innevånare. Den preliminära prognosen för LSS-utjämningen innebär att kommunens intäkter ökar med ungefär 2,5 mkr. Resultat års resultat uppgick till 424 tkr. Under hösten 2013 visade prognoserna på ett resultat om + 4,5 mkr. Därtill erhölls 5,8 mkr i återbetalning från AFA. Kommunstyrelsen beslutade om riktade satsningar på 13 mkr utifrån förslag från kommunens ledningsgrupp. Löne- och prisantagande Inför har följande antaganden gjorts avseende löne- och prisutveckling; 2 Källa; Cirkulär 14:17, Sveriges kommuner och landsting 9

10 Budget 2015 Sida 10(27) Personalkostnader Intäkter varor och tjänster Övriga kostnader 3 % /år 1 % /år 2% /år De stora avtalsområdena har löneavtal som sträcker sig över hela Vissa sträcker sig längre, gemensamt för dessa är att det i avtalen inte anges någon nivå för löneökningar och avtalen förutsätter lokal lönebildning. För 2015 är det endast ett avtal som anger en nivå för löneökning. Lokal lönebildning kräver att arbetsgivaren analyserar både den egna lönestrukturen så väl som den omgivanade arbetsmarknaden och utifrån detta utformar en strategi, vilken redovisas och diskuteras med de fackliga organisationerna. Driftramar till nämnder och styrelser Ramarna utgår från aktuell budget 2014, uppräknad i enlighet med löne- och prisantagandena. På dessa har visst sparkrav lagts, där underlaget varit nyckeltalsjämförelser ur den officiella statistiken där Vindeln jämförs med den egna strukturkostnaden samt liknande kommuner. Resultatutjämningsreserv Från och med den 1 januari 2013 fanns det enligt kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) som sedan i en lågkonjunktur kan disponeras. Kommunfullmäktige beslutade 2013 resultatutjämningsreserv. Att reservering av överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010 ska tillåtas i Vindelns kommun. Resultatutjämningsreservens ingående balans för fastställdes samtidigt till tkr, i enlighet med beslutad riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserven. Målkonflikt Kommuner har som syfte att bedriva verksamhet för medborgarnas bästa, där ekonomin endast är ett medel för att uppnå detta. Ett medel som dock sätter begränsningar för vad som kan göras. Målkonflikter mellan ekonomi och verksamhet är inte ovanliga där lagstiftning, efterfrågan och utvecklingsbehov driver fram ökade kostnader. Det är därför viktigt att ha en princip för att hantera dessa målkonflikter. För Vindelns kommun gäller att vid konflikter mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål går de ekonomiska målen före. Detta innebär bland annat att vid kostnadsökningar inom en verksamhet så behöver andra verksamheter ses över för att omfördela resurser inom ramen för den egna budgeten. Det betyder också att verksamhet som saknar full finansiering måste synliggöras för omprövning. Kommunfullmäktige den 17 november 2014 I samband med Kommunfullmäktige den 17 november så reviderades kommunens budget på grund av ändrade förutsättningar för nämnderna som blivit allt tydligar ju längre året gott. Kommunstyrelsen Tillförs 895 tkr i samband med att den centrala köksorganisationen delas upp på socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. I och med att OH-kostnaden stryks så minskar kommunstyrelsen sina intäkter med 882,74 tkr, dessutom så minskar kommunstyrelsen en intäkt om 12,63 tkr vilket var den ram som köksbudgeten hade i ursprungsläget inför Det genererar en total summa om 895,37 tkr, vilket tillföras kommunstyrelsens ram. Barn- och Utbildningsnämnden Under innevarande budgetår 2014 återfinns kostnadsökningar främst inom grundskolan och förskola/barnomsorg. Särskilda åtgärder som har vidtagits för att säkra måluppfyllelse för elever i 10

11 Budget 2015 Sida 11(27) behov av särskilt stöd samt personalförstärkning inom fritidshem bidrar till kostnadsökningen. Politiska beslut gällande möjlighet att bedriva privta verksamheter inom barn och utbildningsförvaltnings område bidrar även till kostnadsökningar. Dessa tillkommande kostnadsökningar kommer även att påverka 2015 års budget. Dessutom beräknas även antalet gymnasieelever att öka inför Socialnämnden Enskilda ärenden inom Individ- och familjeomsorg Barn och Unga, resultatet av Försäkringskassans genomlysning av ärenden inom Personlig assistans. Detta tillsammans med indikationer att ekonomiskt bistånd ökar och att ytterligare lagkrav angående individuell biståndsbedömning i Särskilt boende gör gällande att den tänkt besparingen gentemot 2014 om 100 tkr för utbildningskostnader inte kan genomföras. 11

12 Budget 2015 Sida 12(27) Kommunfullmäktiges mål Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 3 under 2013 följande mål för kommunens verksamhet I denna sammanställning framgår utfallet till och med 2013 i fet stil samt budgetberedningens föreslag för 2016 och Allmänt om kommunfullmäktiges mål Detta är de mål som kommunfullmäktige fastställer för sin del och som kommunfullmäktige kommer att följa upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning. Utöver dessa mål formulerar styrelser och nämnder egna mål som kompletterar fullmäktiges mål och som också beskriver hur styrelsen/ nämnden medverkar till uppfyllandet av de gemensamma kommun-fullmäktigemålen. Målen är långsiktiga och beskrivna för fyra år framåt inklusive innevarande år, och är uppföljningsbara. Varje mål har en beskrivning av hur målet kommer att följas upp och ett angivet nuläge (år 2011). Nämndsövergripande mål Mål 1: Medborgarnas nöjdhet, stolthet och känsla av inflytande Kommunens verksamhet är till för medborgarna och det är då viktigt att hålla igång en levande dialog och förvissa sig om hur verksamheten upplevs av uppdragsgivarna, medborgarna. Uppföljning: Denna skall mätas med hjälp av SCB:s medborgarundersökning. Mål 2: Attraktivitet, Vindelns kommun ska ha ett positivt flyttnetto Kommunens förmåga att attrahera människor att bosätta sig i kommunen är viktigt för en hållbar utveckling. Antalet invånare i kommunen är viktig både ur ekonomisk synpunkt men också för trivsel och arbetskraftsförsörjning. Uppföljning: Flyttnetto enligt SCB: Mål 3: Näringslivsklimat, Vindelns kommun ska förbättra sin ranking Samspelet mellan kommunen och näringslivet på alla nivåer och i alla olika frågor är avgörande för utvecklingen. Uppföljning: Svenskt Näringslivs ranking KF, , Dnr 13. K

13 Budget 2015 Sida 13(27) Mål 4: Ekonomiskt mål, Vindelns kommuns resultat För en långsiktigt hållbar utveckling och resurser till investeringar och nödvändigt utvecklingsarbete krävs årligt positivt ekonomsikt resultat. Uppföljning: Kommunens årsredovisning ,8 % 0,4 % 0,1 % 1,0 % 0,5 % 1 % 1 % Mål för Barn- och utbildningsnämnden Mål 5: Undervisningsmål, meritvärdet hos Vindelns kommuns elever i årskurs 9 ska förbättras. För att Vindelns skolor ska vara en attraktion för barnfamiljerna ska de vara kända för goda resultat Uppföljning: Meritpoäng i SKL:s öppna jämförelser grundskola ,9 205,8 201, Mål för Socialnämnden Mål 6: Social trygghet, i Vindelns kommun ska tryggheten bland omsorgstagare inom äldreomsorgen öka Oavsett omsorgsform ska äldre och andra omsorgstagare känna sig trygga i sina boenden. Uppföljning: SKL:s öppna jämförelser vård och omsorg om äldre % 85 % 86,6 % 85 % 85 % 85 % 85 % Mål för miljö- och byggnadsnämnden Mål 7: Miljömål, Vindelns kommun ska förbättra sin placering i Miljöaktuellts ranking. Det är viktigt att miljöförvaltningen utöver sina lagstiftade uppdrag är drivande i miljöarbetet i kommunen. Uppföljning: Tidningen Miljöaktuellts ranking Sedan 2013 så följs målet upp med hjälp av Socialstyrelsens nya nationella brukarenkät. 86,6% är ett snitt av upplevd trygghet inom de särskilda boendena samt inom hemtjänsten. 13

14 Budget 2015 Sida 14(27) Ekonomiska rapporter Resultaträkning Reviderad i samband med Kommunfullmäktige 17 november Skatteprognos Bokslut Budget Budget Inriktning Inriktning Fastställd av KF Fastställd av KF Befolkning 1/11 aktuellt år Befolkningsförändring jmf året innan Exklusive kapitalkostnader Kommunfullmäktige -889,0-988, , ,9 Kommunstyrelsen , , , , ,1 Barn- och utbildningsnämnden , , , , ,9 Socialnämnden , , , , ,3 Miljö- o byggnadsnämnd , , , , ,2 Finansen, fördelade sociala avgifter 5 779, , , ,0 Nettokostnad driftbudget , , , , ,3 Löneskatt gamla" , , , , ,0 Pensioner utbetalningar "gamla" , , , , ,0 Pensionsskuldsförändring, pensionskost -656,1 0,5 0,5 0,5 0,5 Verksamheternas nettokostnad , , , , ,8 Skatteintäkter, egna , , , , ,0 Kommunal fastighetsavgift 8 003, , , , ,0 Skatteintäkter, utjämning netto , , , , ,0 Skatteintäkter , , , , ,0 Ränteintäkter 2 164, ,0 328,0 328,0 328,0 Räntekostnader , ,0-574,5 0,0 0,0 Fastighetsskatt -24,6-30,0-30,0-30,0-30,0 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto , , , , ,2 Avskrivningar , , , , ,0 Extra ordinära intäkter/kostnader Resultat 424, , , , ,2 Finansiellt mål 1 % 0,14 % 0,90 % 0,65 % 0,58 % 0,46 % 14

15 Budget 2015 Sida 15(27) Finansieringsanalys Bokslut Budget Budget Inriktning Inriktning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 424, , , , ,2 Övriga ej likviditetspåverkande poster , , , , ,0 Medel från den löpande verksamheten , , , , ,2 Ökning/minskning kortfristiga fordringar , , ,3 398, ,8 Ökning/minskning kortfristiga skulder 4 023,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten , , ,3 398, ,8 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar , , , , ,0 Investering i finansiella tillgångar ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten , , , , ,0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skulder , , ,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , , ,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde 4 332,5 0,0 0,0 534, ,0 Likvida medel vid årets början , , , , ,6 Likvida medel vid årets slut , , , , ,6 Balansräkning Bokslut Budget Budget Inriktning Inriktning TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar , , , , ,2 Finansiella anläggningstillgångar 8 232, , , , ,2 Summa anläggningstillgångar , , , , ,4 Omsättningstillgångar , , , , ,4 Summa omsättningstillgångar , , , , ,4 SUMMA TILLGÅNGAR , , , , ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital , , , , ,7 Summa eget kapital , , , , ,7 Avsättningar , , , , ,3 Summa avsättningar , , , , ,3 Långfristiga skulder , ,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder , , , , ,8 Summa skulder , , , , ,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , , ,8 15

16 Budget 2015 Sida 16(27) Kommunstyrelsens driftsbudget Ordförande Ewa-May Karlsson \ Kommunchef Mats Karlsson Kommunstyrelsen ska på Kommunfullmäktiges uppdrag ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunala bolagen. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är även; Krisledningsnämnd Ansvarig för den översiktliga användningen av mark, vatten och bostadsförsörjning. Ansvarig för kollektivtrafik, räddningstjänst och krishantering. Förvaltning av kommunens fastigheter, gator, vatten, avlopp och renhållning. Gemensamma servicefunktioner inom ekonomi, personal, It och övrig administration. Ansvarig för utvecklingsfrågor och näringsliv. Kultur och fritid Ekonomi i sammandrag Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Ändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Ers förtroendevalda, partistöd 2 341, ,0 122, , varav KF och revision 799,3 889,0 99,6 988, Gemensamma kostnader , , , , Kollektivtrafik 3 589, ,5 117, , Fastigheter , ,4 63, , Räddningstjänst- och krishantering 4 236, ,0 78, , Gator och vägar, parker, renhållning 5 438, ,9 363, , Vatten och avlopp , ,2-227, , Kommunikation och tillväxt 1 810,6 Kultur och fritid , ,8 252, , Totalt , , , , Belopp exkl. kapitaltjänst Allmänt Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och koordinera kommunens samtliga åtaganden. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi. Målet är att tillgodose kommunmedborgarnas krav på trygghet, omsorg, service, utbildning och god miljö. Interkommunalt samarbete Tillsammans med Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Vännäs, Örnsköldsvik utgör vi Umeåregionen. Umeåregionens samarbete utvecklas ständigt och exempel på samverkan är en gemensam Regionturistbyrå, samordning av upphandlingar, samordning av biblioteksfunktionerna, föräldrastöd, överförmyndarverksamhet, växel i Bjurholm samt gemensam flyktingmottagning. 5 Gemensamma kostnader = Kommungemensam administration, Arbetsbefrämjande åtgärder, Personalomkostnader samt kommunikation och tillväxt i och med budget Observera att kostnaderna för Kultur och fritid i den sammanställda redovisningen för bokslutet 2013 redovisats under Barn- och utbildningsnämnden där verksamheten då låg. För att underlätta en jämförelse mellan åren redovisas verksamheten Kultur- och fritid under Kommunstyrelsen där verksamheten ligger från och med september 2013 samt budgeterats för 2014 och framåt.. 16

17 Budget 2015 Sida 17(27) Gemensamt intagningskansli för gymnasieskolorna i länet är placerat i Vindeln. Gemensam löneadministration tillsammans med Umeå startas hösten Utredning om gemensam VA Renhållning tillsammans med UMEVA pågår. Kommersiell och annan service För att alla kommunmedlemmar ska ha en god grundservice, oavsett bostadsort, hjälper kommunen till med stöd till varuhemsändning och lokaltrafik. Kommunerna tar kostnaderna för den inomkommunala trafiken och Landstinget betalar kostnaderna för trafiken som går över kommungränserna. Invigning av resecentrum i Vindeln skedde januari Projektering av tågperrong i Tvärålund har påbörjats och beräknas vara klar hösten Kommunstyrelsen är ansvarig för infrastrukturplaneringen, vägar och järnvägar. Inför den nu gällande infrastrukturplanen har förbättringar för pendling prioriterats. Även satsningar på upprustning av det enskilda vägnätet har lyfts fram. Trafikverkets ombyggnad av 363 an är nu i planeringsfasen. Ombyggnaden påbörjas 2016 och avslutas Kultur o Fritid Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 från den första september 2013 att överföra ansvaret för kultur och fritidsfrågor från Utbildnings o fritidsnämnden till Kommunstyrelsen. En helt ny organisation kommer att byggas upp kring kultur, fritid, ungdomsverksamhet. Bibliotek och kulturverksamhet Kommunens huvudbibliotek delar byggnad med Renforsskolan. Det gör att biblioteket har ett högt antal besökare. Det finns också fyra filialbibliotek i de större byarna Bibliotekets verksamhet är under ständig utveckling. En automatisering av utlåningsverksamheten har införts för att ytterligare förbättra servicen till låntagarna. Mer öppet Bibliotek ska prövas under Det innebär att man med ett personligt passerkort kan komma in i biblioteket även under icke ordinarie öppettider. Kulturverksamheten i kommunen bedrivs i nära samverkan med engagerade medborgare. Fritidscentrum Fritidscentrum består av sporthall, ishall och skyttehall. Skolan nyttjar Fritidscentrum under dagtid för olika idrottsaktiviteter. Kvällar och helger är det kommunens invånare som bedriver verksamhet i hallarna. Det finns även externa hyresgäster under helgerna, då främst i ishallen och skyttehallen. Även kultur- och företagsarrangemang förekommer i Fritidscentrum. Här bedrivs även ungdomsverksamhet i form av fritidsgård. Fritidscentrum hyrs sedan januari 2014 ut till Vindelns Idrottsfastigheter AB och Ramselefors skytteförening. I anslutning till Fritidscentrum finns Vindelns Idrottsfastigheters konstgräsanläggning. Simhallen Simhallen är en rekreationsanläggning för vuxna och ungdomar. Här bedrivs bland annat simundervisning för grundskolans elever. Kvällar och helger är simhallen uppbokad för allmänhet och olika föreningar. 17

18 Budget 2015 Sida 18(27) Turism Samarbetet som finns med Regionturistbyrån i Umeå fortsätter. Umeåregionen har tagit initiativ till möten mellan Västerbottens Turism (Region Västerbotten) och länets destinationer. Näringsliv Näringslivsverksamheten är Kommunstyrelsens verktyg för tillväxt och utvecklingsfrågor. Översyn av verksamheten pågår inför nya strukturfondsperioden med start Arbetet sker i samverkan med Företagarna och Svensk handel. ViNet Kommunens bredbandsnät ViNet, drivs av Vindelnbostäder AB, ett av kommunen helägt bolag. Eftersom kommunen äger nätet är det Kommunstyrelsen som bereder frågor rörande nya investeringar. Kommungemensam administration Ekonomi, personal, IT och nämndsadministration ligger samlad under kommunstyrelsen. Centralkök I Vindelns tätort finns nu två tillagningskök, dessa levererar mat till skolorna i Vindelns tätort samt äldreboendena. Skolorna i Granö, Hällnäs och Tvärålund har egna tillagningskök men ingår i den gemensamma organisationen. Skolluncher i Åmsele köps av lokal entreprenör. Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchef att se över denna organisation med anledning av förvaltningarna uttalat ett önskemål om detta. Vid Kommunfullmäktige den 17 november så beslutades att den centrala köksorganisationen skulle avslutas och delas upp mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetsbefrämjande åtgärder Kommunen ger lönebidrag till ett tiotal föreningar. Kommunens bidrag är begränsat till ca 10 % av lönekostnaden. Under sommaren ges skolungdomar möjlighet att söka feriearbeten i de olika kommunala verksamheterna samt i föreningar. Fastighetsförvaltning Huvuddelen av fastighetsförvaltningen utförs av Vindelnbostäder AB enligt upprättat avtal. Vi ser förändringar i behovet av lokaler inom grundskola, handikapp och äldreomsorgen. Barnomsorgen har omstrukturerats och bedrivs nu endast på två platser i tätorten. Räddningstjänsten Räddningstjänst finns i Vindeln och Åmsele. Räddningschefsfunktionen köps av Umeå kommun. Räddningstjänsten består i övrigt av deltidsbrandmän. Vi köper även framtagande av en risk och sårbarhetsanalys samt handläggning av brandfarliga och explosiva varor av Umeå kommun. Bidrag till enskilda vägar Inom kommunen finns ca 37 mil statsbidragsberättigade enskilda vägar. Vägföreningar får visst bidrag för drift och underhåll av Trafikverket, ett så kallat årligt stöd. Till detta lämnar även kommunen bidrag till föreningarna med ca 1,1 Mkr. 18

19 Budget 2015 Sida 19(27) Renhållning Renhållning och sophämtning utförs av entreprenör och hämtning sker normalt var 14:e dag. Återvinningscentral finns i Vindeln och det är den enda deponianläggningen inom kommunen. Verksamheten finansieras med avgifter. Grovsopor får hushållen själva transportera till återvinningscentralen. Det är kostnadsfritt för hushåll att lämna material på återvinningscentralen. Utredning om gemensam drift tillsammans med Umeva (Umeå vatten och avfall) pågår. Gator och vägar Kommunala gator och vägar finns i Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Granö och Tvärålund. Drift och underhåll sköts både i egen regi och på entreprenad. Sammanlagt finns det ca 37 km kommunala gator och vägar. Inga större åtgärder är planerade avseende vägar eller vägbelysningsanläggningar under perioden. Vatten, avloppsverk, ledningar Vattenverk och avloppsverk finns i Vindeln, Skivsjö, Tvärålund, Hällnäs, Åmsele och Strycksele. Sammanlagt finns ca 88 km VA-ledningar i kommunen. Verksamheten är till 100 % avgiftsfinansierad. I investeringsbudgeten avsätts 0,3 Mkr årligen för reinvestering av VA-nätet. Arbetet med att ta fram områdesföreskrifter och skyddsområde för vattentäkterna fortsätter. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har lämnat förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för sjöar och älvar. Vindelns kommun ingår i två vattenrådsområden Umeälven samt Mellanbygden. Utredning om gemensam drift tillsammans med Umeva (Umeå vatten och avfall) pågår. Kommunala bolag Kommunstyrelsen svarar för tillsyn över de kommunala bolagen. Bolagen är helägda av kommunen. Vindelnbostäder AB Bolaget äger ca 280 lägenheter och förvaltar genom avtal kommunens fastigheter. Bolaget har också genom avtal ansvar för driften av kommunens bredbandsnät (ViNet). Under 2013 uppgick omsättningen för Vindelnbostäder AB till ca 40 Mkr. AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning Bolaget äger den alpina anläggningen på Buberget och kommunen ger ett årligt ägartillskott på ca 0,2 Mkr. Bolaget saknar anställd personal. Omsättningen uppgick år 2013 till ca 0,5 Mkr. Anläggningen är uthyrd. 19

20 Budget 2015 Sida 20(27) Barn- och utbildningnämndens driftsbudget Ordförande Åsa Ahlberg Jonson \ Förvaltningschef Lars Johansson Utbildnings- och fritidsnämndens verksamhet består av förskola och pedagogisk omsorg, grundskoleverksamhet, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning. Ekonomi i sammandrag Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Ändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Gemensamma kostnader , ,6-219,5 4754, Förskola, fritidshem och ped. om , ,8 1935, , Grundskoleverksamheten , ,3 2387, , Gymnasieskola och Komvux , ,8 4464, , Ej fördelat i plan Totalt , , , , Belopp exkl. kapitaltjänst I Vindelns kommun finns 4 förskolor, pedagogisk omsorg i kommunal regi på 1 ort, 4 annan pedagogisk omsorg i enskild regi, 1 fristående förskola, 2 småbarnsskolor (förskola åk 2), 3 fskl- åk 5 skolor och en åk 6-9 skola. Utöver detta så bedrivs även Komvux och SFI samt musikskola. Kommunen har ingen egen gymnasieskola. Barnomsorg Vindelns kommun bedriver barnomsorg i form av förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år och skolbarnomsorg i form av fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6-12 år. Förskolorna finns i Vindelns tätort, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele. Pedagogisk omsorg i enskild regi finns i Vindelns tätort samt i Tegsnäset. I Vindelns tätort finns även en fristående förskola. Interkommunal barnomsorg finns i Vännäs, Lycksele och Umeå kommun. Barnomsorg erbjuds enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden inom 2 månader efter ansökan av föräldrar. Merparten av barn placeras så snart föräldrar så önskar och samtliga som önskat barnomsorg har fått det inom beslutad tidsram. Maxtaxa används för beräkning av barnomsorgsavgifterna. Barn- och utbildningsnämnden har som mål att antalet barn i barngrupper inte ska överstiga 18 st. barn. Den ökade valfriheten kan leda till att antalet barn i kommunal barnomsorg minskar något, samt ökad kostnad för barn i barnomsorg i annan kommun. Fritidshem Skolbarnomsorg bedrivs i fritidshem i alla skolor för elever i åldern 6 12 år och samverkar med både skola, förskoleklass och förskola, för bästa nyttjande av personalkompetens. Elever boende i Vindel-Ånäset kan nyttja pedagogisk omsorg som skolbarnomsorg. Framförallt barn i ålder 6-9 år deltar i fritidshemsverksamheten. 7 Nämnd- och styrelse, samt personalkostnader för utbildningskontoret, samt skolans köksorganisation 8 Observera att kostnaderna för Kultur och fritid i den sammanställda redovisningen för bokslutet 2013 redovisats under Barn- och utbildningsnämnden där verksamheten då låg. För att underlätta en jämförelse mellan åren redovisas verksamheten Kultur- och fritid under Kommunstyrelsen där verksamheten ligger från och med september 2013 samt budgeterats för 2014 och framåt. 20

21 Budget 2015 Sida 21(27) Förskoleklass Förskoleklass erbjuds till alla familjer som så efterfrågar och är inrymd i respektive skola. I Vindelns tätort erbjuds förskoleklass 5 dagar i veckan och i övriga skolor 4 dagar per vecka. Kostnadsfri skolskjuts erbjuds för elever från förskoleklass, enligt gällande regelverk. I Åmsele och Granö integreras förskoleklass med grundskolans årskurs 1-2 samt med förskolan i småbarnsskola. I Vindelns tätort finns tillräckligt många 6-åringar så att förskola bedrivs i egna klasser. I Hällnäs och Tvärålund organiseras verksamheten efter hur många 6 åringar och 5 åringar som finns aktuellt läsår. Grundskolan (åk 1-9) Grundskola för årskurs 1-2 finns på 5 orter i kommunen; Granö, Åmsele, Hällnäs, Tvärålund och Vindeln. Årskurs 3-5 finns på 3 orter i kommunen; Hällnäs, Tvärålund och Vindeln. Älvbrinkens skola, i Vindelns tätort, är den största fskl-5 skolan. Barn i Rödåområdet i Vindelns kommun går årskurs förskoleklass åk 5 i Rödåsels skola i Umeå kommun. Till kommunens enda 6-9 skola, Renforsskolan kommer eleverna från hela Vindelns kommun samt från Rödåsel i Umeå kommun. Under vårterminen 2014 har en internationell klass startats på Älvbrinkens skola. Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskola Vindelns kommun har ingen egen gymnasieskola. Elever från kommunen får sin gymnasieutbildning i gymnasieskolor i främst Umeå, Vännäs och Lycksele. I stort sett alla elever från högstadiet börjar på gymnasiet. Komvux och Lärcentrum Den kommunala vuxenutbildningen ansvarar för grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser för vuxna elever samt svenska för invandrare. Komvux ansvarar för att erbjuda och köpa in utbildningar som efterfrågas av medborgare och arbetsmarknad. Förändringarna har medfört flexibel studiestart efter den studerandes eget önskemål och att studierna kan bedrivas för den studerande på lämplig plats, under förutsättning att dator med internetuppkoppling finns. Det senaste året har det erbjudits möjlighet att söka bidrag både från Skolverket (yrkes- och lärlingsvux) och Socialstyrelsen (Omvårdnadslyftet). Ansökning har gjorts gällande yrkesvuxpengar från Skolverket, tillsammans med hela Västerbotten, och finansierat yrkeskurser med dessa pengar. Omvårdnadslyftet är för de som vill utbilda sig till undersköterskor samt de som vill vidareutbilda sig inom yrket. Från och med vårterminen 2014 erbjuds även alfabetiseringskurs för invandrare i SFI:s regi Musikskolan Musikskolan erbjuder främst elever i åk 2-9 möjligheter att utveckla sin musikaliska förmåga i olika instrument samt sång. Musikskolan medverkar i många musikaliska arrangemang under året. Bland annat anordnas mycket omtyckta och välbesökta musikkaféer på olika orter. En hög andel av eleverna i åk 2-9 väljer att gå i musikskolan. Inför Inför kommande år behöver följande punkter beaktas att ytterligare utveckla verksamheterna: Fortsatt uppföljning och översyn gällande lokalutnyttjande, resursfördelning samt drift av verksamhet inom förskola och skola. För att utveckla förskolan och skolan behöver fortsatta satsningar göras gällande utbildning av personal. 21

22 Budget 2015 Sida 22(27) Satsningar behöver göras gällande IT, läromedel och utrustning. Kvalitetsarbetet behöver fortsätta med att utveckla pedagogisk dokumentation och anpassning av verksamheten efter lagar och förordningar. Tydligare analyser gällande elevernas resultat och måluppfyllelse behöver göras kommande år. Detta för att ytterligare förstärka elevernas möjligheter att ständigt utvecklas och nå sina mål. Elevhälsan behöver ytterligare utveckla sitt kommunövergripande arbetssätt för att fånga upp elever i behov av stöd tidigt. Profilering behöver ske för att tydliggöra de starka sidor och utvecklingsmöjligheter som finns inom förskolan och skola. Ytterligare satsningar behöver göras på det företagsamma lärandet under kommande år. Detta för att det företagsamma lärandet ska kunna utvecklas och fortleva i vår kommun. Den stora utmaningen för förskoleverksamhet och skola är att kunna bedriva nuvarande verksamhet på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt utifrån den ekonomiska verklighet som kommunen står inför de kommande åren. I samband med kommunfullmäktige , 41 Dnr 14. K0145, så beslutas att Barn- och utbildningsnämndens ram 2015 utökas med 100 tkr till busstransporter för att återinföra simundervisning i årskurs 1 och 2. Kostnaden belastar resultatet

23 Budget 2015 Sida 23(27) Socialnämndens driftsbudget Ordförande Christer Lundgren \ Förvaltningschef Mats Morin Socialnämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård samt mottagande flyktingar och ensamkommande barn. Ekonomi i sammandrag Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Ändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Administration 7 386, , , , Äldreomsorg , ,4 352, , Individ- och familjeomsorg 9 669, , , , Handikappomsorg , , , , Hälso- och sjukvård , , , , Ensamkommande barn 50,2 0,0 0,0 0,0 0 0 Flyktingverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Ej fördelat i plan Totalt , , , , Belopp exkl. kapitaltjänst Allmänt Socialtjänsten är lagreglerad och rättssäkerheten är viktig. Enligt socialtjänstlagen ska Socialnämnden se till att det finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet och att kvalitén i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Vägledande för samtliga av socialtjänstens verksamheter är socialtjänstlagens portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Socialnämndens verksamheter finns till för: Barn och ungdomar i utsatta situationer Vuxna med missbruksproblem Psykiskt och fysiskt funktionshindrade som behöver hjälp med boende, aktivering och omsorg Äldre som inte klarar sin dagliga livsföring och därmed behöver hjälp med särskilt boende, vård och omsorg Nyanlända 23

24 Budget 2015 Sida 24(27) Socialnämndens verksamhet Socialtjänsten i Vindelns kommun består av äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Nämnden har även en gemensam administration. Där ingår socialnämnden, socialkontoret, resursverksamhet ReTrÅ, konsumentvägledning, facklig tid, Posom, dödsbohandläggning, utbildning, data, Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet samt projektverksamhet. ReTrÅ är en sysselsättnings och arbetsrehabiliterande verksamhet; en verksamhet som erbjuder sysselsättning med praktiskt arbete inom bland annat trä, montering, serviceuppgifter. en verksamhet med en långsiktig arbetsinriktad rehabilitering för personer oavsett bakgrund eller funktionsförmåga Från och med 1 januari 2015 så ingår även omsorgens köksorganisation under socialnämndens verksamheter. Äldreomsorgen Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamheten inriktas på insatser som skall underlätta för de äldre att så länge som möjligt bo kvar i det egna hemmet och att allt arbetet baseras på ett rehabiliterande arbetssätt. Ordinärt boende Hemtjänst finns för personer i eget boende som har behov av hjälp i hemmet och ger insatser till drygt 160 personer årligen. Valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), är infört i hemtjänsten sedan Hemtjänsten hanterar även trygghetslarm, matdistribution. Under 2014 sker utbyte till helt digitala trygghetslarm. Förebyggande hembesök samt bostadsanpassning finns som stöd för att underlätta kvarboende. Inom Solhaga äldrecenter erbjuds andra insatser så som avlastning på korttidsplats, anhörigstöd, prova-på-rum (afasiverksamhet), stöd till frivilligarbete samt sju trygghetslägenheter för äldre. Hemsjukvården utgår från Solhaga Äldrecenter och har cirka 65 patienter inskrivna, samt ytterligare hembesöksärenden. Särskilt boende äldre Särskilt boende finns för äldre människor i behov av särskilt stöd och där hemtjänstens insatser i eget boende inte längre kan tillgodose behovet. Det finns platser i två äldreboenden, förslag om ytterligare minskning av antalet platser utreds till Under 2015 skärps lagkraven på biståndsbedömning vid inflyttning i särskilt boende. Handikappomsorg Socialnämnden skall verka för att människor, som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Inom handikappomsorgen finns gruppbostäder med plats för totalt 10 personer, samt en dagligverksamhet Älvan för personer med omfattande funktionshinder. 24

25 Budget 2015 Sida 25(27) Individ och familjeomsorg Socialnämnden skall svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Inom individ- och familjeomsorgen handläggs ärenden rörande ekonomiskt bistånd, barn- och familj, missbruk, familjerätt, familjerådgivning, adoptioner och faderskapsutredning. Personer med främst psykiska funktionshinder kan få stöd i hemmet i form av boendestöd. Ensamkommande barn utreds och placeras under individ- och familjeomsorgen verksamheten utökas efterhand som ungdomar flyttar ut från HVB-hemmet. Resursteamet erbjuder öppna stödinsatser. Brånet s HVB Boende med 15 platser för ensamkommande barn, varav 10 med uppehållstillstånd och 5 asylplatser. Flyktingmottagning Är sedan 2014 överförd till Socialnämnden och har kontor på Solhaga. Kommunal hälso- och sjukvård Sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast är organiserade i en enhet. De ansvarar för hälsooch sjukvården i särskilda boenden, dagverksamheter inom äldre- och handikappomsorgen samt hemsjukvård. 25

26 Budget 2015 Sida 26(27) Miljö-och byggnadsnämndens driftsbudget Ordförande Kenth Ärletun \ Förvaltningschef Jan Olofsson Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet omfattar förutom handläggning av inkomna ärenden även ansvar för planerad tillsyn av fasta tillsynsobjekt, deltagande i planering/projekt och liknande. Ekonomi i sammandrag Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Ändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Nämnd och styrelse 126,9 150,7 22,4 173, Plan- och Bygg 656,8 638,5-50,6 587, Miljö- och Hälsoskydd 736,1 883,2 91,7 974, Ej fördelat i plan Totalt 1 519, ,4 63, , Belopp exkl. kapitaltjänst Planering, byggande och trafik Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för byggande enligt plan- och bygglagen samt för strandskyddsärenden enligt miljöbalken. Nämnden utövar dessutom tillsyn och kontroll under byggprocessen så att bestämmelserna i lagar och förordningar följs, tillsyn och kontroll över obligatorisk ventilationskontroll, miljö- och brandfarliga varor mm, samt uppgifter inom adressoch fastighetsregistrering. Nämnden är även trafiknämnd och beslutar bl.a. om lokala trafikföreskrifter för vägar inom detaljplanerade områden Miljö- och hälsoskydd Miljö- och byggnadsnämnden är tillsyns- och tillståndsmyndighet inom ramen för den lagstiftning som gäller för områdena miljö- och hälsoskydd. Lagstiftningen omfattar ett antal författningar som bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden ska verka förebyggande för att förhindra uppkomsten av ohälsa och olägenheter, samt genom sin specialkompetens agera pådrivande i processen mot ett hållbart samhälle ur miljösynpunkt. Från och med år 2014, har även tillsynen och handläggningen av ärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om vissa receptfria läkemedel, överförts från Socialnämnden till Miljö- och byggnadsnämnden. 26

27 Budget 2015 Sida 27(27) Investeringsbudget 2015 I samband med kommunfullmäktige den 17 november så antog de investeringsbudget för 2015 Med anläggningstillgång (investering) förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Det är avsikten med innehavet som ska styra klassificeringen i balansräkningen. Som anläggningstillgång redovisas sådan tillgång som är avsedd att användas under flera år (beräknad livslängd om minst tre år). Förutom varaktighet ska tillgången ha ett visst väsentlighetsvärde (ett halvt basbelopp = kr 2015). Investeringar 2015 Budget KS Räddningsmateriel 50,0 Vindelforsarnas friluftsområde 1 000,0 Vindelforsarnas friluftsområde 600,0 IT Brandvägg reinvestering 140,0 Förstudie och implementation hanteringssystem mobila enheter 80,0 Förstudie och implementation samarbetssystem Lync 60,0 Förstudie Metakatalog Umeåregionen 80,0 Infrastruktur kommunikationsutrustning reinvestering 200,0 Förstudie/Pilot Intranet 80,0 TEKN Pumpstation Åmsele 500,0 Skogsbovägen 1 000,0 Sveavägen Tvärålund 1 200,0 Informationsskyltar, infarterna, 4 st 350,0 Lekpark Hällnäs 200,0 Byavägen Vindeln 900,0 Reinvesteringar VA verk 400,0 Utredning VA Granö Tegsnäset 250,0 Reinvesteringar ombyggnad ÅVC 300,0 Uppvärmd container för Farligt avfall ÅVC 160,0 Vägbelysningarm byte 400,0 FAST Hällnäs. Lekutrustning 68,0 Tvärålund. Lekutrustning 62,0 Almagården. Utemiljö 100,0 Utredning simhall 500,0 Utbyte av kvicksilverarmaturer på fastigheter. (Myndighetskrav) 300,0 Hörslinga lilla sammanträdesrummet. (Kommun kontoret) 80,0 Arbetsmiljö 100,0 Bredband campingen, (aktiv utr bekostas av hyresgästen) 60,0 Utbyte brandlarm kommunens lokaler 200,0 BUN Buss musikskolan 250,0 SN Ombyggnation kök 500,0 Pulsen Combine 800, ,0 27

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr.

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 8(22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras

Läs mer

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl 15.00 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2.

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version

Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version Innehåll Politisk organisation... 3 Budgeten i sammandrag... 4 Verksamheten i sammandrag... 5 Mål- och kvalitetsarbete... 6 Vision... 6 Värderingar...

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Mål och budget - www.karlskoga.se Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Kommunfullmäktiges mål och styrmått... 6 Karlskoga kommuns styrmodell... 16 Omvärldsanalys...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer