Budget 2015 Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 Verksamhetsplan 2016-2017"

Transkript

1 Budget 2015 Vision Vindeln 2020 Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Fastställd av Kommunfullmäktige Dnr 14.K0145, 41 Reviderad i enlighet med berörda beslut i Kommunfullmäktige Datum Datum

2 Budget 2015 Sida 2(27) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 4 Organisation... 5 Politisk organisation... 5 Tjänstemannaorganisation... 5 Planeringsförutsättningar... 6 Fem år i siffror... 6 Visionen... 7 Samhällsutveckling... 7 Befolkningsstruktur... 7 Personal... 8 Ekonomi... 9 God ekonomisk hushållning... 9 Skattesats... 9 Skatteunderlagets utveckling... 9 Resultat Löne- och prisantagande... 9 Driftramar till nämnder och styrelser Resultatutjämningsreserv Målkonflikt Kommunfullmäktige den 17 november Kommunfullmäktiges mål Sammanfattning Nämndsövergripande mål Mål för Barn- och utbildningsnämnden Mål för Socialnämnden Mål för miljö- och byggnadsnämnden Ekonomiska rapporter Resultaträkning Reviderad i samband med Kommunfullmäktige 17 november Finansieringsanalys Balansräkning Kommunstyrelsens driftsbudget Kommunala bolag Vindelnbostäder AB AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning Barn- och utbildningnämndens driftsbudget

3 Budget 2015 Sida 3(27) Socialnämndens driftsbudget Miljö-och byggnadsnämndens driftsbudget Investeringsbudget

4 Budget 2015 Sida 4(27) Ordförande har ordet Allt finns i ett sammanhang. Vindelns kommun är en del av Umeå Regionen, en del av Region Västerbotten, men även en del av en nationell och inte minst internationell ekonomisk konjunktur. Vi påverkas både direkt och indirekt av sociala och politiska händelser i vår omvärld Oavsett detta, gäller att kommunens viktigaste uppgift är att ge bra service av tjänster, utbildning, vård och omsorg. Därför är det skönt att vi kan lägga fram en budget för 2015 som innebär att vi kan säkra viktiga verksamheter i vår kommun. Att vi även fortsatt är attraktiv som bostadsort, med ett positivt flyttnetto. Att näringslivet känner att de får det stöd de behöver. Att vi har en stabil ekonomi som gör det möjligt att klara våra åtagande och medborgarnas förväntningar. Med detta som grund hoppas jag och tror att vi kan stärka Vindelns kommun. Supervalåret 2014 är naturligtvis något som påverkar vår vardag, att sia om vad som kommer att hända efter valet i september är svårt att säga då partiernas vallöften skiljer sig åt. Men oavsett detta så förutsätter jag att alla vill Vindelns kommuns bästa. Kommunfullmäktige har sedan tidigare pekat ut fyra nämndsövergripande mål, medborgarnas nöjdhet, attraktivitet, näringslivsklimat samt ett ekonomiskt mål. Tillsammans med medborgarna tror jag att vi kan utveckla vår kommun och känna stolthet. Ewa-May Karlsson (c) Kommunstyrelsen ordförande 4

5 Budget 2015 Sida 5(27) Organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrele Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö-och byggnadsnäm nd Kommunala bolag Vindeln Bostäder AB AB Bubergsgården Valnämnd Tjänstemannaorganisation Kommunchef Kommunledningskontor Administration Ekonomi HR IT Kök Turism Näringsliv Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Miljö- och byggförvaltning Plan- och bygg Miljö- och hälsoskydd Kommunstyrelsen Fastigheter, VA, renhållning Gator/parker Kollektivtrafik Planering, marknadsföring Räddningsttjänst Bibliotek och kultur Fritid Socialförvalting Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Flyktingverksamhet Barn- och Utbildnings- och förvaltning Förskola, Grundskola & Komvux Antagningskansli för gymnasieskolan Musikskola Politikerna är uppdragsgivarna Det är politikerna i Vindelns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kommunens verksamheter, vad som ska proriteras och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget. De kommunanställda är verkställande Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna, det vill säga politikerna. 5

6 Budget 2015 Sida 6(27) Planeringsförutsättningar Fem år i siffror År Antal kommuninvånare Kommunen Skatteintäkter och utjämningsbidrag, tkr i kronor per invånare Resultat i % av skatter och utjämning 0,14 0,35 3,8 1,71 0,99 Verksamhetens nettokostnader (tkr) i kronor per invånare Finansnetto, tkr Årets resultat, tkr i kronor per invånare Eget kapital, tkr i kr per kommuninvånare Långfristiga lån (tkr) i kronor per invånare Soliditet, % 55,27 50,92 51,70 47,90 44,50 Soliditet inklusive pensionsskuld äldre än 1998 (%) 0,18 2,55 1,66 2,75-1,91 Investeringsvolym (tkr) i kronor per invånare Egenfinansieringsgrad av investeringar (%) Antal årsarbetare* varav tidsbegränsade anställda Personalkostnader, tkr i kronor per invånare Kommunkoncernen Årets resultat, tkr Eget kapital, tkr Soliditet, % 43,64 41,50 40,00 39,00 34,00 Finansnetto, tkr Antal årsarbetare* Skattesats** ÅR Vindelns kommun 23,10 22,90 22,90 22,90 22,90 Västerbottens läns landsting 10,30 10,50 10,50 10,50 10,50 Begravningsavgift 0,62 0,62 0,66 0,66 0,50 Totalt 34,02 34,02 34,06 34,06 33,90 *antalet tillsvidareanställda, exklusive personal anställd på andra avtal än Allmänna Bestämmelser, inklusive antalet tidsbegränsat anställda ** exklusive kyrkoskatt 6

7 Budget 2015 Sida 7(27) Visionen Visionen är budgetarbetets ledstjärna. Budgetarbetets inriktning har varit att säkerställa en god kvalitet och skapa en långsiktig ekonomisk stabilitet. Den enskilde medarbetarens vilja och förmåga att sätta servicemottagaren i centrum är av största vikt. Vision Vindeln 2020 Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Samhällsutveckling Befolkningsstruktur Under 2013 har befolkningen i kommunen minskat med 15 personer jämfört med årsskiftet Befolkningen 1/ , uppgick till personer. Antalet födda under 2013 uppgick till 47 stycken vilket är ungefär detsamma som 2012 då det föddes 48 stycken i kommunen. Samtidigt har antalet som avlidit minskat något från förra året till 80 avlidna. Sammantaget leder detta till ett födelsenetto för 2013 på totalt -33, gentemot 2012 då födelsenettot var Vindelns kommun, antal invånare Inv Befolkningsminskningen samt förändringar i åldersammansättning kan ge en indikation på hur strukturen kan komma att se ut de kommande åren. Sedan 2010 har antalet i ålder 0-4 år ökat med 1,71 %, antalet i ålder minskat med 15,76% och antalet i ålder ökat med 7,10 %. Andtalet som är 75 till 84 har minskat med 8,05 % samtidigt som de mellan har ökat med 4,98 %. Under 2013 så flyttade fler personer in till kommunen än som flyttade ut. Totalt flyttade 279 nya invånare in i kommunen medan 262 stycken valde att lämna kommunen. Detta leder till att till ett positivt flyttnetto med 17 invånare, 2012 var flyttnettot negativt med 41 personer. Befolkningsförändringen under första kvartalet 2014 är + 19 enligt SCB. 7

8 Budget 2015 Sida 8(27) Budgeten för 2015 bygger på följande antagande befolkningsutveckling gentemot föregående år; 1/ = en minskning med 25, 1/ = en minskning med 25. Plan = invånare, Plan = invånare. Vid den senaste prognosen som kommunen fick ta del av 21 oktober är det preliminära utfallet 1/ , det vill säga en ökning med 40. Personal Sjukskrivningstal Den genomsnittliga sjukfrånvaron var ,7 %. Sjukfrånvaron ökade således föregående år med 0,9 procentenheter, detta ledde till att kommunstyrelsen beslutade att avsätta extra medel under tre år för att utarbeta och genomföra åtgärder som ökar frisknärvaron i kommunen. Ett preliminärt mål är att sänka sjukfrånvaron med tre procentenheter under tre år. Enligt Previas nyckeltal och hälsoindex så är den totala sjukfrånvaron i % för de första tre månaderna 6,99 %, föregående år var de för samma period 7,01 %. Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % Totalt för alla arbetstagare 6,68 5,78 6,51 kvinnor 7,17 6,36 6,97 män 4,35 3,04 4,45 personer upp till 29 år 3,22 3,14 4,60 personer mellan år 6,58 5,64 5,24 personer 50 år och äldre 7,62 6,50 8,18 Varav långtidssjukfrånvaro 1 44,69 40,74 42,28 1 Sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron 8

9 Budget 2015 Sida 9(27) Nöjd medarbetarindex Nöjd medarbetarindex var i medarbetarundersökningen ,6 vilket var något lägre än föregående år. Svarsfrekvensen hade däremot förbättrats något till 81,6 %. Ekonomi God ekonomisk hushållning Kommunallagens mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I begreppet god ekonomisk hushållning ingår balanskravet, vilket innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det krävs dock i normala fall mer än ett nollresultat för att finansiera verksamheten. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är en utgångspunkt att resultatet bör ligga i närheten av 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Det ekonomiska utgångsläget och lokala förutsättningar gör att resultatnivån kan ligga både högre och lägre. Kostnaderna för arbetskraft utgör den absoluta merparten av våra utgifter. Kraven på omvandling och förnyelse är väl kända till följd av ett förändrat behov av stöd och service från kommunmedborgarna. Ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter för våra medarbetare, med möjligheter till utveckling av den egna kompetensen är en grund för den förnyelseprocess som pågår. Skattesats Budgeten grundar sig på en oförändrad skattesats som uppgår till 23,10 kr, vilken fastställdes av Kommunfullmäktige i november. Skatteunderlagets utveckling Sveriges kommuner och landsting presenterar löpande skatteunderlagsprognoser under året. Deras aprilprognos innebär en upprevidering gentemot deras prognos i februari, vilket främst beror på att de nu räknar med lägre grundavdrag, men även att löneökningstakten förväntas öka i något snabbare takt SKL, april ,5 3,4 4,7 5,3 4,9 23,9 SKL, februari ,5 3,1 4,3 5,2 4,8 22,8 Den preliminära kostnadsutjämningen för Vindelns kommun 2015 visar på en sänkning av utjämningsbidraget med 414 kronor per innevånare, till kronor per innevånare. Den preliminära prognosen för LSS-utjämningen innebär att kommunens intäkter ökar med ungefär 2,5 mkr. Resultat års resultat uppgick till 424 tkr. Under hösten 2013 visade prognoserna på ett resultat om + 4,5 mkr. Därtill erhölls 5,8 mkr i återbetalning från AFA. Kommunstyrelsen beslutade om riktade satsningar på 13 mkr utifrån förslag från kommunens ledningsgrupp. Löne- och prisantagande Inför har följande antaganden gjorts avseende löne- och prisutveckling; 2 Källa; Cirkulär 14:17, Sveriges kommuner och landsting 9

10 Budget 2015 Sida 10(27) Personalkostnader Intäkter varor och tjänster Övriga kostnader 3 % /år 1 % /år 2% /år De stora avtalsområdena har löneavtal som sträcker sig över hela Vissa sträcker sig längre, gemensamt för dessa är att det i avtalen inte anges någon nivå för löneökningar och avtalen förutsätter lokal lönebildning. För 2015 är det endast ett avtal som anger en nivå för löneökning. Lokal lönebildning kräver att arbetsgivaren analyserar både den egna lönestrukturen så väl som den omgivanade arbetsmarknaden och utifrån detta utformar en strategi, vilken redovisas och diskuteras med de fackliga organisationerna. Driftramar till nämnder och styrelser Ramarna utgår från aktuell budget 2014, uppräknad i enlighet med löne- och prisantagandena. På dessa har visst sparkrav lagts, där underlaget varit nyckeltalsjämförelser ur den officiella statistiken där Vindeln jämförs med den egna strukturkostnaden samt liknande kommuner. Resultatutjämningsreserv Från och med den 1 januari 2013 fanns det enligt kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) som sedan i en lågkonjunktur kan disponeras. Kommunfullmäktige beslutade 2013 resultatutjämningsreserv. Att reservering av överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010 ska tillåtas i Vindelns kommun. Resultatutjämningsreservens ingående balans för fastställdes samtidigt till tkr, i enlighet med beslutad riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserven. Målkonflikt Kommuner har som syfte att bedriva verksamhet för medborgarnas bästa, där ekonomin endast är ett medel för att uppnå detta. Ett medel som dock sätter begränsningar för vad som kan göras. Målkonflikter mellan ekonomi och verksamhet är inte ovanliga där lagstiftning, efterfrågan och utvecklingsbehov driver fram ökade kostnader. Det är därför viktigt att ha en princip för att hantera dessa målkonflikter. För Vindelns kommun gäller att vid konflikter mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål går de ekonomiska målen före. Detta innebär bland annat att vid kostnadsökningar inom en verksamhet så behöver andra verksamheter ses över för att omfördela resurser inom ramen för den egna budgeten. Det betyder också att verksamhet som saknar full finansiering måste synliggöras för omprövning. Kommunfullmäktige den 17 november 2014 I samband med Kommunfullmäktige den 17 november så reviderades kommunens budget på grund av ändrade förutsättningar för nämnderna som blivit allt tydligar ju längre året gott. Kommunstyrelsen Tillförs 895 tkr i samband med att den centrala köksorganisationen delas upp på socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. I och med att OH-kostnaden stryks så minskar kommunstyrelsen sina intäkter med 882,74 tkr, dessutom så minskar kommunstyrelsen en intäkt om 12,63 tkr vilket var den ram som köksbudgeten hade i ursprungsläget inför Det genererar en total summa om 895,37 tkr, vilket tillföras kommunstyrelsens ram. Barn- och Utbildningsnämnden Under innevarande budgetår 2014 återfinns kostnadsökningar främst inom grundskolan och förskola/barnomsorg. Särskilda åtgärder som har vidtagits för att säkra måluppfyllelse för elever i 10

11 Budget 2015 Sida 11(27) behov av särskilt stöd samt personalförstärkning inom fritidshem bidrar till kostnadsökningen. Politiska beslut gällande möjlighet att bedriva privta verksamheter inom barn och utbildningsförvaltnings område bidrar även till kostnadsökningar. Dessa tillkommande kostnadsökningar kommer även att påverka 2015 års budget. Dessutom beräknas även antalet gymnasieelever att öka inför Socialnämnden Enskilda ärenden inom Individ- och familjeomsorg Barn och Unga, resultatet av Försäkringskassans genomlysning av ärenden inom Personlig assistans. Detta tillsammans med indikationer att ekonomiskt bistånd ökar och att ytterligare lagkrav angående individuell biståndsbedömning i Särskilt boende gör gällande att den tänkt besparingen gentemot 2014 om 100 tkr för utbildningskostnader inte kan genomföras. 11

12 Budget 2015 Sida 12(27) Kommunfullmäktiges mål Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 3 under 2013 följande mål för kommunens verksamhet I denna sammanställning framgår utfallet till och med 2013 i fet stil samt budgetberedningens föreslag för 2016 och Allmänt om kommunfullmäktiges mål Detta är de mål som kommunfullmäktige fastställer för sin del och som kommunfullmäktige kommer att följa upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning. Utöver dessa mål formulerar styrelser och nämnder egna mål som kompletterar fullmäktiges mål och som också beskriver hur styrelsen/ nämnden medverkar till uppfyllandet av de gemensamma kommun-fullmäktigemålen. Målen är långsiktiga och beskrivna för fyra år framåt inklusive innevarande år, och är uppföljningsbara. Varje mål har en beskrivning av hur målet kommer att följas upp och ett angivet nuläge (år 2011). Nämndsövergripande mål Mål 1: Medborgarnas nöjdhet, stolthet och känsla av inflytande Kommunens verksamhet är till för medborgarna och det är då viktigt att hålla igång en levande dialog och förvissa sig om hur verksamheten upplevs av uppdragsgivarna, medborgarna. Uppföljning: Denna skall mätas med hjälp av SCB:s medborgarundersökning. Mål 2: Attraktivitet, Vindelns kommun ska ha ett positivt flyttnetto Kommunens förmåga att attrahera människor att bosätta sig i kommunen är viktigt för en hållbar utveckling. Antalet invånare i kommunen är viktig både ur ekonomisk synpunkt men också för trivsel och arbetskraftsförsörjning. Uppföljning: Flyttnetto enligt SCB: Mål 3: Näringslivsklimat, Vindelns kommun ska förbättra sin ranking Samspelet mellan kommunen och näringslivet på alla nivåer och i alla olika frågor är avgörande för utvecklingen. Uppföljning: Svenskt Näringslivs ranking KF, , Dnr 13. K

13 Budget 2015 Sida 13(27) Mål 4: Ekonomiskt mål, Vindelns kommuns resultat För en långsiktigt hållbar utveckling och resurser till investeringar och nödvändigt utvecklingsarbete krävs årligt positivt ekonomsikt resultat. Uppföljning: Kommunens årsredovisning ,8 % 0,4 % 0,1 % 1,0 % 0,5 % 1 % 1 % Mål för Barn- och utbildningsnämnden Mål 5: Undervisningsmål, meritvärdet hos Vindelns kommuns elever i årskurs 9 ska förbättras. För att Vindelns skolor ska vara en attraktion för barnfamiljerna ska de vara kända för goda resultat Uppföljning: Meritpoäng i SKL:s öppna jämförelser grundskola ,9 205,8 201, Mål för Socialnämnden Mål 6: Social trygghet, i Vindelns kommun ska tryggheten bland omsorgstagare inom äldreomsorgen öka Oavsett omsorgsform ska äldre och andra omsorgstagare känna sig trygga i sina boenden. Uppföljning: SKL:s öppna jämförelser vård och omsorg om äldre % 85 % 86,6 % 85 % 85 % 85 % 85 % Mål för miljö- och byggnadsnämnden Mål 7: Miljömål, Vindelns kommun ska förbättra sin placering i Miljöaktuellts ranking. Det är viktigt att miljöförvaltningen utöver sina lagstiftade uppdrag är drivande i miljöarbetet i kommunen. Uppföljning: Tidningen Miljöaktuellts ranking Sedan 2013 så följs målet upp med hjälp av Socialstyrelsens nya nationella brukarenkät. 86,6% är ett snitt av upplevd trygghet inom de särskilda boendena samt inom hemtjänsten. 13

14 Budget 2015 Sida 14(27) Ekonomiska rapporter Resultaträkning Reviderad i samband med Kommunfullmäktige 17 november Skatteprognos Bokslut Budget Budget Inriktning Inriktning Fastställd av KF Fastställd av KF Befolkning 1/11 aktuellt år Befolkningsförändring jmf året innan Exklusive kapitalkostnader Kommunfullmäktige -889,0-988, , ,9 Kommunstyrelsen , , , , ,1 Barn- och utbildningsnämnden , , , , ,9 Socialnämnden , , , , ,3 Miljö- o byggnadsnämnd , , , , ,2 Finansen, fördelade sociala avgifter 5 779, , , ,0 Nettokostnad driftbudget , , , , ,3 Löneskatt gamla" , , , , ,0 Pensioner utbetalningar "gamla" , , , , ,0 Pensionsskuldsförändring, pensionskost -656,1 0,5 0,5 0,5 0,5 Verksamheternas nettokostnad , , , , ,8 Skatteintäkter, egna , , , , ,0 Kommunal fastighetsavgift 8 003, , , , ,0 Skatteintäkter, utjämning netto , , , , ,0 Skatteintäkter , , , , ,0 Ränteintäkter 2 164, ,0 328,0 328,0 328,0 Räntekostnader , ,0-574,5 0,0 0,0 Fastighetsskatt -24,6-30,0-30,0-30,0-30,0 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto , , , , ,2 Avskrivningar , , , , ,0 Extra ordinära intäkter/kostnader Resultat 424, , , , ,2 Finansiellt mål 1 % 0,14 % 0,90 % 0,65 % 0,58 % 0,46 % 14

15 Budget 2015 Sida 15(27) Finansieringsanalys Bokslut Budget Budget Inriktning Inriktning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 424, , , , ,2 Övriga ej likviditetspåverkande poster , , , , ,0 Medel från den löpande verksamheten , , , , ,2 Ökning/minskning kortfristiga fordringar , , ,3 398, ,8 Ökning/minskning kortfristiga skulder 4 023,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten , , ,3 398, ,8 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar , , , , ,0 Investering i finansiella tillgångar ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten , , , , ,0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skulder , , ,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , , ,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde 4 332,5 0,0 0,0 534, ,0 Likvida medel vid årets början , , , , ,6 Likvida medel vid årets slut , , , , ,6 Balansräkning Bokslut Budget Budget Inriktning Inriktning TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar , , , , ,2 Finansiella anläggningstillgångar 8 232, , , , ,2 Summa anläggningstillgångar , , , , ,4 Omsättningstillgångar , , , , ,4 Summa omsättningstillgångar , , , , ,4 SUMMA TILLGÅNGAR , , , , ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital , , , , ,7 Summa eget kapital , , , , ,7 Avsättningar , , , , ,3 Summa avsättningar , , , , ,3 Långfristiga skulder , ,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder , , , , ,8 Summa skulder , , , , ,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , , ,8 15

16 Budget 2015 Sida 16(27) Kommunstyrelsens driftsbudget Ordförande Ewa-May Karlsson \ Kommunchef Mats Karlsson Kommunstyrelsen ska på Kommunfullmäktiges uppdrag ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunala bolagen. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är även; Krisledningsnämnd Ansvarig för den översiktliga användningen av mark, vatten och bostadsförsörjning. Ansvarig för kollektivtrafik, räddningstjänst och krishantering. Förvaltning av kommunens fastigheter, gator, vatten, avlopp och renhållning. Gemensamma servicefunktioner inom ekonomi, personal, It och övrig administration. Ansvarig för utvecklingsfrågor och näringsliv. Kultur och fritid Ekonomi i sammandrag Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Ändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Ers förtroendevalda, partistöd 2 341, ,0 122, , varav KF och revision 799,3 889,0 99,6 988, Gemensamma kostnader , , , , Kollektivtrafik 3 589, ,5 117, , Fastigheter , ,4 63, , Räddningstjänst- och krishantering 4 236, ,0 78, , Gator och vägar, parker, renhållning 5 438, ,9 363, , Vatten och avlopp , ,2-227, , Kommunikation och tillväxt 1 810,6 Kultur och fritid , ,8 252, , Totalt , , , , Belopp exkl. kapitaltjänst Allmänt Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och koordinera kommunens samtliga åtaganden. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi. Målet är att tillgodose kommunmedborgarnas krav på trygghet, omsorg, service, utbildning och god miljö. Interkommunalt samarbete Tillsammans med Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Vännäs, Örnsköldsvik utgör vi Umeåregionen. Umeåregionens samarbete utvecklas ständigt och exempel på samverkan är en gemensam Regionturistbyrå, samordning av upphandlingar, samordning av biblioteksfunktionerna, föräldrastöd, överförmyndarverksamhet, växel i Bjurholm samt gemensam flyktingmottagning. 5 Gemensamma kostnader = Kommungemensam administration, Arbetsbefrämjande åtgärder, Personalomkostnader samt kommunikation och tillväxt i och med budget Observera att kostnaderna för Kultur och fritid i den sammanställda redovisningen för bokslutet 2013 redovisats under Barn- och utbildningsnämnden där verksamheten då låg. För att underlätta en jämförelse mellan åren redovisas verksamheten Kultur- och fritid under Kommunstyrelsen där verksamheten ligger från och med september 2013 samt budgeterats för 2014 och framåt.. 16

17 Budget 2015 Sida 17(27) Gemensamt intagningskansli för gymnasieskolorna i länet är placerat i Vindeln. Gemensam löneadministration tillsammans med Umeå startas hösten Utredning om gemensam VA Renhållning tillsammans med UMEVA pågår. Kommersiell och annan service För att alla kommunmedlemmar ska ha en god grundservice, oavsett bostadsort, hjälper kommunen till med stöd till varuhemsändning och lokaltrafik. Kommunerna tar kostnaderna för den inomkommunala trafiken och Landstinget betalar kostnaderna för trafiken som går över kommungränserna. Invigning av resecentrum i Vindeln skedde januari Projektering av tågperrong i Tvärålund har påbörjats och beräknas vara klar hösten Kommunstyrelsen är ansvarig för infrastrukturplaneringen, vägar och järnvägar. Inför den nu gällande infrastrukturplanen har förbättringar för pendling prioriterats. Även satsningar på upprustning av det enskilda vägnätet har lyfts fram. Trafikverkets ombyggnad av 363 an är nu i planeringsfasen. Ombyggnaden påbörjas 2016 och avslutas Kultur o Fritid Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 från den första september 2013 att överföra ansvaret för kultur och fritidsfrågor från Utbildnings o fritidsnämnden till Kommunstyrelsen. En helt ny organisation kommer att byggas upp kring kultur, fritid, ungdomsverksamhet. Bibliotek och kulturverksamhet Kommunens huvudbibliotek delar byggnad med Renforsskolan. Det gör att biblioteket har ett högt antal besökare. Det finns också fyra filialbibliotek i de större byarna Bibliotekets verksamhet är under ständig utveckling. En automatisering av utlåningsverksamheten har införts för att ytterligare förbättra servicen till låntagarna. Mer öppet Bibliotek ska prövas under Det innebär att man med ett personligt passerkort kan komma in i biblioteket även under icke ordinarie öppettider. Kulturverksamheten i kommunen bedrivs i nära samverkan med engagerade medborgare. Fritidscentrum Fritidscentrum består av sporthall, ishall och skyttehall. Skolan nyttjar Fritidscentrum under dagtid för olika idrottsaktiviteter. Kvällar och helger är det kommunens invånare som bedriver verksamhet i hallarna. Det finns även externa hyresgäster under helgerna, då främst i ishallen och skyttehallen. Även kultur- och företagsarrangemang förekommer i Fritidscentrum. Här bedrivs även ungdomsverksamhet i form av fritidsgård. Fritidscentrum hyrs sedan januari 2014 ut till Vindelns Idrottsfastigheter AB och Ramselefors skytteförening. I anslutning till Fritidscentrum finns Vindelns Idrottsfastigheters konstgräsanläggning. Simhallen Simhallen är en rekreationsanläggning för vuxna och ungdomar. Här bedrivs bland annat simundervisning för grundskolans elever. Kvällar och helger är simhallen uppbokad för allmänhet och olika föreningar. 17

18 Budget 2015 Sida 18(27) Turism Samarbetet som finns med Regionturistbyrån i Umeå fortsätter. Umeåregionen har tagit initiativ till möten mellan Västerbottens Turism (Region Västerbotten) och länets destinationer. Näringsliv Näringslivsverksamheten är Kommunstyrelsens verktyg för tillväxt och utvecklingsfrågor. Översyn av verksamheten pågår inför nya strukturfondsperioden med start Arbetet sker i samverkan med Företagarna och Svensk handel. ViNet Kommunens bredbandsnät ViNet, drivs av Vindelnbostäder AB, ett av kommunen helägt bolag. Eftersom kommunen äger nätet är det Kommunstyrelsen som bereder frågor rörande nya investeringar. Kommungemensam administration Ekonomi, personal, IT och nämndsadministration ligger samlad under kommunstyrelsen. Centralkök I Vindelns tätort finns nu två tillagningskök, dessa levererar mat till skolorna i Vindelns tätort samt äldreboendena. Skolorna i Granö, Hällnäs och Tvärålund har egna tillagningskök men ingår i den gemensamma organisationen. Skolluncher i Åmsele köps av lokal entreprenör. Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchef att se över denna organisation med anledning av förvaltningarna uttalat ett önskemål om detta. Vid Kommunfullmäktige den 17 november så beslutades att den centrala köksorganisationen skulle avslutas och delas upp mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetsbefrämjande åtgärder Kommunen ger lönebidrag till ett tiotal föreningar. Kommunens bidrag är begränsat till ca 10 % av lönekostnaden. Under sommaren ges skolungdomar möjlighet att söka feriearbeten i de olika kommunala verksamheterna samt i föreningar. Fastighetsförvaltning Huvuddelen av fastighetsförvaltningen utförs av Vindelnbostäder AB enligt upprättat avtal. Vi ser förändringar i behovet av lokaler inom grundskola, handikapp och äldreomsorgen. Barnomsorgen har omstrukturerats och bedrivs nu endast på två platser i tätorten. Räddningstjänsten Räddningstjänst finns i Vindeln och Åmsele. Räddningschefsfunktionen köps av Umeå kommun. Räddningstjänsten består i övrigt av deltidsbrandmän. Vi köper även framtagande av en risk och sårbarhetsanalys samt handläggning av brandfarliga och explosiva varor av Umeå kommun. Bidrag till enskilda vägar Inom kommunen finns ca 37 mil statsbidragsberättigade enskilda vägar. Vägföreningar får visst bidrag för drift och underhåll av Trafikverket, ett så kallat årligt stöd. Till detta lämnar även kommunen bidrag till föreningarna med ca 1,1 Mkr. 18

19 Budget 2015 Sida 19(27) Renhållning Renhållning och sophämtning utförs av entreprenör och hämtning sker normalt var 14:e dag. Återvinningscentral finns i Vindeln och det är den enda deponianläggningen inom kommunen. Verksamheten finansieras med avgifter. Grovsopor får hushållen själva transportera till återvinningscentralen. Det är kostnadsfritt för hushåll att lämna material på återvinningscentralen. Utredning om gemensam drift tillsammans med Umeva (Umeå vatten och avfall) pågår. Gator och vägar Kommunala gator och vägar finns i Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Granö och Tvärålund. Drift och underhåll sköts både i egen regi och på entreprenad. Sammanlagt finns det ca 37 km kommunala gator och vägar. Inga större åtgärder är planerade avseende vägar eller vägbelysningsanläggningar under perioden. Vatten, avloppsverk, ledningar Vattenverk och avloppsverk finns i Vindeln, Skivsjö, Tvärålund, Hällnäs, Åmsele och Strycksele. Sammanlagt finns ca 88 km VA-ledningar i kommunen. Verksamheten är till 100 % avgiftsfinansierad. I investeringsbudgeten avsätts 0,3 Mkr årligen för reinvestering av VA-nätet. Arbetet med att ta fram områdesföreskrifter och skyddsområde för vattentäkterna fortsätter. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har lämnat förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för sjöar och älvar. Vindelns kommun ingår i två vattenrådsområden Umeälven samt Mellanbygden. Utredning om gemensam drift tillsammans med Umeva (Umeå vatten och avfall) pågår. Kommunala bolag Kommunstyrelsen svarar för tillsyn över de kommunala bolagen. Bolagen är helägda av kommunen. Vindelnbostäder AB Bolaget äger ca 280 lägenheter och förvaltar genom avtal kommunens fastigheter. Bolaget har också genom avtal ansvar för driften av kommunens bredbandsnät (ViNet). Under 2013 uppgick omsättningen för Vindelnbostäder AB till ca 40 Mkr. AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning Bolaget äger den alpina anläggningen på Buberget och kommunen ger ett årligt ägartillskott på ca 0,2 Mkr. Bolaget saknar anställd personal. Omsättningen uppgick år 2013 till ca 0,5 Mkr. Anläggningen är uthyrd. 19

20 Budget 2015 Sida 20(27) Barn- och utbildningnämndens driftsbudget Ordförande Åsa Ahlberg Jonson \ Förvaltningschef Lars Johansson Utbildnings- och fritidsnämndens verksamhet består av förskola och pedagogisk omsorg, grundskoleverksamhet, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning. Ekonomi i sammandrag Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Ändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Gemensamma kostnader , ,6-219,5 4754, Förskola, fritidshem och ped. om , ,8 1935, , Grundskoleverksamheten , ,3 2387, , Gymnasieskola och Komvux , ,8 4464, , Ej fördelat i plan Totalt , , , , Belopp exkl. kapitaltjänst I Vindelns kommun finns 4 förskolor, pedagogisk omsorg i kommunal regi på 1 ort, 4 annan pedagogisk omsorg i enskild regi, 1 fristående förskola, 2 småbarnsskolor (förskola åk 2), 3 fskl- åk 5 skolor och en åk 6-9 skola. Utöver detta så bedrivs även Komvux och SFI samt musikskola. Kommunen har ingen egen gymnasieskola. Barnomsorg Vindelns kommun bedriver barnomsorg i form av förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år och skolbarnomsorg i form av fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6-12 år. Förskolorna finns i Vindelns tätort, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele. Pedagogisk omsorg i enskild regi finns i Vindelns tätort samt i Tegsnäset. I Vindelns tätort finns även en fristående förskola. Interkommunal barnomsorg finns i Vännäs, Lycksele och Umeå kommun. Barnomsorg erbjuds enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden inom 2 månader efter ansökan av föräldrar. Merparten av barn placeras så snart föräldrar så önskar och samtliga som önskat barnomsorg har fått det inom beslutad tidsram. Maxtaxa används för beräkning av barnomsorgsavgifterna. Barn- och utbildningsnämnden har som mål att antalet barn i barngrupper inte ska överstiga 18 st. barn. Den ökade valfriheten kan leda till att antalet barn i kommunal barnomsorg minskar något, samt ökad kostnad för barn i barnomsorg i annan kommun. Fritidshem Skolbarnomsorg bedrivs i fritidshem i alla skolor för elever i åldern 6 12 år och samverkar med både skola, förskoleklass och förskola, för bästa nyttjande av personalkompetens. Elever boende i Vindel-Ånäset kan nyttja pedagogisk omsorg som skolbarnomsorg. Framförallt barn i ålder 6-9 år deltar i fritidshemsverksamheten. 7 Nämnd- och styrelse, samt personalkostnader för utbildningskontoret, samt skolans köksorganisation 8 Observera att kostnaderna för Kultur och fritid i den sammanställda redovisningen för bokslutet 2013 redovisats under Barn- och utbildningsnämnden där verksamheten då låg. För att underlätta en jämförelse mellan åren redovisas verksamheten Kultur- och fritid under Kommunstyrelsen där verksamheten ligger från och med september 2013 samt budgeterats för 2014 och framåt. 20

21 Budget 2015 Sida 21(27) Förskoleklass Förskoleklass erbjuds till alla familjer som så efterfrågar och är inrymd i respektive skola. I Vindelns tätort erbjuds förskoleklass 5 dagar i veckan och i övriga skolor 4 dagar per vecka. Kostnadsfri skolskjuts erbjuds för elever från förskoleklass, enligt gällande regelverk. I Åmsele och Granö integreras förskoleklass med grundskolans årskurs 1-2 samt med förskolan i småbarnsskola. I Vindelns tätort finns tillräckligt många 6-åringar så att förskola bedrivs i egna klasser. I Hällnäs och Tvärålund organiseras verksamheten efter hur många 6 åringar och 5 åringar som finns aktuellt läsår. Grundskolan (åk 1-9) Grundskola för årskurs 1-2 finns på 5 orter i kommunen; Granö, Åmsele, Hällnäs, Tvärålund och Vindeln. Årskurs 3-5 finns på 3 orter i kommunen; Hällnäs, Tvärålund och Vindeln. Älvbrinkens skola, i Vindelns tätort, är den största fskl-5 skolan. Barn i Rödåområdet i Vindelns kommun går årskurs förskoleklass åk 5 i Rödåsels skola i Umeå kommun. Till kommunens enda 6-9 skola, Renforsskolan kommer eleverna från hela Vindelns kommun samt från Rödåsel i Umeå kommun. Under vårterminen 2014 har en internationell klass startats på Älvbrinkens skola. Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskola Vindelns kommun har ingen egen gymnasieskola. Elever från kommunen får sin gymnasieutbildning i gymnasieskolor i främst Umeå, Vännäs och Lycksele. I stort sett alla elever från högstadiet börjar på gymnasiet. Komvux och Lärcentrum Den kommunala vuxenutbildningen ansvarar för grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser för vuxna elever samt svenska för invandrare. Komvux ansvarar för att erbjuda och köpa in utbildningar som efterfrågas av medborgare och arbetsmarknad. Förändringarna har medfört flexibel studiestart efter den studerandes eget önskemål och att studierna kan bedrivas för den studerande på lämplig plats, under förutsättning att dator med internetuppkoppling finns. Det senaste året har det erbjudits möjlighet att söka bidrag både från Skolverket (yrkes- och lärlingsvux) och Socialstyrelsen (Omvårdnadslyftet). Ansökning har gjorts gällande yrkesvuxpengar från Skolverket, tillsammans med hela Västerbotten, och finansierat yrkeskurser med dessa pengar. Omvårdnadslyftet är för de som vill utbilda sig till undersköterskor samt de som vill vidareutbilda sig inom yrket. Från och med vårterminen 2014 erbjuds även alfabetiseringskurs för invandrare i SFI:s regi Musikskolan Musikskolan erbjuder främst elever i åk 2-9 möjligheter att utveckla sin musikaliska förmåga i olika instrument samt sång. Musikskolan medverkar i många musikaliska arrangemang under året. Bland annat anordnas mycket omtyckta och välbesökta musikkaféer på olika orter. En hög andel av eleverna i åk 2-9 väljer att gå i musikskolan. Inför Inför kommande år behöver följande punkter beaktas att ytterligare utveckla verksamheterna: Fortsatt uppföljning och översyn gällande lokalutnyttjande, resursfördelning samt drift av verksamhet inom förskola och skola. För att utveckla förskolan och skolan behöver fortsatta satsningar göras gällande utbildning av personal. 21

22 Budget 2015 Sida 22(27) Satsningar behöver göras gällande IT, läromedel och utrustning. Kvalitetsarbetet behöver fortsätta med att utveckla pedagogisk dokumentation och anpassning av verksamheten efter lagar och förordningar. Tydligare analyser gällande elevernas resultat och måluppfyllelse behöver göras kommande år. Detta för att ytterligare förstärka elevernas möjligheter att ständigt utvecklas och nå sina mål. Elevhälsan behöver ytterligare utveckla sitt kommunövergripande arbetssätt för att fånga upp elever i behov av stöd tidigt. Profilering behöver ske för att tydliggöra de starka sidor och utvecklingsmöjligheter som finns inom förskolan och skola. Ytterligare satsningar behöver göras på det företagsamma lärandet under kommande år. Detta för att det företagsamma lärandet ska kunna utvecklas och fortleva i vår kommun. Den stora utmaningen för förskoleverksamhet och skola är att kunna bedriva nuvarande verksamhet på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt utifrån den ekonomiska verklighet som kommunen står inför de kommande åren. I samband med kommunfullmäktige , 41 Dnr 14. K0145, så beslutas att Barn- och utbildningsnämndens ram 2015 utökas med 100 tkr till busstransporter för att återinföra simundervisning i årskurs 1 och 2. Kostnaden belastar resultatet

23 Budget 2015 Sida 23(27) Socialnämndens driftsbudget Ordförande Christer Lundgren \ Förvaltningschef Mats Morin Socialnämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård samt mottagande flyktingar och ensamkommande barn. Ekonomi i sammandrag Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Ändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Administration 7 386, , , , Äldreomsorg , ,4 352, , Individ- och familjeomsorg 9 669, , , , Handikappomsorg , , , , Hälso- och sjukvård , , , , Ensamkommande barn 50,2 0,0 0,0 0,0 0 0 Flyktingverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Ej fördelat i plan Totalt , , , , Belopp exkl. kapitaltjänst Allmänt Socialtjänsten är lagreglerad och rättssäkerheten är viktig. Enligt socialtjänstlagen ska Socialnämnden se till att det finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet och att kvalitén i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Vägledande för samtliga av socialtjänstens verksamheter är socialtjänstlagens portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Socialnämndens verksamheter finns till för: Barn och ungdomar i utsatta situationer Vuxna med missbruksproblem Psykiskt och fysiskt funktionshindrade som behöver hjälp med boende, aktivering och omsorg Äldre som inte klarar sin dagliga livsföring och därmed behöver hjälp med särskilt boende, vård och omsorg Nyanlända 23

24 Budget 2015 Sida 24(27) Socialnämndens verksamhet Socialtjänsten i Vindelns kommun består av äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Nämnden har även en gemensam administration. Där ingår socialnämnden, socialkontoret, resursverksamhet ReTrÅ, konsumentvägledning, facklig tid, Posom, dödsbohandläggning, utbildning, data, Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet samt projektverksamhet. ReTrÅ är en sysselsättnings och arbetsrehabiliterande verksamhet; en verksamhet som erbjuder sysselsättning med praktiskt arbete inom bland annat trä, montering, serviceuppgifter. en verksamhet med en långsiktig arbetsinriktad rehabilitering för personer oavsett bakgrund eller funktionsförmåga Från och med 1 januari 2015 så ingår även omsorgens köksorganisation under socialnämndens verksamheter. Äldreomsorgen Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamheten inriktas på insatser som skall underlätta för de äldre att så länge som möjligt bo kvar i det egna hemmet och att allt arbetet baseras på ett rehabiliterande arbetssätt. Ordinärt boende Hemtjänst finns för personer i eget boende som har behov av hjälp i hemmet och ger insatser till drygt 160 personer årligen. Valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), är infört i hemtjänsten sedan Hemtjänsten hanterar även trygghetslarm, matdistribution. Under 2014 sker utbyte till helt digitala trygghetslarm. Förebyggande hembesök samt bostadsanpassning finns som stöd för att underlätta kvarboende. Inom Solhaga äldrecenter erbjuds andra insatser så som avlastning på korttidsplats, anhörigstöd, prova-på-rum (afasiverksamhet), stöd till frivilligarbete samt sju trygghetslägenheter för äldre. Hemsjukvården utgår från Solhaga Äldrecenter och har cirka 65 patienter inskrivna, samt ytterligare hembesöksärenden. Särskilt boende äldre Särskilt boende finns för äldre människor i behov av särskilt stöd och där hemtjänstens insatser i eget boende inte längre kan tillgodose behovet. Det finns platser i två äldreboenden, förslag om ytterligare minskning av antalet platser utreds till Under 2015 skärps lagkraven på biståndsbedömning vid inflyttning i särskilt boende. Handikappomsorg Socialnämnden skall verka för att människor, som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Inom handikappomsorgen finns gruppbostäder med plats för totalt 10 personer, samt en dagligverksamhet Älvan för personer med omfattande funktionshinder. 24

25 Budget 2015 Sida 25(27) Individ och familjeomsorg Socialnämnden skall svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Inom individ- och familjeomsorgen handläggs ärenden rörande ekonomiskt bistånd, barn- och familj, missbruk, familjerätt, familjerådgivning, adoptioner och faderskapsutredning. Personer med främst psykiska funktionshinder kan få stöd i hemmet i form av boendestöd. Ensamkommande barn utreds och placeras under individ- och familjeomsorgen verksamheten utökas efterhand som ungdomar flyttar ut från HVB-hemmet. Resursteamet erbjuder öppna stödinsatser. Brånet s HVB Boende med 15 platser för ensamkommande barn, varav 10 med uppehållstillstånd och 5 asylplatser. Flyktingmottagning Är sedan 2014 överförd till Socialnämnden och har kontor på Solhaga. Kommunal hälso- och sjukvård Sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast är organiserade i en enhet. De ansvarar för hälsooch sjukvården i särskilda boenden, dagverksamheter inom äldre- och handikappomsorgen samt hemsjukvård. 25

26 Budget 2015 Sida 26(27) Miljö-och byggnadsnämndens driftsbudget Ordförande Kenth Ärletun \ Förvaltningschef Jan Olofsson Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet omfattar förutom handläggning av inkomna ärenden även ansvar för planerad tillsyn av fasta tillsynsobjekt, deltagande i planering/projekt och liknande. Ekonomi i sammandrag Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Ändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Nämnd och styrelse 126,9 150,7 22,4 173, Plan- och Bygg 656,8 638,5-50,6 587, Miljö- och Hälsoskydd 736,1 883,2 91,7 974, Ej fördelat i plan Totalt 1 519, ,4 63, , Belopp exkl. kapitaltjänst Planering, byggande och trafik Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för byggande enligt plan- och bygglagen samt för strandskyddsärenden enligt miljöbalken. Nämnden utövar dessutom tillsyn och kontroll under byggprocessen så att bestämmelserna i lagar och förordningar följs, tillsyn och kontroll över obligatorisk ventilationskontroll, miljö- och brandfarliga varor mm, samt uppgifter inom adressoch fastighetsregistrering. Nämnden är även trafiknämnd och beslutar bl.a. om lokala trafikföreskrifter för vägar inom detaljplanerade områden Miljö- och hälsoskydd Miljö- och byggnadsnämnden är tillsyns- och tillståndsmyndighet inom ramen för den lagstiftning som gäller för områdena miljö- och hälsoskydd. Lagstiftningen omfattar ett antal författningar som bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden ska verka förebyggande för att förhindra uppkomsten av ohälsa och olägenheter, samt genom sin specialkompetens agera pådrivande i processen mot ett hållbart samhälle ur miljösynpunkt. Från och med år 2014, har även tillsynen och handläggningen av ärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om vissa receptfria läkemedel, överförts från Socialnämnden till Miljö- och byggnadsnämnden. 26

27 Budget 2015 Sida 27(27) Investeringsbudget 2015 I samband med kommunfullmäktige den 17 november så antog de investeringsbudget för 2015 Med anläggningstillgång (investering) förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Det är avsikten med innehavet som ska styra klassificeringen i balansräkningen. Som anläggningstillgång redovisas sådan tillgång som är avsedd att användas under flera år (beräknad livslängd om minst tre år). Förutom varaktighet ska tillgången ha ett visst väsentlighetsvärde (ett halvt basbelopp = kr 2015). Investeringar 2015 Budget KS Räddningsmateriel 50,0 Vindelforsarnas friluftsområde 1 000,0 Vindelforsarnas friluftsområde 600,0 IT Brandvägg reinvestering 140,0 Förstudie och implementation hanteringssystem mobila enheter 80,0 Förstudie och implementation samarbetssystem Lync 60,0 Förstudie Metakatalog Umeåregionen 80,0 Infrastruktur kommunikationsutrustning reinvestering 200,0 Förstudie/Pilot Intranet 80,0 TEKN Pumpstation Åmsele 500,0 Skogsbovägen 1 000,0 Sveavägen Tvärålund 1 200,0 Informationsskyltar, infarterna, 4 st 350,0 Lekpark Hällnäs 200,0 Byavägen Vindeln 900,0 Reinvesteringar VA verk 400,0 Utredning VA Granö Tegsnäset 250,0 Reinvesteringar ombyggnad ÅVC 300,0 Uppvärmd container för Farligt avfall ÅVC 160,0 Vägbelysningarm byte 400,0 FAST Hällnäs. Lekutrustning 68,0 Tvärålund. Lekutrustning 62,0 Almagården. Utemiljö 100,0 Utredning simhall 500,0 Utbyte av kvicksilverarmaturer på fastigheter. (Myndighetskrav) 300,0 Hörslinga lilla sammanträdesrummet. (Kommun kontoret) 80,0 Arbetsmiljö 100,0 Bredband campingen, (aktiv utr bekostas av hyresgästen) 60,0 Utbyte brandlarm kommunens lokaler 200,0 BUN Buss musikskolan 250,0 SN Ombyggnation kök 500,0 Pulsen Combine 800, ,0 27

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-28, 19 Dnr 13.K0124

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-28, 19 Dnr 13.K0124 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-28, 19 Dnr 13.K0124 Innehåll Vindelns kommun... 3 Vision 2020... 3 Ordförande har ordet... 3 Fem år i siffror... 4 Kommunens pengar... 5 Organisation...

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport

BJURHOLMS KOMMUN. Delårsrapport BJURHOLMS KOMMUN Delårsrapport 2011-01-01 06-30 0 0 06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser 1 Omvärldsanalys 2 Befolkning 2 Personalekonomisk redovisning 3 Kommunalekonomisk

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr.

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 8(22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer