INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet."

Transkript

1 PERSONALEN 2011

2 INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12

3 INLEDNING I Sigtuna kommun är vi ungefär medarbetare som jobbar för att drygt invånare ska trivas och ha det bra i kommunen. Vår organisation rymmer många yrken och arbetsplatser. De största verksamheterna är förskola och skola samt äldre- och handikappomsorg. Men rent vatten i kranen, snöröjda vägar, belysta parker, bra parkeringsplatser, blomsterrabatter på torgen och mycket mer står kommunen också för. Våra jobb är viktiga för invånarna. Det är vi stolta över. Personalekonomisk redovisning 2011 Den personalekonomiska redovisningen ger en samlad bild av personalsituationen i Sigtuna kommun. Redovisningen beskriver kommunen som arbetsgivare och hur mål och ambitioner uppnåtts inom de olika områden som är prioriterade. Dessutom redogörs för viktiga händelser och aktiviteter under året. Värdegrund Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald och tydligt ledarskap. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgivarpolitiken. Varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. De arbetsgivarpolitiska frågorna har en stark koppling till verksamhetens övergripande mål och är ett medel för att uppfylla de krav och förväntningar som invånarna har på kommunen. Arbetssätt Arbetsgivarpolitiken drivs i huvudsak genom ett antal övergripande mål. De handlar om god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald, kompetensförsörjning, medarbetarnas delaktighet och tydligt ledarskap. Därutöver finns nyckeltal som följs månadsvis och vid delårsrapporter och som kompletteras med medarbetarundersökningar. Dessa analyseras och utvärderas och ligger till grund för aktivitetsplaner som tas fram av samtliga förvaltningar. Arbetsgivarpolitiken styrs även av lagar, avtal och interna riktlinjer. Inom kommunen arbetar vi mot ett enhetligt arbetssätt inom de arbetsgivarpolitiska frågorna i syfte att kvalitetssäkra processer och därmed effektivisera arbetet. KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE Övergripande mål För att få en tydligare och mer renodlad styrning har Sigtuna kommun ett styr- och ledningssystem som innebär att politiska mål för kommunen utarbetas, mäts och följs upp systematiskt med hjälp av balanserade styrkort. Ett av perspektiven är organisation och medarbetare. I detta perspektiv redovisas de politiska målen för organisationen och arbetsgivarpolitiken. (Se rubrik Kommunfullmäktiges styrkort sid 9 Organisation och medarbetare.) Kompetens, engagemang och delaktighet I Sigtuna kommun värderar vi tydligt och modigt ledarskap. Vi efterfrågar kompetens och engagemang och erbjuder öppenhet, samverkan och ett klimat som uppmuntrar medarbetare att ta ansvar. Som anställd ska medarbetare ges möjlighet att göra karriär utan att byta arbetsgivare. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet. Vår utgångspunkt är att tillsammans med de anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter utifrån fattade beslut och alltid med en stor lyhördhet för de behov som kommuninvånarna har. Personalen 2011 Sigtuna kommun 3

4 NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER Samverkan och påverkansmöjligheter Sigtuna kommun som arbetsgivare och de fackliga organisationerna träffas kontinuerligt enligt vårt samverkansavtal LAMAMBA. Samverkansavtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv och betonar dialogens betydelse på arbetsplatsträffar och i vardagen. Samverkansgrupper finns på kommun-, förvaltnings- och enhetsnivå. Arbetsklimatet är gott med de fackliga företrädarna. I dialogen på samverkansmötena har flera bra synpunkter framkommit. En viktig del av samverkansavtalet är utvecklingen av arbetsplatsträffarna för ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. De 168 chefer och medarbetare som utbildades 2010 i ett utvecklingsmaterial har 2011 genomfört sex träffar vardera för utveckling av arbetsplatsträffarna. Arbetsplatserna har satt upp mål för ökad delaktighet och möjlighet att kunna påverka. Medarbetarenkät Enkäten genomfördes i november 2011 i syfte att ta reda på hur attraktiv Sigtuna kommun är som arbetsgivare och hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Dessutom har vi följt upp perspektivmål enligt verksamhetsplan. 81 procent av de medarbetare som fick enkäten har svarat. Uppföljningsmodellen som används utgår från 4 nivåer; Kommun, Ledning, Grupp och Situation. De frågor som återfinns under respektive nivå riktar sig mot: Kommun - hur medarbetaren ser på Sigtuna kommun Ledning - hur medarbetaren ser på ledning och närmsta chef Grupp - hur medarbetaren ser på gruppdynamik och sina medarbetare Situation - medarbetarens syn på sin egen situation på arbetsplatsen NMI - Medarbetarindex för Sigtuna kommun är 74 (76 föregående år). Svar med index över 70 är ett bra värde. Det har varit små skillnader i svaren i jämförelse med föregående år. Fortfarande visar resultatet att medarbetarna i Sigtuna kommun är motiverade och engagerade, de är positiva till ledarskapet och chefer får genomgående bra betyg för sina ledaregenskaper. Medarbetarna ger sin arbetsgrupp höga värden, index 83, och anser att de är kunniga och bemöter varandra väl och invånare/ brukare/elever professionellt. Positivt är att de medarbetare som svarat på enkäten tycker att de har meningsfulla arbetsuppgifter, vill och får ta ansvar och vågar uttrycka åsikter. Resultatet visar att medarbetare som utsatts för kränkande särbehandling har ökat. 11,9 % har svarat att de utsatts för kränkande särbehandling av invånare/brukare/elev och 9,9 % av chef/medarbetare. Samtliga förvaltningar har under året arbetat med aktiviteter utifrån resultatet av svaren i den medarbetarenkät som genomfördes Uppföljning har skett i förvaltningarnas samverkansgrupper av aktiviteterna och dialog har inletts om aktiviteter utifrån 2011 års medarbetarenkät. 87,2 procent av dem som svarat har haft medarbetarsamtal och 75,8 procent har haft lönesamtal under de senaste 12 månaderna. 75,1 procent har en individuell utvecklingsplan (2010, 74 procent). Styrkorna i kommunen ligger i medarbetarnas motivation, bemötande och meningsfulla arbetsuppgifter. Ledarskap Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare. 4 Personalen 2011 Sigtuna kommun

5 Postgången i kommunhuset går med lastad vagn ett par gånger om dagen. Det är många tjänstemän och politiker som ska ha sina försändelser i tid och utgående post ska stämplas och vidarebefordras löpande. Sigtuna kommun har tagit fram ett kompetensträd som tydliggör kommunens syn på ledarskap. Kompetensträdet innehåller åtta kompetensområden som en ledare ska ha kunskaper i. De åtta kompetensområdena sträcker sig från en basnivå till att skapa sammanhang mellan kommunens verksamhetsstyrning och de tre ledarförmågor som varje enskild ledare ska besitta, Förmåga att genomföra mål och leverera resultat. Förmåga att skapa delaktighet, mening och tillit hos medarbetarna. Förmåga att vara en tydlig ledare. Utifrån detta förhållningssätt genomförs ledarskapsdagar att vara ledare i Sigtuna kommun enligt program. Detta ska bidra till att utveckla och att stärka ledarnas förmåga som ledare. Dessutom ska programmet skapa en gemensam plattform för kommunens syn på ledarskap. Ledarförmågorna har följts upp i medarbetarenkäten från ett urval frågor hur medarbetarna ser på sin närmaste chef. Detta ledarindex är 73. Kommunen har 95 chefer, 61 kvinnor och 34 män, som har verksamhets- budget- och personalansvar. Ett program för mentorskap för chefer har i samarbete med fem andra kommuner slutförts under våren Under hösten startade ett nytt program för ledarutveckling genom mentorskap med nya chefer. Mentorprogrammet löper under ett år. Syftet med programmet är att utveckla det personliga ledarskapet och det vänder sig till chefer med personalansvar som vill utvecklas i sin ledarroll, antingen som mentor eller som adept. Mentorskapsprogrammet är en individanpassad utbildningsinsats. Mångfald och jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom kommunen ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella eller andra trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning. Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplaner beskriver vår värdegrund inom området och anger hur varje förvaltning ska arbeta med jämställdhet och mångfald. Målen i jämställdhetsplanen har följts upp i 2011 års medarbetarenkät. Frågan i medarbetarenkäten Inom Sigtuna kommun är vi anställda lika viktiga oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck har ett index på 73. Under hösten genomfördes en dialogkonferens kring hur man kan arbeta systematiskt för ökad mångfald och jämställdhet. Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att 2012 använda en metod som bygger på att kartlägga, analysera och åtgärda i arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Arbetsmiljö Kommunens ledningssystem för arbetsmiljöarbetet syftar till att arbetsmiljöarbetet kvalitetssäkras. Ledningssystemet innehåller arbetsmiljöpolicy, riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter samt riktlinje för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras Uppföljning har skett av samtliga förvaltningars aktivitetsplaner i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under året fick 13 chefer och 34 skyddsombud grundutbildning i arbetsmiljölagen, 56 chefer och 78 skyddsombud utbildning i skyddskommitténs arbetsuppgifter och 22 chefer och 43 skyddsombud fick utbildning om alkohol och droger. Hälsa Personalförmånen med friskvårdscheckar till samtliga anställda är motsvarande 900 kr vid heltid. Under 2011 har 1762 medarbetare beställt checkar, vilket är 69 procent av medarbetarna i kommunen. Av dessa har hitintills hälften använts medan 40 procent av dem som lösts ut fortfarande är giltiga under Personalen 2011 Sigtuna kommun 5

6 Friskvårdscheckarna används bland annat till gym och gruppträning, massage och sim & sporthallar. Kommunen har en aktiv personalklubb som erbjuder alla medarbetare olika aktiviteter. Personalklubbens 40-årsjubileum firades med en fest då medarbetare från samtliga förvaltningar kom och var med att fira. Personalklubben arrangerar både fysiska aktiviteter som hockeybockey, bowling och golf och kulturella som besök på inkaguldets utställning, teater och museibesök och konstlotteri. För att ge förutsättningar för ett aktivt och fortlöpande arbete med hälsa har det hälsofrämjande arbetet för att få friskare arbetsplatser startat. Chefer erbjuds utbildning i hälsofrämjande ledarskap och medarbetare erbjuds utbildning till hälsoinspiratörer. Tillsammans ska de stimulera till hälsosamma vanor på sina arbetsplatser. Anställda i kommunen Sigtuna kommun hade vid årsskiftet 2 397,2 tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare. Det är en ökning med 58,5 årsarbetare jämfört med De anställda inom kommunen finns i stort inom tre större grupper. En större grupp är lärare på gymnasium, grund- och förskola. Ett stort antal är kvinnor och finns till största delen inom förskolan. De flesta inom skolan har högskoleutbildning. Den andra stora gruppen är kvinnor inom äldre och handikappomsorg med lång erfarenhet men med kortare utbildning. Den tredje gruppen är handläggare och administratörer med en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Förutom dessa grupper finns många anställda med specialistbefattningar med en kompetens som följer kommunens skiftande uppdrag. Anställningstidens längd visar att kommunen har trogna medarbetare. Av de medarbetarna har 137 personer högst 1 års anställningstid, 480 personer har varit anställda 1-5 år, 677 personer har 6-10 års anställningstid och övriga 947 medarbetare har en anställningstid på över 10 år. Löneöversyn Kommunens lönepolitik ska vara tydlig och lätt att förstå. Den ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och anställda. Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat Löneöversyn har genomförts under året. Inom skolområdet har nya lönekriterier tagits fram som ska bidra till ökad måluppfyllelse. Sjukfrånvaro Sigtuna kommuns sjukfrånvaro är 6,68 % av den totalt arbetade tiden, jämfört med 6,66 %, Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro fortsätter att minska var den 50 % (52 %, 2010). Förebyggande hälsoarbete, tidiga insatser vid sjukfrånvaro och rehabilitering, chefers engagemang och ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen bidrar till arbetet med att sänka sjukfrånvaron i kommunen. Kommunen har ett nära samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovården i alla rehabiliteringsärenden. En överenskommelse har tecknats med Försäkringskassan vilket bland annat innebär att kommunen har tre utsedda kontaktpersoner i samtliga rehabiliteringsärenden. 6 Personalen 2011 Sigtuna kommun

7 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT Uppföljning av mål och mätetal görs med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att utfallet stämmer överens med uppsatta mål, gult att utfallet är positivt men inte helt tillfredställande och rött att mål eller resultat ej är uppfyllt. SYMBOLFÖRKLARING: Helt uppfyllt. Utfallet stämmer överens med det uppsatta målvärdet. Delvis uppfyllt. Utfallet är positivt men inte helt tillfredställande. Ej uppfyllt. Inga eller begränsade framsteg är påvisade. Mätning/bedömning är ej genomförd. ORGANISATION OCH MEDARBETARE PERSPEKTIVMÅL: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som skapar goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Arbetsvillkorindex (AVI) Öka jämfört med Ledarindex Öka jämfört med Medarbetarindex Öka jämfört med Medarbetarna om delaktighet Öka jämfört med och inflytande PERSPEKTIVMÅL: Kommunens medarbetare är professionella och engagerade och organisationen är effektiv. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Invånarna om bemötande Öka jämfört med och tillgänglighet Servicemätning via telefon Öka jämfört med PERSPEKTIVMÅL: Kommunens organisation kännetecknas av jämställdhet och mångfald vilket är en resurs för utveckling. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Jämställdhetsindex (JÄMIX) Öka jämfört med Medarbetarna om organisationens Öka jämfört med arbete för jämställdhet och mångfald Personalen 2011 Sigtuna kommun 7

8 ANSTÄLLDA I KOMMUNEN Under 2011 har antalet anställda med månadslön blivit något fler. De tillsvidareanställda har blivit 47 personer fler och de med visstidsanställning har ökat med 7 personer (tabell 1.1.1). De flesta, 44,9 %, är anställda inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter (tabell 1.1.2) medan vård- och omsorgspersonal är den yrkeskategori där de flesta anställda finns (tabell 1.1.3). Antalet heltidsanställda och deltidsanställda Fler kvinnor än män arbetar deltid. 25,7 % av kvinnorna och 13,7 % av männen arbetar deltid (tabell 1.1.4). Medellön Medellönen räknas på löneläget den 31december varje år. Kvinnors medellön, i förhållande till männens är 92,43 % (tabell 1.1.7). Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har minskat sedan föregående år. Chefer Sigtuna kommun har 95 chefer, 61 kvinnor och 34 män. En chef är under 30 år, 39 chefer är mellan år och 55 chefer är över 50 år. Kvinnor på mellanchefsnivå har något högre medellön än män medan det är omvänt förhållande bland 1:a linjechefer där männen har något högre medellön. Antal personer, årsarbetare och kön. Av de anställda är drygt 80 % kvinnor (tabell 1.1.5). Medelålder Medelåldern är samma som föregående år och är i stort sett samma för kvinnor som för män (tabell 1.1.6). 8 Personalen 2011 Sigtuna kommun

9 Patrik Kujansivu från miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterar en slamavskiljare i Husby på landsbygden i Sigtuna. ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Sjukfrånvaro I tabell redovisas sjukfrånvaron i procent. Det aktiva arbetet som kommunens chefer lagt ner på rehabiliteringar har lönat sig. Sjukfrånvaron har minskat från 8,55 % för fyra år sedan (2007) till 6,68 % år Det är en 35-procentig minskning av antalet sjuktimmar. Lång- och korttidssjukfrånvaro Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar har minskat något till 49,8 %. Korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar av den totala sjukfrånvaron ligger något högre än föregående år, 2,58 % (2010: 2,36 %) (tabell 1.2.2). Arbetsskador Anmälda arbetsskador och tillbud visar samma mönster som tidigare år. De flesta som anmält händelser med våld eller hot är vårdare anställda inom habiliteringsverksamheten. Ingen av tillbuden har föranlett någon sjukfrånvaro medan 8 av de anmälda arbetsskadorna har orsakat sjukfrånvaro. Se tabell Företagshälsovård Företagshälsovården är ett professionellt stöd till chefer i arbetet med förebyggande och främjande hälsovård och arbetslivsorienterad rehabilitering. Avtalet har tre inriktningar, stöd i rehabiliteringsarbetet, förebyggande arbetsmiljöarbete och främjande hälsoarbete. Samtliga uppdrag måste beställas i förväg av chef genom en uppdragsbeställning. Rehabilitering står för 55 % av den totala kostnaden, förebyggande för 40 % och främjande för 5 %. Satsningen på hälsofrämjande aktiviteter startade 2010 och ökar stadigt. Personalen 2011 Sigtuna kommun 9

10 PERSONALFÖRSÖRJNING Personalomsättningen i Sigtuna kommun ligger på 9,5 % under 2011, vilket får anses som sunt. En viss personalomsättning behövs för verksamheternas utveckling. En femtedel av dem som slutade gick i pension. Nya medarbetare Under 2011 tillsvidareanställdes 137 nya medarbetare. Av dem rekryterades 9 internt från egen förvaltning eller annan förvaltning. 157 medarbetare har rekryterats till en tidsbegränsad anställning. Totalt rekryterades 272 medarbetare under Avgångar Under 2011 lämnade 221 medarbetare sin befattning i kommunen. Av dem gick 9 medarbetare till annan befattning i kommunen och 45 slutade som pensionärer. Av dem var det 18 medarbetare som arbetade längre än sin 65-årsdag. Av övriga 167 som slutade på egen begäran var 31 medarbetare förskollärare, 13 var grundskollärare och 14 var undersköterskor. 160 medarbetare fyller 63 år eller mer under Det motsvarar 6 % av de anställda. Av dessa arbetar 76 inom barnoch ungdomsförvaltningen. Mertid Övertid och fyllnadstid för kvinnor 2011 är i genomsnitt 9,13 timmar/person och år. För män är motsvarande siffra 15,7 timmar. Det är en minskning sedan 2010 både för män och kvinnor. Frånvaroorsaker Frånvaro på grund av sjukdom är i genomsnitt 22,7 dagar/årsarbetare för kvinnor och 12,7 för män. Frånvaro med tillfällig föräldrapenning är 2,1 dagar/årsarbetare för kvinnor och 1,9 för män. 535 kvinnor och 118 män har tagit ut tillfällig föräldrapenning under män och 333 kvinnor har tagit ut föräldraledighet. Kvinnor har tagit ut 17,1 dagar/årsarbetare och männen 5,8. UTBLICK Kommunstyrelsen antog i juni en kommunövergripande personalförsörjningsplan för Kartläggningen och analysen har beaktat personalomsättning, pensionsavgångar tillsammans med kommunens demografiska förändringar och framtidens förväntade arbetsmarknad och den yngre generationens yrkesval. Av kartläggningen framgår att det sammanlagda rekryteringsbehovet för Sigtuna kommun fram till och med 2015 förväntas vara drygt 1000 personer. För att kommunen ska klara framtida personalförsörjning behöver vi skapa en gemensam plattform för rekrytering - och varumärkesfrågor. Dels handlar det om ett internt perspektiv, att säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsplats för våra befintliga medarbetare. Dels handlar det om ett externt perspektiv, att framgångsrikt marknadsföra oss utåt så att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Dessutom måste kommunen som arbetsgivare fortsätta utveckla ledar- och medarbetarskapet. Mångfald och jämställdhetsfrågor bör genomsyra verksamheten liksom arbetet med en god arbetsmiljö och hälsa.

11 PERSONALRELATERADE KOSTNADER Personalkostnaderna har ökat med ca 59 miljoner kronor. Sett som andel av kommunens bruttokostnader har de ökat med 0,55 procentenheter mellan 2010 och 2011 och blev 44,05 % (tabell 1.3.1). Utbildnings- och rekryteringskostnader Utbildningskostnaderna ökade med 1,35 mkr, vilket innebär en ökning med 460 kronor per anställd, mellan 2010 och Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret minskade sina utbildningskostnader medan övriga förvaltningar ökade utbildningskostnader jämfört med Rekryteringskostnaderna har ökat med kronor till kronor (tabell 1.3.2). Kostnaden som redovisas tar inte hänsyn till det egna arbete som läggs ner vid rekryteringar, utan är enbart hänförlig till den externa kostnad som uppstår vid exempelvis annonsering i medier, samt för eventuella rekryteringsföretag. Sjukfrånvarokostnaden Kostnaden för sjukfrånvaron ökade med kronor jämfört med 2010 och uppgår till ca 18,5 miljoner kronor. Sjukfrånvarokostnaden i procent av personalkostnaderna har också ökat jämfört med 2010 (tabell och 1.3.4). Kostnader för företagshälsovård Kostnaderna för företagshälsovård minskade under 2011 jämfört med 2010 och har därmed minskat stadigt sedan Kostnaderna är kronor lägre 2011 än 2010 och uppgår sammantaget till 2,4 miljoner kronor. (tabell och 1.3.4) Kostnader för friskvård Kostnaderna för friskvård ökade med kronor mellan 2010 och 2011 (tabell och tabell 1.3.4) Personalen 2011 Sigtuna kommun 11

12 TABELLBILAGA ANSTÄLLDA I KOMMUNEN Antalet anställda årsarbetare i kommunen Månads- Tillsvidare- Visstids- avlönade Ålder Kön anställda anställda tillsammans < 29 år Kvinnor 145,2 68, Antal årsarbetare uppdelat på kategorier Vård/omsorgspersonal 629,6 610,9 Lärare 517,4 500,0 Män 21,3 20,7 42 Summa 166,5 89, år Kvinnor 863,5 101,8 965,3 Män 223,7 27,1 250,8 Summa 1087,2 128,9 1216,1 > 50 år Kvinnor 696,7 39,8 736,5 Män 166, ,6 Summa 863,3 61,8 925,1 Kvinnor 1705,4 210,4 1915,8 Män 411,6 69,8 481,4 Barn- och fritidspersonal 534,5 533,2 Administrativ personal 308,9 292,1 Chefer/arbetsledare 152,0 143,2 Skolmåltidspersonal 60,7 52,2 Skolpersonal ej lärare 51,3 60,0 Anläggnings/yrkesarbetare 55,6 49,8 Tekniker 33,1 30,1 Kulturarbetare 21,2 19,6 Övriga 32,9 47,6 Totalt 2 397, ,7 Alla Totalt ,2 2397, Månads- Tillsvidare- Visstids- avlönade Ålder Kön anställda anställda tillsammans < 29 år Kvinnor 129,4 71,5 200,9 Män 23,2 14,1 37,3 Summa 152,6 85,6 238, år Kvinnor 844,5 103,8 948,3 Män 214,8 34,1 248,9 Summa 1059,3 137,9 1197,2 > 50 år Kvinnor 683,1 31,4 714,5 Män 169,3 19,5 188,8 Summa 852,4 50,9 903,3 Kvinnor ,7 1863,7 Män 407,3 67,7 475 Alla Totalt 2064,3 274,4 2338, Antalet heltidsanställda och deltidsanställda personer 31/ Kön Heltid Deltid Totalt < 29 år Kvinnor Män år Kvinnor Män > 50 år Kvinnor Män Totalt Kvinnor / Kön Heltid Deltid Totalt < 29 år Kvinnor Män år Kvinnor Män Anställda i procent per förvaltning % av alla % av alla Förvaltning anställda 2011 anställda 2010 > 50 år Kvinnor Män Totalt Kvinnor Barn- och ungdomsförvaltningen 44,9 44,5 Äldre- och omsorgsnämnden 26,9 26,6 Individ- och familjeomsorgsnämnden 4 4,1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 9,7 11,0 Stadsbyggnadskontoret 4,3 4,0 MatEnheten 2,5 2,5 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,7 2,5 Kommunledningskontoret 3,6 3,5 Miljö- och hälsoskyddskontoret 0,9 0,8 Komfast 0,5 0,5 Totalt 100 % 100 % 12 Personalen 2011 Sigtuna kommun

13 1.1.5 Antal anställda, årsarbetare och kön 31/12 Kön Antal personer Årsarbetare % 2011 Kvinnor ,8 80,4 Män ,4 19,6 Summa , Kvinnor ,7 80,1 Män ,0 19,9 Summa , Kvinnor ,8 80,2 Män ,6 19,8 Summa , Ålder Kön Kvinnor 46,4 46,3 Män 46,5 47,0 Alla 46,4 46, Medellön Kvinnor Män Totalt Kvinnors medellön i förhållande till männens i % 92,43 % 90,95 % TABELLBILAGA ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Sjukfrånvaro > 29 år år 50 < år Summa 2011 Kvinnor 6,8 % 6,6 % 8,4 % 7,4 % Män 7,0 % 3,6 % 4,1 % 4,1 % Summa 6,9 % 6,0 % 7,5 % 6,7 % 2010 Kvinnor 6,2 % 6,8 % 8,6 % 7,5 % Män 5,3 % 3,1 % 4,2 % 3,8 % Summa 6,0 % 6,0 % 7,6 % 6,7 % Arbetsskador Arbetsskador Anmälda arbetsskador Anmälda tillbud Summa Sjukfrånvaro över 60 dagar Kön Kvinnor 52,0 % 54,7 % Män 35,5 % 32,9 % Summa 49,8 % 52,00 % Sjukfrånvaro under 14 dagar Kön Kvinnor 2,73 % 2,47 % Män 2,05 % 1,97 % Summa 2,58 % 2,36 % Personalen 2011 Sigtuna kommun 13

14 TABELLBILAGA PERSONALRELATERADE KOSTNADER Personalkostnad, totalkostnad och andel personalkostnad per förvaltning 2011 och 2010 Personalkostnad 2011 Personalkostnad 2010 Förvaltning Personal- Total Andel av total- Personal- Total Andel av totalkostnad (mkr) kostnad (mkr) kostnaden (%) kostnad (mkr) kostnad (mkr) kostnaden (%) Barn- och ungdom ,73% ,00% Socialförvaltning ,91% ,60% Utbildnings- och arbetsmarknad ,93% ,00% Stadsbyggnadskontoret ,19% ,10% Maten ,35% ,70% Kultur- och fritid ,20% ,30% Kommunledningskontoret ,00% ,70% Miljö- och hälsa ,88% ,00% Komfast ,66% ,70% Totalt ,05% ,50% Utbildnings- och rekryteringskostnader 2011 och 2010 Utbildnings- och rekyteringskostnad 2011 Utbildnings- och rekyteringskostnad 2010 Förvaltning Utbildning Utbildning per Rekrytering Rekrytering per Utbildning Utbildning per Rekrytering Rekrytering per totalt (mkr) anställd (kr) (mkr) anställd (kr) totalt (mkr) anställd (kr) (mkr) anställd (kr) Barn- och ungdom 4, , , ,03 26 Socialförvaltning 2, , , ,03 36 Utbildnings- och arbetsmarknad 1, , , , Stadsbyggnadskontoret 0, , , , Maten 0, ,00 0 0, Kultur- och fritid 0, , , Kommunledningskontoret 0, , , , Miljö- och hälsa 0, , , , Komfast 0, , , Totalt 10, , , , Personalen 2011 Sigtuna kommun

15 1.3.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2011 Förvaltning Sjukkostnad Andel av personal- Andel av total- Sjukkostnad Företags- Friskvård Friskvård per (mkr) kostnad (%) kostnad (%) per anställd (kr) hälsovård (mkr) (mkr) anställd (kr) TABELLBILAGA Barn- och ungdom 8,75 1,96% 1,11% ,86 0, Socialförvaltning 5,92 1,72% 0,91% ,68 0, Utbildnings- och arbetsmarknad 1,86 1,44% 0,53% ,28 0, Stadsbyggnadskontoret 0,53 1,02% 0,25% ,28 0, Maten 0,48 1,96% 1,08% ,07 0, Kultur- och fritid 0,41 1,31% 0,42% ,13 0, Kommunledningskontoret 0,44 0,94% 0,47% ,07 0, Miljö- och hälsa 0,09 1,01% 0,79% ,06 0, Komfast 0,02 0,34% 0,00% ,00 0, Totalt 18,49 1,70% 0,75% ,43 1,54 642, Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2010 Förvaltning Sjukkostnad Andel av personal- Andel av total- Sjukkostnad Företags- Friskvård Friskvård per (mkr) kostnad (%) kostnad (%) per anställd (kr) hälsovård (mkr) (mkr) anställd (kr) Barn- och ungdom 8,02 1,90% 1,00% ,99 0, Socialförvaltning 5,15 1,60% 0,80% ,77 0, Utbildnings- och arbetsmarknad 1,55 1,30% 0,50% ,39 0, Stadsbyggnadskontoret 0,42 0,90% 0,20% ,42 0, Maten 0,40 1,80% 1,00% ,06 0, Kultur- och fritid 0,38 1,30% 0,50% ,05 0, Kommunledningskontoret 0,39 0,90% 0,50% ,09 0, Miljö- och hälsa 0,24 2,90% 2,40% ,02 0, Komfast 0,03 0,50% 0,00% ,01 0, Totalt 16,59 1,60% 0,70% ,80 1, Personalen 2011 Sigtuna kommun 15

16 Grafisk form: Windh & Co AB Tryck: Elanders AB Foto: Sigtuna kommun Södergatan 20, ARLANDA MÄRSTA ROSERSBERG SIGTUNA

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Innehållsförteckning. 2007 i Västra Götalandsregionen 3. Människosyn och förhållningssätt 4

Innehållsförteckning. 2007 i Västra Götalandsregionen 3. Människosyn och förhållningssätt 4 Personalfokus 2007 Innehållsförteckning 2007 i Västra Götalandsregionen 3 Människosyn och förhållningssätt 4 Medarbetarskap och ledarskap Kommunikation och mötesplatser 6 Alla anställda ska ha en individuell

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson 21-3-1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro

Läs mer

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2012 sid. 6 Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare sid. 6 Chefs- och ledarutvecklingsprogram ger stärkta chefer och

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA

SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA. 2011 FOKUSERADE DET PERSONALSTRATEGISKA

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 1 (19) Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-12-17 192) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-01-01

Läs mer

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi Personalekono VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2013 Omslagsbild: Cecilia Eriksson, kart- och mätningsingenjör genomför projekteringsmätning på Holmängen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012 1 Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer