INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet."

Transkript

1 PERSONALEN 2011

2 INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12

3 INLEDNING I Sigtuna kommun är vi ungefär medarbetare som jobbar för att drygt invånare ska trivas och ha det bra i kommunen. Vår organisation rymmer många yrken och arbetsplatser. De största verksamheterna är förskola och skola samt äldre- och handikappomsorg. Men rent vatten i kranen, snöröjda vägar, belysta parker, bra parkeringsplatser, blomsterrabatter på torgen och mycket mer står kommunen också för. Våra jobb är viktiga för invånarna. Det är vi stolta över. Personalekonomisk redovisning 2011 Den personalekonomiska redovisningen ger en samlad bild av personalsituationen i Sigtuna kommun. Redovisningen beskriver kommunen som arbetsgivare och hur mål och ambitioner uppnåtts inom de olika områden som är prioriterade. Dessutom redogörs för viktiga händelser och aktiviteter under året. Värdegrund Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald och tydligt ledarskap. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgivarpolitiken. Varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. De arbetsgivarpolitiska frågorna har en stark koppling till verksamhetens övergripande mål och är ett medel för att uppfylla de krav och förväntningar som invånarna har på kommunen. Arbetssätt Arbetsgivarpolitiken drivs i huvudsak genom ett antal övergripande mål. De handlar om god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald, kompetensförsörjning, medarbetarnas delaktighet och tydligt ledarskap. Därutöver finns nyckeltal som följs månadsvis och vid delårsrapporter och som kompletteras med medarbetarundersökningar. Dessa analyseras och utvärderas och ligger till grund för aktivitetsplaner som tas fram av samtliga förvaltningar. Arbetsgivarpolitiken styrs även av lagar, avtal och interna riktlinjer. Inom kommunen arbetar vi mot ett enhetligt arbetssätt inom de arbetsgivarpolitiska frågorna i syfte att kvalitetssäkra processer och därmed effektivisera arbetet. KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE Övergripande mål För att få en tydligare och mer renodlad styrning har Sigtuna kommun ett styr- och ledningssystem som innebär att politiska mål för kommunen utarbetas, mäts och följs upp systematiskt med hjälp av balanserade styrkort. Ett av perspektiven är organisation och medarbetare. I detta perspektiv redovisas de politiska målen för organisationen och arbetsgivarpolitiken. (Se rubrik Kommunfullmäktiges styrkort sid 9 Organisation och medarbetare.) Kompetens, engagemang och delaktighet I Sigtuna kommun värderar vi tydligt och modigt ledarskap. Vi efterfrågar kompetens och engagemang och erbjuder öppenhet, samverkan och ett klimat som uppmuntrar medarbetare att ta ansvar. Som anställd ska medarbetare ges möjlighet att göra karriär utan att byta arbetsgivare. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet. Vår utgångspunkt är att tillsammans med de anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter utifrån fattade beslut och alltid med en stor lyhördhet för de behov som kommuninvånarna har. Personalen 2011 Sigtuna kommun 3

4 NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER Samverkan och påverkansmöjligheter Sigtuna kommun som arbetsgivare och de fackliga organisationerna träffas kontinuerligt enligt vårt samverkansavtal LAMAMBA. Samverkansavtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv och betonar dialogens betydelse på arbetsplatsträffar och i vardagen. Samverkansgrupper finns på kommun-, förvaltnings- och enhetsnivå. Arbetsklimatet är gott med de fackliga företrädarna. I dialogen på samverkansmötena har flera bra synpunkter framkommit. En viktig del av samverkansavtalet är utvecklingen av arbetsplatsträffarna för ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. De 168 chefer och medarbetare som utbildades 2010 i ett utvecklingsmaterial har 2011 genomfört sex träffar vardera för utveckling av arbetsplatsträffarna. Arbetsplatserna har satt upp mål för ökad delaktighet och möjlighet att kunna påverka. Medarbetarenkät Enkäten genomfördes i november 2011 i syfte att ta reda på hur attraktiv Sigtuna kommun är som arbetsgivare och hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Dessutom har vi följt upp perspektivmål enligt verksamhetsplan. 81 procent av de medarbetare som fick enkäten har svarat. Uppföljningsmodellen som används utgår från 4 nivåer; Kommun, Ledning, Grupp och Situation. De frågor som återfinns under respektive nivå riktar sig mot: Kommun - hur medarbetaren ser på Sigtuna kommun Ledning - hur medarbetaren ser på ledning och närmsta chef Grupp - hur medarbetaren ser på gruppdynamik och sina medarbetare Situation - medarbetarens syn på sin egen situation på arbetsplatsen NMI - Medarbetarindex för Sigtuna kommun är 74 (76 föregående år). Svar med index över 70 är ett bra värde. Det har varit små skillnader i svaren i jämförelse med föregående år. Fortfarande visar resultatet att medarbetarna i Sigtuna kommun är motiverade och engagerade, de är positiva till ledarskapet och chefer får genomgående bra betyg för sina ledaregenskaper. Medarbetarna ger sin arbetsgrupp höga värden, index 83, och anser att de är kunniga och bemöter varandra väl och invånare/ brukare/elever professionellt. Positivt är att de medarbetare som svarat på enkäten tycker att de har meningsfulla arbetsuppgifter, vill och får ta ansvar och vågar uttrycka åsikter. Resultatet visar att medarbetare som utsatts för kränkande särbehandling har ökat. 11,9 % har svarat att de utsatts för kränkande särbehandling av invånare/brukare/elev och 9,9 % av chef/medarbetare. Samtliga förvaltningar har under året arbetat med aktiviteter utifrån resultatet av svaren i den medarbetarenkät som genomfördes Uppföljning har skett i förvaltningarnas samverkansgrupper av aktiviteterna och dialog har inletts om aktiviteter utifrån 2011 års medarbetarenkät. 87,2 procent av dem som svarat har haft medarbetarsamtal och 75,8 procent har haft lönesamtal under de senaste 12 månaderna. 75,1 procent har en individuell utvecklingsplan (2010, 74 procent). Styrkorna i kommunen ligger i medarbetarnas motivation, bemötande och meningsfulla arbetsuppgifter. Ledarskap Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare. 4 Personalen 2011 Sigtuna kommun

5 Postgången i kommunhuset går med lastad vagn ett par gånger om dagen. Det är många tjänstemän och politiker som ska ha sina försändelser i tid och utgående post ska stämplas och vidarebefordras löpande. Sigtuna kommun har tagit fram ett kompetensträd som tydliggör kommunens syn på ledarskap. Kompetensträdet innehåller åtta kompetensområden som en ledare ska ha kunskaper i. De åtta kompetensområdena sträcker sig från en basnivå till att skapa sammanhang mellan kommunens verksamhetsstyrning och de tre ledarförmågor som varje enskild ledare ska besitta, Förmåga att genomföra mål och leverera resultat. Förmåga att skapa delaktighet, mening och tillit hos medarbetarna. Förmåga att vara en tydlig ledare. Utifrån detta förhållningssätt genomförs ledarskapsdagar att vara ledare i Sigtuna kommun enligt program. Detta ska bidra till att utveckla och att stärka ledarnas förmåga som ledare. Dessutom ska programmet skapa en gemensam plattform för kommunens syn på ledarskap. Ledarförmågorna har följts upp i medarbetarenkäten från ett urval frågor hur medarbetarna ser på sin närmaste chef. Detta ledarindex är 73. Kommunen har 95 chefer, 61 kvinnor och 34 män, som har verksamhets- budget- och personalansvar. Ett program för mentorskap för chefer har i samarbete med fem andra kommuner slutförts under våren Under hösten startade ett nytt program för ledarutveckling genom mentorskap med nya chefer. Mentorprogrammet löper under ett år. Syftet med programmet är att utveckla det personliga ledarskapet och det vänder sig till chefer med personalansvar som vill utvecklas i sin ledarroll, antingen som mentor eller som adept. Mentorskapsprogrammet är en individanpassad utbildningsinsats. Mångfald och jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom kommunen ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella eller andra trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning. Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplaner beskriver vår värdegrund inom området och anger hur varje förvaltning ska arbeta med jämställdhet och mångfald. Målen i jämställdhetsplanen har följts upp i 2011 års medarbetarenkät. Frågan i medarbetarenkäten Inom Sigtuna kommun är vi anställda lika viktiga oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck har ett index på 73. Under hösten genomfördes en dialogkonferens kring hur man kan arbeta systematiskt för ökad mångfald och jämställdhet. Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att 2012 använda en metod som bygger på att kartlägga, analysera och åtgärda i arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Arbetsmiljö Kommunens ledningssystem för arbetsmiljöarbetet syftar till att arbetsmiljöarbetet kvalitetssäkras. Ledningssystemet innehåller arbetsmiljöpolicy, riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter samt riktlinje för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras Uppföljning har skett av samtliga förvaltningars aktivitetsplaner i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under året fick 13 chefer och 34 skyddsombud grundutbildning i arbetsmiljölagen, 56 chefer och 78 skyddsombud utbildning i skyddskommitténs arbetsuppgifter och 22 chefer och 43 skyddsombud fick utbildning om alkohol och droger. Hälsa Personalförmånen med friskvårdscheckar till samtliga anställda är motsvarande 900 kr vid heltid. Under 2011 har 1762 medarbetare beställt checkar, vilket är 69 procent av medarbetarna i kommunen. Av dessa har hitintills hälften använts medan 40 procent av dem som lösts ut fortfarande är giltiga under Personalen 2011 Sigtuna kommun 5

6 Friskvårdscheckarna används bland annat till gym och gruppträning, massage och sim & sporthallar. Kommunen har en aktiv personalklubb som erbjuder alla medarbetare olika aktiviteter. Personalklubbens 40-årsjubileum firades med en fest då medarbetare från samtliga förvaltningar kom och var med att fira. Personalklubben arrangerar både fysiska aktiviteter som hockeybockey, bowling och golf och kulturella som besök på inkaguldets utställning, teater och museibesök och konstlotteri. För att ge förutsättningar för ett aktivt och fortlöpande arbete med hälsa har det hälsofrämjande arbetet för att få friskare arbetsplatser startat. Chefer erbjuds utbildning i hälsofrämjande ledarskap och medarbetare erbjuds utbildning till hälsoinspiratörer. Tillsammans ska de stimulera till hälsosamma vanor på sina arbetsplatser. Anställda i kommunen Sigtuna kommun hade vid årsskiftet 2 397,2 tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare. Det är en ökning med 58,5 årsarbetare jämfört med De anställda inom kommunen finns i stort inom tre större grupper. En större grupp är lärare på gymnasium, grund- och förskola. Ett stort antal är kvinnor och finns till största delen inom förskolan. De flesta inom skolan har högskoleutbildning. Den andra stora gruppen är kvinnor inom äldre och handikappomsorg med lång erfarenhet men med kortare utbildning. Den tredje gruppen är handläggare och administratörer med en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Förutom dessa grupper finns många anställda med specialistbefattningar med en kompetens som följer kommunens skiftande uppdrag. Anställningstidens längd visar att kommunen har trogna medarbetare. Av de medarbetarna har 137 personer högst 1 års anställningstid, 480 personer har varit anställda 1-5 år, 677 personer har 6-10 års anställningstid och övriga 947 medarbetare har en anställningstid på över 10 år. Löneöversyn Kommunens lönepolitik ska vara tydlig och lätt att förstå. Den ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och anställda. Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat Löneöversyn har genomförts under året. Inom skolområdet har nya lönekriterier tagits fram som ska bidra till ökad måluppfyllelse. Sjukfrånvaro Sigtuna kommuns sjukfrånvaro är 6,68 % av den totalt arbetade tiden, jämfört med 6,66 %, Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro fortsätter att minska var den 50 % (52 %, 2010). Förebyggande hälsoarbete, tidiga insatser vid sjukfrånvaro och rehabilitering, chefers engagemang och ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen bidrar till arbetet med att sänka sjukfrånvaron i kommunen. Kommunen har ett nära samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovården i alla rehabiliteringsärenden. En överenskommelse har tecknats med Försäkringskassan vilket bland annat innebär att kommunen har tre utsedda kontaktpersoner i samtliga rehabiliteringsärenden. 6 Personalen 2011 Sigtuna kommun

7 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT Uppföljning av mål och mätetal görs med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att utfallet stämmer överens med uppsatta mål, gult att utfallet är positivt men inte helt tillfredställande och rött att mål eller resultat ej är uppfyllt. SYMBOLFÖRKLARING: Helt uppfyllt. Utfallet stämmer överens med det uppsatta målvärdet. Delvis uppfyllt. Utfallet är positivt men inte helt tillfredställande. Ej uppfyllt. Inga eller begränsade framsteg är påvisade. Mätning/bedömning är ej genomförd. ORGANISATION OCH MEDARBETARE PERSPEKTIVMÅL: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som skapar goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Arbetsvillkorindex (AVI) Öka jämfört med Ledarindex Öka jämfört med Medarbetarindex Öka jämfört med Medarbetarna om delaktighet Öka jämfört med och inflytande PERSPEKTIVMÅL: Kommunens medarbetare är professionella och engagerade och organisationen är effektiv. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Invånarna om bemötande Öka jämfört med och tillgänglighet Servicemätning via telefon Öka jämfört med PERSPEKTIVMÅL: Kommunens organisation kännetecknas av jämställdhet och mångfald vilket är en resurs för utveckling. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Jämställdhetsindex (JÄMIX) Öka jämfört med Medarbetarna om organisationens Öka jämfört med arbete för jämställdhet och mångfald Personalen 2011 Sigtuna kommun 7

8 ANSTÄLLDA I KOMMUNEN Under 2011 har antalet anställda med månadslön blivit något fler. De tillsvidareanställda har blivit 47 personer fler och de med visstidsanställning har ökat med 7 personer (tabell 1.1.1). De flesta, 44,9 %, är anställda inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter (tabell 1.1.2) medan vård- och omsorgspersonal är den yrkeskategori där de flesta anställda finns (tabell 1.1.3). Antalet heltidsanställda och deltidsanställda Fler kvinnor än män arbetar deltid. 25,7 % av kvinnorna och 13,7 % av männen arbetar deltid (tabell 1.1.4). Medellön Medellönen räknas på löneläget den 31december varje år. Kvinnors medellön, i förhållande till männens är 92,43 % (tabell 1.1.7). Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har minskat sedan föregående år. Chefer Sigtuna kommun har 95 chefer, 61 kvinnor och 34 män. En chef är under 30 år, 39 chefer är mellan år och 55 chefer är över 50 år. Kvinnor på mellanchefsnivå har något högre medellön än män medan det är omvänt förhållande bland 1:a linjechefer där männen har något högre medellön. Antal personer, årsarbetare och kön. Av de anställda är drygt 80 % kvinnor (tabell 1.1.5). Medelålder Medelåldern är samma som föregående år och är i stort sett samma för kvinnor som för män (tabell 1.1.6). 8 Personalen 2011 Sigtuna kommun

9 Patrik Kujansivu från miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterar en slamavskiljare i Husby på landsbygden i Sigtuna. ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Sjukfrånvaro I tabell redovisas sjukfrånvaron i procent. Det aktiva arbetet som kommunens chefer lagt ner på rehabiliteringar har lönat sig. Sjukfrånvaron har minskat från 8,55 % för fyra år sedan (2007) till 6,68 % år Det är en 35-procentig minskning av antalet sjuktimmar. Lång- och korttidssjukfrånvaro Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar har minskat något till 49,8 %. Korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar av den totala sjukfrånvaron ligger något högre än föregående år, 2,58 % (2010: 2,36 %) (tabell 1.2.2). Arbetsskador Anmälda arbetsskador och tillbud visar samma mönster som tidigare år. De flesta som anmält händelser med våld eller hot är vårdare anställda inom habiliteringsverksamheten. Ingen av tillbuden har föranlett någon sjukfrånvaro medan 8 av de anmälda arbetsskadorna har orsakat sjukfrånvaro. Se tabell Företagshälsovård Företagshälsovården är ett professionellt stöd till chefer i arbetet med förebyggande och främjande hälsovård och arbetslivsorienterad rehabilitering. Avtalet har tre inriktningar, stöd i rehabiliteringsarbetet, förebyggande arbetsmiljöarbete och främjande hälsoarbete. Samtliga uppdrag måste beställas i förväg av chef genom en uppdragsbeställning. Rehabilitering står för 55 % av den totala kostnaden, förebyggande för 40 % och främjande för 5 %. Satsningen på hälsofrämjande aktiviteter startade 2010 och ökar stadigt. Personalen 2011 Sigtuna kommun 9

10 PERSONALFÖRSÖRJNING Personalomsättningen i Sigtuna kommun ligger på 9,5 % under 2011, vilket får anses som sunt. En viss personalomsättning behövs för verksamheternas utveckling. En femtedel av dem som slutade gick i pension. Nya medarbetare Under 2011 tillsvidareanställdes 137 nya medarbetare. Av dem rekryterades 9 internt från egen förvaltning eller annan förvaltning. 157 medarbetare har rekryterats till en tidsbegränsad anställning. Totalt rekryterades 272 medarbetare under Avgångar Under 2011 lämnade 221 medarbetare sin befattning i kommunen. Av dem gick 9 medarbetare till annan befattning i kommunen och 45 slutade som pensionärer. Av dem var det 18 medarbetare som arbetade längre än sin 65-årsdag. Av övriga 167 som slutade på egen begäran var 31 medarbetare förskollärare, 13 var grundskollärare och 14 var undersköterskor. 160 medarbetare fyller 63 år eller mer under Det motsvarar 6 % av de anställda. Av dessa arbetar 76 inom barnoch ungdomsförvaltningen. Mertid Övertid och fyllnadstid för kvinnor 2011 är i genomsnitt 9,13 timmar/person och år. För män är motsvarande siffra 15,7 timmar. Det är en minskning sedan 2010 både för män och kvinnor. Frånvaroorsaker Frånvaro på grund av sjukdom är i genomsnitt 22,7 dagar/årsarbetare för kvinnor och 12,7 för män. Frånvaro med tillfällig föräldrapenning är 2,1 dagar/årsarbetare för kvinnor och 1,9 för män. 535 kvinnor och 118 män har tagit ut tillfällig föräldrapenning under män och 333 kvinnor har tagit ut föräldraledighet. Kvinnor har tagit ut 17,1 dagar/årsarbetare och männen 5,8. UTBLICK Kommunstyrelsen antog i juni en kommunövergripande personalförsörjningsplan för Kartläggningen och analysen har beaktat personalomsättning, pensionsavgångar tillsammans med kommunens demografiska förändringar och framtidens förväntade arbetsmarknad och den yngre generationens yrkesval. Av kartläggningen framgår att det sammanlagda rekryteringsbehovet för Sigtuna kommun fram till och med 2015 förväntas vara drygt 1000 personer. För att kommunen ska klara framtida personalförsörjning behöver vi skapa en gemensam plattform för rekrytering - och varumärkesfrågor. Dels handlar det om ett internt perspektiv, att säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsplats för våra befintliga medarbetare. Dels handlar det om ett externt perspektiv, att framgångsrikt marknadsföra oss utåt så att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Dessutom måste kommunen som arbetsgivare fortsätta utveckla ledar- och medarbetarskapet. Mångfald och jämställdhetsfrågor bör genomsyra verksamheten liksom arbetet med en god arbetsmiljö och hälsa.

11 PERSONALRELATERADE KOSTNADER Personalkostnaderna har ökat med ca 59 miljoner kronor. Sett som andel av kommunens bruttokostnader har de ökat med 0,55 procentenheter mellan 2010 och 2011 och blev 44,05 % (tabell 1.3.1). Utbildnings- och rekryteringskostnader Utbildningskostnaderna ökade med 1,35 mkr, vilket innebär en ökning med 460 kronor per anställd, mellan 2010 och Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret minskade sina utbildningskostnader medan övriga förvaltningar ökade utbildningskostnader jämfört med Rekryteringskostnaderna har ökat med kronor till kronor (tabell 1.3.2). Kostnaden som redovisas tar inte hänsyn till det egna arbete som läggs ner vid rekryteringar, utan är enbart hänförlig till den externa kostnad som uppstår vid exempelvis annonsering i medier, samt för eventuella rekryteringsföretag. Sjukfrånvarokostnaden Kostnaden för sjukfrånvaron ökade med kronor jämfört med 2010 och uppgår till ca 18,5 miljoner kronor. Sjukfrånvarokostnaden i procent av personalkostnaderna har också ökat jämfört med 2010 (tabell och 1.3.4). Kostnader för företagshälsovård Kostnaderna för företagshälsovård minskade under 2011 jämfört med 2010 och har därmed minskat stadigt sedan Kostnaderna är kronor lägre 2011 än 2010 och uppgår sammantaget till 2,4 miljoner kronor. (tabell och 1.3.4) Kostnader för friskvård Kostnaderna för friskvård ökade med kronor mellan 2010 och 2011 (tabell och tabell 1.3.4) Personalen 2011 Sigtuna kommun 11

12 TABELLBILAGA ANSTÄLLDA I KOMMUNEN Antalet anställda årsarbetare i kommunen Månads- Tillsvidare- Visstids- avlönade Ålder Kön anställda anställda tillsammans < 29 år Kvinnor 145,2 68, Antal årsarbetare uppdelat på kategorier Vård/omsorgspersonal 629,6 610,9 Lärare 517,4 500,0 Män 21,3 20,7 42 Summa 166,5 89, år Kvinnor 863,5 101,8 965,3 Män 223,7 27,1 250,8 Summa 1087,2 128,9 1216,1 > 50 år Kvinnor 696,7 39,8 736,5 Män 166, ,6 Summa 863,3 61,8 925,1 Kvinnor 1705,4 210,4 1915,8 Män 411,6 69,8 481,4 Barn- och fritidspersonal 534,5 533,2 Administrativ personal 308,9 292,1 Chefer/arbetsledare 152,0 143,2 Skolmåltidspersonal 60,7 52,2 Skolpersonal ej lärare 51,3 60,0 Anläggnings/yrkesarbetare 55,6 49,8 Tekniker 33,1 30,1 Kulturarbetare 21,2 19,6 Övriga 32,9 47,6 Totalt 2 397, ,7 Alla Totalt ,2 2397, Månads- Tillsvidare- Visstids- avlönade Ålder Kön anställda anställda tillsammans < 29 år Kvinnor 129,4 71,5 200,9 Män 23,2 14,1 37,3 Summa 152,6 85,6 238, år Kvinnor 844,5 103,8 948,3 Män 214,8 34,1 248,9 Summa 1059,3 137,9 1197,2 > 50 år Kvinnor 683,1 31,4 714,5 Män 169,3 19,5 188,8 Summa 852,4 50,9 903,3 Kvinnor ,7 1863,7 Män 407,3 67,7 475 Alla Totalt 2064,3 274,4 2338, Antalet heltidsanställda och deltidsanställda personer 31/ Kön Heltid Deltid Totalt < 29 år Kvinnor Män år Kvinnor Män > 50 år Kvinnor Män Totalt Kvinnor / Kön Heltid Deltid Totalt < 29 år Kvinnor Män år Kvinnor Män Anställda i procent per förvaltning % av alla % av alla Förvaltning anställda 2011 anställda 2010 > 50 år Kvinnor Män Totalt Kvinnor Barn- och ungdomsförvaltningen 44,9 44,5 Äldre- och omsorgsnämnden 26,9 26,6 Individ- och familjeomsorgsnämnden 4 4,1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 9,7 11,0 Stadsbyggnadskontoret 4,3 4,0 MatEnheten 2,5 2,5 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,7 2,5 Kommunledningskontoret 3,6 3,5 Miljö- och hälsoskyddskontoret 0,9 0,8 Komfast 0,5 0,5 Totalt 100 % 100 % 12 Personalen 2011 Sigtuna kommun

13 1.1.5 Antal anställda, årsarbetare och kön 31/12 Kön Antal personer Årsarbetare % 2011 Kvinnor ,8 80,4 Män ,4 19,6 Summa , Kvinnor ,7 80,1 Män ,0 19,9 Summa , Kvinnor ,8 80,2 Män ,6 19,8 Summa , Ålder Kön Kvinnor 46,4 46,3 Män 46,5 47,0 Alla 46,4 46, Medellön Kvinnor Män Totalt Kvinnors medellön i förhållande till männens i % 92,43 % 90,95 % TABELLBILAGA ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Sjukfrånvaro > 29 år år 50 < år Summa 2011 Kvinnor 6,8 % 6,6 % 8,4 % 7,4 % Män 7,0 % 3,6 % 4,1 % 4,1 % Summa 6,9 % 6,0 % 7,5 % 6,7 % 2010 Kvinnor 6,2 % 6,8 % 8,6 % 7,5 % Män 5,3 % 3,1 % 4,2 % 3,8 % Summa 6,0 % 6,0 % 7,6 % 6,7 % Arbetsskador Arbetsskador Anmälda arbetsskador Anmälda tillbud Summa Sjukfrånvaro över 60 dagar Kön Kvinnor 52,0 % 54,7 % Män 35,5 % 32,9 % Summa 49,8 % 52,00 % Sjukfrånvaro under 14 dagar Kön Kvinnor 2,73 % 2,47 % Män 2,05 % 1,97 % Summa 2,58 % 2,36 % Personalen 2011 Sigtuna kommun 13

14 TABELLBILAGA PERSONALRELATERADE KOSTNADER Personalkostnad, totalkostnad och andel personalkostnad per förvaltning 2011 och 2010 Personalkostnad 2011 Personalkostnad 2010 Förvaltning Personal- Total Andel av total- Personal- Total Andel av totalkostnad (mkr) kostnad (mkr) kostnaden (%) kostnad (mkr) kostnad (mkr) kostnaden (%) Barn- och ungdom ,73% ,00% Socialförvaltning ,91% ,60% Utbildnings- och arbetsmarknad ,93% ,00% Stadsbyggnadskontoret ,19% ,10% Maten ,35% ,70% Kultur- och fritid ,20% ,30% Kommunledningskontoret ,00% ,70% Miljö- och hälsa ,88% ,00% Komfast ,66% ,70% Totalt ,05% ,50% Utbildnings- och rekryteringskostnader 2011 och 2010 Utbildnings- och rekyteringskostnad 2011 Utbildnings- och rekyteringskostnad 2010 Förvaltning Utbildning Utbildning per Rekrytering Rekrytering per Utbildning Utbildning per Rekrytering Rekrytering per totalt (mkr) anställd (kr) (mkr) anställd (kr) totalt (mkr) anställd (kr) (mkr) anställd (kr) Barn- och ungdom 4, , , ,03 26 Socialförvaltning 2, , , ,03 36 Utbildnings- och arbetsmarknad 1, , , , Stadsbyggnadskontoret 0, , , , Maten 0, ,00 0 0, Kultur- och fritid 0, , , Kommunledningskontoret 0, , , , Miljö- och hälsa 0, , , , Komfast 0, , , Totalt 10, , , , Personalen 2011 Sigtuna kommun

15 1.3.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2011 Förvaltning Sjukkostnad Andel av personal- Andel av total- Sjukkostnad Företags- Friskvård Friskvård per (mkr) kostnad (%) kostnad (%) per anställd (kr) hälsovård (mkr) (mkr) anställd (kr) TABELLBILAGA Barn- och ungdom 8,75 1,96% 1,11% ,86 0, Socialförvaltning 5,92 1,72% 0,91% ,68 0, Utbildnings- och arbetsmarknad 1,86 1,44% 0,53% ,28 0, Stadsbyggnadskontoret 0,53 1,02% 0,25% ,28 0, Maten 0,48 1,96% 1,08% ,07 0, Kultur- och fritid 0,41 1,31% 0,42% ,13 0, Kommunledningskontoret 0,44 0,94% 0,47% ,07 0, Miljö- och hälsa 0,09 1,01% 0,79% ,06 0, Komfast 0,02 0,34% 0,00% ,00 0, Totalt 18,49 1,70% 0,75% ,43 1,54 642, Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2010 Förvaltning Sjukkostnad Andel av personal- Andel av total- Sjukkostnad Företags- Friskvård Friskvård per (mkr) kostnad (%) kostnad (%) per anställd (kr) hälsovård (mkr) (mkr) anställd (kr) Barn- och ungdom 8,02 1,90% 1,00% ,99 0, Socialförvaltning 5,15 1,60% 0,80% ,77 0, Utbildnings- och arbetsmarknad 1,55 1,30% 0,50% ,39 0, Stadsbyggnadskontoret 0,42 0,90% 0,20% ,42 0, Maten 0,40 1,80% 1,00% ,06 0, Kultur- och fritid 0,38 1,30% 0,50% ,05 0, Kommunledningskontoret 0,39 0,90% 0,50% ,09 0, Miljö- och hälsa 0,24 2,90% 2,40% ,02 0, Komfast 0,03 0,50% 0,00% ,01 0, Totalt 16,59 1,60% 0,70% ,80 1, Personalen 2011 Sigtuna kommun 15

16 Grafisk form: Windh & Co AB Tryck: Elanders AB Foto: Sigtuna kommun Södergatan 20, ARLANDA MÄRSTA ROSERSBERG SIGTUNA

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

PERSONALPOLICY I LAHOLMS KOMMUN

PERSONALPOLICY I LAHOLMS KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen den 25 april 2006 2006 PERSONALPOLICY I LAHOLMS KOMMUN - med åtgärder 1 INNEHÅLL Sida Inledning 3 Att arbeta i Laholm 4 PERSONALPOLICY 4 1.Personalförsörjning 5 2.Medarbetarskap

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer