INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet."

Transkript

1 PERSONALEN 2011

2 INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12

3 INLEDNING I Sigtuna kommun är vi ungefär medarbetare som jobbar för att drygt invånare ska trivas och ha det bra i kommunen. Vår organisation rymmer många yrken och arbetsplatser. De största verksamheterna är förskola och skola samt äldre- och handikappomsorg. Men rent vatten i kranen, snöröjda vägar, belysta parker, bra parkeringsplatser, blomsterrabatter på torgen och mycket mer står kommunen också för. Våra jobb är viktiga för invånarna. Det är vi stolta över. Personalekonomisk redovisning 2011 Den personalekonomiska redovisningen ger en samlad bild av personalsituationen i Sigtuna kommun. Redovisningen beskriver kommunen som arbetsgivare och hur mål och ambitioner uppnåtts inom de olika områden som är prioriterade. Dessutom redogörs för viktiga händelser och aktiviteter under året. Värdegrund Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald och tydligt ledarskap. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgivarpolitiken. Varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. De arbetsgivarpolitiska frågorna har en stark koppling till verksamhetens övergripande mål och är ett medel för att uppfylla de krav och förväntningar som invånarna har på kommunen. Arbetssätt Arbetsgivarpolitiken drivs i huvudsak genom ett antal övergripande mål. De handlar om god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald, kompetensförsörjning, medarbetarnas delaktighet och tydligt ledarskap. Därutöver finns nyckeltal som följs månadsvis och vid delårsrapporter och som kompletteras med medarbetarundersökningar. Dessa analyseras och utvärderas och ligger till grund för aktivitetsplaner som tas fram av samtliga förvaltningar. Arbetsgivarpolitiken styrs även av lagar, avtal och interna riktlinjer. Inom kommunen arbetar vi mot ett enhetligt arbetssätt inom de arbetsgivarpolitiska frågorna i syfte att kvalitetssäkra processer och därmed effektivisera arbetet. KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE Övergripande mål För att få en tydligare och mer renodlad styrning har Sigtuna kommun ett styr- och ledningssystem som innebär att politiska mål för kommunen utarbetas, mäts och följs upp systematiskt med hjälp av balanserade styrkort. Ett av perspektiven är organisation och medarbetare. I detta perspektiv redovisas de politiska målen för organisationen och arbetsgivarpolitiken. (Se rubrik Kommunfullmäktiges styrkort sid 9 Organisation och medarbetare.) Kompetens, engagemang och delaktighet I Sigtuna kommun värderar vi tydligt och modigt ledarskap. Vi efterfrågar kompetens och engagemang och erbjuder öppenhet, samverkan och ett klimat som uppmuntrar medarbetare att ta ansvar. Som anställd ska medarbetare ges möjlighet att göra karriär utan att byta arbetsgivare. Hos oss är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet. Vår utgångspunkt är att tillsammans med de anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter utifrån fattade beslut och alltid med en stor lyhördhet för de behov som kommuninvånarna har. Personalen 2011 Sigtuna kommun 3

4 NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER Samverkan och påverkansmöjligheter Sigtuna kommun som arbetsgivare och de fackliga organisationerna träffas kontinuerligt enligt vårt samverkansavtal LAMAMBA. Samverkansavtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv och betonar dialogens betydelse på arbetsplatsträffar och i vardagen. Samverkansgrupper finns på kommun-, förvaltnings- och enhetsnivå. Arbetsklimatet är gott med de fackliga företrädarna. I dialogen på samverkansmötena har flera bra synpunkter framkommit. En viktig del av samverkansavtalet är utvecklingen av arbetsplatsträffarna för ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. De 168 chefer och medarbetare som utbildades 2010 i ett utvecklingsmaterial har 2011 genomfört sex träffar vardera för utveckling av arbetsplatsträffarna. Arbetsplatserna har satt upp mål för ökad delaktighet och möjlighet att kunna påverka. Medarbetarenkät Enkäten genomfördes i november 2011 i syfte att ta reda på hur attraktiv Sigtuna kommun är som arbetsgivare och hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Dessutom har vi följt upp perspektivmål enligt verksamhetsplan. 81 procent av de medarbetare som fick enkäten har svarat. Uppföljningsmodellen som används utgår från 4 nivåer; Kommun, Ledning, Grupp och Situation. De frågor som återfinns under respektive nivå riktar sig mot: Kommun - hur medarbetaren ser på Sigtuna kommun Ledning - hur medarbetaren ser på ledning och närmsta chef Grupp - hur medarbetaren ser på gruppdynamik och sina medarbetare Situation - medarbetarens syn på sin egen situation på arbetsplatsen NMI - Medarbetarindex för Sigtuna kommun är 74 (76 föregående år). Svar med index över 70 är ett bra värde. Det har varit små skillnader i svaren i jämförelse med föregående år. Fortfarande visar resultatet att medarbetarna i Sigtuna kommun är motiverade och engagerade, de är positiva till ledarskapet och chefer får genomgående bra betyg för sina ledaregenskaper. Medarbetarna ger sin arbetsgrupp höga värden, index 83, och anser att de är kunniga och bemöter varandra väl och invånare/ brukare/elever professionellt. Positivt är att de medarbetare som svarat på enkäten tycker att de har meningsfulla arbetsuppgifter, vill och får ta ansvar och vågar uttrycka åsikter. Resultatet visar att medarbetare som utsatts för kränkande särbehandling har ökat. 11,9 % har svarat att de utsatts för kränkande särbehandling av invånare/brukare/elev och 9,9 % av chef/medarbetare. Samtliga förvaltningar har under året arbetat med aktiviteter utifrån resultatet av svaren i den medarbetarenkät som genomfördes Uppföljning har skett i förvaltningarnas samverkansgrupper av aktiviteterna och dialog har inletts om aktiviteter utifrån 2011 års medarbetarenkät. 87,2 procent av dem som svarat har haft medarbetarsamtal och 75,8 procent har haft lönesamtal under de senaste 12 månaderna. 75,1 procent har en individuell utvecklingsplan (2010, 74 procent). Styrkorna i kommunen ligger i medarbetarnas motivation, bemötande och meningsfulla arbetsuppgifter. Ledarskap Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare. 4 Personalen 2011 Sigtuna kommun

5 Postgången i kommunhuset går med lastad vagn ett par gånger om dagen. Det är många tjänstemän och politiker som ska ha sina försändelser i tid och utgående post ska stämplas och vidarebefordras löpande. Sigtuna kommun har tagit fram ett kompetensträd som tydliggör kommunens syn på ledarskap. Kompetensträdet innehåller åtta kompetensområden som en ledare ska ha kunskaper i. De åtta kompetensområdena sträcker sig från en basnivå till att skapa sammanhang mellan kommunens verksamhetsstyrning och de tre ledarförmågor som varje enskild ledare ska besitta, Förmåga att genomföra mål och leverera resultat. Förmåga att skapa delaktighet, mening och tillit hos medarbetarna. Förmåga att vara en tydlig ledare. Utifrån detta förhållningssätt genomförs ledarskapsdagar att vara ledare i Sigtuna kommun enligt program. Detta ska bidra till att utveckla och att stärka ledarnas förmåga som ledare. Dessutom ska programmet skapa en gemensam plattform för kommunens syn på ledarskap. Ledarförmågorna har följts upp i medarbetarenkäten från ett urval frågor hur medarbetarna ser på sin närmaste chef. Detta ledarindex är 73. Kommunen har 95 chefer, 61 kvinnor och 34 män, som har verksamhets- budget- och personalansvar. Ett program för mentorskap för chefer har i samarbete med fem andra kommuner slutförts under våren Under hösten startade ett nytt program för ledarutveckling genom mentorskap med nya chefer. Mentorprogrammet löper under ett år. Syftet med programmet är att utveckla det personliga ledarskapet och det vänder sig till chefer med personalansvar som vill utvecklas i sin ledarroll, antingen som mentor eller som adept. Mentorskapsprogrammet är en individanpassad utbildningsinsats. Mångfald och jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom kommunen ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella eller andra trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning. Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplaner beskriver vår värdegrund inom området och anger hur varje förvaltning ska arbeta med jämställdhet och mångfald. Målen i jämställdhetsplanen har följts upp i 2011 års medarbetarenkät. Frågan i medarbetarenkäten Inom Sigtuna kommun är vi anställda lika viktiga oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck har ett index på 73. Under hösten genomfördes en dialogkonferens kring hur man kan arbeta systematiskt för ökad mångfald och jämställdhet. Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att 2012 använda en metod som bygger på att kartlägga, analysera och åtgärda i arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Arbetsmiljö Kommunens ledningssystem för arbetsmiljöarbetet syftar till att arbetsmiljöarbetet kvalitetssäkras. Ledningssystemet innehåller arbetsmiljöpolicy, riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter samt riktlinje för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras Uppföljning har skett av samtliga förvaltningars aktivitetsplaner i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under året fick 13 chefer och 34 skyddsombud grundutbildning i arbetsmiljölagen, 56 chefer och 78 skyddsombud utbildning i skyddskommitténs arbetsuppgifter och 22 chefer och 43 skyddsombud fick utbildning om alkohol och droger. Hälsa Personalförmånen med friskvårdscheckar till samtliga anställda är motsvarande 900 kr vid heltid. Under 2011 har 1762 medarbetare beställt checkar, vilket är 69 procent av medarbetarna i kommunen. Av dessa har hitintills hälften använts medan 40 procent av dem som lösts ut fortfarande är giltiga under Personalen 2011 Sigtuna kommun 5

6 Friskvårdscheckarna används bland annat till gym och gruppträning, massage och sim & sporthallar. Kommunen har en aktiv personalklubb som erbjuder alla medarbetare olika aktiviteter. Personalklubbens 40-årsjubileum firades med en fest då medarbetare från samtliga förvaltningar kom och var med att fira. Personalklubben arrangerar både fysiska aktiviteter som hockeybockey, bowling och golf och kulturella som besök på inkaguldets utställning, teater och museibesök och konstlotteri. För att ge förutsättningar för ett aktivt och fortlöpande arbete med hälsa har det hälsofrämjande arbetet för att få friskare arbetsplatser startat. Chefer erbjuds utbildning i hälsofrämjande ledarskap och medarbetare erbjuds utbildning till hälsoinspiratörer. Tillsammans ska de stimulera till hälsosamma vanor på sina arbetsplatser. Anställda i kommunen Sigtuna kommun hade vid årsskiftet 2 397,2 tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare. Det är en ökning med 58,5 årsarbetare jämfört med De anställda inom kommunen finns i stort inom tre större grupper. En större grupp är lärare på gymnasium, grund- och förskola. Ett stort antal är kvinnor och finns till största delen inom förskolan. De flesta inom skolan har högskoleutbildning. Den andra stora gruppen är kvinnor inom äldre och handikappomsorg med lång erfarenhet men med kortare utbildning. Den tredje gruppen är handläggare och administratörer med en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Förutom dessa grupper finns många anställda med specialistbefattningar med en kompetens som följer kommunens skiftande uppdrag. Anställningstidens längd visar att kommunen har trogna medarbetare. Av de medarbetarna har 137 personer högst 1 års anställningstid, 480 personer har varit anställda 1-5 år, 677 personer har 6-10 års anställningstid och övriga 947 medarbetare har en anställningstid på över 10 år. Löneöversyn Kommunens lönepolitik ska vara tydlig och lätt att förstå. Den ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och anställda. Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat Löneöversyn har genomförts under året. Inom skolområdet har nya lönekriterier tagits fram som ska bidra till ökad måluppfyllelse. Sjukfrånvaro Sigtuna kommuns sjukfrånvaro är 6,68 % av den totalt arbetade tiden, jämfört med 6,66 %, Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro fortsätter att minska var den 50 % (52 %, 2010). Förebyggande hälsoarbete, tidiga insatser vid sjukfrånvaro och rehabilitering, chefers engagemang och ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen bidrar till arbetet med att sänka sjukfrånvaron i kommunen. Kommunen har ett nära samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovården i alla rehabiliteringsärenden. En överenskommelse har tecknats med Försäkringskassan vilket bland annat innebär att kommunen har tre utsedda kontaktpersoner i samtliga rehabiliteringsärenden. 6 Personalen 2011 Sigtuna kommun

7 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT Uppföljning av mål och mätetal görs med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att utfallet stämmer överens med uppsatta mål, gult att utfallet är positivt men inte helt tillfredställande och rött att mål eller resultat ej är uppfyllt. SYMBOLFÖRKLARING: Helt uppfyllt. Utfallet stämmer överens med det uppsatta målvärdet. Delvis uppfyllt. Utfallet är positivt men inte helt tillfredställande. Ej uppfyllt. Inga eller begränsade framsteg är påvisade. Mätning/bedömning är ej genomförd. ORGANISATION OCH MEDARBETARE PERSPEKTIVMÅL: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som skapar goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Arbetsvillkorindex (AVI) Öka jämfört med Ledarindex Öka jämfört med Medarbetarindex Öka jämfört med Medarbetarna om delaktighet Öka jämfört med och inflytande PERSPEKTIVMÅL: Kommunens medarbetare är professionella och engagerade och organisationen är effektiv. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Invånarna om bemötande Öka jämfört med och tillgänglighet Servicemätning via telefon Öka jämfört med PERSPEKTIVMÅL: Kommunens organisation kännetecknas av jämställdhet och mångfald vilket är en resurs för utveckling. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Jämställdhetsindex (JÄMIX) Öka jämfört med Medarbetarna om organisationens Öka jämfört med arbete för jämställdhet och mångfald Personalen 2011 Sigtuna kommun 7

8 ANSTÄLLDA I KOMMUNEN Under 2011 har antalet anställda med månadslön blivit något fler. De tillsvidareanställda har blivit 47 personer fler och de med visstidsanställning har ökat med 7 personer (tabell 1.1.1). De flesta, 44,9 %, är anställda inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter (tabell 1.1.2) medan vård- och omsorgspersonal är den yrkeskategori där de flesta anställda finns (tabell 1.1.3). Antalet heltidsanställda och deltidsanställda Fler kvinnor än män arbetar deltid. 25,7 % av kvinnorna och 13,7 % av männen arbetar deltid (tabell 1.1.4). Medellön Medellönen räknas på löneläget den 31december varje år. Kvinnors medellön, i förhållande till männens är 92,43 % (tabell 1.1.7). Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har minskat sedan föregående år. Chefer Sigtuna kommun har 95 chefer, 61 kvinnor och 34 män. En chef är under 30 år, 39 chefer är mellan år och 55 chefer är över 50 år. Kvinnor på mellanchefsnivå har något högre medellön än män medan det är omvänt förhållande bland 1:a linjechefer där männen har något högre medellön. Antal personer, årsarbetare och kön. Av de anställda är drygt 80 % kvinnor (tabell 1.1.5). Medelålder Medelåldern är samma som föregående år och är i stort sett samma för kvinnor som för män (tabell 1.1.6). 8 Personalen 2011 Sigtuna kommun

9 Patrik Kujansivu från miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterar en slamavskiljare i Husby på landsbygden i Sigtuna. ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Sjukfrånvaro I tabell redovisas sjukfrånvaron i procent. Det aktiva arbetet som kommunens chefer lagt ner på rehabiliteringar har lönat sig. Sjukfrånvaron har minskat från 8,55 % för fyra år sedan (2007) till 6,68 % år Det är en 35-procentig minskning av antalet sjuktimmar. Lång- och korttidssjukfrånvaro Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar har minskat något till 49,8 %. Korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar av den totala sjukfrånvaron ligger något högre än föregående år, 2,58 % (2010: 2,36 %) (tabell 1.2.2). Arbetsskador Anmälda arbetsskador och tillbud visar samma mönster som tidigare år. De flesta som anmält händelser med våld eller hot är vårdare anställda inom habiliteringsverksamheten. Ingen av tillbuden har föranlett någon sjukfrånvaro medan 8 av de anmälda arbetsskadorna har orsakat sjukfrånvaro. Se tabell Företagshälsovård Företagshälsovården är ett professionellt stöd till chefer i arbetet med förebyggande och främjande hälsovård och arbetslivsorienterad rehabilitering. Avtalet har tre inriktningar, stöd i rehabiliteringsarbetet, förebyggande arbetsmiljöarbete och främjande hälsoarbete. Samtliga uppdrag måste beställas i förväg av chef genom en uppdragsbeställning. Rehabilitering står för 55 % av den totala kostnaden, förebyggande för 40 % och främjande för 5 %. Satsningen på hälsofrämjande aktiviteter startade 2010 och ökar stadigt. Personalen 2011 Sigtuna kommun 9

10 PERSONALFÖRSÖRJNING Personalomsättningen i Sigtuna kommun ligger på 9,5 % under 2011, vilket får anses som sunt. En viss personalomsättning behövs för verksamheternas utveckling. En femtedel av dem som slutade gick i pension. Nya medarbetare Under 2011 tillsvidareanställdes 137 nya medarbetare. Av dem rekryterades 9 internt från egen förvaltning eller annan förvaltning. 157 medarbetare har rekryterats till en tidsbegränsad anställning. Totalt rekryterades 272 medarbetare under Avgångar Under 2011 lämnade 221 medarbetare sin befattning i kommunen. Av dem gick 9 medarbetare till annan befattning i kommunen och 45 slutade som pensionärer. Av dem var det 18 medarbetare som arbetade längre än sin 65-årsdag. Av övriga 167 som slutade på egen begäran var 31 medarbetare förskollärare, 13 var grundskollärare och 14 var undersköterskor. 160 medarbetare fyller 63 år eller mer under Det motsvarar 6 % av de anställda. Av dessa arbetar 76 inom barnoch ungdomsförvaltningen. Mertid Övertid och fyllnadstid för kvinnor 2011 är i genomsnitt 9,13 timmar/person och år. För män är motsvarande siffra 15,7 timmar. Det är en minskning sedan 2010 både för män och kvinnor. Frånvaroorsaker Frånvaro på grund av sjukdom är i genomsnitt 22,7 dagar/årsarbetare för kvinnor och 12,7 för män. Frånvaro med tillfällig föräldrapenning är 2,1 dagar/årsarbetare för kvinnor och 1,9 för män. 535 kvinnor och 118 män har tagit ut tillfällig föräldrapenning under män och 333 kvinnor har tagit ut föräldraledighet. Kvinnor har tagit ut 17,1 dagar/årsarbetare och männen 5,8. UTBLICK Kommunstyrelsen antog i juni en kommunövergripande personalförsörjningsplan för Kartläggningen och analysen har beaktat personalomsättning, pensionsavgångar tillsammans med kommunens demografiska förändringar och framtidens förväntade arbetsmarknad och den yngre generationens yrkesval. Av kartläggningen framgår att det sammanlagda rekryteringsbehovet för Sigtuna kommun fram till och med 2015 förväntas vara drygt 1000 personer. För att kommunen ska klara framtida personalförsörjning behöver vi skapa en gemensam plattform för rekrytering - och varumärkesfrågor. Dels handlar det om ett internt perspektiv, att säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsplats för våra befintliga medarbetare. Dels handlar det om ett externt perspektiv, att framgångsrikt marknadsföra oss utåt så att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Dessutom måste kommunen som arbetsgivare fortsätta utveckla ledar- och medarbetarskapet. Mångfald och jämställdhetsfrågor bör genomsyra verksamheten liksom arbetet med en god arbetsmiljö och hälsa.

11 PERSONALRELATERADE KOSTNADER Personalkostnaderna har ökat med ca 59 miljoner kronor. Sett som andel av kommunens bruttokostnader har de ökat med 0,55 procentenheter mellan 2010 och 2011 och blev 44,05 % (tabell 1.3.1). Utbildnings- och rekryteringskostnader Utbildningskostnaderna ökade med 1,35 mkr, vilket innebär en ökning med 460 kronor per anställd, mellan 2010 och Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret minskade sina utbildningskostnader medan övriga förvaltningar ökade utbildningskostnader jämfört med Rekryteringskostnaderna har ökat med kronor till kronor (tabell 1.3.2). Kostnaden som redovisas tar inte hänsyn till det egna arbete som läggs ner vid rekryteringar, utan är enbart hänförlig till den externa kostnad som uppstår vid exempelvis annonsering i medier, samt för eventuella rekryteringsföretag. Sjukfrånvarokostnaden Kostnaden för sjukfrånvaron ökade med kronor jämfört med 2010 och uppgår till ca 18,5 miljoner kronor. Sjukfrånvarokostnaden i procent av personalkostnaderna har också ökat jämfört med 2010 (tabell och 1.3.4). Kostnader för företagshälsovård Kostnaderna för företagshälsovård minskade under 2011 jämfört med 2010 och har därmed minskat stadigt sedan Kostnaderna är kronor lägre 2011 än 2010 och uppgår sammantaget till 2,4 miljoner kronor. (tabell och 1.3.4) Kostnader för friskvård Kostnaderna för friskvård ökade med kronor mellan 2010 och 2011 (tabell och tabell 1.3.4) Personalen 2011 Sigtuna kommun 11

12 TABELLBILAGA ANSTÄLLDA I KOMMUNEN Antalet anställda årsarbetare i kommunen Månads- Tillsvidare- Visstids- avlönade Ålder Kön anställda anställda tillsammans < 29 år Kvinnor 145,2 68, Antal årsarbetare uppdelat på kategorier Vård/omsorgspersonal 629,6 610,9 Lärare 517,4 500,0 Män 21,3 20,7 42 Summa 166,5 89, år Kvinnor 863,5 101,8 965,3 Män 223,7 27,1 250,8 Summa 1087,2 128,9 1216,1 > 50 år Kvinnor 696,7 39,8 736,5 Män 166, ,6 Summa 863,3 61,8 925,1 Kvinnor 1705,4 210,4 1915,8 Män 411,6 69,8 481,4 Barn- och fritidspersonal 534,5 533,2 Administrativ personal 308,9 292,1 Chefer/arbetsledare 152,0 143,2 Skolmåltidspersonal 60,7 52,2 Skolpersonal ej lärare 51,3 60,0 Anläggnings/yrkesarbetare 55,6 49,8 Tekniker 33,1 30,1 Kulturarbetare 21,2 19,6 Övriga 32,9 47,6 Totalt 2 397, ,7 Alla Totalt ,2 2397, Månads- Tillsvidare- Visstids- avlönade Ålder Kön anställda anställda tillsammans < 29 år Kvinnor 129,4 71,5 200,9 Män 23,2 14,1 37,3 Summa 152,6 85,6 238, år Kvinnor 844,5 103,8 948,3 Män 214,8 34,1 248,9 Summa 1059,3 137,9 1197,2 > 50 år Kvinnor 683,1 31,4 714,5 Män 169,3 19,5 188,8 Summa 852,4 50,9 903,3 Kvinnor ,7 1863,7 Män 407,3 67,7 475 Alla Totalt 2064,3 274,4 2338, Antalet heltidsanställda och deltidsanställda personer 31/ Kön Heltid Deltid Totalt < 29 år Kvinnor Män år Kvinnor Män > 50 år Kvinnor Män Totalt Kvinnor / Kön Heltid Deltid Totalt < 29 år Kvinnor Män år Kvinnor Män Anställda i procent per förvaltning % av alla % av alla Förvaltning anställda 2011 anställda 2010 > 50 år Kvinnor Män Totalt Kvinnor Barn- och ungdomsförvaltningen 44,9 44,5 Äldre- och omsorgsnämnden 26,9 26,6 Individ- och familjeomsorgsnämnden 4 4,1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 9,7 11,0 Stadsbyggnadskontoret 4,3 4,0 MatEnheten 2,5 2,5 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,7 2,5 Kommunledningskontoret 3,6 3,5 Miljö- och hälsoskyddskontoret 0,9 0,8 Komfast 0,5 0,5 Totalt 100 % 100 % 12 Personalen 2011 Sigtuna kommun

13 1.1.5 Antal anställda, årsarbetare och kön 31/12 Kön Antal personer Årsarbetare % 2011 Kvinnor ,8 80,4 Män ,4 19,6 Summa , Kvinnor ,7 80,1 Män ,0 19,9 Summa , Kvinnor ,8 80,2 Män ,6 19,8 Summa , Ålder Kön Kvinnor 46,4 46,3 Män 46,5 47,0 Alla 46,4 46, Medellön Kvinnor Män Totalt Kvinnors medellön i förhållande till männens i % 92,43 % 90,95 % TABELLBILAGA ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Sjukfrånvaro > 29 år år 50 < år Summa 2011 Kvinnor 6,8 % 6,6 % 8,4 % 7,4 % Män 7,0 % 3,6 % 4,1 % 4,1 % Summa 6,9 % 6,0 % 7,5 % 6,7 % 2010 Kvinnor 6,2 % 6,8 % 8,6 % 7,5 % Män 5,3 % 3,1 % 4,2 % 3,8 % Summa 6,0 % 6,0 % 7,6 % 6,7 % Arbetsskador Arbetsskador Anmälda arbetsskador Anmälda tillbud Summa Sjukfrånvaro över 60 dagar Kön Kvinnor 52,0 % 54,7 % Män 35,5 % 32,9 % Summa 49,8 % 52,00 % Sjukfrånvaro under 14 dagar Kön Kvinnor 2,73 % 2,47 % Män 2,05 % 1,97 % Summa 2,58 % 2,36 % Personalen 2011 Sigtuna kommun 13

14 TABELLBILAGA PERSONALRELATERADE KOSTNADER Personalkostnad, totalkostnad och andel personalkostnad per förvaltning 2011 och 2010 Personalkostnad 2011 Personalkostnad 2010 Förvaltning Personal- Total Andel av total- Personal- Total Andel av totalkostnad (mkr) kostnad (mkr) kostnaden (%) kostnad (mkr) kostnad (mkr) kostnaden (%) Barn- och ungdom ,73% ,00% Socialförvaltning ,91% ,60% Utbildnings- och arbetsmarknad ,93% ,00% Stadsbyggnadskontoret ,19% ,10% Maten ,35% ,70% Kultur- och fritid ,20% ,30% Kommunledningskontoret ,00% ,70% Miljö- och hälsa ,88% ,00% Komfast ,66% ,70% Totalt ,05% ,50% Utbildnings- och rekryteringskostnader 2011 och 2010 Utbildnings- och rekyteringskostnad 2011 Utbildnings- och rekyteringskostnad 2010 Förvaltning Utbildning Utbildning per Rekrytering Rekrytering per Utbildning Utbildning per Rekrytering Rekrytering per totalt (mkr) anställd (kr) (mkr) anställd (kr) totalt (mkr) anställd (kr) (mkr) anställd (kr) Barn- och ungdom 4, , , ,03 26 Socialförvaltning 2, , , ,03 36 Utbildnings- och arbetsmarknad 1, , , , Stadsbyggnadskontoret 0, , , , Maten 0, ,00 0 0, Kultur- och fritid 0, , , Kommunledningskontoret 0, , , , Miljö- och hälsa 0, , , , Komfast 0, , , Totalt 10, , , , Personalen 2011 Sigtuna kommun

15 1.3.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2011 Förvaltning Sjukkostnad Andel av personal- Andel av total- Sjukkostnad Företags- Friskvård Friskvård per (mkr) kostnad (%) kostnad (%) per anställd (kr) hälsovård (mkr) (mkr) anställd (kr) TABELLBILAGA Barn- och ungdom 8,75 1,96% 1,11% ,86 0, Socialförvaltning 5,92 1,72% 0,91% ,68 0, Utbildnings- och arbetsmarknad 1,86 1,44% 0,53% ,28 0, Stadsbyggnadskontoret 0,53 1,02% 0,25% ,28 0, Maten 0,48 1,96% 1,08% ,07 0, Kultur- och fritid 0,41 1,31% 0,42% ,13 0, Kommunledningskontoret 0,44 0,94% 0,47% ,07 0, Miljö- och hälsa 0,09 1,01% 0,79% ,06 0, Komfast 0,02 0,34% 0,00% ,00 0, Totalt 18,49 1,70% 0,75% ,43 1,54 642, Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2010 Förvaltning Sjukkostnad Andel av personal- Andel av total- Sjukkostnad Företags- Friskvård Friskvård per (mkr) kostnad (%) kostnad (%) per anställd (kr) hälsovård (mkr) (mkr) anställd (kr) Barn- och ungdom 8,02 1,90% 1,00% ,99 0, Socialförvaltning 5,15 1,60% 0,80% ,77 0, Utbildnings- och arbetsmarknad 1,55 1,30% 0,50% ,39 0, Stadsbyggnadskontoret 0,42 0,90% 0,20% ,42 0, Maten 0,40 1,80% 1,00% ,06 0, Kultur- och fritid 0,38 1,30% 0,50% ,05 0, Kommunledningskontoret 0,39 0,90% 0,50% ,09 0, Miljö- och hälsa 0,24 2,90% 2,40% ,02 0, Komfast 0,03 0,50% 0,00% ,01 0, Totalt 16,59 1,60% 0,70% ,80 1, Personalen 2011 Sigtuna kommun 15

16 Grafisk form: Windh & Co AB Tryck: Elanders AB Foto: Sigtuna kommun Södergatan 20, ARLANDA MÄRSTA ROSERSBERG SIGTUNA

INLEDNING. Invånaren först Allas lika värde Kvalitet i fokus. Principerna: Uppdragsgivarens förtroende Olikheter berikar

INLEDNING. Invånaren först Allas lika värde Kvalitet i fokus. Principerna: Uppdragsgivarens förtroende Olikheter berikar PERSONALEN 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12 INLEDNING I Sigtuna

Läs mer

Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm

Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm PERSONALEN 2010 1 Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm Innehåll Inledning 4 Kommunen som arbetsgivare Några viktiga händelser och aktiviteter Kommunfullmäktiges

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Omslagsbild: Idrottplatsen Midgårdsvallen i centralorten Märsta Foto: Mikael Sjöberg Grafisk form: PQ layout Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm

Omslagsbild: Idrottplatsen Midgårdsvallen i centralorten Märsta Foto: Mikael Sjöberg Grafisk form: PQ layout Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 1 PERSONALEN 2009 Omslagsbild: Idrottplatsen Midgårdsvallen i centralorten Märsta Foto: Mikael Sjöberg Grafisk form: PQ layout Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm Innehåll InledninG 4 Personalekonomisk

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Datum Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2015 Antagen av: Kommunfullmäktige 235, 2015-12-14 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Personalidé Dokumentnamn:

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer