VILOÅR BLEV TILLVÄXTÅR FÖR NORDIC CHOICE HOTELS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILOÅR BLEV TILLVÄXTÅR FÖR NORDIC CHOICE HOTELS"

Transkript

1 VILOÅR BLEV TILLVÄXTÅR FÖR NORDIC CHOICE HOTELS spåddes bli ett viloår för Nordic Choice Hotels. Så blev det inte. Resultatet blev nio nyöppnade hotell, återkomst i Danmark och EBITDA-tillväxt trots stark kapacitetsökning. I slutet av hade bolaget en portfölj bestående av 172 hotell med totalt hotellrum i Skandinavien och Baltikum. Bland de nya tillskotten var det prisbelönta hotellet THE THEIF på Tjuvholmen, Quality Hotel Friends vid den nya nationalarenan Friends Arena i Solna utanför Stockholm, Comfort Hotel Winn i Umeå, Clarion Hotel Sense i Luleå och Clarion Collection Hotel No. 13 på Torgallmenningen i Bergen. Nordic Choice hade planerat ett viloår, men vi gjorde allt annat än att vila. Nordic Choice öppnade nio fantastiska hotell, vann en rad prestigefyllda priser, lanserade restaurangkonceptet Kitchen & Table och ompositionerade oss i Köpenhamn. blev rätt och slätt ett år fullt av höjdpunkter, säger Petter A. Stordalen, ägare och styrelseordförande för Nordic Choice Hotels. Trots ett år präglat av kraftig expansion och höga preopening-kostnader ökade vi EBITDA med 7,8 %. Det är vi otroligt nöjda med, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. TREDUBBELT RESULTAT Nordic Choice har under många år rapporterat ett tredubbelt resultat, under kategorierna människor, miljö och förtjänst. I slutet av förra året hade hotellbolaget medarbetare och är i dag en mångfaldig verksamhet med 129 nationaliteter representerade. utsågs bolaget till Norges bästa arbetsplats i rese- och hotellbranschen på den årliga Great Place To Work-listan. Nordic Choice rankades även som det mest hållbara hotellbolaget i Norge enligt Sustainable Brand Index. LÖNSAM TILLVÄXT Resultatet för visar att bolagets rörelseresultat ökade med 11,2 % och uppgick till MNOK jämfört med MNOK Tillväxten berodde i huvudsak på de sju nya hotellen, som tillsammans stod för en tillväxt på 5,5 %. Övertagandet av de danska hotellen Skt. Petri och Comfort Hotel Vesterbro i Köpenhamn, samt Clarion Hotel Amaranten i Stockholm, bidrog till en tillväxt på 2,9 %. ökade intäkten per ledigt rum (RevPAR) med 4,2 % och bolagets EBITDA ökade med 7,8 %, från 488 MNOK 2012 till 522 MNOK. var ett bra år för Nordic Choice Hotels. Ännu en gång levererar vi lönsam tillväxt och vinner marknadsandelar i ett utmanande konkurrenslandskap. Fokus på hållbarhet är själva grundpelaren för Nordic Choice och genomsyrar vår inställning när det gäller både drift, miljö och samhällsansvar. bidrog vi och våra gäster till att bevara regnskog motsvarande fotbollsplaner, vi serverade koppar ekologiskt kaffe i timmen och bytte ut halogenlampor mot mer miljövänliga LED-lampor. Det är resultat som vi är stolta över, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. Nordic Choice har varit partner med UNICEF sedan resulterade detta samarbete i att Nordic Choice säkrade ett års skolgång för hela barn som utsatts för människohandel. Dessutom samlade bolaget in NOK till UNICEF:s arbete för de barn som hade drabbats av tyfonen på Filippinerna. Den totala donationen uppgick till hela NOK. 1

2 FÖRVÄNTAR EN STABIL PRISUTVECKLING Från 2014 till 2017 förväntar Nordic Choice en kapacitetsökning på rum på de sex största marknaderna i Norge, medan man i Sverige förväntar en ökning på rum på de fem största marknaderna. Det motsvarar en kapacitetstillväxt på 15 % respektive 12 %. Under samma period förväntas en tillväxt i efterfrågan på 12 % i båda länderna, vilket innebär att beläggningen håller sig stabil på de svenska marknaderna medan den minskar något i Norge. Ett relativt jämnt tillväxtförhållande mellan kapacitet och efterfrågan bidrar till en förväntan om en stabil prisutveckling, som dock blir en aning starkare i Sverige än i Norge. Nordic Choice har närmare rum under konstruktion och kapacitetstillväxten beror på en offensiv nyetablering av hotell på alla våra huvudmarknader. Utvecklingen på den nordiska hotellmarknaden visar vikten av att locka nya gäster och bygga upp lojalitet hos dem vi redan har, förklarar Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. I Köpenhamn förväntas efterfrågan stiga med 13 % under perioden , medan kapaciteten kommer att öka med 12 %. Beläggningen förväntas därför öka något, vilket innebär att vi får se en starkare pristillväxt än i Norge och Sverige. FÖRVÄNTNINGAR FÖR 2014 Vi har stora förväntningar för Nordic Choice har fantastiska hotell under konstruktion och rekordmånga Nordic Choice Club-medlemmar i vår bonusklubb. Det, tillsammans med en ökning av sålda hotellrum på webbplatsen Choice.no, gör att vi förväntar oss både en bättre omsättning och ett bättre resultat 2014, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. Under 2014 ökar Nordic Choice-hotellportföljen med ytterligare fyra hotell. Den 1 maj öppnade Tromsøs nya Clarion Hotel The Edge med 290 hotellrum och miljöklass A. I augusti öppnar Stavangers största kongresshotell Clarion Hotel Energy med 400 rum, och den 15 oktober öppnar både Comfort Hotel Xpress i Tromsø med 192 rum och Comfort Hotel Xpress Central Station i Oslo med 167 rum. SIFFROR Rörelseintäkter Intäktstillväxt (%) MNOK 11,2 % MNOK 14,4 % EBITDA EBITDA (%) 522 MNOK 7,8 % 488 MNOK 8,1 % EBIT EBIT (%) 262 MNOK 3,9 % 284 MNOK 4,7 % REVPAR (NOK) REVPAR-tillväxt (NOK) REVPAR-tillväxt (%) ,2 % 517-1,2-0,2 % 2

3 BOKSLUT FÖR Nordic Choice Hospitality Group 2012 Rörelseintäkter Produktkostnader Lönekostnader Värdeminskning Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Vinst/förlust från verksamheten Intäkter, investeringar i dotterbolag, intressebolag Övriga finansiella intäkter Finansiella kostnader Nettovinst/-förlust på finansiella poster Vinst/förlust före skatt Skatt Årlig vinst/förlust från kvarvarande verksamheter Vinst/förlust från avvecklade verksamheter ÅRETS VINST/FÖRLUST Alla siffror anges i tusental NOK 3

4 TILLGÅNGAR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Uppskjutna skatteförmåner Goodwill Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Rörelsetillgångar, inventarier m.m Summa anläggningstillgångar INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Investeringar i intressebolag och bolag under gemensam kontrolll Investeringar i övriga andelar och enheter Långfristiga fordringar Summa investeringar i anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varor FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar Summa fordringar Banktillgodohavanden, kontanter, osv. Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Alla siffror anges i tusental NOK 4

5 EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLSKJUTET KAPITAL Aktiekapital Kapitalöverskott Övrigt tillskjutet kapital SUMMA TILLSKJUTET KAPITAL INTJÄNAT KAPITAL Övrigt eget kapital SUMMA INTJÄNAT KAPITAL Minoritetsandelar SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR FÖR ÅTAGANDEN Pensionsåtaganden Uppskjuten skatt Övriga avsättningar för åtaganden SUMMA AVSÄTTNINGAR FÖR ÅTAGANDEN ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder SUMMA ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatt Föreslagen utdelning Obetalda avgifter inom den offentliga sektorn Övriga kortfristiga skulder SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Alla siffror anges i tusental NOK 5

6 Mål- och resultatmatris MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR RESULTAT 2010 RESULTAT 2011 RESULTAT 2012 MÅL RESULTAT MÅL 2014 MILJÖ Öka andelen hotell med förnybar energi 78 % 77 % 79 % 80% 79 % 80 % Minska elförbrukningen (kwh/gästdygn) -2,01% 62,9 % 61,55 % 63 % 62 % Andelen ska spegla organisationen i övrigt Minska elförbrukningen (kwh/m2) 154,00 2,5 % 2,8 % 14 % Minska vattenförbrukningen (l/gästdygn) - 12,8% Process inledd Färdigställt Implementeras bland alla anställda Implementerat Minska restavfall (kg och liter/gästdygn) Minska kemikalieförbrukningen (gram/gästdygn) Liter:-43,7 % (5,53) Utvecklat Igångsatt Completed Kartlagt 100 % 100 % Internrevision av alla hotell Totalt -utsläpp hela kedjan (ton) ton Målsätts inte tonn -utsläpp per gästdygn (kg /gästdygn) 2,99 3,01 3,76 Målsätts inte 3,7 Minska antalet transporter (antal/hotell) Kartlagt Igångsatt Implementerat Kontroll och uppföljning varje månad Fortsätta med månatliga kontroller Säkra årlig internrevision av alla hotell (ISO 14001) Alla hotell ska vara certifierade enligt ISO (Det Norske Veritas) Öka andelen anställda som har gått en e-utbildning om miljöfrågor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 % 29 % 30 % 35 % 31 % 35 % Bevara regnskogen och förhindra utsläpp av (1) (041) hektar hektar hektar 18,3 miljoner ton 19,1 miljoner ton 19,6 miljoner ton hektar 22,6 miljoner ton hektar 21,4 miljoner ton 6

7 RESULTAT 2010 RESULTAT 2011 RESULTAT 2012 MÅL RESULTAT MÅL 2014 ANSTÄLLDA Minska sjukfrånvaron (2) 3,9 % 3,93 3,8 % 3,7 % 4,1 % 3,71 Se till att andelen kvinnliga chefer speglar organisationen 59 % 62,9 % 61,55 % 63 % 62 % Andelen ska spegla organisationen i övrigt Öka andelen mellanchefer med icke-skandinavisk bakgrund 6,7 % 8,7 % 10 % 12 % 12 % 14 % Utveckla och implementera etiska riktlinjer för anställda N/A Process inledd Färdigställt Implementera bland alla anställda Implementerat PRODUKT Öka andelen hållbara livsmedel N/A Utvecklat Igångsatt Completed Se till att alla hotell erbjuder ett ekologiskt sortiment 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Internrevision av alla hotell Minska matavfallet (3) 2014: -20% 2014: -20 % Minska konsumtionen av rött kött (3) 2014: -20% 2014: -20 % Säkra efterlevnaden av Nordic Choices rödlista Introducerat Igångsatt Implementerat Kontroll och uppföljning varje månad Fortsätta med månatliga kontroller Minska miljöeffekter och sociala effekter av produktion och använda viktiga insatsfaktorer N/A Igångsatt Implementerat Fortsätta och utveckla Ekologiskt kaffe och Fairtrade-kaffe samt ekologiskt sortiment infört på alla hotell Kartlägga risker i leverantörskedjan Igångsatt Slutfört Leverantörsundersökning genomförd för alla centrala leverantörer Implementera förbättringsåtgärder i leverantörskedjan Igångsatt Flera åtgärder igångsatta Fortsätta och utveckla LOKALT SAMHÄLLSANSVAR Öka andelen hotell som har haft ett eller flera lokala initiativ under året N/A 22 % 71% 85 % 76 % 90 % DIALOG Medarbetarindex (4) 5,79 5,82 5,86 5,9 5,8 5,82 Gästnöjdhet NPS Clarion Clarion Collection Comfort Quality Quality Resort Kartlagt 43, ,89 33,5 30, ,5 32, , ,4 63,7 29,0 31,0 33,9 Öka andelen gäster som svarar positivt på frågan: Jag upplever att detta hotell tar ett miljö- och samhällsansvar (5) 69, Genomföra intressentsamtal om viktiga områden Delvis Genomfört Genomfört Genomföra minst en gång om året Genomfört Genomföra minst en gång om året (1) FN:s klimatpanel IPCC räknar med att cirka 300 ton massa lagras per hektar tropisk regnskog motsvarande 550 ton CO2. Brasilianska Amazonasfonden använder en ännu försiktigare uppskattning med 357 ton CO2 per hektar. Vi valde att använda det mest konservativa alternativet och det innebär att vi under 2010 bidrog till att 18,3 miljoner ton CO2 inte släpptes ut i atmosfären. Även om vi kan minska sannolikheten för att den aktuella skogen huggs ned och att den bevaras längre, är siffran ändå anmärkningsvärt hög. (2) Sjukfrånvaron inkluderar alla våra hotell. (3) Just nu finns det ingen jämförbar statistik. Vi har därför valt att kartlägga ett representativt urval av hotell för varje kedja och kommer att använda detta som måttstock för arbetet. (4) I medarbetarindex mäts tillsammans sex olika huvudparametrar. (5) Hotellgästerna får efter sin hotellvistelse möjlighet att svara på frågor om hur nöjda de är med vistelsen bytte vi frågan om samhällsansvar från en fråga om ekologisk lunch till en allmän fråga om samhällsansvar. 7

REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 29 OKTOBER REZIDOR HOTEL GROUP AB (publ) FINANSIELL RAPPORT FÖR 1 JANUARI 30 SEPTEMBER TREDJE KVARTALET Intäkterna ökade med 11,6% till 201,0 MEUR (180,0). EBITDA uppgick

Läs mer

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL)

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL) REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Helåret Intäkterna ökade till 707,3 MEUR (587,0). Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MEUR (23,2). Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23 GK Koncernbroschyr / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INNEHÅLL Side 4-7 FRÅN koncernchefen Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKnad / GK DANMARK Side 12-13 MARKnad / GK NORGE Side 14-15

Läs mer

n y c k e lta l Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006

n y c k e lta l Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006 årsredovisning 2010 n y c k e lta l Nyckeltal Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat Nettoomsättning 49 030 46 230 49 469 47 742 45 491 härav utanför DK/SE 30 600 28 374 29 766 29 339 27 393 procent

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

1 För fullständiga definitioner se sidorna 27, 28 samt 34.

1 För fullständiga definitioner se sidorna 27, 28 samt 34. Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 331,9 (358,6*) MSEK, vilket motsvarar en minskning på 7,4 procent, vilket förklaras av avyttringen av 15 hotellfastigheter i april 2014. Justerat för valutakurseffekter

Läs mer

+ 5 960 nya bredbandskunder!

+ 5 960 nya bredbandskunder! Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport 3 + 18 Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: + 5 96 nya bredbandskunder! 1 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Systembolaget är ett statligt ägt bolag som sedan 1955 har detaljhandelsmonopol på försäljning av sprit, vin och starköl i Sverige. Verksamheten, som omfattar cirka 4 000 anställda, bedrivs via 416 butiker

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2012

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2012 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Nyckeltal KF-koncernen 2012 2011 Nettoomsättning, mkr 37 851 37 284 Balansomslutning, mkr 18 873 20 655 Resultat efter finansiella poster före engångskostnader,

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009 bokslutskommuniké Kooperativa Förbundet, KF Januari december 2009 ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT KF-koncernens nettoomsättning ökade med 3,9 procent till 37 209 mkr (35 817). Omsättningsökningen

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Årsredovisning Svenska Mässan Stiftelse

Årsredovisning Svenska Mässan Stiftelse Årsredovisning Svenska Mässan Stiftelse 2012 Astra Tech Scandinavium Innehåll Året 2012 i korthet 3 Svenska Mässan på 60 sekunder 4 Femårsöversikt 6 Finansiella nyckeltal 7 Översikt 2012 8 VD har ordet

Läs mer

Halvårsrapport. Ett gott resultat på en volatil marknad

Halvårsrapport. Ett gott resultat på en volatil marknad 20 14 1 Halvårsrapport 2 Ett gott resultat på en volatil marknad Vi driver vår verksamhet framåt enligt den kurs som vi satt i Strategi 2017. Och vi håller fast vid strategin, även om händelser i omvärlden

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Årsredovisning 2010 Anticimex årsredovisning 2010 1

Årsredovisning 2010 Anticimex årsredovisning 2010 1 Årsredovisning 2010 1 Innehåll Året i korthet 3 Koncernöversikt 4 Vd har ordet 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Anticimex affär 10 Anticimex marknader 12 Flerårsöversikt 15 Definitioner och ordlista 16

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

ENTERTAINMENT ANYWHERE

ENTERTAINMENT ANYWHERE 2012 Årsredovisning ENTERTAINMENT ANYWHERE Prague 14.59 Moscow 17.36 Stockholm 20.14 Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Fem år med MTG 6 Modernt ansvarstagande 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015

Delårsrapport första kvartalet 2015 Delårsrapport första kvartalet Dataanvändning som drivkraft HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund och EBITDA för koncernen Nettoomsättningen under första

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Andra kvartalet (december 2010-februari 2011) Nettoomsättningen uppgick till 414 MSEK (411), en ökning med 0,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 4,0 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

BOKSLUTS RAPPORT JANUARI - DECEMBER 2000

BOKSLUTS RAPPORT JANUARI - DECEMBER 2000 JANUARI - DECEMBER Intäkterna för 4Q uppgick till 57,6 MSEK (40,1) Åttonde kvartalet i rad med intäktstillväxt och bruttomarginalförbättring i portalverksamheten trots svag marknadsutveckling Intäkterna

Läs mer

Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Leda övergången till mobila och Internetbaserade Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer