Kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2013-2014"

Transkript

1 Plats för logotype Kvalitetsrapport Rytmus Stockholm

2 Inledning Jag vill att varje elev ska gå ifrån varje lektion med känslan av att ha lärt sig något nytt som eleven kan relatera till och ha nytta av i sitt framtida liv. Varje enskilt möte med lärare oavsett ämne ska vara en utmaning där elevens förutsättningar är plattformen för personlig utveckling. Lars Ljungman, rektor Värdegrund Rytmus utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden. Gemensamma estetiska upplevelser ger en stark gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. Tiden på Rytmus ger möjlighet till nya perspektiv, berikar eleven på ett personligt plan och möjliggör egna ställningstaganden och tolkningar. Att studera på Rytmus öppnar många dörrar för framtiden och ger goda förutsättningar för många olika fortsatta studier och yrkesval. Grundfakta om skolan/förutsättningar Rektor: Lars Ljungman Biträdande rektorer: Sara Berglund och Bengt Eriksson Pedagogisk personal är organiserad i sex mentorslag som följer klasserna A-F i tre år. Teknisk personal, administration, förstelärare, lektor samt EHT-teamet leds av rektor. Personal På skolan arbetar ca 7 medarbetare. Det totala pedagogiska tjänsteunderlaget är ca 5 heltidstjänster. Andelen lärare med lärarlegitimation är ca 3, 1 lärare är behöriga lärare som sökt legitimation hos skolverket men ännu inte fått svar och ca 1 lärare bedriver kompletterande studier för vilket kommer resultera i en lärarbehörighet och legitimation. Skolans ledningsgrupp består av rektor samt två bitr. rektorer. Övrig administration är två skoladministratörer samt teknisk samordnare, it-tekniker och två vaktmästare vilka ansvarar för elevreceptionen. Elevhälsoteamet består av rektor, kurator, SYV, skolsköterska, spec. pedagog samt speciallärare. Eleverna har också tillgång till skolläkare och psykolog. Skolan är öppen mån-fre 7:3-17:, kvällsöppet mån till 19:, tis-tor till 21:. Ovanstående ger eleverna tillgång till en god supportfunktion och de har även tillgång till vår generöst tilltagna studieverkstad som förutom att ge våra elever arbetsro är bemannad fyra dagar i veckan av våra två speciallärare. En eftermiddag i veckan har även ytterligare en speciallärare i matematik stått till elevernas förfogande. Elevreceptionen sköter utlåning och service av div utrustning samt viss försäljning av förbrukningsmateriel.

3 Bakgrundsstatistik elever Läsåret 213/214 så har skolan haft 555 elever fördelade enligt följande; 194 elever i åk 1 (181 musik- och 13 mediaelever) 195 elever i åk 2 (177 musik- och 18 mediaelever) 166 elever i åk 3 (158 musik- och 8 mediaelever) Tack vare riksintag och en unik profil så har skolan elever från många geografiska områden med varierande socio-ekonomiska förutsättningar. Könsfördelning var förra året 313 pojkar och 232 flickor pojkar flickor Budget med materiella resurser och lokaler Budgetåret 213/214 har varit ett lugnt och tryggt år där tilldelade medel har tillgodosett elevers och medarbetares behov. Våra lokaler som stod klara 29 är moderna och ändamålsenliga. Under sommaren 213 genomfördes en större ombyggnad av våra lokaler. Fler lärararbetsrum, större studieverkstad, ytterligare undervisnings-, musik-, media- samt administrativa lokaler tillfördes. Detta för att möta ett ökat elevantal och för att kunna rymma de elever som tidigare funnits i Danvikstull. Vi har i och med skolans inriktningar en kostsam och exklusiv utbildning som sätter stora krav på kvalitativ utrustning inom ljud, bild, IT och musikinstrument. Exempelvis har under året elever och personal haft tillgång till; Över 4 datorer inklusive en-till-en för eleverna på medieproduktion Fem kompletta inspelningsstudiors Fotostudio med två fotoskrivare Ca 1 keyboards och pianon 15 trumset 3 gitarrförstärkare 15 basförstärkare 12 PA system 16 projektorer Mikrofoner, sladdar, stativ, kameror, mm

4 Arbetet i verksamheten Rytmus erbjuder det estetiska gymnasieprogrammet med inriktning musik eller estetik och media. Skolan har 7-8 sökande per år och hade vt elever. De valbara grenarna instrument/sång, singer/songwriter, musikproduktion med inriktning på afroamerikansk musiktradition samt medieproduktion profilerar skolan. Eleverna utnyttjar frekvent skolans lokaler utanför lektionstid för egna studier, instudering på sitt instrument/sång, repetitioner, inspelningar och arbete i fotostudion. De generösa öppettiderna är en förutsättning för detta och en viktig framgångsfaktor för våra elever. Konsertverksamheten är omfattande och inbegrep bl a i åk 2 en musikalproduktion samt Rytmus Melodifestival och kulminerade i slutet av vårterminen med Live Night, en två dagars musik- och upplevelsefestival som planeras, produceras och genomförs av eleverna i åk 3. Viktiga händelser under året Under hösten 213 så firade skolan sitt 2-års jubileum. Rytmus Stockholm bjöd in de fyra övriga Rytmusskolorna under v 44 till gemensam studiedag. Första veckan i oktober flyttade vi in i nya lokaler i huset vilket gör att alla skolans elever nu är samlade i våra lokaler i Sickla. Vi påbörjade ett arbete under förra läsåret med att låta skolforskning i ännu högre utsträckning ligga till grund för vår undervisning. Detta arbete leddes av försteläraren som tillsammans med skolledning avsatte tid för den pedagogiska personalen för inläsning av vetenskapliga artiklar med påföljande seminarier som redovisningsform. Vi har bl a läst utdrag ur bl.a. Helene Timperleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft och Dylan Wiliams "Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken". Vi kommer i flera ämneslag arbeta med undersökande och kunskapsbildande cyklar läsåret 214/215. Senare under nya utvecklingsområden kommer detta arbete att presenteras noggrannare. Vi hade en studiedag efter jul rörande mentorskap med föreläsning och workshop från Lärarfortbildning AB. I februari så redovisades våra söksiffror som visade på en markant ökning från 647 sökande 213 till 774 sökande 214. Vi fick medel från staten att anställa ytterligare en förstelärare samt att tillsätta en lektorstjänst. Det innebär att vi nästa läsår har två förstelärare varav en kärnämnes- och en musiklärare. Lektorstjänsten gäller ämnet historia lektoratet är ytterligare en satsning för att undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund. Genom att bjuda in forskare, sprida nya forskningsrön och uppmuntra till att lärare deltar i forskningsprojekt kan Rytmus knyta närmare band till högskola och universitet. I januari anordnade elevråd och personal vår årliga övernattning. Vi slog rekord i närvaro i år då ca 25 elever kom till skolan en fredagskväll. De spelade spel, hade högläsning för varandra, såg på film, jammade mm. Fyra lärare sov över med eleverna på skolans plan två och inga incidenter inträffade vilket visar vilka fantastiska ungdomar som går på vår skola. Under förra året genomfördes ett antal externa konserter i Stockholm där våra elever deltog. Detta är ett bra sätt att skapa förankring i verkligheten för eleverna som skapar kontakter för ett eventuellt kommande yrkesliv som musiker/artist.

5 Åtgärder enligt föregående års rapport Prioriterade utvecklingsområden från föregående års rapport: Utvecklingsområde 1: Att alla medarbetare vet vem inom skolans administration som ansvarar för vad. Vi har definierat arbetsområden och ansvar inom gruppen som består av två vaktmästare, en instrument- och utrustningstekniker, en IT-tekniker, och två administratörer. Vi har skapat kontinuerliga flöden rörande tillsyn, underhåll och kompletterande påfyllning för skolans alla lokaler, instrument, PA-system, kopiatorer, studios, IT mm. Vi har även schemalagd tillgänglighet på expeditionen så att den alltid är bemannad från Resultatet har blivit att all undervisning kan genomföras utan frustration orsakad av trasig utrustning eller brist på material. De åtgärder skolan vidtagit har givit det resultat vi eftersökte. Den pedagogiska personalen har uppmärksammat detta och har vid ett flertal tillfällen uttalat sin uppskattning rörande förändringen. Utvecklingsområde 2: Höja NMI till 65 I förra årets kvalitetsredovisning så lyfte jag följande frågor Hur kan de formella studieresultaten vara så bra när nöjd medarbetarindex (NMI) inte ligger i på samma nivå? Hur kan elever och vårdnadshavare vara så nöjda med skolan när medarbetarna inte är det i samma utsträckning? Varför är inte medarbetarindex högre när inte skolan har långa sjukskrivningar eller stor korttidsfrånvaro? Orsaken till dessa frågor var då relaterade till att NMI läsåret 212/213 hade minskat från 62% till 59%. Vi gick gemensamt igenom medarbetarenkäten på efterarbetsdagarna. Skolledningen har då påpekat att NMI är en del av skolans ansikte utåt och att skolledningen upplever en frustration rörande paradoxen i ovanstående punkter då den har ambitionen att höja NMI ytterligare. Skolledningen fick mycket god feedback från medarbetarna vid detta tillfälle om hur ökad kommunikation och lyssnande från skolledningen kommer att påverka NMI positivt. Endast två områden i årets undersökning har visat nedåtgående resultat, medarbetarsamtal och lönesättning/villkor. Rörande det första så framkom det att det finns oklarheter om vad ett medarbetarsamtal ska innehålla. Flera medarbetare var av uppfattningen att detta även skulle innefatta ett lönesamtal och kände sig därför missnöjda med medarbetarsamtalet. Detta skulle kunna vara orsaken till nedgången i årets undersökning rörande nöjdhet med medarbetarsamtalet. Rörande det andra så kan eventuellt en del av nedgången bero på att resultatet av fjolårets lönerevision offentliggjordes samma dag som medarbetarenkäten skickades ut till medarbetarna. Under året så har vi nästan uppnått det mål vi satte upp då NMI vid årets undersökning var 64%. Orsaker till höjning är samtal, klassrumsbesök, symbolhandlingar, framtagande av arbetsbeskrivningar och handlingsplaner inom administrationen men kontinuiteten i ledarskapet på skolan är den skolledningen bedömer som viktigast. Vi har nu under två år haft samma ledningsgrupp vilket är unikt på Rytmus Stockholm.

6 Academedia Rytmus Rytmus Stockholm 1 NMI/Engagemang/Ledarindex/Attraktivitet 214/213 Utvecklingsområde 3: Höja antalet förstahandssökande till samtliga inriktningar samt antalet sökningar totalt. Totalt antal sökande har ökat från 647 till 774. Sökande 1:a hand från 227 till 31, 2:a hand från 154 till 17 och 3:e hand från 94 till 131. Den allra största ökningen och mest glädjande är att vår medieproduktionsinriktning har ökat från 9 till 28 i 1:a hand och från 35 till 85 totalt. Vi lade efter förra årets nedgång upp en handlingsplan för hur vi skulle kunna höja intresset för vår skola. Åtgärder som vidtagits är att en medarbetare har fått utökad tid för att arbeta med marknadsföring som bl.a. har innefattat arbetet med att utöka clinics (konserter och föreläsningar) på skolan samt att gå igenom rutiner och genomförande av öppna hus och gymnasiemässan. Vi har under året haft ca 25 clinics. Vi har även ändrat information runt och genomförande av våra färdighetstester för att göra dem enklare och mer inbjudande. Skolan har också ökat sin närvaro på sociala medier. Detta resulterade sammantaget i en markant ökning av antalet sökande och vi kan läsåret 214/15 exempelvis starta med en hel klass på Estetik och Media. Kortfattat kan sägas att vi i väldigt hög grad har lyckats med allt vi förutsatte oss att göra vilket är synnerligen glädjande. Utvecklingsområde 4: Höja resultaten i matematik. Efter förra året gjorde vi analysen att vi behövde ta krafttag rörande matematiken på skolan. Detta pga att vi sett resultatet av Gy 11. Under året så har vi arbetat med öppen mattestuga dit elever har kunnat gå utöver sin ordinarie undervisning. Vi har även anställt en speciallärare i matematik som har kommit till skolan en eftermiddag i veckan för att framför allt hjälpa eleverna i åk 1 med basfärdigheterna i matematik.

7 Utöver detta har skolans för året nyanställda specialpedagog haft återkommande möten med lärarna i matematik för att hitta samsyn rörande undervisningen. Resultatet har glädjande nog blivit att 95% av eleverna i åk 1 är godkända i matematik 1b. Vi kommer tillse att de 5% som inte har blivit godkända, blir det innan de tar studenten vt 216. Detta sagt med erfarenhet från de senaste åren. Vi vidtog de åtgärder som vi ansåg vara lämpligast för att höja elevresultaten och ser att metoden att framförallt förstärka resurser inom kurs hellre än att lägga resurser utanför kurs har gett det resultat vi eftersträvade Utvecklingsområde 5: Behålla skolans resultat rörande elevernas nöjdhet med sin skola. Skolans resultat förra året var väldigt höga. I år såg vi en nedgång rörande antal elever som har deltagit i undersökningen från 84% till 79%. Vi är väldigt glada över årets resultat som i stort sett är oförändrat. Rörande påståendet jag känner mig trygg på min skola är resultatet oförändrat 99%. Rörande påståendet det är arbetsro på lektionerna så är årets siffra 92% i jämförelse med fjolårets 91%. Det sista påståendet som vi satte upp som mål var på Rytmus arbetar vi tillsammans för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Årets siffra är 93% att jämföras med fjolårets 96% vilken är en liten nedgång. Vi kommer under kommande år med elevers hjälp försöka analysera detta. Tabell NKI 12,% 1,% 8,% 84,% 79,% 99,% 99,% 92,% 91,% 93,% 96,% 6,% 4,% 2,%,% Andel deltagande elever i undersökningen Andel deltagande elever i undersökningen Andel elever positiva till påståendet Jag känner mig trygg på min skola Andel elever positiva till påståendet Jag känner mig trygg på min skola Andel elever positiva till påståendet Det är arbetsro på lektionerna Andel elever positiva till påståendet Det är arbetsro på lektionerna Andel elever positiva till påståendet på Rytmus arbetar vi tillsammans för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Andel elever positiva till påståendet på Rytmus arbetar vi tillsammans för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 213

8 Funktionell kvalitet: Arbetssätt Vi har under året haft första årskursen som går ut enligt GY 11. Detta innebär att vi i åk 3 också lagt fokus på de nya kurserna entreprenörskap och gymnasiearbete. Under året så har vi tagit krafttag mot olovlig frånvaro. Vi har strikt gått på rekommendationer från CSN att anmäla dem frånvaro som överstiger fyra timmar per månad. Vidare har åtgärder vad gäller att begränsa användandet av mobiltelefon har haft positiva effekter på arbetsron i klassrummen. Mobilförbud under lektionstid har införts och implementerats då elever upplever att användandet av mobiltelefoner har varit en bidragande orsak till att bryta koncentrationen i klassrummet. Resultat Rytmus Stockholm visar även i år upp mycket glädjande resultat med 91% högskolebehörighet och ett genomsnittligt meritvärde på 16,5. Det är en minskning från 213 års 1% respektive 17,4 men minskningen kom inte helt överraskande då vi i år hade våra fösta avgångselever i GY11. Vi ser att det är tyngre stoff och högre krav i samtliga kurser i GY11. Vi har dessutom haft ett ökat elevantal vilket medfört minskad konkurrens om elevplatserna. Skolan har dessutom ht 211-ht 213 haft verksamhet i två olika lokaler vilket inte bara påverkat resultaten utan även elevnöjdheten. 12% 1% 8% 6% 4% 2% % antal elever med betyg E- A vt14 % Sv1 Sv2 Sv3 Ma1b Ma2b Ma3b En5 Hi1b Id1 Na1b Re1 Sa1b Sa2 Ett faktum som påverkar vår analys är att de förändringar som GY11 medför gör historiska jämförelser mycket svåra, kort kan sägas att det inte går att rakt av jämföra årets resultat med tidigare års. Genomsnittlig betygspoäng 214 kan förväntas öka jämfört med 213 p.g.a. att man i och med GY 11 räknar betygspoängen på en mindre grupp elever jämfört med tidigare. Andelen elever som får examensbevis 214 kan förväntas vara lägre än andelen behöriga till högskola tidigare år. Detta då andelen examensbevis beräknas på samtliga avgångselever 214, medan andelen med högskolebehörighet tidigare enbart beräknades på elever med slutbetyg. P.g.a. svårigheten att jämföra resultat historiskt detta år kommer en viktig del i analysen bli att jämföra våra verksamheter med de rikssnitt som Skolverket presenterar den 18 december.

9 92,% 9,% 88,% 86,% 84,% 82,% 8,% 78,% 76,% Koncernen RikssniL Rytmus Rytmus Stockholm Andel elever med examensbevis 214 Analys och bedömning av måluppfyllelsen Andelen elever som får examensbevis 214 är som förväntat lägre än andelen behöriga till högskola tidigare år. Detta delvis beroende på att andelen examensbevis beräknas på samtliga avgångselever 214, medan andelen med högskolebehörighet tidigare år enbart beräknades på elever med slutbetyg vilket gäller för samtliga skolor i landet. En annan orsak är att årets avgångselever varit uppdelade på två skollokaler varav de ca 6 elever som fram till ht 214 haft sin hemvist i Danvik av logistiska skäl inte haft samma resurstilldelning vad gäller lärare samt övriga stödfunktioner. Vi har även elever som under sin utbildning gör karriär inom musik- eller mediabranschen. Det för med sig utmaningen att få eleverna att hantera/slutföra sina studier då kombinationen arbete på sena kvällar gör att flera elever riskerar att tappa motivationen. Vi ser även att stress och psykisk ohälsa bland våra elever ökar. Samarbete med BUP alternativt vuxen psykiatrin försvåras så till vida att vårdgivarna har olika rutiner rörande sin kontakt med skolan och att vi har elever från så många olika platser i landet. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling För att följa upp och säkerställa resultat så har vi haft omdömessättning en gång per termin inför utvecklingssamtalen. Vi har även haft klasskonferenser under v 44. Mentorslagen anmäler elever till EHT och vi bjuder in elever och vårdnadshavare till elevhälsokonferens. Kontinuerlig kontakt elev/lärare/mentor samt mentor/eht/skolledning gör att vi tidigt ser de elever som behöver stöd. Nämnas bör också att vi förmodligen har landets mest komplicerade schema då samtliga 555 elever har haft ett individuellt sådant Diskrepansen mellan provresultat i NP och slutbetyg är högre än förväntat vad gäller kurserna matematik 2 och svenska 3 och engelska 6 vilket kommer att tas upp till diskussion under året med undervisande lärare vad gäller resurser och kursupplägg som metoder i undervisningen för att vi ska vara överens om hur vi ska arbeta för samstämmighet i bedömningen.

10 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TeoreOska gruppen Rytmus Rytmus Stockholm TeoreOska gruppen Rytmus Rytmus Stockholm TeoreOska gruppen Rytmus Rytmus Stockholm TeoreOska gruppen Rytmus Rytmus Stockholm TeoreOska gruppen Rytmus Rytmus Stockholm TeoreOska gruppen Rytmus Rytmus Stockholm TeoreOska gruppen Rytmus Rytmus Stockholm Jämförelse betyg och provresultat Högre Jämförelse betyg och provresultat Lika Jämförelse betyg och provresultat Lägre ENG 5 Eng 6 Mat 1b Mat 2b SVE 1 SVE 3 MAT 3b 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 14, 14,5 15,9 16,5 13,5 Koncernen RikssniL Rytmus Rytmus Stockholm Betygspoäng snil 214 Uppföljning av målen Vi kommer att intensifiera arbetet med matematikundervisningen för att kunna öka våra resultat. Vår specialpedagog har under sitt första år arbetat övergripande med att kartlägga våra elevers behov samt arbetat med elever som av skilda anledningar är i behov av enskilt stöd. Under kommande år så kommer han arbeta mer med handledning och observationer av lärarna för att säkerställa att vi når alla elever utifrån deras individuella behov. Baserat på positiva effekter under läsåret kommer arbetet med att stävja skolk att fortsätta. Vi ser att tät kontakt elev/mentor är en förutsättning för en bra elevdialog i riktning mot högre närvaro. Upplevd kvalitet: Arbetssätt Som beskrivits under punkten funktionell kvalitet så har de åtgärderna även lett till att den öka den positiva upplevelsen av skolan. Förutom detta så har eleverna god tillgång till skolans personal utanför schemat och andra fasta tider. Gemensamma projekt inom som utanför fasta temaveckor, välplanerade introduktionsdagar med fokus på

11 gemenskap och samarbetsövningar är några exempel på det inkluderande förhållningssätt som präglar skolan AcadeMedia totalt AcadeMedia Gymnasium Rytmus Stockholm NKI 213 NKI 214 RekommendaOonsgrad RekommendaOonsgrad (Andel 7-1) 213 (Andel 7-1) 214 Resultat Skolans resultat förra året var väldigt höga. I år såg vi en nedgång rörande antal elever som har deltagit i undersökningen från 84% till 79%. Vi är väldigt glada över årets resultat som i stort sett är oförändrat. Rörande påståendet jag känner mig trygg på min skola är resultatet oförändrat 99%. Rörande påståendet det är arbetsro på lektionerna så är årets siffra 92% i jämförelse med fjolårets 91%. Det sista påståendet som vi satte upp som mål var på Rytmus arbetar vi tillsammans för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Årets siffra är 93% att jämföras med fjolårets 96% vilken är en liten nedgång. Vi kommer under kommande år med elevers hjälp analysera detta. 1,% 98,% 96,% 94,% 92,% 9,% 88,% 86,% Trivsel 214 Trivsel 213 Trygg 214 Tryggt 213 Rek 214 Rek 213 Ro 214 Ro 213 Mot 214 Mot 213 Trivselgrad Trygghet på skolan Rekommendera skolan Arbetsro på lekoonerna Mot kränkande behandling Observera att ovanstående diagram är graderat 86%-1%.

12 Skolan har under våren även varit föremål av en observation under ett kommunövergripande projekt som heter våga visa. Då vi ligger i Nacka kommun blev vi tillfrågade om vi ville delta. Förutom Nacka så ingår även Sollentuna kommun, Värmdö kommun och Upplands Väsby kommun. Två lärare och en skolledare var på skolan i en vecka och skriver så här i sin rapport rörande elevers trivsel på Rytmus Stockholm: Trivseln på Rytmus bedömer vi som mycket hög. Den så kallade Rytmusandan upplever vi tydligt och både elever och personal vittnar om denna. Verksamheten präglas av en gemensam elevsyn hos all personal Vi bedömer att förhållningssättet mellan personal och elever och elever emellan är mycket respektfullt och präglat av tillit till och omsorg om varandra. Vi ser också att verksamheten präglas av ett stimulerade arbetsklimat och god studiero. Lärarna har god kunskap i hur man skapar detta och barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. Analys och bedömning av måluppfyllelsen Sammanfattningsvis så är det svårt att tro att vi kan nå högre måluppfyllelse när det gäller elevernas uppfattning rörande trygghet. När det gäller arbetsro så har vi efter enkätens genomförande tagit bort mobiltelefonerna från klassrummen och tagit resoluta tag rörande olovlig frånvaro med tillhörande sena ankomster. Vi tror att detta kommer ge tydliga positiva resultat i nästa års undersökning. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling Utmaningen är att ta reda på varför elevernas uppfattning rörande påståendet på Rytmus arbetar vi tillsammans för att motverka, trakasserier och annan kränkande behandling har minskat. Tänkbart är att det normkritiska arbete som aktivt har funnits på skolan i flera år har tappat något i intensitet. Detta är något som vi kommer arbeta med på våra introduktionsdagar i höst. Uppföljning av målen Kontinuerlig avstämningar genom årskurskonferenser, mentorslagsmöten, mentorssamtal och utvecklingssamtal. Ändamålsenlig kvalitet Arbetssätt Den årliga undersökning som görs på elever tre år efter avslutade studier ger att vi kommer lägga än mer fokus på att ge eleverna fler och närmare kontakter med musikoch mediabranschen. I övrigt ger eleverna i undersökningen en mycket positiv bild av sin gymnasietid.

13 Resultat Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu? Rytmus Göteborg 213 Rytmus Malmö 213 Rytmus Norrköping 213 Rytmus Stockholm 212 Rytmus Stockholm 213 Total 212 Total % Studerar på högskola/universitet Studerar inom annan utbildning Arbetar Övrigt Om du tänker tillbaka på din gymnasieskola i sin helhet, hur nöjd är du då? Rytmus Göteborg Rytmus Malmö Rytmus Norrköping Rytmus Stockholm Rytmus Stockholm Total Total % 5% 1% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd/missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd

14 Hur väl tycker du att tiden på din skola förberedde dig inför högre studier? Rytmus Göteborg Rytmus Malmö Rytmus Norrköping Rytmus Stockholm Rytmus Stockholm Total Total % 5% 1% Mycket dåligt Ganska dåligt Varken bra/dåligt Ganska bra Mycket bra Hur väl tycker du att tiden på din skola förberedde dig inför arbetslivet? Rytmus Göteborg Rytmus Malmö Rytmus Norrköping Rytmus Stockholm Rytmus Stockholm Total Total % 5% 1% Mycket dåligt Ganska dåligt Varken bra/dåligt Ganska bra Mycket bra Analys och bedömning av måluppfyllelsen Av de elever som gick ut Rytmus år 211 arbetar eller studerar 82 procent idag. Resultaten visar att eleverna är nöjda överlag, 8 av 1 är nöjda med helheten i gymnasieutbildningen. Ett förbättringsområde är i vilken mån utbildningen förbereder eleverna för arbetslivet, endast 34 procent av de tillfrågade är nöjda med det. Här har resultatet sjunkit sedan 212 års undersökning. Även skolans förmåga att förbereda eleverna för högre studier är ett utvecklingsområde.

15 Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling Diskussion inleddes redan i början av vårterminen hur vi bäst arbetar mot att öka kontakten med yrkeslivet. Åtgärder som vidtagits är en dels markant ökning av antalet clinics och gästföreläsningar dels att förlägga konserter utanför skolans lokaler och därigenom öka elevernas kontaktytor. Under nästa läsår kommer det arbetet att utvecklas till att även innehålla viss praktik och arbete med skarpa projekt som beställs av aktörer i musik- och mediabranschen. Uppföljning av målen Nästa och kommande års undersökningar undersökning kommer att visa om de åtgärder vi vidtagit och kommer att vidta ger oss den effekt vi önskar dvs att andelen elever som ser att de fått en god förberedelse inför yrkeslivet ökar. Sammantagen analys av funktionell, upplevd samt ändamålsenlig kvalitet: Rytmus Stockholm visar år efter år upp storartade resultat rörande ovanstående. I år så har årets högskolebehörighet minskat vilket har givits en förklaring till under punkten funktionell kvalitet/arbetssätt. Trenden är att skolan har ett koncept som ger mycket goda resultat över tid. Utmaningar kvarstår rörande NMI där vi måste fortsätta att arbeta tillsammans för att öka måluppfyllelsen. Vi har ett arbete att göra med att fokusera på optimering av undervisningen så att vi säkerställer att vi når alla elever utifrån deras förutsättningar och igenom detta behålla eller öka våra siffror rörande funktionell kvalitet. Undervisningen i matematik kommer fortsätta vara en stor utmaning då vi upplever att eleverna kommer från grundskolan med sämre kunskaper än tidigare. Arbetet kring elever som riskerar att inte få behörighet kommer att intensifieras bl. a. genom rationalisering och tydliggörande av ärendegångar. 1-Trivselgrad 213/93, 2-Trivselgrad 214/91, 3-Studiemiljö 213/71. 4-studiemiljö 214/ Trivselgrad 213 Trivselgrad 214 Studiemiljö 213 Studiemiljö 214.

16 Nya utvecklingsområden: Prioriterade utvecklingsområden nästa läsår: Utvecklingsområde 1: Undersöka vad som kan förändras i undervisningen för att förbättra elevers lärande. Arbetssätt Vi påbörjade ett arbete under läsåret med att låta skolforskning i högre utsträckning ligga till grund för vår undervisning. Detta arbete leddes av försteläraren som tillsammans med skolledning avsatte tid för inläsning av vetenskapliga artiklar med seminarier som redovisningsform för den pedagogiska personalen. Detta arbete fortsätter vi med under läsåret 214/215. Fem ämneslag kommer utgå från Helene Timperleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft som handlar om att lärare måste fokusera på vad som behöver förändras i undervisningen för att förbättra elevernas lärande. Hon beskriver hur man på en skola kan upprätta så kallade undersökande eller kunskapsbildande cykler där lärare tillsammans funderar på hur eleverna lär sig och hur de kan anpassa sin undervisning, att tillsammans jobba på ett strategiskt och målmedvetet sätt för att förändra undervisningen och dessutom mäta om denna förändring ger resultat. Dessa ämneslag får mer gemensam tid utöver ordinarie konferens tid för ämneslagen. Vi gör detta för att säkerställa vår höga måluppfyllelse men även att professionalisera lärarnas uppdrag på skolan och säkerställa läroplanens mål. Förväntad utveckling: Vi förväntar oss att senast läsåret 215/216 ska samtliga ämneslag på skolan arbeta enligt ovanstående.. Den förväntade kvantifierade effekten av arbetet för elevernas del är en ökning av den procentuella högskolebehörigheten. Resultat: Målsättningen är att alla ämneslag dvs samtliga lärare kommer arbeta med detta läsåret 215/216. Det kvantifierade målet är att öka meritvärdet lå 14/15. Uppföljning: Arbetet i ämneslagen under lå14/!5 följs upp kontinuerligt under året under återkommande konferenser för ämneslagsledaren och redovisas senast på planeringsdagarna efter terminens slut. Utvecklingsområde 2: Fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön på skolan och öka NMI och ledarindex Arbetssätt Vad gäller den fysiska arbetsmiljön så genomförs återkommande ronderingar för att centralt säkerställa att den fysiska arbetsmiljön är tillfredsställande och vid arbetsplatsträffarna som hålls ca 8-9 ggr/år så lyfts såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Förväntad utveckling: Vi strävar efter att medvetandegöra att vi alla är en del av vår arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocialt. Detta inbegriper såväl kommunikationsvägar och förhållningssätt.

17 Resultat: Vi förväntar oss en ökning både vad gäller specifikt nöjdheten med arbetsmiljön samt NMI generellt. Uppföljning: Detta var ett utvecklingsområde även förra året vilket har resulterat i att resultatet på ovan nämna områden har höjts. Vi vill öka resultaten ytterligare och planerar att göra detta genom bättre kommunikation med medarbetarna, större öppenhet inom personalen gentemot varandra och kontinuerligt arbete med att förbättra personalens arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt. Kvantifierat mål är att öka resultaten på medarbetarenkäten rörande NMI till 65och ledarindex till 66. Utvecklingsområde 3: Göra en analys, översyn och förändring rörande våra färdighetstester. Arbetssätt: Vi noterar år efter år att vi ligger lågt i vår bedömning vid antagningen i relation till våra huvudkonkurrenter inom estetiska programmet/musik. Detta resulterar i frustration hos sökande och dess vårdnadshavare. Målet är att först hitta en samstämmighet mellan våra inriktningar och genom detta kunna se över dess bedömning i stort. Målet är ett minskat antal samtal från sökande och dess vårdnadshavare samt en mer samstämmig bedömning av antagningen. Med anledning av vår kännedom om att elever inte sökt skolan för att de trott att det inte är någon idé då konkurrensen om elevplatserna är stor och att antagningen är svår. Av den anledningen togs ett nytt förfarande fram i samarbete med undervisande lärare. Under läsåret har därför antagningsförfarandet förenklats för att skapa ett lågt insteg så att de elever som vill söka till skolan också gör det. Förändringen bestod översiktligt i att antalet obligatoriska moment minskades samtidigt som informationen på hemsidan förenklades och förtydligades. Arbetet med en samstämmighet i bedömningen påbörjades under de avslutande planeringsdagarna. Förväntad utveckling: Att öka antalet elever både som söker och dessutom kommer till antagningen samt att fortsätta arbetet med en översyn av bedömningarna. Vi tror även på färre samtal från sökande eller dess vårdnadshavare där skillnaden rörande bedömning mellan Rytmus och övriga populära estetiska program minskar. Resultat: Våra förväntningar är ett ökat antal elever som söker och som också kommer till antagningen. I fjol ökade antalet sökande från 647 sökande 213 till 774 sökande 214. Dessvärre saknar vi statistik på antalet sökande som kom till antagningen vilket självklart är en förbättringsyta till nästa år. Uppföljning: Arbetet fortsätter under läsåret 214/215 med att ytterligare se över antagningsförfarande, bedömning samt information till sökande elever. Tid kommer att avsättas på planeringsdagar under för detta ändamål.

18 Utvecklingsområde 4: Höja resultaten i matematik. Arbetssätt Vi kommer fortsätta med arbetet som redan påbörjats innevarande läsår. Skolans specialpedagog och en av de biträdande rektorerna arbetar med ämneslaget i matematik rörande samstämmighet i bedömning och undervisning. Förväntad utveckling Arbetet förväntas leda till ökad samstämmighet i undervisning och bedömning samt ökad måluppfyllelse för eleverna. Resultat Vår självklara målsättning är att samtliga elever ska ha ett godkänt betyg i kursen matematik 1b. Uppföljning: Uppföljning av arbetet kommer att ske kontinuerligt i ämneslag och resultatet av arbetet kommer att kvantifieras i o m omdömessättning vilket sker en gång per termin. Sammanfattning Skolan visar, som redovisat ovan, även i år upp mycket glädjande resultat vad gäller högskolebehörighet och meritvärde. Vi har dessutom haft ett ökat antal sökande vilket visar att vi som skola alltjämt är ett kvalitativt, attraktivt och förtroendeingivande alternativ för elever som vill läsa det estetiska programmet. Den årliga elevundersökningen visar alltjämt att vi ger våra elever en bra utbildning och en trygg studiemiljö. Vi ser att NKI är fortfarande högt även om en marginell sänkning skett detta läsår medan NMI fortfarande är ett prioriterat område även om den siffran är högre är förra året. Arbetet fortsätter med att kartlägga orsakerna till detta för att kunna hitta bra arbetssätt och en öppen kommunikation kring de frågorna. Vi kommer arbeta med diskrepansen mellan NP-resultat och betyg då vi ser att den i vissa kurser är anmärkningsvärt hög. Detta kommer att tas upp med berörda lärare dvs arbetssätt, lärstilar och bedömning kommer att genomlysas. Satsningen på vidareutbildning samt implementerande av aktuell skolforskning bl.a. med kunskapsbildande cykler kommer att intensifieras bl.a. genom att aktivt arbeta för lärares lärande av varandra och tid avsatt för föreläsningar, konferenser och utbildning. Vi ser med oro på utvecklingen vad gäller resultaten i matematik 1b och lägger därför ytterligare resurser i kursen kommande läsår. Antalet sökande ser vi kommer att öka ytterligare under nästa läsår vilket vi ser är den samlade effekten av mycket skickliga pedagoger, bra marknadsföring och framförallt nöjda elever. Vi måste även hitta vägar för att underlätta lärarnas arbete då administration och rättning kontinuerligt ökar medan arbetstiden är oförändrad. Lars Ljungman, rektor på Rytmus Stockholm

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined. Innehållsförteckning... 2 Vision

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015. Rytmus Stockholm

Kvalitetsredovisning 2014-2015. Rytmus Stockholm Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Stockholm Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 4 2. Information om vår skola 4 3. Skolans förutsättningar 4 3.1 Personal 4 3.2 Elever 5 4. Viktiga händelser

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2011-01-18 1(5) för läsåret 2009/2010 Enhetens namn Östrabo Yrkes, rektorsområde A. Presentations- och resultatredovisningsdel Grundfakta om verksamheten (presentation) Rektorsområdet omfattar byggprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan

Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan Söderköpings kommun Läsåret 2016/2017 Söderköpings Vision 2020 Översiktsplan KF Skolprogram KF Flerårsbudget KF Uppdragsplan BUN

Läs mer

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!!

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$ lokal%arbetsplan%2013/2014%för Förord 1. Om#NTI#gymnasiet)$ NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Vi har utgått från verksamhetsplan 10/11, utvärderingar, enkäter, betygsresultat, närvarostatistik, arbetsplan för profilen, mm.

Vi har utgått från verksamhetsplan 10/11, utvärderingar, enkäter, betygsresultat, närvarostatistik, arbetsplan för profilen, mm. Verksamhetsberättelse för SPSP-arbetslaget läsåret 10-11 Enhet: Uppgiftslämnare: Kontaktperson: Rekarnegymnasiet SPSP-laget Sahra Holmgren (Hg) 1. Underlag och rutiner för att skriva verksamhetsberättelsen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skolenhet F-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro Kvalitetsredovisning 2014-2015 Rytmus Örebro Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 3 3.1 Personal 3 3.2 Elever 5 4. Viktiga händelser

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:11149 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN Södra Gymnasium Stockholm jonatan.laurent@jenseneducation.se

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsplan för Estetiska programmet på Karolinska skolan 2014 med plan för ES programmet Karolinska skolan

Kvalitetsplan för Estetiska programmet på Karolinska skolan 2014 med plan för ES programmet Karolinska skolan Kvalitetsplan för Estetiska met på rolinska skolan 2014 med plan för 2015 2016. ES met rolinska skolan 2 1 Uppdrag Gymnasieskolorna har både ett statligt och ett kommunalt uppdrag som regleras i skollag,

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret RL, HV

KVALITETSRAPPORT lä sä ret RL, HV KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 RL, HV 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser finns? finns mönster? skillnader

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer