Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Vård och omsorg

2 Innehållsförteckning Verksamhetsidé och organisation... 1 Året som gick... 2 Omvärldsanalys faktorer som har påverkat verksamhetens utveckling... 4 Verksamhetens styrning och uppföljning... 5 Verksamhetens indikatorer... 7 Medborgare, brukare och kunder... 8 Medarbetare och arbetssätt... 9 Förnyelse, tillväxt och utveckling Ekonomi Ekonomisk redovisning (tkr) Nyckeltal... 15

3 Verksamhetsidé och organisation Utskottet för Vård och omsorg har från kommunstyrelsen uppgiften att lösa behovet av vård och omsorg genom individuellt utformade insatser som bygger på delaktighet, flexibel organisation och tillgängliga resurser, vilket ska leda till nöjda invånare med fungerande dagligt liv och goda levnadsvillkor. Vårt förhållningssätt kännetecknas av Medborgarfokus Stolthet Resultatinriktning Öppenhet Förnyelse och utveckling 1

4 Året som gick Det har återigen varit ett år som har ställt stora krav på verksamheten. Sommaren var extremt varm, men medarbetarna var ganska bra förberedda och situationen klarades av på ett mycket bra sätt. Generellt bidrar verksamhetens medarbetare i hög grad till att vården och omsorgen samt maten är av mycket god kvalitet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat kommunen och det positiva resultatet inom äldreomsorgens särskilda boenden i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn och granskning av demensboendet Nybacken. Tillsynens syfte var att granska om socialnämnden säkerställer att den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd blir tillgodosedda. Verksamheten fick viss kritik utifrån att detta område behöver förbättras. Region Värmland anordnar varje år inspirationskonferensen Allt det goda och våra medarbetare har på ett mycket uppskattat sätt medverkat och spridit goda exempel från sina arbetsplatser. Beläggning inom korttidsvården på Akkva har legat på en lägre nivå under året. Verksamheten har arbetat utifrån målet att brukare i första hand ska gå direkt hem från sjukhuset istället för att vara en period inom korttidsvården. Antalet platser kunde minskas i början av sommaren från 30 till 25 och resurserna omfördelades till hemvården. Under året har det varit många brukare med demenssjukdom, som har haft behov av och beviljats plats på ett särskilt boende. Väntetiden har stundtals varit lång och i slutet av sommaren togs beslut om att tillfälligt ändra inriktningen och öppna fem boendeplatser på Akkva till brukare med en demenssjukdom. Boendet öppnades i november. Gruppboendet Lövåsen har även i år haft lediga lägenheter och de har istället används till korttidsvård. Demensföreningen har till gruppboendet Västängsgården skänkt en uppskattad specialutformad gungstol. Den spelar avslappnande musik samtidigt som den ger taktil massage. I november var det nybyggda gruppboendet inom LSS inflyttningsklart. Invigningen uppmärksammades av Sveriges radio. Samtliga lägenheter är uthyrda och bland personalen anställdes den första pedagogen inom verksamheten. Verksamhetens värdighetsgarantier har utvärderats under hösten och garantierna behöver utvecklas och konkretiseras. Enhetschef Melinda Liljegren-Mossberg blev nominerad och fick årets värdegrundspris, vilket delas ut av tidningen Äldreomsorgen. Motiveringen var att hon arbetar med ett osvikligt engagemang och har en stark drivkraft för att åstadkomma förnyelse och förändring av äldres vardag. Efterfrågan på insatser inom vård och omsorg har under året varit på en relativt hög nivå inom hemvården. Det bidrar också till att kostnaden för hjälpmedel blir hög och trycket på arbetsterapeuterna har ökat. Detta föranledde att verksamheten under hösten förstärkte med ytterligare en arbetsterapeut. I september infördes ett nytt resursfördelningssystem inom hemvården, som bidrar till en ekonomisk åtstramning. Resurserna fördelas tydligare utifrån tid som riktas till brukarna och övrig tid. Trenden har i år vänt inom hemvården då det gäller totalt antal beviljade timmar enligt Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. Timmarna har minskat med mer än

5 timmar i genomsnitt per månad i jämförelse med år I samverkan med IT funktionen har verksamheten en fungerande support gällande digitala verksamhetssystem. Cheferna inom hemvården har varit på studiebesök för att ta del av andra kommuners erfarenheter då det gäller organisation av planerarfunktion samt hur man arbetar i planeringsmodulen. Planeringen har utvecklats under året och den fungerar nu på ett optimalare sätt utifrån både brukare- och ekonomiperspektivet. Verksamheten har infört möjligheten att få en ostörd nattsömn genom att brukarna kommer att kunna välja att få sitt tillsynsbesök utförd via en webb kamera. I verksamheten har identitetskort för säker inloggning införts, rutiner för samtycke har tagits fram och loggkontroller genomförs varje månad. Under hösten anordnades en mycket uppskattad Seniormässa. Det gavs flera föreläsningar och ett antal företag och föreningar deltog för att visa upp sin verksamhet tillsammans med representanter för Vård och omsorg. Vård och omsorg har varit konkurrensutsatt inom hemtjänstens servicetjänster i två år i och med att lagen om valfrihet infördes. Fortfarande finns det bara ett företag som har blivit godkänt. Inom anhörigstöd sker det kontinuerligt en utveckling av verksamheten. En viktig del för anhörigvårdarna är den avgiftsfria avlösningen utan biståndsprövning med omfattning av 15 timmar per månad. Användandet av timmarna har dock fortsatt minskat under året. Resultatet från årets nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen visar på ett fortsatt positivt resultat. Under hösten har också verksamheten genomfört en brukarundersökning inom LSSområdet med ett bra resultat. I början av hösten togs beslut om att tidigarelägga ombyggnationen av Taserudsgymnasiets kök. Detta med anledning av brister utifrån hygienen och arbetsmiljön. Kostverksamheten har i år infört dessert vid huvudmålet mitt på dagen. De har även lanserat möjligheten att få ta del av äldreomsorgens matsedel via hemsidan. Matavfallet är stort och det behöver minskas och kosten har i projektform arbetat med en översyn av beställningssystemet Maschi. Verksamheten har tillsammans med Lärande och stöd utvecklat ett kvalitetsledningssystem och har under året påbörjat arbetet med att lägga in processer i ett gemensamt IT-stöd. I slutet av året fick verksamheten ta del av flera statliga stimulansmedel motsvarande en summa på 4,6 miljoner. Medlen kommer från omvårdnadslyftet, värdighetsgarantierna, nya utredningsmodellen ÄBIC samt prestationsersättningar utifrån äldres hälsa. Verksamheten fick under året bidra med 1 miljon kronor av budgeten till förstärkning av budgeten inom Lärande och stöd. Sten Fransson Ordförande Eva Nilsson Verksamhetschef 3

6 Omvärldsanalys faktorer som har påverkat verksamhetens utveckling Statliga reformer och beslut De statliga stimulansbidragen har även i år varit öronmärkta till satsningar utifrån nationella mål för en ökad kvalitet. Ersättningarna har nu för sista gången utbetalats prestationsbaserat utifrån en regional samordning. Verksamheten använder kvalitetsregistren Palliativa registret, Senior Alert samt BPSDregistret. Regeringen fattade beslut under våren 2011 om en ny kompetensreform för personal inom äldreomsorgen, det så kallade Omvårdnadslyftet. Satsningen har i år avslutats och den har syftat till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Verksamheten har i slutet av året tilldelats extra medel, eftersom kommunen har ökat kompetensnivån bland medarbetarna under de år som satsningen har pågått. Framtiden Den 1 januari 2014 skulle det träda i kraft en ny föreskrift och allmänt råd från Socialstyrelsen om ansvaret för personer med demenssjukdom gällande bemanning i särskilda boenden. Man har skjutit upp beslutet om ett införande till tidigast år Förändringen kommer att innebära ökade personalkostnader för verksamheten. Regeringen har satsat på att stärka likvärdighet och säkerhet i verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Satsningen ska användas för att kartlägga hur kommunerna tillämpar LSS och till en ny utbildning för handläggare samt för att undersöka möjligheterna att modifiera BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) för att det ska kunna användas inom målgruppen. 4 SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om en utveckling av vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Två områden har prioriterats och det är god läkemedelsbehandling samt en sammanhållen vård och omsorg. Samarbete mellan kommuner, landsting och regionen via Nya perspektiv är viktig för att förbättra äldrevården samt för att minska återinläggningar och överbeläggningar inom den slutna vården. År 2011 anslog regeringen medel för att stimulera utformandet av lokala värdighetsgarantier. Detta för att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och kommuninvånare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Verksamheten har i år beviljats ytterligare medel. Kommunens värdighetsgarantier har utvärderas och kommer att utvecklas samt konkretiseras. Skolverket planerar att göra granskningar av skolmåltiderna, vilket innebär att verksamhetens kostavdelning blir involverad. Kommunens satsning på IT-baserat verksamhetsstöd kommer fortsatt att utvecklas under de närmaste åren. Regionalt och lokalt pågår ett arbete inom området e-hälsa. Kommunen har tagit fram en handlingsplan inom områdena: Nationell patientöversikt NPÖ, införande av digitala trygghetslarm, e-tjänster, mobil dokumentation samt kort för säker inloggning. Socialstyrelsen har tagit fram en ny utredningsmodell för behovsbedömning av äldre, det vill säga Äldres behov i centrum (ÄBIC).

7 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika en attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Visionen konkretiseras i strategiska mål för medborgare, medarbetare, förnyelse, tillväxt och utveckling samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning menar vi i Arvika att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål för god ekonomisk hushållning är att vi är en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5

8 att vi är en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6

9 Verksamhetens indikatorer Verksamheten följer upp och styr utifrån ett antal indikatorer under respektive perspektiv. Indikatorn, som är ett sätt att mäta och definiera målnivåer, visar hur väl verksamheten uppnått de uppsatta målen. Sammanfattande bedömning Måluppfyllelse när det gäller perspektivet medborgare, brukare och kund visar att antalet personal inom hemvården som besöker en hemtjänsttagare under en två veckorsperiod har minskat i jämförelse med Kontinuiteten är viktig inom äldreomsorgen och här krävs ett fortsatt utvecklingsarbete. Den genomsnittliga väntetiden från ansökan till inflyttning på ett särskilt boende enligt Socialtjänstlagen har ökat, vilket kan antas bero på att det har varit fler ansökningar under året. Genomsnittlig väntetid från ansökan till inflyttning på ett boende med särskilt stöd och service enligt LSS har blivit betydligt kortare, vilket kan förklaras med att verksamheten har utökat med fler lägenheter. Handläggningstiden av LSS ärenden är fortsatt mycket kort även om den har ökat något vid jämförelse med år Brukarundersökningen inom LSS visar att brukarna är mycket nöjda med verksamheten. Undersökningen innehåller i år andra frågor och kan inte fullt ut jämföras med undersökningen år Genomsnittlig procent av antalet brukare som skrivs ut till hemmet vid vårdplanering har fortsatt att öka. Det innebär att trycket på korttidsplatserna minskar. Antalet allvarliga fallskador med fraktur uppskattas ligga på samma nivå som förra året. Verksamheten tror att den förebyggande satsningen med Fixartjänst kommer att minska antalet fall på sikt. Måluppfyllelsen utifrån perspektivet medarbetare visar att sjuktalet har ökat från år 2013 och det följer samma trend som sker i övriga landet. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan som ökar mest. Medarbetarundersökningen har näst intill samma medarbetarindex som år Verksamheten arbetar med att ta fram handlingsplaner utifrån områden som behöver förbättras eller är viktiga på annat sätt. Kompetensutvecklingen visar att verksamheten har i genomsnitt satsat i lägre omfattning än förra året, det vill säga 0,32 färre dagar/årsarbetare Inom perspektivet förnyelse, tillväxt och utveckling mäter verksamheten bland annat andelen ekologiska livsmedel. Andelen har ökat och resultatet kan bland annat förklaras utifrån att man serverar mer ekologiskt odlade morötter och potatis. Miljöperspektivet är viktigt. Matavfallet behöver minskas och mängden har uppmätts på ett särskilt boende. Resultatet är sämre än uppsatt mål. Verksamheten behöver arbeta med att strukturera mat beställningarna och anpassa matsedlarna. Ett annat mål var att minska antalet körda mil i hemvården och resultatet är positivt. Det kan tolkas som att alternativa transportmedel används i högre grad. Ekonomiperspektivet är en utmaning och verksamheten har klarat ett positivt resultat. Antalet beviljade timmar inom hemvården har i år minskat, vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar. 7

10 Medborgare, brukare och kunder Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett medborgar- och kundperspektiv är att vi är en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Medborgarna om Äldreomsorgen Vårdare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar Brukarnas nöjdhet med sitt LSS-boende Brukarnas nöjdhet med Personlig assistans Genomsnittlig handläggningstid LSS Genomsnittlig väntetid innan beslut blir verkställt till särskilt boende SOL Genomsnittlig väntetid innan beslut blir verkställt till boende LSS Genomsnittlig procent av antalet brukare som skrivs ut till hemmet vid vårdplanering Antalet allvarlig fallskada med fraktur Andelen brukare på särskilt boende med olämpliga läkemedel Enhet Mål 2014 Resultat Analys NMI (100) 60 Mätningen har ej genomförts Antal Resultatet är bättre än förra året % Positivt resultat, men låg svarsfrekvens % Positivt resultat, men låg svarsfrekvens Dagar Handläggningstiden är fortsatt mycket kort Dagar Under året har det vart fler ansökningar till särskilt boende Dagar Under året har det varit en bättre tillgång på lediga lägenheter % Brukarna går i högre grad direkt hem efter en sjukhusvistelse Antal Resultat tom april. Frakturerna uppskattas ha minskat vid jämförelse med de två tidigare åren. % 7,5 5 I Värmland varierar andelen mellan 0 15 %. 8

11 Medarbetare och arbetssätt Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett medarbetarperspektiv är att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Sjukfrånvaro -varav kvinnor -varav män Enhet Mål 2014 Resultat % <5,5 7,9 8,0 7,0 Analys Målet har inte nåtts, sjuktalet har ökat från 7,1 % 2013 till 7,9 % Sjuktalet följer tyvärr trenden i landet. Det konstateras att frånvaron för kvinnor är högre än för samma period 2013 medan den är lägre för männen. Frånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat samtidigt som frånvaro orsakad av rörelse har minskat. Medarbetarindex MI >72 71 Resultatet är i stort sett oförändrat Motivationsindex HME >80 78 Resultatet kan inte jämföras med enkätundersökningen 2012 Kompetensutveckling per årsarbetare Dagar 4,0 2,95 Resultatet är lägre än 2013 då det var 3,14 dagar per årsarbetare 9

12 Förnyelse, tillväxt och utveckling Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett förnyelse-, utvecklings- och tillväxtperspektiv är att vi är en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Enhet Mål 2014 Resultat Analys Andelen ekologiska livsmedel % Andelen har ökat från 12 procent vid jämförelse med 2013 Andelen kockutbildade % Andelen har inte ökat under året. Mängden matavfall på Vågen Plan 2 Gram/port 173 Resultatet motsvarar cirka 30 procent av en portion Mängden matavfall på förskolan Minneberg Gram/port Ett arbete pågår för att minska andelen matavfall under 2015 Antal körda mil Mil Resultatet är exklusive hemvården sjuksköterskornas körda mil 10

13 Ekonomi Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Enhet Mål 2014 Resultat Analys Uppföljda biståndsbeslut enligt SoL % Beslut om särskilt boende har inte följts upp Uppföljda biståndsbeslut enligt LSS % Beslut om daglig verksamhet har inte följts upp Beviljade SoL timmar Antal Nytt resursfördelningssystem har införts Beviljade HSL timmar Antal Förtydligande av rutin vid beviljandet av insatser Medicinskt färdigbehandlade Antal dygn 20 0 Verksamheten har i högre grad kunnat ta hem brukarna direkt till hemmet efter en sjukhusvistelse. Ekonomiskt resultat Tkr > Målet är uppnått. 11

14 Ekonomisk redovisning (tkr) Driftredovisning Budget Redovisning Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Verksamhetens nettokostnader Administration Särskilt boende/servicehus/familjehem Medicinskt utskrivningsklara/hemvård /rehab/korttidsvård LSS Färdtjänst Bostadsanpassning KHR/KPR/dagverksamhet/öppen verksamhet Kostverksamhet Summa Kommentar till driftredovisningen 2014 års positiva avvikelse uppgår till 0,7 procent av nettokostnaderma. Resultatet för administration beror till största del på lägre arbetsgivaravgifter för personal under 26 år samt till viss del medel för övriga kostnader som inventarier, utrustning och arbetskläder. Verksamheten har även kvar några hundra tusen i en buffert, som var ämnad till förstärkning av enheternas budget vid oförutsedda situationer. För särskilt boende är resultatet positivt främst utifrån lägre lokalkostnader samt genom omfördelning av intäkter från kostavdelningen samt bemanningscentralen. Servicehus visar ett underskott vilket förklaras av att det under året har 12 varit flera vårdtunga ärenden, som har haft behov av omfattande insatser. Under året har det inte varit någon kostnad för medicinskt utskrivningsklara. Verksamheten har i högre grad kunnat ta hem brukarna direkt till hemmet efter en sjukhusvistelse. Inom hemvården är underskottet lägre vid jämförelse med år Antalet beviljade timmar enligt Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen har minskat. I september infördes ett nytt resursfördelningssystem med en tydligare fördelning utifrån tid till brukarna och övrig tid. Överskridandet av budget centralt inom hemvården härrör framför allt från de åtta första månaderna.

15 Hemvårdsgrupperna har fått ett minusresultat under hösten. Trycket på korttidsvården Akkva har varit lägre under året och antalet platser har minskat. Resurser har omfördelats till hemvården. Sköterskeenheten hade ett överskott främst beroende på att man fördelade sommarsemestern på tre perioder istället för två för att minska behovet av vikarier. Totalt har kostnaderna för leasingbilarna överskridits med 400 tkr vilket är sämre än prognos. Verksamheten har haft behov av fler bilar. Överskottet inom LSS verksamheten förklaras dels av att budgeterade medel för nytt boende inte använts fullt ut då boendet öppnade senare än planerat. Inom daglig verksamhet bidrog lägre personalkostnader orsakat av vakant tjänst samt tjänstledighet till överskottet. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen har minskat i jämförelse med år 2013 och det har varit färre omfattande anpassningar. Inom öppen verksamhet härrör resultatet från lägre lokalkostnader samt lägre nettokostnad för lunchportioner. Kostavdelningen och bemanningscentralen hade under 2014 ett överskott på intäkter som fördelades ut till köpande verksamheter inom Lärande och stöd samt Vård och omsorg. Avvikelsen för intäkter förklaras till största delen av diverse stimulansbidrag, ersättningar från AMS samt överskott av intäkter inom Kostenheten.. 13

16 Investeringsredovisning Budget Redovisning Avvikelse Projekt Reinvestering Inventarier särskilt boende Vårdsängar Reinvesteringar, Kost Summa Kommentar till investeringsredovisningen Av reinvesteringsmedlen har det inom särskilt boende gjorts inköp av möbler till Vågen samt en gungstol. Inom rehabverksamheten har det investerats i vårdsängar. Kost har gjort reinvesteringar för 506 tkr. Investeringarna avser kokgryta till Klässbol skola, färsmaskin, kokgryta och mixer till Hamngatans kök. Dessutom har ett antal transportboxar köpts in. 14

17 Nyckeltal Hemvård Hemvård SoL, inkl servicehus Antal brukare Kostnad per brukare, kr Hemvård HSL, inkl servicehus Antal brukare Kostnad per brukare, kr Särskilt boende Somatiskt boende Antal vårddygn varav korttidsdygn Kostnad per vårddygn, kr Demensboende Antal vårddygn varav korttidsdygn Kostnad per vårddygn, kr Korttidsboende AKKVA Antal vårddygn Kostnad per vårddygn, kr LSS-boende Gruppboende Antal vårddygn Kostnad per vårddygn, kr Korttidsboende Antal vårddygn Kostnad per vårddygn, kr Fortbildning Antal fortbildningsdagar per årsarbetare 3,30 3,65 3,85 3,14 2,95 Medicinskt utskrivningsklara Antal dygn med betalningsansvar Hemvård Antal brukare beräknas totalt på ett år. Beräknat på bruttokostnad inklusive hyror, bilkostnader, varuhemhandling, matdistribution, sköterskor och exklusive administration. Särskilt boende Beräknat på bruttokostnad inklusive hyror och sköterskor, exklusive administration. LSS-boende Beräknat på bruttokostnad inklusive hyror och sköterskor, exklusive administration. 15

18 Kommentar till nyckeltalen Inom hemvården har personalkostnaden i arbetsgrupperna minskat i jämförelse med 2013, men kostnaden för HSL insatser har ökat per brukare. Antalet brukare i behov av hemtjänstinsatser har minskat medan de som behöver sjukvårdande insatser har ökat. Antalet vårddygn inom somatiskt boende har minskat 2014 och det har också skett en minskning inom demensboende. Kostnaden per vårddygn har ökat inom både somatiskt- och demensboende, vilket kan förklaras utifrån att det till viss del har varit brukare i behov av omfattande omvårdnadsinsatser. Det är också svårt att minska bemanningen, om det endast rör sig om någon enstaka tom lägenhet. Antalet vårddygn inom korttidsboendet AKKVA minskade med 24 procent jämfört med Kostnaden per vårddygn har ökat trots att man fördelat om resurserna och förklaras av att fasta kostnader som till exempel hyra fördelas på färre antal dygn. Det har också här varit brukare med omfattande omvårdnadsinsatser. Antalet vårddygn inom gruppboende LSS har minskat och kostnaden per vårddygn har också minskat. Ett korttidsboende inom LSS har haft lägre beläggning, men personalkostnaderna har ökat på grund av fler brukare i behov av extra stöd. Antalet fortbildningsdagar är lägre och det har varit en medveten strategi under året. Detta eftersom man bland omvårdnadspersonalen har upplevt att det har varit mycket tidigare år. Under året har det inte varit någon kostnad för medicinskt utskrivningsklara. Verksamheten har i högre grad kunnat ta hem brukarna direkt till hemmet efter en sjukhusvistelse. 16

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Caroline Engström. Sten Fransson. Per-Olov Ålander

Caroline Engström. Sten Fransson. Per-Olov Ålander Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Scandic Hotell, kl. 13.00 17.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander (C),

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-12-20 103 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 16.00 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Vård och omsorg Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Äldrenämnden Bilaga 3

Äldrenämnden Bilaga 3 Äldrenämnden Bilaga 3 Nämndens samtliga mål med indikatorer Nämndens viktigaste mål för verksamheten Äldrenämndens insatser ska bidra till att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och får stöd

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Mål och budget 2012-2014, revidering

Mål och budget 2012-2014, revidering Tjänsteskrivelse -03-23 SN.0108 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Mål och budget -, revidering Sammanfattning Socialnämnden har tidigare fattat beslut om budget samt mål och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-08-09 1 (13) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl: 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-02-06 1 (15) Plats och tid Omsorgsnämndens sammanträdesrum, Kl 13.15 17.00 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2009-03-19 28 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-18.00 Beslutande Övriga deltagande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Hans

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer