Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Vård och omsorg

2 Innehållsförteckning Verksamhetsidé och organisation... 1 Året som gick... 2 Omvärldsanalys faktorer som har påverkat verksamhetens utveckling... 4 Verksamhetens styrning och uppföljning... 5 Verksamhetens indikatorer... 7 Medborgare, brukare och kunder... 8 Medarbetare och arbetssätt... 9 Förnyelse, tillväxt och utveckling Ekonomi Ekonomisk redovisning (tkr) Nyckeltal... 15

3 Verksamhetsidé och organisation Utskottet för Vård och omsorg har från kommunstyrelsen uppgiften att lösa behovet av vård och omsorg genom individuellt utformade insatser som bygger på delaktighet, flexibel organisation och tillgängliga resurser, vilket ska leda till nöjda invånare med fungerande dagligt liv och goda levnadsvillkor. Vårt förhållningssätt kännetecknas av Medborgarfokus Stolthet Resultatinriktning Öppenhet Förnyelse och utveckling 1

4 Året som gick Det har återigen varit ett år som har ställt stora krav på verksamheten. Sommaren var extremt varm, men medarbetarna var ganska bra förberedda och situationen klarades av på ett mycket bra sätt. Generellt bidrar verksamhetens medarbetare i hög grad till att vården och omsorgen samt maten är av mycket god kvalitet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat kommunen och det positiva resultatet inom äldreomsorgens särskilda boenden i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn och granskning av demensboendet Nybacken. Tillsynens syfte var att granska om socialnämnden säkerställer att den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd blir tillgodosedda. Verksamheten fick viss kritik utifrån att detta område behöver förbättras. Region Värmland anordnar varje år inspirationskonferensen Allt det goda och våra medarbetare har på ett mycket uppskattat sätt medverkat och spridit goda exempel från sina arbetsplatser. Beläggning inom korttidsvården på Akkva har legat på en lägre nivå under året. Verksamheten har arbetat utifrån målet att brukare i första hand ska gå direkt hem från sjukhuset istället för att vara en period inom korttidsvården. Antalet platser kunde minskas i början av sommaren från 30 till 25 och resurserna omfördelades till hemvården. Under året har det varit många brukare med demenssjukdom, som har haft behov av och beviljats plats på ett särskilt boende. Väntetiden har stundtals varit lång och i slutet av sommaren togs beslut om att tillfälligt ändra inriktningen och öppna fem boendeplatser på Akkva till brukare med en demenssjukdom. Boendet öppnades i november. Gruppboendet Lövåsen har även i år haft lediga lägenheter och de har istället används till korttidsvård. Demensföreningen har till gruppboendet Västängsgården skänkt en uppskattad specialutformad gungstol. Den spelar avslappnande musik samtidigt som den ger taktil massage. I november var det nybyggda gruppboendet inom LSS inflyttningsklart. Invigningen uppmärksammades av Sveriges radio. Samtliga lägenheter är uthyrda och bland personalen anställdes den första pedagogen inom verksamheten. Verksamhetens värdighetsgarantier har utvärderats under hösten och garantierna behöver utvecklas och konkretiseras. Enhetschef Melinda Liljegren-Mossberg blev nominerad och fick årets värdegrundspris, vilket delas ut av tidningen Äldreomsorgen. Motiveringen var att hon arbetar med ett osvikligt engagemang och har en stark drivkraft för att åstadkomma förnyelse och förändring av äldres vardag. Efterfrågan på insatser inom vård och omsorg har under året varit på en relativt hög nivå inom hemvården. Det bidrar också till att kostnaden för hjälpmedel blir hög och trycket på arbetsterapeuterna har ökat. Detta föranledde att verksamheten under hösten förstärkte med ytterligare en arbetsterapeut. I september infördes ett nytt resursfördelningssystem inom hemvården, som bidrar till en ekonomisk åtstramning. Resurserna fördelas tydligare utifrån tid som riktas till brukarna och övrig tid. Trenden har i år vänt inom hemvården då det gäller totalt antal beviljade timmar enligt Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. Timmarna har minskat med mer än

5 timmar i genomsnitt per månad i jämförelse med år I samverkan med IT funktionen har verksamheten en fungerande support gällande digitala verksamhetssystem. Cheferna inom hemvården har varit på studiebesök för att ta del av andra kommuners erfarenheter då det gäller organisation av planerarfunktion samt hur man arbetar i planeringsmodulen. Planeringen har utvecklats under året och den fungerar nu på ett optimalare sätt utifrån både brukare- och ekonomiperspektivet. Verksamheten har infört möjligheten att få en ostörd nattsömn genom att brukarna kommer att kunna välja att få sitt tillsynsbesök utförd via en webb kamera. I verksamheten har identitetskort för säker inloggning införts, rutiner för samtycke har tagits fram och loggkontroller genomförs varje månad. Under hösten anordnades en mycket uppskattad Seniormässa. Det gavs flera föreläsningar och ett antal företag och föreningar deltog för att visa upp sin verksamhet tillsammans med representanter för Vård och omsorg. Vård och omsorg har varit konkurrensutsatt inom hemtjänstens servicetjänster i två år i och med att lagen om valfrihet infördes. Fortfarande finns det bara ett företag som har blivit godkänt. Inom anhörigstöd sker det kontinuerligt en utveckling av verksamheten. En viktig del för anhörigvårdarna är den avgiftsfria avlösningen utan biståndsprövning med omfattning av 15 timmar per månad. Användandet av timmarna har dock fortsatt minskat under året. Resultatet från årets nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen visar på ett fortsatt positivt resultat. Under hösten har också verksamheten genomfört en brukarundersökning inom LSSområdet med ett bra resultat. I början av hösten togs beslut om att tidigarelägga ombyggnationen av Taserudsgymnasiets kök. Detta med anledning av brister utifrån hygienen och arbetsmiljön. Kostverksamheten har i år infört dessert vid huvudmålet mitt på dagen. De har även lanserat möjligheten att få ta del av äldreomsorgens matsedel via hemsidan. Matavfallet är stort och det behöver minskas och kosten har i projektform arbetat med en översyn av beställningssystemet Maschi. Verksamheten har tillsammans med Lärande och stöd utvecklat ett kvalitetsledningssystem och har under året påbörjat arbetet med att lägga in processer i ett gemensamt IT-stöd. I slutet av året fick verksamheten ta del av flera statliga stimulansmedel motsvarande en summa på 4,6 miljoner. Medlen kommer från omvårdnadslyftet, värdighetsgarantierna, nya utredningsmodellen ÄBIC samt prestationsersättningar utifrån äldres hälsa. Verksamheten fick under året bidra med 1 miljon kronor av budgeten till förstärkning av budgeten inom Lärande och stöd. Sten Fransson Ordförande Eva Nilsson Verksamhetschef 3

6 Omvärldsanalys faktorer som har påverkat verksamhetens utveckling Statliga reformer och beslut De statliga stimulansbidragen har även i år varit öronmärkta till satsningar utifrån nationella mål för en ökad kvalitet. Ersättningarna har nu för sista gången utbetalats prestationsbaserat utifrån en regional samordning. Verksamheten använder kvalitetsregistren Palliativa registret, Senior Alert samt BPSDregistret. Regeringen fattade beslut under våren 2011 om en ny kompetensreform för personal inom äldreomsorgen, det så kallade Omvårdnadslyftet. Satsningen har i år avslutats och den har syftat till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Verksamheten har i slutet av året tilldelats extra medel, eftersom kommunen har ökat kompetensnivån bland medarbetarna under de år som satsningen har pågått. Framtiden Den 1 januari 2014 skulle det träda i kraft en ny föreskrift och allmänt råd från Socialstyrelsen om ansvaret för personer med demenssjukdom gällande bemanning i särskilda boenden. Man har skjutit upp beslutet om ett införande till tidigast år Förändringen kommer att innebära ökade personalkostnader för verksamheten. Regeringen har satsat på att stärka likvärdighet och säkerhet i verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Satsningen ska användas för att kartlägga hur kommunerna tillämpar LSS och till en ny utbildning för handläggare samt för att undersöka möjligheterna att modifiera BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) för att det ska kunna användas inom målgruppen. 4 SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om en utveckling av vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Två områden har prioriterats och det är god läkemedelsbehandling samt en sammanhållen vård och omsorg. Samarbete mellan kommuner, landsting och regionen via Nya perspektiv är viktig för att förbättra äldrevården samt för att minska återinläggningar och överbeläggningar inom den slutna vården. År 2011 anslog regeringen medel för att stimulera utformandet av lokala värdighetsgarantier. Detta för att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och kommuninvånare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Verksamheten har i år beviljats ytterligare medel. Kommunens värdighetsgarantier har utvärderas och kommer att utvecklas samt konkretiseras. Skolverket planerar att göra granskningar av skolmåltiderna, vilket innebär att verksamhetens kostavdelning blir involverad. Kommunens satsning på IT-baserat verksamhetsstöd kommer fortsatt att utvecklas under de närmaste åren. Regionalt och lokalt pågår ett arbete inom området e-hälsa. Kommunen har tagit fram en handlingsplan inom områdena: Nationell patientöversikt NPÖ, införande av digitala trygghetslarm, e-tjänster, mobil dokumentation samt kort för säker inloggning. Socialstyrelsen har tagit fram en ny utredningsmodell för behovsbedömning av äldre, det vill säga Äldres behov i centrum (ÄBIC).

7 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika en attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Visionen konkretiseras i strategiska mål för medborgare, medarbetare, förnyelse, tillväxt och utveckling samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning menar vi i Arvika att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål för god ekonomisk hushållning är att vi är en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5

8 att vi är en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6

9 Verksamhetens indikatorer Verksamheten följer upp och styr utifrån ett antal indikatorer under respektive perspektiv. Indikatorn, som är ett sätt att mäta och definiera målnivåer, visar hur väl verksamheten uppnått de uppsatta målen. Sammanfattande bedömning Måluppfyllelse när det gäller perspektivet medborgare, brukare och kund visar att antalet personal inom hemvården som besöker en hemtjänsttagare under en två veckorsperiod har minskat i jämförelse med Kontinuiteten är viktig inom äldreomsorgen och här krävs ett fortsatt utvecklingsarbete. Den genomsnittliga väntetiden från ansökan till inflyttning på ett särskilt boende enligt Socialtjänstlagen har ökat, vilket kan antas bero på att det har varit fler ansökningar under året. Genomsnittlig väntetid från ansökan till inflyttning på ett boende med särskilt stöd och service enligt LSS har blivit betydligt kortare, vilket kan förklaras med att verksamheten har utökat med fler lägenheter. Handläggningstiden av LSS ärenden är fortsatt mycket kort även om den har ökat något vid jämförelse med år Brukarundersökningen inom LSS visar att brukarna är mycket nöjda med verksamheten. Undersökningen innehåller i år andra frågor och kan inte fullt ut jämföras med undersökningen år Genomsnittlig procent av antalet brukare som skrivs ut till hemmet vid vårdplanering har fortsatt att öka. Det innebär att trycket på korttidsplatserna minskar. Antalet allvarliga fallskador med fraktur uppskattas ligga på samma nivå som förra året. Verksamheten tror att den förebyggande satsningen med Fixartjänst kommer att minska antalet fall på sikt. Måluppfyllelsen utifrån perspektivet medarbetare visar att sjuktalet har ökat från år 2013 och det följer samma trend som sker i övriga landet. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan som ökar mest. Medarbetarundersökningen har näst intill samma medarbetarindex som år Verksamheten arbetar med att ta fram handlingsplaner utifrån områden som behöver förbättras eller är viktiga på annat sätt. Kompetensutvecklingen visar att verksamheten har i genomsnitt satsat i lägre omfattning än förra året, det vill säga 0,32 färre dagar/årsarbetare Inom perspektivet förnyelse, tillväxt och utveckling mäter verksamheten bland annat andelen ekologiska livsmedel. Andelen har ökat och resultatet kan bland annat förklaras utifrån att man serverar mer ekologiskt odlade morötter och potatis. Miljöperspektivet är viktigt. Matavfallet behöver minskas och mängden har uppmätts på ett särskilt boende. Resultatet är sämre än uppsatt mål. Verksamheten behöver arbeta med att strukturera mat beställningarna och anpassa matsedlarna. Ett annat mål var att minska antalet körda mil i hemvården och resultatet är positivt. Det kan tolkas som att alternativa transportmedel används i högre grad. Ekonomiperspektivet är en utmaning och verksamheten har klarat ett positivt resultat. Antalet beviljade timmar inom hemvården har i år minskat, vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar. 7

10 Medborgare, brukare och kunder Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett medborgar- och kundperspektiv är att vi är en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Medborgarna om Äldreomsorgen Vårdare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar Brukarnas nöjdhet med sitt LSS-boende Brukarnas nöjdhet med Personlig assistans Genomsnittlig handläggningstid LSS Genomsnittlig väntetid innan beslut blir verkställt till särskilt boende SOL Genomsnittlig väntetid innan beslut blir verkställt till boende LSS Genomsnittlig procent av antalet brukare som skrivs ut till hemmet vid vårdplanering Antalet allvarlig fallskada med fraktur Andelen brukare på särskilt boende med olämpliga läkemedel Enhet Mål 2014 Resultat Analys NMI (100) 60 Mätningen har ej genomförts Antal Resultatet är bättre än förra året % Positivt resultat, men låg svarsfrekvens % Positivt resultat, men låg svarsfrekvens Dagar Handläggningstiden är fortsatt mycket kort Dagar Under året har det vart fler ansökningar till särskilt boende Dagar Under året har det varit en bättre tillgång på lediga lägenheter % Brukarna går i högre grad direkt hem efter en sjukhusvistelse Antal Resultat tom april. Frakturerna uppskattas ha minskat vid jämförelse med de två tidigare åren. % 7,5 5 I Värmland varierar andelen mellan 0 15 %. 8

11 Medarbetare och arbetssätt Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett medarbetarperspektiv är att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Sjukfrånvaro -varav kvinnor -varav män Enhet Mål 2014 Resultat % <5,5 7,9 8,0 7,0 Analys Målet har inte nåtts, sjuktalet har ökat från 7,1 % 2013 till 7,9 % Sjuktalet följer tyvärr trenden i landet. Det konstateras att frånvaron för kvinnor är högre än för samma period 2013 medan den är lägre för männen. Frånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat samtidigt som frånvaro orsakad av rörelse har minskat. Medarbetarindex MI >72 71 Resultatet är i stort sett oförändrat Motivationsindex HME >80 78 Resultatet kan inte jämföras med enkätundersökningen 2012 Kompetensutveckling per årsarbetare Dagar 4,0 2,95 Resultatet är lägre än 2013 då det var 3,14 dagar per årsarbetare 9

12 Förnyelse, tillväxt och utveckling Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett förnyelse-, utvecklings- och tillväxtperspektiv är att vi är en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Enhet Mål 2014 Resultat Analys Andelen ekologiska livsmedel % Andelen har ökat från 12 procent vid jämförelse med 2013 Andelen kockutbildade % Andelen har inte ökat under året. Mängden matavfall på Vågen Plan 2 Gram/port 173 Resultatet motsvarar cirka 30 procent av en portion Mängden matavfall på förskolan Minneberg Gram/port Ett arbete pågår för att minska andelen matavfall under 2015 Antal körda mil Mil Resultatet är exklusive hemvården sjuksköterskornas körda mil 10

13 Ekonomi Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Enhet Mål 2014 Resultat Analys Uppföljda biståndsbeslut enligt SoL % Beslut om särskilt boende har inte följts upp Uppföljda biståndsbeslut enligt LSS % Beslut om daglig verksamhet har inte följts upp Beviljade SoL timmar Antal Nytt resursfördelningssystem har införts Beviljade HSL timmar Antal Förtydligande av rutin vid beviljandet av insatser Medicinskt färdigbehandlade Antal dygn 20 0 Verksamheten har i högre grad kunnat ta hem brukarna direkt till hemmet efter en sjukhusvistelse. Ekonomiskt resultat Tkr > Målet är uppnått. 11

14 Ekonomisk redovisning (tkr) Driftredovisning Budget Redovisning Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Verksamhetens nettokostnader Administration Särskilt boende/servicehus/familjehem Medicinskt utskrivningsklara/hemvård /rehab/korttidsvård LSS Färdtjänst Bostadsanpassning KHR/KPR/dagverksamhet/öppen verksamhet Kostverksamhet Summa Kommentar till driftredovisningen 2014 års positiva avvikelse uppgår till 0,7 procent av nettokostnaderma. Resultatet för administration beror till största del på lägre arbetsgivaravgifter för personal under 26 år samt till viss del medel för övriga kostnader som inventarier, utrustning och arbetskläder. Verksamheten har även kvar några hundra tusen i en buffert, som var ämnad till förstärkning av enheternas budget vid oförutsedda situationer. För särskilt boende är resultatet positivt främst utifrån lägre lokalkostnader samt genom omfördelning av intäkter från kostavdelningen samt bemanningscentralen. Servicehus visar ett underskott vilket förklaras av att det under året har 12 varit flera vårdtunga ärenden, som har haft behov av omfattande insatser. Under året har det inte varit någon kostnad för medicinskt utskrivningsklara. Verksamheten har i högre grad kunnat ta hem brukarna direkt till hemmet efter en sjukhusvistelse. Inom hemvården är underskottet lägre vid jämförelse med år Antalet beviljade timmar enligt Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen har minskat. I september infördes ett nytt resursfördelningssystem med en tydligare fördelning utifrån tid till brukarna och övrig tid. Överskridandet av budget centralt inom hemvården härrör framför allt från de åtta första månaderna.

15 Hemvårdsgrupperna har fått ett minusresultat under hösten. Trycket på korttidsvården Akkva har varit lägre under året och antalet platser har minskat. Resurser har omfördelats till hemvården. Sköterskeenheten hade ett överskott främst beroende på att man fördelade sommarsemestern på tre perioder istället för två för att minska behovet av vikarier. Totalt har kostnaderna för leasingbilarna överskridits med 400 tkr vilket är sämre än prognos. Verksamheten har haft behov av fler bilar. Överskottet inom LSS verksamheten förklaras dels av att budgeterade medel för nytt boende inte använts fullt ut då boendet öppnade senare än planerat. Inom daglig verksamhet bidrog lägre personalkostnader orsakat av vakant tjänst samt tjänstledighet till överskottet. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen har minskat i jämförelse med år 2013 och det har varit färre omfattande anpassningar. Inom öppen verksamhet härrör resultatet från lägre lokalkostnader samt lägre nettokostnad för lunchportioner. Kostavdelningen och bemanningscentralen hade under 2014 ett överskott på intäkter som fördelades ut till köpande verksamheter inom Lärande och stöd samt Vård och omsorg. Avvikelsen för intäkter förklaras till största delen av diverse stimulansbidrag, ersättningar från AMS samt överskott av intäkter inom Kostenheten.. 13

16 Investeringsredovisning Budget Redovisning Avvikelse Projekt Reinvestering Inventarier särskilt boende Vårdsängar Reinvesteringar, Kost Summa Kommentar till investeringsredovisningen Av reinvesteringsmedlen har det inom särskilt boende gjorts inköp av möbler till Vågen samt en gungstol. Inom rehabverksamheten har det investerats i vårdsängar. Kost har gjort reinvesteringar för 506 tkr. Investeringarna avser kokgryta till Klässbol skola, färsmaskin, kokgryta och mixer till Hamngatans kök. Dessutom har ett antal transportboxar köpts in. 14

17 Nyckeltal Hemvård Hemvård SoL, inkl servicehus Antal brukare Kostnad per brukare, kr Hemvård HSL, inkl servicehus Antal brukare Kostnad per brukare, kr Särskilt boende Somatiskt boende Antal vårddygn varav korttidsdygn Kostnad per vårddygn, kr Demensboende Antal vårddygn varav korttidsdygn Kostnad per vårddygn, kr Korttidsboende AKKVA Antal vårddygn Kostnad per vårddygn, kr LSS-boende Gruppboende Antal vårddygn Kostnad per vårddygn, kr Korttidsboende Antal vårddygn Kostnad per vårddygn, kr Fortbildning Antal fortbildningsdagar per årsarbetare 3,30 3,65 3,85 3,14 2,95 Medicinskt utskrivningsklara Antal dygn med betalningsansvar Hemvård Antal brukare beräknas totalt på ett år. Beräknat på bruttokostnad inklusive hyror, bilkostnader, varuhemhandling, matdistribution, sköterskor och exklusive administration. Särskilt boende Beräknat på bruttokostnad inklusive hyror och sköterskor, exklusive administration. LSS-boende Beräknat på bruttokostnad inklusive hyror och sköterskor, exklusive administration. 15

18 Kommentar till nyckeltalen Inom hemvården har personalkostnaden i arbetsgrupperna minskat i jämförelse med 2013, men kostnaden för HSL insatser har ökat per brukare. Antalet brukare i behov av hemtjänstinsatser har minskat medan de som behöver sjukvårdande insatser har ökat. Antalet vårddygn inom somatiskt boende har minskat 2014 och det har också skett en minskning inom demensboende. Kostnaden per vårddygn har ökat inom både somatiskt- och demensboende, vilket kan förklaras utifrån att det till viss del har varit brukare i behov av omfattande omvårdnadsinsatser. Det är också svårt att minska bemanningen, om det endast rör sig om någon enstaka tom lägenhet. Antalet vårddygn inom korttidsboendet AKKVA minskade med 24 procent jämfört med Kostnaden per vårddygn har ökat trots att man fördelat om resurserna och förklaras av att fasta kostnader som till exempel hyra fördelas på färre antal dygn. Det har också här varit brukare med omfattande omvårdnadsinsatser. Antalet vårddygn inom gruppboende LSS har minskat och kostnaden per vårddygn har också minskat. Ett korttidsboende inom LSS har haft lägre beläggning, men personalkostnaderna har ökat på grund av fler brukare i behov av extra stöd. Antalet fortbildningsdagar är lägre och det har varit en medveten strategi under året. Detta eftersom man bland omvårdnadspersonalen har upplevt att det har varit mycket tidigare år. Under året har det inte varit någon kostnad för medicinskt utskrivningsklara. Verksamheten har i högre grad kunnat ta hem brukarna direkt till hemmet efter en sjukhusvistelse. 16

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Hans

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Medborgare Verksamhet & process Lärande & förnyelse Ekonomi Borgholms kommun ska

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

2010-02-18 Äldrenämnden

2010-02-18 Äldrenämnden 1 2010-02-18 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer