Dnr STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg"

Transkript

1 Dnr STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN

2

3 Datum Dnr (6) Strategisk utvecklingsplan Syfte Den strategiska utvecksplanen (SUPÉN) är en långsiktig plan för prioritering och planering av områden som är viktiga för utveckling av Länsstyrelsens verksamhet. Utvecklingsplanen är ett treårigt styrdokument och är en viktig grund i den årliga verksamhetsplanen och enheternas aktivitetsplaner. Länsstyrelsens styr- och uppföljningsprocessen beskrivs i figuren nedan. 2 Vision, verksamhetsidé och värdegrund Vi tar Gotland längre i dialog och med helhetssyn Länsstyrelsens vision ger oss en färdriktning när vi formulerar uppdrag och mål. Visionen beskriver hur vi ser på den framtida Länsstyrelsen på Gotland och ska genomsyra hela verksamheten. Länsstyrelsens uppdrag framgår av instruktionen, särskilda förordningar och regleringsbrev. Vår verksamhetsidé visar hur vi väljer att tolka eller förtydliga dessa uppdrag. POSTADRESS VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON E-POST WEBBPLATS

4 2 Vår verksamhet är inriktad mot ett hållbart samhälle genom att: Utveckla och vårda de gotländska värdena Fokusera på människan i relation till djur, natur och kultur Utföra vårt uppdrag på ett demokratiskt, rättssäkert och effektivt sätt Länsstyrelsens värdegrund är våra gemensamma etiska grundvalar som vi ska utgå ifrån i det dagliga arbetet. Vår värdegrund kännetecknas av öppenhet, ansvar och engagemang. Vår öppenhet bidrar till ökad kunskap, nytänkande, flexibilitet och framsynthet. I varje situation tar vi ett ansvar för resultatet, dialogen, helheten, ledarskapet och medarbetarskapet. Vårt engagemang är en drivkraft som leder till goda resultat och kunskapsspridning. Vår vision, verksamhetsidé och värdegrund ska vägleda oss i vårt gemensamma arbete för att ta Gotland längre. Värdegrunden ska vara ett stöd i preciseringen av rollen som anställd på Länsstyrelsen och tydliggöra vad som förväntas av oss som medarbetare och chefer. Den ska beskriva hur vi kännetecknas som organisation och i vilken riktning vi vill utveckla verksamheten avseende medarbetarskap och ledarskap. 3 Utgångspunkter och förutsättningar Vår vision och värdegrund är ledstjärnan för arbetet inom våra utvecklingsområden. Visionen tillsammans med vårt uppdrag, att utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen, har varit viktiga utgångpunkter för den strategiska inriktningen de kommande tre åren. En annan utgångspunkt är att antalet län och länsstyrelser inte kommer att ändras inom överskådlig tid. Samtidigt ställs fortsatta krav på hög effektivitet, rationell användning av resurser och en säkerställd hög rättssäkerhet. Regeringen har aviserat att möjligheten att omfördela ytterligare verksamheter mellan länsstyrelserna fortsatt kommer att prövas. Ett förändrat och delvis utvidgat uppdrag inom området krisberedskap och det civila försvaret ställer krav på ett strukturellt arbete de närmaste åren. En annan viktig ledstjärna för perioden är en ekonomi i balans, vilket förutsätter högt kostnadsmedvetande, god kontroll och uppföljning.

5 3 4 Målbild Genom vårt gemensamma utvecklingsarbete har vi 2017 processer som säkerställer helhetssyn, rättsäkerhet, effektivitet och nytta för mottagaren, ökat vårt Nöjdindex (NI) i de länsstyrelsegemensamma brukarundersökningarna, fortsatt högt Nöjdmedarbetarindex (NMI), goda förutsättningar för att ta på oss nya uppdrag. 5 Utvecklingsområden Under perioden kommer Länsstyrelsen att, utöver grunduppdraget och den ständigt pågående utvecklingen av verksamhetens sakområden och sektorsövergripande uppgifter, fokusera på tre övergripande mål. För varje mål anges strategier för att nå målen och indikatorer för måluppfyllelse. Indikatorerna följs upp årsvis och en samlad utvärdering av SUPÉN görs hösten En översyn av SUPÉN görs årligen i samband med VP-processen. Målsättningen är dock att de övergripande målen ska gälla för hela treårsperioden. Länsstyrelsen har under perioden bidragit till att hållbart och långsiktigt utveckla det gotländska samhället och näringslivet Länsstyrelsen har i uppdrag att främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet. Målen för länets utveckling som anges i Vision Gotland 2025 och vår egen vision är ledstjärnor i arbetet med detta uppdrag. Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att förenkla för företag. Ett särskilt fokus under kommande period läggs därför på att stödja utvecklingen av näringslivet. Det strategiska målet berör flertalet av våra sakområden och genom helhetssyn, gemensam målbild och samordning av olika samhällsintressen bidrar vårt arbete till utvecklingen på Gotland. Strategier för att uppnå målet Samverkan och samordning Ha aktiva samhälls- och näringslivskontakter. Nätverka och överskrida sektorsgränser. Delta i nationella/internationella utvecklingsprojekt till nytta för Gotlands utveckling, främst inom ramen för Östersjöstrategin. Utveckla samarbetsytor med Uppsala Universitet.

6 4 Natur- och kulturmiljöer som utvecklingsfaktor Lyfta fram våra natur- och kulturmiljöer för att genom dem utveckla besöksnäringen och det gotländska samhället. Ökad kunskap Ta fram och tillgängliggöra planerings- och kunskapsunderlag. Utveckla och beskriva dialogen om planerings- och kunskapsunderlag. Genom miljömålsarbetet öka näringslivets kunskap om miljöns betydelse för ekonomisk tillväxt. Årligen öka tillsynsvägledningen gentemot Region Gotland. Förbättrat företagsklimat Åtgärder som leder till förenkling för företag. Resultatindikatorer Samverkan och samordning Antal organiserade samhälls- och näringslivskontakter. Antal aktiva deltagare från länsstyrelsen på företagardagen. Antal deltagande i nationella/internationella utvecklingsprojekt. Antal Östersjöprojekt som vi medverkat i. Antal samarbeten med Uppsala Universitet. De gotländska natur-och kulturmiljöerna som utvecklingsfaktor Möten mellan länsledningen och brukare och entreprenörer som sköter våra reservat och kulturmiljöer. Ökad kunskap Antal planerings- och kunskapsunderlag som tillgängliggjorts. Antal timmar som lagts på dialogarbete med planerings- och kunskapsunderlag. Antal miljömålsaktiviteter riktade till näringslivet. Antal tillsynsvägledningar gentemot Region Gotland. Förbättrat företagsklimat Förbättrad position i jämförande studier av företagsklimatet har Gotland stärkt förmågan att förhindra och hantera samhällskriser Det arbete som på regional nivå nu i 10 års tid fokuserat på olyckor och kriser i fredstid är viktigt och ska fortsätta att utvecklas. I detta arbete behöver effekterna av pågående klimatförändringar på det gotländska samhället lyftas in. Den pågående reformen av Sveriges försvar ställer förändrade krav på länsstyrelserna. Statliga myndigheter ska utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter såväl vid fredstida krissituationer som vid höjd beredskap (civilt försvar).

7 5 Under 2013 har försvarsmaktens (FM) regionala staber börjat byggas upp och samverkan har börjat utvecklas. Myndigheten för samhällskydd och beredskap fick under våren 2013 uppdraget avseende planering inför höjd beredskap (civilt försvar). Strategier för att nå målet Utveckla risk- och sårberhetsanalyserna (RSA). Integrera klimatanpassning i RSA-arbetet och i alla relevanta sakområden. Öka kunskapen hos medborgarna om ansvarsfördelningen vid kriser. Återuppta samverkan, kunskapsuppbyggnad och planering inom områdena försvarsplanering och civilt försvar. Övningar i krishantering. Resultatindikatorer Regeringens återkoppling på årsredovisningen och andra redovisningar. Antal utvecklade/reviderade risk- och sårbarhetsanalyser. Antal samverkansmöten, utbildningar m.m. Procentuell ökning av resurser och förmågor bl.a. genom MSB finansiering. Deltagande (tid) i MSB:s utvecklingsarbete inom höjd beredskap/civilt försvar. Deltagande (tid) i samverkansområdet geografiskt områdesansvar (SOGO) utvecklingsarbete inom höjd beredskap/civilt försvar. Länsstyrelsen är den lilla och vassa myndigheten med en utvecklad förmåga att ansvara för nationella uppdrag och med ett medborgar- och företagsperspektiv i fokus. Utmaningen för Länsstyrelsen är att möta de krav som eventuella förändrade och/eller nya uppdrag, medborgarnas önskemål samt teknikutvecklingen ställer. Strategier för att nå målet Styrning och uppföljning Utvecklad styrning genom en förbättrad resultatkultur, bl.a. genom införande av beslutsstödssystemet LISA. Förbättrade arbetssätt Effektiva processer som säkerställer helhetssyn, rättssäkerhet och effektivitet samt vilka aktiviteter i processen som skapar värde för mottagaren. Implementera de framsteg som görs bl.a. inom Platina och övriga stödsystem genom ökad digitaliserad ärendehantering.

8 6 Minska sårbarheten i verksamheten, bl.a. för ensamarbeten, genom innovativa arbetsmetoder och arbetsfördelning. God kompetensförsörjning Attraktiv arbetsgivare. Ett stöttande och inkluderande ledar- och medarbetarskap. Rätt kompetens hos medarbetare. Stärka varumärket/vår image Synliggörande av Länsstyrelsen. För medborgarna synliggöra Länsstyrelsens tillsynsverksamhet i syfte att öka förståelsen för tillsyn. Säkra ett gott genomförande av och lära av utvecklingssatsningen inom jämställdhet (LUJ). Resultatindikatorer Styrning och uppföljning Antalet Lisa-nyckeltal där vi ligger över lst-genomsnittet. Antalet områden som har ett Nöjd-index i brukarundersökningarna på 70 eller högre. Betyg på genomförandet av LUJ (övriga Lst, följdforskare m.fl.). Förbättrade arbetssätt Antal processbeskrivningar som beslutats. Antal ärendeprocesser som digitaliserats. God kompetensförsörjning Antalet kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att utveckla medarbetarnas kunskap om de lagar och förordningar som styr de olika verksamhetsområdena. Antalet enheter som har ett Nöjd-medarbetar-index som överstiger 70 i medarbetarenkäterna. God tillgång och rätt kompetens på sökanden till våra tjänster. Stärka varumärket/vår image Analyser av informations-/kommunikationsinsatser. Antal kommuniceringar av LUJ internt och externt. Antal uppdateringar av hemsidan och antal pressmeddelanden som stärker Länsstyrelsens image.

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhets strategi FÖR 2013 Foto: Kristian Svedberg Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14 Tre

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011 Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 2 3 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB 373-12 ISBN 978-91-7383-214-4

Läs mer

Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016

Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016 1/23 2015-07-02 Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016 2/23 Inledning Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag Vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor som gäller

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER. Balanserat styrkort i statsförvaltningen

INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER. Balanserat styrkort i statsförvaltningen INSPIRATIONSBOK: ANPASSADE STYRMODELLER Balanserat styrkort i statsförvaltningen Förord En effektivare statsförvaltning En av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppgifter är att sprida kunskaper om styrningsfrågor

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2016-2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2016-2018 samhällsskydd och beredskap Ert datum Er referens Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer