Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning

2 2 Innehåll Inledning 3 Vår verksamhet bygger på starka värderingar och hög integritet. Läs om hur vi bidrar till ett tryggare samhälle. Marknad 6 Vi erbjuder våra kunder en säker kontanthantering och kan alltid redovisa hur våra kunders kontanter hanteras. Medarbetare 8 Vi vill bli Sverige bästa arbetsplats. Samhällsengagemang 13 Loomis tar ställning för ungdomar i utanförskap. Vi inledde ett långsiktigt samarbete med Fryshuset för att gemensamt bidra till minskad kriminalitet. Miljö & klimat 14 Vi strävar efter att minska klimatpåverkan från våra värdetransporter. Avancerad ruttoptimering är en av lösningarna. Om oss 16 Loomis Sverige är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder trygg och effektiv kontanthantering till alla som har behov av att transportera kontanter på ett säkert sätt. Om hållbarhetsredovisningen 17 Denna redovisning är en del i att transparent och tydligt visa hur våra kunders pengar hanteras. Vi följer den internationella standarden GRI (Global Reporting Initiative) när vi redovisar hållbarhetsarbetet.» Vår kontanthantering ska alltid ske på ett sådant sätt att förtroendet är orubbat från kunder, myndigheter, leverantörer och allmänhet. «Patrik Högberg VD Loomis Sverige

3 Vi vill bidra till minskad kriminalitet 3 Under 2013 fortsatte vårt ambitiösa hållbarhetsarbete med oförminskad styrka och engagemang. Tack vare ett ständigt pågående arbete med våra etiska värderingar, hög säkerhetsnivå och fokus på service har Loomis Sverige ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Vikten av att agera idag, för att bidra till en bättre framtid, är tydlig i vår bransch. Rån är ett återkommande hot, och tyvärr drabbades vi även 2013 av rån mot våra värdetransportörer. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi under året tog viktiga steg för en framtid med minskad kriminalitet. Vi inledde ett långsiktigt samarbete med Fryshuset för att bidra till att öka tryggheten och minska kriminaliteten i Sverige. Vi stöttar Fryshuset med riktade insatser som kopplar till vårt kompetensområde, att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter. Fryshuset vänder sig till alla unga, men fokuserar särskilt på unga som lever i utanförskap. Unga i riskzonenen får möjlighet att ta kontroll över sina liv. Samtidigt skapar vi indirekt en tryggare arbetsmiljö för våra anställda och våra kunder. Genom att brottslighet förebyggs i ett tidigt stadium bidrar vi till mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Vi vet att utanförskap är en grogrund för kriminalitet, och att samhällsnotan för kriminalitet är hög. Fryshuset har tillsammans med framstående nationalekonomer arbetat fram ett sätt att mäta de socioekonomiska effekterna av näringslivets samhällsinvesteringar ett socioekonomiskt bokslut. Med ett socioekonomiskt bokslut kan vi sätta siffror på nyttan med näringslivets samhällsinsatser. Detta är ett initiativ som vi uppskattar. Det är min förhoppning att vi engagerar fler att delta i arbetet för minskad kriminalitet. Patrik Högberg VD Loomis Sverige AB

4 4 Våra värderingar och etiska riktlinjer Vi arbetar kontinuerligt med att se till att värderingarna och de etiska riktlinjerna är förankrade i hela vår organisation. Det skapar förtroende hos våra kunder och stolthet bland våra medarbetare. People: Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta dem med respekt. Service: Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationsförmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar. Integrity: Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög etik och moral.

5 5»Våra medarbetares kompetens och höga affärsetik är nyckeln till kundernas förtroende och en hållbar vinst. «Maj-Britt Arhelm Marknadschef Loomis Sverige Loomis Integrity Line För Loomis är det avgörande att våra värderingar och etiska riktlinjer följs. Öppenhet värderas högt hos oss, men ibland kan vissa omständigheter försvåra en sådan öppenhet. Därför har vi Loomis Integrity Line, en anonym meddelandekanal för all personal som vill uppmärksamma oss på en misstanke om ett agerande som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. Vår uppförandekod i korthet Loomis Sverige ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare med god tjänstesäkerhet och goda arbetsvillkor. Loomis Sverige ska minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Loomis Sverige ska inte acceptera oetiskt beteende.

6 6 En trygg och säker kontanthantering Loomis ansvarar för våra kunders pengar, från att de hämtas hos kunden till att de är insatta på kundens konto. Vår framgång bygger på ett väl förankrat etik- och säkerhetsarbete, med fasta säkerhetsrutiner och kontrollfunktioner. Vi kan alltid redovisa för hur våra kunders pengar hanteras. För att säkerställa en såväl säker som transparent hantering har vi tydliga rutiner och kontrollfunktioner. Vårt regelverk är framtaget utifrån myndighetskrav, revisioner, kontroller och den erfarenhet som vi som marknadsledande leverantör av tjänster inom värdehantering har. Våra värderingar och vår uppförandekod ger oss ramverket. Det ständigt pågående förankringsarbetet säkerställer att värderingarna sitter i ryggmärgen på alla våra medarbetare och ger stöd i det dagliga arbetet. goda exempel har spridits inom organisationen. Fyra platskontor per år genomgår även extern revision. Den högsta servicenivån Vi strävar alltid efter att erbjuda den högsta servicenivån och för en kontinuerlig dialog med våra kunder om deras förväntningar. Vi följer årligen upp kundnöjdheten med en mätning, Nöjd Kund Index, som visar hur våra kunder uppfattar oss. Vi arbetar på flera plan med utbildningar och information, till exempel: Varje nyanställd får utbildning om våra värderingar och vår uppförandekod. Alla medarbetare har en pocketfolder med våra värderingar. Vi arbetar aktivt med utbildning i värderingsstyrt ledarskap. För att tydliggöra hur värderingarna konkretiseras till etiskt riktiga val i det dagliga arbetet har vi vårt uppskattade värderingsspel Loomis Decision Game, som spelas av alla medarbetare. Spelet går ut på att diskutera och hitta lösningar på etiska dilemman. Chefer på Loomis har genomgått utbildning i lagstiftning rörande penningtvätt. Rutiner för uppföljning och kontroll är viktigt. Loomis Sveriges uppräkningscentraler, samt ekonomi- och försäljningsavdelningarna genomgår internrevision två gånger per år. Arbetet med internrevision startade redan Genom internrevisionerna har vi uppmärksammat och genomfört flera förbättringar, och Maj-Britt Arhelm Marknadschef Loomis Sverige Året som gick påverkades starkt av förändringarna i den svenska kontanthanteringsbranschen. Loomis Sverige fick på kort tid teckna avtal med ett stort antal nya kunder som till följd av en tidigare konkurs stod utan leverantör. Det krävde att vi på kort tid ökade vår produktionskapacitet. Vi kan konstatera att vårt osvikliga fokus på kundnöjdhet, gjorde att vi trots det ansträngda läget möttes av fortsatt starkt förtroende från våra befintliga och nya kunder.

7 7» Det viktigaste är att man återkopplar till kunden när frågor eller problem uppkommer och att man tar ansvar för att lösa det på bästa sätt. «Per-Erik Eriksson Produktionsledare CMS (Cash Management Servicec) Västerås Loomis Sverige Den kontinuerliga dialogen och årliga mätningen ligger till grund för vårt förbättrings- och utvecklingsarbete. I årets resultat av Nöjd Kund Index var 72 procent nöjda kunder. Våra styrkor enligt kunderna: Det är enkelt att samarbeta med Loomis. Kunderna har förtroende för, och litar på, den Loomispersonal de möter och som hanterar deras kontanter. Loomis har hög säkerhetsstandard. Ramverket för vår verksamhet Loomis är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och följer Svensk kod för bolagsstyrning. Vi är reglerade med auktorisation som bevakningsföretag under tillsyn av Länsstyrelsen. I oktober träffades drygt 200 av våra kunder för information och diskussion. Ett viktigt led i vår kunddialog. Vi är registrerat som finansiellt institut under tillsyn av Finansinspektionen.

8 8 Sveriges bästa arbetsplats Loomis sysselsätter personer globalt och personer i Sverige. Vår framgång bygger på kompetent personal som våra kunder litar på. Vi har antagit utmaningen att bli Sveriges bästa arbetsplats % nöjda medarbetare Vi är övertygade om att en attraktiv arbetsplats är nyckeln till att möta och överträffa våra kunders behov och förväntningar. En god intern dialog är en viktig förutsättning för att nå målet att bli Sveriges bästa arbetsplats För att underlätta för den interna dialogen har utvalda medarbetare, Loomis Ambassadörer, ansvar för att aktivt ta tillvara kompetens och fånga upp förslag från våra medarbetare. På våra arbetsplatser ska män och kvinnor, unga och äldre, trivas och ha samma utvecklingsmöjligheter. Vi har årliga målsamtal med alla medarbetare och tar fram individuella utvecklingsplaner. Under 2013 genomfördes utbildningstimmar, i genomsnitt cirka 8 timmar per anställd. Vi följer regelbundet upp att våra medarbetare trivs och utvecklas. Undersökningarna visade att Loomis Sverige är en arbetsplats där medarbetarna känner att de kan utvecklas: Your Voice - vår årliga mätning Vår årliga mätning, Your Voice, gav oss ett ökat Nöjd Medarbetar Index (NMI) på 79 av 100, 2012 var NMI procent av medarbetarna deltog i årets undersökning. Temperaturmätningar varje månad Vi gör månatliga temperaturmätningar som ett komplement till Your Voice. Vi har också startat upp ett chefsnätverk för att följa upp resultaten, cheferna får snabb återkoppling och kan dela erfarenheter och sprida goda exempel. Great Place to Work en extern mätning Vi deltar i den årliga medarbetarundersökningen som genomförs av organisationen Great Place to Work. Här får vi kunskap om hur vi står oss jämfört med andra företag, och kan prioritera aktiviteter som hjälper oss att nå våra mål att bli Sveriges bästa arbetsplats.» Vårt värdegrundsarbete är dagligen närvarande sedan 2007, idéer och förslag fångar vi upp i samtal med varandra. «Eva Hammar Platschef i Falun som toppar årets medarbetarundersökning YOUR VOICE - NÖJD MEDARBETAR INDEX

9 9» Vi kraftsamlar kring att bli Sveriges bästa arbetsplats. Det inspirerar att våra medarbetarundersökningar visar att vår personal värderar arbetsplatsen så högt. Att även externa aktörer ser vårt arbete är positivt. Vi är stolta att vara en av Dagens Industris utsedda till Karriärföretag 2014 «Maria Ryott HR chef Loomis Sverige Årets medarbetare och Årets ledare Årets medarbetare blev Torbjörn Klasson, avdelning CMS i Umeå. Motiveringen till valet var att Torbjörn är en engagerad person med gott humör och stort hjärta, och som har fullt fokus på att nå resultat. Man ska vara engagerad och säga vad man tycker. En schysst kamrat helt enkelt., Torbjörn Klasson, Årets medarbetare Loomis Sverige Patric Andersson, produktionsledare i Karlstad och Örebro, utsågs till Årets Ledare. Motiveringen är bland annat att Patric visar hög integritet och är ett gott föredöme för sina kollegor. Torbjörn Klasson, Årets medarbetare Det som inspirerar mig är att se andra människor växa, att se beslut som vi tar tillsammans ge positiva resultat både för medarbetare och kunder., Patric Andersson Årets ledare Loomis Sverige Loomis etiska värderingar ligger till grund för båda nomineringarna. Patric Andersson, Årets ledare Styrkor på arbetsplatsen enligt våra medarbetare Gott samarbete Tydliga mål Respektfullt bemötande

10 10 Våra arbetsplatser ska vara trygga och värna en god hälsa Vi prioriterar arbetsmiljön och arbetar systematiskt med att minimera skade- och hälsorisker. Arbetet ger resultat, under 2013 var frisknärvaron fortsättningsvis hög, 96 procent, och skadorna få. Vi har gemensam företagshälsovård över hela landet och varje platskontor har en avancerad hjärtstartare för nödsituationer. Vi erbjuder hälsoundersökningar för alla medarbetare var femte år. Vi stödjer och inspirerar till friskvård. Under året arrangerades till exempel en stegtävling för alla medarbetare. Vi har en ergonomicoach på varje platskontor. Coacherna har under året hjälpt sina kollegor att arbeta ergonomiskt riktigt. Från 2014 kommer coacherna att erbjudas vidareutbildning inom bland annat motivation. Värdeportalen lanserades i december för alla anställda. Här erbjuds friskvård och individuell pensionsrådgivning med mera. Alla skador rapporteras, från mindre incidenter till rånsituationer, via rapporteringssystemet GIA, Guard Informationssystem om Arbetsmiljö. Merparten av arbetsskadorna under året var av övergående karaktär, till exempel klämskador och skador i samband med lyft. Under 2013 registrerade Loomis Sverige 48 incidenter och 188 skador. Peter Lindahl Säkerhetschef Loomis Sverige Det finns stora säkerhetsrisker kopplade till transport och hantering av kontanter. Våra värdetransporter kan utsättas för rån och våra värdedepåer för attacker av olika slag. Riskhantering och förebyggande säkerhetsarbete är därför avgörande när vi utformar och utför våra tjänster. Våra fordon är utrustade med avancerad säkerhetsutrustning och allt värde vi transporterar är skyddat av tekniska säkerhetslösningar. Varje platskontor har kris- och beredskapsplaner. Det finns också fastslagna rutiner och rehabiliteringsprogram för våra medarbetare om de trots allt utsätts för rån eller andra incidenter.

11 11» Loomis Sverige har en mångfaldspolicy och våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering. Alla, oavsett bakgrund, ålder och kön, ska ha samma utvecklingsmöjligheter. «Maria Ryott HR-chef Loomis Sverige AB FRISKNÄRVARO Frisknärvaro % 95,8 95,6 95,2 Varav män % 96,7 96,7 97,0 Varav kvinnor % 94,3 94,1 94,1 Åldersfördelning -29 % 96,8 97,0 96, % 95,2 95,6 95,4 50- % 95,6 94,0 95,3 Akallakontoret bjöds på hälsofrukost och andra vinster efter att ha vunnit Loomis Sveriges första nationella stegtävling. Stegtävlingen var startskottet för flera kommande friskvårdssatsningar, där medarbetarna kan vara med och tävla för hälsan på ett lustfyllt sätt.

12 12 MEDARBETARE Total personalstyrka Antal tillsvidareanställda Män Kvinnor Antal visstidsanställda Män Kvinnor Antal heltidsanställda Män Kvinnor Antal deltidsanställda Män Kvinnor ANTAL MÄN OCH KVINNOR PER TJÄNSTEKATEGORI OCH ÅLDER 2013 Kollektiv Tjänstemän Ledning Styrelse Antal män Antal kvinnor Totalt antal Åldersfördelning, antal < > Totalt antal PERSONALOMSÄTTNING 2013 Personalomsättning 7 % Avslutade anställningar män kvinnor Antal Åldersfördelning < > 50 Antal Nya anställningar män kvinnor Antal Åldersfördelning < > 50 Antal

13 Loomis tar ställning för ungdomar i utanförskap 13 I vår bransch har säkerhetsfrågor högsta prioritet. Hot om våld och rån är tyvärr en realitet. Därför är det viktigt för oss att bidra till minskad kriminalitet i samhället. Vårt fokus är att förebygga, vi vill förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. Vi samverkar med flera aktörer som alla gör fantastiska insatser för att förbättra situationen för utsatta barn och ungdomar. Fryshuset Under 2013 startade vi ett samarbete med Fryshuset. Fryshuset vänder sig till unga, med särskilt fokus på dem som lever i, eller riskerar att hamna i, utanförskap. De har en omfattande ungdomsverksamhet med positiva resultat. Vårt samarbete syftar till att förebygga och minska kriminaliteten i Sverige. Botkyrka kommun Sedan 2011 samarbetar vi med Botkyrka kommun för minskad kriminalitet i närområdet. Vi erbjuder en meningsfull och trygg fritid för ungdomar mellan 12 till 20 år. Samarbetet innebär bland annat att Loomis Sveriges personal deltar i idrottsaktiviteter och bygger relationer med ungdomarna. Nolltolerans Mot Mobbning Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö! Loomis Sverige stödjer organisationen som verkar för att uppmärksamma och motarbeta mobbning, kränkande behandling och trakasserier i skolvärlden. Nolltolerans Mot Mobbning förser svenska skolor med material, kunskaper och tips om hur man förebygger, upptäcker och åtgärdar mobbning. Min Stora Dag Loomis Sverige stödjer stiftelsen Min Stora Dag som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Erfarenheterna är goda och statistiken talar sitt tydliga språk. Bland annat har klottret och skadegörelsen i Botkyrka minskat sedan samarbetet inleddes. Den organiserade spontanidrotten engagerar ett tusental unga Botkyrkabor varje vecka. Majblomman Loomis Sverige stödjer Majblommans Riksförbund för fjärde året i rad genom att hantera kontanter från försäljningen av majblommor i Stockholm, Göteborg, och Malmö. Majblomman stödjer utsatta barn och ungdomar.

14 14 Miljö & klimat Loomis Sveriges värdetransportbilar kör dagligen kontanter till och från butiker, uttagsautomater och banker. Utsläppen av växthusgaser från värdetransporterna är vår största miljöpåverkan. Effektivare värdetransporter Under 2013 ökade Loomis Sveriges antal kunder. Vi utförde fler värdetransporter till våra kunder och den totala körsträckan ökade jämfört med året innan. Detta innebar en ökad total klimatpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med optimering av våra rutter. Det ger kortare körsträcka och minskad klimatpåverkan samtidigt som vi blir mer effektiva. Vi köper in bränslesnåla fordon, utan att kompromissa med medarbetarnas eller kundernas säkerhet. Fordonen uppfyller de strängaste utsläppskraven enligt europeisk utsläppsstandard. Vi uppmanar våra transportörer till miljövänlig körning. Platskontoren De beslut vi tar har direkt eller indirekt effekt på vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att underlätta för miljöriktiga val till exempel när det gäller resor, belysning, utskrifter eller återvinning. Vi samlar också in förbätttringsförslag på ett systematiskt sätt, bland annat genom intranätet. Miljöansvar är en del i det årliga medarbetarsamtalet. Genom samtalen får vi in förbättringsförslag som alla kan bidra till. Loomis Sveriges platskontor har en låg miljöbelastning tack vara uppvärmning med fjärrvärme. Vi strävar efter en hög återvinningsgrad och sorterar det avfall vi orsakar. Loomis Sverige anlitar professionella återvinningsleverantörer för miljöriktig hantering av avfallet. Tjänsteresor Med fler kunder ökade också våra tjänsteresor, såväl med tåg som med flyg. Flyget belastar indirekt vår verksamhets klimatpåverkan och ökade under 2013 med 30 procent. Vi ökade antalet kilometer med tåg med 24 procent. Hållbara inköp Våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet är alltid prioriterat. Vi väljer miljöriktiga alternativ så långt som möjligt. Våra större leverantörer finns framförallt i Europa och redovisar ett systematiskt hållbarhetsarbete. Vi arbetar efter försiktighetsprincipen och fasar ut ämnen som kan vara skadliga. Miljöhänsyn är en del i vår utvärdering för nya leverantörer. Under 2012 påbörjade vi till exempel byte av kvittopapper till en sort som är helt fri från Bisfenol A, ett ämne som kan påverka människor och miljö. Från och med 2013 är bytet till Bisfenol A-fritt kvittopapper genomfört. Det är viktigt att våra uniformer produceras på ett ansvarsfullt sätt och under goda arbetsförhållanden. Därför tillverkas våra uniformer i samverkan med Fair Wear Foundation, ett initiativ för goda arbetsförhållanden i textilindustrin.

15 15» Tack vare vårt systematiska arbete med ruttoptimering kunde vi utföra våra värdetransporter mer effektivt och därmed minimera körsträcka per kund. Vi minskade koldioxidutsläpp per stopp hos kund med 11 procent jämfört med föregående år. «Tommy Nilsson Produktionschef Loomis Sverige KLIMATPÅVERKAN FRÅN VÄRDETRANSPORTER Klimatpåverkan totalt från värdetransporter, ton koldioxid Effektivitet, kg koldioxid per stopp hos kund 2,6 2,9 KLIMATPÅVERKAN FRÅN VÅRA TJÄNSTERESOR Tåg, ton koldioxid Km 2013: Km 2012: Flyg, ton koldioxid

16 16 Om oss Loomis Sverige AB är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder våra kunder att tryggt och effektivt hantera deras kontanter. Vår kundkrets är alla typer av företag och verksamheter med behov av kontanthantering. Vi har uppräkningscentraler etablerade i hela Sverige. Totalt har Loomis Sverige ca medarbetare med placering på 15 orter. Loomis Sveriges huvudkontor är placerat i Stockholm. Övriga orter där vi verkar är: Malmö Växjö Visby Göteborg Borås Jönköping Linköping Örebro Karlstad Stockholm Västerås Falun Härnösand Umeå Luleå Loomis Sverige är organiserat för att lokalt hantera den dagliga verksamheten, där möten med kunder och medarbetare sker. Det gäller oavsett om det är värdetransport- eller uppräkningsenheter. Platskontoren har stort inflytande över verksamheten på den lokala marknaden. Loomis Sverige AB lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler och följer därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Loomis Sveriges styrelse har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på bolagsstyrning. Loomis aktie (LOOM B) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap Norden, sedan Syftet för bolagsstyrning är att skydda aktieägarnas och övriga intressenters intressen. Aktieägare påverkar styrelse och ledning via bolagsstämman. För medarbetarna finns flera kanaler genom vilka de kan påverka, bland andra den årliga medarbetarundersökningen, etablerade arbetskommittéer samt regelbundna arbetsplatsträffar. Loomis Sverige strävar efter en öppen och kontinuerlig dialog mellan medarbetare och ledning, till exempel genom initiativet med Ambassadörer. På koncernnivå erbjuder Loomis värdehanteringstjänster i följande länder: Argentina Danmark Finland Frankrike Norge Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet USA Österrike Styrelseordförande Loomis AB: Alf Göransson Koncernchef: Jarl Dahlfors Vd Loomis Sverige: Patrik Högberg

17 17 Om hållbarhetsredovisningen Loomis ska alltid, transparent och tydligt, kunna redovisa hur våra kunders pengar hanteras. Detta är grunden för våra långsiktiga kundrelationer. Vårt företag verkar efter högt ställda etiska krav och med rigorösa säkerhetsrutiner och internkontroller. Redovisningen omfattar Loomis Sverige ABs hållbarhetsarbete under kalenderåret Vi följer riktlinjerna i den internationella standarden Global Reporting Initiative, GRI. I årets redovisning har vi påbörjat omställningen till GRIs nya generation riktlinjer, G4 Core. Loomis Sveriges prioriterade intressenter är våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen). Processen att bestämma rapportinnehåll utgår från de frågor och indikatorer som bedöms vara mest väsentliga för våra intressenter. Syftet med redovisningen är att visa för våra intressenter hur vi, som en samhällsaktör, värnar deras krav och förväntningar på en trygg och säker kontanthantering, med beaktande av miljöhänsyn. Redovisningen är framtagen i samarbete med TripleB. Kontakt Vid frågor rörande hållbarhetsredovisningen kontakta: Maria Ryott HR chef Adress Loomis Sveriges AB Vallgatan Solna Telefon:

18 18 GRI-tabellen Företagsprofil G4-1 Uttalande från ledningen 3 G4-3 Namn 16 G4-4 Väsentliga produkter, tjänster, varumärken 16 G4-5 Huvudkontorets adress 17 G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 16 G4-7 Ägarstruktur och företagsform 16 G4-8 Marknader 16 G4-9 Organisationens storlek 16, Årsredovisning G4-10 Total personalstyrka 12 G4-11 Andel som omfattas av kollektivavtal 100% G4-12 Leverantörer 14 G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Nej G4-14 Om försiktighetsprincipen 14 G4-15 Initiativ 7 G4-16 Medlemskap Samarbetsavtal* G4-17 Finansiell redovisning Årsredovisning G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll 17 G4-19 Väsentliga aspekter 19 G4-20 Väsentliga aspekter, internt perspektiv 19 G4-21 Väsentliga aspekter externt perspektiv 19 G4-22 Väsentliga förändringar Nej G4-23 Väsentliga förändringar avseende omfattning, avgränsningar Nej G4-24 Intressenter 17 G4-25 Princip för identifiering av intressenter 17 G4-26 Intressentdialog 7,8 G4-27 Nyckelfrågor i intressentdialogen 7,8 G4-28 Redovisningsperiod 17 G4-29 Datum för senaste redovisning 17 G4-30 Redovisningscykel 17 G4-31 Kontaktuppgifter för frågor om rapporten 17 G4-32 Redovisningen följer GRI Core 17 G4-33 Process avseende extern granskning Redovisningen är ej externt granskad G4-34 Bolagsstyrning 16 G4-56 Värderingar och etiska riktlinjerna 3 * Samarbetsavtal inom Mänskliga Rättigheter och arbetsrätt mellan Loomis, Transport och UNI Global

19 19 Väsentliga aspekter och indikatorer Ekonomi EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Årsredovisning People LA1 Personalomsättning 12 LA6 Skador och frisknärvaro 10,11 LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 8 LA10 Program för kompetensutveckling 6,8 LA11 Andel av anställda som får regelbunden uppföljning 8 LA12 Sammansättning av styrelse och ledning 12 HR3 Rapporterade fall av diskriminering Inga rapporterade incidenter Service PR5 Rutiner för kundnöjdhet 7 EN15 Direkt klimatpåverkan, värdetransporter 15 EN17 Indirekt klimatpåverkan, tjänsteresor 15 Integrity SO4 Utbildning i anti-korruptionspolicy 7 SO5 Rapporterade fall av korruption Inga rapporterade incidenter HR2 Utbildning i policy för Mänskliga Rättigheter 7 Samhällsengagemang EC7 Investering i samhällstjänster 13

20 20 Loomis Sverige AB, Vallgatan 11, plan 4, Box 902, Solna Växel: ,

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden Hållbarhetsredovisning 2014 Loomis Norden 1 2 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi sätter säkerheten främst. Service 6 Kunden är alltid i centrum. People 8 Engagemang för vårt

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter.

Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bankaktiebolag arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina viktigaste intressenter. Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

HALLBARHETSRAPPORT 2014. 1 september 2013-31 augusti 2014

HALLBARHETSRAPPORT 2014. 1 september 2013-31 augusti 2014 HALLBARHETSRAPPORT 2014. 1 september 2013-31 augusti 2014 Rådgivning Revision Skatt Företagsservice BDO i Sverige (BDO AB) är en revisions- och rådgivningsbyrå som är en del av det världsomspännande nätverket

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer