Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning

2 2 Innehåll Inledning 3 Vår verksamhet bygger på starka värderingar och hög integritet. Läs om hur vi bidrar till ett tryggare samhälle. Marknad 6 Vi erbjuder våra kunder en säker kontanthantering och kan alltid redovisa hur våra kunders kontanter hanteras. Medarbetare 8 Vi vill bli Sverige bästa arbetsplats. Samhällsengagemang 13 Loomis tar ställning för ungdomar i utanförskap. Vi inledde ett långsiktigt samarbete med Fryshuset för att gemensamt bidra till minskad kriminalitet. Miljö & klimat 14 Vi strävar efter att minska klimatpåverkan från våra värdetransporter. Avancerad ruttoptimering är en av lösningarna. Om oss 16 Loomis Sverige är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder trygg och effektiv kontanthantering till alla som har behov av att transportera kontanter på ett säkert sätt. Om hållbarhetsredovisningen 17 Denna redovisning är en del i att transparent och tydligt visa hur våra kunders pengar hanteras. Vi följer den internationella standarden GRI (Global Reporting Initiative) när vi redovisar hållbarhetsarbetet.» Vår kontanthantering ska alltid ske på ett sådant sätt att förtroendet är orubbat från kunder, myndigheter, leverantörer och allmänhet. «Patrik Högberg VD Loomis Sverige

3 Vi vill bidra till minskad kriminalitet 3 Under 2013 fortsatte vårt ambitiösa hållbarhetsarbete med oförminskad styrka och engagemang. Tack vare ett ständigt pågående arbete med våra etiska värderingar, hög säkerhetsnivå och fokus på service har Loomis Sverige ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Vikten av att agera idag, för att bidra till en bättre framtid, är tydlig i vår bransch. Rån är ett återkommande hot, och tyvärr drabbades vi även 2013 av rån mot våra värdetransportörer. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi under året tog viktiga steg för en framtid med minskad kriminalitet. Vi inledde ett långsiktigt samarbete med Fryshuset för att bidra till att öka tryggheten och minska kriminaliteten i Sverige. Vi stöttar Fryshuset med riktade insatser som kopplar till vårt kompetensområde, att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter. Fryshuset vänder sig till alla unga, men fokuserar särskilt på unga som lever i utanförskap. Unga i riskzonenen får möjlighet att ta kontroll över sina liv. Samtidigt skapar vi indirekt en tryggare arbetsmiljö för våra anställda och våra kunder. Genom att brottslighet förebyggs i ett tidigt stadium bidrar vi till mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Vi vet att utanförskap är en grogrund för kriminalitet, och att samhällsnotan för kriminalitet är hög. Fryshuset har tillsammans med framstående nationalekonomer arbetat fram ett sätt att mäta de socioekonomiska effekterna av näringslivets samhällsinvesteringar ett socioekonomiskt bokslut. Med ett socioekonomiskt bokslut kan vi sätta siffror på nyttan med näringslivets samhällsinsatser. Detta är ett initiativ som vi uppskattar. Det är min förhoppning att vi engagerar fler att delta i arbetet för minskad kriminalitet. Patrik Högberg VD Loomis Sverige AB

4 4 Våra värderingar och etiska riktlinjer Vi arbetar kontinuerligt med att se till att värderingarna och de etiska riktlinjerna är förankrade i hela vår organisation. Det skapar förtroende hos våra kunder och stolthet bland våra medarbetare. People: Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta dem med respekt. Service: Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationsförmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar. Integrity: Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög etik och moral.

5 5»Våra medarbetares kompetens och höga affärsetik är nyckeln till kundernas förtroende och en hållbar vinst. «Maj-Britt Arhelm Marknadschef Loomis Sverige Loomis Integrity Line För Loomis är det avgörande att våra värderingar och etiska riktlinjer följs. Öppenhet värderas högt hos oss, men ibland kan vissa omständigheter försvåra en sådan öppenhet. Därför har vi Loomis Integrity Line, en anonym meddelandekanal för all personal som vill uppmärksamma oss på en misstanke om ett agerande som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. Vår uppförandekod i korthet Loomis Sverige ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare med god tjänstesäkerhet och goda arbetsvillkor. Loomis Sverige ska minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Loomis Sverige ska inte acceptera oetiskt beteende.

6 6 En trygg och säker kontanthantering Loomis ansvarar för våra kunders pengar, från att de hämtas hos kunden till att de är insatta på kundens konto. Vår framgång bygger på ett väl förankrat etik- och säkerhetsarbete, med fasta säkerhetsrutiner och kontrollfunktioner. Vi kan alltid redovisa för hur våra kunders pengar hanteras. För att säkerställa en såväl säker som transparent hantering har vi tydliga rutiner och kontrollfunktioner. Vårt regelverk är framtaget utifrån myndighetskrav, revisioner, kontroller och den erfarenhet som vi som marknadsledande leverantör av tjänster inom värdehantering har. Våra värderingar och vår uppförandekod ger oss ramverket. Det ständigt pågående förankringsarbetet säkerställer att värderingarna sitter i ryggmärgen på alla våra medarbetare och ger stöd i det dagliga arbetet. goda exempel har spridits inom organisationen. Fyra platskontor per år genomgår även extern revision. Den högsta servicenivån Vi strävar alltid efter att erbjuda den högsta servicenivån och för en kontinuerlig dialog med våra kunder om deras förväntningar. Vi följer årligen upp kundnöjdheten med en mätning, Nöjd Kund Index, som visar hur våra kunder uppfattar oss. Vi arbetar på flera plan med utbildningar och information, till exempel: Varje nyanställd får utbildning om våra värderingar och vår uppförandekod. Alla medarbetare har en pocketfolder med våra värderingar. Vi arbetar aktivt med utbildning i värderingsstyrt ledarskap. För att tydliggöra hur värderingarna konkretiseras till etiskt riktiga val i det dagliga arbetet har vi vårt uppskattade värderingsspel Loomis Decision Game, som spelas av alla medarbetare. Spelet går ut på att diskutera och hitta lösningar på etiska dilemman. Chefer på Loomis har genomgått utbildning i lagstiftning rörande penningtvätt. Rutiner för uppföljning och kontroll är viktigt. Loomis Sveriges uppräkningscentraler, samt ekonomi- och försäljningsavdelningarna genomgår internrevision två gånger per år. Arbetet med internrevision startade redan Genom internrevisionerna har vi uppmärksammat och genomfört flera förbättringar, och Maj-Britt Arhelm Marknadschef Loomis Sverige Året som gick påverkades starkt av förändringarna i den svenska kontanthanteringsbranschen. Loomis Sverige fick på kort tid teckna avtal med ett stort antal nya kunder som till följd av en tidigare konkurs stod utan leverantör. Det krävde att vi på kort tid ökade vår produktionskapacitet. Vi kan konstatera att vårt osvikliga fokus på kundnöjdhet, gjorde att vi trots det ansträngda läget möttes av fortsatt starkt förtroende från våra befintliga och nya kunder.

7 7» Det viktigaste är att man återkopplar till kunden när frågor eller problem uppkommer och att man tar ansvar för att lösa det på bästa sätt. «Per-Erik Eriksson Produktionsledare CMS (Cash Management Servicec) Västerås Loomis Sverige Den kontinuerliga dialogen och årliga mätningen ligger till grund för vårt förbättrings- och utvecklingsarbete. I årets resultat av Nöjd Kund Index var 72 procent nöjda kunder. Våra styrkor enligt kunderna: Det är enkelt att samarbeta med Loomis. Kunderna har förtroende för, och litar på, den Loomispersonal de möter och som hanterar deras kontanter. Loomis har hög säkerhetsstandard. Ramverket för vår verksamhet Loomis är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och följer Svensk kod för bolagsstyrning. Vi är reglerade med auktorisation som bevakningsföretag under tillsyn av Länsstyrelsen. I oktober träffades drygt 200 av våra kunder för information och diskussion. Ett viktigt led i vår kunddialog. Vi är registrerat som finansiellt institut under tillsyn av Finansinspektionen.

8 8 Sveriges bästa arbetsplats Loomis sysselsätter personer globalt och personer i Sverige. Vår framgång bygger på kompetent personal som våra kunder litar på. Vi har antagit utmaningen att bli Sveriges bästa arbetsplats % nöjda medarbetare Vi är övertygade om att en attraktiv arbetsplats är nyckeln till att möta och överträffa våra kunders behov och förväntningar. En god intern dialog är en viktig förutsättning för att nå målet att bli Sveriges bästa arbetsplats För att underlätta för den interna dialogen har utvalda medarbetare, Loomis Ambassadörer, ansvar för att aktivt ta tillvara kompetens och fånga upp förslag från våra medarbetare. På våra arbetsplatser ska män och kvinnor, unga och äldre, trivas och ha samma utvecklingsmöjligheter. Vi har årliga målsamtal med alla medarbetare och tar fram individuella utvecklingsplaner. Under 2013 genomfördes utbildningstimmar, i genomsnitt cirka 8 timmar per anställd. Vi följer regelbundet upp att våra medarbetare trivs och utvecklas. Undersökningarna visade att Loomis Sverige är en arbetsplats där medarbetarna känner att de kan utvecklas: Your Voice - vår årliga mätning Vår årliga mätning, Your Voice, gav oss ett ökat Nöjd Medarbetar Index (NMI) på 79 av 100, 2012 var NMI procent av medarbetarna deltog i årets undersökning. Temperaturmätningar varje månad Vi gör månatliga temperaturmätningar som ett komplement till Your Voice. Vi har också startat upp ett chefsnätverk för att följa upp resultaten, cheferna får snabb återkoppling och kan dela erfarenheter och sprida goda exempel. Great Place to Work en extern mätning Vi deltar i den årliga medarbetarundersökningen som genomförs av organisationen Great Place to Work. Här får vi kunskap om hur vi står oss jämfört med andra företag, och kan prioritera aktiviteter som hjälper oss att nå våra mål att bli Sveriges bästa arbetsplats.» Vårt värdegrundsarbete är dagligen närvarande sedan 2007, idéer och förslag fångar vi upp i samtal med varandra. «Eva Hammar Platschef i Falun som toppar årets medarbetarundersökning YOUR VOICE - NÖJD MEDARBETAR INDEX

9 9» Vi kraftsamlar kring att bli Sveriges bästa arbetsplats. Det inspirerar att våra medarbetarundersökningar visar att vår personal värderar arbetsplatsen så högt. Att även externa aktörer ser vårt arbete är positivt. Vi är stolta att vara en av Dagens Industris utsedda till Karriärföretag 2014 «Maria Ryott HR chef Loomis Sverige Årets medarbetare och Årets ledare Årets medarbetare blev Torbjörn Klasson, avdelning CMS i Umeå. Motiveringen till valet var att Torbjörn är en engagerad person med gott humör och stort hjärta, och som har fullt fokus på att nå resultat. Man ska vara engagerad och säga vad man tycker. En schysst kamrat helt enkelt., Torbjörn Klasson, Årets medarbetare Loomis Sverige Patric Andersson, produktionsledare i Karlstad och Örebro, utsågs till Årets Ledare. Motiveringen är bland annat att Patric visar hög integritet och är ett gott föredöme för sina kollegor. Torbjörn Klasson, Årets medarbetare Det som inspirerar mig är att se andra människor växa, att se beslut som vi tar tillsammans ge positiva resultat både för medarbetare och kunder., Patric Andersson Årets ledare Loomis Sverige Loomis etiska värderingar ligger till grund för båda nomineringarna. Patric Andersson, Årets ledare Styrkor på arbetsplatsen enligt våra medarbetare Gott samarbete Tydliga mål Respektfullt bemötande

10 10 Våra arbetsplatser ska vara trygga och värna en god hälsa Vi prioriterar arbetsmiljön och arbetar systematiskt med att minimera skade- och hälsorisker. Arbetet ger resultat, under 2013 var frisknärvaron fortsättningsvis hög, 96 procent, och skadorna få. Vi har gemensam företagshälsovård över hela landet och varje platskontor har en avancerad hjärtstartare för nödsituationer. Vi erbjuder hälsoundersökningar för alla medarbetare var femte år. Vi stödjer och inspirerar till friskvård. Under året arrangerades till exempel en stegtävling för alla medarbetare. Vi har en ergonomicoach på varje platskontor. Coacherna har under året hjälpt sina kollegor att arbeta ergonomiskt riktigt. Från 2014 kommer coacherna att erbjudas vidareutbildning inom bland annat motivation. Värdeportalen lanserades i december för alla anställda. Här erbjuds friskvård och individuell pensionsrådgivning med mera. Alla skador rapporteras, från mindre incidenter till rånsituationer, via rapporteringssystemet GIA, Guard Informationssystem om Arbetsmiljö. Merparten av arbetsskadorna under året var av övergående karaktär, till exempel klämskador och skador i samband med lyft. Under 2013 registrerade Loomis Sverige 48 incidenter och 188 skador. Peter Lindahl Säkerhetschef Loomis Sverige Det finns stora säkerhetsrisker kopplade till transport och hantering av kontanter. Våra värdetransporter kan utsättas för rån och våra värdedepåer för attacker av olika slag. Riskhantering och förebyggande säkerhetsarbete är därför avgörande när vi utformar och utför våra tjänster. Våra fordon är utrustade med avancerad säkerhetsutrustning och allt värde vi transporterar är skyddat av tekniska säkerhetslösningar. Varje platskontor har kris- och beredskapsplaner. Det finns också fastslagna rutiner och rehabiliteringsprogram för våra medarbetare om de trots allt utsätts för rån eller andra incidenter.

11 11» Loomis Sverige har en mångfaldspolicy och våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering. Alla, oavsett bakgrund, ålder och kön, ska ha samma utvecklingsmöjligheter. «Maria Ryott HR-chef Loomis Sverige AB FRISKNÄRVARO Frisknärvaro % 95,8 95,6 95,2 Varav män % 96,7 96,7 97,0 Varav kvinnor % 94,3 94,1 94,1 Åldersfördelning -29 % 96,8 97,0 96, % 95,2 95,6 95,4 50- % 95,6 94,0 95,3 Akallakontoret bjöds på hälsofrukost och andra vinster efter att ha vunnit Loomis Sveriges första nationella stegtävling. Stegtävlingen var startskottet för flera kommande friskvårdssatsningar, där medarbetarna kan vara med och tävla för hälsan på ett lustfyllt sätt.

12 12 MEDARBETARE Total personalstyrka Antal tillsvidareanställda Män Kvinnor Antal visstidsanställda Män Kvinnor Antal heltidsanställda Män Kvinnor Antal deltidsanställda Män Kvinnor ANTAL MÄN OCH KVINNOR PER TJÄNSTEKATEGORI OCH ÅLDER 2013 Kollektiv Tjänstemän Ledning Styrelse Antal män Antal kvinnor Totalt antal Åldersfördelning, antal < > Totalt antal PERSONALOMSÄTTNING 2013 Personalomsättning 7 % Avslutade anställningar män kvinnor Antal Åldersfördelning < > 50 Antal Nya anställningar män kvinnor Antal Åldersfördelning < > 50 Antal

13 Loomis tar ställning för ungdomar i utanförskap 13 I vår bransch har säkerhetsfrågor högsta prioritet. Hot om våld och rån är tyvärr en realitet. Därför är det viktigt för oss att bidra till minskad kriminalitet i samhället. Vårt fokus är att förebygga, vi vill förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. Vi samverkar med flera aktörer som alla gör fantastiska insatser för att förbättra situationen för utsatta barn och ungdomar. Fryshuset Under 2013 startade vi ett samarbete med Fryshuset. Fryshuset vänder sig till unga, med särskilt fokus på dem som lever i, eller riskerar att hamna i, utanförskap. De har en omfattande ungdomsverksamhet med positiva resultat. Vårt samarbete syftar till att förebygga och minska kriminaliteten i Sverige. Botkyrka kommun Sedan 2011 samarbetar vi med Botkyrka kommun för minskad kriminalitet i närområdet. Vi erbjuder en meningsfull och trygg fritid för ungdomar mellan 12 till 20 år. Samarbetet innebär bland annat att Loomis Sveriges personal deltar i idrottsaktiviteter och bygger relationer med ungdomarna. Nolltolerans Mot Mobbning Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö! Loomis Sverige stödjer organisationen som verkar för att uppmärksamma och motarbeta mobbning, kränkande behandling och trakasserier i skolvärlden. Nolltolerans Mot Mobbning förser svenska skolor med material, kunskaper och tips om hur man förebygger, upptäcker och åtgärdar mobbning. Min Stora Dag Loomis Sverige stödjer stiftelsen Min Stora Dag som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Erfarenheterna är goda och statistiken talar sitt tydliga språk. Bland annat har klottret och skadegörelsen i Botkyrka minskat sedan samarbetet inleddes. Den organiserade spontanidrotten engagerar ett tusental unga Botkyrkabor varje vecka. Majblomman Loomis Sverige stödjer Majblommans Riksförbund för fjärde året i rad genom att hantera kontanter från försäljningen av majblommor i Stockholm, Göteborg, och Malmö. Majblomman stödjer utsatta barn och ungdomar.

14 14 Miljö & klimat Loomis Sveriges värdetransportbilar kör dagligen kontanter till och från butiker, uttagsautomater och banker. Utsläppen av växthusgaser från värdetransporterna är vår största miljöpåverkan. Effektivare värdetransporter Under 2013 ökade Loomis Sveriges antal kunder. Vi utförde fler värdetransporter till våra kunder och den totala körsträckan ökade jämfört med året innan. Detta innebar en ökad total klimatpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med optimering av våra rutter. Det ger kortare körsträcka och minskad klimatpåverkan samtidigt som vi blir mer effektiva. Vi köper in bränslesnåla fordon, utan att kompromissa med medarbetarnas eller kundernas säkerhet. Fordonen uppfyller de strängaste utsläppskraven enligt europeisk utsläppsstandard. Vi uppmanar våra transportörer till miljövänlig körning. Platskontoren De beslut vi tar har direkt eller indirekt effekt på vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att underlätta för miljöriktiga val till exempel när det gäller resor, belysning, utskrifter eller återvinning. Vi samlar också in förbätttringsförslag på ett systematiskt sätt, bland annat genom intranätet. Miljöansvar är en del i det årliga medarbetarsamtalet. Genom samtalen får vi in förbättringsförslag som alla kan bidra till. Loomis Sveriges platskontor har en låg miljöbelastning tack vara uppvärmning med fjärrvärme. Vi strävar efter en hög återvinningsgrad och sorterar det avfall vi orsakar. Loomis Sverige anlitar professionella återvinningsleverantörer för miljöriktig hantering av avfallet. Tjänsteresor Med fler kunder ökade också våra tjänsteresor, såväl med tåg som med flyg. Flyget belastar indirekt vår verksamhets klimatpåverkan och ökade under 2013 med 30 procent. Vi ökade antalet kilometer med tåg med 24 procent. Hållbara inköp Våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet är alltid prioriterat. Vi väljer miljöriktiga alternativ så långt som möjligt. Våra större leverantörer finns framförallt i Europa och redovisar ett systematiskt hållbarhetsarbete. Vi arbetar efter försiktighetsprincipen och fasar ut ämnen som kan vara skadliga. Miljöhänsyn är en del i vår utvärdering för nya leverantörer. Under 2012 påbörjade vi till exempel byte av kvittopapper till en sort som är helt fri från Bisfenol A, ett ämne som kan påverka människor och miljö. Från och med 2013 är bytet till Bisfenol A-fritt kvittopapper genomfört. Det är viktigt att våra uniformer produceras på ett ansvarsfullt sätt och under goda arbetsförhållanden. Därför tillverkas våra uniformer i samverkan med Fair Wear Foundation, ett initiativ för goda arbetsförhållanden i textilindustrin.

15 15» Tack vare vårt systematiska arbete med ruttoptimering kunde vi utföra våra värdetransporter mer effektivt och därmed minimera körsträcka per kund. Vi minskade koldioxidutsläpp per stopp hos kund med 11 procent jämfört med föregående år. «Tommy Nilsson Produktionschef Loomis Sverige KLIMATPÅVERKAN FRÅN VÄRDETRANSPORTER Klimatpåverkan totalt från värdetransporter, ton koldioxid Effektivitet, kg koldioxid per stopp hos kund 2,6 2,9 KLIMATPÅVERKAN FRÅN VÅRA TJÄNSTERESOR Tåg, ton koldioxid Km 2013: Km 2012: Flyg, ton koldioxid

16 16 Om oss Loomis Sverige AB är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder våra kunder att tryggt och effektivt hantera deras kontanter. Vår kundkrets är alla typer av företag och verksamheter med behov av kontanthantering. Vi har uppräkningscentraler etablerade i hela Sverige. Totalt har Loomis Sverige ca medarbetare med placering på 15 orter. Loomis Sveriges huvudkontor är placerat i Stockholm. Övriga orter där vi verkar är: Malmö Växjö Visby Göteborg Borås Jönköping Linköping Örebro Karlstad Stockholm Västerås Falun Härnösand Umeå Luleå Loomis Sverige är organiserat för att lokalt hantera den dagliga verksamheten, där möten med kunder och medarbetare sker. Det gäller oavsett om det är värdetransport- eller uppräkningsenheter. Platskontoren har stort inflytande över verksamheten på den lokala marknaden. Loomis Sverige AB lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler och följer därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Loomis Sveriges styrelse har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på bolagsstyrning. Loomis aktie (LOOM B) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap Norden, sedan Syftet för bolagsstyrning är att skydda aktieägarnas och övriga intressenters intressen. Aktieägare påverkar styrelse och ledning via bolagsstämman. För medarbetarna finns flera kanaler genom vilka de kan påverka, bland andra den årliga medarbetarundersökningen, etablerade arbetskommittéer samt regelbundna arbetsplatsträffar. Loomis Sverige strävar efter en öppen och kontinuerlig dialog mellan medarbetare och ledning, till exempel genom initiativet med Ambassadörer. På koncernnivå erbjuder Loomis värdehanteringstjänster i följande länder: Argentina Danmark Finland Frankrike Norge Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet USA Österrike Styrelseordförande Loomis AB: Alf Göransson Koncernchef: Jarl Dahlfors Vd Loomis Sverige: Patrik Högberg

17 17 Om hållbarhetsredovisningen Loomis ska alltid, transparent och tydligt, kunna redovisa hur våra kunders pengar hanteras. Detta är grunden för våra långsiktiga kundrelationer. Vårt företag verkar efter högt ställda etiska krav och med rigorösa säkerhetsrutiner och internkontroller. Redovisningen omfattar Loomis Sverige ABs hållbarhetsarbete under kalenderåret Vi följer riktlinjerna i den internationella standarden Global Reporting Initiative, GRI. I årets redovisning har vi påbörjat omställningen till GRIs nya generation riktlinjer, G4 Core. Loomis Sveriges prioriterade intressenter är våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen). Processen att bestämma rapportinnehåll utgår från de frågor och indikatorer som bedöms vara mest väsentliga för våra intressenter. Syftet med redovisningen är att visa för våra intressenter hur vi, som en samhällsaktör, värnar deras krav och förväntningar på en trygg och säker kontanthantering, med beaktande av miljöhänsyn. Redovisningen är framtagen i samarbete med TripleB. Kontakt Vid frågor rörande hållbarhetsredovisningen kontakta: Maria Ryott HR chef Adress Loomis Sveriges AB Vallgatan Solna Telefon:

18 18 GRI-tabellen Företagsprofil G4-1 Uttalande från ledningen 3 G4-3 Namn 16 G4-4 Väsentliga produkter, tjänster, varumärken 16 G4-5 Huvudkontorets adress 17 G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 16 G4-7 Ägarstruktur och företagsform 16 G4-8 Marknader 16 G4-9 Organisationens storlek 16, Årsredovisning G4-10 Total personalstyrka 12 G4-11 Andel som omfattas av kollektivavtal 100% G4-12 Leverantörer 14 G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Nej G4-14 Om försiktighetsprincipen 14 G4-15 Initiativ 7 G4-16 Medlemskap Samarbetsavtal* G4-17 Finansiell redovisning Årsredovisning G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll 17 G4-19 Väsentliga aspekter 19 G4-20 Väsentliga aspekter, internt perspektiv 19 G4-21 Väsentliga aspekter externt perspektiv 19 G4-22 Väsentliga förändringar Nej G4-23 Väsentliga förändringar avseende omfattning, avgränsningar Nej G4-24 Intressenter 17 G4-25 Princip för identifiering av intressenter 17 G4-26 Intressentdialog 7,8 G4-27 Nyckelfrågor i intressentdialogen 7,8 G4-28 Redovisningsperiod 17 G4-29 Datum för senaste redovisning 17 G4-30 Redovisningscykel 17 G4-31 Kontaktuppgifter för frågor om rapporten 17 G4-32 Redovisningen följer GRI Core 17 G4-33 Process avseende extern granskning Redovisningen är ej externt granskad G4-34 Bolagsstyrning 16 G4-56 Värderingar och etiska riktlinjerna 3 * Samarbetsavtal inom Mänskliga Rättigheter och arbetsrätt mellan Loomis, Transport och UNI Global

19 19 Väsentliga aspekter och indikatorer Ekonomi EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Årsredovisning People LA1 Personalomsättning 12 LA6 Skador och frisknärvaro 10,11 LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 8 LA10 Program för kompetensutveckling 6,8 LA11 Andel av anställda som får regelbunden uppföljning 8 LA12 Sammansättning av styrelse och ledning 12 HR3 Rapporterade fall av diskriminering Inga rapporterade incidenter Service PR5 Rutiner för kundnöjdhet 7 EN15 Direkt klimatpåverkan, värdetransporter 15 EN17 Indirekt klimatpåverkan, tjänsteresor 15 Integrity SO4 Utbildning i anti-korruptionspolicy 7 SO5 Rapporterade fall av korruption Inga rapporterade incidenter HR2 Utbildning i policy för Mänskliga Rättigheter 7 Samhällsengagemang EC7 Investering i samhällstjänster 13

20 20 Loomis Sverige AB, Vallgatan 11, plan 4, Box 902, Solna Växel: ,

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden Hållbarhetsredovisning 2014 Loomis Norden 1 2 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi sätter säkerheten främst. Service 6 Kunden är alltid i centrum. People 8 Engagemang för vårt

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab

hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab hållbarhetsredovisning för cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab 1 I n n e h å l l 2011, ett händelserikt år 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Antal aktiva kunder: De nordiska spararna vill ha kontroll över sina egna pengar under 2012 ökade antalet aktiva kunder hos Nordnet med 7 procent.

Antal aktiva kunder: De nordiska spararna vill ha kontroll över sina egna pengar under 2012 ökade antalet aktiva kunder hos Nordnet med 7 procent. översikt nyckeltal ansvar 2012 Totalt sparkapital: Sparkapital - det samlade värdet av kundernas tillgångar. Sparkapital i etiska fonder: Sparkapital i etiska fonder har ökat kraftigt och nådde nya rekordnivåer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Hållbarhetssrapport 2012/13

Hållbarhetssrapport 2012/13 Hållbarhetssrapport 2012/13 Utdrag ur årsredovisning 2012/13 Hållbar utveckling Clas Ohlson är ett renodlat detaljhandelsföretag med 174 butiker och e-handel i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

VD har ordet. Innehåll

VD har ordet. Innehåll Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll VD har ordet 3 Strategi 5 En hållbar ekonomi 8 Motiverade och kompetenta medarbetare 11 Klimatsmart bank 13 Samhällsengagemang 14 Ansvar, styrning och redovisning 15

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Hållbarhetsredovisning SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Juni 2014 Barns rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling Att prata om hållbarhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014. En hållbar resa

Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014. En hållbar resa Hållbarhetsredovisning Taxi Stockholm 2014 En hållbar resa Kort om oss Taxi Stockholms 850 åkare är alla medlemmar i Taxi Trafikförening u.p.a, en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen är knutna

Läs mer

SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010

SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning: Sid VD har ordet 2 Verksamhet och organisation och bolagsstyrning... 3 4 En lyhörd partner via systematisk dialog med olika

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2 Årsredovisning 2009 Innehåll Koncernöversikt Flik Året som gått 1 Vd-ord 2 Vision, mål och strategier 4 Marknad 6 Verksamhet 8 Europa 10 USA 12 Riskhantering 14 Ansvarstagande 16 Bolagsstyrning Styrelse

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi.

Läs mer