Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20"

Transkript

1 (14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle Aronsson (KD), tjänstgörande ersättare Johan Månsson (S), tjänstgörande ersättare för Staffan Salomonsson (M) Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Se närvarolista Venche Larsson (M) Centrum för mottagning och utredning den 13 augusti 2012 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer allmänna Bo Jönsson Ordförande Maria Danielsson (C) Venche Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Bo Jönsson

2 (14) Närvarolista Beslutande Se förstasida Övriga deltagare Jonas Håkansson och Anne Saarnak, Matakoncept AB 409 Göran Fredriksson, Myndighetschef Bengt Jartsell, Konsult 411 Bo Jönsson, Sekreterare Anna Lennartsson, Sekreterare Ingrid Larsson, Tillförordnad socialchef

3 (14) 406 Val av justerande och tid för justering Att jämte ordförande Maria Danielsson (C) justera protokollet utses Venche Larsson (M). Justeringen äger rum på Centrum för mottagning och utredning måndagen den 13 augusti, klockan

4 (14) 407 Initiering av nya ärenden Inga nya ärenden initierades.

5 (14) 408 Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv Punkterna PWC:s analys avseende upphandlingen av Vallgårdens särskilda boenden samt Budgetuppföljning juni-juli 2012 utgår från föredragningslistan. För övrigt godkänds föreliggande föredragningslista. Ärendebeskrivning - Föredragningslista för sammanträdet föreligger. - Ingen anmälan om jäv framförs. Föredragningslista 406 sid 3 Val av justerande och tid för justering 407 sid 4 Initiering av nya ärenden 408 sid 5 Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv 409 sid 6 Återkoppling av resultatet av NMI och NKI sid 7 Förslag till besparingar/åtgärder/konsekvenser för att få budget i balans 411 sid 8-9 Angående avtal mellan Långaröds hemservice AB, Önneköps fastighets AB och socialnämnden i Hörby 412 sid Socialchefen informerar 413 sid 12 Skrivelse från Kommunal om socialnämndens beslut vad gäller arbetskläder 414 sid 13 Delrapport angående utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 415 sid 14 Åtgärdsplan återrapporterade ärenden från patientnämnden

6 (14) 409 Dnr SN 2012/143 Återkoppling av resultatet av Nöjd medarbetarindex (NMI) och Nöjd kundindex (NKI) 2012 Arbetsutskottet föreslår nämnden att med anledning av dagens återkoppling uppdra följande till förvaltningen - Att redovisa förslag på åtgärder i frågor där NMI indikerar åtgärd som bör förbättras. - Att vidare utreda varför boende vid vissa särskilda boenden upplever att de känner sig ensam. - Att förslag på åtgärder presenteras inför socialnämnden under hösten 2012 Ärendebeskrivning Hösten 2010 gjordes en enkätundersökning bland personalen inom socialförvaltningen kallad Nöjd MedarbetarIndex (NMI). Samtidigt gjordes också en enkätundersökning hos medborgare som anlitar socialförvaltningens utbud av tjänster kallad Nöjd kundindex (NKI). För att följa upp resultatet från 2010 inom vård och omsorg, har en ny NMI och NKI genomförts under våren Beslutsunderlag Rapporter: Nöjdmedarbetarindex (NMI) och Nöjd kundindex (NKI) 2012

7 (14) 410 Dnr SN 2012/097 Förslag till besparingar/åtgärder/konsekvenser för att få budget i balans Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen: - Att till Socialnämndens sammanträde , i detalj, presentera en ekonomisk redogörelse med besparingar som gjorts under 2012 samt förslag på besparingar, med en tidsangivelse, som är möjliga att genomföra under Att förvaltningens ekonomiska redogörelse, vid behov, revideras i samband med Socialförvaltningens arbetsutskott sammanträde Ärendebeskrivning Budgetberedningen beslöt att ge socialnämnden i uppdrag att omgående ta fram ytterligare besparingsåtgärder motsvarande 10 mkr för att få ett nollresultat På uppdrag av socialnämnden beslutade socialnämndens arbetsutskott föreslå att kommunfullmäktige beviljar 18.5 miljoner i tilläggsram för Kommunfullmäktige konstaterar i sitt beslut att det saknas möjlighet att tillföra socialnämnden ytterligare 18.5 miljoner kronor. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde fick socialnämnden i uppdrag att ta fram en specificerad åtgärdslista och konsekvensbeskrivning så att kostnadsnivån inte överstiger anvisat anslag på miljoner kronor för Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , 110

8 (14) 411 Dnr SN 2012/119 Angående avtal mellan Långaröds hemservice AB, Önneköps fastighets AB och socialnämnden i Hörby Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen - Att till Socialförvaltningens arbetsutskott presentera ett ekonomiskt underlag - Att vid behov konsultera juridisk expertis - Att hålla en kontinuerlig dialog med Långaröds Hemservice AB Ärendebeskrivning Långaröds Hemservice AB bedriver idag hemtjänst och hemsjukvård inom före detta Långaröds församling. Driften inkluderar Önnebo vilket är ett särskilt boende med nio lägenheter. Långaröds Hemservice AB åtar sig att utföra de insatser ifråga om service, omvårdnad och vård som följer av biståndsbeslut samt den kommunala hälsooch sjukvården inom området. Två avtal reglerar verksamheterna 1. Hyresavtal som upprättats mellan Önneköps fastighets AB och socialnämnden i Hörby kommun. Nu gällande hyresavtal gäller från tom med 9 månaders ömsesidig uppsägning. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 3 år. Då gällande hyresavtal ej blivit uppsagt så har kontraktet förlängts med 3 år tom Avtal angående drift av service, omvårdnad och vård till äldre och handikappade personer inom före detta Långaröds församling Hörby. Detta avtal löper ut Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Socialnämnden har vid sitt sammanträde gett förvaltningen i uppdrag att inhämta information och utreda hur ett fortsatt serviceboende i Önneköp kan bedrivas.

9 (14) 411 forts, Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse daterad Avtal avseende drift av service, omvårdnad och vård till äldre- och handikappade personer inom före detta Långaröds församling, Hörby kommun - Hyreskontrakt med Önneköps Fastighets AB - Skrivelse från Långaröds Hemservice AB daterat

10 (14) 412 Socialchefen informerar Informationen godkänds. Röda Korset Inbjudan till Röda korsets lunchmöte Överenskommelse att en tjänsteman och en politiker från arbetsutskottet medverkar. Separat kallelse skickas till samtliga ledamöter i arbetsutskottet. Platssituationen på våra boenden Solbacken Beläggning: 10 Rehab: 5 Under utredning: 1 Väntan annat boende somatik: (erbjuden Vallgården) 1 Väntan annat boende demens: 2 (1 väntar på boende i Lunds kommun) (1 ska flytta till Källhaga demens avd) Palliativ vård: Avlastning: 1 Särskilda boenden med demensdiagnos: Väntar på att verkställas till demensboende (kö): 0 (används som utrednings/avlastningsplatser). 2 Särskilda boenden Väntar på att verkställas till somatiskt boende (kö): 0 Tomma platser (Bokegården): 2 Köpta platser: 8 Byggmästaregatans lägenheter: 0 Kvarngatan lägenheter: 0 Inga lediga platser på Önnebo eller Vallgården Arbetsmarknadsprojektet 47 deltagare är anmälda till ReSa projektet. Uppstartsmöte kommer att hållas inom kort.

11 (14) 412, forts. Sommaren 2012 Överlag har sommaren med semestervikarier fungerat bra.

12 (14) 413 Dnr SN 2012/136 Skrivelse från Kommunal om socialnämndens beslut vad gäller arbetskläder har beaktat Kommunals skrivelse och föreslår Socialnämnden att avsluta ärendet utan vidare åtgärd och lägga det till handlingarna. Ärendebeskrivning Våren 2012 lämnades en motion till Kommunstyrelsen avseende behovet av arbets- och skyddskläder till anställda inom kommunen. Socialnämnden yttrade följande till Kommunstyrelsen: - Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att införskaffa arbetskläder till beskrivna arbetsgrupper. - Riktlinjer för arbetskläder utvärderas i december Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande med bilagd genomförandeplan och översänder till kommunstyrelsen. Kommunal har inkommit med en skrivelse med önskan om att socialnämnden omprövar sitt beslut så till vida att samtlig personal inom socialförvaltningen ska har rätt till arbetskläder. Beslutsunderlag - Skrivelse från Kommunal daterad Tjänsteskrivelse

13 (14) 414 Dnr SN 2012/144 Delrapport angående utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för kompletterande av uppgifter i delrapporten. - Ärendet föredras efter komplettering på kommande socialnämndssammanträde. Ärendebeskrivning Hörby Kommun har sedan 2008 arbetat med projekt för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Projektet finansieras via Länsstyrelsen och arbetet har genomförts enligt en framtagen handlingsplan Delrapporten som nu redovisas avser perioden Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse daterad Delrapport från verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

14 (14) 415 Dnr SN 2012/056 Åtgärdsplan avseende återrapporterade ärenden från patientnämnden Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att Åtgärdsplan återrapporterade ärenden från Patientnämnden läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan till september 2012 på hur man arbetar med de ärenden som patientnämnden återrapporterat. Vid inträffad händelse skrivs en avvikelserapport. Vårdtagare och närstående informeras om det inträffade och skriftlig information lämnas angående patientnämnden och möjligheten att vända sig dit. MAS kontaktas. Enhetsledaren kontaktas av ansvarig legitimerad personal och gör en noggrann kartläggning av händelseförloppet tillsammans med inblandad personal. Rutiner och riktlinjer ses över och åtgärder vidtas för att undvika att händelsen upprepas och för att ytterligare öka patientsäkerheten. Efter att hela utredningen är färdigställd erbjuds vårdtagare och närstående ett samtal med enhetsledare, MAS och eventuellt med inblandad personal då man redovisar resultat och åtgärder. Resultatet från detta samtal dokumenteras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Maria Eklund (S) Carl

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-12 Sid 1(23 ) Instans Socialutskottet Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande, 9 meddelar delikatessjäv Carina Lund (M), vice ordfåran de, frånvarande

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby 2012-06-20 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-12-19 Kommunhuset klockan 13.30-14.30, 16.00-17.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer