Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lidköping en välkomnande och hållbar kommun"

Transkript

1 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun kommunfullmäktiges styrkort -

2 2

3 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att på bästa sätt kunna fullfölja detta uppdrag och sätta kunden i centrum, krävs ett enhetligt synsätt och en gemensam arbetsmodell. Kommunfullmäktige har därför beslutat att Lidköpings kommun ska arbeta enligt modellen dialogbaserad styrning och samtliga nämnder och bolag ska arbeta med styrkort. Styrkortet är ett verktyg som underlättar för kommunens politiker att styra och följa upp vad som händer i de olika verksamheterna. Det är även en vägledning för alla på de olika arbetsplatserna. Utgångspunkten i styrkortet är visionen, som är vår målbild och drivkraft. I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå. För att närma oss visionen har kommunens politiker valt fyra strategier som är prioriterade att arbeta med. Det finns också framgångsfaktorer som anger vad som krävs för att lyckas och indikatorer som visar om vi är på rätt väg. Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Genom att använda dialogen som metod ökar delaktigheten och motivationen vilket bidrar till utveckling av både människor och processer. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet. Vision: Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun 3

4 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping och har därför beslutat att perspektivet hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktiga planering. Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innefattar ett globalt perspektiv och förutsätter, förutom mänsklig välfärd och utveckling, en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för resursanvändning och miljöbelastning för att bygga ett hållbart samhälle. Social hållbarhet utgör målet med hållbarhetsarbetet med delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet i alla dimensioner. 4

5 Styrkortet Begrepp och förkortningar i styrkortet Vision Målbild och drivkraft i all verksamhet Strategier Beskriver hur vi närmar oss visionen Framgångsfaktorer Beskriver vad som krävs för att lyckas Visar om vi är på rätt väg Ingågsvärde för varje indikator finns ett ingångsvärde (i.v) vilket för de flesta indikatorer är från 2010 om ej annat anges. t för indikatorerna 1, 2, 3, 5, 12, 16, 19, 38, 41 och 42 är från medborgarundersökningens resultat Im = anger att ingen mätning görs detta år. 5

6 Styrkortets innehåll Fokusområde: Kund/brukare Strategi: Kunden/brukaren i fokus Verksamheterna ska ha kunden/brukaren i fokus. Vi ska en hög tillgänglighet för våra kunder/ brukare och ge dem ett gott bemötande. Vi ska även arbeta för ökad delaktighet och nöjdhet. Framgångsfaktor Kostnadseffektiva tjänster med god kvalitet Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Våra kunder ska så långt det är möjligt få sina behov och egna val tillgodosedda samt känna sig delaktiga och nöjda med den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller. Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i kommunen. Det ska vara lätt för kunderna/brukarna att komma i kontakt med kommunen. Fler kanaler och forum för dialog ska utvecklas med hjälp av ny teknik och genom information om kontaktvägar. Vi ska förbättra vår tillgänglighet via telefon och e-post. Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande. Vi ska arbeta för öppenhet och insyn i våra verksamheter och uppmuntra till delaktighet och inflytande i den demokratiska processen. Genom fler mötesplatser och möjlighet till dialog och ett öppet klimat gentemot media vill vi ge kunskap och skapa engagemang kring kommunens ärenden och verksamhet. 6

7 Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande Oavsett vem man som kommuninvånare har kontakt med i kommunen ska vi kunna garantera ett gott och trevligt bemötande. Ingen ska behöva slussas runt mellan olika personer utan vi ska snabbt och effektivt hantera varje ärende. Vi ska vara öppna för synpunkter och klagomål och på ett strukturerat sätt hantera dessa. Kundnöjdhet Idag genomför flera förvaltningar kundundersökningar för att bilda sig en uppfattning om hur tjänsterna som levereras upplevs. Målet är att alla förvaltningar och verksamheter regelbundet ska följa upp sina kunders/brukares synpunkter för att kunna utveckla verksamheten. Genom regelbundna kundundersökningar kan vi förbättra vårt bemötande och tjänsteutbud ytterligare och öka vår tillgänglighet och service till våra kommuninvånare. Kostnadseffektiva tjänster med god kvalitet 1. Tillgänglighet: Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i Lidköpings kommun 2. Delaktighet: Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande (Index 0-100) 3. Bemötande: Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal 4.a Kundnöjdhet: Alla förvaltningar genomför kundundersökningar enlig framtagen kommungemensam rutin 44% 48% im 50 % 52% im % 60% im 63% 65% 100% 100% 100% 100% 4. b Kundnöjdhet: Andel mätningar med förbättrat resultat öka öka öka 7

8 Fokusområde: Utveckling Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Vår utveckling av lokalsamhället bygger på omvärldskunskap, lokala förutsättningar, deltagande och resurshushållning. Utvecklingsperspektivet omfattar såväl det geografiska Lidköping som kommunen som organisation. Framgångsfaktorer Varierat boende i attraktiva miljöer För att kunna locka människor att vilja bo kvar i samt flytta till Lidköping är det viktigt att kunna erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Varierat boende avser variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i relation till arbete, samhällsservice, kollektivtrafik och rekreationsmöjligheter. God miljö Att arbeta för en god miljö innebär att inse att det bara finns ett jordklot, samt att alla människor har ett gemensamt ansvar att förvalta och fördela klotets resurser. Lidköpings kommun har en lång tradition av ett brett förankrat miljöarbete som vi nu bygger vidare på, inte minst genom att ta fram en ny handlingsplan för energi och klimat. Möjlighet till en hållbar livsstil Lidköpings kommun beslutade 2008 att hållbar utveckling ska vara ledstjärna för kommunens utveckling. För att lyckas med detta krävs bland annat att kommunen går före och ger medborgarna möjligheter att välja en hållbar livsstil. Vardagsbeslut som innebär närhet till arbete, service och fritid, ökad resurssnålhet och delaktighet i den lokala demokratin ska underlättas av kommunens arbete. Lidköpings kommun ska verka enligt barnkonventionen för att barn och unga ska ges möjlighet att vara delaktiga i frågor som berör dem. Säkerhet och trygghet Att människor upplever att det är säkert och tryggt att leva i Lidköpings kommun är en förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Lidköpings kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och beredskap. Vi strävar efter att bygga upp en bra säkerhet i och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna. Ett varierat och hållbart näringsliv Lidköpings kommun verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det lokala näringslivets utveckling och expansion, stimulera tillväxten och underlätta för nyetableringar och företagande. Ett varierat och hållbart näringsliv minskar samhällets sårbarhet för omvärldsförändringar. 8

9 God folkhälsa Goda livsvillkor är grunden för att folkhälsan ska bli bättre och handlar om miljön i hemmet, i förskolan och i skolan, en utbildningsnivå som ger möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och tillgång till ett bra boende. I goda livsvillkor ingår också möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället och att ha tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor. Utmaningen för Lidköping är ett högt ohälsotal och hög arbetslöshet bland unga vuxna, övervikt och fetma, tobaks- och alkoholbruk samt fallskador. Folkhälsoarbetet i Lidköping är riktat till hela befolkningen men har särskilt fokus på barn och ungdomar. Attraktivt utbildningsutbud Utbildning utgör ett viktigt konkurrensmedel i dagens samhälle, både för att behålla och att locka till sig invånare. Regioner med välutbildad befolkning är attraktiva, drar till sig investeringar och utvecklas snabbare. Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning med hög kvalitet liksom stimulerande lärmiljöer är viktiga där kunskaper utvecklas utan geografiska, sociala eller kulturella begränsningar. Attraktivt fritidsutbud Genom ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, skapas goda förutsättningar både för deltagande och eget utövande. Dialog och samarbete med föreningslivet är nyckelord, liksom att vid bidragsfördelning ta hänsyn till mångfalden av föreningsliv, en levande landsbygd, förebyggande arbete avseende drogfrihet, jämställdhet, diskriminering, integration och miljö och öppenhet för alla. och samverkan med andra länder skapar ökad förståelse och förutsättningar för samförstånd och bidrar därmed till fred och säkerhet. Kommunens vänortskontakter är en viktig resurs i internationaliseringsarbetet och används idag för att knyta närmare kontakter mellan skolor, föreningar och enskilda. Genom internationell samverkan blir vi en känd och erkänd samarbetspartner, vilket bidrar till kommunens utveckling och tillväxt, tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och erfarenhet samt främjar tolerans och förståelse mellan människor. Nöjda medborgare Bland de viktigaste värdemätarna på hur väl kommunens verksamheter motsvarar förväntningarna är i vilken utsträckning medborgarna är nöjda. Internationalisering Internationalisering öppnar vägar till gränsöverskridande samarbete och utveckling och ger tillträde till en global arbetsmarknad. Möten 9

10 Varierat boende i attraktiva miljöer 5. Andel som i medborgarundersökningen svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder* 6. Andel lägenheter direkt tillgängliga för inflyttning i kommunens fastigheter 7. Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten 22% 25% im 28% 35% 0,3% 1% 2% 2% 2% * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg God miljö 8. Andel miljöbilar av totala antalet personbilar och lätta lastbilar som kommunen äger eller leasar 9. Totalt utsläpp av koldioxid från kommunens verksamhet. (i.v 2009) 10. Sammanvägd indikator total elanvändning inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder.* (i.v 2009) 11. Energianvändning för uppvärmning. (kwh/m2) inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder. (i.v 2009) 12. Index (0-100) för hur nöjda kommuninvånarna är med kommunens miljöarbete. (i.v 2011) 13. Andelen ekologiska livsmedel av totala mängden livsmedel (mätt i kronor) handlat av grossist. 51% 65% 75% 85% 90% 8843 ton minska 5% 117 minska 2% minska 10% minska 15% minska 25% minska minska minska minska minska 5% minska 8% minska 10% % 28% 30% 32% 34% 14. Kommunens skogsinnehav (ha) * Sammanvägd indikator som består av total elanvändning i fritidsanläggningar, gautbelysning, fastigheter, VA samt AB bostäder (lokaler) Möjlighet till en hållbar livsstil 15. Antal kilometer gång- och cykelväg i Lidköpings kommun 16. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens system för avfallssortering* 94,2 öka öka öka öka 49% 55% im 60% 65% 17. Antal resande med kollektivtrafik, tätort öka öka öka öka 18. Antalet resande med Kinnekulletåget öka öka öka öka * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg 10

11 Säkerhet och trygghet 19. Andelen medborgare som känner sig trygga 32% 40% im 50% 58% 20. Antal skador per invånare (Invånare som sökt läkare eller tandläkare pga skada) 93 minska minska minska minska 21. Antal höftfrakturer per invånare över 65 år 87 minska minska minska minska 22. Antal anmälda brottsbalksbrott per 1000 invånare 73,9 minska minska minska minska 23. Kostnader för skador och tillbud på kommunens egendom, tkr minska minska minska minska Ett varierat och hållbart näringsliv 24. Tillväxt i total lönesumma. (i.v 2009) 0% öka öka öka öka 25. Antalet företag/1000 invånare i åldern år. (i.v 2009) 159 öka öka öka öka 26. Antal miljöcertifierade företag. 30 öka öka öka öka God folkhälsa 27. Ohälsotal, värdet för åldersgruppen år 15,4 minska minska minska minska 28. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig druckit alkohol 63% öka öka öka öka 29. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig röker 65% öka öka öka öka 30. Andel som går från introduktionsprogram för flyktingar till självförsörjning 31. Andel barn i förskoleklass, årskurs 4 och 7 som ej är överviktiga 32. Andel barn, 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 52% 85% 85% 85% 85% 81,3% öka öka öka öka 6% minska minska minska minska 33. Arbetslöshet, öppen och i program 6,6% minska minska minska minska 34. Ungdomsarbetslöshet, öppen och i program 13,8% minska minska minska minska 11

12 Attraktivt utbildningsutbud 35. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning 32% öka öka öka öka 36. Andelen behöriga till gymnasieskolan 89,5% öka öka öka öka 37. Andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 4 år 86,6% öka öka öka öka Attraktivt fritidsutbud 38. Medborgare som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter * 39. Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen 7,9 8,0 im 8,0 8,0 * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg Internationalisering 40. Externt ekonomiskt stöd för internationella arbeten (tkr) Nöjda medborgare 41. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter 42. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på im im Valdeltagande kommunfullmäktige 84,9% öka 44. Befolkningsutveckling i balans, andel invånare i åldrarna år 23,9% öka öka öka öka 12

13 Fokusområde: Medarbetare Strategi: En attraktiv arbetsplats En förutsättning för att i framtiden rekrytera ny personal samt behålla och utveckla befintlig är att våra arbetsplatser i kommunen är attraktiva. Viktigt är möjligheter till inflytande, goda arbetsmiljöer, anställningsvillkor, trygghet och utveckling i arbetet. Kommunen kommer de kommande åren ha stora pensionsavgångar där vi konkurrerar med andra arbetsgivare och möter en ny generation på arbetsmarknaden med delvis andra krav och förväntningar. Framgångsfaktor Gott ledar- och medarbetarskap Ett gott ledar- och medarbetarskap är en förutsättning för att skapa attraktiva arbetsplatser. Våra ledare är goda representanter för kommunen. De har en hög kompetens inom sitt verksamhetsområde och tar ansvar för sitt uppdrag. Tillsammans med sina medarbetare arbetar de för att nå uppställda mål. Arbetet präglas av ansvarstagande, påverkan, lojalitet, tillit och förtroende. Nöjd medarbetarindex Mäter arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Omfattar helheten innefattande bland annat; delaktighet, ledarskap, kompetens, jämställdhet och trygghet. Anställningsvillkor, heltid Anger andel tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön som är heltidsanställda. Sjukfrånvaro Mäter frånvaro på grund av sjukdom i förhållande till tillgänglig tid. Gott ledar- och medarbetarskap Andelen utrikes födda Andel utrikes födda (tillsvidareanställda). 45. Nöjd medarbetarindex 3,91 3,92 im 3,93 im 46. Anställningsvillkor, heltid 59% 63% 65% 66% 67% 47. Sjukfrånvaro 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 48. Andelen utrikes födda (Tillsvidare) 4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% 13

14 Fokusområde: Ekonomi Strategi: Hållbar resursanvändning Ekonomi betyder hushållning. Ekonomisk hållbarhet innebär att medborgare långsiktigt kan försörja sig och att kommunens resurser räcker till för att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Utmaningen i den ekonomiska dimensionen är att med ekonomins hjälp styra verksamheten mot ökad resurshushållning. För Lidköpings kommun innebär detta att säkerställa att resurserna inte överutnyttjas i vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt hänseende. Framgångsfaktor God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunen kan tillfredsställa medborgarnas och brukarnas/kundernas behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få samma service. Detta ställer krav på att kommunen har en långsiktig ekonomisk balans, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Överskottet bidrar till att finansiera investeringar och utgöra buffert för oförutsedda kostnader eller händelser. För att kommunen ska upprätthålla den ekonomiska ställningen krävs att kommunens långfristiga upplåning inte ökar och att kommunens kapital inte minskar. Vidare är det viktigt att kommunens investeringsnivå inte överstiger vad man kan finansiera själv. Ett sätt att styra inköpen av varor och material är att göra upphandlingar utifrån hållbarhetsperspektivet. De områden som upphandlas bör därför öka samt att i de fall där avtal finns bör dessa följas i större utsträckning. Överskott i förhållande till skatter och bidrag Överskottet i procent av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning beräknas i rulllande treårsperioder, det vill säga tre år framåt och tre år bakåt. Målet är att kommunen över tid ska uppnå ett överskott motsvarande 1 procent av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. För motsvarar detta 18 mnkr. Självfinansieringsgrad investeringar Kommunen kan - utan att behöva sälja kapital eller låna pengar finansiera ett belopp som motsvarar kommunens totala avskrivningar, vissa avsättningar avseende pensioner samt årets resultat. Målet är att kommunens investeringsvolym ska rymmas inom denna nivå. 14

15 Långfristig upplåning Upplåning innebär räntekostnader. Om kommunens investeringar finansieras med egna medel bör den långfristiga upplåningen inte öka. Målsättningen är att den långfristiga upplåningen inte ska öka. Värdesäkring av Gullspångskapitalet Kommunfullmäktige beslöt i samband med försäljningen av aktierna i Gullspångs Kraft AB att värdet på detta kapital ska förvaltas så att det reala värdet är oförändrat till kommande generationer. Detta innebär att kapitalet vid varje bokslutstillfälle uppgår till indexerat belopp. För 2011 uppgår detta till 86 procent. Målsättningen är att kapitalet vid årets slut ska motsvara 100 procent av indexerat belopp vilket 2011 uppgick till mnkr. Avtalstrohet Ambitionen för kommunen är att öka mängden inköp som görs på befintliga upphandlade avtal samt att åstadkomma fler avtal på de varor och tjänster som kommunen köper. Budget och bokslutsresultat i balans Den beslutade budgeten är den yttersta ramen för verksamheten. Budgeten balanseras och anpassas så att verksamhetens målsättningar och önskad kvalitet på tjänsterna uppnås. Under årets slut sker avstämning av verksamhetens uppnådda resultat och ekonomiska utfall. En budget i balans är ett verktyg för att uppnå god ekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv. Intern kontroll genomförd med betryggande resultat Den interna kontrollen är en stödjande process, med syfte att identifiera förbättringsåtgärder i verksamheten samt att kontrollera att kommunen följer fattade beslut, regelverk och riktlinjer som finns för de olika verksamhetsområdena. God ekonomisk hushållning 49. Överskott i % av skatter och bidrag över rullande treårsperiod. (i.v = utfall dec 2010) 50. Självfinansieringsgrad investeringar, 100 % rullande treårsperioder. (i.v = utfall dec 2010) 6,2% 1% 1% 1% 1% 159% 100% 100% 100% 100% 51. Långfristig upplåning (i.v = utfall dec 2010) 131,5 Ej öka Ej öka Ej öka Ej öka 52. Värdesäkring av Gullspångskapitalet (i.v = utfall dec 2010) 86% 100% 100% 100% 100% 53. Andel köp gentemot befintliga upphandlade avtal öka öka öka öka 54. Avtalstrohet: Andel köp via avtal av total inköpsvolym 55,6% öka öka öka öka 55. Budget och bokslutsresultat i balans Ska uppfyllas Ska uppfyllas Ska uppfyllas Ska uppfyllas 56. Intern kontroll genomförd med betryggande resultat Ska genomföras Ska genomföras Ska genomföras Ska genomföras 15

16 För mer information om dialogbaserad styrning kan du vända dig till Kommunledningskontoret Telefon: LIDKÖPING vid Vänern Besök: Skaragatan 8 16 Internet:

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå.

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå. Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2017 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att på bästa sätt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering 11 mars 2015 Filippa Myrbäck, Sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL Kongressuppdrag: SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Välkomna till utbildningsdag: Ledning och styrning i Kristianstads kommun

Välkomna till utbildningsdag: Ledning och styrning i Kristianstads kommun Välkomna till utbildningsdag: Ledning och styrning i Kristianstads kommun Ledning och styrning i Kristianstads kommun Dagens program: 8.30-9.30 Strategi, ledning, styrning 9.30-10.00 Förmiddagskaffe 10.00-12.00

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer