Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lidköping en välkomnande och hållbar kommun"

Transkript

1 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun kommunfullmäktiges styrkort -

2 2

3 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att på bästa sätt kunna fullfölja detta uppdrag och sätta kunden i centrum, krävs ett enhetligt synsätt och en gemensam arbetsmodell. Kommunfullmäktige har därför beslutat att Lidköpings kommun ska arbeta enligt modellen dialogbaserad styrning och samtliga nämnder och bolag ska arbeta med styrkort. Styrkortet är ett verktyg som underlättar för kommunens politiker att styra och följa upp vad som händer i de olika verksamheterna. Det är även en vägledning för alla på de olika arbetsplatserna. Utgångspunkten i styrkortet är visionen, som är vår målbild och drivkraft. I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå. För att närma oss visionen har kommunens politiker valt fyra strategier som är prioriterade att arbeta med. Det finns också framgångsfaktorer som anger vad som krävs för att lyckas och indikatorer som visar om vi är på rätt väg. Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Genom att använda dialogen som metod ökar delaktigheten och motivationen vilket bidrar till utveckling av både människor och processer. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet. Vision: Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun 3

4 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping och har därför beslutat att perspektivet hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktiga planering. Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innefattar ett globalt perspektiv och förutsätter, förutom mänsklig välfärd och utveckling, en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för resursanvändning och miljöbelastning för att bygga ett hållbart samhälle. Social hållbarhet utgör målet med hållbarhetsarbetet med delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet i alla dimensioner. 4

5 Styrkortet Begrepp och förkortningar i styrkortet Vision Målbild och drivkraft i all verksamhet Strategier Beskriver hur vi närmar oss visionen Framgångsfaktorer Beskriver vad som krävs för att lyckas Visar om vi är på rätt väg Ingågsvärde för varje indikator finns ett ingångsvärde (i.v) vilket för de flesta indikatorer är från 2010 om ej annat anges. t för indikatorerna 1, 2, 3, 5, 12, 16, 19, 38, 41 och 42 är från medborgarundersökningens resultat Im = anger att ingen mätning görs detta år. 5

6 Styrkortets innehåll Fokusområde: Kund/brukare Strategi: Kunden/brukaren i fokus Verksamheterna ska ha kunden/brukaren i fokus. Vi ska en hög tillgänglighet för våra kunder/ brukare och ge dem ett gott bemötande. Vi ska även arbeta för ökad delaktighet och nöjdhet. Framgångsfaktor Kostnadseffektiva tjänster med god kvalitet Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Våra kunder ska så långt det är möjligt få sina behov och egna val tillgodosedda samt känna sig delaktiga och nöjda med den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller. Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i kommunen. Det ska vara lätt för kunderna/brukarna att komma i kontakt med kommunen. Fler kanaler och forum för dialog ska utvecklas med hjälp av ny teknik och genom information om kontaktvägar. Vi ska förbättra vår tillgänglighet via telefon och e-post. Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande. Vi ska arbeta för öppenhet och insyn i våra verksamheter och uppmuntra till delaktighet och inflytande i den demokratiska processen. Genom fler mötesplatser och möjlighet till dialog och ett öppet klimat gentemot media vill vi ge kunskap och skapa engagemang kring kommunens ärenden och verksamhet. 6

7 Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande Oavsett vem man som kommuninvånare har kontakt med i kommunen ska vi kunna garantera ett gott och trevligt bemötande. Ingen ska behöva slussas runt mellan olika personer utan vi ska snabbt och effektivt hantera varje ärende. Vi ska vara öppna för synpunkter och klagomål och på ett strukturerat sätt hantera dessa. Kundnöjdhet Idag genomför flera förvaltningar kundundersökningar för att bilda sig en uppfattning om hur tjänsterna som levereras upplevs. Målet är att alla förvaltningar och verksamheter regelbundet ska följa upp sina kunders/brukares synpunkter för att kunna utveckla verksamheten. Genom regelbundna kundundersökningar kan vi förbättra vårt bemötande och tjänsteutbud ytterligare och öka vår tillgänglighet och service till våra kommuninvånare. Kostnadseffektiva tjänster med god kvalitet 1. Tillgänglighet: Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i Lidköpings kommun 2. Delaktighet: Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande (Index 0-100) 3. Bemötande: Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal 4.a Kundnöjdhet: Alla förvaltningar genomför kundundersökningar enlig framtagen kommungemensam rutin 44% 48% im 50 % 52% im % 60% im 63% 65% 100% 100% 100% 100% 4. b Kundnöjdhet: Andel mätningar med förbättrat resultat öka öka öka 7

8 Fokusområde: Utveckling Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Vår utveckling av lokalsamhället bygger på omvärldskunskap, lokala förutsättningar, deltagande och resurshushållning. Utvecklingsperspektivet omfattar såväl det geografiska Lidköping som kommunen som organisation. Framgångsfaktorer Varierat boende i attraktiva miljöer För att kunna locka människor att vilja bo kvar i samt flytta till Lidköping är det viktigt att kunna erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Varierat boende avser variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i relation till arbete, samhällsservice, kollektivtrafik och rekreationsmöjligheter. God miljö Att arbeta för en god miljö innebär att inse att det bara finns ett jordklot, samt att alla människor har ett gemensamt ansvar att förvalta och fördela klotets resurser. Lidköpings kommun har en lång tradition av ett brett förankrat miljöarbete som vi nu bygger vidare på, inte minst genom att ta fram en ny handlingsplan för energi och klimat. Möjlighet till en hållbar livsstil Lidköpings kommun beslutade 2008 att hållbar utveckling ska vara ledstjärna för kommunens utveckling. För att lyckas med detta krävs bland annat att kommunen går före och ger medborgarna möjligheter att välja en hållbar livsstil. Vardagsbeslut som innebär närhet till arbete, service och fritid, ökad resurssnålhet och delaktighet i den lokala demokratin ska underlättas av kommunens arbete. Lidköpings kommun ska verka enligt barnkonventionen för att barn och unga ska ges möjlighet att vara delaktiga i frågor som berör dem. Säkerhet och trygghet Att människor upplever att det är säkert och tryggt att leva i Lidköpings kommun är en förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Lidköpings kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och beredskap. Vi strävar efter att bygga upp en bra säkerhet i och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna. Ett varierat och hållbart näringsliv Lidköpings kommun verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det lokala näringslivets utveckling och expansion, stimulera tillväxten och underlätta för nyetableringar och företagande. Ett varierat och hållbart näringsliv minskar samhällets sårbarhet för omvärldsförändringar. 8

9 God folkhälsa Goda livsvillkor är grunden för att folkhälsan ska bli bättre och handlar om miljön i hemmet, i förskolan och i skolan, en utbildningsnivå som ger möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och tillgång till ett bra boende. I goda livsvillkor ingår också möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället och att ha tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor. Utmaningen för Lidköping är ett högt ohälsotal och hög arbetslöshet bland unga vuxna, övervikt och fetma, tobaks- och alkoholbruk samt fallskador. Folkhälsoarbetet i Lidköping är riktat till hela befolkningen men har särskilt fokus på barn och ungdomar. Attraktivt utbildningsutbud Utbildning utgör ett viktigt konkurrensmedel i dagens samhälle, både för att behålla och att locka till sig invånare. Regioner med välutbildad befolkning är attraktiva, drar till sig investeringar och utvecklas snabbare. Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning med hög kvalitet liksom stimulerande lärmiljöer är viktiga där kunskaper utvecklas utan geografiska, sociala eller kulturella begränsningar. Attraktivt fritidsutbud Genom ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, skapas goda förutsättningar både för deltagande och eget utövande. Dialog och samarbete med föreningslivet är nyckelord, liksom att vid bidragsfördelning ta hänsyn till mångfalden av föreningsliv, en levande landsbygd, förebyggande arbete avseende drogfrihet, jämställdhet, diskriminering, integration och miljö och öppenhet för alla. och samverkan med andra länder skapar ökad förståelse och förutsättningar för samförstånd och bidrar därmed till fred och säkerhet. Kommunens vänortskontakter är en viktig resurs i internationaliseringsarbetet och används idag för att knyta närmare kontakter mellan skolor, föreningar och enskilda. Genom internationell samverkan blir vi en känd och erkänd samarbetspartner, vilket bidrar till kommunens utveckling och tillväxt, tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och erfarenhet samt främjar tolerans och förståelse mellan människor. Nöjda medborgare Bland de viktigaste värdemätarna på hur väl kommunens verksamheter motsvarar förväntningarna är i vilken utsträckning medborgarna är nöjda. Internationalisering Internationalisering öppnar vägar till gränsöverskridande samarbete och utveckling och ger tillträde till en global arbetsmarknad. Möten 9

10 Varierat boende i attraktiva miljöer 5. Andel som i medborgarundersökningen svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder* 6. Andel lägenheter direkt tillgängliga för inflyttning i kommunens fastigheter 7. Antal småhustomter som alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten 22% 25% im 28% 35% 0,3% 1% 2% 2% 2% * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg God miljö 8. Andel miljöbilar av totala antalet personbilar och lätta lastbilar som kommunen äger eller leasar 9. Totalt utsläpp av koldioxid från kommunens verksamhet. (i.v 2009) 10. Sammanvägd indikator total elanvändning inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder.* (i.v 2009) 11. Energianvändning för uppvärmning. (kwh/m2) inom kommunens förvaltningar och AB Bostäder. (i.v 2009) 12. Index (0-100) för hur nöjda kommuninvånarna är med kommunens miljöarbete. (i.v 2011) 13. Andelen ekologiska livsmedel av totala mängden livsmedel (mätt i kronor) handlat av grossist. 51% 65% 75% 85% 90% 8843 ton minska 5% 117 minska 2% minska 10% minska 15% minska 25% minska minska minska minska minska 5% minska 8% minska 10% % 28% 30% 32% 34% 14. Kommunens skogsinnehav (ha) * Sammanvägd indikator som består av total elanvändning i fritidsanläggningar, gautbelysning, fastigheter, VA samt AB bostäder (lokaler) Möjlighet till en hållbar livsstil 15. Antal kilometer gång- och cykelväg i Lidköpings kommun 16. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens system för avfallssortering* 94,2 öka öka öka öka 49% 55% im 60% 65% 17. Antal resande med kollektivtrafik, tätort öka öka öka öka 18. Antalet resande med Kinnekulletåget öka öka öka öka * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg 10

11 Säkerhet och trygghet 19. Andelen medborgare som känner sig trygga 32% 40% im 50% 58% 20. Antal skador per invånare (Invånare som sökt läkare eller tandläkare pga skada) 93 minska minska minska minska 21. Antal höftfrakturer per invånare över 65 år 87 minska minska minska minska 22. Antal anmälda brottsbalksbrott per 1000 invånare 73,9 minska minska minska minska 23. Kostnader för skador och tillbud på kommunens egendom, tkr minska minska minska minska Ett varierat och hållbart näringsliv 24. Tillväxt i total lönesumma. (i.v 2009) 0% öka öka öka öka 25. Antalet företag/1000 invånare i åldern år. (i.v 2009) 159 öka öka öka öka 26. Antal miljöcertifierade företag. 30 öka öka öka öka God folkhälsa 27. Ohälsotal, värdet för åldersgruppen år 15,4 minska minska minska minska 28. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig druckit alkohol 63% öka öka öka öka 29. Andel elever i åk 8 som uppger att de aldrig röker 65% öka öka öka öka 30. Andel som går från introduktionsprogram för flyktingar till självförsörjning 31. Andel barn i förskoleklass, årskurs 4 och 7 som ej är överviktiga 32. Andel barn, 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 52% 85% 85% 85% 85% 81,3% öka öka öka öka 6% minska minska minska minska 33. Arbetslöshet, öppen och i program 6,6% minska minska minska minska 34. Ungdomsarbetslöshet, öppen och i program 13,8% minska minska minska minska 11

12 Attraktivt utbildningsutbud 35. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning 32% öka öka öka öka 36. Andelen behöriga till gymnasieskolan 89,5% öka öka öka öka 37. Andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 4 år 86,6% öka öka öka öka Attraktivt fritidsutbud 38. Medborgare som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter * 39. Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen 7,9 8,0 im 8,0 8,0 * n visar den procentandel av de svarande i medborgarundersökningen 2011 som angett betyg 8-10 på en 0-10 gradig skala, där 1 innebär lägsta betyg och 10 högsta betyg Internationalisering 40. Externt ekonomiskt stöd för internationella arbeten (tkr) Nöjda medborgare 41. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter 42. Index (0-100) Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på im im Valdeltagande kommunfullmäktige 84,9% öka 44. Befolkningsutveckling i balans, andel invånare i åldrarna år 23,9% öka öka öka öka 12

13 Fokusområde: Medarbetare Strategi: En attraktiv arbetsplats En förutsättning för att i framtiden rekrytera ny personal samt behålla och utveckla befintlig är att våra arbetsplatser i kommunen är attraktiva. Viktigt är möjligheter till inflytande, goda arbetsmiljöer, anställningsvillkor, trygghet och utveckling i arbetet. Kommunen kommer de kommande åren ha stora pensionsavgångar där vi konkurrerar med andra arbetsgivare och möter en ny generation på arbetsmarknaden med delvis andra krav och förväntningar. Framgångsfaktor Gott ledar- och medarbetarskap Ett gott ledar- och medarbetarskap är en förutsättning för att skapa attraktiva arbetsplatser. Våra ledare är goda representanter för kommunen. De har en hög kompetens inom sitt verksamhetsområde och tar ansvar för sitt uppdrag. Tillsammans med sina medarbetare arbetar de för att nå uppställda mål. Arbetet präglas av ansvarstagande, påverkan, lojalitet, tillit och förtroende. Nöjd medarbetarindex Mäter arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Omfattar helheten innefattande bland annat; delaktighet, ledarskap, kompetens, jämställdhet och trygghet. Anställningsvillkor, heltid Anger andel tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön som är heltidsanställda. Sjukfrånvaro Mäter frånvaro på grund av sjukdom i förhållande till tillgänglig tid. Gott ledar- och medarbetarskap Andelen utrikes födda Andel utrikes födda (tillsvidareanställda). 45. Nöjd medarbetarindex 3,91 3,92 im 3,93 im 46. Anställningsvillkor, heltid 59% 63% 65% 66% 67% 47. Sjukfrånvaro 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 48. Andelen utrikes födda (Tillsvidare) 4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% 13

14 Fokusområde: Ekonomi Strategi: Hållbar resursanvändning Ekonomi betyder hushållning. Ekonomisk hållbarhet innebär att medborgare långsiktigt kan försörja sig och att kommunens resurser räcker till för att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Utmaningen i den ekonomiska dimensionen är att med ekonomins hjälp styra verksamheten mot ökad resurshushållning. För Lidköpings kommun innebär detta att säkerställa att resurserna inte överutnyttjas i vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt hänseende. Framgångsfaktor God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunen kan tillfredsställa medborgarnas och brukarnas/kundernas behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få samma service. Detta ställer krav på att kommunen har en långsiktig ekonomisk balans, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Överskottet bidrar till att finansiera investeringar och utgöra buffert för oförutsedda kostnader eller händelser. För att kommunen ska upprätthålla den ekonomiska ställningen krävs att kommunens långfristiga upplåning inte ökar och att kommunens kapital inte minskar. Vidare är det viktigt att kommunens investeringsnivå inte överstiger vad man kan finansiera själv. Ett sätt att styra inköpen av varor och material är att göra upphandlingar utifrån hållbarhetsperspektivet. De områden som upphandlas bör därför öka samt att i de fall där avtal finns bör dessa följas i större utsträckning. Överskott i förhållande till skatter och bidrag Överskottet i procent av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning beräknas i rulllande treårsperioder, det vill säga tre år framåt och tre år bakåt. Målet är att kommunen över tid ska uppnå ett överskott motsvarande 1 procent av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. För motsvarar detta 18 mnkr. Självfinansieringsgrad investeringar Kommunen kan - utan att behöva sälja kapital eller låna pengar finansiera ett belopp som motsvarar kommunens totala avskrivningar, vissa avsättningar avseende pensioner samt årets resultat. Målet är att kommunens investeringsvolym ska rymmas inom denna nivå. 14

15 Långfristig upplåning Upplåning innebär räntekostnader. Om kommunens investeringar finansieras med egna medel bör den långfristiga upplåningen inte öka. Målsättningen är att den långfristiga upplåningen inte ska öka. Värdesäkring av Gullspångskapitalet Kommunfullmäktige beslöt i samband med försäljningen av aktierna i Gullspångs Kraft AB att värdet på detta kapital ska förvaltas så att det reala värdet är oförändrat till kommande generationer. Detta innebär att kapitalet vid varje bokslutstillfälle uppgår till indexerat belopp. För 2011 uppgår detta till 86 procent. Målsättningen är att kapitalet vid årets slut ska motsvara 100 procent av indexerat belopp vilket 2011 uppgick till mnkr. Avtalstrohet Ambitionen för kommunen är att öka mängden inköp som görs på befintliga upphandlade avtal samt att åstadkomma fler avtal på de varor och tjänster som kommunen köper. Budget och bokslutsresultat i balans Den beslutade budgeten är den yttersta ramen för verksamheten. Budgeten balanseras och anpassas så att verksamhetens målsättningar och önskad kvalitet på tjänsterna uppnås. Under årets slut sker avstämning av verksamhetens uppnådda resultat och ekonomiska utfall. En budget i balans är ett verktyg för att uppnå god ekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv. Intern kontroll genomförd med betryggande resultat Den interna kontrollen är en stödjande process, med syfte att identifiera förbättringsåtgärder i verksamheten samt att kontrollera att kommunen följer fattade beslut, regelverk och riktlinjer som finns för de olika verksamhetsområdena. God ekonomisk hushållning 49. Överskott i % av skatter och bidrag över rullande treårsperiod. (i.v = utfall dec 2010) 50. Självfinansieringsgrad investeringar, 100 % rullande treårsperioder. (i.v = utfall dec 2010) 6,2% 1% 1% 1% 1% 159% 100% 100% 100% 100% 51. Långfristig upplåning (i.v = utfall dec 2010) 131,5 Ej öka Ej öka Ej öka Ej öka 52. Värdesäkring av Gullspångskapitalet (i.v = utfall dec 2010) 86% 100% 100% 100% 100% 53. Andel köp gentemot befintliga upphandlade avtal öka öka öka öka 54. Avtalstrohet: Andel köp via avtal av total inköpsvolym 55,6% öka öka öka öka 55. Budget och bokslutsresultat i balans Ska uppfyllas Ska uppfyllas Ska uppfyllas Ska uppfyllas 56. Intern kontroll genomförd med betryggande resultat Ska genomföras Ska genomföras Ska genomföras Ska genomföras 15

16 För mer information om dialogbaserad styrning kan du vända dig till Kommunledningskontoret Telefon: LIDKÖPING vid Vänern Besök: Skaragatan 8 16 Internet:

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå.

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå. Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2017 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att på bästa sätt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för styrkortens hantering

Riktlinjer för styrkortens hantering Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Styrkortet... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Strategier... 3 1.4 Framgångsfaktorer... 4 1.5

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer