1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari 2015 Ingemar Samuelsson (S) Anniea Åberg Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information om lantmäteriets verksamhet Göran Carlsson, Dnr KS 2751/38 kl. ll:00-11:15 3. Allmän genomgång av kommunstyrelsens ansvarsområden Peter Larsson, Dnr KS 2747/77 kl. 11:15-11:30 4. Sammanfattning av visionsdagarna Camilla Karlsson, Dnr KS 2751/39 kl. 11:30-12:00 5. Medborgarförslag från Kent Cederholm angående rökfria lekplatser Kl. 13:00 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Jan Hanes angående alt arbeta med de Kl. 13:00 potentiella riskerna med elektromagnetiska fäll och dess inverkan på miljön (Resolution 1815) Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Jan Hanes angående alt sänka strålningsnivån Kl. 13:00 i samhället Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Katarina Andersson angående Kl. 13:00 kameraövervakning vid skolor Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Hans Jonasson angående granskning av Kl. 13:00 telefonanvändning Dnr KS 2013/00441 I O. Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00528

2 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Il. Vision för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ strategisk plan Dnr KS 2015/ Kommunfullmäktiges styrkort Dnr KS 2015/00083 Föredragande Camilla Karlsson, kl. 13:00 Handlingar skickas senare Camilla Karlsson, kl. 13:00 Camilla Karlsson, kl. 13: Medborgarförslag från Göte Klingvall angående ändring av renhållningsordningen Dnr KS 2014/ Sammanställd budget 2015 Dnr KS 2015/00095 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks 16. Begäran från kultur och fritidsnämnden att avbryta privatiseringsprocessen av bowlinghallen Dnr KS 2014/ Förslag på ny modell för samverkan samt nya riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr KS 2014/ Entreprenadform och huvudmannaskap för badhus/simhall i Uddevalla Dnr KS 2015/ Markanvisningsavtal gällande Skälläckeröd l :18 m.fl. Dnr KS 2015/ KOBRA- Kompetensbaserat regionalt arbetssätt Dnr KS 20 15/ Översyn av bolagspolicy och ägordirektiv för de kommunala bolagen Dnr KS 2014/ Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret 2014 Dnr KS 2015/ Verksamhetsberättelse för Räddningstjänsten 2014 Dnr KS 2015/00090

3 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Uppföljning av kommunledningskontorets internkontrollplan 2014 Dnr KS 2015/ Uppföljning av Räddningstjänstens internkontrollplan 2014 D nr KS 20 15/ Ungdomsplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/ Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning D nr KS 2015/ Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Dnr KS 2014/ Vindbruksplan beslut om samråd Dnr KS 2015/ Järnvägsspår från Sörvik till Benders Dnr KS 2015/00089 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och pä l-land! i ng ar skickas senare 31. Sponsring av Uddevalla Grand Prix of Sweden 2015, BMK Uddevalla Dnr KS 2015/ Kommunstyrelsens val för perioden , i vissa fall delar av perioden -avseende val av ledamot till hållbarhetsberedningen från (V) D nr KS 20 14/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbod al Dnr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

4 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (1) D nr KS 2015/00072 Handlöggare Utredare Markus Hurtig Telelon VerksamhetsberöHelse för kommunledningskontoret 2014 Sammanfattning Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberåttelsen innefattar även kommunstyrelsens övriga verksamheter och kommundirektören. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret, kommunstyrelsens övriga verksamhet och kommundirektören Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare

5 DNR: KS: KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens övriga verksamhet Verksamhetsberättelse 2014

6 (25) Innehållsförteckning Förvaltningens arbete under året... 4 Utvecklingsperspektiv: KUND/MEDBORGARE... 4 l Service och tillgänglighetfor medborgare och kunder... 4 Z Tillväxt, fore/agande och samhällsplanering... JO 3 Integration och sysselsällning Särskilda projekt och utvecklingsarbete Utvecklingsperspektiv: MEDARBETARE Organisation, personal och arbetsmiljö Kommun(Jvergripande imem service och tillgänglighet Utvecklingsperspektiv: EKONOMI... 2 l 7 Kommunövergripande ekonomi... Z l 8 Förvaltningsinternt ekonomiarbete Miljöarbete Kommunstyrelsens övriga verksamhet Kommundirektören... 25

7 (25) Förvaltningschefen sammanfattar året som gått Kommunledningskontoret redovisar ett överskott mot budget på 8,S mkr. För året fanns ett krav på att visa överskott om 4,0 mkr, fördelat ti llit-avdelningen med 3,0 mkr, samt personalavdelningen med 1,0 mkr. Detta har uppfyllts då dessa avdelningar tillsammans visar ett överskon på S,9 mkr, bland annat till IOijd av högre!orsäljningsintäktcr, lägre kostnader genom nytt licensavtal inom IT-verksamhcten, lägre tclcfonikostnader, vakanta tjänster, restriktivitet med vikarier vid frånvaro, lägre konsultkostnadcr, samt lägre kostnader for dc utbildningar som personalavdelningen anordnar. Under 2014 har pågått ett utvecklingsarbete benämnt "KORPEN" med ett syfte att!oren k la, förtydliga och effektivisera vissa områden inomkommunen. Rapporter och underlag har utarbetats inom områden såsom filrbättrad kommunal service genom an utveckla ett medborgarcenter samt skapa gemensam kostenhet och gemensam fordonspark och transport logistik. Under 201 S kommer arbete att pågå med!ordjupade beslutsunderlag och implementering av dessa förslag. En genomlysning av samhällsbyggnadsprocessen samt översyn beträffande organisering av stöd och styrning samt samverkan fritidsanläggningar har också skett. Under har arbetet för bredbandsutbyggnad fortsatt. Delmålet att SO % av hushåll och toretag skall ha tillgång till 100M bit/s år 20 l S ser ut att kunna nås. Kommunen stödjer utbyggnad av fiberpunkter på landsbygden i enlighet med IT-infrastrukturplanen. Arbetet slut!ors troligen under 201 S. En utmaning är vissa villaområden och mindre hyreshus i Uddevalla tätort!or vilka det inte finns statliga bidrag och där marknadsaktörerna inte ser någon lönsamhet. Kommunens roll for att dessa områden ska nå bredbandsmålet om l 00 M bit/s är bl. a. att bättre samordna kanalisation!or fiber i samband med annan gr'.ivning. Den utökade ekonomiavdelningen har etablerats under året. Slut!Orandc av iniorandet av affärssystemet Raindanec har skett, medan visst arbete mede-handelsdelen kvarstår. Etableraodet av den nya inköpsprocessen kräver fortsatt arbete. Avdelningen strategisk samhällsplanering startade i maj Verksamheten omfattar kommunstyrelsens verksamhetsområden inom samhällsplanering samt ansvar för kommunens lokai!orsödningsarbete. Avdelningen, har under 20 l 4 i samarbete med övriga torvallningar arbetat!or att skapa en tydl igare struktur och målsättning!or kornmunens arbete med översiktsplanering och annan strategisk fysisk planering, bland annat med utvecklande av samhällsbyggnadsstrategi. Under året har förvaltningarnas personalfunktioner slagits samman till en kommungemensam personalavdelning. Varje förvaltning kommer fortsättningsvis att ha "sin/sina" HR-partners. Samlad kompetens bedöms minska sårbarheten och höja kvaliteten. En annan viktig organisatorisk torändring var att införliva Uddevallas räddningstjänst i RäddningsljänstfOrbundct Mitt Bohuslän. Övergången skedde 20 J S l. Under hösten slutredovisade kommunstyrelsen samtliga kvarvarande uppdrag i strategisk plan och flersårsplaner. Flera av uppdragen har uppgått i ordinarie verksamhet och valda delar av detta arbetet redovisas i denna rapport. Peter Larsson Förvalmingschej

8 (25) Förvaltningens arbete under året Kommunledningslwnlorets verksamhetsberällelse innehåller ell urval och koncentrat av fcirvaltningens arbete. Utvecklingsperspektiv: KUND/MEDBORGARE 1 Service och tillgänglighet för medborgare och kunder Under denna rubrik redogörs for kommunledningskontorets arbete med olltillhandahtrlla och utveckla tjänster, bemötandejrtrgor, medborgariliflytande och folkhälsa. Systematiskt ar bete för öka t medborgarinflytande Arbetet med medborgardialog har under 2014 skett inom EV-projektet Engagera Mera. Efter tre år i projektverksamhet är nu medborgardialog, genom det systematiska arbetssättet med medborgardialog, implementerat i Uddevalla kornmuns ordinarie styrning och ska bli en del i planeringsdia log, internbudget och verksamhetsplan. En handbok for tiänstcrnän och förtroendevalda är framtagen som ett stöd i det fortsatta medborgardialogarbetet Uppföljning av det systematiska arbetssättet med medborgardialog kornmer att ske under 20 l 5. Supe rvalå ret 2014 År var supervalår då val till både EV-parlamentet, riksdagen, landstinget och kommunen hölls. Valdeltagandet ökade överlagjämfört med föregående val. E U-parlamentet 49, 7% ( + 5%). Riksdagen 85,7% (+ 1%). Landstinget 83,3%(+400/6). Kommunen 83,8% (+ 1,6%). Medbo rgar kontoret välbesökt På Medborgarkontoret har under året var betydligt mer välbesökt än annars, då dels förtidsrösting har hållits till två val, och dels varit utställningslokal till Konsten på Kungstorget som drog många besökare. Antalet ärenden inom budget- och skuldrådgivningen har ökat med ca 20 personer jämfort med 2013, totalt 143 st. kontoret har också sålts biljetter till olika föreställningar. Medborgarkontoret har totalt besökts av personer vilket ger ett snitt om 357 per vecka. In riktningsbeslut om medborgarcenter Som ett resultat av ett av de s. k. KORPEN-projekten har kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut om att ett medborgarcenter ska införas i Uddevalla. Enligt förslaget ska Medborgarcenter vara ett modernt kontaktcenter som bygger på medborgarnas behov, vanor och framfor allt vara kontaktpunkt/mötesplats där medborgama kan få ställa sina frågor och få hjälp att lösa dem. Vara en samlad funktion där medborgarna har telefonkontakt med kommunen och en funktion som hanterar sociala media och e-~änster. Arbetet kommer att fortsätta under med planerad start Sveriges bästa kommunsida, informa tionsinsatser och äldrelots Uddevalla.se blev for tredje året utsedd till Sveriges bästa kommunala hemsida av SKL. Ett långsiktigt, systematiskt och gott IOrvaltningsövcrgripande arbete ligger bakom denna framgång. Informationsavdelningen har bl.a. genomfort kommunikation i projektet "Torp växer" som slutförts i och med invigningen av Norra länken. Andra kommunikationsprojekt är "Mellan broarna". Kontinuerligt och omfattande

9 (25) kommunikationsstöd till tekniska kontoret, bl a i samband med gatu-och markarbcten, ex Hasselbackcn, Göteborgsvägen, Kungstorget Kommunstyrelsen beslutade i maj om att inom kommunledningskontoret inrätta funktionen "kommunalt ombud tllr äldre och personer med funktionsnedsättning". Verksamheten startar under 2015 med en tjänst omfattande 40% som administreras av informationsavdelningen. Folkhälsoarbete under året Inom ramen for det tvärsektoriella folkhälsoarbetet har bedrivits ett antal aktiviteter. Några av dessa är tllräldramässa på Bohusläns museum med c:a l 300 besökare och seniormässan som lockade cirka 2500 personer. Uddevalla har varit certificrade (Safe Community) sedan 1998 och det är nu aktuellt med omcen ifiering. Arbetet i kommunens flirvaltningar utifrån certilieringen är både aktivt och framgångsrikt och har under 2014 presenterats vid två större konferenser. Under året hölls vänortskonferens i Uddevalla på folkhälsotema. Vidare har också arrangerats frukostmöten kring barukonventionen och barn/ungas situation i Uddevalla. Särskilda tematiska utbildningsdagar har häll its inom ämnen som våld i nära relation, äldresäkerhet, könsstympning. Lite mer övergripande kunskap har spridits bland annat vid Välfärdsverkstaden - en resa genom Uddevallas olika forutsättningar for hälsa samt ett samarrangemang kring Socialt investcringsperspektiv. Mått Anmälda våldsbrott Utfall 10,45 Mäl Analys och kommentar 8,34 Resultatet är bättre än rikets snitt men Uddevalla når inte sitt högt ställda mål om 25% lägre våldsbrottslighet än snittet fllr riket. Den preliminära brottsstatistiken fllr 2014 visar att 554 våldsbrott anmäldes i Uddevalla vilket motsvarar 10,45 anmälda våldsbrott per 1000 invånare. Jämfllrelse tidigare år: Uddevalla hade fler (88) anmälda våldsbrott 2014 än 2013 vilket är det högsta antalet på mänga år. Uddevalla hade fltrre anmälda våldsbron per l 000 invånare än snittet fllr riket ( Il, 12) och även något lltrrc an Trollhättan (1 1,69). Den absolut vanligaste typen av anmälda våldsbrott i Uddevalla 2014 var misshandel inkl. grov (452 st), näst vanligast var våldtäkt inkl. grovt (31 st) <><:h därefter Rån inkl. grovt {25 st). Uddevalla har under flera år tillbaka haft betydligt fltrre anmälda våldsbrott än rikets snitt. Det finns ett stort mörkertal generellt men det finns ingen anledning att tro att anmälningsbenägenheten är lägre här än på andra håll. Det är därfllr rimligt att tro att det faktiskt sker fllrre våldsbrott i Uddevalla. Alkohol och narkotika är vanligt fllrekommande i samband med våldsbrott. Uddevalla har en tydlig linje kring krogamas ansvar vid servering av alkohol, vilken kan ha betydelse fl)r att

10 (25) e Uddevallabomas förutsättningar för god halsa pä lika villkor ska öka 105 förebygga väldsbrott utomhus. Uddevallas alkohol- och drogförebyggande arbete har pågätt under en flertal år. Genom att erbjuda rådgivning och stöd i olika kritiska livssituationer förebygger kommunen an en pressad situation utmynnar i våld. Exempel på viktiga insatser är kuratorer bland annat i skola och på ungdomsmollagning, Pdltama (ungdomar i riskzon) och andra viktiga vuxna till exempel på fritidsgårdar och i föreningar, familjerådgivning, föräldrarådgivning, ekonomiskt rådgivninglskuldrådgivning, missbruksmottagning, familjeförskola etc. Förvaltningen bedömer an kommunen förebygger en hel del våld genom dessa insatser. Utanförskap har samband med ökat väld. Arbetet med mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg skulle kunna ha haft betydelse här liksom integrationsarbetet Uddevalla har en bra arbete med stöd till män, kvinnor och barn som är berörda av våld i nära relationer. Resultatet lllr 2014 visar dock at! behovet av deua är väldigt stort. Kriscentrums (Soc) resurser f()r samtal med utsatla barn är en vi.ktig pusselbit för att minska konsekvenserna hos barnen både bland misshandlade barn och barn som blivit vittne till väld. Polisen har under året fört fram att man ser en ökad anmälningsbenägenhet i Uddevalla, kanske beroende på aktivt arbete med infom1ation, synliga Poliser på stan samt Kriscentrum. 113 Uddevallabomas hälsalförutsättningar för hälsa utiii-ån folkhaisoindexet är fortfarande b:lttre än snittet för riket men en försämring noteras jämfört med föregående år och uppsatt mäl nås inte. Dc faktorer som drar ner värdet är framfllr allt sjuktalet, ett ökande antal rökande spädbamsföräldrar, narkotika bland unga, självmord och låg upplevd trygghet. De områden där Uddevallas värden i jämförelse med rikets har f1lrbättrats är barnfattigdom samt fetma bland vuxna och barn medan försämringar skett när det gäller tonårsaborter, sjuktalet, rökande spädbamsför.tldrar, självmord och anmälda brott och vålds brotl. Det finns stora skillnader i hälsa mellan kvinnor och män och utiii-ån de indikatorer som ingår i indexet som det finns statistik uppdelat på kön så har männen Oer riskresultat än kvinnorna. Kvinnornas folkhälsoindex Jandar på 122medan männens endast når upp till 97 (Rikets referensvärde är l 00). K vinnor är oftare sjukskrivna och skattar också sin hälsa som sämre, blir oftare inlagda på sjukljus på grund av skador, känner sig otryggare, har i större utsträckning druckit alkohol på

11 (25) Medborgamas möjlighet an delta i kommunens utveckling 48 gymnasiet och är något mindre fysiskt aktiva. Männen därcmot röker i större utsträckning och har i större utsträckning fetma som barn. Männen har också sämre skolresultat, röker oftare och även oftare som spädbarnsfllräldrar och har i större utsträckning provat narkotika. Det är också betydligt fler män än kvinnor som begår självmord. Det alkohol- och drogfllrebyggande arbetet har varit intensivt under perioden. Minskningen av antalet skador i Uddevalla har stannat upp men vi har nu något färre skador än sninet fllr riket. Det skadefllrebyggande arbetet är aktivt i kommunen men under senare år har flera betydande och evidenta metoder tagits bon som till exempel Hemvaktmästaren, Galansskola och Förebyggande hembesök hos äldre. Styrkan i det skadcfll rebyggande arbetet ligger på äldre där vi genom samverkan och bredd når en stor andel. llamsäkcrhetsarbetet är betydligt svagare och mindre systematiskt. Genom folkhälsoavtalet med VGR har Hälsopolitiska rådet han möjlighetan stöna utvecklingsprojekt med utvecklingsmedel l framtiden bör insatser priorilems mot ungas psykiska halsa, ekonomi och arbete samt skadefllrebyggru1de arbete riktat mot barn och unga. Årets resultat fllr månet medborgamas möjlighet au delta i kommunens utveckling är 48, och innebär an Uddevalla ligger bland de tre bästa kommunerna i undersökningen. Under året har EV-projektet Engagera Mera bidragit till eu systematiskt arbetssäll med medborgardialog som fullmäktige antog i april. Det systematiska arbetssättet syftar till an namnderna regelbundet och systematiskt ska arbeta med medborgardialog. Under året är även SCB-medborgarundersökning genomfllrd vilket ger 3 poängs ökning sedan tllregående år. Dellagande politiker i ungdomsfullmäktige 4,25 S Närvaron av besökande po litiker vid ungdomsfullmäktiges sammanträden har varit ojämnt fllrdelat under året. Vid det tllrsta sammanträdes var 9 besökande politiker närvarande, vid det andra 2, vid det tredje 4 och vid det fjärde 2 besökande politiker. l genomsnitt på ungdomsfullmäktiges 4 sammanträden under 2014 har 4,25 besökande politiker närvarat. Ungas valdellagande 80,3 74 Valdeltagandet bland den unga målgruppen har ökat sedan valet 20 l O. Resultatet innebär en ökning med ca 8 procentenheter. En bidragande faktor kan vara att det har varit stor fokus under året på "Supervalåret 2014" då både rikstags/kommun/landstingsvalet och EV-valet gcnomfllrdes. lnfljr EV-valet fanns det bioreklam som sändes under en månads tid innan valet, i övrigt har inte extra insatser fllr att öka valdeltagandet gjons.

12 (25) e l 00% eller mer i måluppfyllelse e 70-99% i måluppfyllelse 0-69% i måluppfyllelse Sammanfattande resultat av brukarundersökningar genomförda 2014 Måu e Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen e Fler brukare och medborgare ar nöjda med kommunens bernötande Uriall Mål 100 Målet är i styrkonet satt till 100%, vilket innebllr att samtliga brukarundersökningar ska nå sill mål Qlr helhetsfrågan ( nöjdhet med tjänsten som helhet). Tre av fyra brukarundersökningar når silt respektive mål. Den undersökning som inte når målet hade en måluppfyllnad om 95%. l 00 Målet i styrkonet är att samtliga brukarundersökningar ska nå 90% nöjdhet med bemötandet. Samtliga fyra undersökningar når över 90 procent vilket ger en hundraprocentig måluppfyllelse. Redovisning av samtliga genomförda brukarundersökningar Sommarlovspraktik e Nöjdhet med tjänsten som helhet e Nöjdhet bemötande Utfall M ål Brukamodersökning 2014 av verksamheten "Sommarlovspraktik" visar att 87% (arbetsplatserna) respekt ive 90% (praktikanter) är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten totalt sett och att verksamheten når målet om 89% nöjda brukare. Svarsfrekvens 7 1 %(arbetsplatser) respektive 80% (praktikanter). Sammanlagt var 9 1% av praktikanter och arbetsplatser nöjda eller mycket nöjda. Brukarundersökning av verksamheten "Sommarlovspraktik" visar att 93% av brukarna (praktikanterna) instämmer helt eller ti ll stor del med påståendet "Jag är, totalt sett, nöjd med det bemötandejag fått från Arbetsmarknadsavdclningcn". Detta innebår att verksambeten når målet på 90% nöjda. Fl ickorna instämde i större utsträckning (53%) än pojkarna (40%). Svarsfrekvens 80%. Rehabcoache11s deltagare Nöjdhet med tjänsten som helhet e Nöjdhet bemötande Utfall Må l

13 (25) Brukarundersökning av verksamheten "Rehabcoach" visar att 92% (avslutade ärenden) och 97% (pågående ärenden) av brukarna var nöjda e ller mycket nöjda med verksamheten som helhet och att verksamheten når målet om 85% nöjda brukare. Svarsfrekvensen var 83% respektive 97%. Sammanlagt var till 95% av arbetstagarna ( svarsfrekvens 86%) nöjda eller mycket nöjda. Brukarundersökning 2014 av verksamheten "Rehabeoach" visar att l 00% (avslutade ärenden) respektive 97,5% (pågående ärenden) var nöjda eller mycket nöjda med rehabeoachens bemötande och det innebär an verksamheten når målet på 92% brukare som är nöjda med bemötandet. Svarsfrekvensen var 83% (avslutade) respektive 97% (pågående). Sammanlagt var 98,5% av brukarna 2014 nöjda eller mycket nöjda med rchabeoachens bemötande. Svarsfrekvens 86%. Underlaget är för litet för att könsdiffercntiera. Johbcentr11m e Nöjdhet med tiänstcn som helhet e Nöjdhet bemötande Utfa ll Mål Brukarundersökning 2014 av verksamheten "Jobbcentrum" visar på 96% nöjda brukare och innebär att verksan1heten når målet om 89% nöjda brukare. Svarsfrekvens var 63%. Männen var nöjda i större utsträckning (58%) än kvinnorna (38%). Brukarundersölming 2014 av verksamheten "Jobbcentrum" visar att 96% av brukarna är nöjda med kommunens bemötande och det innebär att verksamheten når målet om 90% brukare nöjda med bemötandet från kommunen. Svarsfrekvens var 63%. K vinnorna var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet i större utsträckning (50%) än männen (46%). Högskolecentr11m Boh11Slän e Nöjdhet med tiänsten som helhet e Nöjdhet bemötande Utfall Mål 84, ,5 90 Brukarundersökning visar resu ltat 84,8 nöjda med lj änsten. Målet var 89. (Mål uppfyllelse 95,3%.) Svarsfrekvensen var 72%. Nöjdhet män: 89,7% (26 svar), Nöjdhet kvinnor 83,7% (97 svar). Arets resultat är en förbättring med två procentenheter järnfört med föregående år. Bidragande faktorer ti ll ökningen är troligen lokaljusteringar och investeringar i forbättrad trådlös intemet mm. Resultat för bemötandet blev 92,5. Resultat är för män 90,3% (31 svar) och för kvinnor 93, l% (108 svar). Utfallet innebär höjning från föregående års resultat som var 89.

14 JO (25) Mätt Utfal.l 8 Jnfonnation till med- 94 borgama Mål Analys och komm entar 95 SKL:s granskning och mpport "lnfom1ation till alla" om kommunernas infonnation till medborgama via interne!, visade att Uddevalla har Sveriges basta hemsida f'l)r tredje året i rad. e Tillgi!nglighet i svarstid e-post 72 Utfall 2014 var 94 vilket gav Uddevalla plats som nr L Nya och fler frågor lir anledningen till att resultatet, trots toppplacering, är lägre an tidigare. Måttet mater kommunernas arbete med informationsgivning till medborgama via Internet inom 12 områden. Måttet ingår i kommunens kvalitet i korthet % av de skickade c-postbreven besvarades inom två dygn. Resultatet f'l)r likvärdiga kommuner var 84 %. Vid f'l)regående års mätning var siffran 78% besvarade brev inom två dygn. 14% blev obesvarade inom två veckor och var vid rapportskrivandet fortfarande obesvarade. 66% av c-postbreven besvarades inom ett dygn. e Telefontillgänglighet 69 Bemötande i telefon Andelen kontakt med en handläggare är 69% fllr kommunen totalt. Det ar något under järnflirt med fllrra mätningen(78%) men i nivå med -12. Uddevalla är nu i nivå med snittet fllr likvärdiga kommuner (66 %). Vid ev. talsvar har inte lämnats något meddelande om återuppringning. 90 Andelen telefonsamtal där bemötandet bedömts som gott var 70%. Resultatet är det samma som f'l)regående år. l några av fallen (knappt JO %) har bemötandet upplevts som dåligt. Resultatet för likvärdiga kommuner är 75% gott bemötande. l 00% eller mer i måluppfyllelse % i mlluppfyllelse 0-69 % i mlluppfyllelse Nyckeltal 'Il W ebbsändning av konmlun fullmäktige (realtid) Wcbbsandning av kommun " fullmäktige (totalt) 6520 Medborgarförslag " Ris och ros "' Pilen visar förändring mellan 2013 och Tillvlixt, företagande och samhällsplanering Här beskrivs kommunledningskontore/s arbete med ijifrastruktm:frågor, näringsliv, utbildninglkompetensforsörjning och F ou-högskola- yrkeshögskola.

15 l J (25) Uddevalla-en attraktiv etableringskommun Under året har ett par mer storskaliga forfrågningar engagerat såväl Uddevalla hamn som privata fastighetsägare, där investeringsvilja och etablering fokuserats till kommunen. Arbetet forväntas fortsätta början av Totalt sett har Uddevalla under 2014, varit en attraktiv etableringskommun. Till detta genomfors också ett etableringsarbete via Position Väst. T ill växtavdelningen har förstärkt samverkansarbetet mellan Fyrboda l och Högskolan Väst och även samverkat med Chalmers Education. Kickoffen för "Rirenkla helt enkelt" är genomförd, ca 200 deltagare, varav ca 90 från Uddevalla. Arbetet fortsätter under våren Tillväxtavdelningen arbetar i övrigt proaktivt med Rirctagsklimatet genom deltagande i Rirctagsmöten, frukostmöten och föreningsarbete. Några exempel är Tillväxt Uddevalla, Uddevalla näri.ngs li v, Entreprenörsarenan, Företagarna, Lillesjö industriforening och Centrumutveckling. Uddevallas utveckling mot ett maritimt centrum Uddevallas utveckling till ett maritimt centrum har under året fortsatt genom bl.a. -påbörjad uppfoljning av den maritima strategin via särskild enkät till nyckelaktörer inom kommunen och dess näringsliv, - medverkan i regionala sammankomster, genomritt inspirationsdag Blå affarer samt via Näringsdcpartcmcntct presenterat Nationell maritim strategi i Uddevalla, - påbörjat utvecklaodet av hand li ngsplan for ett maritimt kompetenscentrum genom kontakter med forskningsinstitut och påbörjat forutsättningar för maritim produktionsteknik i Uddevalla tillsammans med maritima aktörer. Dessutom sker samverkan med Entreprenörsarenan där innovativa maritima miljöprojekt pågår, Utveckling av besöksnäringen - etablering av Convention Bureau Under året har Högskolecentrum Bohuslän fått en ny Yrkeshögskoleutbildning; Affarsutvecklare Turism, vilken engagerar flertalet av hela Bohusläns större aktörer i ledningsgruppen. Västra Götalandsregionen har forlagt sin Yh utbildning Tandsköterska till HCB. Tillväxtavdelningen har tiurorts kompetens inom besöksnäring och en utvecklare är rekryterad. Som första åtgärd har en förnyad förstudie om en Convention Bureau arbetats fram, vilken skall förstärka och öka antalet kunskapsmöten till kommunen, lokala värdars deltagande och samverkan med omgivande kommuner. Projektperioden löper till 15 mars 2015, och redovisning skall ske senast 31 mars Syftet med en Convention Bureau är att sätta kommunens företag/verksamheter och vårt område i fokus och som bidrar till kompetenshöjning och ett ökat antal möten/kongresser till kommunen och Bohuslän. Ett nära samarbete med Trollhättan och övriga Bohuslän samt Mötesindustrirådet Västsverige ökar också kunskapen om hela området. Samarbete och dialog med Mötesindustrirådet Västsverige är redan påbörjat. De kommer att vara till stöd i starten av en Convention Bureau. Kontakt med Trollhättans Convention Bureau är också påbörjad. Det är viktigt med ett bra samarbete och kommunikation kommunerna emellan for att stärka hela vårt område. De båda kommunerna har olika fokusområden, vilket gör att man kompletterar varandra på ett bra sätt.

16 (25) Tydligare arbete med st rategisk samhällsplanering Under året har olika steg tagits f<lr att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. För att skapa forutsättningar lor en resurseffektiv bostadsexploatering har en samhällsbyggnadsstrategi formulerats. Kommunstyrelsen har stärkt sin styrande roll genom att den från 2015, efter transparenta kriterier, får fatta beslut om planbesked, markanvisningar och andra exploateringsinitiativ. Detta ger tydlig rollfördelning och tydliga prioriteringar inom kommunen och därmed en hantering som på sikt bör gynna tillväxt. Klara spelregler, målsättn ingar och rutiner ger marknaden forutsättningar for utveckling. Bredbandsutbyggnad - d elmålet 2015 ä r nära! Bredbandsarbetet har varit intensivt, fler fiberföreningar är bildade och identifiering av tillgänglighet och översyn av bredbandsutbyggnad i stadsmi ljö har prioriterats under hösten. Kommunfull mäktige antog bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan år och därefter har arbete pågått får att nå uppsatt delmål 2015 samt slutmålet Under 2014 fortsatte arbetet arbete på likartat sätt som föregående år. Delmålet att 50% av hushåll och företag skall ha ti llgång till l 00 M bit/s år 2015 ser ut att kunna nås. Kommunen stödjer utbyggnad av fiberpunkter på landsbygden i enligbet med ITinfrastrukturplanen och VGR:s definition av bristområde som VGR också medfinansierar med 50%. ljuvuddelen av denna del är nu fardig och slutfors fårhoppningsvis under Investering i fiber på landsbygden är inne i ett intensivt skede. Med sju fiberföreningar som har filtt stöd hos länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet kommer att bli färdiga omkring apri l 2015 och har då fibersatt cirka två tredjedelar av kommunens landsbygd i områden med mer fastigheter. På resterande landsbygd finns ytterligare tre f(lreningar som söker ekonomiskt stöd i det nya Landsbygdsprogrammet och f"ar forhoppningsvis positivt besked sommaren Dessa tre f<lreningar täcker i princip in resterande landsbygd. Då tas hänsyn till att kanalisation får fiber sker vid VA-anslutningar utmed Fräknestranden i anslutning till överföringsledningen. l Ammenäsområdet och Ljungski re pågår f<lrprojekteringsarbete som f<lrhoppningsvis in nebär investering under Sista ~iora utmaningen är vissa vi llaområden och mindre hyreshus i Uddevalla tätort. Här finns inga statliga bidrag och marknadsaktörerna ser ingen lönsamhet. Kommunens roll for att dessa områden skall nå bredbandsmålet om 100Mbit/s är bl. a. att bättre samordna kanalisation for fiber i samband med annan grävning, utreda alteranativa f<lrläggningsmetoder samt rjtt kostnadsersättning f(lr återställningskostnader efter f(lrläggning i asfalt. Ytterligare åtgärder kan behövas vilket framgår av en f<lrdjupad fårstudie som kommer att presenteras i jan/febr MAtt Utfall Mål Analys och kommentar

17 (25) 8 Tillväxt Högskolecentrum Fler Uddevallabor har eftergymnasial utbildning Tillväxtmålet!lir llögskolccentmm Bohuslän nås. Yrkeshögsko leutbildningama ökar i antal och antal studerdllde på högskolenivå minskar, allt på gmnd av centraliseringar till campusmiljöer. Detta påverkar möjligheten!lir äldre invånare au höja sin kornpetens utan an behöva flytta och idag llr ca 27% av dc studerande över 40 år. Tillväxtmilttel innebär att drygt 650 studerande finns med regelbundenhet kopplade till Högskolecentrum Bohuslän, varav drygt 400 i direkt eftergymnasial fom Arets resultat pekar på att Uddevalla kommun, inte detta år heller, kommer att!lilja målet an inom tre år nå nationell jämfllrclse. Den nationella nivän är idag 40% vilket innebär en gap på 4 procen tenheter. l storstadsregioner, ca 45%. Måttet iir fortsatt trögrörligt och kommunen har ökat en procentenhet i år. En fonsatt utmaning framåt ar an män kontra kvinnors utbild ningsnivä visar stor skiijnad inbördes, där männens nivå är ca 36% och kvinnor 45%. För Uddevallas del krävs fonsatt god ut veckling, genom att skapa fllrutsättningar fllr högskoleutbildning och nu även ökad satsning på Yrkcshög. kolan. Stratcgicr fllr ef tergymnasial kompetenstllrsörj ning är alll viktigare rur fonsan tillväxt och konkurrenskraft!lir såväl näringsliv som kommun. En ytterligare aktiv insats ar an kunna attrahera kvalificerade och högutbildade till kommunen. De högskolor som rekryterar flest uddevallabor, är Karlstad, Göteborg och Trollhättan. En ytterli gare stor spridning finns över landet, där många läser vid dessa, tenterar sin högskolestuderande på Högskolecentrum Bohuslän och bor kvar i s~1den. Noterban är an ca 50% av dc som studerar eftergymnasialt i Uddevalla, är från 27 år och uppåt. ca 18% är övcr40 år. Nyregistrerade tllretag per l 000 invånare 5,8 6,7 Antalet nystaner är lägre än föregående år, men historiskt sett på en hög nivå med 31 O stycken. Preliminän har kommunen invånare, vilket ger 5,8 nya tllretag/ invånare. ~ Nettoökning!liretag Resultatet!lir måttet nello/jkningjl!retag var betydli!,>t lägre 2014 än tllregående år och långt under mälct. För några år sedan gjordes regeländringar som innebar an många 11lrctagare med enskilda linnor bildade aktiebolag vilket gav en mycket kraftig nettoökning. Oe enskilda rmnorna har sedan avvecklats med viss "eftersläpning". Även orn resultatet 2014 hamnade långt under målet bedöms dock en nettoökning om 90 tllretag per år vara en realist isk nivå!lir de n!lnnaste åren. " :w :w " :w Nyckeltal företagsklimatet (Svenskt Näringslivs ranking) Nyregistrerade toretag SyssclsanningstillllUien Näringslivsstrukturen Lokalt antagna leverantörer

18 (25) ~ Frekvens lågavgångar Pendling Pilen visar forlindring mellan och Integration och sysselsättning Nedan beskrivs en del av det arbete kommunledningskontoret bedriver inom arbetsloshetsåtgärder, ungdomsanställningar, insatser enligt.wmordningsansvaret for nyanlända och arbete mot diskriminering. Ungdomsanställningar Uppdraget "Ungdomsanställningar" pågick hela 2014 år. Sedan starten hösten 2012 har 139 unga haft praktik inför anställning, 107 har fatt anställning, varav 39 är inne på andra halvan av sitt år. (okt -14). Kompetensutvecklingsdelen har innehållit körkortspakct, möjlighet till studier på grundskolc-och gymnasienivå samt utbildningar kopplade till arbetsuppgiften. 51 ungdomar har använt körkortspaketet, och 34 ungdomar har läst grundskole- ellergymnasiekurser. Utöver detta har genomforts utbildn ing i samhällsorientering, studievägledning, söka-jobb, konsumentkunskap, mänskliga rättigheter, arbeta/studera utomlands samt anpassad central introduktion for nyavställda i en kommun. Insatser for unga med funktionshinder Under 2014 har ett nytt uppdrag delats ut, som innebär en insats for unga med funktionshinder. l samråd med arbetsformedlingen (AF) har bestämts att börja med en grupp på lo personer, som är "fårdigutredda" hos AF och som nu bara behöver en längre inskolning i arbetslivet for att bli matchni ngsbara på öppna marknaden. Arbetsmarkandsavdelningcn kommer att ta fram ind ividuella platser för var och en, och perioden startar med praktik i upp till )månader, följt av en ettårig anställ ning. Mot slutet av anstä llningen kommer AF att fasa in sin SIUS-resurs, for att hitta ett lämpligt arbete på öppna marknaden. Samhällsorientering i d ialogform Hösten 2013 startade kommunen en ny verksamhet, enligt nya regler (SFS 20 l 0: 1138) som säger att samhällsin fonnation/orientering ska ske till nyanlända i dialogfonn, på modersmålet. Uddevalla har startal ett antal grupper i språken; arabiska, somaliska, persiskaldari, spanska, thai och ryska. Uddevalla säljer även platser i samhällsorienteringen till grannkommunerna. Utvärdering visar att deltagama är nöjda med innehållet. Etableringsansvar Det kommunala etableringsansvaret gällande akt iviteter och insatser till nyanlända har funnit sin fontt under de två åren som det nya arbetssättet prövats. Det statsbidrag som enligt en antagen fordelningsrnodell, fördelas mellan fyra förvaltningar där professionen for uppdraget finns. Fördelningsmodellen skall utvärderas i början av Alla forvallningar har redovisat in vi lka aktiviteter som görs och detta har redovisats till politiker och tjänstemän bl.a. til l kommunstyrelsens beredning for integration och demokrati samt ti ll "Mjuka gruppen". (se nyckeltal nedan) Exportfrämjande invandring Under året har en forstudie, "Exportfrämjande invandring", genomförts. l utvecklingsarbetet har metoder for hur man bäst tillvaratar kompetens hos målgruppen och finna bästa matchning med exportmogna foretag i stora delar av Fyrboda l. Projektet har samverkat med Trollhättan och

19 (25) Strömstad och tillsammans har en genomforandeansökan arbetats fram for den nya ansökningsperioden for EV-program i början av Fortsatt högt mottagande av nyanmnda l november hade vi i kommunen tagit emot 381 nyanlända (61 %vuxna, 38 o/o barn J o/o pensionärer). Vi har bara haft ett så högt mottagande en gång forut under de 30 år som kommunen tagit emot nyanlända och det var Migrationsverkets prognos är att det höga mottagandet kommer att ligga kvar under flera år framöver. Arbetslösheten december 2014 (ÖJ>pet arbetslösa och i program) Den öppna arbetslösheten var under året 8,6%. Den öppna arbetslösheten i förhållande till arbetskraften var högre i Uddevalla än i Västra Götalands län och i riket, for gruppen "samtliga i arbetskraften år" samt fzlr gruppen "utrikes lodda". Situationcn för gruppen "samtliga i arbetskraften år" jämtort med för ett år sedan är marginellt förbättrad, på riksnivå..(),6, i V G-län -0,7 men i Uddeva lla -1,0. Den öppna ungdomsarbetslösheten år var i Uddevalla högre än i V G-län och än i riket. Resultatet när vi j åm for grupperna "öppet arbetslösa" samt "i program" blir dock annorlunda - Uddevallas siffror visar att fler ungdomar är i program här än i riket resp V G-län. För gruppen "utrikes födda" är situationen följande: Arbetslösheten for gruppen är högre i Uddevalla än i VG-län, och högre for såväl V G-län som Uddevalla i Rlrhållande ti ll riket. Förändringen jämrirt med Rlrcgåcnde år är dock störst i Uddevalla;..(),6 o/o, jämfört med V G-län;- 0,3, och med riket; -0,0%. Nyckeltal arbetsmarknadsåtgärder 2014 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, dividerat med antal invånare i kommunen. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser sysselsättningsfrämjande åtgärder t.cx. instegsjobb och sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin, offentligt skyddade anstä llningar (OSA) och andra arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Avser samtlåg regi.

20 (25) Nettokostnad arbetsmarknadsdtgärder, krlinv Trestad Uddevalla Trollhättan Vänersborg VGreglon Max Medel Median Min 992 Sverige Nyckeltal etableringsansvaret Inför år 2014 fastställdes fem nya nyckeltal som belyser olika aspekter på kommunens etableringsansvar som nu följs upp for forsta gången. Nyckclt"l (%) 2014 Andel som O)'tt<lr tonder etableringsperioden på två år 4 Andel som Oyttar till Uddevalla från annan kommun under etable- 12 ringsperioden Andel som erbjuds start av SO inom ett år. 99 Andel av de som startar som fullföljer hela kursen 57 Andel deltagare som kommer från "utökad målgrupp". 7 Mätt Utfall Integrationen ska förblittras i Uddevalla 61, l MAJ Analys och kommentar 65 A v konununens 46 stadsdelar, så är tre klassade som utanförskapsområden; Dalaberg, Hovhult och Ture borg. Utmarkande för ett utantl!rskapsområde ar bl.a. låg andel tl!rvärvsarbetande- speciellt bland kvinnor, låga skolresultat, låg utbildningsbakgrund, samt lågt valdeltagande. Ett annat utmärkande drag ar stor ohälsa. Vid årets mätning av utantl!rskapsindex (där 100 ar max), framgår au utantl!rskapet har minskat med 2 %under året (till 61, l %). Andel tl!rvi!rvsarbetande har ökat med knappt en procent på Dalaberg och Hovhult Tureborg visar en resultat på - 0,3% (däremot visar andel kvinnor + 2,5 %). 58 % tl!rvl!rvsarbetar i dessa tre områden och 48 %bland de utrikes tl!dda. Bland de utrikes tl!dda visar vi ett resultat på + 4 %på Dalaberg och Tureborg och+ l %på Hovhult Alla resultat bygger på senaste statistiken som!lr från , eftersom arbelsmarknadsstatistik släpar efter två år. l 00 %eller mer i måluppfyllelse o/o i måluppfyllelse 0-69% i måluppfyllelse

21 (25) 4 Särskilda projekt och utvecklingsarbete Under året avslutas forstudien "Viden til vaekst", vilken på uppdrag av VGR, involverat Tillväxtavdelningen/HCB i en kommande stor lnterregprojektsansökan, som binder ihop kompetensstrategier med näringsl ivsutveckling och individens möjlighet att både integreras på arbetsmarknad och även kunna finnas kvar på densamma. Projektet är beslutat till arbetsnamnet KOBRA, kompetensbaserat regionalt arbetssätt, och involverar ett femtontal kommuner i V GR/l lalland, inklusive regioniorbunden. Både lntcrrcgprojcktet Engagera mera, samt imedtech har haft sina slutkonferenser, vilka är slutredovisade. imcdtcch har visat sig mycket framgångsrikt och med god idegenerering och innovationsutveckling i Socialforvaltningen. Fyrbodal stödjer nu avdelning for att stora delar av Fyrbodals kommuner kan utvecklas inom området. En viktig medaktör har varit Entreprenörsarenan som verifierat och bidragit till produktutveckling. Under året har!t-avdelningen installerat ett verktyg som innebär an man enkelt kan iniora e tjänster/e-iorvaltning tillsammans med verksamheterna.!t-avdelningen har deltagit i etl tiotal processkartläggningar som delvis genererat nya e-tjänster. Efterfrågan på processkartläggningen är stor och verktyget som heter 2c8 har tätt stor genomslagskraft vid forvaltningama. Flexsitc har bidragit till att vi utvecklar våra intema tjällster från digital fonnulär till all bli e-tänster. Del finns c-legitimation kopplattill Flexsite vilket innebär all verksamheterna kommer au kunna koppla på tjänster som kräver e-legitimation under Utvecklingsperspektiv: MEDARBETARE 5 Organisation, personal och arbetsmiljö Under denna rubrik redovisas exempel på arbete inom området arbetsmiljö, organisationsutveckling ochframtida kompetensforsötjning. Uddevalla kommun - en attraktiv arbetsgivare Utifrån uppdraget att verka for en attraktiv arbetsgivare och verksamhetemas ökade måluppfyllelse har kommunens HR-arbete under året centraliserats. Kommunens personalavdelning är nu uppdelad i löne- respektive HR-enhet. Syftet är en gemensam hantering av kommunens HRfrågor samt ett tydligare HR-stöd ti ll respektive IOrvaltning. Från och med september 2014 har varje forvallni ng en eller ett par HR-partners som är kopplade till sig. Arbetsmiljöutbildningen, som riktar sig till chefer och skyddsombud, har tätt ett nytt upplägg. Under 2014 har ca 120 anställda deltagit i utbildningsinsatsema. Underlaget for medarbetarsamtal och lönedialog har även reviderats for all bällre möta organisationens behov. Kommunens löneöversynsarbete har utvecklats och ett nyll begrepp "rätt lön" har införts. Under hösten har c:a 200 chefer utbildats i grundema for lönebildning kopplat till medarbetarsamtalsmodellen. Den kommuncentrala introduktionen for alla nyanställda har sells över och utvecklats i syfte att bällre motsvara organisationens förväntningar.

22 (25) Under hösten har inventering, behovsanalys och upphandling gjorts av olika personal-l it-system i syfie att kvalitetssäkra arbetet med arbetsskador, ti llbud, rehabilitering och kompetensregistrering. Dessa system kommer att implementeras under Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och säkersililla nuvarande och kommande personalforsörjningsbehov har HR-enheten tillsammans med såväl Tekniska kontoret som Socialtjänsten arbetat med problematiken. Analysen har resulterat i både en särskild satsning i löneöversynen samt planer for ett kommande trainccprogram. Kommunens Arbetsmiljöbestämmelser och Hälsopolicy har under 2014 slagits ihop ti ll ett gemensamt dokument "Bestämmelser for Hälsa och Arhctsm iuö". Aestämmelsen antogs av Kommunfullmäktige 13mars Målet är att forena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart yrkesliv genom att erbjuda dc anställda en god arbetsmiljö. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska främja arbetstillfredsställelse samt öka medarbetamas delaktighet och utveckling i arbetet. l september genomfördes en medarbetarenkät inom kommunen. Svarsfrekvensen var 76% vi lket ungellir motsvarar tidigare undersökningar. Nuvarande enkät mäter medarbetarens självskattade engagemang till skillnad mot tidigare års enkäter vilka har mätt medarbetarens självskattade nöjdhet. Det innebär att resultaten inte är järnrorbara med varandra. Årets kommunövergripande resultat med ett medarbetarindex om 76 anses dock vara acceptabelt. Uddevalla kommuns värdegrund har omformulerats och kommunfullmäktige tog beslut om de nya fonno leringarna i november Värdegrunden har implementerats under 2014 genom att Hälsoutvecklare har varit ute på arbetsplatser och hjälp till med att formulera gruppernas värdegrund utifrån kommunens. Jan Gunnarsson från Värdskapet har haft utbildningar i Värdskap & Ledarskap for kommunens chefer. Ca l 000 av våra anställda var och lyssnade på Jan Gunnarssons IOreläsning "Det goda värdskapet - Konsten att få människor att känna sig välkomna" under våren. Ny leverantör av roretagshälsovård är från och med september 2014 upphandlad. Ett samlat grepp och ökat samarbete mellan företagshälsovård, HR-partner och organisationens chefer har tagits i syfte att öka medarbetamas hälsa och därmed uppnå en ökad måluppfyllelse i verksamheterna. Under året har intensiv planering och förberedelser in ror Uddevallas inträde i Räddningstjänstrorbundet Mitt Bohuslän skett i vilket personalavdelningen haft en stor del. OrganisationsfOrändringar inom forvaltningen Avdelningen strategisk samhällsplanering startade på kommunledningskontoret den l maj Verksamheten omfattar kommunstyrelsens verksamhetsområden inom samhällsplanering samt ansvar för kommunens lokalf<irsörjningsarbete. Avdelningen, som består av 4 medarbetare, har under 2014 i samarbete med övriga förvaltningar arbetat för att skapa en tydligare struktur och målsättning for kommunens arbete med översiktsplanering och annan strategisk fysisk planering. Arbetet har bl.a. inriktats mot att utveckla en samhällsbyggnadsstrategi och därtill hörande genomf<ir-andeplan, investeringsplanering som grund för kommunens beställning ti ll Uddevalla Vatten AB, framtagande av rutiner för bedömning och förprövning av samhällsbyggnadsprojekt,

23 (25) förhandsbesked för detaljplaner och beslut om markanvisning, framtagande av vindbruksplan samt komakter med kommuner och Västra Götalandsregionen ang infrastrukturplanering för att ~1ärka Uddevallas position som viktig och attraktiv nod inom Fyrboda l. Den nya utökade ekonomiavdelningen har etablerats under året. Slutf'orande av inforandet av aflllrssystemct Raindance har skett. Visst arbete mede-handelsdelen kvarstår. fortsatt arbete med etablerande! av den nya inköpsproccssen. Kartläggning av processen har påbörjats för kommunens ledningssystem. Under 2014 påbörjades en omorganisation av!t-avdelningen. Arbetet har varit nära rurankrat med medarbetarna och genomrurandet startar vid årsskiftet 20 l 5. förändringen innebär i korthet en uppdelning av sektionen drift och utveckling. Allt rur att bättre kunna möta efterfrågan på projektstöd, e-tjänster samt upphandlingar. Omorganisationen innebär att vi kommer att ha en!t-strateg på halvtid på plats. Tillväxtavdelningen har under 2014 fortsatt den interna utvecklingen och fusionerat sig samman från tre tidigare avdelningar. En matrisorganisering har utvecklats med samordnaruppdrag. Ett nytt verksamhetskort är munarbetat med stor delaktighet via särskilda utvccklingsdagar. Nytt är att verksamhetskort nu linns på individnivå med tydliga uppdrag som kan stärka genomforandet Under året har rollen som demokratitutvecklare pcnnanentats. Funktionens linns nu inom ekonom iavdelningen. Mått Premieringar till personal sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbe tare ska minska Utfall 21 7,03 Mål Analys och kommentar 80 Totalt är det 21 belöningar som delats ut under Medarbetarna som belönats under året arbetar på Tekniska kontoret, Kornmunledningskontoret, Socialtjänsten och Barn och utbildning. 5,5 Den totala sjukfrånvaron har från fl)regåcndc år ökat lrnn 6,4% till 7,03 %(kvinnor: 7,96% och män 4, 16%). långtidssjukfrånvaron har ökat från 48,98% ti ll 55,06% medan korttidssjukfrånvaron har sjunkit från 51,02% till 44,94%. Såväl sjukfrånvaro som frisknärvaro har under perioden ökat for kommunens medarbetare, vilket inneblir att r.trre antal medarbetare är sjuka men de sjukskrivna har Ocr sjukdagar. Detta går i linje med att långtidssjukfrånvaron ökar. HR-enheten stöttar, tillsammans med R!retagshälsovården, fl)rvaltningama i arbetet fl)r an minska sjukfrånvaron. Detta sker bland annat genom sk inventeringsmöten och tidig rehabilitering.

24 (25) Mer jamsilllid löneutveckling 94,6 l 00 Medellönen för kvinnor i yrkesgrupperna lärare grund+gymnasie, chefer (uppdelat på A, B och C nivå) samt habiliteringspersonal utgör 94,57% av medellönen för m!in i samma yrkesgrupper. Motsvarande siffra inom grupperna är för2014: A- chefer: 90,27% B-c-hefer: 94,86% C-cbefer: 95,98% Lärare grund+gymnasie: 97,0 l% Habiliteringspersonal: 100,89"/o l 00% eller mer i måluppfyllelse 70-99% i måluppfyllelse 0-69% i måluppfyllelse Medarbetarindex 2014 Under hösten 20 J 4 genomfordes en medarbetarundersökning med en ny upphandlad konsultfirma. Resultatrapporterna från denna undersökning skiijer sig åt från foregående år. En skillnad är att måttet Nöjd medarbetarindex (N MI) har ersatts av Medarbetarindex. Anledningen till detta är främst att NMI anses vara el! omodemt mått. Medarbetarindex räknas fram på en större bredd frågor och man langar in medarbetarnas engagemang f<ir sitt arbete på ett bättre sätt än all bara mäta hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Detta innebär attjämförelser med tidigare år och relation ti ll uppsatta målnivåer inte kan göras. Kommunledningskontorets avdelningar kommer, enligt forvallningsgemensam rutin, ta fram handlingsplaner utifrån resultatet. Handlingsplanerna ska vara ll!rdigställda i maj 20 l S. Avdelning Uddevalla kon1mun.kom mun ledningskontoret Kommunledningskontoret ledning Administration arbetsmark_nadsavdelningen Administrativa avdelningen Ekonomiavdelningen (ink! upphandling) Informationsavdelningen IT- avdelningen Personalavdelningen Tillväxtavdelningen Medarbetarindex ~ " ~ Nvckeltal sjukfrånvaro kommun led- 4,52 % 5,38 % ningskontoret Frisknärvaro kommunen 49,5% 43,0% Frisknärvaro kommun led- 50,0% 47,9% ningskontorct Organisationens j ämställdbet - 63% 58 % andel kvinnor på arbetsledande befattning ,85% 44,2% 47,9% 64% ,9"/o 5,54% 42,7% 44,42% 36,3% 39,96% 64% 62%

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN Vinnare i Uddevalla kommuns tävling: Omslagsbild till Årsredovisning 2014 för Estetiska programmet med inriktning Media Estetik ÅK3, Uddevalla Gymnasieskola. Hanna

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige.

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige. Uddevalla kommun Årsredovisning 2009 3 . Utsikt över bussterminalen på Kampenhof. Foto: Linn Alm, Medieklass Uddevalla gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28mars 2012 KALLELSE Föredragningslista l (4) 2012-03-21 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunstyrelsen Bäve, 2012-03-28 kl. Il :00 Sture Svennberg

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 13 mars 2015 Avser 2014 Sida: 2 av 29 Dnr: Af-2011/333721 Datum: 2015-03-13 Arbetsförmedlingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2014-2016

FLERÅRSPLAN 2014-2016 FLERÅRSPLAN 2014-2016 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2014 Skärgårdsbåtar i Gustafsberg Foto: Uddevalla kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förslag till flerårsplan 2014-2016 Kommunfullmäktiges styrkort 4 Flerårsplan

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström,

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-03-11

Kommunstyrelsen 2015-03-11 Kommunstyrelsen 2015-03-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Örnsköldsviks kommun 6 Förvaltningsberättelse 6 GPS Styrmodell för

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten?

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten? Årsredovisning 214 2 Årsredovisning 214 Översikt och politik Innehållsförteckning 7 19 Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över 214 års verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Läs mer