1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari 2015 Ingemar Samuelsson (S) Anniea Åberg Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information om lantmäteriets verksamhet Göran Carlsson, Dnr KS 2751/38 kl. ll:00-11:15 3. Allmän genomgång av kommunstyrelsens ansvarsområden Peter Larsson, Dnr KS 2747/77 kl. 11:15-11:30 4. Sammanfattning av visionsdagarna Camilla Karlsson, Dnr KS 2751/39 kl. 11:30-12:00 5. Medborgarförslag från Kent Cederholm angående rökfria lekplatser Kl. 13:00 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Jan Hanes angående alt arbeta med de Kl. 13:00 potentiella riskerna med elektromagnetiska fäll och dess inverkan på miljön (Resolution 1815) Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Jan Hanes angående alt sänka strålningsnivån Kl. 13:00 i samhället Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Katarina Andersson angående Kl. 13:00 kameraövervakning vid skolor Dnr KS 2014/ Medborgarförslag från Hans Jonasson angående granskning av Kl. 13:00 telefonanvändning Dnr KS 2013/00441 I O. Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun Dnr KS 2014/00528

2 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista Il. Vision för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ strategisk plan Dnr KS 2015/ Kommunfullmäktiges styrkort Dnr KS 2015/00083 Föredragande Camilla Karlsson, kl. 13:00 Handlingar skickas senare Camilla Karlsson, kl. 13:00 Camilla Karlsson, kl. 13: Medborgarförslag från Göte Klingvall angående ändring av renhållningsordningen Dnr KS 2014/ Sammanställd budget 2015 Dnr KS 2015/00095 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks 16. Begäran från kultur och fritidsnämnden att avbryta privatiseringsprocessen av bowlinghallen Dnr KS 2014/ Förslag på ny modell för samverkan samt nya riktlinjer för kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr KS 2014/ Entreprenadform och huvudmannaskap för badhus/simhall i Uddevalla Dnr KS 2015/ Markanvisningsavtal gällande Skälläckeröd l :18 m.fl. Dnr KS 2015/ KOBRA- Kompetensbaserat regionalt arbetssätt Dnr KS 20 15/ Översyn av bolagspolicy och ägordirektiv för de kommunala bolagen Dnr KS 2014/ Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret 2014 Dnr KS 2015/ Verksamhetsberättelse för Räddningstjänsten 2014 Dnr KS 2015/00090

3 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 24. Uppföljning av kommunledningskontorets internkontrollplan 2014 Dnr KS 2015/ Uppföljning av Räddningstjänstens internkontrollplan 2014 D nr KS 20 15/ Ungdomsplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/ Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning D nr KS 2015/ Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän Dnr KS 2014/ Vindbruksplan beslut om samråd Dnr KS 2015/ Järnvägsspår från Sörvik till Benders Dnr KS 2015/00089 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och pä l-land! i ng ar skickas senare 31. Sponsring av Uddevalla Grand Prix of Sweden 2015, BMK Uddevalla Dnr KS 2015/ Kommunstyrelsens val för perioden , i vissa fall delar av perioden -avseende val av ledamot till hållbarhetsberedningen från (V) D nr KS 20 14/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbod al Dnr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

4 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (1) D nr KS 2015/00072 Handlöggare Utredare Markus Hurtig Telelon VerksamhetsberöHelse för kommunledningskontoret 2014 Sammanfattning Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberåttelsen innefattar även kommunstyrelsens övriga verksamheter och kommundirektören. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret, kommunstyrelsens övriga verksamhet och kommundirektören Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. Peter Larsson Kommundirektör Markus Hurtig Utredare

5 DNR: KS: KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens övriga verksamhet Verksamhetsberättelse 2014

6 (25) Innehållsförteckning Förvaltningens arbete under året... 4 Utvecklingsperspektiv: KUND/MEDBORGARE... 4 l Service och tillgänglighetfor medborgare och kunder... 4 Z Tillväxt, fore/agande och samhällsplanering... JO 3 Integration och sysselsällning Särskilda projekt och utvecklingsarbete Utvecklingsperspektiv: MEDARBETARE Organisation, personal och arbetsmiljö Kommun(Jvergripande imem service och tillgänglighet Utvecklingsperspektiv: EKONOMI... 2 l 7 Kommunövergripande ekonomi... Z l 8 Förvaltningsinternt ekonomiarbete Miljöarbete Kommunstyrelsens övriga verksamhet Kommundirektören... 25

7 (25) Förvaltningschefen sammanfattar året som gått Kommunledningskontoret redovisar ett överskott mot budget på 8,S mkr. För året fanns ett krav på att visa överskott om 4,0 mkr, fördelat ti llit-avdelningen med 3,0 mkr, samt personalavdelningen med 1,0 mkr. Detta har uppfyllts då dessa avdelningar tillsammans visar ett överskon på S,9 mkr, bland annat till IOijd av högre!orsäljningsintäktcr, lägre kostnader genom nytt licensavtal inom IT-verksamhcten, lägre tclcfonikostnader, vakanta tjänster, restriktivitet med vikarier vid frånvaro, lägre konsultkostnadcr, samt lägre kostnader for dc utbildningar som personalavdelningen anordnar. Under 2014 har pågått ett utvecklingsarbete benämnt "KORPEN" med ett syfte att!oren k la, förtydliga och effektivisera vissa områden inomkommunen. Rapporter och underlag har utarbetats inom områden såsom filrbättrad kommunal service genom an utveckla ett medborgarcenter samt skapa gemensam kostenhet och gemensam fordonspark och transport logistik. Under 201 S kommer arbete att pågå med!ordjupade beslutsunderlag och implementering av dessa förslag. En genomlysning av samhällsbyggnadsprocessen samt översyn beträffande organisering av stöd och styrning samt samverkan fritidsanläggningar har också skett. Under har arbetet för bredbandsutbyggnad fortsatt. Delmålet att SO % av hushåll och toretag skall ha tillgång till 100M bit/s år 20 l S ser ut att kunna nås. Kommunen stödjer utbyggnad av fiberpunkter på landsbygden i enlighet med IT-infrastrukturplanen. Arbetet slut!ors troligen under 201 S. En utmaning är vissa villaområden och mindre hyreshus i Uddevalla tätort!or vilka det inte finns statliga bidrag och där marknadsaktörerna inte ser någon lönsamhet. Kommunens roll for att dessa områden ska nå bredbandsmålet om l 00 M bit/s är bl. a. att bättre samordna kanalisation!or fiber i samband med annan gr'.ivning. Den utökade ekonomiavdelningen har etablerats under året. Slut!Orandc av iniorandet av affärssystemet Raindanec har skett, medan visst arbete mede-handelsdelen kvarstår. Etableraodet av den nya inköpsprocessen kräver fortsatt arbete. Avdelningen strategisk samhällsplanering startade i maj Verksamheten omfattar kommunstyrelsens verksamhetsområden inom samhällsplanering samt ansvar för kommunens lokai!orsödningsarbete. Avdelningen, har under 20 l 4 i samarbete med övriga torvallningar arbetat!or att skapa en tydl igare struktur och målsättning!or kornmunens arbete med översiktsplanering och annan strategisk fysisk planering, bland annat med utvecklande av samhällsbyggnadsstrategi. Under året har förvaltningarnas personalfunktioner slagits samman till en kommungemensam personalavdelning. Varje förvaltning kommer fortsättningsvis att ha "sin/sina" HR-partners. Samlad kompetens bedöms minska sårbarheten och höja kvaliteten. En annan viktig organisatorisk torändring var att införliva Uddevallas räddningstjänst i RäddningsljänstfOrbundct Mitt Bohuslän. Övergången skedde 20 J S l. Under hösten slutredovisade kommunstyrelsen samtliga kvarvarande uppdrag i strategisk plan och flersårsplaner. Flera av uppdragen har uppgått i ordinarie verksamhet och valda delar av detta arbetet redovisas i denna rapport. Peter Larsson Förvalmingschej

8 (25) Förvaltningens arbete under året Kommunledningslwnlorets verksamhetsberällelse innehåller ell urval och koncentrat av fcirvaltningens arbete. Utvecklingsperspektiv: KUND/MEDBORGARE 1 Service och tillgänglighet för medborgare och kunder Under denna rubrik redogörs for kommunledningskontorets arbete med olltillhandahtrlla och utveckla tjänster, bemötandejrtrgor, medborgariliflytande och folkhälsa. Systematiskt ar bete för öka t medborgarinflytande Arbetet med medborgardialog har under 2014 skett inom EV-projektet Engagera Mera. Efter tre år i projektverksamhet är nu medborgardialog, genom det systematiska arbetssättet med medborgardialog, implementerat i Uddevalla kornmuns ordinarie styrning och ska bli en del i planeringsdia log, internbudget och verksamhetsplan. En handbok for tiänstcrnän och förtroendevalda är framtagen som ett stöd i det fortsatta medborgardialogarbetet Uppföljning av det systematiska arbetssättet med medborgardialog kornmer att ske under 20 l 5. Supe rvalå ret 2014 År var supervalår då val till både EV-parlamentet, riksdagen, landstinget och kommunen hölls. Valdeltagandet ökade överlagjämfört med föregående val. E U-parlamentet 49, 7% ( + 5%). Riksdagen 85,7% (+ 1%). Landstinget 83,3%(+400/6). Kommunen 83,8% (+ 1,6%). Medbo rgar kontoret välbesökt På Medborgarkontoret har under året var betydligt mer välbesökt än annars, då dels förtidsrösting har hållits till två val, och dels varit utställningslokal till Konsten på Kungstorget som drog många besökare. Antalet ärenden inom budget- och skuldrådgivningen har ökat med ca 20 personer jämfort med 2013, totalt 143 st. kontoret har också sålts biljetter till olika föreställningar. Medborgarkontoret har totalt besökts av personer vilket ger ett snitt om 357 per vecka. In riktningsbeslut om medborgarcenter Som ett resultat av ett av de s. k. KORPEN-projekten har kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut om att ett medborgarcenter ska införas i Uddevalla. Enligt förslaget ska Medborgarcenter vara ett modernt kontaktcenter som bygger på medborgarnas behov, vanor och framfor allt vara kontaktpunkt/mötesplats där medborgama kan få ställa sina frågor och få hjälp att lösa dem. Vara en samlad funktion där medborgarna har telefonkontakt med kommunen och en funktion som hanterar sociala media och e-~änster. Arbetet kommer att fortsätta under med planerad start Sveriges bästa kommunsida, informa tionsinsatser och äldrelots Uddevalla.se blev for tredje året utsedd till Sveriges bästa kommunala hemsida av SKL. Ett långsiktigt, systematiskt och gott IOrvaltningsövcrgripande arbete ligger bakom denna framgång. Informationsavdelningen har bl.a. genomfort kommunikation i projektet "Torp växer" som slutförts i och med invigningen av Norra länken. Andra kommunikationsprojekt är "Mellan broarna". Kontinuerligt och omfattande

9 (25) kommunikationsstöd till tekniska kontoret, bl a i samband med gatu-och markarbcten, ex Hasselbackcn, Göteborgsvägen, Kungstorget Kommunstyrelsen beslutade i maj om att inom kommunledningskontoret inrätta funktionen "kommunalt ombud tllr äldre och personer med funktionsnedsättning". Verksamheten startar under 2015 med en tjänst omfattande 40% som administreras av informationsavdelningen. Folkhälsoarbete under året Inom ramen for det tvärsektoriella folkhälsoarbetet har bedrivits ett antal aktiviteter. Några av dessa är tllräldramässa på Bohusläns museum med c:a l 300 besökare och seniormässan som lockade cirka 2500 personer. Uddevalla har varit certificrade (Safe Community) sedan 1998 och det är nu aktuellt med omcen ifiering. Arbetet i kommunens flirvaltningar utifrån certilieringen är både aktivt och framgångsrikt och har under 2014 presenterats vid två större konferenser. Under året hölls vänortskonferens i Uddevalla på folkhälsotema. Vidare har också arrangerats frukostmöten kring barukonventionen och barn/ungas situation i Uddevalla. Särskilda tematiska utbildningsdagar har häll its inom ämnen som våld i nära relation, äldresäkerhet, könsstympning. Lite mer övergripande kunskap har spridits bland annat vid Välfärdsverkstaden - en resa genom Uddevallas olika forutsättningar for hälsa samt ett samarrangemang kring Socialt investcringsperspektiv. Mått Anmälda våldsbrott Utfall 10,45 Mäl Analys och kommentar 8,34 Resultatet är bättre än rikets snitt men Uddevalla når inte sitt högt ställda mål om 25% lägre våldsbrottslighet än snittet fllr riket. Den preliminära brottsstatistiken fllr 2014 visar att 554 våldsbrott anmäldes i Uddevalla vilket motsvarar 10,45 anmälda våldsbrott per 1000 invånare. Jämfllrelse tidigare år: Uddevalla hade fler (88) anmälda våldsbrott 2014 än 2013 vilket är det högsta antalet på mänga år. Uddevalla hade fltrre anmälda våldsbron per l 000 invånare än snittet fllr riket ( Il, 12) och även något lltrrc an Trollhättan (1 1,69). Den absolut vanligaste typen av anmälda våldsbrott i Uddevalla 2014 var misshandel inkl. grov (452 st), näst vanligast var våldtäkt inkl. grovt (31 st) <><:h därefter Rån inkl. grovt {25 st). Uddevalla har under flera år tillbaka haft betydligt fltrre anmälda våldsbrott än rikets snitt. Det finns ett stort mörkertal generellt men det finns ingen anledning att tro att anmälningsbenägenheten är lägre här än på andra håll. Det är därfllr rimligt att tro att det faktiskt sker fllrre våldsbrott i Uddevalla. Alkohol och narkotika är vanligt fllrekommande i samband med våldsbrott. Uddevalla har en tydlig linje kring krogamas ansvar vid servering av alkohol, vilken kan ha betydelse fl)r att

10 (25) e Uddevallabomas förutsättningar för god halsa pä lika villkor ska öka 105 förebygga väldsbrott utomhus. Uddevallas alkohol- och drogförebyggande arbete har pågätt under en flertal år. Genom att erbjuda rådgivning och stöd i olika kritiska livssituationer förebygger kommunen an en pressad situation utmynnar i våld. Exempel på viktiga insatser är kuratorer bland annat i skola och på ungdomsmollagning, Pdltama (ungdomar i riskzon) och andra viktiga vuxna till exempel på fritidsgårdar och i föreningar, familjerådgivning, föräldrarådgivning, ekonomiskt rådgivninglskuldrådgivning, missbruksmottagning, familjeförskola etc. Förvaltningen bedömer an kommunen förebygger en hel del våld genom dessa insatser. Utanförskap har samband med ökat väld. Arbetet med mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg skulle kunna ha haft betydelse här liksom integrationsarbetet Uddevalla har en bra arbete med stöd till män, kvinnor och barn som är berörda av våld i nära relationer. Resultatet lllr 2014 visar dock at! behovet av deua är väldigt stort. Kriscentrums (Soc) resurser f()r samtal med utsatla barn är en vi.ktig pusselbit för att minska konsekvenserna hos barnen både bland misshandlade barn och barn som blivit vittne till väld. Polisen har under året fört fram att man ser en ökad anmälningsbenägenhet i Uddevalla, kanske beroende på aktivt arbete med infom1ation, synliga Poliser på stan samt Kriscentrum. 113 Uddevallabomas hälsalförutsättningar för hälsa utiii-ån folkhaisoindexet är fortfarande b:lttre än snittet för riket men en försämring noteras jämfört med föregående år och uppsatt mäl nås inte. Dc faktorer som drar ner värdet är framfllr allt sjuktalet, ett ökande antal rökande spädbamsföräldrar, narkotika bland unga, självmord och låg upplevd trygghet. De områden där Uddevallas värden i jämförelse med rikets har f1lrbättrats är barnfattigdom samt fetma bland vuxna och barn medan försämringar skett när det gäller tonårsaborter, sjuktalet, rökande spädbamsför.tldrar, självmord och anmälda brott och vålds brotl. Det finns stora skillnader i hälsa mellan kvinnor och män och utiii-ån de indikatorer som ingår i indexet som det finns statistik uppdelat på kön så har männen Oer riskresultat än kvinnorna. Kvinnornas folkhälsoindex Jandar på 122medan männens endast når upp till 97 (Rikets referensvärde är l 00). K vinnor är oftare sjukskrivna och skattar också sin hälsa som sämre, blir oftare inlagda på sjukljus på grund av skador, känner sig otryggare, har i större utsträckning druckit alkohol på

11 (25) Medborgamas möjlighet an delta i kommunens utveckling 48 gymnasiet och är något mindre fysiskt aktiva. Männen därcmot röker i större utsträckning och har i större utsträckning fetma som barn. Männen har också sämre skolresultat, röker oftare och även oftare som spädbarnsfllräldrar och har i större utsträckning provat narkotika. Det är också betydligt fler män än kvinnor som begår självmord. Det alkohol- och drogfllrebyggande arbetet har varit intensivt under perioden. Minskningen av antalet skador i Uddevalla har stannat upp men vi har nu något färre skador än sninet fllr riket. Det skadefllrebyggande arbetet är aktivt i kommunen men under senare år har flera betydande och evidenta metoder tagits bon som till exempel Hemvaktmästaren, Galansskola och Förebyggande hembesök hos äldre. Styrkan i det skadcfll rebyggande arbetet ligger på äldre där vi genom samverkan och bredd når en stor andel. llamsäkcrhetsarbetet är betydligt svagare och mindre systematiskt. Genom folkhälsoavtalet med VGR har Hälsopolitiska rådet han möjlighetan stöna utvecklingsprojekt med utvecklingsmedel l framtiden bör insatser priorilems mot ungas psykiska halsa, ekonomi och arbete samt skadefllrebyggru1de arbete riktat mot barn och unga. Årets resultat fllr månet medborgamas möjlighet au delta i kommunens utveckling är 48, och innebär an Uddevalla ligger bland de tre bästa kommunerna i undersökningen. Under året har EV-projektet Engagera Mera bidragit till eu systematiskt arbetssäll med medborgardialog som fullmäktige antog i april. Det systematiska arbetssättet syftar till an namnderna regelbundet och systematiskt ska arbeta med medborgardialog. Under året är även SCB-medborgarundersökning genomfllrd vilket ger 3 poängs ökning sedan tllregående år. Dellagande politiker i ungdomsfullmäktige 4,25 S Närvaron av besökande po litiker vid ungdomsfullmäktiges sammanträden har varit ojämnt fllrdelat under året. Vid det tllrsta sammanträdes var 9 besökande politiker närvarande, vid det andra 2, vid det tredje 4 och vid det fjärde 2 besökande politiker. l genomsnitt på ungdomsfullmäktiges 4 sammanträden under 2014 har 4,25 besökande politiker närvarat. Ungas valdellagande 80,3 74 Valdeltagandet bland den unga målgruppen har ökat sedan valet 20 l O. Resultatet innebär en ökning med ca 8 procentenheter. En bidragande faktor kan vara att det har varit stor fokus under året på "Supervalåret 2014" då både rikstags/kommun/landstingsvalet och EV-valet gcnomfllrdes. lnfljr EV-valet fanns det bioreklam som sändes under en månads tid innan valet, i övrigt har inte extra insatser fllr att öka valdeltagandet gjons.

12 (25) e l 00% eller mer i måluppfyllelse e 70-99% i måluppfyllelse 0-69% i måluppfyllelse Sammanfattande resultat av brukarundersökningar genomförda 2014 Måu e Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen e Fler brukare och medborgare ar nöjda med kommunens bernötande Uriall Mål 100 Målet är i styrkonet satt till 100%, vilket innebllr att samtliga brukarundersökningar ska nå sill mål Qlr helhetsfrågan ( nöjdhet med tjänsten som helhet). Tre av fyra brukarundersökningar når silt respektive mål. Den undersökning som inte når målet hade en måluppfyllnad om 95%. l 00 Målet i styrkonet är att samtliga brukarundersökningar ska nå 90% nöjdhet med bemötandet. Samtliga fyra undersökningar når över 90 procent vilket ger en hundraprocentig måluppfyllelse. Redovisning av samtliga genomförda brukarundersökningar Sommarlovspraktik e Nöjdhet med tjänsten som helhet e Nöjdhet bemötande Utfall M ål Brukamodersökning 2014 av verksamheten "Sommarlovspraktik" visar att 87% (arbetsplatserna) respekt ive 90% (praktikanter) är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten totalt sett och att verksamheten når målet om 89% nöjda brukare. Svarsfrekvens 7 1 %(arbetsplatser) respektive 80% (praktikanter). Sammanlagt var 9 1% av praktikanter och arbetsplatser nöjda eller mycket nöjda. Brukarundersökning av verksamheten "Sommarlovspraktik" visar att 93% av brukarna (praktikanterna) instämmer helt eller ti ll stor del med påståendet "Jag är, totalt sett, nöjd med det bemötandejag fått från Arbetsmarknadsavdclningcn". Detta innebår att verksambeten når målet på 90% nöjda. Fl ickorna instämde i större utsträckning (53%) än pojkarna (40%). Svarsfrekvens 80%. Rehabcoache11s deltagare Nöjdhet med tjänsten som helhet e Nöjdhet bemötande Utfall Må l

13 (25) Brukarundersökning av verksamheten "Rehabcoach" visar att 92% (avslutade ärenden) och 97% (pågående ärenden) av brukarna var nöjda e ller mycket nöjda med verksamheten som helhet och att verksamheten når målet om 85% nöjda brukare. Svarsfrekvensen var 83% respektive 97%. Sammanlagt var till 95% av arbetstagarna ( svarsfrekvens 86%) nöjda eller mycket nöjda. Brukarundersökning 2014 av verksamheten "Rehabeoach" visar att l 00% (avslutade ärenden) respektive 97,5% (pågående ärenden) var nöjda eller mycket nöjda med rehabeoachens bemötande och det innebär an verksamheten når målet på 92% brukare som är nöjda med bemötandet. Svarsfrekvensen var 83% (avslutade) respektive 97% (pågående). Sammanlagt var 98,5% av brukarna 2014 nöjda eller mycket nöjda med rchabeoachens bemötande. Svarsfrekvens 86%. Underlaget är för litet för att könsdiffercntiera. Johbcentr11m e Nöjdhet med tiänstcn som helhet e Nöjdhet bemötande Utfa ll Mål Brukarundersökning 2014 av verksamheten "Jobbcentrum" visar på 96% nöjda brukare och innebär att verksan1heten når målet om 89% nöjda brukare. Svarsfrekvens var 63%. Männen var nöjda i större utsträckning (58%) än kvinnorna (38%). Brukarundersölming 2014 av verksamheten "Jobbcentrum" visar att 96% av brukarna är nöjda med kommunens bemötande och det innebär att verksamheten når målet om 90% brukare nöjda med bemötandet från kommunen. Svarsfrekvens var 63%. K vinnorna var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet i större utsträckning (50%) än männen (46%). Högskolecentr11m Boh11Slän e Nöjdhet med tiänsten som helhet e Nöjdhet bemötande Utfall Mål 84, ,5 90 Brukarundersökning visar resu ltat 84,8 nöjda med lj änsten. Målet var 89. (Mål uppfyllelse 95,3%.) Svarsfrekvensen var 72%. Nöjdhet män: 89,7% (26 svar), Nöjdhet kvinnor 83,7% (97 svar). Arets resultat är en förbättring med två procentenheter järnfört med föregående år. Bidragande faktorer ti ll ökningen är troligen lokaljusteringar och investeringar i forbättrad trådlös intemet mm. Resultat för bemötandet blev 92,5. Resultat är för män 90,3% (31 svar) och för kvinnor 93, l% (108 svar). Utfallet innebär höjning från föregående års resultat som var 89.

14 JO (25) Mätt Utfal.l 8 Jnfonnation till med- 94 borgama Mål Analys och komm entar 95 SKL:s granskning och mpport "lnfom1ation till alla" om kommunernas infonnation till medborgama via interne!, visade att Uddevalla har Sveriges basta hemsida f'l)r tredje året i rad. e Tillgi!nglighet i svarstid e-post 72 Utfall 2014 var 94 vilket gav Uddevalla plats som nr L Nya och fler frågor lir anledningen till att resultatet, trots toppplacering, är lägre an tidigare. Måttet mater kommunernas arbete med informationsgivning till medborgama via Internet inom 12 områden. Måttet ingår i kommunens kvalitet i korthet % av de skickade c-postbreven besvarades inom två dygn. Resultatet f'l)r likvärdiga kommuner var 84 %. Vid f'l)regående års mätning var siffran 78% besvarade brev inom två dygn. 14% blev obesvarade inom två veckor och var vid rapportskrivandet fortfarande obesvarade. 66% av c-postbreven besvarades inom ett dygn. e Telefontillgänglighet 69 Bemötande i telefon Andelen kontakt med en handläggare är 69% fllr kommunen totalt. Det ar något under järnflirt med fllrra mätningen(78%) men i nivå med -12. Uddevalla är nu i nivå med snittet fllr likvärdiga kommuner (66 %). Vid ev. talsvar har inte lämnats något meddelande om återuppringning. 90 Andelen telefonsamtal där bemötandet bedömts som gott var 70%. Resultatet är det samma som f'l)regående år. l några av fallen (knappt JO %) har bemötandet upplevts som dåligt. Resultatet för likvärdiga kommuner är 75% gott bemötande. l 00% eller mer i måluppfyllelse % i mlluppfyllelse 0-69 % i mlluppfyllelse Nyckeltal 'Il W ebbsändning av konmlun fullmäktige (realtid) Wcbbsandning av kommun " fullmäktige (totalt) 6520 Medborgarförslag " Ris och ros "' Pilen visar förändring mellan 2013 och Tillvlixt, företagande och samhällsplanering Här beskrivs kommunledningskontore/s arbete med ijifrastruktm:frågor, näringsliv, utbildninglkompetensforsörjning och F ou-högskola- yrkeshögskola.

15 l J (25) Uddevalla-en attraktiv etableringskommun Under året har ett par mer storskaliga forfrågningar engagerat såväl Uddevalla hamn som privata fastighetsägare, där investeringsvilja och etablering fokuserats till kommunen. Arbetet forväntas fortsätta början av Totalt sett har Uddevalla under 2014, varit en attraktiv etableringskommun. Till detta genomfors också ett etableringsarbete via Position Väst. T ill växtavdelningen har förstärkt samverkansarbetet mellan Fyrboda l och Högskolan Väst och även samverkat med Chalmers Education. Kickoffen för "Rirenkla helt enkelt" är genomförd, ca 200 deltagare, varav ca 90 från Uddevalla. Arbetet fortsätter under våren Tillväxtavdelningen arbetar i övrigt proaktivt med Rirctagsklimatet genom deltagande i Rirctagsmöten, frukostmöten och föreningsarbete. Några exempel är Tillväxt Uddevalla, Uddevalla näri.ngs li v, Entreprenörsarenan, Företagarna, Lillesjö industriforening och Centrumutveckling. Uddevallas utveckling mot ett maritimt centrum Uddevallas utveckling till ett maritimt centrum har under året fortsatt genom bl.a. -påbörjad uppfoljning av den maritima strategin via särskild enkät till nyckelaktörer inom kommunen och dess näringsliv, - medverkan i regionala sammankomster, genomritt inspirationsdag Blå affarer samt via Näringsdcpartcmcntct presenterat Nationell maritim strategi i Uddevalla, - påbörjat utvecklaodet av hand li ngsplan for ett maritimt kompetenscentrum genom kontakter med forskningsinstitut och påbörjat forutsättningar för maritim produktionsteknik i Uddevalla tillsammans med maritima aktörer. Dessutom sker samverkan med Entreprenörsarenan där innovativa maritima miljöprojekt pågår, Utveckling av besöksnäringen - etablering av Convention Bureau Under året har Högskolecentrum Bohuslän fått en ny Yrkeshögskoleutbildning; Affarsutvecklare Turism, vilken engagerar flertalet av hela Bohusläns större aktörer i ledningsgruppen. Västra Götalandsregionen har forlagt sin Yh utbildning Tandsköterska till HCB. Tillväxtavdelningen har tiurorts kompetens inom besöksnäring och en utvecklare är rekryterad. Som första åtgärd har en förnyad förstudie om en Convention Bureau arbetats fram, vilken skall förstärka och öka antalet kunskapsmöten till kommunen, lokala värdars deltagande och samverkan med omgivande kommuner. Projektperioden löper till 15 mars 2015, och redovisning skall ske senast 31 mars Syftet med en Convention Bureau är att sätta kommunens företag/verksamheter och vårt område i fokus och som bidrar till kompetenshöjning och ett ökat antal möten/kongresser till kommunen och Bohuslän. Ett nära samarbete med Trollhättan och övriga Bohuslän samt Mötesindustrirådet Västsverige ökar också kunskapen om hela området. Samarbete och dialog med Mötesindustrirådet Västsverige är redan påbörjat. De kommer att vara till stöd i starten av en Convention Bureau. Kontakt med Trollhättans Convention Bureau är också påbörjad. Det är viktigt med ett bra samarbete och kommunikation kommunerna emellan for att stärka hela vårt område. De båda kommunerna har olika fokusområden, vilket gör att man kompletterar varandra på ett bra sätt.

16 (25) Tydligare arbete med st rategisk samhällsplanering Under året har olika steg tagits f<lr att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. För att skapa forutsättningar lor en resurseffektiv bostadsexploatering har en samhällsbyggnadsstrategi formulerats. Kommunstyrelsen har stärkt sin styrande roll genom att den från 2015, efter transparenta kriterier, får fatta beslut om planbesked, markanvisningar och andra exploateringsinitiativ. Detta ger tydlig rollfördelning och tydliga prioriteringar inom kommunen och därmed en hantering som på sikt bör gynna tillväxt. Klara spelregler, målsättn ingar och rutiner ger marknaden forutsättningar for utveckling. Bredbandsutbyggnad - d elmålet 2015 ä r nära! Bredbandsarbetet har varit intensivt, fler fiberföreningar är bildade och identifiering av tillgänglighet och översyn av bredbandsutbyggnad i stadsmi ljö har prioriterats under hösten. Kommunfull mäktige antog bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan år och därefter har arbete pågått får att nå uppsatt delmål 2015 samt slutmålet Under 2014 fortsatte arbetet arbete på likartat sätt som föregående år. Delmålet att 50% av hushåll och företag skall ha ti llgång till l 00 M bit/s år 2015 ser ut att kunna nås. Kommunen stödjer utbyggnad av fiberpunkter på landsbygden i enligbet med ITinfrastrukturplanen och VGR:s definition av bristområde som VGR också medfinansierar med 50%. ljuvuddelen av denna del är nu fardig och slutfors fårhoppningsvis under Investering i fiber på landsbygden är inne i ett intensivt skede. Med sju fiberföreningar som har filtt stöd hos länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet kommer att bli färdiga omkring apri l 2015 och har då fibersatt cirka två tredjedelar av kommunens landsbygd i områden med mer fastigheter. På resterande landsbygd finns ytterligare tre f(lreningar som söker ekonomiskt stöd i det nya Landsbygdsprogrammet och f"ar forhoppningsvis positivt besked sommaren Dessa tre f<lreningar täcker i princip in resterande landsbygd. Då tas hänsyn till att kanalisation får fiber sker vid VA-anslutningar utmed Fräknestranden i anslutning till överföringsledningen. l Ammenäsområdet och Ljungski re pågår f<lrprojekteringsarbete som f<lrhoppningsvis in nebär investering under Sista ~iora utmaningen är vissa vi llaområden och mindre hyreshus i Uddevalla tätort. Här finns inga statliga bidrag och marknadsaktörerna ser ingen lönsamhet. Kommunens roll for att dessa områden skall nå bredbandsmålet om 100Mbit/s är bl. a. att bättre samordna kanalisation for fiber i samband med annan grävning, utreda alteranativa f<lrläggningsmetoder samt rjtt kostnadsersättning f(lr återställningskostnader efter f(lrläggning i asfalt. Ytterligare åtgärder kan behövas vilket framgår av en f<lrdjupad fårstudie som kommer att presenteras i jan/febr MAtt Utfall Mål Analys och kommentar

17 (25) 8 Tillväxt Högskolecentrum Fler Uddevallabor har eftergymnasial utbildning Tillväxtmålet!lir llögskolccentmm Bohuslän nås. Yrkeshögsko leutbildningama ökar i antal och antal studerdllde på högskolenivå minskar, allt på gmnd av centraliseringar till campusmiljöer. Detta påverkar möjligheten!lir äldre invånare au höja sin kornpetens utan an behöva flytta och idag llr ca 27% av dc studerande över 40 år. Tillväxtmilttel innebär att drygt 650 studerande finns med regelbundenhet kopplade till Högskolecentrum Bohuslän, varav drygt 400 i direkt eftergymnasial fom Arets resultat pekar på att Uddevalla kommun, inte detta år heller, kommer att!lilja målet an inom tre år nå nationell jämfllrclse. Den nationella nivän är idag 40% vilket innebär en gap på 4 procen tenheter. l storstadsregioner, ca 45%. Måttet iir fortsatt trögrörligt och kommunen har ökat en procentenhet i år. En fonsatt utmaning framåt ar an män kontra kvinnors utbild ningsnivä visar stor skiijnad inbördes, där männens nivå är ca 36% och kvinnor 45%. För Uddevallas del krävs fonsatt god ut veckling, genom att skapa fllrutsättningar fllr högskoleutbildning och nu även ökad satsning på Yrkcshög. kolan. Stratcgicr fllr ef tergymnasial kompetenstllrsörj ning är alll viktigare rur fonsan tillväxt och konkurrenskraft!lir såväl näringsliv som kommun. En ytterligare aktiv insats ar an kunna attrahera kvalificerade och högutbildade till kommunen. De högskolor som rekryterar flest uddevallabor, är Karlstad, Göteborg och Trollhättan. En ytterli gare stor spridning finns över landet, där många läser vid dessa, tenterar sin högskolestuderande på Högskolecentrum Bohuslän och bor kvar i s~1den. Noterban är an ca 50% av dc som studerar eftergymnasialt i Uddevalla, är från 27 år och uppåt. ca 18% är övcr40 år. Nyregistrerade tllretag per l 000 invånare 5,8 6,7 Antalet nystaner är lägre än föregående år, men historiskt sett på en hög nivå med 31 O stycken. Preliminän har kommunen invånare, vilket ger 5,8 nya tllretag/ invånare. ~ Nettoökning!liretag Resultatet!lir måttet nello/jkningjl!retag var betydli!,>t lägre 2014 än tllregående år och långt under mälct. För några år sedan gjordes regeländringar som innebar an många 11lrctagare med enskilda linnor bildade aktiebolag vilket gav en mycket kraftig nettoökning. Oe enskilda rmnorna har sedan avvecklats med viss "eftersläpning". Även orn resultatet 2014 hamnade långt under målet bedöms dock en nettoökning om 90 tllretag per år vara en realist isk nivå!lir de n!lnnaste åren. " :w :w " :w Nyckeltal företagsklimatet (Svenskt Näringslivs ranking) Nyregistrerade toretag SyssclsanningstillllUien Näringslivsstrukturen Lokalt antagna leverantörer

18 (25) ~ Frekvens lågavgångar Pendling Pilen visar forlindring mellan och Integration och sysselsättning Nedan beskrivs en del av det arbete kommunledningskontoret bedriver inom arbetsloshetsåtgärder, ungdomsanställningar, insatser enligt.wmordningsansvaret for nyanlända och arbete mot diskriminering. Ungdomsanställningar Uppdraget "Ungdomsanställningar" pågick hela 2014 år. Sedan starten hösten 2012 har 139 unga haft praktik inför anställning, 107 har fatt anställning, varav 39 är inne på andra halvan av sitt år. (okt -14). Kompetensutvecklingsdelen har innehållit körkortspakct, möjlighet till studier på grundskolc-och gymnasienivå samt utbildningar kopplade till arbetsuppgiften. 51 ungdomar har använt körkortspaketet, och 34 ungdomar har läst grundskole- ellergymnasiekurser. Utöver detta har genomforts utbildn ing i samhällsorientering, studievägledning, söka-jobb, konsumentkunskap, mänskliga rättigheter, arbeta/studera utomlands samt anpassad central introduktion for nyavställda i en kommun. Insatser for unga med funktionshinder Under 2014 har ett nytt uppdrag delats ut, som innebär en insats for unga med funktionshinder. l samråd med arbetsformedlingen (AF) har bestämts att börja med en grupp på lo personer, som är "fårdigutredda" hos AF och som nu bara behöver en längre inskolning i arbetslivet for att bli matchni ngsbara på öppna marknaden. Arbetsmarkandsavdelningcn kommer att ta fram ind ividuella platser för var och en, och perioden startar med praktik i upp till )månader, följt av en ettårig anställ ning. Mot slutet av anstä llningen kommer AF att fasa in sin SIUS-resurs, for att hitta ett lämpligt arbete på öppna marknaden. Samhällsorientering i d ialogform Hösten 2013 startade kommunen en ny verksamhet, enligt nya regler (SFS 20 l 0: 1138) som säger att samhällsin fonnation/orientering ska ske till nyanlända i dialogfonn, på modersmålet. Uddevalla har startal ett antal grupper i språken; arabiska, somaliska, persiskaldari, spanska, thai och ryska. Uddevalla säljer även platser i samhällsorienteringen till grannkommunerna. Utvärdering visar att deltagama är nöjda med innehållet. Etableringsansvar Det kommunala etableringsansvaret gällande akt iviteter och insatser till nyanlända har funnit sin fontt under de två åren som det nya arbetssättet prövats. Det statsbidrag som enligt en antagen fordelningsrnodell, fördelas mellan fyra förvaltningar där professionen for uppdraget finns. Fördelningsmodellen skall utvärderas i början av Alla forvallningar har redovisat in vi lka aktiviteter som görs och detta har redovisats till politiker och tjänstemän bl.a. til l kommunstyrelsens beredning for integration och demokrati samt ti ll "Mjuka gruppen". (se nyckeltal nedan) Exportfrämjande invandring Under året har en forstudie, "Exportfrämjande invandring", genomförts. l utvecklingsarbetet har metoder for hur man bäst tillvaratar kompetens hos målgruppen och finna bästa matchning med exportmogna foretag i stora delar av Fyrboda l. Projektet har samverkat med Trollhättan och

19 (25) Strömstad och tillsammans har en genomforandeansökan arbetats fram for den nya ansökningsperioden for EV-program i början av Fortsatt högt mottagande av nyanmnda l november hade vi i kommunen tagit emot 381 nyanlända (61 %vuxna, 38 o/o barn J o/o pensionärer). Vi har bara haft ett så högt mottagande en gång forut under de 30 år som kommunen tagit emot nyanlända och det var Migrationsverkets prognos är att det höga mottagandet kommer att ligga kvar under flera år framöver. Arbetslösheten december 2014 (ÖJ>pet arbetslösa och i program) Den öppna arbetslösheten var under året 8,6%. Den öppna arbetslösheten i förhållande till arbetskraften var högre i Uddevalla än i Västra Götalands län och i riket, for gruppen "samtliga i arbetskraften år" samt fzlr gruppen "utrikes lodda". Situationcn för gruppen "samtliga i arbetskraften år" jämtort med för ett år sedan är marginellt förbättrad, på riksnivå..(),6, i V G-län -0,7 men i Uddeva lla -1,0. Den öppna ungdomsarbetslösheten år var i Uddevalla högre än i V G-län och än i riket. Resultatet när vi j åm for grupperna "öppet arbetslösa" samt "i program" blir dock annorlunda - Uddevallas siffror visar att fler ungdomar är i program här än i riket resp V G-län. För gruppen "utrikes födda" är situationen följande: Arbetslösheten for gruppen är högre i Uddevalla än i VG-län, och högre for såväl V G-län som Uddevalla i Rlrhållande ti ll riket. Förändringen jämrirt med Rlrcgåcnde år är dock störst i Uddevalla;..(),6 o/o, jämfört med V G-län;- 0,3, och med riket; -0,0%. Nyckeltal arbetsmarknadsåtgärder 2014 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, dividerat med antal invånare i kommunen. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser sysselsättningsfrämjande åtgärder t.cx. instegsjobb och sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin, offentligt skyddade anstä llningar (OSA) och andra arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Avser samtlåg regi.

20 (25) Nettokostnad arbetsmarknadsdtgärder, krlinv Trestad Uddevalla Trollhättan Vänersborg VGreglon Max Medel Median Min 992 Sverige Nyckeltal etableringsansvaret Inför år 2014 fastställdes fem nya nyckeltal som belyser olika aspekter på kommunens etableringsansvar som nu följs upp for forsta gången. Nyckclt"l (%) 2014 Andel som O)'tt<lr tonder etableringsperioden på två år 4 Andel som Oyttar till Uddevalla från annan kommun under etable- 12 ringsperioden Andel som erbjuds start av SO inom ett år. 99 Andel av de som startar som fullföljer hela kursen 57 Andel deltagare som kommer från "utökad målgrupp". 7 Mätt Utfall Integrationen ska förblittras i Uddevalla 61, l MAJ Analys och kommentar 65 A v konununens 46 stadsdelar, så är tre klassade som utanförskapsområden; Dalaberg, Hovhult och Ture borg. Utmarkande för ett utantl!rskapsområde ar bl.a. låg andel tl!rvärvsarbetande- speciellt bland kvinnor, låga skolresultat, låg utbildningsbakgrund, samt lågt valdeltagande. Ett annat utmärkande drag ar stor ohälsa. Vid årets mätning av utantl!rskapsindex (där 100 ar max), framgår au utantl!rskapet har minskat med 2 %under året (till 61, l %). Andel tl!rvi!rvsarbetande har ökat med knappt en procent på Dalaberg och Hovhult Tureborg visar en resultat på - 0,3% (däremot visar andel kvinnor + 2,5 %). 58 % tl!rvl!rvsarbetar i dessa tre områden och 48 %bland de utrikes tl!dda. Bland de utrikes tl!dda visar vi ett resultat på + 4 %på Dalaberg och Tureborg och+ l %på Hovhult Alla resultat bygger på senaste statistiken som!lr från , eftersom arbelsmarknadsstatistik släpar efter två år. l 00 %eller mer i måluppfyllelse o/o i måluppfyllelse 0-69% i måluppfyllelse

21 (25) 4 Särskilda projekt och utvecklingsarbete Under året avslutas forstudien "Viden til vaekst", vilken på uppdrag av VGR, involverat Tillväxtavdelningen/HCB i en kommande stor lnterregprojektsansökan, som binder ihop kompetensstrategier med näringsl ivsutveckling och individens möjlighet att både integreras på arbetsmarknad och även kunna finnas kvar på densamma. Projektet är beslutat till arbetsnamnet KOBRA, kompetensbaserat regionalt arbetssätt, och involverar ett femtontal kommuner i V GR/l lalland, inklusive regioniorbunden. Både lntcrrcgprojcktet Engagera mera, samt imedtech har haft sina slutkonferenser, vilka är slutredovisade. imcdtcch har visat sig mycket framgångsrikt och med god idegenerering och innovationsutveckling i Socialforvaltningen. Fyrbodal stödjer nu avdelning for att stora delar av Fyrbodals kommuner kan utvecklas inom området. En viktig medaktör har varit Entreprenörsarenan som verifierat och bidragit till produktutveckling. Under året har!t-avdelningen installerat ett verktyg som innebär an man enkelt kan iniora e tjänster/e-iorvaltning tillsammans med verksamheterna.!t-avdelningen har deltagit i etl tiotal processkartläggningar som delvis genererat nya e-tjänster. Efterfrågan på processkartläggningen är stor och verktyget som heter 2c8 har tätt stor genomslagskraft vid forvaltningama. Flexsitc har bidragit till att vi utvecklar våra intema tjällster från digital fonnulär till all bli e-tänster. Del finns c-legitimation kopplattill Flexsite vilket innebär all verksamheterna kommer au kunna koppla på tjänster som kräver e-legitimation under Utvecklingsperspektiv: MEDARBETARE 5 Organisation, personal och arbetsmiljö Under denna rubrik redovisas exempel på arbete inom området arbetsmiljö, organisationsutveckling ochframtida kompetensforsötjning. Uddevalla kommun - en attraktiv arbetsgivare Utifrån uppdraget att verka for en attraktiv arbetsgivare och verksamhetemas ökade måluppfyllelse har kommunens HR-arbete under året centraliserats. Kommunens personalavdelning är nu uppdelad i löne- respektive HR-enhet. Syftet är en gemensam hantering av kommunens HRfrågor samt ett tydligare HR-stöd ti ll respektive IOrvaltning. Från och med september 2014 har varje forvallni ng en eller ett par HR-partners som är kopplade till sig. Arbetsmiljöutbildningen, som riktar sig till chefer och skyddsombud, har tätt ett nytt upplägg. Under 2014 har ca 120 anställda deltagit i utbildningsinsatsema. Underlaget for medarbetarsamtal och lönedialog har även reviderats for all bällre möta organisationens behov. Kommunens löneöversynsarbete har utvecklats och ett nyll begrepp "rätt lön" har införts. Under hösten har c:a 200 chefer utbildats i grundema for lönebildning kopplat till medarbetarsamtalsmodellen. Den kommuncentrala introduktionen for alla nyanställda har sells över och utvecklats i syfte att bällre motsvara organisationens förväntningar.

22 (25) Under hösten har inventering, behovsanalys och upphandling gjorts av olika personal-l it-system i syfie att kvalitetssäkra arbetet med arbetsskador, ti llbud, rehabilitering och kompetensregistrering. Dessa system kommer att implementeras under Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och säkersililla nuvarande och kommande personalforsörjningsbehov har HR-enheten tillsammans med såväl Tekniska kontoret som Socialtjänsten arbetat med problematiken. Analysen har resulterat i både en särskild satsning i löneöversynen samt planer for ett kommande trainccprogram. Kommunens Arbetsmiljöbestämmelser och Hälsopolicy har under 2014 slagits ihop ti ll ett gemensamt dokument "Bestämmelser for Hälsa och Arhctsm iuö". Aestämmelsen antogs av Kommunfullmäktige 13mars Målet är att forena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart yrkesliv genom att erbjuda dc anställda en god arbetsmiljö. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska främja arbetstillfredsställelse samt öka medarbetamas delaktighet och utveckling i arbetet. l september genomfördes en medarbetarenkät inom kommunen. Svarsfrekvensen var 76% vi lket ungellir motsvarar tidigare undersökningar. Nuvarande enkät mäter medarbetarens självskattade engagemang till skillnad mot tidigare års enkäter vilka har mätt medarbetarens självskattade nöjdhet. Det innebär att resultaten inte är järnrorbara med varandra. Årets kommunövergripande resultat med ett medarbetarindex om 76 anses dock vara acceptabelt. Uddevalla kommuns värdegrund har omformulerats och kommunfullmäktige tog beslut om de nya fonno leringarna i november Värdegrunden har implementerats under 2014 genom att Hälsoutvecklare har varit ute på arbetsplatser och hjälp till med att formulera gruppernas värdegrund utifrån kommunens. Jan Gunnarsson från Värdskapet har haft utbildningar i Värdskap & Ledarskap for kommunens chefer. Ca l 000 av våra anställda var och lyssnade på Jan Gunnarssons IOreläsning "Det goda värdskapet - Konsten att få människor att känna sig välkomna" under våren. Ny leverantör av roretagshälsovård är från och med september 2014 upphandlad. Ett samlat grepp och ökat samarbete mellan företagshälsovård, HR-partner och organisationens chefer har tagits i syfte att öka medarbetamas hälsa och därmed uppnå en ökad måluppfyllelse i verksamheterna. Under året har intensiv planering och förberedelser in ror Uddevallas inträde i Räddningstjänstrorbundet Mitt Bohuslän skett i vilket personalavdelningen haft en stor del. OrganisationsfOrändringar inom forvaltningen Avdelningen strategisk samhällsplanering startade på kommunledningskontoret den l maj Verksamheten omfattar kommunstyrelsens verksamhetsområden inom samhällsplanering samt ansvar för kommunens lokalf<irsörjningsarbete. Avdelningen, som består av 4 medarbetare, har under 2014 i samarbete med övriga förvaltningar arbetat för att skapa en tydligare struktur och målsättning for kommunens arbete med översiktsplanering och annan strategisk fysisk planering. Arbetet har bl.a. inriktats mot att utveckla en samhällsbyggnadsstrategi och därtill hörande genomf<ir-andeplan, investeringsplanering som grund för kommunens beställning ti ll Uddevalla Vatten AB, framtagande av rutiner för bedömning och förprövning av samhällsbyggnadsprojekt,

23 (25) förhandsbesked för detaljplaner och beslut om markanvisning, framtagande av vindbruksplan samt komakter med kommuner och Västra Götalandsregionen ang infrastrukturplanering för att ~1ärka Uddevallas position som viktig och attraktiv nod inom Fyrboda l. Den nya utökade ekonomiavdelningen har etablerats under året. Slutf'orande av inforandet av aflllrssystemct Raindance har skett. Visst arbete mede-handelsdelen kvarstår. fortsatt arbete med etablerande! av den nya inköpsproccssen. Kartläggning av processen har påbörjats för kommunens ledningssystem. Under 2014 påbörjades en omorganisation av!t-avdelningen. Arbetet har varit nära rurankrat med medarbetarna och genomrurandet startar vid årsskiftet 20 l 5. förändringen innebär i korthet en uppdelning av sektionen drift och utveckling. Allt rur att bättre kunna möta efterfrågan på projektstöd, e-tjänster samt upphandlingar. Omorganisationen innebär att vi kommer att ha en!t-strateg på halvtid på plats. Tillväxtavdelningen har under 2014 fortsatt den interna utvecklingen och fusionerat sig samman från tre tidigare avdelningar. En matrisorganisering har utvecklats med samordnaruppdrag. Ett nytt verksamhetskort är munarbetat med stor delaktighet via särskilda utvccklingsdagar. Nytt är att verksamhetskort nu linns på individnivå med tydliga uppdrag som kan stärka genomforandet Under året har rollen som demokratitutvecklare pcnnanentats. Funktionens linns nu inom ekonom iavdelningen. Mått Premieringar till personal sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbe tare ska minska Utfall 21 7,03 Mål Analys och kommentar 80 Totalt är det 21 belöningar som delats ut under Medarbetarna som belönats under året arbetar på Tekniska kontoret, Kornmunledningskontoret, Socialtjänsten och Barn och utbildning. 5,5 Den totala sjukfrånvaron har från fl)regåcndc år ökat lrnn 6,4% till 7,03 %(kvinnor: 7,96% och män 4, 16%). långtidssjukfrånvaron har ökat från 48,98% ti ll 55,06% medan korttidssjukfrånvaron har sjunkit från 51,02% till 44,94%. Såväl sjukfrånvaro som frisknärvaro har under perioden ökat for kommunens medarbetare, vilket inneblir att r.trre antal medarbetare är sjuka men de sjukskrivna har Ocr sjukdagar. Detta går i linje med att långtidssjukfrånvaron ökar. HR-enheten stöttar, tillsammans med R!retagshälsovården, fl)rvaltningama i arbetet fl)r an minska sjukfrånvaron. Detta sker bland annat genom sk inventeringsmöten och tidig rehabilitering.

24 (25) Mer jamsilllid löneutveckling 94,6 l 00 Medellönen för kvinnor i yrkesgrupperna lärare grund+gymnasie, chefer (uppdelat på A, B och C nivå) samt habiliteringspersonal utgör 94,57% av medellönen för m!in i samma yrkesgrupper. Motsvarande siffra inom grupperna är för2014: A- chefer: 90,27% B-c-hefer: 94,86% C-cbefer: 95,98% Lärare grund+gymnasie: 97,0 l% Habiliteringspersonal: 100,89"/o l 00% eller mer i måluppfyllelse 70-99% i måluppfyllelse 0-69% i måluppfyllelse Medarbetarindex 2014 Under hösten 20 J 4 genomfordes en medarbetarundersökning med en ny upphandlad konsultfirma. Resultatrapporterna från denna undersökning skiijer sig åt från foregående år. En skillnad är att måttet Nöjd medarbetarindex (N MI) har ersatts av Medarbetarindex. Anledningen till detta är främst att NMI anses vara el! omodemt mått. Medarbetarindex räknas fram på en större bredd frågor och man langar in medarbetarnas engagemang f<ir sitt arbete på ett bättre sätt än all bara mäta hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Detta innebär attjämförelser med tidigare år och relation ti ll uppsatta målnivåer inte kan göras. Kommunledningskontorets avdelningar kommer, enligt forvallningsgemensam rutin, ta fram handlingsplaner utifrån resultatet. Handlingsplanerna ska vara ll!rdigställda i maj 20 l S. Avdelning Uddevalla kon1mun.kom mun ledningskontoret Kommunledningskontoret ledning Administration arbetsmark_nadsavdelningen Administrativa avdelningen Ekonomiavdelningen (ink! upphandling) Informationsavdelningen IT- avdelningen Personalavdelningen Tillväxtavdelningen Medarbetarindex ~ " ~ Nvckeltal sjukfrånvaro kommun led- 4,52 % 5,38 % ningskontoret Frisknärvaro kommunen 49,5% 43,0% Frisknärvaro kommun led- 50,0% 47,9% ningskontorct Organisationens j ämställdbet - 63% 58 % andel kvinnor på arbetsledande befattning ,85% 44,2% 47,9% 64% ,9"/o 5,54% 42,7% 44,42% 36,3% 39,96% 64% 62%

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar Konferens 2017-09-14 Nationell förstudie sjukfrånvaro 1 I kommunerna motsvarar sjukfrånvaron 54 700 heltidstjänster inom exempelvis skola

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-08 Handläggare Charlotte Goliath Telefon: 076 12 24 030 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skrivelse om ökad

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv

Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Uddevalla kommun ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevalla 51 000 invånare Borgerlig majoritet Hav & sjöar, granit

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll sid 1/9 Datum: Onsdagen den 16 maj 2012 Tid: 08.30 10.10 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 8-14 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 8 December 2015, kl 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum, plan 3 - Duvemåla Information och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer