Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland"

Transkript

1 Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 17 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

3 sidan 3 av 17 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Utfall mars 2007 uppvisar en fortsatt oroväckande trend från 2006 i kraftigt ökade produktionsvolymer. I jämförelse med motsvarande period 2006 har volymerna ökat med ca 8 %. Denna utveckling har fått till följd att möten planeras med avnämare som uppvisar stora volymökningar. Vidare innebär volymförändringarna att sammantaget för hela 2006 och hittills 2007 har nu volymerna ökat i sådan omfattning att LMC står inför rekryteringsbehov inom flera verksamheter. LMC redovisar ett prognostiserat helårsutfall om plus 3 mkr. Det prognostiserade positiva resultatet är givetvis en direkt konsekvens av ovan redovisade volymutveckling. Totalt bedöms intäkterna öka med drygt 7 % på helårsbasis. Utfallet 2006 visade på motsvarande ökningstakt, d v s på två år bedöms i nuläget volymerna sammantagit öka med ca 14 %. För närvarande genomförs en intern översyn avseende förutsättningar för att samlokalisera stora delar av LMC verksamhet på US-området till hus 420 (labettan). Översynen sker som ett led i pågående PoUS-arbete. Huvuddragen innebär en koncentration av de laborativa verksamheterna till labettan och en koncentration till huvudblocket avseende de direkta patientverksamheterna. I samband med beslut om ny organisation inom LMC fr o m 2006 fastställdes att en utvärdering skulle ske efter ett år. Som en första inledande åtgärd genomfördes en enkätundersökning med samtliga medarbetare i början av Svarsfrekvensen uppgår till ca 60 %. För närvarande pågår bearbetning av inkomna svar. Det som tyvärr redan framkommit är att nyckeltalet Nöjd- Medarbetar-Inde visar på en försämring i förhållande till föregående mätning. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Bo Carlbark Centrumchef 3

4 sidan 4 av 17 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT KUNDPERSPEKTIVET Strategin att stärka rollen som kompetent medicinsk partner prioriteras högt inom LMC, dock har inget lämpligt sätt att mäta detta på framtagits. Som framgår av nyckelindikatorn skall antal kliniska kontakter beräknas genom att mäta uppsökande verksamhet. Detta tillvägagångssätt har dock visat sig innebära ett alltför omfattande och betungande administrativt arbete. Prisjämförelser med 10 andra aktörer på den svenska marknaden har genomförts av Controllerfunktion för medicinsk service (CMS). Jämförelsen visar på att det finns både dyrare och billigare leverantörer av provdiagnostik jämfört med LMC. Resultatet av den senaste mätningen (som baseras på 2005 års priser) visar att LMC:s priser fortsatt är konkurrenskraftiga med en relativ prisnivå på 88 %. Beställningsvolymerna fortsätter att öka. Framför allt noteras stor efterfrågan från primärvården och då framför allt i de östra och centrala länsdelarna. Den västra länsdelen visade på motsvarande uppgång redan under Initiativ till att diskutera den ökade efterfrågan med primärvårdscheferna har tagits för att utifrån dessa diskussioner kunna hantera den ansträngda bemanningssituationen inom Laboratorieservice primärvård.. Intäkter per kund 2005, 2006, NSC NSÖ KC NSV Eterna BKC HSN HC OC RC 4

5 sidan 5 av 17 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Stärka vår roll som kompetens medicinsk partner Målvärde 2 Utfall 3 Senast 4 Laboratoriemedicinsk kompetens Kliniska kontakter Kliniska kontakter mäts genom uppsökande verksamhet Strategi 2: Hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad Prisnivån Relativ prisnivå Relativ prisnivå mäts genom jämförelse med andra laboratorier. < 95 % 88 % 2004 års priser 2005 års priser Strategi 3: Producera där och när det behövs för att optimera vårdprocessen Kunddialog Nöjd-kund-inde Nöjd-kund-inde mäts på en tiogradig skala. 7,0 6,8 Vår 2005 Okt Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 sidan 6 av 17 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Utvecklingsprojekt finansierade med LMCs LFoU- medel bedrivs planenligt och i de flesta fall mycket aktivt. Ambitionen är att bidra till nya eller förbättrade diagnostiska metoder inom sjukvården och/eller kompetensutveckling bland LMC:s medarbetare. Projekt för att öka dialogen mellan medarbetare inom LMC och verksamma inom patientvården, speciellt primärvården har varit framgångsrika. Inom LMC pågår nya och uppskattade utbildningsprojekt för att bibehålla och utveckla medarbetarnas kompetens. LMC har startat verksamheter för att skapa större kontakt mellan ST- läkarna och ge ökat stöd i deras utbildningsaktiviteter. Utvecklingsprojekt inom laboratoriemedicinska verksamheter har en speciell betydelse eftersom de bidrar till en grundläggande förståelse och erfarenhet av fördelar, nackdelar och osäkerhet kring diagnostiska metoder. LMCs nuvarande långsiktiga strategier inom FoUU- området har gett förnyad vitalitet och stabilitet. 6

7 sidan 7 av 17 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Målvärde 5 Utfall 6 Senast Stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning FoU intäkter i förhållande till centrumeterna intäkter Förtroendefull och transparent samverkan Förbättrat analyssortiment och konsultativ service Mäts med nyckelindikatorer. Årlig förbättrin g med 2 % Strategi 3: Gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet Strategi 2: Verka för en aktiv laboratoriemedicinsk forsknings- och utvecklingsmiljö i nära samverkan med universitetet Stimulerande forskningsmiljö LMC s andel av ALF Andel av landstingets budget för allmän forskningsersättning inom ALF, mäts i procent. + 0,2 % (årligen över en 5- års period) 5 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7

8 sidan 8 av 17 PROCESSPERSPEKTIVET LMC s Tekniska stab har tillsammans med LMC laboratorier startat ett nytt koncept för förändrings- och effektiviseringsarbete där målet bl.a. är att engagera så stor andel av personalen som möjligt i effektiviseringsarbetet. Arbetet utgår ifrån Toyotas modell för förändringsarbete med vissa anpassningar till laboratorieverksamhet. Implementering av det nya dokumenthanteringssystemet Platina har inburit en minskad administration vad gäller kvalitetsarbetet samtidigt som dokumentflöden tydliggjorts och förenklats. Vidarutvecklingen av LabRoS löper enligt plan och under året kommer systemet vara driftsatt mot alla specialiteter samtidigt som LMC sortiment kommer att finnas tillgängligt för LMC kunder i ett webbgränssnitt. Ett mycket omfattande lokalplaneringsarbete kopplat till POUS har startat inom LMC. Målet för arbetet är att se över förutsättningarna för att i högre grad än idag samlokalisera LMC verksamheter på US-området för att uppnå synergieffekter. På ViN kommer under maj all LMC verksamhet utom obduktionsverksamheten vara lokalmässigt samlad med bland annat gemensam provinlämning och nya lokaler för blodtappning. Att förkorta svarstider och att bedriva en kostnadseffektiv kvalitetssäker verksamhet är nyckelfrågor för LMC inom processperspektivet. Allt utvecklingsarbete inom detta område är fokuserat mot att förbättra dessa tre områden, svarstider, kvalitet och kostnadsnivå. Svarstidsavvikelsen fortsätter att ligga under målvärdet vilket är mycket positivt. Det finns dock fortfarande områden inom LMC där verksamheten måste förändras för att kunderna önskemål om svarstid skall kunna mötas. 8

9 sidan 9 av 17 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Laboratoriemedicins processer ska vara effektiva. Mål, mått och Produktivitetsförbättring srutiner Produktivitetsförbättrin g mäts via förändringen i kostnad per enhet (total LMC kostnad (ekl FoUU) relativt total produktion) mellan åren. Målvärde 8 Utfall 9 Senast Årlig förbättring med 2 % 1,3 % Ny NI (KPE mättes feb 2007) 10 Mars 2007 Strategi 2: Ständiga och systematiska kvalitetsförbättringar Kvalitetssystemet Avvikelseandel Laboratorieavvikelser i relations till antal producerade enheter. - 0,02 % Dec 2006 Mars 2007 Strategi 3: Anpassa svarstiderna till vårdens behov Kännedom om de aktuella behoven Svarstidsavvikelse Svarstidsavvikelsen jämförs med uttalat åtagande. < 5 % 3,9 % Feb 2007 Mars Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 sidan 10 av 17 MEDARBETARPERSPEKTIVET En medarbetarenkät, med huvudsyfte att följa upp LMC s omorganisation, har genomförts men resultatet har ännu inte fullt ut sammanställts. Nöjdmedarbetar-inde uppmättes i enkäten till 7,5 vilket är sämre än vid tidigare mätning 2005 (8,3). Analys och handlingsplan har ännu inte framarbetats. En trolig orsak till försämringen är den stora volymökning som fortsätter inom framför allt Laboratorieservice, både inom primärvården och på sjukhuslaboratoriet på US. Bemanningen stämmer idag inte med den ökade produktion vilket leder till ökad belastning och ökad stress. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med slutet av 2006, men är lägre än samma period (se diagram nedan) Jämfört med landstingsgenomsnittet ligger LMC fortsatt högt. Uppföljning sker nu även nedbrutet i organisationen. Riktade åtgärder/aktiviteter planeras nu där sjukfrånvaron är orimligt hög. 10,0% Total sjukfrånvaro % 9,0% 8,0% 7,46% 7,0% 6,0% 6,14% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% LiÖ 2007 LMC 2006 LMC 2007 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Omfattning av kompetensutveckling är en ny nyckelindikator för 2007 och den har inte mätts ännu. 10

11 sidan 11 av 17 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Målvärde 11 Utfall 12 Senast 13 LMC har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. < 5 % 7,39 % Feb2007 Mars 2007 Strategi 2: Skapa attraktiva arbetsplatser Kvalificerat och tydligt ledarskap och medarbetarskap Nöjd-medarbetar-inde Nöjd-medarbetar-inde mäts i medarbetarenkät på tiogradig skala. 8,5 7, Feb 2007 Strategi 3: Medarbetare med rätt kompetens för uppdraget Kompetensutveckling Omfattning av kompetensutveckling Både intern och etern kompetensutveckling, mäts genom antalet uppfyllda kompetensutvecklingspla ner. 100 % 11 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 11

12 sidan 12 av 17 EKONOMIPERSPEKTIVET LMC har hittills i år genererat ett positivt resultat uppgående till 1,8 mkr vilket är 0,5 mkr mer än budgeterat tom mars. Eftersom LMC strävar efter att generera ett positivt verksamhetsresultat för att successivt kunna bygga upp ett eget kapital visar utfallet hittills i år på goda förutsättningar att nå detta mål. Efterfrågan på LMC s samtliga produkter är fortsatt hög innebärande att den höga belastningen på resurserna, personal och instrumentering, måste anpassas till den högre produktionsnivån. Som en första åtgärd kommer diskussion föras med LMC s kunder för att få information om bakgrunden till den ökade efterfrågan och om planerna för framtida beställningar. LMC gör en helårsbedömning av resultatet uppgående till 3,0 mkr i vilket hänsyn har tagits till den ökande volymtrenden, dock i lägre utsträckning än hittills, samt att förstärkningar kommer att göras pga sagda trend. I helårsbedömningen har därför hänsyn tagits till personalförstärkningar. Lönekostnaderna kalkyleras att öka med totalt ca 8,5 %, vilket är 2,7 procentenheter högre än den budgeterade löneutvecklingen. En ny splan med en fastlagd modell för har implementerats för 2007 innehållande färre stillfällen än vad målvärdet indikerar, istället för 7 stycken per år och enhet så genomförs minst 3 stycken per år och enhet, men då i fördjupad och mer detaljerad form. 12

13 sidan 13 av 17 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Målvärde 14 Utfall 15 Senast 16 Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsv period föregående år. 5,8 % 9,1 % Feb 2007 Mars 2007 Strategi 2: Ekonomistyra med korrekt, ändamålsenlig och lättillgänglig information Kunskap om ekonomin Verksamhetsar Antal verksamhetsar per år och verksamhetsområde 7 st 1 st Dec 2006 Mars 2007 Strategi 3: Skapa positiva ekonomiska resultat för återinvestering i LMC s utveckling Ekonomi i balans Resultat Resultatet mäts i mkr 0 mkr 1,8 mkr Feb 2007 Mars Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 Bilaga 1 Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård 439 Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 116 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag 56 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 271 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader -993 Resultat efter finansnetto Årets resultat Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 0 Inventarier Årets resultat Datorutrustning Summa eget kapital Medicinteknisk apparatur Bilar och andra transportmedel 3 Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

15 Bilaga 2 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 030 Bedömningen gjord av Malin Sucksdorff Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn ekl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto (stängt ), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto ) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn 15

16 Bilaga 3 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Johan Nordén Har produktionsenheten under den senaste 12- månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Ett omfattande arbete riktat mot prisjämföresler har genomförts tillsammans med CMS som visar LMC prisnivå jmfr med andra aktörer på den svenska marknaden (LMC gemensamt arbete) Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Projektet "Rätt prov" har genomförts tillsammans med närsjukvården Syftet har varit att 1 diskutera beställningsmönster 2 tydliggöra beställningsmönster via LMC hemsida (se skub på LISA) 3 diskutera informationen i LMC sortimentsdatabas (publiceras den 1/6 07) 4 skapa kontaktyta mellan LMC och närsjukvården 5 utbildningskoncept (återkommande) Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med förbättringsaktivitet avses: t e ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider. Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12-månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. Förbättringsarbeten pågår kontinuerligt för att förbättra bla svarstider och avvikelser * Rapporteras efter mars Akutsvastiderna har förbättrats markant som resultat av förbättringsarbeten De preanalytiska avvikelserna börjar minska som resutat av LabRoS-införandet 16

17 Bilaga 4 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3C Processperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Johan Nordén Har kliniken redovisat kvalitetsrapport till centrumledningen? Alla enheter redovisar kvalitetsrapporter i samband med Swedacs årliga tillsynsbesök och vid interna revisioner. Laboratorieservice Klinisk kemi och farmakologi Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi, cytologi och genetik Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Har kliniken några nyckelindikatorer eller andra mått för av medicinsk kvalitet? All LMC verksamhet är ackrediterad och denna ackreditering säkerställer medicinsk kvalitet genom bla eterna kvalitetskontrollprogram Laboratorieservice Klinisk kemi och farmakologi Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi, cytologi och genetik Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars 17

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer